Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter"

Transkript

1

2 sid 2 Bufab

3 Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia Förvaltningsberättelse Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Moderbolaget Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Bufab sid 3 47

4 ÅRSREDOVISNING 2012 kort om bufab ufab är en ledande europeisk komponentleverantör till tillverkande bolag i hela världen, med ett komplett erbjudande av produkter och tjänster inom kvalitet, inköp och logistik. Vi fokuserar på småkomponenter eller C parts - komponenter som inte är en del av våra kunders kärnaffär, men ändå måste levereras i tid, med rätt specifikation, och med låg totalkostnad. Bufab grundades 1977 och kan glädjas åt 35 års tillväxt med stabil lönsamhet, baserat på att konsekvent leverera stor kundnytta. Våra 750 medarbetare inom logistik, inköp, tillverkning, kvalitet och kundvård är anställda i över 25 länder i hela världen. Vi levererar till över kunder i mer än 100 länder inom ett brett spektrum av branscher. Basen för Bufabs verksamhet är vår globala leveranskedja - supply chain. Våra lager ligger nära kunderna och bemannas av vår egen personal, och de länkas samman av effektiv logistik och ett enhetligt globalt IT-system. Detta ger oss möjlighet att leverera rätt komponenter i tid till rätt pris, varje gång. Vårt sätt att skapa värde för våra kunder kallar vi Global Parts Productivity. Det innebär att vi hjälper kunderna förbättra sin kvalitet, åstadkomma snabbare och mer stabil leverans, sänka sina totalkostnader, och frigöra kapital. Vårt erbjudande hjälper också våra kunder att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Vårt löfte till våra kunder är att vara en engagerad, pålitlig, snabb och flexibel partner. Vi levererar inte bara enskilda komponenter, utan lösningar. Vår växande kundbas de senaste 35 åren är ett bevis för Bufabs styrka som lösningsleverantör - solutionist. sid 4 Bufab

5 året i sammandrag ÅRSREDOVISNING i sammandrag Kraftig inbromsning i efterfrågan på de flesta av Bufabs marknader Låg försäljningsvolym och försvagat resultat Nettoomsättningen minskade till MSEK, rörelseresultatet exklusive engångsposter till 165 MSEK och årets nettoresultat uppgick till 29 MSEK Ny organisation och strategi sedan 1 juli fokuserad på långsiktig tillväxt Bufab sid 5

6 ÅRSREDOVISNING 2012 året i sammandrag nystart med tillväxt i sikte År 2012 innebar en hel del förändringar för Bufab, i och med att koncernen på allvar tog sikte på en ny, lång period av hållbar lönsam tillväxt. Under året skedde ett vd-byte i koncernen, i och med att jag tog över vid rodret efter vår grundare Hans Björstrand. Hans har hela äran av Bufabs 35-åriga framgångshistoria, och fortsätter sitt engagemang i Bufab som ledamot i vår koncernstyrelse. Vd-bytet skedde i stort samförstånd och utan tempoförlust. Vi ägnade också en del av 2012 åt att gemensamt i koncernens och dotterbolagens ledningar staka ut en ny strategisk inriktning för Bufab under de närmsta åren. Denna inriktning har fyra grundelement: Offering Utveckla och kommunicera ett ledande erbjudande ( Offering ). Här strävar vi efter att bredda och professionalisera koncernens utbud av produkter och tjänster. Vi har inlett denna utveckling under 2012 genom att stärka vårt erbjudande inom avancerad leverantörsstyrd lagerhållning, så kallad VMI, genom att förbättra vår tekniska kompetens inom flera områden, och genom att förbereda en mer professionell marknadsföring baserad på kundnytta. Efficiency Kontinuerligt arbete med förbättrad effektivitet ( Efficiency ). Inom detta område arbetar vi med att få bättre inköpt kvalitet till lägre pris, genom stärkta inköpskontor i viktiga geografier och genom att införa globala sortimentstyrda inköpsteam, s.k. commodity management. Vi har skapat en global kvalitetsorganisation som syftar till bättre och mer likformig styrning av våra leverantörer och av interna processer. Vi har påbörjat en betydande omstrukturering av vår lagerverksamhet för ökad effektivitet, som kommer att leda till väsentliga kostnadssänkningar i framförallt Sverige och Tyskland. Vi har även inlett ett arbete med att få en mer effektiv logistik syftande till kortare ledtider, lägre lagerbindning såväl som lägre kostnad. All of Bufab, All the Time Att alltid leverera hela Bufabs erbjudande i varje läge ( All of Bufab, All the Time ). Innan detta blev en koncernprioritet kunde vi ofta serva en och samma kundkoncern på olika sätt inom olika delar av vår koncern. Genom ökat samarbete i regioner och globalt, mer enhetliga rutiner och koordinering av alla stora konton presenterar vi nu gradvis ett allt mer enhetligt erbjudande. Growth Att åstadkomma tillväxt genom nya affärer varje dag ( Growth ). Under åren har vi i vissa fall fått koncentrera oss på att återställa lönsamhet och stabilitet efter finanskrisen, nya tullregler, och ett antal större förvärv. Detta har inneburit ett starkt fokus på kostnadskontroll. När vi nu framgångsrikt har sänkt kostnaderna och återkommit till en grundläggande lönsamhet, byter vi fokus och satsar på tillväxt istället. Detta fokus skall genomsyra allt Bufab gör. Our Strategy Deliver All of Bufab, All the Time Every Day Customer Value Growth Develop and Communicate Leading Offering Continuously Improve Efficiency sid 6 Bufab

7 året i sammandrag ÅRSREDOVISNING 2012 Ny organisation för långsiktig tillväxt Med bas i den nya strategin införde vi också under 2013 en ny organisation. Centralt i denna var en regionsstruktur med sex starka geografiska tillväxtregioner under erfarna ledare. Vidare skapade vi ett antal starka koncernfunktioner för att dra nytta av Bufabs skalfördelar på tvärs av regionerna. Vår nya organisation ser i sammanfattning ut så här: CEO GROWTH REGIONS Sweden North West Central East Asia Pacific Business Development Finance Global Supply Chain IT / IS Global Accounts HR Framtiden Prioriteten för hela Bufab är just nu att bevisa att vi med den nya organisationen och vår nya inriktning kan åstadkomma tillväxt trots ett tufft marknadsläge. Vi tror oss om att kunna finansiera de ökade centrala resurser som behövs för att åstadkomma detta med effektivisering och kostnadsbesparing på annat håll, och siktar därför på en betydande lönsamhetsförbättring. Prioriteterna för 2013 är därför att 1. Realisera vår tillväxtplan 2. Säkra kortsiktiga vinster genom att a. sänka inköpspriser b. förbättra andel i vår externa prissättning c. hålla god kontroll på våra indirekta kostnader d. sänka vårt rörelsekapital som procent av försäljningen 3. Fortsätta ett systematiskt arbete med våra strategiska prioriteringar 4. Stärka vår organisation och våra nyckelmedarbetare Ett framgångsrikt genomförande av dessa prioriteter under 2013 kommer att lägga grunden för fortsatt lönsam tillväxt under kommande år. Jag vill passa på att tacka alla Bufabs medarbetare för den fina insatsen under 2012, och ser fram emot ett framgångsrikt Jörgen Rosengren Bufab sid 7

8 ÅRSREDOVISNING 2012 året i sammandrag Egen produktion Av Bufabs omsättning härrör cirka 10% från egenproducerade detaljer. Dessa tillverkas i våra två enheter i Värnamo och i Åshammar i Sverige. Enheten i Värnamo bedriver skärande bearbetning i svåra material och med höga krav på kvalitet, precision och produktivitet. Enheten i Åshammar bedriver kallslagning av rostfritt och höglegerat stål. Vi tillverkar såväl kundspecifika ritningsdetaljer som detaljer med standardiserad geometri. Vi har också tillverkning av vårt eget varumärke, Bumax, för särskilt krävande tillämpningar med extrema krav på hållfasthet, syrafasthet, värmetålighet eller magnetiska egenskaper. Sammantaget innebär vår egna produktion inte bara ett lönsamt tillskott till verksamheten. Den är även en stor konkurrensfördel, i och med att vi kan demonstrera bred och djup teknisk kompetens, erbjuda korta ledtider, och utveckla nya tekniker. Ett exempel på det senare är att vi nu kan erbjuda effektiva kombinationer av kallslagning och skärande bearbetning som ger goda prestanda till konkurrenskraftig totalkostnad. Effektiv lagerverksamhet Bufab driver lager i flertalet av de länder där vi är verksamma. Våra lager varierar i storlek och utförande, men är alla länkade till samma globala IT-system med full transparens. Vårt största lager är centrallagret i Värnamo. Där har vi under 2011 och 2012 slutfört och driftsatt ett mångårigt investeringsprogram i automatisering som nu börjar bära frukt i form av ökad produktivitet, förbättrad precision och kortare ledtider. Alla lagrets pallplatser och boxar nås från vilken som helst av de helautomatiserade plockstationerna, och med hjälp av optimerad mjuk- och hårdvara kan vi säkerställa hög effektivitet och god kvalitet dygnet runt. I koncernens övriga lager har vi inlett ett arbete med att harmonisera processer och satt upp mål för ökad produktivitet. Detta syftar till att kunna härbärgera en betydande tillväxt inom nuvarande kostnadskostym. Bufab sid 8 Bufab sid 8

9 året i sammandrag ÅRSREDOVISNING 2012 Vårt erbjudande Bufab tar ett heltäckande ansvar för ett företags hantering av Small Parts, eller C parts. Det ger våra kunder tid och energi att fokusera på sin kärnverksamhet, istället för på skruvar, muttrar och fästelement. Vi kallar det Global Parts Productivity och det har varit drivkraften i vårt företag de senaste 35 åren. Det innebär: Design & Technology Productivity Oavsett om vår kund behöver designrådgivning, hjälp med att välja rätt teknik eller vill utvärdera en existerande design för att förbättra effektivitet eller kvalitet, har Bufab rätt lösningar. Vi utgår från kundens behov och önskemål utan att förespråka specifika varumärken eller tekniker. Vi har stor erfarenhet av teknisk rådgivning, med grund i vår egen produktion samt i vårt omfattande nätverk av samarbetspartners. Vi kan sänka våra kunders direkta designkostnader såväl som de indirekta. Range Productivity Den största delen av totalkostnaden för Small Parts utgörs ofta av flertalet komponenter med likartade, men inte identiska, egenskaper. Det är inte ovanligt att man använder sig av 2-3 gånger fler komponenter än nödvändigt. Bufab hjälper kunden att optimera sitt utbud av C parts och på så sätt sänka kostnader, förenkla logistikprocessen och ge ökad stabilitet i kvalitet. En förändring som bidrar till långsiktigt lönsamt resultat. Sourcing Productivity För att kunna optimera kostnaderna, nå rätt kvalitets- och logistiknivå krävs ett väl fungerande sourcing-nätverk. Att välja rätt leverantör kan ofta vara en avgörande faktor. Bufab har omring 2700 erfarna Small Parts-leverantörer världen över. Genom att utnyttja Bufabs nätverk för C parts kan kunden frigöra egen sourcing-kompetens och istället lägga resurser på kärnverksamheten. Supply and manufacturing Productivity Small Parts eller C parts kan ofta orsaka höga kostnader i såväl leverans som tillverkning. Det kan handla om produktionslinor som stannar, tidsförändringar, avvikelser i kvalitet, utleverans eller frakt. Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda lagerhållning geografiskt nära våra kunder samt ett antal produktivitetshöjande lösningar, som vendor-managed inventory (VMI) som sänker, eller till och med helt undviker, indirekta kostnader. The Result Global Parts Productivity Global Parts Productivity - sänker kostnader, ger färre komplikationer i kvalitet och logistik och frigör resurser för vår kund att fokusera på kärnverksamheten. Bufabkunder i 25 länder kan intyga att detta är en lönsam metod. Global Parts Productivity Range Productivity Design & Technology Productivity + Dedicated + Trustworthy + Fast = Solutionist Supply & Manufacturing Productivity Sourcing Productivity Bufab sid 9

10 ÅRSREDOVISNING 2012 året i sammandrag Expansion genom förvärv och nyetableringar Förvärv Aktivt arbeta med förvärv har varit och är fortfarande en viktig del av Bufabs tillväxtsstrategi. En lägre förvärvstakt förklaras främst av att koncernen var sysselsatt med de åtgärder som följde på den globala finanskrisen, och med att integrera de relativt sett stora förvärv som gjordes När nu Bufabs lönsamhet är tillbaka på en rimlig nivå, och vi har återtagit vårt fokus på tillväxt, blir det naturligt att åter undersöka möjligheter till förvärv. Dessa kan vara av olika slag, och till exempel tillföra kompetens inom ett teknikområde eller någon kundindustri, alternativt etablera eller stärka Bufab inom någon geografisk marknad. Eftersom vår industri är starkt fragmenterad finns det gott om företag att undersöka i detta avseende. Nyetableringar Utöver förvärv har expansion även skapats av nyetablering av verksamheter på nya marknader. Bakgrunden till dessa nyetableringar är ofta någon befintlig kund som flyttar sin verksamhet eller delar av sin verksamhet till annat land. Bufab har då valt att starta upp ett lokalt bolag i det landet med initialt syfte att försörja och stödja den kunden lokalt för att sedan även sälja till andra nya kunder på den marknaden. Då Bufabs nyetableringar på nya marknader initialt sker i form av en mindre verksamhet, innebär detta att riskutsattheten är väldigt låg. Perioden var etableringstakten särskilt hög och det genomfördes totalt sex stycken nyetableringar. Våra nyetableringar eller greenfields har visat sig kunna bidra starkt till Bufabs tillväxt. Bufab sid 10 sid Bufab 10

11 året i sammandrag ÅRSREDOVISNING 2012 Genomförda förvärv och nyetableringar År har Bufab förvärvat och nystartat sammanlagt 23 bolag. Förvärv och nystartade verksamheter År Bolag Land 2000 Bufab Benelux Holland 2001 Bufab Bulten Stainless AB Sverige Bufab Sp.z.o.o. Polen 2002 Bufab France Frankrike Bufab Germany GmbH Tyskland 2004 Bufab Hungary Kft Ungern 2005 Bufab Asia Kina 2006 Bufab Austria Österrike Bufab CZ Bufab Baltic Tjeckien Estland 2007 Bufab Spain Spanien Bufab Industries SAS Bufab Shanghai Frankrike Kina 2008 Bufab Finland OY Finland Bufab Slovakia Bufab India Bufab Taiwan Bufab USA Slovakien Indien Taiwan USA 2009 Bufab Romania Rumänien Bufab Russia Bufab Turkey Ryssland Turkiet 2010 Bufab Ireland Nordirland 2011 Bufab Italy Italien Bufabs styrelse Joakim Andreasson, Gunnar Tindberg, Sven-Olof Kulldorff, Adam Samuelsson, Joakim Lundvall, Jörgen Rosengren, Hans Björstrand Bufab sid 11

12 ÅRSREDOVISNING 2012 historia Bufabs historia Respektive årsomsättning samt antal anställda anges inom parantes Bult Finnveden startas av Hans Björstrand och Roland Johansson i en källarlokal i Bor utanför Värnamo. (Oms.4 milj./ 4 anst.) 1979 Oskarshamns Agenturer förvärvas, samtidigt öppnas lokalt säljkontor i samma stad. (Oms.8,2milj./ 9 anst.) 1981 Ny lokal byggs i Värnamo på Stenfalksvägen. Edholm & Co förvärvas. (Oms.14,6milj./ 16 anst.) 1983 Nyholms Metall AB förvärvas och får namnet Bufab Möbel AB. (Oms.30,5 milj./ 23 anst.) 1984 Applicator AB i Varberg förvärvas byter namn till Bufab Produktion AB. (Oms.49,5 milj./ 38 anst.) 1985 Härenfors Metallverk AB, Härenfors Kit AB förvärvas - blir Bufab Kit AB. (Oms.81,2 milj./ 87 anst.) 1986 Höglager byggs i Värnamo. VD Hans Björstrand köper ut Roland Johansson. En fjärdedel säljs till Finnveden AB. Bufab Deutschland GmbH startas (Oms.89,7 milj./ 66 anst.) 1988 Gnox AB i Gnosjö förvärvas byter namn till Bufab Teknik AB. Lammhults Mekaniska AB (inkråm) förvärvas byter namn till Bufab Mekaniska AB. (Oms.117,5 milj./ 100 anst.) 1989 Bult Finnveden AB byter namn till Bufab Trading AB. Byggnation av nytt plocklager och kvalitetsavdelning påbörjas. (Oms.147,8 milj./ 108 anst.) 1990 Bix Skruv och Mutter AB, Stickler Drivteknik AB och Lindås Beslag förvärvas. Bufab Mekaniska AB säljs till Ullman AB. Säljkontor öppnas i Domsjö. (Oms.230,7 milj./ 138 anst.) 1991 Bufab UK Ltd startar. Bufab blir helägt av Finnveden AB (Oms.196,6 milj./ 132 anst.) 1992 Säljkontor öppnas i Västerås. Flyttas senare till Hallstahammar (Oms.186,7 milj./ 122 anst.) 1993 Boltebröderna AS i Danmark förvärvas byter namn till Bufab DK AS. Bufab Möbel AB avyttras. (Oms.230,7 milj./ 122 anst.) 1994 Vanbolt OY i Finland förvärvas. (Oms.311,6 milj./ 140 anst.) 1996 Joker-gruppen i Norge förvärvas och blir Bufab Joker byter senare namn till Bufab Norge AS. (Oms.402,3 milj./ 178 anst.) 1997 Härenfors Industri AB förvärvas och fusioneras med Bufab Produktion. Polar Ruuvi AS i Finland förvärvas. Nya lokaler invigs hos Bufab Produktion. (Oms.479,8 milj./ 226 anst.) 1998 Ivar Ericson Beslags AB, Bröderna Lann Metallfabrik AB och Hallstahammars Bult AB förvärvas. (Oms.629,9 milj./ 305 anst.) 1999 Bufabs bägge produktionsbolag i Värnamo, Bröderna Lann Metallfabrik och Bufab Produktion AB slås ihop. Verksamheten förläggs i nya lokaler i Värnamo och man ändrar namn till Bufab Lann AB. J Danielson & Co, Stockholm, förvärvas. (Oms.673,3milj./ 318 anst.) 2000 Uppstart Bufab Benelux BV i Holland (Oms.722,3 milj./ 328 anst.) 2001 Finnveden AB förvärvar hela Bulten AB i Hallstahammar Dotterbolagen Bulten Stainless Industry AB, Bulten Stainless Components AB i Svartå och Bulten Stainless Sp.z o.o. i Polen införlivas i Bufab gruppen. Nytt automatlager byggs i Värnamo, investeringkostnad 40 milj. (Oms.822,9 milj./ 378 anst.) 2002 Bulten Bufab GmbH i Tyskland och Bulten Bufab SAS i Frankrike införlivas i Bufabgruppen. Bufab Asia i Kina startas upp. (Oms.927,4 milj./ 398 anst.) sid 12 Bufab

13 ÅRSREDOVISNING Bulten Stainless AB i Åshammar införlivas i Bufab Gruppen. Bulten Stainless Components AB fusioneras med Bufab Lann AB. (Oms.972 milj./ 472 anst.) 2004 Bufab Hungary Kft. startas vidareutveckling av plockstationer på centrallager i Värnamo påbörjas (Oms.1077 milj./ 456 anst.) 2005 Bufab Trading AB byter namn till Bufab Sweden AB. Bufab Teknik AB i Gnosjö flyttas över till Bufab Sweden AB. Nordic Capital förvärvar Finnveden AB och Bufab från Finnveden. (oms.1177 milj./ 455 anst.) 2006 Bufab Müller & Wilde Tjeckien och Bufab Müller & Wilde Österrike förvärvas. Nytt bolag bildas i Estland Bufab Estonia OÜ (oms milj./531 anst.) 2007 Förvärv av Suminox i Spanien Förvärv av Chapellet i Frankrike och Kina samt France -Inox (oms.1758 milj./ 584 anst.) 2008 Förvärv av Mercantile OY Ab i Finland och Ivan S.r.o i Slovakien. Nystartade bolag i Indien, USA och Taiwan. (oms milj./ 783 anst.) 2009 Nystartade bolag i Rumänien, Turkiet och Ryssland. Fusion av Bufab Finland och Bufab Mercapartner till Bufab Finland OY. Fusion av Bufab Stainless AB och Bulten Stainless AB till Bufab Bulten Stainless AB. (oms ,1 milj./ 721 anst.) 2010 Förvärv av bolag i Nordirland, Bufab Ireland. Fusion av Chapellet Bufab SAS och France Inox SAS och byter namn till Bufab Industries SAS. Verksamheten i Bufab Hallstahammar överförs till Bufab Sweden AB. (oms milj./716 anst.) 2011 Fusion av Bufab Bix AB och Bufab Danielson & Stickler AB och byter namn till Bufab Bix Stickler AB. Nystartat bolag i Italien, Bufab Italy S.r.l. (Oms ,5 milj / 731 anst.) 2012 VD-byte i koncernen (Oms ,7 milj / 750 anst.) Bufab sid 13

14 ÅRSREDOVISNING 2012 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ägarförhållande Nordic Capital Fund V genom Bufab S.á.r.l. ägde vid årsskiftet 89 % av aktiekapitalet i Bufab Holding AB ( Bufab ). Av resterande andelar ägdes 8% av vissa av bolagets styrelseledamöter och anställda och 3% av Finnveden Limited. Detta är bolagets sjunde verksamhetsår. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Första halvåret 2012 präglades av stabil efterfrågan från Bufabs huvudmarknader men på en låg nivå på grund av rådande konjunkturläge. Under andra halvåret 2012 skedde en ytterligare avmattning av marknaden. Omsättningen kom sålunda att minska med -113 MSEK, vilket gav en negativ tillväxt på -5%. Volymminskningen är spridd över de flesta länder där Bufab är verksamt. Ledningen har beslutat att genomföra en omstrukturering av Bufabs lagerverksamhet i Sverige och i Tyskland, varvid Bufabs lagerhantering i Stockholm, Svartå samt Hamburg läggs ned. Omstruktureringen genomförs under 2013 och kostnaderna för detta har belastat 2012 års resultat. Se vidare not 6 i koncernen. Verksamheten Bufab är en ledande europeisk leverantör till verkstadsindustrin av small parts, samt av tjänster inom logistik, kvalitet och inköp. Huvuddelen av produkterna är i metalliska material och köps från tillverkare i Fjärran östern och Europa, men Bufab har även viss egen tillverkning av särskilt krävande produkter. Bufabs kunder återfinns till största delen i Europa med en tydlig bas i Norden, där Bufab är klart marknadsledande. Bufabs huvudkontor är beläget i Värnamo i Sverige, med dotterbolag i stora delar av Europa samt i Kina, Indien, USA och Taiwan. Genom den spridda närvaron skapas möjligheter för nära lokal kundkontakt, samt för att ta ett helhetsansvar för globala affärer med koncernens storkunder. Av faktureringen har 62 (59)% gått till marknader utanför Sverige. I linje med ledningens strategi för verksamheten har produktutbudet utvecklats från att ursprungligen främst bestå av standardiserade fästelement till en bred portfölj av standardiserade och ritningsspecifika detaljer i metall, plast, plåt och gummi. På senare år har Bufab också byggt upp en omfattande portfölj med produktivitetstjänster inom logistik, kvalitet och inköp. Dessa tjänster möjliggör för Bufab att ta ett helhetsansvar gentemot kund, och sålunda låta kunden fokusera på sin kärnaffär. Orderingång och nettoomsättning Vid årets utgång uppgick koncernens orderstock till 174 (180) MSEK. Det är en minskning med -3 % jämfört med föregående år. Orderingången för helåret uppgick till (2 095) MSEK, vilket innebär en minskning med -4 (+3)%. Orderutvecklingen var svag under framförallt andra halvåret. För helåret uppgick nettoomsättningen till (2 146) MSEK. Omsättningsminskningen har varit relativt jämnt fördelat över de marknader där koncernen är verksam. Resultat och lönsamhet Koncernens rörelseresultatet exklusive engångsposter (EBIT) uppgick till 165 (209) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1 (9,7)%. Resultatförsämringen beror framförallt på minskad försäljningsvolym i kombination med något högre kostnadsnivå. Engångsposter har påverkat året negativt med -28 (-25) MSEK i form av främst kostnader för omstrukturering av bolagets logistik- och lagerverksamhet. Se vidare not 6 i koncernen. Finansnettot i koncernen uppgick till -86 (-90) MSEK. Räntabiliteten på det genomsnittliga sysselsatta kapitalet uppgick till 9,8 (12,6) %. Den försämrade räntabiliteten beror på årets resultatförsvagning. sid 14 Bufab

15 förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 KONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG MSEK Nettoomsättning 2 033, , , , ,9 Rörelseresultat exkl engångsposter 164,8 208,7 132,5 63,1 263,9 Rörelsemarginal, % 8,1% 9,7% 6,8% 3,7% 11,8% Rörelseresultat inkl engångsposter 136,9 184,1 88,9 6,5 246,2 Soliditet, % 43,7% 19,5% 17,5% 17,9% 18,6% Justerad soliditet, % 43,7% 39,0% 35,6% 35,7% 32,7% Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 9,8% 12,6% 8,0% 3,5% 13,7% Medelantal anställda Definitioner framgår av not 33 Kassaflöde, kapitalbindning och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 168 (43) MSEK. Det höga kassaflödet är resultatet av framförallt minskat lager. Investeringar har gjorts med totalt 34 (30) MSEK. Kundfordringarna har under det gångna året uppgått till i genomsnitt 376 (384) MSEK, vilket motsvarar 19 (18) % av nettoomsättningen. Leverantörsskulderna har under det gångna året uppgått till i genomsnitt 180 (191) MSEK, vilket motsvarar 9 (9) % av nettoomsättningen. Koncernens balansomslutning minskade under året till (2 072) MSEK. Minskningen i balansräkningen omfattning beror på en lagerminskning med 72 MSEK. Lagerminskningen har pågått under hela året med syfte att minska kapitalbindningen i verksamheten. Eget kapital i koncernen uppgick vid verksamhetsårets utgång till 882 (404) MSEK. Ökningen i eget kapital beror på en riktad nyemission av preferensaktier i december 2012, vilket ökade eget kapital med 452 MSEK. Se vidare not 7 för moderbolaget. Justerad soliditet uppgick vid verksamhetsårets utgång till 43,7 (39,0)%. Risker och osäkerhetsfaktorer För en redogörelse av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till not 3. Miljö Bufab bedriver verksamhet i 33 bolag, varav två av bolagen har egen tillverkning. Övriga bolag bedriver renodlad handelsverksamhet. Vid utgången av 2012 var båda tillverkande bolagen tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 7 (7) % av koncernens totala nettoomsättning. Tillståndsplikten är föranledd av verksamhetens art, bestående av främst skärande bearbetning. Båda dessa bolag har erhållit tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet. Moderbolag Moderbolaget bedrev främst finansverksamhet under året. Under 2012 blev bolagets nytillträdde VD anställd av moderbolaget. Merparten av koncerngemensam verksamhet avseende management och administration hanteras av dotterbolaget Bult Finnveden AB. Moderbolaget redovisar därför ingen omsättning. Resultat efter finansnetto uppgick till -54,8 (-45,6) MSEK. Soliditeten i bolaget uppgick till 79 (36) %. Händelser efter räkenskapsårets utgång Bufab har tidigare av Förvaltningsrätten förvägrats vissa avdrag för räntekostnader för lån från Finnveden Ltd. Kammarrätten har i dom den 11 april 2013 dömt till Bufabs fördel och undanröjt Förvaltningsrättens tidigare dom. Kammarrättens dom har ännu inte vunnit laga kraft. Se vidare not 26 i koncernen. Utsikter för år 2013 Bedömningen är att den avmattning i efterfrågan från bolagets kunder som märkts under andra halvåret 2012 kommer att kvarstå i allt väsentligt under första halvåret Bolaget har en uttalad tillväxtsatsning för 2013 och framåt, vilket kommer att minska totala effekterna av det svaga konjunkturläget. Bolaget kommer att fortsätta att minska rörelsekapitalet i verksamheten, främst genom fortsatt lagerminskning samt ökade kortfristiga skulder. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel SEK Balanserat resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt: Styrelsens förslag till utdelning för preferensaktier I ny räkning balanseras Summa Bufab sid 15

16 ÅRSREDOVISNING 2012 koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning MSEK Not. Nettoomsättning 2, , ,5 Kostnad för sålda varor , ,0 Bruttoresultat 561,7 593,5 Försäljningskostnader -314,7-299,1 Administrationskostnader -115,4-112,7 Övriga rörelseintäkter 8 26,6 34,5 Övriga rörelsekostnader 9-21,3-32,1 Rörelseresultat 2,3,4,5,6,7,10,11,14 136,9 184,1 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 1,7 1,7 Räntekostnader och liknande resultatposter 13-88,2-91,2 Resultat efter finansiella poster 14 50,4 94,6 Skatt på årets resultat 15-21,4-37,0 ÅRETS RESULTAT 29,0 57,6 Resultat per stamaktie, SEK Resultat i kronor per stamaktie Resultat i kronor per stamaktie efter utspädning Rapport över totalresultatet, MSEK Resultat efter skatt 29,0 57,6 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -2,2-1,4 Övrigt totalresultat efter skatt -2,2-1,4 Summa totalresultatet 26,8 56,2 Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 26,8 56,2 sid 16 Bufab

17 koncernens balansräkning ÅRSREDOVISNING 2012 Koncernens balansräkning MSEK Not. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill ,5 739,1 Övriga immateriella tillgångar 17 1,4 2,3 S:a immateriella anläggningstillgångar 739,9 741,4 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 18 3,8 4,0 Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 64,7 61,0 Inventarier, verktyg och installationer 18 75,1 71,9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 19 0,1 4,6 S:a materiella anläggningstillgångar ,7 141,5 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 26 22,7 23,0 Andra långfristiga fordringar 21 2,8 3,5 S:a finansiella anläggningstillgångar 25,5 26,5 Summa anläggningstillgångar 909,1 909,4 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 14,9 17,6 Varor under tillverkning 16,8 19,4 Färdiga varor och handelsvaror 551,1 617,6 S:a varulager 582,8 654,6 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 366,5 387,2 Skattefordringar 12,9 10,4 Övriga fordringar 38,4 31,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 19,2 17,1 S:a kortfristiga fordringar ,0 446,1 Kassa och bank 87,9 62,4 Summa omsättningstillgångar 1 107, ,1 SUMMA TILLGÅNGAR 2 016, ,5 Bufab sid 17

18 ÅRSREDOVISNING 2012 koncernens balansräkning Koncernens balansräkning MSEK Not. Eget kapital 24 Aktiekapital 0,2 0,2 Övrigt tillskjutet kapital 485,8 32,0 Andra reserver -7,1-2,8 Balanserade vinstmedel 403,2 374,2 Summa eget kapital 882,1 403,6 Långfristiga skulder Pensionsförpliktelser, räntebärande 25 18,9 17,2 Uppskjuten skatt, icke räntebärande 26 24,1 33,9 Övriga räntebärande skulder ,9 960,9 Övriga icke räntebärande skulder 2,3 2,3 Summa långfristiga skulder 561, ,3 Kortfristiga räntebärande skulder Skulder till kreditinstitut 87,3 116,1 Checkräkningskredit ,0 209,0 Summa kortfristiga räntebärande skulder 260,3 325,1 Kortfristiga icke räntebärande skulder Leverantörsskulder 172,2 188,6 Aktuella skatteskulder 20,2 24,6 Övriga skulder 17,7 32,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,1 83,7 Summa kortfristiga icke räntebärande skulder 313,2 329,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 016, ,5 Ställda säkerheter ,2 816,6 Eventualförpliktelser 31 35,9 24,6 sid 18 Bufab

19 koncernens rapport över förändringar i eget kapital ÅRSREDOVISNING 2012 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserade vinstmedel Ingående balans per 1 januari ,2 34,1-3,5 316,6 Valutakursdifferenser ,4 - Räkenskapsårets resultat ,6 Eget kapital den 31 december ,2 34,1-4,9 374,2 Valutakursdifferenser ,2 - Tillskjutet kapital - 451,7 - - Räkenskapsårets resultat ,0 Eget kapital den 31 december ,2 485,8-7,1 403,2 Aktiekapital samt 32,0 MSEK av övrigt tillskjutet kapital utgör bundet eget kapital i koncernen. Tillskjutet kapital under 2012 avser emittering av preferensaktier. Se vidare not 7 i moderbolaget. Bufab sid 19

20 ÅRSREDOVISNING 2012 koncernens kassaflöde Koncernens kassaflödesanalys MSEK Den löpande verksamheten 2 Resultat före finansiella poster 136,9 184,1 Avskrivningar och nedskrivningar 30,2 36,5 Erhållen ränta och övriga finansiella intäkter 1,7 1,7 Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader -38,4-41,8 Övriga ej likviditetspåverkande poster 1,7-2,2 Betald skatt -33,2-29,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Not. 98,9 149,2 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-) / Minskning(+) av varulager 63,8-102,4 Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 6,4-4,8 Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder -0,9 1,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 168,2 43,3 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -34,6-30,5 Förändring av finansiella tillgångar 0,7 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -33,9-30,5 Finansieringsverksamheten Nyemission 451,7 - Amortering av låneskuld -530,5-14,1 Ökning (+) / Minskning (-) kortfristiga finansiella skulder -28,5-16,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -107,3-30,3 Årets kassaflöde 27,0-17,5 Likvida medel vid årets början 62,4 80,2 Omräkningsdifferens -1,5-0,3 Likvida medel vid årets slut 87,9 62,4 sid 20 Bufab

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer