Att bygga en innovationsarena - studier av tre fall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bygga en innovationsarena - studier av tre fall"

Transkript

1 Att bygga en innovationsarena - studier av tre fall Författare: Helene Axelsson och Åke Persson En studie inom projektet Öppna innovationsarenor.

2 1. Inledning Att kläcka idéer är grunden i en innovation. För att idéerna ska ta sig ända fram till färdig produkt eller tjänst är vägen ofta lång och krokig. Förslag och idéer är alltid positiva och ska behandlas ödmjukt och omsorgsfullt. I ett innovationssystem kan också påträffade hinder och brister fungera som motorer under förutsättning att de hanteras förnuftigt. Det behövs metoder och strukturer - kort och gott en innovationsarena. I Dalarna finns många aktörer som försöker stödja företagens utveckling och tillväxt. Utmaningen är att utnyttja den del i utvecklingsprocessen respektive organisation är bäst på, vilket kräver komplexa samarbeten. Gränslandet mellan utveckling och forskning är en gråzon. I detta gränsland ges möjligheter att skapa nya modeller som med strukturerade samverkanformer blåser in energi i processen. ByggDialog Dalarna, som är klustret för bygg- och fastighetssektorn i Dalarna, står inför stora miljö- och energiutmaningar. Innovationer behövs för att nå de nationella målen om lägre energiförbrukning och bättre miljöval i såväl nybyggnation som det befintliga fastighetsbeståndet. Klustret är unikt i sin uppbyggnad med medlemmar som innefattar hela kedjan från produktionsindustri, konstruktörer/arkitekter, byggare, beställare och förvaltning. Klustret använder backcasting som metodik för att hantera de utmaningar sektorn har. Klustrets utvecklingsarbete gör att det ständigt finns ett flöde av problemställningar, kollektivt eller hos enskilda företag, som kan leda till innovationer. Det gäller för såväl produkter som tjänster och processer. Det konkreta arbetet finns till stor de i upprättade temagrupper som tillsammans med specifika nätverk har uppdraget att utveckla företagen inom sektorn. I genomförandearbetet, det vardagsanknutna arbetet, dyker regelbundet hinder, brister och idéer upp som tidigare inte fångats upp och tagits om hand. Om dessa blir föremål för en strukturerad, professionell hantering har en ny innovationsarena sjösatts. Högskolan Dalarna genomför projektet EMC, Energi- och Miljökompetenscentrum, som speciellt riktar sig till SME-företag i länet. Projektet avser att aktivt stödja företag som vill utvecklas inom energi- och miljöområdet. Insatser kan göras såväl inom kompetensutveckling, forskning och studier etc. Normalt vänder sig ett antal företag till Högskolan med sina idéer och har ett behov av att diskutera med ett kompetent bollplank. Om idéerna anses intressanta kan resurser sättas in på ett mera dynamiskt sätt än tidigare. När en idé eller ett förslag kommer in till såväl Byggdialogen som Högskolan Dalarna är den normala gången att de bedöms av en kompetent person, i vissa fall en mindre grupp, som beslutar om idén är användbar eller ej. På initiativ från Byggdialogen startades en diskussion om organisationerna gemensamt kunde pröva en annan handläggning. Man försökte finna strukturer för att stärka hanteringen av inkomna idéer, dvs. påbörja byggandet av en innovationsarena. Därför upprättades en grupp mellan EMC, IUC Dalarna och Byggdialogen med uppdrag att vidareutveckla tanken om en stark innovationsarena. Gruppen kan med fördel adjungera andra viktiga parter beroende på de frågor som behandlas. Gruppen består av Helene Axelsson IUC, Hans Ersson EMC och Åke Persson ByggDialog Dalarna. Ett av de inledande arbetena var att tillsammans med projektet Öppna innovationsarenor genomföra en studie på ett antal (3) verkliga ärenden, kartlägga processen och dra slutsatser om hur arbetet kan förbättras. Resultatet presenteras i denna rapport.

3 2. Kartläggning av processer De tre exempel samt sidoprojekt som redovisas i denna skrift är tagna från verksamheten i klustret ByggDialog Dalarna. Processen genom systemet har dokumenterats för att se och lära, kommentera och till viss del utvärdera. Målet har varit att se om det finns möjliga vägar till en systematisk innovationsprocess. Exempel 1. Badrumsrenovering Bakgrund I Dalarnas fastighetsbestånd (Allmännyttan) är många flerfamiljsbostäder från miljonprogrammens tid eller äldre. Detta innebär att fastigheterna har stort behov av renovering såväl interiört som exteriört. De största utmaningarna interiört är badrummen och byte av avloppsstammar, en åtgärd som idag kräver omfattande ingrepp till höga kostnader. Fastighetsbolaget Kopparstaden är ett av de bolag som tagit upp problemet i Byggdialogens temagrupp Bostadsbyggande. Leif Kajblad, utvecklingschef på Kopparstaden, framförde behovet att hitta smarta lösningar för att minimera ingreppen i bostäderna. Utmaningar En renovering av badrummen på traditionellt sätt kräver att hyresgäster måste flyttas till ett nytt boende under renoveringstiden. Kopparstaden har inga evakueringslägenheter. En traditionell renovering med bilning och byte av ytskikt kostar ca kr, kostnaden måste ner till hälften. Miljömässigt skapar en traditionell renovering omfattande avfallshantering och ohälsosam arbetsmiljö. Den kräver vidare arbetsinsatser från byggare, mattläggare, målare/kakelsättare, rörmokare och elektriker som i sin tur fordrar koordination och tidsåtgång från beställaren. ByggDialog Dalarna genomför en lägesanalys Problemställningen lyftes från temagruppen Bostadsbyggande till Byggdialogens innovationsansvarige på IUC Dalarna. Problemet ägs i detta skede av Kopparstaden. En intervju hos 15 av Dalarnas allmännyttor bekräftar problemet och klargör behovet av 6000 renoveringar inom 5 år vilket ger en uppfattning av affärsnyttan att driva problemet till en innovation. En analys av befintliga renoveringssystem som finns att tillgå på marknaden genomförs och där hittas ett system som till hög grad motsvarar de krav som ställts. Leif Kajblad beställer broschyrer och monteringsanvisningar samt prover. Systemet bygger på att man inte river/bilar i det gamla badrummet utan med skenor och skivor bygger ett nytt badrum i det befintliga. Vid en vidare analys identifieras vissa brister i skensystemet där man konstaterar att en perforering i skenorna är önskvärd för att få luften att cirkulera mellan den nya väggen och ursprungsväggen. Även väggskivorna har en svag punkt då kärnan är av trämaterial.

4 IUC Dalarna driver processen vidare Utifrån de analyserade svagheterna görs en överenskommelse mellan Kopparstadens Leif Kajblad och Byggdialogens innovationsansvarige att undersöka om det inom IUC Dalarnas nätverk av industriföretag är möjligt att hitta en lösning på problemen. Kontakt tas med Triple Steelix, länken till industriföretag inom verkstadsbranschen, för att undersöka om det på marknaden finns denna typ av skena eller om det är möjligt att konstruera en sådan. Enligt expertis på området är det fullt möjligt att tillverka denna typ av skenor, men hållfasthetsberäkningar måste göras. För skivmaterialet kontaktades Isotec AB, Mora. Företaget tillverkar isoleringsskikt av styvt PUR-skum till varmvattenberedare. Man har även tillsammans med Högskolan Dalarna utvecklat en isolerskiva för byggbranschen. Företaget visar intresse för att gå vidare med förfrågan till sin leverantör av PUR i Tyskland för att verifiera materialet mot fukt och hållfasthet. Leverantören bekräftar att materialet kan användas för ändamålet men att materialet måste testas i kombination med ytskikt. Dessa konstruktionsberäkningar, tillverkning och tester av skenor och skivor beräknas kosta ca kr. Här uppkommer problemet vem som äger frågan och produktutvecklingen då dessa är komponenter i en helhetslösning, badrumssystem: NCC äger befintligt badrumssystem, känner till bristerna men har inget intresse av att utveckla produkten med nya material. Kopparstaden kan ses som kund och har intresse av att produkten utvecklas. Man erbjuder sig att fungera som testarena för test och verifiering av systemet i en utvecklingsprocess. Verkstadsföretaget visar intresse, men vill ha garantier att produkten har en marknad för att utvecklingskostnaden ska täckas. Isotec AB visar tveksamhet inför utvecklingskostnaderna då inga garantier finns att processen leder till affärsnytta för företaget. Lägesbeskrivning 2014 En tydlig ägare och utvecklare av ett för marknaden nytt badrumssystem behöver identifieras för att driva denna typ av process. I dagsläget förs det diskussioner med tänkbara byggföretag som specialiserat sig på badrumsrenoveringar om möjligheter, affärsnytta etc. för att gå vidare i processen. Till direkt stöd för projektet finns Innovationschecken från Vinnova/IUC Dalarna, medel som alla inblandade företag kan söka. Exempel 2. CE-märkning, validering av fönster och dörrar Bakgrund Fönster och dörrtillverkare i Dalarna är relativt små företag som tillverkar för den privata marknaden. För att öka sina marknadsdelar genom att erbjuda fastighetsbolag och offentliga marknader sina produkter ska produkterna valideras genom CE- märkning och energideklarationer, U-värdeberäkning.

5 Utmaningar ByggDialog Dalarnas medlemmar, i form av allmännyttan och kommunala fastighetsförvaltningar, uttryckte vid ett av Byggdialogens möten 2013 att man efterfrågar regionala leverantörer som kan svara upp mot de krav som ställs. Under samma tidsperiod formulerades myndighetskrav att alla byggvaror skall CE-märkas, d.v.s. även fönster och dörrar. Information om de nya kraven sprids Åke Persson, Byggdialogens verksamhetsansvarige, informerade berörda aktörer(iuc Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen, GBR samt Högskolan Dalarna EMC) om utmaningen. Man enades om att identifiera fönster- och dörrtillverkarna i Dalarna för att sprida information om kommande myndighetskrav samt möjligheten att genom rätt insats kunna öka sin marknadsandel. IUC Dalarna identifierade 17 producerande företag inom segmentet och genom företagsbesök och TBN-analys hos berörda företag identifierades företagens behov och vilja att genomgå insatser för att uppnå efterfrågad certifiering. En workshop arrangerades med berörda parter som inleddes med att representanter från fastighetsbolag och småhusfabrikanter informerade tillverkarna vilka krav man ställer och kommer att ställa på deras produkter. Efter att Högskolan Dalarna beskrivit forskningsläget redovisade representant från Stora Enso nya komponenter som ger produkterna möjligheter till bättre energiprestanda. Genom EU-projektet Innovationskraft Dalabit kallade IUC Dalarna berörda industriföretag till ett seminarium där det gällande myndighetskravet, CE-märkning, redovisades. Börje Gustafsson från SP klargjorde vilka insatser som krävs för att få certifiering. Åtta företag beslutade att gå vidare i processen. Lägesbeskrivning 2014 De åtta företagen ansökte om finansiellt stöd för hjälp av extern konsult i certifieringsprocessen. För en CE-märkning av produkterna krävs en validering. Fönster behöver grupperas och valideras i labbtester som utförs av SP i Borås. I denna del av valideringen uppdagades ett stort behov av provtester i utvecklingsfasen. Att redan i utvecklingen anlita SP innebär höga kostnader. Högskolan Dalarna - EMC involveras i problematiken och man startar en utredning om möjligheten att investera i en labbverksamhet. Detta leder till att Högskolan Dalarna - EMC i oktober 2014 installerar en provkammare för energitester. Kammaren ska användas i studier, forskning och för provtester. Den fungerar nu som ett stöd för produktutveckling i det regionala näringslivet. I juni 2014 hade 3 företag fått CE-märkning och godkända energideklarationer för sina produkter.

6 Exempel 3. Utveckling och validering av träbyggnadssystem Bakgrund och utmaningar 2012 Jarle Mosshäll, VD och ägare till företaget Idre Byggservice och delägare i det Norska företaget Trevision AS, tar kontakt med IUC Dalarna för att diskutera utmaningar för utvecklingsinsatser i det norska företaget som utvecklat och tillverkar ett unikt träbyggsystem för mindre fastigheter. IUC Dalarna besöker företaget i Drevdagen, Idre för att informera sig om företagets behov. En TBN - analys belyser företagets utmaningar på marknaden och förbättringsmöjligheter i framtagandet av ritningar. Även företagsledningens processtänk och struktur för ett utvecklingsarbete kan förbättras. Jarle Mosshäll kopplas aktivt samman med Peter Mattison, dåvarande VD på Dalastugor, för att undersöka om ett samarbete och ett framtagande av standardhus kan ske. Tidigt finns insikter om behovet av cad kompetens, ett krav som av resursskäl skjuts på framtiden. Fokus läggs på utvecklandet av byggsystemet i syfte att genomföra en patentsökning i Norge. Innovation Norge finns som stödjande instans gör IUC Dalarna en återkoppling till Jarle Mosshäll, han informerar då att han utvecklat och sålt träbyggnadssystemet via Idre Byggservice till privatmarknaden i Norge och Sverige med lyckat resultat. Efterfrågan på produkten är större än leveransförmågan. Man har i detta läge ett stort behov av att utveckla ett cad program anpassat till träbyggnadssystemet för snabb hantering av marknadsförfrågan med koppling till effektiv produktion. IUC Dalarna tar kontakt med Almi för att involvera och validera innovationshöjden i syfte gå vidare med en ansökan om Vinnovas Innovationscheck. Checken avser att delfinansiera externa kompetenser i utvecklingsarbetet. Almi beviljar innovationschecken och tar samtidigt på sig ansvaret att uppföra avtal och följa processen Idre Byggservice, Jarle Mosshäll tar kontakt med IUC Dalarna AB för att diskutera nya utvecklingstankar angående byggsystemet. Jarle meddelar att förfrågningar inkommit till företaget för användning av systemet för flervåningsbyggnader eller påbyggnad av större enheter. För att klara myndighetskrav angående energi, brand, vind och akustik måste systemet valideras och certifieras av SP-Borås. Företagsledningen behöver även hjälp att upprätta en utvecklingsprocess och affärsplan för att hitta finansiering för uppförandet av en ny produktionsanläggning i Sverige. Byggsystemet testas En kontakt upprättades mellan Högskolan Dalarna-EMC för att utreda om byggsystemet kan provtestas i den nya klimatkammaren på EMC. Den principiella väggkonstruktionen kommer att utvärderas med avseende på isoleringsförmåga (u-värde) i klimatkammaren och konstruktionens beteende i fråga om fukt kommer att simuleras med beräkningsprogram. Då företaget behöver hjälp och stöttning när det gäller processtänk och affärsplan gör Idre Byggservice en ansökan till Stiftelsen Teknikdalen, Inkubatorn. Företaget antas i Inkubatorn och tilldelas Göran Lenander som affärscoach. På Inkubatorn renodlas utvecklingsprocessen och en affärsplan upprättas, parallellt fortsätter dialogen mellan IUC Dalarna, Högskolan Dalarna-EMC och företaget. Jarle Mosshäll tar via sin coach Göran Lenander kontakt med

7 Länsstyrelsen i Dalarna för att diskutera möjlighet till företagsstöd för utvecklingsprocessen och eventuellt investeringsstöd för en ny produktionsenhet i Sverige. I dialog med Länsstyrelsen Dalarna - Inkubatorn Högskolan Dalarna-EMC och företaget sätts tidsramar och struktur för validering av träbyggnadssystemet. Lägesbekrivning 2014 SP i Borås kontaktas för brand- och akustiktest. IUC Dalarna beviljar via Innovationskraft Dalabit 50 % finansiering av brandtest (50 000kr) som styrmedel för processen. I oktober 2014 utförs tester på SP angående akustik och brand, brandtesten klarar med råge de högsta kraven och kan certifieras. Ljudtestet visar på brister, men dessa kan åtgärdas med små justeringar i produktionen. Företaget fortsätter sin dialog med Högskolan Dalarna- EMC för att hitta vägar att bistå företaget i sin utveckling. ByggDialog Dalarna fortsätter sin del i utvecklingsarbetet via sin innovationsansvariga på IUC Dalarna. Stiftelsen Teknikdalen, Inkubatorn fortsätter att stödja och utveckla affärsplanen samt erbjuda coachning och vägledning. En tät dialog fortsätter mellan stödjande aktörer och företaget. 3. Sidoprojekt i processen Utvecklingsprocess för ytterdörr med unik energi och ljudkvalité. Leksandsdörren AB medverkade i den företagargrupp som arbetade vidare med CE-märkning. Under arbetet uppdagades det att företaget skulle kunna utveckla en ytterdörr med hög energiprestanda och bra akustik. Utmaningen var att hitta ljuddämpande material och material för god energiprestanda som kunde kombineras inom normaldörrens ram för mått, tyngd etc. Högskolan Dalarna-EMC kontaktades för rådgivning i frågan och där väcktes iden att undersöka materialet aerogel. Företaget ansökte hos IUC Dalarna AB om projektstöd från Vinnovas innovationscheck. Ansökan beviljades och Jan Kans engagerades i innovationsarbetet som extern konsult. Innovationsprocessen att utveckla en dörr med dessa unika egenskaper gick i mål. Aerogel är i dagsläget ett dyrt material och ansträngningar fortsätter för att finna alternativ som går att kombinera med komponenter för ljuddämpning. Test och verifiering gjordes av SP i Borås. Certifiering av montagesystem för fönster och dörrar. Under processen att CE-märka fönster och dörrar år 2013 identifieras behovet av monteringsanvisningar som säkerställer uppsatta energi- och kvalitetsmål i slutprodukten, fönster/dörrar samt montering. IUC Dalarna gör via projektet Innovationskraft Dalabit en analys av de byggföretag i Dalarna som tillhandahåller tjänster för fönstermontage. Syftet var att klargöra om företagen kan utföra ett korrekt montage. Analysen visar på stora variationer i monteringssätt och val av vid monteringar. Byggföretagen/montörerna efterfrågar information och kompetenshöjande aktiviteter i arbetet med att garantera bra montage.

