Innehåll BILAGOR. Förbundsstyrelsesammanträde. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll BILAGOR. Förbundsstyrelsesammanträde. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08"

Transkript

1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok Rapporter Kanslirapport maj/juni och plan för hösten Ekonomisk rapport Ekonomiskt ansvariges kommentarer till den ekonomiska rapporten över förbundets ekonomi Riksmötet 2002 Fansinarkivering Arbetsbeskrivningar för anställda Distriktsarbetet Kontraktsförhandlingar Sveroks IT-verksamhet Ungdomsmässan IUK-mässan Planerade PR-arbetet Historiska världar Nytt bidragsregelsystem Styrelsevård Grafisk profil Historiska museet Ordförandes arbetsrapport Mässmonter på Ungdomsriksdagen PR-arbetet Operation Frispel Beslutsunderlag 60 Sveroks grafiska profil och logga 61 Kontrakt med Rävarna 62 Kontrakt med Portal Arena 63 Sverox upplaga 65 Gratisprenumeration på Sverox 65 Ratificering av antagna föreningar Övriga frågor 66 Frågor från Sverox 67 Boken om Sveroks verksamhet 68 Kommande möten Bilagor Arbetssätt Styrelsearbetet är uppdelat i olika ansvarsområden där olika ledamöter är ansvariga. En ansvarslista finns i slutet av protokolldelen av protokollet. Ansvarig ledamot har befogenhet att ta större beslut inom sitt eget område. Detta för att ägna styrelsemötena åt viktigare frågor samt att bättre kunna hinna med allt som ska tas upp på mötena. I fortsättningen kommer det att krävas utförliga rapporter om vad som händer inom respektive arbetsområde för att styrelsen ska kunna fortsätta med detta arbetssätt. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

2 Förbundsstyrelsesammanträde Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Plats och tid Gamla Soldathemmet, Linköping, Tjänstgörande: Övriga deltagare: Björn Flintberg, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Michael Bjurshagen Fredrik Bonander Moa Hartman Peter Johnels Hanna Jonsson Björn von Knorring Marcin Kucharski Jon Nilsson Lars Johansson, Sveroks kansli Johan Strömqvist, Sverok Stockholm Paragrafer Underskrifter Björn Flintberg, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

3 FS RAPPORTER Christer Pettersson rapporterar angående ekonomin. Fredrik Bonander rapporterar angående kommentarer till rapport angående ekonomin. Jon Nilsson rapporterar angående riksmötet Björn von Knorring rapporterar angående fansinarkivering. Petra Malmgren rapporterar angående arbetsbeskrivningar för anställda. Petra Malmgren rapporterar angående distriktsarbetet. Björn von Knorring rapporterar angående kontraktsförhandlingar. Björn Flintberg rapporterar angående Sveroks IT-verksamhet. Marcin Kucharski rapporterar angående ungdomsmässan i Skaraborg. Marcin Kucharski rapporterar angående IUK-mässan. Marcin Kucharski rapporterar angående det planerade PR-arbetet. Hanna Jonsson rapporterar angående Historiska världar. Hanna Jonsson rapporterar angående nytt bidragsregelsystem. Hanna Jonsson rapporterar angående styrelsevård. Hanna Jonsson rapporterar angående den grafiska profilen. Hanna Jonsson rapporterar angående Historiska Museet. Hanna Jonsson rapporterar angående ordförandes arbetsrapport. Marcin Kucharski rapporterar angående mässmonter på ungdomsriksdagen. Marcin Kucharski rapporterar angående PR-arbetet. Johan Strömqvist rapporterar angående Operation Frispel. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) Kanslirapport maj/juni och plan för hösten, ekonomisk rapport, ekonomisk ansvariges kommentar till den ekonomiska rapporten över förbundets ekonomi , rapport angående riksmötet 2002, rapport angående Fansinarkivering, rapport angående arbetsbeskrivningar för anställda, rapport angående distriktsarbetet, rapport angående kontraktsförhandlingar, rapport angående Sveroks IT-verksamhet, rapport angående ungdomsmässan, rapport angående IUK-mässan, rapport angående planerade PR-arbetet, rapport angående historiska världar, rapport angående nytt bidragsregelsystem, rapport angående styrelsevård, rapport angående grafisk profil, rapport angående historiska museet, ordförandes arbetsrapport, rapport angående mässmonter på ungdomsriksdagen, rapport angående PR-arbetet biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

4 FS SVEROKS GRAFISKA PROFIL OCH LOGGA På uppdag av Riksmötet 2000 har förbundsstyrelsen beslutat att utveckla en ny grafisk profil. I detta arbete har framtagning av ny logga ingått. Många förslag har kommit in och för att fortsätta arbetet måste styrelsen bestämma sig för vilken logga som i fortsättningen ska användas. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) avslå förslaget att för att loggan ska kännas mer som hela förbundets logga presentera de olika förslagen i augustinumret av Sverox och därefter anordna en rådgivande omröstning via lämpligt forum. 2) logoförslag inskickat av Peter Hagström i fortsättningen ska vara Sveroks logga. 3) byta ut morgonstjänan i loggan mot en glad teatermask. Motivering att-sats 1 En omröstning där alla medlemmar får komma till tals på lika villkor skulle av tekniska skäl vara svår att genomföra och dessutom ta mycket lång tid. Motivering att-sats 2 Loggan är konkret samt enkel att koppla till våra verksamheter och visar att vi är ett ungdomligt spelförbund, även för en utomstående betraktare. De uppställda symbolerna visar på den självklara gemenskapen mellan förbundets spelare. Röstningsförfarande Istället för att varje styrelseledamot endast röstade på ett av de tre förslagen som fanns kvar efter sista utgallringen valdes ett annat röstningsförfarande. De tre alternativen A, B och C ordnades i tre olika par; A-B, A-C och B-C, så varje alternativ stod mot de båda andra. För varje par fick sedan ledamöterna välja vilket alternativ de tyckte var bäst. A (gamla loggan) B (loggan med ett bord som symbol) 3 7 A (gamla loggan) C (loggan med spelfigurer) 0 10 B (loggan med ett bord som symbol) C (loggan med spelfigurer) 5 5 Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

5 FS KONTRAKT MED RÄVARNA Sedan förra mötet då förbundsstyrelsen beslutade att låta Rävarna producera förbundstidningen Sverox har förslag på ett kontrakt med Rävarna arbetats fram. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående kontrakt med Rävarna SAKNAS BESLUT Styrelsen beslutar att 1) det föreslagna kontraktet med rävarna (Gillbring Grafisk design HB) skrivs under av Sverok firmatecknare Hanna Jonsson och Fredrik Bonander. 2) beslutsunderlag angående kontrakt med Rävarna samt avtalet biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

6 FS KONTRAKT MED PORTAL PUBLISHING Sverox ska tryckas och skickas ut tillsammans med tidningen Codex, ägd av Portal Publishing. Ett kontrakt som reglerar samarbete behövs. Handlingar i ärendet: SAKNAS BESLUT Styrelsen beslutar att 1) Sveroks firmatecknare Hanna Jonsson och Fredrik Bonander skriver under avtalet med Portal Publishing om samdistribution med Codex. 2) beslutsunderlag angående kontrakt med Portal Publishing samt avtalet biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

7 FS SVEROX UPPLAGA Förbundsstyrelsen måste ta beslut i hur stor upplagen för förbundstidningen i fortsättningen ska vara. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Sverox upplaga BESLUT Styrelsen beslutar att 1) Sverox upplaga för augustinumret 2001 sätts till exemplar. Av dessa ska användas för att täcka Sveroks behov och gå ut tillsammans med Codex till SFbokhandelns medlemmar och resen sändas till Codexprenumeranter och butiker. 2) ordinarie upplaga sätts till exemplar. 3) beslutsunderlag angående Sverox upplaga biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

8 FS GRATISPRENUMERATION PÅ SVEROX Tidigare har gratisprenumeration på förbundstidningen Sverox inte ansetts vara ekonomiskt möjligt, men nu ser läget ganska annorlunda ut. Handlingar i ärendet: SAKNAS BESLUT Styrelsen beslutar att 1) alla medlemmar i en Sverokansluten förening har möjlighet att prenumerera gratis på Sverox. 2) prenumerationen gäller för sex (6) nummer i taget. 3) Björn Flintberg ansvarar för den tekniska lösningen. 4) beslutsunderlaget angående gratisprenumeration på Sverox biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

9 FS RATIFICERING AV ANTAGNA FÖRENINGAR Handlingar i ärendet: Nyantagna föreningar BESLUT Styrelsen beslutar att 1) att ratificera antagningen av föreningarna. 2) nyantagna föreningar biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

10 FS ÖVRIG FRÅGA FRÅGOR FRÅN SVEROX Redaktionen för Sverox vill ha tillgång till den grafiska profilen snarast. Styrelsen uppmanas att skicka in sina svar på frågorna till tidningen i kväll. Foton att skicka in ska också ordnas fram snarast. Rävarna undrar dessutom ifall styrelsen är intresserad av att ha med ett 16-sidigt introduktionsrollspel i någon framtida Sverox. Björn von Knorring ska kontakta dem för vidare information. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

11 FS ÖVRIG FRÅGA BOKEN OM SVEROKS VERKSAMHETER Styrelsen diskuterar Boken om Sveroks verksamheter. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

12 FS ÖVRIG FRÅGA KOMMANDE MÖTEN Schemat för styrelsens möten måste ändras, då vi fick skjuta på ett möte. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) höstens styrelsemöten ska hållas augusti och november samt att visionshelgen flyttas till 31 augusti till 2 september. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

13 ANSVARSLISTA Mötesordförande Mötessekreterare Personalutvecklare Styrelsevård Ekonomi Distrikt Riksmötet IT Utbildning för distrikt, styrelse och kansli Föreningskontakt Fitness 2001 Historiska världar Ideell Arena LSU Studiefrämjandet Studieförbund Operation Frispel Nationell spelvecka PR-satsning Vision Värdegrund Boken om Sverok Sverox Organisationsstruktur Arbetsbeskrivningar Grafisk profil/ikonisering Arrangörssamverkan Andreas Nyström Petra Malmgren Fredrik Bonander Andreas Nyström Fredrik Bonander Petra Malmgren, Magnus Alm,, Marcin Kucharski Peter Johnels Jon Nilsson, Andreas Nyström Björn Flintberg, Peter Johnels Marcin Kucharski Magnus Alm Fredrik Bonander Hanna Jonsson, Björn Flintberg, Moa Hartman Hanna Jonsson Peter Johnels, Michael Bjurshagen Petra Malmgren Hanna Jonsson Petra Malmgren, Hanna Jonsson Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Magnus Alm Marcin Kucharski, Björn Flintberg, Peter Johnels Hanna Jonsson, Fredrik Bonander Andreas Nyström Björn von Knorring, Magnus Alm Björn von Knorring, Fredrik Bonander, Peter Johnels Hanna Jonsson, Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Andreas Nyström Jon Nilsson, Marcin Kucharski, Fredrik Bonander, Petra Malmgren Andreas Nyström, Marcin Kucharski, Moa Hartman Moa Hartman Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

14 KANSLIRAPPORT MAJ/JUNI 2001 OCH PLAN FÖR HÖSTEN Rapport Förbundsstyrelsesammanträde Allmänt Kansliet fungerar just nu utmärkt. Under våren var vi tungt belastade och nu när vi har Madeleine som hjälp har vi tid att komma ifatt och utveckla nya arbetsrutiner, nya projekt och annat bra för förbundet. Det är inte förrän nu som Molle har tid att se över organisationsutvecklingen och Chrisp har tid att se över ekonomin och rutiner kring detta. Arbetspraktikanter och annan kanslihjälp Johan Averin har varit anställd för att ta hand om ekonomiarbetet i Sverok. Det har han utfört på ett mycket förtjänstfullt sätt. Han slutar den 30 juni. På kansliet arbetar sedan en tid arbetspraktikanten Madeleine Rösliden. Hon har snabbt kommit in i de arbetsuppgifter vi givit henne och hon är redan en stor tillgång på kansliet. Flera i förbundsstyrelsen (Marcin, Moa, Magnus, Petra och Hanna) har varit kansliprao en heldag sedan förra mötet. Även Dan Sivnert har kansliat en dag. Fler är givetvis välkomna. Bidragshearing med Ungdomsstyrelsen Molle, Chrisp och Hanna var i Stockholm på hearing inför det nya statsbidragssystemet. Med var också Wille Raab och Anna Westerling. Vi började med ett förmöte på LSU med ca 30 deltagare där vi lyckades få de flesta närvarande med på våra argument för vad som var bra och dåligt med det föreslagna systemet. På själva hearingen lyckades vi få fram våra åsikter och Hanna har tagit tag i den fortsatta lobbningen. Av totalt 45 inlägg i debatten stod Hanna för 9 och Molle för 8 inlägg, dvs Sverok stod för en fjärdedel av allt prat, trots att det var ca 100 personer närvarande. Dessutom var några inlägg från andra förbund helt i vår linje där de upprepade våra åsikter och höll med oss. Vi drev framför allt att en förening ska få bidrag om den har fem medlemmar, mot Ungdomsstyrelsens förslag på tio medlemmar, vilket de verkar ha tagit till sig. Vi fick också US att acceptera att bjuda in ungdomsorganisationerna när de nya reglerna ska tolkas och beredas rent praktiskt, vilket egentligen är viktigare än själva beslutet. Man kan lugnt säga att vi dominerade hela debatten, hade de bästa argumenten och de mest relevanta frågorna. Vi börjar bli ruggit bra på lobbyverksamhet. Vi gör det också på helt rätt sätt, dvs ärligt och med raka rör. Vi är beredda att sticka ut hakan, ifrågasätta och stå för vad vi tycker och tänker. Mycket bra jobbat av Hanna! En kul detalj vi fick reda på är att Jack Vegas-pengarna ökar rejält nästa år. Eventuellt kommer kanske halva vårt bidrag från staten att vara Jack Vegas-pengar. I år var det ca 20% Statsbidrag Planen för det närmaste rekvisitionen av statsbidraget är att försöka få in så mycket rapporter som möjligt av föreningarna, kanske främst genom ideell administrationsprojektet. Under september kommer rekvisitionen att revideras av KPMG. Den första oktober ska rekvisitionen vara inskickad till Ungdomsstyrelsen. Distrikten och andra ideella kommer att engageras att jaga på föreningarna med deras rapportering för förra året. Oroväckande många har inte rapporterat medlemmar eller verksamhet ännu. Denna arbetsuppgift tar mycket tid i anspråk under en intensiv period.

15 Bidragskontroller Molle har jobbat en del med bidragskontroller. Dels finns det två gamla fall kvar från 1999 som kommer att tas upp med revisorn. De flesta kontroller från år 2000 är klara men det återstår att tjata in från några föreningar. Dessa ska vara klara till dess revisorn och hennes gruntar dyker upp i augusti och gör den årliga lusläsningen av alla pärmar och ansökningar. Föreningsrapport Kansliet har designat, utvecklat och skickat ut en föreningsrapport till alla föreningar, där uppgifter för 2000, 2001 och 2002 kan rapporteras. Vi hittade också på en ny sammankomstblankett på genomskinligt papper och skickade dessa till de föreningar som ännu inte rapporterat något för år Förhoppningsvis kommer många att fylla i dem. Nytt på rapporten är att vi frågat dem om de vill ha nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, om de vill ha nyhetsbrev till någon epostadress och om föreningen vill ha plats på Sveroks server. Vi har också förenklat den. Ekonomi Redovisningen flyter på excellent under Johan Averins fana. Han har fått tid för att sätta sig in i flera av redovisningsprogrammets SPCS 500 finesser och därigenom utvecklat ekonomirutinerna så att redovisningen kan ske effektivare. Där kan främst nämnas fakturahantering och bokföring kopplad till betalningsservice. Föreningsbidragen kan fortfarande inte betalas via SPCS eftersom programmet inte är förberett för att kommunicera med vår databas. Detta är inget större problem, eftersom vi kan göra betalningarna via vår gamla MacIntosh istället. Johan slutar denna vecka (vecka 26 alltså) och då återgår Chrisp till heltid. Låneavtal och gamla lån Vi har tagit fram ett bra ramavtal till lån, bidragslån och andra former där förbundet ger pengar och förväntar sig något tillbaka (t ex pengarna tillbaka, en rapport eller redogörelse). Avbetalningsplan ingår som standard i de fall det är lån. Vi har också nya rutiner för skulder. Vi har också skickat kronofogden på hårddiskmannen Vi har också tagit tag i gamla lån och fodringar som legat ett tag. Ideell administration Projektet startar på allvar efter den 30 juni då självuttryck och ledarskapskursen startar. Planen är att tidigt kontakta personer i distrikten och först och främst be dem att kontakta föreningar i distriktet som inte rapporterat minst 10 sammankomster under Efter första kurstillfället hoppas Chrisp kunna ge en mer uttömmande rapport och plan på vad som kommer att hända inom projektet. Om Chrisps vanliga arbete verkar bli lidande av projektet kommer han att prioritera det vanliga jobbet. Förhoppningsvis ska satsningen på arbetspraktikanter att minska den risken. Trycksaker Vi har fått nya Starta förening -häften, framtagna av Sverok Västra Götaland och tryckt av Sverok Stockholm. De är rätt fräcka och mycket bra texter. Vi har slut på Håll igång din förening och Demokrati i Sverok. Texterna i dessa häfte måste ses över. Vi trycker nya så snart vi gjort det. Eventuellt kör vi ihop dem till ett häfte. Vi

16 kommer hur som helst bara trycka en liten upplaga eftersom vi har nya bidragsregler på gång till våren. Förhoppningsvis kan Sverok Stockholm trycka dem åt oss. Databas Det har varit ganska mycket jobb i den gamla databasen inför det senaste utskicket av föreningsrapport och för att göra det enkelt att mata dessa och att anta nya föreningar. Planen är att den gamla databasen ska avvecklas under hösten. Dock kommer bidrag tidigare än 2002 att föras i den gamla databasen tills vidare och kanske inte föras över i den nya databasen förrän senare. Vi kommer alltså att köra båda registren parallellt under en övergångsperiod. Arbetet med den nya databasen flyter på och under sista helgen i juni kommer Chrisp att få den demonstrerad. Planen är att nya föreningar ska kunna antas i databasen som första tjänst. Databasen utvecklas av Kriss Andsten och webbgränssnittet av Wille Raab. Standardrapportsättet från databasen lär bli pdf, men Chrisp har inte sett något ännu. Vi får väl se. Chrisp tror inte att den nya databasen kommer att ersätta den gamla genast, utan det kommer att bli en hel del utveckling under helgen i takt med att kansliet behöver fler tjänster i databasen. Kontaktlista Molle har sammanställt en kontaktlista, tryckt den på den coola och skicka ut den till alla distriktare, FS och andra berörda. Bra att ha och ökar förhoppningsvis kontakten mellan de aktiva i organisationen. Landstingssammanställning Molle har ringt runt till alla 21 landstingen och begärt bidragsregler och uppgifter om bidragsnivåer och en del andra intressanta uppgifter. Jag har också pratat med landstingsförbundet som är mycket intresserade av att ta del av resultatet. En särskild rapport om detta kommer på nästa styrelsemöte och förhoppningsvis till nästa Slag. Projektet tar rätt lite arbetstid för Molle och kommer att utveckla organisationen en hel del. Hela projektet är i fem separata steg: Steg 1. Samla data om landstingsbidrag, bidragsregler, blanketter och annat. Detta är klart om några veckor eftersom det är svårt att få tag i bidragshanterarna i semestertider. Steg 2. Sammanställa data och intervjuer med bidragshanterarna till en rapport. Rapporten kommer att användas i det framtida lobbyarbetet med att bearbeta landstingen att ha bättre bidragsregler. Den kommer att presenteras för Ungdomsstyrelsen, Landstingsförbundet, landstingen (många bidragshanterare är nyfikna på resultatet) och på nästa Slag. Steg 3. Lobbyarbete med de landsting som har konstiga och orättvisa regler. Bland annat har en del landsting extra bidrag till de politiska ungdomsförbunden, oftast helt omotiverat. En del ger dessutom extra bidrag till idrottsförbunden, nykterhetsförbund och till pensionärsorganisationer. I extrema fall kanske vi ska ha ett kyrkligt, nyktert socialdemokratiskt idrottsdistrikt bara för att visa att det är konstiga regler de har.

17 Steg 4. Presentera bidragsregler, blanketter och rutiner för distriktarna på nästa Slag. I de flesta landsting finns det möjlighet för föreningarna att få ledarkursbidrag via sitt distrikt. Detta är väldigt få föreningar som känner till och i vissa fall inte ens distriktarna själva. Min mening är att vi ska visa föreningarna hur enkelt det är att själva hålla en ledarutbildning i sin förening, eller varför inte för sin egen och andra föreningar. Eftersom man måste söka kursbidragen via distrikten måste distriktsstyrelsena få fram bra och enkla rutiner för att ta hand om ansökningarna. Ett gott exempel är Sverok Ost, som har haft regler och rutiner för detta i flera år. De har dock haft problem med att föra ut informationen om ledarkurser till sina föreningar. Givetvis måste rutiner tas fram tillsammans med respektive distriktsstyrelse och anpassas till de landstingsregler som finns. Steg 5. Presentera ledarkursbidragen för föreningarna. I det brev föreningarna får när de startar kommer det i framtiden att finnas med ett stycke om distriktet samt hur och var man söker för ledarkurser. Det kommer också finnas en enkel guide om hur man gör en ledarkurs i Håll igång din förening -häftet samt en länk till den sida på hemsidan där bidragsregler och blanketter från respektive landsting kommer att finnas för nedtankning. Målet med det hela är att våra föreningar ska börja ha kurser. Det är enkelt och ger en hel del resurser både till föreningarna och till distrikten. Förhoppningsvis kommer de att börja ha ledarkurser för varandra, vilket ger en ökad kontakt mellan föreningar och även en kontakt mellan föreningarna och distrikten. Distrikten får därmed en självklar plats i föreningens medvetande, precis som Riks har just nu. Självklart kommer vi med tiden att få ihop en hel del kursmaterial efter genomförda ledarkurser, som vi kan lägga upp som goda exempel på hemsidan. I snitt ger en ledarutbildning med tio personer en helg mellan kronor. Det kan man använda till att betala kurslokal, resor, mat och kursmaterial. Detta är en utmärkt förberedelse inför startandet av studieförbund, då vi även kan erbjuda cirklar och vanliga kurser, inte bara ledarkurser (även om det inte är så stor skillnad). Jag tycker det är oansvarigt av våra distrikt att inte förmedla dessa resurser och möjligheter till våra föreningar. Det är därför jag har tagit tag i det. Riksmötet Chrisp har arbetat med att skriva samman en beskrivning av processen inför riksmötet Den kommer att skickas till Jon Nilsson så snart som möjligt. Den innehåller förslag på beslut som är bra om de tas för att få processen att löpa vidare så att vi är överens om vad som gäller för framförallt riksmötesvalet. Förenings-CD Molle har skjutit upp framtagandet av en förenings-cd. Bland annat på grund av nya bidragsreglr till nästa vår, ny logo på gång men framför allt i väntan på nya databasen. Realistiskt borde en förenings-cd kunna tillverkas i höst så att föreningarna får den i december med de nya reglerna, nya blanketter och länkar mellan CD:n och den nya coola online-databasen.

18 Eventuellt kommer Molle att tillverka en CD till varje distrikt med information om deras landstingsbidrag, kommunregister, blanketter och annat bra. Förhoppningsvis kommer vi hinna få med den nya grafiska profiln och regler om hur den ska användas. Kansliflytt? Vi har börjat nosa lite på nya lokaler, dels för att kanske hitta något bättre, och dels för att ha priser att jämföra med om vi ska förhandla med hyresvärden om hela våningen här på kansliet. Om vi får hela våningen kan vi egentligen bygga om och flytta väggar lite hur vi vill. Vi kan bygga kök, dusch och annat som vi vill. Till hösten skulle v kunna få ta över hela våningen om vi vill. Det hela beror ju på hyran och vad en ombyggnad skulle kosta. Semester Molle har en veckas semester 14/7 till 29/7, samt två veckor under medeltidsveckan och veckan efter, alltså 3/8 till 19/8. Chrisp har två veckors semester veckan före och under medeltidsveckan, 28/7 till 12/8. Madeleine har semester 14/7 till 12/8. Det betyder att kansliet bara har stängt under Medeltidsveckan. Christer Pettersson kanslichef

19 Förbundets ekonomi Rapport Förbundsstyrelsesammanträde Linköping, riksmötets arbets- utfall utfall not Intäkter Budget budget vägt*) Statsbidrag kr kr 21,5% 7 Räntor kr kr kr -65,5% 1 Företagarstöd kr kr kr -6,2% 2 Återvunna nedskrivna fordringar 0 kr kr - 9 Summa intäkter kr kr 21,3% Kostnader Bidrag kr kr -38,6% 10 Bidrag kr Bidrag kr Bidrag kr Administration& organisation Styrelse & arbetsgrupper Arvoderingar kr kr 18,6% Styrelsens löpande kostnader kr kr 27,9% Valberedning kr kr -36,2% Kansli Personal kr kr kr -0,8% 3 Löpande kostnader kr kr kr 22,4% 4 Övrig A&O Riksmöte kr kr 82,4% Internet kr kr kr -85,3% 5 Föreningsmedlemsskap kr kr 30,6% Ekonomifunktioner kr kr -37,8% Internationellt kr 0 kr 0 kr -100,0% 6 Arrangörssamverkan kr kr -33,3% Organisationsutveckling Distrikt kr kr 19,6% Operation frispel kr 0 kr -100,0% Ekonomisk grundgaranti kr 0 kr -100,0% Kommunikation och PR Information kr kr kr 23,9% 8 Förbundstidning kr kr -98,9% Marknadsföring och PR kr kr kr -65,7% 5 Nationell spelvecka kr 0 kr -100,0%

20 Övrigt Övrigt kr kr 0,3% Summa kostnader kr kr -31,6% Resultat kr kr kr *) Vägningen är beräknad som procentuell skillnad mellan utfall och riksmötesbudgeten jämnt fördelad på månaderna beräknat från årsskiftet. not 1 Förbundets kontanta medel är placerade i andra kontoformer än vid budgeteringen. Den föreslagna arbetsbudgeten är antagligen underdriven. not 2 Företagsstödet var beräknat på att vi skulle ha en kommunikatör och en extra kanslist en dag per vecka till hösten. not 3 Personalkostnaden var beräknad på en extra kanslist en dag per vecka till hösten. not 4 I riksmötesbudgeten missades en hel del avskrivningar. Ändringarna beslutades på tidigare styrelsemöte. not 5 Från PR förs kr över till Internet som en del i PR-satsningen. not 6 Internationellt var tänkt som stöd till Knutpunkt. Knutpunkt är överförd till Arrangörssamverkan. not 7 Jack Vegaspengarna kom i början av året. not 8 Större delen av budgeten har gått till informatören som var anställd i början av året. Övriga pengar är överförda till Marknadsföring och PR. Detta innebär att pressklipp kommer att kostnadsföras under marknadsföring och PR resten av året. not 9 Det budgeterades inte att vi skulle få tillbaka några av våra nedskrivna fordringar i år. no 10 De flesta som söker för 2001-bidrag gör det först efter halvårsskiftet. Christer Pettersson kanslichef

21 Linköping, EKONOMISKT ANSVARIGES KOMMENTAR TILL DEN EKONOMISKA RAPPORTEN ÖVER FÖRBUNDETS EKONOMI Rapport Förbundsstyrelsesammanträde Förbundets ekonomi löper på i god ordning. En anmärkning kan dock vara på sin plats. Under verksamhetsåret 2001 ska vi genomföra verksamhet inom i huvudsak tre stora projektområden. Detta är Operation frispel, Marknadsföring och PR samt Nationell spelvecka. Ingen av dessa projektområden har en ordentlig plan samt en subbudget specificerad. Jag tror det är av största intresse att detta görs omedelbart så vi vet var vi styr förbundsprojekten samt att de medel som avdelats till projektområdena dels räcker, dels spenderas. Fredrik Bonander Ekonomiskt ansvarig

22 Halmstad, RIKSMÖTET 2002 Rapport Förbundsstyrelsesammanträde Arbetet med att välja ort för kommande Riksmöte har nu inletts på allvar. De städer som undersöks är Hässleholm (som rekommenderades av Riksmötet), Eksjö (där årets inslag hölls), Halmstad (Hotell Tylösand, norra Europas största konferenshotel). Utöver dessa har vissa mindre undersökningar gjorts om möjligheterna att hålla Riksmötet i Malmö eller Lund gjorts. Av dessa är det Halmstad och Eksjö som hittills ser bäst ut. Hässleholm har vissa fördelar (allt i ett t.ex.) men också svagheter såsom det höga priset och brist på flygplats i staden. För Eksjö talar priset (som är mycket lägre än vad vi troligen kan få någon annan stans). Mot Eksjö talar att kommunikationerna till staden inte är så bra då inga större tåglinjer, motorvägar eller flygplatser finns i staden. För Halmstad talar kommunikationerna (flygplats samt mycket bra tåg- och motorvägsförbindelser) samt de betydligt exklusivare möteslokalerna (med tillhörande pr-effekt, såväl mot yttre grupper (t.ex. media) men även delegaterna själva). Mot Halmstad talar priset samt att det är något avsides beläget i förhållande till stadens centrum. Ännu finns inget färdigt förslag då de tänkbara lokalerna inte inkommit med skriftliga anbud innehållande pris och lokalspecifikationer m.m. Det bör finnas senast 20:e juli varvid styrelsen skall kunna ta beslut genom en Per Capsulum-omröstning. Det är för övrigt min åsikt att största delen av det praktiska arbetet runt Riksmötet bör skötas av ideella krafter och ej av kanslisterna eller annan avlönad personal. Jon Nilsson Riksmötesansvarig

23 Uppsala, FANSINARKIVERING Rapport Styrelsesammanträde Jag pratade med Leif Bergman (som är fansinbidragsansvarig) och efter en viss diskussion kom vi fram till att det finns stora mängder av fansin (svenska & en del utländska), konventsfoldrar m m som är en viktig del både i Sveroks kulturarv och den svenska spelutvecklingens historia. Leif själv har ett väldigt stort lager av fansin, konvensfoldrar m m som kommer att förfaras förr eller senare (när han flyttar och slänger det t ex). Det handlar totalt om ett par hundra kilo. Vi kom fram till att detta bör arkiveras någonstans. Leif tog på sig uppdraget att ordna med arkivering i vårt förråd bara han får resurser att transportera samt tillgång till material (plastfickor, pärmar o s v). Jag sade att detta är ok. Leif kommer att ta tag i frågan i början av augusti. Totaltkostnaden (med att transportera allt till Linköping, förvaringmaterial o s v) kommer troligen ej att överstiga 5000 kr. Pengarna kommer att tas från posten fansibidrag (som ändå kommer att ligga väl inom ramarna då kostnaderna för fansinbidrag har minskat kraftigt de senaste åren). Björn von Knorring styrelseledamot

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor PROTOKOLL Sida 1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-09-30 69 Rapporter Sveroks IT-verksamhet Riksmötet Distriktsarbetet Operation Frispel Grafisk linje Ordföranderapport Nationell Spelvecka

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Sida 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Närvarande: Amanda Hedenberg (t.o.m. 7) Elisabeth Östlund Jakob Maleus Cederäng (fr.o.m. 2) Oskar Birkne Rikard

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014 Styrelsemöte nr. 3 för 2014, den 10/3-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani Erland Nylund Kajsa Harnesk John Lundhgren Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Ej Närvarande Rasmus Storkamp 1 Inledande

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen.

Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen. Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen. Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Hilda Bergström

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26/3-06

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 26/3-06 Plats: Sverok GävleDalas kansli. Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza,

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll 12/6 AU 2006

Protokoll 12/6 AU 2006 Protokoll Internationella Kvinnoförbundet E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll 12/6 AU 2006 Närvarande: Ansa Eneroth Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Petra Tötterman Andorff Maria Pilar Reyes 1 Formalia

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Sverok Stockholm. Protokoll från styrelsemöte 9, Sverok Stockholm 2007-08-21

Sverok Stockholm. Protokoll från styrelsemöte 9, Sverok Stockholm 2007-08-21 Protokoll från styrelsemöte 9 2007-08-21 1( 6) Protokoll från styrelsemöte 9, 2007-08-21 Närvarande: Nina Högberg, Tobias Landén, Petter Blomberg, John Lundhgren, Olivia Totemark-Lindström, Tomas Lidholm,

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff.

Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års förbandschefsträff. Protokoll fört vid ROSIN ordinarie årsmöte 2011-02-17, plats I19 kanslihus. Efter mötet genomfördes även 2010 års. 1. Mötets öppnande - Mötet öppnades av vice ordföranden Lars Sjöberg som även hälsade

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Mikael Jönsson, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Martin Brosser 1. Mötet öppnas Ordförande Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 19:15 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM PRODUKTIONSSTÖD ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria.

Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Protokoll för SHS-möte 2009-01-09 klockan 17:00, E-husets cafeteria. Närvarande: Johan Fasting, Vladimir Klicic, Rizkalla Beydoun, Thomas Ahlström, Thomas Strömberg, Jonas Carlgren, John Bengtsson, Hans

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med!

Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter. Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Stockholms scoutdistrikt kårens servicecenter Information om varför vi har ett distrikt, och vad kansliet kan hjälpa dig med! Varför har vi ett distrikt? Distriktets syfte och uppgift är att stödja kårerna

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Vi bildar en förening

Vi bildar en förening Vi bildar en förening Innehållsförteckning A Varför bilda en förening 3 B Juridisk person 3 C Hur många måste man vara 3 D Vad krävs för att bilda en förening 3 E Stadgar 4 F Hur bildas föreningen i praktiken

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll Datum: 2015 03 23 Möte nr 2/2015 Paragraf 14 36 Plats och tid: Telefonmöte, 19:00 Beslutande: Dan Wikström, Maria Pettersson, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson, Louise Larsson

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2008-3 ( 27-42) Tid och plats 2008-04-09 i Södertälje Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm 27 Sammanträdets

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1

Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll styrelsemöte nr 7 2010-08-21 1 Protokoll 2010-08-21 Styrelsemöte nr 7 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...2 1.1 Mötets öppnande...2 1.2 Val av mötesordförande...2 1.3 Val av mötessekreterare...2

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef PROTOKOLL 1 Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, kl 10.30-12.50 Tjänstgörande Övriga deltagare Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Christer Pettersson, Kanslichef Fredrik Bonander, Förbundssekreterare

Läs mer

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening

GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening GÖTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk förening Protokoll fört vid extra föreningsstämma den 16 juni 2015 i Göteborg Energi konferens, Johan Willinsgatan 3, Göteborg. Föreningens ordförande Ola Ståleby (2354) hälsade

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer