ÅRSREDOVISNING. Pensionsgaranti. FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Pensionsgaranti. FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Pensionsgaranti FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt AMFK Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag 97

2 Innehåll Året VDs kommentar 4-5 Försäkring 6-9 Finansrörelse Styrelse mm Fullmäktige 16 Redovisningsprinciper 17 FPG Förvaltningsberättelse 18 FPG Resultaträkning 20 FPG Balansräkning 21 FPG Noter FPG Revisionsberättelse 25 AMFK Förvaltningsberättelse 26 AMFK Resultaträkning 28 AMFK Balansräkning 29 AMFK Noter AMFK Revisionsberättelse 32 Bolagsstämma hålls för både FPG och AMFK tisdagen den 26 maj 1998 kl i Svenska Arbetsgivareföreningens hörsal, Blasieholmsgatan 5, Stockholm. Röstberättigade vid stämman får separat kallelse. I anslutning till stämman redogör verkställande direktören för aktuella frågor inom FPG och AMFK.

3 FPG och AMFK låter pensionskapitalet göra nytta i företaget FPG och AMFK är ömsesidiga försäkringsbolag. Vi ägs av försäkringstagarna. Genom att teckna kreditförsäkring i FPG och AMFK behåller svenska företag sitt pensionskapital i rörelsen. På det sättet gör idag nästan 95 miljarder kronor nytta i svenskt näringsliv. Vi garanterar de anställdas pensioner och företagen får en långsiktig finansiering på fördelaktiga villkor.

4

5 ÅRET Viktigt under året Återbäring i FPG med 100% av 1997 års premie Hela årets resultat lämnas som återbäring i AMFK Fortsatt förstärkning av konsolideringen i både FPG och AMFK Obetydliga skadekostnader för nya försäkringsfall

6 4 VDs KOMMENTAR Fjärde året i rad med obetydliga kreditförluster. FPG Konsolideringskapital i procent av försäkringsansvar (netto) AMFK Konsolideringskapital i procent av försäkringsansvar (netto) 1997 blev det fjärde året i följd som FPGs och AMFKs kreditförluster var i stort sett försumbara. Tillsammans har bolagen betalat ut 60 miljoner kronor under åren Nettoskadan förväntas dock bli endast 8 Mkr. Detta belopp står i stark kontrast till utfallet under krisåren På tre år uppgick då utbetalningarna till Mkr och den förväntade nettoskadan till 550 Mkr. Kraftiga svängningar i skadeutfallet är ett normalt inslag i kreditförsäkring. Kännetecknande för vår verksamhet är att ett litet antal stora företag svarar för en mycket stor del av det totala försäkringsansvaret. Någon skada bland de största företagen har dock aldrig inträffat under den tid bolagen varit verksamma. Den största enskilda skadan under de svåra åren i början av 1990-talet uppgick till ca 200 Mkr. Detta var mindre än en tiondel av de största engagemangen vid samma tidpunkt. Svängningarna i skadeutfallet och den stora exponeringen i enskilda företag är goda skäl för FPG och AMFK att hålla en hög konsolidering. Den nivå som nu uppnåtts måste bedömas som betryggande. AMFK, vars försäkringsansvar sjunker, är snarast överkapitaliserat. FORTSATT HÖG ÅTERBÄRING Den goda konsolideringen medför att FPG för andra året i rad kan ge 100% återbäring på årets premie till företag som varit delägare i tio år eller mer. Eftersom huvuddelen av försäkringstagarna uppfyller detta krav uppgår återbäringen till ca 85% av årspremien. I AMFK införs från och med 1997 en ny återbäringsmodell. Grundtanken är att hela överskottet skall återgå till försäkringstagarna som återbäring. Till följd av den goda kapitalavkastningen under 1997 uppgår återbäringsbeloppet till mer än sex gånger årets premieintäkt. I den nya modellen baseras AMFKs återbäring på premier erlagda under en sexårsperiod. Premierna justeras med hänsyn till respektive års utfall och räknas upp med ackumulerad kapitalavkastning.

7 VDs KOMMENTAR 5 ÖKAT INTRESSE FÖR PENSIONSSTIFTELSER Under det senaste året har ett ökat intresse märkts bland större företag för att trygga FPG/PRI-skulden med pensionsstiftelse. ITP-avtalet förutsätter även i dessa fall att kreditförsäkring tecknas. FPGs premie är dock reducerad med 50%. Den goda likviditeten bland företagen och den höga avkastningen på finansiella placeringar har bidragit till intresset för pensionsstiftelser. Friheten är visserligen större vad gäller placeringarna om pensionskapitalet stannar i företaget än om det överförs till en pensionsstiftelse. I en stiftelse delas inflytandet med de anställdas representanter och placeringarna måste rymmas inom länsstyrelsens riktlinjer. Oavsett vilken tryggandeform som väljs har företaget det yttersta ansvaret för pensionerna. Om avkastningen på pensionskapitalet blir hög kommer detta företaget till godo och vice versa. I praktiken tycks dock många företag föredra att göra finansiella placeringar i en stiftelse i stället för direkt i företaget. Om antalet pensionsstiftelser ökar och en betydande del av de större företagens pensionsskulder blir tryggade på detta sätt kommer FPGs roll att förändras. FPGs garanti blir då mer ett skydd mot finansiella risker än ett verktyg för att använda pensionskapitalet som finansieringskälla. SISTA CHANSEN FÖR STP-LÅN Det pensionsavtal som SAF och LO träffade 1996 innebär att företagens premier för STP upphör vid utgången av Därefter blir pensionen helt avgiftsbaserad och de anställda får avgöra hur premierna skall placeras. Möjligheten för arbetsgivaren att lyfta STP-lån upphör. Den nya återbäringsmodellen i AMFK innebär att sannolikheten är hög för att de företag som utnyttjar lånemöjligheten under de sista åren får en mycket konkurrenskraftig lånekostnad. Vid senaste bolagsstämman anpassades AMFKs bolagsordning till det nya SAF/LOavtalet. AMFK kan nu kreditförsäkra återlån från alla försäkringsbolag, som förvaltar pensionskapital hänförligt till avtalet, och försäkra pensionsskulder i företag som erbjuder sina anställda att låta pensionskapitalet stanna i företaget. Det är ännu osäkert hur stort företagens intresse är för att erbjuda sina anställda denna möjlighet. UTSIKTER FÖR 1998 Även 1998 ser ut att konjunkturmässigt bli ett gott år för svensk industri. Efter flera goda år är företagens motståndskraft mot finansiella påfrestningar generellt sett mycket stor. Antalet företag med finansiella svårigheter bland FPGs och AMFKs delägare är idag mycket litet. Förutsättningarna är således goda för att skadeutfallet skall bli gynnsamt även Under året kommer sannolikt viktiga förändringar på pensionsområdet som berör vår verksamhet att inträffa. Förhandlingar om en ny ITP-plan pågår. Utformningen av den nya planen får stor betydelse för FPGs framtida inriktning. Nya skatteregler föreslås som ger ökade avdragsmöjligheter för pensionskostnader. Peter Lindblad VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

8 6 FÖRSÄKRING Hög återbäring 210 Mkr i FPG och 76 Mkr i AMFK. FPG och AMFK är ömsesidiga kreditförsäkringsbolag. Ägare är de försäkrade företagen. Bolagen har bildats för att göra det möjligt för företagen att behålla pensionskapitalet i den egna rörelsen samtidigt som de anställdas pensioner är tryggade. FPG garanterar företagens utfästelser om ålderspension till tjänstemän enligt ITPplanen (FPG/PRI). Om ett företag blir insolvent avvecklar FPG pensionsåtagandet genom att köpa pensionsförsäkring i SPP. FPG försäkrar även pensionsutfästelser som inte administreras av PRI, dels alternativ ITP för tjänstemän med lön över 10 basbelopp, dels andra utfästelser än ITP-planens. Dessa utfästelser svarar för drygt 10% av den totala volymen. AMFK garanterar företagens återlån av STP-premier för arbetare från AMF Pension (STP-lån). Om ett företag blir insolvent återbetalar AMFK lånet. FPG Försäkringsansvar, brutto, Mkr SAMMANLAGT FÖRSÄKRINGSANSVAR PÅ NÄSTAN 95 MILJARDER KRONOR FPGs försäkringsansvar (summan av företagens pensionsskulder) ökade under 1997 med 8% och uppgick vid utgången av året till drygt Mkr. Den låga inflationen innebär att pensionsskulderna växer relativt långsamt. Stora engångsavsättningar för avtalspensionering har givit ett väsentligt bidrag till ökningen av FPGs försäkringsansvar. AMFKs försäkringsansvar sjönk under 1997 med ca 10% och uppgick vid årets slut till Mkr. De större företagens intresse av att lyfta nya lån var svagt. Till detta kom betydande förtidslösen av lån. Möjligheten att lyfta STP-lån finns kvar till och med Därefter upphör betalningen av premier för STP. De företag som önskar har möjlighet att erbjuda sina anställda att låta SAF/LO-pensionen förvaltas av det egna företaget. Kreditförsäkring är då en förutsättning. AMFK Försäkringsansvar, brutto, Mkr SÄNKT PREMIE TILL 0,2% FÖR 1998 Under 1997 uppgick premien i båda bolagen till 0,3% av pensionsskulden respektive STP-lånebeloppet. I de fall skulden täcks av pensionsstiftelse eller kvalificerade säkerheter reduceras premien med 50%. Beslut har fattats om sänkt premie för 1998 i FPG och AMFK. Premieintäkten förväntas därför minska med 70 Mkr till ca 180 Mkr i FPG och med 5 Mkr till ca 7 Mkr i AMFK. DEN GODA KONSOLIDERINGEN MÖJLIGGÖR ÖKAD ÅTERBÄRING Till följd av att bolagens konsolidering förbättrats ytterligare lämnas återbäring även för Återbäringens storlek beror på hur lång tid en försäkring gällt. Maximal åter-

9 FÖRSÄKRING 7 bäring i FPG uppgår till 100% av 1997 års premie och lämnas till företag som varit delägare i tio år eller mer. Återbäringen för 1997 uppgår totalt till 210 Mkr i FPG. I AMFK införs en ny återbäringsmodell. Återbäringen baseras på de senaste sex årens premier justerade för försäkringsrörelsens resultat respektive år och uppräknade med ackumulerad avkastning därefter. Den genomsnittliga återbäringen motsvarar knappt 2% av lånebeloppet vid årets början. Totalt uppgår återbäringen till 76 Mkr. LÅGA KOSTNADER FÖR FÖRSÄKRINGSFALL Under 1997 inträffade tre försäkringsfall i FPG och fem i AMFK. Försäkringsfallen ledde till en bruttoskada på totalt 10 Mkr i FPG och 6 Mkr i AMFK. Nettoskadan för 1997 års försäkringsfall uppskattas, sedan hänsyn tagits till beräknade framtida regresser, bli i stort sett noll i båda bolagen. I resultaträkningen görs även avsättning för befarade försäkringsfall i de fall FPG respektive AMFK gjort betalningar i företagens ställe. Denna avsättning minskade 1997 med 1 Mkr i FPG och var oförändrad i AMFK. Under 1997 har i FPG återbetalningar avseende tidigare års försäkringsfall erhållits med 29 Mkr. Sammantaget innebär detta att FPG redovisar en intäkt av försäkringsfallen på ca 30 Mkr. I AMFK är motsvarande tal 0. Bakgrunden till återbetalningarna i FPG är att bolaget under åren redovisade stora kostnader för försäkringsfall. Eftersom de senaste fyra åren varit i stort sett skadefria kommer återbetalningar på tidigare års skador de närmaste åren att bli betydligt mindre. ÅTERFÖRSÄKRINGSSKYDD MOT EXTREMT STORA SKADOR FPG avlämnar en del av sitt försäkringsansvar till återförsäkrare. Kostnaden för 1997 års återförsäkringsskydd uppgick till 10% av premieintäkten i FPG. FPGs återförsäkringsskydd är utformat så att bolaget skyddas mot ett ogynnsamt skadeutfall under ett enstaka år. Återförsäkrarnas ansvar för 1997 skulle ha inträtt om nettoskadan överstigit Mkr. Återförsäkrarna har inte drabbats av några skadekostnader under Till följd av att AMFKs konsolidering väsentligt överstiger det uppsatta målet avvecklades motsvarande skydd i AMFK redan FPG har härutöver ett särskilt återförsäkringsskydd för de försäkringstagare där ansvaret överstiger gränsen för vad bolaget får ha som eget ansvar. Detta skydd uppgick per 31 december 1997 till 1050 Mkr. FINANSIELL KOSTNAD I FPG/PRI Företagens finansiella kostnad i FPG/PRI uppgick för 1997 till 3,7% och blir för ,9%. Den finansiella kostnaden är summan av den beräkningsränta som används vid pensionsskuldsberäkningen, årets uppräkning till följd av värdesäkring och kreditförsäkringspremien till FPG. Härutöver betalar företagen avkastningsskatt på pensionsskulden. Denna var ,185% av pensionsskulden och minskar 1998 till 0,97%. STP-LÅN STP-lånens löptid är femton år. Företagen kan välja räntebindningstid på ett år eller fem år. Räntan är 0,40% respektive 0,45% över räntan på statspapper med motsvarande räntebindningstid. Vid de senaste lånetillfällena blev räntan: 1 år 5 år mars ,70% 8,35% september ,35% 7,35% mars ,75% 6,40% september ,55% 6,35% LÄGRE RESULTAT PÅ GRUND AV ÖKAD ÅTERBÄRING För 1997 uppgår det tekniska resultatet, dvs överskottet i försäkringsrörelsen, för FPG till 35 Mkr (63). Minskningen förklaras främst av minskade återbetalningar på gamla skador. I AMFK uppgår det tekniska resultatet till -58 Mkr (-42) efter återbäring på 76 Mkr (62).

10 8 FÖRSÄKRING FPG Försäkringsfall Nettoskada Mer att i % av totalt Antal Brutto- Erhållit pga förvänta pga Netto- försäkrings- Skadeår försäkringsfall skada regressrätt regressrätt skada ansvar Mkr Mkr Mkr Mkr ,4 6,4 10,0 0,03% ,2 90,8-20,7-0,06% ,4 17,1 22,2 0,06% ,4 3,4 2,0 0,01% ,1 7,4 3,7 0,01% ,3 5,6 13,7 0,03% ,8 15,3 4,5 0,01% ,1 53,1 1,1 18,9 0,03% ,2 66,6 0,0 145,6 0,23% ,2 264,3 0,2 219,7 0,31% ,8 421,2 0,0 67,6 0,09% ,0 1,3 0,0 3,7 0,01% ,0 18,4 0,0 0,6 0,00% ,9 13,9 0,0 0,0 0,00% ,5 7,6 1,8 0,1 0,00% FPG Nettoskada i procent av försäkringsansvar FPG Regresser i procent av bruttoskada

11 FÖRSÄKRING 9 AMFK Försäkringsfall Nettoskada Mer att i % av totalt Antal Brutto- Erhållit pga förvänta pga Netto- försäkrings- Skadeår försäkringsfall skada regressrätt regressrätt skada ansvar Mkr Mkr Mkr Mkr ,9 5,0 2,9 0,07% ,1 1,2 3,0 0,06% ,3 6,3 4,0 0,08% ,6 3,8 1,8 0,03% ,3 2,1 1,2 0,02% ,3 1,8 2,6 0,05% ,9 0,9 2,0 0,04% ,4 3,8 1,5 0,03% ,5 15,3 33,2 0,69% ,7 17,5 70,2 1,31% ,0 9,3 15,7 0,27% ,4 1,3 1,1 0,02% ,2 0,9 0,0 1,3 0,03% ,2 1,1 0,0 1,1 0,02% ,9 5,3 0,4 0,2 0,00% AMFK Nettoskada i procent av försäkringsansvar AMFK Regresser i procent av bruttoskada

12 10 FINANSRÖRELSE Totalavkastning på 12%. Aktieportföljen utvecklades bättre än index. FPG Kapitalavkastning i procent av totalt bundet kapital Finansrörelsen gav även under 1997 ett stort överskott. Utfallet har starkt påverkats av den fortsatt positiva börsutvecklingen i Sverige under Under året försvagades den svenska kronan med tre procentenheter mot TCW- index framför allt beroende på en kraftig dollarförstärkning. De korta svenska räntorna gick upp med närmare 1%, de långa obligationsräntorna gick ned med 1%, räntedifferensen gentemot Tyskland minskade med 0,5% och Stockholmsbörsen gick upp med 28%. Marknadsvärdet av placeringstillgångarna ökade under året med Mkr till Mkr i FPG och med 25 Mkr till 698 Mkr i AMFK. Under året nettoplacerades i FPG 571 Mkr. I AMFK var nettoplaceringen negativ, -8 Mkr, till följd av återbäringen. Den totala avkastningen (värdeändring plus direktavkastning) på det i genomsnitt bundna kapitalet blev 12% för både FPG och AMFK. Föregående år uppgick avkastningen till 20%. De genomsnittliga totalavkastningarna under de senaste 10 åren har varit 15% i FPG och 14% i AMFK. Den genomsnittliga reala avkastningen har under motsvarande tidsperiod varit 11% i FPG och 9% i AMFK. Totalavkastningen uppgick i FPG till Mkr, därav direktavkastning 536 Mkr och värdeändring 489 Mkr. I AMFK uppgick totalavkastningen till 75 Mkr, därav direktavkastning 41 Mkr och värdeändring 34 Mkr. AMFK Kapitalavkastning i procent av totalt bundet kapital HÖG ANDEL RÄNTEBÄRANDE PLACERINGAR FPG och AMFK har en hög andel av tillgångarna placerade i räntebärande värdepapper. Under 1997 har andelen minskats något. I FPG uppgick de räntebärande tillgångarnas andel av totalportföljen till 70% vid årets slut. I AMFK var andelen 68%. De totala räntebärande placeringarna uppgick vid årets slut i FPG till Mkr och i AMFK till 476 Mkr. Till skillnad från föregående år har placering gjorts även i bostadsobligationer. En mindre del av portföljen har placerats i utländska obligationer. Vid årets slut bestod FPGs utländska portfölj av norska statspapper med ett värde på 439 Mkr. Den räntebärande portföljens duration pendlade under året mellan 1,6 och 3,1 år för att vid årets slut i bägge bolagen vara 2,3 år. Avkastningen på de räntebärande placeringarna uppgick till 6% i både FPG och AMFK. Som jämförelse används ett index bestående av 75% Fondbörsens index för

13 FINANSRÖRELSE 11 samtliga obligationer och 25% index för tre månaders statsskuldväxlar. Den sammanvägda totalavkastningen för dessa index var 6%. AVKASTNINGEN PÅ AKTIEPORTFÖLJEN DRYGT 30% Marknadsvärdet på FPGs totala aktieportfölj uppgick per den 31 december 1997 till Mkr. Marknadsvärdet för AMFK var 213 Mkr. I båda bolagen var andelen svenska aktier drygt 90%. Under året nettoköptes aktier för 173 Mkr i FPG och för 18 Mkr i AMFK. För FPG blev avkastningen (värdeändring plus direktavkastning) 33% och för AMFK 32%. FPGs och AMFKs svenska aktieportföljer utvecklades under 1997 bättre än Findatas avkastningsindex. För FPG blev avkastningen 33% och för AMFK 32%. Findatas avkastningsindex förändrades med 28%. Den genomsnittliga årliga avkastningen de senaste fem respektive tio åren har varit: FPG AMFK Avkastningsindex 5 år 38% 36% 31% 10 år 24% 21% 22% Marknadsvärdet på den svenska aktieportföljen uppgick vid årets slut till Mkr i FPG och till 196 Mkr i AMFK. Under året har bägge bolagen varit överviktade i investment- och fastighetsbolag medan läkemedelssektorn har varit underviktad. De fem största innehaven svarade vid utgången av 1997 för omkring 40% av portföljen i både FPG och AMFK. Marknadsvärde placeringstillgångar, Mkr I FPG var de största innehaven: Ericsson Astra Investor Lundbergs Handelsbanken För AMFK var följande fem innehav störst: Ericsson Graningeverken Astra Lundbergs Volvo FPGs portfölj av utländska aktier uppgick vid utgången av 1997 till 240 Mkr. Avkastningen uppgick till 37%, vilket överstiger utvecklingen av världsindex. Morgan Stanley s världsindex inklusive utdelningar steg under 1997 med 33% uttryckt i svenska kronor. AMFKs innehav av utländska aktier uppgick till 18 Mkr. Avkastningen uppgick till 27%. Den utländska aktieandelen är fortsatt låg och utgör knappt 10% av den totala aktieportföljen i både FPG och AMFK. ÖVRIGA PLACERINGAR Sedan 1994 har varken FPG eller AMFK något fastighetsinnehav. I övriga placeringar ingår endast realränteobligationer utgivna av svenska staten. Marknadsvärdet vid årets utgång var 93 Mkr i FPG och 9 Mkr i AMFK.

14 12 FINANSRÖRELSE FPG Kapitalavkastningstabell 1997 (Mkr) Total- Ingående Netto- Värde Utgående Direkt- Total- avkastning portfölj tillförsel ändring portfölj avkastning avkastning 5-årssnitt Räntebärande 6.249,2 393,9-105, ,2 463,0 357,1 placeringar 75,3% -1,7% 69,8% 7,4% 5,7% 11,7% Svenska marknadsnoterade aktier och 1.822,3 136,4 535, ,5 63,3 599,0 konverteringslån 21,9% 29,2% 26,6% 3,4% 32,6% 37,9% Utländska aktier 146,3 36,2 57,6 240,1 5,2 62,8 1,8% 33,9% 2,6% 3,1% 36,9% 28,0% Övrigt 86,5 4,8 1,5 92,8 4,8 6,3 1,0% 1,7% 1,0% 5,5% 7,3% 7,0% Summa tillgångar 8.304,4 571,3 488, ,5 536, ,2 100,0% 5,9% 100,0% 6,4% 12,3% 15,8% Kapitalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsbranschens Redovisningsnämnds rekommendation. Kapitalbasen är beräknad som ett dagsgenomsnitt av det kapital som under året varit bundet i respektive tillgångsslag. FPG Tillgångarnas fördelning i procent FPG Totalavkastning i procent per tillgångsslag Räntebärande Aktier Övrigt Räntebärande Aktier Övrigt

15 FINANSRÖRELSE 13 AMFK Kapitalavkastningstabell 1997 (Mkr) Total- Ingående Netto- Värde Utgående Direkt- Total- avkastning portfölj tillförsel ändring portfölj avkastning avkastning 5-årssnitt Räntebärande 511,5-26,4-9,5 475,6 36,3 26,8 placeringar 76,0% -2,0% 68,1% 7,5% 5,5% 11,6% Svenska marknadsnoterade aktier och 140,6 15,1 40,0 195,6 4,3 44,2 konverteringslån 20,9% 28,5% 28,0% 3,0% 31,5% 35,7% Utländska aktier 11,9 2,5 3,2 17,5 0,5 3,6 1,8% 23,3% 2,5% 3,5% 26,8% 17,8% Övrigt 8,7 0,5 0,2 9,3 0,5 0,6 1,3% 1,8% 1,3% 5,5% 7,3% 7,3% Summa tillgångar 672,6-8,4 33,8 698,0 41,6 75,3 100,0% 5,2% 100,0% 6,4% 11,6% 15,3% Kapitalavkastningstabellen är upprättad i enlighet med Försäkringsbranschens Redovisningsnämnds rekommendation. Kapitalbasen är beräknad som ett dagsgenomsnitt av det kapital som under året varit bundet i respektive tillgångsslag. AMFK Tillgångarnas fördelning i procent AMFK Totalavkastning i procent per tillgångsslag Räntebärande Aktier Övrigt Räntebärande Aktier Övrigt

16 14 STYRELSE MM Styrelse FPG OCH AMFK Kjell Högfelt, Stockholm, f d VD ASEA AB, ordförande FPG och AMFK (f 1929) Gunnar Engman, Danderyd, f d VD Sveriges Skogsindustriförbund, ledamot FPG, suppleant AMFK (f 1929) Lars Gårdö, Stockholm, VD Atle AB, suppleant FPG, ledamot AMFK (f 1941) Sven Larsson, Lidingö, f d VD JM Byggnadsoch Fastighets AB, suppleant FPG, ledamot AMFK (f 1934) Olof Ljunggren, Stockholm, ordförande i AMF-bolagen, ledamot FPG, suppleant AMFK (f 1933) Olof Lund, Torshälla, ordförande AssiDomän AB, Enator AB, ledamot FPG, ledamot AMFK (f 1930) Erik Menckel, Stockholm, direktör SAF, suppleant FPG, ledamot AMFK (i AMFK utsedd av SAF) (f 1938) Ingvar Petersson, Falun, direktör Stora Kopparbergs Bergslags AB, suppleant FPG, ledamot AMFK (f 1941) Christer Spångberg, Stockholm, f d ordförande Praktikertjänst AB, ledamot FPG, suppleant AMFK (f 1938) FPG Björn Bergman, Stockholm, förbundsordförande LEDARNA, ledamot FPG (utsedd av LEDARNA) (f 1942) Gunilla Dahmm, Stockholm, ombudsman SIF, suppleant FPG (utsedd av SIF) (f 1947) Rolf Lundqvist, Nacka, ekonomichef SIF, ledamot FPG (utsedd av SIF) (f 1940) Anders Palm, Täby, förbundssekreterare LEDARNA, suppleant FPG (utsedd av LEDARNA) (f 1944) AMFK Gösta Larsson, Stockholm, direktör SAF, suppleant AMFK (utsedd av SAF) (f 1939) Ingalill L Westh, Stockholm, LOs tredje ordförande, suppleant AMFK (utsedd av LO) (f 1942) Kurt Norberg, Stockholm, ekonomichef LO, ledamot AMFK (utsedd av LO) (f 1944) HEDERSLEDAMOT FPG OCH AMFK Bengt Karlson, Göteborg, f d ordförande FPG och AMFK

17 STYRELSE MM 15 Revisorer ORDINARIE Per Bergman, aukt revisor KPMG Bohlins AB (förordnad av Finansinspektionen) Carl-Gustaf Gutberg, aukt revisor Ernst & Young AB Lars Östman, professor Handelshögskolan i Stockholm SUPPLEANTER Johan Bygge, direktör AB Electrolux Jaan Kubja, aukt revisor Ernst & Young AB Företagsledning Peter Lindblad, verkställande direktör Lars Björkman, juridik Agneta Brandt, försäkringsförvaltning Anders Nilsson, finans Martin Olofsson, ekonomi Hans Wenehult, kredit Christer Norrman, kredit (stf chef) Från vänster: Björn Bergman, Ingalill Westh, Olof Ljunggren, Kurt Norberg Sven Larsson, Lars Gårdö, Ingvar Petersson, Olof Lund Kjell Högfelt, Gunnar Engman, Rolf Lundqvist Anders Palm, Erik Menckel, Gunilla Dahmm och Christer Spångberg Kreditdelegation Peter Lindblad, VD FPG och AMFK, ordförande Bo G Andréasson, marknadsdirektör AB Svensk Exportkredit Bo Damberg, bankdirektör Handelsbanken Hans Nergårdh, f d koncernchef Swegon AB

18 16 FULLMÄKTIGE Fullmäktige Bolagsstämman i FPG och AMFK utgörs i vardera bolaget av 20 fullmäktige med personliga suppleanter. Hälften av fullmäktige utses av SAF och hälften av delägare, som blivit uttagna genom utlottning. Vid utlottningen tilldelas varje delägare en lott och får därutöver en lott för varje hel tusendel som företagets pensionsskuld resp STP-lånebelopp utgör av det totala försäkringsansvaret. Mandattiden för fullmäktige är fyra år. UTSEDDA AV SAF FÖR TIDEN TILL OCH MED 2000 ÅRS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA FPG OCH AMFK ORDINARIE Thomas Alm, Skanska AB Stephan Almqvist, Telefonaktiebolaget L M Ericsson Eddie Dahlberg, AB Volvo Sten Lindberg, Lantbrukarnas Riksförbund Ulf Nyström, ICA Handlarnas AB Ingvar Petersson, Stora Kopparbergs Bergslags AB Bo Rhodiner, SCA Graphic Paper AB Mats Lindman, SAAB AB SUPPLEANTER Rune Kjellman, Skanska AB Johan Fant, Telefonaktiebolaget L M Ericsson Dennis Kraft, AB Volvo Penta Per Thunell, Arla, ekonomisk förening Bosse Gustafsson, ICA Handlarnas AB Bo Eriksson, Stora Kopparbergs Bergslags AB Carl-Axel Olson, Svenska Cellulosa AB SCA Kristina Schauman, Investor AB ENBART FPG ORDINARIE Gunnar Thellnér, Asea Brown Boveri AB Lars Österman, Telia AB SUPPLEANTER Carl-Henrik Lindgren, Asea Brown Boveri AB Bengt-Ove Kvistell, Telia AB ENBART AMFK ORDINARIE Tore Bertilsson, AB SKF Jonas Nyrén, Tidnings AB Marieberg SUPPLEANTER Per Thorén, AB SKF Leif Borin, Tidnings AB Marieberg UTSEDDA AV DELÄGARE FÖR TIDEN TILL OCH MED 1998 ÅRS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA FPG ORDINARIE Peter Fallenius, Asea Brown Boveri AB Uno Carlsson, Bofors AB Thomas Nörby, Electrolux Storkök AB Per-Anders Johansson, Ellos AB Lars Gärde, Essef Teknik AB Håkan Franzén, Kaliber AB Anders Arfwidsson, AB Kronfågel Matts Hiding, Lastbilsbolaget i Göteborg AB Ola Blomberg, Telub AB Lars Fredrikson, TAB Tryckindustri AB SUPPLEANTER Stefan Lydig, ABB Mekanik AB Björn Camitz, Bofors AB Ken Petersson, Electrolux Storkök AB Magnus Zingmark, Ellos AB Gunnar Walin, Essef Teknik AB Kersti Olarsmo, Kaliber AB Kristina Myhrman, AB Kronfågel Ingemar Andersson, Lastbilsbolaget i Göteborg AB Greger Haraldsson, Telub AB Pirjo Ala-Uotiva, TAB Tryckindustri AB AMFK ORDINARIE Alf Wedmalm, Avesta Sheffield AB Olle Lindkvist, Eriksbergs Förvaltnings AB Lars Enslöf, Graningeverkens AB Harald Jahn, AB Otto Lundius Bageri Ralph Paulsson, N.P.-Tryck AB Per Gösta Bergelind, Olegruppen AB Jan-Evert Nehrer, PEAB Nord AB Roland Edvardsson, Pååls Bröd AB Marie Sandberg, Bröderna Rasch AB Håkan Johansson, Terrama AB SUPPLEANTER Leif Lindberg, Avesta Sheffield AB Lennart Karlsson, Eriksbergs Förvaltnings AB Bengt Anderson, Graningeverkens AB Joakim Jahn, AB Otto Lundius Bageri Eva Edefell, N.P.-Tryck AB Sigbrit Almgren, Olegruppen AB Jörgen Berthou, PEAB Nord AB Stephan Nilsson, Pååls Bröd AB Dan Somlin, Bröderna Rasch AB Bengt Karlsson, Terrama AB

19 REDOVISNINGSPRINCIPER 17 Redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 1996 gäller lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Årsredovisningen är upprättad i enlighet med den nya lagen och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1997:27). VÄRDERING AV PLACERINGSTILLGÅNGAR Placeringstillgångarna har i balansräkningen värderats till verkligt värde. För börsnoterade aktier har som verkligt värde använts lägsta betalkurs på årets sista börsdag. För noterade räntebärande värdepapper har verkligt värde baserats på stängningsräntan enligt Stockholms Fondbörs kurslista. För värdepapper med låg omsättning har den officiella slutkursen använts. Orealiserade vinster ingår i resultatet före bokslutsdispositioner. Av årets orealiserade vinster förs 72% till bundet eget kapital och 28% till avsättning för latent skatt. Vid beräkning av realiserade och orealiserade vinster har försäljningspriset respektive det verkliga värdet jämförts med anskaffningsvärdet. Tillgångar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurser. Skulder i utländsk valuta föreligger inte. FÖRDELNING MELLAN DIREKTAVKASTNING OCH OREALISERAD VÄRDEFÖRÄNDRING Aktier som erhållits som utdelning har i resultaträkningen redovisats som direktavkastning och orealiserade vinster har reducerats med motsvarande belopp. I balansräkningen har vid beräkning av latent skatt det ursprungliga anskaffningsvärdet fördelats enligt RSVs rekommendation. Beräkningen av direktavkastning på obligationer har baserats på obligationernas nominella ränta. VÄRDERING AV MATERIELLA TILLGÅNGAR (ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR) Tillgångarna är värderade till anskaffningsvärde och avskrivna enligt den s k 20-procentsregeln. FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Avsättning för ej intjänade premier. För samtliga försäkringar bestäms och erläggs premien kalenderårsvis. Någon avsättning för ej intjänade premier görs därför inte. Avsättning för oreglerade skador. Kostnader för försäkringsfall redovisas det år försäkringstagaren inställer betalningarna. I de fall försäkringsersättning inte utbetalats, görs avsättning till ersättningsreserv. Eventuella regresser redovisas som intäkt, när det bedöms som säkert att betalning kommer att inflyta. I företag där betalningsinställelse skett görs avsättning till ersättningsreserv med belopp motsvarande hela pensionsskulden respektive STP-lånebeloppet. Belopp som täcks av säkerhet, som bedöms som fullgod, redovisas som fordran i försäkringsfall. I företag där avtal om ackord träffats görs avsättning till ersättningsreserv med det belopp FPG respektive AMFK träffat uppgörelse om att avstå från. I företag där FPG respektive AMFK gjort betalning i företagets ställe eller eftergivit krav på betalning utan att betalningsinställelse skett görs avsättning för befarade försäkringsfall motsvarande summan av fordringsbeloppet och hela den återstående pensionsskulden respektive STP-lånebeloppet. Avsättning görs dock inte om det bedöms säkert att företaget kan infria FPGs respektive AMFKs fordran eller för belopp som täcks av fullgod säkerhet.

20 18 ÅRSREDOVISNING FPG Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN (TEKNISK REDOVISNING) FPG kreditförsäkrar företags pensionsutfästelser. Det totala garantiansvaret uppgick vid utgången av 1997 till Mkr (83.000). Härav avser Mkr (74.197) pensionsutfästelser enligt ITP-planen som registrerats hos PRI (FPG/PRI). Kreditförsäkringspremien för 1997 uppgick till 0,3% (0,3) av pensionsskulden vid föregående års utgång. Årets premieintäkt före avgiven återförsäkring uppgick till 250,3 Mkr (234,1). Till följd av att FPG under året erhöll regresser i försäkringsfall från tidigare år blev utfallet av försäkringsfallen en intäkt på 28,7 Mkr (59,2). Försäkringsrörelsen redovisar ett resultat på 35,3 Mkr (62,5) efter återbäring och avsättning till utjämningsreserv. ÅTERBÄRING Styrelsen har beslutat om återbäring på 1997 års premie till företag som haft försäkring i minst fem år. Maximal återbäring uppgår till 100% av premien och lämnas på försäkringar som gällt i tio år eller mer. För försäkringar som gällt kortare tid reduceras återbäringen. Totalt uppgår återbäringen för 1997 till 210,0 Mkr (199,6). FÖRSÄKRINGSRISKER Skadeutfallet i FPGs verksamhet varierar kraftigt beroende på konjunkturutvecklingen. Under goda år är skadorna försumbara, men kan under lågkonjunkturer öka kraftigt. Under åren gjordes bruttoutbetalningar på Mkr i försäkringsfall. Härav har dock mer än 60% kunnat återvinnas. De fyra senaste åren har i stort sett varit skadefria. Ett relativt litet antal företag svarar för en mycket stor andel av försäkringsansvaret. Sålunda uppgår ansvaret för de tio största koncernerna till ca 40% av det totala försäkringsansvaret. Svängningarna i skadeutfallet och koncentrationen till ett fåtal stora företag ställer krav på hög konsolidering i FPG. Den nivå som nu uppnåtts bedöms vara tillfredsställande. KONSOLIDERING Bolagets konsolideringskapital ökade med 1.019,1 Mkr till 9.047,2 Mkr. Konsolideringskapitalet uppgår därmed till 10,1% av försäkringsansvaret efter återförsäkring. Till detta kommer ett återförsäkringsskydd på Mkr och delägarnas ömsesidiga ansvar på 2% av försäkringsansvaret, dvs Mkr. De sammanlagda resurserna uppgår till ,2 Mkr, vilket motsvarar 13,7% av försäkringsansvaret efter återförsäkring. FINANSRÖRELSEN (ICKE-TEKNISK REDOVISNING) Finansrörelsens överskott uppgick 1997 till 983,8 Mkr (1.347,9). Härav avser 357,8 Mkr (354,5) orealiserade vinster. Den totala avkastningen på det i genomsnitt bundna kapitalet uppgick till 12,3% (20,4). PERSONAL FPG och AMFK har gemensam förvaltning. All personal är anställd både i FPG och AMFK. Antalet anställda uppgick i genomsnitt under året till 28 (28), varav 18 kvinnor (17) och 10 män (11). Uppgifter om lön och ersättningar redovisas endast av FPG, se not 4. VINSTDISPOSITION FPGs styrelse och verkställande direktör föreslår att 1997 års vinst på kronor samt balanserad vinst från föregående år på kronor överförs i ny räkning.

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! Bolagsstämma hålls fredagen den 29 maj 2009 kl 11.30 i Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO

KÅPAN PENSIONER. för statligt anställda. Årsredovisning. Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 1 KÅPAN PENSIONER för statligt anställda 2004 Årsredovisning Försäkringsföreningen för det statliga området, FSO 2 Innehåll År 2004 i korthet 1 Några ord från verkställande direktören 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000

Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll Kort om Agria 2000 i korthet, nyckeltal... 1 VD-kommentar... 2 Agrias strategiska kapital... 4 Förvaltningsberättelse... 8 Resultaträkning... 13 Resultatanalys...

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010

Bliwa Skadeförsäkring AB. årsredovisning 2010 Bliwa Skadeförsäkring AB Årsredovisning 2010 innehåll Förvaltningsberättelse 2 Vinstdisposition 3 Femårsöversikt 4 Totalavkastning 5 Resultaträkning 6 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Pressens Pensionskassa

Pressens Pensionskassa Pressens Pensionskassa Årsredovisning 1999 P R E S S E N S P E N S I O N S K A S S A Innehåll Presentation av Pressens Pensionskassa 4 VD har ordet 6 Hur gick det 1999? 7 En dag på Göteborgs-Posten 8 Försäkringsrörelsen

Läs mer

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga.

Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. ÅRSREDOVISNING 2013 Stockholm är vattnens stad, anlagd mellan Mälarens sötvatten och saltsjön. På 1700- och 1800-talen var brunnar livsnödvändiga. De användes som dricksvattenförsörjning för stockholmarna

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15

Förvaltningsberättelse... 6. Fem år i sammandrag... 10. Resultaträkning... 13. Balansräkning... 14. Kassaflödesanalys... 15 Årsredovisning 2005 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse.................. 6 Fem år i sammandrag................. 10 Resultaträkning...................... 13 Balansräkning.......................

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer