Protokoll Sammanträdesdatum Sida (30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott"

Transkript

1 (30) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 13 januari 2014, kl , Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) Övriga deltagande Utses att justera Eric Thorstensson, förvaltningschef, Jan-Ola Wirth, VA-ingenjör, 16 Sofia Jonsson, sekreterare Kajsa Berggren, 1 Mikael Salomonsson, kommunchef, 9-11, 14-15, 21 Göran Dahle, personalstrateg, 2-9 Malin Bjurén, turismsamordnare, 12 Magnus Lindström, Räddningstjänsten Vindeln, 24 Kenneth Nilsson, Räddningstjänsten Vindeln, 24 Lars Rudolfsson, Räddningstjänsten Vindeln, 24 Conny Qwarforth, Umeå Brandförsvar och Säkerhet, 24 Fredrik Weinehall, Umeå Brandförsvar och Säkerhet, 24 Mathias Haglund, (s) Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer 1-24 Ordförande Ewa-May Karlsson Mathias Haglund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arbets- och personalutskottet Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

2 (30) Innehållsförteckning Information förstudie biosfärsområde Vindelälven... 3 Lärare Svenska 2, Svenska och Engelska, 1,5 tjänst... 4 Projektingenjör, heltid tillsvidare... 5 Personal till hem för ensamkommande flyktingbarn... 6 Arbetslöshetsstatistik november Kommunstyrelsens delegationsordning... 8 Omställningsstöd och pension förtroendevalda... 9 Ansökan om pensionsförstärkning Avtal med Umeå kommun om konverteringsprojekt i samband med samverkan löneadministration Medarbetarenkäten Översyn av kommunstyrelsens organisation Arrendeavtal för kaffestugan i Mårdsele Bildande av stiftelsen Vindelälvsfiske Effektivare nyttjande av lokaler Investering i egna vindkraftverk Ansökan om upptändning av vägbelysning samt utökning av vägbelysningsanläggningen i Hälsingfors-Hälsingborg Val av ledamöter till Landsbygdsrådet Plogningsbidrag för isbilkörning på Flakabäck Stormskadat elljusspår i Åmsele Beslutsattestanter kommunstyrelsen Återrapport nytt avtal fotbollsprojekt Umeå IK Plan för olycksförebyggande och räddningstjänstsverksamhet Kurser och konferenser Uppföljande möte med brandmännen i Vindeln... 29

3 (30) 1 Dnr 14.K Information förstudie biosfärsområde Vindelälven Projektledare Kajsa Berggren besöker arbets- och personalutskottet för att informera om förstudien biosfärsområde Vindelälven. Förstudien pågår under perioden augusti 2013-augusti 2014, och finansiärer för projektet är WWF(huvudsaklig finansiär), VIKOM samt länsstyrelsen Västerbotten. Området innefattar hela Vindelälven, från fjäll till kust och även Laisälven i Norrbotten ingår. Processen startade med ett upptaktsmöte i Kronlund i maj 2013, där deltagarna fick formulera värden i Vindelälvsdalen. Naturvårdsverket kommer att finansiera sju biosfärsområden i Sverige och Vindelälven är ett av dessa. Totalt finns 621 biosfärsområden i 117 länder. Vindelälven kommer att få finansiering under tre år för att göra en ansökan till UNESCO. Exempel på vad som kan göras i ett biosfärsområde Bestående neutrala gränsöverskridande mötesplatser Hållbar utveckling av näringar, företag, produkter, och tekniker Länka samman projekt för större resurser Stärka band mellan stad och land (fjäll och kust) Hållbar turismutveckling Marknadsföring, PR Sammanställning av lokal kunskap och tradition Lokal delaktighet i att bevara och utveckla biologisk mångfald Resurser och initiativ för utbildning, forskning mm Beslutsunderlag - Presentation Biosfärsområde Vindelälven, den 13 januari Informationen är delgiven.

4 (30) 2 Dnr 14.K Lärare Svenska 2, Svenska och Engelska, 1,5 tjänst Barn- och utbildningsförvaltningen behöver förstärka organisationen inom Komvux med 1,5 tjänst lärare som har behörighet att undervisa inom Svenska 2, Svenska och Engelska. Behovet grundas i en ökande inflyttning av nyanlända och en återbesättning efter pensionsavgång inom Komvux. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering. Förvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering.

5 (30) 3 Dnr 14.K Projektingenjör, heltid tillsvidare Kommunstyrelsen behöver förstärka organisationen med en projektingenjör, heltid tillsvidare. Bakgrunden är det behov av kompetens som finns i organisationen sedan den tidigare tekniske chefen slutat sin anställning. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att förvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering. Förvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering.

6 (30) 4 Dnr 14.K Personal till hem för ensamkommande flyktingbarn Socialförvaltningen behöver förstärka organisationen med tre deltidsanställningar för att öka antalet platser för ensamkommande flyktingungdomar. Anställningarna är tidsbegränsade till 31/ Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att socialförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering. Förvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering.

7 (30) 5 Dnr 13.K Arbetslöshetsstatistik november 2013 Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Månad Nov Sep Nov Sep Kommunens unga år Kvinnor 9 4,7% ,3% 12 Män 15 7,2% ,8% 7 Kommunens vuxna Kvinnor 46 3,1% ,9% 46 Män 46 2,9% ,7% 37 Utrikes födda Kvinnor 12 8,6% ,4% 5 Män 7 6,7% ,% 12 Arbets- och personalutskottet diskuterar statistiken och konstaterar att arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg. Informationen är delgiven.

8 (30) 6 Dnr 13.K Kommunstyrelsens delegationsordning Arbets- och personalutskottet diskuterar huruvida behov ännu föreligger av att utskottet ska avgöra om kommunens rekryteringar ska ske externt eller ej. Bakgrunden till att externrekrytering beslutas av arbets- och personalutskottet är att genom en central funktion kunna säkerställa att ingen övertalig person förbises vid eventuella rekryteringar. Istället föreslås att det i arbets- och personalutskottet ska finnas en återkommande avrapporteringspunkt. Även ansökningar om pensionsförstärkning diskuteras och föreslås delegeras till tjänsteman. Uppdras till personalstrateg Göran Dahle att se över kommunstyrelsens delegationer för personalärenden och återkomma med ett nytt förslag.

9 (30) 7 Dnr 14.K Omställningsstöd och pension förtroendevalda Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelsernas innehåll, och kommentarer till bestämmelserna framgår av bilagor. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås kommunstyrelsen besluta att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga. Beslutsunderlag - Personalstrateg Göran Dahles skrivelse den 13 januari Cirkulär ang bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga - Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

10 (30) 8 Dnr 13.K Ansökan om pensionsförstärkning En personal inom kommunens äldreomsorg har lämnat i ansökan om pensionsförstärkning för att avgå med pension vid 63 års ålder fr.o.m. den 1 juli Pensionsförstärkningen utgår enligt kommunens riktlinjer med 15 % av lönen vid avgångstillfället. Socialförvaltningen bedömer att förvaltningens pågående omställningsarbete underlättas genom att bevilja pensionsförstärkningen. Kostnaden belastar socialförvaltningen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att ansökan om pensionsförstärkningen beviljas. Beslutsunderlag - Pensionsansökan daterad den 9 december Ansökan om pensionsförstärkningen beviljas.

11 (30) 9 Dnr 13.K Avtal med Umeå kommun om konverteringsprojekt i samband med samverkan löneadministration Vindelns kommun och Umeå kommun har beslutat om gemensam nämnd för drift av personaladministrativa system. Samverkan bygger på att Vindelns kommuns löneadministration sker i de system som Umeå kommun har för ändamålet. Ett genomförandeprojekt innebär att Umeå kommun träffar avtal med systemleverantören om konverteringsarbetet. I beslutsunderlagen för samverkansarbetet har förutsatts att kostnader som uppstår för konvertering av uppgifter från Vindelns nuvarande system till Umeå kommuns system ska bekostas av Vindelns kommun i samband med genomförandet. Umeå kommun har, efter förhandlingar med leverantören, fått ett avtalsförslag gällande tilläggsavtal till Umeå kommuns nu gällande avtal. Avtalsförslaget omfattar dels kostnad och aktiviteter för konverteringsprojektet, dels avtal om löpande licenskostnad vid drifttagande. Umeå kommun önskar att Vindelns kommun formellt fattar beslut om att kostnaderna för konvertering enligt avtalet bekostas av Vindelns kommun. Umeå kommun fakturerar Vindelns kommun för konverteringkostnaderna enligt redovisat avtalsförslag. Kostnaderna uppgår enligt avtalet till 840 tkr. Utöver CGI s konsulttid beräknas även EVRY (vår nuvarande leverantör) att behöva engageras. I hittillsvarande kalkyl har vi beräknat 100 timmar à 1400 kr för det. Kalkylen som redovisades inför beslut om gemensam nämnd redovisade en uppskattad konsultkostnad för genomförandet som uppgår till kr. Vi räknar med att genomförandet kan genomföras inom den hittills redovisade kostnadsramen. Avtalsförslaget från CGI visar även en lägre löpande underhållskostnad än vad vi tidigare redovisat. Avtalet pekar på att de årliga kostnaderna för löneadministrationen kommer att vara kr per år lägre än vad vi tidigare kalkylerat. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att bekräfta Vindelns kommuns avsikt att bära konsultkostnader som uppstår i samband

12 (30) med konvertering av uppgifter till Umeå kommuns lönesystem, i enlighet med det avtal som tecknas mellan Umeå kommun och systemleverantören. Beslutsunderlag - Personalstrateg Göran Dahles skrivelse den 13 januari Tilläggsavtal mellan Umeå kommun och CGI, daterat den 13 januari Reviderad kalkyl för konverteringsprojekt, daterat den 13 januari 2014 Vindelns kommun beslutar att bära de konsultkostnader som uppstår i samband med konvertering av uppgifter till Umeå kommuns lönesystem, i enlighet med det avtal som tecknas mellan Umeå kommun och systemleverantören.

13 (30) 10 Dnr 13.K Medarbetarenkäten 2013 Arbets- och personalutskottet behandlade resultatet av medarbetarenkäten den 4 november 2013, 212. Följande resultat uppvisades för enkätens fokusområden; Mål och uppdrag 4,5 4,6 Kompetens och utveckling 4,7 4,6 Information 4,9 5,0 Medarbetarskap 4,9 5,0 Arbetsgemenskapen 5,4 5,4 Ledarskap 4,3 4,5 Medarbetar och utvecklingssamtal 3,7 3,4 Hälsa 4,3 4,4 Nöjdmedarbetarindex ligger på 4, Arbets- och personalutskottet beslutade den 4 november att uppdra till personalstrateg Göran Dahle att sammanställa en övergripande bild av de handlingsplaner som verksamheterna ska ta fram. Vidare uppdrogs till kommunchef Mikael Salomonsson och förvaltningschef Eric Thorstensson att vid arbets- och personalutskottet den 2 december redovisa resultatet av medarbetarenkäten för sina respektive ansvarsområden. Kommunchef Mikael Salomonsson redogör för medarbetarenkätens resultat för ledningsgruppen och informerar om att man valt ut följande fokusområden att arbeta vidare med; hälsa, mål och uppdrag samt medarbetarskap. Förvaltningschef Eric Thorstensson redogör för resultatet för förvaltningen och konstaterar att det ligger något lägre än Arbetet med fokusområden är ännu inte slutfört. Informationen är delgiven.

14 (30) 11 Dnr 13.K Översyn av kommunstyrelsens organisation Kommunstyrelsen har beslutat att inför 2014 omorganisera enheten för Kommunikation & Tillväxt. Majoriteten har arbetat fram ett förslag, benämnt alternativ 3, för att organisera verksamheten inom Kommunikation & Tillväxt. Detta utgår ifrån att verksamheten bemannas med följande tjänster; Föreningsutvecklare, 1,0 tjänst Kommunikatör, 1,0 tjänst Turism/Näringsliv/Adm, 0,5 tjänst Vid kommunstyrelsens möte den 26 november 2013, 185, fick förvaltningschef Eric Thorstensson i uppdrag att samverka förslag till ändring av kommunstyrelsens organisation enligt alternativ 3. Vidare uppdrogs till förvaltningschef Eric Thorstensson att inleda rekryteringsprocessen av tjänsterna näringsliv/turism, kommunikatör och föreningsutvecklare. Tjänsterna kommunikatör och föreningsutvecklare externannonseras. Kommunstyrelsen delegerade till arbets- och personalutskottet att besluta i ärendet när nödvändiga förhandlingar är gjorda. Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning i ärendet, se aktbilaga. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013, den 11 november 2013, Organisationsschema alt 3 daterad den 11 november den 4 november 2013, Organisationsschema alt 2 daterad den 28 oktober Organisationsschema alt 1 daterad den 10 september den 25 juni 2013, 138. Kommunstyrelsen förvaltningsorganisation ändras enligt alternativ 3.