8 Högskolan Dalarna - EMC och ByggDialog Dalarna kontaktas och en dialog om problemställningen startas. I denna dialog framkommer att man behöver en mer omfattande undersökning av problemställningen innan man kan gå vidare. Byggdialogen lyfter frågan till Högskolan Dalarnas byggingenjörs- och byggarbetsledarstudenter vilket leder till ett examensarbete. Examensarbetet klargör kunskapsbrister och den variation i monteringssätt som förekommer ute hos berörda företag. Kontakt tas med Börje Gustafsson från SP och problemen diskuteras. Examensarbetet och analysen hos bygg/monteringsföretagen stärker SPs farhågor om brister på kunskap i hur en korrekt montering behöver utföras. SP startar ett utvecklingsarbete för P-certifiering av montagesystem. I augusti 2014 kontaktas IUC Dalarna av företaget Mockfjärds Fönsterentreprenad, ett av företagen som ingick i analysen Företaget behöver säkerställa ett montagesystem för att kunna utbilda sina underleverantörer/montörer. IUC Dalarna kontaktar SP och får ta del av de anvisningar som kommer att ligga till grund för en P-certifiering. Börje Gustafsson ser med fördel att ett pilotprojekt med Mockfjärds Fönsterentreprenör inleds. Anvisningarna skickas till företaget och en dialog inleds mellan företaget, IUC Dalarna, ByggDialog Dalarna och Högskolan - EMC om möjligheter att genomföra en certifieringsprocess. Frågor som berörs är vilka externa kompetenser företaget har behov av? Finns möjlighet att använda labbet på Högskolan Dalarna - EMC innan test och verifiering av montering hos SP i Borås? En budget för utvecklingsarbetet tas fram och företaget ansöker hos IUC Dalarna om Vinnovas innovationscheck på kr som delfinansiering av processen. Ansökan beviljades och processen startade med ett arbetsmöte på Högskolan Dalarna-EMC, där även företaget och ByggDialog Dalarna deltog. Företaget redogör för hur man planerar processen och ger EMC i uppdrag att redogöra för möjlig insats via klimatkammaren. Företaget vill även undersöka möjligheten att involvera en student från Högskolan Dalarnas byggingenjörsutbildning i utvecklingsprocessen. Hans Ersson, utvecklingsansvarig på EMC, får i uppdrag att undersöka samverkansmöjligheter. Mötet avslutas med ett studiebesök i klimatkammaren. ByggDialog Dalarnas innovationsansvarige på IUC Dalarna har ansvar för att processen följer upprättat avtal för innovationschecken och rapporterar till Vinnova via IUC Sverige AB. 4. Innovationsarenans utveckling Exemplen som redovisats i denna skrift är inte på något sätt unika. De visar hur utmaningar startar innovationsprocesser som leder till nya lösningar när det gäller såväl tjänster som produkter.vägen står öppen i ansträngningarna att bygga en innovationsplattform även om mycket arbete återstår. Exemplen ovan visar vidare att intressanta samverkansformer mellan de olika parterna ByggDialog Dalarna, IUC Dalarna och Högskolan Dalarna finns upprättade. Genom ett närmare samarbete i de konkreta frågorna kan formerna utvecklas vidare. Högskolan besitter resurser inom forskning och Byggdialogen och IUC inom utveckling. I bilden nedan visas hur sambandet mellan organisationerna kan ta ytterligare steg.

9 Forskning Högskolan Utveckling ByggDialog/ IUC I en generell bild kan huvuddelen av forskning förläggas till högskolan medan Byggdialogen/IUC arbetar med utveckling. I en framtida kan verksamheterna flyta samman där varje part utför det den är bäst lämpad för. Forskning Utveckling Växelverkan gynnar processen Det är i gränslandet mellan forskningen och utvecklingen som nya metoder behöver utformas. De olika parterna har kommit långt när det gäller att formulera sig i gemensamma projekt. Det öppnar möjligheter för Högskolan Dalarna och Byggdialogen att i projekten pröva integrerad samverkan där processen delas i tid över parterna. Ett utvecklingsprojekt kan exempelvis inledas av Byggdialogen, som med sina styrkor samlar intresserade aktörer ur nätverken. Senare tar forskningen över i en fas där det finns stort behov av detta. När forskningen visar delresultat kommer Byggdialogen åter i en förankringsprocess och en start i nya konstellationer. Växelverkan i projektet har möjligheter att skapa ökat intresse för såväl forskning som för avancerad utveckling. De dokumenterade exemplen ovan visar också på möjligheter till förbättringar av arbetet i projektens slutfas. I exemplet där en ny, energieffektiv dörr tas fram genom kombinationer av nya material, kan det vara nödvändigt att återföra produkten till forskningen för fuktstudier. Nyvunna erfarenheter kan också lyftas och leda till utveckling av andra produkter i andra företagargrupper. Det finns exempelvis stort behov av mer energieffektiva altandörrar där materialval och nya kombinationer av material kan skapa möjligheter. Utvecklingen känns inte slutförd innan produkter och tjänster finns på marknaden, vilket ställer krav på affärsplaner, marknadsföring etc. För dörren kan det vara särskilt viktigt att marknadsföra produkten i de databaser som används för val av miljöriktiga material (Basta, Sunda Hus, Miljöbedömningen). I slutskedet kan ytterligare samverkanpartners vara intressanta att bjuda in, exempelvis Inkubator, Green Business Region, Almi m fl. Strukturerad hantering av innovationer I inledningen beskrivs hur idéer och förslag uppkommer i de vardagliga processerna och i de diskussioner som förekommer inom Byggdialogens temagrupper. Grupperna är basen i det

10 innovationssystem som kan utvecklas till en arena. I de vardagliga processerna, som är målstyrda, identifieras brister och hinder. Förslag och idéer som kläcks saknar ofta riktning. Grupperna är dock arenan för denna kreativa process där ett kritiskt tänkande behöver premieras. Genom utbyten av erfarenheter i grupperna har förslag och idéer förutsättningar att hållas nära verkligheten och verksamheten. I en fullbordad innovationsprocess behöver utvecklingskompetens tillföras. Utvecklare behöver fånga upp och paketera de förslag och idéer som uppkommer. Temagrupperna är normalt inte rätt forum för förädling av många av de idéer som kläcks. Oftast behöver frågorna lyftas till andra konstellationer och andra företagargrupper med tillgång till kompetens inom utveckling. En av dessa är den gemensamma gruppen mellan Högskolan Dalarna och Byggdialogen/IUC. Här har man möjligheter att ställa samman andra grupper/kluster av företag som fortsätter att leda arbetet fram till nya produkter och tjänster. Ny kunskap ställer krav på förändrat tänkande hos den enskilde. Den utmanar tankemönstren och ger möjligheter till att nya mönster bildas. Om tankar genomlyses i grupper med gemensamma mål och med en inbyggd trygghet bland deltagarna kan bildandet av nya tankemönster skyndas på. Kunskapsinhämtning och kompetensutveckling är därför viktiga inslag i en fullbordad innovationsarena. Här finns en hel del arbete kvar att göra inom klusterarbetet. Helene Axelsson IUC Dalarna ByggDialog Dalarna Åke Persson ByggDialog Dalarna Hans Ersson Högskolan Dalarna

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Verksamheten 2006-2011

Verksamheten 2006-2011 Verksamheten 2006-2011 2 Förord Föreliggande rapport är en sammanställning av det arbetet som utförts i nätverket Byggdialog Dalarna fram till och med år 2011. Sammanställningen syftar till att ge en bild

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Regionförbundet Jämtlands län Ökad företagssamverkan inom och mellan branscher - en del av Innovativa

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Digitalt PrototypLabb

Digitalt PrototypLabb Digitalt PrototypLabb Visualiseringslabb Förstudie för genomförande Mats Brunell, projektledare Rolf Appelkvist, Ordf. i styrgruppen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås Rapport 2011-12-22 Förstudien

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING

MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp Rapport Datum April, 2013 MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB

Regionala enheten. För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Vitbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Hur vill vi ha det? Hur är det nu? Hur gör andra? Vad behöver vi göra nu och i framtiden? LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer