Kommentarer till studentexamensprovet i historia Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en Historielärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer till studentexamensprovet i historia 14.3.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en Historielärare"

Transkript

1 Kommentarer till studentexamensprovet i historia Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en Historielärare

2 Förord Dessa kommentarer är inte patentsvar på frågorna. En redaktör (fil.mag.) med historia som specialisering har skrivit essäer på varje fråga. Varje essä har sedan kommenterats av en erfaren gymnasielärare i historia. Ibland har också övriga källor refererats, bland annat Abitreenits finskspråkiga sidor och docent Heikki Mikkelis kommentarer till studentexamensproven. Till sist finns några huvudpunkter som sammanfattar ämnet. Det finns trots allt inget facit på vad som är ett perfekt svar. Dessa kommentarer kan trots sina eventuella brister och tillkortakommanden förhoppningsvis fungera som övningsmaterial för dem som vill öva inför studentskrivningarna. Historia är inte ett exakt ämne och svaren i studentexamensproven bedöms som helheter och är unika dokument i sig. Därför är det svårt att göra ett facit som i matematik. Därför kallas detta dokument för kommentarer. Det handlar om en diskussion om studentexamensfrågorna och de ämnen som behandlades. Fastän de inte ger exakta svar kan de fungera som gratis övningsmaterial för dig som vill repetera och öva historia inför studentexamensproven. Vetamix 2012.

3 1. Varför uppstod feodalsystemet i Europa, hur fungerade det och varför upphörde det? Essän Ordet feodal kommer från latinet och syftar på begreppet feodus som betyder ungefär län eller förläning. Romarriket hade i huvudsak förlitat sig på en stadskultur där städernas kommersiella kraft spelade en viktig roll med tanke på handeln. Penningekonomin spelade en viktig roll i hela Romarriket. När Romarriket började plågas av korruption och folkvandringarnas hot började systemet brytas ned i Västeuropa. På grund av att penningekonomin försvagades kunde städerna inte fungera och deras befolkningsmängd minskade. Samtidigt utsattes städerna och landsbygden för attacker av barbarer och plundrare. Eftersom den romerska armén hade förlitat sig på yrkesmilitärer som fick lön för sitt arbete fungerade inte armén heller utan en fungerande penningekonomi. I stället började människor förlita sig på riddare som hade råd att upprusta sig med häst och tung utrustning. Dessa riddare blev herrar över jordbrukare som arbetade på fälten och betalade skatt åt sin herre i naturaprodukter. Länsherren hade stor makt över sin förläning. Detta kallas för feodalism och detta samhällsystem uppstod i Västeuropa efter Västroms fall när medeltiden anses börja. Feodalismen uppstod delvis bland romare som började förlita sig på storgodsägande riddare som kunde erbjuda skydd mot yttre hot, men samtidigt tog den västeuropeiska feodalismen intryck från germanska kulturen. Bönderna var oftast livegna. Feodalherrarna bildade ett slags nätverk av släktskapsband och förtroendeförhållanden gentemot varandra. Länsherrarna bildade sålunda ett lapptäcke av olika förläningar med lösa samband till varandra. Därför skiljde sig de feodala samhällena från de mera centraliserade tidigmoderna staterna där en kung hade mycket mera central makt över ett större territorium. Germanerna hade allt som oftast en ledare eller en hövding i en grupp av människor eller i en klan. Under hövdingen fanns det vasaller som styrde över andra människor och sålunda var det germanska samhället en sorts pyramid där hövdingen hade en hird av krigare. Hirdens krigare stod under hövdingen. Vasallerna hade i sin tur egna undersåtar som de styrde över. Sålunda var det västeuropeiska feodalsystemet en blandning av romerskt och germanskt som uppstod under folkvandringsepoken då både romerska och germanska samhällen blandades ihop.

4 Vasallsystemet var också en grund för medeltidens feodalsystem. Oftast fanns någon kung eller en biskop på toppen av pyramiden som styrde över sina vasaller. Vasallerna som kunde vara riddare eller präster styrde över en förläning som kungen eller biskopen gav åt dessa. I förläningen fanns sedan andra undersåtar och lägst på pyramidens botten fanns jordbrukarna som försåg de styrande klasserna med mat och dryck i form av naturaskatter. I gengäld fick jordbrukarna beskydd och kristen frälsning av kungen, adeln och prästerskapet, förutsatt att dessa betalade skatter och betedde sig lydigt mot sina herrar. Feodalsystemet präglade särskilt den tidiga medeltiden och högmedeltiden. Under senmedeltiden hade de europeiska städerna vuxit och börjat förändra samhällsstrukturerna men den feodala kulturen existerade länge i Europa vid sidan om städernas ekonomiska strukturer. Sålunda kunde filosofen Karl Marx ännu under 1800-talet skriva om det feodala samhället, med syfte på den gamla ordningen som fortfarande existerade i Europa under Karl Marx samtid. Under senmedeltiden började penningekonomin expandera i Västeuropa, vilket gav upphov till nya samhällsklasser och en ökad urbanisering. På grund av ökad kapitalism och urbanisering började gamla feodala modeller falla sönder, särskilt i städerna. En lärare kommenterar Skribentens essä är bra. Det som ändå saknas är bakgrunden i latifundierna 1, som hade utvecklats i Romarriket (där livegenskapen uppkom). Sedan är det försvarsbehovet som tvingade regenterna till att byta till sig försvar mot förläningar. Hur det fungerade anser jag att skribenten redogjort över. När det gäller den sista frågan så är den ganska knepig. Pesten, upptäcktsresorna (med all rikedom de förde med sig till regenterna) är också orsaker vid sidan av handeln. Sen anser jag att det är på sin plats att notera att feodalismen inte spred sig över hela Europa och att den uppstod i östra Europa ungefär samtidigt som den försvann i väst. Några huvudpunkter 1. Västrom föll, penningekonomin försvann, städerna avfolkades. Latifundierna eller storgodsen fick en betydelse vid sidan av försvarsbehovet. 2. Feodalismen uppstod: livegna jordbrukare tjänade sina herrar, adelsmän eller präster. 1 Latifundium på latin betyder ungefär stor gård (latus är ungefär vidsträckt och fundus betyder gård, herrgård eller liknande). Under antiken utövade man storskaligt jordbruk på latifundierna, vilket motsvarade nästan industriell produktion av jordbruksprodukter som sedan exporterades särskilt i Medelhavsområdet. Latifundierna var beroende av slavarbetskraft. I singularis är begreppet latifundium, i pluralis latifundia.

5 3. Den feodala strukturen bestod av län som fördelades exempelvis av en kung åt sina vasaller, eller av en ärkebiskop åt sina biskopar och präster. 4. Detta nätverk var decentraliserat och i motsats till senare tiders stater var kungens makt svagare i den feodala statsmodellen. Senare centraliserades makten och kungars makt över stater blev starkare. 5. Under senmedeltiden började penningekonomin komma tillbaka och städerna utvecklades då handeln blev livligare. 6. Gradvis började en kapitalism uppkomma särskilt i städerna, men gamla feodala strukturer existerade parallellt. Ännu under 1800-talet talade filosofen Karl Marx om gamla feodala samhällsmodeller vid sidan om den kapitalistiska och kommunistiska.

6 2. Tre europeiska kolonialstaters utrikeshandel under 1770-talet Essän (Se docent Heikki Mikkelis tv-svar på frågan: a) I fråga om de här tre länderna och siffrorna som står i tabellen syns det att Storbritannien och Nederländerna förlitade sig i stort sett på import från kolonier medan Frankrike i större grad förlitade sig på de europeiska staterna i sin import. Storbritannien litade på att dess kolonier särskilt i Indien och Nordamerika kunde förse dess inhemska marknad med råvaror. Tabellen stöder detta om man ser på siffrorna av importens andel från västra halvklotet och Asien. Nederländerna hade också betydelsefulla kolonier, särskilt Nederländska Östindien samt öar och kontinentala kolonier i Karibien och Sydamerika. (Även Kapkolonin i Sydamerika var holländskt under slutet av 1700-talet, men det låg ungefär mitt emellan västra och östra halvklotet.) Nederländerna var sålunda beroende av kolonialvaror, men det märks att största delen av importen utgjorde trots allt från övriga europeiska länder. Nederländerna var ett litet område och hade en mindre befolkning än Frankrike och Storbritannien och sålunda var den Nederländska ekonomin beroende dels av kolonialvaror och dels av europeiska grannars produktion. Frankrike hade förlorat en stor del av sina kolonier i det så kallade sjuårskriget under mitten av 1700-talet. Storbritannien hade sålunda fått en hel del av Frankrikes forna kolonier, bland annat franska kolonier i Indien och Kanada. Av dessa tre länder var Nederländerna minst till sin areal och befolkningsmängd. Sålunda var Nederländerna också mest beroende av importvaror, eftersom det nederländska moderlandet inte kunde producera alla varor till dess marknad. Storbritannien var näststörst, men kunde lita på att få varor från sina omfattande kolonier, vilket bevisades under början av 1800-talet då Napoleon inledde sin kontinentalblockad mot Britannien. Frankrike var störst till arealen och till befolkningsmängden. Trots vissa kolonier bortom haven hade Frankrike förlorat i kolonialkrigen mot Storbritannien och måste därmed i högre grad lita på att dess inhemska marknad och de europeiska grannländerna försåg dess inhemska marknad med varor, vilket också syns i tabellen. b) Under 1700-talet ökade efterfrågan i Europa på olika kolonialvaror i samband med att befolkningen ökade dramatiskt efter 1600-talets epidemier och krig. Kunskaper om medicin och jordbruk gjorde framsteg i samband med upplysningsfilosofin och i och med att befolkningen

7 ökade och rikedomarna samlades uppstod också större klyftor mellan sociala klasser. Särskilt adeln och borgerskapet började odla nya kulturella vanor som tobaksrökning samt kaffe-, te- och chokladdrickande för att nämna några saker. Alla dessa lyxvaror kom från de europeiska kolonierna i Amerika eller i Asien. Kaffet hade introducerats av osmanerna och spridits till Österrike under 1600-talet, men på 1700-talet började européer dricka kaffe i sina salonger. I kolonier som Brasilien (under Portugal) kunde man börja sålunda odla kaffe för en europeisk marknad och i samband med den ökade efterfrågan på kaffe ökade också efterfrågan på socker som också var en kolonialvara, som man kunde få exempelvis från spanska Kuba. Teet kom ursprungligen från Kina och till att börja med åkte européerna med sina skepp till Kina för att handla denna råvara. Senare började européer introducera teet i sina kolonier i till exempel Indien och Afrika. Choklad hade introducerats åt spanjorerna på 1500-talet av aztekerna i Mexico, men först på 1700-talet blev varm choklad (kakao på finlandssvenska, enligt kakaobönan) en modedryck i salongerna, också i Sverige och Finland. När Sveaborg byggdes på 1700-talet utanför Helsingfors kunde den svenska adeln där ha råd med choklad, te, kaffe, socker och kinesiskt porslin. Kina var inte en koloni i sig, men européer hade etablerat handelsstationer där och Portugal hade exempelvis Macao i södra Kina som en europeisk koloni. Kinesiskt porslin var mycket eftertraktat på den europeiska marknaden under 1700-talet. Importen till Sverige sköttes i huvudsak av det svenska Ostindiska kompaniet. Svenska Ostindiska kompaniets skepp åkte ofta ut från Göteborg och lastade fartygen i Asien med lyxvaror som porslin och te. De Ostindiska kompanierna var vanliga företeelser i Storbritannien och Nederländerna som hade skapat sina redan långt före det svenska exemplet. Vid sidan om lyxvaror kunde en del handelssektorer flyttas till dessa kolonier. Britterna utvecklade triangelhandeln under 1700-talet som gick ut på att lasta färdiga överloppsvaror som sprit, vapen, smycken m.m. i hemlandet. Sedan seglade skeppen till Afrika, där dessa varor såldes i utbyte mot slavar. Sedan seglade skeppen till Amerika där slavarna såldes för att arbeta på plantager eller inom gruvdrift. I Amerika lastades skeppen med råvaror som bomull, tobak och annat som sedan såldes i Storbritannien. Där kunde färdiga varor som t.ex. kläde produceras av bomullen. Denna effektiviserade handel spelade säkerligen en stor roll i att industrialiseringen utvecklades just i Storbritannien som hade lyckats förvärva flera kolonier under 1700-talet i Asien och Nordamerika.

8 En lärare kommenterar Skribenten bör jämföra importen för de tre länderna. Alla tre importerar en stor del från sina kolonier, så jag håller inte riktig med H. Mikkeli (skillnaden mellan England/Frankrike är inte så stor). Jag tycker att man också kunde reagera på att siffrorna inte är från identiska tidsperioder. Att fundera över orsakerna till skillnaderna är ju frågan om att identifiera de koloniala intressena men Frankrikes intressen i den nya världen är fortfarande stora, trots att man förlorat sina besittningar. B-frågan är ganska svår eftersom den pratar om hela 1700-talet och det är ett århundrade där mycket förändras i.o.m industrialiseringen. Råvaruproducenter och avsättningsmarknad är naturligtvis ändå viktigt under en tid av protektionism (trots att A. Smith och Chydenius lanserat sina idéer). Några huvudpunkter 1. Storbritannien hade kolonier på västra halvklotet och Asien. Landet importerade också mycket från Europa. 2. Frankrike hade en stor import från Europa och västra halvklotet, men den asiatiska importen var liten. Frankrike saknade kolonier i Asien, eftersom landet hade förlorat sina besittningar i exempelvis Indien åt britterna under 1700-talet. Däremot hade Frankrike några kolonier på västra halvklotet. 3. Nederländerna med sin lilla areal importerade en stor del av sina varor från Europa, säkerligen eftersom den egna marknaden producerade få egna varor. Importen från västra halvklotet och Asien var också ganska stora, säkerligen på grund av att Nederländerna var en kolonialmakt med kolonier i Östindien (dagens Indonesien). 4. Kolonialhandeln förmedlade varor som kaffe, te, tobak, socker och kinesiskt porslin till Europa. 5. Ofta sköttes kolonialhandeln av kompanier, t.ex. av det svenska Ostindiska kompaniet. 6. Engelsmännen idkade också en triangelhandel (Europa, Afrika, Amerika), där slavhandeln med afrikanska slavar ingick.

9 3. Den västerländska vetenskapen har sina rötter i antiken. Behandla och bedöm grunderna för påståendet. I antikens Grekland, ungefär år före vår tideräkning började människor i Mindre Asien att filosofera. Ordet filosofi härstammar från de grekiska begreppen filos och sofia, som betyder ungefär vän och sanning. Filosofin med sina frågeställningar spelar en viktig roll för vetenskapernas utveckling. I viss mån fick antikens Grekland och Rom impulser utifrån från andra kulturer, men i ganska stor mån utvecklades vetenskaperna inom antikens kulturkrets. Många av antikens upptäckter blev sedan en förebild för medeltidens, renässansens och upplysningens Europa. En av de första grekiska filosoferna anses vara Thales, som i Mindre Asien började fundera kring elementen och hur världen var uppbyggd. Denna världsbild om de olika elementen och hur världen var uppbyggd i konkret mening var ganska unikt med tanke på att de flesta högkulturer i samtiden utgick från någon sorts urmyt. De flesta högkulturer hade någon sorts gudomlig bild av hur världen var skapad. Thales var trots allt på andra banor i och med att han började frågeställa hur världen var uppbyggd i konkret mening och kom fram till vissa resultat. Denna sorts frågeställning kan anses vara vetenskaplig i den meningen att gudarna inte togs med in i bilden. Visserligen trodde grekerna oftast på sina egna gudar, men filosofin som utvecklades i klassiska Grekland kunde existera parallellt med religionen, vilket inte alltid var fallet i andra kulturer. I viss mån fick antikens Grekland trots allt också vetenskapliga impulser från Egypten och Mesopotamien. Matematiken utvecklades tidigt i Mesopotamien och Egypten och konsten att skriva kom också österifrån till Grekland. Visserligen hade egyptier och mesopotamier sysslat med matematik och astronomi m.m., men det var i den grekiska kulturkretsen som man satsade på vetenskaper i större skala. Naturfilosoferna var antagligen de första filosoferna i antikens Grekland, men därefter kom filosofer som särskilt i stadsstaten Aten grundade olika skolor. Sokrates hade sina lärljungar, varav Platon fortsatte hans arv och grundade en akademi. Mångkunniga Aristoteles var Platons elev. Dessa tre filosofer anses vara västvärldens kanske främsta antika grekiska filosofer. Sokrates var på sätt och vis grundaren av den atenska traditionen av att frågeställa saker och ting, oberoende av ämne. Platon utmärkte sig inom politisk filosofi och Aristoteles var framstående inom många olika ämnen, allt från vanlig filosofi till naturvetenskaper. Dessa personers skrifter och tankar har bevarats åt eftervärlden och därför har människor genom historien ända till i dag

10 haft tillgång till dessa filosofers tankar. Samtliga filosofer var verksamma under 300-talet före vår tideräkning. Under den hellenska perioden fortsatte man att odla vetenskaperna i den grekiska världen. Centret för vetenskap flyttades från Aten till Alexandria, där Alexander den stores generaler grundade en ny dynasti som härskade över Egypten från staden Alexandria vid Nildeltat. Alexandria blev ett stort vetenskapscentrum under antiken, framförallt på grund av sitt enorma bibliotek. (Biblioteket brändes dock ner, antagligen då Julius Caesar anföll staden med sina trupper.) När romarna sist och slutligen erövrade sina läromästare grekerna bidrog de i mindre grad till vetenskapernas utveckling. Däremot uppskattade de grekernas litterära och vetenskapliga kultur till den grad att de lärde sig grekiska och översatte viktiga texter till latin. Sålunda bevarades kunskaperna från antikens Grekland i Romarriket. Visserligen gjorde romarna upptäckter inom ingenjörskonsten och inom krigskonsten, men deras filosofer, som Cicero och Seneca, var få och bidrog inte med stora vetenskapliga framgångar i jämförelse med grekerna. Däremot var romarna goda politiker, ingenjörer och administratörer. När romarriket gick under sparades en del av de antika källorna och kunskaperna (bland annat i Bysans), medan andra försvann. Araberna som erövrade en stor del av Medelhavsvärlden översatte gamla antika källor till arabiska och sålunda bevarades en hel del källor till eftervärlden via araberna. I Spanien började man på medeltiden översätta dessa arabiska texter till latin och sålunda återkom en del av texterna till Europa. Visserligen hade en del av antika litteraturen bevarats i Europa, och exempelvis grundade sig katolska kyrkans världsbild på den som Ptolemaios hade haft (en geocentrisk världsbild). När man under renässansen kom i allt större kontakt med de antika källorna började man ifrågasätta de gamla katolska synsätten. Nu började man exempelvis fundera kring en heliocentrisk världsbild (jorden snurrar runt solen, och inte tvärtom som i den geocentriska världsbilden), vilket Kopernikus menade under 1500-talet. Från och med renässansen började man återgå till de antika vetenskaperna och tillämpa dem för att utveckla naturvetenskaperna. Sålunda gjordes stora framsteg under 1600-talet av bl.a. Galileo Galilei, Isaac Newton, René Descartes m.fl. På 1700-talet utvecklades upplysningsfilosofin som likaså utgick från antika förebilder. Först på och 1800-talen började man tänka om och så småningom utveckla eget tänkande i högre grad. Trots allt spelade antikens vetenskaper och konster fortfarande en viktig roll exempelvis under nyklassicismen (början av 1800-talet) och på universiteten genom hela 1800-talet då exempelvis latinet fortfarande användes för akademiska avhandlingar.

11 Vetenskaper odlades i antikens Grekland fortlevde via romarna och vidare till renässanstidens Europa då man åter igen började på allvar forska i de antika vetenskaperna. Därefter har antikens vetenskaper forskats och utvecklats vidare i västvärlden och sålunda kan man kanske påstå att den västerländska vetenskapen har sina rötter i antiken. Man kan eventuellt argumentera emot påståendet och säga att grekerna och romarna tog impulser från andra kulturer (Egypten och Mesopotamien) och att vetenskaperna under 1600-, och 1700-talen var en skild sak än antikens tänkande. I denna essä har man trots allt tagit upp argument för synen att den västerländska vetenskapen har sina rötter i antiken. En lärare kommenterar Essän är ganska lång och filosofifokuserad. Den västerländska vetenskapen borde definieras eftersom det är beroende på definitionen ifall vi argumenterar för eller emot argumentet. Grekernas kanske viktigaste insats var det kritiska tänkandet och ifrågasättandet. Även i Romarriket spelade religionen en sekundär roll. Men ifall man vidgar begreppet så är det uppenbart att antikens vetenskap i långt byggde på tidigare uppfinningar och synsätt. Arabernas roll som bevakare av detta kulturarv är avgörande. De moderna vetenskapernas genombrott fr.o.m 1600-talet anammade ju samma empirism och kriticism men var ändå också ett helt nytt skede i den västerländska vetenskapens historia. Några huvudpunkter 1. Den antika grekiska filosofin och naturvetenskaperna fick sin början fr.o.m. 600-talet före vår tideräkning i antikens Grekland. Andra kulturer (Egypten och Mesopotamien) influerade Grekland i viss mån. 2. Den kunskap som greker som Sokrates, Platon, Aristoteles m.fl. skapade har överlevt till våra dagar och influerat senare tiders tänkande. 3. Romarna skapade inte lika mycket filosofiskt nytänkande, men de uppskattade och bevarade grekernas vetenskaper för eftervärlden. 4. En del av de antika källorna försvann under medeltiden och senare, men senast under renässansen i Europa började man åter igen intressera sig för den antika litteraturen och vetenskapen. 5. På 1600-talet utvecklades naturvetenskaperna och under 1700-talet utvecklades upplysningsfilosofin. Dessa fenomen hade sina förebilder i antikens vetenskaper.

12 6. Fastän antiken var en stor förebild för naturvetenskaperna på och 1600-talet och för upplysningen under 1700-talet kan man trots allt argumentera emot och säga att de var en skild sak. Dessutom kan man också säga att grekerna och romarna tog impulser från andra kulturer (exempelvis från Egypten, Mesopotamien och Mindre Asien).

13 4. Hovdamer av Diego Velázquez och Pablo Picasso Essän a) Velázquez målning från år 1656 faller in i barockens epok inom konsten. Velázquez målade många porträtt inom den spanska kungafamiljen och gjorde sig känd som en pionjär inom porträttmålningen. På den här tavlan syns föräldrarna till barnet i spegeln och barnets blick fixeras mot föräldrarna, som inte syns direkt i bilden, men vars figurer reflekteras i spegeln. Dessa porträttdrag är inte i sig kanske speciellt klara för barocken. Barockens stildrag har mera att göra med det storslagna och pompösa. Visserligen kommer det även fram här i flickornas klädsel, som representerar barockt klädmode från 1600-talets Spanien. I Picassos version ser vi en abstraktare version av samma motiv, där han har experimenterat med olika former. b) Under 1600-talet hade exempelvis Velázquez en viktig uppgift i att måla porträtt av kungafamiljen. Konstnärerna skapade bilder av samtiden som sedan förevigades för eftervärlden. En skicklig konstnär var sålunda en eftertraktad person, eftersom denna kunde ha en rik mecenat som finansierade hans verksamhet och erbjöd en förhållandevis god lön för konstnärens tjänster. Vid sidan om att föreviga kunde konstnären skapa propagandabilder som gjorde starka intryck på åskådarna. Före kameran och filmen hade konstnärerna en annorlunda uppgift än under och 1900-talen. På Picassos tid (under och 1900-talen) hade kameror utvecklats och konstnärens uppgift förändrades. Huruvida konstnären skulle måla realistiska porträtt eller inte blev en fråga i sig. Ungefär samtidigt kom det nya stildrag inom konsten. Bl.a. målade man impressionistiskt från och med senare hälften av 1800-talet, vilket skapade en impression av landskapet där ljus och färg spelade en större roll än realistiska former. Under Picassos tid hade konstnärernas uppgift trots allt förändrats, delvis på grund av kameror, delvis på grund av att kungahusen försvann som mecenater för konstnärerna. Sålunda kunde konstnärerna fara till exempel till Paris (dit Picasso också for). Där levde konstnärerna ett fattigt bohemliv (vilket Picasso också gjorde). Det viktiga i ett demokratiskt medborgarsamhälle (som det franska) var att sälja sin konst åt allmänheten. På 1600-talet var det de rika adelsmännen, de rika borgarna, kyrkan och kungahusen som hade råd med konst, men under och talen fanns det en köpkraftig borgarklass som hade råd med att köpa konst. Nu var det inte längre kungarnas och adelsmännens smak man skulle vädja till, utan den borgerliga medelklassen som hade blivit rik i länder som Frankrike, Storbritannien och USA. Visserligen målade

14 Rembrandt och andra holländska konstnärer sin konst åt holländska borgarklassen redan på 1600-talet, men i huvudsak var detta mera sällsynt före och 1900-talen. Dessutom fanns det inte kameror på Rembrandts tid och sålunda målade även Rembrandt och Vermeer porträtt av medelklassmänniskor som beställde verken. För Picasso var det alltså massamhällets konst som gällde. Picasso var själv en vänstersympatisör likt många andra konstnärer under början av 1900-talet i Paris. Genom att uppfinna nya stilar som kubismen kunde Picasso skapa en helt ny konststil som inte var realistisk, men som uppfattades som nydanande och intressant samtidigt bland vissa samhällskretsar. När Picasso målade Las Meninas år 1957 hade han övergått till en period av sitt målande där han försökte återskapa gamla mästerverk med sina egna idéer. I Picassos version av Las Meninas har konstnären experimenterat med formerna och färgerna för att återskapa en abstraktare version av Velázquez kända målning. Som yngre hade Picasso målat porträtt men senare under sitt liv försökte han måla abstrakt och kubistiskt för att utveckla sin egen konst och för att skapa helt nya perspektiv på hur man uppfattade konst. En lärare kommenterar A-delen är obalanserad. Essän är detaljerad och analytisk gällande Velázquez medan Picasso kvitteras som abstrakt. För 2 poäng behövdes att Velázquez är barock och att Picasso är modernism (kubism). Det var alltså ett halvt poäng per del även om man inte delar ut annat än hela poäng i proven. B-delen är uttömmande och bra. Lite mera betoning kunde kanske ändå placeras på konstnärens nya, provokativa, ögonöppnarens roll under 1900-talet. Några huvudpunkter 1. Velázquez målade barockkonst och porträtt, medan Picassos version av Hovdamer är en abstraktare eller modernistisk (kubistisk) version av samma motiv. 2. Under Velázquez tid fanns inga kameror och mecenaterna var ofta kungahusen eller adelsmännen. 3. Under Picassos 1900-tal kunde kameror dokumentera samtiden och konstnärens uppgift blev en hel annan. Under 1900-talet fick konstnären en mera provokativ och ögonöppnande roll. 4. Picasso försökte med sin konst finna nya synsätt på hur man uppfattade bildkonst exempelvis genom abstrakt och kubistisk bildkonst.

15 5. Om man jämför Velázquez och Picasso har Picasso med sin version försökt skapa nya former för samma motiv. Velázquez skildrar vad som händer i hovet. 6. Picasso målade också porträtt och realistiska tavlor då han var ung, men när han målade Las Meninas år 1957 hade han redan länge experimenterat med abstrakta och kubistiska målningar för att skapa något nytt.

16 5. Jämför Nationernas Förbund och FN med varandra med avseende på syften och verksamhetsmöjligheter. Essän Nationernas Förbund skapades efter Första världskriget med syfte att försöka bevaka den rådande världsordningen som segrarmakterna i första världskriget hade skapat. Eftersom både freden i Versailles och NF bestod av segrarmakternas agenda upplevdes NF aldrig som en opartisk aktör av exempelvis Tyskland eller Sovjetunionen. Sovjetunionen ansågs som en fiende till västmakterna och fick därför inte delta i NF förrän år Nazityskland, vid sidan om andra fascistiska stater, avgick från NF efter att Hitler och nazisterna hade kommit till makten. En annan mycket stor brist med NF var att dess kanske största potentiella aktör, USA, uteblev från organisationen helt och hållet. Ursprungligen hade USA:s president Woodrov Wilson varit en av arkitekterna bakom idén till NF, men under följande amerikanska presidents era ville man inte gå med i verksamheten. I och med att världens kanske mäktigaste stat under mellankrigstiden backade ut ur NF var det egentligen Storbritannien och Frankrike som fick bära huvudansvaret för att NF skulle kunna upprätthålla sin verksamhet. Efter första världskriget var både Storbritannien och Frankrike starkt skuldsatta och utarmade, med merparten av skuldfordringarna i Förenta staterna. Denna maktkonstellation beskriver i sig att med Storbritannien och Frankrike som huvudaktörer i NF kunde organisationen inte göra mycket (ur ett maktpolitiskt perspektiv) då Nazityskland, fascistiska Italien och militärdiktatoriska Japan började strida mot NF:s lagar och anfalla NF:s medlemsländer på 1930-talet. Efter andra världskriget slopades NF och ersattes med Förenta Nationerna. Redan under andra världskriget hade USA och Sovjetunionen förhandlat om hur denna världsorganisation skulle uppbyggas. NF hade haft sitt huvudkontor i Genève i Schweiz, men FN:s dito byggdes på amerikansk mark i New York. Sålunda manifesterade USA att landet var utrikespolitiskt intresserat av att ta huvudinitiativet till att skapa detta forum. I säkerhetsrådet satt andra världskrigets allierade segrarmakter: USA, Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrike och Kina. Vid detta skede fortsatte inbördeskriget i Kina. Först Sovjetunionen gick med i NF då Nazityskland avgick därifrån. Fem år senare uteslöts Sovjetunionen ur Nationernas förbund på grund av sitt anfall mot Finland år 1939.

17 tog kommunisterna makten i landet. Till att börja med ville USA inte erkänna kommunisterna i Kina som legitima makthavare i landet och Chiang Kai-sheks nationalister i Taiwan stöddes av USA som Kinas legitima regering. Senare gick USA med på att erkänna Folkrepubliken Kina som det egentliga Kina och sålunda fick kommunistiska stater också större inflytande i säkerhetsrådet. Visserligen var detta mera en symbolisk handling med tanke på att Sovjetunionens och Kinas förhållanden aldrig var bra trots en gemensam ideologi. För övrigt kan man säga att den verkliga makten efter andra världskriget inte låg på något sätt i FN eller i dess säkerhetsråd. Huvudaktörerna i kalla kriget var Washington och Moskva, med vissa andra mindre aktörer som Beijing. FN hade en mera moralisk och symbolisk makt i att fördöma medlemmar, så som när Sydafrika utövade sin Apartheid-politik. I de större maktpolitiska frågorna var det allt som oftast USA:s president som förhandlade med partiordförandena från Sovjetunionen eller Kina. I Europa fick den Europeiska Gemenskapen också en viktigare ekonomisk och politisk roll i vardagspolitiken än FN. Trots FN:s realpolitiska brister kan det trots allt sägas FN har fortsättningsvis en ganska viktig roll i världspolitiken som ett diskussionsforum där medlemmar kan uttrycka moraliska synpunkter och önskemål. Vid sidan om FN har organisationen andra filialer som UNICEF och UNESCO som har lyckats arbeta mycket för att främja världsfred, kultur, hälsa, u-landsbistånd, med mera. FN har också till skillnad från NF lyckats samla så gott som alla världens stater i sitt forum, vilket NF aldrig lyckades med. Många av de misstag som gjordes av NF under mellankrigstiden har man i FN lyckats undvika. Vid sidan om dessa aspekter har FN deltagit med fredbevaringstrupper i olika krigszoner med större framgång än Nationernas förbund, som inte förmådde göra mycket då dess medlemsstater anfölls av fascistdiktaturer och Sovjetunionen. En lärare kommenterar Essän är informativt och bra. I ett svarsdirektiv anser jag att man i ännu högre grad kunde betona JÄMFÖRANDET, eftersom ordet har en central innebörd i frågan, och i och med det fokusera likheter och skillnader såväl gällande syften (ex. Världsfred) som verksamhetsmöjligheter (handikappade i större konflikter i vilka stormakter varit inblandade). Några huvudpunkter 1. Nationernas förbund skapades av segrarmakterna i första världskriget med huvudkontor i Genève i Schweiz.

18 2. USA uteblev från organisationen och sålunda var det främst Frankrike och Storbritannien som var de ledande stormakterna inom NF. 3. Efter andra världskrigets utbrott blev NF en död organisation. Förbundet hade misslyckats med att bevara freden. 4. Efter andra världskriget ersattes NF av Förenta nationerna, där både USA och Sovjetunionen blev genast medlemmar. Huvudkontoret placerades i New York i USA. USA kom med den här gången. 5. Förenta nationerna har inte alltid haft makt att bevara freden i olika konflikter men har klarat sig bättre i sina uppgifter än föregångaren Nationernas förbund. Kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen var något som man inte kunde göra så mycket åt. Stormakterna spelade sitt eget spel. 6. Flera av de misstag som NF gjorde har man trots allt lyckats undvika i FN. FN har ingen realpolitisk makt, men i vissa frågor kan FN påverka med fredsbevaringstrupper och humanitär hjälp på krisområden. Dessutom har FN ett större antal medlemsländer än vad NF hade.

19 6. Finlands utrikespolitiska ställning försvårades i slutet av 1930-talet. Behandla Tysklands och Sovjetunionens dåtida utrikespolitiska strävanden och deras inverkan på Finland. (Se docent Heikki Mikkelis tv-svar på frågan: Essän Sovjetunionen hade under 1930-talet ingått i en stalinistisk era. Josif Stalin hade fått makten i den interna kampen om makten i det kommunistiska partiet och från med år 1935 hade Stalin fått diktatorisk makt i Sovjetunionen (efter mordet på Kirov och efter utrensningarna i kommunistpartiet). Under stalinismen i Sovjetunionen isolerade sig Sovjetunionen från resten av Europa för att koncentrera sig på sin interna industrialisering. Industrialiseringen under talet hade bl.a. i syfte att upprusta landet för ett kommande krig. Det största hotet mot Sovjetunionen kom från Tyskland, där Adolf Hitler och nazisterna hade lyckats komma till makten år Hitler hade redan från första början uttryckt sitt förakt mot bolsjevismen och Sovjetunionen i allmänhet, där Hitler ville skaffa Lebensraum åt det tyska folket. Från och med mitten av talet började Nazityskland expandera sina domäner. Saarområdet blev en del av Tyskland år 1935 efter en folkomröstning. 3 Rhenområdet militariserades år 1936 (området hade varit demilitariserat efter första världskriget enligt fredsavtalen). Österrike anslöts till Nazityskland i mars 1938 i en så kallad Anschluss. 4 År 1938 var det också Tjeckoslovakiens tur då Sudetlandet blev tyskt. 5 År 1939 blev även Memelområdet i Litauen erövrat av Nazityskland. 6 3 Efter första världskriget ockuperades Saar-området av brittiska och franska trupper enligt fredsavtalen. Efter femton år avlägsnade sig de brittiska och franska trupperna från området, varefter en folkomröstning hölls där år Efter folkomröstningen blev Saar-området en del av det Tredje riket. Över 90 % av befolkningen röstade för att bli en del av Tyskland (enligt valresultatet). Området ligger nära franska gränsen. År 1919 hade valet om Saarområdets framtid redan fastställts befolkningen ville höra till Tyskland men kunde inte på grund av fredsavtalen. 4 Redan tidigare hade nazister och icke-nazister i både Tyskland och Österrike talat för en Anschluss av dessa två länder. I mars 1938 gjorde lokala nazistpartiet en lokal maktkupp i Österrike. Nazitysklands armé marscherade in i landet och en folkomröstning hölls om Anschluss. Enligt Nazityskland påstod man att 99,73 % av österrikarna röstade för en Anschluss med Tyskland. Före maktkuppen hade de tidigare makthavarna planerat en röstning om landets självständighet, men på grund av det lokala nazistpartiets kupp och Wehrmachts inblandning blev valen inte av. 5 Sudetlandet (Sudetenland på tyska) var en landremsa i västra Tjeckoslovakien som gränsade mot Tyskland. Området hade en stor tyskspråkig befolkning och Hitler krävde att dessa skulle höra till Tyskland. En stor del av Tjeckoslovakiens försvar var placerat i detta område. Efter att Hitler lyckats få Sudetlandet i München 1938 var

20 I ett avtal i München (Appeasement-hösten 1938) kom Storbritanniens minister Neville Chamberlain överens om att Nazityskland fick ockupera Sudetlandet, förutsatt att landet inte gjorde några ytterligare krav. (Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien deltog i förhandlingarna, Tjeckoslovakien fick inte delta.) Under våren 1939 erövrade Nazityskland trots allt resten av Tjeckoslovakien. Läget var sålunda spänt och år 1939 när Nazityskland anföll Polen förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. I ett avtal som kallades för Molotov-Ribbentrop-pakten (år 1939) kom Tyskland och Sovjetunionen överens om ett nonaggressionsavtal sinsemellan. I ett hemligt avtal styckades Polen mellan Tyskland och Sovjetunionen. Sovjetunionen godkände att Tyskland fick erövra största delen av Polen medan Tyskland godkände att Sovjetunionen hade Baltikum och Finland som sin intressesfär. Tyskland ville inte ha ett krig med Sovjetunionen just då och Sovjetunionen ville vinna tid. Redan före dessa händelser hade Finlands ledning insett det kommande hotet. Under 1920-talet hade Finland försökt förhandla om ett försvarssamarbete med randstater som Polen, Litauen, Lettland och Estland, men samarbetet verkställdes inte. På 1930-talet började Finland däremot närma sig de nordiska länderna i hopp om att dessa länder skulle samarbeta i försvarssyfte om ett världskrig skulle bryta ut. Detta samarbete visade tecken på att kunna lyckas, men när det kom till kritan var få av de nordiska länderna redo att underteckna militära allianser med de övriga nordiska länderna. Därför var samarbetet mera ekonomiskt, moraliskt och politiskt än militärt. År 1937 skapades också en så kallad rödmylleregering i Finland under statsminister A. Cajander. Regeringen var en koalition av Agrarförbundet och Socialdemokratiska partiet. Koalitionen symboliserade också en försoning mellan borgerliga agrarerna och socialdemokratiska arbetarvänstern efter inbördeskriget. En försoning behövdes i samhället inför det kommande världskriget, vilket redan år 1937 såg ut att bryta ut. Sovjetunionen anföll Finland under vintern I förhandlingar med Finland före kriget krävde Sovjetunionen att Finland skulle ge baser och stora landområden åt Sovjetunionen. På grund av att andra världskriget hade startat ville Sovjetunionen antagligen skaffa sig en buffertzon mot Tyskland, och i dessa planer ingick en ockupation av Finland. Finska regeringen ville inte gå med på dessa krav. I Finland började man mobilisera befolkningen för ett kommande krig och samtidigt betonade man neutraliteten. Vinterkriget bröt ut i november när Sovjetunionen anföll huvudstaden Prag hotad. På våren 1939 erövrades hela Tjeckoslovakien av Nazi-Tyskland. Tjeckien blev tyskt och Slovakien en nazitysk lydstat. 6 Staden Memel vid Östersjön heter Klaipeda på litauiska. Området hade tidigare haft ett stort tyskt inflytande (området ligger nära Ost-Preussen). Efter första världskriget blev Litauen självständigt och Memel-området blev litauiskt och stadens namn blev Klaipeda.

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Kommentarer till studentexamensprovet i historia 17.9.2007 Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en historielärare Förord Dessa kommentarer är inte patentsvar på frågorna. En redaktör (fil.mag.)

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Med kunskaper om verksamheterna och

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN

ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH FÖRINTELSEN Kompendium: Olov Thunman (Copyright författaren) EUROPA FRAM TILL VERSAILLESFREDEN Europa före första världskriget Från franska revolutionen 1789 och fram till att Napoleon

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

SAKLIGHET, MYTKULT OCH FUNKTIONALISM

SAKLIGHET, MYTKULT OCH FUNKTIONALISM C Skoglund. Ur Nils Runeby (red). Framstegets arvtagare SAKLIGHET, MYTKULT OCH FUNKTIONALISM Av Crister Skoglund I november1918 tog äntligen det första världskriget slut och man kunde blicka tillbaka på

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30.

Läs mer

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen

Billig masstillverkning i fabriker istället för hantverk och självhushållning Industrialismen förändrade världen Läxa till fredag 27 mars Här är mycket text, men allt behövs till era SO- arbeten. Allra sist kommer några frågor som kan komma på läxförhöret. Det gör det nog lite lättare att plugga på texterna. 1800-

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Sid 1. Latinamerikas historia

Sid 1. Latinamerikas historia Latinamerikas historia Sid 1 Inledning Detta kompendium innehåller i huvudsak mina lektionsanteckningar. Det kan dock ha tillkommit saker på lektionerna vilket gör att du också måste läsa dina egna anteckningar.

Läs mer

Statsbyggande och entreprenörskap: Sverige som skattemilitär stat, 1521-1721*

Statsbyggande och entreprenörskap: Sverige som skattemilitär stat, 1521-1721* Statsbyggande och entreprenörskap: Sverige som skattemilitär stat, 1521-1721* Jan Glete Artikel skriven 2005 för kommande bok om "Sverige och Europa", red Kent Zetterberg. * Forskning för denna artikel

Läs mer

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag

Slaveri då och nu. Rätten till frihet. Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Slaveri då och nu Rätten till frihet Den svenska slavön Sverige som slav handlare Motstånd och uppror Slavhandeln en bra affär Slaveri idag Målning av slavhandel på Afrikas kust ca 1835, Auguste Biard.

Läs mer

1. Internationellt samarbete

1. Internationellt samarbete 1. Internationellt samarbete Världens stater har blivit alltmer sammanflätade, inrikes- och utrikespolitiken glider ihop. Bakgrunden till denna förändringsprocess ligger bland annat i det ökade ekonomiska

Läs mer

Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta

Österrikare, tjeck och tysk utan att flytta Efter andra världskriget fanns uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljoner flyktingar i det sönderbombade Tyskland. Många var flyktingar eller fördrivna från de östra delarna av det tyska riket. Många kom

Läs mer

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER Innehåll FÖRORD OCH VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?............ 1 DEMOKRATI..................................... 4 Vad är demokrati?........................................ 4 Demokratins

Läs mer

hävdar, att han vägleds inte av någon teori eller historieuppfattning utan rätt och slätt av sitt sunda förnuft. Olyckligtvis är detta ofta sant.

hävdar, att han vägleds inte av någon teori eller historieuppfattning utan rätt och slätt av sitt sunda förnuft. Olyckligtvis är detta ofta sant. Presentation Leo Huberman Människans rikedomar Översättning: Björn Kumm Första svenska upplagan: 1965 Detta är en riktig klassiker (första amerikanska utgåvan publicerades 1936), som på ett lättfattligt

Läs mer

Orsakerna till andra världskrigets utbrott

Orsakerna till andra världskrigets utbrott Åsö Vuxengymnasium Föreläsningsserien 4 september 2006 18.30 sal B17 Åhörarkompendium Orsakerna till andra världskrigets utbrott Jan Bernhoff 2 Innehåll Förord... 3 Storbritannien och Tyskland God och

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror

Nyckeln till Norrlands lås. del 2 Första världskriget oro och uppror Nyckeln till Norrlands lås del 2 Första världskriget oro och uppror Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

C-UPPSATS. Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet. Andreas Furtenback

C-UPPSATS. Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet. Andreas Furtenback C-UPPSATS 2007:041 Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet Andreas Furtenback Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen

Läs mer

E U - B A S F A K T A

E U - B A S F A K T A 192b 2011 2:a reviderade upplagan Europeiska unionen Marko Ruonala EU-basfakta Omslagsbild Norra och centrala Europa 1493 (Hartman Schedels: Liber chronicarum, Nürnberg/Uppsala universitet). Träsnitt av

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson

Ludwig von Mises. Ekonomisk politik. Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson Ludwig von Mises Ekonomisk politik Tankar för dagen och morgondagen Svensk översättning: Per-Olof Samuelsson This translation is reproduced with permission from Liberty Fund, Inc. It is translated from

Läs mer

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

REVOLUTIONÄRA MARXISter

REVOLUTIONÄRA MARXISter REVOLUTIONÄRA MARXISter en Introduktion Samtliga texter går också att läsa på www.revolution.se Karl Marx Gammaldags, svår, komplicerad, tråkig, trevlig, vacker i teorin, mardröm i praktiken, slöseri med

Läs mer

PROVET I HISTORIA 11.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR

PROVET I HISTORIA 11.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR PROVET I HISTORIA 11.3.2015 BESKRIVNING AV GODA SVAR De beskrivningar av svarens innehåll som ges här är inte bindande för studentexamensnämndens bedömning. Censorerna beslutar om de kriterier som används

Läs mer