OM VI INTE GÖR DET SÅ GÖR NÅGON ANNAN DET! KAN MAN MÄTA EN PRODUKTS ETISKA VÄRDE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM VI INTE GÖR DET SÅ GÖR NÅGON ANNAN DET! KAN MAN MÄTA EN PRODUKTS ETISKA VÄRDE?"

Transkript

1 OM VI INTE GÖR DET SÅ GÖR NÅGON ANNAN DET! KAN MAN MÄTA EN PRODUKTS ETISKA VÄRDE? Ett Magisterarbete i Industridesign av Jon Olzon - Konstfack Stockholm våren 2004

2 INLEDNING: lägesbeskrivning - referat av citat 1. DESIGN-ETIK PROJEKTIDÉ BAKGRUND - DESIGNERNS DILEMMA MÅLSÄTTNING TEORI METOD/BESKRIVNING AV VERKTYGET DEFINITION AV BEGREPPEN 2.AMBIVALENS BEGREPPET GOD DESIGN BEGREPPET OND DESIGN KONST OCH DESIGN OND DESIGN I KONSTEN = (MOTSTÅND) KRITISK DESIGN? KRIGSPRODUKTER (KONFORMISM) OKRITISK ETISK DESIGN? AMBIVALENS I KULTUREN - SUBKULTURER ANDRA EXEMPEL PÅ AMBIVALENS SLUTSATS KÄLLOR TACK 1

3 INLEDNING : lägesbeskrivning - referat av citat Den kanadensiska designern Bruce Mau har i sin bok Life Style (Phaidon 2000) skrivit att den samtida designen ingår i en kommersiell revansch på postmodernismen. Han anser att designen har slätat ut möjligheterna för gränsöverskridanden, eftersom vi vant oss vid marknadens olika ansikten. Det vill säga konstruerade subkulturella uttryck, konstnärlig reklam - en design som för sin publik vanemässigt byter skepnad. Postmodernismen var för trettio år sedan hoppet om att finna en väg ur den då stelnade modernismen, men är idag endast en illusion, enligt Mau, då den kontrolleras av ekonomiska intressen. Han efterlyser ett återtagande av kulturens spelrum. Konst/Designteoretikern Hal Foster anser att den samtida designen är gränslös i den meningen att allt behandlas som design: allt från jeans till gener är så att säga kan kallas designade produkter. Konsumtionssamhället har gett oss en ny typ av multi- designer som dessutom själv kan vara designad: kosmetiskt, kulturellt, mentalt eller genetiskt. Foster menar att designen medverkar till ett nästintill friktionsfritt förhållande mellan produktion och konsumtion, och även han menar att det saknas spelrum för kulturen. (The ABC of Contemporary Design 2002) Den svenska formgivningen och framförallt dess företrädare (Föreningen Svensk Form) har kritiserats av bland andra Linda Rampell som anser att modernismen återtagit herraväldet och att den svenska formgivningen blivit alltför likriktad. (Designatlas och CODE). Den postmodernistiska filosofen Vilem Flusser beskriver, i boken Om sakernas tillstånd. En liten Designfilosofi, frågan om tingens moral och om designerns moraliska och politiska ansvar som har fått en ny innebörd i samtiden. Han ser tre anledningar till detta: 1. Det finns inga legitima auktoriteter idag, deras normer betvivlas eftersom det offentliga rummet brutits upp i och med den elektroniska revolutionen. Den enda instans som har legitimitet är vetenskapen och den ger oss endast tekniska normer, ingen moralisk praxis. 2. Den industriella produktionen är ett komplext nätverk som inte längre kan spåras till enstaka individer. Detta nya arbetssätt gör att ansvarsfrågan blir ännu svårare att härleda eftersom ingen person längre kan göras direkt ansvarig för en produkt. 3. Eftersom dåtidens uppfattning om att ansvaret för en produkt endast låg hos dess brukare inte längre gäller uppstår ytterligare en ansvarsfråga. Enligt Flusser kan man till exempel inte göra en robot ansvarig för produkten som tillverkats och inte heller kräva ansvar av hela det system som ligger bakom denna. 2

4 Slutligen kan också Lewis Mumford (amerikansk stadsplanerare, arkitekturkritiker och filosof) nämnas. Han beskriver organisationsmänniskan som det moderna samhällets idealtyp. Enligt Mumford bryr sig organisationsmänniskan endast om det som ligger omedelbart framför henne på skrivbordet. Hon saknar empati och ifrågasätter aldrig direktiven - inga känslor eller moraliska betänkligheter kan då hindra arbetsprocessen. Jag följde bara order - ett återkommande citat från Eichmannrättegången i Israel 1961 då Adolf Eichmann ställdes till svars för sin medverkan i den slutliga lösningen på judefrågan i Tredje riket. 3

5 1. DESIGN-ETIK PROJEKTIDÉ Det här arbetet går ut på att undersöka om det är möjligt att mäta en produkts etiska värde. Jag är även intresserad av den etiska ambivalensen hos olika produkter. BAKGRUND - DESIGNERNS DILEMMA På Konstfack deltog jag hösten 2002 i en kurs kallad Värdebaserad Design ledd av designgruppen Transformator. Kursen handlade om de inre budskap en produkt (och framför allt vad företaget bakom produkten) vill kommunicera till sin tänkta brukare. Uppgiften var att designa ett vapen, en pistol/revolver åt specifika målgrupper: en paranoid hemmafru, en gangster från gettot och en naturfilmare. Klassen delades in i tre grupper om fyra, fem personer som sinsemellan diskuterade sin respektive uppgift. Varför vi skulle designa ett vapen motiverades med att det var ett tydligt avläsningsexempel och saknade komplexa delar, samt med det tillägget att det förmodligen skulle vara den enda gången vi kom att få en liknande uppgift i våra karriärer som formgivare. Det som slog mig under kursens gång var inte endast hur spännande och intressant vapendesign kan vara, utan även hur mina klasskamrater och jag själv levde oss in i arbetet och sökte efter det perfekta uttrycket för att tillfredsställa våra målgrupper. Diskussioner om etik och ansvar uteblev och ersattes istället av studier i hanterbarhet och funktion. Färgsättningen och materialvalet var till exempel viktigt i arbetet med vapnet till hemmafrun, ifall det skulle bestå av pärlemor eller plast. Gangstern fick en assecoir: en ring med en liknande form som mynningen på hans vapen. Naturfilmarens vapen kom att bli en nedtonad variant, eftersom den gruppen gjorde antagandet att han (eller hon) befann sig i naturen främst för att fotografera, inte för att döda. Designen av vapnet behandlades därför som vilken annan kamera- eller friluftsutrustning som helst under devisen form follows function. Min reflektion var att en designstudent/designer skulle kunna jämföras med en skådespelare. Olika uppdrag kräver skiftande tolkningar. Kan en lärare/beställare övertyga 4

6 denne om riktigheten i arbetet finns det egentligen inga gränser (bortsett de ekonomiska) för den optimala produktformgivningen. Det här exemplet tycker jag visar på bristen på verktyg för att etiskt problematisera designerns arbetsmetod. * En designers uppgift i ett designprojekt är inte endast att formge. Han/hon ska även svara för att alla delar kommer på (rätt) plats så att produkten säljer optimalt. Detta kan leda till att ekologi och allmännytta får lägre prioritet än hanterbarhet och färg/formanalyser och att frågan om hur en vara ska saluföras blir viktigare än hur vi ska förhålla oss till själva produkten. Inom industridesign arbetar man efter en utvecklad metod bestående av flera delmoment: researchanalys, funktionsstudier, hjärnstormning, skissteknik, formstudier med mera. Detta till stor del för att designern under projektets gång ska ha möjlighet att frekvent kunna kommunicera med sin uppdragsgivare och för att följa dennes önskemål i arbetet med produkten. De problemlösande delarna har stor betydelse, men i grund och botten vill designern (på uppdragsgivarens order) vinna ökade insikter om brukaren och dennes uttalade eller ännu hellre, outtalade och omedvetna behov. Företaget i sin tur står bakom en produkt som ska profileras gentemot andra produkter med ett liknande innehåll. En produkts design ska särskilja den från andra produkter. Att formge är att förstå hur ett system fungerar och att vidarebefordra denna kunskap till brukaren men även genom att göra systemet attraktivt på marknaden. Formgivningen kommer då att fungera som reklam för köparen/brukaren, det vill säga att formen följer försäljningen. Design är ett konkurrensmedel, anser SVID (Stiftelsen för svensk industridesign) och hävdar att den ska innefatta adressatens värden, det vill säga beställarens värderingar. Vad för slags värden detta innebär baseras på företagets Core Values och inte främst på etik. Föreningen SID (Society of Swedish Industrial Design) har en etisk nämnd som medlar vid tvister mellan beställare och designer men inget mandat att avgöra en produkts etiska värde. Design handlar, som tidigare nämnts, om kommunikation att förmedla förståelsen av en produkt och dess varumärke. 5

7 Design är lika med affärsutveckling, enligt Björn Dahlström (formgivare). När designen egaliseras med ekonomin krymper spelrummet för den konstnärliga utvecklingen, kontrar Emma Stenström (Handelshögskolan/Svensk Form). Design blir politik när UD strategiskt inreder Leif Pagrovskys och andra ambassadörers representationsrum med svenska designklassiker och använder den svenska designen som reklam för Sverige och dess svenska produkter. Allt är politik. All arkitektur och design är politisk. Arkitektur och design är en form av gestaltning av vad ett samhälle och dess medborgare är och vill. En politiskt omedveten arkitekt eller designer har mer gemensamt med reklam än med arkitektur, anser Andreas Nobel från designgruppen Uglycute i sin text Horror vacui. I designutbildningens läroplan ingår olika metoder för att undvika misstag: checklistor, designmetodik och funktionsanalyser och det är bland annat med hjälp av dessa metoder som arbetet förs framåt. Som designer kan det vara ett misstag att använda sig av en tidigare redan patenterad form eller formge något som fått ett oväntat uttryck i slutresultatet för andra kan just det vara, om inte huvudsyftet, en betydande del i formgivningen. Exempel på detta är Droog design: en designgrupp från Holland som i flera av sina (ej massproducerade) kollektioner undersökt gränserna mellan konst/design och förhållandet mellan brukare/produkt. Frågeställningar designgruppen aktualiserat är huruvida massproducerade produkter även skulle kunna betraktas som original och om likvärdiga produkter kan tinga olika priser. I andra arbeten läggs betydelser/funktioner in, som går utöver den ursprungliga huvudfunktionen in i produkten. Produkter kan även formges med hjälp av sampling för att ge specifika associationer, då designern bestämt att produktens huvudsyfte är viktigare än dess originella form (inte att jämföras med det rena plagiatet). I dessa fall anser designern att utvecklingen tagit varvet runt och att nyskapande är lönlöst då allt redan är gjort, ett faktum som legitimerar vissa former av lån inom formgivningen. Magnus Ericsson (industridesigner) har i ett arbete kallat mix-remix, lagt fram teorin att designen och hip hopmusiken genom historien kommit att utveckla gemensamma teman. Designern samplar den form som behövs för att uppnå sitt resultat, på samma sätt som en DJ (Disc Jockey) bokstavligen hämtar inspiration ur musikhistorien genom att klippa ut kortare eller längre beats (ljudstycken) ur annan musik. Med detta postmodernistiska förhållningssätt Utdrag ur Dahlströms företagspresentation på SSES kursen: Making Brand Identity 2002 och ett föredrag av Stenström angående det svenska designåret 2005, På spaning efter svensk design

8 problematiserar designern sin egen skapandeprocess, vilket kan jämföras med så kallade homage (hylla ursprungsverket) inom konstnärlig verksamhet. Om designern rutinmässigt förutsätter att en produkt blir god endast på grund av att den kan betecknas som ett hjälpmedel för brukaren kan arbetet bli motsägelsefullt. Giljotinen, som ett extremt exempel, skapades för att underlätta bödelns arbetssituation samt minska lidandet för den dömde. Av samma anledningar uppfanns elektriska stolen, gaskammaren och den dödliga giftsprutan samt den tillhörande britsen med sin anpassade fastspänningsanordning. Andra exempel på onaturliga hjälpmedel är västvärldens köttindustrier som utvecklats från autonoma jordbruk till den djurmarknad som ofta tas för givet idag. Även om dessa produkter kan sägas tillhöra en kategori av Ond design, förenklar dessa produkter tillvaron och underlättar för användaren att handskas med svåra uppgifter. Härifrån är steget inte långt att ta produkten till massindustrin, vilket oftast är tanken med industridesign. Exempel på olika ståndpunkter en designer kan inta: ta del av problematiken och försöka att påverka sitt projekt till att mer handla om de etiska värderingar designern själv hyser. Detta kan ge designern möjlighet att etiskt förändra systemet inifrån. Exempel på det kan vara miljöaktivisten som erbjuds en tjänst på ett statligt verk eller går in i politiken med sin kunskap. böja sig för det faktum att designerns roll endast är att skapa säljbara och funktionella produkter som på enklast möjliga sätt kan inlemmas i produktion. De flesta designuppdrag går ut på att rätt uppfatta den förelagda uppgiften, vidareutveckla idén och lämna en offert på förslag av åtgärder. I ett designprojekt kan det vara en omöjlighet att ta hänsyn till arbetsgruppens alla moraliska ståndpunkter. Trots denna inställning kan det vara fördelaktigt att ta del av den här undersökningen eftersom jag anser det nödvändigt att designers diskuterar de här etiska frågorna. 7

9 SYFTE Målsättningen i detta arbete är att ta fram ett verktyg för att försöka mäta olika produkters etiska värde. I arbetet ingår också ett separat bildspel i vilket jag försöker skildra vissa produkters etiska ambivalens. Dessa projekt kan naturligtvis inte ses som några vetenskapliga undersökningar utan som försök att hitta en metod för designern att bli uppmärksam på moral och etik i sitt arbete. TEORI Filosofer har i alla tider på olika sätt diskuterat etiska regler. Moralen är delvis det som styr en människas handlingar, den kan sägas vara subjektiv och varierar från person till person beroende på dennes uppväxt, kultur och i vilken situation moralen prövas. Vi lär oss den grundläggande moralen av auktoriteter: våra föräldrar, lärare och av våra politiker. Moralen följer grundläggande levnadsregler och baseras på erfarenhet, sunt förnuft och empati. En människa som brutit mot ett samhälles gängse levnadsregler ur perspektiv, anses helt sakna eller ha en låg moral. På samma sätt kan man säga att en människa som har en hög moral är en människa som följer de gällande normerna. De flesta normer/regler har samhället alltså tidigt enats om det är själva uppfattningen om våra handlingar som kan variera. Samhällets regler kan ibland uppfattas som godtyckliga och kan skapa en känsla av ambivalens hos den enskilde. För att ge några exempel: Man ska inte stjäla från andra men det är oftast i sin ordning att låna, om man frågar först naturligtvis. Banken lånar ut till dem som redan har pengar. Men banken tar ditt hus om du satt huset som säkerhet och inte betalar av dina lån. Ett exempel på normer eller levnadsregler är de tio guds bud. Man ska inte dräpa en annan människa staten däremot har rätt att utfärda krigshandlingar, i vissa länder är dödsstraff tillåtet och i Sverige tillverkas vapen som exporteras till länder i krig - man skulle kunna kalla företeelsen för ett statligt våldsmonopol. Man får lätt intrycket att personer i maktposition skulle ha större möjlighet att bryta mot reglerna eller kunna ställa sig över dessa. Så är ofta fallet, men de här personerna har snarare ett större ansvar att följa reglerna eftersom vi räknar dem som auktoriteter.. 8

10 METOD/ BESKRIVNING AV ETIK-VERKTYGET I arbetet kommer jag att utgå från fyra poler. Med utgångspunkt från dessa kommer jag att ta fram exempel på extremer. Mellan dessa finns det en gråzon där olika produkter drar åt olika håll mot polerna. På detta sätt kan jag utveckla ett instrument för att kunna mäta en produkts etiska värde. Genom att placera fyra extremer (av högre respektive lägre etisk halt) som motpoler i denna fyrpolsmodell så uppstår en skala mellan dessa begrepp. Jag har valt att kalla dessa extremer OND, GOD, OKRITISK och KRITISK (ETISK) DESIGN. Uppdelningen av designen i dess fyra delar, varav Ond Design är en av dem (och på så sätt blir en viktig del i verktyget) kan uppfattas som kontroversiellt. Men genom detta viktiga ställningstagande kan designern använda denna pol redan i starten på sitt eget projekt och utgå från (eller mot) denna pol redan i formgivningsprocessen. Om designen påbörjas i den kritiska polen finns nu alltså möjligheten att kontrollera produktens tänkta utveckling på ett annat sätt genom att föreställa sig det värsta (Ond Design) respektive det optimala scenariot (God Design) produkten kan komma att utsättas för/hamna i. Detta innebär alltså att formgivaren medvetet kan placera den tänkta produkten i polen Ond Design trots att dess huvudsyfte/funktion kan vara God Design. Avläsningen kan göras under en kortare eller längre tidsperiod: dels genom att bedöma en tänkt produkt, det vill säga produktutvecklingen från ax till limpa och dels genom att instrumentet möjliggör en historisk produktanalys under en längre tid; avläsningen är naturligtvis beroende av produktens sammanhang. 9

11 Mitt etik-verktyg ställer följande frågor: Vad är Ond och God design? Vad gör en design Kritisk? När blir design Okritisk? Se vidare i nästa kapitel: DEFINITION AV BEGREPPEN. Kan en produkt vara uteslutande ett av begreppen God/Ond/Kritisk/Okritisk design? I fyrpolsschemat finns en avläsbar linje som löper från vänster till höger från Kritisk- till Okritisk design. När produkten passerar gråzonen mellan God och Ond design sker en filtrering och sedan en möjlig klassificering ingen produkt är renodlat ond eller god utan har mer eller mindre drag av dessa poler. Kan en produkt vara neutral: befinna sig i mitten, rent teoretiskt? En postmodern produkt skulle alltså rent teoretiskt hamna någonstans i mitten på fyrpolsschemat. På samma teoretiska grund skulle en modernistisk produkt som har ett klassiskt ensidigt utryck placeras närmre någon av extremerna. Dessa antaganden förklarar designhistorien och bör exemplifieras: en modernistisk/funktionalistisk köksmaskin (t ex den idag klassiska hushållsassistenten av Elektrolux) kan kallas Kritisk/God i den tid då den uppfanns men är idag snarare Okritisk design medan däremot den postmodernistiska apelsinpressen av Alessi (Juicy Salif) kan kallas Kritisk, Ond, God design detta på grund av sin dåliga funktion som apelsinpress men goda funktion som samtalsämne och statusbärare (kvalitet och pris). Även om denna produkt som designklassiker snarare kommit att bli Okritisk design idag kan man anta att den befunnit sig rent teoretiskt i mitten på fyrpolsschemat. Klassisk hushållsassistent från Elektrolux, Alessis Juicy Salif och 2000-talets assistent från BOMANN. 10

12 En modernistisk produkt har ett renare och mer okomplicerat uttryck än postmodernismen som inkluderar fler uttryck och är ofta ett ifrågasättande av sig själv. Därför kan antas att en modernistisk produkt skulle hamna närmre ytterligheterna ifråga om funktion och uttryck. Dessa teoretiska antaganden påverkas i första hand av tiden. Vilka poler kan supplementera varandra? Kritisk/Okritisk design kan supplementeras med God och Ond design. Vilka poler kan inte supplementera varandra? Kritisk/Okritisk design kan aldrig i praktiken supplementeras (även om det skulle vara teoretiskt möjligt). Är det någon pol som är helt fristående? Kritisk design kan påvisa ambivalensen mellan God och Ond det vill säga den etiska grunden för designen. Detta kan endast bestämmas genom att använda Kritisk design, så som till exempel det etiska verktyget är utformat. Detta innebär att verktyget kan, och bör, utsättas för samma kritiska granskning som produkterna den kan komma att analysera. Verktyget ska alltså ses som ett designarbete som kan underkastas samma kritiska process (det vill säga Kritisk design) som vilken designprodukt som helst. Ett supplement är att jämföra med ett överskott utanför begreppet. Supplementeras två begrepp så bildar de tillsammans ytterligare ett tredje begrepp. Detta nya supplementerade begrepp står helt fristående i förhållande till de första två begreppen, men innehåller alla karaktärsdragen. 11

13 DEFINITION AV BEGREPPEN KRITISK DESIGN Med Kritisk design menas en ifrågasättande formgivning som i en produkt innefattar, inte endast ett nytänkande i formspråket eller i dess funktion, utan kanske snarare ett kritiskt ifrågasättande av vår helhetssyn på tidigare produkter och kanske även produkten i sig. I boken Design Noir definieras Kritisk design på följande sätt: Kritisk design är närbesläktat med haute couture, konceptbilar, design propaganda och framtidsvisioner men dess huvudsyfte är inte att framhålla industrins drömscenarion, attrahera nya marknader, förutse nya trender eller testa marknaden. Dess huvudsyfte är att stimulera en diskussion och skapa debatt mellan designers, industrin och allmänheten om den estetiska kvalitén på vår elektroniskt förmedlade tillvaro. För att kunna fungera på marknaden måste design kunna saluföras storskaligt och därför måste den vara populär. Kritisk design kan aldrig bli populärt, det är dess fundamentala problem. Produkter som kritiserar industrins dagordning finansieras knappast av densamme. (Design Noir, s. 58; min översättning) I mitt verktyg utgör Kritisk design den tänkta ingångspunkten för hur formgivaren kan förhålla sig till sitt eget och andras designarbete, det vill säga formgivarens etiskt teoretiska och praktiska möjligheter. GOD DESIGN Med God design menar jag ett gott designarbete i form av en insats för miljön, de svaga eller de fattiga. God design i sin optimala form (och i ett specifikt historiskt ögonblick) är bland annat produkter som tar aktiv del i människors humanitära behov, men innebär även ett hänsynstagande till de ekologiska aspekterna i produktionen. Men som Vilém Flusser säger i Om sakernas tillstånd. En liten designfilosofi : Det går inte att konstruera maskiner endast med hänsyn till ekonomi och ekologi. Man måste också beakta hur maskinerna slår tillbaka på oss själva. Det goda är alltså beroende av ett kritiskt designarbete. Den goda designen i ett gott hantverk som traditionellt tillhör den goda smaken, det vill säga en designklassiker, kan således inte klassificeras som en produkt av god etisk design om den inte uppfyller de ovan nämnda kraven. 12

14 OND DESIGN Genren Design Noir fokuserar på hur den psykologiska dimensionen av erfarenheterna av elektroniska produkter kan utvidgas. Genom att referera till en produktvärld som kan brukas och missbrukas, där åtrån överväldigar de materiella begränsningarna och omstörtar funktionen hos vardagliga objekt skulle den här produktgenren dra åt en mörkare, konceptuell modell av behov som vanligtvis är begränsat till film och litteratur. (Design Noir, s. 46; min översättning). Ond design ligger i direkt motsatsförhållande till God design, men de båda polerna är inte alltid disparata. Då jag i min utbildning sällan eller aldrig stött på uttrycket kommer jag att lägga tonvikten vid denna kritiska pol. Om ämnet inte skulle innefattas av den svenska formgivningen, borde vi trots allt ställa oss frågan om inte försvarsindustrin är en exportör av svensk (Ond) design. Det vore fel att avfärda det som ingenjörskonst eller att särskilja denna design från den övriga. Begreppet Ond design utvecklas mer utförligt senare i arbetet. OKRITISK DESIGN Devisen för denna typ av formgivning är att ge folket vad folket vill ha (och ännu inte vet att de behöver). Det är en verksamhet som går ut på att mångfaldiga redan utvecklade produkter och tillfredställa skapade behov. Den konventionella designen tar vid där den kritiska punkten passerats. Man underhåller en bred massa, en stor målgrupp genom att utveckla nyare, snabbare, mindre, lättare och bättre produkter. Dess absoluta fördelar är dess tillfredställande egenskaper: Okritisk design erbjuder produkterna i massupplaga, men utbudet blir konformt och mångfalden hämmas då mindre företag får svårt att konkurrera prismässigt på en marknad med allt större aktörer. Problemet är att den Okritiska designen inte ifrågasätter den egna verksamheten och arbetar utifrån ett smalt, enögt perspektiv. Okritisk design saknar därför möjligheter att etiskt bedöma insatserna i ett större sammanhang. 13

15 Ambivalenta produkter? S.I. Assault Boot för US Elite Special av Oakley, Heinz röda och gröna ketchup samt Death Box Skateboards logotype. 14

16 2. AMBIVALENS Ambivalens: vacklan mellan motstridiga ställningstaganden: kluvenhet. Modernismen i Sverige strävade efter ett tidlöst, rent och avskalat uttryckssätt där allt onödigt städades bort. Det tidigare nämnda uttrycket form follows function är ett exempel på detta. Symboler, geometriska lekar och ornamentiken från jugendstilen försvann i och med att den svenska funktionalismen utvecklats efter bland annat Le Corbusiers extrema modell: hus är maskiner för människor. Ett uttryck som vitvaror bottnar i teknisk funktionalism och innebär en modernistisk produktformgivning med vita rena ytor som är lättarbetade och hygieniska. Postmodernismen kom som en reaktion mot modernismen vilken tidigare opponerat sig mot jugendrörelsen och blandade äldre stilar med helt nya, högt och lågt, mjukt och hårt. Postmodernism innefattar ett ambivalent synsätt på historien och utesluter inte symbolik och budskap men saknar (till skillnad från modernismen) ett manifest. Modernistisk ABC arkitektur (Arbete, Bostad, Centrum). ur Svenska akademins ordlista. 15

17 BEGREPPET GOD DESIGN På ett tidigt stadium beslöt jag mig för att utesluta all God design som genom designhistorien kommit att benämnas som klassiker eftersom arbetet inte handlar om designhistoria utan om etisk design. Inom denna kategori fokuserade jag istället på olika former av aktivt handlande som definition av God design handlingar som riktade sig till utsatta, utstötta och underutvecklade. Mitt urval baserade sig på produkter tänkta för U- hjälp: Hipporoller, en vattenforslare byggd på enkla principer (bilden). Aktiv medmänsklighet ingår sålunda i begreppet God design. Ett exempel är överlevnadskapseln (för den utsatte) från det fiktiva företaget Disappear Industries - ett flyktverktyg som har en passiv (lugnande) effekt. I företagspolicyn ingår råd och handledning via Disappear Direct (en infocentral) när kapseln aktiveras. Bland U- hjälpens negativa effekter kan nämnas U- hjälpmedel som snarare befäster förtrycket och i princip är en frukt av I- ländernas dåliga samvete sedan kolonialtiden. Multinationella företag forslar bort råvaror ur ett land och hjälporganisationer för istället in nödproviant. I Colombia smakar det inhemska kaffet surt, trots att landet gett namn åt en av världens finaste kaffesorter. Överlevnadskapseln har även den en uttalad hjälpfunktion för att lämna en otrevlig plats, men är inte designad för att lösa situationen i sig. Följande exempel är hämtade ur boken Concientious Objectives: Designing for an Ethical Message. God design kan vara ekologiska annonskampanjer som bidrar till upplysning av miljöproblemen och som fostrar konsumenten. Företaget Ecover ser sig som ett principiellt ställningstagande mer än som ett märke för rengöringsprodukter (jämför med Brand Identity: varumärkesidentitet). Modern Dog Design Co. har utformat en informationsbroschyr för att förebygga HIV- smitta och genom sitt designarbete räddat liv. 16

18 Stefan Sagmeister (designer) och Ben Cohen (glassbaron) har tillsammans skapat ett antikrigsprogram som informerar om Bush- administrationens olika upprustningsstrategier: Move Our Money. Genom angelägna och målinriktade kampanjer som pekar på snedfördelningen av de amerikanska dollarna har designgruppen belyst viktiga frågor i fredsprocessen. Milton Glaser (designer) har tecknat ned elva dödssynder en grafisk designer och även en produktformgivare bör undvika: 1) Formge en förpackning för att få den att se större ut på hyllan. 2) Göra en reklam för en långtråkig film som ger den intrycket av en actionkomedi. 3) Formge ett märke för en ny vingård som ger känslan av att den är äldre. 4) Formge ett omslag till en bok du hatar. 5) Formge en medalj gjord av stål från World Trade Center för ett kommersiellt ändamål. 6) Göra en reklamkampanj för ett företag som är känt för att diskriminera sin personal. 7) Formge ett paket för en matvara du vet innehåller mer socker än näringsämnen. 8) Formge en serie T-shirts åt ett företag som gjort sig kända för att utnyttja barnarbetskraft. 9) Formge ett förslag för ett bantningsmedel du vet inte fungerar. 10) Formge en broschyr för en SUV (Sport Utility Vehicle) som har en tendens att välta i högre farter. 11) Formge en reklam för en produkt som dödar den som använder sig av produkten frekvent. Glasers dödssynder verkar som hämtade ur satirtidningen MAD men har högre aktualitet än så, eftersom de flesta exemplen redan finns representerade på marknaden. God design är nära relaterat med empati. Dessvärre verkar det som att den Goda designen blir en närapå utopisk verksamhet då den har svårt att generera någon påtaglig profit för utövaren av disciplinen. 17

19 Hipporoller 1990: (vänster överst problemställning) Överlevnadskapseln: DISAPPEAR av Disappear Industries

20 BEGREPPET OND DESIGN Ond design står i direkt motsatsförhållande till God design, men de båda polerna är inte alltid inkoherenta. I mitt arbete har jag funnit exempel där de inte bara samverkar utan även kan vara svåra att härleda. Min egen tolkning av begreppet kan därför inte bli enbart negativ i det fyrpolsschema jag konstruerat finns begreppet inom denna pol både som Kritisk- och Okritisk/Ond design. Ett föremåls tänkta användningssätt är det som avgör måttet på ondskan. Ett föremål som skadar, förstör eller gör löje av användaren kan klassificeras som en ond produkt. Landminor i form av frukt eller leksaker är starka exempel på (dold) ondska. Aningslös ondska i form av rasistiska uttryck är ytterligare exempel finska Fazers lakritstomtar, vilket kan jämföras med det något politiskt inkorrekta uttrycket negerbollar. På ritbordet kan de flesta industriellt formgivna produkter uppfattas som neutrala produkter av Kritisk God design. Produkten kan uppfylla de tekniskt ställda kraven i form av släppvinklar och delningslinjer - den kan trots detta sakna något väsentligt vilket gör den till Ond design, nämligen ett ifrågasättande. Om till exempel en leksakstillverkare endast utgår från trendanalyser av säljbarhet produceras ett ensidigt manligt/kvinnligt basutbud med traditionella genusuttryck: designen befäster härmed fördomarna om vilka yrken kvinnor/flickor respektive män/pojkar väljer (Barbie kontra Byggare Bob). I detta fall kan det konstateras att Ond design är förbundet med ett okritiskt förhållningssätt. En anledning till att vi i Sverige idag har ett så stort utbud av den här typen av leksaker är att leksaksgrossister importerar billiga barnprodukter från fjärran Östern, vilket medför att vi även indirekt via designen av dessa leksaker får 19

Seminarieredovisning om Bergers och Luckmanns Kunskapssociologi (GDK; TRTE11 ht 2008)

Seminarieredovisning om Bergers och Luckmanns Kunskapssociologi (GDK; TRTE11 ht 2008) Seminarieredovisning om Bergers och Luckmanns Kunskapssociologi (GDK; TRTE11 ht 2008) Inför seminarieredovisningen den förväntar jag mig att alla läser hela boken. Eftersom jag anser att den inte fungerar

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall?

En svår konst. modellen för Alingsås konsthall? En svår konst modellen för Alingsås konsthall? EN UTREDANDE RAPPORT AV Jousette Carlsson Kulturverkstan 2010 SAMMANFATTNING Med väldigt små medel har Alingsås konsthall lyckats placera sig på Sveriges

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet

Kopieringsunderlag Your place or mine? Frågor till avsnittet Your place or mine? Frågor till avsnittet Förståelsefrågor: nyhetsbyrån Reuters inte att ordet terrorist ska användas, utan självmordbombare, tänker du? den närmaste israeliska staden. Hur många raketer

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SVENSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them Spaning mot framtiden Designtänkande som stöd för framtidsvisioner Åsa Wikberg Nilsson Innovation och Design Luleå tekniska universitet We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen?

WORLD AIDS DAY. Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? WORLD AIDS DAY Hur kan man arbeta med World Aids Day i undervisningen? Den 1:a december är det World Aids Day. Hivfrågan i Sverige har fått ett uppsving bland annat genom Jonas Gardells uppmärksammade

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Perspektiv och teorier i internationell politik

Perspektiv och teorier i internationell politik Risk och räddningsprogrammet Internationella relationer Perspektiv och teorier i internationell politik Varför måste vi läsa om teorier? Teorier är vägkartorna som tillåter oss att få ett begrepp om den

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller skrivna. Upprepade handlingar kallas för mobbning.

Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller skrivna. Upprepade handlingar kallas för mobbning. Likabehandlingsplan Linblomman 2015 Linblommans likabehandlingsplan från 2010 gäller i stora delar fortfarande som grund för vårt arbete. Uppdaterade grundtankar och aktuell fokus finns sammanfattat i

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

1. Det handlar inte om BDSM

1. Det handlar inte om BDSM 1. Det handlar inte om BDSM Sveriges kvinnolobby mötte stort motstånd från olika håll när de framförde sin kritik mot KappAhls reklamkampanj 50 shades of Grey. Reklamombudsmannens opinionsnämnd friade

Läs mer

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr

ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr ATT FÅ BESTÄMMA SJÄLV AUTONOMI INOM ÄLDREOMSORGEN Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Efter tio, TV4, , inslag om en bok; fråga om mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande

Efter tio, TV4, , inslag om en bok; fråga om mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande 1/5 BESLUT 2013-09-30 Dnr: 13/00841 SAKEN Efter tio, TV4, 2013-04-03, inslag om en bok; fråga om mediets genomslagskraft och otillbörligt gynnande BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta

9-10. Pliktetik. att man hävdar att vi ibland har en plikt att göra, eller låta Traditionellt är alternativet till utilitarismen tanken att det finns moraliska regler som vi aldrig får bryta mot. Att följa dessa regler är vår plikt därav namnet pliktetik. Det bör dock påpekas att

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK

1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. Uppdrag MIK 1. Uppdrag (10 poäng) 1. Hitta någon med hög trovärdighet. 2. Ta en bild eller rita av. 3. Motivera. Spara. 2. Kryssfråga (5 poäng) Vad är sociala medier? 1. Personliga inlägg på bloggar. 2. När flera

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo HISTORIA Jeans började tillverkas och användas redan på 1500-talet i Italien och var från början främst

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

{crowdsourcing} NOIR < Love Beyond Recognition >

{crowdsourcing} NOIR < Love Beyond Recognition > {crowdsourcing} NOIR < Love Beyond Recognition > Ett process baserat verk bestående av en skulpturell installation och en Internet baserad live stream av konstnär Josefina Posch. De två delarna kräver

Läs mer

Working with parents. Models for activities in science centres and museums

Working with parents. Models for activities in science centres and museums Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA... 3 1. Kort översikt över workshopens aktiviteter... 3 2. Mål och syfte... 3 3. Viktiga

Läs mer

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar

Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Öppna händer ett säkrare koncept av obeväpnad självförsvar Under många decennier har man samlat information & diskuterat effektivare och tryggare metoder av självförsvar / obeväpnad kamp samt olika polisiära

Läs mer

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Denna guide är framtagen och författad av Musikförläggarna Grafisk form: Spektra Illustration: Magnus Bard Tryck: TMG Sthlm

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl

Djuretik. Vetenskap, politik, strategi. moralfrågan. Indirekta vs direkta skäl Djuretik Henrik Ahlenius, Filosofiska institutionen LIME, Karolinska institutet Vetenskap, politik, strategi Vilken betydelse har djurförsök för vetenskapens framåtskridande? Vilka regler bör omgärda användningen

Läs mer

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många?

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Budskapet i bilden En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Vad behövs för en fotoupplevelse? En verklighet att avbilda.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Lekfu. Timmarna före en vernissage brukar pulsen vara

Lekfu. Timmarna före en vernissage brukar pulsen vara I sina egna verk döljer Aida Chehrehgosha ingenting. Och inom henne finns mycket svärta. Men inte bara när hon gör reklamjobb dyker lekfullheten upp. Och glädjen som också bor i henne. Möt en kontrasternas

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Mer tid Mer pengar Mer energi

Mer tid Mer pengar Mer energi Mer tid Mer pengar Mer energi 27 augusti 2014 Feedback kompendium Introduktion Syftet med dina fem sinnen är att ge dig feedback, inget annat. Lukt, smak, syn, hörsel och känsel är de fem sinnen vi är

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Principer för interaktionsdesign

Principer för interaktionsdesign Designtrappan och GDK Principer för interaktionsdesign Mattias Arvola Institutionen för datavetenskap Designtrappan är framtagen av Dansk Design Center och vidareutvecklad av SVID. 2 Dagens föreläsning

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

14 pharma industry nr 3 13

14 pharma industry nr 3 13 14 pharma industry nr 3 13 OVILJA ATT BETALA FÖR INNOVATIVA LÄKEMEDEL branschens åsikter om branschen FÖRDJUPAT SAMARBETE MED VÅRDEN SVÅRT ATT FÖRA DIALOG MED MARKNADENS NYA AKTÖRER STÄRKA INDUSTRINS ANSEENDE

Läs mer

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg. Kunskapskrav Ma 2a Namn: Gy Betyg E D Betyg C B Betyg A 1. Begrepp Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer 1 Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Superfrågorna s. 15. Fördelar och nackdelar s. 4. Källkritik s. 14. Vi lär av varandra s. Superfrågorna s. 15 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Källkritik s. 14 Vi lär av varandra s. 13 ELEVHJÄLP av Carmen Winding Gnosjö Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Samband s. 10-12 Likheter och

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag

Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Rektorernas roll i förskolans förändrade uppdrag Naturvetenskap och teknik i förskolan Susanne Thulin & Ann Zetterqvist 2010 01-18 Innehåll Skolverkets förslag till förtydliganden i Lpfö när det gäller

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten?

Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten? Hur kan den feministiska utopin förändra verkligheten? Chloé Avril, doktorand i engelska En politisk genre Den utopiska genren är från början politisk. Avsikten är oftast att skildra en alternativ värld

Läs mer