..Z.pfuYve.w- GiiSta Svensson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "..Z.pfuYve.w- GiiSta Svensson"

Transkript

1 Revisorerna Datum zo15-o6-25 Kommunst,'relsen Kommunfullmiktige - fiir kdnnedom Intern kontroll i den centrala liineprocessen Revisorerna i har gett PwC i uppdrag att genomftira en granskning av kommunsvrelsens interna kontroll avseende den centrala ltineprocessen. Vir hurudsakliga bediimning hr att de liinerutiner som finns pi plats iir viil inarbetade och fungerande. h,rc har dock noterat nigra omraden dhr kontrollmiljtin brir ftirbittras frir att shkerstdlla att den ltinerelaterade finansiella informationen iir fullstiindig, riktig och godkiind. Dessa omriden redovisas i bifogad rapport och handlar om tydliggtirande och formalisering av kontroller som utf<irs idag men dven fcirslag p& kontroller som inte utftirs idag. Vi vill siirskilt framhilla vikten av att rutiner gdllande behtirighetshantering samt att de checklistor som finns nyt$as pi avsett shtt (shkerstdlla en god arbetsfdrdelning samt sdkerstllla erforderliga efterkontroller). Det hr mycket angeliget att kontrollerna ir fullgoda avseende kineutbetalningar di det hr den mest vhsentliga utgiftsposten i kommunen. Vi <inskar kommentarer i anledning av vir granskning senast 2or5-ro-3r fraln kommunst)'relsen. Falkenberg den z5 juni eo15 Fiir revisorerna - t()..z.pfuyve.w- GiiSta Svensson

2 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Karin Norman Elgh Viktoria Johansson Juni 2015

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Introduktion Bakgrund och revisionsfråga Övergripande revisionsfrågor Metod och avgränsningar Slutsats från granskningen Central rutin för löneredovisning Övergripande information Dokumentation av policys, riktlinjer och rutiner Allmän systeminformation Behörigheter Uppläggning fasta data Fasta data uppgifter om anställda Fasta data övriga uppgifter Årlig lönerevision Tidrapportering Överföring från försystem Rutin för lönekörning Betalningsrutiner Ordinarie utbetalningar Manuella utbetalningar Överföring av information till ekonomisystem Kontoavstämningar och analyser... 12

4 1. Sammanfattning Revisorerna i har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av den centrala löneprocessen inom kommunen. Granskningen har genomförts av Karin Norman Elgh och Viktoria Johansson (PwC). Uppdraget har kvalitetssäkrats av Fredrik Carlsson. Arbetet har bestått av en kartläggning av löneprocessen och tillhörande rutiner Processkartläggningen baseras huvudsakligen på intervjuer med berörd personal i verksamheten samt analys av erhållet material och baseras på PwC:s tidigare erfarenhet av granskningar av liknande processer och rutiner. Kartläggningen skapar förutsättningar för att effektivt verifiera att identifierade nyckelkontroller utförs och därmed öka informationens tillförlitlighet vid bedömning av kommunens räkenskaper. Stickprovsmässig verifiering att kontrollerna utförs som beskrivits ingår ej i detta uppdrag. PwC har bedömt kontrollmiljön, identifierat och bedömt befintliga kontroller men inte testat dem i detalj. Den generella bedömningen är att de lönerutiner som finns på plats är väl inarbetade och fungerande. PwC har dock noterat några områden där kontrollmiljön bör förbättras för att säkerställa att den lönerelaterade finansiella informationen är fullständig, riktig och godkänd. Identifierade brister redovisas enligt nedan. Förslagen handlar om tydliggörande och formalisering av kontroller som finns på plats men även förslag på kontroller som inte utförs idag. Vi har gjort en prioritering av iakttagelserna där L står för låg prioritet, M för medel och H för hög. Vi har i granskningen noterat att det inte säkerställs att de checklistor och ansvarsfördelningsblanketter som finns framtagna efterlevs. Det bör säkerställas att befintliga rutiner utförs regelbundet och dokumenteras med signatur och/eller datum att de har utförts. (M) Det görs ingen systematisk riskanalys avseende den centrala lönehanteringen inom kommunen för att identifiera väsentliga risker och förändringar i processen. (L) En förteckning över vilka roller som finns och när dessa bör användas bör arbetas fram. Det bör även införas en regelbunden genomgång av vilka som har behörighet till systemet för att säkerställa att personer som inte skall ha tillgång till systemet ligger kvar. (M) Det bör införas en kontroll av ändringar och registeringar av grundlöner då dessa kan ändras av systemadministratörer och löneadministratörer under året. (H)

5 Ansvarig chef ska, enligt checklistan, granska sina anställdas uppgifter månadsvis via rapporter från självservice, men det finns ingen fullständighetskontroll att detta genomförs. (M)

6 2. Introduktion 2.1. Bakgrund och revisionsfråga Revisorerna i har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av den centrala löneprocessen inom kommunen. Granskningen har genomförts av Karin Norman Elgh och Viktoria Johansson (PwC). Processkartläggningen baseras huvudsakligen på intervjuer/samtal med berörd personal i verksamheten. Följande personer har varit intervjuade i granskningen: Namn Ann- Charlotte Gunnarsson Anna Magnusson Kristina Svensson Joanna Ljunggren Peter Axelsson Maria Johnsson Paulina Classon Befattning Systemadministratör/lönekonsult Systemadministratör/lönekonsult Lönekonsult Lönekonsult/personalhandläggare Förhandlare Systemadministratör, ekonomienheten Controller Övergripande revisionsfrågor Övergripande revisionsfråga är: Arbetar kommunen systematiskt med att säkerställa att kommunens verksamhet har en tillfredställande intern kontroll relaterat till den centrala löneprocessen och att följande mål uppnås: tillfredsställande kontrollmiljö inom löneprocessen som identifierar och förebygger eventuella svagheter i processen ändamålsenliga och effektiva kontroller inom löneprocessen för att stödja verksamheten och ge en rättvisande redovisning kontroller inom lönehanteringen som säkerställer att skapade lönetransaktioner är godkända och riktiga 2.2. Metod och avgränsningar Granskningen genomförs genom intervjuer med företrädare från kommunen på central nivå (löneavdelning/lönekontor). Vidare sker genomgång av kommunens eventuella riktlinjer och regler kring lönehanteringen. Analys av erhållet material och information från intervjuer utgör underlag för en samlad bedömning av kontrollmiljö och befintliga kontroller. Testning av identifierade kontroller i form av en stickprovsbaserad ansats har inte genomförts. PwC har bedömt kontrollmiljön, identifierat och bedömt befintliga kontroller men inte testat dem i detalj. Rapporten är sakavstämd med arbetsgivarenheten.

7 3. Slutsats från granskningen Iakttagelser och risker för respektive område redovisas nedan och klassificering enligt en skala. Vi har gjort en prioritering av iakttagelserna där L står för låg prioritet, M för medel och H för hög. Definitionen av denna klassificering visas nedan: Prioritet Hög Medel Låg Förklaring till prioritet Syftar på en svaghet som har stor inverkan på system, processer och relaterade kontroller och som kan utsätta enheten för större förluster, ineffektivitet och/eller kan resultera i en väsentlig felaktighet i räkenskaperna. Syftar på en situation eller arbetssätt som skiljer sig från vad PwC anser vara good practice och som vi bedömer har en negativ inverkan på den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Syftar på en situation eller arbetssätt som enbart har en begränsad effekt på den interna kontrollen. Den generella bedömningen är att de lönerutiner som finns på plats är väl inarbetade och fungerande. PwC har dock noterat några områden där kontrollmiljön bör förbättras för att säkerställa att den lönerelaterade finansiella informationen är fullständig, riktig och godkänd. Identifierade brister redovisas enligt nedan. Förslagen handlar om tydliggörande och formalisering av kontroller som utförs idag men även förslag på kontroller som inte utförs idag. Ref. Område Identifierad brist Risk PwC:s rekommendationer 4.2 Dokumentation av policys, riktlinjer och rutiner 4.2 Dokumentation av policys, riktlinjer och rutiner Vi har noterat att befintliga checklistor och ansvarsfördelningar i vissa fall inte dokumenteras med signatur och/eller datum att de har utförts. Det görs ingen periodisk riskanalys avseende den centrala lönehanteringen inom kommunen för att identifiera väsentliga risker och förändringar i processen. Avsaknad av formaliserade rutiner ökar risken för att det interna kontrollarbetet inte utförs eller inte utförs i tillräcklig omfattning eller på rätt sätt. Det försvårar också möjligheten för ledningen att följa och säkerställa att eventuella felaktigheter har blivit identifierade och åtgärdade. Avsaknad av återkommande riskanalys ökar risken för att fel risker fokuseras vid förändringar i organisationen. PwC rekommenderar att kommunen formaliserar sitt arbete kring intern kontroll och säkerställer att befintliga checklistor och ansvarsfördelningar används. PwC rekommenderar kommunen att genomföra riskanalys avseende lönehanteringen minst årligen. Prioritet Medel Låg

8 4.4 Behörigheter Det har inte de senaste två åren skett någon översyn över vilka roller och ansvar som finns och det finns ingen rutin eller policy att så skall göras regelbundet. Avsaknad av översyn avseende roller och ansvar ökar risken för att personer som ej bör ha behörighet till vissa ansvar har detta. PwC rekommenderar kommunen att genomföra en översyn av roller och ansvar minst årligen för att säkerställa önskvärd ansvarfördelning inom respektive roll. Medel 4.4 Behörigheter Det är möjligt, för systemförvaltarna, att via inloggningen till behörighetssystemet Neptune redigera sin egen lön Personec P Betalningsrutin Övervakande kontroll av att alla chefer har granskat sina medarbetares lönekostnader saknas och utbetalningen stoppas inte vid avsaknad av godkännande i Personec P. Möjligheten att via inloggningen till Neptune redigera sin egen lön i Personec P ökar risken för att en högre lön än avtalat skall betalas ut. Avsaknad av fullständighet avseende chefers granskning av medarbetares löner ökar risken för felaktiga löneutbetalningar. PwC rekommenderar att en kontroll av ändringar i grundlöner införs. PwC rekommenderar kommunen att formalisera och stärka kontrollen av genererade lönekostnader genom att säkerställa att alla lönekostnader granskas av vederbörandes chef. Hög Medel

9 4. Central rutin för löneredovisning 4.1. Övergripande information har en decentraliserad lönehantering för kommunens förvaltningar och bolag inom koncernen. Löneadministratörer, assistenter och chefer sköter delar av lönehanteringen ute på respektive förvaltning och bolag. Barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har var sin lönekonsult på förvaltningen. På Kultur och fritidsförvaltningen sköts lönehanteringen sedan av en ekonomiassistent och en nämndssekreterare/registrator. På serviceförvaltningen hanteras lönerna av två löneassistenter. Den centrala lönehanteringen hanteras av arbetsgivarenheten som ligger under kommunstyrelseförvaltningen. På arbetsgivarenheten arbetar de två systemadministratörer och en löneassistent. Förvaltning av lönesystemet, Personec P, sköts av de två systemadministratörer. Enheten har hand om hantering av löner avseende kommunsstyrelseförvaltningen, miljö och hälsoskydd, politikernas ersättning och Destinationsbolaget och Falkenbergs Näringsliv AB. Enheten har även hand om systemadministrationen för det med Varberg ägda bolaget, Vatten och miljö i väst AB. Vid granskningstillfället uppgick antalet månadsanställda till cirka 3000 personer inklusive de bolag som kommunen sköter lönerna för. Utöver månadsanställningarna tillkommer cirka 1000 timanaställningar, vilket ökar under sommarmånaderna. Vid granskningstillfället låg antalet löneutbetalningar på cirka 3650 per månad Dokumentation av policys, riktlinjer och rutiner Det finns inga övergripande styrande dokument avseende lönefrågor hos kommunen, t.ex. en personalhandbok eller liknande. För systemadministratörernas arbete finns ett körschema, vilket är en översiktlig instruktion över vilka moment och kontroller som skall genomföras och är kopplade till den månadsvisa lönekörningen. Till körschemat finns en tillhörande pärm med manualer för hur varje steg skall genomföras. På körschemat signerar systemadministratörerna när en kontroll är genomförd. En tidplan för löneutbetalningar finns publicerad på intranätet. På intranätet finns även dokument som beskriver personal- och lönerapportering till både chefer och medarbetare så som rapportering kring anställning och frånvaro. På intranätet finns också en checklista med tillhörande arbetsfördelning och avprickningsmatris för olika kontrollmoment som bör genomföras av antingen chef eller assistent samt hur olika rapporter tas fram. Det saknas däremot en kontroll av att befintliga checklistor och kontrollmoment används och genomförs. Vid uppdateringar av befintliga rutiner eller vid nya rutiner skickar systemadministratörerna ut mail till personalen det berör. Antingen skickas mail till alla som har tillgång till systemet eller till alla chefer beroende på vad rutinen avser.

10 Iakttagelse Den framtagna checklistan med tillhörande arbetsfördelning och avprickningsmatris för olika kontrollmoment ser vi som ett positivt kontrollmoment. Det är även positivt med en tydlig arbetsfördelning, som är dokumenterad, mellan chef och assisten för att säkerställa att inget moment faller mellan stolarna eller att dubbelarbete utförs. Däremot bör det säkerställas att denna efterlevs Allmän systeminformation Kommunen använder löne- och personalsystemet Personec P. Systemet infördes 1999 och systemleverantör är Aditro. Systemet är ett standardsystem med anpassningar till så som avtal, varningar och signaler på fellistor m.m. Systemadministratörer på arbetsgivarenheten ansvarar för driften av Personec P. Moduler som används i Personec P innefattar, Förhandling, HR, Utdata, Winlas, Timecare planering, Timecare pool och Adato Behörigheter Inloggning till lönesystemet och självservice sker genom kommunens användar- ID vilket är knutet till personnumret. Dessa administreras av kommunens IT avdelning. Lösenord krävs alltid samt regelbundna lösenordsbyten. Behörigheter läggs upp av de två systemadministratörerna i behörighetsmodulen Neptune. Inloggning i Neptune är inte kopplat till kommunens användar- ID och inte heller till personnummer. Vid uppläggning av nya behörigheter eller vid förändringar av behörigheter används en behörighetsblankett, som respektive chef skickar till arbetsgivarenheten. Behörighetsblanketten skall alltid finnas som underlag och skall alltid skrivas under av respektive chef. Genom att inloggningen till lönesystemet görs via kommunens användar- ID vilket är knutet till personnumret finns en spärr så personalen som har möjlighet att ändra fast data i systemet inte kan registrera/ ändra sin egen lön. Detta gäller dock inte för de två systemadministratörerna då dessa har tillgång till ytterligare ett användar-id för inloggning till Neptune som inte är kopplat till personnummer. Däremot loggas alla ändringar även när inloggning sker genom användar-id för Neptune. Behörigheterna är uppbygga av dels standardroller och dels roller som har satts upp efter verksamhetens behov. Rollerna kombineras med ansvar, vilket styr vilka enheter som respektive individ får åtkomst till. Det finns även titt - behörigheter där användaren kan se vad som är registrerat i systemet under ett visst ansvar men inte registrera själv. Löneadministratörerna har tillgång till sina respektive ansvar, men fungerar även som ersättare för varandra. Det finns ingen lista över alla användare och vilka roller de har utan för att se användare och vilka roller de har måste en sökning på respektive enhet göras. I systemet finns många olika roller och en riktlinje över vilken roll som skall användas när saknas. Det sker inte någon

11 regelbunden uppföljning av de behörigheter och roller som ligger inlagda, däremot sker uppföljning vid behov. Chefer är knutna till sitt ansvar. Cheferna fungerar även som ersättare för varandra och det skall enligt intervjuade alltid finnas ersättare för cheferna. Systemadministratörerna och löneassistent på arbetsgivarenheten, BUF och soc lönekonsult på barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt ersättare barn och utbildningsförvaltningen samt pensionshandläggare och personalassistent har full behörighet att rapportera på allt i systemet. I Personec P finns en spärr som säkerställer att det för alla, förutom systemadministratörerna på arbetsgivarenheten, inte går att göra några förändringar eller rapportering på sig själv i systemet. Iakttagelse En förteckning över vilka roller som finns och när dessa bör användas bör arbetas fram. Det bör även införas en regelbunden genomgång av vilka som har behörighet till systemet för att säkerställa att personer som inte skall ha tillgång till systemet ligger kvar. Det bör införas någon form av kontroll av ändringar och registeringar av systemadministratörerna löner då dessa kan ändra sin egen lön Uppläggning fasta data Fasta data uppgifter om anställda Anställningar görs främst av assistenter och personalhandläggarna ute på förvaltningarna. Anställningarna registreras i systemet och skrivs därefter ut för påskrift av chef och den anställde. Vid förändringar i anställningen, så som lön, sysselsättningsgrad eller förlängning skall alltid underlag i form av ett nytt anställningsavtal finnas. Alla underlag sparas i personalakterna centralt. Ändring av personuppgifter t ex. adressuppgifter kan personalen göra själva i självservice. Bankkontonummer lämnar de anställda uppgifter om till banken. Nya avtal skrivs inte vid den årliga lönerevisionen, då förhandlingsprotokoll ses som underlag. Vid avslut fyller den anställda i blanketter om det rör pension eller att personen säger upp sig. Detta registreras av assistenterna. Vid uppsägning från arbetsgivaren finns alltid ett förhandlingsprotokoll. Underlag skall alltid finnas. Alla ändringar som görs vad det gäller anställningar loggas. Det går i efterhand att söka fram på person vem som gjort ändringar i anställning. Kontroll av inlagda uppgifter vid nyanställning sker genom att avtal skrivs ut och signeras efter att uppgifterna registrerats i systemet.

12 Iakttagelse I och med att anställningsavtalen skrivs ut efter att de registreras i systemet sker en automatisk kontroll av att det är korrekta uppgifter som har registrerats vilket vi anser är bra Fasta data övriga uppgifter Ansvar och konton läggs in centralt av systemadministratör. Ansvar och konton ligger inlagt genom organisationsträdet om inget avvikande konto skall användas. Sociala avgifter/arbetsgivaravgifter läggs på i ekonomisystemet av personal på ekonomiavdelningen underlagen kommer ifrån lönesystemet Årlig lönerevision Den årliga lönerevisionen hanteras i modulen Förhandling och initieras av förhandlaren på arbetsgivarenheten. Efter att Förhandling har öppnats upp och de gamla lönerna ligger i systemet tilldelas respektive chef den personal som ligger under deras ansvar. Alla nya löner läggs därefter in direkt i modulen Förhandling och efter att nya löner har registrerats sker en kontroll att den årliga potten inte har överskridits. Förhandlingar sker därefter mellan arbetsgivare och facken. Listorna som finns bifogat till förhandlingsprotokoll är utskrivet ur systemet. Lönadministratörerna har inte tillgång till förhandlingsmodulen men har behörighet till medarbetarnas anställningsbild där det gåt att justera grundlönen. Systemförvaltarna och lönadministratörerna kan därmed gå in och ändra medarbetares löner löpande under året. Vid sådana tillfällen skall det alltid finnas ett nytt påskrivet anställningsavtal som underlag. Efter att lönerna har lästs in från förhandling till Personec P görs stickprovskontroller att lönerna har kommit in korrekt. Fellistor signalerar vid bland annat lönetillägg om de skall vara kvar och sänkt lön Tidrapportering Användingen av Personec P utgår ifrån att det finns ett aktuellt schema inlagt i systemet för alla anställda. Avvikelser som påverkar grundlönen (sjukdom, föräldraledighet, semester, bilersättningar med mera) skall rapporteras av respektive medarbetare via tidrapporteringsmodulen Självservice i Personec P och godkännas av ansvarig chef enligt uppsatt attestflöde. I självservice finns både en tillstyrkarfunktion och beviljarfunktion. Det är alltid chefen som beviljar medan assistenter tillstyrker. På de enheter där självservice inte finns får anställda ut ett veckoblad som de fyller i, därefter skriver assistenten in uppgifterna i system som därefter beviljas av chef. Inom vissa enheter skriver timanställda tidrapport som läggs in av löneassistent och därefter beviljas av chef.

13 Samtliga tidavvikelser samt manuella tidrapporter rapporteras i Personec P och attesteras av respektive chef. Assistenter ute i verksamheten kontrollerar om det är rätt antal personer som arbetar per dag. Personalgruppernas veckoblad syns även av hela personalgruppen Överföring från försystem Till Personec P importeras information från försystemen, Förhandling, Timecare planering och Timcare pool. Förhandling importeras vid lönerevisionen, Timecare planering läses in när nya scheman har lagt in samt vid planerad frånvaro och Timecare Pool importeras tre gånger i veckan. Förhandling läses in av systemadministratör centralt. Timecare Pool läses in tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag. Timecare planering läser assistenter in när nya scheman eller planerad ledighet har lagts in i systemet. Systemadministratör centralt kontrollerar att Timecare planering har lästs in och assistenterna ute i verksamheterna kontrollerar att det är korrekt. Efter att Timecare Pool har lästs in tillstyrks tiderna av assistenter och beviljas av respektive chef Rutin för lönekörning Systemadministratörerna på arbetsgivarenheten genomför varje månad lönekörningar enligt uppsatt körschema. Även lönekonsulten på socialförvaltningen kan starta lönekörningen. Till körschemat finns en pärm med manualer för varje moment. Preliminära löneköringar görs varje dag måndag till fredag från den första varje månad fram till att lönen verkställs. Utöver det görs en preliminär lönekörning före att verkställandet av lönen har startas. Efter den preliminära lönekörningen görs ett antal kontroller bland annat kontrolleras semester, om förmycket skatter dras och höga bruttolöner. De kontroller som görs dokumenteras inte utöver det som syns i systemet. Innan den definitiva lönekörningen genomförts kontrolleras sjuk- och friskanmälningar. Kontroller görs av semester, skatter höga bruttolöner samt sjuk- och friskanmälningar m.m. Iakttagelser De kontroller som görs dokumenteras inte utöver det som loggas i systemet.

14 4.10. Betalningsrutiner Ordinarie utbetalningar Månadsvis sker en ordinarie utbetalning samt två schemalagda utbetalningar för löneutbetalningar som inte kommit med i den ordinarie utbetalningen. Utbetalningar hanteras centralt av systemadministratörerna på arbetsgivarenheten. Systemadministratörerna initierar körningen av bankfilen. Samtidigt med bankfilen skapas en loggfil med totalsumman och stora utbetalningar. Bankfilen skickas vidare automatiskt via integrationssystemet Decapus till Nordea. Därefter bemyndigas utbetalningen via Nordea e-legitimation vilket kan göras av systemadministratörerna samt lönekonsult på socialförvaltningen. Vid bemyndigandet skrivs totalsumman i. Vid körningen av bankfilen görs en printbild i Personec P, printbilden tillsammans med loggfilen skickas till ekonomikontoret, kassan. Dessa underlag skrivs under av två personer. Chefer med personalansvar ska enligt checklista kontrollera månadens utbetalning av löner via analyslistan. Listan skapas och distribueras via Personec P arbetsledare. Vid utbetalningen av löner jämförs den bankfil som skapas med underlaget i Personec P, vilket signeras av två personer. Iakttagelser Det saknas en kontroll som säkerställer att cheferna, varje månad, granskar sina lönekostnader Manuella utbetalningar För manuella utbetalningar av enskilda lönetransaktioner fylls en blankett i som skickas till arbetsgivarenheten. Manuella utbetalningar kan systemadministratörerna på arbetsgivarenheten samt lönekonsult på socialförvaltningen genomföra. Justeringar görs i systemet utifrån blanketten, därefter skickas ett mail till Nordea med vem det gäller, vilket konto som skall belastas samt att det är från. Inga övriga underlag krävs då manella utbetalningar som görs avser sådant som skulle utbetalas nästkommande månad. På så sätt finns underlag i systemet eller genom blanketter, t ex. tjänstgöringsrapport med underskrift av chef. Förskott lämnas aldrig. Underlaget på justeringen skickas till ekonomikontoret, två personer på arbetsgivarenheten attesterar underlagen. Därefter sker en avstämning av konton vid nästkommande lön. Inga utbetalningar görs utan att det finns ett underlag till utbetalningen.

15 4.11. Överföring av information till ekonomisystem Huvudboken i Raindance uppdateras månadsvis vid lönekörningar via en fil som läses över från Personec P. Via initieringen av lönekörningen som startas manuellt av systemadministratörerna på arbetsgivarenheten skapas en ekonomifil som förs över till ekonomisystemet. Vid kontroll innan ekonomifilen skapas rättas eventuella fel, t.ex. registrering av kostavdrag. Utanordningen som skickas till ekonomikontoret signeras av två personer i förening. Konteringen är styrd från uppsättningar i Personec P och går automatiskt in på förvalda konton i Raindance. Semesterlöneskulden beräknas i Personec P medan sociala avgifter beräknas i Raindance på förbestämde konton. När lönefilen läses in i Raindance görs vissa sambandskontroller, t.ex. mellan konto och ansvar Kontoavstämningar och analyser Personal på arbetsgivarenheten gör varje månad ett antal kontroller bland annat kontrolleras att skatten är rätt hanterad, de kontrollerar skattedeklarationen som därefter skickas till ekonomi som kontrollerar att skattekontot redovisas rätt. Arbetsgivarenheten kontrollerar även att rätt siffra har skickats till kronofogden, samt kontrollerar löneskulden och gör en avstämning av den totala löneskulden. Dessa kontroller dokumenteras i en pärm på arbetsgivarenheten. Centralt görs en rimlighetsbedömning av löneökningar vid tertialrapport ett, delårsbokslut och årsredovisning. I årsredovisningen följs även semesterlöneskulden upp centralt. Iakttagelse Det görs ingen månadsuppföljning av lönekostnaderna centralt Karin Norrman Elgh Projektledare Fredrik Carlsson Uppdragsledare

Revisionsrapport av granskning av kommunens centrala löneprocess. KS 2015-241

Revisionsrapport av granskning av kommunens centrala löneprocess. KS 2015-241 Beslutsförslag 2015-11-04 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Revisionsrapport av granskning av kommunens centrala löneprocess. KS 2015-241 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Överlämna

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar

Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010. Haninge kommun. Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Revisionsrapport 7 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2010 Haninge kommun Granskning av säkerhet i löneutbetalningar Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner Katrineholms kommun Granskning av den interna kontrollen avseende

Läs mer

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7

Olofströms kommun. Intern kontroll Granskning personalkostnader. Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Granskning personalkostnader Audit KPMG AB 9 mars 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Allmänt 2 3.1 Existens 2 3.2 Fullständighet 3 3.3 Värdering 3 3.4 Presentation 4 3.5

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Förstudie av personalsystemet. Caroline Liljebjörn. 10 oktober 2011 Revisionsrapport Förstudie av personalsystemet Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Förstudie av personalsystemet 2011-10-10 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Kalmar kommun Förstudie av personalsystemet Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen

Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Granskning av Säkerhet och intern kontroll i lönehanteringen Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2009-10-20 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...1

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess Fredrik Jilmstad Mia Nordblom Erik Sellergren Mars-maj 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion...

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager november 2014 Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Ola Holstein Risk Manager Granskning av lönehanteringen Borgholms kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Landstingsservice Avdelning lön och personal Jenny Forss 2014-08-12 Dnr 2014/0299 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess Bakgrund EY

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i lönehanteringen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i lönehanteringen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING... 3 2 SLUTSATSER...

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Ref. Område Kontroll Identifierad brist Rekommendation Prio

Ref. Område Kontroll Identifierad brist Rekommendation Prio 4.1 Övervakande kontroller Övervakande kontroll för uppföljning av lönekostnader Uppföljning av lönekostnader sker på olika nivåer inom organisationen som en del av uppföljning av utfall mot budget. Respektive

Läs mer

Granskning av Lönehanteringen

Granskning av Lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar, Revisionskonsult Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor Granskning av Lönehanteringen Hultsfreds kommun Ola Holstein, Risk Manager 15 januari 2015

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Regionförbundet i Kalmar län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Revisionskonsult 3 november 2016

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anne Elgmark 2014-12-05 KS 2014/1002 50069 Kommunstyrelsen Granskning av lönehanteringen Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Medarbetarens ansvar i självservice

Medarbetarens ansvar i självservice Sida 1 av 9 Medarbetarens ansvar i självservice Avvikelser (frånvaro, extratid, turbyten mm) skall vara registrerade senast den 10:e varje månad. Registrera dina avvikelser så snart som möjligt Logga in

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Rutiner för manuell schemaläggning

Rutiner för manuell schemaläggning Intern kontroll Rutiner för manuell schemaläggning Orust kommun Revisionsrapport Mars 2014 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag...3 Metod och genomförande...3 Sammanfattande bedömning...3 Granskningsiakttagelser...4

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering

Revisionsrapport. Landstinget i Jönköpings län. Löpande granskning av redovisning och administrativa system. - lönehantering Revisionsrapport Löpande granskning av redovisning och administrativa system - lönehantering Johan Bokinge Karin Norrman Elgh Landstinget i Jönköpings län 2011-10-04 Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Landstinget

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och

Läs mer

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011

Härryda kommun. Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen. Våren 2011 Härryda kommun Genomgång av rutiner och kontroller i löneprocessen Våren 2011 Innehållsförteckning 1 SLUTSATSER... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 4 2.2 METOD OCH AVGRÄNSNING... 4 3 ÖVERSIKTLIG

Läs mer

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang

Lönehanteringen. Trelleborgs kommun. December 2010. Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Lönehanteringen Trelleborgs kommun December 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Henrik Friang Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner

Lysekils kommun. Intern kontroll lönerutiner Intern kontroll lönerutiner år 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Henrik Bergh April 2015 Intern kontroll lönerutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 1.1. Förslag till åtgärd...3 2. Inledning...5

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016

Granskning av lönehantering Forshaga kommun Anette Fagerholm Januari/2016 www.pwc.se Granskning av lönehantering Anette Fagerholm Forshaga kommun Januari/2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål...3 1.3. Metod...3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult

Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Lönehanteringen Ängelholms kommun December 2010 Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter

Granskning av löner. Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011. Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter Granskning av löner Genomförd på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun Februari 2011 Thomas Hallberg Josabeth Alfsdotter INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 2 2 INLEDNING... 3

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet F Ö R S V A R E T S M A T E R I E LV E R K (F M V ) 115 88 S T O C K HO LM Försvarets materielverk (FMV) Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet vid Försvarets materielverk (FMV) Som ett

Läs mer

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna

Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Tillhör AU 66/2008. BILAGA 1 2008-02-18 Dnr: 2008/35 Tore Rova, Personalchef Tel: 0457-618025 E-post: tore.rova@ronneby.se Revisionsrapport - Granskning av lönerutinerna Granskningens beställare och granskningens

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Båstads kommun 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet. Mars 2005. Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson REVISIONSRAPPORT Landstinget Halland Säkerhet och intern kontroll i PA/lönesystemet Övergripande granskning av rutiner, ansvar m.m. Mars 2005 Rolf Aronsson Leif Jacobsson Anita Andersson (1) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar

Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Oskarshamns kommun Caroline Liljebjörn Malin Kronmar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige

2006-02-08. Vård- och omsorgsnämnden BSN Norr Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktige 2006-02-08 Vård- och omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av rutiner för lönehantering Revisorerna har granskat kommunens rutiner för lönehantering

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja,

Revisionsrapport Lönerutiner Strömsunds kommun Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, www.pwc.se Revisionsrapport Lönerutiner Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Emelie Värja, September 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2016-02-08 Admnämnd/2016:1 047 Intern kontroll Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2016

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Hammarö kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003

REVISIONSRAPPORT. Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons. Granskning av. Landstinget Halland. Maj 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av Rutiner kring personaladministrativa systemet Respons Landstinget Halland Maj 2003 Anita Andersson Leif Johansson Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning

Läs mer

Anställnings- och avgångsrutiner

Anställnings- och avgångsrutiner Revisionsrapport Anställnings- och avgångsrutiner Malin Andersson Hans Axelsson Inledning/uppdraget Av s revisorer har vi fått i uppdrag att granska om det finns en tillräcklig kontroll av rutiner i samband

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av lönehantering

Granskning av lönehantering www.pwc.se Revisionsrapport Anette Fagerholm Granskning av lönehantering Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Landstinget Blekinge. Revision av PA-system. Göteborg, 2010-09-23

Landstinget Blekinge. Revision av PA-system. Göteborg, 2010-09-23 Landstinget Blekinge Revision av PA-system Göteborg, 2010-09-23 Sammanfattning Bakgrund Våren 2010 fick Ernst & Young i uppdrag av Landstinget Blekinges revisorer att granska landstingets hantering av

Läs mer

Granskning personalsystemen Personec P och Hogia

Granskning personalsystemen Personec P och Hogia REVISIONSRAPPORT 2014-06-17 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning personalsystemen Personec P och Hogia Granskningen Revisorerna har, efter en risk- och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar Sida 1(1) Datum 2017-02-20 Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium BAS-nämnden BKU-nämnden Miljö- och byggnämnden Revisionsrapport Granskning av löner och ersättningar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2013-05-03 Admnämnd/2013:1 Charlotte Rolfsson, 0550-869 61, Lönechef charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Administrativ nämnd Charlotte Rolfsson,0550-869 61 Charlotte.rolfsson@kristinehamn.se Datum 2015-02-02 Admnämnd/2015:2 047 Intern kontroll Riskanalys och intern kontrollplan

Läs mer

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Stadsrevisionen Göteborgs Stads bostads AB bilaga till revisionsrapporten Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda goteborg.se/stadsrevisionen 2 September 2016 En bilaga

Läs mer

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson

Gotlands kommun. Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson Gotlands kommun Registeranalys av lönefiler Mats Renborn Jonas Eriksson -06-11 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4 3.1 Finns orimliga belopp

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen 2012 av Kronofogdemyndigheten (KFM) granskat den interna kontrollen kring

Läs mer

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion

Revisionsrapport. IT-revision Solna Stad ecompanion Revisionsrapport IT-revision 2013 Solna Stad ecompanion Fredrik Dreimanis November 2013 Innehållsförteckning Inledning... 3 Avgränsning.3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5 Observationer

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av personalsystem

Granskning av personalsystem Revisionsrapport Granskning av personalsystem Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.1.1 Kontrollmål 1 1.2 Revisionsmetod

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten Granskning av löner och arvoden i Mjölby kommun

Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten Granskning av löner och arvoden i Mjölby kommun Yttrande 1(1) Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Diarienummer 2016-08-10 OSN/2016:95 Handläggare Christoffer Sjögren Tfn 0142-854 81 Kommunstyrelsen Yttrande till kommunstyrelsen rörande rapporten

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT

Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Revisionsrapport 3/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport Granskning av stadens internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministration och IT Nicklas Samuelsson Magnus Nilsson

Läs mer

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma

Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Rapport Granskning av Personalsystemet Heroma Krokoms kommun 2015-10-07 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad

MANUAL HR-WEBBEN. Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare. Redigerad MANUAL HR-WEBBEN Generell manual för dig som rapporterar som medarbetare Redigerad 05-0-9 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... HJÄLPTEXTER OCH MANUALER... SPRÅKVAL... MIN SIDA... INSTÄLLNINGAR.

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Rapportsammandrag Stadsrevisionen 13 september 2016 Granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bakgrund Enligt kommunallagen har förtroendevalda rätt till skälig ersättning

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering Göteborg 19 november 2013 Carina Johnson Mira Christensson Innehåll 1 Sammanfattning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer