Sirenen. Viktiga planer saknas för 88 riskföretag. nr Alltför aktiva rökdykarledare ifrågasätts. Räddningsverkets tidning. sid 14.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sirenen. Viktiga planer saknas för 88 riskföretag. nr 8 2003. Alltför aktiva rökdykarledare ifrågasätts. Räddningsverkets tidning. sid 14."

Transkript

1 Sirenen Räddningsverkets tidning nr Viktiga planer saknas för 88 riskföretag Alltför aktiva rökdykarledare ifrågasätts sid 4 sid 14

2 2 Inledaren Sirenen Nr Upp till bevis, kommuner Den 12 november fattade riksdagen beslut om Lag om skydd mot olyckor och något senare utfärdade regeringen förordningen i anslutning till lagen. För fyra år sedan fick Harald Dryselius uppdraget att göra en total översyn av lagstiftningen för att modernisera den. Detaljregleringen skulle minska till förmån för en målstyrd verksamhet med nationella mål. Resultatet har blivit en modern ramlagstiftning med stora möjligheter till anpassning efter lokala förhållanden. Alla människor ska ges ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor oavsett var i landet man befinner sig. Lagen om skydd mot olyckor ska enligt försvarsminister Leni Björklund i riksdagsdebatten, bidra till att skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande olyckshantering i Sverige. Individuellt arbetssätt Det känns angeläget att också i det här sammanhanget upprepa de framträdande dragen i lagen på det sätt som Leni Björklund lyfte fram dem i riksdagen. Detaljregleringen kommer att minska. Alla kommuner är olika och får genom de nya bestämmelserna möjlighet att utifrån sin riskbedömning och sina förutsättningar bedriva arbetet på sitt individuella sätt. Kommunerna ska utforma sin verksamhet med utgångspunkt i de nationella målen som brutits ner till lokala verksamhetsmål. Att målen uppnås blir en uppgift att kontrollera för tillsynsmyndigheterna. Tillsynsarbetet måste effektiviseras och utvecklas på alla nivåer, Räddningsverkets, länsstyrelsernas och kommunernas. Innehåll Dags att förebygga på allvar Lagen om skydd mot olyckor framhåller mycket tydligt vikten av det olycksförebyggande arbetet. Det kommer inte längre att räcka med läpparnas bekännelse. Det handlingsprogram som ska upprättas också för de förebyggande åtgärderna måste bli en garant för att det i realiteten blir en satsning på att förhindra olyckor. Försvarsministern betonade i riksdagsdebatten att denna satsning på olycksförebyggande inte får leda till en motsättning till och försämring av den operativa verksamheten. Att den även fortsatt ska hålla hög kvalitet kommer de nya olycksundersökningarna att medverka till. Den granskningen kommer att vara oerhört viktig för att varje kommun på allvar ska dra nytta av vunnen erfarenhet. Jag är övertygad om att analysen kommer att bidra till en konstruktiv diskussion om de egna insatserna. Denna interna kvalitetskontroll ger också viktigt underlag för tekniska och taktiska förbättringar, liksom nödvändiga anpassningar av organisatorisk karaktär. Resultatet av undersökningarna kommer också att ligga till grund för en kontinuerlig utveckling av handlingsprogrammet för det förebyggande arbetet. Stor förändring på sikt Jag tror att den nya lagen på sikt markant kommer att förändra dagens räddningstjänst. Den rådande riskbilden och ambitionen ska styra kommunens inriktning, med stor hänsyn tagen till de lokala förhållandena. Variationerna kan komma att bli stora beträffande både organisation och kompetens. Lagen om skydd mot olyckor ger dessutom ett starkt stöd för kommunerna att vidga skyddet till att omfatta också andra olyckor än bränder. Andra verksamheter inom kommunen ska engageras för en samordning av olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder. Vi ser det som naturligt att räddningstjänsten blir drivande i arbetet med att få till en samsyn för en tryggare och säkrare kommun. Här finns verkligen utrymme för initiativ till samverkan med aktörer inom trafiksäkerhet, miljösektor och folkhälsoarbete. Det ställer stora krav på många kommunala förvaltningars tjänstemän och framförallt politiker. Resonemangen och arbetssättet måste förändras. Administrativa gränser rivas. Nya kompetenser kan tillföras när de första eleverna från den nya utbildningen i skydd mot olyckor examineras om ett och ett halvt år. Utbildningen har beställts av kommunerna och har fått ett innehåll som motsvarar den nya lagens krav. Tydligt enskilt ansvar Det har varit några år av mer eller mindre spänd väntan på den reviderade räddningstjänstlagstiftningen, dess inriktning och tänkta effekter. Det ska till exempel inte längre råda någon som helst tvekan om vem som har ansvaret för till exempel brandskyddet. Den enskildes ansvar och skyldigheter för den förebyggande verksamheten är mycket klart markerade i nya lagen. Den enskilde privatpersonen eller den juridiska personen har det primära ansvaret för att skydda liv och egendom och för att inte orsaka olyckor. Enskilda och det offentliga ska i samverkan nå det politiskt uppsatta målet: att färre ska dö i olyckor, färre skadas och mindre egendom och miljö förstöras. God Jul och Gott Nytt År! Christina Salomonson Generaldirektör, Räddningsverket Nyheter Aktiv rökdykarledare skapar debatt 4 Tunnlar klarar inte en lastbilsbrand 5 Kulturbyggnader får bättre brandskydd 6 Försäkringsbolag sätter press på kommuner 7 Hjälparbetare bygger för bättre liv i Angola 8-9 Fys 03: Rätt fystest för jobbet 10 Fys 03: Tre års kamp räddade benet 11 Dödsbränder fortsätter öka 12 Oljeskyddsförråd stängs 13 Seveso: Kommunerna följer inte lagen Seveso: Göteborg har famlat sig fram 16 Seveso: Gävle har 17 Lång tillståndskö hotar industrijobb 18 Test med adventsljusstake 27 Utbildning Effektivare övning med gasol 22 Metodik krävs för att utreda olyckor 23 Sirenens räddningsskola Rökdykarkommunikation Ändringar i vidareutbildningen 26 Uppslaget Nattklubben för blåljusfolket Erfarenheter Silobränder 28 Termostatfel orsakade brand 29 Ordet fritt Vi ska rädda även egendom 30 Även nya lagen verkningslös 31 Verksamhetsgränser viktigare än människor 32 Insatstider missas 33 Skärsläckaren bara ett komplement 34 Näst sista Nytt om namn, kolumn 39 Omslagsbilden Foto: PER LARSSON Per Ringqvist, brandinspektör vid Gästrike räddningstjänst, ser till att förbundets tre kommuner lever upp till Sevesolagen. Han har nu fått fram planer för räddningsinsatser för samtliga tolv riskföretag.

3 Debatt Sirenen Nr Räddningsverkets råd är mest torr bukfylla Ä ntligen finns det ett riksdagsbeslut om lagen om skydd mot olyckor. Nu går det inte längre att prata om när utan nu är det dags att kavla upp ärmarna och börja infria alla högt ställda förväntningar. Är lagstiftningen i själva verket en halvhjärtad omstöpning av den tidigare räddningstjänstlagen eller finns det ett nytt omvälvande tänkande och nya intentioner som på sikt radikalt kommer att förändra kommunens arbete med skydd mot olyckor? När utredningsarbetet startade tittade jag på den gamla lagstiftningen och läste paragraf för paragraf med en lekmans ögon och tyckte inte att den var speciellt detaljreglerande. Men när orden i lagen sedan kompletterades med föreskrifter och allmänna råd och allt det där som initierade läste mellan raderna insåg jag att stora delar av räddningstjänstverksamheten var inmutad och att det fanns en tydlig instruktion om hur verksamheten skulle organiseras och genomföras. Möjligheten att tänka nytt Nu finns möjligheten att tänka nytt och stort om kommunens arbete som syftar till att det ska bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs. Efter att riksdagen fattat sitt beslut om en mindre detaljstyrande lagstiftning som ska skapa bättre förutsättningar för lokal anpassning ges Räddningsverket utrymme att besluta om föreskrifter inom en rad områden. Att notera är att det inte är något de ska göra inom alla områden utan får göra, det vill säga om verket uppfattar att det är nödvändigt och lämpligt för att uppfylla de nationella målen. Det kan resultera i en stor mängd regleringar som skulle kunna överträffa den tidigare regleringsmängden och det utan att kommunernas förmåga att skapa handlingsplaner, uppföljning, styrning och så vidare har prövats! Räddningsverkets tänk är fyrkantigt och räddningstjänsterna matas med knastrande knäckebröd som visserligen är stärkande, men som knappast är mer än bukfylla som inte ger kraft att bygga nytt och bättre, snarare bibehåller det gamla, skriver Anna Svensson. Åter i regeldjungeln Regeringen har föreskrivit att kommunen i framtiden ska lägga kraft och energi på att förebygga olyckor inom de byggnader och verksamheter där olyckor kan få stora konsekvenser. Det är ingen dum tanke men samtidigt föreslår Räddningsverket att verksamheter med mer än tio anställda är mycket farligare än verksamhet med tre anställda och helt plötsligt har vi återigen, enligt min åsikt, hamnat i regeldjungeln som fördunklar det sunda tänkandet. Namn: Anna Svensson Ålder: 34 Hemort: Mentalt Jämtland, fysiskt Stockholm Yrkesbakgrund: Försvarsdepartementet , samhällsvetare som arbetat mestadels med räddningstjänstfrågor. Arbetar från februari 2003 på Sektionen socialtjänst, skydd och säkerhet på Kommunförbundet. Hobby: Hammarby i allmänhet och innebandy i synnerhet. Bibehåller det gamla Räddningsverket har tagit sig an uppgiften vad gäller råd och stöd men det har dessvärre mest blivit knastrande knäckebröd som visserligen är stärkande, men som knappast är mer än bukfylla som inte ger kraft att bygga nytt och bättre, snarare bibehåller det gamla. Visst behövs råd och stöd, kommunerna ska inte behöva uppfinna hjulet på nytt men för att skapa ny energi och nytänkande behövs kanske både nya vägar och nya hjul för att rulla framåt. För att hjulen ska vara anpassade efter lokala förutsättningar och förhållanden kan ingen annan än kommunen själv stå för utformning och anpassning. Nya samarbetsformer och utveckling har nog aldrig sprungit ur föreskrifter. Efter genomläsning av de allmänna råden ökar inte energin. Av de allmänna råd som jag tagit del av försvann energikicken väldigt snabbt och knäckebrödet kom åter på bordet, mättande men också knastrande torrt och sprött. En oro för att denna regelflod kommer att konservera arbetet med skydd mot olyckor är befogad. Fyrkantigt regleringstänk Det som jag kan sakna i detta föreskrivande och dessa allmänna råd är energidrycken. Vad är det som ska skapa energin i kommunen att tänka nytt, stort och vågat? Jag tror att många kommunföreträdare kommer att anta utmaningen att tänka nytt men inte är det genom att bli matad av knäckemackorna från Räddningsverket. Det är naturligtvis en grannlaga uppgift för Räddningsverket att kunna stödja uppbyggnads- och tillsynsarbetet men samtidigt inte hindra lokal utveckling. Dessvärre tycker jag inte att verket antagit utmaningen utan hänfallit åt ett fyrkantigt regleringstänkande. Som expertmyndighet inom området har berörda på Räddningsverkets inte visat sig vara några större visionärer. Nu är väl inte det sista ordet skrivet inom detta område så jag ser fram emot vederkvickande energidrycker från Räddningsverket i fortsättningen. Anna Svensson Fotnot: På sidan 7 kommenteras debattinlägget av enhetschef Mette Lindahl. Välkommen att delta i Debatt! Inläggen på denna sida måste vara undertecknade med namn. Kontakta redaktionen innan du skriver. Telefon Textlängd: Cirka tecken (inklusive mellanslag). Adress: Debatt, Sirenen, L 257, Karlstad. e-post:

4 4 Nyheter rökdykning Sirenen Nr Risk rökdykarledaren blir tredje rökdykare Efter dödsolyckan i Norrköping i maj då en rökdykare omkom ifrågasätts än en gång arbetssättet med aktiv rökdykarledare. Stockholm är stark motståndare och hävdar att rökdykarledaren ska stanna vid baspunkten medan till exempel Göteborg anser att han ska ligga nära rökdykarna. Håkan Ragell är ansvarig för rökdykningsfrågor vid räddningstjänsten i Stockholm. Vi har arbetat jättemycket i Stockholm för att få bort begreppet aktiv rökdykarledare. Vi försöker i stället arbeta med förstärkt baspunkt. Det är just det som hände i Norrköping som vi varit rädda för. Att diskussionen blossat upp igen märks inte minst vid Räddningsverkets skolor. Det handlar inte om att rökdykarledaren ska bli en tredje rökdykare utan att han snabbt ska finnas till hands för att göra en insats om det händer rökdykarna något, berättar Peder Doverborg, lärare i brand vid räddningsskolan i Rosersberg. Kan gå in ett par meter Att rökdykarledare ska stanna på baspunkten är genomförbart i större kommuner där man kan förstärka baspunkten, men en omöjlighet där man bara har en plus fyra, enligt Peder Doverborg. Rökdykarledaren kan gå in ett par meter i lokalen för att kunna överblicka reträttvägen. Är det till exempel en tvåplansvilla och rökdykarna gått upp på övervåningen, ska han kunna se till att det inte händer nåt på nedervåningen som äventyrar rökdykarnas reträttväg. Största motståndet mot aktiva rökdykarledare kommer från Stockholm. Baspunkten får aldrig flyttas in i rökfylld miljö. Baspunkten ska vara utgångspunkt och avslutningsplats för insatsen i bra miljö. Risken är att rökdykarledaren hamnar allt längre in och blir en tredje rökdykare. Då får han svårt att hålla reda på sina kollegor, anser Håkan Ragell. Ska ut direkt Samtidigt förstår han att de flesta kårer inte har möjlighet att förstärka baspunkten med rökdykare. Klart att rökdykarledaren ska gå in om rökdykarna har problem men han ska gå ut direkt när hans hjälp inte Håkan Ragell längre behövs. Stockholm satsar på IRtekniken (infra röd kamera som innebär att rökdykare kan se genom röken) och menar att det ändrar förutsättningarna radikalt för rökdykningen. Min tanke är att rökdykarledaren ska kunna befinna sig i säker miljö utan andningsapparat och i stället förstärka baspunkten. Med den nya IR-tekniken kommer rökdykarinsatsen att ske i ett högre tempo. Rökdykarledaren kommer att hantera så mycket information att han måste avlastas alla praktiska moment. Motsatt tradition I Göteborg finns en motsatt tradition med mycket aktiva rökdykarledare. Rökdykarledaren följer ofta med rökdykarna in. Han ska snabbt kunna ingripa och ju närmare han är ju snabbare kan han ingripa. Han är inte i frontlinjen men väldigt nära och det fungerar för oss, säger Dan Hedberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor och instruktioner vid räddningstjänsten i Storgöteborg. Norrköping har en liknande syn. Rökdykarledaren har sin baspunkt innanför dörren, med överblick över rökdykarparets arbetsmiljö för att kunna hjälpa till vid eventuella problem, säger Jörgen Larsson, brandmästare Norrköping. Skriver om instruktionen Efter dödsolyckan förändrar Norrköping rökdykarinstruktionen och har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra säkerheten. Bland annat har man programmerat om rökdykarradion så att den kan aktiveras med akustisk tvåtons signal med hög volym. Larmet kan selekteras stationsvis och väljas mellan rökdykare eller rökdykarledare. Tanken är att radion ska höras av andra. Man har också beslutat att köpa in två IR-kameror. Dessutom ser man över rutinerna för eftersök av saknad rökdykare. GUNNO IVANSSON Foto: PETER LUNDGREN Ska stanna ute. Många räddningstjänster har alltför aktiva rökdykarledare anser räddningstjänsten i Stockholm. Rökdykarledaren ska befinna sig i säker miljö, säger Håkan Ragell. Begreppet bort från utbildningen När den första AFSen kom hade rökdykarledaren en passiv roll. Han skulle arbeta utan mask, prata i radio och skriva protokoll. I mitten av 1990-talet började begreppet aktiv rökdykarledare dyka upp. Jag tror det blev en reaktion på passiviteten. Vi införde att rökdykarledaren ska ha masken på sig eftersom röken är giftig. I och med att masken är på fick han också möjlighet göra mer och i samband med det myntades begreppet aktiv rökdykarledare, berättar Lars Engström, lärare i brand vid Räddningsverkets skola i Skövde. Begreppet förekommer i Räddningsverkets lärarhandledningar och 1999 anmäldes Räddningsverket till dåvarande Arbetarskyddsstyrelsen för att man utbildade alltför aktiva rökdykarledare. Anmälaren hävdade att rökdykarledaren i praktiken blev en tredje rökdykare vilket inte är tillåtet. Räddningsverket svarade att med aktiv rökdykarledare menas att rökdykarledaren har ansiktsmasken på för att snabbare kunna bistå rökdykarna och kunna hjälpa dem när till exempel brandslangen kilat fast. Samtidigt påpekades att rökdykarledaren hela tiden ska ha kontakt med det fria. Laddat begrepp Arbetarskyddsstyrelsen var nöjd med svaret och vidtog ingen ytterligare åtgärd. Trots det kommer begreppet att försvinna från Räddningsverkets utbildningsmaterial. Sedan i våras pågår en revidering av rökdykarpärmen och i och med att begreppet blivit så laddat har vi beslutat ta bort det, säger Lars Engström.

5 Sirenen Nr Nyheter 5 Arbetsmiljöverket: Rökdykarledaren får inte följa med in Rökdykarledaren får befinna sig inne i röken enbart vid en hjälpinsats. Om det är planerat att rökdykarledaren ska gå in i röken är det ett lagbrott enligt Arbetsmiljöverket. Rökdykning är inträngande i tät brandrök och rökdykarledaren blir en tredje rökdykare ganska snart när han går in i den täta röken, säger Tommy Eriksson Wikén, på Arbetsmiljöverket. Enligt bestämmelserna ska rökdykning ske parvis och om rökdykarledaren rökdyker gör han det ensam vilket inte är tillåtet. Rökdykarledaren ska vara rökdykarnas livlina och ska därför arbeta från en säker plats. Om en tredje person vistas inne i röken kan det skapa förvirring, vem är vem? Såna situationer har uppstått, tyvärr vid något tillfälle med katastrofal följd. Ren nödinsats Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1995:1, vardagligt kallad AFSen, ska rökdykarledaren vid behov kunna utföra en räddningsinsats för att undsätta rökdykarna om de hamnat i problem. Men det är en ren nödinsats, det får inte vara planerat att rökdykarledaren går in och utför en uppgift. Han får titta in så att det inte händer nåt, men absolut inte följa med rökdykarna in, det är ett lagbrott. Samtidigt framhåller han att man inte får låsa sig vid tolkningar av vad AFSen säger. Det måste alltid göras en riskbedömning som det sägs i paragraf 11: Räddningsledare skall se till att de risker som rök- och kemdykare utsätts för är rimliga med tanke på vad som kan uppnås med insatsen. Man måste se pragmatiskt på det. Lagstiftaren kan inte täcka in alla situationer utan det måste göras bedömningar på plats. Man får inte fastna i frågeställningar som: När startar rökdykarinsatsen? Är det när vi lämnar bilen och sätter på oss ansiktsmasken? Arbetsmiljöarbetet handlar trots allt om att skydda arbetstagarna från att utsättas för ohälsa eller olycksfall i arbetet, säger Tommy Eriksson Wikén. Svårt bli av med höjd kroppstemperatur Även under övning bör man se upp med risken att drabbas av värmeslag, ansåg läkaren Johan Berge i förra numret av Sirenen. Att den farhågan inte ska nonchaleras bekräftade försök som Nerikes räddningstjänst genomförde Jag och Stefan Larsson var nyfikna på hur rökdykning påverkar oss och 1994 bestämde vi oss för att göra en liten studie, berättar Bo Johansson. Han och Stefan fick ihop ytterligare fyra brandmän som var villiga att delta i försöket. Tommy Eriksson Wikén Vid 70 grader Vid studien var temperaturen måttliga 70 grader och det fysiska arbetet bestod i livräddning med docka. Mätningarna gjordes med tre olika tidsintervall, efter 20 minuter, efter 25 minuter och mer än 25 minuter. Rökdykarna bar ett underställ och Brage larmställ. Studien visade bland annat att kroppstemperatur och puls stiger snabbt samt att vätskeförlusten under ett 20 minuterspass är 2-5 liter. Efter övningen duschade deltagarna ganska kallt och mätte åter kroppstemperaturen cirka 30 minuter efteråt. Den hade då sjunkit bara några tiondelar. Det är alltså inte lätt att göra sig av med lagrad kroppsvärme, säger Bo Johansson som tillsammans med kollegorna drog ett antal slutsatser av studien. Bland annat att rökdykning i mer än 20 minuter innebär en risk för rökdykaren. En rökdykare arbetar med mycket hög puls och kroppstemperaturen stiger snabbt till 38,5-39 grader. Flera kom upp i över 40 grader och rökdykning i mer än 25 minuter innebär mycket stor risk att drabbas av värmeslag. Då ska man ha i åtanke att studien genomfördes i en temperatur av 70 grader. Vid en skarp insats är temperaturen kanske grader, vilket innebär ännu större påfrestningar, säger Bo Johansson. Foto: SP Som en ugn. Bränder i tunnlar blir mycket kraftigare än vad experterna hittills känt till. En utvecklad tunnelbrand går inte att hantera och därför är enda alternativet att sprinkla vissa tunnlar tror, Haukur Ingason, expert på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Tunnlar klarar inte en lastbilsbrand Tunnelbränder utvecklar mycket mer energi än vad expertisen hittills trott. En vanlig lastbilslast med plast och trä kan ge en brand mer än dubbelt så kraftig som de flesta tunnlar är dimensionerade för. Det visar fullskaleförsök i en norsk vägtunnel som genomförts av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Försöken har finansierats av bland annat Räddningsverket, Banverket, Brandforsk och Vägverket. Försöksresultaten presenterades vid ett internationellt seminarium i Borås i slutet av november och överraskade tunnelexpertisen. Jag är övertygad om att försöksresultaten kommer att få konsekvenser för dimensioneringen av brandskyddet och hur tunnelbränder ska tacklas, men det kommer säkert att ta tid, säger Haukur Ingason vid SP, som var projektledare. Runehamartunneln ligger i närheten av Åndalsnes på Norges västkust och är idealisk för tester. Den är 1650 meter lång och togs ur bruk för trafik sedan vägsträckan byggts om efter ett ras för många år sedan. Tvärsnittsytan 50 kvadratmeter är samma som i de olycksdrabbade tunnlarna i Mont Blanc och Tauern. Vid försöken byggdes det upp en 10,5 meter lång trailer som lastades med plast och trä, bland annat lastpallar. Fördelning var 20 procent plast och 80 procent trä/kartong. Volymen var densamma i de olika försöken men vikten varierade mellan 5-10 ton. Det gjordes fyra försök och i ett hade man en mix av olika möbler, bland annat soffor och madrasser. Försöken visade att en vanlig lastbilslast kan skapa en lika intensiv brand som en tankbil. Stoppning innehåller polyuretan och när det förbränns bildas cyanider. Beräkningar baserade på försöket med 20 procent polyuretanmadrasser och 80 procent träpallar visar att man 450 meter bort på fel sida om branden bara har en och en halv minut på sig innan man förlorar medvetandet. Motsvarande tid i de andra försöken var 5-6 minuter. I en tunnel med större tvärsnitt ökar denna tid. Branden sprids snabbt De flesta vägtunnlar är dimensionerade för bränder på 100 megawatt men bränderna i försöken kom upp i 220 megawatt. Rökgastemperaturer på grader Celsius mättes och värdena är de högsta som uppmätts vid fullskaliga tunnelförsök. Vid en kösituation sprids kraftiga bränder snabbt om de tillåts utvecklas. Enligt beräkningar kostar det 1-2 miljoner euro per kilometer att sprinkla en tunnel, men för vissa tunnlar är det enda alternativet enligt Haukur Ingason. Jag tror att vissa tunnlar med mycket långtradartrafik och där det dagligen är risk för köbildning, måste ha sprinkler eller ett väl fungerande frånluftsventilationssystem eftersom konsekvenserna av en sådan brand är oacceptabla. Beter sig inte rätt Dubbla rör och utrymningsvägar räcker inte alltid. Under seminariet visades en film från en brand i Ekebergstunneln i Oslo. En buss hade fattat eld och tunneln proppades snabbt igen av bilköer. Trots att branden och rökutecklingen blev allt häftigare satt folk kvar i sina bilar, ingen började sätta sig i säkerhet. Folk beter sig inte som ingenjörerna vill och därför måste vi ha ett system som gör att situationen inte uppstår. När vi fått folk att förstå att även en vanlig last kan utveckla lika farlig brand som en tankbil är jag övertygad om att det blir sprinkler i vissa tunnlar, säger Haukur Ingason. Projektet beräknas bli färdigt till sommaren GUNNO IVANSSON

6 6 Lagen om skydd mot olyckor Sirenen Nr kulturbyggnader får bättre brandskydd Stora delar av Gamla stan i Stockholm kan komma att bli föremål för ett mera aktivt brandskyddsarbete än genom den brandsyn räddningstjänsten tidigare gjort. Det är en slutsats som kan dras av ett tillägg som gjorts i föreskrift om skriftlig redogörelse för brandskyddet. De nya objekt som tillkommit är byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen om kulturminnen. Det rör sig i hela landet om ytterligare cirka sådana byggnader som ska göra egenkontroll i form av skriftlig redogörelse, säger Torkel Schlegel, jurist på Räddningsverket. Undantagna från skyldigheten är de byggnader som uteslutande används som bostad. Breddat innehåll Det här är ett klart breddat innehåll inom området byggnader med stora kulturhistoriska värden, säger Torkel Schlegel och menar att Räddningsverket därigenom så långt möjligt gått Riksantikvarieämbetet till mötes. Bland annat kommer skyldigheten att lämna skriftlig redogörelse att omfatta även de kyrkor som är byggda före 1939 och som inte redan faller under kategorin samlingslokaler. Hur många det rör sig om är omöjligt att säga i nuläget, förklarar Torkel Schlegel. Tillägget i föreskriften om Om tryckeriprocessen fungerar som tänkt kommer två föreskrifter i anslutning till Lagen om skydd mot olyckor att träda i kraft vid årsskiftet, samtidigt med lag och förordning. Beslutet om föreskrifterna fattades av Räddningsverkets styrelse i början av december. Foto: BENKT EURENIUS/PRESSENS BILD Genom ett tillägg i föreskriften om skriftlig redogörelse omfattas även byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen av kravet att göra egenkontroll i form av skriftlig redogörelse. byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen är ingen stor sak för oss på brandförsvaret, säger brandingenjör Marcus Cato, delsystemansvarig för byggnadstekniskt brandskydd och brandsyn vid Stockholms brandförsvar. Föreskrifterna handlar dels om vilka som är skyldiga att lämna skriftlig redogörelse för sitt brandskydd, dels om sotning och brandskyddskontroll. På remiss har också varit de allmänna råd, som kopplas till föreskrifterna. Förslagen var ute för synpunkter under en kort remisstid i november. En rad instanser passade på tillfället att tycka till om remissutgåvorna. De omarbetningar som gjorts är av redaktionell karaktär för att göra texten mera överskådlig. Ökad administration Inledningsvis leder ett ökat antal objekt som lämnar in skriftlig redogörelse till ökad administration, förklarar han. Stockholm håller dock på att ta fram ett webbaserat redovisningssystem tillsammans med Göteborg och Malmö. Det kommer att minska påfrestningen på respektive administration, under andra halvan av 2004, tror Marcus Cato. Däremot kommer kravet säkerligen att positivt påverka brandskyddet i de byggnader som tillkommer. Det är dock inte speciellt många objekt som tillkommer; i hela Stockholm cirka 160 objekt, varav omkring 30 av dem ligger i Gamla Stan, fortsätter Marcus Cato. Föreskriften har också på några andra ställen förändrats efter remissrundan. För inrättningar för vård och omsorg har kravet sänkts från fem till tre personer med hjälpbehov vid en utrymning. En höjning av ribban har gjorts när det gäller Vill ha kortare frister De tydligaste invändningarna mot våra förslag kom från Kommunförbundet och Skorstensfejaremästarnas Riksförbund (SSR), säger Ulf Lindén, en av författarna till föreskriften om sotning och brandskyddskontroll. Branschen tycker att vi har föreslagit för långa frister, Kommunförbundet vill att det tydligare framgår i allmänna rådet att kommunen självständigt får fastställa sotningsfristerna utifrån lokala förhållanden. Kommunförbundet anser också att föreskrifterna dåligt harmoniserar med de intentioner regeringen har med den nya lagstiftningen. Detaljregleringen är fortfarande för markant skriver förbundet i sitt yttrande. Behörighetskrav Det är flera än SSR och Kommunförbundet som har synpunkter på kravet på behörighet hos den som ska göra brandskyddskontroll. Räddningsverket tyckte i sitt remissförslag att examen från lägst industribyggnader eller industrianläggningar. Förslaget föreskrev tio personer samtidigt sysselsatta. Det slutliga antalet personer höjdes till 20. Mildrat krav Vi har mildrat kravet för att inte ge alltför många små företagare byråkratiska uppgifter. Räddningsverket har faktiskt fått i uppdrag av regeringen att förenkla regler och andra administrativa bördor för företagare. Ändringen av antalet personer ligger i linje med regeringsuppdraget, säger Torkel Schlegel. För industribyggnader har också den sammanlagda ytan verkets teknikerutbildning inom sotningsområdet är lämplig behörighet. Skorstensfejarmästarna är förstås behöriga, däremot inte skorstensfejarna. Skorstensfejaremästarnas Riksförbund tycker att detta krav är för inskränkt och får till följd att det kommer att uppstå en brist på personer med rätt kompetens. Förbundet förordar en flexibel nivå på kraven så att behörigheten kan variera mellan olika objekt. En rimlig lösning enligt SSR är att skorstensfejarna får en kortare kompletteringsutbildning som gör dem behöriga att göra brandskyddskontroller. ändrats från kvadratmeter till kvadratmeter. Försvunnit helt har den kategori som handlar om byggnader och anläggningar för försörjning av el, tele, vatten och avlopp. Det finns remissinstanser som dels velat vidga den här gruppen, dels minska den. Vi har konstaterat att det är en mycket svår uppgift att identifiera de olika typerna av liknande anläggningar och föredrar att utreda frågan vidare i samverkan med bland andra Krisberedskapsmyndigheten (KBM), slutar Torkel Schlegel. MATS OSCARSSON Ny föreskrift om sotning och brandskyddskontroll Befarar ökade kostnader Kommunförbundet är inne på samma linje och befarar att kravet blir kostnadsdrivande och motverkar målen med lagstiftningen. Kommunförbundet anser att det finns fler utbildningar i Räddningsverkets regi som borde ge behörighet. Men Räddningsverkets styrelse tycker att det föreslagna kravet på lägst teknikerexamen ska stå fast. Kort omställningstid Kritik har riktats mot den korta omställningstiden innan de nya bestämmelserna träder i kraft. I föreskriften finns nu inskrivet när kontrollen senast ska göras. Den bestämmelsen har tillkommit för att ge kommunerna en chans till samordning mellan sotningen och brandskyddskontrollen. MATS OSCARSSON

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4

Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Räddningsverkets tidning Nr 4 2005 Snabb utrymning hindrade katastrof sid 4 Potatischips förrädisk brandrisk sid 3 Allt från Brand 2005 sid 6 2 inledaren Sirenen Nr 4 2005 Redovisar inte brandskyddet Kommunerna

Läs mer

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet

Ska bli bäst i klassen på jämställdhet VEMS ANSVAR? SID 18 NY MSB-CHEF SID 4 Fel lägga ansvaret på individen Nu får andra gnälla på mig En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #8 2010 Brandstationen i Lund ska bli

Läs mer

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002

Sirenen. Brandmän lär elever för livet. Handikappbussen en dödsfälla. nr 4 2002. Storstäderna misslyckas med mångfalden. Rapport från Brand 2002 Sirenen Räddningsverkets tidning nr 4 2002 Brandmän lär elever för livet sidan 6 Handikappbussen en dödsfälla sid 24-25 Rapport från Brand 2002 sid 7-11 Storstäderna misslyckas med mångfalden sid 12-13

Läs mer

Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17. Utbildning för utryckningsförare sid 3. Allt från Brand 2006 i Sundsvall. Dålig koll på brandskyddet

Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17. Utbildning för utryckningsförare sid 3. Allt från Brand 2006 i Sundsvall. Dålig koll på brandskyddet Räddningsverkets tidning Nr 4 Juni 2006 Praktik för livet hos Norrhälsinge sid 16-17 Utbildning för utryckningsförare sid 3 Dålig koll på brandskyddet sid 4 20 år med Räddningsverket sid 19-25 Allt från

Läs mer

Uppåt hos sotarna på Gotland

Uppåt hos sotarna på Gotland Räddningsverkets tidning Nr 1 Februari 2006 Uppåt hos sotarna på Gotland sidan 10 Brandsäkerhet vid nybygge Samhället på väg förlora kontrollen sidan 6 Toppmilitär tar täten på Räddningsverket sidan 4

Läs mer

Räddningsverket testar fridykning. Utredare vill avskaffa SMO-monopolet. Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet

Räddningsverket testar fridykning. Utredare vill avskaffa SMO-monopolet. Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet Räddningsverkets tidning Nr 6 September 2008 Tio år efter Göteborgs-branden Märkt för livet Räddningsverket testar fridykning Utredare vill avskaffa SMO-monopolet 2 inledaren Sirenen Nr 6 September 2008

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000. Brandmännen tände på för att rädda byn. sid 4-5. Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00

Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000. Brandmännen tände på för att rädda byn. sid 4-5. Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00 Räddningsverkets tidning Nr 5 augusti 2000 Brandmännen tände på för att rädda byn sid 4-5 Räddningsverket i Karlstad har bytt nummer 054-13 50 00 2 Sirenen Nr 5 2000 inledaren Våra frågor måste göras tydligare

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Dåligt brandskydd i radhus

Dåligt brandskydd i radhus Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2007 Dåligt brandskydd i radhus sid 7 Så klarar vi samhällets risker år 2020 sid 15-19 Har inte råd att skydda gamla Visby sid 20-21 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001

Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001 Räddningsverkets tidning Nr 6 oktober 2001 Foto: SCANPIX 2 Sirenen Nr 6 2001 inledaren Nu kommer förändringen av det civila försvaret Under de senaste två veckorna har regeringen lämnat två viktiga propositioner

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Räddningsverket spricker?

Räddningsverket spricker? Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2001 När jag blir stor vill jag bli brandman sid 10 Räddningsverket spricker? utredning föreslår egen utbildningsmyndighet sid 4 FOTO: BO NYSTRAND 2 Sirenen Nr 8

Läs mer

Svåraste insatsen i modern tid

Svåraste insatsen i modern tid Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2005 Svåraste insatsen i modern tid sidan 3 Brandmannens nya roll sidan 6 2 inledaren Sirenen Nr 7 2005 Vilken beredskap för internationella katastrofer ska vi ha?

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2000. Räddningstjänst i nya banor. Foto: JENS ALVIN. sid 18

Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2000. Räddningstjänst i nya banor. Foto: JENS ALVIN. sid 18 Räddningsverkets tidning Nr 3 April 2000 Räddningstjänst i nya banor sid 18 Foto: JENS ALVIN 2 Sirenen Nr 3 2000 inledaren Transporterna måste bli ännu säkrare Återigen har allvarliga farligt gods-olyckor

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

TJUGOFYRA7. På samma våglängd. Sverige ska bli världsbäst på IT. Facebookpolisen alla pratar om. Delade meningar

TJUGOFYRA7. På samma våglängd. Sverige ska bli världsbäst på IT. Facebookpolisen alla pratar om. Delade meningar infosäkerhet sid 10 Sverige ska bli världsbäst på IT sociala medier sid 16 Facebookpolisen alla pratar om TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #19 September 2013

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 paus sid 18 reportage sid 16 De utmanade gladiatorerna Båstad ska bli bäst på trygghet TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 SMO-studerande på MSB i Sandö

Läs mer

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16

Tiotusentals vill ha antiviraler. Ibland smartast att inte samverka. Jag är inte ute för att provocera SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 SAMVERKAN SID 14 INTERVJUN SID 16 Ibland smartast att inte samverka Jag är inte ute för att provocera En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #3 2009 Punkteringssprej ökad risk

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom

TRYGG. Kvinna, brandman och chef. RiB:are. Facket. Klimatet påverkar räddningsarbetet. eftertraktade brandmän. Försäkrad genom TRYGG INFORMATION TILL DIG I RÄDDNINGSTJÄNSTEN SOM SER SAMBANDET MELLAN KVALITET OCH SÄKERHET RiB:are eftertraktade brandmän Klimatet påverkar räddningsarbetet Försäkrad genom Facket - livet, hemmet, barnen,

Läs mer

Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8. Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3. Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5

Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8. Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3. Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5 Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2007 Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8 Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3 Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5 inledaren Sirenen Nr 8 December

Läs mer

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011

förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 förebyggande sid 18 säkerhet sid 21 Tar sju steg med brandskyddet Vården gör jobbet i Uppsala En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #10 2011 losstagning Norge drar snabbare

Läs mer

Arbetsmiljö. Med målet att rökdyka med 1+3 under våren. Mina styrkor kan även vändas till svagheter. Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 1 2013

Arbetsmiljö. Med målet att rökdyka med 1+3 under våren. Mina styrkor kan även vändas till svagheter. Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 1 2013 Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 1 2013 Arbetsmiljö Med målet att rökdyka med 1+3 under våren. Sid 20 Sid 18 Sid 14 Sid 11 Mina styrkor kan även vändas till svagheter. Artikel: Erfarenheterna från branden

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Taktik, ledning, ledarskap

Taktik, ledning, ledarskap Taktik, ledning, ledarskap Stefan Svensson Stefan Svensson (red.), Erik (red.), Cedergårdh, Erik Cedergårdh, Ola Mårtensson, Ola Mårtensson, Thomas Thomas Winnberg Winnberg Taktik, ledning, ledarskap MSB

Läs mer