Rådgivningsrapport. Genomlysning av lönefunktionen inom Eslövs kommun. September 2010 Carl-Gustaf Folkeson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådgivningsrapport. Genomlysning av lönefunktionen inom Eslövs kommun. September 2010 Carl-Gustaf Folkeson"

Transkript

1 Rådgivningsrapport Genomlysning av lönefunktionen inom Eslövs kommun September 2010 Carl-Gustaf Folkeson

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Bakgrund Metod och genomförande Bakgrund Lönesystem en bakgrund Den tekniska utvecklingen Den förändrade yrkesrollen Lönefunktionen i Eslövs kommun kort historik Synpunkter från intervjuer Organisationskultur Lönefunktionens organisation Förutsättningar för lönefunktionens arbete SWOT-analys Inledning Kommentarer till SWOT-analysen Bedömningar och reflektioner Arbetsledning Medarbetarperspektivet Risker Information till verksamheterna Åtgärder Inledning Förslag till åtgärdsagenda Prioriterade områden... 14

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund PricewaterhouseCoopers (PWC) har fått i uppdrag av biträdande personalchefen i Eslövs kommun att genomföra en genomlysning av lönefunktionen. Följande frågor ska besvaras: Hur väl uppfattas nuvarande organisation fungera? Hur väl fungerar arbetsledning av löneassistenter och administratörer? Hur ser löneadministratörer/löneassistenter på sina egna arbetsuppgifter? Vilka gemensamma behov av kompetensutveckling finns? Hur fungerar roller och styrning samt fördelning av arbetsuppgifter i den löneadministrativa processen? Vilka risker finns med de olika systemen och rutiner som hanteras idag? Hur sker dokumentation och hur bedöms sårbarheten i dessa? Hanteras flödet av information och instruktioner till berörda på ett ändamålsenligt sätt? Hur kan löneprocessen förbättras bla utifrån kvalitet och rättsäkerhet i de olika leden? 1.2 Metod och genomförande Denna rapport bygger på intervjuer med utvecklingschef, biträdande personalchef, förvaltningschefer för respektive Barn- och familjeförvaltningen (BoF) samt Vård och omsorgsförvaltningen(voo), personaladministrativ chef inom Vård- och omsorg samt löneadministratörer och löneassistenter från ovan nämnda förvaltningar samt Kommunledningskontoret. I samband med intervjuerna har ett antal frågor ställts som bland annat berört förvaltningskulturen, hur sårbarheten bedöms inom lönefunktionen samt hur samarbetet är strukturerat mellan medarbetare inom lönefunktionen. Vidare har medarbetare fått möjlighet att uttala sig om chefskapet inom lönefunktionen. I samband med intervjuerna har det även ställts frågor om vilka styrkor och svagheter samt vilka risker/ hot respektive möjligheter som finns med den nuvarande löneorganisationen. 3

4 Rapporten inleds med en bakgrund som bildar referensram till de iakttagelser som redovisas längre fram. De förslag till åtgärder som sedan läggs fram i rapporten tar till viss del sin utgångspunkt i denna bakgrund. 2 Bakgrund 2.1 Lönesystem en bakgrund Det finns flera skäl till att en kommun som vill befinna sig i framkant behöver ha ett kompetent personaladministrativt system. Ett av dessa är att säkerställa att kommunen hanterar de personaladministrativa frågorna korrekt utifrån ett juridiskt perspektiv. Avtalsfrågor, löneuppgörelser, pensionsfrågar med mera utgör viktiga inslag i detta. Ett ytterligare tungt vägande skäl är att systemet ska säkerställa att medarbetare i organisationen får rätt lön och i rätt tid. Ytterligare drivkrafter handlar om att säkra rutiner. Generellt motsvarar personalkostnaderna ca 60% av kommunens totala kostnader. Av denna anledning är det av största vikt att utifrån ett intern kontroll perspektiv tillse att redovisningen blir korrekt och transparent. Utvecklingen av personalekonomiska redovisningar bidrar till att ställa allt högre krav på kvalitativ utdata som även ska vara lättillgänglig för beslutsfattare. 2.2 Den tekniska utvecklingen Den snabba IT- utvecklingen driver på en effektivisering i samtliga led av lönehanteringen, från inrapportering och bearbetning till utbetalning av lön. Kraven på enkla gränssnitt mot andra system artikuleras i allt större utsträckning för att möjliggöra säkra överföringar av data. En del i detta är att, via utdata såsom exempelvis QlikView, skapa tydlig information med önskad granularitet. Den tekniska utvecklingen skapar förutsättningar för en mer transparent lönehantering som gör att det är lättare att granska löneprocessen från ax till limpa. Utvecklingen innebär även att nya möjligheter till att skapa effektivare och säkrare processer öppnar sig. Ett exempel är möjligheten att kunna koppla ID-hanteringssystem till personalsystemet vilket bland annat kommer att förenkla valideringen av de anställdas personuppgifter. Det blir allt tydligare att information om medarbetare får allt större strategiskt värde inom den kommunala organisationen. Att kunna framställa den egna kommunen som en god arbetsgivare blir allt viktigare i synnerhet i rekryteringssammanhang men även för att behålla medarbetare. 4

5 2.3 Den förändrade yrkesrollen Avseende yrkesrollen som löneassistent (här använd som en övergripande beteckning på samtliga funktioner som arbetar med lön) har denna roll varit och är så även idag en kvalificerad administrativ tjänst. Rollen som löneassistent ställer krav på att ha förmågan att hålla flera bollar i luften samtidigt, kunna hantera olika typer av praktiska lönefrågor från anställda samt vara en pedagog mot beslutsfattare på olika nivå. I rollen ingår även att ha en grundläggande förståelse för arbetsrättsliga frågor. Eftersom en stor del av de underlag som ska rapporteras in till varje lönekörning består av manuella underlag ställer detta stora krav på att kunna hantera stora volymer under en relativt begränsad period. Redan idag finns dock tydliga tecken på att stora förändringar är på gång vad gäller själva löneprocessen. Införandet av självservice där den anställde själv ansvarar för att rapportera in sina avvikelser för aktuell period blir allt vanligare. Detta minskar behovet av att hantera manuella underlag i motsvarande omfattning. Denna förändring påverkar rollen som löneassistent i högsta grad från att ha rapporterat in löneunderlag till att mer bli en övervakare av att systemen fungerar samt att utgöra ett kvalificerat stöd till användarna. Den nya löneassistenten får genom den tekniska utvecklingen rollen som systemansvarig/utvecklare/stödjare. Den framtida löneassistenten behöver vara bärare av tre olika roller för att vara framgångsrik: Expertrollen I denna roll representerar löneassistenten de fackkunskaper som denne besitter. Förutom de rätt lönetekniska frågorna så ingår även avtalskunskap och IT-systemkunskap i rollen. I kraft av sin kompetens kan löneassistenten föra fram frågor som organisationen ännu inte har beaktat. Proaktivitet eller att ligga steget före är ett viktigt attribut hos expertrollen. Stödjande rollen I olika sammanhang har chefsrollen ett behov av att kunna reflektera och få ett bollplank i olika frågeställningar. Den stödjande rollen blir i detta sammanhang en viktig samtalspart. Olika handlingsalternativ kan prövas innan förslag till beslut tas fram. Att ha förståelse och inlevelseförmåga i chefsrollens behov är ett viktigt inslag i ett bra stöd. Den stödjande rollen ska också bidra genom att skapa trygghet och tillit vilket bland annat innebär att de besked som ges eller de underlag som lämnas ska vara tillförlitliga. Hög grad av trovärdighet är ett viktigt uttryck i den stödjande rollen. Styrande rollen Den styrande rollen beskriver löneassistenten som bärare av de lagar, regler, riktlinjer, policies mm som är beslutade och som verksamheten ska följa. I de fall avsteg sker i organisationen ska detta förmedlas till chef. Den styrande rollen utgör organisationens signalsystem. Fortfarande gäller dock att det alltid är chef som är ansvarig och chefen är den som äger rätt att fatta nödvändiga beslut. 5

6 De tre olika rollernas sammansättning kan över tiden sinsemellan växla. Beroende på situation och behov kan exempelvis expertrollen vara mer uttalad under en viss period. En väl fungerande stödfunktion ska dock kunna agera utifrån samtliga tre roller, ingen av rollerna ska i det långa loppet dominera över de andra. Det ska med andra ord råda en balans, över tid, mellan rollerna för att en stödfunktion ska fungera optimalt. 2.4 Lönefunktionen i Eslövs kommun kort historik Lönefunktionen i Eslövs kommun bestod fram till ca år 2000 av en central lönefunktion under ledning av KLK. Under år 2000 omorganiserades dock lönefunktionen till den nuvarande med en decentraliserad lönehantering till VoO och BoF. KLK gavs en samordnande roll i den nya organisationen. Främsta argumentet till omorganisationen var att den centrala lönefunktionen inte fungerat i enlighet med förvaltningarnas behov och önskemål. Ett ytterligare argument till omorganisationen var att ett nytt personaladministrativt system infördes i kommunen. Under år 2007/2008 togs ett initiativ, under utvecklingschefens ledning, till att åter samla lönefunktionen. Dock skedde förändringar i organisationen inom BoF vilket innebar att det i praktiken inte längre fanns underlag för att samla lönefunktionen. 3 Synpunkter från intervjuer 3.1 Organisationskultur Inledningsvis fick de intervjuade beskriva hur de uppfattar den rådande kulturen hos kommunen som arbetsgivare. Anledningen till att denna fråga togs upp är att den ger en intressant bakgrundsbild till den kontext som lönefunktionen verkar inom. De beskrivningar som lämnades var relativt samstämmiga. En bild som gavs var att fattade beslut inte alltid sedan genomförs i organisationen, det uppfattas vara tillåtet att gå på tvärs mot fattade beslut. Detta förhållande gäller samtliga nivåer inom organisationen. En annan synpunkt är att det ibland råder relativt stor frihet att anpassa regler och avtal efter de egna, individuella behoven och förväntningarna. Ytterliggare beskrivningar av den rådande kulturen som lämnades var att det finns brister i dialogen mellan KLK och förvaltningarna. Det uttrycktes bland annat som att förvaltningarna inte får möjlighet att delta i tillräcklig omfattning när det gäller övergripande frågor samt att KLK visar bristande förståelse för verksamheternas behov och frågor. 3.2 Lönefunktionens organisation Avseende synen på den nuvarande lönefunktionen och hur dess nuvarande organisation fungerar så är bilden splittrad. Utifrån ett övergripande plan är bilden enligt uppgift att lönefunktionen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Detta kopplas främst till att 6

7 organisationen kännetecknas av en hög grad av sårbarhet. Kommunens lönefunktion beskrivs som att den består av tre löneöar bestående av KLK, BoF samt VoO. Dessa tre löneöar präglas till vissa delar av ett självständigt uppträdande och ett ringa samarbete exempelvis i samband med sjukdom eller semestrar. Dialogen är enligt uppgift bristande vilket leder till att det inte råder en samsyn inom sakområdet. Det sker inte heller någon strukturerad kompetensöverföring mellan de tre. Vidare är uppfattningen att det inte råder rättssäkerhet i tillämpningen av lagar och avtal. Med detta avses att det inte råder någon enhetlighet utifrån ett arbetsgivarperspektiv utan varje förvaltning gör sina egna tolkningar. I sammanhanget nämns att det finns oklarheter kring vilka avtal som faktiskt gäller beroende på historiska brister i dokumentationen. Detta har medfört komplikationer i samband med att förhandlingar ska genomföras där arbetsgivare och fackförbund haft olika versioner av avtalet. Utifrån ett chefsperspektiv inom förvaltningarna uppger både BoF och VoO att man är relativt nöjd med den gällande löneorganisationen. Bland annat framförs att det finns en styrka i att ha sin egen löneenhet som befinner sig nära verksamheten. Detta uppges bidra till att det finns en förståelse för hur förvaltningen fungerar. Vidare anses närheten bidra till att koppla samman verksamheten med lönehanteringen på ett naturligt sätt. Det som framförs som upplevda problem idag är en bristande enhetlighet vilket är en kritik mot KLK där förvaltningarna ser KLK som den instans som ska samordna lönefunktionen och säkerställa att arbetsgivaren talar med en gemensam röst. Kritiska synpunkter riktas även mot att det rått oklarheter i KLK:s ledning av lönefunktionen. Utifrån löneadministratörernas och löneassistenternas perspektiv uppger en övervägande del att de anser att den nuvarande organisationen inte fungerar. Bland skälen till detta nämns att det ges flera olika budskap som gör att löneadministratören eller löneassistententen inte vet vad som de ska rätta sig efter. KLK lämnar ett besked och förvaltningen uttrycker någonting annat men vad är det som ska gälla? En ytterligare synpunkt är att avsaknaden av ett enhetligt synsätt inom löneområdet försvårar arbetet och innebär att var och en gör som de tror blir bäst. Lösningen på dessa problem ses av en övervägande del av de intervjuade löneadministratörerna och löneassistenterna vara att omorganisera lönefunktionen till att istället bli en samlad löneorganisation för att skapa förutsättningar för bland annat ett enhetligt synsätt och tillämpning av lagar och avtal. 3.3 Förutsättningar för lönefunktionens arbete En av styrkorna i löneadministratörernas och löneassistenternas arbete som flertalet understryker är att de uppskattar den höga grad av frihet som deras arbete innebär. De kan idag under eget ansvar planera sitt arbete utifrån den tidplan som de har att följa. 7

8 Det stora flertalet av de intervjuade upplevde även att det dagliga utbytet med verksamheterna i huvudsak är positivt och att detta tillför rollen som löneadministratör/löneassistent mycket positivt. Ett problem i deras roll som omnämns är dock att vissa chefer uppvisar en avvisande attityd mot löneadministratören eller löneassistenten i exempelvis situationer när de framför till chef att det finns fel i de underlag som har lämnats. I dessa situationer upplever löneadministratören eller löneassistenten att det är svårt agera. Några av de intervjuade uttrycker att det inte är klarlagt vilket mandat de har i sådana situationer. Ett par av de intervjuade uppger att de rakt ut blivit tillsagda att lägga in lönerna trots att de har påtalat att det finns fel vilket de själva upplever som frustrerande och ses som ett uttryck av de intervjuade att de inte tas på allvar. Enligt uppgift är detta mer vanligt inom skolområdet. Någon av de intervjuade uttryckte det som att de blir tvungna att rapportera in även fastän de vet att det är fel. Exempel på situationer som kan uppstå är att anställda vill ta ut sparade semesterdagar i kontanter även fastän det inte finns stöd för detta i avtalen. Andra exempel på tillämpningar som avviker från avtal är hanteringen av ersättningar för brukare och elever. I sammanhanget tar några av de intervjuade upp ytterligare uttryck för, som de upplever, bristande respekt för deras funktion och ansvar. Bland annat nämns förändringar i kontofördelningar som ibland lämnas in med alldeles för kort framförhållning. Hanteringen av anställningsbevis är en annan fråga som inte tillmäts den vikt som den borde av cheferna. Det händer att uppgifter bara delvis har fyllts i av chef och sedan skickas anställningsbeviset vidare till löneadministratören eller löneassistenten som förväntas fylla på med resterande uppgifter. Ett sista exempel som en av de intervjuade beskrev var att en anställd nu inför kommande lönekörning lämnat reseräkning från år Ett hjälpmedel som inte, enligt uppgift, ges tillräckligt mycket uppmärksamhet är den information som finns på kommunens intranät EKIS. Om det getts mer tid för underhåll och om det funnit ett tydligare ansvar för löneinformationen som publiceras hade detta kunnat bli ett bra hjälpmedel. I övrigt vad gäller dokumentation av rutiner mm finns det ingen struktur för detta. Vissa enskilda löneadministratörer och löneassistenter har dock skapat egna lathundar och liknande. På frågan om i vilken utsträckning som det sker samarbete mellan de olika förvaltningarna uppgav flertalet att det inte finns något utvecklat samarbete. Flera påtalar att det finns en sårbarhetsaspekt med den nuvarande löneorganisationen, i synnerhet eftersom det inte finns någon större rörlighet mellan förvaltningarna enligt beskrivningen i föregående stycke. Ett påtagligt exempel är i de fall då någon medarbetare blir sjuk eller av andra anledningar inte finns på plats under en period. I dessa situationer blir det en extra belastning för de övriga i löneteamet på förvaltningen. En ytterligare aspekt är att det, enligt uppgift, är svårt att ta ut mer än tre veckors sammanhängande semester på grund av brytdatumen för lönekörningarna. 8

9 I diskussion kring hur erfarenhetsutbytet är strukturerat mellan de tre förvaltningarna beskriver de intervjuade att de tidigare haft veckomöten under lönekamrerens ledning men att det under våren skett förändringar som innebär att det numera är månatliga möten som leds gemensamt av biträdande personalchef samt personaladministrativ chef från VoO respektive BoF och där lönekamreren istället adjungeras. Flertalet av de intervjuade löneadministratörerna och löneassistenterna anser att den nya mötesordningen är ett klart steg i rätt riktning samt att det anses råda en hög grad av öppenhet vid dessa träffar. Utifrån ett ledningsperspektiv är även här uppfattningen att mötena numera är mer konstruktiva och åtgärdsinriktade jämfört med tidigare. Avslutningsvis tog flera av löneadministratörerna och löneassistenterna upp att det finns behov av kompetensutveckling, bland annat inom AB avtalet. Viss utbildning har dock genomförts under senare tid inom AB avtalet. Någon strukturerad kompetensutveckling, exempelvis i form av en kompetensutvecklingsplan finns inte. 4 SWOT-analys 4.1 Inledning I samband med intervjuerna har frågor ställts vilka styrkor, svagheter, risker/hot samt möjligheter som de intervjuade ser med den befintliga löneorganisationen. En sammanställning av de svar som gavs redovisas i matrisen på följande sida: 9

10 Styrkor A. Finns inga styrkor B. Vi är specialister inom olika delar. VoO är tex duktiga på PersonEc C. Kompisarna i lönegruppen D. Kontakten med verksamheterna E. Min chef inom VoO F. Min kollega G. Bra team H. Serviceminded I. Hög grad av självständighet J. Lönefunktionen löser problemen K. Kompetens nära sin egen förvaltning bra samarbete L. Känner sympati med den egna verksamheten M. Uttalat stöd N. Ökad kompetens och förståelse för den egna förvaltningen O. God specialisering inom olika områden P. Skicklig personalenhet som åtnjuter stor respekt inom BoF Q. Korta beslutsvägar Svagheter A. Sårbarhet B. Individualister C. Brist på samstämmighet D. Bristande pondus ut mot verksamheterna E. Vi kan inte allt även fast vi är KLK F. Bristande ledarskap G. Arbetsgivaren är inte rädd om oss H. Idag är det inte gräsligt att jobba men fortfarande inte bra I. Brist på riktlinjer J. Avtal tillämpas olika i kommunen K. Anställningsbesked kommer inte i tid L. Ej likabehandling av alla anställda M. Stor omsättning på chefer N. Känner inte riktigt att jag tillhör verksamheten O. Vi blir bromsade av KLK P. Lägger på oss uppgifter utan först fråga om det är möjligt Q. Inte sedda för den kompetens vi faktiskt har R. Jag saknar utmaningar i mitt arbete S. Bristande samarbete T. Rättssäkerhet U. Bemanning i samband med semester V. Olika ledningsfilosofier W. Tappar kompetens X. Missar strukturella fel Y. Trögt att förändra Z. Bristande kommungemensam kompetensutveckling Å. Splittrad lönefunktion Ä. Otydlighet i ledarskap Ö. Kulturkrockar AA. Otydliga ledarroller inom KLK BB. Otydlig arbetsgivare vad gäller avtalstillämpning CC. Många kockar i soppan Möjligheter A. En organisatoriskt samlad lönefunktion B. Nystart med ny organisation (men risk för att gammalt groll ligger kvar) C. Att vi blir en egen grupp med kunnig ledning D. Ser inga glasklara möjligheter pga att vi blir bromsade E. Lönehanteringen nära förvaltningen F. Duktig inom sitt området G. Skulle kunna gå ut mer i verksamheten och informerat H. God förankring i verksamheten som ett verksamhetsstöd I. Förebygga sårbarhet J. Bygga gemensamt K. Utvecklingspotential L. Nära verksamheten vilket ger ökad ömsesidig förståelse M.Allt är möjligt! Risker/hot A. Hålla ihop lönefunktionen B. Sårbarhet när bara en kan en viss funktion eller system C. Att det blir felaktiga löneutbetalningar till medarbetare D. Jag bidrar till att göra fel även fastän jag vet bättre E. Dålig arbetsmiljö inte kul längre att gå till jobbet F. Stress inför brytdatum G. Att medarbetare säger upp sig H. Olika tolkningar av avtal I. Olika behandling av anställda i kommunen J. Arkivering av lönehandlingar vem bär ansvaret? K. Släpper efter i lönerutinerna gammaldags arbetssätt L. Lönefunktionen marginaliseras M. Verksamhet på entreprenad N. Decentraliserad lönefunktion innebär olika tillämpningar O. Ingen struktur 10

11 4.2 Kommentarer till SWOT-analysen De uttryck som redovisas i SWOT-analysen visar på stor samstämmighet med de kommenterar som redovisas i avsnitt 3. Under rubriken styrkor framgår att kontakten med medarbetarna och verksamheten värderas högt tillsammans med närheten till verksamheten. Under rubriken svagheter kommer synpunkter om brister i rättssäkerhet fram som grundas på de olika tillämpningar av avtal mm som sker. Vidare uttrycks en otillfredsställelse bland löneadministratörer och löneassistenter kring de rådande arbetsförutsättningarna. Under risker/hot framförs riskerna kring att det kan bli fel i löneutbetalningar på grund av felaktigheter i underlagen eller att avtal inte tillämpas på ett korrekt sätt. En annan risk som tas upp är att det, enligt uppgift, inte finns klara rutiner för hur arkivering av löneunderlag ska ske eller vem som bär ansvaret för detta. Avseende möjligheter uttrycker flera av löneadministratörerna och löneassisterna det i termer av att en samlad lönefunktion skulle innebära lösningen på många av de svagheter samt risker/hot som redovisats. Från några av cheferna är det en vidareutveckling och förfining av den befintliga organisationen som ses som den främsta möjligheten. 5 Bedömningar och reflektioner Den sammanfattande bilden är att dagens lönefunktion varken är funktionell eller effektiv och att den möjliga potential som finns, inte tas tillvara eller ges förutsättningar att utvecklas. Förklaringarna till detta kan beskrivas enligt följande: 5.1 Arbetsledning Gamla dispyter och värderingar gör fortfarande ett avtryck på den nuvarande organisationen vilket tar energi och försvårar en fruktbar utveckling. Det finns ett förväntansgap mellan vad ledningen anser kunna ge till medarbetarna inom lönefunktionen och vad medarbetare själva önskar få av ledningen i form av stöd med mera. Ledarskapet inom VoO avseende lönefunktionen uppfattas i huvudsak vara väl fungerande. Det finns inte ett tydligt mål eller uppdrag för lönefunktionen som klargör förväntningarna mellan arbetsgivare och arbetstagare 11

12 5.2 Medarbetarperspektivet Det har inte givits förutsättningar för att utveckla en enhetlig kompetens för löneadministratörer och löneassistenter. Det finns behov av att utveckla kompetensen inom bland annat avtalsområdet Indelningen av lönemedarbetare i löneadministratörer och löneassistenter innebär en formell uppdelning utifrån ansvar där det i praktiken råder en relativt liten skillnad i kompetens mellan medarbetarna. Den nuvarande uppdelning medför en diskussion bland medarbetarna som inte är konstruktiv. Det finns ett uttalat missnöje hos fler av medarbetarna inom lönefunktionen som behöver uppmärksammas. Detta bottnar bland annat i synpunkter på ledarskapet men även att medarbetarna uppfattar sig själva som underskattade. Det senare innebär att de upplever att de inte tillmätts den status som de anser att de borde få. Den under våren utvecklade nyordningen vad gäller månatliga lönemöten har i huvudsak uppfattats som positiv och är ett steg i rätt riktning för att skapa nyordning och bryta gamla mönster. Det uppfattas som positivt att få arbeta självständigt under eget ansvar med möjlighet att styra sitt eget arbete inom vissa ramar. 5.3 Risker Det finns i vissa avseenden ett egenutvecklat förhållningssätt till gällande lagar och avtal. Det sätt som arbetsgivaren uppträder mot medarbetarna på, där det ges stort utrymme för egna lösningar, kan skapa en fragmenterad bild av vad arbetsgivaren vill. Helhetssyn och koncerntänkande är inte uttryck som getts någon dignitet i nuvarande organisation Det finns påtagliga strukturella låsningar mellan de tre förvaltningarna som har byggt upp efterhand, både formellt och informellt, som innebär att det i praktiken är svårt att samutnyttja löneresurserna över förvaltningsgränserna. Det finns en relativt god ålderspridning bland medarbetarna inom lönefunktionen vilket innebär att det inte finns risk för en omedelbar kompetensförlust till följd av pensionsavgångar mm. 5.4 Information till verksamheterna Huvudsakligen bedöms att den information som lämnas från lönefunktionen till verksamheterna är tydlig och pedagogisk. Rapporten visar dock att det finns problem kring följsamheten i vissa situationer inom verksamheten till de anvisningar som lönefunktionen lämnar. 12

13 Det framgår också relativt tydligt att rollen som löneadministratör och löneassistent behöver stärkas och förtydligas gentemot verksamheten. Det får inte vara tillåtet att som chef godtyckligt välja förhållningssätt till de anvisningar som lönefunktionen ger. Det finns ett behov av att förbättra utbildningen för nyanställda chefer inom personalområdet. 6 Åtgärder 6.1 Inledning Utvecklingen av lönefunktionen drivs av en extern påverkan genom den tekniska utveckling som pågår och som kommunen måste förhålla sig till för att vara en arbetsgivare som befinner sig i täten. Det finns även en inre drivkraft till förändring där de uttryck som redovisats i denna rapport utgör ett tydligt kvitto. Gamla bevarandemönster och kulturer i den befintliga organisationen gör det nödvändigt att skapa en mycket tydlig brytning mot det gamla för att istället bygga upp en helt ny löneorganisation som bygger på de tre ben som en modern stödfunktion bör innehålla. 6.2 Förslag till åtgärdsagenda Följande åtgärder bör vidtas för att skapa förutsättningar för den nya löneorganisationen (utan inbördes ordning): Se över befattningsbenämningarna avseende löneadministratör och löneassistent för att skapa en enhetlig kompetens. Alla ska kunna allt men där man kan ha egna specialområden för att minimera sårbarheten Tydliggör ansvaret för att hålla löneinformation på intranätet aktuell Skapa ett introduktionsprogram för nyanställda löneadministratörer som säkerställer förutsättningarna för nyanställda medarbetare. Genomför kompetenskartläggningar bland medarbetare inom lönefunktionen och dokumentera kritiska punkter Vidta åtgärder för att öka statusen på yrket bla genom ett ökat ansvarstagande. Förändra löneorganisationen med det långsiktiga målet att tillskapa en central lönefunktion. Den nya lönefunktionen ska vara en stödorganisation som präglas av hög serviceanda, kompetens, flexibilitet, lojalitet och rättssäkerhet. För att manifestera stödfunktionen kan förslagsvis en frontdesk inrättas som fungerar som kundmottagning. Utse kontaktansvariga inom lönegruppen som kan adjungeras till förvaltningarnas möten och där dela med sig av vad som är på gång inom löneområdet samt ta med sig information tillbaka till löneenheten där den förmedlas till samtliga. 13

14 Formulera ett tydligt uppdrag för den nya lönefunktionen som övergripande beskriver vilka uppgifter som enheten ansvarar för. Detta uppdrag bör formuleras tillsammans med förvaltningschefsgruppen. Utifrån det övergripande uppdraget klargör vilka förväntningar som arbetsgivaren ställer på medarbetare inom löneenheten men även vilka krav som medarbetaren kan ställa på arbetsgivaren för att överbrygga förväntansgapet. Genomför frekventa medarbetarsamtal under ett inledande skede för att säkerställa att utvecklingen sker i önskad riktning. Tydlig markering av att vi lämnar den gamla löneorganisationen och går in i en ny genom att genomföra kick-off eller liknande. Coachning av gruppen för att bryta den nuvarande bevarandekultur som råder. Ledarskapet för den nya lönefunktionen bär särskilt beaktas Skapa strukturer för att säkerställa att fattade beslut genomförs. Utifrån väsentlighets- och riskbedömning, ta fram ett antal kontrollmål inom avtalsområdet samt följ sedan upp dessa för att skapa en enhetlighet i tillämpningen av avtalen inom hela kommunen i syfte att säkerställa rättssäkerheten Den förändrade rollen inom lönefunktionen till följd av den snabba systemtekniska utvecklingen kommer att innebära ett utökat tekniskt och administrativt ansvarstagande. Förutsättningar måste därför skapas för att stödja denna nya roll. 6.3 Prioriterade områden Vid genomgång av rapporten tillsammans med medarbetarna inom lönefunktionen, bestämdes att följande punkter särskilt bör prioriteras för att kunna inleda ett förändringsarbete med målsättningen att skapa en samlad lönefunktion: Ledarskapsfrågan för lönefunktionen Skapa en enhetlig titulatur för samtliga medarbetare inom lönefunktionen Utveckla och klargör lönefunktionens roll för verksamheterna Skapa förutsättningar för enhetlig tillämpning av lagar och avtal Den systemtekniska utvecklingen inom personalområdet behöver särskilt beaktas 14

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 samt uppföljning av etapp 1 Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Ansvarig nämnd/styrelse 2 5. Genomförd granskning

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16 Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning KPMG AB Antal sidor: 16 2010 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Förändrad organisation förändrat arbetssätt

Förändrad organisation förändrat arbetssätt Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Lisbeth Bekkengen Förändrad organisation förändrat arbetssätt Processutvärdering av ett förändringsarbete inom

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Granskning av personalfrågor

Granskning av personalfrågor Revisionsrapport* Granskning av personalfrågor Region Skåne Juni 2008 Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Anna Eriksson, revisionskonsult *connectedthinking

Läs mer

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB Kompetensbron 113 kommunala medarbetare och chefer om kommunen som arbetsgivare Slluttrrapporrtt ffrrån ssex worrksshopss om kompettenssfförrssörrjjniing Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation

Läs mer

Farvatten och blindskär i barnhabilitering

Farvatten och blindskär i barnhabilitering Habilitering & Hjälpmedel FoU-enheten Farvatten och blindskär i barnhabilitering Examinationspaper från en påbyggnadsutbildning Magnus Larsson Britta Högberg (red) Forsknings- och utvecklingsenheten Utgiven

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter Uppfattningar från 14 delande enhetschefer, deras medarbetare och överordnade, i Stockholms stad Lena Wilhelmson, Marianne Döös, Tomas Backström,

Läs mer