Mål och budget Med plan/prognos Sektor Service och Administration Valdemarsvik Tel växel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100"

Transkript

1 Mål och budget 2013 Med plan/prognos Sektor Service och Administration Valdemarsvik Tel växel

2 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration Valdemarsvik Tel växel

3 Mål & Budget 2013 med plan/prognos Innehåll Inledning - Den politiska inriktningen för budget Vision Valdemarsvik Målområden - Inriktningsmål - Åtaganden mätbara mål 2. Planeringsförutsättningar, utvecklingen i kommunen mm 6 3. Budget per sektor Barn och Utbildning 10 Vård och Omsorg 12 Socialtjänst 16 Teknisk Service 19 Marknad och Kultur 22 Service och Administration Resultatbudget 27 Kassaflödesbudget 27 Balansbudget 28 Noter Investeringsbudget 30 Fastställd av kommunfullmäktige

4

5 Den politiska inriktningen för budget 2013 Fullmäktige har vid sitt sammanträde den 26 november enhälligt antagit visionen Valdemarsvik 2025 I balans med naturen. Innehållet i visionen har satt sin prägel på majoritetens förslag till budget för Där finns delbilder för Valdemarsviks kommun 2025: Östersjöns ledande miljökommun En plats där alla kan växa och trivas En upptäcktsresa bland miljöer och människor En naturlig arena för aktiv livsstil En plats i världen att vara stolt över Ett näringsliv med självförtroende De politiska inriktningsmål som konkretiseras i olika åtaganden innebär ett första steg för att förverkliga visionen. Trots ansträngd ekonomi värnar vi om kommunens kärnverksamheter barnomsorg, skola och äldreomsorg. Under 2013 kommer mycket stora investeringar i skola och barnomsorg att genomföras. De båda miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum, ställer stora krav och är en viktig start på resan för att bli Östersjöns ledande miljökommun. Budgeten är anpassad till kommunens krympande ekonomi, som dels beror på antalet innevånare och dels på lågkonjunkturen. Trots det innebär budgeten ett överskott om 0,5 % (1,5 % långsiktigt mål) av skatteintäkterna och skatteutjämningen. Vi står inför många utmaningar om Visionen ska bli verklighet. Under de närmaste åren är det särskilt viktigt att tydligt arbeta för en ökning av innevånarantalet, bra uppväxtvillkor för alla barn och möjligheter för alla att försörja sig genom eget arbete. I budgeten finns ett inriktningsmål som innebär att samtliga elever som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasiet. Att nå detta mål är i första hand en uppgift för skolan samtidigt som barns uppväxtförhållanden skiljer sig åt och därmed deras möjligheter till en bra start i livet. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft är ett annat inriktningsmål. Hälften av alla arbetstagare i såväl offentlig som privat sektor i Valdemarsviks kommun är 55 år eller äldre och var tredje är 60 år eller äldre. Under den kommande femårsperioden kommer behov att uppstå av att återbesätta var tredje arbetstagare. Samtidigt finns det idag 300 personer som är arbetslösa och står till arbetsmarknadens förfogande.

6 Ska innevånarna, kommunen och företagen i Valdemarsvik växa och utvecklas så måste dessa obalanser lösas. Vi avser därför att under början av 2013 återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med förslag till följande två program: 1. Främja barns uppväxtvillkor Syftet är att genom olika åtgärder inom hela den kommunala organisationen underlätta för utsatta barn att få en bra start i livet. 2. Minska den öppna arbetslösheten Syftet är att i samarbete med bl.a. arbetsförmedlingen göra insatser för enskilda arbetssökande och samtidigt säkra kommunens och företagens behov av arbetskraft under kommande år. Dessa insatser skulle vid en normal konjunktur ha rymts inom den ordinarie budgeten. På grund av lågkonjunkturen kommer kommunen dock ha begränsade möjligheter att under Under 2012 har kommunen haft en engångsinkomst på 7, 2 miljoner från AFA. Utbetalningen beror på att kostnaderna för sjukskrivningar har varit lägre än beräknat vilket i stor utsträckning beror på stramare regler i socialförsäkringssystemet. Denna engångsbetalning är en del av 2012 års överskott. Riksdagen har öppnat möjligheter för kommuner att överföra medel mellan budgetåren för att utjämna inkomstsvängningar som beror på konjunkturen. Vi tänker därför använda delar av 2012 års överskott för att under lågkonjunkturen 2013 vidta åtgärder som kommer att förstärka kommunens ekonomi under de därpå följande åren. Under 2013 kommer vi vidare att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med förslag om investeringar avseende 3. Hela Grännäs Fritidsområde inklusive den fotbollsplan som kommunen och saneringsprojektet redan åtagit sig 4. Framtida lösning för Folkets Hus i Valdemarsvik. Storleken på investeringarna i punkt 3 och 4 är dock inte möjliga att överblicka förrän utredningar om olika handlingsalternativ och förhandlingar med de olika intressenterna är genomförda. Budgeten innehåller därför inga förslag i dessa delar. De förslagen kommer istället att behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i särskild ordning.

7 Valdemarsvik 3 december 2012 Lars Beckman (S), Inga Ericsson (S), Helen Johansson-Kokkonen (S), Erland Olauson (S), Ulla Wallering-Fall (S), Ingemar Gustavsson (S), Helena Johansson (S), Mikael Jonsson (S), Jan Karlsson (S), Ingrid Kindkvist(S) Bertil Eklund (Nb), Tord Andersson (Nb), Jörgen Malmstöm (Nb), Bror-Tommy Sturk (Mp) Jonas Andersson (V)

8 Budget 2013 Vision Valdemarsvik 2025 och verksamhetsmål Vision Framtidsbild Valdemarsvik 2025 I balans med naturen Kommunfullmäktige har i november 2012 antagit visionen Framtidsbild Valdemarsvik Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen och ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för ett liv i balans. Här är det lätt att leva, och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak. Enastående livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt näringsliv och omtänksam samhällsservice är exempel på faktorer som får oss att trivas, och fler att lockas hit. Resultatet är en miljö där människor känner äkta stolthet och framtidstro. En alldeles speciell anda i en alldeles speciell kommun, Valdemarsviks kommun. Framtidsbilden är indelad i sex delbilder målområden 1. Östersjöns ledande miljökommun 2. Ett näringsliv med självförtroende 3. En plats där alla kan växa och trivas 4. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 5. En naturlig arena för aktiv livsstil 6. En plats i världen att vara stolt över God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv I kommunallagen föreskrivs att kommuner ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål i och med denna budget samt fastställer kommunstyrelsen åtaganden (mätbara mål) för respektive sektor som ska bidra till uppnåendet av inriktningsmålen. Inriktningsmålen är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid. Mätmetoder för nedanstående åtaganden anges under respektive sektor. Kommunstyrelsen följer upp resultatet av arbetet med åtaganden enligt särskild plan. Inriktningsmål och åtaganden (mätbara mål) Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer. 1

9 Budget 2013 Åtaganden (mätbara mål) Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön. Minska koldioxidutsläpp genom att konvertera uppvärmning från olja till förnyelsebar energi på Ringgården och Ringarums skola. Minska avfallets mängd och farlighet med hjälp av förebyggande metoder. Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv. Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa 1 köttfri dag i veckan inom skolan. Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % till 2015, med delmål för % och %. Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel. Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten. Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft. Åtaganden (mätbara mål Säkerställa att 75 % av ungdomar (16-29 år) som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och är beroende av försörjningsstöd har inom sex månader kommit ut i någon form av sysselsättning/aktivitet. Säkerställa att minst två omsorgsambassadörer är utsedda och marknadsför aktivt vårdyrket i kommunen. Medverka till att lokaler tillhandahålls för nystartade företag. Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning bl a genom att delta i projekt Industridag Östergötland. Stödja ett utökat samarbete mellan företagen och mellan kommunen och företagen. Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. Åtaganden (mätbara mål) Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever. Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3 och 6. Säkerställa att vuxna i ökad omfattning får tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete. Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande. 2

10 Budget 2013 Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Utjämna barns livsförutsättningar. 4. En kommun där det är tryggt att leva. Åtaganden (mätbara mål) Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Montera/förtäta belysning på vissa gång- och cykelvägar. 5. En kommun med kvalitet inom alla verksamheter. Åtaganden (mätbara mål) Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Säkerställa att nöjd-kund-index i öppna jämförelser inom särskilda boenden och hemtjänst ska vara minst 80 %. Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 85 %. Öka antalet beviljade insatser inom socialtjänsten som fullföljs. Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar. Åtaganden (mätbara mål) Arbeta för att samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas i samarbete med Östgötatrafiken. Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga inom tre år. Öka samarbetet med turistföretagen för att skapa Östergötlands attraktivaste turistmål. Utveckla alternativa boendeformer för äldre och funktionshindrade i samverkan med bostadsföretag. En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter. 3

11 Budget 2013 Åtaganden (mätbara mål) Delta i Mitt hjärta projektet och i övrigt motverka ojämlikhet i hälsa. Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar. Samverka med organisationer och föreningar för att främja äldre och funktionshindrades hälsa. En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och ett rikt kulturliv. Åtaganden (mätbara mål) Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Satsa för ett rikare kulturliv. Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut. Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv (finansiella mål) Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet, 9. Årets resultat ska genomsnittligt under perioden uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. För 2013 är målet 0,6 %. Åtaganden Samtliga sektorer ska hålla sina budgetar. Uppföljningarna under året skall alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. 10. Investeringarna ska finansieras med skattemedel och på sikt ska kommunens låneskuld minska. Åtaganden De närmaste årens höga investeringsnivå inom skollokaler samt vatten och avlopp innebär en ökad låneskuld. 4

12 Budget Investeringsnivån för all verksamhet utom miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum samt skollokaler ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 20 miljoner kronor per år. Åtaganden Ytterligare genomgång och prioritering av investeringsprojekten ska ske i god tid vid nästa budgetprocess. 5

13 Budget 2013 Planeringsförutsättningar Samhällsekonomisk utveckling Trots en förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har tillväxten i svensk ekonomi fortsatt vara stark under första halvåret Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt att försvagas och även i USA lägger finansiella obalanser hinder i vägen. Sveriges Kommuner och Landsting reviderar därför ned tillväxtutsikterna också för svensk del. I sin oktoberprognos räknar SKL med en skatteunderlagsökning på 3,2 % för 2013 och 3,7 % för Pris- och löneökningarna väntas enligt SKL bli relativt modesta för kommuner och landsting, vilket beräknas ge förhållandevis goda reala tillskott till sektorns ekonomi även dessa år. Kommunens ekonomiska utveckling Kommunens eget skatteunderlag enligt taxeringen 2012 (2011 års beskattningsbara inkomster) minskar jämfört med året innan. Det innebär att en större del av kommunens inkomster kommer genom inkomstutjämningssystemet som inte ger en fullständig kompensation. Kommunens egen skattesats, utdebiteringen, är också 3:05 kr högre än den länsvisa skattesatsen. En annan anledning till skatteinkomsternas mycket låga ökning för Valdemarsvik är den vikande befolkningen. I jämförelse med budgeten 2012 beräknas skatteintäkterna och skatteutjämningen öka med endast 1,0 miljoner kronor, 0,3 %. Det täcker inte pris- och löneökningarna. I jämförelse med prognosen på det totala utfallet av skatteintäkter 2012 är 2013 års intäkter lägre. Skattesatsen är oförändrat 21,73 kr. Ramar till sektorerna Med anledning av kommunens nära obefintliga inkomstökningar till 2013 har kommunstyrelsens budgetberedning beslutat att inte ge sektorerna någon kompensation för pris- och löneökningar detta år. Det innebär krav på besparingar i verksamheterna motsvarande över 7 miljoner kronor. Samtidigt ska de strukturella förändringar som följer av prognosen för 2012 beaktas i effektbeskrivningen. För åren 2014 och 2015 räknas ramarna upp med PKV Prisindex för kommunal verksamhet, som är 2,1 respektive 2,7 % för de två åren. 6

14 Budget 2013 Kommunens resultat 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Resultat, mkr +7,7 +13,8 +2,2 5,7 5,8 I procent av skatteintäkter och skatteutjämning 2,1 % 3,7 % (1,7 %) 0,6 % 1,5 % 1,5 % I prognosen för 2012 ingår ett engångsbelopp, återbetalning från AFA Försäkring, med 7,2 miljoner kronor. För att uppnå målsättningen 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning åren 2014 och 2015 innehåller planen besparingskrav, alternativt höjda intäkter med 8,4 respektive ytterligare 4,3 miljoner kronor. Kommunen bedöms då uppnå målsättningen. Nettoinvesteringar Mkr 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Lokaler 3,3 13,9 35,6 24,2 0,4 Vatten och avlopp 6,3 5,0 11,0 6,0 34,0 samt avfallshant Övr anläggningar 2,6 3,9 16,6 25,9 23,3 Totalt 12,2 22,8 63,2 56,1 57,7 För de närmaste åren budgeteras mycket stora investeringar för Valdemarsviks del, främst i skollokaler. Detta kommer att innebära ökade kostnader för avskrivningar och räntor, som den minskande befolkningen ska bära. Låneskuld 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Låneskuld, mkr 104,8 87,8 132,8 167,8 202,8 I procent av anläggningstillgångar 40 % 33 % 42 % 47 % 51 % Med det stora investeringsbehovet kommer låneskulden att öka. Detta är inte en långsiktigt realistisk utveckling för Valdemarsviks kommun. Befolkning Befolkningens utveckling och sammansättning är en av de faktorer som på sikt påverkar en kommuns planering allra mest. Budgetförutsättningarna för kommunen styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas, hur många barn det finns i olika åldrar och hur många äldre som är i behov av omsorg etc. Som så många andra kommuner i Valdemarsviks storlek har kommunens befolkning minskat, här redovisat sedan 1980 då kommunen hade över invånare. Vid ingången till 2012 är befolkningstalet Minskningen beror både på lågt barnafödande och ett negativt flyttningsnetto. 7

15 Budget 2013 Framskrivningen från SCB baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut idag, förväntade döds- och födelsetal, samt hur flyttmönstren har sett ut för de senaste åren. SCB:s framskrivning visar utvecklingen om allting fortsätter på samma sätt som det gjort de senaste åren fram till idag. I skatteberäkningarna för 2013 används befolkningstalet invånare. Det är efter befolkningen den 1 november 2012 som statsbidragsintäkterna beräknas. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen från 1980 samt en framskrivning av befolkningen till 2020 enligt SCB, fördelat på olika åldersklasser. Diagrammet visar att gruppen över 65 år kommer att öka alltmer medan antalet barn och skolungdomar sjunker. Den samlade skaran av förvärvsarbetande minskar i samma takt. Befolkning i olika åldersgrupper Åldersgrupper Prognos 2012 Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Antal födda år år år år w

16 Budget 2013 En viktig planeringsförutsättning för kommunen är att resurser måste föras över från skolan med minskande barnunderlag till äldreomsorgen. Flerårsplan 2014 och framåt Även det här året har stor koncentration lagts på att framlägga en realistisk budget för 2013 som klarar balanskravet. Vidare har en ny struktur för målområden och inriktningsmål fastställts som bygger på Visionen Framtidsbild Valdemarsvik Därutöver har en ny resursfördelningsmodell inom skolan och barnomsorgen tagits fram och kommer att tillämpas i större utsträckning kommande år. Likartade resursfördelningsmodeller kommer också att utarbetas för andra verksamhetsområden. Med dessa modeller, tillsammans med en utvecklad ekonomistyrning, ska en större långsiktighet kunna uppnås i budgetarbetet, med mer styrande treårsplaner. Verksamhetens driftramar Bokslut 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Ek plan 2014 Ek plan 2015 Sektor Barn och Utbildning Vård och Omsorg Socialtjänst Teknisk Service Marknad och Kultur Service och Administration Ej sektorbundet Kommunchef Organisationsöversyn -500 Politiska organisationen Överförmyndare Revisorer Pensionsutbetalningar Reserv för placeringar Övr gem kostn/reserv Jämförelsestörande poster Avgår internränta PKV (kommunalt prisindex) Tillkommande avskrivningar Generell besparing/ökade intäkter Verksamh nettokostn Framskrivningen till bygger endast på uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och erforderlig besparing/ökade intäkter för att nå resultatet 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Ett eventuellt nytt skatteutjämningssystem från 2014 eller 2015 finns ej med. Effekterna av den troliga kommunaliseringen av hemsjukvården i länet från 2014 är heller ej med i framskrivningen. Den självklara förutsättningen vid kommunaliseringen måste vara att kommunens kostnader täcks genom skatteväxlingen. 9

17 BARN OCH UTBILDNING Sektor Barn och Utbildning Ansvarsområde Sektor Barn och Utbildning svarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, grundskola och gymnasieskola samt vuxen- och uppdragsutbildning. Sektorn svarar även för fritidsgård, öppen fritidsverksamhet för åringar. Budget i sammandrag Barn och Utbildning (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnader Kapitalkostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvesteringar Budget 2013 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Fritidsverksamhet/fritidsgård Förskola/barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Ledning och administration Totalt Åtaganden mätbara mål Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. (Enkät via SKL) Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever. (Testplan samt inom ramen för Nationella prov) Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3 och 6. Säkerställa att vuxna ska i ökad omfattning få tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete. Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev. Utjämna barns livsförutsättningar. (Särskilt program genomförs) Hålla sektorns budgetram. Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande. Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar. Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. 10

18 BARN OCH UTBILDNING Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter. Förändringar Från 2013 gäller en ny resursfördelningsmodell för skolans verksamheter. Det innebär att Sektor Barn och Utbildning kontinuerligt ska anpassa sin verksamhet och organisation efter de för närvarande minskande barnkullarna. Budgeten tar hänsyn till lägre kostnader för gymnasieskolan, både med anledning av ingen egen gymnasieskola och färre gymnasieelever. För 2013 erhåller sektorn kompensation för lärarlöneavtalets högre nivå 2012 än övriga kommunala avtal. Därigenom behandlas alla sektorer lika när det gäller besparingskraven för ej erhållen kompensation för pris- och löneökningar. Besparingen inom skolans område handlar bl a om minskning av antalet elevassistenter och annat arbetssätt för att stödja barn med särskilda behov. Förändringarna sker med hänsyn till barnens särskilda behov. Utökningar 25 % skolsköterska för nyanlända samt 30 % nätverksledare i grundskolan eng/sve/ ma medges. Fastighetssidan inom Barn och Utbildning kräver stora investeringar, Vammarskolan, Gusums förskola samt Lovisebergs förskola de närmaste åren. Tillägg 2013 för kostnadsfördyring Loviseberg när investeringen inte genomförs detta år. Nyckeltal Barn placerade i förskola, på fritidshem och hos dagbarnvårdare, våren resp år. Förskola Fritidshem Dagbarnvårdare Loviseberg Ringarum Gryt Sörby Gusum Tryserums fri Elevprognoser grundskola Skola 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Resursskolan Ringarum F Gryt F Sörby F Gusum F Vammar Tryserums fri

19 VÅRD OCH OMSORG Sektor Vård och Omsorg Ansvarsområde Sektor Vård och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom: Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Funktionshindrade Färdtjänst Flyktingmottagande Budget i sammandrag Vård och Omsorg (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnader Kapitalkostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvesteringar Budget 2013 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Färdtjänst Handikappomsorg Centralt/gemensamt Totalt exklusive flykting Flyktingmottagning Totalt Åtaganden mätbara mål Säkerställa att nöjd kund index i öppna jämförelser inom särskilda boenden och inom hemtjänst ska vara minst 80 %. Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Säkerställa att minst två omsorgsambassadörer är utsedda och marknadsför aktivt vårdyrket i kommunen. Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet Samverka med organisationer och föreningar för att främja äldre och funktionshindrades hälsa. Minst två möten genomförs och vid 2013 års slut ska mötesdeltagarna ha fastställt ett nytt mätbart nyckeltal för Hålla sektorns budgetram. 12

20 VÅRD OCH OMSORG Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever. Säkerställa att vuxna ska i ökad omfattning få tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete. Öka barn och ungdomars psykiska välbefinnande. Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Delta i Mitt hjärta projektet och i övrigt motverka ojämlikhet i hälsa. Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar. Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter Förändringar Tagna myndighetsbeslut under 2012 innebär nya placeringar och ökat antal timmar personlig assistans inom handikappomsorgen med ökade kostnader om 3,7 miljoner kronor. Inom färdtjänsten återinförs fri återresa inom två timmar I budgeten ingår fler resor i och med det beslutet. Ökad bemanning inom äldreomsorgens boenden. Finansieras genom färre hemtjänsttimmar enligt uppföljningar. Nyckelfri hemtjänst införs med start och successivt idrifttagande under första kvartalet Översyn av bilar/bussar inom handikapp/äldreomsorgen kommer att utföras under Översyn av schemaläggning och planering inom hemtjänsten kommer att genomföras under första kvartalet Samtliga dessa genomgångar ska minska kostnaderna. Kommunaliseringen av hemsjukvården kommer med stor sannolikhet att ske från och med Medel finns i budgeten för att under 2013 rekrytera chef för detta. En förenklad biståndshandläggning av SoL-ärenden kommer att utredas under Fixartjänsten kommer att permanentas under Under 2013 kommer Äldre- och Handikapplanerna att revideras. Behovet av särskilda medel till kompetensutveckling finns. Oftast måste ordinarie personal ersättas av vikarie vid fortbildning. Omvärlden förändras ständigt och snabbt 13

21 VÅRD OCH OMSORG vilket kräver att personalen får kontinuerlig kompetensutveckling. Budgeten innehåller 200 tkr för vikariekostnader i samband med värdegrundsutbildning. Brukare och anhöriga ställer allt högre krav på standarden i äldreboenden. Standarden i våra äldreboenden behöver höjas. Samtliga lägenheter behöver utrustas med tekniskt utvecklade trygghetslarm. Inom Vård och Omsorgsverksamheterna behöver samverkan med kringliggande kommuner öka. Detta för att hitta gemensamma lösningar som ger en kostnadseffektivitet. Socialstyrelsens riktlinjer för bemanning inom särskilt boende träder i kraft 1 januari Ställningstagande 2014 om entreprenadavtalet med GeriaCare AB skall förlängas enligt villkoren i befintligt avtal från Efterfrågan på hemtjänst samt behovet av platser i särskilt boende kommer att på sikt öka. Nyckeltal Äldreomsorg Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Personer med hemtjänstinsats Platser i särskilt boende 1) Genomsnittlig beläggning i korttidsboende 60% 87% 95% 95% Genomsnittlig beläggning i särskilt boende 99% 98% 98% 1) Omklassificering 2009 av boendet på Karbasen från särskilt boende till ordinärt boende, 39 lägenheter Färdtjänst Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Antal färdtjänstberättigade Genomsnittligt antal resor per färdtjänstberättigad Handikappomsorg Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Personer med stöd enl LSS Personer med stöd enl SOL Antal beslutade insatser enl LSS Antal beslutade insatser enl SOL

22 VÅRD OCH OMSORG Kostnad externt köpta platser (kr) Antal ärenden LASS Antal ärenden LSS Flyktingmottagande Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Inflyttade nyanlända flyktingar Inflyttade asylsökande ensamkommande barn

23 SOCIALTJÄNST Sektor Socialtjänst Ansvarsområde Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukare styr i hög grad verksamheten. Vård för barn, ungdomar och vuxna inriktas i första hand mot frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna kan omfatta råd och stöd, kontaktfamilj/kontaktperson, familjehem/institutionsplacering samt bistånd att delta i kommunens öppenvård Bojen. Verksamheten svarar för myndighetsutövning, vård, behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet. Budget i sammandrag Socialtjänst (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnader Kapitalkostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvesteringar Budget 2013 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Ekonomiskt bistånd Missbruks- och vuxenvård Barn- och ungdomsvård Centralt/gemensamt Lokala samordningsförbundet Totalt Åtaganden mätbara mål Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande. Mäts bl a genom en rikstäckande undersökning som genomförs av Folkhälsoinstitutet. Sociala samverkansgruppen beslutar bl a om insatser som ska prioriteras för att nå målet. Ansökningarna till Barn- och ungdomsteamet ligger bl a till grund för Sociala samverkansgruppens prioriteringar. Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Socialtjänsten medverkar aktivt i kontakten med skolan kring de placerade barnen. Följs upp genom internkontroll. Öka antalet beviljade insatser som fullföljs. Följs upp genom internkontroll. Säkerställa att 75 % av ungdomar (16-29 år) som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och är beroende av försörjningsstöd har inom sex månader kommit ut i någon form av sysselsättning/aktivitet. Följs upp genom internkontroll. 16

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Mål och Budget 2014-2016

Mål och Budget 2014-2016 Mål och Budget 2014-2016 INDELAD ENLIGT NY ORGANISATION Foton: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2014

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år

1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år 1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

PM-granskningsanteckningar

PM-granskningsanteckningar PM-granskningsanteckningar Datum 4 februari 2005 Till Från Kontor Angående i Finspång Susanne Svensson och Lars Rydvall Norrköping God ekonomisk hushållning 1 Syfte och bakgrund Kommunernas ekonomiska

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer