Flaskhalsar i produktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flaskhalsar i produktionen"

Transkript

1 Flaskhalsar i produktionen En undersökning bland produktionschefer i Sverige och Danmark Siemens PLM Software

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning av huvudresultat. 5 Undersökningens resultat.. 6 Flödet av nya produkter i beredningen Uppdateringsfrekvens av befintliga produkter Produktutvecklingstakten i framtiden Konstruktionsändringar och konsekvenser för produktionsprocessen Krav på kortade ledtider och hur dessa ska lösas Parallell produktutveckling Hur formaliserad kunskapen är Öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem Beredarnas bästa råd till ledningen 2

3 Inledning Siemens PLM Software har låtit genomföra denna undersökning kring flaskhalsar i produktionen i Sverige och Danmark. Syftet med undersökningen är att testa i vilken omfattning några aktuella trender inom tillverkningsområdet har brett ut sig inom svensk och dansk tillverkningsindustri. Några sådana trender eller hypoteser som frågorna ställdes utifrån är: Produkternas livslängd minskar i alla länder, vilket leder till att tiden mellan produktutveckling och beredning av tillverkningsprocessen blir allt viktigare och behöver kortas för att vara effektiv. Hur löser man det? Mass Consumerism, det vill säga att alltfler produkter individanpassas. Nya produkter förses med allt fler alternativ så att kunderna ska kunna skräddarsy sin egen produkt. I produktionsstadiet innebär det att fler processer ska beredas. Hur påverkar det produktionsprocessen? En förändring i produktionen orsakar beredningstider. Beredningstid kan bestå av flera olika saker och ta olika lång tid i anspråk inom olika branscher. Vilka sådana flaskhalsar har man störst problem med? Undersökningen är genomförd av PFM Research i januari produktionsberedare i tillverkande börsföretag i Sverige och Danmark, 100 per land, har svarat på enkäten via telefonintervjuer. Åldersfördelning på respondenter Totalt 13% 52% 26% 10% Figur 1: Åldersfördelning av respondenter i undersökningen 50 talister 60 talister 70 talister 80 talister Om Siemens PLM Software Siemens PLM Software, en affärsenhet av Siemens Industry Automation Division, är en ledande global leverantör av mjukvara och tjänster inom product lifecycle management (PLM) med 7 miljoner sålda licenser och över kunder över hela världen. Siemens PLM Software har sitt huvudkontor i Plano, Texas, och samarbetar nära företag för att leverera öppna lösningar som hjälper till att fatta smarta beslut som resulterar i bättre produkter. 3

4 Om Siemens Industry Automation Division Siemens Industry Automation Division (Nürnberg, Tyskland) stöder hela värdekedjan hos sina kunder inom tillverkningsindustrin - från produktens design via produktion och tjänster med automatiseringsteknik, industriell styrteknik och industrimjukvara. Med sina mjukvarulösningar kan affärsområdet förkorta tiden till marknaden för nya produkter med upp till 50 procent. Industry Automation består av fem affärsområden: Industrial Systems Automation, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software samt Water Technologies. 4

5 Sammanfattning Tillverkningsindustrin i Sverige och Danmark jobbar likt andra tillverkande företag världen över med att kontinuerligt effektivisera sin produktion. I den här rapporten är resultaten av intervjuer med 200 produktionschefer i Sverige och Danmark summerad. Vi har intervjuat de om olika faktorer som påverkar produktiviteten inom deras företag, alla inom tillverkande industri. Rapporten visar att flödet av nya produkter är stort, liksom att befintliga produkter revideras i snabb takt. Och produktutvecklingstakten kommer att öka i framtiden. Det är en överväldigande majoritet av de intervjuade produktionscheferna eniga om. Man pekar också ut ett antal vanliga flaskhalsar i produktionsprocessen. De vanligaste handlar om sena konstruktionsändringar och att man jobbar med många varianter, som var och en pekas ut av var tredje produktionschef som stora flaskhalsar. Det leder till behov av ny eller reviderad tillverkningsutrustning, som i sin tur försenar flödet i tillverkningen. En komplicerande faktor här är att det mesta av kalkylerna bakom den typen av investeringar verkar ske manuellt. Kraven på produktionscheferna från ledningen att korta ledtiderna är tydliga. Men det tycks inte skapa någon stress bland de produktionschefer vi intervjuat. En tydlig majoritet menar att man kommer att kunna möta dessa krav. Bland annat genom kortade beredningstider och en än mer standardiserad tillverkning samt ökade krav på sina underleverantörer. Drygt var tredje produktionschef pekar också på behovet av bättre processer, mer ordning och reda och att slippa uppfinna hjulet varje gång. En viktig aspekt sett ur perspektivet konkurrenskraft i Norden handlar om parallell produktutveckling. I vår undersökning framkommer att det är vanligt. Drygt 7 av 10 intervjuade produktionschefer menar att man jobbar så idag. Men, i Sverige uppger drygt 40 procent att man inte jobbar så, utan sekventiellt med sin beredning. Det är en hög andel som väntar med det viktiga beredningsarbetet till konstruktionen är färdig, det vill säga med ytterligare fördröjningar som följd. En annan viktig aspekt på konkurrenskraft i Norden är att svenska tillverkande företag inte tar tillvara personalens produktionskunnande. Nästan hälften av börsbolagen låter de anställda ta kunskapen med sig när de slutar, visar rapporten. Det tyder på att svensk industri ligger efter här. Kunskap som finns hos människor på verkstadsgolvet dokumenteras inte och den försvinner ut ur företaget när personal går i pension eller byter jobb. Bland de svenska produktionscheferna säger 43 procent att kunskapen kring produktionen helt eller delvis finns hos enskilda medarbetare. Det är särskilt riskabelt idag, då det pågår ett generationsskifte på arbetsmarknaden. 40-talisterna håller på och fasas ut från arbetsmarknaden, men uppemot är ännu aktiva på arbetsmarknaden enligt Svenskt Näringsliv. Som kontrast uppger 16 procent av de danska produktionscheferna att kunskapen om produktionen helt eller delvis finns hos enskilda medarbetare. Det innebär att både Sverige som nation och enskilda företag riskerar att förlora i konkurrenskraft om detta inte förbättras. Att det ser olika ut mellan Sverige och Danmark när det gäller 5

6 dokumentation kan bero på att produktionspersonal byter jobb oftare i Danmark än i Sverige. Likaså har man inom tillverkningsindustrin länge fokuserat på inventarier och lager och inte det intellektuella kapitalet hos individen på verkstadsgolvet. Det intellektuella kapitalet är något som man delvis missat. Både i de mindre tillverkande bolagen och i de stora multinationella börsbolagen. Till exempel sådan kunskap som gjutteknik eller produktionsberedning, som ofta lämnats odokumenterad och sedan försvunnit när enskilda experter lämnat bolaget. Kunskap som många gånger också är svår att ersätta. Sammanfattningsvis visar vår undersökning att den nordiska tillverkningsindustrin överlag har en del utmaningar att ta sig an framöver om man ska lyckas möta de trender som blir allt starkare och undvika förlorade affärer. Trender som ytterst drivs av en ökad efterfrågan från slutkunder på individanpassade produkter, vilket ger upphov till en ökad komplexitet i produktutvecklingsprocessen. Det i kombination med högre produktutvecklingstakt i framtiden och krav på kortare ledtider ställer krav på fortsatt rationalisering över hela produktutvecklings- och tillverkningsprocessen. Inte minst, visar vår undersökning, är behovet stort av att systematisera enskilda medarbetares kunskap bättre för att minska sin sårbarhet. Tillverkningsföretag behöver införa stöd för att rationellt kunna återanvända tidigare erfarenheter i utvecklings- och beredningsprocessen. Likaså finns behovet av att införa systemstöd som eliminerar manuella processer och stöd för parallell produktutveckling. Trevlig läsning! Mats Friberg, nordisk chef Siemens PLM Software 6

7 Undersökningsresultat Flödet av nya produkter är högt i dansk och svensk tillverkningsindustri Frågan: Hur ofta händer det att ni bereder för nya produkter i er verksamhet? Närmare hälften av de intervjuade produktionscheferna menar att nya produkter utgör ett konstant flöde. De som svarat att det är ett konstant flöde som måste tas om hand, menar också att den processen sysselsätter flera personer på heltid. Hur ofta händer det att ni bereder för nya produkter i er verksamhet? Totalt 15% 24% 13% 49% Sällan\det går flera år emellan Ett flertal per år Någon enstaka per år Det är ett konstant inflöde av nya produkter Figur 2: Hur ofta händer det att ni bereder för nya produkter i er verksamhet? 7

8 Hög uppdateringsfrekvens av befintliga produkter Frågan: Hur många uppdateringar av befintliga produkter, som påverkar produktionen, har ni per år? Drygt fyra av tio, 42 procent, produktionschefer menar att uppdateringen av befintliga produkter omfattar ett konstant flöde och sysselsätter flera personer på heltid. Hög uppdateringsfrekvens på befintliga produkter Totalt 13% 25% 21% 42% Ingen\det går flera år emellan Någon enstaka Flertal Många, det är ett konstant inflöde av ändringar Figur 3: Hur många uppdateringar av befintliga produkter, som påverkar produktionen, har ni per år? 8

9 Framtidens produktutvecklingstakt kommer öka Frågan: Vad tror du om produktutvecklingen och produktionscyklerna i framtiden? En majoritet av respondenterna, 62 procent, är överens om att produktutvecklingen och produktionscyklerna kommer gå ännu fortare framöver än de gör idag. Andelen som tror att det kommer att gå långsammare är 8 procent. 60-talisterna mest övertygade om en ökad produktionstakt, där 71 procent är övertygade (figur 4b). Framtidens produktutvecklingstakt kommer att öka Totalt 62% 30% 8% Det kommer att gå ännu fortare Det kommer att vara ungefär som idag Det kommer att gå långsammare Figur 4a: Vad tror du om produktutvecklingen och produktionscyklerna i framtiden? 60-talisterna mest övertygade om en ökad produktionstakt 80-talister 38% 62% 70-talister 58% 28% 14% 60-talister 71% 26% 4% 50-talister 59% 27% 14% TOTALT 63% 30% 7% Det kommer att gå ännu fortare Det kommer att gå långsammare Det kommer att vara ungefär som idag Figur 4b: Vad tror du om produktutvecklingen och produktionscyklerna i framtiden? (åldersrelaterad) 9

10 Konstruktionsändringar och många varianter vanliga flaskhalsar Frågan: Vilka är de största flaskhalsarna/utmaningarna i beredningen? I topp bland de flaskhalsar som produktionscheferna nämner som finns att hantera i beredningen ligger konstruktionsändringar (17 procent), samt många varianter att bereda (16 procent). Bland de öppna svaren återfinns vanligen ISO-standarden och att kunden begär ändrad leveranstid, samt långa svarstider som de vanligaste flaskhalsarna. Konstruktionsändringar och många varianter vanliga flaskhalsar Samarbetssvårigheter 4% Bristfälliga ritningar\arbetsinstruktioner Måste skapa nya arbetsinstruktioner Kvalitetsrelaterade processer (FMEA m.m.) Leverantörsförseningar (maskiner, verktyg, konstruktion m.m.) 6% 7% 8% 6% Många varianter att bereda Konstruktionsändringar från Konstruktion 16% 17% Nya krav från kund\sälj 11% Svårt med alla ändringar, speciellt när man väl har lagt in något 7% Svårt att återanvända tidigare beredningar 2% Annat, nämligen 13% Vet ej 3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Figur 5: Vilka är de största flaskhalsarna/utmaningarna i beredningen?(nämn max tre stycken) 10

11 Behov av ny tillverkningsutrustning på grund ändrade designkrav ganska vanligt Frågan: Behöver ni ofta installera ny utrustning på grund av förändrade krav\ändringar i designfasen? När det gäller behovet av att installera ny utrustning i tillverkningsprocessen för att det skett förändringar i designfasen, uppger 36 procent av produktionscheferna att det behöver ske flera gånger per år eller någon gång årligen. Behov av ny tillverkningsutrustning på grund av ändrade designkrav ganska vanligt 50% 16% 20% 16% Nej Ja, med några års mellanrum Ja, någon enstaka gång per år Ja, flera gånger per år Figur 6: Behöver ni ofta installera ny utrustning på grund av förändrade krav/ändringar i designfasen? 11

12 Manuell beräkning vanligast som underlag till ombyggnad och ny utrustning Frågan: Hur beräknar och verifierar ni underlaget till ombyggnad/ny utrustning? Vanligaste beräkningsmetoden bland tillverkningsföretagen är att man beräknar underlag till ombyggnad och ny utrustning manuellt. Hälften av produktionscheferna, 50 procent, uppger detta. Som god tvåa hamnar simulering, som drygt var tredje (30 procent) uppger att man använder sig av. Bland de 4 procent som uppgett andra svar återfinns att den typen av beräkningar sker i andra delar av organisationen. Manuell beräkning vanligast som underlag till ombyggnad och ny utrustning 3% 50% 30% 11% 6% Annat, ange Simulerar själva olika alternativ med beräkningsprogram Leverantören beräknar\simulerar Räknar själva på olika alternativ för hand Konsult gör beräkningar\simuleringar Figur 7: Hur beräknar och verifierar ni underlaget till ombyggnad/ny utrustning? 12

13 Digitala och pappersbaserade arbetsinstruktioner för operatörer lika vanligt Frågan: Hur ser era arbetsinstruktioner för maskinoperatörerna ut idag? Arbetsinstruktioner till operatörer är i stort sett lika vanligt digitalt som analogt via utskrifter i både Sverige och Danmark. Digitala och pappersbaserade arbetsinstruktioner för operatörer lika vanligt 3D-modell med text och bild - elektronisk 4% Text och bild i word\excel\pdf - visas elektroniskt på skärm 48% Ritning - visas elektroniskt på skärm 17% Text och bild i word\excel\pdf - papper 46% Ritning - papper 11% Vill ej uppge 10% Totalt Figur 8: Hur ser era arbetsinstruktioner för maskinoperatörerna ut idag? (Flera val möjliga) 13

14 Produktionscheferna har krav på kortade ledtider och är säkra på att nå dessa Frågan: Har ni krav på er att korta ledtiderna för produktionsberedning på ditt företag? 65 procent av produktionscheferna menar att ledningen ställer krav på kortade ledtider. 91 procent menar att man kommer att lyckas med detta. Krav från ledningen på att korta ledtiderna och bedömning om att nå dem? Har krav 65% 33% 2% Kommer nå målen 91% 6% 3% Ja Nej Vet ej Figur 9: Har ni krav på er att korta ledtiderna för produktionsberedning på ditt företag? 14

15 Mer standardiserade tillverkningssätt och ökade krav på underleverantörer är nycklar till kortad beredningstid Frågan: Vad krävs för att kunna korta beredningstiden på ditt företag? För att lyckas åstadkomma en kortare beredningstid menar produktionscheferna att det krävs mer standardiserade tillverkningssätt (41 procent) och bättre processer (31 procent). Bland de öppna svaren återfinns framförallt krav på underleverantörerna och kortade leveranstider. Mer standardiserade tillverkningssätt och ökade krav på underleverantörer är nycklar till kortad beredningstid Mer standardiserade tillverkningssätt Bättre processer, mer 'ordning och reda' - inte uppfinna hjulet varje gång 31% 41% Virtuell beredning - dvs. förbereda och testa på digitalt underlag, CAD Starta tidigare - när den nya produkten bara är på konceptstadiet 6% 12% Annat, ange 28% Vet ej 3% Totalt Figur 10: Vad krävs för att kunna korta beredningstiden på ditt företag? (flera val möjliga) 15

16 Specialiserat systemstöd vanligt för beredning Frågan: Vad använder du för stödjande programvara för beredningen? Vanligaste mjukvarustödet i beredningen är via företagets ERP-lösning menar 40 procent av produktionscheferna. Nästan lika vanligt är att man använder annat specialiserat systemstöd, till exempel PLM-system, som 32 procent uppger. En tydlig majoritet, 77 procent, menar att det stöd man har är tillräckligt. Drygt var femte, 21 procent, menar att det nuvarande stödet inte är tillräckligt (fig. 11b). Specialiserat systemstöd vanligt för beredning Annat systemstöd (t.ex. Avix, olika PLM-system som Teamcenter etc.) 32% Bereder direkt i ERP-systemet (typ Movex, SAP, AX Dynamics) 40% MS Office-program och lagring på disk 31% Annat, ange 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 11a: Vad använder du för stödjande programvara för beredningen? (flera alternativ möjliga) Tycker du att det utgör ett tillräckligt stöd? Totalt 77% 21% 2% Ja Nej Vet ej Figur 11b: Tycker du att det utgör ett tillräckligt stöd? 16

17 Parallell produktutveckling vanligt i både Sverige och Danmark Frågan: Jobbar ni med 'concurrent engineering', d.v.s. jobbar parallellt med produktutveckling? En tydlig majoritet, 70 procent, av produktionscheferna uppger att man jobbar concurrent. Parallell produktutveckling vanligt 70% 30% Ja Nej Figur 12: Jobbar ni med 'concurrent engineering', d.v.s. jobbar parallellt med produktutveckling? 17

18 Tillverkningsindustrin relativt personberoende i beredningsstadiet Frågan: Hur personberoende är kunskapen generellt kring beredningen av produkter i er organisation? Det vanligaste är att kunskap kring beredning finns formaliserat i någon grad i ett PLM-system. Personberoende kunskap är dock vanligt, där hela 30 procent av produktionscheferna uppger att kunskapen finns helt eller till största delen hos enskilda beredare. Både bland de svenska och danska respondenterna är var tredje överens om att detta innebär en sårbarhet för produktionsprocessen. Högst andel som tycker så återfinns bland 60- och 80-talisterna (fig. 13b). Hur personberoende är kunskapen generellt kring beredningen av produkter i er organisation? Totalt 4% 26% 46% 25% Helt i huvudet på enskilda personer Det mesta finns formaliserat i PLM-system Det mesta sitter i huvudet hos enskilda personer Allt finns formaliserat i PLM-system Figur 13a: Hur personberoende är kunskapen generellt kring beredningen av produkter i er organisation? Sårbart för produktionsprocessen menar drygt var tredje 80-talister 68% 32% 70-talister 39% 54% 7% 60-talister 49% 42% 9% 50-talister 24% 76% TOTALT 34% 36% 30% Ja Nej Vet ej Figur 13b: Ser du att detta utgör en sårbarhet för er produktionsprocess? (åldersrelaterat) 18

19 Stor öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem Frågan: Vågar du'/'din avdelning vara transparent med problem i produktionen mot ledningen'/'chefer? Det verkar råda stor öppenhet mot ledningen kring problem med produktionen bland produktionscheferna i de svenska och danska tillverkande bolagen. 77 procent uppger att man kan vara det i hög grad. Stor öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem Totalt 23% 77% Inte alls I ganska hög grad I hög grad Vet ej Figur 14: Vågar du'/'din avdelning vara transparent med problem i produktionen mot ledningen'/'chefer? 19

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2012. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 2012 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation På mottagarens villkor Företag, myndigheter och organisationer har idag flera olika kanaler att välja mellan

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Trender inom dokumenthantering.

Trender inom dokumenthantering. Dokumenthantering Lön & personal Patent Säkerhet Telefoni Trender inom dokumenthantering. Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag I svenska bolag hanteras stora mänger information

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB

Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ditt produktionsproblem är vår utmaning! PRODUKTIONSPARTNER AB Ytterligare ett stort steg framåt. TruMatic 7000. Den nya kombimaskinen ger snabb och repfri bearbetning med två högdynamiska tilläggsaxlar

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer