Att bygga en innovationsarena - studier av tre fall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bygga en innovationsarena - studier av tre fall"

Transkript

1 Att bygga en innovationsarena - studier av tre fall Författare: Helene Axelsson och Åke Persson En studie inom projektet Öppna innovationsarenor.

2 1. Inledning Att kläcka idéer är grunden i en innovation. För att idéerna ska ta sig ända fram till färdig produkt eller tjänst är vägen ofta lång och krokig. Förslag och idéer är alltid positiva och ska behandlas ödmjukt och omsorgsfullt. I ett innovationssystem kan också påträffade hinder och brister fungera som motorer under förutsättning att de hanteras förnuftigt. Det behövs metoder och strukturer - kort och gott en innovationsarena. I Dalarna finns många aktörer som försöker stödja företagens utveckling och tillväxt. Utmaningen är att utnyttja den del i utvecklingsprocessen respektive organisation är bäst på, vilket kräver komplexa samarbeten. Gränslandet mellan utveckling och forskning är en gråzon. I detta gränsland ges möjligheter att skapa nya modeller som med strukturerade samverkanformer blåser in energi i processen. ByggDialog Dalarna, som är klustret för bygg- och fastighetssektorn i Dalarna, står inför stora miljö- och energiutmaningar. Innovationer behövs för att nå de nationella målen om lägre energiförbrukning och bättre miljöval i såväl nybyggnation som det befintliga fastighetsbeståndet. Klustret är unikt i sin uppbyggnad med medlemmar som innefattar hela kedjan från produktionsindustri, konstruktörer/arkitekter, byggare, beställare och förvaltning. Klustret använder backcasting som metodik för att hantera de utmaningar sektorn har. Klustrets utvecklingsarbete gör att det ständigt finns ett flöde av problemställningar, kollektivt eller hos enskilda företag, som kan leda till innovationer. Det gäller för såväl produkter som tjänster och processer. Det konkreta arbetet finns till stor de i upprättade temagrupper som tillsammans med specifika nätverk har uppdraget att utveckla företagen inom sektorn. I genomförandearbetet, det vardagsanknutna arbetet, dyker regelbundet hinder, brister och idéer upp som tidigare inte fångats upp och tagits om hand. Om dessa blir föremål för en strukturerad, professionell hantering har en ny innovationsarena sjösatts. Högskolan Dalarna genomför projektet EMC, Energi- och Miljökompetenscentrum, som speciellt riktar sig till SME-företag i länet. Projektet avser att aktivt stödja företag som vill utvecklas inom energi- och miljöområdet. Insatser kan göras såväl inom kompetensutveckling, forskning och studier etc. Normalt vänder sig ett antal företag till Högskolan med sina idéer och har ett behov av att diskutera med ett kompetent bollplank. Om idéerna anses intressanta kan resurser sättas in på ett mera dynamiskt sätt än tidigare. När en idé eller ett förslag kommer in till såväl Byggdialogen som Högskolan Dalarna är den normala gången att de bedöms av en kompetent person, i vissa fall en mindre grupp, som beslutar om idén är användbar eller ej. På initiativ från Byggdialogen startades en diskussion om organisationerna gemensamt kunde pröva en annan handläggning. Man försökte finna strukturer för att stärka hanteringen av inkomna idéer, dvs. påbörja byggandet av en innovationsarena. Därför upprättades en grupp mellan EMC, IUC Dalarna och Byggdialogen med uppdrag att vidareutveckla tanken om en stark innovationsarena. Gruppen kan med fördel adjungera andra viktiga parter beroende på de frågor som behandlas. Gruppen består av Helene Axelsson IUC, Hans Ersson EMC och Åke Persson ByggDialog Dalarna. Ett av de inledande arbetena var att tillsammans med projektet Öppna innovationsarenor genomföra en studie på ett antal (3) verkliga ärenden, kartlägga processen och dra slutsatser om hur arbetet kan förbättras. Resultatet presenteras i denna rapport.

3 2. Kartläggning av processer De tre exempel samt sidoprojekt som redovisas i denna skrift är tagna från verksamheten i klustret ByggDialog Dalarna. Processen genom systemet har dokumenterats för att se och lära, kommentera och till viss del utvärdera. Målet har varit att se om det finns möjliga vägar till en systematisk innovationsprocess. Exempel 1. Badrumsrenovering Bakgrund I Dalarnas fastighetsbestånd (Allmännyttan) är många flerfamiljsbostäder från miljonprogrammens tid eller äldre. Detta innebär att fastigheterna har stort behov av renovering såväl interiört som exteriört. De största utmaningarna interiört är badrummen och byte av avloppsstammar, en åtgärd som idag kräver omfattande ingrepp till höga kostnader. Fastighetsbolaget Kopparstaden är ett av de bolag som tagit upp problemet i Byggdialogens temagrupp Bostadsbyggande. Leif Kajblad, utvecklingschef på Kopparstaden, framförde behovet att hitta smarta lösningar för att minimera ingreppen i bostäderna. Utmaningar En renovering av badrummen på traditionellt sätt kräver att hyresgäster måste flyttas till ett nytt boende under renoveringstiden. Kopparstaden har inga evakueringslägenheter. En traditionell renovering med bilning och byte av ytskikt kostar ca kr, kostnaden måste ner till hälften. Miljömässigt skapar en traditionell renovering omfattande avfallshantering och ohälsosam arbetsmiljö. Den kräver vidare arbetsinsatser från byggare, mattläggare, målare/kakelsättare, rörmokare och elektriker som i sin tur fordrar koordination och tidsåtgång från beställaren. ByggDialog Dalarna genomför en lägesanalys Problemställningen lyftes från temagruppen Bostadsbyggande till Byggdialogens innovationsansvarige på IUC Dalarna. Problemet ägs i detta skede av Kopparstaden. En intervju hos 15 av Dalarnas allmännyttor bekräftar problemet och klargör behovet av 6000 renoveringar inom 5 år vilket ger en uppfattning av affärsnyttan att driva problemet till en innovation. En analys av befintliga renoveringssystem som finns att tillgå på marknaden genomförs och där hittas ett system som till hög grad motsvarar de krav som ställts. Leif Kajblad beställer broschyrer och monteringsanvisningar samt prover. Systemet bygger på att man inte river/bilar i det gamla badrummet utan med skenor och skivor bygger ett nytt badrum i det befintliga. Vid en vidare analys identifieras vissa brister i skensystemet där man konstaterar att en perforering i skenorna är önskvärd för att få luften att cirkulera mellan den nya väggen och ursprungsväggen. Även väggskivorna har en svag punkt då kärnan är av trämaterial.

4 IUC Dalarna driver processen vidare Utifrån de analyserade svagheterna görs en överenskommelse mellan Kopparstadens Leif Kajblad och Byggdialogens innovationsansvarige att undersöka om det inom IUC Dalarnas nätverk av industriföretag är möjligt att hitta en lösning på problemen. Kontakt tas med Triple Steelix, länken till industriföretag inom verkstadsbranschen, för att undersöka om det på marknaden finns denna typ av skena eller om det är möjligt att konstruera en sådan. Enligt expertis på området är det fullt möjligt att tillverka denna typ av skenor, men hållfasthetsberäkningar måste göras. För skivmaterialet kontaktades Isotec AB, Mora. Företaget tillverkar isoleringsskikt av styvt PUR-skum till varmvattenberedare. Man har även tillsammans med Högskolan Dalarna utvecklat en isolerskiva för byggbranschen. Företaget visar intresse för att gå vidare med förfrågan till sin leverantör av PUR i Tyskland för att verifiera materialet mot fukt och hållfasthet. Leverantören bekräftar att materialet kan användas för ändamålet men att materialet måste testas i kombination med ytskikt. Dessa konstruktionsberäkningar, tillverkning och tester av skenor och skivor beräknas kosta ca kr. Här uppkommer problemet vem som äger frågan och produktutvecklingen då dessa är komponenter i en helhetslösning, badrumssystem: NCC äger befintligt badrumssystem, känner till bristerna men har inget intresse av att utveckla produkten med nya material. Kopparstaden kan ses som kund och har intresse av att produkten utvecklas. Man erbjuder sig att fungera som testarena för test och verifiering av systemet i en utvecklingsprocess. Verkstadsföretaget visar intresse, men vill ha garantier att produkten har en marknad för att utvecklingskostnaden ska täckas. Isotec AB visar tveksamhet inför utvecklingskostnaderna då inga garantier finns att processen leder till affärsnytta för företaget. Lägesbeskrivning 2014 En tydlig ägare och utvecklare av ett för marknaden nytt badrumssystem behöver identifieras för att driva denna typ av process. I dagsläget förs det diskussioner med tänkbara byggföretag som specialiserat sig på badrumsrenoveringar om möjligheter, affärsnytta etc. för att gå vidare i processen. Till direkt stöd för projektet finns Innovationschecken från Vinnova/IUC Dalarna, medel som alla inblandade företag kan söka. Exempel 2. CE-märkning, validering av fönster och dörrar Bakgrund Fönster och dörrtillverkare i Dalarna är relativt små företag som tillverkar för den privata marknaden. För att öka sina marknadsdelar genom att erbjuda fastighetsbolag och offentliga marknader sina produkter ska produkterna valideras genom CE- märkning och energideklarationer, U-värdeberäkning.

5 Utmaningar ByggDialog Dalarnas medlemmar, i form av allmännyttan och kommunala fastighetsförvaltningar, uttryckte vid ett av Byggdialogens möten 2013 att man efterfrågar regionala leverantörer som kan svara upp mot de krav som ställs. Under samma tidsperiod formulerades myndighetskrav att alla byggvaror skall CE-märkas, d.v.s. även fönster och dörrar. Information om de nya kraven sprids Åke Persson, Byggdialogens verksamhetsansvarige, informerade berörda aktörer(iuc Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen, GBR samt Högskolan Dalarna EMC) om utmaningen. Man enades om att identifiera fönster- och dörrtillverkarna i Dalarna för att sprida information om kommande myndighetskrav samt möjligheten att genom rätt insats kunna öka sin marknadsandel. IUC Dalarna identifierade 17 producerande företag inom segmentet och genom företagsbesök och TBN-analys hos berörda företag identifierades företagens behov och vilja att genomgå insatser för att uppnå efterfrågad certifiering. En workshop arrangerades med berörda parter som inleddes med att representanter från fastighetsbolag och småhusfabrikanter informerade tillverkarna vilka krav man ställer och kommer att ställa på deras produkter. Efter att Högskolan Dalarna beskrivit forskningsläget redovisade representant från Stora Enso nya komponenter som ger produkterna möjligheter till bättre energiprestanda. Genom EU-projektet Innovationskraft Dalabit kallade IUC Dalarna berörda industriföretag till ett seminarium där det gällande myndighetskravet, CE-märkning, redovisades. Börje Gustafsson från SP klargjorde vilka insatser som krävs för att få certifiering. Åtta företag beslutade att gå vidare i processen. Lägesbeskrivning 2014 De åtta företagen ansökte om finansiellt stöd för hjälp av extern konsult i certifieringsprocessen. För en CE-märkning av produkterna krävs en validering. Fönster behöver grupperas och valideras i labbtester som utförs av SP i Borås. I denna del av valideringen uppdagades ett stort behov av provtester i utvecklingsfasen. Att redan i utvecklingen anlita SP innebär höga kostnader. Högskolan Dalarna - EMC involveras i problematiken och man startar en utredning om möjligheten att investera i en labbverksamhet. Detta leder till att Högskolan Dalarna - EMC i oktober 2014 installerar en provkammare för energitester. Kammaren ska användas i studier, forskning och för provtester. Den fungerar nu som ett stöd för produktutveckling i det regionala näringslivet. I juni 2014 hade 3 företag fått CE-märkning och godkända energideklarationer för sina produkter.

6 Exempel 3. Utveckling och validering av träbyggnadssystem Bakgrund och utmaningar 2012 Jarle Mosshäll, VD och ägare till företaget Idre Byggservice och delägare i det Norska företaget Trevision AS, tar kontakt med IUC Dalarna för att diskutera utmaningar för utvecklingsinsatser i det norska företaget som utvecklat och tillverkar ett unikt träbyggsystem för mindre fastigheter. IUC Dalarna besöker företaget i Drevdagen, Idre för att informera sig om företagets behov. En TBN - analys belyser företagets utmaningar på marknaden och förbättringsmöjligheter i framtagandet av ritningar. Även företagsledningens processtänk och struktur för ett utvecklingsarbete kan förbättras. Jarle Mosshäll kopplas aktivt samman med Peter Mattison, dåvarande VD på Dalastugor, för att undersöka om ett samarbete och ett framtagande av standardhus kan ske. Tidigt finns insikter om behovet av cad kompetens, ett krav som av resursskäl skjuts på framtiden. Fokus läggs på utvecklandet av byggsystemet i syfte att genomföra en patentsökning i Norge. Innovation Norge finns som stödjande instans gör IUC Dalarna en återkoppling till Jarle Mosshäll, han informerar då att han utvecklat och sålt träbyggnadssystemet via Idre Byggservice till privatmarknaden i Norge och Sverige med lyckat resultat. Efterfrågan på produkten är större än leveransförmågan. Man har i detta läge ett stort behov av att utveckla ett cad program anpassat till träbyggnadssystemet för snabb hantering av marknadsförfrågan med koppling till effektiv produktion. IUC Dalarna tar kontakt med Almi för att involvera och validera innovationshöjden i syfte gå vidare med en ansökan om Vinnovas Innovationscheck. Checken avser att delfinansiera externa kompetenser i utvecklingsarbetet. Almi beviljar innovationschecken och tar samtidigt på sig ansvaret att uppföra avtal och följa processen Idre Byggservice, Jarle Mosshäll tar kontakt med IUC Dalarna AB för att diskutera nya utvecklingstankar angående byggsystemet. Jarle meddelar att förfrågningar inkommit till företaget för användning av systemet för flervåningsbyggnader eller påbyggnad av större enheter. För att klara myndighetskrav angående energi, brand, vind och akustik måste systemet valideras och certifieras av SP-Borås. Företagsledningen behöver även hjälp att upprätta en utvecklingsprocess och affärsplan för att hitta finansiering för uppförandet av en ny produktionsanläggning i Sverige. Byggsystemet testas En kontakt upprättades mellan Högskolan Dalarna-EMC för att utreda om byggsystemet kan provtestas i den nya klimatkammaren på EMC. Den principiella väggkonstruktionen kommer att utvärderas med avseende på isoleringsförmåga (u-värde) i klimatkammaren och konstruktionens beteende i fråga om fukt kommer att simuleras med beräkningsprogram. Då företaget behöver hjälp och stöttning när det gäller processtänk och affärsplan gör Idre Byggservice en ansökan till Stiftelsen Teknikdalen, Inkubatorn. Företaget antas i Inkubatorn och tilldelas Göran Lenander som affärscoach. På Inkubatorn renodlas utvecklingsprocessen och en affärsplan upprättas, parallellt fortsätter dialogen mellan IUC Dalarna, Högskolan Dalarna-EMC och företaget. Jarle Mosshäll tar via sin coach Göran Lenander kontakt med

7 Länsstyrelsen i Dalarna för att diskutera möjlighet till företagsstöd för utvecklingsprocessen och eventuellt investeringsstöd för en ny produktionsenhet i Sverige. I dialog med Länsstyrelsen Dalarna - Inkubatorn Högskolan Dalarna-EMC och företaget sätts tidsramar och struktur för validering av träbyggnadssystemet. Lägesbekrivning 2014 SP i Borås kontaktas för brand- och akustiktest. IUC Dalarna beviljar via Innovationskraft Dalabit 50 % finansiering av brandtest (50 000kr) som styrmedel för processen. I oktober 2014 utförs tester på SP angående akustik och brand, brandtesten klarar med råge de högsta kraven och kan certifieras. Ljudtestet visar på brister, men dessa kan åtgärdas med små justeringar i produktionen. Företaget fortsätter sin dialog med Högskolan Dalarna- EMC för att hitta vägar att bistå företaget i sin utveckling. ByggDialog Dalarna fortsätter sin del i utvecklingsarbetet via sin innovationsansvariga på IUC Dalarna. Stiftelsen Teknikdalen, Inkubatorn fortsätter att stödja och utveckla affärsplanen samt erbjuda coachning och vägledning. En tät dialog fortsätter mellan stödjande aktörer och företaget. 3. Sidoprojekt i processen Utvecklingsprocess för ytterdörr med unik energi och ljudkvalité. Leksandsdörren AB medverkade i den företagargrupp som arbetade vidare med CE-märkning. Under arbetet uppdagades det att företaget skulle kunna utveckla en ytterdörr med hög energiprestanda och bra akustik. Utmaningen var att hitta ljuddämpande material och material för god energiprestanda som kunde kombineras inom normaldörrens ram för mått, tyngd etc. Högskolan Dalarna-EMC kontaktades för rådgivning i frågan och där väcktes iden att undersöka materialet aerogel. Företaget ansökte hos IUC Dalarna AB om projektstöd från Vinnovas innovationscheck. Ansökan beviljades och Jan Kans engagerades i innovationsarbetet som extern konsult. Innovationsprocessen att utveckla en dörr med dessa unika egenskaper gick i mål. Aerogel är i dagsläget ett dyrt material och ansträngningar fortsätter för att finna alternativ som går att kombinera med komponenter för ljuddämpning. Test och verifiering gjordes av SP i Borås. Certifiering av montagesystem för fönster och dörrar. Under processen att CE-märka fönster och dörrar år 2013 identifieras behovet av monteringsanvisningar som säkerställer uppsatta energi- och kvalitetsmål i slutprodukten, fönster/dörrar samt montering. IUC Dalarna gör via projektet Innovationskraft Dalabit en analys av de byggföretag i Dalarna som tillhandahåller tjänster för fönstermontage. Syftet var att klargöra om företagen kan utföra ett korrekt montage. Analysen visar på stora variationer i monteringssätt och val av vid monteringar. Byggföretagen/montörerna efterfrågar information och kompetenshöjande aktiviteter i arbetet med att garantera bra montage.

8 Högskolan Dalarna - EMC och ByggDialog Dalarna kontaktas och en dialog om problemställningen startas. I denna dialog framkommer att man behöver en mer omfattande undersökning av problemställningen innan man kan gå vidare. Byggdialogen lyfter frågan till Högskolan Dalarnas byggingenjörs- och byggarbetsledarstudenter vilket leder till ett examensarbete. Examensarbetet klargör kunskapsbrister och den variation i monteringssätt som förekommer ute hos berörda företag. Kontakt tas med Börje Gustafsson från SP och problemen diskuteras. Examensarbetet och analysen hos bygg/monteringsföretagen stärker SPs farhågor om brister på kunskap i hur en korrekt montering behöver utföras. SP startar ett utvecklingsarbete för P-certifiering av montagesystem. I augusti 2014 kontaktas IUC Dalarna av företaget Mockfjärds Fönsterentreprenad, ett av företagen som ingick i analysen Företaget behöver säkerställa ett montagesystem för att kunna utbilda sina underleverantörer/montörer. IUC Dalarna kontaktar SP och får ta del av de anvisningar som kommer att ligga till grund för en P-certifiering. Börje Gustafsson ser med fördel att ett pilotprojekt med Mockfjärds Fönsterentreprenör inleds. Anvisningarna skickas till företaget och en dialog inleds mellan företaget, IUC Dalarna, ByggDialog Dalarna och Högskolan - EMC om möjligheter att genomföra en certifieringsprocess. Frågor som berörs är vilka externa kompetenser företaget har behov av? Finns möjlighet att använda labbet på Högskolan Dalarna - EMC innan test och verifiering av montering hos SP i Borås? En budget för utvecklingsarbetet tas fram och företaget ansöker hos IUC Dalarna om Vinnovas innovationscheck på kr som delfinansiering av processen. Ansökan beviljades och processen startade med ett arbetsmöte på Högskolan Dalarna-EMC, där även företaget och ByggDialog Dalarna deltog. Företaget redogör för hur man planerar processen och ger EMC i uppdrag att redogöra för möjlig insats via klimatkammaren. Företaget vill även undersöka möjligheten att involvera en student från Högskolan Dalarnas byggingenjörsutbildning i utvecklingsprocessen. Hans Ersson, utvecklingsansvarig på EMC, får i uppdrag att undersöka samverkansmöjligheter. Mötet avslutas med ett studiebesök i klimatkammaren. ByggDialog Dalarnas innovationsansvarige på IUC Dalarna har ansvar för att processen följer upprättat avtal för innovationschecken och rapporterar till Vinnova via IUC Sverige AB. 4. Innovationsarenans utveckling Exemplen som redovisats i denna skrift är inte på något sätt unika. De visar hur utmaningar startar innovationsprocesser som leder till nya lösningar när det gäller såväl tjänster som produkter.vägen står öppen i ansträngningarna att bygga en innovationsplattform även om mycket arbete återstår. Exemplen ovan visar vidare att intressanta samverkansformer mellan de olika parterna ByggDialog Dalarna, IUC Dalarna och Högskolan Dalarna finns upprättade. Genom ett närmare samarbete i de konkreta frågorna kan formerna utvecklas vidare. Högskolan besitter resurser inom forskning och Byggdialogen och IUC inom utveckling. I bilden nedan visas hur sambandet mellan organisationerna kan ta ytterligare steg.

9 Forskning Högskolan Utveckling ByggDialog/ IUC I en generell bild kan huvuddelen av forskning förläggas till högskolan medan Byggdialogen/IUC arbetar med utveckling. I en framtida kan verksamheterna flyta samman där varje part utför det den är bäst lämpad för. Forskning Utveckling Växelverkan gynnar processen Det är i gränslandet mellan forskningen och utvecklingen som nya metoder behöver utformas. De olika parterna har kommit långt när det gäller att formulera sig i gemensamma projekt. Det öppnar möjligheter för Högskolan Dalarna och Byggdialogen att i projekten pröva integrerad samverkan där processen delas i tid över parterna. Ett utvecklingsprojekt kan exempelvis inledas av Byggdialogen, som med sina styrkor samlar intresserade aktörer ur nätverken. Senare tar forskningen över i en fas där det finns stort behov av detta. När forskningen visar delresultat kommer Byggdialogen åter i en förankringsprocess och en start i nya konstellationer. Växelverkan i projektet har möjligheter att skapa ökat intresse för såväl forskning som för avancerad utveckling. De dokumenterade exemplen ovan visar också på möjligheter till förbättringar av arbetet i projektens slutfas. I exemplet där en ny, energieffektiv dörr tas fram genom kombinationer av nya material, kan det vara nödvändigt att återföra produkten till forskningen för fuktstudier. Nyvunna erfarenheter kan också lyftas och leda till utveckling av andra produkter i andra företagargrupper. Det finns exempelvis stort behov av mer energieffektiva altandörrar där materialval och nya kombinationer av material kan skapa möjligheter. Utvecklingen känns inte slutförd innan produkter och tjänster finns på marknaden, vilket ställer krav på affärsplaner, marknadsföring etc. För dörren kan det vara särskilt viktigt att marknadsföra produkten i de databaser som används för val av miljöriktiga material (Basta, Sunda Hus, Miljöbedömningen). I slutskedet kan ytterligare samverkanpartners vara intressanta att bjuda in, exempelvis Inkubator, Green Business Region, Almi m fl. Strukturerad hantering av innovationer I inledningen beskrivs hur idéer och förslag uppkommer i de vardagliga processerna och i de diskussioner som förekommer inom Byggdialogens temagrupper. Grupperna är basen i det

10 innovationssystem som kan utvecklas till en arena. I de vardagliga processerna, som är målstyrda, identifieras brister och hinder. Förslag och idéer som kläcks saknar ofta riktning. Grupperna är dock arenan för denna kreativa process där ett kritiskt tänkande behöver premieras. Genom utbyten av erfarenheter i grupperna har förslag och idéer förutsättningar att hållas nära verkligheten och verksamheten. I en fullbordad innovationsprocess behöver utvecklingskompetens tillföras. Utvecklare behöver fånga upp och paketera de förslag och idéer som uppkommer. Temagrupperna är normalt inte rätt forum för förädling av många av de idéer som kläcks. Oftast behöver frågorna lyftas till andra konstellationer och andra företagargrupper med tillgång till kompetens inom utveckling. En av dessa är den gemensamma gruppen mellan Högskolan Dalarna och Byggdialogen/IUC. Här har man möjligheter att ställa samman andra grupper/kluster av företag som fortsätter att leda arbetet fram till nya produkter och tjänster. Ny kunskap ställer krav på förändrat tänkande hos den enskilde. Den utmanar tankemönstren och ger möjligheter till att nya mönster bildas. Om tankar genomlyses i grupper med gemensamma mål och med en inbyggd trygghet bland deltagarna kan bildandet av nya tankemönster skyndas på. Kunskapsinhämtning och kompetensutveckling är därför viktiga inslag i en fullbordad innovationsarena. Här finns en hel del arbete kvar att göra inom klusterarbetet. Helene Axelsson IUC Dalarna ByggDialog Dalarna Åke Persson ByggDialog Dalarna Hans Ersson Högskolan Dalarna

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

nätverk samverkan dialog

nätverk samverkan dialog nätverk samverkan dialog Medverkande 55 företag/institutioner är kärntrupp 130 deltar 80 % är privata Arbetsgrupper Energi i planeringen Planeringsprocesser för en God Bebyggd Miljö Underlag för hållbar

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor

Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-1520 1(4) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Remiss: Bidra till en strategi för en fossilfri transportsektor Yttrande till

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

NDHC. Nordic Digital Health Center

NDHC. Nordic Digital Health Center NDHC Nordic Digital Health Center NDHC förprojekt 2016 Samhällsutmaningen Vi lever allt längre och efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka drastiskt i takt med att vi förväntar oss att ha en hög

Läs mer

Pilotprojekt för innovation och tillväxt Sepson AB Vansbro

Pilotprojekt för innovation och tillväxt Sepson AB Vansbro Sepson AB Vansbro Sepson AB Vansbro Världsledande tillverkare av vinschar för bärgningsfordon. Största delen av försäljningen går till internationella militära projekt. 15 anställda. Omsättning c:a 70

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Utmärkt kvalitet för din skull

Utmärkt kvalitet för din skull Lilla boken om P Utmärkt kvalitet för din skull En P-märkt vara eller tjänst är noggrant typprovad mot högt ställda krav och godkänd av en oberoende part. Det innebär att att den är trygg och säker att

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Riktlinjer för val av och dokumentation av produkter vid ny- och ombyggnad, underhåll, förvaltning och rivning.

Riktlinjer för val av och dokumentation av produkter vid ny- och ombyggnad, underhåll, förvaltning och rivning. RIKTLINJER 1(6) 2012-06-04 KS-60/2007 Handläggare, titel, telefon Eva Lindahl, miljöcontroller 011-151985 Riktlinjer för val av och dokumentation av produkter vid ny- och ombyggnad, underhåll, förvaltning

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten.

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. KAMPEN MOT ENTROPIN RÖSTER OM IUC DE FRAMTIDA UTMANINGARNA VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. IUC VÄSTERBOTTEN EN KATALYSATOR FÖR TILLVÄXT IUC Västerbotten

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Introduktion - Metodik i Produktutveckling

Introduktion - Metodik i Produktutveckling Introduktion - Metodik i Produktutveckling Innehåll i denna föreläsning Allmänt om kursen Produktutvecklingsprocessen Behovet av samarbete vid PU Olika aktörer i PU-processen Kursens mål Efter godkänd

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket UnoTech ett beprövat och säkert tätskikt för taket Det miljövänliga taket! Lugn, bara låt det regna och blåsa! Med ledord som robust, stabilt och tryggt har Mataki UnoTech genom åren utvecklats till ett

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö=

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö= i åëëíóêéäëéå g ãíä~åçëä å ^îçéäåáåöéåñ êe äää~ê ríîéåâäáåö Främja kvinnors företagande 2007-2009 Länsstyrelsen i Jämtlands län inbjuder härmed Er att ansöka om medel inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING

VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING VERKSAMHETSUTVECKLING I FÖRSKOLAN GENOM AKTIONSFORSKNING Monica Nylund Torghandeln Göteborg 2014 AKTION= EN MEDVETEN FÖRÄNDRING FORSKNING= FÖLJA VAD SOM HÄNDER SOM KONSEKVENS AV FÖRÄNDRINGEN LÄRANDE= NYA

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer