ÅRSREDOVISNING 2003/2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2003/2004"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003/2004 OI

2 AVSNITT 15 Medarbetare med kunden i fokus 16 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkningar 2 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, strategi och mål 5 Långsiktig tillväxt 8 Hemtex expanderar i Finland 9 Koordinerat sortiment 12 Inspirerande butiker 14 Vidareutvecklad logistik 21 Kassaflödesanalyser 22 Balansräkningar 24 Noter och kommentarer 32 Förslag till vinstdisposition 33 Revisionsberättelse 34 Styrelse och ledning 36 Hemtexaktien OII

3 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 VÄLKOMMEN TILL HEMTEX VÄRLD! Hemtex är Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextilier. Vår vision Inspiration och förnyelse för alla rum är ledstjärnan i vår utveckling. Vår ambition är att erbjuda bästa möjliga service och vägledning till kunderna och att skapa inspiration och idéer för dem. Vi har drygt 100 butiker i Sverige, Finland och Danmark fyllda av heminredning med inriktningar som passar de flesta smaker och plånböcker. Vi växer snabbt och är lönsamma. 2003/2004 i korthet Nettoomsättningen steg till 590,1 Mkr, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade till 51,1 (16,9) Mkr till följd av god volymutveckling och förbättrade marginaler. Hemtexkoncernen öppnade under året sju butiker och förvärvade därutöver sju butiker som tidigare drivits av franchisetagare. Såväl den finska som den danska verksamheten nådde break-even. Omsättningen i konsumentledet uppgick till 880 Mkr. Nyckeltal 2001/ / /04 Försäljningstillväxt, % 19,7 7,5 19,3 Bruttovinstmarginal, % 26,6 29,3 32,4 Rörelsemarginal, % 0,9 3,4 8,7 Vinstmarginal, % 2,5 2,1 8,0 Avkastning på eget kapital, % 31,0 13,1 43,3 Soliditet, % 18,9 25,4 48,5 Kassaflöde efter investeringar, Mkr 17,1 40,5 0,2 Totalt antal butiker Antal årsanställda

4 VD HAR ORDET Inspiration, tillväxt, lönsamhet När vi nu lagt verksamhetsåret 2003/2004 till handlingarna kan jag konstatera att Hemtex framgångar fortsätter. Vi har ytterligare förstärkt vår position som Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextilier och vi redovisar en kraftig tillväxt i såväl försäljning som resultat. Om 2002/2003 karaktäriserades av konsolidering och ett arbete med att etablera en lönsam bas, kännetecknades 2003/2004 av förnyelse, hög aktivitetsnivå och expansion. Det är med utgångspunkt i vår vision Inspiration och förnyelse för alla rum som vi nu utvecklar Hemtex mot ett modernt detaljhandelsföretag. Min uppfattning är att vi har ett bra driv i organisationen och det ligger i mitt uppdrag att se till att vi inte slår oss till ro. Försäljnings- och resultattillväxt Hemtexkoncernens försäljning ökade under 2003/2004 med 19 procent till 590 Mkr. Försäljningsökningen förklaras till viss del av att vi etablerat nya butiker, men framför allt av organisk tillväxt. I Sverige ökade försäljningen i jämförbara butiker med 17 procent. Rörelseresultatet tredubblades till 51 Mkr, till största delen som en effekt av kraftigt ökad volym, men också som ett resultat av bättre marginaler på handelsvarorna i Hemtex grossistverksamhet och förhållandevis lägre kostnader. Resultatet har förbättrats på samtliga tre marknader och det är glädjande att vi nått break-even i våra verksamheter i Finland och Danmark. Hemtex starkt framåt på svag marknad Som vi förutspådde bromsade tillväxten på den svenska hemtextilmarknaden under Den växte med måttliga 1 procent under året, enligt marknadsundersökningsföretaget GfK. Sett över en längre tidsperiod är dock hemtextilier fortfarande en av de snabbast växande detaljhandelsbranscherna. Den relativt svaga utvecklingen i marknaden till trots, fortsatte Hemtex att gå starkt framåt. Helåret 2003 hade vi en marknadsandel på 19 procent, jämfört med 16 procent Under den viktiga höstsäsongen hade vi en så stor andel av marknaden som nästan 21 procent, och framgångarna har hållit i sig under Tillväxten är i huvudsak organisk och speglar det faktum att vi arbetat mycket målmedvetet med att hålla en hög aktivitetsnivå inom sortiments-, butiks- och marknadsföringsutveckling. Vi följer en koordinerad aktivitetsplan som tar ett helhetsgrepp på samtliga aktiviteter från inköp och marknadsföring ända ut till hur varorna tas om hand och exponeras i butik. Vi märker tydligt att våra kampanjer får ökat genomslag och bidrar till en jämnare intjäning över året. Aktivitetsnivån är hög både i Hemtex helägda butiker och i de butiker som drivs av franchisetagare. Under året har vi också blivit bättre på att vecka för vecka följa upp kampanjerna och försäljningen i butik och snabbt förändra det som inte fungerar. Tillväxt genom breddat sortiment Under året genomfördes två nyemissioner om totalt 40 Mkr. Kapitaltillskotten säkerställer Hemtex strategi, som är inriktad på fortsatt tillväxt genom etablering av nya butiker, förvärv av franchisebutiker, lansering av nya butiksformat och breddning av sortimentet. Hemtex mycket starka position i Sverige är en stabil plattform för vidare expansion. Vi är den aktör som konsumenterna nämner först när det gäller att handla hemtextil, den aktör som får flest besök av kunderna och vi är marknadsledande. Från denna position arbetar vi med att bredda vårt sortiment för att nå fler målgrupper och därigenom öka volymförsäljningen. Vi är övertygade om att det finns en avsevärd potential i att bredda sortimentet avseende pris- 2

5 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Hemtex mycket starka position i Sverige är en stabil plattform för vidare expansion. Vi är den aktör som konsumenterna nämner först när det gäller att handla hemtextil, den aktör som får flest besök av kunderna och vi är marknadsledande. och kvalitetsnivåer inom samtliga våra affärsområden, Sovrum, Badrum, Fönster och Äta & Umgås. Hos Hemtex skall det vara enkelt att förnya sitt hem oavsett om man söker delar eller koordinerade koncept. Vi tillgodoser olika stilar och har en bra blandning av inspirationsvaror och volymvaror. Tillväxt genom butiksutveckling Hemtexbutikerna har två driftsformer, franchise och butiker ägda av Hemtexkoncernen. Oavsett driftsform är butikerna centrala i Hemtex verksamhet, och de skall drivas efter Hemtex koncept och riktlinjer, men med utrymme för lokalt affärsmannaskap. I vår affärsidé ligger att vi skall vara nära våra kunder och erbjuda en inspirerande och säljande butiksmiljö. Det är i butikerna som vårt sortiment visas upp och det är i mötet med kunderna som det avgörs hur framgångsrika vi är. Dagens kunder handlar ofta av lust med en önskan om att få inspiration, tips och idéer när de besöker butikerna. För att våra produkter skall komma till sin rätt krävs en butiksmiljö som stimulerar besökarna att handla. I vår expansionsplan är utveckling av befintliga butiker och etablering av nya butiker på nuvarande marknader betydelsefulla komponenter. Vi strävar också efter att integrera franchisebutiker på strategiska orter. På sikt kan det bli intressant att expandera på nya marknader. Det finns definitivt en internationell kapacitet i Hemtex koncept. Under verksamhetsåret 2003/2004 öppnade vi sju egenägda butiker och förvärvade ytterligare sju butiker från franchisetagare. Avsikten är att Hemtexkoncernen skall äga ett väl sammanhållet nät av butiker på valda handelsplatser. De egenägda butikerna bidrar på sikt till att öka lönsamheten och stärka kassaflödet. Dessutom ger de Hemtex AB en direktkontakt med marknaden och är därmed viktiga i vår strävan att Hemtex grossistverksamhet skall bli en än bättre leverantör till franchisebutikerna. Franchisesystemet innebär att Hemtex kan penetrera marknaden snabbare och till lägre investeringskostnad än vad som annars vore möjligt. Under året öppnades fyra nya franchisetagarbutiker. Positiv utveckling Hemtex har fått på plats en organisation som klarar av att hantera den expansionsfas som har inletts. Våra medarbetare och franchisetagare karaktäriseras av affärsmannaskap, vilja att ta ansvar och en villighet att prova nya lösningar. Hemtex nuvarande framgångar är frukten av ett hårt arbete på alla nivåer i koncernen och ett uttryck för vår företagskultur som präglas av stort fokus på försäljning och resultat och en vilja att arbeta hårt. Mot den bakgrunden känner jag stor tillförsikt inför den framtida utvecklingen. Hemtex växer och är lönsamt. Vi tänker fortsätta att växa och vi tänker fortsätta att vara lönsamma. Anders Jansson VD och koncernchef 3

6 VISION, AFFÄRSIDÉ, STRATEGI OCH MÅL Vision, affärsidé, strategi och mål Hemtex är Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextilier med 109 butiker i Sverige, Finland och Danmark. Hemtex har under verksamhetsåret 2003/2004 stärkt sin ställning på den svenska och finska marknaden för hemtextil. Vision Inspiration och förnyelse för alla rum. Affärsidé Hemtex skall sälja prisvärda heminredningsprodukter som ligger i tiden och tilltalar många människor. Vi skall vara nära våra kunder och erbjuda en inspirerande och säljande butiksmiljö. Strategi Hemtex strategi för att nå tillväxt och lönsamhet är: Kombination av egna butiker och franchise vilket skapar förutsättning för en stabil intjäning från de egna butikerna, samtidigt som franchise möjliggör en snabbare expansion kombinerat med lägre etableringskostnader och kapitalbindning än vad som annars vore möjligt. Expansion genom nya butiksformat och sortimentsbreddning. Integration bakåt för att öka styrningen och kontrollen över värdekedjan samt öka effektiviteten i inköpen. Hemtex avser att integrera framåt i värdekedjan genom att dels etablera nya butiker, dels förvärva existerande franschisebutiker. Volymförsäljning till en bred målgrupp av konsumenter. Mål Hemtex långsiktiga mål är dels att bibehålla positionen som den ledande och mest framgångsrika heminredningskedjan i Sverige och en av de ledande heminredningskedjorna i Danmark och Finland, dels att uppvisa en god tillväxt och lönsamhet. Målet är att långsiktigt nå en årlig, genomsnittlig omsättningstillväxt på 10 procent och att nå en rörelsemarginal överstigande 8 procent. 4

7 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Långsiktig tillväxt Hemtex verkar på en marknad i långsiktig tillväxt. Den senaste femårsperioden har Hemtex ökat sin omsättning med 43 procent i Sverige. Hemtex har tagit marknadsandelar i en växande marknad. De ökade marknadsandelarna förklaras av: Etablering av nya butiker Breddning av sortimentet Satsning på volymvaror Ökat prisvärde via aktiviteter Ökad säsongsanpassning Förbättrat sortiments- och aktivitetsomhändertagande i butik. Hemtex organisation I Hemtexkoncernen ingår moderbolaget Hemtex AB samt de helägda dotterbolagen Hemtex Detaljhandel AB, Hemtex-NorlingBo A/S (Danmark) samt Hemtex Oy (Finland). Hemtex hade 109 butiker den 1 juni 2004, varav 96 butiker i Sverige, 6 i Danmark och 7 i Finland. Av de svenska butikerna var 72 ägda av franchiseföretag och 24 butiker ägda av Hemtexkoncernen. Samtliga utländska butiker är helägda av Hemtexkoncernen. Hemtex affärsområden är Sovrum, Badrum, Fönster och Äta & Umgås. Hemtex affärsmodell Hemtex affärsmodell är att ha kontroll över hela värdekedjan från inköp till försäljning. Hemtexbutikerna har två driftsformer: centralt ägda butiker respektive franchise. Oavsett driftsform drivs butikerna efter Hemtex koncept och riktlinjer men med utrymme för lokalt affärsmannaskap. Hemtexkoncernen skall driva butiker i egen regi på valda handelsplatser, främst i storstadsområden och på större orter. Hemtex egenägda butiker bör omsättningsmässigt tillhöra de större butikerna. Butikerna skall inom respektive geografiskt område vara så många att en driftsorganisation kan byggas som säkerställer försäljning, resultat och kompetensutveckling. På sikt är målet att drygt hälften av koncernens omsättning skall genereras i butiker som ägs av Hemtexkoncernen. Kombinationen av egna butiker och franchisebutiker skapar förutsättning för stabil intjäning för Hemtexkoncernen, och franchisekonceptet möjliggör en snabbare expansion till lägre etableringskostnader och med mindre kapitalbindning för koncernen än vad som annars vore möjligt. Ett varumärke två system Hemtex AB Grossistverksamhet Hemtex AB:s intäkter kommer från tre källor: Grossistverksamheten Hemtex AB köper in varor som säljs till de egna butikerna och till franchisebutikerna. När butikerna köper varor från externa avtalsleverantörer erhåller Hemtex AB en leverantörsbonus. Ägande Avtal Butiker Koncernen Franchising Franchisesystemet Franchisetagarna betalar en engångsavgift och en månatlig franchiseavgift baserad på butikens omsättning. För att få större genomslag och skapa kostnadseffektivitet i marknadsföringen får Hemtex AB därutöver bidrag för centralt producerad eller upphandlad marknadsföring. 5

8 LÅNGSIKTIG TILLVÄXT Butiksdriften Handels- och driftsmarginalen från de egna butikerna, som drivs i butiksdotterbolag. Omsättningen i konsumentledet för Hemtex samtliga butiker uppgick per den 30 april 2004 till 880 Mkr exklusive mervärdesskatt. Hemtexkoncernen skall ha en god lönsamhet för att möjliggöra expansion, verksamhetsutveckling, trygghet för personalen och god avkastning till ägarna. Kapitaltillskott Under året genomfördes två nyemissioner om totalt 40 Mkr. En nyemission om 10 Mkr riktad till existerande ägare genomfördes våren I den andra emissionen i januari 2004 gick Skandia Investment in med 30 Mkr och blev, efter att därutöver förvärvat aktier för 10 Mkr, från befintliga ägare, därigenom ny storägare med 35 procent av kapital och röster i Hemtex AB. Genomförda kapitaltillskott tillsammans med den i övrigt positiva utvecklingen för Hemtexkoncernen säkerställer expansionstakten i enlighet med Hemtex strategiska plan. Etablerad position som marknadsledare Hemtex målgrupp är heminredningsintresserade kvinnor och män som har ett behov av att sätta bo, byta, förnya eller försköna sitt hem. Hemtex roll har historiskt varit som hemtextilspecialist och som sådan har koncernen etablerat en marknadsposition inom det övre kvalitets- och prissegmentet på marknaden. När svenska kvinnor får frågan Nämn ett företag som säljer textilier för hemmet, svarar 60 procent spontant Hemtex. Specialistrollen är fortsatt betydelsefull för Hemtex, men för att ta ytterligare marknadsandelar har Hemtex även börjat bearbeta det allt viktigare volymsegmentet, genom att bredda produktutbudet med ett bra erbjudande av enklare produkter med högt prisvärde. Hemtex starka varumärke och etablerade position är av stor betydelse för att kunna bära en breddning och för fortsatt tillväxt på den svenska marknaden. Att det breddade sortimentet nått ut till nya kundgrupper syns till viss del redan i de marknadsundersökningar som genomförts. Hemtex har ökat sin andel av de kunder som är ensamstående och bor i lägenhet i storstäder. I förhållande till marknaden totalt har Hemtex fortfarande en större andel bland kunderna med högre inkomster, men ökar sina andelar bland kundgrupper med lägre inkomster. Utöver Hemtex är Ikea, Åhléns, Jysk Bäddlager och postorderhandeln viktiga aktörer på marknaden. Hemtex marknadsposition Hög Kvalitet Åhléns Hemtex Utifrån sin position som marknadsledande har Hemtex breddat sitt produktutbud för att ta ytterligare marknadsandelar. Diagrammet visar Hemtex aktuella bedömning. Postorder IKEA 6 Låg Jysk Coop Forum Lågt Pris Högt Källa: Hemtex

9 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Stärkt ställning på marknaden Hemtex har under verksamhetsåret 2003/2004 stärkt sin ställning på den svenska marknaden för hemtextil, som 2003 var värd Mkr, enligt undersökningsföretaget GfK. Under 2003 växte den svenska marknaden med 1,0 procent, men sett i ett lite längre perspektiv är hemtextilier en av de snabbast växande detaljhandelsbranscherna i Sverige. De senaste fem åren har marknaden vuxit med i genomsnitt 4,5 procent per år. För helåret 2003 uppgick Hemtex marknadsandel till 18,9 procent, jämfört med 16,1 procent Under den viktiga höstsäsongen ökade Hemtex marknadsandel ytterligare, till 20,3 procent den dittills största andelen i företagets historia. Förklaringen står att finna i att Hemtex hösten 2003 hade en mycket stark kundutveckling. Antalet kvitton i butikerna ökade under perioden augusti till december med drygt 40 procent. Ett tydligt bevis på att kunderna uppskattar de förändringar och den utveckling som Hemtex genomfört när det gäller såväl produktsortiment och marknadsstrategi som omhändertagandet i butik. Under de tre första månaderna 2004 fortsatte Hemtex framgångar på den svenska marknaden. Enligt GfK hade Hemtex under perioden januari mars en marknadsandel på 21,9 procent, jämfört med 17,4 procent samma period föregående år. Trots att Hemtex redan är marknadsledande, finns det möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar genom att fortsätta att bearbeta de kundgrupper som traditionellt inte handlat hos Hemtex och genom att få redan existerande kunder att handla oftare och till högre snittköp. För att ytterligare öka marknadsandelen för Hemtex sker en kontinuerlig utveckling av såväl sortiment som butiker. Vändning i Danmark Hemtexkoncernens danska verksamhet med sex butiker i Köpenhamnsområdet har under räkenskapsåret vänt förlust till vinst. Under året tillsattes en ny ledning för den danska verksamheten. Två butiker nyöppnades. Sortimentet genomgår en utveckling mot ökade synergier med Hemtex övriga marknader, vilket kommer att ge tydliga effekter under hösten Räkenskapsåret 2004/2005 kommer att kännetecknas av organisationsutveckling med fokus på rekrytering av ny säljpersonal, utbildning och effektiv butiksdrift. Utveckling av marknadsandelar i Sverige % 20 De senaste åren har Hemtex stärkt sin ställning som marknadsledande i Sverige. För helåret 2003 var Hemtex marknadsandel 18,9 (16,1) procent. 10 Hemtex IKEA Jysk bäddlager Åhléns Ellos Coop Källa: GfK 7

10 HEMTEX EXPANDERAR I FINLAND Kunderna upplever Hemtex sortiment och butiker som något nytt, fräscht och annorlunda, jämfört med vad de är vana vid. Stefan Björklund, Hemtex regionchef i Finland. Hemtex expanderar i Finland Hemtex har i dag sju butiker i Finland och planerar att avsevärt öka expansionstakten de närmaste åren. Naturligtvis har vi konkurrenter, men Hemtex har en egen profil som saknats i Finland. Som jag ser det finns det inget koncept som vårt på den finländska marknaden. Kunderna upplever Hemtex sortiment och butiker som något nytt, fräscht och annorlunda, jämfört med vad de är vana vid. Våra specialbutiker för hemtextilier fyller definitivt ett tomrum på marknaden, berättar Stefan Björklund, Hemtex regionchef i Finland. I Finland sedan 2001 break-even 2003 Hemtex etablerade sig i Finland hösten 2001 då fyra butiker öppnades på kort tid tre i Helsingforsområdet och en i Åbo. Sedan mars 2004 har Hemtex också en butik i Jyväskylä och i maj öppnades ytterligare en butik i Åbo och en i Lahtis. På de orter där Hemtex är etablerat har utvecklingen varit mycket positiv. Under räkenskapsåret 2003/2004 ökade försäljningen i Finland med 31,8 procent till 33,5 Mkr (25,4). För jämförbar butik var försäljningsökningen 30,5 procent, eftersom butiken i Jyväskylä bara bidrog till försäljningen under slutet av räkenskapsåret. Som planerat nådde verksamheten break-even. Finland har en mycket stark designtradition, inte minst inom textil, men sortimentet i de finländska butikerna skiljer sig obetydligt från det som kunderna hittar i en svensk Hemtexbutik. Synergierna med det svenska sortimentet är mycket stora, vi har i stort sett samma sortiment säger Stefan Björklund, som beskriver Hemtex möjligheter att expandera på den finländska marknaden som mycket goda. Kunderna har tagit till sig Hemtex koncept med hög kvalitet till bra pris. Dessutom ligger Hemtex etablering rätt i tiden för att dra fördel av ett växande intresse för heminredning, säger han. Ökad expansionstakt De närmaste åren planerar Hemtex att öppna 4 6 butiker per år i Finland. Närmast på tur står ytterligare en butik i Helsingfors i augusti och en butik i Björneborg under hösten Målsättningen är att Hemtex på sikt skall ha butiker i Finland, varav ett antal mycket väl kan utgöras av franchisebutiker. De butiker som hittills öppnats ligger alla i köpcenter. I större städer är Hemtex inte främmande för att öppna butiker även i gatumiljö. Helt avgörande vid etablering är att det handlar om A-lägen; lägen med stora kundströmmar. Stefan Björklund har erfarenhet från att etablera och expandera utländska kedjekoncept på den finländska marknaden, innan han rekryterades till Hemtex Hemtex står inför en spännande utveckling i Finland och jag kände att jag ville tillbaka till att arbeta direkt mot konsument. Förutsättningarna för en framgångsrik expansion finns på plats nu är det upp till oss att se till att hantera tillväxten, säger Stefan Björklund. Och han behöver definitivt inte gå långt från kontoret för att känna butikspulsen Hemtex finländska kontor ligger inhyst i ett hörn av butiken i Forumhuset i Helsingfors. 8

11 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Koordinerat sortiment De textila produkterna är grunden i Hemtex sortiment, som karaktäriseras av högt prisvärde, att det ligger i tiden och att det huvudsakligen är av egen design. De senaste åren har intresset för heminredning ökat kraftigt, och i takt med denna utveckling har modetrender blivit viktigare och samtidigt tydligare. Modetrenderna inom heminredning blir allt starkare och liknar de inom konfektion. En trend kan gälla en särskild stil, färg, modell eller kvalitet som är populär för säsongen. Kunderna hämtar inspiration från modereportage, butiker, TV och heminredningstidningar. Kunderna förändrar och förnyar sina hem oftare än tidigare och med det ökade intresset följer också att de ställer högre krav. Denna utveckling gynnar Hemtex, som har både ett inspirerande sortiment och medarbetare med den kunskap som är nödvändig för att svara upp mot de ökade kraven. Hemtex har även anpassat sortimentsstrukturen och erbjuder ett kontinuerligt flöde av nyheter under säsong för att förnya butikerna, tillfredsställa kundernas efterfrågan på det allra senaste och därigenom stimulera till ökad handel. Hemtex kombinerar inspirationsvaror med volymvaror: grunden i sortimentet utgörs av basprodukter med en lång produktlivscykel. Dessa artiklar lagerförs kontinuerligt på ett centrallager för påfyllning på butik flera gånger per vecka via ett automatkompletteringssystem. Den största delen av sortimentet utgörs av Hemtex egna varumärken. Dessa kompletteras med ett begränsat sortiment av marknadsledande varumärken från leverantörer vilka Hemtex tecknar centrala avtal med. Fyra affärsområden Hemtex sortiment indelas numera i affärsområdena Sovrum, Badrum, Fönster samt Äta & Umgås. Affärsområdena är i sin tur indelade i fyra gemensamma stilar som är relativt stabila över tiden. Inom varje stil finns sedan ett antal teman, som varieras beroende på säsong och rådande modebild. Genom att såväl stil som tema löper som en röd tråd genom samtliga affärsområden blir det enklare för kunderna att hitta rätt kombinationer samtidigt som de får inspiration och impulser för hur de skall inreda sitt hem. Affärsområde Sovrum omfattar textila produkter för sängen täcken, kuddar, påslakan, underlakan, örngott, kuddskydd etc. och utgör den största delen av Hemtex totala försäljning. Särskilt starkt är Hemtex på sovrum med drygt 30 procent av den svenska marknaden. Badrum är allt det mjuka för badrummet såsom handdukar, badlakan, morgonrockar och badrumsmattor men även hemaccessoarer. Till exempel är Hemtex marknadsledande på badrockar i Sverige, före klädkedjor som H&M, Lindex och KappAhl. Fönster med gardiner och metervaror är en av grunderna inom Hemtex sortiment. Utvecklingen går från försäljning av metervaror till försäljning av färdigsydda gardiner. För att ge kunderna alternativ erbjuder Hemtex även beställningssömnad, antingen direkt i butiken eller, om det handlar om något alldeles extra, från sömnadsateljé. Äta & Umgås med dukar, tabletter, servetter och löpare som grundsortiment är det fjärde affärsområdet. 9

12 BUTIKER 10

13 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Samtliga affärsområden kompletteras successivt med icke-textila hemaccessoarer, som lyfter och förstärker känslan. Hemaccessoarerna kan till exempel vara blomkrukor, ljusstakar, askar, klockor och fotoramar, utöver de traditionella accessoarerna såsom kuddar, dukar etc. Andelen aktivitetsvaror inom detta segment och även andelen förbrukningsvaror, som till exempel ljus och servetter, skall öka för att stimulera till spontaninköp och på så sätt bidra till att höja konverteringsgraden, det vill säga att fler besökare blir kunder. Under 2003 ökade Hemtex sina marknadsandelar inom flera viktiga produktgrupper såsom bäddlinne, duntäcken, sovkuddar, dukar och gardiner. Effektiva inköp Hemtex inköpsfunktion hämtar kontinuerligt signaler om marknadstrender och försäljning för att snabbt kunna förse butikerna med ett aktuellt sortiment. En så stor andel av produkterna som drygt 80 procent utgörs av produkter av egen design eller eget inköp. Målet är att så gott som samtliga produkter på sikt skall vara Hemtex egna. Inköpen sker i ökad utsträckning direkt från fabrik, utan mellanhänder. I dag köps uppemot tre fjärdedelar av produkterna i Fjärran Östern. En del mer arbetade textilprodukter köps in i Europa och även omköp mitt i säsong sker i Europa. Hemtex är mycket aktivt när det gäller att söka nya och utvärdera befintliga leverantörer och inköpsmarknader, för att säkerställa leveranskvalitet och leveranssäkerhet. Hemtex arbetar med ett flertal leverantör och är inte beroende av en enskild leverantör. Hemtex avser att genomföra en successiv integration bakåt i värdekedjan. Målet är att huvuddelen av varuinköpen skall ske direkt från tillverkare. Därigenom kan Hemtex försäljning per affärsområde Sovrum 31,0% Hemtex säkerställa låga inköpskostnader och bästa möjliga butiksmarginaler. Hemtex följer branschens standarder när det gäller uppförandekod och miljöpolicy. Ett skriftligt avtal, inköpsorder och kvalitetsstyrning genom Hemtex Quality Control Manual upprättas med varje leverantör. I avtalet regleras allt från produktegenskaper till leverans och betalningssätt. Hemtex Quality Control Manual innehåller också en uppförandekod som leverantörerna förbinder sig att uppfylla. Koden grundas bland annat på FN:s barnkonvention och de regler som FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor, ILO, ställt upp. Marknadsföring för ökad trafik Hemtex marknadsföring har ett syfte: att skapa kundtrafik till butikerna. Hemtex arbetar med en detaljerad aktivitetsplan som styr marknadsföringen av Hemtex produkterbjudande: media, butikskommunikation och varuförsörjning. Grundplanen tas fram halvårsvis och följs upp kontinuerligt utifrån hur försäljningen i butik utvecklas. Marknadsföringen är i huvudsak inriktad på att kommunicera produkter och prisvärde via dagspress och direktreklam. Den präglas av ett högt aktivitetsvärde med erbjudanden som skall skapa intresse hos kunderna och locka dem att besöka någon av Hemtex butiker. När kunderna besöker butiken kommuniceras den rådande kampanjen tydligt, så att de känner igen sig och hittar de varor de söker. Kampanjens bild- och formspråk genomsyrar butiken. Detta är särskilt tydligt i skyltfönstren och den särskilda kampanjytan i anslutning till entrén. I Hemtexbutiken kombineras priskommunikationen med tips, inspiration och funktion. Vid speciella inspirationsytor sätts kompletta stilar samman och exponeras. I direkt anslutning till inspirationsytorna finns alla de varor som visas lätt tillgängliga. För att skapa möjlighet till mera riktad kommunikation och effektivare bearbetning av Hemtex huvudsakliga målgrupp, utvärderar Hemtex möjligheterna att införa ett kundkort. Äta & Umgås 24,6% Fönster 23,9% Badrum 20,5% 11

14 INSPIRERANDE BUTIKER Inspirerande butiker Butiken är Hemtex viktigaste medium och marknadsföringskanal. Det är här som Hemtex produkter och kampanjer exponeras och det är här som kunderna fattar sina köpbeslut. Inspirerande butiker stimulerar till ökad handel. Vid månadsskiftet maj/juni 2004 hade Hemtex 109 butiker, jämfört med 98 butiker ett år tidigare. Av butikerna låg 96 i Sverige, 7 i Finland och 6 i Danmark. 72 av de svenska butikerna drevs i franchiseform. Etablering av nya butiker, integration av franchisebutiker samt utveckling av nya butiksformat och sortimentskoncept är grunden i Hemtex expansionsplan. I takt med att butiksnätet byggs ut, förstärks Hemtex möjligheter att förmedla varumärkets identitet. Dessutom underlättas försäljningstillväxten på respektive marknad genom att antalet besökare och kunder ökar vilket är avgörande för lönsamheten. Under 2003/2004 svarade de butiker som ägs av Hemtexkoncernen för 27 procent av kedjans totala omsättning i konsumentledet. Målsättningen är att drygt 50 procent av omsättningen på sikt skall genereras i butiker som ägs av Hemtexkoncernen. Fortsatt stark utveckling i egna butiker Den positiva utvecklingen i Hemtexkoncernens butiker fortsatte under 2003/2004. Omsättningen i jämförbar butik ökade med 17 procent och resultatet från butiksverksamheten förbättrades ytterligare. Omsättningsökningen och resultatförbättringen förklaras av kraftigt ökad kundtillströmning till butikerna, vilket i sin tur är en effekt av satsningen på att utveckla sortimentet, förstärka aktivitetsplanen och förbättra butiksomhändertagandet. Etablering av egna butiker Genom att driva butiker i egen regi får Hemtex en direkt kontakt med marknaden, vilken är en fördel även för koncernens grossistfunktion. Hemtex kan därigenom bli en än effektivare leverantör, vilket också gynnar Hemtex franchisetagare. Hemtexkoncernens egna butiker bidrar också till att öka lönsamheten och förstärka kassaflödet. I Sverige finns det utrymme för att etablera fler fullsortimentsbutiker i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö samt i ytterligare ett antal större städer. Målsättningen är att antalet butiker skall öka från dagens 96 butiker till cirka 120 butiker Utöver nyetablering av butiker bevakar Hemtex även möjligheterna till att hitta ännu bättre lägen för befintliga butiker, vilket ytterligare bidrar till att stärka Hemtex positiva utveckling. I Finland räknar Hemtex med att öppna 4 6 butiker per år de närmaste åren. I Danmark planeras inga nyetableringar 2004/2005, i stället inriktas verksamheten på att konsolidera och stärka existerande butiker. I Sverige öppnade Hemtexkoncernen räkenskapsåret 2003/2004 fyra nya butiker: i Västermalmsgallerian och Jakobsbergs Centrum i Stockholm, Överby i Trollhättan samt på Eurostop i Halmstad. Franchisetagare öppnade fyra butiker: på Värmdö i Stockholm, i Sundsvalls city, i Kristinehamn samt i Ölands Köpstad i Färjestaden. Koncernen öppnade därutöver en butik i Jyväskylä i Finland. I Danmark öppnades två butiker i Köpenhamn: City 2 och Amager Centret. Under året avyttrades dotterbolaget Örebro Hemtextil AB med två butiker, vilka övergick till att bli franchisebutiker. Integration av franchisebutiker Integration av franchisebutiker sker med utgångspunkt i att skapa ett geografiskt väl sammanhållet butiksnät för högsta möjliga effektivitet i drift och ledning. Genom att integrera franchisebutiker får Hemtex ett betydande tillskott av intäkter och förbättrad bruttovinstmarginal. Under året förvärvades totalt sju franchisebutiker med tillträde under räkenskapsåret. Butikerna ligger i Karlskrona, Skövde, Umeå (2), Farsta, Haninge och Södertälje. Avtal har slutits om förvärv av ytterligare tio butiker, med tillträde under 2004/

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

Innehåll 2014 korthet s.1 Trender 2014 s.2 VD har ordet s.3 Affärsidé, mål och strategier

Innehåll 2014 korthet s.1 Trender 2014 s.2 VD har ordet s.3 Affärsidé, mål och strategier ÅRsredovisning 2014 Innehåll 2014 i korthet s.1 Trender 2014 s.2 VD har ordet s.3 Affärsidé, mål och strategier s.5 Hemtex affärsmodell s.7 Hemtex marknader s.9 Hemtex sortiment s.11 Hemtex kommunikation

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Innehåll 2010 i korthet 1 VD har ordet 3 Hemtexaktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Totalresultaträkningar, koncernen 18 Balansräkningar, koncernen 19 Förändring av

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

Wedins och framtiden

Wedins och framtiden Wedins och framtiden Innehåll Wedins och framtiden 4 VD-ord: Det är de små, små detaljerna som gör det En passion för detaljer är det motto efter vilket Roland Nilsson vill driva Wedins. Genom att göra

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Innehåll. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3.

årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. årsredovisning 2013... i grunden handlar det om att vara konsekvent. Det är så vi bygger ett starkare KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3. INNEHÅLL Vd-ord 2 Strategi och mål 4 Åtgärdsplanen 6 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006

Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 Worldwide Brand Management AB Årsredovisning 2006 2 WBM i korthet 4 VD har ordet 6 7 Affärsidé, mål och strategi 8 9 Varumärket Björn Borg 12 Björn Borg i England 13 14 15 Affärsmodellen 18 Koncernens

Läs mer

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat AXFOOD 2010 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 7,2 % ökat rörelseresultat 5,8% ökad försäljning Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VERKSAMHETSREDOVISNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. www.kappahl.com. KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, SE-431 24 Mölndal, Sweden. Tel. +46 31-771 55 00

ÅRSREDOVISNING 2005. www.kappahl.com. KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, SE-431 24 Mölndal, Sweden. Tel. +46 31-771 55 00 ÅRSREDOVISNING 2005 www.kappahl.com KappAhl AB, Idrottsvägen 14, Box 303, SE-431 24 Mölndal, Sweden. Tel. +46 31-771 55 00 4-5 VD & VVD OM 2005 6-7 AFFÄRSIDÉ & VISION 8-13 KAMPANJER 14-19 AFFÄRSOMRÅDEN

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 I

ÅRSREDOVISNING 2004 I ÅRSREDOVISNING 2004 I VÅRA KUNDER ÄR NÖJDA. DET FÅR VI BEKRÄFTAT VARJE DAG. I KAPPAHLS BUTIKER HITTAR KVINNOR KLÄDER DE VILL HA, BÅDE TILL SIG SJÄLVA OCH TILL RESTEN AV FAMILJEN. FÖLJANDE SIDOR GER NÅGRA

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror AXFOOD 2011 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 24,2% Andel egna märkesvaror Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll

Läs mer