Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Org.nr 802422-4399"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Org.nr Verksamhetsåret 2012 fyllde Föräldraalliansen Sverige sju år. Under de första sex åren jobbade vi för att driva förbundet framåt trots mycket små ekonomiska förutsättningar publicerades förbundets sjunde grundskoleindex vilket ägde rum i nära anslutning till Skolforum. Under verksamhetsåret besvarades remisser och skrevs ett antal pressmeddelanden. Vi valde också att delta under Almedalsveckan där vi bjöd på föredrag om barn och stress samt om de glömda barnen. Förbundets mest prioriterade målsättning under året har varit en likvärdig skola för varje elev. För att överhuvudtaget kunna närma oss det målet krävs att skolan återförstatligas och att beslut kring skolan fattas över blockgränserna. Under verksamhetsåret har vi också fattat beslut om att verka för att inrätta en föräldraombudsman. Att verka för att inrätta ett barnforskningsinstitut är ytterligare ett ställningstagande ökades anslaget till förbundet något vilket gav oss möjlighet att anställa en Förbundssekreterare. Detta verkställdes i oktober. På kansliet har ett gediget arbete gjorts för att öka Förbundets synbarhet via sociala medier. På 2012 års Föräldrariksdag antogs ytterligare frågor som vi med olika framgång har arbetat vidare med under året. Håkan Mossberg som varit Förbundets ordförande sedan starten 2005 avgick vid Föräldrariksdagen, vi som har haft glädjen att verka för Förbundet med Håkan som ordförande tackar honom för allt bra han gjort, allt klokt han sagt och all värme han delat med oss andra! Styrelsen tackar Håkan och alla andra för det gångna verksamhetsåret!

2 2 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Org.nr Styrelsen för Föräldraalliansen Sverige avger härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhets och kalenderåret Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Ordförande Linda Eriksson, Hässelby Vice ordförande Mia Persson, Tyresö Kassör Maria Fägersten, Haninge Informationsansvarig Peter Hallin, Enskededalen Anders Haeggblom, Kalmar Talal Imam, Järfälla Tommy Lindström, Stockholm Torbjörn Ring, Tyresö Suppleanter Carina Nilsson, Göteborg Mohamed Said, Göteborg Peter Währborg, Göteborg Revisor Johan Svensk Valberedningen Diana Reybekiel, sammankallande Håkan Mossberg Möten Föräldrariksdagen Föräldrariksdagen avhölls den april i Bromma. Styrelsemöten Förbundsstyrelsen har haft fem styrelsemöten varav ett konstituerande, Alla möten utom ett hölls i två dagar.

3 3 Arbetsutskottet AU har bestått av Linda Eriksson Mia Persson Peter Hallin Tommy Lindström Torbjörn Ring AU har haft fem arbetsutskottsmöten under verksamhetsåret. Förbundssekreterare Sedan den 1 oktober 2012 arbetar Diana Reybekiel som förbundssekreterare. Arbetet omfattar 15 timmar per vecka. Verksamhet Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling och hälsa I verksamhetsbeskrivningen utvecklas förbundets syfte fördelat på fem olika huvudområden. Föräldraalliansen Sverige ska ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i utbildningspolitiska frågor såväl som frågor som berör barns, ungas och föräldrars villkor verka för ett utökat samarbete mellan föräldrar, skola och andra samhällsinstitutioner stödja landets föräldraföreningar i deras arbete samverka med andra organisationer och myndigheter verka för att föräldrars roll och inflytande i skola, förskola och samhället i övrigt stärks Föräldrariksdag Den april avhölls Föräldrariksdagen i Bromma. Vid årets Föräldrariksdag beslöts att särskilt lyfta följande frågor: Skolans likvärdighet och varje barns och elevs rätt att erhålla de resurser som krävs för att nå målen i skolan. Bättre förutsättningar för samverkan mellan föräldrar och skola. Ökad tydlighet kring fritidshemmen/klubbarna Håkan Mossberg, som varit ordförande alltsedan förbundets bildades 2005, avgick vid årets Föräldrariksdag.

