SPORRONG GOR ER MÄRKEN, MEDALJER, EMBLEMER OCH PRISER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPORRONG GOR ER MÄRKEN, MEDALJER, EMBLEMER OCH PRISER"

Transkript

1

2

3 SPORRONG GOR ER MÄRKEN, MEDALJER, EMBLEMER OCH PRISER Sporrong Oy är en av de största tillverkarna av medaljer och märken i Europa. För organisationer och föreningar tillverkar vi rockslagsmärken standardmedaljer för olika grenar specialmedaljer plaketter blazer- och dräktmärken standard gåvoartiklar, som t.ex. emblemförsedda manschettknappar, nyckelhållare m.m. För närmare upplysning skriv eiler ring tili oss tel o V AR IDROTT ) Försäljning : Artturi Kannistos väg 10, Helsingfors 32, tel Fabrik: Trollbergsvägen 12, Ekenäs, tel

4 ÅRSBOI{ 1973 iör FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFORBUND och dess m edlemsförbund SVENSKA FINLANDS IDROTTSFÖRBUND FINLANDS SVENSKA SKIDFöRBU JD FINLANDS SVENSKA ORIENTERINGSFöRBUND FINLANDS SVEN KA KVINNOGYMNASTIKFöRBUN.D SVENSKA FINLANDS SKOLIDROTTSFöRBUND FINLANDS SVENSKA GYM ASTIKFÖRBUND SVENSKA FINLANDS SKYTTEFöRBUND KONDITIONSFRÄMJANDET

5 Redigerad ay GUY MATTSSON Pärmbilden Piil'mbildell äl' häll/lai! irt'ill ål'et.,.,löl'sln f;li/(wd,~,'r e ll"k(/ idl'o fl. händelse, GlI1111/(/. tik fe" lell ; Jlal ;ehcliiii/. den 1-.1 j/l1/;. '1'unnband,s IJ 1/,,"/,(18 1 el'li (1.,e.' /liil' ; (I/,.,II/(II ';IIIJells fii/,y 'I)/'(/k,"/d e ori! 1I./i1Hk(l(((/(le /LP /i'v ;811ing. EKENÄS TRYCKERI AB, EKENÄS

6 1 takt med tiden? av Ingeborg Jung FSKG:s ol"djömnde lnyebory JII1/Y 8Vo,1"<I'1" JÖI" u,rets ledo,re. Mcd orftll"enhet, SOIl/, leda" e jöl' den jinlo,ndssvenska id"ottoll tmder e11 låf1y töljd o,v ål", ser hon på utvocklingen inoln alf. Då man under en lång följd av år arbetat SOlll ledare inom den finlandssvenska idrotten kan man konstatera att arbetet i dag skiljer sig rätt mycket från arbetet på t. ex. 50-talet. Då fanns det kanske mera idealitet och färre problem. Dimen ionerna har vuxit och fordringarna på både ledare och aktiva har på många sätt blivit större. - Något, som dock varit sig likt genom åren, är hängivenheten hos ledarna på fältet. Det är på deras arbete förbundens verksamhet bygger och av deras insatser vår framtid beror. Därför borde vi göra vad vi kan för att stöda och stimulera deras arbete. Har då verksamheten inom alf och dess medlemsförbund utvecklats, förnyats och följt tiden, såsom man kräver av en modern organisation? Säkert har idrotten på alla omräden tekniskt förnyats och utvecklats, men i andra avseenden är vi kanske inte helt i takt med tiden. UJider hösten 1973 har det i några sammanhang framkommit, att CIF är föga känt bl. a. av de finska idrottsledare, som icke direkt på toppen samarbetar med de svenska förbunden. Något stort misstag t orde icke heller påståendet vara, att den svenska allmänheten, kanske inte ens de svenska idrottsutövarna på fältet, känner till 7

7 C1F och verksamneten i de s medlemsorganisationer. En organisation, som icke noteras ellei' syns, glöm ofta t. o. m. ofrivilligt bort, dä,r de stora avgörandena sker. 1 dagen's värld, som präglas av avtal över gränserna, genomarbetad, information pä alla omräden, blockbildning o. s. v. borde våra svenska organisationer göra en kraftig insats för att komma mera till ynes, för att knyta kontakter, för ett starkal'e inre samarbete och för att överhuvudtaget engagera sig i den allmänna debatten. Man hävdal' att idrotten för att kunna al'beta med framgäng borde använda samma metoder som ett modernt affärsföl'etag med experter för planering, information, skolning, marknadsföring o. s. v. Här nedan nägra - knappast nya eliel' revolutionerande - tankar kring dessa frägor. * * * Betydelsen av information och PR får aldrig underskattas. Främst är det genom massmedia informationen gär ut t i\1 allmänheten. 1 TV och radio bevakas de svenska idrottsevenemangen rätt väl, men bara av den svenska idrottsredaktionen. Vi bol'de intressera också den finska avdelningen för vad som skel' pä finlandssvenskt håll, liksom vi borde fä referat och notiser om finlandssvenska idrottshärrdelser i den finska dagspressen. En pnisschef för C1F, som skulle ha hela den svenska idrottens PR i massmedia som sin uppgift, är kanske inte en helt verklighetsfrämmande tanke. Att vär egen tidning, Sportpressen, hal' en alltför liten spridning, tyvärr ocksä inom de egna leden, är beklagligt och borde rättas tili. Ett led i informationen är ocksä de cirkulär, annonser och med del~nden, i vilka förbund och distrikt vänder sig tili sina medlemmai'. För att "nä fram" tili mottagaren pä rätt sä,tt är cirkutärem; formulering, utseende och layout av mycket större betydelse, än man i allmänhet tror. Det är ocksä viktigt att personer i ledarställning följ el' med och aktivt deltar i seminarier och konferenser, att de känner till aktuell litteratur om idrott och om ämnen i anslutning tili idrott, att de följer samhällsutvecklingen och är allmänt orienterade i dagens skeenden:. Ännu viktigare är det, att deltagare i konferenser och seminarier läter nya ideer och kunskaper gä vidare till en ' större kreb och icke- behäller dem för sig själva. Det vore värdefullt om en förteckning över kommande, bäde nationella och internationella kongresser regelbundet skulle publiceras i t. ex. Sportpl'essen eliel' sändas ut som bulletiner tili medlemsförbundens styrelser. 8 Alla kontakter och allt samarebte över spräk- och riksgränser är berikande och värda att satsa mera pä, än vad vi gör i dag. * * * En annan linje, den "il1l'e linjen", vore ett fastare sa marbet~ m~llan C1F: s medlemsförbund, som nu arbetal' val't och ett for Slg, utan egentlig vetskap om vad de övrig~ yss.lal' me? Det första vi bör sträva tili äl' enhethghet 1 skolmng:;vel'ksamheten inom C1F. Pä det säuet kan alla förbund vid gemensamma ellei' specialkurser, fä del av kunnandet ho de J'e.la~~vt ~å s~ec ialis~ er vi har i vål' kl'ets. Häl' ha r redan ett stort steg 1 ratt nktnmg taglts genom C1F:s ATM- och B-tränarkurser, som ge r. deltagarna de kunskaper, som är en förut äuning föl' framgäng:;nkt arbete, men ocksä ger dem kontakt mec1 övriga föl'buncl och cleras. verksamhet, En viss insyn i andra organi 'ationers arbete k~n ~e lmpulser och motivation för vel'ksamheten i den egna orgal1j:;atjonen. 1nom de enskilda förbunc1en har verksamhetsledaren en central post. Om också besluten fattas av förbundsstyrelsen, k~.n verksamhetslec1al'en genom sin personliga insats i hög grac1 pragla arbetet i förbundet. Det är verksamhetsledaren som främst skall marknadsföra idrotten. Därföl' val' den konferens, som Solvalla under hösten anol'c1nade för förbundens verksamhetsledal'e ett bel'ömyäl't initiativ, :;om man hoppas att skall upprepas. Av avgörande betydelse för den "inre linjen" är, att förbunc\ och distrikt gör lipp ver~:;amhetspl.aner på långsikt och att fältarbetarna får del av dem 1 så ~od tj?, att de kan planera ocksä föreningarnas verksamhet pä längslkt, na O'ot som är nödvändigt bj. a. för au el'hålla kotumunala anslag. b Lika väsentligt som det är för förbundsledningen att känna fältet oeh dess behov och önskemål, är det å andra sidan för ledarna på fältet att få alla slao' av infonuation och upplysning om förbundets planel' och arbete. Därför borde kanske ledarna på toppen ibland ha också direkt kontakt med fältet. D et l'äcker inte att festtala vic\ jubileer och mästerskap, och en personlig "prabtund " ge l' långt me I'a än uttalanden vic! förbundens årsmöten. Kanske det vore pä tiden och gynnsamt för C1F att anordna ett andra 1drottsforum eil er nägot slag ay konfereni! för sina förehingsledare. Ju större förståelsen och den inre :;ammanhållningen är inom och mellan våra förbund, ju flere som engageras för samarbetstanken och för en öppen information, desto kraftigare kan den finlandssvenska idrotten framträda utåt och få sin röst höl'd också i större :;ammanhang

8 Enstöringen med kloekan - Paavo Nurmi leg~l1d under sin livstid av Enzio Sev6n ELEKTRO HELIOS Paavo Nm'mi hälsal' Itäl'!Jå 8in " al'gaste" konkuri'ent jrän tä'vlingsbanan, Ville Ritola, ett knappt äl' jöre sin död, P aavo Nurmi är såtillvida en unik företeelse i idrottens världshistoria, att han blev en legend redan under sin livstid. Hans levnadsbeskrivning (Toivo T, Kailas bok om Nurmi) utkom redan när Nurmi ännu stod på höjdpunkten av sin karriär, innan epilogens konturer kunde anas, Hans staty restes redan under hans livstid. Det är flera omständigheter som samfällt bidrog tili att skapa legenden Nurmi, Här förslår inte bara ära och berömmelse, världsrekord och olympiska lagrar. En starkt bidragande orsak var alla 11

9 myter, som spanns kring enstöringen med klockan, kring hans benhår~a träning och förmodade askes, hans envisa eghet, en personifikatlon av begreppet sisu, hans ogenomti'ängliga hårda skal. Ändå äi' det föl'st långt eftei' det han lade upp som man fick ett perspektiv på vad han betydde för Finlands idrott - varför inte föl' Finland som sådant. Man kan exempelvis f01'1l1ulera Nurmi$ betydelse i tre satser, tre avsnitt. * * * Paavo Nurmi följde de spår, om Werner Weckman och Verneri.Järvinen trampade upp i Aten 1906, som sedan breddades till en Via Triumfalis i Stockholm 1912 av våi'a brottal'e, kastare, gymnaster,.skyttal' och seglare - men framförallt av "the smiling Finn", den bhde Hanne"' Kolehmainen, som genom sina segrar kom att framstå som de V olympiska spelens okrönte kung. Nurmis insatsej' i Antwel'pen 1920, Pari ' 1924 och Amsterdam 1928 val' en fortsättning på Kolehmainens, om hade "löpt in Finland på världska,l'tan "..Nurmi föl'de.nu ett fl'itt ocb självstäneligt Finlands fäl'gel', vilket mte haele vant Kolehmainen förunnat i Stockholm. Paavos triumfel' betyelde oanat mycket som en stark PR-faktol' ute i väriden för hans fosterlancl och för det egna folket en nyvaknad sj älvkänsla. Att den egenskapen stundom föj'~täl'ktes tili en sjä lvöv el'~ kattnin(tens hybl'is må icke belasta Nurmis kanto, 0 När NUl'mi sedan gjorc!e sitt triumftåg på ele amerikanska inomhusbanorna åstadkom han en PR av oskattbart värde. Än i elag vittnal' omdömesgilla amerikanska penningmatadorer om, att Nurmi hade stor anelel i det faktum, att Finland beviljaeles fl'ikostiga lån av den amel'ikalrka torfinansen, Ett land, som fl'ambringar sådana kapaciteter kan man Iita på, det \'ar ett irnponerat omelöme. Paavo Nurmi som exempel för en ny löpargeneration omvittna8 a~ många finländska kolstybbshj ältar på uth ållighetslöpningens geblt, Han vai' en sporre för en hei löpargeneration, den, som på 30- talet skulle försval'a landets bastioner på ele olympiska al'enorna. Man kan räkna upp många namn: Ilmari Salminen, Arvo Askola, Gunnar Höckert, Volmari Isohollo, Lauri Lehtinen, Kauko Pekuri. Taisto Mäki. Mer ellei' mindre medvetet inspirerades de av Nurmis föredöme. När Nurmi seelan hade förlorat sitt internationella amatörskap och endast fortsatte att tävla som "nationell amatör" vai' det givna målet för den yngre generationen att besegra Nurmi. Ett sådant försök gjordes redan tidigare, 1931 e1å Nurmi spurtbesegrade hela den "unga vargflocken" på 2 miles (Lehtinen-Virtanen-1so- 12 hollo) och satte världsrekord med 8.59,5. När han 1933 vann sitt sista FM som 36-åring, sträckan vai' 1500 m, kunde han dra sig obesegrad tillbaka. * * * Det vai' alltså clels Nurmi" betydelse som verksam PR-faktol' föl' Finland, dels hans betydelse som en effektiv "väckarklocka" för en ny löpargenel'ation. Den tredje starkt bidragande 01' aken till skapandet av legenden Nurmi vai' hans insats som tränare för våra?lyn~pis~a löpare. Man kan inte förringa hans insats, alltjämt som mspll'atlonskalla, men också som rent teknisk läromästare för det unga gardet, en insats, som bl. a. avspegla ' i det faktum att Finland::; löpare vic! OS 1932 i Lo Angeles och 1936 i Berlin ~v summa 18 olympiska medaljer på 5 OO~. m, m oeh hinelerlöpning 3000 m erovrade summa 12. Det ar en bredel- uch toppinsats som ino'en annan nation har kunnat uppvisa motsval'igheten till m~d undantag för USA: s prestanda i spl'interloppen. Paavo Nurmi ställde de hårdaste km\' på ::;ig sj äly och samma krav.dikterade han även för sin disciplar. Föl' mången av dem vai' fordl'mgarna för hårda, inte minst när det gällde den askes Nurmi föreskrev som ett ab~olut villkor för framgång. 1 dagens stenhårda konkurrens fl'amstål' Nurmis kola som alltför Hitt. ::\1an bör dock a.!ltid. komma ihåg att mäta både siffel'mässiga I'esultat och förutsattmngarna för dem, alltså träningen, i relation tili samtiden. Även o.m Nurmis rekordlista i dag hal' fått något av antikens patina över ::nffrorna och hans resultat hal' degraelerats ti li skolpojksprestationernas, så böl' det inskäl'pas, att han all t framgent måste framstå som den "löparnas konung" han korades tili av en entusiasmerad samtid D en dflf/ v i sällel' f/l'iillsel' jöl' rod,.i jö'/'/i/i1/' ho/' ri. I(l nl/al viix len. Jesse Owens A It /'(/1'(1 ok1t'lillif/ lil' il1le.<li.~ Iol'. kolll.'0111 (111 /'(11'(/ ori/lif/ Ml län/,. Benjamin Franklin l dl'ottell Ii, twkii II'I,/)(/d t, o "a ef/ ell jö/'liiåf/fi ovil /'es[i ek/ jö,' de'li sef/"unde med tiivlm ell. Bo Bengtssoll 13

10 Kinetiskt konstverk i Mariehamn av Arla Klockars D et vai' ett färgglatt 1600-gymnaster långt festtåg som paraderade genom Mariehamn lördagseftermiddagen den 2 juni. Det var taktfast marsch hela vägen, för musikanternas marschrytm vai' medryckande och tegvänlig även för kvinnoben, Att få gå mitt på gatan utan risk för att bli överkörd hör för de aktiva tili gymnastikfesters höjdpunkter. Eftersom gymna terna anlände först sent på fredagseftermiddagen till Mariehamn gick en hei dag förlorad, som annars brukar vara reserverad för övningar. Hela lördagen och..:öndagen före festen tränade alla mass-, special- och tävlingstrupper intensivt både utom- och inomhus enligt ett strängt tids. chema. Därför fanns det inte mycket tid över för sightseeing eiler knytande av kontakter, men endel hann ändå bese Kasteiho1m, Bomarsund och Eckerö. Andra nöjde sig med Pommern och Sjöfartsmuseet, eftersol11 vädl'et "tog slut" då gymnasterna landsteg på Åland. Vädret vai' inte på ar- Gola-träningsskor för grundkonditionen. Gola-spikskor för toppresultaten. Gola-fotbollsskor för målen. Fås i välförsedda affärer i branschen, TAllBER& SPORTPARTI. Alexandersgatan Helsingfors 10, Tel Anne Wasen!ål' j'e.pl'esent6ra alla de sötn l'edskapsgllmnaste1' som deltog i gymnastikjesten. Jliir i stilstudie med käglor, 15

11 ( ( ei rangörernas sida och inte kommunikationerna heller. På grund av teknikerstrejken var organisationskommitteerna de ista dagarna före festen tvungna att kommunicera per telepati. Lördagskvällens stora gymnastikgala i Idrottsgården visades som offentligt generalrep på fredagskvällen föt' reströtta men entusiastiskt applåderande gymnaster. Beteckriande för de 15 specialuppvisningarna - samt för hela gymnastikfesten i övrigt - var en imponerande bredd: de stora grupperna, de många åldersklasserna, amgymnastiken poj kar- flickor och 'den utvidgade repertoaren, omfattande allt från vardagsmotion t ill mera raffinerade programkompositionel' design Thua Heikkinen, Karin Könönen, Hjöl'dis Trygge, Lisa Rehn, med flera. Den 3-delade programformen tycks vara omtyckt - ett sätt att få med olika 'rytmer, stilar. åldrar eiler handredskap inom 'amma ram. Bredden kom också fram i redskapsgymnastiken iltförcl ay FSG: ::; förbunclselit under Matti Jyrys ledning. Truppen vai" sammansatt av män, pojkat" och flickor från flera föreningar. Bredclen illustreracles också påtagligt av värdföreningen Mariehamn,; gymnastikförening med in Äländska cocktail. Att hinna trimma gymnaster i så stor omfattning trots ansvaret för ele lokala arrangemangen vittnar om ett fint samarbete över köns- och ålelersgl'änser som är värt att ta efter i andra föreningar. Och tävlingarna sen - dä!' var också bredd. Både FSG och FSKG haele trupptävlingar båda dagarna. D et manliga förbundet i redskap och det kvinnliga i gymnastik med tunnband, boll och hopprepo De manliga,; hann jag tyvän inte se, men om ele ln'innliga,; kan sägas att stanclarden stigit kraftigt :,;eelan j akobstadsfesten för 5 år seclan. Tävlingsvilliga flickor finm; det också. 30 grupper eleltagare tävlade. D es utom 12 flickor inriividuell t i Gymnastique Moderne med band. * * * Alla fina inomhusuppvisningar och tävlingar i ära - en gymnastikfests höjdpunkt är ändå utomhusfesten med gymnasternas intåg på planen och ma 'suppvi 'ningarna, då programkompositörerna äntligen för första och sista gången får se sina skapelser av rytm, rörelse, färg och ljus leva upp för några minuter. Ett kinetiskt konstverk med levancle mänskor som rörliga delar. Allt för snabbt stökas årets möda unclan tycker de rörliga delama bland gräsrötterna, trots att gräsrotsnivån var något fuktig denna gång. Dimslöjor svepte mellan gymnastleden och mistlurarna bölade. Vilken effekt hade inte st~l:ka strålkastare å tadkommit. '0111,;urrogat för solen! f6 Flicktnl/Jpen gjo1'de i (,lit en effektjun och jätgs!((1". illw!s. Ålä~clska folksk?lebarn inleclde med påsgymnastik; ett smakprov av Älands~ cockt~il gavs ~ckså. FSG:s masstrupp utgjordes av pojkai'?ch fhckor l hoppsener, volter och clylikt på matta medan ~anhga grupper gymnastiserade i bakgrunden. Men varför ~r herrar sa blyga. at~ u?pt!'ä d~ att ~!e inte vågar ställa upp i en masstrupp, utan alltld ar l mid~nte.t? Ar det den manliga väl'digheten som spökai:? Da.m~rnas motjvatlon fö~ att delta är oftast avkopplingen från v~~dagslutlden. Har man glomt den motivationen när clet gäller mannen? FSKG:.s flicktr~p~. i.gula, orange och röcla dräkter gjorde ett cffektfullt mtryck l vaxlmgarna mellan olika formationcr. Men pro \ 'ä r Idrot!

12 grammet vai' ingalunda uppbyggt enbart med tanke på färg- och l'örelse-effekter, utan lika mycket med hänsyn till att det skall ge allsielig motion under träning tiden. De 400 brun-vita damernas program uppfyllde också kraven på allsidig motion och tog sig bra ut. IF Drotts pyramidgossar som haft litet problem med hållfasthetskalkylerna under galauppvisningarna byggde nu stabilt och bra. Tunnbandsgymnasterna utgjorde en mera elitbetonad mass-trupp och bildade i slutuppvi ningen en cirkelrund grupp med roterande tunnband då alla gymnaster strömmade in i färgglada rörliga cirklar runt gruppen. Det åg mycket vackert och välinövat ut. Faktum var att det inte alls var samövat, men grupperna visste vad de skulle göra. Tyvärr ser de aktiva huvudfestens program i grodperspektiv från sidan. Så det mesta av effekterna går förlorade. Om publiken eventuellt börjar tryta, så sätt gymnasterna på läktaren i stället och baka in biljettpriset i deltagaravgiften gymna ter som beskådar t. ex. 400 på planen är väl också en publik att räkna med, den mest kunniga och entusiastiska publiken och tillräckligt heterogen för att vara lika representativ som "vanlig" publik. Gymnastikfesterna är tili för gymnasterna och så länge ele strömmar till är gymnastikfester berättigade. Det som numera hindrar många från att elelta är de fastlå ta semestrarna. Så mycket smidighet borde man kunna önska på arbetsplatserna, att arbet tagare som villigtsitter övertid när företagen så fordrar även borde ha rätt att placera några dagar av sin semester enligt egen önskan - för "folkkultur-evenemang" av olika slag, kurser, läger och sådant. Alla arbetsgivare borele ha lärt sig, att folk med aktiva intressen är god arbetskraft. För att göra gymnastikfester ännu mer attraktiva att kämpa för, om ett alternativ till andra slag av "semester med innehåll", borde ele kanske förlängas med ett par dagar i stället för att förkortas. Och samtidigt innehålla träningskurser, och instruktioner, kanske också symposier, eftersom både ledare och gymnaster finns färdigt på plats. En verklig storsamling för gymnastfolket alltså. Kanske man inte ens skall kalla evenemanget gymnastikfest, utan gymnastikläger, för att även få uppvisningsblyga motionärer med? Idrott på vetenskaplig grund av Sebastian Hägg blom D et är nu tio år sedan den idrotts- och hälsovetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet inledde sin verk amhet. Då vai' den en underavdelning vid pedagogiska institutionen och först 1967 blev den officiellt godkänd, som en självständig fakultet med en egen dekan och nya tjän tel'. Detta och även den nya fakultetsbyggnaden, som togs i bruk 1971, bidrog i avgörande grad till att Gymnastikinrättningen inställdes i Helsingfors. Den nya given i mellersta Finland, var den akademiska trappstegen med en idrottskandidatexamen, som kunde ha sin fortsättning i avancerade studier, forskning och avläggandet av doktorsgraden i idrottsvetenskaperna. Den praktiska nyttan med denna massiva inrättning, som nu är den enda av sitt slag i Norden skall vi ha en liten pejling på i denna artikel. Fakultetens egen identitet har småningom vuxit fram och det är ingen hemlighet att flere av professorerna och lärarna politiskt är engagerade i samhällsdebatten. De fyra institutionerna, den idrottspedagogiska, idrottsfysiologiska, idrottshygieniska och idrottssociologiska har givetvis sina egna målsättningar och program klarlagda för att anslagen - närmast statliga - skall vara tillgängliga. Så är också konkurrensen på detta pian rätt hård och politiskt betonad då den statliga kakan skall delas. Här avgörs i vilken utsträckning forskningar kan företas i en ellei' annan riktning och hur undervisningen formas följande termin. 1 sista hand blir alltså studenterna en del av maskineriet och är då speciellt de första ål'en mer ellei' mindre fastlåsta i det kursmässiga programmet. 1 det skedet de inleder sina studier borde dl'! i stort veta vilket ämne de ger sig in på och vad om kan ge dem den?ästa nyttan i framtiden. Den vetenskapliga grundskolningen, som 1 ett.. tidigt stadi um matas in blir säkert med tiden allt viktigare, men ar i dess nuvarande utformning nödvändig för blivande forskare, och de som ser ett högre akademiskt värde, som en sporrande utmaning. Vanligt är, att med en lägre examen på fickan sköta den lärartj änst man är kompetent för. Fakultetcns huvuduppgift är i alla fall att trygga lärarbehovet i skolorna. * * * 19

13 En tid såg det ut som om den praktiska undel'vi ningen bedrey::i helt åtskild från den teoretiska. Nu har läget förbättrat. Meningen äl' ju att med hjälp av den svål'a gallringen se till att und e rvi s ning ~ materialet, studenterna, ligger på ett tillräckligt högt pian redan i studiestal'ten när det gäller deras motori ka färdigheter och kunskapsnivå. Då går ingen onödig tid åt till träning av den egna färdigheten och den metocliska undervisningsdelen ägnas på så sätt en större uppmärksamhet. Sedan kan man för tås undra om gallringen med tonvikt på student - och avgångsbetyg där 10 procent ay de sökande blir tilldelade tudierättigheter, är helt vettig. På den praktiska sidan har verksamheten i många avseenden varit kanske alltför isolerad. Utländska pedagoger be öker ofta inrättningen och ordnar praktiska demonstrationel', men samarbetet med de egna specialförbunden kunde bedrivas bättre än hittills. GIH i Stockholm har en bra kontakt med det praktiska fältet och vissa förbund kör med två veckor koncentrerade kurser för studenterna. Friidrott och skidning, två stora grenar, för att ta ett par exempel. En annan detalj, om de svenska kollegerna kommer lättare undan med är den ettåriga auskulteringen, som så ihärdigt hänger kvar hos oss. Kanske man kunde ändra på ordningsföljden och praktisera före studierna inleds ellei' under sj älva studietiden. Annars finns det risk för att vi utbildar fackmänniskor, som samhället inte har någon användning för. Eftersom den här inrättningen nuär den enda i landet som utbildar gymna tiklärare för skolan och även har hand om all högrc idrottslig utbildning borde den slå vakt om en verksamhet som också uppskattas och noteras på annat håll än inom fakultetens egna väggar. Vårt riksidrottsförbund FRIF har fått upp ögonen för "Liikunta" och finner dess verksamhet riktig och värdefull, men man har inte kunnat samordna någon utbildning. Vi kunde kort säga om fakulteten: Toppidrotten och massidrotten har undersökts i omfattande forskningsprojekt där studenterna deltagit och utfört egna arbeten. Varje kursprogram läggs upp lite annorlunda än föregående kursprogram. Variation och förnyelse av kurslitteratur och föreläsningar är nödvändigt för att utbildningen skall vara "up to date". Och lyckligtvis har man insett hur viktiga de praktiska ämnena är på detta område och vi får hoppas att man kommer att köra på den bogen också i fortsättningen RI{/lId den dllgliges, ällighefel märkes, öflen aft uegå miss/ag. Benjamin Fra nklin 20 Ini <i, ;ga Soll"allakllrse ll, "lexa1l1i"e1"ades i maj se llaste vii,.. Solvallas utbildning av idrottsinstruktörer stabiliseras av Hjö,dis 1rygge F ör två och ett h~lvt år se d~n f~ck ~olvalla Idrottsinstitut rättigheten att verka som ldrottslednmgsmstitut och inledde då sin första t::,~ ~ åri~a ~t?ild~ing av idrottsinstruktörer. Detta innebar en stor fora?dnng 1 msbtutets verksamhet, en förändring som förde med sig s :,ån~heter och. problem, men också glädjeämnen. Undervisningsmil1l ste n.~t som tll!d.elar rätte~ till instruktörsutbildning gay den endast for en två-ang provpenod. Också om detta bör ses som en form~ll åtgärd upplevdes situationen av de ansvariga för kursen både o sa ~er och utmanande. 1 vårt land verkar två andra idrottsledningsmstltut och Solvallas lärarkrafter var helt på det klara med att nivån måste hållas hög och konkurrenskraftig, en egen linj e måste "kapas. 21

14 Ett handikapp, som från början inte uppfattades som stort, men om tilltog, vai' oeh är till stor del fortfarande de, i j ämförelse mecl de finska instituten, rätt primitiva undervisnings- oeh studielokaliteterna. Men mera därom senare. En första åtgärd var att få sakkunnig hjälp vid planeringen av de ieke direkt idrottsbetonacle ämnena, En kommiwi bestående av rektor Holger Kronman från Soeial- oeh kommunalhögskolan, fil.lie. Jarl Frisk från Universitetets Pedagogiska Institution, rektor Nils Kankkonen oeh lektor Hjördis Trygge befattade sig med dessa problem oeh resultatet formades i ett för institutet synnerligen viktigt oeh värdefullt samarbete med såväl Soeial- oeh kommunalhögskolan som Universitetets Pedagogiska Institution oeh deras lärarkrafter. Till det positiva kontot måste därför till krivas de djupa oeh omfattande kunskaper elcverna kunde bibringas i kommunal idrottsplanering oeh undervisningsteknologi oeh -planering. Bekräftelse på detta har institutets rektor redan fått mottaga av yrkesutövande utexaminerade elevei'. Vid genomförandet av de praktiska ämnena uppkom vissa svårigheter. En enda gymnastiksal, tillräeklig endast vid undervisning av en grupp, skapade problem oeh gör det fortfarande trots ett litet tillskott på en konditionssal, vars speeialkaraktär doek är ett hinder för en mångsidigare användning. Två vinterperioder med relativt snö- oeh isfattiga förhållanden försvårade planeringen som måste ersättas med tillfälliga lösningar. På grund av den enda salen måste dagssehemat ändras med hål- oeh kvällstimmar som följd. Trots ombyggnaden av institutet oeh alla de olägenheter byggnadsoeh sprängningsarbetena medförde kunde såväl den praktiska som den teoretiska delen av undervisningen genomföras, till stor del taekvare förståelsefulla oeh anpassningsbara elevei'. Till svårigheterna under den första två-års kursen måste oekså lärarnas oerfarenhet i detaljplanering av en dylik kurs räknas. Det är förståeligt att tidsplaneringen av åtta högre kurser med fördjupningsinnehåll oeh tillhörande 72 seminarier oeh 36 undervisningsprov ger huvudbry oeh problem. Tili de typiska dragen för denna tid hörde oeh hör kontinuerligt lärarfortbildningen. De seminarier oeh kurser, som den ordinarie lärarkåren deltagit i är många. Oekså universitetsbetyg har lärarna avlagt. Med tanke på att lärarkåren hela tiden fullföljt hela sin tj änstgöring oeh oekså tili stora delar bekostat sin fortbildning sj älv är detta en aktningsvärd oeh för moderna tider unik händelse i synnerhet som det är fråga om lärare vid en ledarutbildningsinstitution. En bliek på svenska förhållanden frestar. Kolleger vid motsvarande 22 institut i Sverige fortbildar sig under tj änstledighet med full lön. D e svenska förh ållandena tel' sig utopiska i j ämförelse med våra nuvarande förhållanden. Det är doek realistiskt att snarast få till stånd en förbättring hos oss, en förbättring som skulle avstressa lärarna oeh hela institutatmosfären. Redan nu då den andra kursen pågått ett halvt år kan man konstatera att en del av svårigheterna övervunnits. Kvar är ännu bristen på övnings- oeh arbetsutrymmen för aktiv idrottsutövning. Idrottshallen står absolut främst på lärarens önskelista. P å den teoretiska undervisningssidan är en ljusning synlig. Ett bibliotek med arbetsbord för eleverna, ett lärarrum, ett rektorsrum oeh seminarierum kommer att upplevas som en förlösning. Erfarenheterna från första kursen har diskuterats oeh kannstöpts, hela undervisningen har genomgåtts oeh planeringen har ägnats oräkneliga arbetstimmar. En n:':f lärartj änst har inrättats oeh en fortgående instruktörsutbildningsr.a~t har paraferats. Allt detta är åtgärcler, som är ägnade att kva IIflCera Solvalla tili önskad nivå. * * * Solvalla är numera en yrkesutbildande institution. Man studerar inte där enbart för att man tyeker om idrott inte enbart för en framtida ledarinsats i hemkommunen. Man studerar oekså med tanke på att få utöva ett yrke man valt till sitt, ett yrke med vilket ~an k~n försörj a sig sj äly oeh sin familj oeh skapa sig en ställning 1 samhallet. 1 oeh med detta har ansvaret vuxit, ansvaret hos lärarna oeh ansvaret hos studerandena. Oekså kraven har därmed ändrats kraven på kunskapskvaliteter oeh arbets- oeh boendemiljöer. ' Solvalla instruktörsutbildning har under de två år som gått trampat UI' barnaskorna. Nu växer konturerna fram tai' form oeh stabiliseras, sa:mtidigt som uppgifterna växer oeh 6kar. Med hjälp av e~ p:ogresslvt oeh realistiskt tänkande ledning, som utgör en fullv~rdlg o.eh ~rygg garanti för en positiv utveekling kan ett högvärdlgt utblldmngsprogram erbjudas. - 0 Specia!ister är mänlliskol som vet mer och me!" om mind, e och mindre. Ortega y Gasset Det är omöjligt att njuta helt av sysslo!öshefen om man inte hal" mycket att göm. J erome K. J erome 23

15 Vägen från knatte - tili internationell topp av Martin Lax Vad CIF och dess medlemslörbund är lör svenskbygderna lörsöker ocksä värt bo/ag vara! SVENSK-FINLAND Vår telefontjänst: för'säkringsbolagel för hela del svenska Fin,lån,d! Helsingfors , Lovisa , Borgå 10300, Ekenäs Pargas , Närpes 560, Vasa 12656, Jakobstad o lympiska pelen i Mexico, var ele min t framgångsrika 08 Finland upplevt på friidrottshåll. En grupp ledal'e framhöll att det inte kan vara så clåligt ställt med den fin ka friidrotten framticl om ~lexico-08 gay vid handen. Forskningsre ultat, som publicerades av Jyväskylä univei' itet, visade att det är sannolikt att Finland inte skulle vinna fl ere än en 08-guldmedalj varannan gång. D en grupp som åtog sig att utröna vai' felet låg var fylld av optimism och ansåg, att hade man tidigare klarat sig i de Olympi ka spelcn så var det inte omöjligt att göra det även i fortsättningen. Efter ett amarbete med specialister, på olika områden, tillkolti det s.k. utvecklingsprogrammet (kehittämisohj elma). Programmet specificerar tydligt de mål man vili uppnå i 08 och EM i framtiden. Utgångsläget var, en 25:te plats föi' Finland i Mexico Man uppgjorde ett långsiktsprogram på tio år med följande målsättning: placering placei'ing placering EM EM plats 5-6 plat Utvecklingsprogrammet berör friidrotten i hela landet. Också 8FI har strävat att koordinera sin verksamhet i enlighet med det utarbetade systemet. 8FI arbetar målmedvetet med de yngre aktiva, vilket äi' helt på sin plat.s. För att undvika den berg- och dalbana, som så ofta föi'ekommit inom friidrotten, vili man nu även inom 8FI på ett eff ektivt sätt, genom noggrann kartläggning av existerande resurser, undvika de djupa dalarna. 8UL arbetar med s.k. kartläggningsgrupper bestående av aktiva i åldern år. D en lägsta kategorin är förkartläggningsgruppen som skolas på distriktsnivå. Här vili man ge den grundskolning, som på längre sikt skall ge de aktiva möj lighet att uppnå den nationella och internationell a toppen. Man bör observera att det slutliga grenvalet kanske inte ännu i detta skede är gjort och därför bör träningen här vara mångsidig. 25

16 Nya repr. idrottsmän SUL: s karlläggningsgrupp SFI:s förkartläggningsgrupp Distriktens förkarlläggningsgrupp Stipendiesystemet och samtidigt de olika träningsrupperna IF Dl"ott:s två st"onga "flovvare", Sus(tnne Sundqvist och J01'1na T'uisku, i (tktion. Båda ingå,' i SUL:s tl'äningsgn11jpel". D et är inte ändamålsenligt, att tili vilket pris som helst, i yngre år pressa fram resultat, trots att de UI' föreningens och den aktivas synvinkel kanske vore det trevligaste. D et är på tiden att vi kommer ifrån en sådan kategori "unga lovande", som senare inte uppnår de resultat och mål som vi hoppats på. Detta hindrar dock inte, att lovande ungdomar, som i övrigt följ er en långsiktsplanerad träning, skali ges tillfälle att tävla i en sådan utsträckning, som icke bromsar deras utveckling. Stipendiesystemet, som tilikom i samband med utvecklingsprogrammet, är väl den del av programmet som diolkuterats allra mest 26 av alimänheten. Också SFI kan anses vara inkopplat i detta system. Kostnaderna för förbundets förkartläggningslåda betalar man sj älv, medan SUL svarar för samtliga utgifter i samband med sina egna kartläggningsgrupper, i vilka ingår ett fl erlal juniorer från SFIklubbarna. D essutom är detta förbunds idrottsmän i exakt samma ställning som alla andra beträffande möjligheterna att komma i åtnjutande av SUL-stipendier. Man har också framkastat tanken, att SFI skulle utdela egna stipendier. D etta skulle gälia aktiva som inte kvalificerat sig som SUL-stipendiat. Om detta vore ändamålsenligt kan man diskutera. För närvarande tillämpar SFI likväl ett system, enligt vilket man utbetalar träningsanslag tili föreningarna direkt efter uppnådda placeringar i förbundets mästerskap och enligt uppnådd klassificeringsposition inom SULo D et är sedan föreningens sak att avgöra huruvida de önskar använda dessa anslag såsom direkta stipendier 27

17 åt idrottsmännen ellei' för att täcka utgifterna för annan träningsverksamhet. 1 detta nu omfattar S L:s kartläggningsgrupper ca 220 aktiva j ämte personliga tränare. Efter de olika kartläggningsgrupperna kommer i SUL: s utveckling program gruppen "nya representationsidrottsmän", som i dagens läge har mk till sitt förfogande. Den nästhögsta gruppen utgörs av representationsidrottsmän närmast landslagsmän, som dessutom står nära den internationella toppen. Dessa får i dag ett stipendillill på mk. Den högsta gruppen, som omfattar de internationella topparna, erhåller ett stipendium på mk. Valet av idrottsmän till de olika grupperna sker på basis av uppnådda resultat. Praxis är att man börjar nedifrån för att sedan måningom avancera uppåt längs stegen. SUL:s verksamhet innefattar inte endast dessa träningsgrupper. Förutom tävlingsverksamheten är man ansvarig för tränarskolningen, som genomförs på såväl distrikts- som förbund nivå. Tränarkolningen är en viktig hjälp för föreningarna, som med tränarnas hjälp hoppas få fram de förmågor, som senare får stöd av förbundet. Det är i föreningarna som det egentliga arbetet skall ske. Förbundet skall koordinera verksamheten, så att den gagnar landets friidrott och därmed helheten å mycket som möjligt Låt simmarna kasta boll av Thomas Lindholm Rollen Ii, kostod. 1 IlSS-målet Rolf Mikkola. 1 mitien (vit mösso) KitTi jjfikkoh. oeh nl/nl/lie,. llio Klaus Rl/okollen Tammerfors Klädesfabriks Ab F insk vattenpolo har en längre tid plaskat på stället. Nya simföreningar har bildats på nya simhallsorter men kvalificerade polotränare finns det ont om. Simtränarna i vårt land förbjuder ännu vattenpolon för sina adepter. Något förbluffandc då den väl kunde tas upp som en träningsform under grundträningsperioden. Simhallarna öppnar - om de öppnar - dörrarna för pololirarna efter kj Polospelarna delar på 25 <70 av simförbundets budget med simhopp och kon tim. Allt detta gör det svårt för polofolket i Finland. Dock finns det ca 300 polokämpar kvar. Varför undrar man'? Oftast är det hos oss frågan om simmare som har tävlingsidrotten kvar i kroppen. D e vill inte sluta helt med idrotten med tanke på den allmänna konditionen. Visst kunde simmarna börja med annat då de fått nog av simningen men det vill oftast bli som, att ha en fisk att löpa häck. D ärför ligger polon närmast till hands, man får ligga kvar i sitt eget element. Varför är det bara f.d. simmare som går över till polo? Det är helt enkelt så att någon juniorverksamhet 29

18 knappa t kan bedriva å länge träningsturerna börjar först efter kj , och aktiva immare tyvärr ännu ho oss förbjuds att spela boll. Det är ynd med tanke på att detta äkert är en av or akerna till, att polo tandarden förblir rätt låg hos oss. Simmarna borde komma i kontakt med bollen så fort som möjligt. Då kulle det vara lättare att gå över tili polon enare. Bollfärdigheten kulle avsevärt öka bland polo pelarna. Och våra simmare kulle genom polon få trevlig avkoppling från det monotona kilometer-slukandet. * * * ere på icilien, i Catania, där undertecknad var tränare ena te sommar, kastade immarj uniorerna boll varj e dag en kvart eiler å efter träningspa en. Men de hade plats för det. Vi har att kämpa mot platsbrist och en gammal fördom. D et är klart att vi inte skall qlanda ihop topp imning och vattenpolo då immarna är inne i tävlingssäsongen, men under de långa grundträning perioderna kan även de få röra en boll, om de å vill, utan att tränarna skall anse det ri kabelt. Någonting borde göras och kommer att göras så att polostandarden höj hos oss. Det törsta problemet och första om kall avhjälpas är de omöjliga tidpunkterna för poloträningen. Efter klockan får man i vis a hallar men på långt när inte i alla, kasta boll. Simhall cheferna och imföreningarna borde här göra sitt yttersta för att på något sätt köra fram en bättre tid för polon. D et vore en missi on för amhället amtidigt, om alla föreningar tog upp polon på itt program och på detta ätt undvek att skjuta bort simmarvännerna från sina led - ut på gatan. Många, alltför många immare lutar redan i tonåren med imningen. Kan ke de nått sin topp ellei' kanske hårdkörningen inte mera smakar. Här kunde föreningarna vara något finurliga och ta hand om adepterna och leda in dem på polostigen, där de sedan som äldre förening medlemmar kunde komma till nytta för föreningen. Man bara undrar, har föreningarna råd att låta en grabb gå, som ko tat föreningen kanske fem år tränings- och lägerpengar? Detta är en gemen am sak för alla immarvänner. Det är inte bara "Simmis" upgift bland SFI: s föreningar att hålla flaggan högt på polofronten Det /illn8 folk SOll1 ä,. se; ylada Iät- sitt "/lnt.d att dom illle "iimlls (111)älldet del. Winston S. Churchill 30 Akilles-juni01'e1" in/ö,. sla1"len liil tävlingar i Sve1 ige. Fr. v. Ole i\[et/lsner (cha,,/ IÖ1" och ledare), '/'o111as Rosenlö/, Ole Ros6nlö/ (leda1'6), Frank Högströ111, Kri.~ter BackmalI, Jlfag'tlls Mallsller, Sixten Wackst, ö"" och l'atr'ik H'ackst, öm. Akilles - cykelklubb i särklass o av A ke Eriksson 1967 skrev Lar Fr. Engman i Vål' Idrott "Akille scykli~terna är i egerru". I fort ättningen av sin artikel öser han idel beröm övcr.\killes. Ovannämnda artikel kundc delvis upprepas för år 1973 ifråo-a om Akillescyklisterna. amnen Ole Wackström och Harry Hannu ::; av år 1967 får för år 1973 bli omsvängt. När man skall skriva något om Akilles som cykelklubb fastnar man gärna för nall1nen Harry Hannus och Ole Wackström samt e1eras prestationer. Men Akilles cykelsport består inte enbart av e1essa. Cirka 20 pedaltl'ampal'e har Akilles i sina rullo!'. Och vilka 31

19 c~klist:r se9an.. Nu tonåringar (juniorer ellei' ungdomar), men om nagra ar, da pojkarna fort att, kan man äkert med stöd av des a fortsättni~gsvis säga att Akilles-cyklisterna är bäst i Finland. '.~kull e mte en Ole Wackström ha funnit i Akilles och skördat mangd~r av segrar på 60-talet så skullc knappast H arry H annus ha vant den han i dag är. Ole Wack tröm prestationel: sporrade H a.ny H annus o c ~ b.åda i sin tur spoi'rar hela det övriga gardet i ~killes. D et tog t Id mnan Harry H annus slog sin läromästare och Idol, Ole Wackström. 1 dag består Oles roll i att vara en träningskumpan och ett morali kt stöd för Harry. Harry och Ole tränar och de ~er råd, något. soi? samtidigt sporrar de unga i Akilles. Om några ar kanske de JUDlorer och ungdomar vilka i dao" får ta emot en ~1assa vä~!edand.e råd av Harry övertar dennes r~ll som toppcykhst. D et ar allti! farligt att förutspå nåo'ot om framtiden. Men med litet överd~~ift kan man säga att skall bhalty H annus få stryk av någon de narmaste åren så blir det högst antag ligt av åkare från den egna klubben. Akilles har en topp - en nordisk toppduo genom H arry och Ole - men man atsar på juniorerna och ungdomarna. Och un"gdomarna kommer.. Redan sen aste sommar vai' det många cykelledare inte ba!'a 1 Fmland utan ~ven i Sverige, som med förvåning såg AkillespOJkarna fram fart 1 olika landsvägslopp. * * * Ofta.?m man vår, sommar ell ei' höst rör sig längs de asfalterade huvudvagarna mot Borgå kan man möta en klunga Akilles-åkare. qch,deras pedaltramp vi.~ar att det inte är fråga om något moti~?sakande. Farten ai' hogt uppskruvad. Vintertid näi' kölden och s no~. hmdrar cyk e l å k a ~d et ta.r man till skidorna. Skidåkning är ctt u t~arkt k~mpl eme nt t IlI cyklmgen. H arry Hannus är ju inget okänt skidnamn mom FSS.. Men bakom Ak.~ll es -pojk arna måste finnas en ledarstab ell ei' påpiskare. ~ngbert Soderberg och cykelsektionens styrelse inom Akilles Jobbar hart och bra. Sommartid har man varje vecka serietävlingar samt d:ssutom en.diskussionskväll per vecka. D å ställer Harry, Ole ellei' n ~g on av ~ki~!es f.~. cyklister upp och ger råd. D essutom går man vid.dessa tillfallen Igenom serietävlingarna och var och en får r~s.. och 1'1s. L e da~n a har lyckats med konststycket att få pojkarnas fo~'al?ra.r at~. a~tjvt stöda och deltaga i sektionens arbete. Ekono I~m ar JU ~ta ndi gt ett pro.blem för Ingbert Söderberg och hans stylelse. EnskIlda personer, fmuor, banker m. m., uppvaktas med jäm- 32 na mellamum. Ibland lossnar det litet pengar, ibland ej. Lotterier och ekonomisk uppoffring av pojkarnas föräldrar och ledare, har tillsvidai'e kunnat få ekonomin att gå ihop på ett hyggligt sätt" Ser vi på de resultat juniorerna och ungdomarna nått, borde ju CykelföI'bundet på något sätt kunna stöda arbetet ekonomiskt. SFI har däremot alltid, trots sina små resurser, försökt stå t ill t jänst i ekonomiskt avseende. * * * Landsvägsnätet kring Borgå är inte precis det bästa. Asfalteringen är mångenstädes väldigt dålig. Vägarna är dock på sina ställen verkligt kupei'ade. För Mäntsälä- och Askola-borna torde det vara en vanlig syn att se Akilles-pojkarna pressa sig uppför långa sega motlut ellei' i håi'd fart susa nedför backarna. Och vi st har träningen och ledarnas uppoffrande arbete gett I'esultat. Om vi ser litet på vad dessa tonåringar presterat 1973 kan följande namn och prestationer speciellt nämnas. - Sixten Wackström, finländsk mästare under 15 år. - Akilles (Max Latvala, Krister Backman och T age Munther), finländska lagmästare under 17 år. - Tage Munther deltog i Finlands lag i EM i Mlinchen. YtteI'ligare kunde man nämna Magnus Munthers namn. Ovannämnda pojkar och övriga onämnda Akilleiter kommer helt säkert att under 70-talet se tili att Harry H annus och Ole Wackström inte är de enda som göi' Akilles känt. H emligheten bakom Akilles är i hög grad de två idolerna - H arry H annus och Ole Wackström -, vilka sporrar tonåringarna. Bakom de aktiva står en liten, men naggande god aktiv styrelse med Ingbert Söderberg i spetsen. Man kunde nästan säga att Akillescyklisterna är som ett litet familj eföretag där ledare och föräldrar tillsammans driver och sporrar de aktiva för att föra sitt Akilles framåt. Mot något klubben alltid varit och alltid vili försöka vara - en cykelklubb i särklass i Finland D et 11(/1' aldrig tlll/nits uägo n f-ilosof, SOIn ha,. kll1l1wt IIthä"d(, tan d väl"k med t älu mod. William Shakespeare n et liggel' i del/ miil/skli ga 1/atw'en (Llt länka Hokt och liandla mot fönmftet. Anatole France 33 J - 1',1,- Td,- olt

20 BJLYNX320 - för E'r dit ni viii Snöskotern för alla Snöskotern för den fartlystne Motoralternativ: 20 hkr ei. 35 hkr Tilläggsutrustning fjädrande bandmatta En passande snöskoter fö r envar och i all slags terräng ur den inhemska L YNX-serien. #lhankkija Svalbobrinken 8, Helsingfors 50 Telefon /257 Hopeasompa lockade på skidor av Bror Borg ström N yrekryteringen inom idrotten, d. v. s. konsten att fortsättnings Yis skaka fram nya förmågor är ett problem som ofta diskuterats. Nya verksamhetsformer, större konkurrens om de ungas själar, högre levnadsstandard med tyåtföljande bekvämare levnads- och rekreationsmetoder äro inte till för att berika de aktiva idrottsutövarnas skara. Någonting nytt, intressantare än tidigare och framför allt något som "drar" måste användas som dragplåster. 1 detta sammanhang vill j ag först gå litet närmare in på vad om gjorts inom skidsporten och vad HOPEASOMPA-iden givit samt vad vi kan vänta därav. Att direkt gå in på situationen av i dag, vore orätt. D ärför bör vi gå några år tillbaka i tiden. Vi kan tala om de långa skolvägarna vilka befrämjade skidsporten. K anske fanns i socknen en idrottsintresserad lärare eiler skidledare som tog hand om de duktigaste, gay dem möjlighet att pröva sina krafter på annat håll o. s. v. Något systematiskt sökande efter nya förmågor för utövandet av tävlingsidrott var det dock inte fråga om. Som utgångspunkt får vi troligtvis nog välj a en tid, ungefär åtta år t illbaka i tiden, då Aku-Ankka tävlingar i slalom infördes i Finland. 1 Sverige och Norge hade man redan startat två år t idigare. Här gällde det att på ett tidigt stadium söka fram intresserade och utvecklingsdugliga åkare. År 1969 tog man inom Finlands Skidförbund initiativet tili de s.k. "Mäkipäivät", men möjligheten att ut sträcka dem tili en hela landet omfattande turnering för skidsport fanns inte. Man vai' helt på det klara med att längdlöpningen borde fåtts med, men finansieringen vai' den stora stötestenen. År 1971 arrangerade Finlands Skidförbund på Vierumäki idrottsinstitut "Nuorten talvipäivät", dit varj e distrikt efter eget val fick ända några deltagare, så också FSS. D etta gällde klasserna flickor och pojkar under 16 år och segraren i tävlingen blev inofficiellt finländsk mästare. Nu blev man på det klara med hur man skulle förfara. En hela landet omfattande utgallringstävling, börjande från de allra yngsta (8 år) tili 16-års klassen, arrangerades ortsvis. Till sist hölls en gemensam final i klasserna pojkar och flickor under 14 och 16 35

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Inledning Det är en konst att skriva bra propositioner, men med fantasi och god kännedom om materialet som kan tänkas anmäla kommer man långt! Börja med

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se 1 Sverige har fått en ny stjärna i damernas stavhopp! Hon har segrat i Ungdoms SM, Senior SM, Junior EM, Junior VM och Ungdoms OS! Dessutom har hon satt ungdoms världsrekord med sina 4.47 m! Vad heter

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund

Verksamhetsplan 2014-2015. Stockholm-Gotlands Boxningsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Stockholm-Gotlands Boxningsförbund 1(5) 2(5) Innehåll Introduktion... 3 Syfte... 3 Legitimitet... 3 Dokumentstruktur... 3 Vision... 3 Fokusområden... 4 Media... 4 Tävlingsverksamhet...

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. Helsingfors 10.02.2015 Föreningsbrev 1/2015 Det händer inom FSO. Som jag i fjol dessa tider önskade att utvecklingen skall aldrig ta slut. Toppidrottgruppen och VALO söker fortfarande sina positioner.

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013

GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖRENINGENS VERKSAMHET Gymnastik är en form av idrott som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Planets och målets storlek

Planets och målets storlek För vem? Flickor och pojkar under 10 år Vad? Handboll med lite annorlunda regler: mindre plan och minder mål än normalt, en mjuk gummiboll. Bara 5 (4+1) spelare på plan. Man kan spela med blandade lag,

Läs mer

Strategi 2012-2015. Hösten 2012

Strategi 2012-2015. Hösten 2012 Strategi 2012-2015 Hösten 2012 Delar du vårt intresse för skidning? Pargas IF:s skidsektion ser som sin uppgift och privilegium att utveckla skidsporten i Pargas med omnejd. I vår mångsidiga verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften!

MEDLEMSINFO. INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! 01-2012 Ålands Brand och Räddningsförbund MEDLEMSINFO INFO FRÅN VERKSAMHETSLEDAREN Vår i luften! Hej alla kårer! Här kommer nu årets första Medlemsinfo. I skrivande stund har vi underbart vårväder utanför

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Skärgård 8 Skärgård 3 2011

Skärgård 8 Skärgård 3 2011 8 Skärgård 3 2011 Om boende och distansarbete i skärgården: försöka duger! TEXT: JAN-ÅKE TÖRNROOS Bild: Håkan Eklund I mer än sex år har jag varit inskriven som fast boende i Brändö kommun på Åland. Min

Läs mer

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta

SNO-konferens. 2011-01-22 Tveta SNO-konferens 2011-01-22 Tveta Agenda 09.00 09.20 Samling, välkomna, rep. av 2010 års konf. 09.20 10.00 Ekonomiska läget 10.00 10.15 Kaffe och mingel 10.15 11.10 Grupparbete 1 11.10 11.15 Kort genomgång

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Racerunning. ger fler chansen att springa

Racerunning. ger fler chansen att springa Full fart framåt. Racerunning är sporten som ger rörelsehindrade möjlighet att ta sig fram på helt egen hand. Vi har träffat Nils Björk en av landets yngsta utövare. Racerunning ger fler chansen att springa

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

MORGONDAGENS TRIATHLET?

MORGONDAGENS TRIATHLET? TRISÖK Platenskolan Gymnasieskolan i Motala Tel 0141-22 56 68 Fax 0141-21 96 24 VILL DU BLI... MORGONDAGENS TRIATHLET? VÄLKOMMEN ATT SÖKA TILL RIKSTRIATHLONGYMNASIUM I MOTALA 2007/2008 TRÄNARE MICHAEL

Läs mer

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista INNEHÅLL Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista ALLMÄN TÄVLINSINFORMATION Svenska bedömningsreglementets senaste version gäller där inget annat anges.

Läs mer

Skid-VM i Falun. 18 februari till 1 mars 2015 BEYOND ALL EXPECTATIONS. falun2015.com

Skid-VM i Falun. 18 februari till 1 mars 2015 BEYOND ALL EXPECTATIONS. falun2015.com Skid-VM i Falun 18 februari till 1 mars 2015 YON LL XPCTTIONS falun2015.com li en del av skid-vm 2015! en 18 februari 1 mars 2015 avgörs VM i längdskidåkning, backhoppning och nordisk kombination i Falun.

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HAR NÖJET ATT BJUDA IN ER TILL NORDISKA MÄSTERSKAPEN I CASTING & FLUGKASTNING 2015 www.casting.se - officiell hemsida för Nordiska Mästerskapen i Casting & Flugkastning 2015. Eskilstuna

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål Alla har vi drömt. Vi drömmer än. Vi drömmer om en förändring. Men vi har alltid den där

Läs mer

IDROTTENS STIPENDIEPROGRAM

IDROTTENS STIPENDIEPROGRAM IDROTTENS STIPENDIEPROGRAM 2014 Version 2/ 2014 1 Allmän information Ålands Idrott kan bistå med finansiellt eller kompetensutvecklande stöd till enskilda idrottare och tränare/ledare genom tre olika stipendieprogram.

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt.

Jag är övertygad om att vi som jobbar med utredningen om nordiska framtidsscenarier fått många tankar och idéer att bita i, som kan föra oss framåt. Johan Strang Centrum för Norden Studier den 27 april 2012 Slutkommentarer vid seminariet om Helsingforsavtalet på Voksenåsen Tack så mycket till hela publiken, till alla talare, ambassadörer-moderatorer,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

En kort löpträningsguide

En kort löpträningsguide En kort löpträningsguide Håkans träningstrappa Träningstrappan är en skiss på vilka träningsformer och hur mycket av varje träningsform en ska innehålla. Trappan täcker träningsmängder på 3-12 mil per.

Läs mer

TRÄNINGSINSTRUKTIONER

TRÄNINGSINSTRUKTIONER I. Träningsinstruktioner för 13-15 år Teknik (Koordination) I den här åldern inleds den grentekniska skolningen på allvar. Från att i åldern 6-9 haft fokus på motorisk träning och i åldern 10-12 på koordinativ

Läs mer

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Madelene Brandin Ordförande i Burseryds IF sedan 2007 BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Burseryds IF Föreningen är känd för det ideella engagemanget. Den så kallade BIF-känslan! Tillbakablick Det

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16

Danderydsmodellen. Ett hockeysamarbete över motorvägen. Säsongen 2005-2006, BJ och U16 1 DE Hockey Stocksunds IF Säsongen 2005-2006, BJ och U16 2 Ishockey i Danderyd Sedan mitten på 1940-talet har det spelats ishockey i Danderyd. Först ut på isen var Enebybergs IF, tätt följd av Danderyds

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6

TÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 ÖI ROLLSPEL A - 017 Socialtolkning Sidan 1 av 6 Ordlista luciafirande tinning isolerad dagen efter - symptom alkoholvanor avvänjningskur deltidsjobb hjälpåtgärder socialtjänstlagen familjerådgivningsbyrå

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer