OM VI INTE GÖR DET SÅ GÖR NÅGON ANNAN DET! KAN MAN MÄTA EN PRODUKTS ETISKA VÄRDE?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM VI INTE GÖR DET SÅ GÖR NÅGON ANNAN DET! KAN MAN MÄTA EN PRODUKTS ETISKA VÄRDE?"

Transkript

1 OM VI INTE GÖR DET SÅ GÖR NÅGON ANNAN DET! KAN MAN MÄTA EN PRODUKTS ETISKA VÄRDE? Ett Magisterarbete i Industridesign av Jon Olzon - Konstfack Stockholm våren 2004

2 INLEDNING: lägesbeskrivning - referat av citat 1. DESIGN-ETIK PROJEKTIDÉ BAKGRUND - DESIGNERNS DILEMMA MÅLSÄTTNING TEORI METOD/BESKRIVNING AV VERKTYGET DEFINITION AV BEGREPPEN 2.AMBIVALENS BEGREPPET GOD DESIGN BEGREPPET OND DESIGN KONST OCH DESIGN OND DESIGN I KONSTEN = (MOTSTÅND) KRITISK DESIGN? KRIGSPRODUKTER (KONFORMISM) OKRITISK ETISK DESIGN? AMBIVALENS I KULTUREN - SUBKULTURER ANDRA EXEMPEL PÅ AMBIVALENS SLUTSATS KÄLLOR TACK 1

3 INLEDNING : lägesbeskrivning - referat av citat Den kanadensiska designern Bruce Mau har i sin bok Life Style (Phaidon 2000) skrivit att den samtida designen ingår i en kommersiell revansch på postmodernismen. Han anser att designen har slätat ut möjligheterna för gränsöverskridanden, eftersom vi vant oss vid marknadens olika ansikten. Det vill säga konstruerade subkulturella uttryck, konstnärlig reklam - en design som för sin publik vanemässigt byter skepnad. Postmodernismen var för trettio år sedan hoppet om att finna en väg ur den då stelnade modernismen, men är idag endast en illusion, enligt Mau, då den kontrolleras av ekonomiska intressen. Han efterlyser ett återtagande av kulturens spelrum. Konst/Designteoretikern Hal Foster anser att den samtida designen är gränslös i den meningen att allt behandlas som design: allt från jeans till gener är så att säga kan kallas designade produkter. Konsumtionssamhället har gett oss en ny typ av multi- designer som dessutom själv kan vara designad: kosmetiskt, kulturellt, mentalt eller genetiskt. Foster menar att designen medverkar till ett nästintill friktionsfritt förhållande mellan produktion och konsumtion, och även han menar att det saknas spelrum för kulturen. (The ABC of Contemporary Design 2002) Den svenska formgivningen och framförallt dess företrädare (Föreningen Svensk Form) har kritiserats av bland andra Linda Rampell som anser att modernismen återtagit herraväldet och att den svenska formgivningen blivit alltför likriktad. (Designatlas och CODE). Den postmodernistiska filosofen Vilem Flusser beskriver, i boken Om sakernas tillstånd. En liten Designfilosofi, frågan om tingens moral och om designerns moraliska och politiska ansvar som har fått en ny innebörd i samtiden. Han ser tre anledningar till detta: 1. Det finns inga legitima auktoriteter idag, deras normer betvivlas eftersom det offentliga rummet brutits upp i och med den elektroniska revolutionen. Den enda instans som har legitimitet är vetenskapen och den ger oss endast tekniska normer, ingen moralisk praxis. 2. Den industriella produktionen är ett komplext nätverk som inte längre kan spåras till enstaka individer. Detta nya arbetssätt gör att ansvarsfrågan blir ännu svårare att härleda eftersom ingen person längre kan göras direkt ansvarig för en produkt. 3. Eftersom dåtidens uppfattning om att ansvaret för en produkt endast låg hos dess brukare inte längre gäller uppstår ytterligare en ansvarsfråga. Enligt Flusser kan man till exempel inte göra en robot ansvarig för produkten som tillverkats och inte heller kräva ansvar av hela det system som ligger bakom denna. 2

4 Slutligen kan också Lewis Mumford (amerikansk stadsplanerare, arkitekturkritiker och filosof) nämnas. Han beskriver organisationsmänniskan som det moderna samhällets idealtyp. Enligt Mumford bryr sig organisationsmänniskan endast om det som ligger omedelbart framför henne på skrivbordet. Hon saknar empati och ifrågasätter aldrig direktiven - inga känslor eller moraliska betänkligheter kan då hindra arbetsprocessen. Jag följde bara order - ett återkommande citat från Eichmannrättegången i Israel 1961 då Adolf Eichmann ställdes till svars för sin medverkan i den slutliga lösningen på judefrågan i Tredje riket. 3

5 1. DESIGN-ETIK PROJEKTIDÉ Det här arbetet går ut på att undersöka om det är möjligt att mäta en produkts etiska värde. Jag är även intresserad av den etiska ambivalensen hos olika produkter. BAKGRUND - DESIGNERNS DILEMMA På Konstfack deltog jag hösten 2002 i en kurs kallad Värdebaserad Design ledd av designgruppen Transformator. Kursen handlade om de inre budskap en produkt (och framför allt vad företaget bakom produkten) vill kommunicera till sin tänkta brukare. Uppgiften var att designa ett vapen, en pistol/revolver åt specifika målgrupper: en paranoid hemmafru, en gangster från gettot och en naturfilmare. Klassen delades in i tre grupper om fyra, fem personer som sinsemellan diskuterade sin respektive uppgift. Varför vi skulle designa ett vapen motiverades med att det var ett tydligt avläsningsexempel och saknade komplexa delar, samt med det tillägget att det förmodligen skulle vara den enda gången vi kom att få en liknande uppgift i våra karriärer som formgivare. Det som slog mig under kursens gång var inte endast hur spännande och intressant vapendesign kan vara, utan även hur mina klasskamrater och jag själv levde oss in i arbetet och sökte efter det perfekta uttrycket för att tillfredsställa våra målgrupper. Diskussioner om etik och ansvar uteblev och ersattes istället av studier i hanterbarhet och funktion. Färgsättningen och materialvalet var till exempel viktigt i arbetet med vapnet till hemmafrun, ifall det skulle bestå av pärlemor eller plast. Gangstern fick en assecoir: en ring med en liknande form som mynningen på hans vapen. Naturfilmarens vapen kom att bli en nedtonad variant, eftersom den gruppen gjorde antagandet att han (eller hon) befann sig i naturen främst för att fotografera, inte för att döda. Designen av vapnet behandlades därför som vilken annan kamera- eller friluftsutrustning som helst under devisen form follows function. Min reflektion var att en designstudent/designer skulle kunna jämföras med en skådespelare. Olika uppdrag kräver skiftande tolkningar. Kan en lärare/beställare övertyga 4

6 denne om riktigheten i arbetet finns det egentligen inga gränser (bortsett de ekonomiska) för den optimala produktformgivningen. Det här exemplet tycker jag visar på bristen på verktyg för att etiskt problematisera designerns arbetsmetod. * En designers uppgift i ett designprojekt är inte endast att formge. Han/hon ska även svara för att alla delar kommer på (rätt) plats så att produkten säljer optimalt. Detta kan leda till att ekologi och allmännytta får lägre prioritet än hanterbarhet och färg/formanalyser och att frågan om hur en vara ska saluföras blir viktigare än hur vi ska förhålla oss till själva produkten. Inom industridesign arbetar man efter en utvecklad metod bestående av flera delmoment: researchanalys, funktionsstudier, hjärnstormning, skissteknik, formstudier med mera. Detta till stor del för att designern under projektets gång ska ha möjlighet att frekvent kunna kommunicera med sin uppdragsgivare och för att följa dennes önskemål i arbetet med produkten. De problemlösande delarna har stor betydelse, men i grund och botten vill designern (på uppdragsgivarens order) vinna ökade insikter om brukaren och dennes uttalade eller ännu hellre, outtalade och omedvetna behov. Företaget i sin tur står bakom en produkt som ska profileras gentemot andra produkter med ett liknande innehåll. En produkts design ska särskilja den från andra produkter. Att formge är att förstå hur ett system fungerar och att vidarebefordra denna kunskap till brukaren men även genom att göra systemet attraktivt på marknaden. Formgivningen kommer då att fungera som reklam för köparen/brukaren, det vill säga att formen följer försäljningen. Design är ett konkurrensmedel, anser SVID (Stiftelsen för svensk industridesign) och hävdar att den ska innefatta adressatens värden, det vill säga beställarens värderingar. Vad för slags värden detta innebär baseras på företagets Core Values och inte främst på etik. Föreningen SID (Society of Swedish Industrial Design) har en etisk nämnd som medlar vid tvister mellan beställare och designer men inget mandat att avgöra en produkts etiska värde. Design handlar, som tidigare nämnts, om kommunikation att förmedla förståelsen av en produkt och dess varumärke. 5

7 Design är lika med affärsutveckling, enligt Björn Dahlström (formgivare). När designen egaliseras med ekonomin krymper spelrummet för den konstnärliga utvecklingen, kontrar Emma Stenström (Handelshögskolan/Svensk Form). Design blir politik när UD strategiskt inreder Leif Pagrovskys och andra ambassadörers representationsrum med svenska designklassiker och använder den svenska designen som reklam för Sverige och dess svenska produkter. Allt är politik. All arkitektur och design är politisk. Arkitektur och design är en form av gestaltning av vad ett samhälle och dess medborgare är och vill. En politiskt omedveten arkitekt eller designer har mer gemensamt med reklam än med arkitektur, anser Andreas Nobel från designgruppen Uglycute i sin text Horror vacui. I designutbildningens läroplan ingår olika metoder för att undvika misstag: checklistor, designmetodik och funktionsanalyser och det är bland annat med hjälp av dessa metoder som arbetet förs framåt. Som designer kan det vara ett misstag att använda sig av en tidigare redan patenterad form eller formge något som fått ett oväntat uttryck i slutresultatet för andra kan just det vara, om inte huvudsyftet, en betydande del i formgivningen. Exempel på detta är Droog design: en designgrupp från Holland som i flera av sina (ej massproducerade) kollektioner undersökt gränserna mellan konst/design och förhållandet mellan brukare/produkt. Frågeställningar designgruppen aktualiserat är huruvida massproducerade produkter även skulle kunna betraktas som original och om likvärdiga produkter kan tinga olika priser. I andra arbeten läggs betydelser/funktioner in, som går utöver den ursprungliga huvudfunktionen in i produkten. Produkter kan även formges med hjälp av sampling för att ge specifika associationer, då designern bestämt att produktens huvudsyfte är viktigare än dess originella form (inte att jämföras med det rena plagiatet). I dessa fall anser designern att utvecklingen tagit varvet runt och att nyskapande är lönlöst då allt redan är gjort, ett faktum som legitimerar vissa former av lån inom formgivningen. Magnus Ericsson (industridesigner) har i ett arbete kallat mix-remix, lagt fram teorin att designen och hip hopmusiken genom historien kommit att utveckla gemensamma teman. Designern samplar den form som behövs för att uppnå sitt resultat, på samma sätt som en DJ (Disc Jockey) bokstavligen hämtar inspiration ur musikhistorien genom att klippa ut kortare eller längre beats (ljudstycken) ur annan musik. Med detta postmodernistiska förhållningssätt Utdrag ur Dahlströms företagspresentation på SSES kursen: Making Brand Identity 2002 och ett föredrag av Stenström angående det svenska designåret 2005, På spaning efter svensk design

8 problematiserar designern sin egen skapandeprocess, vilket kan jämföras med så kallade homage (hylla ursprungsverket) inom konstnärlig verksamhet. Om designern rutinmässigt förutsätter att en produkt blir god endast på grund av att den kan betecknas som ett hjälpmedel för brukaren kan arbetet bli motsägelsefullt. Giljotinen, som ett extremt exempel, skapades för att underlätta bödelns arbetssituation samt minska lidandet för den dömde. Av samma anledningar uppfanns elektriska stolen, gaskammaren och den dödliga giftsprutan samt den tillhörande britsen med sin anpassade fastspänningsanordning. Andra exempel på onaturliga hjälpmedel är västvärldens köttindustrier som utvecklats från autonoma jordbruk till den djurmarknad som ofta tas för givet idag. Även om dessa produkter kan sägas tillhöra en kategori av Ond design, förenklar dessa produkter tillvaron och underlättar för användaren att handskas med svåra uppgifter. Härifrån är steget inte långt att ta produkten till massindustrin, vilket oftast är tanken med industridesign. Exempel på olika ståndpunkter en designer kan inta: ta del av problematiken och försöka att påverka sitt projekt till att mer handla om de etiska värderingar designern själv hyser. Detta kan ge designern möjlighet att etiskt förändra systemet inifrån. Exempel på det kan vara miljöaktivisten som erbjuds en tjänst på ett statligt verk eller går in i politiken med sin kunskap. böja sig för det faktum att designerns roll endast är att skapa säljbara och funktionella produkter som på enklast möjliga sätt kan inlemmas i produktion. De flesta designuppdrag går ut på att rätt uppfatta den förelagda uppgiften, vidareutveckla idén och lämna en offert på förslag av åtgärder. I ett designprojekt kan det vara en omöjlighet att ta hänsyn till arbetsgruppens alla moraliska ståndpunkter. Trots denna inställning kan det vara fördelaktigt att ta del av den här undersökningen eftersom jag anser det nödvändigt att designers diskuterar de här etiska frågorna. 7

9 SYFTE Målsättningen i detta arbete är att ta fram ett verktyg för att försöka mäta olika produkters etiska värde. I arbetet ingår också ett separat bildspel i vilket jag försöker skildra vissa produkters etiska ambivalens. Dessa projekt kan naturligtvis inte ses som några vetenskapliga undersökningar utan som försök att hitta en metod för designern att bli uppmärksam på moral och etik i sitt arbete. TEORI Filosofer har i alla tider på olika sätt diskuterat etiska regler. Moralen är delvis det som styr en människas handlingar, den kan sägas vara subjektiv och varierar från person till person beroende på dennes uppväxt, kultur och i vilken situation moralen prövas. Vi lär oss den grundläggande moralen av auktoriteter: våra föräldrar, lärare och av våra politiker. Moralen följer grundläggande levnadsregler och baseras på erfarenhet, sunt förnuft och empati. En människa som brutit mot ett samhälles gängse levnadsregler ur perspektiv, anses helt sakna eller ha en låg moral. På samma sätt kan man säga att en människa som har en hög moral är en människa som följer de gällande normerna. De flesta normer/regler har samhället alltså tidigt enats om det är själva uppfattningen om våra handlingar som kan variera. Samhällets regler kan ibland uppfattas som godtyckliga och kan skapa en känsla av ambivalens hos den enskilde. För att ge några exempel: Man ska inte stjäla från andra men det är oftast i sin ordning att låna, om man frågar först naturligtvis. Banken lånar ut till dem som redan har pengar. Men banken tar ditt hus om du satt huset som säkerhet och inte betalar av dina lån. Ett exempel på normer eller levnadsregler är de tio guds bud. Man ska inte dräpa en annan människa staten däremot har rätt att utfärda krigshandlingar, i vissa länder är dödsstraff tillåtet och i Sverige tillverkas vapen som exporteras till länder i krig - man skulle kunna kalla företeelsen för ett statligt våldsmonopol. Man får lätt intrycket att personer i maktposition skulle ha större möjlighet att bryta mot reglerna eller kunna ställa sig över dessa. Så är ofta fallet, men de här personerna har snarare ett större ansvar att följa reglerna eftersom vi räknar dem som auktoriteter.. 8

10 METOD/ BESKRIVNING AV ETIK-VERKTYGET I arbetet kommer jag att utgå från fyra poler. Med utgångspunkt från dessa kommer jag att ta fram exempel på extremer. Mellan dessa finns det en gråzon där olika produkter drar åt olika håll mot polerna. På detta sätt kan jag utveckla ett instrument för att kunna mäta en produkts etiska värde. Genom att placera fyra extremer (av högre respektive lägre etisk halt) som motpoler i denna fyrpolsmodell så uppstår en skala mellan dessa begrepp. Jag har valt att kalla dessa extremer OND, GOD, OKRITISK och KRITISK (ETISK) DESIGN. Uppdelningen av designen i dess fyra delar, varav Ond Design är en av dem (och på så sätt blir en viktig del i verktyget) kan uppfattas som kontroversiellt. Men genom detta viktiga ställningstagande kan designern använda denna pol redan i starten på sitt eget projekt och utgå från (eller mot) denna pol redan i formgivningsprocessen. Om designen påbörjas i den kritiska polen finns nu alltså möjligheten att kontrollera produktens tänkta utveckling på ett annat sätt genom att föreställa sig det värsta (Ond Design) respektive det optimala scenariot (God Design) produkten kan komma att utsättas för/hamna i. Detta innebär alltså att formgivaren medvetet kan placera den tänkta produkten i polen Ond Design trots att dess huvudsyfte/funktion kan vara God Design. Avläsningen kan göras under en kortare eller längre tidsperiod: dels genom att bedöma en tänkt produkt, det vill säga produktutvecklingen från ax till limpa och dels genom att instrumentet möjliggör en historisk produktanalys under en längre tid; avläsningen är naturligtvis beroende av produktens sammanhang. 9

11 Mitt etik-verktyg ställer följande frågor: Vad är Ond och God design? Vad gör en design Kritisk? När blir design Okritisk? Se vidare i nästa kapitel: DEFINITION AV BEGREPPEN. Kan en produkt vara uteslutande ett av begreppen God/Ond/Kritisk/Okritisk design? I fyrpolsschemat finns en avläsbar linje som löper från vänster till höger från Kritisk- till Okritisk design. När produkten passerar gråzonen mellan God och Ond design sker en filtrering och sedan en möjlig klassificering ingen produkt är renodlat ond eller god utan har mer eller mindre drag av dessa poler. Kan en produkt vara neutral: befinna sig i mitten, rent teoretiskt? En postmodern produkt skulle alltså rent teoretiskt hamna någonstans i mitten på fyrpolsschemat. På samma teoretiska grund skulle en modernistisk produkt som har ett klassiskt ensidigt utryck placeras närmre någon av extremerna. Dessa antaganden förklarar designhistorien och bör exemplifieras: en modernistisk/funktionalistisk köksmaskin (t ex den idag klassiska hushållsassistenten av Elektrolux) kan kallas Kritisk/God i den tid då den uppfanns men är idag snarare Okritisk design medan däremot den postmodernistiska apelsinpressen av Alessi (Juicy Salif) kan kallas Kritisk, Ond, God design detta på grund av sin dåliga funktion som apelsinpress men goda funktion som samtalsämne och statusbärare (kvalitet och pris). Även om denna produkt som designklassiker snarare kommit att bli Okritisk design idag kan man anta att den befunnit sig rent teoretiskt i mitten på fyrpolsschemat. Klassisk hushållsassistent från Elektrolux, Alessis Juicy Salif och 2000-talets assistent från BOMANN. 10

12 En modernistisk produkt har ett renare och mer okomplicerat uttryck än postmodernismen som inkluderar fler uttryck och är ofta ett ifrågasättande av sig själv. Därför kan antas att en modernistisk produkt skulle hamna närmre ytterligheterna ifråga om funktion och uttryck. Dessa teoretiska antaganden påverkas i första hand av tiden. Vilka poler kan supplementera varandra? Kritisk/Okritisk design kan supplementeras med God och Ond design. Vilka poler kan inte supplementera varandra? Kritisk/Okritisk design kan aldrig i praktiken supplementeras (även om det skulle vara teoretiskt möjligt). Är det någon pol som är helt fristående? Kritisk design kan påvisa ambivalensen mellan God och Ond det vill säga den etiska grunden för designen. Detta kan endast bestämmas genom att använda Kritisk design, så som till exempel det etiska verktyget är utformat. Detta innebär att verktyget kan, och bör, utsättas för samma kritiska granskning som produkterna den kan komma att analysera. Verktyget ska alltså ses som ett designarbete som kan underkastas samma kritiska process (det vill säga Kritisk design) som vilken designprodukt som helst. Ett supplement är att jämföra med ett överskott utanför begreppet. Supplementeras två begrepp så bildar de tillsammans ytterligare ett tredje begrepp. Detta nya supplementerade begrepp står helt fristående i förhållande till de första två begreppen, men innehåller alla karaktärsdragen. 11

13 DEFINITION AV BEGREPPEN KRITISK DESIGN Med Kritisk design menas en ifrågasättande formgivning som i en produkt innefattar, inte endast ett nytänkande i formspråket eller i dess funktion, utan kanske snarare ett kritiskt ifrågasättande av vår helhetssyn på tidigare produkter och kanske även produkten i sig. I boken Design Noir definieras Kritisk design på följande sätt: Kritisk design är närbesläktat med haute couture, konceptbilar, design propaganda och framtidsvisioner men dess huvudsyfte är inte att framhålla industrins drömscenarion, attrahera nya marknader, förutse nya trender eller testa marknaden. Dess huvudsyfte är att stimulera en diskussion och skapa debatt mellan designers, industrin och allmänheten om den estetiska kvalitén på vår elektroniskt förmedlade tillvaro. För att kunna fungera på marknaden måste design kunna saluföras storskaligt och därför måste den vara populär. Kritisk design kan aldrig bli populärt, det är dess fundamentala problem. Produkter som kritiserar industrins dagordning finansieras knappast av densamme. (Design Noir, s. 58; min översättning) I mitt verktyg utgör Kritisk design den tänkta ingångspunkten för hur formgivaren kan förhålla sig till sitt eget och andras designarbete, det vill säga formgivarens etiskt teoretiska och praktiska möjligheter. GOD DESIGN Med God design menar jag ett gott designarbete i form av en insats för miljön, de svaga eller de fattiga. God design i sin optimala form (och i ett specifikt historiskt ögonblick) är bland annat produkter som tar aktiv del i människors humanitära behov, men innebär även ett hänsynstagande till de ekologiska aspekterna i produktionen. Men som Vilém Flusser säger i Om sakernas tillstånd. En liten designfilosofi : Det går inte att konstruera maskiner endast med hänsyn till ekonomi och ekologi. Man måste också beakta hur maskinerna slår tillbaka på oss själva. Det goda är alltså beroende av ett kritiskt designarbete. Den goda designen i ett gott hantverk som traditionellt tillhör den goda smaken, det vill säga en designklassiker, kan således inte klassificeras som en produkt av god etisk design om den inte uppfyller de ovan nämnda kraven. 12

14 OND DESIGN Genren Design Noir fokuserar på hur den psykologiska dimensionen av erfarenheterna av elektroniska produkter kan utvidgas. Genom att referera till en produktvärld som kan brukas och missbrukas, där åtrån överväldigar de materiella begränsningarna och omstörtar funktionen hos vardagliga objekt skulle den här produktgenren dra åt en mörkare, konceptuell modell av behov som vanligtvis är begränsat till film och litteratur. (Design Noir, s. 46; min översättning). Ond design ligger i direkt motsatsförhållande till God design, men de båda polerna är inte alltid disparata. Då jag i min utbildning sällan eller aldrig stött på uttrycket kommer jag att lägga tonvikten vid denna kritiska pol. Om ämnet inte skulle innefattas av den svenska formgivningen, borde vi trots allt ställa oss frågan om inte försvarsindustrin är en exportör av svensk (Ond) design. Det vore fel att avfärda det som ingenjörskonst eller att särskilja denna design från den övriga. Begreppet Ond design utvecklas mer utförligt senare i arbetet. OKRITISK DESIGN Devisen för denna typ av formgivning är att ge folket vad folket vill ha (och ännu inte vet att de behöver). Det är en verksamhet som går ut på att mångfaldiga redan utvecklade produkter och tillfredställa skapade behov. Den konventionella designen tar vid där den kritiska punkten passerats. Man underhåller en bred massa, en stor målgrupp genom att utveckla nyare, snabbare, mindre, lättare och bättre produkter. Dess absoluta fördelar är dess tillfredställande egenskaper: Okritisk design erbjuder produkterna i massupplaga, men utbudet blir konformt och mångfalden hämmas då mindre företag får svårt att konkurrera prismässigt på en marknad med allt större aktörer. Problemet är att den Okritiska designen inte ifrågasätter den egna verksamheten och arbetar utifrån ett smalt, enögt perspektiv. Okritisk design saknar därför möjligheter att etiskt bedöma insatserna i ett större sammanhang. 13

15 Ambivalenta produkter? S.I. Assault Boot för US Elite Special av Oakley, Heinz röda och gröna ketchup samt Death Box Skateboards logotype. 14

16 2. AMBIVALENS Ambivalens: vacklan mellan motstridiga ställningstaganden: kluvenhet. Modernismen i Sverige strävade efter ett tidlöst, rent och avskalat uttryckssätt där allt onödigt städades bort. Det tidigare nämnda uttrycket form follows function är ett exempel på detta. Symboler, geometriska lekar och ornamentiken från jugendstilen försvann i och med att den svenska funktionalismen utvecklats efter bland annat Le Corbusiers extrema modell: hus är maskiner för människor. Ett uttryck som vitvaror bottnar i teknisk funktionalism och innebär en modernistisk produktformgivning med vita rena ytor som är lättarbetade och hygieniska. Postmodernismen kom som en reaktion mot modernismen vilken tidigare opponerat sig mot jugendrörelsen och blandade äldre stilar med helt nya, högt och lågt, mjukt och hårt. Postmodernism innefattar ett ambivalent synsätt på historien och utesluter inte symbolik och budskap men saknar (till skillnad från modernismen) ett manifest. Modernistisk ABC arkitektur (Arbete, Bostad, Centrum). ur Svenska akademins ordlista. 15

17 BEGREPPET GOD DESIGN På ett tidigt stadium beslöt jag mig för att utesluta all God design som genom designhistorien kommit att benämnas som klassiker eftersom arbetet inte handlar om designhistoria utan om etisk design. Inom denna kategori fokuserade jag istället på olika former av aktivt handlande som definition av God design handlingar som riktade sig till utsatta, utstötta och underutvecklade. Mitt urval baserade sig på produkter tänkta för U- hjälp: Hipporoller, en vattenforslare byggd på enkla principer (bilden). Aktiv medmänsklighet ingår sålunda i begreppet God design. Ett exempel är överlevnadskapseln (för den utsatte) från det fiktiva företaget Disappear Industries - ett flyktverktyg som har en passiv (lugnande) effekt. I företagspolicyn ingår råd och handledning via Disappear Direct (en infocentral) när kapseln aktiveras. Bland U- hjälpens negativa effekter kan nämnas U- hjälpmedel som snarare befäster förtrycket och i princip är en frukt av I- ländernas dåliga samvete sedan kolonialtiden. Multinationella företag forslar bort råvaror ur ett land och hjälporganisationer för istället in nödproviant. I Colombia smakar det inhemska kaffet surt, trots att landet gett namn åt en av världens finaste kaffesorter. Överlevnadskapseln har även den en uttalad hjälpfunktion för att lämna en otrevlig plats, men är inte designad för att lösa situationen i sig. Följande exempel är hämtade ur boken Concientious Objectives: Designing for an Ethical Message. God design kan vara ekologiska annonskampanjer som bidrar till upplysning av miljöproblemen och som fostrar konsumenten. Företaget Ecover ser sig som ett principiellt ställningstagande mer än som ett märke för rengöringsprodukter (jämför med Brand Identity: varumärkesidentitet). Modern Dog Design Co. har utformat en informationsbroschyr för att förebygga HIV- smitta och genom sitt designarbete räddat liv. 16

18 Stefan Sagmeister (designer) och Ben Cohen (glassbaron) har tillsammans skapat ett antikrigsprogram som informerar om Bush- administrationens olika upprustningsstrategier: Move Our Money. Genom angelägna och målinriktade kampanjer som pekar på snedfördelningen av de amerikanska dollarna har designgruppen belyst viktiga frågor i fredsprocessen. Milton Glaser (designer) har tecknat ned elva dödssynder en grafisk designer och även en produktformgivare bör undvika: 1) Formge en förpackning för att få den att se större ut på hyllan. 2) Göra en reklam för en långtråkig film som ger den intrycket av en actionkomedi. 3) Formge ett märke för en ny vingård som ger känslan av att den är äldre. 4) Formge ett omslag till en bok du hatar. 5) Formge en medalj gjord av stål från World Trade Center för ett kommersiellt ändamål. 6) Göra en reklamkampanj för ett företag som är känt för att diskriminera sin personal. 7) Formge ett paket för en matvara du vet innehåller mer socker än näringsämnen. 8) Formge en serie T-shirts åt ett företag som gjort sig kända för att utnyttja barnarbetskraft. 9) Formge ett förslag för ett bantningsmedel du vet inte fungerar. 10) Formge en broschyr för en SUV (Sport Utility Vehicle) som har en tendens att välta i högre farter. 11) Formge en reklam för en produkt som dödar den som använder sig av produkten frekvent. Glasers dödssynder verkar som hämtade ur satirtidningen MAD men har högre aktualitet än så, eftersom de flesta exemplen redan finns representerade på marknaden. God design är nära relaterat med empati. Dessvärre verkar det som att den Goda designen blir en närapå utopisk verksamhet då den har svårt att generera någon påtaglig profit för utövaren av disciplinen. 17

19 Hipporoller 1990: (vänster överst problemställning) Överlevnadskapseln: DISAPPEAR av Disappear Industries

20 BEGREPPET OND DESIGN Ond design står i direkt motsatsförhållande till God design, men de båda polerna är inte alltid inkoherenta. I mitt arbete har jag funnit exempel där de inte bara samverkar utan även kan vara svåra att härleda. Min egen tolkning av begreppet kan därför inte bli enbart negativ i det fyrpolsschema jag konstruerat finns begreppet inom denna pol både som Kritisk- och Okritisk/Ond design. Ett föremåls tänkta användningssätt är det som avgör måttet på ondskan. Ett föremål som skadar, förstör eller gör löje av användaren kan klassificeras som en ond produkt. Landminor i form av frukt eller leksaker är starka exempel på (dold) ondska. Aningslös ondska i form av rasistiska uttryck är ytterligare exempel finska Fazers lakritstomtar, vilket kan jämföras med det något politiskt inkorrekta uttrycket negerbollar. På ritbordet kan de flesta industriellt formgivna produkter uppfattas som neutrala produkter av Kritisk God design. Produkten kan uppfylla de tekniskt ställda kraven i form av släppvinklar och delningslinjer - den kan trots detta sakna något väsentligt vilket gör den till Ond design, nämligen ett ifrågasättande. Om till exempel en leksakstillverkare endast utgår från trendanalyser av säljbarhet produceras ett ensidigt manligt/kvinnligt basutbud med traditionella genusuttryck: designen befäster härmed fördomarna om vilka yrken kvinnor/flickor respektive män/pojkar väljer (Barbie kontra Byggare Bob). I detta fall kan det konstateras att Ond design är förbundet med ett okritiskt förhållningssätt. En anledning till att vi i Sverige idag har ett så stort utbud av den här typen av leksaker är att leksaksgrossister importerar billiga barnprodukter från fjärran Östern, vilket medför att vi även indirekt via designen av dessa leksaker får 19

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK 1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. 2. Kryssfråga (5 poäng) Vad är sociala medier? 1. Personliga inlägg på bloggar. 2. När flera

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Projektbeskrivning för. Just a Little Lovin

Projektbeskrivning för. Just a Little Lovin Projektbeskrivning för Just a Little Lovin Just a Little Lovinʼ är ett lajv om hur vänskap, begär och relationer ställs på sin spets, när döden tränger sig på mitt i festen. Sida 1 av 7 Sammanfattning

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 Etiskt program för Synskadades Riksförbund Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 1 2 Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp

Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Sex steg till en vassare ledningsgrupp Nyttigheter från Hamrin & Partners: Under samlingsnamnet Nyttigheter från Hamrin & Partners publicerar vi återkommande små skrifter

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Nya exportregler för vapen

Nya exportregler för vapen 1992 Nya exportregler för vapen Nya lagar ska strama upp, Sveriges export av högteknologivaror, krigsmateriel och kärnteknologi. Men tullen i Göteborg kräver ökade insatser inom tullkriminalen för att

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Kvalitetsanalys. Åsalyckans fritidshem

Kvalitetsanalys. Åsalyckans fritidshem Kvalitetsanalys Åsalyckans fritidshem Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 8 Övriga mål

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING

RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING RÖSTMÄKLARNA LÄRARHANDLEDNING 1 RÖSTMÄKLARNA SYFTE OCH MÅL Serien Röstmäklarna är ett av flera program i UR:s utbud som syftar till att väcka intresse för och ge kunskap om demokratifrågor. Studier visar

Läs mer

Varför en manusförfattare?

Varför en manusförfattare? Varför en manusförfattare? Tove Frambäcks föredrag vid Centrum för dramatiks seminarium Att skapa en berättelse på Sjöhistoriska den 2 april 2012. på Naturhistoriska riksmuseet. Bakgrunden till valet att

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Denna guide är framtagen och författad av Musikförläggarna Grafisk form: Spektra Illustration: Magnus Bard Tryck: TMG Sthlm

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende

Ditt nej gör. Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Ditt nej gör storskill n ad Till dig som förälder om barn, ungdomar och tobaksberoende Du är betydelsefull! Den här skriften har främst ett syfte att hjälpa dig som förälder med argument när du ska prata

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT

KAFFEKANNAN SOM OBJEKT KAFFEKANNAN SOM OBJEKT Magnus Liljedahl, Kandidatuppsats, Metallformgivning åk 3, Konstfack 2005 Handledare: Aurél Schiller INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Kaffekannan i silver ur ett historiskt perspektiv

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter Med en massa löften om hur bra den ska vara för vår hälsa, med obevisade hälsopåståenden

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö

1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö 1d, Individuellt Designkoncept, GPS-navigering för cykel i stadsmiljö Design & Struktur Applikationen är designad för att användas som ett navigeringssystem för cyklister i stadsmiljö. Eftersom cyklister

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL INTRODUKTION KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011 GENERELLA FRÅGOR PROGRAM 1 ROMER PROGRAM 2 SVERIGEFINNAR PROGRAM 3 SAMER PROGRAM 4 JUDAR PROGRAM 5 TORNEDALINGAR

Läs mer