Flaskhalsar i produktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flaskhalsar i produktionen"

Transkript

1 Flaskhalsar i produktionen En undersökning bland produktionschefer i Sverige och Danmark Siemens PLM Software

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning av huvudresultat. 5 Undersökningens resultat.. 6 Flödet av nya produkter i beredningen Uppdateringsfrekvens av befintliga produkter Produktutvecklingstakten i framtiden Konstruktionsändringar och konsekvenser för produktionsprocessen Krav på kortade ledtider och hur dessa ska lösas Parallell produktutveckling Hur formaliserad kunskapen är Öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem Beredarnas bästa råd till ledningen 2

3 Inledning Siemens PLM Software har låtit genomföra denna undersökning kring flaskhalsar i produktionen i Sverige och Danmark. Syftet med undersökningen är att testa i vilken omfattning några aktuella trender inom tillverkningsområdet har brett ut sig inom svensk och dansk tillverkningsindustri. Några sådana trender eller hypoteser som frågorna ställdes utifrån är: Produkternas livslängd minskar i alla länder, vilket leder till att tiden mellan produktutveckling och beredning av tillverkningsprocessen blir allt viktigare och behöver kortas för att vara effektiv. Hur löser man det? Mass Consumerism, det vill säga att alltfler produkter individanpassas. Nya produkter förses med allt fler alternativ så att kunderna ska kunna skräddarsy sin egen produkt. I produktionsstadiet innebär det att fler processer ska beredas. Hur påverkar det produktionsprocessen? En förändring i produktionen orsakar beredningstider. Beredningstid kan bestå av flera olika saker och ta olika lång tid i anspråk inom olika branscher. Vilka sådana flaskhalsar har man störst problem med? Undersökningen är genomförd av PFM Research i januari produktionsberedare i tillverkande börsföretag i Sverige och Danmark, 100 per land, har svarat på enkäten via telefonintervjuer. Åldersfördelning på respondenter Totalt 13% 52% 26% 10% Figur 1: Åldersfördelning av respondenter i undersökningen 50 talister 60 talister 70 talister 80 talister Om Siemens PLM Software Siemens PLM Software, en affärsenhet av Siemens Industry Automation Division, är en ledande global leverantör av mjukvara och tjänster inom product lifecycle management (PLM) med 7 miljoner sålda licenser och över kunder över hela världen. Siemens PLM Software har sitt huvudkontor i Plano, Texas, och samarbetar nära företag för att leverera öppna lösningar som hjälper till att fatta smarta beslut som resulterar i bättre produkter. 3

4 Om Siemens Industry Automation Division Siemens Industry Automation Division (Nürnberg, Tyskland) stöder hela värdekedjan hos sina kunder inom tillverkningsindustrin - från produktens design via produktion och tjänster med automatiseringsteknik, industriell styrteknik och industrimjukvara. Med sina mjukvarulösningar kan affärsområdet förkorta tiden till marknaden för nya produkter med upp till 50 procent. Industry Automation består av fem affärsområden: Industrial Systems Automation, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software samt Water Technologies. 4

5 Sammanfattning Tillverkningsindustrin i Sverige och Danmark jobbar likt andra tillverkande företag världen över med att kontinuerligt effektivisera sin produktion. I den här rapporten är resultaten av intervjuer med 200 produktionschefer i Sverige och Danmark summerad. Vi har intervjuat de om olika faktorer som påverkar produktiviteten inom deras företag, alla inom tillverkande industri. Rapporten visar att flödet av nya produkter är stort, liksom att befintliga produkter revideras i snabb takt. Och produktutvecklingstakten kommer att öka i framtiden. Det är en överväldigande majoritet av de intervjuade produktionscheferna eniga om. Man pekar också ut ett antal vanliga flaskhalsar i produktionsprocessen. De vanligaste handlar om sena konstruktionsändringar och att man jobbar med många varianter, som var och en pekas ut av var tredje produktionschef som stora flaskhalsar. Det leder till behov av ny eller reviderad tillverkningsutrustning, som i sin tur försenar flödet i tillverkningen. En komplicerande faktor här är att det mesta av kalkylerna bakom den typen av investeringar verkar ske manuellt. Kraven på produktionscheferna från ledningen att korta ledtiderna är tydliga. Men det tycks inte skapa någon stress bland de produktionschefer vi intervjuat. En tydlig majoritet menar att man kommer att kunna möta dessa krav. Bland annat genom kortade beredningstider och en än mer standardiserad tillverkning samt ökade krav på sina underleverantörer. Drygt var tredje produktionschef pekar också på behovet av bättre processer, mer ordning och reda och att slippa uppfinna hjulet varje gång. En viktig aspekt sett ur perspektivet konkurrenskraft i Norden handlar om parallell produktutveckling. I vår undersökning framkommer att det är vanligt. Drygt 7 av 10 intervjuade produktionschefer menar att man jobbar så idag. Men, i Sverige uppger drygt 40 procent att man inte jobbar så, utan sekventiellt med sin beredning. Det är en hög andel som väntar med det viktiga beredningsarbetet till konstruktionen är färdig, det vill säga med ytterligare fördröjningar som följd. En annan viktig aspekt på konkurrenskraft i Norden är att svenska tillverkande företag inte tar tillvara personalens produktionskunnande. Nästan hälften av börsbolagen låter de anställda ta kunskapen med sig när de slutar, visar rapporten. Det tyder på att svensk industri ligger efter här. Kunskap som finns hos människor på verkstadsgolvet dokumenteras inte och den försvinner ut ur företaget när personal går i pension eller byter jobb. Bland de svenska produktionscheferna säger 43 procent att kunskapen kring produktionen helt eller delvis finns hos enskilda medarbetare. Det är särskilt riskabelt idag, då det pågår ett generationsskifte på arbetsmarknaden. 40-talisterna håller på och fasas ut från arbetsmarknaden, men uppemot är ännu aktiva på arbetsmarknaden enligt Svenskt Näringsliv. Som kontrast uppger 16 procent av de danska produktionscheferna att kunskapen om produktionen helt eller delvis finns hos enskilda medarbetare. Det innebär att både Sverige som nation och enskilda företag riskerar att förlora i konkurrenskraft om detta inte förbättras. Att det ser olika ut mellan Sverige och Danmark när det gäller 5

6 dokumentation kan bero på att produktionspersonal byter jobb oftare i Danmark än i Sverige. Likaså har man inom tillverkningsindustrin länge fokuserat på inventarier och lager och inte det intellektuella kapitalet hos individen på verkstadsgolvet. Det intellektuella kapitalet är något som man delvis missat. Både i de mindre tillverkande bolagen och i de stora multinationella börsbolagen. Till exempel sådan kunskap som gjutteknik eller produktionsberedning, som ofta lämnats odokumenterad och sedan försvunnit när enskilda experter lämnat bolaget. Kunskap som många gånger också är svår att ersätta. Sammanfattningsvis visar vår undersökning att den nordiska tillverkningsindustrin överlag har en del utmaningar att ta sig an framöver om man ska lyckas möta de trender som blir allt starkare och undvika förlorade affärer. Trender som ytterst drivs av en ökad efterfrågan från slutkunder på individanpassade produkter, vilket ger upphov till en ökad komplexitet i produktutvecklingsprocessen. Det i kombination med högre produktutvecklingstakt i framtiden och krav på kortare ledtider ställer krav på fortsatt rationalisering över hela produktutvecklings- och tillverkningsprocessen. Inte minst, visar vår undersökning, är behovet stort av att systematisera enskilda medarbetares kunskap bättre för att minska sin sårbarhet. Tillverkningsföretag behöver införa stöd för att rationellt kunna återanvända tidigare erfarenheter i utvecklings- och beredningsprocessen. Likaså finns behovet av att införa systemstöd som eliminerar manuella processer och stöd för parallell produktutveckling. Trevlig läsning! Mats Friberg, nordisk chef Siemens PLM Software 6

7 Undersökningsresultat Flödet av nya produkter är högt i dansk och svensk tillverkningsindustri Frågan: Hur ofta händer det att ni bereder för nya produkter i er verksamhet? Närmare hälften av de intervjuade produktionscheferna menar att nya produkter utgör ett konstant flöde. De som svarat att det är ett konstant flöde som måste tas om hand, menar också att den processen sysselsätter flera personer på heltid. Hur ofta händer det att ni bereder för nya produkter i er verksamhet? Totalt 15% 24% 13% 49% Sällan\det går flera år emellan Ett flertal per år Någon enstaka per år Det är ett konstant inflöde av nya produkter Figur 2: Hur ofta händer det att ni bereder för nya produkter i er verksamhet? 7

8 Hög uppdateringsfrekvens av befintliga produkter Frågan: Hur många uppdateringar av befintliga produkter, som påverkar produktionen, har ni per år? Drygt fyra av tio, 42 procent, produktionschefer menar att uppdateringen av befintliga produkter omfattar ett konstant flöde och sysselsätter flera personer på heltid. Hög uppdateringsfrekvens på befintliga produkter Totalt 13% 25% 21% 42% Ingen\det går flera år emellan Någon enstaka Flertal Många, det är ett konstant inflöde av ändringar Figur 3: Hur många uppdateringar av befintliga produkter, som påverkar produktionen, har ni per år? 8

9 Framtidens produktutvecklingstakt kommer öka Frågan: Vad tror du om produktutvecklingen och produktionscyklerna i framtiden? En majoritet av respondenterna, 62 procent, är överens om att produktutvecklingen och produktionscyklerna kommer gå ännu fortare framöver än de gör idag. Andelen som tror att det kommer att gå långsammare är 8 procent. 60-talisterna mest övertygade om en ökad produktionstakt, där 71 procent är övertygade (figur 4b). Framtidens produktutvecklingstakt kommer att öka Totalt 62% 30% 8% Det kommer att gå ännu fortare Det kommer att vara ungefär som idag Det kommer att gå långsammare Figur 4a: Vad tror du om produktutvecklingen och produktionscyklerna i framtiden? 60-talisterna mest övertygade om en ökad produktionstakt 80-talister 38% 62% 70-talister 58% 28% 14% 60-talister 71% 26% 4% 50-talister 59% 27% 14% TOTALT 63% 30% 7% Det kommer att gå ännu fortare Det kommer att gå långsammare Det kommer att vara ungefär som idag Figur 4b: Vad tror du om produktutvecklingen och produktionscyklerna i framtiden? (åldersrelaterad) 9

10 Konstruktionsändringar och många varianter vanliga flaskhalsar Frågan: Vilka är de största flaskhalsarna/utmaningarna i beredningen? I topp bland de flaskhalsar som produktionscheferna nämner som finns att hantera i beredningen ligger konstruktionsändringar (17 procent), samt många varianter att bereda (16 procent). Bland de öppna svaren återfinns vanligen ISO-standarden och att kunden begär ändrad leveranstid, samt långa svarstider som de vanligaste flaskhalsarna. Konstruktionsändringar och många varianter vanliga flaskhalsar Samarbetssvårigheter 4% Bristfälliga ritningar\arbetsinstruktioner Måste skapa nya arbetsinstruktioner Kvalitetsrelaterade processer (FMEA m.m.) Leverantörsförseningar (maskiner, verktyg, konstruktion m.m.) 6% 7% 8% 6% Många varianter att bereda Konstruktionsändringar från Konstruktion 16% 17% Nya krav från kund\sälj 11% Svårt med alla ändringar, speciellt när man väl har lagt in något 7% Svårt att återanvända tidigare beredningar 2% Annat, nämligen 13% Vet ej 3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Figur 5: Vilka är de största flaskhalsarna/utmaningarna i beredningen?(nämn max tre stycken) 10

11 Behov av ny tillverkningsutrustning på grund ändrade designkrav ganska vanligt Frågan: Behöver ni ofta installera ny utrustning på grund av förändrade krav\ändringar i designfasen? När det gäller behovet av att installera ny utrustning i tillverkningsprocessen för att det skett förändringar i designfasen, uppger 36 procent av produktionscheferna att det behöver ske flera gånger per år eller någon gång årligen. Behov av ny tillverkningsutrustning på grund av ändrade designkrav ganska vanligt 50% 16% 20% 16% Nej Ja, med några års mellanrum Ja, någon enstaka gång per år Ja, flera gånger per år Figur 6: Behöver ni ofta installera ny utrustning på grund av förändrade krav/ändringar i designfasen? 11

12 Manuell beräkning vanligast som underlag till ombyggnad och ny utrustning Frågan: Hur beräknar och verifierar ni underlaget till ombyggnad/ny utrustning? Vanligaste beräkningsmetoden bland tillverkningsföretagen är att man beräknar underlag till ombyggnad och ny utrustning manuellt. Hälften av produktionscheferna, 50 procent, uppger detta. Som god tvåa hamnar simulering, som drygt var tredje (30 procent) uppger att man använder sig av. Bland de 4 procent som uppgett andra svar återfinns att den typen av beräkningar sker i andra delar av organisationen. Manuell beräkning vanligast som underlag till ombyggnad och ny utrustning 3% 50% 30% 11% 6% Annat, ange Simulerar själva olika alternativ med beräkningsprogram Leverantören beräknar\simulerar Räknar själva på olika alternativ för hand Konsult gör beräkningar\simuleringar Figur 7: Hur beräknar och verifierar ni underlaget till ombyggnad/ny utrustning? 12

13 Digitala och pappersbaserade arbetsinstruktioner för operatörer lika vanligt Frågan: Hur ser era arbetsinstruktioner för maskinoperatörerna ut idag? Arbetsinstruktioner till operatörer är i stort sett lika vanligt digitalt som analogt via utskrifter i både Sverige och Danmark. Digitala och pappersbaserade arbetsinstruktioner för operatörer lika vanligt 3D-modell med text och bild - elektronisk 4% Text och bild i word\excel\pdf - visas elektroniskt på skärm 48% Ritning - visas elektroniskt på skärm 17% Text och bild i word\excel\pdf - papper 46% Ritning - papper 11% Vill ej uppge 10% Totalt Figur 8: Hur ser era arbetsinstruktioner för maskinoperatörerna ut idag? (Flera val möjliga) 13

14 Produktionscheferna har krav på kortade ledtider och är säkra på att nå dessa Frågan: Har ni krav på er att korta ledtiderna för produktionsberedning på ditt företag? 65 procent av produktionscheferna menar att ledningen ställer krav på kortade ledtider. 91 procent menar att man kommer att lyckas med detta. Krav från ledningen på att korta ledtiderna och bedömning om att nå dem? Har krav 65% 33% 2% Kommer nå målen 91% 6% 3% Ja Nej Vet ej Figur 9: Har ni krav på er att korta ledtiderna för produktionsberedning på ditt företag? 14

15 Mer standardiserade tillverkningssätt och ökade krav på underleverantörer är nycklar till kortad beredningstid Frågan: Vad krävs för att kunna korta beredningstiden på ditt företag? För att lyckas åstadkomma en kortare beredningstid menar produktionscheferna att det krävs mer standardiserade tillverkningssätt (41 procent) och bättre processer (31 procent). Bland de öppna svaren återfinns framförallt krav på underleverantörerna och kortade leveranstider. Mer standardiserade tillverkningssätt och ökade krav på underleverantörer är nycklar till kortad beredningstid Mer standardiserade tillverkningssätt Bättre processer, mer 'ordning och reda' - inte uppfinna hjulet varje gång 31% 41% Virtuell beredning - dvs. förbereda och testa på digitalt underlag, CAD Starta tidigare - när den nya produkten bara är på konceptstadiet 6% 12% Annat, ange 28% Vet ej 3% Totalt Figur 10: Vad krävs för att kunna korta beredningstiden på ditt företag? (flera val möjliga) 15

16 Specialiserat systemstöd vanligt för beredning Frågan: Vad använder du för stödjande programvara för beredningen? Vanligaste mjukvarustödet i beredningen är via företagets ERP-lösning menar 40 procent av produktionscheferna. Nästan lika vanligt är att man använder annat specialiserat systemstöd, till exempel PLM-system, som 32 procent uppger. En tydlig majoritet, 77 procent, menar att det stöd man har är tillräckligt. Drygt var femte, 21 procent, menar att det nuvarande stödet inte är tillräckligt (fig. 11b). Specialiserat systemstöd vanligt för beredning Annat systemstöd (t.ex. Avix, olika PLM-system som Teamcenter etc.) 32% Bereder direkt i ERP-systemet (typ Movex, SAP, AX Dynamics) 40% MS Office-program och lagring på disk 31% Annat, ange 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 11a: Vad använder du för stödjande programvara för beredningen? (flera alternativ möjliga) Tycker du att det utgör ett tillräckligt stöd? Totalt 77% 21% 2% Ja Nej Vet ej Figur 11b: Tycker du att det utgör ett tillräckligt stöd? 16

17 Parallell produktutveckling vanligt i både Sverige och Danmark Frågan: Jobbar ni med 'concurrent engineering', d.v.s. jobbar parallellt med produktutveckling? En tydlig majoritet, 70 procent, av produktionscheferna uppger att man jobbar concurrent. Parallell produktutveckling vanligt 70% 30% Ja Nej Figur 12: Jobbar ni med 'concurrent engineering', d.v.s. jobbar parallellt med produktutveckling? 17

18 Tillverkningsindustrin relativt personberoende i beredningsstadiet Frågan: Hur personberoende är kunskapen generellt kring beredningen av produkter i er organisation? Det vanligaste är att kunskap kring beredning finns formaliserat i någon grad i ett PLM-system. Personberoende kunskap är dock vanligt, där hela 30 procent av produktionscheferna uppger att kunskapen finns helt eller till största delen hos enskilda beredare. Både bland de svenska och danska respondenterna är var tredje överens om att detta innebär en sårbarhet för produktionsprocessen. Högst andel som tycker så återfinns bland 60- och 80-talisterna (fig. 13b). Hur personberoende är kunskapen generellt kring beredningen av produkter i er organisation? Totalt 4% 26% 46% 25% Helt i huvudet på enskilda personer Det mesta finns formaliserat i PLM-system Det mesta sitter i huvudet hos enskilda personer Allt finns formaliserat i PLM-system Figur 13a: Hur personberoende är kunskapen generellt kring beredningen av produkter i er organisation? Sårbart för produktionsprocessen menar drygt var tredje 80-talister 68% 32% 70-talister 39% 54% 7% 60-talister 49% 42% 9% 50-talister 24% 76% TOTALT 34% 36% 30% Ja Nej Vet ej Figur 13b: Ser du att detta utgör en sårbarhet för er produktionsprocess? (åldersrelaterat) 18

19 Stor öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem Frågan: Vågar du'/'din avdelning vara transparent med problem i produktionen mot ledningen'/'chefer? Det verkar råda stor öppenhet mot ledningen kring problem med produktionen bland produktionscheferna i de svenska och danska tillverkande bolagen. 77 procent uppger att man kan vara det i hög grad. Stor öppenhet mot ledningen kring produktionsproblem Totalt 23% 77% Inte alls I ganska hög grad I hög grad Vet ej Figur 14: Vågar du'/'din avdelning vara transparent med problem i produktionen mot ledningen'/'chefer? 19

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning

Framgångsfaktorer för. projektbaserad tillverkning Framgångsfaktorer för projektbaserad tillverkning Microsoft Dynamics AX 2012 är med sina drygt 17 000 kunder ett av världens ledande affärssystem. Systemet täcker in ett företags alla processer, genom

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1

Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Lagerstyrning i hög- och lågpresterande företag 1 Logistik och Transport, Chalmers Tek- Patrik Jonsson Stig-Arne Mattsson niska Högskola Lagerstyrning handlar principiellt om att fastställa kvantiteter

Läs mer

Den goda kundtjänsten - 2012

Den goda kundtjänsten - 2012 Den goda kundtjänsten - 2012 Undersökning om svenskarnas attityd till kundtjänsten i privata organisationer Hösten 2012 Interactive Intelligence www.inin.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Öppen innovation med Airport Living Lab. Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS

Öppen innovation med Airport Living Lab. Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS Öppen innovation med Airport Living Lab Håkan Ozan, CSC - Niklas Z Kviselius, HHS Airport Living Lab - bakgrund Syfte Forskning kring Living Labs och användarorienterad innovation Att bygga upp ett innovationssystem

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning

Mobil automation för ökad produktivitet vid småserietillverkning Mobil för ökad produktivitet vid småserietillverkning Automation Summit 2013-09-06 Trender och dess effekter Kunder Frihet Snabbhet Konkurrens Miljö Sysselsättning En kedjeeffekt, mer svängningar längre

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Det stör svenskarna mest vid kontakt med kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Embedded systems at the ITM-

Embedded systems at the ITM- Embedded systems at the ITM- school Prof Mats Hanson Machine Design Mechatronics Divison ITM matsh@kth.se Tel 08-790 6309 1 1 Kandidat Master Civ. Ing. Söka - Behörighet Maskinteknik Design och produktframtagning

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN

IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN IT-STÖD FÖR BEREDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH UPPFÖLJNING AV BYGGPRODUKTIONEN SyncroSite effektiviserar produktionen och minskar störningarna på byggplatsen 1 INLEDNING Byggbranschen befinner sig i en snabb

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, STF, Std arbete 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Leanspelet! FLÖDESSPELET /LEANSPELET VI MÄTER:

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Teknisk renhet nyli.se

Teknisk renhet nyli.se Teknisk renhet nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens!

Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! Bästa resultat med rätt organisation och rätt kompetens! RELEX SCM-seminarium 2014 Michael Falck E-post: michael.falck@relexsolutions.com Telefon: +358 44 5520 860 Adress: Gjuterivägen 27, Helsingfors

Läs mer

Med Liros får du inte bara en bra produkt, du vinner en leverantör som tar ansvar hela vägen.

Med Liros får du inte bara en bra produkt, du vinner en leverantör som tar ansvar hela vägen. AB Liros Electronic Med Liros får du inte bara en bra produkt, du vinner en leverantör som tar ansvar hela vägen. Förtjänsterna gläder både ekonomen och produktionschefen. Vi är kända för vår förmåga att

Läs mer

Stöd för en lärande infrastruktur

Stöd för en lärande infrastruktur I samarbete med kommunerna Olofström och Sölvesborg Stöd för en lärande infrastruktur Introduktion och exempel Identifiering av kärnkompetenser Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA

LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER LÖN En jämförelse mellan LÖNEPROGRAMLEVERANTÖRERNA I förra numret av Konsulten tog vi pulsen på programvaruleverantörerna när det gäller redovisningsprogram.

Läs mer

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet ecopy SHARESCAN / DESKTOP Tack vare ecopy använder alla anställda på Van Laere den multifunktionella skrivaren som en användarvänlig nätverksscanner.

Läs mer

Presentasjon om hvordan Pagero øker den elektroniske faktureringen mellom bedrifter. e2b Forum 26 feb 2009 Joakim Hahne Pagero Norway

Presentasjon om hvordan Pagero øker den elektroniske faktureringen mellom bedrifter. e2b Forum 26 feb 2009 Joakim Hahne Pagero Norway Presentasjon om hvordan Pagero øker den elektroniske faktureringen mellom bedrifter e2b Forum 26 feb 2009 Joakim Hahne Pagero Norway Pageros bakgrund Bolaget startas Marknadsledande inom ebetalningar i

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing

Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing A Basware Presentation Optimera Ert workflow i Basware Invoice Processing Niklas Edmarker 20110607 Innehåll På vilket sätt kan man sätta upp ett bra autoflow Utöka användandet av Monitor Exempel på rapporter

Läs mer

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar,

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Resan till University of Central Florida 2009

Resan till University of Central Florida 2009 Resan till University of Central Florida 2009 Syftet med resan Under min doktorandtid har jag fokuserat på datorstödd konstruktion, som syftar till att använda modern informationsteknik till att strukturera

Läs mer

Aras PLM-system allt mer populärt

Aras PLM-system allt mer populärt 1 av 6 2014-10-29 21:07 2014-Oct-29 Senast uppdaterad 05:00:00 AM GMT Huvudrubriker: Byggmässan Sverige/Danmark 2015 Email MIN SIDA CAD/ CAM PLM BIM BIZ CAE/ VIZ PRODUKTION EL/ ELEKTRONIK PROTOTYP HW/

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Industri 4.0 Från vision till verklighet Entreprenörsveckan Båstad. 23 juni 2015

Industri 4.0 Från vision till verklighet Entreprenörsveckan Båstad. 23 juni 2015 Industri 4.0 Från vision till verklighet Entreprenörsveckan Båstad 23 juni 2015 Realize innovation. Industri 4.0 En ny värld av möjligheter på lång sikt! Transformational technologies (enligt Boston Consulting

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Så lyckas du med din P2P-investering

Så lyckas du med din P2P-investering Whitepaper Så lyckas du med din P2P-investering Ta del av fördelarna med att investera i en P2P-lösning. Läs mer på visma.se/proceedo Bakgrund och vad är P2P? Begreppet P2P var ett av ett antal buzz -fraser

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn

Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn Sov gott! SICK LifeTime Service - Tjänster för en god nattsömn KONSULTATION 2011 2012 2013 2014 2015 Från dröm till verklighet Med läget under kontroll får du en säker och effektiv produktion. Då kan du

Läs mer

Trender inom dokumenthantering.

Trender inom dokumenthantering. Dokumenthantering Lön & personal Patent Säkerhet Telefoni Trender inom dokumenthantering. Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag I svenska bolag hanteras stora mänger information

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

Simulering som beslutsstöd * Required

Simulering som beslutsstöd * Required Simulering som beslutsstöd * Required 1. Hos vilket företag eller organisation arbetar du? Om du ej vill uppge, lämna rutan tom Hur stor kunskap och erfarenhet anser du dig själv ha inom följande områden?

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning

Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning Vision Affärsidé Hur företaget vill att kunder ska uppfatta det, den riktning i vilken företaget ska utvecklas, det framtida önskade tillståndet, vart företaget är på väg eller vad som ska uppnås. Hur

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Passa på att lyssna, kunderna talar!

Passa på att lyssna, kunderna talar! Bla bla bla Vad säger dom? Passa på att lyssna, kunderna talar! Det är tjänsteleverantörernas problem! Citat: Kajsa Hedberg, AOC Skellefteå Kraft Samt mångårig styrelseledamot i SSNF Reala hotbilder Konkurrens

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

LaserQC att mäta med laser-hastighet

LaserQC att mäta med laser-hastighet LaserQC att mäta med laser-hastighet 1/6 process LaserQ mätresultat inom 20 sekunder! Att för hand kontrollera och notera måtten på 2D-utfallen är en mycket tidskrävande process. Risken för att det uppstår

Läs mer

Framtidens byggande och BIM

Framtidens byggande och BIM Framtidens byggande och BIM Mårten Lindström Projektledare OpenBIM (J&W/WSP, Sweco, NCC, More10 m m) 1970-1985 BIM mycket mer än att rita! 98 % handritat, 2 % ritat med stordatorer, logiskt tänkt, men

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer