Landstinget Blekinge. Revision av PA-system. Göteborg,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstinget Blekinge. Revision av PA-system. Göteborg, 2010-09-23"

Transkript

1 Landstinget Blekinge Revision av PA-system Göteborg,

2 Sammanfattning Bakgrund Våren 2010 fick Ernst & Young i uppdrag av Landstinget Blekinges revisorer att granska landstingets hantering av löner samt förvaltningen av PA-systemet. Granskningen har genomförts i form av intervjuer och dokumentinläsning under augusti och september Generella slutsatser Vår bedömning är att den interna kontrollen i löneprocessen ligger på en nivå som är något bättre än närbesläktade verksamheter. Systemet ger ett visst stöd för den interna kontrollen, exempelvis finns inmatningskontroller och tvingande attestering av lönehändelser. Löneavdelningen har också etablerat ett antal rutiner som används i samband med personaladministration, löneadministration, lönekörningar och utbetalning. Vi ser dock att det finns förbättringspotential både gällande systemdesign och manuella rutiner. Iakttagelser Följande specifika iakttagelser anser Ernst & Young vara de mest angelägna att åtgärda. En komplett lista över iakttagelser och rekommendationer finns i kapitel 4. En och samma person kan utföra alla steg i löneprocessen, dvs. administrera anställda, ändra grunddata, attestera lönehändelser samt utföra löneutbetalning. Ett flertal roller kan ändra grunddata i PA-systemet, som grundlön. Det finns ingen kontroll i utbetalningsprocessen som säkerställer att fler än en person måste vara delaktig i utbetalningen. Lönekonsulter och personalkonsulter kontrollerar ej varandras registreringar. Lönekonsulter har möjlighet att godkänna ej attesterade lönehändelser samt, men enligt etablerat arbetssätt krävs underlag för detta. Det finns inga kontroller av att en person överstiger 100% i arbetsomfattning. Inmatningskontroller, som kollisionskontroll av semester, tjänstledighet och sjukfrånvaro, kan stärkas. Det saknas tekniska spärrar och till viss del formella regler för hur långt tillbaka i tiden övertid får rapporteras. Chefer blir ej automatiskt underrättade när ändringar görs i grunddata, som ändring av lön, samt vid attestering av lönehändelse. 2 av 22

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund...2 Generella slutsatser...2 Iakttagelser...2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Metod Avgränsningar Organisations- och processbeskrivning Organisation Systembeskrivning Löneprocessen Analys av kontrollmål Organisation och ansvar Inrapportering Bearbetning Utbetalning Administration av PA-system Iakttagelser och rekommendationer av 22

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Ernst & Young har fått i uppdrag av Landstinget Blekinges revisorer att göra en systemgranskning av PA-systemet Heroma. Syftet med granskningen är att värdera den nuvarande graden av intern kontroll i Heroma mot normativa kontroller i löneprocessen. Granskningen har genomförts under augusti och september 2010 av Marcus Hansson och Jonas Edberg, samt kvalitetssäkrats av Andreas Endredi. 1.2 Metod Uppdraget har genomförts i följande steg: 1. Identifiering av granskningspunkter (kontrollmål). 2. Intervjuer och kartläggning av system och löneprocess. 3. Gapanalys av nuläge mot granskningspunkter. 4. Faktaavstämning Informationsinsamling har genomförts genom intervjuer av medarbetare hos avdelningen Lön och personal under Landstingsservice. Urvalet av intervjupersoner har gjorts av servicedirektören och avdelningschefen för Lön och personal, tillsammans med Ernst & Young. Följande personer har intervjuats: 1.3 Avgränsningar Annika Risberg, avdelningschef, Lön och personal Solveig Eriksson, 50% lönekonsult, 50% systemförvaltare Ingela Willander, lönekonsult Lisbeth Johansson, systemförvaltare Emma Aldén, personalkonsult Christina Smedberg, teknisk systemförvaltare Ulf Olsson, ekonom Granskningen har varit inriktad på utbetalning av löner, vilket innebär att exempelvis rutiner kring hantering av resekostnader, traktamenten, pensioner och sociala avgifter inte har ingått i granskningen. Systemfunktioner och beräkningsformler för lönehanteringen och löneberäkningar har inte granskats. Testning av kontroller har ej genomförts. 4 av 22

5 2 Organisations- och processbeskrivning 2.1 Organisation Lön och personal är en del av Ledningsstöd i Landstingsservice, en förvaltning direkt under landstingsdirektören. Totalt består Lön och personal av 23 stycken medarbetare fördelade på 20,25 tjänster. Följande roller finns representerade inom enheten: Avdelningschef Lönekonsult Systemförvaltare Systemsupport Pensionshandläggare Personalcontroller Administrativ assistent 5 av 22

6 I dagsläget finns inga rollbeskrivningar, detta skall dock fastställas i dokumentet Stödprocessen personal. Lön och personal har tagit fram ett tjänsteutbud som beskriver avdelningens tjänster. Identifierade brister: Det saknas formella rollbeskrivningar som beskriver ansvar och befogenheter för de olika rollerna hos Lön och personal. 2.2 Systembeskrivning I PA-systemet Heroma hanteras löneutbetalningarna inom Landstinget Blekinge. Anställda knyts till schema som består av planerad arbetstid. De lönehändelser som anställda inom landstinget rapporterar genom egenrapportering är tillägg eller avdrag med utgångspunkt från det schema som kopplats till den anställde. Sådana tillägg och avdrag kan vara övertid, semester eller sjukfrånvaro. Självservice nås via ett webbgränssnitt under landstingets Intranät. Samtliga vårdavdelningar använder sig av individuell schemaplanering vilken fastställs av respektive chef. De flesta läkare använder sig dock fortfarande av manuell hantering, så kallade jourlistor. Landstingets mål är dock att alla skall nyttja Heroma. Schemaläggning hanteras direkt i Heroma. Heroma är integrerat med tidrapporteringssystemet Kom & Gå samt med landstingets ekonomisystem Raindance. Det finns också ett försystem till Heroma som används vid årlig lönerevision. Varje månad görs cirka olika utbetalningar, varav cirka är månadslöner. 2.3 Löneprocessen Inrapportering Samtliga anställda inom landstingets förvaltningar har ett schema kopplat till sin anställning. De lönehändelser som anställda rapporterar genom egenrapportering är tillägg eller avdrag med utgångspunkt från schemat. Man kan enbart rapportera lönehändelser på sig själv. Frånvaro Heroma har ett antal fördefinierade frånvaroorsaker som den anställde kan rapportera. Den anställde måste ange frånvaroorsak och tid och det är möjligt att rapportera frånvaro bakåt i tiden. Vi noterade att en del inmatningskontroller saknas i samband med inrapporteringen. En anställd har exempelvis möjlighet att ansöka om tjänstledighet, semester och sjukfrånvaro under samma dag. Däremot finns det kontroller som förhindrar att anställd registrerar fler semesterdagar än vad som finns sparade, att anställd registrerar mer än 24 timmars övertid per dygn samt att lönehändelser ej registreras efter att anställning upphört. 6 av 22

7 Tillägg Heroma har ett antal fördefinierade tilläggsorsaker. Tillägg rapporteras för tider som frångår den normala anställningen, vilket definieras av det schema som är kopplat till den anställde. Lönetillägg som övertid kan rapporteras bakåt i tiden. För läkare med jourlistor finns det regler att övertid och reseräkningar ej får rapporteras längre bak än tre månader. För övriga medarbetare saknas formella regler för hur lång tid tillbaka övertid kan registreras. Chefen måste dock aktivt meddela lönekonsult om registreringen ligger längre tillbaka än en månad. Flextid Inrapportering av flextid sker i systemet Kom & Gå, som nås från landstingets intranät. Flextidssaldo kommer med på den tjänstgöringslista som ansvariga chefer skall signera. Godkännande av lönehändelser De lönehändelser som en anställd rapporterar ligger öppna tills dess att ansvarig chef har attesterat lönehändelserna. Den anställde kan ta bort lönehändelser som har rapporterats, men som ej har attesterats. Vissa chefer har gett lönekonsulter mandat att godkänna lönehändelser. Månatlig tjänstgöringsuppgift skall då skrivas ut så att både medarbetare och chefen kan se och signera dessa. En anställd kan ej attestera sina egna lönehändelser och en chef kan ej heller förändra en inrapporterad lönehändelse. Chefen kan dock välja att avslå lönehändelser samt att lämna en kommentar till den anställde. Avslagna lönehändelser informeras den anställde om via meddelande i självservice. Om en anställd ej rapporterat in några lönehändelser, betalas lön ut i enlighet med den tid som den anställde arbetat enligt schema. Åtkomst Åtkomst till egenrapporteringen styrs av Heromas behörighetssystem. Man måste vara inloggad på landstingets nätverk för att komma åt egenrapporteringen. Felaktiga inloggningar i Heroma leder till att kontot spärras i femton minuter. Vid begäran av nytt lösenord över telefon krävs endast personnummer, ingen kontroll av identitet görs. Identifierade brister: Formella regler saknas för hur lång tid tillbaka övertid kan registreras (gäller ej läkare). Anställd kan ansöka om tjänstledighet, semester och sjukfrånvaro under en och samma dag. Ingen säker identifiering av person som begär nya inloggningsuppgifter till Heroma. 7 av 22

8 2.3.2 Bearbetning Lönebearbetning Godkända lönehändelser bearbetas i två lönekörningar, en preliminär lönekörning (Lön 1) och en slutgiltig lönekörning (Lön klar). Fel- och signallista Efter lönebearbetningen har lönekonsulter möjlighet att granska systemets fel- och signallista. Fel skall rättas till innan slutgiltig lönekörning, medan det räcker att signaler kontrolleras. Lönekonsulter har möjlighet att göra förändringar/godkännande av rapporterade lönehändelser, men enligt checklista skall detta endast göras efter underlag av chef. Skulle en lönekonsult göra förändringar/godkännande av rapporterade lönehändelser sker ingen automatisk notifiering till ansvarig chef Exempel på fel och signaler är periodiseringsfel av frånvaro och att utmätning ej har kunnat verkställas enligt Kronofogdens system. Exempel på signaler från lönebearbetningen är att det finns icke beviljade lönehändelser, det vill säga lönehändelser som ligger för attest och som inte kommer att tas hänsyn till i lönekörningen om de inte blivit attesterade. Andra signaler är straffskatt, vilket anger de personer som inte har lämnat in sin skattesedel, samt orimlig bruttolön, vilket ger signal om de personer som har över ett visst belopp i bruttolön. Signalen för orimlig bruttolön gäller per anställning. Dokumentet Hantering av varningar och signaler vid lönekörningar anger de kontroller som lönekonsulter skall genomföra. Bevakningslista På månadsbasis tar lönekonsulter ut lista över tidsbegränsade anställningar, en så kallad bevakningslista. Denna lista innehåller information om anställningar som upphör, frånvaro som upphör, semesterersättning samt sparade semesterdagar. Tidsbegränsade anställningar Tidsbegränsade anställningar registreras med avslutsdatum. Systemet kontrollerar så att inga utbetalningar görs efter avslutsdatum. Avstämningar Avstämning mellan utbetald lön, redovisat belopp i PA-systemet och redovisat belopp i ekonomisystemet görs av systemförvaltare. Underlag sparas i pärm. Identifierade brister: Då lönekonsulter gör förändringar/godkännande av lönehändelser sker ingen automatisk notifiering till ansvarig chef. 8 av 22

9 2.3.3 Utbetalning Utanordning I dagsläget är det systemförvaltare som ansvarar för att utanordna utbetalningar (huvudutbetalningar och extrautbetalningar). Det finns ingen automatisk kontroll i utbetalningsprocessen som säkerställer att fler än en person måste vara delaktig i utbetalningen. Ansvarig systemförvaltare gör en rimlighetsbedömning av den summa som skall komma att utbetalas. Utbetalningsfil Efter att utbetalningen har verkställts skapas utdatafiler. Utbetalningsfilen skapas med ett sigill för att skydda filens integritet. Utbetalningsfilen förvaras i en mapp, varpå IT-tekniker hämtar upp filen och skickar den till banken. När banken har erhållit filen så skickar banken kvittens att de mottagit och läst in beloppet. Avstämningskontroller I samband med att ekonomifilerna skapas stämmer ansvarig för utbetalningen av slutsumman på bankfilen mot ekonomifilerna som går till ekonomisystemet. Avstämning görs också mellan bankfilen och redovisat belopp i PA-systemet. Extrautbetalningar Extrautbetalningar hanteras, med avseende på kontroller som genomförs, på liknande sätt som huvudutbetalningar. Extrautbetalningar görs en gång per vecka. Rimlighetskontroller efter utbetalning Ansvariga chefer har krav på sig att efter lönekörning ta ut och genomföra kontroll av en utanordningslista. Denna lista innehåller lönehändelser och utbetalt belopp per anställd. Identifierade brister: Det finns ingen kontroll i utbetalningsprocessen som säkerställer att fler än en person är inblandad i utbetalningen. 9 av 22

10 2.3.4 Administration Nya och förändrade anställningar Personalkonsulter är ansvariga för att registrera anställningar i lönesystemet. Chefen ska alltid attestera ett förordnande som skickas till personalavdelningen. Om det inte är attesterat skickas det tillbaks till chefen för underskrift. När en ny person är inlagd i systemet får chefen en kopia på underlaget som är inskickat. Det går ingen automatisk signal till chef om när en ny person läggs upp eller redigeras. En person kan ha flera anställningar. Tillsammans kan anställningarnas omfattning överstiga 100%. Det finns ingen kontroll av att en person inte kan överstiga 100% i arbetsomfattning. Systemet kräver att personnummer är unika för att förhindra att en person dubbelregistreras. Administration av behörigheter Behörigheter till Heroma hanteras av en systemförvaltare. Det finns en dokumenterad process för tilldelning och borttag av behörigheter. Utöver detta görs en periodisk genomgång av behörigheter en gång om året. Alla underlag sparas i pärmar. Ändamålsenliga arbetsuppgifter Lönekonsulter, personalkonsulter, personalcontrollers och systemförvaltare har alla hög behörighet i Heroma, vilket innebär att de kan ändra exempelvis grundlön. Det är dock bara två systemförvaltare som kan utanordna betalningar. Det finns en automatisk kontroll som gör att administratörer ej kan ändra sina egna löner. Löne- och personalkonsulter kontrollerar ej varandras arbete, exempelvis vid nyregistrering och förändring av grundlöner. Loggning Samtliga förändringar som görs av grunddata och lönehändelser loggas av systemet. Systemförvaltarna har tillgång till denna logg och genomför, enligt uppgift, stickprovskontroller av loggarna. Identifierade brister: Systemförvaltare och lönekonsulter kan ändra en medarbetares grundlön utan att vederbörandes chef automatiskt blir underrättad. Det finns ingen automatisk kontroll att arbetsomfattning för anställd ej överstiger 100%. En och samma person kan genomföra löneberäkningar, godkänna lönehändelser, ändra grundlön samt utanordna betalningar. Vid registrering av nya personer samt ändring av grundlön kontrollerar administratörer ej varandras jobb. 10 av 22

11 3 Analys av kontrollmål Analysen nedan är gjord mot de kontrollmål som Ernst & Young anser bör finnas i en löneprocess för att säkerställa god intern kontroll. 3.1 Organisation och ansvar # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 1 Landstingsdirektören är processägare och har mandat att styra över lönehanteringsprocessen. 2 Personal har tillräcklig kunskap för att använda egenrapporteringsmodulen. 3 Det finns rollbeskrivningar för de personer som arbetar i löneprocessen. 4 Det finns en standardiserad checklista för löneprocessen. Personaldirektören är processägare och har mandat att styra över lönehanteringsprocessen. Bildspel finns på intranätet som chefer och medarbetare kan använda sig av, detta gäller både stämpelklockan Kom & Gå och PAsystemet Heroma. Systemsupport ger nyanställda chefer utbildning vid nyanställning. Övriga medarbetare får utbildning av chefer. Formella rollbeskrivningar saknas. Det finns ett antal rutinbeskrivningar och checklistor. Kontrolldesignen kan förbättras Det bör finnas formella rollbeskrivningar som definierar de olika rollernas ansvar och befogenheter. 11 av 22

12 3.2 Inrapportering # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 5 Samtliga lönehändelser skall vara godkända innan de behandlas i PAsystemet. 6 All övertid skall vara godkänd innan den behandlas av PAsystemet. 7 Obehöriga skall ej ha åtkomst till egenrapporteringen. Felaktiga inloggningar skall leda till att kontot spärras. 8 Individer som godkänner lönehändelser kan ej handlägga löner. 9 Fel i indata minimeras genom att det finns inmatningskontroller vid rapportering av tid, exempelvis underskott/överskott av tid. Då en anställd har rapporterat en lönehändelse så skall lönehändelsen gå igenom attestkedjan för den aktuella typen av lönehändelse innan denna kan erhålla status Godkänd. Chefen kan också välja Pågående. Vissa chefer har gett lönekonsulter mandat att godkänna lönehändelser. Månatlig tjänstgöringsuppgift skall då skrivas ut så att både medarbetare och chefen kan se dessa. En anställd kan ej attestera sina egna lönehändelser och en chef kan ej heller förändra en inrapporterad lönehändelse. Chefen kan dock välja att avslå lönehändelser samt att lämna en kommentar till den anställde. Avslagna lönehändelser informeras den anställde om via meddelande i självservice. Posterna måste ha status Godkänd för att kunna behandlas av Heroma. Allt som rapporterats/ansökts av en medarbetare måste antingen godkännas eller avslås av behörig chef. Posterna måste ha status Godkänd för att kunna behandlas av Heroma. Åtkomst till egenrapporteringen styrs av Heromas behörighetssystem. Man måste vara på Landstingets nätverk för att komma åt egenrapporteringen. Felaktiga inloggningar i Heroma leder till att kontot spärras i femton minuter. Vid begäran av nytt lösenord över telefon krävs endast personnummer, ingen kontroll av identitet görs. Chefer kan ej handlägga löner. Chefer kan ej heller godkänna egna lönehändelser eller ändra egen grunddata. Kontroll finns styrt mot personnummer. Det saknas omfattningskontroll av att sjukdom, tjänstledighet och semester ej kan registreras under samma dag. Anställd kan ej registrera semester då saldot blir negativt. Det går ej att registrera mer än 24 timmars övertid under ett dygn. Det går ej att registrera lönehändelse efter anställningens avslutningsdatum. tillfredställande Kontrolldesignen kan förbättras Person som begär nytt lösenord bör identifieras med exempelvis motringning eller att ansökan går via chef. Kontrolldesignen kan förbättras Exempel på inmatningskontroller att implementera: kollisionskontroll av semester, tjänstledighet och sjukdom. 12 av 22

13 # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 10 Det finns rutiner för att säkerställa att personer som har slutat sin anställning, ej erhåller lön efter slutdatum. 11 Övertidsregistrering görs inom rimlig tid. Vid registrering av visstidsanställda registreras alltid ett slutdatum för anställningen. Då en tillsvidareanställd skall sluta meddelas detta av dennes chef till ansvarig personalkonsult som registrerar ett slutdatum för anställningen. Formella regler saknas för hur lång tid tillbaka övertid kan registreras. Chefen måste dock aktivt meddela lönekonsult om registreringen ligger längre tillbaka än en månad. För läkare med jourlistor finns regler att övertid och reseräkningar endast får registreras tre månader bakåt i tiden. Kontrolldesignen kan förbättras Landstinget bör upprätta regler för hur långt tillbaka i tiden som övertid skall få registreras. 3.3 Bearbetning # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 12 Inkorrekta lönehändelser analyseras och rättas till innan utbetalning. Lönekonsulter ansvarar för att kontrollera feloch signallistan och genomföra eventuella åtgärder. Exempel på en signal är nettolöner över en viss nivå eller minussaldo på sparade semesterdagar. Tanken med fel och signallistan är att lönehandläggarna skall hinna åtgärda fel som lyfts upp i listan innan den slutliga lönekörningen. Exempel på signaler: Ej justerad frånvaro finns: Periodiseringsfel av frånvaro. Ej gjort avdrag avseende införsel med förbehåll: Person med utmätning, har ej kunnat verkställas enligt Kronofogdens system. Ärende för frånvaro bör fastställas eller tas bort: Chef har ej godkänt lönehändelse. Kontrollera hög bruttolön: Person har högre lön än schablonvärde. Ej gjorda avdrag: kollar upp personer som har skuld, överrenskommelse skall ske inom tre veckor. Systemförvaltarna tar också fram en lista över hur många semesterdagar som tagits ut. Innan lönekörning körs bevakningslista där information om anställningar som upphör, frånvaro som upphör, semesterersättning samt sparade semesterdagar rapporteras. 13 av 22

14 # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 13 Kontroll av period görs då lönehändelser registreras för att säkerställa att lönehändelser registreras i rätt period. 14 Korrekt skattetabell tillämpas. 15 Obehöriga skall ej ha åtkomst till PAsystemets klientdel. Felaktiga inloggningar skall leda till att kontot spärras. 16 Det finns kontroller på plats för att förhindra icke auktoriserad åtkomst till lönedata. 3.4 Utbetalning Då den anställde rapporterar lönehändelser anges berörd dag. IT-drift läser in skattetabellerna till Heroma vid årsskiftet. Om nyanställda saknar skattebevis dras straffskatt med +10%. För att komma åt klientdelen krävs konto i nätverket (Active Directory) och Heroma. Efter tre misslyckade inloggningsförsök i spärras kontot i femton minuter. Heroma kontrollerar att användare har behörighet att redigera grunddata. Har användaren ej behörighet att redigera grunddata kan användaren ej spara grunddata. Systemförvaltare och lönekonsulter kan se samtliga löner. Personer med skyddad identitet hanteras helt manuellt. # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 17 Personalchef eller motsvarande granskar lönelistan innan utbetalning för att säkerställa att utbetalningar är fullständiga och korrekta. 18 Avstämning sker mellan utbetald lön, redovisat belopp i PA-systemet och redovisat belopp i ekonomisystemet. 19 Det finns rutiner för hur bankkontonummer kopplas till individer för att säkerställa att löneutbetalningar sker till rätt individ. Person som genomför lönekörning genomför en rimlighetsbedömning mot tidigare månads utbetalning. Avstämning görs genom att kontrollera noterad nettolön för de olika listorna. Systemförvaltare gör denna kontroll. Underlag sparas i pärm. Landstinget behöver, vid utbetalningarna, endast ha kunskap om de anställdas personnummer. Matchning mot respektive anställds bankkontonummer sker av banken. 14 av 22

15 # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 20 Dualitetsprincipen skall tillämpas vid löneutbetalning. 21 Enbart auktoriserade personer kan utföra utbetalningar. 22 Utbetalningsfilen är förändringsskyddad. 23 Genomgång av utbetald lön genomförs för att upptäcka påhittade lönehändelser. 24 PA-systemet ger i samband med lönekörning signaler på poster som bör följas upp. Dessa fel och signaler följs upp och rättas till. Endast en person utanordnar betalningen. ITdrift skickar filen till banken men gör själva ingen kontroll av den. Utländska betalningar hanteras manuellt via internetbank. För dessa utbetalningar tillämpas dualitetsprincipen. Endast två systemförvaltare kan göra utbetalningar. Utbetalningsfilerna har hashsummor (sigill) som kontrolleras av banken då filerna tas emot. Utanordningslista skickas till chefer som skall signera denna. Lönekonsulter ansvarar för att kontrollera feloch signallistan och att genomföra eventuella åtgärder. Exempel på en signal är nettolöner över en viss nivå eller minussaldo på lagrade semesterdagar. Tanken med fel och signallistan är att lönehandläggarna skall hinna åtgärda fel som lyfts upp i listan innan den slutliga lönekörningen. ej Två personer i förening bör utanordna betalningar, 3.5 Administration av PA-system # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 25 Individer som genomför löneberäkningar godkänner ej lönehändelser, genomför ej utbetalningar och stämmer ej av löner. 26 Lönekonsulter kan ej förändra sina egna löner. Lönekonsulter, personalkonsulter, personalcontrollers och systemförvaltare har högsta behörighet i Heroma. Det är dock bara två systemförvaltare som kan utanordna betalningar. Lönekonsulter kan ej förändra sina egna löner. ej En och samma person bör ej kunna genomföra löneberäkningar, godkänna lönehändelser samt utanordna betalningar. 15 av 22

16 # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 27 Löne- och personalkonsulter kontrollerar varandras lönehantering. 28 För att förhindra felaktig registrering av information avseende anställd i PAsystemet skall uppgifter avseende ny person eller förändring av person vara godkända. 29 För att förhindra felaktig registrering av information avseende anställd i PAsystemet råder en begränsad behörighet att registrera/förändra uppgift avseende anställd. 30 Systemet kräver att personnummer är unika för att förhindra att en person dubbelregistreras. 31 Då granskare/attesterare byter arbetsuppgifter/slutar finns rutiner för att uppdatera attestkedjor. 32 Det finns rutiner för årlig genomgång av gällande attestkedjor. 33 Det finns rutiner för tilldelningen samt förändring av åtkomsträttigheter i PAsystemet. Samtliga tilldelade åtkomsträttigheter skall vara godkända. Det finns inga formella regler för att lönekonsulter och personalkonsulter skall kontrollera varandras lönehantering. Vid förändring av grunddata eller nyanställning skall chefen alltid attestera ett förordnande som skickas till löneavdelningen. Om det inte är attesterat skickas det tillbaks till chefen för underskrift. När en ny person är inlagd i systemet får chefen en kopia på underlaget som är inskickat. Det går ingen automatisk signal till chef om när en ny person läggs upp eller redigeras. Lönekonsulter, personalkonsulter, systemförvaltare och personalcontrollers kan ändra grunddata, som grundlön. Det görs dublettkontroll av personnummer. Blankett för attestbehörighet skall fyllas i enligt upprättad rutin. Systemförvaltare skickar ut listor årligen. Chefer skriver under och skickar tillbaka till systemförvaltare. För vanliga användare, som endast har tillgång till egenrapporteringen, hör chef av sig till systemförvaltaren, som kopplar användare till en webbroll. För chefer med attesträttigheter gäller att chefens chef skall skicka en behörighetsblankett. Rutinen beskrivs i Rutin för behörighet till PA-systemet Heroma. Systemförvaltaren skapar behörighet och skickar bekräftelse till chefens chef. Kontrolldesignen kan förbättras. Vid registrering av nya personer samt ändring av grundlön bör administratörer kontrollera varandras jobb. Kontrolldesignen kan förbättras. För att förhindra att påhittade personer skapas bör signal gå till chef då nya personer läggs till. Kontrolldesignen kan förbättras. Antalet roller som kan ändra grunddata bör minimeras. 16 av 22

17 # Kontrollmål Kontrollbeskrivning Utvärdering 34 Det finns rutiner för borttag av åtkomsträttigheter i PAsystemet. 35 Det finns rutiner för årlig genomgång av gällande åtkomsträttigheter i PAsystemet. 36 Lösenord bör ändras med regelbundenhet. När personer slutar eller byter arbetsuppgifter hör chefen av sig till systemförvaltare som ber då om e-post som underlag. Systemförvaltaren skriver ut e-post, ändrar behörigheter och lagrar i pärmen. Systemförvaltare skickar ut listor årligen. Chefer skriver under och skickar tillbaka till systemförvaltare. Lösenord för egenrapportering och Heroma ändras var nittionde dag. Krav: minst fyra bokstäver. Kontrolldesignen kan förbättras Lösenordskraven bör stärkas. 17 av 22

18 4 Iakttagelser och rekommendationer Nedan följer våra rekommendationer samt ett förslag på prioritering. Rekommendationerna är prioriterade enligt följande: Hög Medel Låg Nyckelkontroll ej på plats/ej effektiv. Bristen bör åtgärdas snarast för att säkerställa god intern kontroll på kort sikt. Nyckelkontroll delvis på plats/delvis effektiv. Bristen bör åtgärdas för att säkerställa god intern kontroll på lång sikt. Nyckelkontroll på plats men effektivitet kan förbättras. Bristen bör åtgärdas på lång sikt. # Iakttagelse och rekommendation Prioritet 1. Iakttagelse: Systemförvaltare har behörighet att administrera anställda, ändra grunddata, attestera lönehändelser samt utföra löneutbetalning. Risk: Att en och samma person kan genomföra alla kritiska moment i löneprocessen ökar risken för bedrägerier. Rekommendation: Vi rekommenderar att landstinget separerar möjligheterna att administrera anställda, ändra grunddata, attestera lönehändelser samt utföra löneutbetalning. Personer som är ansvariga för att genomföra löneutbetalningar bör inte har rättigheter i systemet att ändra grunddata och att genomföra löneadministrativa uppgifter. 2. Iakttagelse: Lönekonsulter, personalkonsulter, systemförvaltare och personalcontrollers har alla hög behörighet i PA-systemet, och kan exempelvis ändra grundlön. Risk: Att många roller har höga behörigheter i PA-systemet ökar risken för bedrägerier. Rekommendation: Vi rekommenderar landstinget att se över vilka roller som behöver höga behörigheter. Vi ställer oss tveksamma till att andra än personalkonsulter behöver kunna ändra grunddata för anställda. 3. Iakttagelse: Det finns ingen kontroll i utbetalningsprocessen som säkerställer att fler än en person måste vara delaktig i utbetalningen. Risk: Avsaknad av dualitetsprincipen vid utbetalningar ökar risken för felaktiga löneutbetalningar. Rekommendation: Landstinget bör implementera en kontroll som säkerställer att en person inte ensam kan genomföra en utbetalning. Hög Hög Hög 18 av 22

19 # Iakttagelse och rekommendation Prioritet 4. Iakttagelse: Vi har noterat att lönekonsulter och personalkonsulter ej kontrollerar varandras registreringar. Risk: Bristande kontroll av lönekonsulters registreringar kan öka risken för felaktiga registreringar, medvetna som omedvetna. Rekommendation: Landstinget bör fortsätta att implementera en rutin där lönekonsulter kontrollerar varandras registreringar, i syfte att säkerställa korrekt information vid registrering av nya/förändrade anställningsuppgifter. 5. Iakttagelse: Dataanalys av utbetalda löner har ej gjorts. Vi har dock noterat att bevakningslistor används. Risk: Att ej genomföra dataanalys öka risken att felaktiga löneutbetalningar ej hittas. Rekommendation: Vi rekommenderar landstinget att göra en dataanalys av det senaste årets utbetalda löner. En sådan dataanalys bör innehålla följande: Sammanställning av belopp i beloppsintervall samt analys om fördelningen rimlig både avseende antal samt summa belopp. Sammanställning över lönearter och analys av rimligheten av lönearter med väsentliga belopp samt analys om lönearterna är rätt klassificerade avseende källskattsunderlag samt källskatteavdrag. Sammanställning över större transaktioner samt analys av dessa mot underlag (avtal). Kontroll av att det inte finns några oväntade personer med höga bruttolöner samt att ersättningarna är rimliga. Analys av ett antal personer som har höga respektive låga källskatteavdrag. Avstämning mot jämkningsbesked eller annat underlag. Uppföljning av ett antal transaktioner där anställningsnummer, löneart, period och belopp är identiska. Analys av lönearter och bedömning om alla lönearter är nödvändiga. Det kan finnas snarlika lönearter som används mer frekvent. Kontroll av eventuellt felaktiga personnummer (utländska). Kontroll om det förekommer personer som inte lägre är aktiva vid landstinget, genom att jämföra utbetalda löner och bostadsorter. Uppföljning av ett antal personer med betydande antal utbetalda övertidstimmar/mertid. Uppföljning personer som erhållit ersättning från flera olika avdelningar. Medel Medel 19 av 22

20 # Iakttagelse och rekommendation Prioritet 6. Iakttagelse: Lönekonsulter har möjlighet att godkänna ej attesterade lönehändelser, men enligt etablerat arbetssätt krävs underlag för detta. Risk: Att lönekonsulter har möjlighet att godkänna ej attesterade lönehändelser ökar risken för att felaktiga lönehändelser godkänns och att ersättning betalas ut för dessa. Rekommendation: Vi anser att lönekonsulter enbart skall ha möjligheten att attestera lönehändelser om Heroma genererar ett meddelande till ansvarig chef om att så faktiskt har skett. Likaså borde chefen bli meddelad om någon ändrar en persons lön (eller annan grunddata) i systemet. 7. Iakttagelse: En person kan ha flera anställningar. Det finns inga kontroller att en person inte kan överstiga 100% i arbetsomfattning. Risk: Avsaknad av anställningsomfattningskontroll ökar risken för att påhittade och/eller utgångna anställningar ej upptäcks. Rekommendation: Det bör finnas en kontroll att en person inte kan överstiga ett av landstinget fastställt värde för arbetsomfattning. I dagsläget finns det en möjlighet att en person byter anställning inom landstinget och tilldelas ytterligare en anställning till sitt personnummer. Om inte tidigare ansvarig chef avslutar den tidigare anställningen får personen ersättning från fler än ett område. Vidare bör dataanalys genomföras i syfte att hitta personer med flera anställningar. 8. Iakttagelse: Effektiva kontroller vid inrapporteringen av lönehändelser minimerar fel i PA-systemets indata. Vi har noterat att ett antal av de fel som chefer eller lönekonsulter blir tvungna att avhjälpa skulle kunna förhindras redan vid registreringen av lönehändelser, exempelvis kollisionskontroll av semester, sjukfrånvaro och tjänstledighet. Risk: Bristande inmatningskontroller ökar risken att felaktiga kombinationer av lönehändelser ej identifieras. Rekommendation: Vi rekommenderar att landstinget arbetar för att stärka inmatningskontrollerna. Lönekonsulter bör vara delaktiga i detta arbete, då de har god kännedom om de vanligaste felen. Medel Låg Låg 20 av 22

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Christian Wendeldahl, Lönechef PM 20 l 0-05-26 Dm B5 208211 O 1/3 Universitetsstyrelsen Svar på Riksrevisionens revisionsrapport gällande uppföljning av lönerutingranskning

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Dnr: Rev 28-2012 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Registeranalys och

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering 2011-04-01 Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor ring gärna Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Margareta Mehlqvist 021-10 31 11 Innehållsförteckning 1. Vad innebär

Läs mer

Lathund för Attesterare Egenrapportering

Lathund för Attesterare Egenrapportering Lathund för Attesterare Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Granskning av arvoden och ersättningar

Granskning av arvoden och ersättningar Granskning av arvoden och ersättningar Dnr: Rev 36-2011 Genomförd av: Ernst & Young Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 14 mars 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Granskning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson REVISIONSRAPPORT Landstinget Halland Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet Övergripande granskning av rutiner, ansvar m.m. Mars 2005 Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson (1) Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering

Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering 1(3) 2011-11-22 LK11-0359 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisionsrapport - Löpande granskning av redovisning av administrativa system - Lönehantering Inledning Landstingets revisorer har genomfört

Läs mer

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde

Delrapport Värnamo sjukvårdsområde Bilaga 1d Delrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system Värnamo sjukvårdsområde Innehållsförteckning 1 Granskningsresultat Värnamo sjukvårdsområde 3 1.1 Det finns en landstingsövergripande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

Granskning av Heroma. Dnr: Rev 40-2009. Genomförd av: Ernst & Young

Granskning av Heroma. Dnr: Rev 40-2009. Genomförd av: Ernst & Young Granskning av Heroma Dnr: Rev 40-2009 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 16 februari 2010 Västra Götalandsregionen Rapport: Granskning av Heroma Göteborg, 2010-02-16 2 av 47

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011

Nynäshamns kommun. Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda. Februari 2011 Nynäshamns kommun Intern kontroll avseende löner och ersättning inkl arvoden till förtroendevalda Februari 2011 Jonas Eriksson Pernilla Fagerstedt Richard Vahul 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2015-09-17 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneuppgifter Grundlista 5. Statistik 6. Godkänna frånvaroärende 7. Godkänna facklig ledighet och nationaldagsledig

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2014-03-31 Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-86961 charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning Syftet

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Löner. Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Löner Revisionsrapport 2009-02-11 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5 1.1 REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING...5

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

Heroma självservice för arbetsledare

Heroma självservice för arbetsledare Heroma självservice för arbetsledare 2011-12-02 1 Innehållsförteckning 3. Allmän orientering 4. Löneresultat Grundlista 5. Statistik 6. Fastställ frånvaroärende 7. Registrera frånvaro och fastställ 8.

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3. 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkt... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Metod... 5 1.4 Avgränsning... 5

SAMMANFATTNING... 3. 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkt... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Metod... 5 1.4 Avgränsning... 5 Region Skåne Granskning av den interna kontrollen i Regionstyrelsens* löneprocess Ola Larsmon, Ernst & Young AB Genomförd på uppdrag av Region Skånes revisorer Februari 2010 * Förvaltningen Regionstyrelsen

Läs mer

Granskning av lönekostnader

Granskning av lönekostnader KPMG Antal sidor: 16 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Vårt uppdrag 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Granskningens genomförande 1 2. Sammanfattning 2 3. Bedömning av den interna kontrollen 3 3.1 Uppgifter i basregistret

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Granskning av lönerutinen

Granskning av lönerutinen Granskning av lönerutinen Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Bakgrund...4 2. Syfte och avgränsning...4 3. Revisionskriterier...5 4. Metod och genomförande...5 5. Granskning...6 5.1 System...6 5.1.1

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars Huddinge kommun. Granskning av arvoden Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Huddinge kommun Granskning av arvoden Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehantering

Revisionsrapport Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk Manager Kristianstads kommun December 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis.

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis. Kom igång med Swelön Swelön är ett webbaserat lönesystem som utvecklats av Swelön AB. Det används via en internet browser, t.ex. Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Allt du behöver

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Burlövs kommun. Granskning av löneutbetalningsprocessen

Revisionsrapport 2010. Burlövs kommun. Granskning av löneutbetalningsprocessen Revisionsrapport 2010 Burlövs kommun Granskning av löneutbetalningsprocessen akob Smith, augusti 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLDNING... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Tillvägagångssätt

Läs mer

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet F Ö R S V A R E T S M A T E R I E LV E R K (F M V ) 115 88 S T O C K HO LM Försvarets materielverk (FMV) Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet vid Försvarets materielverk (FMV) Som ett

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid:

Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Välkommen som användare av SamTid den enkla och effektiva lösningen för personaladministration, schemaläggning och tidrapportering för mindre butiker! Så här fungerar löneadministrationen i SamTid: Tidrapporteringsperioden

Läs mer

Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess Fredrik Jilmstad Mia Nordblom Erik Sellergren Mars-maj 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion...

Läs mer

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 54 Dnr PS 2013-0018 Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets lönehantering

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen 2012 av Kronofogdemyndigheten (KFM) granskat den interna kontrollen kring

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering Revisionsrapport Granskning av lönehantering Lunds kommun September 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Kenix Vuong Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga...5

Läs mer

16 t o m 16:00 Sista dag fastställa/attestera ärenden före Lön 1

16 t o m 16:00 Sista dag fastställa/attestera ärenden före Lön 1 Tider för fastställande och attester januari december 2016 Brytdatum för timrapportering är alltid den 10 i månaden som är sista dag för inlämning av timavlönades rapporter till personalavdelningen. Lön

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefil. Mats Renborn Gotlands kommun Registeranalys av lönefil 2004-09-21 Mats Renborn 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. REGISTERANALYS...3 2.1 Finns orimliga belopp i lönefilen?...3 2.2 I vilken omfattning

Läs mer