Protokoll Sammanträdesdatum Sida (30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott"

Transkript

1 (30) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 13 januari 2014, kl , Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) Övriga deltagande Utses att justera Eric Thorstensson, förvaltningschef, Jan-Ola Wirth, VA-ingenjör, 16 Sofia Jonsson, sekreterare Kajsa Berggren, 1 Mikael Salomonsson, kommunchef, 9-11, 14-15, 21 Göran Dahle, personalstrateg, 2-9 Malin Bjurén, turismsamordnare, 12 Magnus Lindström, Räddningstjänsten Vindeln, 24 Kenneth Nilsson, Räddningstjänsten Vindeln, 24 Lars Rudolfsson, Räddningstjänsten Vindeln, 24 Conny Qwarforth, Umeå Brandförsvar och Säkerhet, 24 Fredrik Weinehall, Umeå Brandförsvar och Säkerhet, 24 Mathias Haglund, (s) Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer 1-24 Ordförande Ewa-May Karlsson Mathias Haglund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arbets- och personalutskottet Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

2 (30) Innehållsförteckning Information förstudie biosfärsområde Vindelälven... 3 Lärare Svenska 2, Svenska och Engelska, 1,5 tjänst... 4 Projektingenjör, heltid tillsvidare... 5 Personal till hem för ensamkommande flyktingbarn... 6 Arbetslöshetsstatistik november Kommunstyrelsens delegationsordning... 8 Omställningsstöd och pension förtroendevalda... 9 Ansökan om pensionsförstärkning Avtal med Umeå kommun om konverteringsprojekt i samband med samverkan löneadministration Medarbetarenkäten Översyn av kommunstyrelsens organisation Arrendeavtal för kaffestugan i Mårdsele Bildande av stiftelsen Vindelälvsfiske Effektivare nyttjande av lokaler Investering i egna vindkraftverk Ansökan om upptändning av vägbelysning samt utökning av vägbelysningsanläggningen i Hälsingfors-Hälsingborg Val av ledamöter till Landsbygdsrådet Plogningsbidrag för isbilkörning på Flakabäck Stormskadat elljusspår i Åmsele Beslutsattestanter kommunstyrelsen Återrapport nytt avtal fotbollsprojekt Umeå IK Plan för olycksförebyggande och räddningstjänstsverksamhet Kurser och konferenser Uppföljande möte med brandmännen i Vindeln... 29

3 (30) 1 Dnr 14.K Information förstudie biosfärsområde Vindelälven Projektledare Kajsa Berggren besöker arbets- och personalutskottet för att informera om förstudien biosfärsområde Vindelälven. Förstudien pågår under perioden augusti 2013-augusti 2014, och finansiärer för projektet är WWF(huvudsaklig finansiär), VIKOM samt länsstyrelsen Västerbotten. Området innefattar hela Vindelälven, från fjäll till kust och även Laisälven i Norrbotten ingår. Processen startade med ett upptaktsmöte i Kronlund i maj 2013, där deltagarna fick formulera värden i Vindelälvsdalen. Naturvårdsverket kommer att finansiera sju biosfärsområden i Sverige och Vindelälven är ett av dessa. Totalt finns 621 biosfärsområden i 117 länder. Vindelälven kommer att få finansiering under tre år för att göra en ansökan till UNESCO. Exempel på vad som kan göras i ett biosfärsområde Bestående neutrala gränsöverskridande mötesplatser Hållbar utveckling av näringar, företag, produkter, och tekniker Länka samman projekt för större resurser Stärka band mellan stad och land (fjäll och kust) Hållbar turismutveckling Marknadsföring, PR Sammanställning av lokal kunskap och tradition Lokal delaktighet i att bevara och utveckla biologisk mångfald Resurser och initiativ för utbildning, forskning mm Beslutsunderlag - Presentation Biosfärsområde Vindelälven, den 13 januari Informationen är delgiven.

4 (30) 2 Dnr 14.K Lärare Svenska 2, Svenska och Engelska, 1,5 tjänst Barn- och utbildningsförvaltningen behöver förstärka organisationen inom Komvux med 1,5 tjänst lärare som har behörighet att undervisa inom Svenska 2, Svenska och Engelska. Behovet grundas i en ökande inflyttning av nyanlända och en återbesättning efter pensionsavgång inom Komvux. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering. Förvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering.

5 (30) 3 Dnr 14.K Projektingenjör, heltid tillsvidare Kommunstyrelsen behöver förstärka organisationen med en projektingenjör, heltid tillsvidare. Bakgrunden är det behov av kompetens som finns i organisationen sedan den tidigare tekniske chefen slutat sin anställning. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att förvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering. Förvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering.

6 (30) 4 Dnr 14.K Personal till hem för ensamkommande flyktingbarn Socialförvaltningen behöver förstärka organisationen med tre deltidsanställningar för att öka antalet platser för ensamkommande flyktingungdomar. Anställningarna är tidsbegränsade till 31/ Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunen Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att socialförvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering. Förvaltningen tillåts besätta personalbehovet genom externrekrytering.

7 (30) 5 Dnr 13.K Arbetslöshetsstatistik november 2013 Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd Månad Nov Sep Nov Sep Kommunens unga år Kvinnor 9 4,7% ,3% 12 Män 15 7,2% ,8% 7 Kommunens vuxna Kvinnor 46 3,1% ,9% 46 Män 46 2,9% ,7% 37 Utrikes födda Kvinnor 12 8,6% ,4% 5 Män 7 6,7% ,% 12 Arbets- och personalutskottet diskuterar statistiken och konstaterar att arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg. Informationen är delgiven.

8 (30) 6 Dnr 13.K Kommunstyrelsens delegationsordning Arbets- och personalutskottet diskuterar huruvida behov ännu föreligger av att utskottet ska avgöra om kommunens rekryteringar ska ske externt eller ej. Bakgrunden till att externrekrytering beslutas av arbets- och personalutskottet är att genom en central funktion kunna säkerställa att ingen övertalig person förbises vid eventuella rekryteringar. Istället föreslås att det i arbets- och personalutskottet ska finnas en återkommande avrapporteringspunkt. Även ansökningar om pensionsförstärkning diskuteras och föreslås delegeras till tjänsteman. Uppdras till personalstrateg Göran Dahle att se över kommunstyrelsens delegationer för personalärenden och återkomma med ett nytt förslag.

9 (30) 7 Dnr 14.K Omställningsstöd och pension förtroendevalda Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelsernas innehåll, och kommentarer till bestämmelserna framgår av bilagor. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås kommunstyrelsen besluta att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga. Beslutsunderlag - Personalstrateg Göran Dahles skrivelse den 13 januari Cirkulär ang bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga - Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

10 (30) 8 Dnr 13.K Ansökan om pensionsförstärkning En personal inom kommunens äldreomsorg har lämnat i ansökan om pensionsförstärkning för att avgå med pension vid 63 års ålder fr.o.m. den 1 juli Pensionsförstärkningen utgår enligt kommunens riktlinjer med 15 % av lönen vid avgångstillfället. Socialförvaltningen bedömer att förvaltningens pågående omställningsarbete underlättas genom att bevilja pensionsförstärkningen. Kostnaden belastar socialförvaltningen. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att ansökan om pensionsförstärkningen beviljas. Beslutsunderlag - Pensionsansökan daterad den 9 december Ansökan om pensionsförstärkningen beviljas.

11 (30) 9 Dnr 13.K Avtal med Umeå kommun om konverteringsprojekt i samband med samverkan löneadministration Vindelns kommun och Umeå kommun har beslutat om gemensam nämnd för drift av personaladministrativa system. Samverkan bygger på att Vindelns kommuns löneadministration sker i de system som Umeå kommun har för ändamålet. Ett genomförandeprojekt innebär att Umeå kommun träffar avtal med systemleverantören om konverteringsarbetet. I beslutsunderlagen för samverkansarbetet har förutsatts att kostnader som uppstår för konvertering av uppgifter från Vindelns nuvarande system till Umeå kommuns system ska bekostas av Vindelns kommun i samband med genomförandet. Umeå kommun har, efter förhandlingar med leverantören, fått ett avtalsförslag gällande tilläggsavtal till Umeå kommuns nu gällande avtal. Avtalsförslaget omfattar dels kostnad och aktiviteter för konverteringsprojektet, dels avtal om löpande licenskostnad vid drifttagande. Umeå kommun önskar att Vindelns kommun formellt fattar beslut om att kostnaderna för konvertering enligt avtalet bekostas av Vindelns kommun. Umeå kommun fakturerar Vindelns kommun för konverteringkostnaderna enligt redovisat avtalsförslag. Kostnaderna uppgår enligt avtalet till 840 tkr. Utöver CGI s konsulttid beräknas även EVRY (vår nuvarande leverantör) att behöva engageras. I hittillsvarande kalkyl har vi beräknat 100 timmar à 1400 kr för det. Kalkylen som redovisades inför beslut om gemensam nämnd redovisade en uppskattad konsultkostnad för genomförandet som uppgår till kr. Vi räknar med att genomförandet kan genomföras inom den hittills redovisade kostnadsramen. Avtalsförslaget från CGI visar även en lägre löpande underhållskostnad än vad vi tidigare redovisat. Avtalet pekar på att de årliga kostnaderna för löneadministrationen kommer att vara kr per år lägre än vad vi tidigare kalkylerat. Personalstrateg Göran Dahles förslag till beslut beslutar att bekräfta Vindelns kommuns avsikt att bära konsultkostnader som uppstår i samband

12 (30) med konvertering av uppgifter till Umeå kommuns lönesystem, i enlighet med det avtal som tecknas mellan Umeå kommun och systemleverantören. Beslutsunderlag - Personalstrateg Göran Dahles skrivelse den 13 januari Tilläggsavtal mellan Umeå kommun och CGI, daterat den 13 januari Reviderad kalkyl för konverteringsprojekt, daterat den 13 januari 2014 Vindelns kommun beslutar att bära de konsultkostnader som uppstår i samband med konvertering av uppgifter till Umeå kommuns lönesystem, i enlighet med det avtal som tecknas mellan Umeå kommun och systemleverantören.

13 (30) 10 Dnr 13.K Medarbetarenkäten 2013 Arbets- och personalutskottet behandlade resultatet av medarbetarenkäten den 4 november 2013, 212. Följande resultat uppvisades för enkätens fokusområden; Mål och uppdrag 4,5 4,6 Kompetens och utveckling 4,7 4,6 Information 4,9 5,0 Medarbetarskap 4,9 5,0 Arbetsgemenskapen 5,4 5,4 Ledarskap 4,3 4,5 Medarbetar och utvecklingssamtal 3,7 3,4 Hälsa 4,3 4,4 Nöjdmedarbetarindex ligger på 4, Arbets- och personalutskottet beslutade den 4 november att uppdra till personalstrateg Göran Dahle att sammanställa en övergripande bild av de handlingsplaner som verksamheterna ska ta fram. Vidare uppdrogs till kommunchef Mikael Salomonsson och förvaltningschef Eric Thorstensson att vid arbets- och personalutskottet den 2 december redovisa resultatet av medarbetarenkäten för sina respektive ansvarsområden. Kommunchef Mikael Salomonsson redogör för medarbetarenkätens resultat för ledningsgruppen och informerar om att man valt ut följande fokusområden att arbeta vidare med; hälsa, mål och uppdrag samt medarbetarskap. Förvaltningschef Eric Thorstensson redogör för resultatet för förvaltningen och konstaterar att det ligger något lägre än Arbetet med fokusområden är ännu inte slutfört. Informationen är delgiven.

14 (30) 11 Dnr 13.K Översyn av kommunstyrelsens organisation Kommunstyrelsen har beslutat att inför 2014 omorganisera enheten för Kommunikation & Tillväxt. Majoriteten har arbetat fram ett förslag, benämnt alternativ 3, för att organisera verksamheten inom Kommunikation & Tillväxt. Detta utgår ifrån att verksamheten bemannas med följande tjänster; Föreningsutvecklare, 1,0 tjänst Kommunikatör, 1,0 tjänst Turism/Näringsliv/Adm, 0,5 tjänst Vid kommunstyrelsens möte den 26 november 2013, 185, fick förvaltningschef Eric Thorstensson i uppdrag att samverka förslag till ändring av kommunstyrelsens organisation enligt alternativ 3. Vidare uppdrogs till förvaltningschef Eric Thorstensson att inleda rekryteringsprocessen av tjänsterna näringsliv/turism, kommunikatör och föreningsutvecklare. Tjänsterna kommunikatör och föreningsutvecklare externannonseras. Kommunstyrelsen delegerade till arbets- och personalutskottet att besluta i ärendet när nödvändiga förhandlingar är gjorda. Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning i ärendet, se aktbilaga. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013, den 11 november 2013, Organisationsschema alt 3 daterad den 11 november den 4 november 2013, Organisationsschema alt 2 daterad den 28 oktober Organisationsschema alt 1 daterad den 10 september den 25 juni 2013, 138. Kommunstyrelsen förvaltningsorganisation ändras enligt alternativ 3.

15 (30) 12 Dnr 13.K Arrendeavtal för kaffestugan i Mårdsele Vindelns kommun har under hösten sökt arrendator till anläggningen vid Mårdseleforsen, då befintligt avtal gått ut. Genom annonsering via hemsidan, VK, Folkbladet och Vindelbladet har man sökt intresseanmälningar. Två fullgoda intressenter har intervjuats och visning av anläggningen har skett i de fall där det krävts. Båda intressenterna har fått svara på samma frågor som sen utvärderats. Turismsamordnare Malin Bjurén informerar om att vissa åtgärder måste vidtas i lokalen, bl.a. ska en matta åtgärdas och väggarna behöver målas. Önskemål har funnits om att få vintervatten, dock måste den höga floridhalten i vattnet åtgärdas med ett reningsfilter. Naturvårdsverket står kostnaderna för investeringarna i fastigheten. Nuvarande arrendator Peter Green fortsätter driva Mårdsele kaffestuga under 2014 då kommunens beslut dragit ut på tiden och arrendatorn bör få tid att ställa om sin verksamhet. Aurora Borealis Adventure utses som ny arrendator för Mårdseleforsens kaffestuga fr.o.m. 1 januari 2015 med följande motivering; Vindelns kommun hoppas på en fortsatt utveckling av Mårdseleforsen som besöksmål och den sammantagna bedömningen har gjorts utifrån intressentens ambition att utveckla anläggningen. Arrendeavtalet med Aurora Borealis Adventure skrivs på 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

16 (30) 13 Dnr 13.K Bildande av stiftelsen Vindelälvsfiske Vattenfall har i förlikningsavtalet med fiskerättsägarna förbundit sig att avsätta 25 milj kr i 2007 års penningsvärde för fiskeutvecklande åtgärder i Vindelälven med dess biflöden samt Umeälven på sträckan från havet till sammanflödet med Vindelälven. Utredningar visar att den fördelaktigaste förvaltningsformen av medlen är en stiftelse. Vattenfall har meddelat att man inte har för avsikt att stå som bildare av stiftelsen. Vindelns kommun tillfrågades i september av advokat Nils Rinander, representant för enskilda fiskerättsägare i Vindelälven, om man var villig att stå som bildare av stiftelses om ska förvalta ersättning för skada på det enskilda fisket. Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig positiv till att stå som bildare av stiftelsen. Vattenfall överför i samband med bildandet av stiftelsen 25 milj kr i 2007 års penningvärde till Vindelns kommun som blir stiftelsens kapital. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att För fiskeutvecklande åtgärder som gynnar fisket i Vindelälven uppströms Stornorrfors dämningsområde överlämnar Vindelns kommun 25 miljoner kr (tjugofem miljoner kronor) till inrättande av en stiftelse. Följande föreskrifter skall gälla för stiftelsen; 1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Vindelälvsfiske. 2. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att utge bidrag till projekt och investeringar som syftar till att förbättra fiskeproduktionen och fiskeresurser samt nyttjande av detsamma inom Vindelälvens avrinningsområde. 3. Stiftelsen skall ha en egen förvaltning. 4. Till stiftelsens första styrelse utses, en representant för Lycksele

17 (30) kommun, Maria Gustafsson, Ronny Eklund, Jan Boman och Erik Thorstensson, sistnämnde ordförande, med en mandattid gällande till närmast kommande Vindelälvens Fiskeråds årstämma. Till ersättare utses en representant för Lycksele och Gustav Hällström. 5. Styrelsen skall därefter utses på det sätt som anges i stiftelsens stadgar 6. För stiftelsen skall gälla till detta förordnande bifogade stadgar. Beslutsunderlag - Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse, den 2 januari Förslag till stadgar för stiftelsen Vindelälvsfiske. Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet noterar att Lycksele kommun har meddelat att de kommer att inkomma efter deras arbetsutskott den 14 januari med namn på en ordinarie ledamot samt en ersättare till den interimsstyrelse som bildas. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag.

18 (30) 14 Dnr 13.K Effektivare nyttjande av lokaler I budgetberedningen och ledningsgruppen har avsaknaden av incitament för att effektivt nytta lokaler diskuterats. I dag tillhandahåller kommunstyrelsen lokaler till alla verksamheter och tar kostnaden. För att jämförelser mellan kommuner ska bli rättvisande, redovisas lokalkostnader i statiskunderlagen till t.ex. SCB på respektive verksamhet. Men dagens sätt att hantera lokalkostnader ges varken morötter eller piskor till verksamheterna att hushålla med lokalerna. Vid arbets- och personalutskottets möte den 2 december 2013, 243, uppdrogs till ledningsgruppen att till arbets- och personalutskottet den 13 januari lämna förslag på hantering för ett effektivare nyttjande av lokaler. Ett uppdrag skickas till budgetberedningen i samband med att kommunstyrelsen behandlar budgetramarna för Beslutsunderlag - den 2 december 2013, Ledningsgruppens skrivelse den 26 november Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om att frågan har diskuterats i ledningsgruppen och att man är överens om att man aktivt måste arbeta med frågan. En diskussion förs kring möjligheten att skapa ett trygghetsboende på Almagården, när de tidigare planerna på ett trygghetsboende på Solhaga inte kunnat genomföras. Uppdras till kommunchef Mikael Salomonsson att tillsammans med socialförvaltningen och VIBO se över nyttjandet av Almagårdens lokaler.

19 (30) 15 Dnr 13.K Investering i egna vindkraftverk Fred Olsen Renewebles är nu långt framme i sina planera på att bygga vindkraftsparken på Fäbodliden. Vindelns kommun har krävt att möjlighet ska finnas för kommunen att köpa in sig i vindkraftsparken som delägare eller äga egna verk. Fred Olsen vill nu att kommunen lämnar besked om hur man ställer sig till att investera i vindkraft. Vid arbets- och personalutskottets möte den 7 oktober 2013, 196, uppdrogs till förvaltningschef Eric Thorstensson att anlita en konsult för att ta fram en kalkyl för en investering i ett vindkraftverk alternativt en andel i hela parken. Beslutsunderlag - den 7 oktober 2o13, Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut, daterat den 30 september 2013 med bilagorna: o Skatter och lagar, ekonomisk kalkyl. Förvaltningschef Eric Thorstensson redogör för den investeringskalkyl som KPMG har tagit fram för en investering i vindkraft. Uppdras till förvaltningschef Eric Thorstensson och kommunchef Mikael Salomonsson att utreda frågan vidare.

20 (30) 16 Dnr 12.K Ansökan om upptändning av vägbelysning samt utökning av vägbelysningsanläggningen i Hälsingfors-Hälsingborg I skrivelse, , har ett antal företag som regelbundet/dagligen trafikerar väg AC 614, östra sidan Umeälven vid Hälsingfors Hälsingborg, framhållit behov av utökad vägbelysning på sträckan bron (över Umeälven) till Ramsjövägen. Under 2012 tändes 5 ljuspunkter som tidigare varit släckta. Man vill nu att fem, sedan tidigare släckta, ljuspunkter tänds upp samt att fyra nya ljuspunkter sätts upp. Vägen har klass BK1 och är enda utfart mot E12 för tung trafik från det åkeri som finns i Hälsingfors samt timmertransporter som kommer via Ramsjövägen. Till Hälsingborgs lantbruk trafikeras vägen av bl.a. mjölkbil, slakteribil samt foderbil men också med traktorer och redskap. Dessutom trafikeras vägen av annan trafik till och från företag i området samt till andra boende i området. Många barn använder sträckan som skolväg men också för att besöka varandra. Vägen nyttjas också ofta som ridväg och promenadväg. Vägen är smal, bredden varierar mellan 4,6 till 5,0 meter, vilket innebär ökad risk för oskyddade trafikanter. Eftersom tung trafik inte kan mötas måste man förvarna via kommunikationsradio. Längs den sträcka som avses i ansökan bor 7 vuxna och 9 barn i åldrar från 1 till 13 år. Längs sträckan mellan kraftverken finns 28 barn i ålder 1-18 år. Ny belysning med fyra ljuspunkter inklusive kabel kostar ca kronor. Byte av armaturer i den gamla anläggningen kostar ca kronor. Driftkostnaden för ytterligare 9 ljuspunkter är ca 4500 kr/år. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt något av alternativen Att byta ut fem gamla armaturer som nu är släckta och tända dessa, samt sätta upp fyra nya ljuspunkter där belysning saknas helt. Kostnad ca kronor. Driftkostnad ca 4500 kr/år. 2 Att byta fem gamla armaturer som nu är släckta och tända dessa. Kostnad ca kronor. Driftkostnad ca kronor/år.

21 (30) 3 Att inte bifalla begäran. Beslutsunderlag - Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse den 6 december Karta Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1; att byta ut fem gamla armaturer som nu är släckta och tända dessa, samt sätta upp fyra nya ljuspunkter där belysning saknas helt. Beslutet motiveras med att vägen har bärighetsklass BK1 och är den enda utfarten mot E12 för tung trafik från det åkeri som finns i Hälsingfors, samt de timmertransporter som kommer via Ramsjövägen. Vägen är dessutom smal, vilket innebär en ökad risk för oskyddade trafikanter. Kostnaden beräknas till ca kronor som belastar investeringskonto vägbelysningar. Driftkostnaden beräknas till ca kr/år.

22 (30) 17 Dnr 14.K Val av ledamöter till Landsbygdsrådet Arbets- och personalutskottet träffade landsbygdsrådet den 7 oktober 2013, 204, för diskussion om rådets verksamhet och plan för kommande år. Vid mötet meddelade landsbygdsrådet att man saknar en valberedning, och arbets- och personalutskottet fick därmed överta frågan. Kommunstyrelsen ska för 2014 välja nya ledamöter till Landsbygdsrådet. Följande ledamöter har avsagt sig sina uppdrag Jeanette Knutstam, Överrödå Majken Ekman, Åmsele Astrid Brorsson, Vindelånäset Ställer upp för omval Tommy Åström, Granö Ingrid Rehn, Strandåker Sven-Åke Granberg, Tvärålund Ronny Eklund, Åmsele, är vald för ytterligare ett år. Arbets- och personalutskottets behandling En diskussion förs kring det faktum att 3 ledamöter valt att avsluta sina uppdrag och att rådet för närvarande saknar valberedning. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ledamöter till Landsbygdsrådet 2014; Tommy Åström, Granö Ingrid Rehn, Strandåker Sven-Åke Granberg, Tvärålund Ronny Eklund, Åmsele Uppdras till landsbygdsrådet att tillsammans med föreningsutvecklaren under 2014 utreda förutsättningarna och behoven av landsbygdsrådets verksamhet.

23 (30) 18 Dnr 13.K Plogningsbidrag för isbilkörning på Flakabäck Vännäs Motorklubb, genom Roger Sandström, ansöker om ett plogningsbidrag för isbilskörning på Flakabäck i Vindeln. Det finns ett stort intresse bland Vindelnborna och framför allt bland de yngre ungdomarna att nyttja vinterbanan. Beloppet man ansöker om är kronor för vintern Tidigare plogades banan upp av Vindelns Motorsällskap som då beviljades kronor i plogningsbidrag för vintersäsongen, ett så kallat anläggningsbidrag. Vindelns Motorsällskap har upphört och ingår numera i Vännäs Motorklubb. Enligt Vindelns kommuns nuvarande regelverk, som ska ses över, utbetalas inga bidrag till föreningar i andra kommuner. Förvaltningschef Eric Thorstensson och enhetschef Gudrun Lycksells förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar Vännäs Motorklubb ett bidrag på kronor i plogningsbidrag (anläggningsbidrag) för vintern 2014, detta med hänsyn av att intresset är stort bland Vindelnborna och då främst bland de yngre ungdomarna samt att bidragsreglerna ska ses över under Beslutsunderlag - Ansökan från Vännäs Motorklubb, den 19 december Vännäs Motorklubb beviljas ett bidrag på kronor i plogningsbidrag (anläggningsbidrag) för vintern 2014, detta med hänsyn av att intresset är stort bland Vindelnborna och då främst bland de yngre ungdomarna samt att bidragsreglerna ska ses över under 2014.

24 (30) 19 Dnr 13.K Stormskadat elljusspår i Åmsele Efter de stormar som under hösten härjade i Västerbotten och som även drog fram inom Vindelns kommun så har elljusspåret i Åmsele drabbats hårt. Efter första stormen sattes nya armaturer upp som Åmsele Sportklubb ordnade på egen hand, utan några bidrag från kommunen. Ytterligare en storm kom och förstörde spåret igen med vindfällor, kabelbrott, säkringshållare, avbrutna stolpar, armaturer m.m. Länsförsäkringar har gått in och täck upp allt förutom en självrisk på kronor, en kostnad som föreningen har svårt att själva finansiera. Från Åmsele samhällsnämnd kan föreningen få ett bidrag på kronor. Åmsele Sportklubb ansöker om resterande belopp på kronor för att täcka kostnaden för självrisken. Förvaltningschef Eric Thorstensson och enhetschef Gudrun Lycksells förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar Åmsele Sportklubb ett bidrag på kronor för att täcka kostnaden för självrisken. Finansiering sker ur anslaget till föreningsstöd, verksamhet 450 Beslutsunderlag - Skrivelse från Åmsele sportklubb, den 25 november Åmsele Sportklubb beviljas ett bidrag på kronor för att täcka kostnaden för självrisken. Finansiering sker ur anslaget till föreningsstöd, verksamhet 450.

25 (30) 20 Dnr 14.K Beslutsattestanter kommunstyrelsen 2014 Ett förslag till beslutsattestanter samt en förteckning över investeringsansvariga har upprättats för kommunstyrelsen Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förteckning över beslutsattestanter samt investeringsansvariga Beslutsunderlag - Förteckning beslutsattestanter 2014 för kommunstyrelsen, den 10 januari Förteckning investeringsansvariga 2014, den 13 januari Arbets- och personalutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förteckning över beslutsattestanter samt investeringsansvariga 2014.

26 (30) 21 Dnr 11.K Återrapport nytt avtal fotbollsprojekt Umeå IK Umeå IK:s klubbchef Niklas Westman och VIF:s ordförande Johan Åsberg besöker kommunstyrelsen för att informera om de aktiviteter som hittills har genomförts i projektet samt kommande års verksamhet. Projektets avtalsperiod löper från den 1 december 2011 t.o.m. den 1 november Syftet med projektet är att stärka unga tjejers framtidstro om hemorten, främja hälsan och förbättra chanserna för det lokala näringslivet att finna kvinnlig arbetskraft med lokal förankring och därmed på sikt minska utflyttningen från Vindelns kommun och öka jämställdheten. Följande delmål finns för projekttiden; Minst 30 nya fotbollstjejer till Vindelns IF och Tvärålunds IF Minst 6 aktivitetsdagar där spelar från UIK agerar förebilder och inspiratörer. Årligen återkommande fotbollsskola Årligen återkommande aktivitetsdag arrangerad av kommunen och näringslivet. Vid kommunstyrelsens möte den 26 november 2013, 181, beslutades att uppdra till kommunchef Mikael Salomonsson att till kommunstyrelsen i januari 2014 presentera en utvärdering av projektets första två år samt omförhandla avtalet inför en eventuell förlängning. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013, 181. Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om att avtalet har omförhandlat med utfallet en halverad ersättning för den sista perioden samt att utbetalningen villkorats till genomförande av de åtaganden som beskrivs i avtalet. Enligt överenskommelsen ersätts Umeå IK Fotbollsförening med kr för kvarvarande avtalsperiod, förutsatt att parters åtaganden beskrivna i avtalet i sin helhet fullföljs. Ersättningen utbetalas senast , förutsatt att planerad match i Svenska cupen mellan Umeå IK FF och Piteå IF den 29 mars genomförts.

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-06-04 1(23) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 juni 2012, kl 08.00-11.35, 14.00-15.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25 2014-04-07 1(28) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 april 2014, kl 08.30-11.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m), 77-95, 97-99

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida (37) Kommunstyrelsen. kl ,

Protokoll Sammanträdesdatum Sida (37) Kommunstyrelsen. kl , 2014-01-28 1(37) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 28 januari 2014, kl 10.00-11.50, 13.00-15.45 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Simon Karström, (fp) Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-11-26 1(24) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.00, 13.00-13.50

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-11-26 1(24) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.00, 13.00-13.50 2013-11-26 1(24) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 26 november 2013, kl 10.00-12.00, 13.00-13.50 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c) Simon

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-08-26 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 26 augusti 2013, kl 08.30-15.15 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 8 november 2011 kl. 08:15-12:05. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Dick Lindkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 9-16 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-06-02, kl 0800-1130 ande Laila Mäki, S Johny Lantto, S Pirkko Heikkilä, V Övriga deltagande Gösta Lindmark, administrativ

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) arbets- och personalutskott 2012-12-03 1(27) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 3 december 2012, kl. 08.00-12.30 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Räddningsnämnden 2012-06-27 1 Plats och tid Brandstation i Malung 16.30-19.00 Beslutande Jan Jespersen (S) Ordförande Lars-Åke Nilsson (M) Ledamot Daniel Johansson (FP) Ledamot Håkan Oskarsson (S) Ledamot

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s)

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) 2014-11-25 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Lena Malm, (s) Marianne

Läs mer

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 2015-09-03 1(12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson,

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-06-11 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 11 juni 2013, kl 13.30-14.55 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 27 augusti 2012, kl. 08.00-12.00 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Magnus Hesse (M), ordförande Lennart Haraldsson (S), vice ordförande Ulf Dahl (S) Marie Karlsson (M) Sören Söderström

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.00- Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Anki Sjöö-Törner (S), ersättare för Magnus Hesse (M) Ulf Dahl (S) Marie

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Dick Lindkvist (S) Kommunkontoret i Bergsjö 2012-03-05. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 20 februari 2012 kl. 13:30-15:30. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-09-19 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 19 septemberi 2013, kl 08.30-12.00. Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c)

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c) 2013-02-26 1(20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 26 februari 2013, kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 9(18) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Sammanfattning Umeåregionens kansli har sedan hösten 2011 sökt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27 2014-05-15 1(15) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl 13.00-15.30 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Per-Anders Olsson (s) Göran

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015-04-20 Innehåll 23 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 29 24 Delegationsbeslut... 30 25 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-12-11 1(15) Plats och tid Forsströmska huset, den 11 december 2013, kl. 14.00-16.15 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott PROTOKOLL Personalutskott Sammanträdesdatum 2016-09-08 Sida 1 (13) Paragrafer 12-21 Plats och tid Vita huset, kl. 13.30-15.30 Beslutande Johan Petersson (S), ordförande Christer Johansson (C), 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.30 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18 2016-03-10 1(12) Plats och tid Hotell Forsen, Vindeln, den 10 mars 2016, kl. 11.45-14.15 Beslutande Per-Anders Olsson, ordf, (s) Dan Andersson, (s), tjänstgörande ers Annelie Bjurén, (s) Jan-Eric Norén,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Lilly Bäcklund (S), ordförande Linnéa Lindberg (ÅP), vice ordförande Tomas Mörtsell (C) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Peter Lindström (S)

Lilly Bäcklund (S), ordförande Linnéa Lindberg (ÅP), vice ordförande Tomas Mörtsell (C) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Peter Lindström (S) 1(6) Plats och tid Videokonferens, kl: 08.00-08.30 Beslutande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Linnéa Lindberg (ÅP), vice ordförande Tomas Mörtsell (C) Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 11.00-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse, (M), ordförande Lennart Haraldsson, (S), vice ordförande Ulf Dahl,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommmunkontoret i Vindeln den 8 december kl

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommmunkontoret i Vindeln den 8 december kl 2014-12-08 1(23) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommmunkontoret i Vindeln den 8 december kl. 08.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 233-237, 239-253 Jeanette Knutstam, (m) tj

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Gull-Britt Kristersson (Sjöbo) (S) Anette Nistrup administrativ chef 1 4 Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 10:00, 10:15 11:25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C) Fatlum Avdullahu (Tomelilla) (C) Peter Boström

Läs mer

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott

jj/dt7f' Justeringens platsochlidµ Justerand~/- Utdrags bestyrkande Justeras 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll 1 (5) 2014-04-14 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, den 14 april 2014 kl. 08.30-12.00 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Anna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer