Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter"

Transkript

1

2 sid 2 Bufab

3 Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia Förvaltningsberättelse Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Moderbolaget Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Bufab sid 3 47

4 ÅRSREDOVISNING 2012 kort om bufab ufab är en ledande europeisk komponentleverantör till tillverkande bolag i hela världen, med ett komplett erbjudande av produkter och tjänster inom kvalitet, inköp och logistik. Vi fokuserar på småkomponenter eller C parts - komponenter som inte är en del av våra kunders kärnaffär, men ändå måste levereras i tid, med rätt specifikation, och med låg totalkostnad. Bufab grundades 1977 och kan glädjas åt 35 års tillväxt med stabil lönsamhet, baserat på att konsekvent leverera stor kundnytta. Våra 750 medarbetare inom logistik, inköp, tillverkning, kvalitet och kundvård är anställda i över 25 länder i hela världen. Vi levererar till över kunder i mer än 100 länder inom ett brett spektrum av branscher. Basen för Bufabs verksamhet är vår globala leveranskedja - supply chain. Våra lager ligger nära kunderna och bemannas av vår egen personal, och de länkas samman av effektiv logistik och ett enhetligt globalt IT-system. Detta ger oss möjlighet att leverera rätt komponenter i tid till rätt pris, varje gång. Vårt sätt att skapa värde för våra kunder kallar vi Global Parts Productivity. Det innebär att vi hjälper kunderna förbättra sin kvalitet, åstadkomma snabbare och mer stabil leverans, sänka sina totalkostnader, och frigöra kapital. Vårt erbjudande hjälper också våra kunder att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Vårt löfte till våra kunder är att vara en engagerad, pålitlig, snabb och flexibel partner. Vi levererar inte bara enskilda komponenter, utan lösningar. Vår växande kundbas de senaste 35 åren är ett bevis för Bufabs styrka som lösningsleverantör - solutionist. sid 4 Bufab

5 året i sammandrag ÅRSREDOVISNING i sammandrag Kraftig inbromsning i efterfrågan på de flesta av Bufabs marknader Låg försäljningsvolym och försvagat resultat Nettoomsättningen minskade till MSEK, rörelseresultatet exklusive engångsposter till 165 MSEK och årets nettoresultat uppgick till 29 MSEK Ny organisation och strategi sedan 1 juli fokuserad på långsiktig tillväxt Bufab sid 5

6 ÅRSREDOVISNING 2012 året i sammandrag nystart med tillväxt i sikte År 2012 innebar en hel del förändringar för Bufab, i och med att koncernen på allvar tog sikte på en ny, lång period av hållbar lönsam tillväxt. Under året skedde ett vd-byte i koncernen, i och med att jag tog över vid rodret efter vår grundare Hans Björstrand. Hans har hela äran av Bufabs 35-åriga framgångshistoria, och fortsätter sitt engagemang i Bufab som ledamot i vår koncernstyrelse. Vd-bytet skedde i stort samförstånd och utan tempoförlust. Vi ägnade också en del av 2012 åt att gemensamt i koncernens och dotterbolagens ledningar staka ut en ny strategisk inriktning för Bufab under de närmsta åren. Denna inriktning har fyra grundelement: Offering Utveckla och kommunicera ett ledande erbjudande ( Offering ). Här strävar vi efter att bredda och professionalisera koncernens utbud av produkter och tjänster. Vi har inlett denna utveckling under 2012 genom att stärka vårt erbjudande inom avancerad leverantörsstyrd lagerhållning, så kallad VMI, genom att förbättra vår tekniska kompetens inom flera områden, och genom att förbereda en mer professionell marknadsföring baserad på kundnytta. Efficiency Kontinuerligt arbete med förbättrad effektivitet ( Efficiency ). Inom detta område arbetar vi med att få bättre inköpt kvalitet till lägre pris, genom stärkta inköpskontor i viktiga geografier och genom att införa globala sortimentstyrda inköpsteam, s.k. commodity management. Vi har skapat en global kvalitetsorganisation som syftar till bättre och mer likformig styrning av våra leverantörer och av interna processer. Vi har påbörjat en betydande omstrukturering av vår lagerverksamhet för ökad effektivitet, som kommer att leda till väsentliga kostnadssänkningar i framförallt Sverige och Tyskland. Vi har även inlett ett arbete med att få en mer effektiv logistik syftande till kortare ledtider, lägre lagerbindning såväl som lägre kostnad. All of Bufab, All the Time Att alltid leverera hela Bufabs erbjudande i varje läge ( All of Bufab, All the Time ). Innan detta blev en koncernprioritet kunde vi ofta serva en och samma kundkoncern på olika sätt inom olika delar av vår koncern. Genom ökat samarbete i regioner och globalt, mer enhetliga rutiner och koordinering av alla stora konton presenterar vi nu gradvis ett allt mer enhetligt erbjudande. Growth Att åstadkomma tillväxt genom nya affärer varje dag ( Growth ). Under åren har vi i vissa fall fått koncentrera oss på att återställa lönsamhet och stabilitet efter finanskrisen, nya tullregler, och ett antal större förvärv. Detta har inneburit ett starkt fokus på kostnadskontroll. När vi nu framgångsrikt har sänkt kostnaderna och återkommit till en grundläggande lönsamhet, byter vi fokus och satsar på tillväxt istället. Detta fokus skall genomsyra allt Bufab gör. Our Strategy Deliver All of Bufab, All the Time Every Day Customer Value Growth Develop and Communicate Leading Offering Continuously Improve Efficiency sid 6 Bufab

7 året i sammandrag ÅRSREDOVISNING 2012 Ny organisation för långsiktig tillväxt Med bas i den nya strategin införde vi också under 2013 en ny organisation. Centralt i denna var en regionsstruktur med sex starka geografiska tillväxtregioner under erfarna ledare. Vidare skapade vi ett antal starka koncernfunktioner för att dra nytta av Bufabs skalfördelar på tvärs av regionerna. Vår nya organisation ser i sammanfattning ut så här: CEO GROWTH REGIONS Sweden North West Central East Asia Pacific Business Development Finance Global Supply Chain IT / IS Global Accounts HR Framtiden Prioriteten för hela Bufab är just nu att bevisa att vi med den nya organisationen och vår nya inriktning kan åstadkomma tillväxt trots ett tufft marknadsläge. Vi tror oss om att kunna finansiera de ökade centrala resurser som behövs för att åstadkomma detta med effektivisering och kostnadsbesparing på annat håll, och siktar därför på en betydande lönsamhetsförbättring. Prioriteterna för 2013 är därför att 1. Realisera vår tillväxtplan 2. Säkra kortsiktiga vinster genom att a. sänka inköpspriser b. förbättra andel i vår externa prissättning c. hålla god kontroll på våra indirekta kostnader d. sänka vårt rörelsekapital som procent av försäljningen 3. Fortsätta ett systematiskt arbete med våra strategiska prioriteringar 4. Stärka vår organisation och våra nyckelmedarbetare Ett framgångsrikt genomförande av dessa prioriteter under 2013 kommer att lägga grunden för fortsatt lönsam tillväxt under kommande år. Jag vill passa på att tacka alla Bufabs medarbetare för den fina insatsen under 2012, och ser fram emot ett framgångsrikt Jörgen Rosengren Bufab sid 7

8 ÅRSREDOVISNING 2012 året i sammandrag Egen produktion Av Bufabs omsättning härrör cirka 10% från egenproducerade detaljer. Dessa tillverkas i våra två enheter i Värnamo och i Åshammar i Sverige. Enheten i Värnamo bedriver skärande bearbetning i svåra material och med höga krav på kvalitet, precision och produktivitet. Enheten i Åshammar bedriver kallslagning av rostfritt och höglegerat stål. Vi tillverkar såväl kundspecifika ritningsdetaljer som detaljer med standardiserad geometri. Vi har också tillverkning av vårt eget varumärke, Bumax, för särskilt krävande tillämpningar med extrema krav på hållfasthet, syrafasthet, värmetålighet eller magnetiska egenskaper. Sammantaget innebär vår egna produktion inte bara ett lönsamt tillskott till verksamheten. Den är även en stor konkurrensfördel, i och med att vi kan demonstrera bred och djup teknisk kompetens, erbjuda korta ledtider, och utveckla nya tekniker. Ett exempel på det senare är att vi nu kan erbjuda effektiva kombinationer av kallslagning och skärande bearbetning som ger goda prestanda till konkurrenskraftig totalkostnad. Effektiv lagerverksamhet Bufab driver lager i flertalet av de länder där vi är verksamma. Våra lager varierar i storlek och utförande, men är alla länkade till samma globala IT-system med full transparens. Vårt största lager är centrallagret i Värnamo. Där har vi under 2011 och 2012 slutfört och driftsatt ett mångårigt investeringsprogram i automatisering som nu börjar bära frukt i form av ökad produktivitet, förbättrad precision och kortare ledtider. Alla lagrets pallplatser och boxar nås från vilken som helst av de helautomatiserade plockstationerna, och med hjälp av optimerad mjuk- och hårdvara kan vi säkerställa hög effektivitet och god kvalitet dygnet runt. I koncernens övriga lager har vi inlett ett arbete med att harmonisera processer och satt upp mål för ökad produktivitet. Detta syftar till att kunna härbärgera en betydande tillväxt inom nuvarande kostnadskostym. Bufab sid 8 Bufab sid 8

9 året i sammandrag ÅRSREDOVISNING 2012 Vårt erbjudande Bufab tar ett heltäckande ansvar för ett företags hantering av Small Parts, eller C parts. Det ger våra kunder tid och energi att fokusera på sin kärnverksamhet, istället för på skruvar, muttrar och fästelement. Vi kallar det Global Parts Productivity och det har varit drivkraften i vårt företag de senaste 35 åren. Det innebär: Design & Technology Productivity Oavsett om vår kund behöver designrådgivning, hjälp med att välja rätt teknik eller vill utvärdera en existerande design för att förbättra effektivitet eller kvalitet, har Bufab rätt lösningar. Vi utgår från kundens behov och önskemål utan att förespråka specifika varumärken eller tekniker. Vi har stor erfarenhet av teknisk rådgivning, med grund i vår egen produktion samt i vårt omfattande nätverk av samarbetspartners. Vi kan sänka våra kunders direkta designkostnader såväl som de indirekta. Range Productivity Den största delen av totalkostnaden för Small Parts utgörs ofta av flertalet komponenter med likartade, men inte identiska, egenskaper. Det är inte ovanligt att man använder sig av 2-3 gånger fler komponenter än nödvändigt. Bufab hjälper kunden att optimera sitt utbud av C parts och på så sätt sänka kostnader, förenkla logistikprocessen och ge ökad stabilitet i kvalitet. En förändring som bidrar till långsiktigt lönsamt resultat. Sourcing Productivity För att kunna optimera kostnaderna, nå rätt kvalitets- och logistiknivå krävs ett väl fungerande sourcing-nätverk. Att välja rätt leverantör kan ofta vara en avgörande faktor. Bufab har omring 2700 erfarna Small Parts-leverantörer världen över. Genom att utnyttja Bufabs nätverk för C parts kan kunden frigöra egen sourcing-kompetens och istället lägga resurser på kärnverksamheten. Supply and manufacturing Productivity Small Parts eller C parts kan ofta orsaka höga kostnader i såväl leverans som tillverkning. Det kan handla om produktionslinor som stannar, tidsförändringar, avvikelser i kvalitet, utleverans eller frakt. Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda lagerhållning geografiskt nära våra kunder samt ett antal produktivitetshöjande lösningar, som vendor-managed inventory (VMI) som sänker, eller till och med helt undviker, indirekta kostnader. The Result Global Parts Productivity Global Parts Productivity - sänker kostnader, ger färre komplikationer i kvalitet och logistik och frigör resurser för vår kund att fokusera på kärnverksamheten. Bufabkunder i 25 länder kan intyga att detta är en lönsam metod. Global Parts Productivity Range Productivity Design & Technology Productivity + Dedicated + Trustworthy + Fast = Solutionist Supply & Manufacturing Productivity Sourcing Productivity Bufab sid 9

10 ÅRSREDOVISNING 2012 året i sammandrag Expansion genom förvärv och nyetableringar Förvärv Aktivt arbeta med förvärv har varit och är fortfarande en viktig del av Bufabs tillväxtsstrategi. En lägre förvärvstakt förklaras främst av att koncernen var sysselsatt med de åtgärder som följde på den globala finanskrisen, och med att integrera de relativt sett stora förvärv som gjordes När nu Bufabs lönsamhet är tillbaka på en rimlig nivå, och vi har återtagit vårt fokus på tillväxt, blir det naturligt att åter undersöka möjligheter till förvärv. Dessa kan vara av olika slag, och till exempel tillföra kompetens inom ett teknikområde eller någon kundindustri, alternativt etablera eller stärka Bufab inom någon geografisk marknad. Eftersom vår industri är starkt fragmenterad finns det gott om företag att undersöka i detta avseende. Nyetableringar Utöver förvärv har expansion även skapats av nyetablering av verksamheter på nya marknader. Bakgrunden till dessa nyetableringar är ofta någon befintlig kund som flyttar sin verksamhet eller delar av sin verksamhet till annat land. Bufab har då valt att starta upp ett lokalt bolag i det landet med initialt syfte att försörja och stödja den kunden lokalt för att sedan även sälja till andra nya kunder på den marknaden. Då Bufabs nyetableringar på nya marknader initialt sker i form av en mindre verksamhet, innebär detta att riskutsattheten är väldigt låg. Perioden var etableringstakten särskilt hög och det genomfördes totalt sex stycken nyetableringar. Våra nyetableringar eller greenfields har visat sig kunna bidra starkt till Bufabs tillväxt. Bufab sid 10 sid Bufab 10

11 året i sammandrag ÅRSREDOVISNING 2012 Genomförda förvärv och nyetableringar År har Bufab förvärvat och nystartat sammanlagt 23 bolag. Förvärv och nystartade verksamheter År Bolag Land 2000 Bufab Benelux Holland 2001 Bufab Bulten Stainless AB Sverige Bufab Sp.z.o.o. Polen 2002 Bufab France Frankrike Bufab Germany GmbH Tyskland 2004 Bufab Hungary Kft Ungern 2005 Bufab Asia Kina 2006 Bufab Austria Österrike Bufab CZ Bufab Baltic Tjeckien Estland 2007 Bufab Spain Spanien Bufab Industries SAS Bufab Shanghai Frankrike Kina 2008 Bufab Finland OY Finland Bufab Slovakia Bufab India Bufab Taiwan Bufab USA Slovakien Indien Taiwan USA 2009 Bufab Romania Rumänien Bufab Russia Bufab Turkey Ryssland Turkiet 2010 Bufab Ireland Nordirland 2011 Bufab Italy Italien Bufabs styrelse Joakim Andreasson, Gunnar Tindberg, Sven-Olof Kulldorff, Adam Samuelsson, Joakim Lundvall, Jörgen Rosengren, Hans Björstrand Bufab sid 11

12 ÅRSREDOVISNING 2012 historia Bufabs historia Respektive årsomsättning samt antal anställda anges inom parantes Bult Finnveden startas av Hans Björstrand och Roland Johansson i en källarlokal i Bor utanför Värnamo. (Oms.4 milj./ 4 anst.) 1979 Oskarshamns Agenturer förvärvas, samtidigt öppnas lokalt säljkontor i samma stad. (Oms.8,2milj./ 9 anst.) 1981 Ny lokal byggs i Värnamo på Stenfalksvägen. Edholm & Co förvärvas. (Oms.14,6milj./ 16 anst.) 1983 Nyholms Metall AB förvärvas och får namnet Bufab Möbel AB. (Oms.30,5 milj./ 23 anst.) 1984 Applicator AB i Varberg förvärvas byter namn till Bufab Produktion AB. (Oms.49,5 milj./ 38 anst.) 1985 Härenfors Metallverk AB, Härenfors Kit AB förvärvas - blir Bufab Kit AB. (Oms.81,2 milj./ 87 anst.) 1986 Höglager byggs i Värnamo. VD Hans Björstrand köper ut Roland Johansson. En fjärdedel säljs till Finnveden AB. Bufab Deutschland GmbH startas (Oms.89,7 milj./ 66 anst.) 1988 Gnox AB i Gnosjö förvärvas byter namn till Bufab Teknik AB. Lammhults Mekaniska AB (inkråm) förvärvas byter namn till Bufab Mekaniska AB. (Oms.117,5 milj./ 100 anst.) 1989 Bult Finnveden AB byter namn till Bufab Trading AB. Byggnation av nytt plocklager och kvalitetsavdelning påbörjas. (Oms.147,8 milj./ 108 anst.) 1990 Bix Skruv och Mutter AB, Stickler Drivteknik AB och Lindås Beslag förvärvas. Bufab Mekaniska AB säljs till Ullman AB. Säljkontor öppnas i Domsjö. (Oms.230,7 milj./ 138 anst.) 1991 Bufab UK Ltd startar. Bufab blir helägt av Finnveden AB (Oms.196,6 milj./ 132 anst.) 1992 Säljkontor öppnas i Västerås. Flyttas senare till Hallstahammar (Oms.186,7 milj./ 122 anst.) 1993 Boltebröderna AS i Danmark förvärvas byter namn till Bufab DK AS. Bufab Möbel AB avyttras. (Oms.230,7 milj./ 122 anst.) 1994 Vanbolt OY i Finland förvärvas. (Oms.311,6 milj./ 140 anst.) 1996 Joker-gruppen i Norge förvärvas och blir Bufab Joker byter senare namn till Bufab Norge AS. (Oms.402,3 milj./ 178 anst.) 1997 Härenfors Industri AB förvärvas och fusioneras med Bufab Produktion. Polar Ruuvi AS i Finland förvärvas. Nya lokaler invigs hos Bufab Produktion. (Oms.479,8 milj./ 226 anst.) 1998 Ivar Ericson Beslags AB, Bröderna Lann Metallfabrik AB och Hallstahammars Bult AB förvärvas. (Oms.629,9 milj./ 305 anst.) 1999 Bufabs bägge produktionsbolag i Värnamo, Bröderna Lann Metallfabrik och Bufab Produktion AB slås ihop. Verksamheten förläggs i nya lokaler i Värnamo och man ändrar namn till Bufab Lann AB. J Danielson & Co, Stockholm, förvärvas. (Oms.673,3milj./ 318 anst.) 2000 Uppstart Bufab Benelux BV i Holland (Oms.722,3 milj./ 328 anst.) 2001 Finnveden AB förvärvar hela Bulten AB i Hallstahammar Dotterbolagen Bulten Stainless Industry AB, Bulten Stainless Components AB i Svartå och Bulten Stainless Sp.z o.o. i Polen införlivas i Bufab gruppen. Nytt automatlager byggs i Värnamo, investeringkostnad 40 milj. (Oms.822,9 milj./ 378 anst.) 2002 Bulten Bufab GmbH i Tyskland och Bulten Bufab SAS i Frankrike införlivas i Bufabgruppen. Bufab Asia i Kina startas upp. (Oms.927,4 milj./ 398 anst.) sid 12 Bufab

13 ÅRSREDOVISNING Bulten Stainless AB i Åshammar införlivas i Bufab Gruppen. Bulten Stainless Components AB fusioneras med Bufab Lann AB. (Oms.972 milj./ 472 anst.) 2004 Bufab Hungary Kft. startas vidareutveckling av plockstationer på centrallager i Värnamo påbörjas (Oms.1077 milj./ 456 anst.) 2005 Bufab Trading AB byter namn till Bufab Sweden AB. Bufab Teknik AB i Gnosjö flyttas över till Bufab Sweden AB. Nordic Capital förvärvar Finnveden AB och Bufab från Finnveden. (oms.1177 milj./ 455 anst.) 2006 Bufab Müller & Wilde Tjeckien och Bufab Müller & Wilde Österrike förvärvas. Nytt bolag bildas i Estland Bufab Estonia OÜ (oms milj./531 anst.) 2007 Förvärv av Suminox i Spanien Förvärv av Chapellet i Frankrike och Kina samt France -Inox (oms.1758 milj./ 584 anst.) 2008 Förvärv av Mercantile OY Ab i Finland och Ivan S.r.o i Slovakien. Nystartade bolag i Indien, USA och Taiwan. (oms milj./ 783 anst.) 2009 Nystartade bolag i Rumänien, Turkiet och Ryssland. Fusion av Bufab Finland och Bufab Mercapartner till Bufab Finland OY. Fusion av Bufab Stainless AB och Bulten Stainless AB till Bufab Bulten Stainless AB. (oms ,1 milj./ 721 anst.) 2010 Förvärv av bolag i Nordirland, Bufab Ireland. Fusion av Chapellet Bufab SAS och France Inox SAS och byter namn till Bufab Industries SAS. Verksamheten i Bufab Hallstahammar överförs till Bufab Sweden AB. (oms milj./716 anst.) 2011 Fusion av Bufab Bix AB och Bufab Danielson & Stickler AB och byter namn till Bufab Bix Stickler AB. Nystartat bolag i Italien, Bufab Italy S.r.l. (Oms ,5 milj / 731 anst.) 2012 VD-byte i koncernen (Oms ,7 milj / 750 anst.) Bufab sid 13

14 ÅRSREDOVISNING 2012 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ägarförhållande Nordic Capital Fund V genom Bufab S.á.r.l. ägde vid årsskiftet 89 % av aktiekapitalet i Bufab Holding AB ( Bufab ). Av resterande andelar ägdes 8% av vissa av bolagets styrelseledamöter och anställda och 3% av Finnveden Limited. Detta är bolagets sjunde verksamhetsår. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Första halvåret 2012 präglades av stabil efterfrågan från Bufabs huvudmarknader men på en låg nivå på grund av rådande konjunkturläge. Under andra halvåret 2012 skedde en ytterligare avmattning av marknaden. Omsättningen kom sålunda att minska med -113 MSEK, vilket gav en negativ tillväxt på -5%. Volymminskningen är spridd över de flesta länder där Bufab är verksamt. Ledningen har beslutat att genomföra en omstrukturering av Bufabs lagerverksamhet i Sverige och i Tyskland, varvid Bufabs lagerhantering i Stockholm, Svartå samt Hamburg läggs ned. Omstruktureringen genomförs under 2013 och kostnaderna för detta har belastat 2012 års resultat. Se vidare not 6 i koncernen. Verksamheten Bufab är en ledande europeisk leverantör till verkstadsindustrin av small parts, samt av tjänster inom logistik, kvalitet och inköp. Huvuddelen av produkterna är i metalliska material och köps från tillverkare i Fjärran östern och Europa, men Bufab har även viss egen tillverkning av särskilt krävande produkter. Bufabs kunder återfinns till största delen i Europa med en tydlig bas i Norden, där Bufab är klart marknadsledande. Bufabs huvudkontor är beläget i Värnamo i Sverige, med dotterbolag i stora delar av Europa samt i Kina, Indien, USA och Taiwan. Genom den spridda närvaron skapas möjligheter för nära lokal kundkontakt, samt för att ta ett helhetsansvar för globala affärer med koncernens storkunder. Av faktureringen har 62 (59)% gått till marknader utanför Sverige. I linje med ledningens strategi för verksamheten har produktutbudet utvecklats från att ursprungligen främst bestå av standardiserade fästelement till en bred portfölj av standardiserade och ritningsspecifika detaljer i metall, plast, plåt och gummi. På senare år har Bufab också byggt upp en omfattande portfölj med produktivitetstjänster inom logistik, kvalitet och inköp. Dessa tjänster möjliggör för Bufab att ta ett helhetsansvar gentemot kund, och sålunda låta kunden fokusera på sin kärnaffär. Orderingång och nettoomsättning Vid årets utgång uppgick koncernens orderstock till 174 (180) MSEK. Det är en minskning med -3 % jämfört med föregående år. Orderingången för helåret uppgick till (2 095) MSEK, vilket innebär en minskning med -4 (+3)%. Orderutvecklingen var svag under framförallt andra halvåret. För helåret uppgick nettoomsättningen till (2 146) MSEK. Omsättningsminskningen har varit relativt jämnt fördelat över de marknader där koncernen är verksam. Resultat och lönsamhet Koncernens rörelseresultatet exklusive engångsposter (EBIT) uppgick till 165 (209) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,1 (9,7)%. Resultatförsämringen beror framförallt på minskad försäljningsvolym i kombination med något högre kostnadsnivå. Engångsposter har påverkat året negativt med -28 (-25) MSEK i form av främst kostnader för omstrukturering av bolagets logistik- och lagerverksamhet. Se vidare not 6 i koncernen. Finansnettot i koncernen uppgick till -86 (-90) MSEK. Räntabiliteten på det genomsnittliga sysselsatta kapitalet uppgick till 9,8 (12,6) %. Den försämrade räntabiliteten beror på årets resultatförsvagning. sid 14 Bufab

15 förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 KONCERNENS UTVECKLING I SAMMANDRAG MSEK Nettoomsättning 2 033, , , , ,9 Rörelseresultat exkl engångsposter 164,8 208,7 132,5 63,1 263,9 Rörelsemarginal, % 8,1% 9,7% 6,8% 3,7% 11,8% Rörelseresultat inkl engångsposter 136,9 184,1 88,9 6,5 246,2 Soliditet, % 43,7% 19,5% 17,5% 17,9% 18,6% Justerad soliditet, % 43,7% 39,0% 35,6% 35,7% 32,7% Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 9,8% 12,6% 8,0% 3,5% 13,7% Medelantal anställda Definitioner framgår av not 33 Kassaflöde, kapitalbindning och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 168 (43) MSEK. Det höga kassaflödet är resultatet av framförallt minskat lager. Investeringar har gjorts med totalt 34 (30) MSEK. Kundfordringarna har under det gångna året uppgått till i genomsnitt 376 (384) MSEK, vilket motsvarar 19 (18) % av nettoomsättningen. Leverantörsskulderna har under det gångna året uppgått till i genomsnitt 180 (191) MSEK, vilket motsvarar 9 (9) % av nettoomsättningen. Koncernens balansomslutning minskade under året till (2 072) MSEK. Minskningen i balansräkningen omfattning beror på en lagerminskning med 72 MSEK. Lagerminskningen har pågått under hela året med syfte att minska kapitalbindningen i verksamheten. Eget kapital i koncernen uppgick vid verksamhetsårets utgång till 882 (404) MSEK. Ökningen i eget kapital beror på en riktad nyemission av preferensaktier i december 2012, vilket ökade eget kapital med 452 MSEK. Se vidare not 7 för moderbolaget. Justerad soliditet uppgick vid verksamhetsårets utgång till 43,7 (39,0)%. Risker och osäkerhetsfaktorer För en redogörelse av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till not 3. Miljö Bufab bedriver verksamhet i 33 bolag, varav två av bolagen har egen tillverkning. Övriga bolag bedriver renodlad handelsverksamhet. Vid utgången av 2012 var båda tillverkande bolagen tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 7 (7) % av koncernens totala nettoomsättning. Tillståndsplikten är föranledd av verksamhetens art, bestående av främst skärande bearbetning. Båda dessa bolag har erhållit tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet. Moderbolag Moderbolaget bedrev främst finansverksamhet under året. Under 2012 blev bolagets nytillträdde VD anställd av moderbolaget. Merparten av koncerngemensam verksamhet avseende management och administration hanteras av dotterbolaget Bult Finnveden AB. Moderbolaget redovisar därför ingen omsättning. Resultat efter finansnetto uppgick till -54,8 (-45,6) MSEK. Soliditeten i bolaget uppgick till 79 (36) %. Händelser efter räkenskapsårets utgång Bufab har tidigare av Förvaltningsrätten förvägrats vissa avdrag för räntekostnader för lån från Finnveden Ltd. Kammarrätten har i dom den 11 april 2013 dömt till Bufabs fördel och undanröjt Förvaltningsrättens tidigare dom. Kammarrättens dom har ännu inte vunnit laga kraft. Se vidare not 26 i koncernen. Utsikter för år 2013 Bedömningen är att den avmattning i efterfrågan från bolagets kunder som märkts under andra halvåret 2012 kommer att kvarstå i allt väsentligt under första halvåret Bolaget har en uttalad tillväxtsatsning för 2013 och framåt, vilket kommer att minska totala effekterna av det svaga konjunkturläget. Bolaget kommer att fortsätta att minska rörelsekapitalet i verksamheten, främst genom fortsatt lagerminskning samt ökade kortfristiga skulder. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel SEK Balanserat resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt: Styrelsens förslag till utdelning för preferensaktier I ny räkning balanseras Summa Bufab sid 15

16 ÅRSREDOVISNING 2012 koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning MSEK Not. Nettoomsättning 2, , ,5 Kostnad för sålda varor , ,0 Bruttoresultat 561,7 593,5 Försäljningskostnader -314,7-299,1 Administrationskostnader -115,4-112,7 Övriga rörelseintäkter 8 26,6 34,5 Övriga rörelsekostnader 9-21,3-32,1 Rörelseresultat 2,3,4,5,6,7,10,11,14 136,9 184,1 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 1,7 1,7 Räntekostnader och liknande resultatposter 13-88,2-91,2 Resultat efter finansiella poster 14 50,4 94,6 Skatt på årets resultat 15-21,4-37,0 ÅRETS RESULTAT 29,0 57,6 Resultat per stamaktie, SEK Resultat i kronor per stamaktie Resultat i kronor per stamaktie efter utspädning Rapport över totalresultatet, MSEK Resultat efter skatt 29,0 57,6 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -2,2-1,4 Övrigt totalresultat efter skatt -2,2-1,4 Summa totalresultatet 26,8 56,2 Summa totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 26,8 56,2 sid 16 Bufab

17 koncernens balansräkning ÅRSREDOVISNING 2012 Koncernens balansräkning MSEK Not. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill ,5 739,1 Övriga immateriella tillgångar 17 1,4 2,3 S:a immateriella anläggningstillgångar 739,9 741,4 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 18 3,8 4,0 Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 64,7 61,0 Inventarier, verktyg och installationer 18 75,1 71,9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 19 0,1 4,6 S:a materiella anläggningstillgångar ,7 141,5 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 26 22,7 23,0 Andra långfristiga fordringar 21 2,8 3,5 S:a finansiella anläggningstillgångar 25,5 26,5 Summa anläggningstillgångar 909,1 909,4 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 14,9 17,6 Varor under tillverkning 16,8 19,4 Färdiga varor och handelsvaror 551,1 617,6 S:a varulager 582,8 654,6 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 366,5 387,2 Skattefordringar 12,9 10,4 Övriga fordringar 38,4 31,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 19,2 17,1 S:a kortfristiga fordringar ,0 446,1 Kassa och bank 87,9 62,4 Summa omsättningstillgångar 1 107, ,1 SUMMA TILLGÅNGAR 2 016, ,5 Bufab sid 17

18 ÅRSREDOVISNING 2012 koncernens balansräkning Koncernens balansräkning MSEK Not. Eget kapital 24 Aktiekapital 0,2 0,2 Övrigt tillskjutet kapital 485,8 32,0 Andra reserver -7,1-2,8 Balanserade vinstmedel 403,2 374,2 Summa eget kapital 882,1 403,6 Långfristiga skulder Pensionsförpliktelser, räntebärande 25 18,9 17,2 Uppskjuten skatt, icke räntebärande 26 24,1 33,9 Övriga räntebärande skulder ,9 960,9 Övriga icke räntebärande skulder 2,3 2,3 Summa långfristiga skulder 561, ,3 Kortfristiga räntebärande skulder Skulder till kreditinstitut 87,3 116,1 Checkräkningskredit ,0 209,0 Summa kortfristiga räntebärande skulder 260,3 325,1 Kortfristiga icke räntebärande skulder Leverantörsskulder 172,2 188,6 Aktuella skatteskulder 20,2 24,6 Övriga skulder 17,7 32,6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,1 83,7 Summa kortfristiga icke räntebärande skulder 313,2 329,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 016, ,5 Ställda säkerheter ,2 816,6 Eventualförpliktelser 31 35,9 24,6 sid 18 Bufab

19 koncernens rapport över förändringar i eget kapital ÅRSREDOVISNING 2012 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserade vinstmedel Ingående balans per 1 januari ,2 34,1-3,5 316,6 Valutakursdifferenser ,4 - Räkenskapsårets resultat ,6 Eget kapital den 31 december ,2 34,1-4,9 374,2 Valutakursdifferenser ,2 - Tillskjutet kapital - 451,7 - - Räkenskapsårets resultat ,0 Eget kapital den 31 december ,2 485,8-7,1 403,2 Aktiekapital samt 32,0 MSEK av övrigt tillskjutet kapital utgör bundet eget kapital i koncernen. Tillskjutet kapital under 2012 avser emittering av preferensaktier. Se vidare not 7 i moderbolaget. Bufab sid 19

20 ÅRSREDOVISNING 2012 koncernens kassaflöde Koncernens kassaflödesanalys MSEK Den löpande verksamheten 2 Resultat före finansiella poster 136,9 184,1 Avskrivningar och nedskrivningar 30,2 36,5 Erhållen ränta och övriga finansiella intäkter 1,7 1,7 Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader -38,4-41,8 Övriga ej likviditetspåverkande poster 1,7-2,2 Betald skatt -33,2-29,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Not. 98,9 149,2 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-) / Minskning(+) av varulager 63,8-102,4 Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 6,4-4,8 Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder -0,9 1,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten 168,2 43,3 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -34,6-30,5 Förändring av finansiella tillgångar 0,7 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -33,9-30,5 Finansieringsverksamheten Nyemission 451,7 - Amortering av låneskuld -530,5-14,1 Ökning (+) / Minskning (-) kortfristiga finansiella skulder -28,5-16,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -107,3-30,3 Årets kassaflöde 27,0-17,5 Likvida medel vid årets början 62,4 80,2 Omräkningsdifferens -1,5-0,3 Likvida medel vid årets slut 87,9 62,4 sid 20 Bufab

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Robert Friman International AB Box 90 335 22 Gnosjo 0370-992 70 ir@robertfriman.se www.robertfriman.se BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2014 Robert Friman International AB Innehåll VD har ordet 1 Översikt 2 Resultat

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport januari juni 2006 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av den nya institutsstrukturen genom behovsmotiverad

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer