2000 Referenstid 1 september

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2000 Referenstid 1 september"

Transkript

1 Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: , e-post: Register SLST Beskriver löner och sysselsättning inom den statliga sektorn Version SLSTsql Innehåller samtliga variabler lagrat i sql. Presentationstext Löner och sysselsättning inom statlig sektor Registertyp administrativt register Presentationstext Löner och sysselsättning inom statlig sektor, sql-version Personregister ja Slutligt observationsregister nej Databas SLO2000 Presentationstext Första tid Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2000 SLST, fullständigt innehåll, sql-version. Innehåller samtliga variabler lagrat i sql Tillgänglighet Databasen är endast tillgänglig för intern användning 2000 Referenstid 1 september Senaste tid 2000 Tabell / flat fil Presentationstext Löner och sysselsättning inom statlig sektor 2000 Objekttyp Statsanställda Population Anställda per den 1 september Antal tabellrader / poster Variabler - Innehåll

2 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd Ålder Ålder vid ej summerbar Alder observationstillfället Anställningsåret för ej summerbar Anstar arbetstagarens första statligt reglerade tjänst. Anställningsår vid ej summerbar Anstmy nuvarande myndighet Avtal Anställnings och/eller ej summerbar Avt00 löneavtal Ändamålsindelning Svensk ej summerbar Cofog ändamålsindelning av den offentliga sektorns utgifter Fasta tillägg summerbar kronor FTill00 Huvudtitel Departementstillhörigh ej summerbar Hut00 et Kommunkod Kommunkod enligt ej summerbar Kommun Om kommunkodens första siffra är lika med åtta så avser koden utlandsanställning. Kön ej summerbar Kon Länskod Länsindelningar enligt ej summerbar Lan Lönebeteckning ej summerbar Lb Ledighetstillägg Semestertillägg, summerbar kronor LedTill00 föräldrapenning mm Lön exklusive fasta summerbar kronor Lon1_00 och rörliga tillägg Lönepopulationen Poster som i denna variabel har värdet L ingår i lönepopulationen ej summerbar Lpop Militär ej summerbar Mil Månadslön Månadslön (grundlön + rörliga tillägg uppräknade till heltid) samt naturaförmåner summerbar kronor Mlon00 Myndighetskod Myndigheterna ej summerbar Mynd00 redovisas enligt Sveriges statskalender Naturaförmåner summerbar kronor Natura00 Nytillkommen/Identisk ej summerbar NY person Arbetstidsberoende Summerat (Ob, Jour, summerbar kronor ObJourBer00 tillägg beredskap mm) Omfattning Omfattning i ej summerbar Omf1 2

3 Presentationstext Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet på värdemängd procentenheter Organisatorisk hemvist ej summerbar Orghem Övertidstillägg summerbar kronor OverTill00 Övriga rörliga tillägg Beroende av summerbar kronor OvrRorLon00 arbetsuppgifter och/eller arbetsförhållande Organisationsnummer ej summerbar PeOrgNr00 Organisationsnummer Personnummer ej summerbar PersonNr00 Population Fastställs av AgV ej summerbar Pop Prestationslön summerbar kronor Prestlon00 Redovisningsnummer Redovisningsnummer ej summerbar Rednr00 Standard för svensk ej summerbar SSYK yrkesklassificering Utbildningskod Utbildningsinriktning Utbildningsnivå Svensk utbildningsnomenklatu r Utbildningsinriktning, utbildningskodens första siffra Utbildningsnivå, utbildningskodens andra siffra Utbildningsregistret ej summerbar Sun Utbildningsregistret ej summerbar SunInr Utbildningsregistret ej summerbar SunNiva Lönetariff ej summerbar TAR00 Tim-, Dag- och Beloppet skall summerbar kronor TimDagVeLon00 Veckolön motsvara anstälningens omfattning Tjänstebenämning ej summerbar tjben Tjänstlediga ej summerbar TJL Tjänstgöringsomfattnin ej summerbar Tjomf g Arbetsklassifikationssy stem Faktisk sysselsättningsgrad. Hänsyn är tagen till partiell tjänstledighet Enligt Arbetsgivarverket ej summerbar TNS 3 Värdemängder Alder Anstar Individens ålder Årtalet för arbetstagarens första statligt reglerade tjänst, avser antingen 19XX eller 20XX med hänsyn tagen till födelseår.

4 4 Anstmy Anställningsår vid nuvarande myndighet, avser antingen 19XX eller 20XX med hänsyn tagen till födelseår. Avt00 Avtalskod Kod Benämning 01 Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 02 Avtal om utlandsbestämelser (UB) 03 Avtal om anställningsvillkor för vissa utlandsstationerade tjänstemän med arvodestjänst (U-ARV) 10 Affärsverksavtalet (AVA) 12 Anställning med lön enligt Cheftsavtalet (AgV cirk 1996:A5, 1997:A7), lokala chefskretsen 13 Anställning med lön enligt chefsavtalet (AgV cirk 1996:A5, 1997:A7), ej lokala chefskretsen 31 Avtal om anst.villkor för vissa arbetstagare m. arvodestjänst inom SIDAs biståndsverksamhet (Bi-ARV) 32 Avtal om anställningsvillkor för nationella experteri EU (Eu-Ex) 34 Avt. om anst.villkor f. stat. anst. s. tjänstgör s. Pre-Accession Advisors i EU:s ans.länder (PPA) 47 Lokalt avtal om anst.villkor mm för viss personal anst. för frivillig tjänstgöring vid försv.makten 49 Lokalt avtal om avlöningsförmåner för vissa tjänstemän, reservofficersavtalet och reservstatsavtalet 59 Löne- och förmånsavtal för vissa deltidsanställda lokalvårdare (AgV cirk 1998:A9) 87 Löne- och förmånsavtal för statliga läkare 97 Allmänt löne- och förmånsavtal för anställda vid allmän försäkringskassa (ALFA-FK) 99 Beteckning för arbetstagare som ej omfattas av något av ovannämnda avtal Cofog Kod Benämning 0100 Allmänna offentl tjänster 0110 Allmän förvaltning 0120 Utrikesförvaltning 0130 Intern ekonomiskt bistånd 0200 Försvaret 0210 Militärt försvar 0220 Civilt försvar 0230 Ekonomiskt förvar 0290 Allm adm o forskning 0300 Samhällsskydd o rättsskipn 0310 Polisväsende 0320 Brandväsende 0330 Rättsskipning 0340 Kriminalvård 0390 Allm adm o forskning 0400 Utbildning, forskning 0410 Grundskolan 0420 Gymnasieskolan 0430 Eftergymnasial utb Svensk ändamålsindelning av den offentliga sektorns utgifter

5 0440 Forskning, univ o högskol 0450 Oförd utbildning 0460 Studiecirkelverks 0470 Studiestöd 0480 Stödtjänster, utbildn 0490 Allm adm o forskning 0500 Hälso- o sjukvård 0510 Läns o regionsjukvård 0520 Primärvård 0530 Tandvård 0590 Allm adm o forskning 0600 Social trygghet 0610 Ekonomisk trygghet 0611 Inkomsttryggh v sjukdom 0612 Pensioner f offentl anst 0613 Övriga pensioner 0614 Ek stöd v arbetslöshet 0615 Ek stöd t barnfamiljer 0618 Andra ek stödformer 0619 Allm adm o forskning 0620 Social omsorg 0621 Daghem o fritidshem 0622 Åldrings o handikappoms 0628 Övr social omsorg 0629 Allm adm o forskning f Allm adm o forskning f Bostadsförsörjn o samhällsutv 0710 Bostadsförsörjning 0720 Samhällsplan o reg utv 0730 Allm miljö o naturvård 0740 Vattenförs,renhålln,avfallshant 0790 Allm adm o forskning 0800 Fritidsverks, kultur, religion 0810 Fritidsverks o kultur 0820 Religiös verksamhet 0830 Stöd t politiska partier 0890 Allm adm o forskning 0900 Energi 0910 Energiförsörjning 0920 Energisparande 0990 Allm adm o forskning 1000 Jordbruk, skogbruk, fiske 1010 Livsmedelssubventioner 1090 Övrigt 1100 Mineralbrytn, tillv, byggn 1200 Kommunikationer 1210 Vägtransporter 5

6 1220 Sjötransporter 1230 Spårburna transporter 1240 Lufttransporter 1250 Post- o telekommunikation 1290 Övr. kommunik, adm o forskn 1300 Andra näringslivsändamål 1310 Arbetsmarknadsåtgärder 1390 Övr. näringslivsändamål 1400 Ofördelade off. utgifter 1410 Statsskuldräntor 1420 Allm bidrag m stat o kommuner 1490 Övrigt ofördelat 6 FTill00 Fasta tillägg Hut00 Huvudtitelkod, Departementstillhörighet Kod Benämning 02 Justitiedepartementet 03 Utrikesdepartementet 04 Försvarsdepartementet 05 Socialdepartementet 07 Finansdepartementet 08 Utbildningsdepartementet 09 Jordbruksdepartementet 11 Kulturdepartementet 12 Näringsdepartementet 14 Miljödepartementet 16 Riksdagen och dess verk 22 Statens järnvägar SJ 27 Luftfartsverket 28 Sjöfartsverket 29 Svenska kraftnät 60 Muséer 61 Konstnärliga institutioner 62 Forskninsinstitut mm 64 Nordiska institutioner 69 Allmänna försäkringskassor Kommun00 Kod Kommunkod Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. Benämning

7 Kon Könskod Kod Benämning 1 Man 2 Kvinna 7 Lan00 Länskod Kod Benämning 01 Stockholm 03 Uppsala 04 Södermanland 05 Östergötland 06 Jönköping 07 Kronoberg 08 Kalmar 09 Gotland 10 Blekinge 12 Skåne 13 Halland 14 Västra Götaland 17 Värmland 18 Örebro 19 Västmanland 20 Dalarna 21 Gävleborg 22 Västernorrland 23 Jämtland 24 Västerbotten 25 Norrbotten Lb Kod A C I LedTill00 Lon1_00 Lönebeteckning Benämning Arvodestjänster Lönetjänst med lön enligt chefsavtalet Lönetjänst med individuell lön, tarifflön Tillägg vid ledighet Månadslön från AgV

8 Lpop Kod L Lönepopulation Benämning Ingår i lönepopulationen 8 Mil Kod C M Militär eller civil personal inom försvaret Benämning Civil Militär Mlon00 Månadslön (grundlön och rörliga tillägg) uppräknat till heltid Mynd00 Myndighetsförteckning Kod Benämning 0201 Justitiedepartementet 0202 Statsrådsberedningen 0203 Kammarkollegiet 0204 Revisorsnämnden 0205 Statens pensionsverk 0206 Statskontoret 0207 Gentekniknämnden 0210 Justitiekanslern 0211 Åklagarväsendet 0215 Rikspolisstyrelsen 0217 Statens kriminaltekniska laboratorium 0218 Lokala polisorganisationen 0219 Domstolsväsendet 0221 Statistiska centralbyrån 0241 Datainspektionen 0242 Brottsförebyggande rådet 0243 Brottsoffermyndigheten 0244 Ekobrottsmyndigheten 0245 Statens kvalitets- och kompetensråd 0250 Kriminalvårdsverket 0310 Utrikesförvaltningen 0330 Sida 0335 Nordiska afrikainstitutet 0336 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) 0350 Migrationsverket 0352 Utlänningsnämnden 0354 Inspektionen för strategiska produkter 0355 Svenska institutet 0356 Delegationen f utl investeringar i Sverige

9 0364 Kommerskollegium 0401 Försvarsdepartementet 0402 Högkvarteret 0403 Underhållscentrum 0404 Helikopterflottiljen 0410 Armens myndigheter 0420 Marinens myndigheter 0430 Flygvapnets myndigheter 0442 Militärbefälhavaren i Södra militärområdet 0444 Militärbefälhavaren i Mellersta militärområdet 0447 Norra militärområdetsstaben 0450 Försvarsmusikcentrum 0454 Försvarets materielverk 0457 Försvarshögskolan 0460 Militärhögskolan Östersund 0461 Militärhögskolan Halmstad 0465 Försvarets forskningsanstalt 0466 Kustbevakningen 0467 Sprängämnesinspektionen 0470 Statens räddningsverk 0472 Civilbef södra civilområdet 0475 Civilbef mellersta civilområdet 0477 Civilbef norra civilområdet 0480 Försvarets sjukvårdscentrum 0481 Styrelsen för psykologiskt försvar 0482 Flygtekniska försöksanstalten 0483 Swedint FN-trupper 0484 Överstyrelsen för civil beredskap 0488 Överklagandenämnden för totalförsvaret 0490 Totalförsvarets chefsnämnd 0496 Totalförsvarets pliktverk 0501 Socialdepartementet 0510 Socialstyrelsen 0511 Barnombudsmannen 0513 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 0514 St nämnd för internationella adoptionsfrågor 0516 Läkemedelsverket 0519 Handikappombudsmannen 0525 Alkoholinspektionen 0530 Socialvetenskapliga forskningsrådet 0540 Statens institutionsstyrelse 0541 Riksförsäkringsverket 0550 Folkhälsoinstitutet 0560 Smittskyddsinstitutet 0574 Rättsmedicinalverket 0575 St beredn f utvärdering av medicinsk metodik 0576 Institutet för psykosocial medicin 9

10 0581 Statens inst f särskilt utbildningsstöd 0583 Steriliseringsersättningsnämnden 0610 Vägverket 0611 Rikstrafiken 0638 Handelsflottans kultur- och fritidsråd 0639 Statens haverikommission 0650 Statens väg- och transportforskningsinstitut 0660 Banverket 0671 Post- och telestyrelsen 0683 Kommunikationsforskningsberedningen 0690 St institut för kommunikationsanalys (SIKA) 0701 Finansdepartementet 0702 Regeringskansliets förvaltningsavdelning 0703 Nämnden för offentlig upphandling 0704 Riksskatteverket 0705 Fortifikationsverket 0706 Allmänna reklamationsnämnden 0707 Bostadsdelegationen 0708 Fastighetsmäklarnämnden 0709 Konsumentverket 0710 Marknadsdomstolen 0711 Statens bostadskreditnämnd 0716 Riksrevisionsverket 0717 Arbetsgivarverket 0719 Ekonomistyrningsverket 0727 Statens fastighetsverk 0730 Tullverket 0732 Konjunkturinstitutet 0736 Finansinspektionen 0737 Premiepensionsmyndigheten 0738 Riksgäldskontoret 0739 Lotteriinspektionen 0740 Kronofogdemyndigheten i Stockholm 0741 Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna 0742 Kronofogdemyndigheten i Jönköping 0743 Kronofogdemyndigheten i Kalmar 0744 Kronofogdemyndigheten i Malmö 0745 Kronofogdemyndigheten i Göteborg 0746 Kronofogdemyndigheten i Karlstad 0747 Kronofogdemyndigheten i Gävle 0748 Kronofogdemyndigheten i Härnösand 0749 Kronofogdemyndigheten i Umeå 0750 Länsstyrelsen i Stockholms län 0751 Länsstyrelsen i Uppsala län 0752 Länsstyrelsen i Södermanlands län 0753 Länsstyrelsen i Östergötlands län 0754 Länsstyrelsen i Jönköpings län 10

11 0755 Länsstyrelsen i Kronobergs län 0756 Länsstyrelsen i Kalmar län 0757 Länsstyrelsen i Gotlands län 0758 Länsstyrelsen i Blekinge län 0759 Länsstyrelsen i Skåne län 0760 Länsstyrelsen i Hallands län 0761 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 0762 Länsstyrelsen i Värmlands län 0763 Länsstyrelsen i Örebro län 0764 Länsstyrelsen i Västmanlands län 0765 Länsstyrelsen i Dalarnas län 0766 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 0767 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 0768 Länsstyrelsen i Jämtlands län 0769 Länsstyrelsen i Västerbottens län 0770 Länsstyrelsen i Norrbottens län 0771 Skattemyndigheten i Stockholm 0775 Skattemyndigheten i Linköping 0777 Skattemyndigheten i Växjö 0782 Skattemyndigheten i Malmö 0784 Skattemyndigheten i Göteborg 0788 Skattemyndigheten i Örebro 0789 Skattemyndigheten i Västerås 0791 Skattemyndigheten i Gävle 0793 Skattemyndigheten i Östersund 0795 Skattemyndigheten i Luleå 0801 Utbildningsdepartementet 0802 Rådet f FoU-samarbete mellan Sverige och EU 0805 Lunds universitet 0806 Växjö universitet 0807 Högskolan i Kalmar 0808 Högskolan i Kristianstad 0809 Blekinge tekniska högskola 0810 Södertörns högskola 0811 Malmö högskola 0812 Kungliga biblioteket 0813 Distansutbildningsmyndigheten 0821 Teaterhögskolan i Stockholm 0824 Stockholms universitet 0825 Kungl Tekniska högskolan i Stockholm 0826 Karolinska institutet 0827 Lärarhögskolan i Stockholm 0828 Arkivet för ljud och bild 0829 Kungl Musikhögskolan i Stockholm 0831 Kungl Konsthögskolan 0833 Luleå tekniska universitet 0834 Institutet för rymdfysik 11

12 0835 Umeå universitet 0836 Mitthögskolan 0839 Högskolan i Halmstad 0840 Verket för högskoleservice 0841 Högskoleverket 0842 Uppsala universitet (inkl. Zornsamlingarna) 0843 Mälardalens högskola 0844 Högskolan i Dalarna 0845 Högskolan i Gävle 0846 Örebro universitet 0847 Högskolan på Gotland 0852 Göteborgs universitet 0854 Högskolan i Borås 0855 Karlstads universitet 0856 Statens skola för vuxna, Norrköping 0857 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 0858 Idrottshögskolan i Stockholm 0859 Statens skola för vuxna, Härnösand 0860 Statens skolverk 0861 Statens institut för handikappfrågor i skolan 0862 Linköpings universitet 0865 Högskolan i Skövde 0867 Polarforskningssekretariatet 0868 Sameskolstyrelsen/Sameskolorna 0872 Dramatiska institutet 0873 Operahögskolan i Stockholm 0877 Danshögskolan 0882 Konstfack 0883 Centrala studiestödsnämnden 0884 Teknikvetenskapliga forskningsrådet 0885 Forskningsrådsnämnden 0886 Medicinska forskningsrådet 0887 Naturvetenskapliga forskningsrådet 0888 Hum-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 0889 Internationella programkontoret för utbildningsområdet 0895 Åsbackaskolans resurscenter 0896 Hällsboskolan 0897 Ekeskolan 0898 Tomtebodaskolans resurscenter 0899 Specialskolemyndigheten 0901 Jordbruksdepartementet 0910 Statens jordbruksverk m distriktsvet 0912 Centrala försöksdjursnämnden 0921 Skogs- och jordbrukets forskningsråd 0925 Sveriges lantbruksuniversitet 0934 Statens veterinärmedicinska anstalt 0937 Statens livsmedelsverk m besiktn.vet 12

13 0940 Statens utsädeskontroll 0944 Statens växtsortnämnd 0946 Livsmedelsekonomiska institutet 0950 Fiskeriverket 0969 Sametinget 1064 AMI, LAN, AF, Arbetslivstjänster 1066 Arbetsmarknadsstyrelsen 1067 Svenska ESF-rådet 1072 Arbetarskyddsstyrelsen m yrkesinsp Arbetslivsinstitutet 1077 Rådet för arbetslivsforskning 1083 Arbetsdomstolen 1085 Jämställdhetsombudsmannen 1090 Inst för arbetsmarknadspol utvärdering 1091 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 1101 Kulturdepartementet 1130 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 1131 Presstödsnämnden/Taltidningsnämnden 1132 Riksarkivet med landsarkiven och krigsarkivet 1136 Livrustk, Skokl slott och Hallwylska museet 1137 Naturhistoriska riksmuseet 1139 Statens sjöhistoriska museer 1140 Statens musiksamlingar 1141 Arkitekturmuseet 1142 Riksantikvarieämbetet 1144 Språk- och folkminnesinstitutet 1146 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 1147 Konstnärsnämnden 1148 Statens kulturråd 1149 Statens biografbyrå 1151 Sveriges författarfond 1152 Statens konstråd 1153 Svenskt biografiskt lexikon 1160 Granskningsnämnden för radio och TV 1161 Radio- och TV-verket 1182 Statens försvarshistoriska museer 1185 Integrationsverket 1186 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 1187 Ungdomsstyrelsen 1190 Statens historiska muséer 1191 Statens muséer för världskultur 1192 Moderna muséet 1193 Riksutställningar 1194 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 1201 Närings- och handelsdepartementet 1210 Turistdelegationen 1220 NUTEK 13

14 1230 Elsäkerhetsverket 1231 Sveriges geologiska undersökning 1238 Patent- och registreringsverket 1239 Patentbesvärsrätten 1242 Rymdstyrelsen 1260 Skogsvårdsorganisationen 1262 Glesbygdsverket 1263 Statens institut för regionalforskning 1264 Medlingsinstitutet 1265 Exportkreditnämnden 1292 Konkurrensverket 1296 Statens energimyndighet 1298 Statens institut för ekologisk hållbarhet 1401 Miljödepartementet 1402 Boverket 1404 Byggforskningsrådet 1405 Lantmäteriverket 1406 Statens VA-nämnd 1430 SMHI 1441 Statens kärnkraftinspektion 1446 Kemikalieinspektionen 1447 Naturvårdsverket 1448 Statens strålskyddsinstitut 1451 Statens geotekniska institut 1641 Riksdagens förvaltningskontor inkl Riksdagens kammare och ut 1643 Rikdagens ombudsmän 1644 Riksdagens revisorers kansli 1654 Riksbanken 2200 Statens järnvägar SJ 2700 Luftfartsverket 2800 Sjöfartsverket 2900 Svenska kraftnät 6001 Stiftelsen Nordiska museet 6002 Stiftelsen Tekniska museet 6102 Akademien för de fria konsterna 6201 Stiftelsen SIPRI 6203 Svenska språknämnden 6209 Stiftelsen Skansen 6212 Stiftelsen Innovationscentrum 6215 Handelssekreterare m fl (Sv exportråd) 6400 Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) 6401 NOPUS 6402 Nord genbanken f jordbr. o trädg.växter (NGB) 6900 Allmänna försäkringskassor 14

15 Natura00 Naturaförmåner 15 NY Nytillkomna/Identiska individer Kod Benämning 1 Identiska individer samma myndighet 2 Identiska individer, Omf>39, LB=I,C båda åren 3 Nytillkomna, Omf1>39, LB=I,C med ej f.g. år ObJourBer00 Obekvämtidstillägg, Jourtillägg, Beredskapstillägg Omf1 Anställningens omfattning ur lönesystemet; 0-100% Orghem OverTill00 OvrRorLon00 PeOrgNr00 PersonNr00 Organisatorisk hemvist Övertidstillägg Övriga rörliga tillägg Organisationsnummer Personnummer Pop Populationstillhörighet Kod Benämning 1 AgV-population 2 Frivilliga medlemmar 3 AFK 4 SCB-diff Prestlon00 Lönedel eller bonus som utgår på grundval av prestation eller resultat

16 16 Rednr00 SSYK Kod Sun Kod Redovisningsnummer Yrkeskod enligt Standard för svensk yrkesklassificering 96, Koden kan vara tre eller fyra ställig. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. Benämning Utbildningskod. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. Benämning SunInr Utbildningsinriktning Kod Benämning 0 Allmän grundutbildning 1 Utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet 2 Pedagogisk utbildning 3 Utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och beteendeveten 4 Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning 5 Utbildning för transport och kommunikation 6 Utbildning för vårdyrken 7 Utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 8 Utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst 9 Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp SunNiva Utbildningsnivå Kod Benämning 1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år (motsvarande) 3 Gymnasial utbildning högst 2-årig 4 Gymnasial utbildning längre än 2 år men max 3 år 5 Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (inkl. 4-årigt tekniskt gymnasium) 6 Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (exkl. forskarutbildning) 7 Forskarutbildning 9 Ospecificerad nivå TAR00 Lönetariff. Uppgiften redovisas för arbetstagare som omfattas av lokalt lönesystem

17 TimDagVeLon00 Tim-, dag- eller veckolön 17 tjben Tjänstebenämning Kod Benämning ACKOMPANJATÖR ADB-ADMINISTRATÖR ADB-ANSVARIG ADB-ASSISTENT ADB-CHEF ADB-CHEF, BITR ADB-DIREKTÖR ADB-EXPERT ADB-HANDLÄGGARE ADB-INGENJÖR ADB-METODANSVARIG ADB-SAMORDNARE ADB-REVISOR ADB-SÄKERHETSANSV ADB-SÄKERHETSCHEF ADB-TEKNIKER ADB-TJÄNSTEMAN ADB-UTREDARE ADJUNKT ADMINISTRATIONSANSVA ADMINISTRATIV ASSIST ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV DIR ADMINISTRATÖR ADVOKATFISKAL ADVOKATSEKRETERARE AFFÄRSOMRÅDESANSVARIG AFFÄRSOMRÅDESCHEF AFFÄRSUTVECKLINGSCHEF AGGRETGATREPARATÖR AGRONOM AKADEMIINTENDENT AKADEMIOMBUDSMAN AKADEMIRÄNTMÄSTARE AKADEMIRÄNTMÄST BITR AKADEMISEKRETERARE AKADEMISK SEKRETERARE AKADEMITRÄDGÅRDSMÄST AKTUARIE AMANUENS AMANUENS FÖRSTE

18 00926 AMANUENS GRUNDUTB AMBASSADPREDIKANT AMBASSADRÅD AMBASSADSEKR ANDRE AMBASSADSEKR FÖRSTE AMBASSADSEKR TREDJE AMBASSADÖR AMIRALITETSPASTOR AMIRALITETSPREDIKANT ANALYTIKER ANLÄGGNINGSANSVARIG ANPASSNINGSLÄRARE ANS-INSPEKTÖR ANSTALTSCHEF ANSTALTSDIREKTÖR ANSTALTSINGENJÖR ANSTALTSINSPEKTÖR ANSVARIG INTERNATION ANTAGNINGSANSVARIG ANTAGNINGSCHEF ANTAGNINGSSEKR ANTIKVARIE ANTIKVARIE FÖRSTE ANVÄNDARREPRESENTANT APOTEKARE ARBETSFÖRMEDLARE ARB FÖRMEDL CHEF ARB FÖRMEDL CHEF BI ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSKONSULENT FÖ ARBETSLEDARE ARBETSLEDARE INFO ARBETSLED PASS SERV ARBETSLEDARE-VVS ARB MARK INST CHEF ARBMARK INST CHEF BI ARBETSMARKNADSRÅD ARBETSRÄTTSJURIST ARBTAG BEREDSKAPSARB ARBETSTERAPEUT ARKEOBOTANIKER ARKEOGEOLOG ARKEOLOG ARKITEKT ARKIVARBETARE ARKIVVÅRDARE 18

19 02770 ARKIVARIE ARKIVARIE FÖRSTE ARKIVANSVARIG ARKIVASSISTENT ARKIVASS FÖRSTE ARKIVBITRÄDE ARKIVCHEF ARKIVFÖRESTÅNDARE ARKIVHANDLÄGGARE ARKIVRÅD ARMÉVERKMÄSTARE ARRESTANTVAKT ART-DIRECTOR ARVODIST ASPIRANT ASSESSOR I LÄNSRÄTT ASSISTENT ASSISTENT ANTAGNING ASSISTENT ANTAGNING ASSISTENT, EKONOMI ASSISTENT, KLIENTADMINISTRATIO ASSISTENT KLINISK ASSISTENT KS- OCH IT-FRÅGOR ASS M DOKTORANDTJ ASS M UTBILDN BIDRAG ASS AKAD LÄÄROANST ASSISTENT FÖRSTE ASS BEHANDLINGS ASSISTENT, PERSONAL ASSISTENT, PERSONLIG ASSISTENT/SJUKSKÖTER ASSISTENTTANDLÄKARE ASSISTENTÅKLAGARE ATELJECHEF AU-CHEF AUDITÖR AVDELNINGSCHEF AVDELNINGSCHEF, BITR AVDELNINGSDIREKTÖR AVDELNINGSFÖREST AVD FÖREST BITR AVDELNINGSINGENJÖR AVDELNINGSING FÖRSTE AVDELNINGSLEDARE AVDELNINGSLÄKARE AVDELNINGSSEKR AVDELNINGSTANDLÄKARE 19

20 04710 AV-INGENJÖR AVTALSSPECIALIST/PEN AV-TEKNIKER BADBITRÄDE BADMÄSTARE BAGAGETEKNIKER BANCHEF BANFÖRMAN BANKKAMRERARE BANMÄSTARE BANTEKNIKER BARNSKÖTARE BARNSKÖTERSKA BDU-LÄRARE BEFALLNINGSMAN BEFÄLHAVARE BEHANDLINGSUTVECKLAR BEREDARE BEREDNINGSJURIST BEREDSKAPSINTENDENT BERGMÄSTARE BESIKTNINGSASSISTENT BESIKTNINGSINGENJÖR BESIKTNINGSVETERINÄR BESIKT VETERINÄR FÖ BESÄTTNINGSMAN BETALCHEF BEVAKNINGSCHEF BEVAKNINGSMAN BEVAKNINGSMAN FÖRSTE BIBLIOTEKARIE BIBLIOTEKARIE FÖ BIBLIOTEKSASSISTENT BIBLIOTEKSASS FÖRSTE BIBLIOTEKSBITRÄDE BIBLIOTEKSCHEF BIBLIOTEKSKONSULENT BIBLIOTEKSRÅD BILFÖRARE BILFÖRMAN BILINSPEKTÖR BILVÅRDSTEKNIKER BIOKEMIST BIOLOG BIOMEDICINSK ANALYTI BIOTEKNIKER BISKOP 20

21 08420 BITRÄDE BLANKETTKONSTRUKTÖR BOENDEASSISTENT BOENDECHEF BOENDEFÖRESTÅNDARE BOKBINDARE BOKBINDERIBITRÄDE BOKBINDERIFÖRMAN BOKLAGERANSVARIG BOKNINGSANSVARIG BOSTADSDIREKTÖR BRANDFÖRMAN BRANDINGENJÖR BRANDINSPEKTÖR BRANDMAN BRANDMÄSTARE BRIEFING OFFICER BRIEFING OFFICER ELE BUDGETADMINISTRATÖR BUDGETCHEF BUDGETHANDLÄGGARE BUDGETSAMORDNARE BUDGETSEKRETERARE BUTIKSANSVARIG BYGGARE BYGGNADSANTIKVARIE BYGGNADSCHEF BYGGNADSCHEF BITR BYGGNADSDIREKTÖR BYGGNADSEKONOM BYGGNADSINGENJÖR BYGGNADSKONSULENT BYGGNADSTEKN HANDL BYGGPROJEKTCHEF BYRÅASSISTENT BYRÅASSISTENT FÖRSTE BYRÅCHEF BYRÅCHEF F ÅTALSÄR BYRÅDIREKTÖR BYRÅINGENJÖR BYRÅINGENJÖR FÖRSTE BYRÅINSPEKTÖR BYRÅINSPEKTÖR FÖRSTE BYRÅINTENDENT BYRÅINTENDENT FÖRSTE BYRÅSEKRETERARE BYRÅSEKRETERARE FÖ 21

22 11800 BÅTBEFÄLHAVARE BÅTFÖRARE BÅTMAN BÅTSMAN CAD-INGENJÖR CHAUFFÖR CHEF CHEF FÖR ADB-SERVICE CHEF F ALLM ADV BYRÅ CHEF FÖR ETOUR CHEF HUVUDAVD CHEF IT CHEF FÖR INFORMATION CHEF FÖR JURIDISKA S CHEF FÖR INTERN SERV CHEF FÖR INFORMATIONSAVDELNING CHEF FÖR LOKALFUNKTI CHEF F OPERATIONSLED CHEF FÖR RECEPTION V CHEF F STUDERANDEENH CH INTERNATIONEL AVD CHEF PERSONALUTV CHEF TEKNISKA SEKTIO CHEFSADMINISTRATÖR CHEFSBIBLIOTEKARIE CHEFSCONTROLLER CHEFSDOKUMENTALIST CHEFSEKONOM CHEFSGYMNAST CHEFSINSTRUKTÖR CHEFSINTENDENT CHEFSJURIST CHEFSJURIST BITR CHEFSJUSTITIEOMB MAN CHEFSKRONOFOGDE CHEFSLÄKARE CHEFSMIKROBIOLOG CHEFREDAKTÖR CHEFSRÅDMAN CHEFSSEKRETERARE CHEFSTEKNIKER CHEFSTELEFONIST CHEF, STF CHEF STUD.SERVICE CHEFSVETERINÄR CHEFSÅKLAGARE CHEFSÅKLAGARE, BITRÄ 22

23 14600 CIVILEKONOM CIVILINGENJÖR CIVILINGENJÖR, LFV CONTROLLER CYKELREPARATÖR DATAADMINISTRATÖR DATANALYTIKER DATABASADMINISTRATÖR DATABASANSVARIG DATABASEXPERT DATACHEF DATADRIFTLEDARE DATADRIFTTEKNIKER DATAINGENJÖR DATAKONSULT DATAEXPERT DATAINFORMATIONSANSVARIG DATAKOMMUNIKATIONSAN DATAINSTRUKTÖR DATAOPERATÖR DATAREGISTRERARE DATARÅD DATASAMORDNARE DATATEKNIKER DATATEKNIKER/TEKNIKER DATATJÄNSTEMAN(SJ) DATAUTBILDARE DELGIVNINGSFÖRMAN DELGIVNINGSMAN DELGIVNINGSMAN FÖ DEPARTEMENTSRÅD DEPARTEMENTSSEKR DEPÅCHEF DIETIST DIGITALISERARE DIRECTOR DIRECTOR MUSICES DIREKTÖR DIREKTÖR BITRÄDANDE DIREKTÖR (RIKSBANK) DIREKTÖRSASSISTENT DISTRIBUTIONSLEDARE DISTRIBUTÖR DISTRIKTSCHEF DISTRIKTSFÖRSÖKSLED DISTRIKTSLANTMÄTARE DISTR LANTMÄT BITR 23

24 16530 DISTRIKTSVETERINÄR DJURHUSCHEF DJURSJUKVÅRDARE DJURSKÖTARE DJURVÅRDARE DOCENT DOKTOR DOKTORAND DOKUMENTALIST DOKUMENTUNDERSÖKARE DOMARSEKRETERARE DOMPROST DOMSTOLSASSISTENT DOMSTOLSSEKRETERARE DRAMATURG DRIFTADMINISTRATÖR DRIFTASSISTENT DRIFTCHEF DRIFTCHEF BITRÄDANDE DRIFTDIREKTÖR DRIFTELEKTRIKER DRIFTINGENJÖR DRIFTINGENJÖR FÖ DRIFTINTENDENT DRIFTINTENDENT FÖ DRIFTLEDARE DRIFTLEDARE BITR DRIFTMÄSTARE DRIFTOPERATÖR DRIFTPLANERARE DRIFTTEKNIKER DRIFTTEKN FAST ANL DRIFTTEKN FÖRSTE DRIFTVÄRNCHEF DUTY OFFICER DYSLEXIPEDAGOG EFTERBEHANDLARE EKONOM EKONOMI/IT-ANSVARIG EKONOMI-ADMINISTRATI EKONOMIADMINISTRATÖR EKONOMIANSVARIG EKONOMIANSVARIG/KONTORSCHEF EKONOMIASSISTENT EKONOMIBITRÄDE EKONOMICHEF EKONOMICONTROLLER 24

25 18260 EKONOMIDIREKTÖR EKONOMIDIREKTÖR, BIT EKONOMIFÖRESTÅNDARE EKONOMIHANDLÄGG AMU EKONOMIINSPEKTÖR EKONOMI-KURSADMINISTRATÖR EKONOMI-PERSONALADMI EKONOMI-PERSONALADMINISTRATÖR EKONOMISEKRETERARE EKONOMISK ATTACHE EKONOMISKT RÅD EKOTOXIKOLOG EKOTOXIKOLOG FÖRSTE ELCHEF ELDRIFTLEDARE ELEKTRIKER ELEKTROINGENJÖR ELEVASSISTENT ELEVHEMSASSISTENT ELEVHEMSFÖRESTÅNDARE ELEVVÅNINGSFÖRESTÅNDARE ELFÖRMAN ELINGENJÖR ELMÄSTARE ELTEKNIKER ELVERKSREPARATÖR EL-VVS-TEKNIKER ENHETSCHEF ENHETSCHEF BITR ENHETSSEKRETERARE EPIDEMILÄKARE EPIDEMIOLOG ESKADERLÄKARE EU-HANDLÄGGARE EU-INFORMATÖR EU-KOORDINATOR EU-SAMORDNARE FARTYGSINGENJÖR KBV EXAMENSARBETARE EXAMENSHANDLÄGGARE EXAMENSSEKRETERARE EXCERPIST EXPEDITIONSADMINISTRATÖR EXPEDITIONSASSISTENT EXPEDITIONSBITRÄDE EXPEDITIONS- OCH RÄTTSCHEF EXPEDITIONSCHEF 25

26 19180 EXPEDITIONSFÖRESTÅND EXPEDITIONSFÖRMAN EXPEDITIONSTJÄNSTCHE EXP VAKT/VAKTMÄST EXP VAKT/VAKTM FÖ EXPERT EXPERT U-LANDS FAKTOR FAKTURAKONTROLLANT FAKULTETSN.SEKR FAKULTETSSEKRETERARE FARTYGSELEKTRIKER FARTYGSINGENJÖR KBV FARTYGSINSPEKTÖR, EL FARTYGSINSPEKTÖR FÖ FARTYGSINSPEKTÖR, RÄ FARTYGSINSPEKTÖR, SK FARTYGSPLÅTSLAGARE FASTIGHETSCHEF FASTIGHETSINTENDENT FASTIGHETSFÖRVALTARE BITR FASTIGHETSDIREKTÖR FASTIGHETSEKONOM FASTIGHETSINGENJÖR FASTIGHETSRÅD FASTIGHETSFÖRVALTARE FASTIGHETSSKÖTARE FASTIGHETSSKÖTARE FÖ FASTIGHETSTEKNIKER FERIEARBETARE FILIALFÖRESTÅNDARE FILMCENSOR FILM-/VIDEOPRODUCENT FINANSRÅD FISKERIASSISTENT FISKERIBIOLOG FISKERIDIREKTÖR FISKERIINTENDENT FISKERIINTENDENT BI FISKERIKONSULENT FISKODLINGSBITRÄDE FLOTTILJLÄKARE FLYGCHEF KBV FLYGDIR AV 1 GRADEN FLYGDIR AV 2 GRADEN FLYGFÖRARE FLYGHANDLÄGGARE 26

1996 Referenstid 1 september

1996 Referenstid 1 september Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: 019-17 61 09, e-post: fredrik.strohkirch@scb.se

Läs mer

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005

FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(71) FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007

FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(61) FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Lönekartläggning 2010

Lönekartläggning 2010 Dnr UFV-PA 2010/2707 Lönekartläggning 2010 Personalavdelningen 2010-07-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 1. Bakgrund 5 2. Arbetsmetod och genomförande 5 Lönepolitik 5 Lönekartläggning 5 Löneanalys

Läs mer

2000 Referenstid 1 november

2000 Referenstid 1 november Register: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor Kontaktperson: Sofia Nilsson, tel: 019-17 65

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel.

Listan nedan med definierade koder och namn för befattning/aid-etikett innehåller även förtydligande beskrivningar och exempel. Befattning Revisionshistorik Version Datum Beskrivning 3.2 2013-10-22 Uppdatering i enlighet med källkodverkets uppdatering. Tillägg och justering enligt revisionshistorikkolumnen nedan. Detta kodverk

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Bilaga E. Etikettlista AID

Bilaga E. Etikettlista AID Bilaga E. Etikettlista AID Etikett AID Uppdaterad jämfört med publikationen "Arbetsidentifikation (AID)". Uppdateringar markerade i grått. Uppdaterad 2014-06-25 Ledningsarbete Kompletterande chefs-/ledningskod

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014

Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Hitta nya kunder PARADGUIDEN 2014 Nå rätt befattningshavare och företag vi hjälper dig att hitta din målgrupp Varsågod, här är Paradguiden för 2014 ditt verktyg för att hitta nya kunder. Parad är vårt

Läs mer

Alfabetisk förteckning över yrkesbenämningar klassificerade enligt

Alfabetisk förteckning över yrkesbenämningar klassificerade enligt Alfabetisk förteckning över yrkesbenämningar klassificerade enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) Version 2010-02-01 (ersätter tidigare versioner) Detta är en aktualiserad version av förteckningen

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Organisations- och strukturförändringar i staten

Organisations- och strukturförändringar i staten Organisations- och strukturförändringar i staten 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1990 1995 2000 2005 2006 2007 Antal statliga myndigheter och anställda i tusental 1990 2005, prognos över antalet

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Samhällsplaneringens problem

Samhällsplaneringens problem Samhällsplaneringens problem 1 Innehållsförteckning. 2 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 3-4 Riodeklarationen 5 Agenda 21, Riokonferensens handlings-program inför nästa århundrade. 6 Omvärldsanalys.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde

Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Tabell 2.1 Arbetslösa akademiker i Stockholms län - fördelning mellan yrkesområde Yrkesområde Beteckning Antal öppet arbetslösa Antal öppet arbetslösa Andel av alla arbetslösa akademiker akademiker Andel

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer