INBJUDAN TILL TECKNING OCH FÖRVÄRV AV AKTIER I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING OCH FÖRVÄRV AV AKTIER I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING OCH FÖRVÄRV AV AKTIER I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL)

2 Med rnb och Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ) rnb Retail and Brands AB (publ) (organisationsnummer ) eller, beroende på sammanhang, rnb Retail and Brands AB (publ) och dess dotterbolag. Med Nordea Securities avses Nordea Securities AB (organisationsnummer ). Nordbanken AB (publ) ( Nordbanken ) bistår Nordea Securities i administrationen av Erbjudandet (definieras nedan) och med distribution av information om Erbjudandet samt anmälningssedlar. Med Säljarna avses BT Baltrade Ltd, SND Invest AS, Rasmus B.V., Servisen Private Equity Fund, Clipper Line B.V., Saksinvest AB, Hugo Linderssons Kläder AB, Rolf Lindh Resource AB, Magnus Åberg, Roger Tjärnberg och Stig Jönsson. I samband med Erbjudandet kan Nordea Securities komma att övertilldela aktier 1 eller genomföra transaktioner som stabiliserar eller bibehåller aktiens kurs på nivåer som annars kanske inte skulle råda på marknaden. Sådana transaktioner kan genomföras på Stockholmsbörsen AB ( Stockholmsbörsen ) och får vidtagas längst till och med 30 dagar efter det att likvid skall erläggas enligt Erbjudandet och kan komma att avbrytas när som helst under perioden. Varken Bolaget, Säljarna eller Nordea Securities har givit någon person tillstånd att lämna information eller garantier i samband med Erbjudandet utöver vad som framgår av detta Prospekt. För det fall någon sådan information eller några sådana garantier har lämnats äger mottagaren inte förlita sig på att denna härrör från Bolaget, Säljarna eller Nordea Securities. Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Varken Bolaget, Säljarna eller Nordea Securities kommer att vidta några åtgärder, utanför Sverige, som skulle kunna tillåta ett offentligt erbjudande av aktierna eller åtgärder för att distribuera detta Prospekt eller andra handlingar med anknytning till Bolaget eller dess dotterbolag eller med anknytning till aktierna i något annat land eller jurisdiktion där sådana åtgärder är erforderliga. Detta Prospekt får inte användas för erbjudande till eller i samband med erbjudande från sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Distributionen av detta Prospekt samt Erbjudandet eller försäljningen av aktier är begränsad i lag i vissa jurisdiktioner. Personer som erhåller detta Prospekt uppmanas av Bolaget, Säljarna och Nordea Securities att informera sig om och följa sådana begränsningar. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 och får inte utbjudas eller försäljas i Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där. För detta Prospekt gäller svensk rätt. Tvist på grund av innehållet i detta Prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Uttalanden om framtida förhållanden Detta prospekt innehåller framtidsbedömningar som bygger på antaganden gjorda av Bolaget. Sådana bedömningar är till sin karaktär osäkra. 1 I Bolaget finns två aktieslag, dels stamaktier, dels två preferensaktier. Genomgående i detta Prospekt definieras stamaktier som aktier.

3 Erbjudandet i sammandrag Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer inte att överstiga 47 kronor per aktie. Anmälningsperiod för allmänheten 5 juni 15 juni 2001 Tidpunkter för ekonomisk information 2001 Halvårsrapport 1 januari 30 juni augusti 2001 Delårsrapport 1 januari 30 september oktober 2001 Anmälningsperiod för institutionella investerare 5 juni 15 juni 2001 Fastställande av försäljningspris 18 juni 2001 Avräkningsnotor beräknas distribueras 19 juni 2001 Likviddag 25 juni 2001 Förväntad första dag för notering 26 juni 2001 Antal aktier i Erbjudandet aktier Övertilldelningsoption aktier

4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inbjudan till förvärv av aktier i rnb Retail and Brands AB (publ)... 2 rnb i sammandrag... 3 Villkor och anvisningar... 5 Bakgrund och motiv... 7 Verkställande direktören har ordet... 8 Marknadsöversikt Verksamhetsbeskrivning Bolagets finansiella utveckling i sammandrag Kommentarer till finansiell utveckling och framtidsutsikter Legala frågor Riskfaktorer Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Bolagsordning Avtal rörande försäljning av aktier Skattefrågor i Sverige Delårsrapport Räkenskaper 1998, 1999 och Revisorernas granskningsberättelse Definitioner och ordlista Adresser

6 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) Styrelsen för rnb Retail and Brands AB och Säljarna 1 har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i rnb genom en nyemission kombinerad med en försäljning av befintliga aktier. Vidare har styrelsen för rnb ansökt om notering av Bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Med anledning härav inbjuds till förvärv av sammanlagt högst aktier 2 i rnb på nedan angivna villkor ( Erbjudandet ). Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, däribland rnbs anställda och affärskontakter, samt till institutionella investerare i och utanför Sverige. Styrelsen för rnb avser att, med stöd av vid ordinarie bolagsstämma i rnb den 8 maj 2001 lämnat bemyndigande, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital med högst kronor genom nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst aktier i rnb, envar aktie om nominellt fyra kronor. Försäljningspriset kommer att fastställas genom anbudsförfarande omfattande endast institutionella investerare och förväntas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Priset för allmänheten kommer inte att överstiga 47 kronor per aktie. Erbjudandet avser vidare högst befintliga aktier i Bolaget vilka erbjuds till försäljning av Säljarna, till samma pris som för de nyemitterade aktierna. Erbjudandet avser således totalt aktier 2 i rnb. Nyemissionens storlek och det totala antal aktier Erbjudandet omfattar är fastställda med hänsyn till Bolagets eftersträvade kapitalstruktur och expansionsplaner samt önskemålet att uppnå en sådan spridning av Bolagets aktier att dessa kan noteras på Stockholmsbörsens O-lista och att skapa förutsättningar för att uppnå en tillfredsställande likviditet i handeln med Bolagets aktier. Därutöver kan Nordea Securities AB inom ramen för en övertilldelningsoption ( Övertilldelningsoptionen ) komma att förvärva ytterligare högst aktier i Bolaget under en period om 30 dagar från likviddagen, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet 3. rnb tillförs genom nyemissionen, beroende på vilket pris som fastställs genom anbudsförfarandet, lägst cirka 78 miljoner SEK 4 och högst cirka 86 miljoner SEK 4, förutsatt att nyemissionen fulltecknas. Efter emission av nya aktier kommer aktiekapitalet i Bolaget att vara fördelat på totalt aktier. De aktier som Erbjudandet avser representerar 37,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter genomförd nyemission. Säljarna kommer efter Erbjudandet att äga sammanlagt cirka 15 procent av aktierna i Bolaget. Huvudaktieägarna har förbundit sig att, med undantag för de aktier som försäljs i Erbjudandet och med vissa andra undantag där godkännande inte erfordras, inte utan skriftligt godkännande från Nordea Securities avyttra innehavda aktier eller andra finansiella instrument som kan omvandlas till aktier i rnb förrän tidigast 12 månader efter första noteringsdagen för rnbaktien på Stockholmsbörsen. Notering av aktierna i rnb beräknas ske på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 26 juni I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket är upprättat av rnbs styrelse med anledning av nyemissionen, förestående försäljning av aktier och ansökan om notering av Bolagets aktier vid Stockholmsbörsens O- lista. Stockholm den 23 maj 2001 rnb Retail and Brands AB (publ) Säljarna Styrelsen 1 BT Baltrade Ltd, SND Invest AS, Rasmus B.V., Servisen Private Equity Fund, Saksinvest AB, Clipper Line B.V., Hugo Linderssons Kläder AB, Rolf Lindh Resource AB, Magnus Åberg, Roger Tjärnberg och Stig Jönsson. 2 Eller det högre antal aktier som kan komma att säljas till följd av eventuell övertilldelning, se Villkor och anvisningar Övertilldelning. 3 Förvärv kan komma att ske från ÅBJ & Partners AB, Rolf Lindh Resource AB, Magnus Åberg, Roger Tjärnberg, Stig Jönssson, BT Baltrade Ltd, SND Invest AS, Rasmus B.V., Servisen Private Equity Fund och Saksinvest AB. 4 Efter avdrag för emissionskostnader om cirka 10 miljoner SEK. 2

7 RNB I SAMMANDRAG rnb är Sveriges största mode- och konfektionsföretag i det övre kvalitetsegmentet. Omsättningen uppgick proforma 2000 till 647,7 miljoner SEK, genomsnittligt antal anställda är 371 och koncernen driver 87 butiker, varav 15 under franchise. AFFÄRSIDÉ rnbs affärsidé är att med ett internationellt perspektiv äga, driva och utveckla butikskoncept för mode- och kvalitetsmedvetna kunder. rnb skall genom sortiment och starka konceptuella uttryck skapa en unik upplevelse för kunden. Expandera existerande koncept genom etablering av nya butiker, via förvärv samt via franchise rnb kommer även framgent att ta aktiv del i den omstrukturering som sker inom konfektionsbranschen genom att förvärva regionala HISTORIK rnb koncernen skapades genom att Polarn O. Pyret AB förvärvade Portwear AB ( Portwear ). Den nya koncernen har goda förutsättningar att stärka positionen som marknadsledande aktör i det övre kvalitetssegmentet och framgångsrikt möta den tilltagande konkurrensen inom konfektionsbranschen. Genom att utnyttja stordriftsfördelar i form av inköp, logistik, produkt- AFFÄRSMODELL rnb driver butikskoncept i det övre kvalitetssegmentet. Varje koncept är inriktat på väl definierade målgrupper. I detta segment marknadsför och säljer rnb konfektion som tillsammans täcker barn i åldrarna 0 16 år, kvinnor i åldrarna år och män i åldrarna år. Följande fem butikskoncept ingår i rnb: butikskedjor och lokala fackhandlare när gynnsamma förutsättningar för detta uppstår. rnb har för avsikt att växa inom dammodehandeln, primärt genom förvärv av ledande butikskedjor i framför allt Sverige och övriga Norden. Expansionsplaner utarbetas för närvarande och målsättningen är att lansera ett utökat butikskoncept inom dammode senast utveckling och IT stärker rnb konkurrenskraften gentemot stora nationella och internationella aktörer. Butikskoncepten i de båda företagen vilar på samma grundläggande värderingar om kvalitet och prisvärdhet samt omvårdnad av starka varumärken i form av dels butikskoncept, dels produktvarumärken. Likheterna mel- Polarn O. Pyret ( POP ) Saks Solo Blombergs NK/Varumärkesbutiker MÅL OCH STRATEGIER rnb undersöker möjligheten att expandera utomlands. Identifierade och intressanta regioner är Norden och norra Europa. Målet är att utvalda butikskoncept skall vara etablerade i minst tre europeiska storstäder år lan de båda bolagen skapar goda förutsätt- rnbs mål är att stärka positionen som det Franchisebutikerna bidrar till ökat resultat ningar för att realisera stordriftsfördelarna. ledande mode- och konfektionsföretaget i och avsikten är att komplettera med ytterli- Genom noggranna förvärvsanalyser och Sverige i det övre kvalitetssegmentet med god gare franchisebutiker. Franchise är dessutom framgångsrikt implementeringsarbete har rnb lönsamhet och därigenom skapa aktieägar- ett kostnadseffektivt sätt att etablera butiker. uppnått tillväxt i förvärvade butiker och butiks- värde. Vidare skall rnb växa organiskt och På orter med begränsat kundunderlag är kedjor. I rnb har de förvärvade butikskoncepten genom förvärv expandera existerande butiks- franchise ett effektivt komplement och efter nyprofilering expanderat och antalet buti- koncept på utvalda marknader. rnb har som butiksinnehavarna som driver butikerna har ker och omsättning har vuxit kraftigt de målsättning att uppvisa en årlig omsättningstill- god lokal marknadskännedom. Det är främst senaste åren. Den genomsnittliga omsättnings- växt överstigande 15 procent och en rörelse- POP som skall expandera via franchise. tillväxten mellan 1998 och 2000 uppgick till marginal överstigande 8 procent. Strategier för drygt 22 procent. att nå uppsatta mål är att: 3

8 RNB I SAMMANDRAG rnb kan även komma att komplettera de existerande butikskoncepten med ytterligare koncept inom ramen för rnbs erfarenhet och kunskap om detaljhandel. Varje nytt koncept skall kunna utnyttja de befintliga centrala funktionerna. CRM-strategin möjliggör en mer kostnadseffektiv marknadsföring och ger säljpersonalen redskap för att öka servicegraden. Medlemmarnas inköp kommer att kunna registreras hos samtliga butikskoncept i en gemensam kunddatabas så att köpbeteendet OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR PROFORMA MSEK Omsättning MSEK 700 Rörelseresultat före avskrivningar kan analyseras och användas för framtida Eftersträva en marknadsledande position i det övre kvalitetssegmentet marknadsföring På strategiska och prioriterade orter där rnb 200 verkar och kommer att verka skall rnb sträva efter en ledande position som återförsäljare av starka varumärken Fokus på kunden Koncepten har en viktig roll i att analysera förändringar på marknaden. Den centrala organisationen skall stödja butikskoncepten med basfunktioner för att koncepten skall kunna fokusera på kundupplevelsen. Implementering av ny CRM 1 -strategi För att förbättra erbjudandet till kunden och anpassa innehållet till konsumenternas förändrade krav kommer en ny CRM-strategi att implementeras. Genom förvärvet av Kimoda AB ( Kimoda ) erhöll rnb en teknikplattform för att samordna CRM-strategin mellan butikskoncepten. Syftet är att fokusera på de mest lönsamma kunderna och därigenom effektivisera verksamheten. NYCKELTAL I SAMMANDRAG (Belopp i MSEK, om ej annat anges) proforma proforma proforma Nettoomsättning 430,0 548,1 645,0 Övriga intäkter 1,6 2,3 2,7 Summa omsättning 431,6 550,4 647,7 Omsättningstillväxt e.t. 3 27,5% 17,7% Bruttoresultat 211,4 265,7 321,9 Bruttomarginal 4 48,8% 48,1% 49,5% Resultat före avskrivningar 27,8 38,8 46,7 Marginal 6,5% 7,1% 7,2% Rörelseresultat 11,6 17,6 28,7 5 Rörelsemarginal 2,7% 3,2% 4,4% Nettoresultat 1,1 4,5 14,2 nettomarginal 0,3% 0,8% 2,2% Resultat per aktie, före full utspädning, SEK 0,22 0,87 2,74 Resultat per aktie, efter full utspädning, SEK 0,24 0,91 2,47 Resultat per aktie, efter full utspädning, inkl. nyemission, SEK 2,37 Antal butiker, egna, vid periodens slut Antal butiker, franchise, vid periodens slut Totalt antal butiker, vid periodens slut Genomsnittlig total butiksyta Antal anställda, genomsnitt Customer Relationship Management (CRM) är en strategi för kundrelationer och relationsmarknadsföring. 2 Förklaringar till proformaberäkningar, se sidan Ej tillämpligt då proformasiffror avseende 1997 ej upprättats. 4 Bruttomarginalen är beräknad på bruttoresultat reducerat för övriga intäkter i förhållande till nettoomsättning. 5 SPP-medel ingår med TSEK. 6 Butiksyta definierat som total yta reducerat med lageryta. 4

9 VILLKOR OCH ANVISNINGAR I syfte att underlätta beskrivningen av föreliggande Erbjudande görs i detta avsnitt ingen åtskillnad mellan de nyemitterade aktierna och de befintliga aktier som utbjuds till försäljning. ERBJUDANDET Erbjudandet omfattar högst aktier, motsvarande högst cirka 37,6 procent av det totala antalet aktier i rnb efter genomförd nyemission 1. Erbjudandet är uppdelat i ett erbjudande till allmänheten och ett erbjudande till institutionella investerare. Erbjudandet till allmänheten Erbjudandet till allmänheten riktar sig till allmänheten i Sverige, inklusive Bolagets anställda och affärskontakter. Det institutionella erbjudandet Erbjudandet till institutionella investerare riktar sig till institutionella investerare i och utanför Sverige. FÖRSÄLJNINGSPRIS Försäljningspriset förväntas komma att fastställas inom intervallet kronor per aktie. Det slutliga priset till allmänheten kommer inte att överstiga 47 kronor per aktie. Försäljningspriset fastställs av rnbs styrelse i samråd med Nordea Securities på grundval av nedan beskrivet anbudsförfarande. Det slutligen fastställda försäljningspriset per aktie avses offentliggöras omkring den 18 juni Courtage utgår ej. ÖVERTILLDELNING Säljarna avser att ge Nordea Securities en option att senast den 30e dagen från Erbjudandets likviddag, förvärva ytterligare högst aktier till det fastställda priset i Erbjudandet i syfte att täcka eventuell övertilldelning. Uppgifterna avseende Erbjudandet bygger, om ej annat anges, på att Nordea Securities inte utnyttjar övertilldelningsoptionen. ANMÄLAN Allmänheten i Sverige inbjuds att anmäla sig för teckning av aktier i rnb till det pris som kommer att fastställas i anbudsförfarandet med institutionella investerare. Anmälan kan ske under perioden 5 juni 15 juni 2001 och skall avse minst 200 aktier. Aktier tilldelas i poster om 200. Anmälan skall vara Nordea Securities tillhanda på nedanstående adress senast kl den 15 juni Anmälan kan även lämnas in på Nordbankens kontor, runt om i landet, senast kl den 15 juni Teckningsperioden kan komma att avslutas före den 15 juni 2001 vilket, om så sker, meddelas via ett pressmeddelande. Anmälningssedel kan beställas på telefonnummer eller rekvireras från Nordea Securities, Nordbankens och rnbs hemsidor (www.nordeasecurities.com, och Inlämnad anmälningssedel är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Endast en anmälningssedel per person kommer att beaktas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på anmälningssedeln förtryckta texten. Anmälan inges till: Nordea Securities Emissioner/E15 Engelbrektsplan Stockholm Anställda i rnb skall lämna sin anmälan till rnbs ekonomi- och finanschef Göran Blomberg senast den 15 juni Anmälan från anställda får avse aktier till ett belopp om högst kronor per anställd och omfattar enbart anställda i Sverige. Det institutionella erbjudandet I syfte att uppnå en marknadsmässig prissättning av de aktier som utbjuds till försäljning kommer svenska och utländska institutionella investerare att ges möjlighet att delta i en form av anbudsförfarande. Intresseanmälningar från institutionella investerare skall lämnas till Nordea Securities under perioden från och med den 5 juni till och med kl den 15 juni Anbudsförfarandet kan komma att avslutas före den 15 juni 2001 vilket, om så sker, meddelas via pressmeddelande. 1 Exklusive de aktier som kan komma att emitteras i samband med övertilldelning. 5

10 VILLKOR OCH ANVISNINGAR TILLDELNING Tilldelning av aktier beslutas av styrelsen för rnb i samråd med Nordea Securities, varvid syftet är att uppnå erforderlig spridning av ägandet i rnb, att skapa förutsättningar för tillfredsställande likviditet i handeln med Bolagets aktier och att uppnå en bred institutionell ägarkrets. Tilldelning kommer i första hand att ske med de av rnb nyemitterade aktierna, därefter med befintliga aktier. Erbjudandet till allmänheten Beroende på efterfrågan av rnbs aktier kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser. Tilldelning kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Vid tilldelning kan Nordea Securities och Nordbankens kunder samt rnbs anställda och affärskontakter komma att prioriteras. Det institutionella erbjudandet Avsikten är att anmälningar som i allt väsentligt bedöms vara likvärdiga, skall behandlas lika. Anmälningar från institutionella investerare som förväntas bli långsiktiga ägare i rnb kommer att prioriteras. Ingen enskild institutionell investerare är garanterad tilldelning. BESKED OM TILLDELNING Erbjudandet till allmänheten Så snart fördelningen av aktier fastställts kommer avräkningsnota utvisande tilldelning av aktier i rnb att sändas ut till dem som erhållit tilldelning. Detta beräknas ske omkring den 19 juni De som inte tilldelats aktier erhåller inget meddelande. Det institutionella erbjudandet Institutionella investerare beräknas omkring den 19 juni 2001 i särskild ordning erhålla besked om tilldelning varefter avräkningsnota sänds ut. Likvid Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas senast den 25 juni 2001 enligt anvisning på avräkningsnotan. Om konto i Nordbanken anges på anmälningssedeln kommer likvid att dras direkt från kontot. Observera att om full betalning inte erläggs i rätt tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan försäljning komma att understiga försäljningspriset enligt Erbjudandet, kan den som erhöll tilldelning av aktierna i Erbjudandet komma att få svara för mellanskillnaden. Registrering När likvid erlagts för tilldelade aktier och aktierna registrerats av VPC AB ( VPC ), sänder VPC ut en VP-avi som utvisar det antal aktier i rnb som har registrerats på mottagarens VP-konto. Detta beräknas ske med början den 25 juni Aviseringen till aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat sker i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Leverans av aktier kan komma att ske i form av befintliga aktier som Nordea Securities kan komma att låna av några aktieägare 1 i Bolaget eller genom betalda tecknade aktier BTA. MARKNADSNOTERING Notering av aktierna i rnb beräknas ske från och med den 26 juni 2001 på Stockholmsbörsens O-lista. Stockholmsbörsens bolagskommitté har beslutat uppta Bolagets aktier till notering på O-listan under förutsättning att erforderlig spridning uppnås. Handelspostens storlek har föreslagits till 200 aktier. Köp och försäljning av aktier kommer dock även att kunna ske i mindre poster. RÄTT TILL UTDELNING Aktierna förvärvade genom Erbjudandet medför rätt till utdelning från och med för verksamhetsåret Eventuell utdelning betalas ut efter ordinarie bolagsstämma, första gången under 2002 och ombesörjs av VPC eller för förvaltarregistrerade innehav i enlighet med respektive förvaltares rutiner. VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE Erbjudandet är villkorat av att Nordea Securities träffar avtal med Bolaget och Säljarna om placering av aktier i Bolaget, se Avtal rörande försäljning av aktier, omkring den 15 juni 2001, att vissa villkor i avtalet uppfylls samt att avtalet inte sägs upp. 1 Karl Stockman Investment B.V., Karl Stockman AB, BT Baltrade Ltd, Erastos B.V.B.A., Christel Kinning och Bafatt AB. 6

11 BAKGRUND OCH MOTIV rnb är Sveriges största mode- och konfektionsföretag i det övre kvalitetssegmentet. rnb bildades genom att Polarn O. Pyret AB förvärvade Portwear AB ( Portwear ). Den nya koncernen har goda förutsättningar att stärka positionen som marknadsledande aktör och framgångsrikt möta den tilltagande konkurrensen inom konfektionsbranschen. Butikskoncepten i rnb vilar på samma grundläggande värderingar om kvalitet och prisvärdhet samt omvårdnad av starka varumärken. rnbs omsättning proforma 2000 uppgick till 647,7 miljoner SEK (550,4 miljoner SEK proforma 1999) med ett rörelseresultat före avskrivningar, proforma 2000 på 46,7 miljoner SEK (38,8 miljoner SEK proforma 1999). Antal butiker uppgår till 87, varav 15 butiker under franchise och två utlandsbutiker. rnb är efter sammanslagningen Sveriges nionde största modeföretag 1, vilket skapar fördelar bland annat i förhandlingar med samarbetspartners som leverantörer och fastighetsägare. Bolagets samlade kompetens och storlek möjliggör en vidare expansion i Sverige, Norden och norra Europa genom företrädesvis förvärv av enskilda butiker och butikskedjor. Vidare skapas möjligheter till satsningar och effektiviseringar inom inköp, IT, logistik, administration och produktutveckling av private brands. rnb skall vara aktiv i den strukturomvandling som pågår inom konfektionsbranschen, där försäljningen koncentreras till allt större aktörer. Tillväxten kommer dels ske genom expansion av existerande butikskoncept, dels genom förvärv av marknadsledande regionala butikskedjor och enskilda fackhandlare, där rnb kan applicera sin affärsmodell. rnb skall även expandera inom damkonfektion, främst via förvärv. rnb avser även att etablera egna butiker utanför Sverige. Målet är att 2004 vara etablerade i minst tre europeiska storstäder. Vidare avser rnb att etablera verksamhet på strategiska platser i Sverige genom att komplettera de fem butikskoncepten med ytterligare butikskoncept inom ramen för rnbs kompetens inom detaljhandel. Det huvudsakliga motivet för föreliggande nyemission och därmed sammanhängande notering av rnbs aktier på Stockholmsbörsens O-lista är att finansiera rnbs fortsatta expansion. Likviden från nyemissionen kommer främst att användas till följande: Expandera existerande koncept, dels i Sverige, dels utomlands. Förvärva regionala butikskedjor och enskilda fackhandlare i Sverige, Norden och övriga intressanta regioner i norra Europa. Finansiera det ökade behovet av rörelsekapital som följer av rnbs planerade expansion. Som en följd av Erbjudandet beräknas Bolaget tillföras högst cirka 86 miljoner SEK efter avdrag för emissionskostnader. rnb får genom den planerade noteringen på Stockholmsbörsen tillgång till riskkapitalmarknaden. Härigenom skapas ytterligare finansiell beredskap inför de affärsmöjligheter som kan uppstå i samband med den fortsatta strukturomvandlingen som kännetecknar branschen. Marknadsnoteringen av rnb medför förutom finansiell flexibilitet och styrka även ökad uppmärksamhet från massmedia, kapitalmarknad, potentiella förvärvsobjekt och allmänhet vilket förstärker kännedomen om Bolaget, butikerna och varumärkena. Slutligen kommer den förestående noteringen att underlätta för rnb att behålla och attrahera kompetent personal genom att Bolaget kommer att kunna erbjuda aktierelaterade incitamentsprogram till nyckelpersoner inom koncernen. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt vilket är upprättat av styrelsen i rnb med anledning av Erbjudandet och noteringen av Bolagets aktier på Stockholmsbörsens O- lista. Styrelsen för rnb är ansvarig för innehållet i detta Prospekt. Härmed försäkras att, såvitt är känt för styrelsen, uppgifterna i Prospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Bolaget som skapas av Prospektet. Stockholm den 23 maj 2001 rnb Retail and Brands AB (publ) Styrelsen 1 Habit, nr , Polarn O. Pyrets och Portwears omsättning avseende 1999 har summerats. 7

12 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET One size does not fit all. Vi tror att mode har olika innebörd för olika människor. Vi tror på att erbjuda tydliga koncept till tydliga kundgrupper. Vi tror på samordning, inte likriktning. Vi tror på starka varumärken och vi tror att kvalitet lönar sig för alla. Vi äger, driver och utvecklar butikskoncept som skall ge shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi är ett modeföretag som utnyttjar samordningsvinster men bygger olika koncept utifrån olika kunders drömmar och önskemål. Vi är rnb Retail and Brands. Sammanslagningen av Polarn O. Pyret AB och Portwear AB har skapat Sveriges största modeföretag i det övre kvalitetssegmentet. Vi äger, driver och utvecklar butikskoncepten Polarn O. Pyret, Saks, Solo, Blombergs och NK/Vmb. Genom butikskoncepten riktar vi oss till modeoch kvalitetsmedvetna kunder med väl definierade målgrupper för respektive butikskoncept. rnb har de senaste åren vuxit kraftigt både organiskt och genom förvärv. Målsättningen är att vi i genomsnitt skall uppnå en tillväxt överstigande 15 procent årligen. MARKNAD Konfektionsmarknaden i Sverige har de senaste årtiondena genomgått en omfattande strukturomvandling. Den enskilda fackhandeln har minskat kraftigt till förmån för större aktörer i form av butikskedjor. Marknaden förändras också avseende konsumtionsmönster. De senaste åren har vi kunnat se ett ökat intresse för kvalitet och design inte bara inom mode. Kunden väljer i allt större utsträckning inköpsställen och varumärken som stämmer överens med kundens livsstil. Konfektionsmarknaden utvecklas i takt med den privata konsumtionen och kan betraktas som relativt mogen. Strukturomvandlingen ger dock goda möjligheter till tillväxt för de företag som tar aktiv del i förändringen. TILLVÄXTSTRATEGI rnb har historiskt tagit en aktiv roll i denna strukturomvandling genom främst förvärv av regionala butikskedjor och lokala fackhandlare. Vi kommer även i framtiden att vara en aktiv part. Företagsledningen har gedigen erfarenhet av förvärv och har under de senaste åren framgångsrikt implementerat flera butikskoncept. rnb kommer att stärka och befästa sin marknadsposition i det övre kvalitetssegmentet genom att expandera de befintliga butikskoncepten. Vi vill också växa inom damkonfektion i detta segment. Expansionen kommer att ske dels organiskt, dels genom förvärv. Vid förvärv skall dessa snabbt kunna införlivas i rnbs affärsmodell och stärka vår position i marknaden. Identifierade förvärvsobjekt är regionala butikskedjor och lokala fackhandlare som söker efterträdare. rnb har en väl beprövad affärsmodell för att omprofilera och öka lönsamheten i förvärvade butiker. rnb uppnår genom sin storlek synergier genom centrala funktioner som till exempel inköp, logistik, IT och administration. 8

13 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET Butikskoncepten har stor frihet i att utforma erbjudandet till kunderna och kan därmed agera mot marknadens förändrade krav. ORGANISATION Butikskoncepten lever och verkar nära våra kunder. Detta är en avgörande faktor i en hårdnande konkurrens om kunden. Kunderna ställer allt högre krav på inköpsställe och dess förmåga att följa, inte bara internationella modetrender, utan också livsstilstrender. Genom flera väl definierade butikskoncept med starka varumärken har vi skapat koncept som är kända och uppskattade av våra kunder. Detta visar sig, inte minst, genom de drygt medlemmarna i våra kundklubbar och att Polarn O. Pyret utsågs till Årets Butikskedja Förvärvet av Kimoda ger oss den tekniska plattformen för att utveckla en samordnad CRM-strategi mellan koncepten och möjlighet att mer kostnadseffektivt kommunicera med våra kunder samt att utveckla e-handeln i butikskoncepten. rnb drivs av en passion för att skapa marknadens bästa köpupplevelse för kunden. Våra medarbetare har ett passionerat intresse för att driva modebutiker. En av våra viktigaste framgångsfaktorer är att utveckla och utbilda våra medarbetare så att vi vid varje tillfälle kan tillfredsställa kundernas behov och ge dem en upplevelse av hög kvalitet. FRAMTIDSUTSIKTER Den nu förestående nyemissionen möjliggör en fortsatt stark expansion med finansiell stabilitet. Samtidigt har vi ansökt om notering på Stockholmsbörsen. Marknadsnoteringen medför ökad uppmärksamhet från massmedia, potentiella förvärvsobjekt och allmänhet vilket ökar kännedomen om rnb. Sammanslagningen mellan Polarn O. Pyret och Portwear lade grunden för att, på ett framgångsrikt sätt, aktivt kunna delta i den pågående strukturomvandlingen av konfektionsmarknaden. Integrationen mellan Polarn O. Pyret och Portwear löper enligt plan och synergier och effektiviseringar har börjat att realiseras. Vi är idag väl positionerade i det övre kvalitetssegmentet och har den kunskap och organisation som krävs för att driva och tillvarata de affärsmöjligheter som skapas i den pågående strukturomvandlingen. Jag är övertygad om att rnb under de kommande åren framgångsrikt kommer att befästa sin ledande position i det övre kvalitetssegmentet för mode och konfektion genom att fullfölja den redan påbörjade tillväxtstrategin och därigenom skapa värden för våra aktieägare. Välkommen som aktieägare i rnb Retail and Brands AB. Stockholm den 23 maj 2001 Lars-Åke Tollemark Verkställande direktör 9

14 MARKNADSÖVERSIKT rnb är verksamt på marknaden för konfektion och ekipering vilken omfattar handel med herrkläder, damkläder och barnkläder. Konfektionsoch ekiperingsmarknaden påverkas dels av makroekonomiska faktorer, dels av branschspecifika faktorer. Nedan beskrivs marknaden för konfektion och faktorer som traditionellt påverkat marknaden. Därefter redogörs för konfektionsbranschens aktörer och trender. MARKNAD SVERIGE Marknadstillväxt Tillväxten på marknaden för konfektion och ekipering har gradvis ökat i såväl pris som i volym under hela 1990-talet uppgick försäljningen inom svensk konfektionshandel till 38,9 miljarder kronor inklusive mervärdesskatt. Volymökningen 2000 uppgick till tre procent och priserna ökade med en procent. Mellan 1996 och 2000 har konfektionsmarknaden ökat med, i genomsnitt, cirka fem procent per år 1. För år 2001 är prognosen en tillväxt på 3,5 procent och tre procent för 2002, mätt i fasta priser 2. Av den totala försäljningen 1999 på 37,4 miljarder utgjorde herrkläder 28,3 procent, damkläder 59,4 procent och barnkläder 12,3 procent 3. Efterfrågan Marknaden för konfektion och ekipering påverkas av och följer den allmänna ekonomiska utvecklingen (BNP) och privatkonsumtionen men fluktuationerna i efterfrågan på konfektion och ekipering är större än i ekonomin i stort. Ibörjan av 1990-talet drabbade den omfattande konjunkturnedgången konfektionshandeln hårt. I takt med det förbättrade konjunkturläget från mitten av 1990-talet har konfektionsbranschen hämtat sig. BNP förväntas öka med 2,3 procent under 2001 och 3,2 procent under Samtidigt beräknas den privata konsumtionen öka med 2,7 procent under 2001 och 2,9 procent under % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% REAL FÖRÄNDRING BNP, PRIVATKONSUMTION OCH KONFEKTIONSHANDEL SAMT PROGNOS BNP Privatkonsumtion Konfektion- och ekiperingshandeln Demografiska förhållanden Åldersstrukturen påverkar efterfrågan i konfektionsmarknaden. Till följd av ökad befolkning och en förskjutning mot äldre åldersgrupper, kommer åldersgruppen år att utgöra en allt större andel av den totala befolkningen under de närmaste åren 5. Denna åldersgrupp är köpstark och har dessutom en högre konsumtion per capita än yngre åldersgrupper. KONSUMTION AV KONFEKTION OCH EKIPERING PER ÅLDERSGRUPP INKLUSIVE MOMS 1999 I MILJARDER SEK Ålder Män Kvinnor Totalt 0 6 1,0 1,1 2, ,1 1,4 2, ,5 1,9 3, ,3 3,0 4, ,7 3,2 4, ,7 4,0 5, ,9 4,0 5, ,5 6,1 8,6 Totalt 12,7 24,7 37,4 Källa: GfK, Sverige, p 2001p GfK, Gesellschaft für Konsum, Markt und Absatz forschung, 1999, HUIs snabbindex HUI, Handelns Utrednings Institut Konjunkturprognos 1:a GfK, Sverige, Nordea, Konjunkturbedömning, maj SCB, Statistiska Centralbyrån. Källa: SCB, HUI, Nordea 10

15 MARKNADSÖVERSIKT Väder och säsongsvariationer Vädret påverkar försäljningen av konfektion. En mild höst och vinter påverkar försäljningen negativt och en kall och regnig sommar bidrar till högre försäljningssiffor. Försäljningen av konfektion varierar även med årstiderna. Generellt sett är försäljningen som högst under höst och vinter där december traditionellt har varit den bästa månaden. Skolstarten medför en markant försäljningsökning av barnkläder och under december månad ökar försäljningen av damkonfektion och damunderkläder. KONFEKTIONS- OCH EKIPERINGSHANDELNS FÖRSÄLJNING FÖRDELAT PER MÅNAD % 12% 9% 6% 3% Prisnivån är generellt högre för höst- och vinterkläder vilket påverkar försäljningsintäkterna samtidigt som bruttomarginalerna är högre. Den stora realisationsmånaden är januari vilket påverkar vinstmarginalen negativt. Våren med nya kollektioner och skolavslutningar leder till ökad efterfrågan i maj månad som sedan följs av realisation av vår- och sommarkläder från slutet av juni, med lägre bruttomarginaler som följd. Konsumtionsmönster Dagens konsumenter är modemedvetna med höga krav på kvalitet. Köpbeteendet präglas av nyckelord som kvalitet, modemedvetenhet och prisvärde. Konsumenterna söker variation, mervärde, attityd, individuell anpassning och en relation till butiken. De vill ha butiker med en intressant varumärkes- och produktmix. De varumärken som skaffat sig ett emotionellt grepp om en tydlig målgrupp kommer sannolikt att få ökad betydelse. Detta ger ökat utrymme för nya, innovativa och smala varumärken. Internationella designers använder ofta Sverige som testland vid lansering av nya internationella varumärken och kollektioner. Skillna- storstäderna måste ha ett sortiment för att tilltala en bredare konsumentgrupp. Konsumtionsmönstret i de större städerna i Sverige har större likheter med konsumtionsmönstret i de större städerna i de nordiska länderna och Västeuropa än med mönstret i mindre svenska städer. MARKNAD ÖVRIGA NORDEN Norge 1 I Norge har butikskedjornas marknadsandelar ökat under större delen av 1990-talet. Detta har framför allt skett på bekostnad av fristående butiker och varuhus. Fristående butiker är dock fortfarande den största försäljningskanalen. Konfektions- och ekiperingsmarknaden omsatte ,4 miljarder NOK inklusive mervärdesskatt. Under 1999 ökade försäljningen av konfektion med 4,7 procent, mätt i fasta priser. BNP ökade under samma period med 0,9 procent samtidigt som den privata konsumtionen ökade med 2,4 procent. BNP ökade med 2,2 procent under 2000 och förväntas öka med två procent under 2001 och 2,4 procent under Samtidigt beräknas den privata konsumtionen öka med 1,4 pro- 0 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December den är dock stor mellan storstad och landsort avseende köpbeteende. I större städer, där kundunderlaget är tillräckligt stort, kan specia- cent respektive 2,5 procent under motsvarande perioder 2. Enligt HSH steg försäljningen av konfektion med 2,5 procent under 2000 och Källa: HUI liserade butiker etableras. Dessa vänder sig till HSH bedömer att försäljningen stiger med tre en tydligt definierad målgrupp. Butiker utanför procent under SSB, Statistisk sentralbyrå och HSH, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Norge. 2 Nordea, Konjunkturbedömning, maj HSH, Handelen

16 MARKNADSÖVERSIKT Finland Varuhusen i Finland har en stark ställning jämfört med övriga nordiska länder. Varuhusen står för cirka 20 procent av försäljningen av konfektion, jämfört med fem procent i Sverige och tre procent i Norge. Den finska marknaden befinner sig dock i en strukturomvandling, liknande den marknaderna i Sverige och Norge alltjämt genomgår. Konkurrensen på den finska marknaden är hård, med ett flertal nationella och internationella aktörer vilka har som målsättning att expandera. Konfektions- och ekiperingsmarknaden omsatte ,6 miljarder FIM inklusive mervärdesskatt. Försäljningen av konfektion i Finland ökade med en procent under 2000, mätt i fasta priser 1. BNP ökade under samma period med 5,7 procent och den privata konsumtionen med tre procent 2. År 2001 bedöms BNP öka med 3,4 procent och med fyra procent Den privata konsumtionen beräknas, under motsvarande perioder, öka med 3,1 respektive 3,5 procent 3. Danmark Konfektions- och ekiperingsmarknaden omsatte ,1 miljarder DKK inklusive mervärdeskatt. BNP ökade under samma period med 2,1 procent samtidigt som den privata konsumtionen ökade med 0,5 procent. Under 2000 ökade BNP med 2,9 procent 4 och förväntas öka med 1,3 procent under 2001 samt två procent under minskade den privata konsumtionen med 0,2 procent. För 2001 och 2002 är prognosen 0,8 respektive 1,4 procent 5. AKTÖRER OCH TRENDER INOM KONFEKTIONSBRANSCHEN Aktörer Konfektionsbranschen består av ett antal aktörer vilka verkar i olika led i förädlingskedjan som beskrivs i detta avsnitt. Branschen har genomgått stora strukturella förändringar i Sverige under senare år där ett antal trender framträder tydligt, bland annat ökad koncentration och internationalisering. Denna utveckling förväntas fortsätta även i framtiden. Producenter Producentledet i förädlingskedjan omfattar råvarutillverkare, såsom väverier, tillverkare av tillbehör och klädtillverkare. Råvarutillverkarna levererar tyger, knappar, blixtlås, etiketter och dylikt till klädtillverkarna, vilka kan vara fristående externa tillverkare men kan även ingå i integrerade varumärkesföretag. Leverantörer Denna kategori består av produktutvecklande leverantörer, importörer och agenter. Produktutvecklande leverantörer designar, utvecklar, marknadsför och säljer homogena kollektioner till detaljistledet. De kan indelas i varumärkesföretag och leverantörer av icke profilerade volymprodukter. Varumärkesföretag kontrollerar ofta samtliga steg i förädlingskedjan, från design till återförsäljare. Integration framåt sker vanligtvis genom så kallade flagship stores, shop-inshops eller franchisebutiker. Exempel på profilerade varumärkesföretag som integrerat framåt i förädlingskedjan är Hugo Boss, Polo Ralph Lauren och Carli Gry. Varumärkesföretag kan också, på specifika marknader, låta sig representeras av agenter eller importörer, vilka erhåller rätten att sälja specifika produkter. Med leverantörer av icke profilerade volymprodukter avses legotillverkande producenter. 1 Tekstiili ja jalkine toimittajat ry TEJA. 2 Statistikcentralen. 3 Nordea, Konjunkturbedömning, maj Nordea, Konjunkturbedömning, maj Nordea, Konjunkturbedömning, maj

17 MARKNADSÖVERSIKT Detaljister I denna grupp återfinns olika kategorier återförsäljare såsom enskilda fackhandlare, frivilliga inköpskedjor, butikskedjor, varuhus samt postorder- och internetföretag. Enskilda fackhandlare är oberoende företag av varierande storlek och med olika butikskoncept. Ofta har butiksägaren en lång och personlig relation till sina kunder. Butikskedjor brukar indelas i filialföretag och frivilliga kedjor. Exempel på de förra är Hennes & Mauritz, KappAhl, Lindex och rnb. I de frivilliga kedjorna ägs butikerna av enskilda företagare, som gemensamt kontrollerar den centrala organisationen. Butikerna drivs på ett enhetligt sätt och med en gemensam profil. Exempel på frivilliga kedjor är MQ och Desam. JC är en detaljhandelskedja med såväl egna butiker som franchisebutiker. Varuhusen kan indelas i traditionella varuhus som själva står för inköp, prissättning och butiksinredning, till exempel Åhléns och KF Stormarknader och så kallade entreprenörsvaruhus. De senare samlar enskilda företagare under ett tak genom att hyra ut butiksytor, så kallade shop-in-shops med olika varumärkeskoncept, till exempel NK och PUB i Stockholm. Postorder- och internetföretag säljer direkt till konsument. Exempel är Ellos och H&M Rowells. Hos vissa varumärkesföretag ingår postorder- och internetförsäljning som en kompletterande försäljningskanal. Råmaterial Källa: rnb Producentledet Väverier Tillbehör rnbs konkurrenter Inom detaljhandeln finns konkurrerande butikskedjor som Hennes & Mauritz, KappAhl, JC, Lindex, Dressman och MQ samt enskilda fackhandlare och regionala butikskedjor. Hennes & Mauritz vänder sig till kvinnor i åldern år, män i åldern år och barn i åldern 0 14 år. KappAhl vänder sig i huvudsak till något äldre kundgrupper, kvinnor och män mellan år, men även till barn upp till 13 år. JC, som är en kedja med såväl egna butiker som franchisebutiker, vänder sig genom konceptet Jeans & Clothes till åldrarna år, genom Boys & Girls till barn mellan 6 13 år, genom Brothers till män mellan år och genom Sisters till kvinnor mellan år. Lindex målgrupp omfattar kvinnor över 30 år och barn i åldern 0 13 år. FÖRÄDLINGSKEDJAN INOM KONFEKTIONSBRANSCHEN Klädtillverkare Leverantörsledet Produktutvecklande leverantörer Agenter/importörer Varuflöde Detaljistledet Enskilda fackhandlare Butikskedjor Frivilliga kedjor Varuhus Postorder/Internetföretag Integrerade varumärkesföretag Konsument Slutkonsument Dressman är en detaljhandelskedja som vänder sig till män mellan år. MQ är en frivillig fackhandelskedja som marknadsför kläder till män och kvinnor i 30-årsåldern. Övriga konkurrenter består av enskilda lokala fackhandlare och regionala butikskedjor med god kännedom om den lokala marknaden. 13

18

19

20 MARKNADSÖVERSIKT Trender De huvudsakliga försäljningskanalerna på rnbs huvudmarknad Sverige är butikskedjor, enskilda fackhandlare, varuhus och postorderföretag. Butikskedjorna har under en längre tid ökat sin andel av den totala marknaden på bekostnad av de enskilda fackhandlarna. Denna strukturomvandling av konfektionsbranschen kommer enligt Bolagets bedömning att fortgå under de närmaste åren. Nationella och internationella butikskedjor kommer att söka en starkare närvaro på den svenska marknaden. Uppköp av regionala butikskedjor och lokala fackhandlare blir allt vanligare. Konfektionsbranschen är relativt mogen men erbjuder goda möjligheter till tillväxt för de aktörer som tar aktiv del i strukturomvandlingen. Begrepp såsom internationalisering, ägarkoncentration och branschglidning kommer att vara centrala för utvecklingen av både dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln. Goda affärslägen har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel när handeln koncentreras till citykärnor istäderna eller externa köpcentra talet De senaste decenniernas utveckling av stadsplaneringen mot gågator och reglerad biltrafik har medfört en ökad koncentration av detaljhandeln och attraktiva butikslägen inom stadkärnorna. Samtidigt har i växande omfattning köpcentra med längre öppettider etablerats i städernas utkanter. Butikskedjorna har kunnat dra fördel av denna utveckling till skillnad mot mindre enskilda butiker. Mindre butiker saknar butikskedjornas stordriftsfördelar och har därför ofta låga marginaler och svag lönsamhet. De har därför ofta svårt att skaffa det kapital som krävs för att följa utvecklingen. Detta leder i sin tur till utslagning av mindre butiker och expansionsmöjligheter för butikskedjorna. De åtta största företagen ökade mellan 1990 och 1999 sin andel från 32,6 procent till 43,7 procent av den totala konfektionsförsäljningen vilket bekräftar denna utveckling 1. Internationalisering Geografiskt betingade skillnader i preferenser vad avser kläders design har minskat i takt med den ökade internationaliseringen. Trenderna sprids allt snabbare genom internet, film, TV och musik vilket luckrar upp traditionella gränser. Livsstilstillhörighet och internationella trender är av större betydelse än vilket land konsumenten bor i. Storstäder i olika länder har idag mer gemensamt än olika städer i samma land. Den strukturomvandling vi ser av konfektionsmarknaden i Sverige pågår också i ett stort antal länder i Europa. Några svenska företag, till exempel H&M och Lindex har etablerat sina koncept utomlands och allt fler internationella kedjor etablerar sig nu också i Sverige. Varumärkesföretag som Benetton, Calvin Klein, Hugo Boss och Polo Ralph Lauren har etablerat verksamheter runt om i världen med globalt samordnade marknadsföringsaktiviteter. Konkurrensen ökar inte bara genom ökad närvaro av nationella och internationella butikskedjor utan också genom e-handel och starka internationella varumärkesleverantörer som etablerar sig med egen detaljhandel. Med en gemensam europeisk valuta kommer detaljistmarknaden inom konfektionsbranschen på sikt att alltmer betrakta och behandla Europa som en hemmamarknad. Ägarkoncentration Den påbörjade trenden mot större ägarkoncentration kommer att fortsätta. Stora aktörer förvärvar mindre kedjor och lokala fackhandlare. De stora aktörernas fördelar kommer sannolikt att stärkas, eftersom de kan utnyttja samordningsvinster, inom bland annat inköp, vilket ger högre bruttomarginaler. Branschglidning Branschglidning innebär att det befintliga sortimentet breddas med nya produkter som har en naturlig koppling till det mer traditionella sortimentet. Bland de stora aktörerna inom konfektionsbranschen har det blivit vanligt att som ett komplement till dam-, herr- och barnkläder även marknadsföra accessoarer som smycken, bälten, skor samt kosmetik och hudvårdsprodukter. 1 Habit, nr

21 VERKSAMHETSBESKRIVNING HISTORIK rnb koncernen skapades genom att Polarn O. Pyret AB förvärvade Portwear AB i juni Den nya koncernen har goda förutsättningar att stärka positionen som marknadsledande aktör i det övre kvalitetssegmentet och framgångsrikt möta den tilltagande konkurrensen inom konfektionsbranschen. Genom att utnyttja stordriftsfördelar i form av inköp, logistik, produktutveckling och IT stärker rnb konkurrenskraften gentemot stora nationella och internationella aktörer. Butikskoncepten i de båda företagen vilar på samma grundläggande värderingar om kvalitet och prisvärdhet samt omvårdnad av starka varumärken i form av dels butikskoncept, dels produktvarumärken. Likheterna mellan de båda bolagen skapar goda förutsättningar för att realisera stordriftsfördelarna. Båda bolagen har historiskt tagit en aktiv del i den pågående strukturomvandlingen inom konfektionsbranschen. POP har sedan 1997 genomgått en omfattande nyprofilering. Sortiment, kundupplevelse och butiksmiljö har moderniserats och varumärket är nu starkt inom målgruppen. Polarn O. Pyret AB förvärvade per den 31 december 1999 NK Barn. Portwear förvärvade 1997 Nordisk Herrkonfektion AB och Björk Skogh AB. Dessa bolag har under 1990-talet tagit aktiv del i strukturomvandlingen. Portwear var bland de allra första detaljhandelsföretag som etablerade sig på NK då NK ändrade inriktning från traditionellt varuhus till entreprenörsvaruhus. Blombergs förvärvades av Portwear under Tor Blomberg grundar herrkonfektionsbutiken Blombergs Mode AB i Eskilstuna Familjen Saks grundar herrkonfektionsbutiken Saks i Sundbyberg Polarn O. Pyret AB fokuserar på barn- och damkläder Nordiska Kompaniet beslutar att omvandla NKs varuhus till entreprenörsvaruhus. Lars Åke Tollemark med flera grundar Nordisk Herrkonfektion AB som förvärvar herrkonfektionsverksamheten på NK i Stockholm Björk Skogh AB bildas för att driva NK Herrshop på NK i Stockholm Nordisk Herrkonfektion AB förvärvar de fyra Saksbutikerna. Grundarfamiljen Blombergs avyttrar butikskedjan Blombergs Mode AB till Lars Wilander och Håkan Pettersson Portwear etablerar en butik i Riga i februari tillsammans med BT Baltrade, vars 50 procent sedermera förvärvas av Portwear. Portwear förvärvar 50 procent av Secretbutiken i Moskva. Portwear etablerar en butik i Budapest tillsammans med en ungersk partner. Karl Stockman AB och Paul Lederhausen via Tripal AB förvärvar Polarn O. Pyret förvärvade Portwear Solo. Förvärvet kompletterade Portwears målgrupp i det övre kvalitetssegmentet avyttrade Portwear tillverkningsenheten i Ungern och varumärkena SIR samt Tiger, vilka ingick i affärsområdet Portwear Brands, i syfte att renodla verksamheten till detaljhandel. Under 2000 avyttrades butikerna i Ungern Portwear förvärvar genom apportemission verksamheterna i Nordisk Herrkonfektion AB och Björk Skogh AB och skapar en ledande herrkonfektionkoncern med både egna varumärken och etablerade butiker. Portwear etablerar ytterligare två butiker i Moskva. Portwear öppnar den första Hugo Boss butiken på franchisesbasis i Sverige. Portwear förvärvar verksamheten i NK Concessions Portwear AB förvärvar Blombergs Herrmode AB med 14 butiker i Mellansverige från Lars Wilander och Håkan Pettersson. Genom förvärvet ökar antalet hel- eller delägda butiker till 34. Portwear öppnar ytterligare tre butiker i Budapest. Butikerna i Moskva avyttras. Huvuddelen av verksamheten i NK Concessions avyttras Portwear AB förvärvar butikskedjan Solo Kläder & Co AB. Portwear AB avyttrar tillverkningsenheten i Ungern samt varumärkena Tiger och SIR. Polarn O. Pyret förvärvar NK Barn Polarn O. Pyret förvärvar Portwear AB. Butikerna i Ungern avyttras. Polarn O. Pyret AB blir majoritetsägare i Kimoda AB Polarn O. Pyret AB namnändras till rnb Retail and Brands AB. rnb förvärvar utestående aktier i e-handelsplatsen Kimoda AB. I februari 2001 förvärvade rnb utestående aktier i Kimoda. Kimodas ursprungliga affärsidé var att erbjuda en e-handelsplats på internet för primärt barnkläder. Genom förvärvet har rnb erhållit en teknikplattform och kompetens för att samorda CRM-strategin mellan butikskoncepten. 17

22 VERKSAMHETSBESKRIVNING I februari 2001 förvärvade rnb ett centrallager i Vinsta Industriområde för att effektivisera koncernens logistik och lagerhållning. Samlokaliserad med centrallagret kommer rnb, i augusti 2001, att öppna en outlet store om cirka 500 kvm för att sälja de överskott av varor som kan komma att finnas efter ordinarie realisationer. rnbs företagsledning har genom noggranna förvärvsanalyser och framgångsrikt implementeringsarbete uppnått tillväxt i de enskilda butiker och butikskedjor som Bolaget förvärvat. I rnb har de förvärvade butikskoncepten efter nyprofilering expanderat och antalet butiker och omsättning har kraftigt de senaste åren. Den genomsnittliga omsättningstillväxten mellan 1998 proforma och 2000 proforma uppgick till drygt 22 procent. AFFÄRSIDÉ rnbs affärsidé är att med ett internationellt perspektiv äga, driva och utveckla butikskoncept för mode- och kvalitetsmedvetna kunder. rnb skall genom sortiment och starka konceptuella uttryck skapa en unik upplevelse för kunden. AFFÄRSMODELL rnb driver butikskoncept i det övre kvalitetssegmentet. Varje koncept är inriktat på väl definierade målgrupper som tillsammans täcker barn i åldrarna 0 16 år, kvinnor i åldrarna år och män i åldrarna år. MÅL rnbs mål är att stärka positionen som det ledande mode- och konfektionsföretaget i Sverige i det övre kvalitetssegmentet med god lönsamhet och därigenom skapa aktieägarvärde. Detta skall ske via fastställda operativa och finansiella mål. Operativa mål rnb skall fortsätta att växa organiskt och genom förvärv expandera butikskoncepten på utvalda marknader rnbs butikskoncept skall vara de mest attraktiva för den definierade målgruppen rnb skall vara det mest attraktiva företaget för medarbetare med ett stort intresse för modebutiker rnb skall år 2004 genom ett eller flera koncept vara etablerade i minst tre europeiska storstäder Finansiella mål rnb skall uppvisa en årlig omsättningstillväxt överstigande 15 procent rörelsemarginalen skall överstiga 8 procent soliditeten skall långsiktigt överstiga 30 procent STRATEGIER För att nå uppställda mål har rnb definierat följande strategier: Expandera existerande koncept genom etablering av nya butiker, via förvärv samt via franchise rnb kommer även framgent att ta aktiv del av den omstrukturering som sker inom konfektionsbranschen genom att förvärva regionala butikskedjor och lokala fackhandlare när gynnsamma förutsättningar för detta uppstår. Förvärvade butiker skall effektivt integreras i rnbs affärskoncept. rnb har för avsikt att expandera Bolagets butikskoncept ytterligare i Sverige på utvalda orter, i första hand i storstadsregioner, där rnb gör bedömningen att butikskoncepten kan etableras framgångsrikt. Etableringstakten styrs främst av tillgången på lämpliga förvärvsobjekt och lokaler och rnb har identifierat ett flertal lokala fackhandlare och regionala butikskedjor som potentiella förvärvsobjekt. I dagsläget blir rnb regelbundet kontaktade av butiker som står inför en succession, något som Bolaget bedömer kommer att tillta i samband med en ökad kännedom om Bolaget via den förestående noteringen på Stockholmsbörsen. rnb har för avsikt att växa inom dammodehandeln, primärt genom förvärv av ledande butikskedjor i framför allt Sverige och Norden. Expansionsplaner utarbetas för närvarande och målsättningen är att lansera ett utökat butikskoncept inom dammode senast

23 VERKSAMHETSBESKRIVNING rnb undersöker möjligheten att expandera lanseras på den svenska marknaden skall se via Internet kommer att vara en viktig del. utomlands. Identifierade och intressanta rnb som en naturlig strategisk partner. Där- Informativa hemsidor för varje koncept med regioner är Norden och norra Europa. Målet igenom kan rnb genom butikskoncepten innehåll och försäljningsinriktad information är att utvalda butikskoncept skall vara marknadsföra de senaste och mest attraktiva formad efter respektive målgrupps behov är etablerade i minst tre europeiska storstäder varumärkena. en viktig del i relationsbyggandet. Som ett år komplement kommer rnb även att kunna rnbs skall även expandera genom ytterli- Fokus på kunden erbjuda kunderna att handla utvalda varor gare franchisebutiker. Franchise är ett bra Den centrala organisationen skall stödja via Internet. alternativ på orter med begränsat kundunderlag där butiksinnehavarna som driver butikskoncepten med basfunktioner som inte är konceptunika. Därigenom kan butiks- FRAMGÅNGSFAKTORER butikerna har god lokal marknadskännedom. koncepten fokusera på att analysera föränd- rnb har varit framgångsrikt avseende Det är framför allt POP som kommer att ringar i konsumtionsmönster och koncentrera implementering av förvärv expandera via ytterligare franchisebutiker. sina resurser på kundupplevelsen. rnb har under de senaste åren genomfört rnb kan även komma att komplettera och integrerat ett flertal förvärv med ökad existerande butikskoncept med ytterligare Implementering av ny CRM-strategi tillväxt och förutsättningar för förbättrad lön- koncept inom ramen för rnbs erfarenhet och För att förbättra erbjudandet till kunden och samhet som följd. Erfarenheter av förvärv kunskap om detaljhandeln. Varje nytt koncept anpassa innehållet till konsumenternas för- och integration av förvärvade butiker och skall kunna utnyttja befintlig kapacitet och ändrade krav kommer en ny CRM-strategi butikskedjor gör att rnb anser att Bolaget har kompetens i de centrala funktionerna. att samordnas mellan butikskoncepten. goda möjligheter att även framgent öka Syftet är att fokusera på de mest lönsamma omsättningen och förbättra lönsamheten via Eftersträva en marknadsledande position i kunderna och därigenom effektivisera verk- förvärv. Åtgärder som vidtagits för att för- det övre kvalitetssegmentet samheten. CRM-strategin leder till en mer bättra lönsamheten långsiktigt är centralise- På strategiska och prioriterade orter där rnb kostnadseffektiv marknadsföring och ger rade inköp i kombination med en reduktion verkar skall bolaget sträva efter en ledande säljpersonalen redskap för att öka service- av antalet leverantörer, centralplanerad position som återförsäljare av starka varu- graden. Medlemmarnas inköp kommer att logistik, en ökning av private brands och en märken. rnbs viktigaste varumärkesleveran- kunna registreras hos samtliga butikskoncept samordnad CRM- och marknadsföringsstra- törer har herr- och damkollektioner i det övre i en gemensam kunddatabas så att köp- tegi. Förvärven har i stort utvecklats enligt kvalitetssegmentet. beteendet kan analyseras och användas för plan och bruttomarginalen har förbättrats till Genom att vara den dominerande åter- framtida marknadsföring. följd av samordningsvinster inom främst försäljaren av starka varumärken säkerställer Inom ramen för CRM-strategin ligger logistik och centrala inköp, samt en ökad rnb ett långsiktigt samarbete med leveran- även kommunikation via Internet. För att försäljning av private brands. törerna. Nya leverantörsvarumärken och skapa närmare relationer krävs regelbundna internationella varumärken som kommer att kontakter med kunderna och kommunikation 19

24 VERKSAMHETSBESKRIVNING rnb har en nutidsorienterad och flexibel löpande kontakter med fastighetsägare och rnbs koncept har en unik produktmix och organisation informerar dessa om rnbs framtidsplaner för starka konceptuella uttryck Ett visionärt ledarskap som är uppdaterat på de olika butikskoncepten. rnb samarbetar rnbs butikskoncept har tydligt definierade hur konkurrens och konsumtionsmönster med de största fastighetsägarna i Sverige målgrupper och erbjuder en produktmix av utvecklas kommer att vara avgörande för som visar ett ökat intresse för Bolagets starka varumärken. Val av produkter samt framgång. För att utveckla det intellektuella butikskoncept. Fastighetsägarna är idag bemötande och kommunikation skapas ut- kapitalet och skapa en kreativ miljö måste betydligt mer noggranna i valet av hyres- ifrån kundens specifika behov och mode- företagsledningen förmå medarbetarna i gäster än tidigare. rnb är en attraktiv hyres- intresse. Butikernas utformning och miljö är organisationen att avvika från invanda mön- gäst med starka varumärkeskoncept, stor av stor betydelse för kundupplevelsen. Stor ster. Det är en förutsättning för att företaget kundbas och stabil finansiell ställning. vikt läggs därför på inredning och butiks- skall ha möjlighet att förändras efter mark- rnb har för respektive butikskoncept miljö för att inspirera konsumenterna samt nadens krav. Genom att driva verksamheten identifierat vilka orter, citykärnor och köp- ge en tydlig bild av konceptet. Butikskon- utifrån ett internationellt perspektiv kan centrum i Sverige som är lämpliga för cepten arbetar aktivt med omexponering av bolaget snabbt uppfatta och agera efter etablering. Etableringsplatser väljs ut genom produkter för att kontinuerligt förnya kun- internationella trender avseende mode och analys av ortens totala befolkning i upptag- dens upplevelse av butiken. konsumtion då rnbs butikskoncept konkur- ningsområdet, demografisk struktur, konkur- rerar om en konsument som är medveten renssituation och bedömd köpkraft. Viktiga om internationella trender. faktorer är till exempel om orten har ett universitet eller högskola, stora arbetsgivare, rnb verkar för att erhålla goda affärslägen dokumenterad historia som bra handelsstad Målsättningen är att rnbs butiker skall vara och ett totalt utbud på orten som attraherar belägna i välbesökta affärslägen såsom city, den definierade målgruppen. Förvärvsana- stadsdels- eller köpcentra. Butikerna skall lysen grundas på möjligheten att effektivt vara eller ha förutsättningar för att bli mark- integrera butiken i befintliga butikskoncept nadsledande inom respektive segment. rnb och sannolikheten att nå en ledande position har en funktion för nyetableringar som har på orten. 20

25 VERKSAMHETSBESKRIVNING ORGANISATION Under 2000 har rnb omorganiserat verksam- BUTIKSKONCEPT Målgruppen för rnbs butikskoncept är mode-, POSITIONERINGSANALYS heten i syfte att skapa en mer effektiv organisation genom centrala funktioner som stöd för butikskoncepten och för att utnyttja samordningsfördelar. I genomsnitt under år 2000 sysselsatte rnbs centrala funktioner 37 personer och butikskoncepten 334 personer. kvalitets- och varumärkesmedvetna konsumenter med god köpkraft. De fem butikskoncepten vänder sig till olika definierade målgrupper genom att marknadsföra produkter som tillsammans täcker barn i åldrarna 0 16 år, kvinnor år och män år. rnbs koncept Pris Högt Medium Lågt Operativ struktur rnbs operativa struktur utgörs av de fem butikskoncepten och centrala funktioner. har gemensamma värderingar avseende varumärken, kvalitet och kundupplevelse. Butikskoncepten kombinerar starka varumärken med en tydlig konceptupplevelse som är inriktad på Sena efterföljare POP Saks Efterföljare Trendsättare Livsstilsorientering Innovatörer De centrala funktionerna som beskrivs på sidan 40 är Ekonomi, IT, Logistik, Human en definierad livsstil. Kundens totalupplevelse är rnbs absoluta fokus. Sortiment, butiksmiljö Solo Blombergs NK/Vmb resources, Etablering, Marknadsföring och Private brands. och marknadsföring formas utifrån den definierade målgruppens specifika behov. På detta Källa: rnb sätt erbjuder rnb tydliga butikskoncept till RNBS OPERATIVA STRUKTUR definierade målgrupper i det övre kvalitetssegmentet. Polarn O. Pyret koncept, sortiment, design, försäljning NK/Vmb koncept, sortiment, försäljning rnb centrala funktioner Saks koncept, sortiment, försäljning Blombergs koncept, sortiment, försäljning Solo koncept, sortiment, försäljning 21

26

27 VERKSAMHETSBESKRIVNING POLARN O. PYRET Polarn O. Pyret (POP) är det ledande butikskonceptet för barnkläder inom kvalitetssegmentet i Sverige. Förutom barnkläder finns ett damsortiment som 2000 utgjorde cirka 40 procent av POPs omsättning. POP-konceptet marknadsförs i en rikstäckande butikskedja som består av 44 butiker varav 15 under franchiseavtal. Sedan 1979 fokuserar POP på verksamhet inom barnoch damkläder. I början av 1980-talet expanderade företaget i snabb takt genom etablering av egna butiker och via franchisetagare. Polarn O. Pyret AB förvärvades 1996 av Karl Stockman AB och Tripal AB (Paul Lederhausen). Sedan 1997 har ett genomgripande förändringsarbete pågått för att förstärka POPs position på marknaden vilket har attraherat en yngre och större kundkrets. POP planerar och driver verksamheten utifrån strategin att vara ett starkt varumärke med egna butiker och franchisetagare. Denna strategi har förstärkts genom att produkterna även säljs på NK Barn tillsammans med internationella varumärken. I februari 2001 utnämndes POP till Årets Butikskedja 2000 i tävlingen Retail Awards arrangerad av Svensk Handel och Retail Services AB. Konceptidé POP skall genom tydliga värderingar erbjuda kvinnor och deras barn ett modernt bassortiment av kvalitetskläder. Omtanke och personlighet skall vara de värderingar som genomsyrar verksamheten. Kunden POPs kund är en medveten kvinna. Hon är intresserad av kläder med kvalitet, road av shopping, är köpstark men har begränsat med tid. POPs prioriterade målgrupp är kvinnor som har barn och dessa utgör 70 procent av medlemsklubben. 20 procent är unga kvinnor utan barn och 10 procent är pappor, mor- och farföräldrar. Butikskoncept Butikerna ligger i citylägen i större städer eller attraktiva köpcentra och har en snittyta om 134 kvm. Bolagets målsättning är att öka den genomsnittliga försäljningsytan till 180 kvm. Eftersom tid är en bristvara för POPs kunder skall det vara enkelt att handla i butiken. Vid utformningen av provrum har hänsyn tagits till kundernas behov och önskemål. De större butikerna har skötrum och samtliga butiker har en barnhörna. Sortiment POP marknadsför ett komplett sortiment för barn och dam som är formgivet efter en tydlig designstrategi och som produceras via underleverantörer. POPs designavdelning består av tre designers som arbetar med olika produktgrupper. Dessa koordineras sedan för att skapa en enhetlig bild i butikerna. Sortimentet innehåller även en barnkollektion designad av Filippa K. Sortimentet är uppbyggt kring en modern bas där kvalitet, komfort och funktion prioriteras. Stor vikt läggs vid att sortimentet skall underlätta för kvinnor med barn. Kläderna skall, förutom att vara lätta att sköta, förenkla påklädning samt prioritera säkerhet. Marknadsföring För POP är associationer till varumärket av central betydelse. Målsättningen med marknadsföringen är att tydliggöra varumärket Polarn O. Pyret och kommunicera de värderingar som varumärket representerar; kvalitet och omvårdnad av kvinna och barn. En viktig tillgång är kundklubben som innehåller cirka aktiva kunder och under 2000 ökade antalet medlemmar med cirka 500 per vecka. Expansion Expansionen i Sverige kommer att ske genom etablering av fler och större butiker i storstadsområden. I Sverige har ett flertal etableringsplatser identifierats och målsättningen är att inom en treårsperiod öka antalet butiker med cirka 10. Ett stort intresse har visats från utlandet, bland annat de nordiska grannländerna, då det i ett flertal länder saknas barnkläder av hög kvalitet i ett rimligt prisläge. Marknadsanalyser kommer att genomföras i de större nordiska städerna samt i intressanta större städer i övriga Europa under våren rnb avser att under 2001 ta beslut om POPs utlandsexpansion. 23

28 VERKSAMHETSBESKRIVNING Franchiseverksamheten POP har ett utvecklat franchisesystem med franchisetagare i Sverige och på Island. Franchisetagarna får support med varor, marknadsföring, butiksaktiviteter och CRM. Franschisetagarna bidrar till den gemensamma marknadsföringen och erlägger en franchiseavgift, baserad på butikens omsättning, till rnb. Franchiseverksamheten är väl fungerande och en möjlig väg till expansion på någon eller några av de europeiska marknaderna. Kommentarer till utvecklingen Efter att POP startat förändringsarbetet 1997, med att förstärka positionen på marknaden, har konceptet uppnått en stark omsättningstillväxt i kombination med förbättrad bruttomarginal. Omsättningen har under perioden ökat från 138,6 miljoner SEK till 185,2 miljoner SEK, motsvarande en ökning om 15,6 procent per år. Antal butiker har under perioden i huvudsak varit oförändrat medan butiksytorna förädlats genom ombyggnader och därigenom har den genomsnittliga försäljningsytan per butik ökat. Under perioden har bruttomarginalen förbättrats från 49,3 procent 1998 till 53,0 procent år 2000 som en följd av effektivare logistik- och inköpshantering. Polarn O. Pyret Omsättning egna butiker, TSEK Omsättning franchise, TSEK Övriga intäkter Summa nettoomsättning, TSEK Omsättningstillväxt 9,3% 13,2% 18,0% Bruttoresultat, TSEK Bruttomarginal 2 49,3% 49,6% 53,0% Antal egna butiker, vid periodens slut Antal egna butiker, genomsnittligt antal Antal anställda, genomsnittligt antal Total butiksyta, egna butiker, genomsnittligt antal kvm Omsättning per anställd (genomsnittligt antal), TSEK Omsättning per kvm, egna butiker (genomsnittligt antal), TSEK 32,2 34,4 37,6 1 Bruttoresultatet är reducerat med övriga intäkter. 2 Bruttomarginalen är beräknad som bruttoresultat i förhållande till summan av omsättningen i egna butiker och franchise. 3 Butiksyta definierat som total yta reducerat med lageryta. 4Omsättning i egna butiker och försäljningsintäkter från franchise i förhållande till antal anställda inklusive konceptpersonalen. 24

29

30

31 VERKSAMHETSBESKRIVNING SAKS Saks etablerades i Sundbyberg 1937 av familjen Saks. Sakskedjan förvärvades 1994 av Nordisk Herrkonfektion som sedermera förvärvades av Portwear Saks var då en lokal kedja med fyra butiker i norra Stockholm och ett starkt varumärke i målgruppen. Saks är idag en modern varumärkeskedja med sex butiker i Stockholmsområdet. Sakskonceptet har under de senaste åren omprofilerats och är nu redo för att expandera i Sverige, främst genom förvärv av lokala herrbutiker och herrbutikskedjor. Konceptidé Att marknadsföra herrkläder med tonvikt på konfektion till modemedvetna män, som uppskattar kvalitet, starka varumärken och mode. Kunden Kunden i Saksbutiken är en varumärkesmedveten man som värdesätter kvalitet, service och mode. Han vill vara välklädd och följer med i samhällets trender och utveckling. Valet av butik sker utifrån de behov kunden har att vilja vara välklädd på såväl arbete som fritid. Tryggheten ligger i valet av inköpsställe tillsammans med starka och kända varumärken. Kunden ställer höga krav på kompetens och serviceförmåga hos personalen och är trogen vilket skapar en underliggande trygghet för konceptet samtidigt som det ställer stora krav på att ständigt kunna förnya butikerna och sortimentet inom ramen för kundens preferenser. Butikskoncept Nuvarande butiker är i genomsnitt 259 kvm. Målsättningen är att de nya butikerna skall vara mellan 200 till 300 kvm. De skall vara belägna i vältrafikerade affärslägen såsom city, stadsdelscentra eller köpcentra. Inredningskonceptet förnyades under 1995 och 1996 och samtliga sex butiker är inredda enligt det nya konceptet. Designen utgår från att skapa en trygg köpmiljö med hög kvalitet. Butikerna skall vara moderna herrbutiker med ljusa träslag och en flexibel inredning som ger goda möjligheter att exponera leverantörsvarumärkena i butiken. Varumärkena exponeras till största del konceptuellt för att tillvarata och framhäva deras inbördes styrkor. Sortiment Saks bygger basen i produktmixen från ledande varumärken och är attraktiv genom en blandning av starka varumärken inom konfektion och leisure. Starka internationella varumärken som Hugo Boss, Gant och Dockers kompletteras med Tiger och Eton samt det egna varumärket Alter. Genom att Saks vänder sig till en man i fyrtioårsåldern har konceptet framgångsrikt lyckats skapa ett tydligt innehåll för målgruppen både för arbete och fritid. Genom att marknadsföra de främsta varumärkena inom konfektion skall Saks vara ledande inom segmentet med ett heltäckande sortiment av herrkläder. Sortimentet består av 40 procent konfektion och 60 procent leisurewear. Sortimentet byggs upp genom en fast inköpsdel och en omköpsdel. Omköp sker framför allt från Hugo Boss och Tiger. Saks strävar, liksom rnbs övriga koncept, efter att öka andelen omköpsvaror. Den fasta delen köps in från varumärkesleverantörernas kollektioner två till fyra gånger per år. För att utveckla sortimentet söker Saks kontinuerligt efter nya starka varumärken till målgruppen. Marknadsföring Marknadsföringen av Saks syftar till att långsiktigt stärka och bevara konceptets profil. Annonsering delas upp på profil- och trafikannonsering. Profilannonsering koncentreras till rikstidningarna samt storbildstavlor och trafikannonsering används i lokalpressen. Saks kundklubb skall erbjuda ett lojalitetsprogram som gör att kunden lägger inköpen hos Saks eftersom Saks erbjuder en unik sortimentsmix av varumärken. 27

32 VERKSAMHETSBESKRIVNING Expansion Saks expansion skall ske i större svenska städer där tillräckligt kundunderlag för etablering finns. Det finns ett ökande antal herrbutiker och butikskedjor som söker ägarförändringar. Vid förvärv av dessa kan Saks ta tillvara den kundström som redan finns i butikerna och etablera det egna butikskonceptet. Förvärv och etableringar av Saksbutiker underlättas av rnbs totala styrka och volym hos de ledande varumärkesleverantörerna. Saks har identifierat ett antal orter som är intressanta att expandera på utifrån konkurrenssituation, demografisk struktur och varumärkesförsäljning. Inom en treårsperiod är målsättningen att växa med cirka fem butiker och bli Sveriges ledande butikskedja för starka varumärken inom målgruppen. Kommentarer till utvecklingen I november 1998 öppnade Saks den sjätte butiken i Stockholmsområdet och därefter har antalet butiker varit oförändrat. Omsättningen har under perioden ökat från 47,7 miljoner SEK till 57,5 miljoner SEK, motsvarande en ökning om 9,7 procent per år. Bruttomarginalen har förbättrats till följd av ökad försäljning av private brands. Saks Omsättning, TSEK Omsättningstillväxt 12,0% 14,4% 5,3% Bruttoresultat, TSEK Bruttomarginal 48,9% 49,2% 50,0% Antal butiker, vid periodens slut Antal butiker, genomsnittligt antal Antal anställda, genomsnittligt antal Total butiksyta, genomsnittligt antal kvm Omsättning per anställd (genomsnittligt antal), TSEK Omsättning per kvm (genomsnittligt antal), TSEK 37,8 36,3 37,0 1 Butiksyta definierat som total yta reducerat med lageryta. 2 Per butiksanställd. 28

33

34

35 VERKSAMHETSBESKRIVNING SOLO Solo öppnade den första butiken i Göteborg Solokedjan med sju butiker förvärvades under Efter förvärvet har tre butiker inom rnb konverterats till Solobutiker och det finns idag nio butiker fördelade på sex städer i Sverige. Konceptidé Solo säljer modekläder med starka designuttryck och attraktiva varumärken till en medveten individualist, kille eller tjej, i en inramning som är annorlunda och nyskapande. Kunden Solos kund är en medveten och nyfiken tjej eller kille som söker spännande butiker med högt designinnehåll. Kunden prioriterar starka moderna varumärken och är uppdaterad på internationella modetrender men har samtidigt en individuell åsikt och smak. Val av butik och produkt är en tydlig signal på vilken grupp kunden vill tillhöra. 25 procent av killar och tjejer mellan år utgör Solos prioriterade målgrupp. Köpmålgruppen är dock större då alltfler lever en yngre livsstil allt högre upp i åldrarna. Butikskoncepten Solo är ett storstadskoncept men kan även etableras i större universitetsstäder eller i storstadsområden. Konceptet kan delas upp i tre delar, Solo Jeans, Solo Man och Solo Woman. För att kunna erbjuda hela sortimentet krävs cirka 400 kvadratmeter. Idag finns tre singeletableringar av Solo Man. Under våren 2001 kommer ett inredningskoncept att formges för att ytterligare förtydliga Solos plattform och positionering. Målsättningen är att butikerna skall bli en naturlig mötesplats för målgruppen. Sortiment Solo Jeans innehåller denimprodukter och jeansrelaterade leisureprodukter. Solo Man och Solo Woman erbjuder kläder både för fritid och till mer uppklädd konfektion. Sortimentet är anpassat till målgruppens aktiva och sociala liv. Utöver kläder finns ett sortiment av accessoarer där innehållet varierar efter aktuell trend och aktuellt mode. Sortimentet består av produkter från ett fåtal leverantörer som har ett långsiktigt samarbete med Solo. Dessa kompletteras med leverantörer vilka levererar produkter som för tillfället är de mest moderna. Exempel på varumärken som finns i Solokonceptet är J. Lindeberg, Tiger, Paul Smith, Filippa K, Levis och Diesel. Samtliga varumärken på Solo har ett starkt grepp om målgruppen. På Solo presenteras ett urval som genom mixen av modegrad och varumärke bildar ett unikt utbud. Solo har också private brands, till exempel Solo och Mono, som innehåller basprodukter med kontinuerlig påfyllnad eller vissa snabbrörliga modeprodukter där efterfrågan uppkommer snabbt och som varumärkesleverantörerna behöver lång framförhållning för att kunna leverera. Marknadsföring Under 2001 är målsättningen att varumärkesplattformen skall förstärkas genom lansering av ett nytt inredningskoncept. Soloklubbens lojalitetsprogram är en del av rnbs CRM-strategi vilket kommer att effektivisera marknadsföringen mot Solos målgrupp bland annat genom interaktiva media. En del i relationsmarknadsföringen är att skapa mervärde med hjälp av Solos samarbetspartners inom musik, film, restaurang och nöje. I dagsläget finns ett tiotal samarbetspartners med vilka Solo samarbetar om erbjudanden och speciella aktiviteter. För att stärka Solos varumärke publiceras löpande imagekampanjer i modepressen. Expansion Förutom konceptbutiker med det totala sortimentet i Stockholm, Göteborg och Malmö planeras singeletableringar av Solo Jeans, Solo Woman och Solo Man att genomföras i storstadsregioner och större universitetsstäder. Det finns stora möjligheter att exportera Solokonceptet till storstäder i Norden och övriga Europa. Inom en treårsperiod förväntas Solo bestå av cirka 15 butiker. 31

36 VERKSAMHETSBESKRIVNING Kommentarer till utvecklingen Efter att Portwear förvärvade Solokedjan 1999 har ett förändringsarbete pågått för att förstärka konceptet på marknaden med koncentration på storstadsregioner. Som ett led i förändringsarbetet har en butik stängts under Omsättningen har minskat från 98,3 miljoner SEK 1998 till 94,0 miljoner SEK år Fokuseringen har legat på att öka andelen reguljär försäljning och reducera andelen realisationsförsäljning för att förbättra bruttomarginalen och det har initialt medfört något reducerade försäljningsintäkter. Bruttovinsten har därmed förbättrats från 42,2 procent 1998 till 44,2 procent år Solo Omsättning, TSEK Omsättningstillväxt 18,9% 0,6% 5,0% Bruttoresultat, TSEK Bruttomarginal 42,2% 43,7% 44,2% Antal butiker, vid periodens slut Antal butiker, genomsnittligt antal Antal anställda, genomsnittligt antal Total butiksyta, genomsnittligt antal kvm Omsättning per anställd (genomsnittligt antal), TSEK Omsättning per kvm (genomsnittligt antal), TSEK 42,5 42,8 41,9 1 Solokedjan, med sju butiker, förvärvades den 1 juli För att tydligare redovisa konceptets utveckling ingår dessa butiker samt de av Portwear ägda Planet butikerna (vilka namnändrades till SOLO Man i mars 2000) i tabellen ovan från 1 januari I de konsoliderade räkenskaperna ingår dock Solobutikerna från förvärvstidpunkten. 2 Butiksyta definierat som total yta reducerat med lageryta. 3 Per butiksanställd. 32

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA (DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT ELLER ERBJUDANDEHANDLING) Introduktion Humana planerar att genomföra en börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms

Läs mer

RNB RETAIL AND BRANDS idag

RNB RETAIL AND BRANDS idag 26 juni 2009 1 RNB RETAIL AND BRANDS idag En avyttringsprocess av bolagets verksamhet på NK i Stockholm och NK i Göteborg är förestående. Beslut väntas från Konkurrensmyndigheten senast den 1 september

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC

RNB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC Pressmeddelande 2006-05-09 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Inbjudan till presskonferens En presentation av

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska

Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Pressmeddelande 2002-08-29 Kaupthing lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Nordiska Kaupthing Bank hf. ( Kaupthing ), en isländsk bank, lämnar ett offentligt erbjudande ( Erbjudandet ) till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Betsson AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Måndagen den 19 augusti 2013 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:16 2013-02-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-02-25.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Pressmeddelande 2006-10-11 Redbet lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic Redbet Holding AB (publ) ( Redbet ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i EB Nordic

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 Styrelsens och aktieägares förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Dentware Scandinavia AB (publ) den 21 december 2015 2(7) Innehållsförteckning Punkt 7: Förslag till beslut om godkännande av avtal

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007

5 oktober 2006 31 december 2007. 1 oktober 2007 31 december 2007. Efter rapportperiodens utgång. Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 5 oktober 2006 31 december 2007 Helårsperiod 5 oktober 2006 31 december 2007 Bolagets aktier togs upp till handel på Aktietorget den 14 maj 2007 Pour AB, förvärvades den 28 december 2007. Nordens första

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer