Vägledning för återanvändning av information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för återanvändning av information"

Transkript

1 Vägledning för återanvändning av information 7

2 Innehåll 1 Inledning Syfte med vägledningen och förväntade effekter Avgränsningar Målgrupper Översikt av innehåll Sammanfattning och checklista Tre enkla steg för att komma igång Nästa steg Varför tillgängligöra information? Behandling av en begäran om vidareutnyttjande Skyndsam behandling Hantering av förfrågningar Avtal Förenkla tillgång till information PSI och behandling av personuppgifter Offentlighets- och sekretesslagen Dataskyddsdirektivet Missbruksregeln, Personuppgiftslagen 5a

3 SOU 2011:xx Innehåll 5.4 Registerförfattningar Personuppgiftsförordningen Övrigt Slutsats Upphovsrätt och licensiering Inskränkningar i upphovsrätten Klargörandetexter Ingen upphovsrätt ( 9 -material ) Utgången upphovsrätt ( 43 -material ) Upprättade handlingar ( 26 a 2 st-material ) Upprättade databaser ( 49 -material ) Licensiering Avgifter för vidareutnyttjande av information i elektronisk form Får man ta betalt? Bör man ta betalt? Att lämna ut gratis Att ta betalt Vilka kostnader får täckas? Hur kan man ta betalt? Fast pris eller rörligt? Olika pris för olika användning? Moms Tekniska riktlinjer för publicering av information Allmänna rekommendationer Steg 1: Publicera informationen på webben i det format den befinner sig i just nu Steg 2: Publicera informationen i maskinläsbar strukturerad form

4 Innehåll SOU 2011: Steg 3: Publicera informationen i ett öppet format/standard Steg 4: Publicera informationen i ett API Steg 5: Publicera informationen som länkad data Beskriv vilken information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande Utformning av förteckning på myndighetens webbplats

5 1 Inledning 1.1 Syfte med vägledningen och förväntade effekter Vägledningen har tagits fram utifrån E-delegationens tilläggsuppdrag (Dir. 2010:32) i vilket det framgår att delegationen ska främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. I direktivet får delegationen i uppdrag att främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen som föreslås i propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175). Genom denna vägledning ska det: bli fler informationskällor tillgängliga för vidareutnyttjande, bli enklare att hitta information för vidareutnyttjande och bli tydligt vilka villkor som gäller för vidareutnyttjande. För myndigheter ska det: leda till en ökad kännedom om regeringens önskemål beträffande vidareutnyttjande, bli lättare att ta beslut om tillgängliggörande av information genom att juridiska frågeställningar är belysta och, framgå hur man praktiskt kan tillhandahålla information för vidareutnyttjande. 11

6 1.2 Avgränsningar Enligt direktivet ska arbetet med vägledningen ta sin utgångspunkt i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.k. PSI-lagen. Det innebär att vägledningen inte riktar sig till de delar av en myndighets verksamhet som är affärsverksamhet. 1.3 Målgrupper Vägledningen vänder sig bl.a. till jurister och informationsägare i offentlig sektor och har som syfte att vägleda i bl.a. de juridiska och praktiska frågeställningar som är relevanta inför tillgängliggörande av information. Målet är att mer offentliga data blir tillgängliga på ett så enkelt sätt som möjligt för både kommersiella och ideella ändamål. 1.4 Översikt av innehåll Vägledningen är indelad i fyra huvudområden: 1. en bakgrund som förklarar varför offentliga organisationer aktivt bör tillhandahålla information för återanvändning, 2. en juridisk översikt som stöd för bedömningar i samband med inventering och tillgängliggörande av information, 3. och tekniska riktlinjer för publicering av information online. 4. hur man informerar om vilka informationskällor som finns tillgängliga att återanvända och vilka villkor som gäller för dem, 12

7 2 Sammanfattning och checklista I de flesta fall finns det inga hinder för att publicera information för fri återanvändning på webben förutsatt att du gått igenom checklistan nedan. Det finns flera fördelar med att publicera informationen på detta sätt. Skyndsamhetskraven tillgodoses och du slipper utforma särskilda rutiner för att hantera förfrågningar och modeller för prissättning. Som utgångspunkt bör du upprätta den webbsida som beskriver vilken information som finns tillgänglig för vidareutnyttjare. De informationsmängder som bedöms vara möjliga att publicera online bör i så stor utsträckning som möjligt finns tillgängliga via denna webbsida tillsammans med en beskrivning över villkoren för användning av informationen. 2.1 Tre enkla steg för att komma igång Steg 1: Berätta om den information din organisation förvaltar Upprätta en informationssida som beskriver vilken information som finns tillgänglig för vidareutnyttjare (se avsnittet Beskriv vilken information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande). Steg 2: Kontrollera varje informationsresurs din organisation förvaltar mot checklistan nedan 1. Är materialet fritt från sekretessreglerade uppgifter? 2. Är materialet fritt från personuppgifter? 3. Kan din myndighet tillgängliggöra det för fri användning? Steg 3: Om svaret är ja på frågorna ovan bör det publiceras på myndighetens webbplats i det format det befinner sig just nu 13

8 Välj ett av sätten för att klargöra för användaren vad som gäller (se avsnittet Upphovsrätt och licensiering). 2.2 Nästa steg I nästa steg bör du göra en plan för att tillhandahålla informationen på ett konsekvent sätt över tid i en öppen standard. För mer information se avsnittet om tekniska riktlinjer för publicering av information. 14

9 3 Varför tillgängligöra information? Offentlig information har ett stort värde för aktörer utanför offentlig sektor. Genom att förädla, sammanställa och på andra sätt använda information kan sådana aktörer skapa nya kommersiella och ideella tjänster och därmed ge förutsättningar för samhället att tillgodogöra sig det värde informationen kan ha när den används för andra ändamål än myndigheternas egen verksamhet. Detta kan leda till stora samhällsnyttor då informationen blir tillgänglig i innovativa tjänster för privatpersoner och företag. I propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (Prop. 2009/10:175) görs följande bedömning: Den information som framställs eller samlas in i den offentliga sektorn är en samhällsresurs som är gemensam för statliga och kommunala myndigheter och samhället i övrigt. [...] Regeringen anser att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av denna informationssamling. Myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av offentlig information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad och för att bidra till att stärka människors självstyre och utövande av medborgerliga rättigheter. I rapporten It i människans tjänst en digital agenda för Sverige framgår följande: Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att nya och innovativa e-tjänster ska kunna utvecklas av andra aktörer än statliga myndigheter. Detta förbättrar förutsättningarna för att nya och innovativa e-tjänster kan utvecklas samt är en viktig plattform för tillväxt. Inom offentlig sektor finns omfattande register som är en 15

10 unik resurs för Sverige. Genom att bättre tillgängliggöra dem kan Sverige stärka tillväxten i små och medelstora it-företag. Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information från myndigheter för både kommersiella och ideella ändamål. Europeiska kommissionen bedömde 2006 att det kommersiella värdet av offentlig information uppgick till fyra gånger värdet av EU-marknaden för mobila roamingtjänster. Den svenska marknaden värderades till mellan 226 och 614 miljoner euro. 16

11 4 Behandling av en begäran om vidareutnyttjande 4.1 Skyndsam behandling I 13 PSI-lagen finns ett krav på att en begäran om vidareutnyttjande av handlingar ska behandlas skyndsamt. I detta avsnitt beskrivs vilken innebörd skyndsamhetskravet har och åtgärder som en myndighet kan vidta för att uppfylla kravet på skyndsam handläggning. I många fall är det så att myndigheterna tillgängliggör data via webben eller via andra allmänt tillgängliga kanaler. I dessa fall behöver myndigheten inte utforma några särskilda rutiner för att hantera förfrågningar från dem som vill vidareutnyttja data, för att ingå avtal eller överenskommelser eller för att ta ut avgifter. Ibland kan myndigheten behöva ha kontakt med den som ska vidareutnyttja data. Skälet kan vara att man behöver göra tekniska arrangemang för att bereda tillgång till data. Det kan också vara att vidareutnyttjaren och myndigheten ingår någon form av avtal om vidareutnyttjande. Detta kan vara aktuellt t.ex. när myndigheten tar ut en avgift för tillgången till data eller i de synnerligen ovanliga fall när data omfattas av en immateriell rättighet och myndigheten utfärdar en licens. Det vanligaste fallet är troligen att myndigheten och vidareutnyttjaren avtalar om praktiska förutsättningar för tillgången till data, t.ex. aviseringsfrekvenser, tillgänglighet, format m.m. 17

12 En förfrågan från en potentiell vidareutnyttjare om att ingå ett sådant avtal eller att få tillgång till data för vidareutnyttjande är att betrakta som en begäran om vidareutnyttjande i lagens mening. En sådan begäran ska således enligt lagen behandlas skyndsamt. Av förarbetena framgår att den konkreta innebörden av kravet på skyndsamhet måste variera beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Regeringen sammanfattar skyndsamhetskravet på följande sätt: Att handläggningen ska ske skyndsamt betyder att en begäran om vidareutnyttjande ska hanteras så snabbt som möjligt med hänsyn till de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet och för den berörda typen av handlingar. Även om behandlingen av en begäran om vidareutnyttjande är komplicerad och måste ske i flera steg ska den inledas utan dröjsmål och genomföras utan avbrott. (prop. 2009/10:175 s. 180) Regeringen framhåller särskilt att praktiska och tekniska frågor kan vara bestämmande för hur lång tid det i ett konkret fall får ta att behandla en begäran, t.ex. om myndigheten behöver göra någon form av bearbetningar av data. 4.2 Hantering av förfrågningar Myndigheten kan vidta åtgärder för att underlätta hanteringen av förfrågningar. Lagen kräver också att vissa sådana åtgärder vidtas. Kraven på icke-diskriminering och på att villkor och avgifter ska vara kända i förväg innebär att myndigheten har mycket litet utrymme att tillämpa olika villkor i olika fall. I praktiken måste lagens krav uppfyllas genom att myndigheten använder standardvillkor för alla eller i vart fall för olika kategorier av vidareutnyttjande. Behovet av att förhandla med enskilda vidareutnyttjare är alltså mycket litet, om lagens krav i övrigt är uppfyllda. Detta behov inskränker sig troligen till att bedöma vilka standardvillkor som ska tillämpas och att bestämma eventuella avgifter. Lagen föreskriver att villkor ska vara relevanta och att endast nödvändiga begränsningar i vidareutnyttjandet får göras. Detta innebär att myndigheten i de flesta fall kommer att ha ett mycket begränsat behov av att inhämta uppgifter från vidareutnyttjaren innan avtalet ingås. Ur vidareutnyttjarens perspektiv är ett 18

13 väsentligt behov att myndighetens förpliktelser är tydliga. Vidareutnyttjaren behöver, för att kunna skapa produkter och sluta avtal i nästa led, kunna ställa tydliga krav på myndigheten när det gäller tillgång till och kvalitet på data. I detta sammanhang förtjänar också att påpekas att lagen utgår från att avgifter och andra villkor fastställs av myndigheten. Dessa ska alltså inte vara resultatet av förhandlingar vid varje tillfälle eller med varje vidareutnyttjare, utan fastställas ensidigt av myndigheten. Vidareutnyttjarnas behov ska alltså i första hand beaktas på ett generellt plan när standardvillkor fastställs. I det skedet är det lämpligt att myndigheten samverkar med vidareutnyttjare för att ingående kartlägga deras behov och inhämta synpunkter. De villkor, krav m.m. som sedan fastställs bör därför redan från början, i den utsträckning det är möjligt och lämpligt, ha tagit hänsyn till vidareutnyttjarnas behov. Behovet av förhandlingar och andra diskussioner kan därigenom minimeras, vilket innebär att myndigheten lättare kan fullgöra kravet på skyndsamhet. Det bör också framhållas att tillhandahållandet av data för vidareutnyttjande är en publiceringsåtgärd från myndighetens sida. Detta gäller oavsett om myndigheten har till uppgift att tillhandahålla data eller om den gör det som en frivillig åtgärd. Det är myndigheten som väljer hur man tillgängliggör data, t.ex. i vilka format eller via vilka gränssnitt data tillhandahålls. Det finns alltså inga skyldigheter för myndigheten att bearbeta data, konvertera till efterfrågade format etc. Tvärtom kan sådana anpassningar leda till problem för myndigheten när den ska fastställa avgifter. Det kan också leda till problem för myndigheten att uppfylla kravet på icke-diskriminering om myndigheten tillgodoser önskemål om bearbetningar. Det finns sålunda inga krav på myndigheterna att tillgodose alla förfrågningar eller önskemål om att göra data tillgängliga för vidareutnyttjande eller att bearbeta data för vidareutnyttjande. Skyndsamhetskravet innebär inte heller att myndigheten behöver ta ställning eller förhandla om t.ex. förslag till avtal som en vidareutnyttjare sänder till myndigheten. Myndigheten har heller ingen skyldighet att förhandla med potentiella vidareutnyttjare om villkor och former för vidareutnyttjande. Myndigheten behöver inte heller bemöta allmänna invändningar mot villkor som tillämpas 19

14 eller som tillkännagivits. Detta följer av att villkoren ska fastställas av myndigheten, inte förhandlas fram. Som nämnts bör dock vidareutnyttjarnas synpunkter inhämtas när villkoren fastställs. Om någon vidareutnyttjare är missnöjd med villkoren kan dessa angripas genom överklagande. För att ha utsikter till framgång i ett sådant fall krävs dock att villkoren strider mot lagens krav. Det är inte tillräckligt att vidareutnyttjaren anser att villkoren är olämpliga eller oändamålsenliga. 4.3 Avtal I de fall då någon form av avtal eller liknande behöver ingås ska myndigheten vidta åtgärder för att underlätta avtalets ingående. Myndigheten bör t.ex. överväga om det är möjligt att automatisera avtalets ingående helt eller delvis. Detta bör vara möjligt t.ex. när avtalets ingående syftar till att säkerställa att myndigheten får in de avgifter som gäller för att få tillgång till informationen. Eftersom avgiftsuttaget i de flesta fall kommer att vara kopplat till vilka data som vidareutnyttjarna får tillgång till bör avgifterna kunna fastställas automatiskt. Endast i de mycket få fall då data omfattas av en immateriell rättighet och myndigheten utfärdar en licens, finns det anledning för myndigheten att inhämta uppgifter om vad data ska användas till. För att underlätta ett automatiserat avtalsingående bör myndigheten undersöka vilka möjligheter som finns att använda automatiserade betalningslösningar. Eftersom villkoren normalt fastställs av myndigheten är det troligen i de flesta fall möjligt att automatisera även avtalsslutet. Sammantaget bör myndigheten utforska möjligheterna att så långt som möjligt standardisera och automatisera rutinerna för ingående av avtal och uppbärande av avgifter för vidareutnyttjande. 4.4 Förenkla tillgång till information Sammanfattningsvis innebär kravet på skyndsamhet att processen för att ge tillgång till data och ingå eventuella avtal eller andra överenskommelser måste förenklas så långt det är möjligt. Myndigheten behöver vidta åtgärder för att se till att detta krav 20

15 uppfylls. Myndigheten bör därför se till att det är så få moment som möjligt som behöver gås igenom innan den sökande ges tillgång till informationen. 21

16 5 PSI och behandling av personuppgifter Det förekommer personuppgifter i olika typer av databaser hos myndigheter. Ofta är det fråga om personuppgifter som myndigheter använder för handläggning av ärenden om enskilda. Personuppgifterna har samlats in för särskilda ändamål, det finns lagstöd för behandlingen och ofta får behandling för de angivna ändamålen ske mot den registrerades vilja. Andra typer av informationssamlingar har andra syften än strukturering på individnivå. Sådana informationssamlingar kan t.ex. innehålla personuppgifter i löpande text. PSI-lagen reglerar inte under vilka förutsättningar myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut handlingar. Lagen innehåller bestämmelser om villkor för vidareutnyttjande av handlingar som statliga och kommunala myndigheter har gjort tillgängliga för vidareutnyttjande (4 PSI-lagen samt Prop.2009/10:175 sid. 137). I PSI-lagen avses med vidareutnyttjande användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet (6 andra stycket). I PSI-direktivtet (Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn) anges att [t]illämpningen av direktivet inte på något sätt ska påverka skyddsnivån för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen och nationell lagstiftning, och i synnerhet ändras inte genom direktivet de skyldigheter och rättigheter som anges i dataskyddsdirektivet 95/46/EG. 22

17 I förarbetena till den svenska PSI-lagen anges att en självklar förutsättning för vidareutnyttjande är att informationen är offentlig och att användningen inte innebär ett intrång i skyddet för den personliga integriteten. (Prop. 2009/10:175 Sid. 131). 5.1 Offentlighets- och sekretesslagen Uppgifter som är sekretessreglerade (se offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400) kan inte tillgängliggöras för vidareutnyttjande. Det gäller även för uppgifter där sekretessregleringen är svag. 5.2 Dataskyddsdirektivet Vår lagstiftning om personuppgiftsskydd har sin grund i dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Direktivet är genomfört i svensk rätt genom personuppgiftslagen (1998:204) och i cirka 200 olika registerförfattningar. En inbyggd motsättning mellan PSI-lagen och lagstiftningen om personuppgiftsskydd ligger i att ändamålet med en personuppgiftsbehandling är centralt i både personuppgiftslagen och registerförfattningarna, medan vidareutnyttjande i PSI-lagen definieras som användning av handlingar för andra ändamål än de ursprungliga ändamålen. Personuppgiftslagen I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. För att personuppgifter överhuvudtaget ska få behandlas måste de grundläggande kraven i 9 vara uppfyllda. En central bestämmelse rör ändamålen för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter får enligt den s.k. finalitetsprincipen bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. När väl personuppgifterna är insamlade får de inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med de ändamål som de samlades in för. 23

18 Om ändamålen för vidareutnyttjandet inte är oförenligt med de ändamål uppgifterna samlades in för, måste det vidare finnas en rättslig grund för behandlingen. Samtycke är huvudregeln för behandling av personuppgifter men det finns även andra rättsliga grunder för behandling. I princip måste den som samlar in personuppgifter för vidareutnyttjande inhämta samtycke från de registrerade, alternativt se till att det finns en annan rättslig grund för behandlingen. Det är enligt 13 personuppgiftslagen förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Enligt 21 är det förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Den personuppgiftsansvarige måste informera om den personuppgiftsbehandling som denne avser göra. Information ska normalt lämnas självmant av den personuppgiftsansvarige innan uppgifterna samlas in. Informationen ska omfatta; uppgift om vem som är personuppgiftsansvarig, uppgift om ändamålen med behandlingen samt all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om vem/vilka som uppgifterna lämnats ut till, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om information (registerutdrag) och få rättelse. Personuppgiftslagen är dock inte tillämplig vid behandling av statistiska uppgifter eftersom dessa normalt sett inte går att hänföra till en fysisk person på ett direkt eller indirekt sett. Bedömning Eftersom personuppgiftslagens hanteringsregler inte tillåter att personuppgifter behandlas för ändamål som är oförenliga med de som de samlades in för, kan handlingar som innehåller personuppgifter inte tillgängliggöras för vidareutnyttjande om det inte är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Se dock nedan angående missbruksregeln i 5 a personuppgiftslagen. 5.3 Missbruksregeln, Personuppgiftslagen 5a I personuppgiftslagen gäller olika regler beroende på om de personuppgifter som behandlas är strukturerade eller inte. 24

19 Enligt missbruksregeln (5 a ) behöver hanteringsreglerna i personuppgiftslagen inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. Avsikten med bestämmelsen har varit att från hanteringsreglerna undanta sådan ostrukturerad vardaglig behandling av personuppgifter som typiskt sett är harmlös ur ett integritetsskyddsperspektiv. I det undantagna området ingår till exempel löpande text i ordbehandlingsprogram, löpande text på Internet eller e-postkorrespondens under förutsättning att materialet inte ingår i eller ska infogas i en databas med en personuppgiftsanknuten struktur. När missbruksregeln är tillämplig får myndigheten t ex inte publicera kränkande personuppgifter på en webbplats. För att avgöra vad som är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få, samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen. Bedömning Utrymmet att tillämpa missbruksregeln bedöms vara begränsat. I de fall regeln är tillämplig, kan uppgifterna tillgängliggöras för vidareutnyttjande under förutsättning att ett sådant tillgängliggörande inte kränker den registrerades personliga integritet. 5.4 Registerförfattningar Särregler i annan lagstiftning tar över bestämmelserna i personuppgiftslagen. I så kallade registerförfattningar regleras normalt för vilka ändamål personuppgifter får behandlas. I vissa fall anges ändamålen uttömmande och ibland finns en hänvisning till personuppgiftslagens finalitetsprincip vilket ger en möjlighet att behandla personuppgifter för ett ändamål som inte är oförenligt 25

20 med de i registerförfattningen uppräknade ändamålen. Registerförfattningar innehåller ofta bestämmelser om sekundära ändamål som anger till vem och för vilka ändamål personuppgifter får lämnas ut. Många gånger regleras även sättet för utlämnade t.ex. huruvida direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnade är tillåtet. Bedömning De myndigheter som har registerförfattningar som anger för vilka ändamål personuppgifter får behandlas kan inte tillgängliggöra handlingar som innehåller personuppgifter för vidareutnyttjande om det inte framgår av registerförfattningen att uppgifterna får lämnas ut. Detta gäller oavsett om det finns en hänvisning till personuppgiftslagens finalitetsprincip i en registerförfattning eller inte. 5.5 Personuppgiftsförordningen Kommuner och landsting får enligt 12 personuppgiftsförordningen publicera diarier, protokoll och vissa andra handlingar på Internet. Den information som läggs ut på Internet får som huvudregel inte innehålla personuppgifter som direkt pekar ut den enskilde, t.ex. namn, personnummer eller samordningsnummer. Men det finns betydande undantag från huvudregeln. Bortsett från person- eller samordningsnummer, som aldrig får göras tillgängliga på Internet, får övriga personuppgifter, t.ex. namn, publiceras under förutsättning att dessa övriga uppgifter som rör den registrerade inte är känsliga (13 personuppgiftslagen) eller rör lagöverträdelser (21 personuppgiftslagen) och att det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen. Diarier och protokoll kan innehålla integritetskänsliga uppgifter av olika slag och kan därför ofta inte göras omedelbart tillgängliga i sin helhet på Internet. Det finns åtskilliga aspekter som kommunen måste beakta i samband med publiceringen. 26

21 Bedömning Bestämmelsen i 12 PuF innebär att kommuner och landsting får på en webbplats publicera personuppgifter med undantag från personnummer, känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och när det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen. 5.6 Övrigt Även den som ska vidareutnyttja tillgängliggjorda handlingar som innehåller personuppgifter måste ha en laglig grund för behandling. Om personuppgifter ska ingå i en strukturerad samling är det personuppgiftslagens hanteringsregler som blir tillämpliga. I det här avsnittet beskrivs under vilka förutsättningar det är tillåtet att tillgängliggöra handlingar som innehåller personuppgifter för vidareutnyttjande. Innan ett sådant tillgängliggörande sker bör den myndighet som överväger ett tillgängliggörande även göra en konsekvensanalys för att komma fram till om det överhuvudtaget är lämpligt att tillgängliggöra uppgifterna. 5.7 Slutsats För att handlingar som innehåller personuppgifter ska kunna tillgängliggöras för vidareutnyttjande gäller att uppgifterna inte är sekretessreglerade och att behandlingen är tillåten enligt vår lagstiftning om personuppgiftsskydd. Om personuppgiftslagens hanteringsregler är tillämpliga på behandlingen, kan uppgifterna inte tillgängliggöras för vidareutnyttjande för ändamål som är oförenliga med de ursprungliga ändamålen. Om personuppgiftslagens missbruksregler är tillämpliga, kan uppgifterna tillgängliggöras för vidareutnyttjande under förutsättning att ett sådant tillgängliggörande inte kränker den registrerades personliga integritet. Om det finns särskild registerförfattning som reglerar personuppgiftsbehandlingen och denna innehåller 27

22 bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, kan uppgifterna inte tillgängliggöras för vidareutnyttjande i strid med bestämmelserna i registerförfattningen. Utöver vad som i övrigt gäller, får kommuners publicering av handlingar ske i den mån det är tillåtet enligt 12 PuF dvs. när det inte gäller publicering av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser och när det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom tillgängliggörandet. 28

23 6 Upphovsrätt och licensiering Det finns två sätt (egentligen tre där den tredje är genom enskilda avtal) som en enskild kan få rätt att vidareutnyttja handlingar från den offentliga förvaltningen. Utgångspunkten är att all alla myndighetens handlingar är verk i upphovsrättslagens mening och att de är upphovsrättsskyddade, vilket betyder att ingen annan får göra något med dem. Men det finns många och breda undantag från denna princip och den som har upphovsrätten har alltid möjligheten att licensiera material under en mer tillåtande licens för att underlätta vidareutnyttjande om det är lämpligt. I praktiken får man göra väldigt mycket med en stor del av myndigheternas handlingar. Detta kan ske genom antingen lagstadgade inskränkningar i myndighetens upphovsrätt, eller genom att myndigheten licensierar handlingarna under en öppen licens. Upphovsrätten innehåller ibland svåra gränsdragningsfrågor. Är du osäker på rättsläget i ett givet fall bör du kontakta en specialist på området. 6.1 Inskränkningar i upphovsrätten När en myndighet klargör vilka inskränkningar i upphovsrättslagen som gäller för handlingar förändras egentligen inte dessas status. Klargörandet att exempelvis en viss handling omfattas av databasmen inte upphovsrätt är ett myndighetsbeslut som kan överklagas, exempelvis av en enskild som vill att handlingen ska klassas som helt utan någon ensamrätt. Däremot kan myndigheten själv inte senare ändra sin bedömning, då denna utgör ett gynnande förvaltningsbeslut. 29

24 Det finns särskilt fyra klasser av verk som har lagstadgade och användbara inskränkningar. Om myndigheten kan besluta till vilken eller vilka klasser en viss uppsättning handlingar tillhör gör detta att vidareutnyttjare kan använda handlingarna med större säkerhet. För att tydligt kommunicera sitt beslut rekommenderar vi att myndigheten använder en eller fler av nedanstående klargörandetexter. 6.2 Klargörandetexter Tanken med dessa texter är att en myndighet på ett entydigt och lättbegripligt sätt ska kommunicera vilka upphovsrättsliga villkor som gäller för sin information. Bedömningen bör betraktas som ett myndighetsbeslut och vara bindande för myndigheten (betraktas som ett gynnande beslut med negativ rättskraft). Den är dock inte bindande för den enskilde, som kan överklaga beslutet (anföra besvär), t.ex. om en enskild menar att material som myndigheten klassat som 26 a -material egentligen ska klassas som 9 -material kan beslutet att märka det som det förra överklagas. Gemensamt för alla dessa texter är att de inte, till skillnad från en licensiering, förändrar det upphovsrättsliga läget. Den enskilde som vill vidareutnyttja materialet får inga nya rättigheter av att myndigheten använder en klargörandetext, det enda som händer är att osäkerheten minskar (och att myndigheten förlorar möjligheten att göra en ny snävare bedömning senare) Ingen upphovsrätt ( 9 -material ) Denna information omfattas inte av upphovsrätt eftersom det är [författningar / myndighetsbeslut / myndighetsyttrande / officiell översättning av det föregående]. Informationen innehåller inte kartor, bildkonst, musikaliska verk eller diktverk. Informationen omfattas inte heller av katalogskydd eller databasskydd. Du får: 30

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

UTKAST: Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

UTKAST: Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter UTKAST: Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp 1 of 11 27/09/2010 13:03 LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Departement Socialdepartementet Utfärdad 2003-11-13

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration; SFS 2003:763 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Dir. 2013:2 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013 Sammanfattning En särskild

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA

DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA Agenda 1. Nyttan med öppna data 2. Introduktion till länkade öppna data Några viktiga begrepp 1. Data? 2. PSI? 3. Öppna data? 4. Öppna offentliga data? 1.

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök Avtal/överenskommelse Datum 2010-12-22 Dnr 130-2880-2008 Avdelning Informationsavdelningen Enhet Informationsutveckling/Ksamsök Författare Johan Carlström Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191); SFS 2001:751 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 Omtryck utfärdad den 4 oktober 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök

Avtal/överenskommelse för leverans till K- samsök Avtal/överenskommelse Datum 2012-10-** Dnr 159-1562-2012 Avdelning Informationsavdelningen Enhet Enheten för informationsutveckling Författare Johan Carlström Avtal/överenskommelse för leverans till K-

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Strukturerad offentlig information som förutsättning för vidareutnyttjande

Strukturerad offentlig information som förutsättning för vidareutnyttjande Strukturerad offentlig information som förutsättning för vidareutnyttjande Nora Liljeholm eförvaltningsdagarna, 13 oktober 2016 Innehåll Regeringens mål med en öppen e-förvaltning Vad behövs för att uppnå

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Vidareutnyttjande av information från den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Utlänningsdatalag; utfärdad den 4 februari 2016. SFS 2016:27 Utkom från trycket den 5 februari 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens syfte 1 Syftet med

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern

Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern 1 (5) Instruktion enligt personuppgiftslagen (1998:204) för Eskilstuna kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 2010, 193. Inledning Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och

Läs mer

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier + juridik = sant Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur Gränsen mellan

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Beslut Diarienr 1 (7) 2016-05-10 120-2016 Er referens JR 21/2016 TeliaSonera Sverige AB 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) inspelning av telefonsamtal i kundtjänst Datainspektionens

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet Tullkodex m.m./vissa andra tullförfattningar 1 Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 [4301] Denna lag tillämpas vid

Läs mer

PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Tomas Isenstam Innehåll Vad är och innebär PSI-lagen? Förhållandet till så kallad öppna data Riksarkivets nya föreskriftsrätt

Läs mer

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud

Grundkurs i personuppgiftslagen. Grundkurs för personuppgiftsombud Välkomna till Datainspektionen Grundkurs i personuppgiftslagen Grundkurs för personuppgiftsombud Ulrika Bergström, Jonas Agnvall, Agneta Runmarker och Ranja Bunni 15-16 mars 2016 Grundkurs i personuppgiftslagen

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Juridiken kring tillgång och användning av medicinsk information: till hjälp eller något som stjälper?

Juridiken kring tillgång och användning av medicinsk information: till hjälp eller något som stjälper? Juridiken kring tillgång och användning av medicinsk information: till hjälp eller något som stjälper? Landstingsjurist Lena Jönsson, privat mail lenajn70@gmail.com, arb. mail lena.c.jonsson@ltdalarna.se,

Läs mer

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs.

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Dnr 2007-06-27 87-2007 Carlsberg Sverige AB Bryggerivägen 10 161 86 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204); behandling av personuppgifter för kontroll av anställda Beslut Datainspektionen

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter Reviderad maj 2003 POLICYDOKUMENT från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin Personuppgifter För forskning på människor finns en omfattande reglering av såväl nationell som internationell

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet; SFS 2001:85 Utkom från trycket den 20 mars 2001 utfärdad den 8 mars 2001. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI

Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Personuppgifter i forskning - vilka regler gäller? Eva Nilsson chefsjurist vid SCB Victoria Söderqvist jurist vid DI Varför juridiska regelverk? Skapa rättssäkerhet Skapa förutsebarhet Behov av att balansera

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Regleringen av rättsinformation

Regleringen av rättsinformation Regleringen av rättsinformation Access, personuppgiftsskydd och upphovsrätt Daniel Westman Institutet för rättsinformatik http://www.juridicum.su.se/iri/dawe 2007-05-10 Daniel Westman 1 Aktörer Myndigheter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Beslut Dnr 2008-10-15 1176-2008 De handikappades riksförbund Box 47305 100 74 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet Datum Diarienr 2013-09-09 890-2012 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sollentuna kommun Turebergs torg 1 191 86 Sollentuna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Hans Sundström LISA 2007-05-14 EU:s strategi - tillväxt och konkurrenskraft En ökad informationstillgänglighet till offentlig information har ofta framhållits

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204)

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204) HFD 2016 ref. 40 Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu?

Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu? Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu? Riksarkivet okt 2014 Mikael Vall, PSI-utredningen Karina Aldén, Regeringskansliet PSI i EU och Sverige Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande

Läs mer

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården Yttrande Diarienr 1(7) 2015-09-15 1284-2015 Ert diarienr 4.1-39055/2013 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i

Läs mer

BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING?

BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING? BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING? Akademi Sydost, Växjö 27 september 2007 Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga

Läs mer

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6)

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6) Yttrande Ärendenummer AD 364/2010 851 81 Sundsvall 2010-06-10 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ulrika.nydevik@justice.ministry.se

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade en konsekvensanalys (Statskontoret, rapport 2011:28)

Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade en konsekvensanalys (Statskontoret, rapport 2011:28) Yttrande Diarienr 2012-04-13 1825-2011 Ert diarienr Ju2011/1164 Ju2011/7648 Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och Transporter av frihetsberövade

Läs mer

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Öppna data Offentlighetsprincipen för det 21:a århundradet

Öppna data Offentlighetsprincipen för det 21:a århundradet www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Offentlighetsprincipen för det 21:a århundradet Dagens fråga Behöver vi arbeta med öppna data i vår kommun? 2 Det enkla svaret 3 Men Behöver vi inte följa PSI-lagen?

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data

Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data UTKAST Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 771-2008 Ticket Travel Group AB Värmdövägen 84 131 08 Nacka Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet Datum Diarienr 2010-03-09 1857-2009 Landstinget i Dalarna att. Landstingsjuristen N.N. Box 712 791 29 Falun Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) angående publicering av personuppgifter på Internet

Läs mer

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5);

Lagra Geodataprodukterna (se dock punkt 4.2.5); Avtalsvillkor offentlig slutanvändning 1. Allmänt 1.1. Lantmäteriet tillhandahåller de licensierade geodataprodukterna Nedladdning uttag och Nedladdning - abonnemang genom Lantmäteriets Kundportal. I Kundportalen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter vid rutinkontroll av förares innehav av taxiförarlegitimation Datum Diarienr 2012-05-16 163-2012 Taxi Stockholm 15 00 00 AB Ombud: Advokat NN Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 103 87 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personuppgifter

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Fastställd av GD 21 juni 2016 Upphör att gälla 21 juni 2019 Ansvarig: GD-stab Dnr: 2016/1002 SEKRETESSPOLICY Policyns omfattning Det finns regler som styr hur uppgifter får lämnas ut från SCB. SCB:s sekretesspolicy

Läs mer

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av

Personuppgiftslagen baseras på det s.k. dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Inom EU har det beslutats att detta direktiv ska ersättas av Promemoria 2016-12-05 Utbildningsdepartementet Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Sammanfattning Lagen (2013:794) om

Läs mer