Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen , kl. 8:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15"

Transkript

1 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl Ärende 1-28, Ärenden ej öppet. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen , kl. 8:15 Ledamöter Alexander Hutter Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Michael Relfsson Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Lars-Åke Gustavsson Anders Hygrell Inga Göransson Johan Stein Sven Olsson Ersättare Anne-Marie Petersson Bertil Olsson Eva Skoglund Elsie-Marie Östling Ulf Sjölinder Anders Wingård Tomas Nyberg Bo Andersson Lisbeth Arff Leif Apelgren Keith Johansson Anders Tenghede Kristina Svensson Övriga Susanne Ekblad, tillförordnad kommunchef Anna Sahlberg, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån Måndagen den 3 november 2014, kl Ärende Dnr Sidan 1. Förvaltningens information KS/2014:114 -

2 2 Ärende Dnr Sidan 2. Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar Godkännande av avtal om samverkan i konsumentrådgivning och skuldsanering KS/2014: KS/2014: Arbetsgivarpolitiskt program 2014 KS/2013: Riktlinjer för investeringar KS/2014: KF Motion om bebyggbara industritomter KS/2014: KF Motion om kommunalt va för områden som mynnar i Stigfjorden m.fl. KS/2014: Medborgarförslag om förbud mot tiggeri KS/2014: KF Medborgarförslag kommunalråd på halvtid KS/2014: KF Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning vad avser fasta beredningar KS/2014: Försäljning av Tvet 3:8, Tvets skola KS/2014: Revidering av Riktlinjer och Rutiner för privata medel -Förvaltningsområde omsorg 13. Revidering av Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL - Förvaltningsområde omsorg 14. Regeringskansliets remiss SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid - Förvaltningsområde omsorg KS/2014: KS/2013: KS/2014: KF Ändrad timavgift för planarbete KS/2013: Investering - Gullholmspirens brygga KS/2014: KF Antagande av Va-taxa 2015 KS/2014: KF Antagande av renhållningstaxa 2015 KS/2014: KF Antagande av slamsugningstaxa 2015 KS/2014: KF Investeringsram för projektet nybyggnad av Bagarevägens förskola 21.KF Godkännande av utvärdering av investeringsstöd till föreningarna 2013 KS/2013: KS/2011:

3 3 Ärende Dnr Sidan 22. Godkännande av Kommuners och landstings regelbundna uppföljning och rapportering enligt MSBFS 2010:6 KS/2014: Information Fyrbodals kommunalförbund KS/2014: Ordföranden informerar KS/2014: Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter 26. Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 Skollagen LVS/2014: Anmälan av inkomna skrivelser Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation KS/2014: Godkännande av exploateringsavtal för fastigheten Svanesund 3: Antagande av detaljplan för fastigheten Svanesund 3: Redovisning av beslut fattade med stöd av delegeringsordning antagen av Sekretess 32. Utskottet för omsorg - Personärende Sekretess 33. Utskottet för omsorg - Personärende Sekretess KS/2011:1815 KS/2011:1815 KS/2014:244 KS/2014:123 KS/2014:123 Stängda dörrar Stängda dörrar Stängda dörrar. Handlingar på sammanträdet Stängda dörrar. Handlingar på sammanträdet Stängda dörrar. Handlingar på sammanträdet ORUST KOMMUN Lars-Åke Gustavsson Ordförande Anna Sahlberg Sekreterare

4 4 Parti Ledamot/ersättare S o Alexander Hutter S o Lotta Husberg S o Kerstin Gadde Fp o Veronica Almroth Fp o Claes Nordevik Fpo o Michael Relfsson Fpo o Els-Marie Ragnar M o Ingrid Cassel Obe o Lars-Åke Gustavsson M o Anders Hygrell C o Inga Göransson C o Johan Stein Mp o Sven Olsson Närvarande Omröstningsprotokoll Ks Ks Ks ja nej avst ja nej avst Ja nej avst S e Anne-Marie Petersson S e Bertil Olsson S e Eva Skoglund S e Elsie-Marie Östling Fp e Ulf Sjölinder Fpo e Anders Wingård Fp e Tomas Nyberg Obe e Bo Andersson M e Lisbeth Arff Obe e Leif Appelgren Op e Keith Johansson V e Anders Tenghede Mp e Kristina Svensson Summa

5 5 Förvaltningens information Dnr KS/2014:114 Tillförordnad kommunchef, respektive förvaltningsområdeschef för omsorg, lärande och samhällsutveckling samt chefen för miljö och byggnadsförvaltningen informerar kommunstyrelsen om aktuella frågor inom respektive verksamhetsområde.

6 6 Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar 2014 Dnr KS/2014:527 Arbetsmarknadsenheten har även i år organiserat feriepraktiken för skolungdomar. Platserna har erbjudits ungdomar folkbokförda i kommunen och som gått ut 9:an i grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan. En praktikperiod omfattade tre veckor, 5 timmar/dag dock max 75 timmar/ungdom. I år fick alla ungdomar som sökte erbjudande om en plats. Platserna fanns inom föreningslivet och inom kommunens egna verksamheter. I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 25 september 2014 finns en redogörelse av resultatet av feriepraktiken. Utskottet för omsorg beslutar att lägga informationen till handlingarna att överlämna rapporten om arbetet med feriepraktik för skolungdomar sommaren 2014 till.

7 7 Godkännande av avtal om samverkan i konsumentrådgivning och skuldsanering Dnr KS/2014:1587 Sedan 1996 är Stenungssund kommun värdkommun för det gemensamma konsumentkontoret med konsumentrådgivning och budget och skuldrådgivning på Stenungssund, Tjörn och Orust. Diskussioner har under våren och sommaren 2014 förts med Lilla Edet kommun om att delta i denna samverkan. Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning, skärpta lagkrav som att arbeta förebyggande. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändigt kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och att uppnå kostnadseffektivitet. Med anledning av att samarbetet utökats med Lilla Edets kommun har ett nytt avtalsförslag tagits fram, diariestämplat Beslutsunderlag Utökad samverkan inom konsument-, budget- och skuldrådgivning, diariestämplad Samarbetsavtal om gemensam organisation för konsumentrådgivning samt budgetoch skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungssunds kommuner, diariestämplad

8 8 Arbetsgivarpolitiskt program 2014 Dnr KS/2013:721 Lotta Husberg, Socialdemokraterna föreslår i motion kommunfullmäktige besluta att besluta om att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram personalpolitiskt respektive arbetsgivarpolitiskt program som ska fungera som övergripande styrdokument i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett personalpolitiskt program för Orust kommun. Orust kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar bra medarbetare och chefer. En bra arbetsgivar- och personalpolitik skapar medarbetare och chefer som ständigt arbetar för medborgarna samt förbättrar och utvecklar verksamheten utifrån uppdraget. En attraktiv arbetsgivare behöver övergripande styrdokument som utgår från kommunens verksamhetsidé. Det är därför viktigt att fram övergripande styrdokument som är tydliga och konkreta där namnet tydligt återspeglar dess innehåll och där alla personal/arbetsgivarpolitiska delar är inkluderade. Ett arbetsgivarpolitiskt program ska utgöra en ram och riktning för kommunens arbetsgivar-/personalpolitik. Detta arbetsgivarpolitiska program ska fungera som ett paraply dokument där man hänvisar till de övriga övergripande styrdokumenten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsgivarpolitiskt program _ Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslutar att anta arbetsgivarpolitiskt program, daterat

9 9 Riktlinjer för investeringar Dnr KS/2014:1513 Kommunfullmäktige beslutade om nya ekonomistyrningsprinciper där investeringar kortfattat nämns. fick i uppdrag att anta kompletterande riktlinjer i den mån detta fordras. Investeringar är ett sådant område. I slutet av 2013 förtydligades beslutsprocessen kring investeringar och delegeringsordningen uppdaterades. Riktlinjerna ska vara en vägledning för de som i sitt arbete kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är att skapa en enhetlig tillämpning av investeringar. Beslutsunderlag Riktlinjer för investeringar, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för investeringar, daterade

10 10 Motion om bebyggbara industritomter Dnr KS/2014:984 Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, har väckt en motion som vill att Orust kommun snarast tar fram bebyggbara industritomter med bra läge. Idag finns 20 byggklara tomter inom två arbetsområden i Ellos respektive Varekil. Tjugo tomter finns i den antagna detaljplanen för Hogens industriområde. Planen är överklagad och beslut väntas av mark- och miljööverdomstolen inom kort. Byggrätter finns framförallt för småindustri men det finns även utrymme för handel och kontor i dessa planer. Planering av industrimark utgår från den kommunala översiktplanen, som redovisar att det ska finnas minst ett större verksamhetsområde i varje kommundel. Nu pågår t.ex. planläggning av tolv nya industritomter i Lundens industriområde. Under 2015 bedöms en planläggning kunna påbörjas för en utökning av Svanesunds industriområde. Vad gäller verksamhetsområdenas profil och innehåll bestäms dessa, förutom utifrån översiktsplanens riktlinjer, under detaljplanearbetet utifrån de aktuella behov som föreligger. Ett aber är den ofta utdragna planprocessen från ett detaljplanebeslut till skedet där tomter slutligen utbjuds till försäljning. Därför är det viktigt med god framförhållning respektive planberedskap men där tyvärr det aktuella behovet inte alltid går att förutse. Kontakt med näringslivets är ett naturligt inslag i arbetet där chans ges för företrädarna att komplettera behovsunderlaget. Här finns givetvis även möjlighet för politiska representanter i samband med beslutstillfällena under program- och planskede att styra innehåll i önskvärd riktning. Enligt Plan och bygglagen (PBL) föreligger alltid ett detaljplanekrav att pröva lämpligheten för en föreslagen markanvändning av större omfattning (mer än någon enstaka tomt). Vad avser motionens förslag att inte styra användning, utnyttjandegrad, m.m. bör påpekas att kommunen har ett ansvar enligt lagstiftningen (Miljöbalken och Plan- och bygglagen) att bevaka att ett industriområde uppvisar förutsättningar för god hälsa och säkerhet inom själva området samt att förebygga icke önskvärd negativ påverkan på omgivningen. Sammanfattningsvis kan sägas att motionen tar upp viktiga aspekter på arbetet med (och resultatet av) industrimarksförsörjning. Ett lämpligt tillfälle att lyfta fram dessa frågor rekommenderas vara i anslutning till aktualitetsbedömningen av den kommunomfattande översiktsplanen, som förestår inför nästkommande år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse _

11 11 Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att de förslag som väcks i motionen får ingå som underlag i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

12 12 Motion om kommunalt va för områden som mynnar i Stigfjorden m.fl. Dnr KS/2014:983 Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, föreslår i motion , att Orust kommun omedelbart och grundligt genomlyser behov och möjligheter till kommunalt va för samtliga invånare, främst i områden som mynnar ut i Stigfjorden och andra fjordar som riskerar övergödning. Förslaget innebär också att Orust kommun ska avvakta pågående arbetet med krav på nya avlopp, slutna tankar, minireningsverk m.m. tills resultatet av genomlysningen är klart. beslutade att ta fram en strategisk va-plan som en del i arbetet att upprätthålla en hållbar utveckling av va-försörjning i kommunen. Det omfattar försörjningen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt va. Ett mer övergripande mål med det strategiska va-planearbetet är att minska miljöbelastningen och möjliggöra för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling på Orust. Motionärens förslag är precis vad förvaltningsområde samhällsutveckling, tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen, arbetar med sedan hösten Hösten 2014 kommer förslag till en va-strategi att presenteras för kommunfullmäktige och under 2015 beräknas att arbetet med va-planen at vara färdigställt. Därefter kommer va-planen att uppdateras vart fjärde år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse _ Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till det pågående arbetet med va-plan för kommunen anse motionen besvarad.

13 13 Medborgarförslag om förbud mot tiggeri Dnr KS/2014:797 I medborgarförslag daterat , föreslås att Orust kommun förbjuder tiggeri. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om förbud mot tiggeri, med hänvisning till att åtgärden ligger utanför kommunens beslutsbefogenheter.

14 14 Medborgarförslag kommunalråd på halvtid Dnr KS/2014:899 I medborgarförslag daterat , föreslås att kommunen ser över möjligheten att halvera tjänsten som kommunalråd. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Skrivelse daterad _ Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyns till helheten i nuvarande nämndsorganisation avslå medborgarförslaget.

15 15 Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning vad avser fasta beredningar Dnr KS/2014:973 Kommunfullmäktige har tre fasta beredningar; framtidsgruppen, valberedningen och arvodesberedningen. Framtidsgruppens verksamhet regleras i ett särskilt reglemente för denna. Valberedningen finns idag reglerad i kommunfullmäktiges arbetsordning 33. Arvodesberedningen finns intagen i organisationen men beredningen är inte beskriven i något reglemente eller i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arvodesberedningen har i beslut godkänt en formulering i kommunfullmäktiges arbetsordning vad avser beredningens uppdrag. För ordningens skull kan alla tre fasta beredningar beskrivas i kommunfullmäktiges arbetsordning under 33. För framtidsgruppen med enbart en hänvisning till dess särskilda reglemente och de övriga i var sitt stycke. Beslutsunderlag Arvodesberedningens protokoll daterat Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad Arbetsutskottets förslag till Kommunfullmäktige beslutar att ändra 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning att i sin helhet lyda: 33 Fasta beredningar a) Framtidsgruppen Framtidsgruppens uppdrag regleras i särskilt reglemente för denna b) Valberedning På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 9 ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att även förrätta val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

16 16 c) Arvodesberedning Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod en arvodesberedning. Fullmäktige utser bland berednings ledamöter en ordförande och vice ordförande. Arvodesberedningen består av Sju ledamöter och lika många ersättare. Arvodesberedningen ska lägga fram förslag avseende arvodes- och ersättningsregler för förtroendevalda. Beredningen bör kontinuerligt följa organisationen under mandatperioden för att bereda de förändringar som kan bli aktuella i bestämmelser och ersättningar, till nästa mandatperiod och i förekommande fall föreslå vissa regelförändringar i under pågående mandatperiod. Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden. I övrigt bestämmer arvodesberedningen sina arbetsformer.

17 17 Försäljning av Tvet 3:8, Tvets skola Dnr KS/2014:1556 Tegneby Samhällsförening är eventuellt intresserade av att köpa fastigheten Tvets skola. En förutsättning är att kommunen även fortsättningsvis och i längre kontraktsform är intresserad av att bedriva förskoleverksamhet om minst tre avdelningar där. Föreningen har tagit del av tidigare projekteringsunderlag och har bedömt att de kan genomföra önskvärd renovering av förskolans lokaler på ett mindre kostnadskrävande sätt än motsvarande de 12 miljoner som är beräknade. Samhällsföreningen avser vidare att uthyra andra av fastighetens lokaler och kan i framtiden tänka sig en verksamhet med t.ex. seniorboende/trygghetsboende. Kommunstyrelseförvaltningen har ett uppdrag om att försälja fastigheter. Här bör först bedömas om verksamhetsbehov föreligger eller kan komma att föreligga i framtiden alternativt att fastighetens läge har strategisk betydelse. Om så inte är fallet bör fastigheten kunna försäljas. Innan eventuell försäljning bör följande utredas vidare - en värdering av fastigheten utifrån att ändamålet är förskoleverksamhet och eventuellt framtida boende för äldre - försäljningsform Därutöver bör lärande definiera sitt verksamhetsbehov och standard. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att försäljning kan ske under förutsättning att köparen kan säkra kommunen som hyresgäst för förskoleverksamheten. För att gå vidare med uppdraget krävs en värdering motsvarande ca kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse _ s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslutar att fastigheten Tvet 3:8 (Tvets skola) kan försäljas under förutsättning att förskoleverksamheten säkras, och att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att genomföra värdering och utreda uppdraget vidare, samt att tillhörande kostnader tas inom utskottet för samhällsutvecklings befintliga ram.

18 18 Revidering av Riktlinjer och Rutiner för privata medel -Förvaltningsområde omsorg Dnr KS/2014:1505 Sociala omsorgsnämnden beslutade att anta förslaget om riktlinjer för hantering av privata medel på särskilda boende, socialtjänstlagen och bostad med särskild service, LSS samt rutiner för personal enligt förvaltningens skrivelse 9 mars 2007 (diarienummer 2007/ ). Enligt förvaltningsområdets skrivelse 29 september 2014 bör beslutade riktlinjer revideras i sin helhet. Revideringen motiveras av behov av att säkerställa och tydliggöra handhavandet av privata medel för att minimera risker för oegentligheter genom ett tydligare samarbetsavtal mellan brukaren, verksamheten och den legale ställföreträdaren eller anhörige. I nu gällande rutin används begreppet hyresgäst eller boende. I den föreslagna revideringen föreslås istället begreppet brukare, vilket är i överensstämmelse med den terminologi, som rekommenderas av Socialstyrelsen. Beslutsunderlag Privata medel Riktlinjer och rutiner för personal Skrivelse daterad Utskottet för omsorgs förslag till beslutar att enligt förvaltningsområdets skrivelse daterad 29 september 2014 godkänna revidering av Riktlinjer för hantering av privata medel och Rutiner för personal, som antogs i Sociala omsorgsnämnden 24 april 2007.

19 19 Revidering av Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL - Förvaltningsområde omsorg Dnr KS/2013:1911 beslutade att anta Handbok och Vägledning för biståndhandläggning enligt socialtjänstlagen SoL. Handboken och Vägledningen för biståndshandläggningen inkluderar riktlinjer för skälig levnadsnivå enligt SoL samt bilagor med granskningsnyckel för biståndsbedömningen och förslag på guider för hembesök och samtal. Handboken och vägledning för biståndshandläggningen behöver, enligt förvaltningsområdet skrivelse 29 september 2014, revideras med anledning av förändrad matdistribution. Matdistribution i form av varm mat har upphört. Färdiglagade måltider levereras i form av inköp. Mot denna bakgrund föreslås följande förändringar: 1. Rubriken Matdistribution s 19 försvinner i sin helhet 2. Rubriken Inköp s 18 ändras till Mat- och varudistribution och ärenden post/bank/apotek och med viss justering av texten under rubriken 3. Rubriken Måltidsstöd s 22 kvarstår men revidering föreslås av texten under rubriken. Beslutsunderlag Handbok och vägledning för biståndshandläggning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL Skrivelse daterad En förändring sker i förslaget, sidan 28 punkt 8.5 Hospice som ska tas bort. Utskottet för omsorgs förslag till beslutar att revidera handbok och Vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen SoL, som beslutade om 27 november 2013 utifrån den förändring som informeras om på utskottets sammanträde.

20 20 Regeringskansliets remiss SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid - Förvaltningsområde omsorg Dnr KS/2014:980 Utredningens delbetänkande Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45) har behandlats av regeringen i proposition Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälsooch sjukvården (prop. 2013/14:202). I propositionen föreslås vissa ändringar i nuvarande patientdatalag vad gäller sammanhållen journalföring och kvalitetsregister för patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning. Socialutskottet har föreslagit att Riksdagen antar regeringens förslag (bet. 2013/14:SoU20). Riksdagen har den 12 juni 2014 bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut (rskr. 2013/14:328). Ändringarna ibland annat patientdatalagen kommer därmed att träda i kraft den 14 oktober Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. En av remissinstanserna är Orust kommun och remissen har lämnats till Förvaltningsområde omsorg. Förvaltningsområdet har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 3 oktober 2014, gjort den bedömning att på grund av tidsbrist kommer inte något yttrande inom angiven tid lämnas av omsorg, då remissvaren ska ha inkommit Socialdepartementet senast 7 november Utskottet för omsorgs förslag till lägger informationen till handlingarna.

21 21 Ändrad timavgift för planarbete Dnr KS/2013:1800 Timavgift för planchef (dåvarande stadsarkitekt) och planarkitekt (dåvarande planingenjör) fastställdes av miljö- och byggnadsnämnden den 9 december 2010, 345. Miljö- och byggnadsnämndens beslut innebar bland annat att timkostnaden för planchef är för närvarande är 799 kronor och för planarkitekt 640 kronor och att de indexändrade taxorna avsågs börja gälla från och med den 1 januari Den nu aktuella timtaxan på är baserad på utvecklingen av konsumentprisindex fram till den 31 december Utvecklingen av prisbasbeloppet fram till juli 2014 är enligt Statisitiska centralbyråns prisomräknare 1,60 %, vilket ger ett utrymme för en höjning av timtaxan för 2014 till 811,75 kronor för planchef och 650,22 kronor för planarkitekt. Utöver indexjusteringen har en jämförelse gjorts med en analys SKL gjort för den genomsnittliga tidsersättning baserat på löneintervaller. Utredningen är utförd 2011 varför en indexuppräkning är gjord. Om Orust skulle följa SKL rekommendationer hamnar timarvodet för planchef på minst 1000 kronor och för planarkitekt blir timarvodet minst 800 kronor. I samband med utskottets behandling framkom önskemål att ett enhetspris för planarbete skulle bestämmas. En jämförelse har gjort med hur grannkommunerna debiterar har gjorts. Stenungsund följer SKLs rekommendationer för respektive löneintervall. Tjörns kommun utgår från SKL taxan och debiterar ett snittpris på 830 kronor per timme. Lysekil noterar all tid som läggs på ett planprojekt med en timtaxa på 900 kr oavsett vem som är inblandad i planarbetet. Förslaget till kommunfullmäktige är att tidsersättning enligt plan- och bygglovstaxan höjs till 1000 kronor per timma för planchef och till 800 kronor för planarkitekt samt att den nya ersättningen skall gälla fr.o.m. den Vad gäller en enhetlig timtaxa har en matematisk modell framtagits: TT = a x + b x TT = Timtaxa offererad av plankontoret i s m detaljplanearbete = Timavgift för planchef = Timavgift för planarkitekt a = Konstant för planchefs deltagande i planarbetet b = Konstant för planarkitekts deltagande i planarbetet Vid en genomgång av efterkalkyler gjorda för tidigare planarbeten visar det sig att a kan uppskattas till 0,25 och b till 0,75. Analys av tendensen över tiden rörande fördelning av insatsen mellan PC och PA i de studerade efterkalkylerna visar att andelen a blir mindre. Därför föreslås a = 0,20 och b = 0,80 vilket innebär ett enhetspris om 840 kronor.

22 22 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse _ Bo Andersson (Obe) förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att timkostnaden för planchef höjs till kronor och för planarkitekt till 800 kronor, och att timtaxan för planarbete bestäms till 840 kronor per timme, samt att den nya avgiften (840 kronor per timme) ska börja gälla från och med Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Bo Anderssons (Obe) förslag.

23 23 Investering - Gullholmspirens brygga Dnr KS/2014:1491 Bryggan vid Gullholmspiren angörs flera gånger varje dag i veckan av Västtrafik. Bryggan är inte konstruerad för de nya fartygen som satts in i trafik under förra året. Det har medfört att slitaget på bryggan har varit ovanligt stort. Som en följd av det är bryggan nu i sådant skick att den måste genomgå en omfattande renovering och anpassning till de nya fartygen. Om så inte sker finns en uppenbar risk att bryggan, av säkerhetsskäl, behöver stängas av inom en snar framtid. Det skulle i så fall innebära att Orust kommuns avtal med Västtrafik inte kan uppfyllas. Investeringen syftar till att göra bryggan säker för passagerarna och förbättra angörningsmöjligheter för färjan. Samtidigt kan Orust kommun fullgöra sin del i avtalet med Västtrafik. Bryggan bedöms av både representanter för färjetrafiken och kommunen vara i sådant skick att det behöver utföras en omedelbar renovering, inte minst ur säkerhetssynpunkt för passagerare som använder bryggan. I samband med detta kommer bryggan att anpassas så det blir bättre angörningsmöjligheter för färjan. Kostnaden för dessa åtgärder är beräknade till kronor. I budget 2014 med plan för 2015 och 2016 som beslutades av kommunfullmäktige finns ett anslag på 4 miljoner kronor avsedd för mindre investeringar som kommunstyrelsen beslutar om. Det har inte tidigare tagits några investeringsbeslut från detta anslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Investeringsblankett _ Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen beslutar att för 2014 godkänna kronor i investeringsmedel inom kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar till projekt renovering av bryggan på Gullholmspiren, och att godkänna igångsättnings av projektet, samt att samtliga tillkommande kostnader, sammanhängande med investeringen, finansieras av det förslagsställande förvaltningsområdet.

24 24 Antagande av Va-taxa 2015 Dnr KS/2014:1489 I en revisionsrapport från, mars 2014, påtalar Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC) behov av att va-taxa och tillhörande riktlinjer avseende anslutningsavgifter behöver tydliggöras. PWC ansåg att det finns en otydlighet avseende fastighetens yta i förhållande till avgiftens storlek, avgift för industrifastigheter samt avgift i de fall fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet samt ingå i en gemensamhetsanläggning. Med bland annat ovanstående som bakgrund har verksamheten gjort en översyn av va-taxan. Förslaget till ny va-taxa innehåller bland annat en ny parameter som tydliggör hur en industrifastighets yta förhåller sig till anslutningsavgiften. Förslaget innebär också att taxans avgifter ska gälla oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför verksamhetsområdet. Verksamhetens kostnader ska återspeglas av det avgiftsuttag som görs i taxan. En justering har gjorts av detta så de återspeglar avgiftsuttaget för anslutningsavgiften på ett tydligare vis. Förslaget i va-taxan innebär att justeringen medför ett oförändrat avgiftsuttag för fastigheter som ansluter Vatten, Spillavlopp och Dagvatten (VSD) eller bara Vatten (V) och för fastigheter som ansluter V och S eller bara S ökar avgiftsuttaget med 7,4 respektive 10,3 % i jämförelse med nuvarande taxa. För anslutningsavgifter utanför verksamhetsområdet är priserna oförändrade. Förslaget innehåller en höjning av brukningsavgifter med 1,5 % utifrån 2014 års taxa och prislista. Verksamheten anser att gjorda ändringar tydliggör de påpekanden som PWC gjorde i sin revisionsrapport från mars Va-verksamheten finansieras med avgifter via va-taxan. Verksamheten står inför ett stort investeringsbehov de närmast 5-6 åren. Inför år 2015 bedöms en höjning av brukningsavgiften och den föreslagna justeringen av avgiftsuttaget för anslutningsavgifterna var tillräckligt för att täcka verksamhetens ökade kostnader. Men behovet av att ytterligare höja både anslutnings- och brukningsavgifter bedöms vara nödvändigt under de kommande åren för att täcka de kommande ökade. kapitalkostnaderna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Va-taxa för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Prislista för VA-tjänster i Orust kommun utanför verksamhetsområde _

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203. Mikael Dahlqvist Ordförande. Datum för anslagets uppsättande 2011-12-13 Kommunstyrelsen 2011-12-05 1 (34) 180-203 APLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-15.15 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) 09.00 11.45 Hans-Olov Stöllman (S), ersättare för

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58) Sida 1 (58) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-16:50 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer