Mål och budget Med plan/prognos Sektor Service och Administration Valdemarsvik Tel växel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100"

Transkript

1 Mål och budget 2013 Med plan/prognos Sektor Service och Administration Valdemarsvik Tel växel

2 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration Valdemarsvik Tel växel

3 Mål & Budget 2013 med plan/prognos Innehåll Inledning - Den politiska inriktningen för budget Vision Valdemarsvik Målområden - Inriktningsmål - Åtaganden mätbara mål 2. Planeringsförutsättningar, utvecklingen i kommunen mm 6 3. Budget per sektor Barn och Utbildning 10 Vård och Omsorg 12 Socialtjänst 16 Teknisk Service 19 Marknad och Kultur 22 Service och Administration Resultatbudget 27 Kassaflödesbudget 27 Balansbudget 28 Noter Investeringsbudget 30 Fastställd av kommunfullmäktige

4

5 Den politiska inriktningen för budget 2013 Fullmäktige har vid sitt sammanträde den 26 november enhälligt antagit visionen Valdemarsvik 2025 I balans med naturen. Innehållet i visionen har satt sin prägel på majoritetens förslag till budget för Där finns delbilder för Valdemarsviks kommun 2025: Östersjöns ledande miljökommun En plats där alla kan växa och trivas En upptäcktsresa bland miljöer och människor En naturlig arena för aktiv livsstil En plats i världen att vara stolt över Ett näringsliv med självförtroende De politiska inriktningsmål som konkretiseras i olika åtaganden innebär ett första steg för att förverkliga visionen. Trots ansträngd ekonomi värnar vi om kommunens kärnverksamheter barnomsorg, skola och äldreomsorg. Under 2013 kommer mycket stora investeringar i skola och barnomsorg att genomföras. De båda miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum, ställer stora krav och är en viktig start på resan för att bli Östersjöns ledande miljökommun. Budgeten är anpassad till kommunens krympande ekonomi, som dels beror på antalet innevånare och dels på lågkonjunkturen. Trots det innebär budgeten ett överskott om 0,5 % (1,5 % långsiktigt mål) av skatteintäkterna och skatteutjämningen. Vi står inför många utmaningar om Visionen ska bli verklighet. Under de närmaste åren är det särskilt viktigt att tydligt arbeta för en ökning av innevånarantalet, bra uppväxtvillkor för alla barn och möjligheter för alla att försörja sig genom eget arbete. I budgeten finns ett inriktningsmål som innebär att samtliga elever som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasiet. Att nå detta mål är i första hand en uppgift för skolan samtidigt som barns uppväxtförhållanden skiljer sig åt och därmed deras möjligheter till en bra start i livet. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft är ett annat inriktningsmål. Hälften av alla arbetstagare i såväl offentlig som privat sektor i Valdemarsviks kommun är 55 år eller äldre och var tredje är 60 år eller äldre. Under den kommande femårsperioden kommer behov att uppstå av att återbesätta var tredje arbetstagare. Samtidigt finns det idag 300 personer som är arbetslösa och står till arbetsmarknadens förfogande.

6 Ska innevånarna, kommunen och företagen i Valdemarsvik växa och utvecklas så måste dessa obalanser lösas. Vi avser därför att under början av 2013 återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med förslag till följande två program: 1. Främja barns uppväxtvillkor Syftet är att genom olika åtgärder inom hela den kommunala organisationen underlätta för utsatta barn att få en bra start i livet. 2. Minska den öppna arbetslösheten Syftet är att i samarbete med bl.a. arbetsförmedlingen göra insatser för enskilda arbetssökande och samtidigt säkra kommunens och företagens behov av arbetskraft under kommande år. Dessa insatser skulle vid en normal konjunktur ha rymts inom den ordinarie budgeten. På grund av lågkonjunkturen kommer kommunen dock ha begränsade möjligheter att under Under 2012 har kommunen haft en engångsinkomst på 7, 2 miljoner från AFA. Utbetalningen beror på att kostnaderna för sjukskrivningar har varit lägre än beräknat vilket i stor utsträckning beror på stramare regler i socialförsäkringssystemet. Denna engångsbetalning är en del av 2012 års överskott. Riksdagen har öppnat möjligheter för kommuner att överföra medel mellan budgetåren för att utjämna inkomstsvängningar som beror på konjunkturen. Vi tänker därför använda delar av 2012 års överskott för att under lågkonjunkturen 2013 vidta åtgärder som kommer att förstärka kommunens ekonomi under de därpå följande åren. Under 2013 kommer vi vidare att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med förslag om investeringar avseende 3. Hela Grännäs Fritidsområde inklusive den fotbollsplan som kommunen och saneringsprojektet redan åtagit sig 4. Framtida lösning för Folkets Hus i Valdemarsvik. Storleken på investeringarna i punkt 3 och 4 är dock inte möjliga att överblicka förrän utredningar om olika handlingsalternativ och förhandlingar med de olika intressenterna är genomförda. Budgeten innehåller därför inga förslag i dessa delar. De förslagen kommer istället att behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i särskild ordning.

7 Valdemarsvik 3 december 2012 Lars Beckman (S), Inga Ericsson (S), Helen Johansson-Kokkonen (S), Erland Olauson (S), Ulla Wallering-Fall (S), Ingemar Gustavsson (S), Helena Johansson (S), Mikael Jonsson (S), Jan Karlsson (S), Ingrid Kindkvist(S) Bertil Eklund (Nb), Tord Andersson (Nb), Jörgen Malmstöm (Nb), Bror-Tommy Sturk (Mp) Jonas Andersson (V)

8 Budget 2013 Vision Valdemarsvik 2025 och verksamhetsmål Vision Framtidsbild Valdemarsvik 2025 I balans med naturen Kommunfullmäktige har i november 2012 antagit visionen Framtidsbild Valdemarsvik Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen och ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för ett liv i balans. Här är det lätt att leva, och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak. Enastående livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt näringsliv och omtänksam samhällsservice är exempel på faktorer som får oss att trivas, och fler att lockas hit. Resultatet är en miljö där människor känner äkta stolthet och framtidstro. En alldeles speciell anda i en alldeles speciell kommun, Valdemarsviks kommun. Framtidsbilden är indelad i sex delbilder målområden 1. Östersjöns ledande miljökommun 2. Ett näringsliv med självförtroende 3. En plats där alla kan växa och trivas 4. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 5. En naturlig arena för aktiv livsstil 6. En plats i världen att vara stolt över God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv I kommunallagen föreskrivs att kommuner ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål i och med denna budget samt fastställer kommunstyrelsen åtaganden (mätbara mål) för respektive sektor som ska bidra till uppnåendet av inriktningsmålen. Inriktningsmålen är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid. Mätmetoder för nedanstående åtaganden anges under respektive sektor. Kommunstyrelsen följer upp resultatet av arbetet med åtaganden enligt särskild plan. Inriktningsmål och åtaganden (mätbara mål) Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer. 1

9 Budget 2013 Åtaganden (mätbara mål) Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön. Minska koldioxidutsläpp genom att konvertera uppvärmning från olja till förnyelsebar energi på Ringgården och Ringarums skola. Minska avfallets mängd och farlighet med hjälp av förebyggande metoder. Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv. Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa 1 köttfri dag i veckan inom skolan. Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % till 2015, med delmål för % och %. Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel. Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten. Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft. Åtaganden (mätbara mål Säkerställa att 75 % av ungdomar (16-29 år) som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och är beroende av försörjningsstöd har inom sex månader kommit ut i någon form av sysselsättning/aktivitet. Säkerställa att minst två omsorgsambassadörer är utsedda och marknadsför aktivt vårdyrket i kommunen. Medverka till att lokaler tillhandahålls för nystartade företag. Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning bl a genom att delta i projekt Industridag Östergötland. Stödja ett utökat samarbete mellan företagen och mellan kommunen och företagen. Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. Åtaganden (mätbara mål) Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever. Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3 och 6. Säkerställa att vuxna i ökad omfattning får tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete. Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande. 2

10 Budget 2013 Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Utjämna barns livsförutsättningar. 4. En kommun där det är tryggt att leva. Åtaganden (mätbara mål) Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Montera/förtäta belysning på vissa gång- och cykelvägar. 5. En kommun med kvalitet inom alla verksamheter. Åtaganden (mätbara mål) Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Säkerställa att nöjd-kund-index i öppna jämförelser inom särskilda boenden och hemtjänst ska vara minst 80 %. Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 85 %. Öka antalet beviljade insatser inom socialtjänsten som fullföljs. Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar. Åtaganden (mätbara mål) Arbeta för att samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas i samarbete med Östgötatrafiken. Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga inom tre år. Öka samarbetet med turistföretagen för att skapa Östergötlands attraktivaste turistmål. Utveckla alternativa boendeformer för äldre och funktionshindrade i samverkan med bostadsföretag. En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter. 3

11 Budget 2013 Åtaganden (mätbara mål) Delta i Mitt hjärta projektet och i övrigt motverka ojämlikhet i hälsa. Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar. Samverka med organisationer och föreningar för att främja äldre och funktionshindrades hälsa. En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och ett rikt kulturliv. Åtaganden (mätbara mål) Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Satsa för ett rikare kulturliv. Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut. Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv (finansiella mål) Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet, 9. Årets resultat ska genomsnittligt under perioden uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. För 2013 är målet 0,6 %. Åtaganden Samtliga sektorer ska hålla sina budgetar. Uppföljningarna under året skall alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. 10. Investeringarna ska finansieras med skattemedel och på sikt ska kommunens låneskuld minska. Åtaganden De närmaste årens höga investeringsnivå inom skollokaler samt vatten och avlopp innebär en ökad låneskuld. 4

12 Budget Investeringsnivån för all verksamhet utom miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum samt skollokaler ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 20 miljoner kronor per år. Åtaganden Ytterligare genomgång och prioritering av investeringsprojekten ska ske i god tid vid nästa budgetprocess. 5

13 Budget 2013 Planeringsförutsättningar Samhällsekonomisk utveckling Trots en förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har tillväxten i svensk ekonomi fortsatt vara stark under första halvåret Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt att försvagas och även i USA lägger finansiella obalanser hinder i vägen. Sveriges Kommuner och Landsting reviderar därför ned tillväxtutsikterna också för svensk del. I sin oktoberprognos räknar SKL med en skatteunderlagsökning på 3,2 % för 2013 och 3,7 % för Pris- och löneökningarna väntas enligt SKL bli relativt modesta för kommuner och landsting, vilket beräknas ge förhållandevis goda reala tillskott till sektorns ekonomi även dessa år. Kommunens ekonomiska utveckling Kommunens eget skatteunderlag enligt taxeringen 2012 (2011 års beskattningsbara inkomster) minskar jämfört med året innan. Det innebär att en större del av kommunens inkomster kommer genom inkomstutjämningssystemet som inte ger en fullständig kompensation. Kommunens egen skattesats, utdebiteringen, är också 3:05 kr högre än den länsvisa skattesatsen. En annan anledning till skatteinkomsternas mycket låga ökning för Valdemarsvik är den vikande befolkningen. I jämförelse med budgeten 2012 beräknas skatteintäkterna och skatteutjämningen öka med endast 1,0 miljoner kronor, 0,3 %. Det täcker inte pris- och löneökningarna. I jämförelse med prognosen på det totala utfallet av skatteintäkter 2012 är 2013 års intäkter lägre. Skattesatsen är oförändrat 21,73 kr. Ramar till sektorerna Med anledning av kommunens nära obefintliga inkomstökningar till 2013 har kommunstyrelsens budgetberedning beslutat att inte ge sektorerna någon kompensation för pris- och löneökningar detta år. Det innebär krav på besparingar i verksamheterna motsvarande över 7 miljoner kronor. Samtidigt ska de strukturella förändringar som följer av prognosen för 2012 beaktas i effektbeskrivningen. För åren 2014 och 2015 räknas ramarna upp med PKV Prisindex för kommunal verksamhet, som är 2,1 respektive 2,7 % för de två åren. 6

14 Budget 2013 Kommunens resultat 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Resultat, mkr +7,7 +13,8 +2,2 5,7 5,8 I procent av skatteintäkter och skatteutjämning 2,1 % 3,7 % (1,7 %) 0,6 % 1,5 % 1,5 % I prognosen för 2012 ingår ett engångsbelopp, återbetalning från AFA Försäkring, med 7,2 miljoner kronor. För att uppnå målsättningen 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning åren 2014 och 2015 innehåller planen besparingskrav, alternativt höjda intäkter med 8,4 respektive ytterligare 4,3 miljoner kronor. Kommunen bedöms då uppnå målsättningen. Nettoinvesteringar Mkr 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Lokaler 3,3 13,9 35,6 24,2 0,4 Vatten och avlopp 6,3 5,0 11,0 6,0 34,0 samt avfallshant Övr anläggningar 2,6 3,9 16,6 25,9 23,3 Totalt 12,2 22,8 63,2 56,1 57,7 För de närmaste åren budgeteras mycket stora investeringar för Valdemarsviks del, främst i skollokaler. Detta kommer att innebära ökade kostnader för avskrivningar och räntor, som den minskande befolkningen ska bära. Låneskuld 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Låneskuld, mkr 104,8 87,8 132,8 167,8 202,8 I procent av anläggningstillgångar 40 % 33 % 42 % 47 % 51 % Med det stora investeringsbehovet kommer låneskulden att öka. Detta är inte en långsiktigt realistisk utveckling för Valdemarsviks kommun. Befolkning Befolkningens utveckling och sammansättning är en av de faktorer som på sikt påverkar en kommuns planering allra mest. Budgetförutsättningarna för kommunen styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas, hur många barn det finns i olika åldrar och hur många äldre som är i behov av omsorg etc. Som så många andra kommuner i Valdemarsviks storlek har kommunens befolkning minskat, här redovisat sedan 1980 då kommunen hade över invånare. Vid ingången till 2012 är befolkningstalet Minskningen beror både på lågt barnafödande och ett negativt flyttningsnetto. 7

15 Budget 2013 Framskrivningen från SCB baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut idag, förväntade döds- och födelsetal, samt hur flyttmönstren har sett ut för de senaste åren. SCB:s framskrivning visar utvecklingen om allting fortsätter på samma sätt som det gjort de senaste åren fram till idag. I skatteberäkningarna för 2013 används befolkningstalet invånare. Det är efter befolkningen den 1 november 2012 som statsbidragsintäkterna beräknas. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen från 1980 samt en framskrivning av befolkningen till 2020 enligt SCB, fördelat på olika åldersklasser. Diagrammet visar att gruppen över 65 år kommer att öka alltmer medan antalet barn och skolungdomar sjunker. Den samlade skaran av förvärvsarbetande minskar i samma takt. Befolkning i olika åldersgrupper Åldersgrupper Prognos 2012 Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Antal födda år år år år w

16 Budget 2013 En viktig planeringsförutsättning för kommunen är att resurser måste föras över från skolan med minskande barnunderlag till äldreomsorgen. Flerårsplan 2014 och framåt Även det här året har stor koncentration lagts på att framlägga en realistisk budget för 2013 som klarar balanskravet. Vidare har en ny struktur för målområden och inriktningsmål fastställts som bygger på Visionen Framtidsbild Valdemarsvik Därutöver har en ny resursfördelningsmodell inom skolan och barnomsorgen tagits fram och kommer att tillämpas i större utsträckning kommande år. Likartade resursfördelningsmodeller kommer också att utarbetas för andra verksamhetsområden. Med dessa modeller, tillsammans med en utvecklad ekonomistyrning, ska en större långsiktighet kunna uppnås i budgetarbetet, med mer styrande treårsplaner. Verksamhetens driftramar Bokslut 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Ek plan 2014 Ek plan 2015 Sektor Barn och Utbildning Vård och Omsorg Socialtjänst Teknisk Service Marknad och Kultur Service och Administration Ej sektorbundet Kommunchef Organisationsöversyn -500 Politiska organisationen Överförmyndare Revisorer Pensionsutbetalningar Reserv för placeringar Övr gem kostn/reserv Jämförelsestörande poster Avgår internränta PKV (kommunalt prisindex) Tillkommande avskrivningar Generell besparing/ökade intäkter Verksamh nettokostn Framskrivningen till bygger endast på uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och erforderlig besparing/ökade intäkter för att nå resultatet 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Ett eventuellt nytt skatteutjämningssystem från 2014 eller 2015 finns ej med. Effekterna av den troliga kommunaliseringen av hemsjukvården i länet från 2014 är heller ej med i framskrivningen. Den självklara förutsättningen vid kommunaliseringen måste vara att kommunens kostnader täcks genom skatteväxlingen. 9

17 BARN OCH UTBILDNING Sektor Barn och Utbildning Ansvarsområde Sektor Barn och Utbildning svarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, grundskola och gymnasieskola samt vuxen- och uppdragsutbildning. Sektorn svarar även för fritidsgård, öppen fritidsverksamhet för åringar. Budget i sammandrag Barn och Utbildning (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnader Kapitalkostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvesteringar Budget 2013 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Fritidsverksamhet/fritidsgård Förskola/barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Ledning och administration Totalt Åtaganden mätbara mål Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. (Enkät via SKL) Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever. (Testplan samt inom ramen för Nationella prov) Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3 och 6. Säkerställa att vuxna ska i ökad omfattning få tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete. Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev. Utjämna barns livsförutsättningar. (Särskilt program genomförs) Hålla sektorns budgetram. Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande. Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar. Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. 10

18 BARN OCH UTBILDNING Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter. Förändringar Från 2013 gäller en ny resursfördelningsmodell för skolans verksamheter. Det innebär att Sektor Barn och Utbildning kontinuerligt ska anpassa sin verksamhet och organisation efter de för närvarande minskande barnkullarna. Budgeten tar hänsyn till lägre kostnader för gymnasieskolan, både med anledning av ingen egen gymnasieskola och färre gymnasieelever. För 2013 erhåller sektorn kompensation för lärarlöneavtalets högre nivå 2012 än övriga kommunala avtal. Därigenom behandlas alla sektorer lika när det gäller besparingskraven för ej erhållen kompensation för pris- och löneökningar. Besparingen inom skolans område handlar bl a om minskning av antalet elevassistenter och annat arbetssätt för att stödja barn med särskilda behov. Förändringarna sker med hänsyn till barnens särskilda behov. Utökningar 25 % skolsköterska för nyanlända samt 30 % nätverksledare i grundskolan eng/sve/ ma medges. Fastighetssidan inom Barn och Utbildning kräver stora investeringar, Vammarskolan, Gusums förskola samt Lovisebergs förskola de närmaste åren. Tillägg 2013 för kostnadsfördyring Loviseberg när investeringen inte genomförs detta år. Nyckeltal Barn placerade i förskola, på fritidshem och hos dagbarnvårdare, våren resp år. Förskola Fritidshem Dagbarnvårdare Loviseberg Ringarum Gryt Sörby Gusum Tryserums fri Elevprognoser grundskola Skola 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Resursskolan Ringarum F Gryt F Sörby F Gusum F Vammar Tryserums fri

19 VÅRD OCH OMSORG Sektor Vård och Omsorg Ansvarsområde Sektor Vård och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom: Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Funktionshindrade Färdtjänst Flyktingmottagande Budget i sammandrag Vård och Omsorg (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnader Kapitalkostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvesteringar Budget 2013 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Färdtjänst Handikappomsorg Centralt/gemensamt Totalt exklusive flykting Flyktingmottagning Totalt Åtaganden mätbara mål Säkerställa att nöjd kund index i öppna jämförelser inom särskilda boenden och inom hemtjänst ska vara minst 80 %. Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Säkerställa att minst två omsorgsambassadörer är utsedda och marknadsför aktivt vårdyrket i kommunen. Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet Samverka med organisationer och föreningar för att främja äldre och funktionshindrades hälsa. Minst två möten genomförs och vid 2013 års slut ska mötesdeltagarna ha fastställt ett nytt mätbart nyckeltal för Hålla sektorns budgetram. 12

20 VÅRD OCH OMSORG Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever. Säkerställa att vuxna ska i ökad omfattning få tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete. Öka barn och ungdomars psykiska välbefinnande. Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Delta i Mitt hjärta projektet och i övrigt motverka ojämlikhet i hälsa. Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar. Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter Förändringar Tagna myndighetsbeslut under 2012 innebär nya placeringar och ökat antal timmar personlig assistans inom handikappomsorgen med ökade kostnader om 3,7 miljoner kronor. Inom färdtjänsten återinförs fri återresa inom två timmar I budgeten ingår fler resor i och med det beslutet. Ökad bemanning inom äldreomsorgens boenden. Finansieras genom färre hemtjänsttimmar enligt uppföljningar. Nyckelfri hemtjänst införs med start och successivt idrifttagande under första kvartalet Översyn av bilar/bussar inom handikapp/äldreomsorgen kommer att utföras under Översyn av schemaläggning och planering inom hemtjänsten kommer att genomföras under första kvartalet Samtliga dessa genomgångar ska minska kostnaderna. Kommunaliseringen av hemsjukvården kommer med stor sannolikhet att ske från och med Medel finns i budgeten för att under 2013 rekrytera chef för detta. En förenklad biståndshandläggning av SoL-ärenden kommer att utredas under Fixartjänsten kommer att permanentas under Under 2013 kommer Äldre- och Handikapplanerna att revideras. Behovet av särskilda medel till kompetensutveckling finns. Oftast måste ordinarie personal ersättas av vikarie vid fortbildning. Omvärlden förändras ständigt och snabbt 13

21 VÅRD OCH OMSORG vilket kräver att personalen får kontinuerlig kompetensutveckling. Budgeten innehåller 200 tkr för vikariekostnader i samband med värdegrundsutbildning. Brukare och anhöriga ställer allt högre krav på standarden i äldreboenden. Standarden i våra äldreboenden behöver höjas. Samtliga lägenheter behöver utrustas med tekniskt utvecklade trygghetslarm. Inom Vård och Omsorgsverksamheterna behöver samverkan med kringliggande kommuner öka. Detta för att hitta gemensamma lösningar som ger en kostnadseffektivitet. Socialstyrelsens riktlinjer för bemanning inom särskilt boende träder i kraft 1 januari Ställningstagande 2014 om entreprenadavtalet med GeriaCare AB skall förlängas enligt villkoren i befintligt avtal från Efterfrågan på hemtjänst samt behovet av platser i särskilt boende kommer att på sikt öka. Nyckeltal Äldreomsorg Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Personer med hemtjänstinsats Platser i särskilt boende 1) Genomsnittlig beläggning i korttidsboende 60% 87% 95% 95% Genomsnittlig beläggning i särskilt boende 99% 98% 98% 1) Omklassificering 2009 av boendet på Karbasen från särskilt boende till ordinärt boende, 39 lägenheter Färdtjänst Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Antal färdtjänstberättigade Genomsnittligt antal resor per färdtjänstberättigad Handikappomsorg Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Personer med stöd enl LSS Personer med stöd enl SOL Antal beslutade insatser enl LSS Antal beslutade insatser enl SOL

22 VÅRD OCH OMSORG Kostnad externt köpta platser (kr) Antal ärenden LASS Antal ärenden LSS Flyktingmottagande Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Inflyttade nyanlända flyktingar Inflyttade asylsökande ensamkommande barn

23 SOCIALTJÄNST Sektor Socialtjänst Ansvarsområde Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukare styr i hög grad verksamheten. Vård för barn, ungdomar och vuxna inriktas i första hand mot frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna kan omfatta råd och stöd, kontaktfamilj/kontaktperson, familjehem/institutionsplacering samt bistånd att delta i kommunens öppenvård Bojen. Verksamheten svarar för myndighetsutövning, vård, behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet. Budget i sammandrag Socialtjänst (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnader Kapitalkostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvesteringar Budget 2013 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Ekonomiskt bistånd Missbruks- och vuxenvård Barn- och ungdomsvård Centralt/gemensamt Lokala samordningsförbundet Totalt Åtaganden mätbara mål Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande. Mäts bl a genom en rikstäckande undersökning som genomförs av Folkhälsoinstitutet. Sociala samverkansgruppen beslutar bl a om insatser som ska prioriteras för att nå målet. Ansökningarna till Barn- och ungdomsteamet ligger bl a till grund för Sociala samverkansgruppens prioriteringar. Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Socialtjänsten medverkar aktivt i kontakten med skolan kring de placerade barnen. Följs upp genom internkontroll. Öka antalet beviljade insatser som fullföljs. Följs upp genom internkontroll. Säkerställa att 75 % av ungdomar (16-29 år) som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och är beroende av försörjningsstöd har inom sex månader kommit ut i någon form av sysselsättning/aktivitet. Följs upp genom internkontroll. 16

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Mål och Budget 2014-2016

Mål och Budget 2014-2016 Mål och Budget 2014-2016 INDELAD ENLIGT NY ORGANISATION Foton: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2014

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Plats och tid Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer