Vägledning för återanvändning av information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för återanvändning av information"

Transkript

1 Vägledning för återanvändning av information 7

2 Innehåll 1 Inledning Syfte med vägledningen och förväntade effekter Avgränsningar Målgrupper Översikt av innehåll Sammanfattning och checklista Tre enkla steg för att komma igång Nästa steg Varför tillgängligöra information? Behandling av en begäran om vidareutnyttjande Skyndsam behandling Hantering av förfrågningar Avtal Förenkla tillgång till information PSI och behandling av personuppgifter Offentlighets- och sekretesslagen Dataskyddsdirektivet Missbruksregeln, Personuppgiftslagen 5a

3 SOU 2011:xx Innehåll 5.4 Registerförfattningar Personuppgiftsförordningen Övrigt Slutsats Upphovsrätt och licensiering Inskränkningar i upphovsrätten Klargörandetexter Ingen upphovsrätt ( 9 -material ) Utgången upphovsrätt ( 43 -material ) Upprättade handlingar ( 26 a 2 st-material ) Upprättade databaser ( 49 -material ) Licensiering Avgifter för vidareutnyttjande av information i elektronisk form Får man ta betalt? Bör man ta betalt? Att lämna ut gratis Att ta betalt Vilka kostnader får täckas? Hur kan man ta betalt? Fast pris eller rörligt? Olika pris för olika användning? Moms Tekniska riktlinjer för publicering av information Allmänna rekommendationer Steg 1: Publicera informationen på webben i det format den befinner sig i just nu Steg 2: Publicera informationen i maskinläsbar strukturerad form

4 Innehåll SOU 2011: Steg 3: Publicera informationen i ett öppet format/standard Steg 4: Publicera informationen i ett API Steg 5: Publicera informationen som länkad data Beskriv vilken information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande Utformning av förteckning på myndighetens webbplats

5 1 Inledning 1.1 Syfte med vägledningen och förväntade effekter Vägledningen har tagits fram utifrån E-delegationens tilläggsuppdrag (Dir. 2010:32) i vilket det framgår att delegationen ska främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. I direktivet får delegationen i uppdrag att främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen som föreslås i propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175). Genom denna vägledning ska det: bli fler informationskällor tillgängliga för vidareutnyttjande, bli enklare att hitta information för vidareutnyttjande och bli tydligt vilka villkor som gäller för vidareutnyttjande. För myndigheter ska det: leda till en ökad kännedom om regeringens önskemål beträffande vidareutnyttjande, bli lättare att ta beslut om tillgängliggörande av information genom att juridiska frågeställningar är belysta och, framgå hur man praktiskt kan tillhandahålla information för vidareutnyttjande. 11

6 1.2 Avgränsningar Enligt direktivet ska arbetet med vägledningen ta sin utgångspunkt i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.k. PSI-lagen. Det innebär att vägledningen inte riktar sig till de delar av en myndighets verksamhet som är affärsverksamhet. 1.3 Målgrupper Vägledningen vänder sig bl.a. till jurister och informationsägare i offentlig sektor och har som syfte att vägleda i bl.a. de juridiska och praktiska frågeställningar som är relevanta inför tillgängliggörande av information. Målet är att mer offentliga data blir tillgängliga på ett så enkelt sätt som möjligt för både kommersiella och ideella ändamål. 1.4 Översikt av innehåll Vägledningen är indelad i fyra huvudområden: 1. en bakgrund som förklarar varför offentliga organisationer aktivt bör tillhandahålla information för återanvändning, 2. en juridisk översikt som stöd för bedömningar i samband med inventering och tillgängliggörande av information, 3. och tekniska riktlinjer för publicering av information online. 4. hur man informerar om vilka informationskällor som finns tillgängliga att återanvända och vilka villkor som gäller för dem, 12

7 2 Sammanfattning och checklista I de flesta fall finns det inga hinder för att publicera information för fri återanvändning på webben förutsatt att du gått igenom checklistan nedan. Det finns flera fördelar med att publicera informationen på detta sätt. Skyndsamhetskraven tillgodoses och du slipper utforma särskilda rutiner för att hantera förfrågningar och modeller för prissättning. Som utgångspunkt bör du upprätta den webbsida som beskriver vilken information som finns tillgänglig för vidareutnyttjare. De informationsmängder som bedöms vara möjliga att publicera online bör i så stor utsträckning som möjligt finns tillgängliga via denna webbsida tillsammans med en beskrivning över villkoren för användning av informationen. 2.1 Tre enkla steg för att komma igång Steg 1: Berätta om den information din organisation förvaltar Upprätta en informationssida som beskriver vilken information som finns tillgänglig för vidareutnyttjare (se avsnittet Beskriv vilken information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande). Steg 2: Kontrollera varje informationsresurs din organisation förvaltar mot checklistan nedan 1. Är materialet fritt från sekretessreglerade uppgifter? 2. Är materialet fritt från personuppgifter? 3. Kan din myndighet tillgängliggöra det för fri användning? Steg 3: Om svaret är ja på frågorna ovan bör det publiceras på myndighetens webbplats i det format det befinner sig just nu 13

8 Välj ett av sätten för att klargöra för användaren vad som gäller (se avsnittet Upphovsrätt och licensiering). 2.2 Nästa steg I nästa steg bör du göra en plan för att tillhandahålla informationen på ett konsekvent sätt över tid i en öppen standard. För mer information se avsnittet om tekniska riktlinjer för publicering av information. 14

9 3 Varför tillgängligöra information? Offentlig information har ett stort värde för aktörer utanför offentlig sektor. Genom att förädla, sammanställa och på andra sätt använda information kan sådana aktörer skapa nya kommersiella och ideella tjänster och därmed ge förutsättningar för samhället att tillgodogöra sig det värde informationen kan ha när den används för andra ändamål än myndigheternas egen verksamhet. Detta kan leda till stora samhällsnyttor då informationen blir tillgänglig i innovativa tjänster för privatpersoner och företag. I propositionen Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (Prop. 2009/10:175) görs följande bedömning: Den information som framställs eller samlas in i den offentliga sektorn är en samhällsresurs som är gemensam för statliga och kommunala myndigheter och samhället i övrigt. [...] Regeringen anser att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av denna informationssamling. Myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av offentlig information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad och för att bidra till att stärka människors självstyre och utövande av medborgerliga rättigheter. I rapporten It i människans tjänst en digital agenda för Sverige framgår följande: Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att nya och innovativa e-tjänster ska kunna utvecklas av andra aktörer än statliga myndigheter. Detta förbättrar förutsättningarna för att nya och innovativa e-tjänster kan utvecklas samt är en viktig plattform för tillväxt. Inom offentlig sektor finns omfattande register som är en 15

10 unik resurs för Sverige. Genom att bättre tillgängliggöra dem kan Sverige stärka tillväxten i små och medelstora it-företag. Det är viktigt att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information från myndigheter för både kommersiella och ideella ändamål. Europeiska kommissionen bedömde 2006 att det kommersiella värdet av offentlig information uppgick till fyra gånger värdet av EU-marknaden för mobila roamingtjänster. Den svenska marknaden värderades till mellan 226 och 614 miljoner euro. 16

11 4 Behandling av en begäran om vidareutnyttjande 4.1 Skyndsam behandling I 13 PSI-lagen finns ett krav på att en begäran om vidareutnyttjande av handlingar ska behandlas skyndsamt. I detta avsnitt beskrivs vilken innebörd skyndsamhetskravet har och åtgärder som en myndighet kan vidta för att uppfylla kravet på skyndsam handläggning. I många fall är det så att myndigheterna tillgängliggör data via webben eller via andra allmänt tillgängliga kanaler. I dessa fall behöver myndigheten inte utforma några särskilda rutiner för att hantera förfrågningar från dem som vill vidareutnyttja data, för att ingå avtal eller överenskommelser eller för att ta ut avgifter. Ibland kan myndigheten behöva ha kontakt med den som ska vidareutnyttja data. Skälet kan vara att man behöver göra tekniska arrangemang för att bereda tillgång till data. Det kan också vara att vidareutnyttjaren och myndigheten ingår någon form av avtal om vidareutnyttjande. Detta kan vara aktuellt t.ex. när myndigheten tar ut en avgift för tillgången till data eller i de synnerligen ovanliga fall när data omfattas av en immateriell rättighet och myndigheten utfärdar en licens. Det vanligaste fallet är troligen att myndigheten och vidareutnyttjaren avtalar om praktiska förutsättningar för tillgången till data, t.ex. aviseringsfrekvenser, tillgänglighet, format m.m. 17

12 En förfrågan från en potentiell vidareutnyttjare om att ingå ett sådant avtal eller att få tillgång till data för vidareutnyttjande är att betrakta som en begäran om vidareutnyttjande i lagens mening. En sådan begäran ska således enligt lagen behandlas skyndsamt. Av förarbetena framgår att den konkreta innebörden av kravet på skyndsamhet måste variera beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Regeringen sammanfattar skyndsamhetskravet på följande sätt: Att handläggningen ska ske skyndsamt betyder att en begäran om vidareutnyttjande ska hanteras så snabbt som möjligt med hänsyn till de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet och för den berörda typen av handlingar. Även om behandlingen av en begäran om vidareutnyttjande är komplicerad och måste ske i flera steg ska den inledas utan dröjsmål och genomföras utan avbrott. (prop. 2009/10:175 s. 180) Regeringen framhåller särskilt att praktiska och tekniska frågor kan vara bestämmande för hur lång tid det i ett konkret fall får ta att behandla en begäran, t.ex. om myndigheten behöver göra någon form av bearbetningar av data. 4.2 Hantering av förfrågningar Myndigheten kan vidta åtgärder för att underlätta hanteringen av förfrågningar. Lagen kräver också att vissa sådana åtgärder vidtas. Kraven på icke-diskriminering och på att villkor och avgifter ska vara kända i förväg innebär att myndigheten har mycket litet utrymme att tillämpa olika villkor i olika fall. I praktiken måste lagens krav uppfyllas genom att myndigheten använder standardvillkor för alla eller i vart fall för olika kategorier av vidareutnyttjande. Behovet av att förhandla med enskilda vidareutnyttjare är alltså mycket litet, om lagens krav i övrigt är uppfyllda. Detta behov inskränker sig troligen till att bedöma vilka standardvillkor som ska tillämpas och att bestämma eventuella avgifter. Lagen föreskriver att villkor ska vara relevanta och att endast nödvändiga begränsningar i vidareutnyttjandet får göras. Detta innebär att myndigheten i de flesta fall kommer att ha ett mycket begränsat behov av att inhämta uppgifter från vidareutnyttjaren innan avtalet ingås. Ur vidareutnyttjarens perspektiv är ett 18

13 väsentligt behov att myndighetens förpliktelser är tydliga. Vidareutnyttjaren behöver, för att kunna skapa produkter och sluta avtal i nästa led, kunna ställa tydliga krav på myndigheten när det gäller tillgång till och kvalitet på data. I detta sammanhang förtjänar också att påpekas att lagen utgår från att avgifter och andra villkor fastställs av myndigheten. Dessa ska alltså inte vara resultatet av förhandlingar vid varje tillfälle eller med varje vidareutnyttjare, utan fastställas ensidigt av myndigheten. Vidareutnyttjarnas behov ska alltså i första hand beaktas på ett generellt plan när standardvillkor fastställs. I det skedet är det lämpligt att myndigheten samverkar med vidareutnyttjare för att ingående kartlägga deras behov och inhämta synpunkter. De villkor, krav m.m. som sedan fastställs bör därför redan från början, i den utsträckning det är möjligt och lämpligt, ha tagit hänsyn till vidareutnyttjarnas behov. Behovet av förhandlingar och andra diskussioner kan därigenom minimeras, vilket innebär att myndigheten lättare kan fullgöra kravet på skyndsamhet. Det bör också framhållas att tillhandahållandet av data för vidareutnyttjande är en publiceringsåtgärd från myndighetens sida. Detta gäller oavsett om myndigheten har till uppgift att tillhandahålla data eller om den gör det som en frivillig åtgärd. Det är myndigheten som väljer hur man tillgängliggör data, t.ex. i vilka format eller via vilka gränssnitt data tillhandahålls. Det finns alltså inga skyldigheter för myndigheten att bearbeta data, konvertera till efterfrågade format etc. Tvärtom kan sådana anpassningar leda till problem för myndigheten när den ska fastställa avgifter. Det kan också leda till problem för myndigheten att uppfylla kravet på icke-diskriminering om myndigheten tillgodoser önskemål om bearbetningar. Det finns sålunda inga krav på myndigheterna att tillgodose alla förfrågningar eller önskemål om att göra data tillgängliga för vidareutnyttjande eller att bearbeta data för vidareutnyttjande. Skyndsamhetskravet innebär inte heller att myndigheten behöver ta ställning eller förhandla om t.ex. förslag till avtal som en vidareutnyttjare sänder till myndigheten. Myndigheten har heller ingen skyldighet att förhandla med potentiella vidareutnyttjare om villkor och former för vidareutnyttjande. Myndigheten behöver inte heller bemöta allmänna invändningar mot villkor som tillämpas 19

14 eller som tillkännagivits. Detta följer av att villkoren ska fastställas av myndigheten, inte förhandlas fram. Som nämnts bör dock vidareutnyttjarnas synpunkter inhämtas när villkoren fastställs. Om någon vidareutnyttjare är missnöjd med villkoren kan dessa angripas genom överklagande. För att ha utsikter till framgång i ett sådant fall krävs dock att villkoren strider mot lagens krav. Det är inte tillräckligt att vidareutnyttjaren anser att villkoren är olämpliga eller oändamålsenliga. 4.3 Avtal I de fall då någon form av avtal eller liknande behöver ingås ska myndigheten vidta åtgärder för att underlätta avtalets ingående. Myndigheten bör t.ex. överväga om det är möjligt att automatisera avtalets ingående helt eller delvis. Detta bör vara möjligt t.ex. när avtalets ingående syftar till att säkerställa att myndigheten får in de avgifter som gäller för att få tillgång till informationen. Eftersom avgiftsuttaget i de flesta fall kommer att vara kopplat till vilka data som vidareutnyttjarna får tillgång till bör avgifterna kunna fastställas automatiskt. Endast i de mycket få fall då data omfattas av en immateriell rättighet och myndigheten utfärdar en licens, finns det anledning för myndigheten att inhämta uppgifter om vad data ska användas till. För att underlätta ett automatiserat avtalsingående bör myndigheten undersöka vilka möjligheter som finns att använda automatiserade betalningslösningar. Eftersom villkoren normalt fastställs av myndigheten är det troligen i de flesta fall möjligt att automatisera även avtalsslutet. Sammantaget bör myndigheten utforska möjligheterna att så långt som möjligt standardisera och automatisera rutinerna för ingående av avtal och uppbärande av avgifter för vidareutnyttjande. 4.4 Förenkla tillgång till information Sammanfattningsvis innebär kravet på skyndsamhet att processen för att ge tillgång till data och ingå eventuella avtal eller andra överenskommelser måste förenklas så långt det är möjligt. Myndigheten behöver vidta åtgärder för att se till att detta krav 20

15 uppfylls. Myndigheten bör därför se till att det är så få moment som möjligt som behöver gås igenom innan den sökande ges tillgång till informationen. 21

16 5 PSI och behandling av personuppgifter Det förekommer personuppgifter i olika typer av databaser hos myndigheter. Ofta är det fråga om personuppgifter som myndigheter använder för handläggning av ärenden om enskilda. Personuppgifterna har samlats in för särskilda ändamål, det finns lagstöd för behandlingen och ofta får behandling för de angivna ändamålen ske mot den registrerades vilja. Andra typer av informationssamlingar har andra syften än strukturering på individnivå. Sådana informationssamlingar kan t.ex. innehålla personuppgifter i löpande text. PSI-lagen reglerar inte under vilka förutsättningar myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut handlingar. Lagen innehåller bestämmelser om villkor för vidareutnyttjande av handlingar som statliga och kommunala myndigheter har gjort tillgängliga för vidareutnyttjande (4 PSI-lagen samt Prop.2009/10:175 sid. 137). I PSI-lagen avses med vidareutnyttjande användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet (6 andra stycket). I PSI-direktivtet (Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn) anges att [t]illämpningen av direktivet inte på något sätt ska påverka skyddsnivån för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen och nationell lagstiftning, och i synnerhet ändras inte genom direktivet de skyldigheter och rättigheter som anges i dataskyddsdirektivet 95/46/EG. 22

17 I förarbetena till den svenska PSI-lagen anges att en självklar förutsättning för vidareutnyttjande är att informationen är offentlig och att användningen inte innebär ett intrång i skyddet för den personliga integriteten. (Prop. 2009/10:175 Sid. 131). 5.1 Offentlighets- och sekretesslagen Uppgifter som är sekretessreglerade (se offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400) kan inte tillgängliggöras för vidareutnyttjande. Det gäller även för uppgifter där sekretessregleringen är svag. 5.2 Dataskyddsdirektivet Vår lagstiftning om personuppgiftsskydd har sin grund i dataskyddsdirektivet 95/46/EG. Direktivet är genomfört i svensk rätt genom personuppgiftslagen (1998:204) och i cirka 200 olika registerförfattningar. En inbyggd motsättning mellan PSI-lagen och lagstiftningen om personuppgiftsskydd ligger i att ändamålet med en personuppgiftsbehandling är centralt i både personuppgiftslagen och registerförfattningarna, medan vidareutnyttjande i PSI-lagen definieras som användning av handlingar för andra ändamål än de ursprungliga ändamålen. Personuppgiftslagen I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. För att personuppgifter överhuvudtaget ska få behandlas måste de grundläggande kraven i 9 vara uppfyllda. En central bestämmelse rör ändamålen för personuppgiftsbehandlingen. Personuppgifter får enligt den s.k. finalitetsprincipen bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. När väl personuppgifterna är insamlade får de inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med de ändamål som de samlades in för. 23

18 Om ändamålen för vidareutnyttjandet inte är oförenligt med de ändamål uppgifterna samlades in för, måste det vidare finnas en rättslig grund för behandlingen. Samtycke är huvudregeln för behandling av personuppgifter men det finns även andra rättsliga grunder för behandling. I princip måste den som samlar in personuppgifter för vidareutnyttjande inhämta samtycke från de registrerade, alternativt se till att det finns en annan rättslig grund för behandlingen. Det är enligt 13 personuppgiftslagen förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Enligt 21 är det förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Den personuppgiftsansvarige måste informera om den personuppgiftsbehandling som denne avser göra. Information ska normalt lämnas självmant av den personuppgiftsansvarige innan uppgifterna samlas in. Informationen ska omfatta; uppgift om vem som är personuppgiftsansvarig, uppgift om ändamålen med behandlingen samt all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om vem/vilka som uppgifterna lämnats ut till, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om information (registerutdrag) och få rättelse. Personuppgiftslagen är dock inte tillämplig vid behandling av statistiska uppgifter eftersom dessa normalt sett inte går att hänföra till en fysisk person på ett direkt eller indirekt sett. Bedömning Eftersom personuppgiftslagens hanteringsregler inte tillåter att personuppgifter behandlas för ändamål som är oförenliga med de som de samlades in för, kan handlingar som innehåller personuppgifter inte tillgängliggöras för vidareutnyttjande om det inte är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Se dock nedan angående missbruksregeln i 5 a personuppgiftslagen. 5.3 Missbruksregeln, Personuppgiftslagen 5a I personuppgiftslagen gäller olika regler beroende på om de personuppgifter som behandlas är strukturerade eller inte. 24

19 Enligt missbruksregeln (5 a ) behöver hanteringsreglerna i personuppgiftslagen inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter. Avsikten med bestämmelsen har varit att från hanteringsreglerna undanta sådan ostrukturerad vardaglig behandling av personuppgifter som typiskt sett är harmlös ur ett integritetsskyddsperspektiv. I det undantagna området ingår till exempel löpande text i ordbehandlingsprogram, löpande text på Internet eller e-postkorrespondens under förutsättning att materialet inte ingår i eller ska infogas i en databas med en personuppgiftsanknuten struktur. När missbruksregeln är tillämplig får myndigheten t ex inte publicera kränkande personuppgifter på en webbplats. För att avgöra vad som är kränkande måste man göra en samlad bedömning av hur känsliga uppgifterna är, i vilket sammanhang de förekommer, för vilket syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller riskerar att få, samt vad behandlingen kan leda till. Man får således göra en avvägning i det enskilda fallet där den registrerades intresse av en fredad, privat sfär vägs mot andra motstående intressen. Bedömning Utrymmet att tillämpa missbruksregeln bedöms vara begränsat. I de fall regeln är tillämplig, kan uppgifterna tillgängliggöras för vidareutnyttjande under förutsättning att ett sådant tillgängliggörande inte kränker den registrerades personliga integritet. 5.4 Registerförfattningar Särregler i annan lagstiftning tar över bestämmelserna i personuppgiftslagen. I så kallade registerförfattningar regleras normalt för vilka ändamål personuppgifter får behandlas. I vissa fall anges ändamålen uttömmande och ibland finns en hänvisning till personuppgiftslagens finalitetsprincip vilket ger en möjlighet att behandla personuppgifter för ett ändamål som inte är oförenligt 25

20 med de i registerförfattningen uppräknade ändamålen. Registerförfattningar innehåller ofta bestämmelser om sekundära ändamål som anger till vem och för vilka ändamål personuppgifter får lämnas ut. Många gånger regleras även sättet för utlämnade t.ex. huruvida direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnade är tillåtet. Bedömning De myndigheter som har registerförfattningar som anger för vilka ändamål personuppgifter får behandlas kan inte tillgängliggöra handlingar som innehåller personuppgifter för vidareutnyttjande om det inte framgår av registerförfattningen att uppgifterna får lämnas ut. Detta gäller oavsett om det finns en hänvisning till personuppgiftslagens finalitetsprincip i en registerförfattning eller inte. 5.5 Personuppgiftsförordningen Kommuner och landsting får enligt 12 personuppgiftsförordningen publicera diarier, protokoll och vissa andra handlingar på Internet. Den information som läggs ut på Internet får som huvudregel inte innehålla personuppgifter som direkt pekar ut den enskilde, t.ex. namn, personnummer eller samordningsnummer. Men det finns betydande undantag från huvudregeln. Bortsett från person- eller samordningsnummer, som aldrig får göras tillgängliga på Internet, får övriga personuppgifter, t.ex. namn, publiceras under förutsättning att dessa övriga uppgifter som rör den registrerade inte är känsliga (13 personuppgiftslagen) eller rör lagöverträdelser (21 personuppgiftslagen) och att det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen. Diarier och protokoll kan innehålla integritetskänsliga uppgifter av olika slag och kan därför ofta inte göras omedelbart tillgängliga i sin helhet på Internet. Det finns åtskilliga aspekter som kommunen måste beakta i samband med publiceringen. 26

21 Bedömning Bestämmelsen i 12 PuF innebär att kommuner och landsting får på en webbplats publicera personuppgifter med undantag från personnummer, känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser och när det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen. 5.6 Övrigt Även den som ska vidareutnyttja tillgängliggjorda handlingar som innehåller personuppgifter måste ha en laglig grund för behandling. Om personuppgifter ska ingå i en strukturerad samling är det personuppgiftslagens hanteringsregler som blir tillämpliga. I det här avsnittet beskrivs under vilka förutsättningar det är tillåtet att tillgängliggöra handlingar som innehåller personuppgifter för vidareutnyttjande. Innan ett sådant tillgängliggörande sker bör den myndighet som överväger ett tillgängliggörande även göra en konsekvensanalys för att komma fram till om det överhuvudtaget är lämpligt att tillgängliggöra uppgifterna. 5.7 Slutsats För att handlingar som innehåller personuppgifter ska kunna tillgängliggöras för vidareutnyttjande gäller att uppgifterna inte är sekretessreglerade och att behandlingen är tillåten enligt vår lagstiftning om personuppgiftsskydd. Om personuppgiftslagens hanteringsregler är tillämpliga på behandlingen, kan uppgifterna inte tillgängliggöras för vidareutnyttjande för ändamål som är oförenliga med de ursprungliga ändamålen. Om personuppgiftslagens missbruksregler är tillämpliga, kan uppgifterna tillgängliggöras för vidareutnyttjande under förutsättning att ett sådant tillgängliggörande inte kränker den registrerades personliga integritet. Om det finns särskild registerförfattning som reglerar personuppgiftsbehandlingen och denna innehåller 27

22 bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas, kan uppgifterna inte tillgängliggöras för vidareutnyttjande i strid med bestämmelserna i registerförfattningen. Utöver vad som i övrigt gäller, får kommuners publicering av handlingar ske i den mån det är tillåtet enligt 12 PuF dvs. när det inte gäller publicering av känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser och när det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom tillgängliggörandet. 28

23 6 Upphovsrätt och licensiering Det finns två sätt (egentligen tre där den tredje är genom enskilda avtal) som en enskild kan få rätt att vidareutnyttja handlingar från den offentliga förvaltningen. Utgångspunkten är att all alla myndighetens handlingar är verk i upphovsrättslagens mening och att de är upphovsrättsskyddade, vilket betyder att ingen annan får göra något med dem. Men det finns många och breda undantag från denna princip och den som har upphovsrätten har alltid möjligheten att licensiera material under en mer tillåtande licens för att underlätta vidareutnyttjande om det är lämpligt. I praktiken får man göra väldigt mycket med en stor del av myndigheternas handlingar. Detta kan ske genom antingen lagstadgade inskränkningar i myndighetens upphovsrätt, eller genom att myndigheten licensierar handlingarna under en öppen licens. Upphovsrätten innehåller ibland svåra gränsdragningsfrågor. Är du osäker på rättsläget i ett givet fall bör du kontakta en specialist på området. 6.1 Inskränkningar i upphovsrätten När en myndighet klargör vilka inskränkningar i upphovsrättslagen som gäller för handlingar förändras egentligen inte dessas status. Klargörandet att exempelvis en viss handling omfattas av databasmen inte upphovsrätt är ett myndighetsbeslut som kan överklagas, exempelvis av en enskild som vill att handlingen ska klassas som helt utan någon ensamrätt. Däremot kan myndigheten själv inte senare ändra sin bedömning, då denna utgör ett gynnande förvaltningsbeslut. 29

24 Det finns särskilt fyra klasser av verk som har lagstadgade och användbara inskränkningar. Om myndigheten kan besluta till vilken eller vilka klasser en viss uppsättning handlingar tillhör gör detta att vidareutnyttjare kan använda handlingarna med större säkerhet. För att tydligt kommunicera sitt beslut rekommenderar vi att myndigheten använder en eller fler av nedanstående klargörandetexter. 6.2 Klargörandetexter Tanken med dessa texter är att en myndighet på ett entydigt och lättbegripligt sätt ska kommunicera vilka upphovsrättsliga villkor som gäller för sin information. Bedömningen bör betraktas som ett myndighetsbeslut och vara bindande för myndigheten (betraktas som ett gynnande beslut med negativ rättskraft). Den är dock inte bindande för den enskilde, som kan överklaga beslutet (anföra besvär), t.ex. om en enskild menar att material som myndigheten klassat som 26 a -material egentligen ska klassas som 9 -material kan beslutet att märka det som det förra överklagas. Gemensamt för alla dessa texter är att de inte, till skillnad från en licensiering, förändrar det upphovsrättsliga läget. Den enskilde som vill vidareutnyttja materialet får inga nya rättigheter av att myndigheten använder en klargörandetext, det enda som händer är att osäkerheten minskar (och att myndigheten förlorar möjligheten att göra en ny snävare bedömning senare) Ingen upphovsrätt ( 9 -material ) Denna information omfattas inte av upphovsrätt eftersom det är [författningar / myndighetsbeslut / myndighetsyttrande / officiell översättning av det föregående]. Informationen innehåller inte kartor, bildkonst, musikaliska verk eller diktverk. Informationen omfattas inte heller av katalogskydd eller databasskydd. Du får: 30

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA

DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA DATA ÖPPNA DATA LÄNKADE DATA LÄNKADE ÖPPNA DATA Agenda 1. Nyttan med öppna data 2. Introduktion till länkade öppna data Några viktiga begrepp 1. Data? 2. PSI? 3. Öppna data? 4. Öppna offentliga data? 1.

Läs mer

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen.

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. HFD 2015 ref 3 Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a personuppgiftslagen. Lagrum: 5 a personuppgiftslagen (1998:204) 2Secure Screening AB (bolaget) tillhandahöll en tjänst som gav företag, organisationer

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs.

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen Regler för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 2013-03-01 Innehåll 1. Kort om personuppgiftslagen... 1 2. Några begrepp i PuL... 1 3. Grundläggande krav på behandling av personuppgifter...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data

Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data UTKAST Råd gällande ansvar, roller, avgifter med mera för arbetet med öppna data Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd

Läs mer

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen Sveriges Försäkringsförbund (Förbundet)

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen

Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen CIRKULÄR A 01/2009 Till Trafikförsäkringsföreningens medlemmar Rekommendation om behandling av personuppgifter om hälsa inom försäkringsbranschen Sveriges Försäkringsförbund (Förbundet) är en branschorganisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE Gothia Protection Group AB, 556567-5013 Ombud: AA Gothia Protection Group AB Box 2003 438 11 Landvetter MOTPART

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datum Diarienr 2014-10-02 2148-2014 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Tomas Isenstam Innehåll Vad är och innebär PSI-lagen? Förhållandet till så kallad öppna data Riksarkivets nya föreskriftsrätt

Läs mer

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen Sociala medier och juridik = sant Johan Bålman -delegationen Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen bereder IT-chefer Projektgrupper Kanalstrategi,

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 januari 2015 KLAGANDE 2Secure Screening AB, 556725-8560 Ombud: Advokaterna Pontus Stenbeck och Mikael Dubois Hamilton Advokatbyrå KB Box

Läs mer

Råd för kravställande vid upphandlingar

Råd för kravställande vid upphandlingar UTKAST Råd för kravställande vid upphandlingar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för kravställande vid upphandlingar...

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet Datum Diarienr 2010-01-11 1288-2009 reco.se c/o Wiky Ventures AB Industrigatan 2 a 112 46 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet Datainspektionens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 december 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB Fastighetsjuristerna Göteborg HB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Datainspektionen Box 8114

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand

Ny dataskyddslagstiftning i Europa. Agnes Andersson Hammarstrand 1 Ny dataskyddslagstiftning i Europa Agnes Andersson Hammarstrand Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 3 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund De största förändringarna Sammanfattning

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 Sidan 1 av 7 Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 1. Syfte Syftet med detta dokument är att ur ett juridiskt perspektiv förtydliga vilka regler, utöver lagarna, som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Samråd enligt 38 personuppgiftslagen (1998:204) utveckling av ny teknik för bildinformation i geografiska informationssystem (GIS)

Samråd enligt 38 personuppgiftslagen (1998:204) utveckling av ny teknik för bildinformation i geografiska informationssystem (GIS) Yttrande Dnr 2008-04-09 1070-2007 Linköpings kommun Kommunledningskontoret 581 81 LINKÖPING Att: Personuppgiftsombudet Ragnhild Klintberg Samråd enligt 38 personuppgiftslagen (1998:204) utveckling av ny

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område 2003-10-10 Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område När är PuL tillämplig? Personuppgiftslagen, PuL, är tillämplig när det är fråga om behandling av personuppgifter. Med personuppgifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Mall för licensavtal (SGU:s exempel)

Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1 Mall för licensavtal (SGU:s exempel) 1. Parter Licenstagare* Kommun A Att. Namn: Licensgivare* Sveriges geologiska undersökning (SGU) Kundtjänst (direktnummer) Kalle Karlsson Fakt. Adress: Box 99, 12390

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

rätt att dramatisera utgivet litterärt verk RAMAVTAL mellan Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Författarförbund avseende nyttjande av Sveriges Författarförbunds medlemmars verk mm i television om rätt att dramatisera utgivet litterärt verk

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling

Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling Regler för behandling av personuppgifter samt blanketter för anmälan av personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vid Göteborgs universitet. Regler för behandling av personuppgifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun Typ av dokument Regler Dokumentägare Personuppgiftsombud Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Rekommendation om behandling av personuppgifter inom försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Rekommendation om behandling av personuppgifter inom försäkringsföretagens utredningsverksamhet Bilaga 10a Styrelsen 2015-06-10 om behandling av personuppgifter inom försäkringsföretagens utredningsverksamhet Denna rekommendation har utarbetats gemensamt av Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24... 1 av 15 2007-10-26 18:01 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2005-03-09 1978-2004 ICA Sverige AB 721 84 VÄSTERÅS Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att ICA Sverige AB i kassasystemet

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer