ÅRSREDOVISNING. Pensionsgaranti. FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Pensionsgaranti. FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Pensionsgaranti FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag 97

2 Innehåll Året VDs kommentar 4-5 Försäkring 6-9 Finansrörelse Styrelse mm Fullmäktige 16 Redovisningsprinciper 17 FPG Förvaltningsberättelse 18 FPG Resultaträkning 20 FPG Balansräkning 21 FPG Noter FPG Revisionsberättelse 25 AMFK Förvaltningsberättelse 26 AMFK Resultaträkning 28 AMFK Balansräkning 29 AMFK Noter AMFK Revisionsberättelse 32 Bolagsstämma hålls för både FPG och AMFK tisdagen den 26 maj 1998 kl i Svenska Arbetsgivareföreningens hörsal, Blasieholmsgatan 5, Stockholm. Röstberättigade vid stämman får separat kallelse. I anslutning till stämman redogör verkställande direktören för aktuella frågor inom FPG och AMFK.

3 FPG och AMFK låter pensionskapitalet göra nytta i företaget FPG och AMFK är ömsesidiga försäkringsbolag. Vi ägs av försäkringstagarna. Genom att teckna kreditförsäkring i FPG och AMFK behåller svenska företag sitt pensionskapital i rörelsen. På det sättet gör idag nästan 95 miljarder kronor nytta i svenskt näringsliv. Vi garanterar de anställdas pensioner och företagen får en långsiktig finansiering på fördelaktiga villkor.

4

5 ÅRET Viktigt under året Återbäring i FPG med 100% av 1997 års premie Hela årets resultat lämnas som återbäring i AMFK Fortsatt förstärkning av konsolideringen i både FPG och AMFK Obetydliga skadekostnader för nya försäkringsfall

6 4 VDs KOMMENTAR Fjärde året i rad med obetydliga kreditförluster. FPG Konsolideringskapital i procent av försäkringsansvar (netto) AMFK Konsolideringskapital i procent av försäkringsansvar (netto) 1997 blev det fjärde året i följd som FPGs och AMFKs kreditförluster var i stort sett försumbara. Tillsammans har bolagen betalat ut 60 miljoner kronor under åren Nettoskadan förväntas dock bli endast 8 Mkr. Detta belopp står i stark kontrast till utfallet under krisåren På tre år uppgick då utbetalningarna till Mkr och den förväntade nettoskadan till 550 Mkr. Kraftiga svängningar i skadeutfallet är ett normalt inslag i kreditförsäkring. Kännetecknande för vår verksamhet är att ett litet antal stora företag svarar för en mycket stor del av det totala försäkringsansvaret. Någon skada bland de största företagen har dock aldrig inträffat under den tid bolagen varit verksamma. Den största enskilda skadan under de svåra åren i början av 1990-talet uppgick till ca 200 Mkr. Detta var mindre än en tiondel av de största engagemangen vid samma tidpunkt. Svängningarna i skadeutfallet och den stora exponeringen i enskilda företag är goda skäl för FPG och AMFK att hålla en hög konsolidering. Den nivå som nu uppnåtts måste bedömas som betryggande. AMFK, vars försäkringsansvar sjunker, är snarast överkapitaliserat. FORTSATT HÖG ÅTERBÄRING Den goda konsolideringen medför att FPG för andra året i rad kan ge 100% återbäring på årets premie till företag som varit delägare i tio år eller mer. Eftersom huvuddelen av försäkringstagarna uppfyller detta krav uppgår återbäringen till ca 85% av årspremien. I AMFK införs från och med 1997 en ny återbäringsmodell. Grundtanken är att hela överskottet skall återgå till försäkringstagarna som återbäring. Till följd av den goda kapitalavkastningen under 1997 uppgår återbäringsbeloppet till mer än sex gånger årets premieintäkt. I den nya modellen baseras AMFKs återbäring på premier erlagda under en sexårsperiod. Premierna justeras med hänsyn till respektive års utfall och räknas upp med ackumulerad kapitalavkastning.

7 VDs KOMMENTAR 5 ÖKAT INTRESSE FÖR PENSIONSSTIFTELSER Under det senaste året har ett ökat intresse märkts bland större företag för att trygga FPG/PRI-skulden med pensionsstiftelse. ITP-avtalet förutsätter även i dessa fall att kreditförsäkring tecknas. FPGs premie är dock reducerad med 50%. Den goda likviditeten bland företagen och den höga avkastningen på finansiella placeringar har bidragit till intresset för pensionsstiftelser. Friheten är visserligen större vad gäller placeringarna om pensionskapitalet stannar i företaget än om det överförs till en pensionsstiftelse. I en stiftelse delas inflytandet med de anställdas representanter och placeringarna måste rymmas inom länsstyrelsens riktlinjer. Oavsett vilken tryggandeform som väljs har företaget det yttersta ansvaret för pensionerna. Om avkastningen på pensionskapitalet blir hög kommer detta företaget till godo och vice versa. I praktiken tycks dock många företag föredra att göra finansiella placeringar i en stiftelse i stället för direkt i företaget. Om antalet pensionsstiftelser ökar och en betydande del av de större företagens pensionsskulder blir tryggade på detta sätt kommer FPGs roll att förändras. FPGs garanti blir då mer ett skydd mot finansiella risker än ett verktyg för att använda pensionskapitalet som finansieringskälla. SISTA CHANSEN FÖR STP-LÅN Det pensionsavtal som SAF och LO träffade 1996 innebär att företagens premier för STP upphör vid utgången av Därefter blir pensionen helt avgiftsbaserad och de anställda får avgöra hur premierna skall placeras. Möjligheten för arbetsgivaren att lyfta STP-lån upphör. Den nya återbäringsmodellen i AMFK innebär att sannolikheten är hög för att de företag som utnyttjar lånemöjligheten under de sista åren får en mycket konkurrenskraftig lånekostnad. Vid senaste bolagsstämman anpassades AMFKs bolagsordning till det nya SAF/LOavtalet. AMFK kan nu kreditförsäkra återlån från alla försäkringsbolag, som förvaltar pensionskapital hänförligt till avtalet, och försäkra pensionsskulder i företag som erbjuder sina anställda att låta pensionskapitalet stanna i företaget. Det är ännu osäkert hur stort företagens intresse är för att erbjuda sina anställda denna möjlighet. UTSIKTER FÖR 1998 Även 1998 ser ut att konjunkturmässigt bli ett gott år för svensk industri. Efter flera goda år är företagens motståndskraft mot finansiella påfrestningar generellt sett mycket stor. Antalet företag med finansiella svårigheter bland FPGs och AMFKs delägare är idag mycket litet. Förutsättningarna är således goda för att skadeutfallet skall bli gynnsamt även Under året kommer sannolikt viktiga förändringar på pensionsområdet som berör vår verksamhet att inträffa. Förhandlingar om en ny ITP-plan pågår. Utformningen av den nya planen får stor betydelse för FPGs framtida inriktning. Nya skatteregler föreslås som ger ökade avdragsmöjligheter för pensionskostnader. Peter Lindblad VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

8 6 FÖRSÄKRING Hög återbäring 210 Mkr i FPG och 76 Mkr i AMFK. FPG och AMFK är ömsesidiga kreditförsäkringsbolag. Ägare är de försäkrade företagen. Bolagen har bildats för att göra det möjligt för företagen att behålla pensionskapitalet i den egna rörelsen samtidigt som de anställdas pensioner är tryggade. FPG garanterar företagens utfästelser om ålderspension till tjänstemän enligt ITPplanen (FPG/PRI). Om ett företag blir insolvent avvecklar FPG pensionsåtagandet genom att köpa pensionsförsäkring i SPP. FPG försäkrar även pensionsutfästelser som inte administreras av PRI, dels alternativ ITP för tjänstemän med lön över 10 basbelopp, dels andra utfästelser än ITP-planens. Dessa utfästelser svarar för drygt 10% av den totala volymen. AMFK garanterar företagens återlån av STP-premier för arbetare från AMF Pension (STP-lån). Om ett företag blir insolvent återbetalar AMFK lånet. FPG Försäkringsansvar, brutto, Mkr SAMMANLAGT FÖRSÄKRINGSANSVAR PÅ NÄSTAN 95 MILJARDER KRONOR FPGs försäkringsansvar (summan av företagens pensionsskulder) ökade under 1997 med 8% och uppgick vid utgången av året till drygt Mkr. Den låga inflationen innebär att pensionsskulderna växer relativt långsamt. Stora engångsavsättningar för avtalspensionering har givit ett väsentligt bidrag till ökningen av FPGs försäkringsansvar. AMFKs försäkringsansvar sjönk under 1997 med ca 10% och uppgick vid årets slut till Mkr. De större företagens intresse av att lyfta nya lån var svagt. Till detta kom betydande förtidslösen av lån. Möjligheten att lyfta STP-lån finns kvar till och med Därefter upphör betalningen av premier för STP. De företag som önskar har möjlighet att erbjuda sina anställda att låta SAF/LO-pensionen förvaltas av det egna företaget. Kreditförsäkring är då en förutsättning. AMFK Försäkringsansvar, brutto, Mkr SÄNKT PREMIE TILL 0,2% FÖR 1998 Under 1997 uppgick premien i båda bolagen till 0,3% av pensionsskulden respektive STP-lånebeloppet. I de fall skulden täcks av pensionsstiftelse eller kvalificerade säkerheter reduceras premien med 50%. Beslut har fattats om sänkt premie för 1998 i FPG och AMFK. Premieintäkten förväntas därför minska med 70 Mkr till ca 180 Mkr i FPG och med 5 Mkr till ca 7 Mkr i AMFK. DEN GODA KONSOLIDERINGEN MÖJLIGGÖR ÖKAD ÅTERBÄRING Till följd av att bolagens konsolidering förbättrats ytterligare lämnas återbäring även för Återbäringens storlek beror på hur lång tid en försäkring gällt. Maximal åter-

9 FÖRSÄKRING 7 bäring i FPG uppgår till 100% av 1997 års premie och lämnas till företag som varit delägare i tio år eller mer. Återbäringen för 1997 uppgår totalt till 210 Mkr i FPG. I AMFK införs en ny återbäringsmodell. Återbäringen baseras på de senaste sex årens premier justerade för försäkringsrörelsens resultat respektive år och uppräknade med ackumulerad avkastning därefter. Den genomsnittliga återbäringen motsvarar knappt 2% av lånebeloppet vid årets början. Totalt uppgår återbäringen till 76 Mkr. LÅGA KOSTNADER FÖR FÖRSÄKRINGSFALL Under 1997 inträffade tre försäkringsfall i FPG och fem i AMFK. Försäkringsfallen ledde till en bruttoskada på totalt 10 Mkr i FPG och 6 Mkr i AMFK. Nettoskadan för 1997 års försäkringsfall uppskattas, sedan hänsyn tagits till beräknade framtida regresser, bli i stort sett noll i båda bolagen. I resultaträkningen görs även avsättning för befarade försäkringsfall i de fall FPG respektive AMFK gjort betalningar i företagens ställe. Denna avsättning minskade 1997 med 1 Mkr i FPG och var oförändrad i AMFK. Under 1997 har i FPG återbetalningar avseende tidigare års försäkringsfall erhållits med 29 Mkr. Sammantaget innebär detta att FPG redovisar en intäkt av försäkringsfallen på ca 30 Mkr. I AMFK är motsvarande tal 0. Bakgrunden till återbetalningarna i FPG är att bolaget under åren redovisade stora kostnader för försäkringsfall. Eftersom de senaste fyra åren varit i stort sett skadefria kommer återbetalningar på tidigare års skador de närmaste åren att bli betydligt mindre. ÅTERFÖRSÄKRINGSSKYDD MOT EXTREMT STORA SKADOR FPG avlämnar en del av sitt försäkringsansvar till återförsäkrare. Kostnaden för 1997 års återförsäkringsskydd uppgick till 10% av premieintäkten i FPG. FPGs återförsäkringsskydd är utformat så att bolaget skyddas mot ett ogynnsamt skadeutfall under ett enstaka år. Återförsäkrarnas ansvar för 1997 skulle ha inträtt om nettoskadan överstigit Mkr. Återförsäkrarna har inte drabbats av några skadekostnader under Till följd av att AMFKs konsolidering väsentligt överstiger det uppsatta målet avvecklades motsvarande skydd i AMFK redan FPG har härutöver ett särskilt återförsäkringsskydd för de försäkringstagare där ansvaret överstiger gränsen för vad bolaget får ha som eget ansvar. Detta skydd uppgick per 31 december 1997 till 1050 Mkr. FINANSIELL KOSTNAD I FPG/PRI Företagens finansiella kostnad i FPG/PRI uppgick för 1997 till 3,7% och blir för ,9%. Den finansiella kostnaden är summan av den beräkningsränta som används vid pensionsskuldsberäkningen, årets uppräkning till följd av värdesäkring och kreditförsäkringspremien till FPG. Härutöver betalar företagen avkastningsskatt på pensionsskulden. Denna var ,185% av pensionsskulden och minskar 1998 till 0,97%. STP-LÅN STP-lånens löptid är femton år. Företagen kan välja räntebindningstid på ett år eller fem år. Räntan är 0,40% respektive 0,45% över räntan på statspapper med motsvarande räntebindningstid. Vid de senaste lånetillfällena blev räntan: 1 år 5 år mars ,70% 8,35% september ,35% 7,35% mars ,75% 6,40% september ,55% 6,35% LÄGRE RESULTAT PÅ GRUND AV ÖKAD ÅTERBÄRING För 1997 uppgår det tekniska resultatet, dvs överskottet i försäkringsrörelsen, för FPG till 35 Mkr (63). Minskningen förklaras främst av minskade återbetalningar på gamla skador. I AMFK uppgår det tekniska resultatet till -58 Mkr (-42) efter återbäring på 76 Mkr (62).

10 8 FÖRSÄKRING FPG Försäkringsfall Nettoskada Mer att i % av totalt Antal Brutto- Erhållit pga förvänta pga Netto- försäkrings- Skadeår försäkringsfall skada regressrätt regressrätt skada ansvar Mkr Mkr Mkr Mkr ,4 6,4 10,0 0,03% ,2 90,8-20,7-0,06% ,4 17,1 22,2 0,06% ,4 3,4 2,0 0,01% ,1 7,4 3,7 0,01% ,3 5,6 13,7 0,03% ,8 15,3 4,5 0,01% ,1 53,1 1,1 18,9 0,03% ,2 66,6 0,0 145,6 0,23% ,2 264,3 0,2 219,7 0,31% ,8 421,2 0,0 67,6 0,09% ,0 1,3 0,0 3,7 0,01% ,0 18,4 0,0 0,6 0,00% ,9 13,9 0,0 0,0 0,00% ,5 7,6 1,8 0,1 0,00% FPG Nettoskada i procent av försäkringsansvar FPG Regresser i procent av bruttoskada

11 FÖRSÄKRING 9 AMFK Försäkringsfall Nettoskada Mer att i % av totalt Antal Brutto- Erhållit pga förvänta pga Netto- försäkrings- Skadeår försäkringsfall skada regressrätt regressrätt skada ansvar Mkr Mkr Mkr Mkr ,9 5,0 2,9 0,07% ,1 1,2 3,0 0,06% ,3 6,3 4,0 0,08% ,6 3,8 1,8 0,03% ,3 2,1 1,2 0,02% ,3 1,8 2,6 0,05% ,9 0,9 2,0 0,04% ,4 3,8 1,5 0,03% ,5 15,3 33,2 0,69% ,7 17,5 70,2 1,31% ,0 9,3 15,7 0,27% ,4 1,3 1,1 0,02% ,2 0,9 0,0 1,3 0,03% ,2 1,1 0,0 1,1 0,02% ,9 5,3 0,4 0,2 0,00% AMFK Nettoskada i procent av försäkringsansvar AMFK Regresser i procent av bruttoskada

12 10 FINANSRÖRELSE Totalavkastning på 12%. Aktieportföljen utvecklades bättre än index. FPG Kapitalavkastning i procent av totalt bundet kapital Finansrörelsen gav även under 1997 ett stort överskott. Utfallet har starkt påverkats av den fortsatt positiva börsutvecklingen i Sverige under Under året försvagades den svenska kronan med tre procentenheter mot TCW- index framför allt beroende på en kraftig dollarförstärkning. De korta svenska räntorna gick upp med närmare 1%, de långa obligationsräntorna gick ned med 1%, räntedifferensen gentemot Tyskland minskade med 0,5% och Stockholmsbörsen gick upp med 28%. Marknadsvärdet av placeringstillgångarna ökade under året med Mkr till Mkr i FPG och med 25 Mkr till 698 Mkr i AMFK. Under året nettoplacerades i FPG 571 Mkr. I AMFK var nettoplaceringen negativ, -8 Mkr, till följd av återbäringen. Den totala avkastningen (värdeändring plus direktavkastning) på det i genomsnitt bundna kapitalet blev 12% för både FPG och AMFK. Föregående år uppgick avkastningen till 20%. De genomsnittliga totalavkastningarna under de senaste 10 åren har varit 15% i FPG och 14% i AMFK. Den genomsnittliga reala avkastningen har under motsvarande tidsperiod varit 11% i FPG och 9% i AMFK. Totalavkastningen uppgick i FPG till Mkr, därav direktavkastning 536 Mkr och värdeändring 489 Mkr. I AMFK uppgick totalavkastningen till 75 Mkr, därav direktavkastning 41 Mkr och värdeändring 34 Mkr. AMFK Kapitalavkastning i procent av totalt bundet kapital HÖG ANDEL RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR FPG och AMFK har en hög andel av tillgångarna placerade i räntebärande värdepapper. Under 1997 har andelen minskats något. I FPG uppgick de räntebärande tillgångarnas andel av totalportföljen till 70% vid årets slut. I AMFK var andelen 68%. De totala räntebärande placeringarna uppgick vid årets slut i FPG till Mkr och i AMFK till 476 Mkr. Till skillnad från föregående år har placering gjorts även i bostadsobligationer. En mindre del av portföljen har placerats i utländska obligationer. Vid årets slut bestod FPGs utländska portfölj av norska statspapper med ett värde på 439 Mkr. Den räntebärande portföljens duration pendlade under året mellan 1,6 och 3,1 år för att vid årets slut i bägge bolagen vara 2,3 år. Avkastningen på de räntebärande placeringarna uppgick till 6% i både FPG och AMFK. Som jämförelse används ett index bestående av 75% Fondbörsens index för

13 FINANSRÖRELSE 11 samtliga obligationer och 25% index för tre månaders statsskuldväxlar. Den sammanvägda totalavkastningen för dessa index var 6%. AVKASTNINGEN PÅ AKTIEPORTFÖLJEN DRYGT 30% Marknadsvärdet på FPGs totala aktieportfölj uppgick per den 31 december 1997 till Mkr. Marknadsvärdet för AMFK var 213 Mkr. I båda bolagen var andelen svenska aktier drygt 90%. Under året nettoköptes aktier för 173 Mkr i FPG och för 18 Mkr i AMFK. För FPG blev avkastningen (värdeändring plus direktavkastning) 33% och för AMFK 32%. FPGs och AMFKs svenska aktieportföljer utvecklades under 1997 bättre än Findatas avkastningsindex. För FPG blev avkastningen 33% och för AMFK 32%. Findatas avkastningsindex förändrades med 28%. Den genomsnittliga årliga avkastningen de senaste fem respektive tio åren har varit: FPG AMFK Avkastningsindex 5 år 38% 36% 31% 10 år 24% 21% 22% Marknadsvärdet på den svenska aktieportföljen uppgick vid årets slut till Mkr i FPG och till 196 Mkr i AMFK. Under året har bägge bolagen varit överviktade i investment- och fastighetsbolag medan läkemedelssektorn har varit underviktad. De fem största innehaven svarade vid utgången av 1997 för omkring 40% av portföljen i både FPG och AMFK. Marknadsvärde placeringstillgångar, Mkr I FPG var de största innehaven: Ericsson Astra Investor Lundbergs Handelsbanken För AMFK var följande fem innehav störst: Ericsson Graningeverken Astra Lundbergs Volvo FPGs portfölj av utländska aktier uppgick vid utgången av 1997 till 240 Mkr. Avkastningen uppgick till 37%, vilket överstiger utvecklingen av världsindex. Morgan Stanley s världsindex inklusive utdelningar steg under 1997 med 33% uttryckt i svenska kronor. AMFKs innehav av utländska aktier uppgick till 18 Mkr. Avkastningen uppgick till 27%. Den utländska aktieandelen är fortsatt låg och utgör knappt 10% av den totala aktieportföljen i både FPG och AMFK. ÖVRIGA PLACERINGAR Sedan 1994 har varken FPG eller AMFK något fastighetsinnehav. I övriga placeringar ingår endast realränteobligationer utgivna av svenska staten. Marknadsvärdet vid årets utgång var 93 Mkr i FPG och 9 Mkr i AMFK.

14 12 FINANSRÖRELSE FPG Kapitalavkastningstabell 1997 (Mkr) Total- Ingående Netto- Värde Utgående Direkt- Total- avkastning portfölj tillförsel ändring portfölj avkastning avkastning 5-årssnitt Räntebärande 6.249,2 393,9-105, ,2 463,0 357,1 placeringar 75,3% -1,7% 69,8% 7,4% 5,7% 11,7% Svenska marknadsnoterade aktier och 1.822,3 136,4 535, ,5 63,3 599,0 konverteringslån 21,9% 29,2% 26,6% 3,4% 32,6% 37,9% Utländska aktier 146,3 36,2 57,6 240,1 5,2 62,8 1,8% 33,9% 2,6% 3,1% 36,9% 28,0% Övrigt 86,5 4,8 1,5 92,8 4,8 6,3 1,0% 1,7% 1,0% 5,5% 7,3% 7,0% Summa tillgångar 8.304,4 571,3 488, ,5 536, ,2 100,0% 5,9% 100,0% 6,4% 12,3% 15,8% Kapitalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsbranschens Redovisningsnämnds rekommendation. Kapitalbasen är beräknad som ett dagsgenomsnitt av det kapital som under året varit bundet i respektive tillgångsslag. FPG Tillgångarnas fördelning i procent FPG Totalavkastning i procent per tillgångsslag Räntebärande Aktier Övrigt Räntebärande Aktier Övrigt

15 FINANSRÖRELSE 13 AMFK Kapitalavkastningstabell 1997 (Mkr) Total- Ingående Netto- Värde Utgående Direkt- Total- avkastning portfölj tillförsel ändring portfölj avkastning avkastning 5-årssnitt Räntebärande 511,5-26,4-9,5 475,6 36,3 26,8 placeringar 76,0% -2,0% 68,1% 7,5% 5,5% 11,6% Svenska marknadsnoterade aktier och 140,6 15,1 40,0 195,6 4,3 44,2 konverteringslån 20,9% 28,5% 28,0% 3,0% 31,5% 35,7% Utländska aktier 11,9 2,5 3,2 17,5 0,5 3,6 1,8% 23,3% 2,5% 3,5% 26,8% 17,8% Övrigt 8,7 0,5 0,2 9,3 0,5 0,6 1,3% 1,8% 1,3% 5,5% 7,3% 7,3% Summa tillgångar 672,6-8,4 33,8 698,0 41,6 75,3 100,0% 5,2% 100,0% 6,4% 11,6% 15,3% Kapitalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsbranschens Redovisningsnämnds rekommendation. Kapitalbasen är beräknad som ett dagsgenomsnitt av det kapital som under året varit bundet i respektive tillgångsslag. AMFK Tillgångarnas fördelning i procent AMFK Totalavkastning i procent per tillgångsslag Räntebärande Aktier Övrigt Räntebärande Aktier Övrigt

16 14 STYRELSE MM Styrelse FPG OCH AMFK Kjell Högfelt, Stockholm, f d VD ASEA AB, ordförande FPG och AMFK (f 1929) Gunnar Engman, Danderyd, f d VD Sveriges Skogsindustriförbund, ledamot FPG, suppleant AMFK (f 1929) Lars Gårdö, Stockholm, VD Atle AB, suppleant FPG, ledamot AMFK (f 1941) Sven Larsson, Lidingö, f d VD JM Byggnadsoch Fastighets AB, suppleant FPG, ledamot AMFK (f 1934) Olof Ljunggren, Stockholm, ordförande i AMF-bolagen, ledamot FPG, suppleant AMFK (f 1933) Olof Lund, Torshälla, ordförande AssiDomän AB, Enator AB, ledamot FPG, ledamot AMFK (f 1930) Erik Menckel, Stockholm, direktör SAF, suppleant FPG, ledamot AMFK (i AMFK utsedd av SAF) (f 1938) Ingvar Petersson, Falun, direktör Stora Kopparbergs Bergslags AB, suppleant FPG, ledamot AMFK (f 1941) Christer Spångberg, Stockholm, f d ordförande Praktikertjänst AB, ledamot FPG, suppleant AMFK (f 1938) FPG Björn Bergman, Stockholm, förbundsordförande LEDARNA, ledamot FPG (utsedd av LEDARNA) (f 1942) Gunilla Dahmm, Stockholm, ombudsman SIF, suppleant FPG (utsedd av SIF) (f 1947) Rolf Lundqvist, Nacka, ekonomichef SIF, ledamot FPG (utsedd av SIF) (f 1940) Anders Palm, Täby, förbundssekreterare LEDARNA, suppleant FPG (utsedd av LEDARNA) (f 1944) AMFK Gösta Larsson, Stockholm, direktör SAF, suppleant AMFK (utsedd av SAF) (f 1939) Ingalill L Westh, Stockholm, LOs tredje ordförande, suppleant AMFK (utsedd av LO) (f 1942) Kurt Norberg, Stockholm, ekonomichef LO, ledamot AMFK (utsedd av LO) (f 1944) HEDERSLEDAMOT FPG OCH AMFK Bengt Karlson, Göteborg, f d ordförande FPG och AMFK

17 STYRELSE MM 15 Revisorer ORDINARIE Per Bergman, aukt revisor KPMG Bohlins AB (förordnad av Finansinspektionen) Carl-Gustaf Gutberg, aukt revisor Ernst & Young AB Lars Östman, professor Handelshögskolan i Stockholm SUPPLEANTER Johan Bygge, direktör AB Electrolux Jaan Kubja, aukt revisor Ernst & Young AB Företagsledning Peter Lindblad, verkställande direktör Lars Björkman, juridik Agneta Brandt, försäkringsförvaltning Anders Nilsson, finans Martin Olofsson, ekonomi Hans Wenehult, kredit Christer Norrman, kredit (stf chef) Från vänster: Björn Bergman, Ingalill Westh, Olof Ljunggren, Kurt Norberg Sven Larsson, Lars Gårdö, Ingvar Petersson, Olof Lund Kjell Högfelt, Gunnar Engman, Rolf Lundqvist Anders Palm, Erik Menckel, Gunilla Dahmm och Christer Spångberg Kreditdelegation Peter Lindblad, VD FPG och AMFK, ordförande Bo G Andréasson, marknadsdirektör AB Svensk Exportkredit Bo Damberg, bankdirektör Handelsbanken Hans Nergårdh, f d koncernchef Swegon AB

18 16 FULLMÄKTIGE Fullmäktige Bolagsstämman i FPG och AMFK utgörs i vardera bolaget av 20 fullmäktige med personliga suppleanter. Hälften av fullmäktige utses av SAF och hälften av delägare, som blivit uttagna genom utlottning. Vid utlottningen tilldelas varje delägare en lott och får därutöver en lott för varje hel tusendel som företagets pensionsskuld resp STP-lånebelopp utgör av det totala försäkringsansvaret. Mandattiden för fullmäktige är fyra år. UTSEDDA AV SAF FÖR TIDEN TILL OCH MED 2000 ÅRS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA FPG OCH AMFK ORDINARIE Thomas Alm, Skanska AB Stephan Almqvist, Telefonaktiebolaget L M Ericsson Eddie Dahlberg, AB Volvo Sten Lindberg, Lantbrukarnas Riksförbund Ulf Nyström, ICA Handlarnas AB Ingvar Petersson, Stora Kopparbergs Bergslags AB Bo Rhodiner, SCA Graphic Paper AB Mats Lindman, SAAB AB SUPPLEANTER Rune Kjellman, Skanska AB Johan Fant, Telefonaktiebolaget L M Ericsson Dennis Kraft, AB Volvo Penta Per Thunell, Arla, ekonomisk förening Bosse Gustafsson, ICA Handlarnas AB Bo Eriksson, Stora Kopparbergs Bergslags AB Carl-Axel Olson, Svenska Cellulosa AB SCA Kristina Schauman, Investor AB ENBART FPG ORDINARIE Gunnar Thellnér, Asea Brown Boveri AB Lars Österman, Telia AB SUPPLEANTER Carl-Henrik Lindgren, Asea Brown Boveri AB Bengt-Ove Kvistell, Telia AB ENBART AMFK ORDINARIE Tore Bertilsson, AB SKF Jonas Nyrén, Tidnings AB Marieberg SUPPLEANTER Per Thorén, AB SKF Leif Borin, Tidnings AB Marieberg UTSEDDA AV DELÄGARE FÖR TIDEN TILL OCH MED 1998 ÅRS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA FPG ORDINARIE Peter Fallenius, Asea Brown Boveri AB Uno Carlsson, Bofors AB Thomas Nörby, Electrolux Storkök AB Per-Anders Johansson, Ellos AB Lars Gärde, Essef Teknik AB Håkan Franzén, Kaliber AB Anders Arfwidsson, AB Kronfågel Matts Hiding, Lastbilsbolaget i Göteborg AB Ola Blomberg, Telub AB Lars Fredrikson, TAB Tryckindustri AB SUPPLEANTER Stefan Lydig, ABB Mekanik AB Björn Camitz, Bofors AB Ken Petersson, Electrolux Storkök AB Magnus Zingmark, Ellos AB Gunnar Walin, Essef Teknik AB Kersti Olarsmo, Kaliber AB Kristina Myhrman, AB Kronfågel Ingemar Andersson, Lastbilsbolaget i Göteborg AB Greger Haraldsson, Telub AB Pirjo Ala-Uotiva, TAB Tryckindustri AB AMFK ORDINARIE Alf Wedmalm, Avesta Sheffield AB Olle Lindkvist, Eriksbergs Förvaltnings AB Lars Enslöf, Graningeverkens AB Harald Jahn, AB Otto Lundius Bageri Ralph Paulsson, N.P.-Tryck AB Per Gösta Bergelind, Olegruppen AB Jan-Evert Nehrer, PEAB Nord AB Roland Edvardsson, Pååls Bröd AB Marie Sandberg, Bröderna Rasch AB Håkan Johansson, Terrama AB SUPPLEANTER Leif Lindberg, Avesta Sheffield AB Lennart Karlsson, Eriksbergs Förvaltnings AB Bengt Anderson, Graningeverkens AB Joakim Jahn, AB Otto Lundius Bageri Eva Edefell, N.P.-Tryck AB Sigbrit Almgren, Olegruppen AB Jörgen Berthou, PEAB Nord AB Stephan Nilsson, Pååls Bröd AB Dan Somlin, Bröderna Rasch AB Bengt Karlsson, Terrama AB

19 REDOVISNINGSPRINCIPER 17 Redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 1996 gäller lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Årsredovisningen är upprättad i enlighet med den nya lagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1997:27). VÄRDERING AV PLACERINGSTILLGÅNGAR Placeringstillgångarna har i balansräkningen värderats till verkligt värde. För börsnoterade aktier har som verkligt värde använts lägsta betalkurs på årets sista börsdag. För noterade räntebärande värdepapper har verkligt värde baserats på stängningsräntan enligt Stockholms Fondbörs kurslista. För värdepapper med låg omsättning har den officiella slutkursen använts. Orealiserade vinster ingår i resultatet före bokslutsdispositioner. Av årets orealiserade vinster förs 72% till bundet eget kapital och 28% till avsättning för latent skatt. Vid beräkning av realiserade och orealiserade vinster har försäljningspriset respektive det verkliga värdet jämförts med anskaffningsvärdet. Tillgångar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurser. Skulder i utländsk valuta föreligger inte. FÖRDELNING MELLAN DIREKTAVKASTNING OCH OREALISERAD VÄRDEFÖRÄNDRING Aktier som erhållits som utdelning har i resultaträkningen redovisats som direktavkastning och orealiserade vinster har reducerats med motsvarande belopp. I balansräkningen har vid beräkning av latent skatt det ursprungliga anskaffningsvärdet fördelats enligt RSVs rekommendation. Beräkningen av direktavkastning på obligationer har baserats på obligationernas nominella ränta. VÄRDERING AV MATERIELLA TILLGÅNGAR (ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR) Tillgångarna är värderade till anskaffningsvärde och avskrivna enligt den s k 20-procentsregeln. FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier. För samtliga försäkringar bestäms och erläggs premien kalenderårsvis. Någon avsättning för ej intjänade premier görs därför inte. Avsättning för oreglerade skador. Kostnader för försäkringsfall redovisas det år försäkringstagaren inställer betalningarna. I de fall försäkringsersättning inte utbetalats, görs avsättning till ersättningsreserv. Eventuella regresser redovisas som intäkt, när det bedöms som säkert att betalning kommer att inflyta. I företag där betalningsinställelse skett görs avsättning till ersättningsreserv med belopp motsvarande hela pensionsskulden respektive STP-lånebeloppet. Belopp som täcks av säkerhet, som bedöms som fullgod, redovisas som fordran i försäkringsfall. I företag där avtal om ackord träffats görs avsättning till ersättningsreserv med det belopp FPG respektive AMFK träffat uppgörelse om att avstå från. I företag där FPG respektive AMFK gjort betalning i företagets ställe eller eftergivit krav på betalning utan att betalningsinställelse skett görs avsättning för befarade försäkringsfall motsvarande summan av fordringsbeloppet och hela den återstående pensionsskulden respektive STP-lånebeloppet. Avsättning görs dock inte om det bedöms säkert att företaget kan infria FPGs respektive AMFKs fordran eller för belopp som täcks av fullgod säkerhet.

20 18 ÅRSREDOVISNING FPG Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN (TEKNISK REDOVISNING) FPG kreditförsäkrar företags pensionsutfästelser. Det totala garantiansvaret uppgick vid utgången av 1997 till Mkr (83.000). Härav avser Mkr (74.197) pensionsutfästelser enligt ITP-planen som registrerats hos PRI (FPG/PRI). Kreditförsäkringspremien för 1997 uppgick till 0,3% (0,3) av pensionsskulden vid föregående års utgång. Årets premieintäkt före avgiven återförsäkring uppgick till 250,3 Mkr (234,1). Till följd av att FPG under året erhöll regresser i försäkringsfall från tidigare år blev utfallet av försäkringsfallen en intäkt på 28,7 Mkr (59,2). Försäkringsrörelsen redovisar ett resultat på 35,3 Mkr (62,5) efter återbäring och avsättning till utjämningsreserv. ÅTERBÄRING Styrelsen har beslutat om återbäring på 1997 års premie till företag som haft försäkring i minst fem år. Maximal återbäring uppgår till 100% av premien och lämnas på försäkringar som gällt i tio år eller mer. För försäkringar som gällt kortare tid reduceras återbäringen. Totalt uppgår återbäringen för 1997 till 210,0 Mkr (199,6). FÖRSÄKRINGSRISKER Skadeutfallet i FPGs verksamhet varierar kraftigt beroende på konjunkturutvecklingen. Under goda år är skadorna försumbara, men kan under lågkonjunkturer öka kraftigt. Under åren gjordes bruttoutbetalningar på Mkr i försäkringsfall. Härav har dock mer än 60% kunnat återvinnas. De fyra senaste åren har i stort sett varit skadefria. Ett relativt litet antal företag svarar för en mycket stor andel av försäkringsansvaret. Sålunda uppgår ansvaret för de tio största koncernerna till ca 40% av det totala försäkringsansvaret. Svängningarna i skadeutfallet och koncentrationen till ett fåtal stora företag ställer krav på hög konsolidering i FPG. Den nivå som nu uppnåtts bedöms vara tillfredsställande. KONSOLIDERING Bolagets konsolideringskapital ökade med 1.019,1 Mkr till 9.047,2 Mkr. Konsolideringskapitalet uppgår därmed till 10,1% av försäkringsansvaret efter återförsäkring. Till detta kommer ett återförsäkringsskydd på Mkr och delägarnas ömsesidiga ansvar på 2% av försäkringsansvaret, dvs Mkr. De sammanlagda resurserna uppgår till ,2 Mkr, vilket motsvarar 13,7% av försäkringsansvaret efter återförsäkring. FINANSRÖRELSEN (ICKE-TEKNISK REDOVISNING) Finansrörelsens överskott uppgick 1997 till 983,8 Mkr (1.347,9). Härav avser 357,8 Mkr (354,5) orealiserade vinster. Den totala avkastningen på det i genomsnitt bundna kapitalet uppgick till 12,3% (20,4). PERSONAL FPG och AMFK har gemensam förvaltning. All personal är anställd både i FPG och AMFK. Antalet anställda uppgick i genomsnitt under året till 28 (28), varav 18 kvinnor (17) och 10 män (11). Uppgifter om lön och ersättningar redovisas endast av FPG, se not 4. VINSTDISPOSITION FPGs styrelse och verkställande direktör föreslår att 1997 års vinst på kronor samt balanserad vinst från föregående år på kronor överförs i ny räkning.

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! Bolagsstämma hålls fredagen den 29 maj 2009 kl 11.30 i Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer