ÅRSREDOVISNING 2003/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2003/2004"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2003/2004 OI

2 AVSNITT 15 Medarbetare med kunden i fokus 16 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkningar 2 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, strategi och mål 5 Långsiktig tillväxt 8 Hemtex expanderar i Finland 9 Koordinerat sortiment 12 Inspirerande butiker 14 Vidareutvecklad logistik 21 Kassaflödesanalyser 22 Balansräkningar 24 Noter och kommentarer 32 Förslag till vinstdisposition 33 Revisionsberättelse 34 Styrelse och ledning 36 Hemtexaktien OII

3 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 VÄLKOMMEN TILL HEMTEX VÄRLD! Hemtex är Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextilier. Vår vision Inspiration och förnyelse för alla rum är ledstjärnan i vår utveckling. Vår ambition är att erbjuda bästa möjliga service och vägledning till kunderna och att skapa inspiration och idéer för dem. Vi har drygt 100 butiker i Sverige, Finland och Danmark fyllda av heminredning med inriktningar som passar de flesta smaker och plånböcker. Vi växer snabbt och är lönsamma. 2003/2004 i korthet Nettoomsättningen steg till 590,1 Mkr, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade till 51,1 (16,9) Mkr till följd av god volymutveckling och förbättrade marginaler. Hemtexkoncernen öppnade under året sju butiker och förvärvade därutöver sju butiker som tidigare drivits av franchisetagare. Såväl den finska som den danska verksamheten nådde break-even. Omsättningen i konsumentledet uppgick till 880 Mkr. Nyckeltal 2001/ / /04 Försäljningstillväxt, % 19,7 7,5 19,3 Bruttovinstmarginal, % 26,6 29,3 32,4 Rörelsemarginal, % 0,9 3,4 8,7 Vinstmarginal, % 2,5 2,1 8,0 Avkastning på eget kapital, % 31,0 13,1 43,3 Soliditet, % 18,9 25,4 48,5 Kassaflöde efter investeringar, Mkr 17,1 40,5 0,2 Totalt antal butiker Antal årsanställda

4 VD HAR ORDET Inspiration, tillväxt, lönsamhet När vi nu lagt verksamhetsåret 2003/2004 till handlingarna kan jag konstatera att Hemtex framgångar fortsätter. Vi har ytterligare förstärkt vår position som Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextilier och vi redovisar en kraftig tillväxt i såväl försäljning som resultat. Om 2002/2003 karaktäriserades av konsolidering och ett arbete med att etablera en lönsam bas, kännetecknades 2003/2004 av förnyelse, hög aktivitetsnivå och expansion. Det är med utgångspunkt i vår vision Inspiration och förnyelse för alla rum som vi nu utvecklar Hemtex mot ett modernt detaljhandelsföretag. Min uppfattning är att vi har ett bra driv i organisationen och det ligger i mitt uppdrag att se till att vi inte slår oss till ro. Försäljnings- och resultattillväxt Hemtexkoncernens försäljning ökade under 2003/2004 med 19 procent till 590 Mkr. Försäljningsökningen förklaras till viss del av att vi etablerat nya butiker, men framför allt av organisk tillväxt. I Sverige ökade försäljningen i jämförbara butiker med 17 procent. Rörelseresultatet tredubblades till 51 Mkr, till största delen som en effekt av kraftigt ökad volym, men också som ett resultat av bättre marginaler på handelsvarorna i Hemtex grossistverksamhet och förhållandevis lägre kostnader. Resultatet har förbättrats på samtliga tre marknader och det är glädjande att vi nått break-even i våra verksamheter i Finland och Danmark. Hemtex starkt framåt på svag marknad Som vi förutspådde bromsade tillväxten på den svenska hemtextilmarknaden under Den växte med måttliga 1 procent under året, enligt marknadsundersökningsföretaget GfK. Sett över en längre tidsperiod är dock hemtextilier fortfarande en av de snabbast växande detaljhandelsbranscherna. Den relativt svaga utvecklingen i marknaden till trots, fortsatte Hemtex att gå starkt framåt. Helåret 2003 hade vi en marknadsandel på 19 procent, jämfört med 16 procent Under den viktiga höstsäsongen hade vi en så stor andel av marknaden som nästan 21 procent, och framgångarna har hållit i sig under Tillväxten är i huvudsak organisk och speglar det faktum att vi arbetat mycket målmedvetet med att hålla en hög aktivitetsnivå inom sortiments-, butiks- och marknadsföringsutveckling. Vi följer en koordinerad aktivitetsplan som tar ett helhetsgrepp på samtliga aktiviteter från inköp och marknadsföring ända ut till hur varorna tas om hand och exponeras i butik. Vi märker tydligt att våra kampanjer får ökat genomslag och bidrar till en jämnare intjäning över året. Aktivitetsnivån är hög både i Hemtex helägda butiker och i de butiker som drivs av franchisetagare. Under året har vi också blivit bättre på att vecka för vecka följa upp kampanjerna och försäljningen i butik och snabbt förändra det som inte fungerar. Tillväxt genom breddat sortiment Under året genomfördes två nyemissioner om totalt 40 Mkr. Kapitaltillskotten säkerställer Hemtex strategi, som är inriktad på fortsatt tillväxt genom etablering av nya butiker, förvärv av franchisebutiker, lansering av nya butiksformat och breddning av sortimentet. Hemtex mycket starka position i Sverige är en stabil plattform för vidare expansion. Vi är den aktör som konsumenterna nämner först när det gäller att handla hemtextil, den aktör som får flest besök av kunderna och vi är marknadsledande. Från denna position arbetar vi med att bredda vårt sortiment för att nå fler målgrupper och därigenom öka volymförsäljningen. Vi är övertygade om att det finns en avsevärd potential i att bredda sortimentet avseende pris- 2

5 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Hemtex mycket starka position i Sverige är en stabil plattform för vidare expansion. Vi är den aktör som konsumenterna nämner först när det gäller att handla hemtextil, den aktör som får flest besök av kunderna och vi är marknadsledande. och kvalitetsnivåer inom samtliga våra affärsområden, Sovrum, Badrum, Fönster och Äta & Umgås. Hos Hemtex skall det vara enkelt att förnya sitt hem oavsett om man söker delar eller koordinerade koncept. Vi tillgodoser olika stilar och har en bra blandning av inspirationsvaror och volymvaror. Tillväxt genom butiksutveckling Hemtexbutikerna har två driftsformer, franchise och butiker ägda av Hemtexkoncernen. Oavsett driftsform är butikerna centrala i Hemtex verksamhet, och de skall drivas efter Hemtex koncept och riktlinjer, men med utrymme för lokalt affärsmannaskap. I vår affärsidé ligger att vi skall vara nära våra kunder och erbjuda en inspirerande och säljande butiksmiljö. Det är i butikerna som vårt sortiment visas upp och det är i mötet med kunderna som det avgörs hur framgångsrika vi är. Dagens kunder handlar ofta av lust med en önskan om att få inspiration, tips och idéer när de besöker butikerna. För att våra produkter skall komma till sin rätt krävs en butiksmiljö som stimulerar besökarna att handla. I vår expansionsplan är utveckling av befintliga butiker och etablering av nya butiker på nuvarande marknader betydelsefulla komponenter. Vi strävar också efter att integrera franchisebutiker på strategiska orter. På sikt kan det bli intressant att expandera på nya marknader. Det finns definitivt en internationell kapacitet i Hemtex koncept. Under verksamhetsåret 2003/2004 öppnade vi sju egenägda butiker och förvärvade ytterligare sju butiker från franchisetagare. Avsikten är att Hemtexkoncernen skall äga ett väl sammanhållet nät av butiker på valda handelsplatser. De egenägda butikerna bidrar på sikt till att öka lönsamheten och stärka kassaflödet. Dessutom ger de Hemtex AB en direktkontakt med marknaden och är därmed viktiga i vår strävan att Hemtex grossistverksamhet skall bli en än bättre leverantör till franchisebutikerna. Franchisesystemet innebär att Hemtex kan penetrera marknaden snabbare och till lägre investeringskostnad än vad som annars vore möjligt. Under året öppnades fyra nya franchisetagarbutiker. Positiv utveckling Hemtex har fått på plats en organisation som klarar av att hantera den expansionsfas som har inletts. Våra medarbetare och franchisetagare karaktäriseras av affärsmannaskap, vilja att ta ansvar och en villighet att prova nya lösningar. Hemtex nuvarande framgångar är frukten av ett hårt arbete på alla nivåer i koncernen och ett uttryck för vår företagskultur som präglas av stort fokus på försäljning och resultat och en vilja att arbeta hårt. Mot den bakgrunden känner jag stor tillförsikt inför den framtida utvecklingen. Hemtex växer och är lönsamt. Vi tänker fortsätta att växa och vi tänker fortsätta att vara lönsamma. Anders Jansson VD och koncernchef 3

6 VISION, AFFÄRSIDÉ, STRATEGI OCH MÅL Vision, affärsidé, strategi och mål Hemtex är Nordens ledande detaljhandelskedja för hemtextilier med 109 butiker i Sverige, Finland och Danmark. Hemtex har under verksamhetsåret 2003/2004 stärkt sin ställning på den svenska och finska marknaden för hemtextil. Vision Inspiration och förnyelse för alla rum. Affärsidé Hemtex skall sälja prisvärda heminredningsprodukter som ligger i tiden och tilltalar många människor. Vi skall vara nära våra kunder och erbjuda en inspirerande och säljande butiksmiljö. Strategi Hemtex strategi för att nå tillväxt och lönsamhet är: Kombination av egna butiker och franchise vilket skapar förutsättning för en stabil intjäning från de egna butikerna, samtidigt som franchise möjliggör en snabbare expansion kombinerat med lägre etableringskostnader och kapitalbindning än vad som annars vore möjligt. Expansion genom nya butiksformat och sortimentsbreddning. Integration bakåt för att öka styrningen och kontrollen över värdekedjan samt öka effektiviteten i inköpen. Hemtex avser att integrera framåt i värdekedjan genom att dels etablera nya butiker, dels förvärva existerande franschisebutiker. Volymförsäljning till en bred målgrupp av konsumenter. Mål Hemtex långsiktiga mål är dels att bibehålla positionen som den ledande och mest framgångsrika heminredningskedjan i Sverige och en av de ledande heminredningskedjorna i Danmark och Finland, dels att uppvisa en god tillväxt och lönsamhet. Målet är att långsiktigt nå en årlig, genomsnittlig omsättningstillväxt på 10 procent och att nå en rörelsemarginal överstigande 8 procent. 4

7 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Långsiktig tillväxt Hemtex verkar på en marknad i långsiktig tillväxt. Den senaste femårsperioden har Hemtex ökat sin omsättning med 43 procent i Sverige. Hemtex har tagit marknadsandelar i en växande marknad. De ökade marknadsandelarna förklaras av: Etablering av nya butiker Breddning av sortimentet Satsning på volymvaror Ökat prisvärde via aktiviteter Ökad säsongsanpassning Förbättrat sortiments- och aktivitetsomhändertagande i butik. Hemtex organisation I Hemtexkoncernen ingår moderbolaget Hemtex AB samt de helägda dotterbolagen Hemtex Detaljhandel AB, Hemtex-NorlingBo A/S (Danmark) samt Hemtex Oy (Finland). Hemtex hade 109 butiker den 1 juni 2004, varav 96 butiker i Sverige, 6 i Danmark och 7 i Finland. Av de svenska butikerna var 72 ägda av franchiseföretag och 24 butiker ägda av Hemtexkoncernen. Samtliga utländska butiker är helägda av Hemtexkoncernen. Hemtex affärsområden är Sovrum, Badrum, Fönster och Äta & Umgås. Hemtex affärsmodell Hemtex affärsmodell är att ha kontroll över hela värdekedjan från inköp till försäljning. Hemtexbutikerna har två driftsformer: centralt ägda butiker respektive franchise. Oavsett driftsform drivs butikerna efter Hemtex koncept och riktlinjer men med utrymme för lokalt affärsmannaskap. Hemtexkoncernen skall driva butiker i egen regi på valda handelsplatser, främst i storstadsområden och på större orter. Hemtex egenägda butiker bör omsättningsmässigt tillhöra de större butikerna. Butikerna skall inom respektive geografiskt område vara så många att en driftsorganisation kan byggas som säkerställer försäljning, resultat och kompetensutveckling. På sikt är målet att drygt hälften av koncernens omsättning skall genereras i butiker som ägs av Hemtexkoncernen. Kombinationen av egna butiker och franchisebutiker skapar förutsättning för stabil intjäning för Hemtexkoncernen, och franchisekonceptet möjliggör en snabbare expansion till lägre etableringskostnader och med mindre kapitalbindning för koncernen än vad som annars vore möjligt. Ett varumärke två system Hemtex AB Grossistverksamhet Hemtex AB:s intäkter kommer från tre källor: Grossistverksamheten Hemtex AB köper in varor som säljs till de egna butikerna och till franchisebutikerna. När butikerna köper varor från externa avtalsleverantörer erhåller Hemtex AB en leverantörsbonus. Ägande Avtal Butiker Koncernen Franchising Franchisesystemet Franchisetagarna betalar en engångsavgift och en månatlig franchiseavgift baserad på butikens omsättning. För att få större genomslag och skapa kostnadseffektivitet i marknadsföringen får Hemtex AB därutöver bidrag för centralt producerad eller upphandlad marknadsföring. 5

8 LÅNGSIKTIG TILLVÄXT Butiksdriften Handels- och driftsmarginalen från de egna butikerna, som drivs i butiksdotterbolag. Omsättningen i konsumentledet för Hemtex samtliga butiker uppgick per den 30 april 2004 till 880 Mkr exklusive mervärdesskatt. Hemtexkoncernen skall ha en god lönsamhet för att möjliggöra expansion, verksamhetsutveckling, trygghet för personalen och god avkastning till ägarna. Kapitaltillskott Under året genomfördes två nyemissioner om totalt 40 Mkr. En nyemission om 10 Mkr riktad till existerande ägare genomfördes våren I den andra emissionen i januari 2004 gick Skandia Investment in med 30 Mkr och blev, efter att därutöver förvärvat aktier för 10 Mkr, från befintliga ägare, därigenom ny storägare med 35 procent av kapital och röster i Hemtex AB. Genomförda kapitaltillskott tillsammans med den i övrigt positiva utvecklingen för Hemtexkoncernen säkerställer expansionstakten i enlighet med Hemtex strategiska plan. Etablerad position som marknadsledare Hemtex målgrupp är heminredningsintresserade kvinnor och män som har ett behov av att sätta bo, byta, förnya eller försköna sitt hem. Hemtex roll har historiskt varit som hemtextilspecialist och som sådan har koncernen etablerat en marknadsposition inom det övre kvalitets- och prissegmentet på marknaden. När svenska kvinnor får frågan Nämn ett företag som säljer textilier för hemmet, svarar 60 procent spontant Hemtex. Specialistrollen är fortsatt betydelsefull för Hemtex, men för att ta ytterligare marknadsandelar har Hemtex även börjat bearbeta det allt viktigare volymsegmentet, genom att bredda produktutbudet med ett bra erbjudande av enklare produkter med högt prisvärde. Hemtex starka varumärke och etablerade position är av stor betydelse för att kunna bära en breddning och för fortsatt tillväxt på den svenska marknaden. Att det breddade sortimentet nått ut till nya kundgrupper syns till viss del redan i de marknadsundersökningar som genomförts. Hemtex har ökat sin andel av de kunder som är ensamstående och bor i lägenhet i storstäder. I förhållande till marknaden totalt har Hemtex fortfarande en större andel bland kunderna med högre inkomster, men ökar sina andelar bland kundgrupper med lägre inkomster. Utöver Hemtex är Ikea, Åhléns, Jysk Bäddlager och postorderhandeln viktiga aktörer på marknaden. Hemtex marknadsposition Hög Kvalitet Åhléns Hemtex Utifrån sin position som marknadsledande har Hemtex breddat sitt produktutbud för att ta ytterligare marknadsandelar. Diagrammet visar Hemtex aktuella bedömning. Postorder IKEA 6 Låg Jysk Coop Forum Lågt Pris Högt Källa: Hemtex

9 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Stärkt ställning på marknaden Hemtex har under verksamhetsåret 2003/2004 stärkt sin ställning på den svenska marknaden för hemtextil, som 2003 var värd Mkr, enligt undersökningsföretaget GfK. Under 2003 växte den svenska marknaden med 1,0 procent, men sett i ett lite längre perspektiv är hemtextilier en av de snabbast växande detaljhandelsbranscherna i Sverige. De senaste fem åren har marknaden vuxit med i genomsnitt 4,5 procent per år. För helåret 2003 uppgick Hemtex marknadsandel till 18,9 procent, jämfört med 16,1 procent Under den viktiga höstsäsongen ökade Hemtex marknadsandel ytterligare, till 20,3 procent den dittills största andelen i företagets historia. Förklaringen står att finna i att Hemtex hösten 2003 hade en mycket stark kundutveckling. Antalet kvitton i butikerna ökade under perioden augusti till december med drygt 40 procent. Ett tydligt bevis på att kunderna uppskattar de förändringar och den utveckling som Hemtex genomfört när det gäller såväl produktsortiment och marknadsstrategi som omhändertagandet i butik. Under de tre första månaderna 2004 fortsatte Hemtex framgångar på den svenska marknaden. Enligt GfK hade Hemtex under perioden januari mars en marknadsandel på 21,9 procent, jämfört med 17,4 procent samma period föregående år. Trots att Hemtex redan är marknadsledande, finns det möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar genom att fortsätta att bearbeta de kundgrupper som traditionellt inte handlat hos Hemtex och genom att få redan existerande kunder att handla oftare och till högre snittköp. För att ytterligare öka marknadsandelen för Hemtex sker en kontinuerlig utveckling av såväl sortiment som butiker. Vändning i Danmark Hemtexkoncernens danska verksamhet med sex butiker i Köpenhamnsområdet har under räkenskapsåret vänt förlust till vinst. Under året tillsattes en ny ledning för den danska verksamheten. Två butiker nyöppnades. Sortimentet genomgår en utveckling mot ökade synergier med Hemtex övriga marknader, vilket kommer att ge tydliga effekter under hösten Räkenskapsåret 2004/2005 kommer att kännetecknas av organisationsutveckling med fokus på rekrytering av ny säljpersonal, utbildning och effektiv butiksdrift. Utveckling av marknadsandelar i Sverige % 20 De senaste åren har Hemtex stärkt sin ställning som marknadsledande i Sverige. För helåret 2003 var Hemtex marknadsandel 18,9 (16,1) procent. 10 Hemtex IKEA Jysk bäddlager Åhléns Ellos Coop Källa: GfK 7

10 HEMTEX EXPANDERAR I FINLAND Kunderna upplever Hemtex sortiment och butiker som något nytt, fräscht och annorlunda, jämfört med vad de är vana vid. Stefan Björklund, Hemtex regionchef i Finland. Hemtex expanderar i Finland Hemtex har i dag sju butiker i Finland och planerar att avsevärt öka expansionstakten de närmaste åren. Naturligtvis har vi konkurrenter, men Hemtex har en egen profil som saknats i Finland. Som jag ser det finns det inget koncept som vårt på den finländska marknaden. Kunderna upplever Hemtex sortiment och butiker som något nytt, fräscht och annorlunda, jämfört med vad de är vana vid. Våra specialbutiker för hemtextilier fyller definitivt ett tomrum på marknaden, berättar Stefan Björklund, Hemtex regionchef i Finland. I Finland sedan 2001 break-even 2003 Hemtex etablerade sig i Finland hösten 2001 då fyra butiker öppnades på kort tid tre i Helsingforsområdet och en i Åbo. Sedan mars 2004 har Hemtex också en butik i Jyväskylä och i maj öppnades ytterligare en butik i Åbo och en i Lahtis. På de orter där Hemtex är etablerat har utvecklingen varit mycket positiv. Under räkenskapsåret 2003/2004 ökade försäljningen i Finland med 31,8 procent till 33,5 Mkr (25,4). För jämförbar butik var försäljningsökningen 30,5 procent, eftersom butiken i Jyväskylä bara bidrog till försäljningen under slutet av räkenskapsåret. Som planerat nådde verksamheten break-even. Finland har en mycket stark designtradition, inte minst inom textil, men sortimentet i de finländska butikerna skiljer sig obetydligt från det som kunderna hittar i en svensk Hemtexbutik. Synergierna med det svenska sortimentet är mycket stora, vi har i stort sett samma sortiment säger Stefan Björklund, som beskriver Hemtex möjligheter att expandera på den finländska marknaden som mycket goda. Kunderna har tagit till sig Hemtex koncept med hög kvalitet till bra pris. Dessutom ligger Hemtex etablering rätt i tiden för att dra fördel av ett växande intresse för heminredning, säger han. Ökad expansionstakt De närmaste åren planerar Hemtex att öppna 4 6 butiker per år i Finland. Närmast på tur står ytterligare en butik i Helsingfors i augusti och en butik i Björneborg under hösten Målsättningen är att Hemtex på sikt skall ha butiker i Finland, varav ett antal mycket väl kan utgöras av franchisebutiker. De butiker som hittills öppnats ligger alla i köpcenter. I större städer är Hemtex inte främmande för att öppna butiker även i gatumiljö. Helt avgörande vid etablering är att det handlar om A-lägen; lägen med stora kundströmmar. Stefan Björklund har erfarenhet från att etablera och expandera utländska kedjekoncept på den finländska marknaden, innan han rekryterades till Hemtex Hemtex står inför en spännande utveckling i Finland och jag kände att jag ville tillbaka till att arbeta direkt mot konsument. Förutsättningarna för en framgångsrik expansion finns på plats nu är det upp till oss att se till att hantera tillväxten, säger Stefan Björklund. Och han behöver definitivt inte gå långt från kontoret för att känna butikspulsen Hemtex finländska kontor ligger inhyst i ett hörn av butiken i Forumhuset i Helsingfors. 8

11 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Koordinerat sortiment De textila produkterna är grunden i Hemtex sortiment, som karaktäriseras av högt prisvärde, att det ligger i tiden och att det huvudsakligen är av egen design. De senaste åren har intresset för heminredning ökat kraftigt, och i takt med denna utveckling har modetrender blivit viktigare och samtidigt tydligare. Modetrenderna inom heminredning blir allt starkare och liknar de inom konfektion. En trend kan gälla en särskild stil, färg, modell eller kvalitet som är populär för säsongen. Kunderna hämtar inspiration från modereportage, butiker, TV och heminredningstidningar. Kunderna förändrar och förnyar sina hem oftare än tidigare och med det ökade intresset följer också att de ställer högre krav. Denna utveckling gynnar Hemtex, som har både ett inspirerande sortiment och medarbetare med den kunskap som är nödvändig för att svara upp mot de ökade kraven. Hemtex har även anpassat sortimentsstrukturen och erbjuder ett kontinuerligt flöde av nyheter under säsong för att förnya butikerna, tillfredsställa kundernas efterfrågan på det allra senaste och därigenom stimulera till ökad handel. Hemtex kombinerar inspirationsvaror med volymvaror: grunden i sortimentet utgörs av basprodukter med en lång produktlivscykel. Dessa artiklar lagerförs kontinuerligt på ett centrallager för påfyllning på butik flera gånger per vecka via ett automatkompletteringssystem. Den största delen av sortimentet utgörs av Hemtex egna varumärken. Dessa kompletteras med ett begränsat sortiment av marknadsledande varumärken från leverantörer vilka Hemtex tecknar centrala avtal med. Fyra affärsområden Hemtex sortiment indelas numera i affärsområdena Sovrum, Badrum, Fönster samt Äta & Umgås. Affärsområdena är i sin tur indelade i fyra gemensamma stilar som är relativt stabila över tiden. Inom varje stil finns sedan ett antal teman, som varieras beroende på säsong och rådande modebild. Genom att såväl stil som tema löper som en röd tråd genom samtliga affärsområden blir det enklare för kunderna att hitta rätt kombinationer samtidigt som de får inspiration och impulser för hur de skall inreda sitt hem. Affärsområde Sovrum omfattar textila produkter för sängen täcken, kuddar, påslakan, underlakan, örngott, kuddskydd etc. och utgör den största delen av Hemtex totala försäljning. Särskilt starkt är Hemtex på sovrum med drygt 30 procent av den svenska marknaden. Badrum är allt det mjuka för badrummet såsom handdukar, badlakan, morgonrockar och badrumsmattor men även hemaccessoarer. Till exempel är Hemtex marknadsledande på badrockar i Sverige, före klädkedjor som H&M, Lindex och KappAhl. Fönster med gardiner och metervaror är en av grunderna inom Hemtex sortiment. Utvecklingen går från försäljning av metervaror till försäljning av färdigsydda gardiner. För att ge kunderna alternativ erbjuder Hemtex även beställningssömnad, antingen direkt i butiken eller, om det handlar om något alldeles extra, från sömnadsateljé. Äta & Umgås med dukar, tabletter, servetter och löpare som grundsortiment är det fjärde affärsområdet. 9

12 BUTIKER 10

13 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Samtliga affärsområden kompletteras successivt med icke-textila hemaccessoarer, som lyfter och förstärker känslan. Hemaccessoarerna kan till exempel vara blomkrukor, ljusstakar, askar, klockor och fotoramar, utöver de traditionella accessoarerna såsom kuddar, dukar etc. Andelen aktivitetsvaror inom detta segment och även andelen förbrukningsvaror, som till exempel ljus och servetter, skall öka för att stimulera till spontaninköp och på så sätt bidra till att höja konverteringsgraden, det vill säga att fler besökare blir kunder. Under 2003 ökade Hemtex sina marknadsandelar inom flera viktiga produktgrupper såsom bäddlinne, duntäcken, sovkuddar, dukar och gardiner. Effektiva inköp Hemtex inköpsfunktion hämtar kontinuerligt signaler om marknadstrender och försäljning för att snabbt kunna förse butikerna med ett aktuellt sortiment. En så stor andel av produkterna som drygt 80 procent utgörs av produkter av egen design eller eget inköp. Målet är att så gott som samtliga produkter på sikt skall vara Hemtex egna. Inköpen sker i ökad utsträckning direkt från fabrik, utan mellanhänder. I dag köps uppemot tre fjärdedelar av produkterna i Fjärran Östern. En del mer arbetade textilprodukter köps in i Europa och även omköp mitt i säsong sker i Europa. Hemtex är mycket aktivt när det gäller att söka nya och utvärdera befintliga leverantörer och inköpsmarknader, för att säkerställa leveranskvalitet och leveranssäkerhet. Hemtex arbetar med ett flertal leverantör och är inte beroende av en enskild leverantör. Hemtex avser att genomföra en successiv integration bakåt i värdekedjan. Målet är att huvuddelen av varuinköpen skall ske direkt från tillverkare. Därigenom kan Hemtex försäljning per affärsområde Sovrum 31,0% Hemtex säkerställa låga inköpskostnader och bästa möjliga butiksmarginaler. Hemtex följer branschens standarder när det gäller uppförandekod och miljöpolicy. Ett skriftligt avtal, inköpsorder och kvalitetsstyrning genom Hemtex Quality Control Manual upprättas med varje leverantör. I avtalet regleras allt från produktegenskaper till leverans och betalningssätt. Hemtex Quality Control Manual innehåller också en uppförandekod som leverantörerna förbinder sig att uppfylla. Koden grundas bland annat på FN:s barnkonvention och de regler som FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor, ILO, ställt upp. Marknadsföring för ökad trafik Hemtex marknadsföring har ett syfte: att skapa kundtrafik till butikerna. Hemtex arbetar med en detaljerad aktivitetsplan som styr marknadsföringen av Hemtex produkterbjudande: media, butikskommunikation och varuförsörjning. Grundplanen tas fram halvårsvis och följs upp kontinuerligt utifrån hur försäljningen i butik utvecklas. Marknadsföringen är i huvudsak inriktad på att kommunicera produkter och prisvärde via dagspress och direktreklam. Den präglas av ett högt aktivitetsvärde med erbjudanden som skall skapa intresse hos kunderna och locka dem att besöka någon av Hemtex butiker. När kunderna besöker butiken kommuniceras den rådande kampanjen tydligt, så att de känner igen sig och hittar de varor de söker. Kampanjens bild- och formspråk genomsyrar butiken. Detta är särskilt tydligt i skyltfönstren och den särskilda kampanjytan i anslutning till entrén. I Hemtexbutiken kombineras priskommunikationen med tips, inspiration och funktion. Vid speciella inspirationsytor sätts kompletta stilar samman och exponeras. I direkt anslutning till inspirationsytorna finns alla de varor som visas lätt tillgängliga. För att skapa möjlighet till mera riktad kommunikation och effektivare bearbetning av Hemtex huvudsakliga målgrupp, utvärderar Hemtex möjligheterna att införa ett kundkort. Äta & Umgås 24,6% Fönster 23,9% Badrum 20,5% 11

14 INSPIRERANDE BUTIKER Inspirerande butiker Butiken är Hemtex viktigaste medium och marknadsföringskanal. Det är här som Hemtex produkter och kampanjer exponeras och det är här som kunderna fattar sina köpbeslut. Inspirerande butiker stimulerar till ökad handel. Vid månadsskiftet maj/juni 2004 hade Hemtex 109 butiker, jämfört med 98 butiker ett år tidigare. Av butikerna låg 96 i Sverige, 7 i Finland och 6 i Danmark. 72 av de svenska butikerna drevs i franchiseform. Etablering av nya butiker, integration av franchisebutiker samt utveckling av nya butiksformat och sortimentskoncept är grunden i Hemtex expansionsplan. I takt med att butiksnätet byggs ut, förstärks Hemtex möjligheter att förmedla varumärkets identitet. Dessutom underlättas försäljningstillväxten på respektive marknad genom att antalet besökare och kunder ökar vilket är avgörande för lönsamheten. Under 2003/2004 svarade de butiker som ägs av Hemtexkoncernen för 27 procent av kedjans totala omsättning i konsumentledet. Målsättningen är att drygt 50 procent av omsättningen på sikt skall genereras i butiker som ägs av Hemtexkoncernen. Fortsatt stark utveckling i egna butiker Den positiva utvecklingen i Hemtexkoncernens butiker fortsatte under 2003/2004. Omsättningen i jämförbar butik ökade med 17 procent och resultatet från butiksverksamheten förbättrades ytterligare. Omsättningsökningen och resultatförbättringen förklaras av kraftigt ökad kundtillströmning till butikerna, vilket i sin tur är en effekt av satsningen på att utveckla sortimentet, förstärka aktivitetsplanen och förbättra butiksomhändertagandet. Etablering av egna butiker Genom att driva butiker i egen regi får Hemtex en direkt kontakt med marknaden, vilken är en fördel även för koncernens grossistfunktion. Hemtex kan därigenom bli en än effektivare leverantör, vilket också gynnar Hemtex franchisetagare. Hemtexkoncernens egna butiker bidrar också till att öka lönsamheten och förstärka kassaflödet. I Sverige finns det utrymme för att etablera fler fullsortimentsbutiker i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö samt i ytterligare ett antal större städer. Målsättningen är att antalet butiker skall öka från dagens 96 butiker till cirka 120 butiker Utöver nyetablering av butiker bevakar Hemtex även möjligheterna till att hitta ännu bättre lägen för befintliga butiker, vilket ytterligare bidrar till att stärka Hemtex positiva utveckling. I Finland räknar Hemtex med att öppna 4 6 butiker per år de närmaste åren. I Danmark planeras inga nyetableringar 2004/2005, i stället inriktas verksamheten på att konsolidera och stärka existerande butiker. I Sverige öppnade Hemtexkoncernen räkenskapsåret 2003/2004 fyra nya butiker: i Västermalmsgallerian och Jakobsbergs Centrum i Stockholm, Överby i Trollhättan samt på Eurostop i Halmstad. Franchisetagare öppnade fyra butiker: på Värmdö i Stockholm, i Sundsvalls city, i Kristinehamn samt i Ölands Köpstad i Färjestaden. Koncernen öppnade därutöver en butik i Jyväskylä i Finland. I Danmark öppnades två butiker i Köpenhamn: City 2 och Amager Centret. Under året avyttrades dotterbolaget Örebro Hemtextil AB med två butiker, vilka övergick till att bli franchisebutiker. Integration av franchisebutiker Integration av franchisebutiker sker med utgångspunkt i att skapa ett geografiskt väl sammanhållet butiksnät för högsta möjliga effektivitet i drift och ledning. Genom att integrera franchisebutiker får Hemtex ett betydande tillskott av intäkter och förbättrad bruttovinstmarginal. Under året förvärvades totalt sju franchisebutiker med tillträde under räkenskapsåret. Butikerna ligger i Karlskrona, Skövde, Umeå (2), Farsta, Haninge och Södertälje. Avtal har slutits om förvärv av ytterligare tio butiker, med tillträde under 2004/

15 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Utveckling av butiksformat och sortiment Hemtex har lanserat ett nytt butiksformat, Kompakt, för att ytterligare förbättra marknadstäckningen. Dessa butiker har en försäljningsyta som är cirka 70 procent av en butik i normalformat. Vid etablering dras nytta av existerande butiker avseende bland annat investeringar i marknadsföring. Hemtex bedömer att det finns möjlighet att öppna ett antal Kompaktbutiker, framför allt i storstadsregionerna. Hemtex har tagit fram ett nytt koncept med ett breddat och fördjupat sortiment av såväl textila som icke-textila hemaccessoarer, Hemtex Plus. Hemaccessoarerna är koordinerade med kärnsortimentet. Hemtex Plus omfattar även ett nytt butikskoncept, vilket sedan maj 2004 testas i en butik i köpcentret Nordstan i Göteborg. För att rymma Hemtex Plus, behöver befintliga butiker tillföras försäljningsyta. Konceptet ger möjlighet till ökad trafik, inspiration och konverteringsgrad och därmed till ökad lönsamhet. Effektivare butiksdrift Under räkenskapsåret har Hemtex arbetat med att ytterligare effektivisera driften av de egna butikerna. Bland annat har en gemensam butiksdriftsmanual tagits fram med syfte att åstadkomma att varje butiks rutiner följer Hemtex driftskoncept. Butikerna följer och styrs efter en gemensamt upprättad aktivitetsplan, som är anpassad till de olika försäljningsperioderna och aktivitetsbehovet över veckodagarna. Försäljningsutvecklingen följs kontinuerligt och vid behov genomförs kompletterande aktiviteter, för att säkerställa att förväntade försäljningsnivåer uppnås. Trogna kunder Hemtex kunder besöker butikerna i genomsnitt 2,8 gånger per år. Hemtex uppskattar konverteringsgraden till cirka 20 procent, vilket innebär att var femte besökare också blir en betalande kund. Snittköpet uppgår till cirka 199 kronor, exklusive moms. Hemtex kunder är mycket trogna de kunder som någon gång handlar på Hemtex köper i genomsnitt cirka 75 procent av sina hemtextiler på just Hemtex. Denna så kallade värdeandel är branschens högsta. 13

16 VIDAREUTVECKLAD LOGISTIK Vidareutvecklad logistik Hemtex logistikfunktion arbetar löpande med att effektivisera varuflödet från leverantör till butik. Butikerna fylls kontinuerligt på med varor baserat på försäljning. Varuförsörjningen är inriktad på att så kostnadseffektivt som möjligt säkerställa att varorna finns på rätt plats, i rätt volym och i rätt tid. Hemtex centrallager ligger i Borås och hanteras av ett tredjepartslogistikföretag. I centrallagret sker lagerhantering, plockning och fördelning av varor till butik. De allt snabbare modetrenderna ställer ökade krav på effektiv logistik. Hemtex säsongssortiment levereras direkt från tillverkaren till centrallagret där det plockas om och samlastas med basvarorna för en god transporteffektivitet till samtliga butiker och marknader. För närvarande vidareutvecklas emballagelösningarna för flödet från centrallagret till butikerna. Syftet är bland annat att effektivisera och förenkla hanteringen i butik och sänka den totala distributionskostnaden. IT länkar samman Hemtex Hemtex IT-strategi bygger på att IT är ett medel för att stödja utvecklingen av koncernens affärsmodell. Genom centralt styrda IT-system skapas samordnings- och stordriftsfördelar. Utvecklingen av koncernens IT-stöd sker i samråd med ett för koncernen och franchisetagarna gemensamt IT- och butiksdataråd. Hemtex centrala affärssystem och butiksdatasystemet länkar samman huvudkontoret med samtliga butiker på koncernens marknader. Försäljningsstatistik och nyckeltal för butikerna finns alltid tillgängligt centralt och i butik. Under 2004 uppgraderas hårdvaran i butiksdatasystemet. Det nya systemet gör det bland annat möjligt för Hemtex butiksmedarbetare att komma åt intranät och e- post direkt från kassan, vilket underlättar och effektiviserar kontorsfunktionen i butik. Samtliga butiker får dessutom bredband för kommunikation. 14

17 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Medarbetare med kunden i fokus Förmågan att utveckla nuvarande medarbetare och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens har stor betydelse för Hemtex framtida konkurrenskraft. Hemtex syn på medarbetaren tar utgångspunkt i att samtliga medarbetare inom såväl koncernen som franchiseföretagen är viktiga ambassadörer för Hemtex. Våra medarbetare är lyhörda för kundens behov och önskemål. För att kunna göra sitt arbete på bästa sätt och därmed förstärka Hemtex profil som hemtextilspecialist, krävs att de är välinformerade och rätt utbildade för sina uppgifter. Långsiktig investering i kompetens Hemtex satsar alltmer på kompetensutveckling och ser utvecklingen av medarbetarnas kompetens som en av koncernens viktigaste och mest långsiktiga investeringar. Kompetensutveckling är både företagets och den enskildes ansvar. Grunden för medarbetarens utveckling är de medarbetarsamtal som skall genomföras en gång per år. Kompetensutveckling sker främst genom utveckling på den egna arbetsplatsen. Butikspersonalen får bland annat utbildning i skyltning, budskap och aktivitetshantering. Möjligheter till karriär- och utvecklingsvägar skall finnas både inom och mellan central, regional och lokal nivå. Affärsmannamässigt ledarskap Ledarskapet inom Hemtex skall kännetecknas av affärsmässighet, tydlighet och aktiv intern kommunikation. Butiksansvariga genomgår en butiksledarutbildning. Formell utbildning kompletteras med utbyte av erfarenheter och kunskaper på lokal och regional nivå. Butiksledarna träffas regelbundet i regionmöten där frågor om försäljning och butiksdrift står i fokus. Från hösten 2004 kommer även ledare från franchisebutikerna att delta i mötena för att förstärka enhetligheten i kedjedriften. 15

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Hemtex AB, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 maj april Information om verksamheten Hemtex bedriver verksamhet genom ett franchisesystem såväl som genom helägda butiker inom handel med inredningsprodukter för hem och offentlig miljö i Sverige, Danmark och Finland. Hemtex AB, som är moderbolag i koncernen, svarar för huvudsaklig varuförsörjning till Hemtexbutikerna. Inom Hemtex AB finns förutom Inköpsavdelning även avdelningar för Marknad/ Försäljning, Butiksetablering, Butiksdrift, Ekonomi- och Personal, IT & Logistik samt Ledning. Hemtex är marknadsledande på den svenska marknaden och har under året ökat sina andelar både i Sverige och i Finland. Hemtex finns även i Danmark där företaget är etablerat i Köpenhamnsområdet. Hemtex säljer prisvärda heminredningsprodukter som ligger i tiden och tilltalar många människor. I Hemtexkoncernen ingår moderbolaget Hemtex AB samt de helägda dotterbolagen Hemtex Detaljhandel AB, Hemtex- NorlingBo A/S samt Hemtex Oy. Hemtex är en butikskedja med 107 butiker per den 30 april 2004, varav 6 på den danska och 5 på den finska marknaden. Av de svenska butikerna är 75 ägda av franchiseföretag och 21 ägda av Hemtexkoncernen. Butikerna i Danmark är helägda av dotterföretaget Hemtex-NorlingBo A/S och de finska butikerna av dotterföretaget Hemtex Oy. Väsentliga händelser Hemtex hade under hösten 2003 en mycket stark kundutveckling. Antalet kvitton i butikerna ökade under perioden augusti till december 2003 med drygt 40 procent. Detta visar på ett mycket varmt mottagande från kunderna när det gäller Hemtex produktsortiment, marknadsstrategi och butiksomhändertagande. Hemtex har ökat sin andel av den totala marknaden för hemtextil från 16 till 19 procent på helårsbasis, enligt undersökningsföretaget GfK. När det gäller den för hemtextil så viktiga höstsäsongen ökade marknadsandelen till cirka 21 procent. Under de tre första månaderna 2004 fortsatte Hemtex framgångar på den svenska marknaden. Enligt Hemtex egna mätningar har antalet kvitton i butik ökat med 28 procent under perioden januari till mars. Koncernen öppnade under verksamhetsåret sju nya butiker, varav fyra på den svenska marknaden: i Västermalmsgallerian på Kungsholmen i Stockholm, i Jakobsbergs Centrum, på Eurostop i Halmstad samt i Överby, Trollhättan. I Danmark öppnades två nya butiker, i Amager Centret i Köpenhamn samt en butik i Taastrup. Finland fick sin femte Hemtexbutik i och med att en nyetablering genomfördes i Jyväskylä. Under perioden har fyra nya Franchisetagarebutiker öppnats. Butikerna finns på Värmdö i Stockholm, i Sundsvalls city, i Kristinehamn samt i köpcentret Ölands Köpstad i Färjestaden. Förvärv har skett av sju franchisebutiker, vilka övertagits under verksamhetsåret. De butiker som förvärvats finns i Karlskrona, Skövde, Farsta, Haninge, Södertälje samt två butiker i Umeå. Avtal har tecknats om förvärv av ytterligare tio butiker vilka tidigare drivits såsom franchisebutiker inom Hemtex franchisesystem. Butikerna övertas under perioden maj till augusti Dotterbolaget Örebro Hemtextil AB med två butiker avyttrades per den 1 juli 2003 varvid dessa butiker övergick till att bli franchisebutiker. I takt med att butiksnätet byggs ut förstärks Hemtex möjligheter att förmedla varumärkets identitet. Försäljningstillväxten på respektive marknad underlättas genom att antalet besökare och kunder ökar och möjligheterna att sälja Hemtex sortiment utvecklas ytterligare. En nyemission riktad till existerande ägare genomfördes under perioden 17 april till den 2 maj Totalt inbetalt kapital uppgick till 10,0 Mkr och emissionen registrerades vid PRV den 1 juli Vid ordinarie bolagsstämma den 9 september 2003 fattades beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission till en eller flera externa investerare. Denna nyemission genomfördes per den 7 januari 2004 såsom en riktad nyemission till Skandia Investment. Totalt inbetalt kapital uppgick till 30 Mkr och emissionen registrerades vid PRV den 20 januari Genomförda kapitaltillskott tillsammans med den i övrigt positiva utvecklingen för Hemtexkoncernen säkerställer Hemtex strategi, som är inriktad på fortsatt tillväxt genom etablering av nya butiker, förvärv av franchisebutiker, lansering av nya butiksformat och breddning av sortimentet. Antal Hemtexbutiker per marknad 30 april Sverige Franchisebutiker Egna butiker Danmark Egna butiker Finland Egna butiker Totalt

19 HEMTEX ÅRSREDOVISNING 2003/2004 Kommentarer till resultaträkningen Försäljning Koncernens nettoomsättning ökade under verksamhetsåret 2003/2004 med 19,3 (7,5) procent till 590,1 (494,8) Mkr. Av nettoomsättningen svarade de danska butikerna för 67,8 (76,2) Mkr och butikerna i Finland för 33,9 (25,4) Mkr. Övriga rörelseintäkter uppgick till 21,8 (19,2) Mkr. Övriga rörelseintäkter består främst av inbetalda franchiseavgifter, anslutningsavgifter för nya butiker samt bonus från leverantörer. Resultat Hemtex har under perioden förbättrat rörelseresultatet till 51,1 Mkr, jämfört med 16,9 Mkr under föregående år. Resultatförbättringen beror främst på den goda tillväxten för koncernens nettoomsättning. Förbättrade marginaler för handelsvaror och reducerade kostnader relativt omsättningen har ytterligare förstärkt utvecklingen. Koncernens bruttovinst (försäljningsintäkter minus kostnader för sålda varor) ökade under verksamhetsåret 2003/2004 med 32,0 procent till 191,3 (144,9) Mkr. Bruttovinstmarginalen steg till 32,4 (29,3) procent till följd av ökad andel egna butiker samt ökad marginalbelagd försäljning till franchisebutikerna. Rörelsens kostnader exklusive handelsvaror steg med 10,1 procent till 162,0 (147,2) Mkr. Dessa kostnaders andel av nettoomsättningen sjönk under året till 27,5 (29,7) procent. Minskningen beror till huvudsaklig del på positiv volymutveckling i kombination med god kostnadskontroll för samtliga delar av verksamheterna. En ytterligare bidragande orsak är att kostnaderna för den danska butiksdriften reducerats under året. Avskrivningarna på goodwill uppgick till 2,8 (2,9) Mkr, hyresrätter till 1,3 (1,0) Mkr och övriga avskrivningar till 6,7 (6,0) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 51,1 (16,9) Mkr. Rörelsemarginalen ökade till 8,7 (3,4) procent. Resultat från finansiella poster förbättrades till 3,8 ( 6,3) Mkr som en följd av under året genomförda nyemissioner samt internt genererade medel. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 47,3 (10,6) Mkr, motsvarande en andel av försäljningen på 8,0 (2,1) procent. Betalda skatter och latenta skatter uppgick till 13,0 (5,3) Mkr. Någon latent skattefordran på ackumulerade skattemässiga underskott redovisas inte. Ackumulerade skattemässiga underskott finns i Hemtex-NorlingBo A/S, se not 12. Årets resultat förbättrades till 34,3 (5,3) Mkr, motsvarande en andel av försäljningen på 5,8 (1,1) procent. Under verksamhetsåret var avkastningen på eget kapital 43,3 procent mot 13,1 procent under föregående år. Avkastningen på operativt kapital förbättrades under samma period från 12,5 procent till 39,2 procent. Räntetäckningsgraden förbättrades under verksamhetsåret från 2,7 ggr till 12,6 ggr. Kommentarer till balansräkningen Likvida medel Koncernens likvida medel uppgick till 14,9 (4,1) Mkr per den 30 april Varulager Varulagrets omsättningshastighet minskade något under året och uppgick vid verksamhetsårets utgång till 4,1 (4,5) gånger per år. Omsättningshastigheten för varulager i butik har dock ökat under året och försämringen totalt sett beror främst på en ökad andel varor i grossistlagret. Varulagervärdet den 30 april 2004 uppgick till 118,9 (76,3) Mkr. Av det totala varulagret utgjorde grossistlagret 80,4 (46,8) Mkr. Varulagervärdet i koncernens butiker var vid utgången av räkenskapsåret i genomsnitt 1,2 (1,4) Mkr. Goodwill Koncernens totala goodwill redovisas i koncernbalansräkningen den 30 april 2004 till totalt 41,0 (41,0) Mkr efter avskrivning. Av koncernens totala goodwillvärde avser 15,1 (16,1) Mkr den danska verksamheten. Goodwillposten i balansräkningen beaktar koncernens marknadsandelar i Sverige och Danmark, styrkan i Hemtex varumärken på dessa marknader, obeaktat övervärde i Hemtex butiksnät, upparbetade leverantörskontakter samt kompetensen hos medarbetarna inom koncernen. I samband med förvärv av dotterbolag har särskilt värde ej upptagits för hyresrätter. Räntebärande skulder De räntebärande skulderna minskade markant under verksamhetsåret till följd av nyemissioner och det positiva kassaflödet och uppgick den 30 april 2004 till 44,5 (77,1) Mkr. Av de räntebärande skulderna förfaller 8,7 Mkr till betalning under tiden fram till den 30 april 2005 och resterande 35,8 Mkr förfaller till betalning därefter. Samtliga skulder förfaller inom fem år. Checkräkningskrediterna är formellt sett kortfristig skuld men redovisas som långfristig då den ingår som del i långfristigt beräknat finansieringsbehov. Hemtex totala kreditramar uppgick till 140,0 Mkr den 30 april 2004 inkluderande remburs- och valutaterminslimiter. Av de totala kreditfaciliteterna hade 69,5 Mkr utnyttjats vid verksamhetsårets utgång. Nettoskuldsättning Nettoskuldsättningen, det vill säga räntebärande skulder minus likvida medel, minskade med 44,0 (42,6) Mkr och uppgick vid räkenskapsårets utgång till 29,1 (73,1) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 26 (169) procent per den 30 april Soliditeten ökade till 49 procent, jämfört med 25 procent den 30 april Finansiella risker Koncernens finanspolicy identifierar de risker som finns avseende valutahantering, kapitalförsörjning samt likviditetshantering. Valutahantering: Policyn omfattar hela koncernens valutahantering. Bolagen i koncernen skall om möjligt enbart operera i lokal valuta. Alla transaktioner mellan Hemtex AB och övriga bolag i koncernen sker i respektive bolags lokala valuta. Valutarisk uppkommer på grund av följande tre kategorier exponeringar; Transaktionsexponering definieras som nettot av samtliga kontrakterade kommersiella finansiella in- och utflöden i främmande valuta. Omräkningsexponering definieras som justerat eget kapital i utländska dotterbolag. Ekonomisk exponering definieras som de förskjutningar i konkurrensbilden som uppstår när valutarelationer ändras. Med valutarisk menas den resultateffekt 17

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE en förändring i valutakurserna medför. Hemtex säkrar de risker som identifierats avseende valutahanteringen enligt en av styrelsen fastställd risknorm och med i policy fastställda instrument/ transaktioner. Kapitalförsörjning: Här omfattar policyn likviditetsrisk, ränteriskrisk, lämnande av säkerheter samt riktlinjer för dotterbolagen. Likviditetsrisken definieras som risken för att koncernen inte har tillgång till eller kan låna upp medel för förutsedda eller oförutsedda betalningar till marknadsmässiga villkor. Likviditetsrisken hanteras kortsiktigt genom att koncernen har en likviditetsreserv. Likviditetsreserven kan utgöras av bankinlåning, placeringar i likvida räntebärande värdepapper samt outnyttjad del av bekräftade lånefaciliteter. Ränterisken definieras som risken för att koncernens resultat förändras till en följd av en förändring i marknadsräntan. Ränterisken hanteras genom att reglera lånens genomsnittliga räntebindningstid och/eller genom användandet av räntederivat. Likviditetsförvaltning: Koncernens externa placeringar av överskottslikvid hanteras av Hemtex AB. Amortering av lån övervägs som alternativ till externa placeringar. De risker som identifierats i den finansiella policyn har styrelsen utformat riktlinjer för vad avser rutiner, tillåtna instrument samt instruktioner för dotterbolag. Kommentarer till kassaflödesanalysen Kassaflöde och investeringar Koncernens kassaflöde före förändringar i rörelsekapital och investeringar uppgick till 45,1 (15,8) Mkr. Rörelsekapitalet minskade med 29,4 (21,6) Mkr, vilket huvudsakligen förklaras av en ökning av varulagret vilket till stor del finansierats med internt tillförda medel. Koncernens nettoinvesteringar uppgick under 2003/2004 till 15,4 ( 3,1) Mkr. Under verksamhetsårets har avyttring skett av dotterbolaget Örebro Hemtextil AB med två butiker. Förvärv har skett av sju franchisebutiker vilka övertagits under verksamhetsåret. Koncernen öppnade under verksamhetsåret sju nya butiker, varav fyra på den svenska marknaden, två i Danmark och en butik i Finland. Under innevarande räkenskapsår kommer förvärv och etablering av butiker i koncernen att medföra en fortsatt hög investeringsvolym för Hemtex. Koncernens kassaflöde efter investeringar uppgick till 0,2 (40,5) Mkr. Personal Antalet årsanställda i koncernen var under verksamhetsåret 162 personer, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående verksamhetsår. Trots de under året genomförda förvärven och nyetableringen av butiker har antalet årsanställda ej ökat. Detta beror främst på att antalet arbetade timmar inom koncernens svenska butiker reducerats under året samt på avyttrade butiker under föregående verksamhetsår i Danmark och avseende dotterbolaget Örebro Hemtextil AB detta verksamhetsår. För att säkerställa god service och god tillgänglighet gentemot kunderna pågår fortsatt aktiviteter för effektivare schemaläggning i butik likväl som program för utbildning av kedjans butiksledare. Hemtex framgång avgörs till stor del av kompetensen hos Hemtex medarbetare. För medelantalet anställda, löner och ersättningar inom koncernen hänvisas till not 3 och not 21. Redovisning av sjukfrånvaro för anställda i koncernens svenska bolag under perioden maj 2003 till april 2004: Total sjukfrånvaro 3,9% långtidssjukfrånvaro 1,8% sjukfrånvaro för män 0,9% sjukfrånvaro för kvinnor 4,4% anställda >29 år 2,8% anställda år 4,2% anställda <50 år 4,2% Styrelsens arbete under 2003/2004 Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan, ägnad att säkerställa styrelsens behov av information. I övrigt påverkas styrelsen av den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet. Under året har styrelsen haft att ta ställning till många frågor av strategisk betydelse. Särskild vikt har under året lagts på den externt riktade nyemission som slutfördes under januari Styrelsen hade under verksamhetsåret elva protokollförda möten. Under verksamhetsåret har Hemtex AB varit Franchisegivare enligt med respektive Franchisetagare undertecknat avtal. Franchiseavtalet har omarbetats och nytecknats under våren Franchisetagarna är sammanslutna i en förening och representeras av Franchisetagarföreningens styrelse i kontakten med Hemtex AB. Hemtexkoncernens framtida utveckling Under verksamhetsåret 2004/2005 beräknas 9 10 butiker öppnas i Sverige. Av dessa kommer troligen fler än hälften vara butiker inom koncernens svenska bolag. I Finland kommer fem butiker att etableras vilket innebär en fördubbling av antalet butiker. För den danska verksamheten planeras inga nya butiker att öppnas under verksamhetsåret utöver de sex butiker som nu tillsammans nått lönsamhet under det gångna verksamhetsåret. Under inledningen av räkenskapsåret 2004/2005 har styrelsen, i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman den 9 september 2003, beslutat utöka bolagets egna kapital med 8,4 Mkr genom utgivande av aktier för apportemissioner. En fokusering kommer under det kommande verksamhetsåret att ske kring projekt för expansion med ökad lönsamhet i butik såväl som i verksamheten hos Hemtex AB. Projekt och utvecklingsinsatser kommer att genomföras kring: Vision, Affärsidé och Övergripande riktlinjer för hela Hemtexkedjan Förvärv och nyetablering av butiker inom Hemtexkoncernen Sortimentsstrategi och integration bakåt för ökade marginaler Effektivisering av varuflöde minskad kapitalbindning och ökad omsättningshastighet Utveckling av butikskonceptet butiken som media, öka kundfrekvens och konverteringsgrad Utveckling av nya butiksformat för vidare expansion. 18

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 VD tal Årsstämma 2007 Fortsatt expansion under lönsamhet 2006/2007 Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 Ärade aktieägare, Geografisk närvaro Nettoomsättning för koncernen (maj 2006

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kraftigt förbättrat resultat till följd av fortsatt god volymutveckling och ökande marginaler

Kraftigt förbättrat resultat till följd av fortsatt god volymutveckling och ökande marginaler HEMTEX AB ORG NR 556132-7056 BOKSLUTSRAPPORT 1 MAJ 2004 30 APRIL 2005 Kraftigt förbättrat resultat till följd av fortsatt god volymutveckling och ökande marginaler Räkenskapsåret (maj 2004 april 2005)

Läs mer

Nettoomsättningen steg med 29%

Nettoomsättningen steg med 29% H E M T E X A B O R G N R 5 5 6 1 3 2-7 0 5 6 DELÅRSRAPPORT 1 MAJ 2007 31 JULI 2007 Nettoomsättningen steg med 29% Samtliga siffror avser koncernen, om inte annat anges. Jämförelser i delårsrapporten sker,

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2002/2003

ÅRSREDOVISNING 2002/2003 ÅRSREDOVISNING 2002/2003 Hemtex Årsredovisning 2002/2003 2 Affärsidé, Vision och övergripande strategier 4 VD har ordet Stabil bas för fortsatt tillväxt 8 Hemtex och hemtextilmarknaden Marknadsledare på

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

innehåll 46 Styrelse 47 Ledning 48 Hemtexaktien 49 Information om bolagsstämma Formell årsredovisning

innehåll 46 Styrelse 47 Ledning 48 Hemtexaktien 49 Information om bolagsstämma Formell årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2004/2005 innehåll 2 Koncernöversikt 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Hemtex affärsmodell 10 Tillväxtföretaget Hemtex 12 Marknadsledare med brett erbjudande 14 Inspirerande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2002

Delårsrapport januari - mars 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 Wedins försäljning ökade med 3,9 procent till 239,9 Mkr (230,9). Resultat före avskrivningar uppgick till -25,6 Mkr (-18,5). Resultat efter finansnetto uppgick till -47,9

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003

DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 DELÅRSRAPPORT januari mars 2003 Rörelsens intäkter för årets första tre månader ökade med 62,3 procent till 438,5 (270,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 66,8 procent till 38,7 (23,2) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Resultatet efter skatt ökade med 29 %

Resultatet efter skatt ökade med 29 % H E M T E X A B O R G N R 5 5 6 1 3 2-7 0 5 6 DELÅRSRAPPORT 1 MAJ 2006 31 JANUARI 2007 Resultatet efter skatt ökade med 29 % Samtliga siffror avser koncernen, om inte annat anges. Jämförelser i delårsrapporten

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2005-01-01 2005-03-31 Periodens omsättning uppgick till 7,4 Mkr Periodens resultat uppgick till 2,5 Mkr Förändrad affärsmodell implementerad i ny butik Förhandlingar pågår rörande

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal:

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31 Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 28 procent Rörelseresultatet ökade med 66 procent Rörelsemarginalen var 15,0 procent Nya butiker

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2005/ september maj 2006

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2005/ september maj 2006 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2005/2006 1 september 2005 31 maj 2006 Perioden 1 september 2005 31 maj 2006 Nettoomsättningen uppgick till 996,1 Mkr (697,3), en ökning med 43 procent. Omsättningen

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Försäljningen ökade med 24 procent. Rörelseresultatet exkl. SPP-medel ökade med 18 procent

Delårsrapport Försäljningen ökade med 24 procent. Rörelseresultatet exkl. SPP-medel ökade med 18 procent Delårsrapport 2001-05-01 2001-07-31 Försäljningen ökade med 24 procent Rörelseresultatet exkl. SPP-medel ökade med 18 procent Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 3,77 kr Kassaflödet fortsätter att

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året

NetOnNet AB (publ) Org.nr Delårsrapport för första kvartalet 2008/ maj juli Stark tillväxt inleder året NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för första kvartalet 2008/2009 1 maj 2008 31 juli 2008 Stark tillväxt inleder året Koncernen, första kvartalet (maj-juli) * Försäljningen uppgick till

Läs mer