4 4 Almedalen Förbundet medverkade i Almedalsveckan där vi bjöd in till Föräldraalliansens dag på Högskolan. Det hölls föredrag om Barn och Stress samt ett föredrag om De glömda barnen i samverkan med Blå bandet/vuxenkontraktet. Också detta år hade förbundet ett eget tält där vi hade många fantastiska möten med föräldrar, andra utställare och övriga intresserade. Vi hann också med att besöka intressanta seminarier. Dagarna avslutades med att lyssna på politikertalen i parken. Kvällarna ägnades till stor del åt att skriva pressmeddelanden och skriva på facebook. Vi hade också korta möten med Försäkringskassans GD BOJ:s ordförande Friends GD Barn och Elevombudet Ordförande för Lärarförbundet Makalösa Föräldrar Barnverket Kommunalt grundskoleindex 2012 I november presenterade vi för sjunde året Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex. Grundskoleindexet är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för grundskolan i respektive kommun. Kommunerna rangordnas sedan från 1 till 290. Grundskoleindexet beräknades första gången De kvalitetsområden som används är Måluppfyllelse Pedagogisk personal Övriga hälso- och studiefrämjande resurser Fritidshemmen Grundskoleindexet är förbundets mest uppmärksammade rapport om vi ser till antalet nedladdningar och i kontakter med media runt om i landet. Möten och kontakter med medlemmar Förbundet har fortlöpande kontakt med medlemmar som hör av sig till oss för att få hjälp och vägledning i specifika frågor. Exempel på frågor kan vara om barns utsatthet i skolan eller om föräldrars oro över barns relation till lärare på skolan. Trafiksituationen är också en fråga som engagerar många föräldrar. Där vi inte själva kan komma med konkreta svar lotsar vi dem vidare till rätt instans.

5 5 Seminarium om läxor I samverkan med FiSS anordnades den 20 november ett seminarium om läxor och läxhjälp på Åsö grundskola. Ingrid Westlund redovisade sin forskning kring fenomenet läxor och Linda Lindahl, rektor på Rotundaskolan berättade om hur de har tagit bort läxor och istället utökat undervisningstiden med 1,15 h per dag. Forum för eldsjälar i samverkan med FiSS Temat för forumet 2012 var lyssnandet, modet och respekten. Föreläsare som Kaj Pollack, Paulo Roberto och Jana Söderberg var tre av många fantasiska inspiratörer. Fryshusets grundare Anders Carlberg var med, så som han alltid varit. Vi är glada att ha fått ta del av det Anders har byggt upp i samarbete med många andra. Medlemshantering För att underlätta medlemshanteringen bytte vi under året till ett internetbaserat system där medlemmar kan anmäla sig och göra ett årligt ställningstagande. Våra medlemsorganisationer Inom förbundet finns förutom enskilda medlemmar och medlemssammanslutningar som är knutna till en skolenhet, medlemsorganisationer eller nätverk som omfattar regioner. Några är: Tyresö Grundskolors Föräldraförening (TGFF) Föräldraalliansen i Göteborg Föräldraalliansen i Stockholms Stad (FISS) Nätverket Föräldrakraft Wadajir Remissvar Remissen SOU 2011:58 skolans dokument, insyn och sekretessen, besvarades. Hemsida och server Förbundet driver en webbplats med adressen Syftet med hemsidan är att tillhandahålla nyttig information till landets föräldraföreningar och tipsa om aktuella frågor. På hemsidan finns bl.a. Information om Föräldraalliansen Skola och förskola Stöd för föräldrar som vill bilda en föräldraförening Länkar Kontaktuppgifter Pressmeddelanden Skolpolitik Nyheter och notiser Inbjudan till aktuella aktiviteter

6 6 På webbplatsen finns också följande temasidor: Föräldrainflytande Drog- och alkoholprevention Den vandrande skolbussen Betyg Skolmat Säkerhet på Internet Nattvandring Ätstörningar Diskriminering mobbning FFWEB Föräldraråd och föräldraföreningar med medlemskap i Föräldraalliansen Sverige har som en medlemsförmån, erbjudits gratis plats på förbundets webbserver. Syftet med platsen är att kostnadsfritt erbjuda plats för medlemsföreningarnas hemsidor oavsett om de äger en egen domän eller väljer att vara subdomän under ffweb. Sociala medier Under året har förbundet startat en egen sida på Facebook. Målet är att etablera förbundet i flera sociala medier. Medlemsbrev Under 2012 har fem medlemsbrev med särskild information till medlemmar och medlemsorganisationerna utkommit. Nyhetsbrev Under hösten 2005 påbörjades utskickandet av ett regelbundet återkommande nyhetsbrev till medlemmar, myndigheter, kommuner och andra intresserade som har anknytning till skolvärlden. Nyhetsbrevet har utkommit med fem nummer under Breven är en viktig kanal för att uppnå synlighet hos många. Press Förbundet har under året skickat sex pressmeddelanden samt några debattartiklar. Störst genomslag har vi fått med pressmeddelandet om grundskoleindexet och debattartiklar om att skolbarnsföräldrars åsikter ignoreras och skattereduktion för läxhjälp. Kontakter med myndigheter och departement Möte med Skolverket Ett möte med Skolverkets statsbidragsenhet hölls i januari. Skolinspektionens dag i Stockholm Förbundet deltog på Skolinspektionens dag i Stockholm där vi fick flera chanser att skicka sms med frågor och synpunkter.

7 7 Folkhälsoinstitutet Förbundet deltog på ett möte med Folkhälsoinstitutet inför en paneldebatt angående deras regeringsuppdrag att utreda utformningen av rekommendationer för metoder och strategier för föräldrastödsprogram inom folkhälsoområdet. Föräldraalliansens ordförande deltog senare på själva paneldebatten. Förbundet har också varit representerat i den referensgrupp kring föräldrastöd som avslutade sitt arbete Regeringskansliet Utbildningsdirektören Thomas Persson biträder Utbildningsdepartementet i arbetet med att utarbeta förslag som innebär en minskad administration för lärare. I detta arbete har Föräldraalliansen tillfrågats och tackat ja till att ingå i en referensgrupp tillsammans med elevorganisationerna. Samarbete och utbyte med andra organisationer Under året har samtal, samverkan och samarbeten pågått med bland andra: Riksförbundet Hem och Skola Barnverket SAMBA RESA Nationell samverkan för Ekosmart, Säker och Aktiv skolväg ROT- Rådet för oskyddade trafikanter NTF Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning Familjemagasinet Tre annonser i Familjemagasinet har publicerats under verksamhetsåret. Externa aktiviteter Förbundet har deltagit på ett antal olika föredrag eller arrangemang under året. Här a nämns några av dem: Hur kan vi bidra till att våra barn lyckas? Föreläsare Magnus Blixt Besök i Riksdagen ett demokratiprojekt för unga Somaliska kvinnor Problem med SL som inte ansåg sig kunna justera tidtabellen så att eleverna slapp komma fram allt för tidigt, eller sent till skolan. Busshållsplatserna var allt annat än trafiksäkrade. Barnen och samhället - ett seminarium arrangerat av SAMBA. Skolans likvärdighet och segregation: Likvärdig utbildning i svensk grundskola- Jonas Sandqvist, undervisningsråd Skolverket. PISA, kvalitet och likvärdighet Segregationen i den svenska skolan Likvärdighet och resursfördelning Skolbolagen motor för segregation

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Gör det ännu lättare att leva med diabetes! Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011

Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Verksamhetsberättelse för Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2011 Årsm. -12 Verksamhetsberättelse 2011.doc Innehållsförteckning Förbundsstyrelsen 2 Förbundskansli 3

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Anne Harju har skrivit en avhandling om Barns vardag med knapp ekonomi.

Anne Harju har skrivit en avhandling om Barns vardag med knapp ekonomi. Nyhetsblad för SAMBA samarbete för barnen nr 15 nov 2008 www.samba.nu Fråga barnen och lyssna på dem Om vi vill utge oss för att bry oss om hur barn har det måste vi utgå från barnens verklighet och lyssna

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Årsmöteshandlingar 2015 RFSL Borås Magasinsgatan 1-3 mars 2015 1 Innehållsförteckning Dagordning - 3 Inledning - 4 Förtroendevalda - 5 Verksamhetsberättelse - 6 Verksamhetsplan - 21 Årsbokslut - 29 Propositioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi har under 2014 tagit viktiga steg för att komma närmare våra medlemmar, för att påverka allmänheten, och för att förändra förutsättningarna för Sveriges lärarstudenter. Vi

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer