Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen , kl. 8:15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15"

Transkript

1 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl Ärende 1-28, Ärenden ej öppet. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen , kl. 8:15 Ledamöter Alexander Hutter Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Michael Relfsson Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Lars-Åke Gustavsson Anders Hygrell Inga Göransson Johan Stein Sven Olsson Ersättare Anne-Marie Petersson Bertil Olsson Eva Skoglund Elsie-Marie Östling Ulf Sjölinder Anders Wingård Tomas Nyberg Bo Andersson Lisbeth Arff Leif Apelgren Keith Johansson Anders Tenghede Kristina Svensson Övriga Susanne Ekblad, tillförordnad kommunchef Anna Sahlberg, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån Måndagen den 3 november 2014, kl Ärende Dnr Sidan 1. Förvaltningens information KS/2014:114 -

2 2 Ärende Dnr Sidan 2. Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar Godkännande av avtal om samverkan i konsumentrådgivning och skuldsanering KS/2014: KS/2014: Arbetsgivarpolitiskt program 2014 KS/2013: Riktlinjer för investeringar KS/2014: KF Motion om bebyggbara industritomter KS/2014: KF Motion om kommunalt va för områden som mynnar i Stigfjorden m.fl. KS/2014: Medborgarförslag om förbud mot tiggeri KS/2014: KF Medborgarförslag kommunalråd på halvtid KS/2014: KF Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning vad avser fasta beredningar KS/2014: Försäljning av Tvet 3:8, Tvets skola KS/2014: Revidering av Riktlinjer och Rutiner för privata medel -Förvaltningsområde omsorg 13. Revidering av Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL - Förvaltningsområde omsorg 14. Regeringskansliets remiss SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid - Förvaltningsområde omsorg KS/2014: KS/2013: KS/2014: KF Ändrad timavgift för planarbete KS/2013: Investering - Gullholmspirens brygga KS/2014: KF Antagande av Va-taxa 2015 KS/2014: KF Antagande av renhållningstaxa 2015 KS/2014: KF Antagande av slamsugningstaxa 2015 KS/2014: KF Investeringsram för projektet nybyggnad av Bagarevägens förskola 21.KF Godkännande av utvärdering av investeringsstöd till föreningarna 2013 KS/2013: KS/2011:

3 3 Ärende Dnr Sidan 22. Godkännande av Kommuners och landstings regelbundna uppföljning och rapportering enligt MSBFS 2010:6 KS/2014: Information Fyrbodals kommunalförbund KS/2014: Ordföranden informerar KS/2014: Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter 26. Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 Skollagen LVS/2014: Anmälan av inkomna skrivelser Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation KS/2014: Godkännande av exploateringsavtal för fastigheten Svanesund 3: Antagande av detaljplan för fastigheten Svanesund 3: Redovisning av beslut fattade med stöd av delegeringsordning antagen av Sekretess 32. Utskottet för omsorg - Personärende Sekretess 33. Utskottet för omsorg - Personärende Sekretess KS/2011:1815 KS/2011:1815 KS/2014:244 KS/2014:123 KS/2014:123 Stängda dörrar Stängda dörrar Stängda dörrar. Handlingar på sammanträdet Stängda dörrar. Handlingar på sammanträdet Stängda dörrar. Handlingar på sammanträdet ORUST KOMMUN Lars-Åke Gustavsson Ordförande Anna Sahlberg Sekreterare

4 4 Parti Ledamot/ersättare S o Alexander Hutter S o Lotta Husberg S o Kerstin Gadde Fp o Veronica Almroth Fp o Claes Nordevik Fpo o Michael Relfsson Fpo o Els-Marie Ragnar M o Ingrid Cassel Obe o Lars-Åke Gustavsson M o Anders Hygrell C o Inga Göransson C o Johan Stein Mp o Sven Olsson Närvarande Omröstningsprotokoll Ks Ks Ks ja nej avst ja nej avst Ja nej avst S e Anne-Marie Petersson S e Bertil Olsson S e Eva Skoglund S e Elsie-Marie Östling Fp e Ulf Sjölinder Fpo e Anders Wingård Fp e Tomas Nyberg Obe e Bo Andersson M e Lisbeth Arff Obe e Leif Appelgren Op e Keith Johansson V e Anders Tenghede Mp e Kristina Svensson Summa

5 5 Förvaltningens information Dnr KS/2014:114 Tillförordnad kommunchef, respektive förvaltningsområdeschef för omsorg, lärande och samhällsutveckling samt chefen för miljö och byggnadsförvaltningen informerar kommunstyrelsen om aktuella frågor inom respektive verksamhetsområde.

6 6 Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar 2014 Dnr KS/2014:527 Arbetsmarknadsenheten har även i år organiserat feriepraktiken för skolungdomar. Platserna har erbjudits ungdomar folkbokförda i kommunen och som gått ut 9:an i grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan. En praktikperiod omfattade tre veckor, 5 timmar/dag dock max 75 timmar/ungdom. I år fick alla ungdomar som sökte erbjudande om en plats. Platserna fanns inom föreningslivet och inom kommunens egna verksamheter. I Förvaltningsområde omsorgs skrivelse 25 september 2014 finns en redogörelse av resultatet av feriepraktiken. Utskottet för omsorg beslutar att lägga informationen till handlingarna att överlämna rapporten om arbetet med feriepraktik för skolungdomar sommaren 2014 till.

7 7 Godkännande av avtal om samverkan i konsumentrådgivning och skuldsanering Dnr KS/2014:1587 Sedan 1996 är Stenungssund kommun värdkommun för det gemensamma konsumentkontoret med konsumentrådgivning och budget och skuldrådgivning på Stenungssund, Tjörn och Orust. Diskussioner har under våren och sommaren 2014 förts med Lilla Edet kommun om att delta i denna samverkan. Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning, skärpta lagkrav som att arbeta förebyggande. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändigt kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och att uppnå kostnadseffektivitet. Med anledning av att samarbetet utökats med Lilla Edets kommun har ett nytt avtalsförslag tagits fram, diariestämplat Beslutsunderlag Utökad samverkan inom konsument-, budget- och skuldrådgivning, diariestämplad Samarbetsavtal om gemensam organisation för konsumentrådgivning samt budgetoch skuldrådgivning i Orust, Tjörn, Lilla Edet och Stenungssunds kommuner, diariestämplad

8 8 Arbetsgivarpolitiskt program 2014 Dnr KS/2013:721 Lotta Husberg, Socialdemokraterna föreslår i motion kommunfullmäktige besluta att besluta om att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram personalpolitiskt respektive arbetsgivarpolitiskt program som ska fungera som övergripande styrdokument i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att med bifall till motionen uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram ett personalpolitiskt program för Orust kommun. Orust kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar bra medarbetare och chefer. En bra arbetsgivar- och personalpolitik skapar medarbetare och chefer som ständigt arbetar för medborgarna samt förbättrar och utvecklar verksamheten utifrån uppdraget. En attraktiv arbetsgivare behöver övergripande styrdokument som utgår från kommunens verksamhetsidé. Det är därför viktigt att fram övergripande styrdokument som är tydliga och konkreta där namnet tydligt återspeglar dess innehåll och där alla personal/arbetsgivarpolitiska delar är inkluderade. Ett arbetsgivarpolitiskt program ska utgöra en ram och riktning för kommunens arbetsgivar-/personalpolitik. Detta arbetsgivarpolitiska program ska fungera som ett paraply dokument där man hänvisar till de övriga övergripande styrdokumenten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsgivarpolitiskt program _ Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslutar att anta arbetsgivarpolitiskt program, daterat

9 9 Riktlinjer för investeringar Dnr KS/2014:1513 Kommunfullmäktige beslutade om nya ekonomistyrningsprinciper där investeringar kortfattat nämns. fick i uppdrag att anta kompletterande riktlinjer i den mån detta fordras. Investeringar är ett sådant område. I slutet av 2013 förtydligades beslutsprocessen kring investeringar och delegeringsordningen uppdaterades. Riktlinjerna ska vara en vägledning för de som i sitt arbete kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är att skapa en enhetlig tillämpning av investeringar. Beslutsunderlag Riktlinjer för investeringar, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för investeringar, daterade

10 10 Motion om bebyggbara industritomter Dnr KS/2014:984 Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, har väckt en motion som vill att Orust kommun snarast tar fram bebyggbara industritomter med bra läge. Idag finns 20 byggklara tomter inom två arbetsområden i Ellos respektive Varekil. Tjugo tomter finns i den antagna detaljplanen för Hogens industriområde. Planen är överklagad och beslut väntas av mark- och miljööverdomstolen inom kort. Byggrätter finns framförallt för småindustri men det finns även utrymme för handel och kontor i dessa planer. Planering av industrimark utgår från den kommunala översiktplanen, som redovisar att det ska finnas minst ett större verksamhetsområde i varje kommundel. Nu pågår t.ex. planläggning av tolv nya industritomter i Lundens industriområde. Under 2015 bedöms en planläggning kunna påbörjas för en utökning av Svanesunds industriområde. Vad gäller verksamhetsområdenas profil och innehåll bestäms dessa, förutom utifrån översiktsplanens riktlinjer, under detaljplanearbetet utifrån de aktuella behov som föreligger. Ett aber är den ofta utdragna planprocessen från ett detaljplanebeslut till skedet där tomter slutligen utbjuds till försäljning. Därför är det viktigt med god framförhållning respektive planberedskap men där tyvärr det aktuella behovet inte alltid går att förutse. Kontakt med näringslivets är ett naturligt inslag i arbetet där chans ges för företrädarna att komplettera behovsunderlaget. Här finns givetvis även möjlighet för politiska representanter i samband med beslutstillfällena under program- och planskede att styra innehåll i önskvärd riktning. Enligt Plan och bygglagen (PBL) föreligger alltid ett detaljplanekrav att pröva lämpligheten för en föreslagen markanvändning av större omfattning (mer än någon enstaka tomt). Vad avser motionens förslag att inte styra användning, utnyttjandegrad, m.m. bör påpekas att kommunen har ett ansvar enligt lagstiftningen (Miljöbalken och Plan- och bygglagen) att bevaka att ett industriområde uppvisar förutsättningar för god hälsa och säkerhet inom själva området samt att förebygga icke önskvärd negativ påverkan på omgivningen. Sammanfattningsvis kan sägas att motionen tar upp viktiga aspekter på arbetet med (och resultatet av) industrimarksförsörjning. Ett lämpligt tillfälle att lyfta fram dessa frågor rekommenderas vara i anslutning till aktualitetsbedömningen av den kommunomfattande översiktsplanen, som förestår inför nästkommande år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse _

11 11 Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att de förslag som väcks i motionen får ingå som underlag i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.

12 12 Motion om kommunalt va för områden som mynnar i Stigfjorden m.fl. Dnr KS/2014:983 Michael Relfsson, Folkviljan på Orust, föreslår i motion , att Orust kommun omedelbart och grundligt genomlyser behov och möjligheter till kommunalt va för samtliga invånare, främst i områden som mynnar ut i Stigfjorden och andra fjordar som riskerar övergödning. Förslaget innebär också att Orust kommun ska avvakta pågående arbetet med krav på nya avlopp, slutna tankar, minireningsverk m.m. tills resultatet av genomlysningen är klart. beslutade att ta fram en strategisk va-plan som en del i arbetet att upprätthålla en hållbar utveckling av va-försörjning i kommunen. Det omfattar försörjningen av dricksvatten, spillvatten och dagvatten både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för allmänt va. Ett mer övergripande mål med det strategiska va-planearbetet är att minska miljöbelastningen och möjliggöra för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling på Orust. Motionärens förslag är precis vad förvaltningsområde samhällsutveckling, tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen, arbetar med sedan hösten Hösten 2014 kommer förslag till en va-strategi att presenteras för kommunfullmäktige och under 2015 beräknas att arbetet med va-planen at vara färdigställt. Därefter kommer va-planen att uppdateras vart fjärde år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse _ Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till det pågående arbetet med va-plan för kommunen anse motionen besvarad.

13 13 Medborgarförslag om förbud mot tiggeri Dnr KS/2014:797 I medborgarförslag daterat , föreslås att Orust kommun förbjuder tiggeri. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om förbud mot tiggeri, med hänvisning till att åtgärden ligger utanför kommunens beslutsbefogenheter.

14 14 Medborgarförslag kommunalråd på halvtid Dnr KS/2014:899 I medborgarförslag daterat , föreslås att kommunen ser över möjligheten att halvera tjänsten som kommunalråd. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Skrivelse daterad _ Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att med hänsyns till helheten i nuvarande nämndsorganisation avslå medborgarförslaget.

15 15 Ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning vad avser fasta beredningar Dnr KS/2014:973 Kommunfullmäktige har tre fasta beredningar; framtidsgruppen, valberedningen och arvodesberedningen. Framtidsgruppens verksamhet regleras i ett särskilt reglemente för denna. Valberedningen finns idag reglerad i kommunfullmäktiges arbetsordning 33. Arvodesberedningen finns intagen i organisationen men beredningen är inte beskriven i något reglemente eller i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arvodesberedningen har i beslut godkänt en formulering i kommunfullmäktiges arbetsordning vad avser beredningens uppdrag. För ordningens skull kan alla tre fasta beredningar beskrivas i kommunfullmäktiges arbetsordning under 33. För framtidsgruppen med enbart en hänvisning till dess särskilda reglemente och de övriga i var sitt stycke. Beslutsunderlag Arvodesberedningens protokoll daterat Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen daterad Arbetsutskottets förslag till Kommunfullmäktige beslutar att ändra 33 i kommunfullmäktiges arbetsordning att i sin helhet lyda: 33 Fasta beredningar a) Framtidsgruppen Framtidsgruppens uppdrag regleras i särskilt reglemente för denna b) Valberedning På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 9 ledamöter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att även förrätta val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

16 16 c) Arvodesberedning Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod en arvodesberedning. Fullmäktige utser bland berednings ledamöter en ordförande och vice ordförande. Arvodesberedningen består av Sju ledamöter och lika många ersättare. Arvodesberedningen ska lägga fram förslag avseende arvodes- och ersättningsregler för förtroendevalda. Beredningen bör kontinuerligt följa organisationen under mandatperioden för att bereda de förändringar som kan bli aktuella i bestämmelser och ersättningar, till nästa mandatperiod och i förekommande fall föreslå vissa regelförändringar i under pågående mandatperiod. Beredningen sammanträder på kallelse av ordföranden. I övrigt bestämmer arvodesberedningen sina arbetsformer.

17 17 Försäljning av Tvet 3:8, Tvets skola Dnr KS/2014:1556 Tegneby Samhällsförening är eventuellt intresserade av att köpa fastigheten Tvets skola. En förutsättning är att kommunen även fortsättningsvis och i längre kontraktsform är intresserad av att bedriva förskoleverksamhet om minst tre avdelningar där. Föreningen har tagit del av tidigare projekteringsunderlag och har bedömt att de kan genomföra önskvärd renovering av förskolans lokaler på ett mindre kostnadskrävande sätt än motsvarande de 12 miljoner som är beräknade. Samhällsföreningen avser vidare att uthyra andra av fastighetens lokaler och kan i framtiden tänka sig en verksamhet med t.ex. seniorboende/trygghetsboende. Kommunstyrelseförvaltningen har ett uppdrag om att försälja fastigheter. Här bör först bedömas om verksamhetsbehov föreligger eller kan komma att föreligga i framtiden alternativt att fastighetens läge har strategisk betydelse. Om så inte är fallet bör fastigheten kunna försäljas. Innan eventuell försäljning bör följande utredas vidare - en värdering av fastigheten utifrån att ändamålet är förskoleverksamhet och eventuellt framtida boende för äldre - försäljningsform Därutöver bör lärande definiera sitt verksamhetsbehov och standard. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att försäljning kan ske under förutsättning att köparen kan säkra kommunen som hyresgäst för förskoleverksamheten. För att gå vidare med uppdraget krävs en värdering motsvarande ca kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse _ s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen beslutar att fastigheten Tvet 3:8 (Tvets skola) kan försäljas under förutsättning att förskoleverksamheten säkras, och att uppdra åt utskottet för samhällsutveckling att genomföra värdering och utreda uppdraget vidare, samt att tillhörande kostnader tas inom utskottet för samhällsutvecklings befintliga ram.

18 18 Revidering av Riktlinjer och Rutiner för privata medel -Förvaltningsområde omsorg Dnr KS/2014:1505 Sociala omsorgsnämnden beslutade att anta förslaget om riktlinjer för hantering av privata medel på särskilda boende, socialtjänstlagen och bostad med särskild service, LSS samt rutiner för personal enligt förvaltningens skrivelse 9 mars 2007 (diarienummer 2007/ ). Enligt förvaltningsområdets skrivelse 29 september 2014 bör beslutade riktlinjer revideras i sin helhet. Revideringen motiveras av behov av att säkerställa och tydliggöra handhavandet av privata medel för att minimera risker för oegentligheter genom ett tydligare samarbetsavtal mellan brukaren, verksamheten och den legale ställföreträdaren eller anhörige. I nu gällande rutin används begreppet hyresgäst eller boende. I den föreslagna revideringen föreslås istället begreppet brukare, vilket är i överensstämmelse med den terminologi, som rekommenderas av Socialstyrelsen. Beslutsunderlag Privata medel Riktlinjer och rutiner för personal Skrivelse daterad Utskottet för omsorgs förslag till beslutar att enligt förvaltningsområdets skrivelse daterad 29 september 2014 godkänna revidering av Riktlinjer för hantering av privata medel och Rutiner för personal, som antogs i Sociala omsorgsnämnden 24 april 2007.

19 19 Revidering av Handbok och vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL - Förvaltningsområde omsorg Dnr KS/2013:1911 beslutade att anta Handbok och Vägledning för biståndhandläggning enligt socialtjänstlagen SoL. Handboken och Vägledningen för biståndshandläggningen inkluderar riktlinjer för skälig levnadsnivå enligt SoL samt bilagor med granskningsnyckel för biståndsbedömningen och förslag på guider för hembesök och samtal. Handboken och vägledning för biståndshandläggningen behöver, enligt förvaltningsområdet skrivelse 29 september 2014, revideras med anledning av förändrad matdistribution. Matdistribution i form av varm mat har upphört. Färdiglagade måltider levereras i form av inköp. Mot denna bakgrund föreslås följande förändringar: 1. Rubriken Matdistribution s 19 försvinner i sin helhet 2. Rubriken Inköp s 18 ändras till Mat- och varudistribution och ärenden post/bank/apotek och med viss justering av texten under rubriken 3. Rubriken Måltidsstöd s 22 kvarstår men revidering föreslås av texten under rubriken. Beslutsunderlag Handbok och vägledning för biståndshandläggning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL Skrivelse daterad En förändring sker i förslaget, sidan 28 punkt 8.5 Hospice som ska tas bort. Utskottet för omsorgs förslag till beslutar att revidera handbok och Vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen SoL, som beslutade om 27 november 2013 utifrån den förändring som informeras om på utskottets sammanträde.

20 20 Regeringskansliets remiss SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid - Förvaltningsområde omsorg Dnr KS/2014:980 Utredningens delbetänkande Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45) har behandlats av regeringen i proposition Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälsooch sjukvården (prop. 2013/14:202). I propositionen föreslås vissa ändringar i nuvarande patientdatalag vad gäller sammanhållen journalföring och kvalitetsregister för patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning. Socialutskottet har föreslagit att Riksdagen antar regeringens förslag (bet. 2013/14:SoU20). Riksdagen har den 12 juni 2014 bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut (rskr. 2013/14:328). Ändringarna ibland annat patientdatalagen kommer därmed att träda i kraft den 14 oktober Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. En av remissinstanserna är Orust kommun och remissen har lämnats till Förvaltningsområde omsorg. Förvaltningsområdet har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 3 oktober 2014, gjort den bedömning att på grund av tidsbrist kommer inte något yttrande inom angiven tid lämnas av omsorg, då remissvaren ska ha inkommit Socialdepartementet senast 7 november Utskottet för omsorgs förslag till lägger informationen till handlingarna.

21 21 Ändrad timavgift för planarbete Dnr KS/2013:1800 Timavgift för planchef (dåvarande stadsarkitekt) och planarkitekt (dåvarande planingenjör) fastställdes av miljö- och byggnadsnämnden den 9 december 2010, 345. Miljö- och byggnadsnämndens beslut innebar bland annat att timkostnaden för planchef är för närvarande är 799 kronor och för planarkitekt 640 kronor och att de indexändrade taxorna avsågs börja gälla från och med den 1 januari Den nu aktuella timtaxan på är baserad på utvecklingen av konsumentprisindex fram till den 31 december Utvecklingen av prisbasbeloppet fram till juli 2014 är enligt Statisitiska centralbyråns prisomräknare 1,60 %, vilket ger ett utrymme för en höjning av timtaxan för 2014 till 811,75 kronor för planchef och 650,22 kronor för planarkitekt. Utöver indexjusteringen har en jämförelse gjorts med en analys SKL gjort för den genomsnittliga tidsersättning baserat på löneintervaller. Utredningen är utförd 2011 varför en indexuppräkning är gjord. Om Orust skulle följa SKL rekommendationer hamnar timarvodet för planchef på minst 1000 kronor och för planarkitekt blir timarvodet minst 800 kronor. I samband med utskottets behandling framkom önskemål att ett enhetspris för planarbete skulle bestämmas. En jämförelse har gjort med hur grannkommunerna debiterar har gjorts. Stenungsund följer SKLs rekommendationer för respektive löneintervall. Tjörns kommun utgår från SKL taxan och debiterar ett snittpris på 830 kronor per timme. Lysekil noterar all tid som läggs på ett planprojekt med en timtaxa på 900 kr oavsett vem som är inblandad i planarbetet. Förslaget till kommunfullmäktige är att tidsersättning enligt plan- och bygglovstaxan höjs till 1000 kronor per timma för planchef och till 800 kronor för planarkitekt samt att den nya ersättningen skall gälla fr.o.m. den Vad gäller en enhetlig timtaxa har en matematisk modell framtagits: TT = a x + b x TT = Timtaxa offererad av plankontoret i s m detaljplanearbete = Timavgift för planchef = Timavgift för planarkitekt a = Konstant för planchefs deltagande i planarbetet b = Konstant för planarkitekts deltagande i planarbetet Vid en genomgång av efterkalkyler gjorda för tidigare planarbeten visar det sig att a kan uppskattas till 0,25 och b till 0,75. Analys av tendensen över tiden rörande fördelning av insatsen mellan PC och PA i de studerade efterkalkylerna visar att andelen a blir mindre. Därför föreslås a = 0,20 och b = 0,80 vilket innebär ett enhetspris om 840 kronor.

22 22 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse _ Bo Andersson (Obe) förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att timkostnaden för planchef höjs till kronor och för planarkitekt till 800 kronor, och att timtaxan för planarbete bestäms till 840 kronor per timme, samt att den nya avgiften (840 kronor per timme) ska börja gälla från och med Utskottet för samhällsutveckling beslutar enligt Bo Anderssons (Obe) förslag.

23 23 Investering - Gullholmspirens brygga Dnr KS/2014:1491 Bryggan vid Gullholmspiren angörs flera gånger varje dag i veckan av Västtrafik. Bryggan är inte konstruerad för de nya fartygen som satts in i trafik under förra året. Det har medfört att slitaget på bryggan har varit ovanligt stort. Som en följd av det är bryggan nu i sådant skick att den måste genomgå en omfattande renovering och anpassning till de nya fartygen. Om så inte sker finns en uppenbar risk att bryggan, av säkerhetsskäl, behöver stängas av inom en snar framtid. Det skulle i så fall innebära att Orust kommuns avtal med Västtrafik inte kan uppfyllas. Investeringen syftar till att göra bryggan säker för passagerarna och förbättra angörningsmöjligheter för färjan. Samtidigt kan Orust kommun fullgöra sin del i avtalet med Västtrafik. Bryggan bedöms av både representanter för färjetrafiken och kommunen vara i sådant skick att det behöver utföras en omedelbar renovering, inte minst ur säkerhetssynpunkt för passagerare som använder bryggan. I samband med detta kommer bryggan att anpassas så det blir bättre angörningsmöjligheter för färjan. Kostnaden för dessa åtgärder är beräknade till kronor. I budget 2014 med plan för 2015 och 2016 som beslutades av kommunfullmäktige finns ett anslag på 4 miljoner kronor avsedd för mindre investeringar som kommunstyrelsen beslutar om. Det har inte tidigare tagits några investeringsbeslut från detta anslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Investeringsblankett _ Utskottet för samhällsutvecklings förslag till kommunstyrelsen beslutar att för 2014 godkänna kronor i investeringsmedel inom kommunstyrelsens anslag för mindre investeringar till projekt renovering av bryggan på Gullholmspiren, och att godkänna igångsättnings av projektet, samt att samtliga tillkommande kostnader, sammanhängande med investeringen, finansieras av det förslagsställande förvaltningsområdet.

24 24 Antagande av Va-taxa 2015 Dnr KS/2014:1489 I en revisionsrapport från, mars 2014, påtalar Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC) behov av att va-taxa och tillhörande riktlinjer avseende anslutningsavgifter behöver tydliggöras. PWC ansåg att det finns en otydlighet avseende fastighetens yta i förhållande till avgiftens storlek, avgift för industrifastigheter samt avgift i de fall fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet samt ingå i en gemensamhetsanläggning. Med bland annat ovanstående som bakgrund har verksamheten gjort en översyn av va-taxan. Förslaget till ny va-taxa innehåller bland annat en ny parameter som tydliggör hur en industrifastighets yta förhåller sig till anslutningsavgiften. Förslaget innebär också att taxans avgifter ska gälla oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför verksamhetsområdet. Verksamhetens kostnader ska återspeglas av det avgiftsuttag som görs i taxan. En justering har gjorts av detta så de återspeglar avgiftsuttaget för anslutningsavgiften på ett tydligare vis. Förslaget i va-taxan innebär att justeringen medför ett oförändrat avgiftsuttag för fastigheter som ansluter Vatten, Spillavlopp och Dagvatten (VSD) eller bara Vatten (V) och för fastigheter som ansluter V och S eller bara S ökar avgiftsuttaget med 7,4 respektive 10,3 % i jämförelse med nuvarande taxa. För anslutningsavgifter utanför verksamhetsområdet är priserna oförändrade. Förslaget innehåller en höjning av brukningsavgifter med 1,5 % utifrån 2014 års taxa och prislista. Verksamheten anser att gjorda ändringar tydliggör de påpekanden som PWC gjorde i sin revisionsrapport från mars Va-verksamheten finansieras med avgifter via va-taxan. Verksamheten står inför ett stort investeringsbehov de närmast 5-6 åren. Inför år 2015 bedöms en höjning av brukningsavgiften och den föreslagna justeringen av avgiftsuttaget för anslutningsavgifterna var tillräckligt för att täcka verksamhetens ökade kostnader. Men behovet av att ytterligare höja både anslutnings- och brukningsavgifter bedöms vara nödvändigt under de kommande åren för att täcka de kommande ökade. kapitalkostnaderna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Va-taxa för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Prislista för VA-tjänster i Orust kommun utanför verksamhetsområde _

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Utskottet för samhällsutveckling 2014-10-08. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen 2014-10-08 08:15-15:00

Utskottet för samhällsutveckling 2014-10-08. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen 2014-10-08 08:15-15:00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen 2014-10-08 08:15-15:00 Beslutande Bo Andersson Els-Marie Ragnar Inga Göransson Bertil Olsson Anne-Marie Petersson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

Utskottet för lärande 2014-10-13. Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen 2014-10-13 13:00-16:00

Utskottet för lärande 2014-10-13. Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen 2014-10-13 13:00-16:00 1 Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen 2014-10-13 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kristina Svensson Alexander Hutter Ingrid Cassel Michael Relfsson

Läs mer

2014-01-08. sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra.

2014-01-08. sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 1 2014-01-16 8:15 Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-30

Kommunstyrelsen 2011-06-30 1 Plats och tid Stala församlingshem 2011-06-30 17:30-18:20 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Anders Fröjdö Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel Christian

Läs mer

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30

Utskottet för omsorg 2013-09-24. Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån s-rum 3 2013-09-24 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Lisbeth Arff (M) Johan Stein (C) tjänstg. ers. för 112 Anders Tenghede (V) Lotta Husberg (S) k. 10.10 Bertil Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen 2014-03-10 13:00-

Plats och tid Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen 2014-03-10 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. OBS! Verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor utgår på grund

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00

Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00 Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

1. Rapport från ekonomikommittén KS/2013:302 -

1. Rapport från ekonomikommittén KS/2013:302 - 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-05-29 8:15 Ledamöter

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, Henån måndagen 22 oktober 2007 kl.16.00. Ordförande... Paragraf 166-175 BEVIS ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Bengt Johansson Björn Persson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl.8.15 Ärenden 1-26 öppna

Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl.8.15 Ärenden 1-26 öppna 1 Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl.8.15 Ärenden 1-26 öppna Plats och tid Kommunhuset, Henån, Årholmen/Bårholmen 2015-03-25 8:15 Ledamöter Kerstin

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-30. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2013-01-30 8:15-14:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-30. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2013-01-30 8:15-14:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2013-01-30 8:15-14:30 Beslutande Kristina Svensson Hans Stevander Veronica Almroth 3-6 Claes Nordevik 7-11 Lars Åke Gustavsson Bengt Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 10 april, 2014 kl 18.00 21.55. Börje Olsson, kanslichef Marie-Louise Bergener, sekreterare

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 10 april, 2014 kl 18.00 21.55. Börje Olsson, kanslichef Marie-Louise Bergener, sekreterare 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 10 april, 2014 kl 18.00 21.55 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jan Eriksson, kommunchef Börje

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 16 oktober, 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 16 oktober, 2014 kl 18.00 2014-10-16 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga kallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 16 oktober, 2014 kl 18.00

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-05-08 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Årholmen 2015-05-13 08:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-13. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Årholmen 2015-05-13 08:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Årholmen 2015-05-13 08:15-12:30 Beslutande Kerstin Gadde (S), ordf Inga Göransson (C) Kristina Svensson (MP) Ingrid Cassel (M) Veronica Almroth (FP) Övriga deltagande

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer