Preparera prepositioner - Sång och musik som didaktiskt hjälpmedel för prepositionskunskap i spanska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preparera prepositioner - Sång och musik som didaktiskt hjälpmedel för prepositionskunskap i spanska"

Transkript

1 Malmö högskola Lärande och samhälle Kultur, språk och media Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Preparera prepositioner - Sång och musik som didaktiskt hjälpmedel för prepositionskunskap i spanska Prepare prepositions - Songs and music as didactic tools for knowledge of prepositions in Spanish Belén Palm Lärarexamen 270hp Lärarutbildning 90hp Slutseminarium Examinator: Magnus Persson Handledare: Anneli Einarsson

2 - 2 -

3 Abstract A central problem in all language teaching is to teach the correct use of prepositions. There are grammar rules, but also a lot of exceptions and idiomatic expressions that often have to be learnt by examples or by heart. A trick for learning might be to use a mnemonic method with songs and music to memorize a correct use of prepositions. The purpose of this study is to test a language teaching didactic exercise for knowledge of preposition in Spanish with songs and music. Grammatical aspects, rules and exceptions when studying prepositions in Spanish are presented. A literature review shows the significance of music for language learning. By lesson trials the five so called empty prepositions in Spanish: a, con, de, en and por, are studied by 40 high school students only by listening to and singing two different songs in the beginning and at the end of each Spanish lesson during two weeks. The result of the study shows an improved knowledge of correct use of the 5 Spanish prepositions among the students using the method. Furthermore, the language teaching didactic exercise with song and music was seen as a pleasurable learning experience by the students. Keywords: empty prepositions, idiomatic expressions, language pedagogy, language teaching didactic exercise, mnemonic method, pleasurable learning, preposition, Spanish prepositions

4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING SYFTE & FRÅGESTÄLLNING LITTERATURGENOMGÅNG Grammatiska aspekter Musikens betydelse för språkinlärning METOD & GENOMFÖRANDE Val av metod Urval av undersökningsgrupp Genomförande Diagnos Sångerna Studiens tillförlitlighet Etiska frågor RESULTAT SLUTSATS & DISKUSSION REFERENSER BILAGOR - 4 -

5 - 5 -

6 1. INLEDNING Min undersökning utgår från ett centralt problem i all språkundervisning: att förmedla kunskap om korrekt användning av prepositioner. Problemet gäller i princip för all undervisning i moderna språk (engelska, tyska, franska, spanska). I egenskap av lärare i spanska och som spanskfödd och spanskspråkig "invandrare" till Sverige är jag särskilt intresserad, och har kanske särskilda förutsättningar, att ta upp problemet med tillämpning i just undervisning i spanska på grundskolans högstadium. Mitt intresse för prepositionsinlärning började egentligen när jag flyttade till Sverige och jag var tvungen att lära mig ett nytt språk. Liksom många andra som ska lära sig ett främmande språk i vuxen ålder stötte jag på alla svårigheter som det innebär att lära sig en korrekt användning av prepositionerna i det nya språket. Visst finns det regler, men kanske framför allt en mängd undantag som är idiomatiska, d.v.s. karakteristiska för ett visst språk och som därför bara kan läras genom exempel och praktisk användning och inövning. Ett knep och system för att lättare kunna lära sig användningen av prepositioner är att utnyttja en s.k. mnemoteknisk metod och med hjälp av sång och musik nöta in prepositionerna. Mnemoteknisk metod innebär att man använder sig av minneskonsten för att underlätta inlärandet och komma ihåg kunskap. I mitt fall lärde jag mig att använda prepositioner i rätt sammanhang och rätt idiomatisk kombination genom att lära mig sånger utantill. Inom förskolan används sång och musik ofta i den pedagogiska verksamheten och är exempel på uttrycksformer som utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande (Lpfö 98, 2010:7). Med sång, musik, ramsor och rytm som inlärningsmetod kan man försöka få saker och ting att fastna i minnet och kanske kan en metod som är vanlig i förskolan, även användas oftare på äldre skolelever för att stimulera en mer aktiv och receptiv inlärning av t.ex. språkvalet. Sånger och - 6 -

7 sångtexter i undervisningen används då och då av språklärare, men syftet är vanligtvis att bredda elevernas ordförråd eller att visa på olika grammatiska strukturer såsom olika verbformer. Sånger och sångtexter används också i språkundervisningen för att återspegla olika kulturella aspekter, men vad jag vet sällan som medel och metod för memorering av prepositioner. Som pedagog bör man också tänka på att olika elever har olika behov och tar till sig kunskap på olika sätt. Musik och sång är alternativa verktyg för en lärare för att nå fram med sitt budskap till sina elever. I läroplanens övergripande mål och riktlinjer står bl.a. att lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Lgr-11, s.13). Skolinspektionen menar också i en rapport från förra året att kursplanen i musik lyfter fram musikämnets möjligheter att fungera som en konkret utgångspunkt och ett stöd för lärande i andra ämnen. (Skolinspektionens rapport 2011:5) - 7 -

8 2. SYFTE & FRÅGESTÄLLNING Syftet är att med ett didaktiskt nytänkande pröva en språkpedagogisk metod för att utveckla lärandet av korrekt prepositionsanvändning i spanskundervisningen i årskurs 8 och årskurs 9 med hjälp av sång och musik. De frågeställningarna som jag har är två: 1. Övergripande frågeställning: Hur kan man utveckla språkpedagogik med hjälp av sång och musik? 2. Projektspecifik frågeställning: På vilka sätt kan man använda sång och musik i undervisningen om spanska prepositioner i årskurs 8 och årskurs 9? - 8 -

9 3. LITTERATURGENOMGÅNG 3.1 Grammatiska aspekter I den första delen av arbetet har jag valt att beskriva den allmänna problematiken med lärandet av prepositioner samt prepositionskunskapens traditionella metodik, d.v.s. regler och undantag som finns i spanskan när man lär sig prepositioner. Med hjälp av lingvistiker som bl.a. Gómez, L. (2002) klassificeras och definieras prepositionerna som ordklass utifrån en grammatisk analys samt deras betydelse förklaras. Det speciella problemet som gäller för inlärningen av korrekt användning av prepositioner presenteras. Det finns ett regelverk, men också en mängd undantag som är idiomatiska och som bara kan läras in genom exemplifiering, praktisk användning och innötning. Jag kommer också att göra en teoretisk genomgång av prepositionernas olika form och funktion med stöd från grammatiker och lingvistiker för att skapa förståelse för ämnets komplexitet. De spanska prepositionerna, som är 19 stycken, presenteras och rangordnas efter hur ofta de används för att kunna upprätta någon slags prioriteringslista över vilka som är de allra viktigaste att lära sig. Ordet preposition kommer från latin, praepositio, som också är en översättning av det grekiska ordet, próthesis. Prepositionen har fått sitt namn efter sin position d.v.s. den ligger alltid framför de nominala fraserna. I det spanska språket, liksom i de övriga romanska språken, är prepositionens roll väldigt viktig, eftersom prepositionerna i många fall ersätter ändelserna i de sex latinska kasusen. De 19 spanska prepositionerna är: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras (till, framför, under, som, med, mot, av, från, i, mellan, emot, till, för, via, som, utan, så att, över, efter). Enligt Kungliga Spanska Akademins Ordbok (DRAE) definieras en preposition som la parte invariable de la oración, cuyo oficio es enlazar el regimen o relación que entre sí - 9 -

10 tienen dos palabras (DRAE, p. 1659) d.v.s. den oföränderliga delen av meningen som har som uppgift att koppla samman två ord. Prepositionerna kan analyseras och klassificeras efter form, funktion och betydelse. Till sin form är prepositionen oföränderlig, d.v.s. den har inga ändelser och kan inte agera självständigt, alltså syntaktiskt. (Gomez, 2002:218) Prepositionens funktion är att vara det sammanlänkande elementet som upprättar ett samband mellan ord. De ord som prepositionen parar ihop är ofta substantiv (eller ord som fungerar som substantiv: infinitiv pronomen), verb, adverb och adjektiv, t.ex. salen del agua = de kommer upp från vattnet (verb och substantiv) eller caer del cielo = att falla från himlen (infinitiv och substantiv). Vad gäller betydelse så finns det prepositioner med sin egen betydelse som kan vara figurativ, som t.ex. sobre (över) som indikerar encima de (ovanpå) eller sin (utan) som indikerar brist eller avsaknad. Andra prepositioner har olika betydelser beroende på sammanhanget som t.ex. con (med) som kan indikera sällskap: Estoy con Juan (Jag är med Juan), det instrument som man använder för att göra något: Lo corté con el cuchillo (Jag skar det med kniven) eller sätt: Me miró con malos ojos (Han tittade snett på mig). Slutligen finns det några prepositioner utan lexikal betydelse, d.v.s. utan ordets egen betydelse, som prepositionen a som används som ett märke för den gamla kasusformen dativ, t.ex. Vi a Pedro en Madrid (Jag såg Pedro i Madrid). (Gomez, 2002) Den traditionella grammatiken (RAE, Esbozo, 1982) till skillnad från den kontrastiva grammatiken, d.v.s. när likheter mellan två olika språk behandlas utifrån sina respektive grammatiska strukturer, klassificerar prepositioner efter innebörd, i preposiciones llenas (fulla) och preposiciones vacías (tomma). De flesta prepositioner har en egen betydelse, de s.k. llenas (fulla), men det finns vissa prepositioner som används väldigt ofta och på så många olika sätt att de har tappat sin ursprungliga betydelse. Dessa är de s.k. preposiciones vacías (tomma). De är fem till antalet (a, de, en, con, por) och kommer att spela huvudrollen i denna studies kommande lektionsförsök eftersom betydelsen hos de här fem tomma prepositionerna varierar så mycket. Jag presenterar även här en lista på de fem prepositionerna med olika semantiska värden beroende på sammanhang och término de preposición, d.v.s. ord omedelbart efter prepositionen. (Busquets - Bonzi 1991: )

11 a con movimiento, dirección (rörelse, riktning): Mañana me voy a Alemania. (Imorgon ska jag åka till Tyskland) Movimiento, término (rörelse, uttryck): Llego a la escuela puntualmente. (Han/Hon kom i tid till skolan) ubicación figurada (figurativa plats): Se sentaron al sol. (De satte sig i solen) ubicación con respecto a otro lugar (plats i förhållande till en annan plats): Los lavabos están a la derecha al entrar. (Toaletterna ligger till höger när man kommer in) frases adverbiales (adverbialfraser): A menudo obra a tontas y a locas. (Oftast agerar han/hon utan att tänka) tiempo puntual (tidpunkt): Regresará a la medianoche. (Han/Hon återvänder mitt i natten) : : compañía (sällskap): Estuve con ella toda la noche. (Jag var med henne hela natten) medio (medel): Escribe con pluma estilográfica. (Han/Hon skriver med reservoarpenna) modo (sätt): Habla con mucho énfasis.(han/hon pratar väldigt emfatiskt) de procedencia (härkomst): Vengo de la oficina. (Jag kommer från kontoret) materia (material): Ese reloj es de oro. (Den där klockan är gjort av guld) propiedad (ägande): Es la casa de los abuelos. (Det är morföräldrarnas/farföräldrarnas hus causa (orsak): Nos tronchamos de risa. (Vi spricker av skratt) en calidad de (som): Está de médico en urgencias. (Han/Hon arbetar som akutläkare) especificación (beskrivning): Usa una plancha de vapor. (Han/Hon använder ett ångstrykjärn)

12 tiempo durativo (varaktighet): Trabaja de noche como telefonista. (Han/Hon arbetar som telefonist på natten) en ubicación (plats): Está en casa el señor Perez? (Är herr Perez hemma?) estado (tillstånd): Está en peligro.(han/hon är i fara) tiempo durativo (varaktighet): En verano llueve poco. (Det regnar lite på sommaren) por lo que se refiere a (referens till): Juan es especialista en pediatría. (Juan är specialist i pediatri) modo (sätt): Se pusieron en orden en fila india.(de ställde sig på rad) por causa (orsak): por tu culpa he perdido mi trabajo. (P.g.a. dig har jag förlorat mitt jobb) medio (medel): Le mando la carta por avión. (Jag skickade brevet med flygpost) a través de (genom): Paseaba por el parque con el perro. (Jag gick genom parken med hunden) precio (pris): Compré el turmix por cien uros. (Jag köpte mixern för hundra uro) tiempo futuro delimitado (begränsad tid): Te presto el libro por una semana. (Jag lånar ut boken i en vecka) agente de pasiva (agent): Fue atropellado por un camión. (Han/Hon blev påkörd av en lastbil) Samma tomma preposition används alltså med olika betydelser beroende på sammanhang. Generellt kan sägas att prepositioner innehåller betydelser om plats, tid, sätt, instrument och syfte. Prepositionerna har också ofta en s.k. deiktisk funktion som markör av tid och rum, i diskursen och i kommunikationen, d.v.s. de är beroende av den yttre situationen. Det är därför prepositionerna inte har någon egen innebörd, utan är

13 kontextberoende i sin betydelse. (Gomez, 2002:104) Enligt Laguna Campos (2004) är de mest problematiska prepositionerna: a, con, de, en, por. Dessa fem är de svåraste att förklara för eleverna, eftersom de har en mycket varierade semantisk klassificering som kan innebära att samma preposition har olika betydelser. (Laguna Campos 2004: ) 3.2 Musikens betydelse för språkinlärning Det finns gott om forskning om musikens betydelse för språkinlärning. Flera psykologer och lingvister har visat på musikens stora och positiva inflytande på människans förmåga till språkinlärning. En av dem är Krashen (1983) som talar om musiken som aktivator av en rad viktiga teoretiska mekanismer som behövs vid språkinlärning. Ett annat exempel på forskare som har musik och sång i språkinlärning som centrala begrepp i sina studier är Griffee (1998) som menar att rytmer kombinerat med bokstäver har stor betydelse i barnets språkutveckling. Det finns de som hävdar att sången gör att lärandet blir lättare och mer varaktig (Lozanov & Gateva, 1983) eller att sjunga sånger är väldigt effektivt för att memorera språkmaterial (Bancroft, 1999). Landberg (2000) anser att det är en stor fördel när man lär sig språk om man har en god förmåga att lära sig utantill och minnas och påpekar att ett effektivt hjälpmedel i inlärningen av språk är språkmelodi, rörelse och rytm. Lafford (1995) relaterar till Ellis (1986) och intresserar sig för den avsiktliga och metodiska imitationens betydelse för inlärning av grammatik och språkstrukturer. Med musik blir det ännu lättare att härma sångarens röst och få textraderna att fastna i minnet. I Ulf Jederlunds bok Musik och språk (2011) kan man läsa att musikens betydelse, både som ämne och som en del av barns utveckling, blev särskilt uppmärksammad i slutet av 1990-talet då man i media lyfte fram den s.k. Mozarteffekten. Flera journalister rapporterade om olika forskningsresultat som visade på ett starkt samband mellan musiklyssnande och förbättrade studieresultat och den sorts musik som visade sig vara mest effektiv för att förbättra studieresultaten var Mozarts utkom också Don Campbells omtalade och populärvetenskapliga bok The Mozart Effect: Tapping the Power of Music to Heal the Body, Strengthen the Mind, and Unlock the Creative Spirit,

14 som i stort sett gick ut på att man kunde höja sitt IQ genom att lyssna på Mozart och som fick tusentals blivande föräldrar att spela Mozarts pianokonserter för sina ofödda foster genom att sätta hörlurarna till den svällande magen. Senare forskning har visserligen visat att det finns en likhet mellan musikspråk och talspråk som Jederlund (2011) lyfter fram i sin bok. Både musikspråk och talspråk har gemensamma komponenter såsom tonhöjd, tonstyrka, tempo, rytm, betoning och pauser. Han menar att det är viktigt att utveckla sinnet för dessa komponenter för såväl de talade språken som för läs- och skrivförmågan. Maria Spychiger (1998) från Schweiz visade i en omfattande studie att fem timmars extra musikundervisning per vecka förbättrade barnens kunskaper i både språk och matematik, men tanken om musikens positiva effekter på inlärningsförmågan är långt ifrån ny. Redan antikens Platon menade att musiken är viktig för att den skapar och förstärker förnuftet hos människorna samtidigt som harmonin och rytmen i musiken håller tillbaka människors vrede och mildrar den. (Odenåker, 2008) Idag vet vi att musiken som prestationshöjare naturligtvis också har både fysiologiska och biokemiska förklaringar. Musiken kan fungera som pacemaker, då den kan påverka vår andning, hjärtslag och blodtryck. Både hormoner som adrenalin och kroppens naturliga narkotika endorfiner kan frigöras av musik. Sång och musik som pedagogiskt hjälpmedel i allmänhet är en både beprövad och uppskattad metod i olika undervisningssituationer. Enligt Bürman Marta Gil (2002, 84) uppskattas arbetet med just sånger i klassrummet av 90% av lärarna och 76% av eleverna. Samtidigt är det viktigt att poängtera att sång och musik är ett av flera omtyckta hjälpmedel i språkundervisningen, men inte det enda. Det behövs en rad olika didaktiska övningar för att ta till sig ett nytt språk. Nyligen har Kunskapskanalen på Sveriges Television starta en ny programserie som heter I love språk och som handlar om hur musiken kan utveckla språket. I programmet tar man upp frågor som t.ex. på vilket sätt man kan använda sig av musiken i språkundervisningen - frågor som påminner om mina egna frågeställningar. Det finns flera aspekter på användandet av sång och musik som pedagogiskt hjälpmedel i

15 språkundervisningen. Innötning, rytm och takt är en, men det finns också ett sociokulturellt perspektiv där t.ex. sång och musik är bärare av ett främmande lands språk och kultur. Dessutom kan sång och musik bidra till att skapa gemenskap i en grupp av elever och helt enkelt spela en positiv roll för att skapa en bra och trivsam undervisningsmiljö

16 4. METOD & GENOMFÖRANDE Metoden som jag har valt att använda mig av kan sägas vara ett utvecklingsarbete. Det innebär utveckling i två avseende: för det första att jag söker nya vägar i jämförelse med traditionella didaktiska grepp för prepositionsundervisning, för det andra att jag försöker utveckla min egen metod som jag tidigare på försök prövat på olika nivåer i spanskundervisningen. Metoden som jag iscensatt under mina lektionsförsök kan beskrivas som både språkanalytisk och pragmatisk. Tillvägagångssättet innebär att jag dels vill förmedla en grammatikteoretisk kunskap, ett grundläggande grammatiskt regelverk, dels och i första hand vill att eleverna ska ta till sig så mycket som möjligt direkt via sången och musik för praktisk och omedelbar användning. Teori och praktik ska idealiskt sett gå hand i hand, men även de elever som inte kan ta till sig det grammatiska tänkandet ska kunna praktisera idiomatisk precision, d.v.s. hantera och använda de spanska prepositionerna på ett korrekt sätt. 4.1 Val av metod Jag har valt att göra en liten undersökning i två årskurser på grundskolans högstadium, årskurs 8 och årskurs 9, för att kunna få en liten inblick i om musik och sång kan påverka elevernas förmåga till lärandet av de spanska prepositionerna. Undersökningen är inte omfattande, utan består i all enkelhet av två diagnoser samt två sånger som skall sjungas vid varje lektionstillfälle under en tvåveckorsperiod. Det har varit nödvändigt att ta hänsyn till såväl tidsaspekten för arbetets genomförande som till det faktum att inte ta alltför mycket tid i anspråk från elevernas ordinarie undervisning. Det hade naturligtvis varit önskvärt att få möjlighet att arbeta med metoden i lite större omfattning. Min undersökning har begränsats till att omfatta de fem mest problematiska prepositionerna i spanskan. Hade jag t.ex. haft möjlighet att genomföra lektionsförsöket

17 under en hel termin kunde jag ha använt mig av fler sånger samt kanske täckt in spanskans samtliga 19 prepositioner i undersökningen. Lektionsförsöken kanske dessutom skulle kunna ha genomförts i fler klasser och kanske i högstadiets alla tre årskurser och resultaten skulle då även kunna ha utvärderats ur ett jämförelseperspektiv årskurserna emellan. 4.2 Urval av undersökningsgrupp Mitt lektionsförsök genomfördes vid den privata grundskola i Skåne där jag för närvarande arbetar som vikarierande spansklärare. En klass i årskurs 8 och en klass i årskurs 9 valdes ut för att delta i lektionsförsöket. Anledningen till att just årskurs 8 och 9 valdes ut grundade sig på de språkkunskaper i spanska som dessa nivåer förväntas ha. Prepositionsförekomsten i läroböckerna för årskurs 8 och 9 var betydligt mer frekvent än i läroböckerna för årskurs 6 och 7 och jag gjorde bedömningen att mitt lektionsförsök skulle vara till störst glädje för högstadiets två sista år. 4.3 Genomförande Jag började med att fråga rektor och skolledningen på den skolan jag vikarierar på om jag fick tillstånd att använda mig av mina elever och lektionstid för att genomföra den aktuella undersökningen med målsättningen att testa ett lite annorlunda sätt att förmedla kunskap om de spanska prepositionerna. Efter godkännande från skolledningen informerade jag de berörda eleverna om projektet. Jag berättade att det var en del av mitt examensarbete, vad själva lektionsförsöket skulle handla om och undrade om de var intresserade av att delta. Alla elever tyckte att det var helt okej att ställa upp och vissa tyckte t.o.m. att det lät spännande och intressant med mitt lektionsförsök. Jag förklarade för mina elever att undersökningen bestod av två moment: en skriftlig diagnos som skulle testa deras kunskaper om spanska prepositioner och ett sångmoment där två sånger innehållande ett antal spanska prepositioner och prepositionsuttryck skulle sjungas i början och i slutet av varje spansklektion under en tvåveckorsperiod. Jag informerade även om att utvärdering därefter skulle ske med en avslutande skriftlig diagnos för att mäta effekten av sångmomentet. Eleverna informerades också om att diagnoserna skulle genomföras anonymt och att inga av momenten skulle betygssättas

18 4.3.1 Diagnos Redan dagen efter att eleverna informerades om lektionsförsöket så genomfördes en diagnos för att testa elevernas kunskaper om spanska prepositioner och prepositionsuttryck (se bilaga 1). Själva diagnosen bestod av ett antal meningar på spanska där prepositionerna i meningarna utelämnats. Eleverna får ett antal prepositioner att välja mellan och uppmanas att fylla i korrekt preposition i luckorna. Efter tvåveckorsperioden med sångövningarna i början och slutet av varje lektion genomförs sedan exakt samma diagnos på nytt. Resultatet värderas för att se om och på vilket sätt förmågan till korrekt prepositionsanvändning har förändrats. I den avslutande diagnosen finns det även möjlighet för eleverna att själva utvärdera det nya sättet att lära sig prepositionerna och anonymt tycka till om undervisningsmetoden Sångerna Efter ett antal timmars sångresearch så valde jag ut två sånger (se bilaga 2) innehållande många prepositioner och vanliga prepositionsuttryck, framför allt de fem s.k. tomma prepositionerna som anses vara de mest komplicerade att lära sig. Den ena sången Para toda la vida blev en låt från popgruppen La oreja de Van Gogh från San Sebastian, en av Spaniens mest populära popgrupper. Den andra sången blev en känd barnvisa med titeln Mambrú. De två utvalda sångtexterna gicks igenom med eleverna för att de skulle förstå vad de sjöng om de närmaste två veckorna och lite extra fokus ägnades åt prepositionerna och prepositionsuttrycken. Därefter inleddes två veckors intensivträning i sång och spansk prepositionsanvändning. Det flesta av eleverna i båda årskurserna sjöng med så fort jag satte igång musiken på den bärbara cd-spelare som jag hade till min hjälp. Många av eleverna var till och med snabba med att påminna mig om att vi skulle sjunga så fort de kom in i klassrummet de närmaste dagarna, framför allt i årskurs 8. I årskurs 9 var det några elever som mot slutet av den andra veckan hade tröttnat lite på att sjunga, men på det stora hela så sjöng

19 alla med och eleverna lärde sig sångerna väldigt snabbt, framför allt refrängerna. I helt andra undervisningssammanhang använde också vissa elever ord från sångtexterna som de uppenbarligen snappade upp i samband med sångstunderna. 4.4 Studiens tillförlitlighet Min undersöknings tillförlitlighet, d.v.s. dess reliabilitet (Stukát 2005), måste nog sägas ha vissa begränsningar. Undersökningen omfattar bara två veckors projekt med lektionsförsök i två klasser om ca 20 elever i varje grupp. Underlaget är därmed begränsat och resultaten i min undersökningsgrupp kan inte sägas vara gällande för alla i den större gruppen elever som läser spanska. Undersökningen ger i alla fall en bild av problematiken med inlärning av prepositioner i spanskundervisningen och kan fungera som exempel på en lite annorlunda metodik för inlärning som trots allt har viss effekt i undersökningsgruppen. För att kunna dra mer långgående slutsatser hade det krävts en mer omfattande undersökning. Ett problem som man dessutom bör vara medveten om vid observationer av detta slag är att undersökningsgruppen kan påverkas av det faktum att observatören också är elevernas ordinarie lärare och detta i sin tur kan i vissa fall påverka resultatet (Andersen, 1998). Man skulle kunna uttrycka det som att det föreligger en jävsituation då observatören även är ordinarie lärare åt den undersökta gruppen. Eleverna skulle kunna ha en tendens till att försöka att uppnå ett resultat som de tror att observatören vill ha om de vill ställa sig in hos sin lärare. Omvänt skulle man kunna tänka sig att elever som inte gillar sin lärare vill sabotera lektionsförsöket för observatören. Å andra sidan skapas det samtidigt en tryggare miljö som kan vara till fördel för resultatet, då undersökningsgruppen och observatören känner varandra. Vad gäller mitt eget lektionsförsök upplevde jag inte att jag satt på dubbla stolar som både observatör och ordinarie lärare och att mina dubbla roller på något sätt skulle ha påverkat resultatet. Jag var förhållandevis ny som deras spansklärare och hade bara haft mina elever under några veckor innan jag satte igång projektet. Eleverna visade snarare prov på nyfikenhet på vad mitt lektionsförsök skulle leda till än att de signalerade att

20 miljön på något viss skulle vara otrygg p.g.a de inte hade känt mig så länge. 4.5 Etiska frågor Som forskare är det viktigt att vara medveten om att man har ett etiskt ansvar och att man måste tänka på sina yrkesetiska principer i sitt undersökningsarbete. Forskningen bedrivs med människor och de som deltar gör det på frivillig basis. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra forskningsetiska principer som har till syfte att reglera förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare. Den första av vetenskapsrådets principer är informationskravet där forskare har en skyldighet att informera om forskningens syfte. Den andra principen gäller samtyckeskravet som innebär att deltagarna själv ska kunna bestämma om sin medverkan. En tredje forskningsetisk princip är konfidentialitetskravet, d.v.s. kravet på anonymitet. Den sista huvudprincipen rör själva nyttjandet och innebär att all uppgifter som samlas in om enskilda personer endast används för undersökningsändamålet. Jag kan konstatera att min egen undersökning uppfyller alla fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet framhåller. Mina elever informerades om såväl syfte och målsättning med lektionsförsöket. Det var frivilligt att delta, diagnostesterna gjordes anonymt och inga moment i undersökningen betygsattes. Inte heller skolans namn anges. Alla insamlade uppgifter har endast använts för den aktuella undersökningen

21 5. RESULTAT För att redovisa resultatet av lektionsförsöket på ett så överskådligt sätt som möjligt har jag valt att använda mig av ett antal stapeldiagram som visar antalen korrekta svar som har uppnåtts i de båda diagnoserna. Förkunskaperna om prepositionsanvändning i spanska innan sångmomentet jämförs med förmågan att använda prepositioner på ett korrekt sätt efter tvåveckors sjungande. Jag har valt att fokusera på de fem s.k. tomma prepositionerna i spanskan: a, de, en, con samt por. Det är alltså bara korrekt användning av dessa fem prepositioner som reflekteras i diagrammen, även om exempel på ytterligare några prepositioner fanns med i såväl diagnoserna som i sångerna. Hänsyn har tagits till att antalet deltagare i den andra diagnosen p.g.a. sjukfrånvaro var något färre än i den första diagnosen. Antalet rätta svar per årskurs har helt enkelt dividerats med antalet verkliga deltagare per årskurs i båda diagnoserna för att få fram ett medelvärde för respektive diagnos som därefter har multiplicerats med 20 deltagare per årskurs. Det första diagrammet visar resultatet av det totala antalet korrekta svar i de båda diagnoserna. I det andra diagrammet redovisas det totala antalet korrekta svar per årskurs. I det tredje diagrammet har jag redovisat korrekta svar per preposition och i det fjärde och sista diagrammet redovisas slutligen korrekta svar per preposition per årskurs. I den andra diagnosen gavs även möjlighet för eleverna att i fritext utvärdera lektionsförsöket och lämna kommentera till hela projektet. Som avslutning av resultatpresentationen har jag sammanställt några statistikuppgifter över vad eleverna tyckte

22 Diagram 1: Totalt antal korrekta svar Diagnos 1 & Diagnos 2 Diagnos 1 Diagnos Korrekta svar 840 Det totala antalet korrekta svar ökade från 637 i Diagnos 1 till 840 korrekta svar i Diagnos 2, d.v.s. eleverna förbättrade sig med +32% i Diagnos 2 som genomfördes efter lektionsförsöket med de två utvalda sångerna. Diagram 2: Totalt antal korrekta svar Diagnos 1 & Diagnos 2 per årskurs Diagnos 1 Diagnos 2 Korrekta svar Åk åk 8 8 Korrekta svar Åk åk 99 Det totala antalet korrekta svar ökade från 284 till 382 (+34%) i årskurs 8 samt från 353 till 458 (+30%) i årskurs 9 mellan Diagnos 1 och Diagnos

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 130 27/10/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (5 poäng) a) Cómo te llamas? b) Qué idiomas hablas? c) Qué

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

Betygskriterier i Spanska

Betygskriterier i Spanska 2007-09-19 Betygskriterier i Spanska TORSKOLAN SPANSKA ÅK 8 GODKÄNT Du förstår huvuddelen av enklare texter. Du förstår huvuddelen av enkelt och långsamt tal. Du berättar på ett enkelt sätt om dig själv

Läs mer

PERFEKT = DET MAN HAR GJORT

PERFEKT = DET MAN HAR GJORT Tema 14 - GRAMÁTICA Kunskapsmål till Tema 14 Att kunna verbet perfekt - det man har gjort: har pratat, har varit, har gjort. Kunna berätta kort vad man har gjort i helgen. Att kunna klockan på spanska.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 1: EL

Läs mer

LA CLAVE REPASO CAPÍTULOS 1-3 AÑO 9

LA CLAVE REPASO CAPÍTULOS 1-3 AÑO 9 LA CLAVE REPASO CAPÍTULOS 1-3 AÑO 9 REGELN FÖR REGELBUNDNA VERB I PRESENS -AR -ER -IR jag -o -o -o du -as -es -es han/hon/den/det/ni -a -e -e vi -amos -emos -imos ni (du + du) -áis -éis -ís dem/ni -an

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. La orquídea (lätt) Ordkunskap

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. La orquídea (lätt) Ordkunskap ARBETSBLAD PEDAGOG: ERIK CARDELÚS PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA La orquídea (lätt) Innehållsfrågor på filmen 1) Var utspelar sig filmen? Beskriv miljön. 2) Vilka är filmens

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (6 poäng) a) Qué te interesa? b) Qué te encanta? c) Qué te

Läs mer

SP ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.8 fre 21/2 VT 14

SP ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.8 fre 21/2 VT 14 SP ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.8 fre 21/2 VT 14 1 - förstår och redovisar det mest viktiga från texten. Du uttrycker dig förståeligt med enkla meningar och fraser. Visar något strategi för förståelse. Förutom

Läs mer

ARBETSBLAD: QUÉ PASA?

ARBETSBLAD: QUÉ PASA? ARBETSBLAD: QUÉ PASA? PRODUCENT: FREDRIK JANSSON ARBETSUPPGIFTER: FREDRIK JANSSON PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGAMNUMMER:68510441501 SÄNDNINGSDATUM: 2015-11-07 Una canción, un artista Amaral Palabras

Läs mer

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6)

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6) ARBETSBLAD PRODUCENT: FREDRIK JANSSON REPORTER: ALEXANDRA RUBIO ACEITUNO ARBETSUPPGIFTER: FREDRIK JANSSON PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGAMNUMMER: 68510441502 SÄNDNINGSDATUM: 2015-12-19 Una canción,

Läs mer

Läsårsplanering av spanska år 7 (2012-2013)

Läsårsplanering av spanska år 7 (2012-2013) Period Tema Mål / språkvård Kapitel Annan material (förslag från elever välkomna) Utvärdering Augusti Känner du Spanien? Få kunskaper om Spanien Lära sig spanska alfabetet Kpl 1 Alfabetsbingo, hänga gubben

Läs mer

Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A

Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A 2007-10-20, kl.14-17 Inga hjälpmedel. Obs! studenter med annat modersmål än svenska

Läs mer

Prueba de inglés. CAPÍTULO siete

Prueba de inglés. CAPÍTULO siete CAPÍTULO siete 7 Prueba de inglés Ves la chica del centro? La chica rubia que lleva una camiseta blanca. Se llama Laura. Toda la clase tiene una prueba de inglés. Laura no ha estudiado mucho, por eso está

Läs mer

Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok

Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok Provlektion 1 Provlektion Amigos Dos Mål: Träna på att presentera sig. Träna obestämd artikel. Lära sig namnet på några av Astrid Lindgrens figurer på spanska.

Läs mer

Cómo se llaman todas las personas de la familia?

Cómo se llaman todas las personas de la familia? Cómo se llaman todas las personas de la familia? 1. Se till att du förstår alla familjenamn i programmet: la madre el padre los padres la mujer el marido la esposa el esposo la abuela el abuelo la suegra

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-10 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV4 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 4: LA

Läs mer

"F-E" "Jag är nöjd med.. "E" eller... "F" Jag /vi vill ha "A"

F-E Jag är nöjd med.. E eller... F Jag /vi vill ha A "F-E" "Jag är nöjd med.. "E" eller... "F" Jag /vi vill ha "A" ESPAÑOL ÅK 7 INFÖR PROV 3 VT 14 1. GLOSOR Alla glosor har du haft på Tema 8-11. ALLA glosor är med i texten på provet, som liknar texten Mi

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. El corredor (lätt)

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. El corredor (lätt) ARBETSBLAD PEDAGOG: ERIK CARDELÚS PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101545/TV42 KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA El corredor (lätt) Innehåll 1) Var utspelar sig filmen? Beskriv miljön. 2) Vilka

Läs mer

Animalitos Ejercicio 1 Ejercicio 2 la cabeza, el corazón, la lengua la cola la pata

Animalitos Ejercicio 1 Ejercicio 2 la cabeza, el corazón, la lengua la cola la pata Ejercicio 1 Lo sabes? 1. La hiena vive en Asia África Australia 2. Las hienas son atractivas son malas tienen mala fama son adorables 3. Uno de estos animales no vive en la sabana. la gacela la hiena el

Läs mer

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7

Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 1 Almungeskolan pedagogisk planering för spanska åk 7 Syfte Undervisningen i spanska år 7 utformas för att eleverna ska utveckla sin förmåga att: förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Planering spanska åk 8 Ht 2013

Planering spanska åk 8 Ht 2013 LPP- spanska åk 8 Vid frågor: peter.annerstedt @eskilstuna.se Planering spanska åk 8 Ht 013 (Grupp 8AD 1) Syfte: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Podría ayudarme? Fråga om hjälp Habla inglés? Fråga om en person talar engelska Habla_[idioma]_? Fråga om en person talar ett visst språk No hablo_[idioma]_. Förtydliga att du inte talar

Läs mer

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska?

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska? Spanska småord Spanska småord - en övning gjord av linaboman på Glosor.eu. 1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. 2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem. 3. Vik tillbaka

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09173-7 Madeleine Vaderlind och Liber AB Projektledare och redaktör:

Läs mer

301 días, España. Familia

301 días, España. Familia 301 días, España Familia Halloj, jag heter William Bydén, jag är 17 år och jag ska bo i den lilla staden Arcos de la Frontera i Spanien i 301 dagar. Det här är min radiodagbok. Häng med! Hoy, la familia.

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09181-2 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Podría ayudarme? Fråga om hjälp Habla inglés? Fråga om en person talar engelska Habla_[idioma]_? Fråga om en person talar ett visst språk No hablo_[idioma]_. Förtydliga att du inte talar

Läs mer

Konflikthantering. Malmö högskola. Självständigt arbete på grundnivå del 1. Ann-Sofie Karlsson. Lärarutbildningen. Kultur Språk Medier

Konflikthantering. Malmö högskola. Självständigt arbete på grundnivå del 1. Ann-Sofie Karlsson. Lärarutbildningen. Kultur Språk Medier Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del 1 15 högskolepoäng Konflikthantering Ann-Sofie Karlsson Lärarexamen 210 hp Kultur, Medier, Estetik 2011-03-28

Läs mer

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis?

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? ÅK 9 INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? 1 GLOSOR som finns i texten på provet 1. ella es de 2. quiere ser 3. fotomodelo 4. quiere cantar como 5. él/ella dice 6. que su vida 7. es muy aburrida 8.

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

los canis/merdellones/las bakalas ungdomsgrupp som bär guldkedjor, korta kjolar, tajta kläder mm

los canis/merdellones/las bakalas ungdomsgrupp som bär guldkedjor, korta kjolar, tajta kläder mm SÄNDNINGSDATUM: 2008-10-14 ARBETSUPPGIFTER: ERIK CARDELÚS PRODUCENT: LAURA ALBANESI Exprésate Vocabulario dar mucha importancia a la forma de vestir bry sig mycket om klädstilen ir vestido/a gå klädd cambiar

Läs mer

PROGRAMMANUS SPANSKA

PROGRAMMANUS SPANSKA PROGRAMMANUS SPANSKA PRODUCENT: JANSSON PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 104054RA 1 SÄNDNINGSDATUM: 2014-12-06 En la calle Del 1 Dialekter Välkommen till den första delen av tre i serien

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Kursplan. FR1032 Franska, Språkdidaktik I. 6 högskolepoäng, Grundnivå 1. French, Language Learning and Teaching I

Kursplan. FR1032 Franska, Språkdidaktik I. 6 högskolepoäng, Grundnivå 1. French, Language Learning and Teaching I Kursplan FR1032 Franska, Språkdidaktik I 6 högskolepoäng, Grundnivå 1 French, Language Learning and Teaching I 6 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursen syftar till att studenterna

Läs mer

SPANSKA åk 8. Repetición semanas 35-38

SPANSKA åk 8. Repetición semanas 35-38 Namn: Klass: SPANSKA åk 8 Repetición semanas 35-38 Målet med undervisningen de första veckorna på terminen är att repetera ord och grammatik från sjuan. Vi kommer att använda ett häfte med övningar. Vecka

Läs mer

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk

Om AKK och modersmål. Kommunikation och språk Om AKK och modersmål Kommunikation och språk Ordet kommunikation kommer från latinets communicare och betyder att göra gemensam. Kommunikation betyder att föra över ett budskap. För att kommunikation ska

Läs mer

ESPAÑOL ÅK 7 VT14 "INFÖR PROV 4"

ESPAÑOL ÅK 7 VT14 INFÖR PROV 4 ESPAÑOL ÅK 7 VT14 "INFÖR PROV 4" SISTA PROVET INNAN BETYGEN SÄTTS. VILL DU UPPNÅ DE HÖGRE KUNSKAPSKRAVEN,,, JOBBA FLITIGT... FRÅGA NÄR DU INTE FÖRSTÅR... OCH REPETERA GÄRNA MED EN KOMPIS. LYCKA TILL! ATT

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-24 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV6 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 6: LA

Läs mer

301 días, España. Fiesta

301 días, España. Fiesta 301 días, España Fiesta Halloj! Jag heter William Bydén, jag är 17 år och jag ska bo i den lilla staden Arcos de la Frontera i Spanien i 301 dagar. Det här är min radiodagbok. Häng med! Hoy, la fiesta.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 3: LA

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Att se och förstå undervisning och lärande

Att se och förstå undervisning och lärande Malmö högskola Lärande och Samhälle Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå 15 högskolepoäng Att se och förstå undervisning och lärande Observing and understanding teaching and learning Karin

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Matematiklektionen i fokus. Några klassrum öppnar dörren

Matematiklektionen i fokus. Några klassrum öppnar dörren Matematiklektionen i fokus Några klassrum öppnar dörren Brister i matematikundervisningen Lusten att lära med fokus på matematik (Skolverkets rapport nr 221) Den dominerande undervisningen är genomgång

Läs mer

SPANSKA ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.7 VT 14

SPANSKA ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.7 VT 14 SPANSKA ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.7 VT 14 1 - förstår och redovisar det mest viktiga från texten. Du uttrycker dig förståeligt med enkla meningar och fraser. Visar något strategi för förståelse. Förutom ""-kunskapskrav

Läs mer

Dokumentera och följa upp

Dokumentera och följa upp Modul: Förskoleklass Del 8: Dokumentera och följa upp Dokumentera och följa upp Ola Helenius, Maria L. Johansson, Troels Lange, Tamsin Meaney, Eva Riesbeck, Anna Wernberg, Malmö högskola, Luleå tekniska

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103259/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL

Läs mer

Kort presentation av cirkelledaren samt Folk universitetet

Kort presentation av cirkelledaren samt Folk universitetet Folk universitet, Stockholm, 2017 Kurs i spanska: A1 del 3 Kort presentation av cirkelledaren samt Folk universitetet Mitt namn är Oscar Vega. Jag kommer från El Salvador, detta land ligger i mellan Amerika

Läs mer

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 vt 2016 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Moderna språk, spanska, årskurs 7 vt 2016 Ärentunaskolan I undervisningen utgår vi hela tiden för att utveckla nedan presenterade förmågor. I de allra flesta moment tränas majoriteten av förmågorna. I tabellen (kolumn 3) presenteras de förmågor som området främst

Läs mer

Vad är en bra inlärningsmiljö?

Vad är en bra inlärningsmiljö? Malmö högskola Lärande och samhälle Kultur-språk-medier Självständigt arbete på grundnivå del I Vad är en bra inlärningsmiljö? Madeleine Persson Lärarexamen 210hp Kultur, medier och estetik Examinator:

Läs mer

Lärare: William, ahora vas a ver los conceptos principales que hemos visto hoy. De los ejercicios que hemos visto allí, has comprendido algo?

Lärare: William, ahora vas a ver los conceptos principales que hemos visto hoy. De los ejercicios que hemos visto allí, has comprendido algo? 301 días, España Escuela Halloj, jag heter William Bydén, jag är 17 år och jag ska bo i den lilla staden Arcos de la Frontera i Spanien i 301 dagar. Det här är min radiodagbok. Häng med! Hoy, la escuela.

Läs mer

Matematikundervisning genom problemlösning

Matematikundervisning genom problemlösning Matematikundervisning genom problemlösning En studie om lärares möjligheter att förändra sin undervisning Varför problemlösning i undervisningen? Matematikinlärning har setts traditionell som en successiv

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV7 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 7: PIZZA

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Sammanfattning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Sammanfattning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har i denna granskning sett flera

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

Planering för moment2 Spanska

Planering för moment2 Spanska Period: v10-v14 Planering för moment2 Spanska Material: Vale7 Textbok och Övningsbok. Stenciler från Lärarhandledningen Kapitel: 14 Algo de comer s54-55 Vokabulär: Matord, siffrorna, riktningsord, Grammatik:

Läs mer

Kursplan. Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk

Kursplan. Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för språk 1SP120 Spanska inriktning mot undervisning och lärande I, 30 högskolepoäng Spanish teaching and learning orientation I, 30 credits Huvudområde

Läs mer

Colores övningsbok 8 Läraranvisning Textview

Colores övningsbok 8 Läraranvisning Textview Colores övningsbok 8 Läraranvisning Textview Verk: 31000 Läraranvisningens innehåll Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den pedagogiskt anpassade boken

Läs mer

Finslipa detaljerna?

Finslipa detaljerna? Finslipa detaljerna? Namn: Poäng: /100 p Fyll i luckorna med de på svenska angivna orden översatta till spanska: 1. El cortado es más rico que el café solo. mycket 2. Busco calle. en annan 3. Hoy es de

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés - Básicos Podría ayudarme? Se usa para pedir ayuda Habla inglés? Para preguntar si una persona habla inglés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Habla_[idioma]_? Para preguntar si una persona

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

L3EN10, Engelska för lärare F-3, 15,0 högskolepoäng English for teachers grades 0-3, 15.0 higher education credits

L3EN10, Engelska för lärare F-3, 15,0 högskolepoäng English for teachers grades 0-3, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L3EN10, Engelska för lärare F-3, 15,0 högskolepoäng English for teachers grades 0-3, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León ANIMALES // Djur Oveja Oso Cerdo Gallina Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León Goat Häst Slagträ Leon Oso Panda Perro Tortuga Loro Panda Hund Turtle

Läs mer

ÅK 8 Inför PROV 4 V.20 to 15/5 Tu. 4 UPPGIFTER som mäter KUNSKAPSKRAVEN på provet:

ÅK 8 Inför PROV 4 V.20 to 15/5 Tu. 4 UPPGIFTER som mäter KUNSKAPSKRAVEN på provet: ÅK 8 Inför PROV 4 V.20 to 15/5 Tu V. 18 Kan du börja med Inför Prov 4 och öva till sista provet V.20 V. 18-19 Vi kommer att repetera vi alla studerade moment i klassrummet. PROVET V.20 torsdag 15/5. 4

Läs mer

16 : 1 Demonstrativa pronomen esto m.fl.

16 : 1 Demonstrativa pronomen esto m.fl. 16 : 1 Demonstrativa pronomen esto m.fl. 93. Demonstrativa pronomen är utpekande, som den här, den där, dessa. Esto betyder detta, det här och används för något neutralt t.ex. Detta är vackert Esto es

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Schack4an. - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne. Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman. Lärande och samhälle

Schack4an. - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne. Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman. Lärande och samhälle Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Schack4an - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman 1 Inledning I mitt deltagande i Nordens

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

Filosofin bakom modellen bygger på uppfattningen att varje människa har resurser och kraft att:

Filosofin bakom modellen bygger på uppfattningen att varje människa har resurser och kraft att: LIP Lösningsinriktad pedagogik Lösningsinriktad pedagogik erbjuder ett annorlunda sätt att förhålla sig till barn och till själva inlärningsprocessen. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Spanska nybörjarkurs 713G04 Tentamen del B 2009-01-17, kl. 14-18

Spanska nybörjarkurs 713G04 Tentamen del B 2009-01-17, kl. 14-18 A. Presens indikativ. Komplettera meningarna med den rätta verbformen. Presente de indicativo. Completar las oraciones siguientes con la forma correcta del verbo. Laura (1. estudiar) en la Escuela de Traductores

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

LSP110 Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng

LSP110 Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng = Gäller fr.o.m. vt 09 LSP110 Spanska för lärare 1, 30 högskolepoäng Spanish for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

LEN210, Fortsättningskurs i engelska för blivande lärare, 30 högskolepoäng

LEN210, Fortsättningskurs i engelska för blivande lärare, 30 högskolepoäng = Gäller fr.o.m. ht 07 LEN210, Fortsättningskurs i engelska för blivande lärare, 30 högskolepoäng English for Teacher Education and Training II, Intermediate Course, 30 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

301 días, España. Comida

301 días, España. Comida 301 días, España Comida Halloj! Jag heter William Bydén, jag är 17 år och jag ska bo i den lilla staden Arcos de la Frontera i Spanien i 301 dagar. Det här är min radiodagbok. Häng med! Hoy, la comida.

Läs mer

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Spansklärares värderingar, dilemman och förslag 1 Språk och ämnesspråk 2 1 Vad ingår i en kommunikativ språkundervisning? Grammatisk kompetens Sociolingvistisk

Läs mer