15 (30) 12 Dnr 13.K Arrendeavtal för kaffestugan i Mårdsele Vindelns kommun har under hösten sökt arrendator till anläggningen vid Mårdseleforsen, då befintligt avtal gått ut. Genom annonsering via hemsidan, VK, Folkbladet och Vindelbladet har man sökt intresseanmälningar. Två fullgoda intressenter har intervjuats och visning av anläggningen har skett i de fall där det krävts. Båda intressenterna har fått svara på samma frågor som sen utvärderats. Turismsamordnare Malin Bjurén informerar om att vissa åtgärder måste vidtas i lokalen, bl.a. ska en matta åtgärdas och väggarna behöver målas. Önskemål har funnits om att få vintervatten, dock måste den höga floridhalten i vattnet åtgärdas med ett reningsfilter. Naturvårdsverket står kostnaderna för investeringarna i fastigheten. Nuvarande arrendator Peter Green fortsätter driva Mårdsele kaffestuga under 2014 då kommunens beslut dragit ut på tiden och arrendatorn bör få tid att ställa om sin verksamhet. Aurora Borealis Adventure utses som ny arrendator för Mårdseleforsens kaffestuga fr.o.m. 1 januari 2015 med följande motivering; Vindelns kommun hoppas på en fortsatt utveckling av Mårdseleforsen som besöksmål och den sammantagna bedömningen har gjorts utifrån intressentens ambition att utveckla anläggningen. Arrendeavtalet med Aurora Borealis Adventure skrivs på 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

16 (30) 13 Dnr 13.K Bildande av stiftelsen Vindelälvsfiske Vattenfall har i förlikningsavtalet med fiskerättsägarna förbundit sig att avsätta 25 milj kr i 2007 års penningsvärde för fiskeutvecklande åtgärder i Vindelälven med dess biflöden samt Umeälven på sträckan från havet till sammanflödet med Vindelälven. Utredningar visar att den fördelaktigaste förvaltningsformen av medlen är en stiftelse. Vattenfall har meddelat att man inte har för avsikt att stå som bildare av stiftelsen. Vindelns kommun tillfrågades i september av advokat Nils Rinander, representant för enskilda fiskerättsägare i Vindelälven, om man var villig att stå som bildare av stiftelses om ska förvalta ersättning för skada på det enskilda fisket. Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig positiv till att stå som bildare av stiftelsen. Vattenfall överför i samband med bildandet av stiftelsen 25 milj kr i 2007 års penningvärde till Vindelns kommun som blir stiftelsens kapital. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att För fiskeutvecklande åtgärder som gynnar fisket i Vindelälven uppströms Stornorrfors dämningsområde överlämnar Vindelns kommun 25 miljoner kr (tjugofem miljoner kronor) till inrättande av en stiftelse. Följande föreskrifter skall gälla för stiftelsen; 1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Vindelälvsfiske. 2. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att utge bidrag till projekt och investeringar som syftar till att förbättra fiskeproduktionen och fiskeresurser samt nyttjande av detsamma inom Vindelälvens avrinningsområde. 3. Stiftelsen skall ha en egen förvaltning. 4. Till stiftelsens första styrelse utses, en representant för Lycksele

17 (30) kommun, Maria Gustafsson, Ronny Eklund, Jan Boman och Erik Thorstensson, sistnämnde ordförande, med en mandattid gällande till närmast kommande Vindelälvens Fiskeråds årstämma. Till ersättare utses en representant för Lycksele och Gustav Hällström. 5. Styrelsen skall därefter utses på det sätt som anges i stiftelsens stadgar 6. För stiftelsen skall gälla till detta förordnande bifogade stadgar. Beslutsunderlag - Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse, den 2 januari Förslag till stadgar för stiftelsen Vindelälvsfiske. Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet noterar att Lycksele kommun har meddelat att de kommer att inkomma efter deras arbetsutskott den 14 januari med namn på en ordinarie ledamot samt en ersättare till den interimsstyrelse som bildas. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag.

18 (30) 14 Dnr 13.K Effektivare nyttjande av lokaler I budgetberedningen och ledningsgruppen har avsaknaden av incitament för att effektivt nytta lokaler diskuterats. I dag tillhandahåller kommunstyrelsen lokaler till alla verksamheter och tar kostnaden. För att jämförelser mellan kommuner ska bli rättvisande, redovisas lokalkostnader i statiskunderlagen till t.ex. SCB på respektive verksamhet. Men dagens sätt att hantera lokalkostnader ges varken morötter eller piskor till verksamheterna att hushålla med lokalerna. Vid arbets- och personalutskottets möte den 2 december 2013, 243, uppdrogs till ledningsgruppen att till arbets- och personalutskottet den 13 januari lämna förslag på hantering för ett effektivare nyttjande av lokaler. Ett uppdrag skickas till budgetberedningen i samband med att kommunstyrelsen behandlar budgetramarna för Beslutsunderlag - den 2 december 2013, Ledningsgruppens skrivelse den 26 november Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om att frågan har diskuterats i ledningsgruppen och att man är överens om att man aktivt måste arbeta med frågan. En diskussion förs kring möjligheten att skapa ett trygghetsboende på Almagården, när de tidigare planerna på ett trygghetsboende på Solhaga inte kunnat genomföras. Uppdras till kommunchef Mikael Salomonsson att tillsammans med socialförvaltningen och VIBO se över nyttjandet av Almagårdens lokaler.

19 (30) 15 Dnr 13.K Investering i egna vindkraftverk Fred Olsen Renewebles är nu långt framme i sina planera på att bygga vindkraftsparken på Fäbodliden. Vindelns kommun har krävt att möjlighet ska finnas för kommunen att köpa in sig i vindkraftsparken som delägare eller äga egna verk. Fred Olsen vill nu att kommunen lämnar besked om hur man ställer sig till att investera i vindkraft. Vid arbets- och personalutskottets möte den 7 oktober 2013, 196, uppdrogs till förvaltningschef Eric Thorstensson att anlita en konsult för att ta fram en kalkyl för en investering i ett vindkraftverk alternativt en andel i hela parken. Beslutsunderlag - den 7 oktober 2o13, Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut, daterat den 30 september 2013 med bilagorna: o Skatter och lagar, ekonomisk kalkyl. Förvaltningschef Eric Thorstensson redogör för den investeringskalkyl som KPMG har tagit fram för en investering i vindkraft. Uppdras till förvaltningschef Eric Thorstensson och kommunchef Mikael Salomonsson att utreda frågan vidare.

20 (30) 16 Dnr 12.K Ansökan om upptändning av vägbelysning samt utökning av vägbelysningsanläggningen i Hälsingfors-Hälsingborg I skrivelse, , har ett antal företag som regelbundet/dagligen trafikerar väg AC 614, östra sidan Umeälven vid Hälsingfors Hälsingborg, framhållit behov av utökad vägbelysning på sträckan bron (över Umeälven) till Ramsjövägen. Under 2012 tändes 5 ljuspunkter som tidigare varit släckta. Man vill nu att fem, sedan tidigare släckta, ljuspunkter tänds upp samt att fyra nya ljuspunkter sätts upp. Vägen har klass BK1 och är enda utfart mot E12 för tung trafik från det åkeri som finns i Hälsingfors samt timmertransporter som kommer via Ramsjövägen. Till Hälsingborgs lantbruk trafikeras vägen av bl.a. mjölkbil, slakteribil samt foderbil men också med traktorer och redskap. Dessutom trafikeras vägen av annan trafik till och från företag i området samt till andra boende i området. Många barn använder sträckan som skolväg men också för att besöka varandra. Vägen nyttjas också ofta som ridväg och promenadväg. Vägen är smal, bredden varierar mellan 4,6 till 5,0 meter, vilket innebär ökad risk för oskyddade trafikanter. Eftersom tung trafik inte kan mötas måste man förvarna via kommunikationsradio. Längs den sträcka som avses i ansökan bor 7 vuxna och 9 barn i åldrar från 1 till 13 år. Längs sträckan mellan kraftverken finns 28 barn i ålder 1-18 år. Ny belysning med fyra ljuspunkter inklusive kabel kostar ca kronor. Byte av armaturer i den gamla anläggningen kostar ca kronor. Driftkostnaden för ytterligare 9 ljuspunkter är ca 4500 kr/år. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt något av alternativen Att byta ut fem gamla armaturer som nu är släckta och tända dessa, samt sätta upp fyra nya ljuspunkter där belysning saknas helt. Kostnad ca kronor. Driftkostnad ca 4500 kr/år. 2 Att byta fem gamla armaturer som nu är släckta och tända dessa. Kostnad ca kronor. Driftkostnad ca kronor/år.

21 (30) 3 Att inte bifalla begäran. Beslutsunderlag - Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse den 6 december Karta Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1; att byta ut fem gamla armaturer som nu är släckta och tända dessa, samt sätta upp fyra nya ljuspunkter där belysning saknas helt. Beslutet motiveras med att vägen har bärighetsklass BK1 och är den enda utfarten mot E12 för tung trafik från det åkeri som finns i Hälsingfors, samt de timmertransporter som kommer via Ramsjövägen. Vägen är dessutom smal, vilket innebär en ökad risk för oskyddade trafikanter. Kostnaden beräknas till ca kronor som belastar investeringskonto vägbelysningar. Driftkostnaden beräknas till ca kr/år.

22 (30) 17 Dnr 14.K Val av ledamöter till Landsbygdsrådet Arbets- och personalutskottet träffade landsbygdsrådet den 7 oktober 2013, 204, för diskussion om rådets verksamhet och plan för kommande år. Vid mötet meddelade landsbygdsrådet att man saknar en valberedning, och arbets- och personalutskottet fick därmed överta frågan. Kommunstyrelsen ska för 2014 välja nya ledamöter till Landsbygdsrådet. Följande ledamöter har avsagt sig sina uppdrag Jeanette Knutstam, Överrödå Majken Ekman, Åmsele Astrid Brorsson, Vindelånäset Ställer upp för omval Tommy Åström, Granö Ingrid Rehn, Strandåker Sven-Åke Granberg, Tvärålund Ronny Eklund, Åmsele, är vald för ytterligare ett år. Arbets- och personalutskottets behandling En diskussion förs kring det faktum att 3 ledamöter valt att avsluta sina uppdrag och att rådet för närvarande saknar valberedning. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter till Landsbygdsrådet 2014; Tommy Åström, Granö Ingrid Rehn, Strandåker Sven-Åke Granberg, Tvärålund Ronny Eklund, Åmsele Uppdras till landsbygdsrådet att tillsammans med föreningsutvecklaren under 2014 utreda förutsättningarna och behoven av landsbygdsrådets verksamhet.

23 (30) 18 Dnr 13.K Plogningsbidrag för isbilkörning på Flakabäck Vännäs Motorklubb, genom Roger Sandström, ansöker om ett plogningsbidrag för isbilskörning på Flakabäck i Vindeln. Det finns ett stort intresse bland Vindelnborna och framför allt bland de yngre ungdomarna att nyttja vinterbanan. Beloppet man ansöker om är kronor för vintern Tidigare plogades banan upp av Vindelns Motorsällskap som då beviljades kronor i plogningsbidrag för vintersäsongen, ett så kallat anläggningsbidrag. Vindelns Motorsällskap har upphört och ingår numera i Vännäs Motorklubb. Enligt Vindelns kommuns nuvarande regelverk, som ska ses över, utbetalas inga bidrag till föreningar i andra kommuner. Förvaltningschef Eric Thorstensson och enhetschef Gudrun Lycksells förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar Vännäs Motorklubb ett bidrag på kronor i plogningsbidrag (anläggningsbidrag) för vintern 2014, detta med hänsyn av att intresset är stort bland Vindelnborna och då främst bland de yngre ungdomarna samt att bidragsreglerna ska ses över under Beslutsunderlag - Ansökan från Vännäs Motorklubb, den 19 december Vännäs Motorklubb beviljas ett bidrag på kronor i plogningsbidrag (anläggningsbidrag) för vintern 2014, detta med hänsyn av att intresset är stort bland Vindelnborna och då främst bland de yngre ungdomarna samt att bidragsreglerna ska ses över under 2014.

24 (30) 19 Dnr 13.K Stormskadat elljusspår i Åmsele Efter de stormar som under hösten härjade i Västerbotten och som även drog fram inom Vindelns kommun så har elljusspåret i Åmsele drabbats hårt. Efter första stormen sattes nya armaturer upp som Åmsele Sportklubb ordnade på egen hand, utan några bidrag från kommunen. Ytterligare en storm kom och förstörde spåret igen med vindfällor, kabelbrott, säkringshållare, avbrutna stolpar, armaturer m.m. Länsförsäkringar har gått in och täck upp allt förutom en självrisk på kronor, en kostnad som föreningen har svårt att själva finansiera. Från Åmsele samhällsnämnd kan föreningen få ett bidrag på kronor. Åmsele Sportklubb ansöker om resterande belopp på kronor för att täcka kostnaden för självrisken. Förvaltningschef Eric Thorstensson och enhetschef Gudrun Lycksells förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar Åmsele Sportklubb ett bidrag på kronor för att täcka kostnaden för självrisken. Finansiering sker ur anslaget till föreningsstöd, verksamhet 450 Beslutsunderlag - Skrivelse från Åmsele sportklubb, den 25 november Åmsele Sportklubb beviljas ett bidrag på kronor för att täcka kostnaden för självrisken. Finansiering sker ur anslaget till föreningsstöd, verksamhet 450.

25 (30) 20 Dnr 14.K Beslutsattestanter kommunstyrelsen 2014 Ett förslag till beslutsattestanter samt en förteckning över investeringsansvariga har upprättats för kommunstyrelsen Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förteckning över beslutsattestanter samt investeringsansvariga Beslutsunderlag - Förteckning beslutsattestanter 2014 för kommunstyrelsen, den 10 januari Förteckning investeringsansvariga 2014, den 13 januari Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förteckning över beslutsattestanter samt investeringsansvariga 2014.

26 (30) 21 Dnr 11.K Återrapport nytt avtal fotbollsprojekt Umeå IK Umeå IK:s klubbchef Niklas Westman och VIF:s ordförande Johan Åsberg besöker kommunstyrelsen för att informera om de aktiviteter som hittills har genomförts i projektet samt kommande års verksamhet. Projektets avtalsperiod löper från den 1 december 2011 t.o.m. den 1 november Syftet med projektet är att stärka unga tjejers framtidstro om hemorten, främja hälsan och förbättra chanserna för det lokala näringslivet att finna kvinnlig arbetskraft med lokal förankring och därmed på sikt minska utflyttningen från Vindelns kommun och öka jämställdheten. Följande delmål finns för projekttiden; Minst 30 nya fotbollstjejer till Vindelns IF och Tvärålunds IF Minst 6 aktivitetsdagar där spelar från UIK agerar förebilder och inspiratörer. Årligen återkommande fotbollsskola Årligen återkommande aktivitetsdag arrangerad av kommunen och näringslivet. Vid kommunstyrelsens möte den 26 november 2013, 181, beslutades att uppdra till kommunchef Mikael Salomonsson att till kommunstyrelsen i januari 2014 presentera en utvärdering av projektets första två år samt omförhandla avtalet inför en eventuell förlängning. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013, 181. Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om att avtalet har omförhandlat med utfallet en halverad ersättning för den sista perioden samt att utbetalningen villkorats till genomförande av de åtaganden som beskrivs i avtalet. Enligt överenskommelsen ersätts Umeå IK Fotbollsförening med kr för kvarvarande avtalsperiod, förutsatt att parters åtaganden beskrivna i avtalet i sin helhet fullföljs. Ersättningen utbetalas senast , förutsatt att planerad match i Svenska cupen mellan Umeå IK FF och Piteå IF den 29 mars genomförts.

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-11-26 1(24) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.00, 13.00-13.50

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-11-26 1(24) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.00, 13.00-13.50 2013-11-26 1(24) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 26 november 2013, kl 10.00-12.00, 13.00-13.50 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c) Simon

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 3 december 2012, kl. 08.00-12.30 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 27 augusti 2012, kl. 08.00-12.00 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-10 1(28) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-02-10 1(28) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2014-02-10 1(28) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 10 februari 2014, kl. 08.00-12.00, 13.00-14.20 Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Dan Oskarsson, (s), tj ers

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Dan Oskarsson, (s), tj ers 2014-03-10 1(34) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 10 mars 2014, kl. 08.30-12.00, 13.00-16.00 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(11) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1

Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Kommunstyrelsen 2015-06-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ravinen kl. 08.00-09.00 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Sverker Holgersson Ewa Stuge (M) Bengt

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 2015-03-25 3(22) Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 På kommunstyrelsen sammanträde den 25 mars kommer Greger Jonsson och informerar om vattenråd 10. 2015-03-25 4(22) Dnr K-2014-23 Bokslut 2014 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer