Preparera prepositioner - Sång och musik som didaktiskt hjälpmedel för prepositionskunskap i spanska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preparera prepositioner - Sång och musik som didaktiskt hjälpmedel för prepositionskunskap i spanska"

Transkript

1 Malmö högskola Lärande och samhälle Kultur, språk och media Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Preparera prepositioner - Sång och musik som didaktiskt hjälpmedel för prepositionskunskap i spanska Prepare prepositions - Songs and music as didactic tools for knowledge of prepositions in Spanish Belén Palm Lärarexamen 270hp Lärarutbildning 90hp Slutseminarium Examinator: Magnus Persson Handledare: Anneli Einarsson

2 - 2 -

3 Abstract A central problem in all language teaching is to teach the correct use of prepositions. There are grammar rules, but also a lot of exceptions and idiomatic expressions that often have to be learnt by examples or by heart. A trick for learning might be to use a mnemonic method with songs and music to memorize a correct use of prepositions. The purpose of this study is to test a language teaching didactic exercise for knowledge of preposition in Spanish with songs and music. Grammatical aspects, rules and exceptions when studying prepositions in Spanish are presented. A literature review shows the significance of music for language learning. By lesson trials the five so called empty prepositions in Spanish: a, con, de, en and por, are studied by 40 high school students only by listening to and singing two different songs in the beginning and at the end of each Spanish lesson during two weeks. The result of the study shows an improved knowledge of correct use of the 5 Spanish prepositions among the students using the method. Furthermore, the language teaching didactic exercise with song and music was seen as a pleasurable learning experience by the students. Keywords: empty prepositions, idiomatic expressions, language pedagogy, language teaching didactic exercise, mnemonic method, pleasurable learning, preposition, Spanish prepositions

4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING SYFTE & FRÅGESTÄLLNING LITTERATURGENOMGÅNG Grammatiska aspekter Musikens betydelse för språkinlärning METOD & GENOMFÖRANDE Val av metod Urval av undersökningsgrupp Genomförande Diagnos Sångerna Studiens tillförlitlighet Etiska frågor RESULTAT SLUTSATS & DISKUSSION REFERENSER BILAGOR - 4 -

5 - 5 -

6 1. INLEDNING Min undersökning utgår från ett centralt problem i all språkundervisning: att förmedla kunskap om korrekt användning av prepositioner. Problemet gäller i princip för all undervisning i moderna språk (engelska, tyska, franska, spanska). I egenskap av lärare i spanska och som spanskfödd och spanskspråkig "invandrare" till Sverige är jag särskilt intresserad, och har kanske särskilda förutsättningar, att ta upp problemet med tillämpning i just undervisning i spanska på grundskolans högstadium. Mitt intresse för prepositionsinlärning började egentligen när jag flyttade till Sverige och jag var tvungen att lära mig ett nytt språk. Liksom många andra som ska lära sig ett främmande språk i vuxen ålder stötte jag på alla svårigheter som det innebär att lära sig en korrekt användning av prepositionerna i det nya språket. Visst finns det regler, men kanske framför allt en mängd undantag som är idiomatiska, d.v.s. karakteristiska för ett visst språk och som därför bara kan läras genom exempel och praktisk användning och inövning. Ett knep och system för att lättare kunna lära sig användningen av prepositioner är att utnyttja en s.k. mnemoteknisk metod och med hjälp av sång och musik nöta in prepositionerna. Mnemoteknisk metod innebär att man använder sig av minneskonsten för att underlätta inlärandet och komma ihåg kunskap. I mitt fall lärde jag mig att använda prepositioner i rätt sammanhang och rätt idiomatisk kombination genom att lära mig sånger utantill. Inom förskolan används sång och musik ofta i den pedagogiska verksamheten och är exempel på uttrycksformer som utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Lpfö 98, 2010:7). Med sång, musik, ramsor och rytm som inlärningsmetod kan man försöka få saker och ting att fastna i minnet och kanske kan en metod som är vanlig i förskolan, även användas oftare på äldre skolelever för att stimulera en mer aktiv och receptiv inlärning av t.ex. språkvalet. Sånger och - 6 -

7 sångtexter i undervisningen används då och då av språklärare, men syftet är vanligtvis att bredda elevernas ordförråd eller att visa på olika grammatiska strukturer såsom olika verbformer. Sånger och sångtexter används också i språkundervisningen för att återspegla olika kulturella aspekter, men vad jag vet sällan som medel och metod för memorering av prepositioner. Som pedagog bör man också tänka på att olika elever har olika behov och tar till sig kunskap på olika sätt. Musik och sång är alternativa verktyg för en lärare för att nå fram med sitt budskap till sina elever. I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står bl.a. att lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Lgr-11, s.13). Skolinspektionen menar också i en rapport från förra året att kursplanen i musik lyfter fram musikämnets möjligheter att fungera som en konkret utgångspunkt och ett stöd för lärande i andra ämnen. (Skolinspektionens rapport 2011:5) - 7 -

8 2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING Syftet är att med ett didaktiskt nytänkande pröva en språkpedagogisk metod för att utveckla lärandet av korrekt prepositionsanvändning i spanskundervisningen i årskurs 8 och årskurs 9 med hjälp av sång och musik. De frågeställningarna som jag har är två: 1. Övergripande frågeställning: Hur kan man utveckla språkpedagogik med hjälp av sång och musik? 2. Projektspecifik frågeställning: På vilka sätt kan man använda sång och musik i undervisningen om spanska prepositioner i årskurs 8 och årskurs 9? - 8 -

9 3. LITTERATURGENOMGÅNG 3.1 Grammatiska aspekter I den första delen av arbetet har jag valt att beskriva den allmänna problematiken med lärandet av prepositioner samt prepositionskunskapens traditionella metodik, d.v.s. regler och undantag som finns i spanskan när man lär sig prepositioner. Med hjälp av lingvistiker som bl.a. Gómez, L. (2002) klassificeras och definieras prepositionerna som ordklass utifrån en grammatisk analys samt deras betydelse förklaras. Det speciella problemet som gäller för inlärningen av korrekt användning av prepositioner presenteras. Det finns ett regelverk, men också en mängd undantag som är idiomatiska och som bara kan läras in genom exemplifiering, praktisk användning och innötning. Jag kommer också att göra en teoretisk genomgång av prepositionernas olika form och funktion med stöd från grammatiker och lingvistiker för att skapa förståelse för ämnets komplexitet. De spanska prepositionerna, som är 19 stycken, presenteras och rangordnas efter hur ofta de används för att kunna upprätta någon slags prioriteringslista över vilka som är de allra viktigaste att lära sig. Ordet preposition kommer från latin, praepositio, som också är en översättning av det grekiska ordet, próthesis. Prepositionen har fått sitt namn efter sin position d.v.s. den ligger alltid framför de nominala fraserna. I det spanska språket, liksom i de övriga romanska språken, är prepositionens roll väldigt viktig, eftersom prepositionerna i många fall ersätter ändelserna i de sex latinska kasusen. De 19 spanska prepositionerna är: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras (till, framför, under, som, med, mot, av, från, i, mellan, emot, till, för, via, som, utan, så att, över, efter). Enligt Kungliga Spanska Akademins Ordbok (DRAE) definieras en preposition som la parte invariable de la oración, cuyo oficio es enlazar el regimen o relación que entre sí - 9 -

10 tienen dos palabras (DRAE, p. 1659) d.v.s. den oföränderliga delen av meningen som har som uppgift att koppla samman två ord. Prepositionerna kan analyseras och klassificeras efter form, funktion och betydelse. Till sin form är prepositionen oföränderlig, d.v.s. den har inga ändelser och kan inte agera självständigt, alltså syntaktiskt. (Gomez, 2002:218) Prepositionens funktion är att vara det sammanlänkande elementet som upprättar ett samband mellan ord. De ord som prepositionen parar ihop är ofta substantiv (eller ord som fungerar som substantiv: infinitiv pronomen), verb, adverb och adjektiv, t.ex. salen del agua = de kommer upp från vattnet (verb och substantiv) eller caer del cielo = att falla från himlen (infinitiv och substantiv). Vad gäller betydelse så finns det prepositioner med sin egen betydelse som kan vara figurativ, som t.ex. sobre (över) som indikerar encima de (ovanpå) eller sin (utan) som indikerar brist eller avsaknad. Andra prepositioner har olika betydelser beroende på sammanhanget som t.ex. con (med) som kan indikera sällskap: Estoy con Juan (Jag är med Juan), det instrument som man använder för att göra något: Lo corté con el cuchillo (Jag skar det med kniven) eller sätt: Me miró con malos ojos (Han tittade snett på mig). Slutligen finns det några prepositioner utan lexikal betydelse, d.v.s. utan ordets egen betydelse, som prepositionen a som används som ett märke för den gamla kasusformen dativ, t.ex. Vi a Pedro en Madrid (Jag såg Pedro i Madrid). (Gomez, 2002) Den traditionella grammatiken (RAE, Esbozo, 1982) till skillnad från den kontrastiva grammatiken, d.v.s. när likheter mellan två olika språk behandlas utifrån sina respektive grammatiska strukturer, klassificerar prepositioner efter innebörd, i preposiciones llenas (fulla) och preposiciones vacías (tomma). De flesta prepositioner har en egen betydelse, de s.k. llenas (fulla), men det finns vissa prepositioner som används väldigt ofta och på så många olika sätt att de har tappat sin ursprungliga betydelse. Dessa är de s.k. preposiciones vacías (tomma). De är fem till antalet (a, de, en, con, por) och kommer att spela huvudrollen i denna studies kommande lektionsförsök eftersom betydelsen hos de här fem tomma prepositionerna varierar så mycket. Jag presenterar även här en lista på de fem prepositionerna med olika semantiska värden beroende på sammanhang och término de preposición, d.v.s. ord omedelbart efter prepositionen. (Busquets - Bonzi 1991: )

11 a con movimiento, dirección (rörelse, riktning): Mañana me voy a Alemania. (Imorgon ska jag åka till Tyskland) Movimiento, término (rörelse, uttryck): Llego a la escuela puntualmente. (Han/Hon kom i tid till skolan) ubicación figurada (figurativa plats): Se sentaron al sol. (De satte sig i solen) ubicación con respecto a otro lugar (plats i förhållande till en annan plats): Los lavabos están a la derecha al entrar. (Toaletterna ligger till höger när man kommer in) frases adverbiales (adverbialfraser): A menudo obra a tontas y a locas. (Oftast agerar han/hon utan att tänka) tiempo puntual (tidpunkt): Regresará a la medianoche. (Han/Hon återvänder mitt i natten) : : compañía (sällskap): Estuve con ella toda la noche. (Jag var med henne hela natten) medio (medel): Escribe con pluma estilográfica. (Han/Hon skriver med reservoarpenna) modo (sätt): Habla con mucho énfasis.(han/hon pratar väldigt emfatiskt) de procedencia (härkomst): Vengo de la oficina. (Jag kommer från kontoret) materia (material): Ese reloj es de oro. (Den där klockan är gjort av guld) propiedad (ägande): Es la casa de los abuelos. (Det är morföräldrarnas/farföräldrarnas hus causa (orsak): Nos tronchamos de risa. (Vi spricker av skratt) en calidad de (som): Está de médico en urgencias. (Han/Hon arbetar som akutläkare) especificación (beskrivning): Usa una plancha de vapor. (Han/Hon använder ett ångstrykjärn)

12 tiempo durativo (varaktighet): Trabaja de noche como telefonista. (Han/Hon arbetar som telefonist på natten) en ubicación (plats): Está en casa el señor Perez? (Är herr Perez hemma?) estado (tillstånd): Está en peligro.(han/hon är i fara) tiempo durativo (varaktighet): En verano llueve poco. (Det regnar lite på sommaren) por lo que se refiere a (referens till): Juan es especialista en pediatría. (Juan är specialist i pediatri) modo (sätt): Se pusieron en orden en fila india.(de ställde sig på rad) por causa (orsak): por tu culpa he perdido mi trabajo. (P.g.a. dig har jag förlorat mitt jobb) medio (medel): Le mando la carta por avión. (Jag skickade brevet med flygpost) a través de (genom): Paseaba por el parque con el perro. (Jag gick genom parken med hunden) precio (pris): Compré el turmix por cien uros. (Jag köpte mixern för hundra uro) tiempo futuro delimitado (begränsad tid): Te presto el libro por una semana. (Jag lånar ut boken i en vecka) agente de pasiva (agent): Fue atropellado por un camión. (Han/Hon blev påkörd av en lastbil) Samma tomma preposition används alltså med olika betydelser beroende på sammanhang. Generellt kan sägas att prepositioner innehåller betydelser om plats, tid, sätt, instrument och syfte. Prepositionerna har också ofta en s.k. deiktisk funktion som markör av tid och rum, i diskursen och i kommunikationen, d.v.s. de är beroende av den yttre situationen. Det är därför prepositionerna inte har någon egen innebörd, utan är

13 kontextberoende i sin betydelse. (Gomez, 2002:104) Enligt Laguna Campos (2004) är de mest problematiska prepositionerna: a, con, de, en, por. Dessa fem är de svåraste att förklara för eleverna, eftersom de har en mycket varierade semantisk klassificering som kan innebära att samma preposition har olika betydelser. (Laguna Campos 2004: ) 3.2 Musikens betydelse för språkinlärning Det finns gott om forskning om musikens betydelse för språkinlärning. Flera psykologer och lingvister har visat på musikens stora och positiva inflytande på människans förmåga till språkinlärning. En av dem är Krashen (1983) som talar om musiken som aktivator av en rad viktiga teoretiska mekanismer som behövs vid språkinlärning. Ett annat exempel på forskare som har musik och sång i språkinlärning som centrala begrepp i sina studier är Griffee (1998) som menar att rytmer kombinerat med bokstäver har stor betydelse i barnets språkutveckling. Det finns de som hävdar att sången gör att lärandet blir lättare och mer varaktig (Lozanov & Gateva, 1983) eller att sjunga sånger är väldigt effektivt för att memorera språkmaterial (Bancroft, 1999). Landberg (2000) anser att det är en stor fördel när man lär sig språk om man har en god förmåga att lära sig utantill och minnas och påpekar att ett effektivt hjälpmedel i inlärningen av språk är språkmelodi, rörelse och rytm. Lafford (1995) relaterar till Ellis (1986) och intresserar sig för den avsiktliga och metodiska imitationens betydelse för inlärning av grammatik och språkstrukturer. Med musik blir det ännu lättare att härma sångarens röst och få textraderna att fastna i minnet. I Ulf Jederlunds bok Musik och språk (2011) kan man läsa att musikens betydelse, både som ämne och som en del av barns utveckling, blev särskilt uppmärksammad i slutet av 1990-talet då man i media lyfte fram den s.k. Mozarteffekten. Flera journalister rapporterade om olika forskningsresultat som visade på ett starkt samband mellan musiklyssnande och förbättrade studieresultat och den sorts musik som visade sig vara mest effektiv för att förbättra studieresultaten var Mozarts utkom också Don Campbells omtalade och populärvetenskapliga bok The Mozart Effect: Tapping the Power of Music to Heal the Body, Strengthen the Mind, and Unlock the Creative Spirit,

14 som i stort sett gick ut på att man kunde höja sitt IQ genom att lyssna på Mozart och som fick tusentals blivande föräldrar att spela Mozarts pianokonserter för sina ofödda foster genom att sätta hörlurarna till den svällande magen. Senare forskning har visserligen visat att det finns en likhet mellan musikspråk och talspråk som Jederlund (2011) lyfter fram i sin bok. Både musikspråk och talspråk har gemensamma komponenter såsom tonhöjd, tonstyrka, tempo, rytm, betoning och pauser. Han menar att det är viktigt att utveckla sinnet för dessa komponenter för såväl de talade språken som för läs- och skrivförmågan. Maria Spychiger (1998) från Schweiz visade i en omfattande studie att fem timmars extra musikundervisning per vecka förbättrade barnens kunskaper i både språk och matematik, men tanken om musikens positiva effekter på inlärningsförmågan är långt ifrån ny. Redan antikens Platon menade att musiken är viktig för att den skapar och förstärker förnuftet hos människorna samtidigt som harmonin och rytmen i musiken håller tillbaka människors vrede och mildrar den. (Odenåker, 2008) Idag vet vi att musiken som prestationshöjare naturligtvis också har både fysiologiska och biokemiska förklaringar. Musiken kan fungera som pacemaker, då den kan påverka vår andning, hjärtslag och blodtryck. Både hormoner som adrenalin och kroppens naturliga narkotika endorfiner kan frigöras av musik. Sång och musik som pedagogiskt hjälpmedel i allmänhet är en både beprövad och uppskattad metod i olika undervisningssituationer. Enligt Bürman Marta Gil (2002, 84) uppskattas arbetet med just sånger i klassrummet av 90% av lärarna och 76% av eleverna. Samtidigt är det viktigt att poängtera att sång och musik är ett av flera omtyckta hjälpmedel i språkundervisningen, men inte det enda. Det behövs en rad olika didaktiska övningar för att ta till sig ett nytt språk. Nyligen har Kunskapskanalen på Sveriges Television starta en ny programserie som heter I love språk och som handlar om hur musiken kan utveckla språket. I programmet tar man upp frågor som t.ex. på vilket sätt man kan använda sig av musiken i språkundervisningen - frågor som påminner om mina egna frågeställningar. Det finns flera aspekter på användandet av sång och musik som pedagogiskt hjälpmedel i

15 språkundervisningen. Innötning, rytm och takt är en, men det finns också ett sociokulturellt perspektiv där t.ex. sång och musik är bärare av ett främmande lands språk och kultur. Dessutom kan sång och musik bidra till att skapa gemenskap i en grupp av elever och helt enkelt spela en positiv roll för att skapa en bra och trivsam undervisningsmiljö

16 4. METOD & GENOMFÖRANDE Metoden som jag har valt att använda mig av kan sägas vara ett utvecklingsarbete. Det innebär utveckling i två avseende: för det första att jag söker nya vägar i jämförelse med traditionella didaktiska grepp för prepositionsundervisning, för det andra att jag försöker utveckla min egen metod som jag tidigare på försök prövat på olika nivåer i spanskundervisningen. Metoden som jag iscensatt under mina lektionsförsök kan beskrivas som både språkanalytisk och pragmatisk. Tillvägagångssättet innebär att jag dels vill förmedla en grammatikteoretisk kunskap, ett grundläggande grammatiskt regelverk, dels och i första hand vill att eleverna ska ta till sig så mycket som möjligt direkt via sången och musik för praktisk och omedelbar användning. Teori och praktik ska idealiskt sett gå hand i hand, men även de elever som inte kan ta till sig det grammatiska tänkandet ska kunna praktisera idiomatisk precision, d.v.s. hantera och använda de spanska prepositionerna på ett korrekt sätt. 4.1 Val av metod Jag har valt att göra en liten undersökning i två årskurser på grundskolans högstadium, årskurs 8 och årskurs 9, för att kunna få en liten inblick i om musik och sång kan påverka elevernas förmåga till lärandet av de spanska prepositionerna. Undersökningen är inte omfattande, utan består i all enkelhet av två diagnoser samt två sånger som skall sjungas vid varje lektionstillfälle under en tvåveckorsperiod. Det har varit nödvändigt att ta hänsyn till såväl tidsaspekten för arbetets genomförande som till det faktum att inte ta alltför mycket tid i anspråk från elevernas ordinarie undervisning. Det hade naturligtvis varit önskvärt att få möjlighet att arbeta med metoden i lite större omfattning. Min undersökning har begränsats till att omfatta de fem mest problematiska prepositionerna i spanskan. Hade jag t.ex. haft möjlighet att genomföra lektionsförsöket

17 under en hel termin kunde jag ha använt mig av fler sånger samt kanske täckt in spanskans samtliga 19 prepositioner i undersökningen. Lektionsförsöken kanske dessutom skulle kunna ha genomförts i fler klasser och kanske i högstadiets alla tre årskurser och resultaten skulle då även kunna ha utvärderats ur ett jämförelseperspektiv årskurserna emellan. 4.2 Urval av undersökningsgrupp Mitt lektionsförsök genomfördes vid den privata grundskola i Skåne där jag för närvarande arbetar som vikarierande spansklärare. En klass i årskurs 8 och en klass i årskurs 9 valdes ut för att delta i lektionsförsöket. Anledningen till att just årskurs 8 och 9 valdes ut grundade sig på de språkkunskaper i spanska som dessa nivåer förväntas ha. Prepositionsförekomsten i läroböckerna för årskurs 8 och 9 var betydligt mer frekvent än i läroböckerna för årskurs 6 och 7 och jag gjorde bedömningen att mitt lektionsförsök skulle vara till störst glädje för högstadiets två sista år. 4.3 Genomförande Jag började med att fråga rektor och skolledningen på den skolan jag vikarierar på om jag fick tillstånd att använda mig av mina elever och lektionstid för att genomföra den aktuella undersökningen med målsättningen att testa ett lite annorlunda sätt att förmedla kunskap om de spanska prepositionerna. Efter godkännande från skolledningen informerade jag de berörda eleverna om projektet. Jag berättade att det var en del av mitt examensarbete, vad själva lektionsförsöket skulle handla om och undrade om de var intresserade av att delta. Alla elever tyckte att det var helt okej att ställa upp och vissa tyckte t.o.m. att det lät spännande och intressant med mitt lektionsförsök. Jag förklarade för mina elever att undersökningen bestod av två moment: en skriftlig diagnos som skulle testa deras kunskaper om spanska prepositioner och ett sångmoment där två sånger innehållande ett antal spanska prepositioner och prepositionsuttryck skulle sjungas i början och i slutet av varje spansklektion under en tvåveckorsperiod. Jag informerade även om att utvärdering därefter skulle ske med en avslutande skriftlig diagnos för att mäta effekten av sångmomentet. Eleverna informerades också om att diagnoserna skulle genomföras anonymt och att inga av momenten skulle betygssättas

18 4.3.1 Diagnos Redan dagen efter att eleverna informerades om lektionsförsöket så genomfördes en diagnos för att testa elevernas kunskaper om spanska prepositioner och prepositionsuttryck (se bilaga 1). Själva diagnosen bestod av ett antal meningar på spanska där prepositionerna i meningarna utelämnats. Eleverna får ett antal prepositioner att välja mellan och uppmanas att fylla i korrekt preposition i luckorna. Efter tvåveckorsperioden med sångövningarna i början och slutet av varje lektion genomförs sedan exakt samma diagnos på nytt. Resultatet värderas för att se om och på vilket sätt förmågan till korrekt prepositionsanvändning har förändrats. I den avslutande diagnosen finns det även möjlighet för eleverna att själva utvärdera det nya sättet att lära sig prepositionerna och anonymt tycka till om undervisningsmetoden Sångerna Efter ett antal timmars sångresearch så valde jag ut två sånger (se bilaga 2) innehållande många prepositioner och vanliga prepositionsuttryck, framför allt de fem s.k. tomma prepositionerna som anses vara de mest komplicerade att lära sig. Den ena sången Para toda la vida blev en låt från popgruppen La oreja de Van Gogh från San Sebastian, en av Spaniens mest populära popgrupper. Den andra sången blev en känd barnvisa med titeln Mambrú. De två utvalda sångtexterna gicks igenom med eleverna för att de skulle förstå vad de sjöng om de närmaste två veckorna och lite extra fokus ägnades åt prepositionerna och prepositionsuttrycken. Därefter inleddes två veckors intensivträning i sång och spansk prepositionsanvändning. Det flesta av eleverna i båda årskurserna sjöng med så fort jag satte igång musiken på den bärbara cd-spelare som jag hade till min hjälp. Många av eleverna var till och med snabba med att påminna mig om att vi skulle sjunga så fort de kom in i klassrummet de närmaste dagarna, framför allt i årskurs 8. I årskurs 9 var det några elever som mot slutet av den andra veckan hade tröttnat lite på att sjunga, men på det stora hela så sjöng

19 alla med och eleverna lärde sig sångerna väldigt snabbt, framför allt refrängerna. I helt andra undervisningssammanhang använde också vissa elever ord från sångtexterna som de uppenbarligen snappade upp i samband med sångstunderna. 4.4 Studiens tillförlitlighet Min undersöknings tillförlitlighet, d.v.s. dess reliabilitet (Stukát 2005), måste nog sägas ha vissa begränsningar. Undersökningen omfattar bara två veckors projekt med lektionsförsök i två klasser om ca 20 elever i varje grupp. Underlaget är därmed begränsat och resultaten i min undersökningsgrupp kan inte sägas vara gällande för alla i den större gruppen elever som läser spanska. Undersökningen ger i alla fall en bild av problematiken med inlärning av prepositioner i spanskundervisningen och kan fungera som exempel på en lite annorlunda metodik för inlärning som trots allt har viss effekt i undersökningsgruppen. För att kunna dra mer långgående slutsatser hade det krävts en mer omfattande undersökning. Ett problem som man dessutom bör vara medveten om vid observationer av detta slag är att undersökningsgruppen kan påverkas av det faktum att observatören också är elevernas ordinarie lärare och detta i sin tur kan i vissa fall påverka resultatet (Andersen, 1998). Man skulle kunna uttrycka det som att det föreligger en jävsituation då observatören även är ordinarie lärare åt den undersökta gruppen. Eleverna skulle kunna ha en tendens till att försöka att uppnå ett resultat som de tror att observatören vill ha om de vill ställa sig in hos sin lärare. Omvänt skulle man kunna tänka sig att elever som inte gillar sin lärare vill sabotera lektionsförsöket för observatören. Å andra sidan skapas det samtidigt en tryggare miljö som kan vara till fördel för resultatet, då undersökningsgruppen och observatören känner varandra. Vad gäller mitt eget lektionsförsök upplevde jag inte att jag satt på dubbla stolar som både observatör och ordinarie lärare och att mina dubbla roller på något sätt skulle ha påverkat resultatet. Jag var förhållandevis ny som deras spansklärare och hade bara haft mina elever under några veckor innan jag satte igång projektet. Eleverna visade snarare prov på nyfikenhet på vad mitt lektionsförsök skulle leda till än att de signalerade att

20 miljön på något viss skulle vara otrygg p.g.a de inte hade känt mig så länge. 4.5 Etiska frågor Som forskare är det viktigt att vara medveten om att man har ett etiskt ansvar och att man måste tänka på sina yrkesetiska principer i sitt undersökningsarbete. Forskningen bedrivs med människor och de som deltar gör det på frivillig basis. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra forskningsetiska principer som har till syfte att reglera förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Den första av vetenskapsrådets principer är informationskravet där forskare har en skyldighet att informera om forskningens syfte. Den andra principen gäller samtyckeskravet som innebär att deltagarna själv ska kunna bestämma om sin medverkan. En tredje forskningsetisk princip är konfidentialitetskravet, d.v.s. kravet på anonymitet. Den sista huvudprincipen rör själva nyttjandet och innebär att all uppgifter som samlas in om enskilda personer endast används för undersökningsändamålet. Jag kan konstatera att min egen undersökning uppfyller alla fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet framhåller. Mina elever informerades om såväl syfte och målsättning med lektionsförsöket. Det var frivilligt att delta, diagnostesterna gjordes anonymt och inga moment i undersökningen betygsattes. Inte heller skolans namn anges. Alla insamlade uppgifter har endast använts för den aktuella undersökningen

21 5. RESULTAT För att redovisa resultatet av lektionsförsöket på ett så överskådligt sätt som möjligt har jag valt att använda mig av ett antal stapeldiagram som visar antalen korrekta svar som har uppnåtts i de båda diagnoserna. Förkunskaperna om prepositionsanvändning i spanska innan sångmomentet jämförs med förmågan att använda prepositioner på ett korrekt sätt efter tvåveckors sjungande. Jag har valt att fokusera på de fem s.k. tomma prepositionerna i spanskan: a, de, en, con samt por. Det är alltså bara korrekt användning av dessa fem prepositioner som reflekteras i diagrammen, även om exempel på ytterligare några prepositioner fanns med i såväl diagnoserna som i sångerna. Hänsyn har tagits till att antalet deltagare i den andra diagnosen p.g.a. sjukfrånvaro var något färre än i den första diagnosen. Antalet rätta svar per årskurs har helt enkelt dividerats med antalet verkliga deltagare per årskurs i båda diagnoserna för att få fram ett medelvärde för respektive diagnos som därefter har multiplicerats med 20 deltagare per årskurs. Det första diagrammet visar resultatet av det totala antalet korrekta svar i de båda diagnoserna. I det andra diagrammet redovisas det totala antalet korrekta svar per årskurs. I det tredje diagrammet har jag redovisat korrekta svar per preposition och i det fjärde och sista diagrammet redovisas slutligen korrekta svar per preposition per årskurs. I den andra diagnosen gavs även möjlighet för eleverna att i fritext utvärdera lektionsförsöket och lämna kommentera till hela projektet. Som avslutning av resultatpresentationen har jag sammanställt några statistikuppgifter över vad eleverna tyckte

22 Diagram 1: Totalt antal korrekta svar Diagnos 1 & Diagnos 2 Diagnos 1 Diagnos Korrekta svar 840 Det totala antalet korrekta svar ökade från 637 i Diagnos 1 till 840 korrekta svar i Diagnos 2, d.v.s. eleverna förbättrade sig med +32% i Diagnos 2 som genomfördes efter lektionsförsöket med de två utvalda sångerna. Diagram 2: Totalt antal korrekta svar Diagnos 1 & Diagnos 2 per årskurs Diagnos 1 Diagnos 2 Korrekta svar Åk åk 8 8 Korrekta svar Åk åk 99 Det totala antalet korrekta svar ökade från 284 till 382 (+34%) i årskurs 8 samt från 353 till 458 (+30%) i årskurs 9 mellan Diagnos 1 och Diagnos

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09173-7 Madeleine Vaderlind och Liber AB Projektledare och redaktör:

Läs mer

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis?

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? ÅK 9 INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? 1 GLOSOR som finns i texten på provet 1. ella es de 2. quiere ser 3. fotomodelo 4. quiere cantar como 5. él/ella dice 6. que su vida 7. es muy aburrida 8.

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

Planering spanska åk 8 Ht 2013

Planering spanska åk 8 Ht 2013 LPP- spanska åk 8 Vid frågor: peter.annerstedt @eskilstuna.se Planering spanska åk 8 Ht 013 (Grupp 8AD 1) Syfte: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09181-2 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103259/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León ANIMALES // Djur Oveja Oso Cerdo Gallina Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León Goat Häst Slagträ Leon Oso Panda Perro Tortuga Loro Panda Hund Turtle

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Planering för moment2 Spanska

Planering för moment2 Spanska Period: v10-v14 Planering för moment2 Spanska Material: Vale7 Textbok och Övningsbok. Stenciler från Lärarhandledningen Kapitel: 14 Algo de comer s54-55 Vokabulär: Matord, siffrorna, riktningsord, Grammatik:

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen

9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen 60. 9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen A. Bara vissa verb kan ha dativobjekt (eller indirekt objekt). Det är verb som gör något för/åt någon, som comprar (köpa), dar (ge), decir

Läs mer

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Spansklärares värderingar, dilemman och förslag 1 Språk och ämnesspråk 2 1 Vad ingår i en kommunikativ språkundervisning? Grammatisk kompetens Sociolingvistisk

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Libro de trabajo. Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L Beeck BONNIERS KAPITEL 5 7

Libro de trabajo. Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L Beeck BONNIERS KAPITEL 5 7 Libro de trabajo Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L eeck ONNIERS KPITEL 5 7 5 Los regalos En el escaparate Tarea Libro de textos: Para ihop... Ejercicio 1 estämd artikel i plural, 1 Plural

Läs mer

KURSPLAN Spanska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Spanska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(9) KURSPLAN Spanska, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Spanish, 1-30, 30 credits Kurskod: LS1G11 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-06-12 Gäller fr.o.m.: HT 2014

Läs mer

SP1103, Spanska, grundkurs, 30,0 högskolepoäng Spanish: Introductory Course, 30.0 higher education credits

SP1103, Spanska, grundkurs, 30,0 högskolepoäng Spanish: Introductory Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SP1103, Spanska, grundkurs, 30,0 högskolepoäng Spanish: Introductory Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi .. Palabras clave/nyckelord cadena humana = mänsklig kedja especie = art protección = skydd campo de golf = golfbana carreteras = vägar quitar = ta bort hacer obras = bygga, göra byggprojekt catálogo de

Läs mer

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte vara?

Läs mer

7 : 1 Oregelbundna verb presens ser

7 : 1 Oregelbundna verb presens ser 44. 7 : 1 Oregelbundna verb presens ser Spanskan har 2 verb för vara, ser och estar. Ser används bl.a.vid substantiv, räkneord och pronomen och beskriver något karakteristiskt, t.ex. religion, yrke, ursprung,

Läs mer

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan DEL 1 HITTA HEM Aquí es Dónde está Perdón señor No entiendo/no comprendo A la derecha Todo recto Sigue recto Al final de la calle A la izquierda Esa calle Volver a casa Den där gatan Till vänster Återvända

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Som en följd av den allt större betoningen

Som en följd av den allt större betoningen Grammatikens roll i spanskundervisningen så tycker lärarna Annika Nylén Vilken roll spelar grammatikundervisningen i dagens språkundervisning? Hur ser en didaktisk grammatik för användning i moderna språk

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Furutorpskolan Vannebergavägen 36 288 32 Vinslöv 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Hässleholms kommun Stadshuset 281 80 Hässleholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Vålbergsskolan Nors skolområde 660 50 Vålberg 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Karlstad kommun 651 84 Karlstad Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Skola; Vålbergsskolan

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Datum: 2010-08-19 Ämnesansvariga: John Dennis, Maria kehlmeier, Karin Munthe, Elin Fengpíng Mao Undervisning i Moderna språk

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11 VT14 V.10-11 SPANSKA ÅK 9 1. Att köpa en biljett 1. un billete en biljett 2. por favor om jag får be, snälla 3. para qué día? till vilken dag? 4. para hoy till / för idag 5. para mañana till imorgon 6.

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv SPELRECENSIONER: GTA 5 Grand Theft Auto 5 är enligt mig ett spel som står ut från mängden av de spel som finns i hela världen. Det som gjort att Grand Theft Auto-serien

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby

Lära matematik med datorn. Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Lära matematik med datorn Ulrika Ryan, projektledare för Matematik för den digitala generationen Byskolan, Södra Sandby Innehåll Varför undervisar jag som jag gör? Lärarens roll i det digitala klassrummet

Läs mer

Lektionsplanering V.38 Unidad 2

Lektionsplanering V.38 Unidad 2 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Spanska, nybörjarkurs, HT 2009, Kurskod: 713G04 Sophia Björsner, tel: 013-28 18 62 sophia.erics@liu.se (Med reservation för ändringar)

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Teknik Möjligheter och dilemman. Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet Maria.svensson@ped.gu.

Teknik Möjligheter och dilemman. Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet Maria.svensson@ped.gu. Teknik Möjligheter och dilemman Maria Svensson Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Göteborgs universitet Maria.svensson@ped.gu.se Barn och ungdomars uppfattningar om tekniska system Teknik

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas.

Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. Träff 1 1. Utse en diskussionsledare för dagens träff. Diskussionsledaren ser till att alla punkter (1 8) hinner behandlas. 2. Diskutera kursuppläggningsförslaget. Bestäm veckor och tider för de olika

Läs mer

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER

DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER DETALJER GÄLLANDE VÅRA KURSER SEMI-INTENSIV KURS 1 (20h per vecka) 2 (20h + 5h per vecka ) Vår semi-intensiva spanska kurs består av 20 timmars lektionstid eller 20 timmar plus ytterligare 5 timmar kultur

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Lärares syn på målspråksanvändning i klassrummet

Lärares syn på målspråksanvändning i klassrummet Lärares syn på målspråksanvändning i klassrummet Om förutsättningar och strategier hos fem lärare i Sverige och Spanien Tove Dahlberg Student Ht 2012 Examensarbete, 30 hp Lärarprogrammet, 300 hp Resumen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Under året har vi haft barnens språkliga utveckling i fokus. Det har tagit sig olika uttryck utifrån barnens intressen och ålder. De äldre barnen har jobbat

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

PROGRAMMANUS SPANSKA

PROGRAMMANUS SPANSKA PROGRAMMANUS SPANSKA PRODUCENT: JANSSON PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 104054RA 1 SÄNDNINGSDATUM: 2014-12-20 En la calle Del 2 Om slang på spanska Välkommen till den andra delen av tre

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9

Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Lokala kursmål och betygskriterier för engelska årskurs 6-9 Datum: 2010-08-11 Ämnesansvarig: John Dennis & Maria Kehlmeier Ämnets syfte Allt fler människor världen över talar engelska. Genom att tala engelska

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 4 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 4 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna.

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i engelska i grundskolan 3.2 Engelska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden,

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

Intervju med den andre

Intervju med den andre Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del II 15 högskolepoäng Intervju med den andre Marcus Andersson Lärarexamen 210hp Kultur, Medier, Estetik Datum för

Läs mer

Seniorernas veckobrev V.11

Seniorernas veckobrev V.11 Hej alla föräldrar och elever i seniorlaget! Under veckan har eleverna arbetat flitigt med att slutföra sina inlämningsuppgifter i NO/teknik som skulle vara inlämnade idag, fredagen den 18 mars. I och

Läs mer

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik

Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg. Ett program för undervisning i teknik och fysik Tina Sundberg It-pedagog AV-Media Kronoberg Ett program för undervisning i teknik och fysik Vad är Algodoo? Ett program för alla åldrar Skapa simuleringar i fysik och teknik Uppföljare till Phun Bakgrund

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk

Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Framtiden för lärarutbildningar i moderna språk Pernilla Rosell Steuer, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Eller: Finns det en framtid för lärarutbildningar i moderna språk? Bakgrund

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Att hantera två eller flera språk

Att hantera två eller flera språk www.sprakenshus.se Att hantera två eller flera språk Klarar barn med funktionshinder detta? Vilka fördelar både för barn och personal med att arbeta med flera språk? Vilka nackdelar både för barn och personal

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer