Mål och budget Med plan/prognos Sektor Service och Administration Valdemarsvik Tel växel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100"

Transkript

1 Mål och budget 2013 Med plan/prognos Sektor Service och Administration Valdemarsvik Tel växel

2 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration Valdemarsvik Tel växel

3 Mål & Budget 2013 med plan/prognos Innehåll Inledning - Den politiska inriktningen för budget Vision Valdemarsvik Målområden - Inriktningsmål - Åtaganden mätbara mål 2. Planeringsförutsättningar, utvecklingen i kommunen mm 6 3. Budget per sektor Barn och Utbildning 10 Vård och Omsorg 12 Socialtjänst 16 Teknisk Service 19 Marknad och Kultur 22 Service och Administration Resultatbudget 27 Kassaflödesbudget 27 Balansbudget 28 Noter Investeringsbudget 30 Fastställd av kommunfullmäktige

4

5 Den politiska inriktningen för budget 2013 Fullmäktige har vid sitt sammanträde den 26 november enhälligt antagit visionen Valdemarsvik 2025 I balans med naturen. Innehållet i visionen har satt sin prägel på majoritetens förslag till budget för Där finns delbilder för Valdemarsviks kommun 2025: Östersjöns ledande miljökommun En plats där alla kan växa och trivas En upptäcktsresa bland miljöer och människor En naturlig arena för aktiv livsstil En plats i världen att vara stolt över Ett näringsliv med självförtroende De politiska inriktningsmål som konkretiseras i olika åtaganden innebär ett första steg för att förverkliga visionen. Trots ansträngd ekonomi värnar vi om kommunens kärnverksamheter barnomsorg, skola och äldreomsorg. Under 2013 kommer mycket stora investeringar i skola och barnomsorg att genomföras. De båda miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum, ställer stora krav och är en viktig start på resan för att bli Östersjöns ledande miljökommun. Budgeten är anpassad till kommunens krympande ekonomi, som dels beror på antalet innevånare och dels på lågkonjunkturen. Trots det innebär budgeten ett överskott om 0,5 % (1,5 % långsiktigt mål) av skatteintäkterna och skatteutjämningen. Vi står inför många utmaningar om Visionen ska bli verklighet. Under de närmaste åren är det särskilt viktigt att tydligt arbeta för en ökning av innevånarantalet, bra uppväxtvillkor för alla barn och möjligheter för alla att försörja sig genom eget arbete. I budgeten finns ett inriktningsmål som innebär att samtliga elever som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasiet. Att nå detta mål är i första hand en uppgift för skolan samtidigt som barns uppväxtförhållanden skiljer sig åt och därmed deras möjligheter till en bra start i livet. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft är ett annat inriktningsmål. Hälften av alla arbetstagare i såväl offentlig som privat sektor i Valdemarsviks kommun är 55 år eller äldre och var tredje är 60 år eller äldre. Under den kommande femårsperioden kommer behov att uppstå av att återbesätta var tredje arbetstagare. Samtidigt finns det idag 300 personer som är arbetslösa och står till arbetsmarknadens förfogande.

6 Ska innevånarna, kommunen och företagen i Valdemarsvik växa och utvecklas så måste dessa obalanser lösas. Vi avser därför att under början av 2013 återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med förslag till följande två program: 1. Främja barns uppväxtvillkor Syftet är att genom olika åtgärder inom hela den kommunala organisationen underlätta för utsatta barn att få en bra start i livet. 2. Minska den öppna arbetslösheten Syftet är att i samarbete med bl.a. arbetsförmedlingen göra insatser för enskilda arbetssökande och samtidigt säkra kommunens och företagens behov av arbetskraft under kommande år. Dessa insatser skulle vid en normal konjunktur ha rymts inom den ordinarie budgeten. På grund av lågkonjunkturen kommer kommunen dock ha begränsade möjligheter att under Under 2012 har kommunen haft en engångsinkomst på 7, 2 miljoner från AFA. Utbetalningen beror på att kostnaderna för sjukskrivningar har varit lägre än beräknat vilket i stor utsträckning beror på stramare regler i socialförsäkringssystemet. Denna engångsbetalning är en del av 2012 års överskott. Riksdagen har öppnat möjligheter för kommuner att överföra medel mellan budgetåren för att utjämna inkomstsvängningar som beror på konjunkturen. Vi tänker därför använda delar av 2012 års överskott för att under lågkonjunkturen 2013 vidta åtgärder som kommer att förstärka kommunens ekonomi under de därpå följande åren. Under 2013 kommer vi vidare att återkomma till kommunstyrelsen och fullmäktige med förslag om investeringar avseende 3. Hela Grännäs Fritidsområde inklusive den fotbollsplan som kommunen och saneringsprojektet redan åtagit sig 4. Framtida lösning för Folkets Hus i Valdemarsvik. Storleken på investeringarna i punkt 3 och 4 är dock inte möjliga att överblicka förrän utredningar om olika handlingsalternativ och förhandlingar med de olika intressenterna är genomförda. Budgeten innehåller därför inga förslag i dessa delar. De förslagen kommer istället att behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige i särskild ordning.

7 Valdemarsvik 3 december 2012 Lars Beckman (S), Inga Ericsson (S), Helen Johansson-Kokkonen (S), Erland Olauson (S), Ulla Wallering-Fall (S), Ingemar Gustavsson (S), Helena Johansson (S), Mikael Jonsson (S), Jan Karlsson (S), Ingrid Kindkvist(S) Bertil Eklund (Nb), Tord Andersson (Nb), Jörgen Malmstöm (Nb), Bror-Tommy Sturk (Mp) Jonas Andersson (V)

8 Budget 2013 Vision Valdemarsvik 2025 och verksamhetsmål Vision Framtidsbild Valdemarsvik 2025 I balans med naturen Kommunfullmäktige har i november 2012 antagit visionen Framtidsbild Valdemarsvik Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen och ekonomisk hushållning skapar förutsättningar för ett liv i balans. Här är det lätt att leva, och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak. Enastående livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt näringsliv och omtänksam samhällsservice är exempel på faktorer som får oss att trivas, och fler att lockas hit. Resultatet är en miljö där människor känner äkta stolthet och framtidstro. En alldeles speciell anda i en alldeles speciell kommun, Valdemarsviks kommun. Framtidsbilden är indelad i sex delbilder målområden 1. Östersjöns ledande miljökommun 2. Ett näringsliv med självförtroende 3. En plats där alla kan växa och trivas 4. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 5. En naturlig arena för aktiv livsstil 6. En plats i världen att vara stolt över God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv I kommunallagen föreskrivs att kommuner ska ange finansiella mål samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Utifrån visionen fastställer kommunfullmäktige inriktningsmål i och med denna budget samt fastställer kommunstyrelsen åtaganden (mätbara mål) för respektive sektor som ska bidra till uppnåendet av inriktningsmålen. Inriktningsmålen är långsiktiga och fokuserar på utvecklingen över tid. Mätmetoder för nedanstående åtaganden anges under respektive sektor. Kommunstyrelsen följer upp resultatet av arbetet med åtaganden enligt särskild plan. Inriktningsmål och åtaganden (mätbara mål) Östersjöns ledande miljökommun 1. En ekologisk hållbar kommun med goda livsmiljöer för nutida och framtida generationer. 1

9 Budget 2013 Åtaganden (mätbara mål) Minska föroreningarna till vattendrag och Östersjön. Minska koldioxidutsläpp genom att konvertera uppvärmning från olja till förnyelsebar energi på Ringgården och Ringarums skola. Minska avfallets mängd och farlighet med hjälp av förebyggande metoder. Ta tillvara resurser i form av material och energi i avfallet och säkerställa att den kommunala avfallshanteringen är miljö- och kostnadseffektiv. Medverka till att uppfylla nationella miljömål om att minska koldioxidutsläpp med att införa 1 köttfri dag i veckan inom skolan. Öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 % till 2015, med delmål för % och %. Öka andelen inköp av närproducerade livsmedel. Marknadsföra och aktivt sprida kunskap om miljöprojekten. Ett näringsliv med självförtroende 2. En tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft. Åtaganden (mätbara mål Säkerställa att 75 % av ungdomar (16-29 år) som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och är beroende av försörjningsstöd har inom sex månader kommit ut i någon form av sysselsättning/aktivitet. Säkerställa att minst två omsorgsambassadörer är utsedda och marknadsför aktivt vårdyrket i kommunen. Medverka till att lokaler tillhandahålls för nystartade företag. Stödja de lokala företagen i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning bl a genom att delta i projekt Industridag Östergötland. Stödja ett utökat samarbete mellan företagen och mellan kommunen och företagen. Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. En plats där alla kan växa och trivas 3. En kommun där alla elever som lämnar grundskolan har behörighet till gymnasiet. Åtaganden (mätbara mål) Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever. Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3 och 6. Säkerställa att vuxna i ökad omfattning får tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete. Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande. 2

10 Budget 2013 Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Utjämna barns livsförutsättningar. 4. En kommun där det är tryggt att leva. Åtaganden (mätbara mål) Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Montera/förtäta belysning på vissa gång- och cykelvägar. 5. En kommun med kvalitet inom alla verksamheter. Åtaganden (mätbara mål) Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Säkerställa att nöjd-kund-index i öppna jämförelser inom särskilda boenden och hemtjänst ska vara minst 80 %. Säkerställa att andelen skolelever som ger skolluncherna betyget bra eller mycket bra uppgår till 85 %. Öka antalet beviljade insatser inom socialtjänsten som fullföljs. Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet. En upptäcktsresa bland miljöer och människor 6. En kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar. Åtaganden (mätbara mål) Arbeta för att samordning mellan trafikslagen och kostnadseffektiva lösningar utvecklas i samarbete med Östgötatrafiken. Ta fram tre planområden för uppförande av bostäder i attraktiva lägen i kommunen så att de blir exploateringsfärdiga inom tre år. Öka samarbetet med turistföretagen för att skapa Östergötlands attraktivaste turistmål. Utveckla alternativa boendeformer för äldre och funktionshindrade i samverkan med bostadsföretag. En naturlig arena för aktiv livsstil 7. En kommun med god folkhälsa och rika fritidsmöjligheter. 3

11 Budget 2013 Åtaganden (mätbara mål) Delta i Mitt hjärta projektet och i övrigt motverka ojämlikhet i hälsa. Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar. Samverka med organisationer och föreningar för att främja äldre och funktionshindrades hälsa. En plats i världen att vara stolt över 8. En kommun som utvecklar människans frihet, delaktighet samt mångfald och ett rikt kulturliv. Åtaganden (mätbara mål) Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Satsa för ett rikare kulturliv. Förbättra medborgarnas möjlighet till delaktighet och påverkan avseende kommunens verksamheter och beslut. Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv (finansiella mål) Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunens årliga resultat ska möjliggöra att alla kommuninvånare även i framtiden kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på anläggningar, service och verksamhet, 9. Årets resultat ska genomsnittligt under perioden uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. För 2013 är målet 0,6 %. Åtaganden Samtliga sektorer ska hålla sina budgetar. Uppföljningarna under året skall alltid innehålla (förslag till) åtgärder när ett underskott befaras. 10. Investeringarna ska finansieras med skattemedel och på sikt ska kommunens låneskuld minska. Åtaganden De närmaste årens höga investeringsnivå inom skollokaler samt vatten och avlopp innebär en ökad låneskuld. 4

12 Budget Investeringsnivån för all verksamhet utom miljöprojekten i Valdemarsviken och Gusum samt skollokaler ska under perioden högst uppgå till genomsnittligt 20 miljoner kronor per år. Åtaganden Ytterligare genomgång och prioritering av investeringsprojekten ska ske i god tid vid nästa budgetprocess. 5

13 Budget 2013 Planeringsförutsättningar Samhällsekonomisk utveckling Trots en förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har tillväxten i svensk ekonomi fortsatt vara stark under första halvåret Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har fortsatt att försvagas och även i USA lägger finansiella obalanser hinder i vägen. Sveriges Kommuner och Landsting reviderar därför ned tillväxtutsikterna också för svensk del. I sin oktoberprognos räknar SKL med en skatteunderlagsökning på 3,2 % för 2013 och 3,7 % för Pris- och löneökningarna väntas enligt SKL bli relativt modesta för kommuner och landsting, vilket beräknas ge förhållandevis goda reala tillskott till sektorns ekonomi även dessa år. Kommunens ekonomiska utveckling Kommunens eget skatteunderlag enligt taxeringen 2012 (2011 års beskattningsbara inkomster) minskar jämfört med året innan. Det innebär att en större del av kommunens inkomster kommer genom inkomstutjämningssystemet som inte ger en fullständig kompensation. Kommunens egen skattesats, utdebiteringen, är också 3:05 kr högre än den länsvisa skattesatsen. En annan anledning till skatteinkomsternas mycket låga ökning för Valdemarsvik är den vikande befolkningen. I jämförelse med budgeten 2012 beräknas skatteintäkterna och skatteutjämningen öka med endast 1,0 miljoner kronor, 0,3 %. Det täcker inte pris- och löneökningarna. I jämförelse med prognosen på det totala utfallet av skatteintäkter 2012 är 2013 års intäkter lägre. Skattesatsen är oförändrat 21,73 kr. Ramar till sektorerna Med anledning av kommunens nära obefintliga inkomstökningar till 2013 har kommunstyrelsens budgetberedning beslutat att inte ge sektorerna någon kompensation för pris- och löneökningar detta år. Det innebär krav på besparingar i verksamheterna motsvarande över 7 miljoner kronor. Samtidigt ska de strukturella förändringar som följer av prognosen för 2012 beaktas i effektbeskrivningen. För åren 2014 och 2015 räknas ramarna upp med PKV Prisindex för kommunal verksamhet, som är 2,1 respektive 2,7 % för de två åren. 6

14 Budget 2013 Kommunens resultat 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Resultat, mkr +7,7 +13,8 +2,2 5,7 5,8 I procent av skatteintäkter och skatteutjämning 2,1 % 3,7 % (1,7 %) 0,6 % 1,5 % 1,5 % I prognosen för 2012 ingår ett engångsbelopp, återbetalning från AFA Försäkring, med 7,2 miljoner kronor. För att uppnå målsättningen 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning åren 2014 och 2015 innehåller planen besparingskrav, alternativt höjda intäkter med 8,4 respektive ytterligare 4,3 miljoner kronor. Kommunen bedöms då uppnå målsättningen. Nettoinvesteringar Mkr 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Lokaler 3,3 13,9 35,6 24,2 0,4 Vatten och avlopp 6,3 5,0 11,0 6,0 34,0 samt avfallshant Övr anläggningar 2,6 3,9 16,6 25,9 23,3 Totalt 12,2 22,8 63,2 56,1 57,7 För de närmaste åren budgeteras mycket stora investeringar för Valdemarsviks del, främst i skollokaler. Detta kommer att innebära ökade kostnader för avskrivningar och räntor, som den minskande befolkningen ska bära. Låneskuld 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Låneskuld, mkr 104,8 87,8 132,8 167,8 202,8 I procent av anläggningstillgångar 40 % 33 % 42 % 47 % 51 % Med det stora investeringsbehovet kommer låneskulden att öka. Detta är inte en långsiktigt realistisk utveckling för Valdemarsviks kommun. Befolkning Befolkningens utveckling och sammansättning är en av de faktorer som på sikt påverkar en kommuns planering allra mest. Budgetförutsättningarna för kommunen styrs till stora delar av hur befolkningens ålderssammansättning utvecklas, hur många barn det finns i olika åldrar och hur många äldre som är i behov av omsorg etc. Som så många andra kommuner i Valdemarsviks storlek har kommunens befolkning minskat, här redovisat sedan 1980 då kommunen hade över invånare. Vid ingången till 2012 är befolkningstalet Minskningen beror både på lågt barnafödande och ett negativt flyttningsnetto. 7

15 Budget 2013 Framskrivningen från SCB baseras på hur befolkningsstrukturen ser ut idag, förväntade döds- och födelsetal, samt hur flyttmönstren har sett ut för de senaste åren. SCB:s framskrivning visar utvecklingen om allting fortsätter på samma sätt som det gjort de senaste åren fram till idag. I skatteberäkningarna för 2013 används befolkningstalet invånare. Det är efter befolkningen den 1 november 2012 som statsbidragsintäkterna beräknas. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen från 1980 samt en framskrivning av befolkningen till 2020 enligt SCB, fördelat på olika åldersklasser. Diagrammet visar att gruppen över 65 år kommer att öka alltmer medan antalet barn och skolungdomar sjunker. Den samlade skaran av förvärvsarbetande minskar i samma takt. Befolkning i olika åldersgrupper Åldersgrupper Prognos 2012 Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Antal födda år år år år w

16 Budget 2013 En viktig planeringsförutsättning för kommunen är att resurser måste föras över från skolan med minskande barnunderlag till äldreomsorgen. Flerårsplan 2014 och framåt Även det här året har stor koncentration lagts på att framlägga en realistisk budget för 2013 som klarar balanskravet. Vidare har en ny struktur för målområden och inriktningsmål fastställts som bygger på Visionen Framtidsbild Valdemarsvik Därutöver har en ny resursfördelningsmodell inom skolan och barnomsorgen tagits fram och kommer att tillämpas i större utsträckning kommande år. Likartade resursfördelningsmodeller kommer också att utarbetas för andra verksamhetsområden. Med dessa modeller, tillsammans med en utvecklad ekonomistyrning, ska en större långsiktighet kunna uppnås i budgetarbetet, med mer styrande treårsplaner. Verksamhetens driftramar Bokslut 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Ek plan 2014 Ek plan 2015 Sektor Barn och Utbildning Vård och Omsorg Socialtjänst Teknisk Service Marknad och Kultur Service och Administration Ej sektorbundet Kommunchef Organisationsöversyn -500 Politiska organisationen Överförmyndare Revisorer Pensionsutbetalningar Reserv för placeringar Övr gem kostn/reserv Jämförelsestörande poster Avgår internränta PKV (kommunalt prisindex) Tillkommande avskrivningar Generell besparing/ökade intäkter Verksamh nettokostn Framskrivningen till bygger endast på uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och erforderlig besparing/ökade intäkter för att nå resultatet 1,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning. Ett eventuellt nytt skatteutjämningssystem från 2014 eller 2015 finns ej med. Effekterna av den troliga kommunaliseringen av hemsjukvården i länet från 2014 är heller ej med i framskrivningen. Den självklara förutsättningen vid kommunaliseringen måste vara att kommunens kostnader täcks genom skatteväxlingen. 9

17 BARN OCH UTBILDNING Sektor Barn och Utbildning Ansvarsområde Sektor Barn och Utbildning svarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, grundskola och gymnasieskola samt vuxen- och uppdragsutbildning. Sektorn svarar även för fritidsgård, öppen fritidsverksamhet för åringar. Budget i sammandrag Barn och Utbildning (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnader Kapitalkostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvesteringar Budget 2013 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Fritidsverksamhet/fritidsgård Förskola/barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Ledning och administration Totalt Åtaganden mätbara mål Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. (Enkät via SKL) Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever. (Testplan samt inom ramen för Nationella prov) Förbättra resultaten på Nationella prov för årskurs 3 och 6. Säkerställa att vuxna ska i ökad omfattning få tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete. Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev. Utjämna barns livsförutsättningar. (Särskilt program genomförs) Hålla sektorns budgetram. Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande. Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar. Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. 10

18 BARN OCH UTBILDNING Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter. Förändringar Från 2013 gäller en ny resursfördelningsmodell för skolans verksamheter. Det innebär att Sektor Barn och Utbildning kontinuerligt ska anpassa sin verksamhet och organisation efter de för närvarande minskande barnkullarna. Budgeten tar hänsyn till lägre kostnader för gymnasieskolan, både med anledning av ingen egen gymnasieskola och färre gymnasieelever. För 2013 erhåller sektorn kompensation för lärarlöneavtalets högre nivå 2012 än övriga kommunala avtal. Därigenom behandlas alla sektorer lika när det gäller besparingskraven för ej erhållen kompensation för pris- och löneökningar. Besparingen inom skolans område handlar bl a om minskning av antalet elevassistenter och annat arbetssätt för att stödja barn med särskilda behov. Förändringarna sker med hänsyn till barnens särskilda behov. Utökningar 25 % skolsköterska för nyanlända samt 30 % nätverksledare i grundskolan eng/sve/ ma medges. Fastighetssidan inom Barn och Utbildning kräver stora investeringar, Vammarskolan, Gusums förskola samt Lovisebergs förskola de närmaste åren. Tillägg 2013 för kostnadsfördyring Loviseberg när investeringen inte genomförs detta år. Nyckeltal Barn placerade i förskola, på fritidshem och hos dagbarnvårdare, våren resp år. Förskola Fritidshem Dagbarnvårdare Loviseberg Ringarum Gryt Sörby Gusum Tryserums fri Elevprognoser grundskola Skola 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Resursskolan Ringarum F Gryt F Sörby F Gusum F Vammar Tryserums fri

19 VÅRD OCH OMSORG Sektor Vård och Omsorg Ansvarsområde Sektor Vård och Omsorg svarar för service till kommuninvånare inom: Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Funktionshindrade Färdtjänst Flyktingmottagande Budget i sammandrag Vård och Omsorg (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnader Kapitalkostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvesteringar Budget 2013 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Hälso- och sjukvård Äldreomsorg Färdtjänst Handikappomsorg Centralt/gemensamt Totalt exklusive flykting Flyktingmottagning Totalt Åtaganden mätbara mål Säkerställa att nöjd kund index i öppna jämförelser inom särskilda boenden och inom hemtjänst ska vara minst 80 %. Säkerställa att 100 % av brukarna har en genomförandeplan som han/hon har varit delaktig i att upprätta. Säkerställa att minst två omsorgsambassadörer är utsedda och marknadsför aktivt vårdyrket i kommunen. Säkerställa att bemötandet inom socialtjänsten och inom vård och omsorg präglas av respekt och delaktighet Samverka med organisationer och föreningar för att främja äldre och funktionshindrades hälsa. Minst två möten genomförs och vid 2013 års slut ska mötesdeltagarna ha fastställt ett nytt mätbart nyckeltal för Hålla sektorns budgetram. 12

20 VÅRD OCH OMSORG Sektorn bidrar också till måluppfyllelsen av följande: Arbeta för att alla barn och elever vågar, vet och kan påverka verksamheten. Öka ordförståelsen hos alla kommunens barn och elever. Säkerställa att vuxna ska i ökad omfattning få tillgång till utbildning som leder till behörigheter och/eller arbete. Öka barn och ungdomars psykiska välbefinnande. Arbeta för att medborgarna ska känna sig trygga i vår kommun. Säkerställa att kontakterna med kommunens verksamheter präglas av tillgänglighet och servicekänsla. Delta i Mitt hjärta projektet och i övrigt motverka ojämlikhet i hälsa. Öka antalet fysiska aktiviteter för varje barn och elev. Verka för att antalet ungdomar som börjar röka minskar. Öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter. I samverkan med andra aktörer vidta åtgärder i syfte att minska den öppna arbetslösheten. Synliggöra och ta tillvara mångfaldens möjligheter Förändringar Tagna myndighetsbeslut under 2012 innebär nya placeringar och ökat antal timmar personlig assistans inom handikappomsorgen med ökade kostnader om 3,7 miljoner kronor. Inom färdtjänsten återinförs fri återresa inom två timmar I budgeten ingår fler resor i och med det beslutet. Ökad bemanning inom äldreomsorgens boenden. Finansieras genom färre hemtjänsttimmar enligt uppföljningar. Nyckelfri hemtjänst införs med start och successivt idrifttagande under första kvartalet Översyn av bilar/bussar inom handikapp/äldreomsorgen kommer att utföras under Översyn av schemaläggning och planering inom hemtjänsten kommer att genomföras under första kvartalet Samtliga dessa genomgångar ska minska kostnaderna. Kommunaliseringen av hemsjukvården kommer med stor sannolikhet att ske från och med Medel finns i budgeten för att under 2013 rekrytera chef för detta. En förenklad biståndshandläggning av SoL-ärenden kommer att utredas under Fixartjänsten kommer att permanentas under Under 2013 kommer Äldre- och Handikapplanerna att revideras. Behovet av särskilda medel till kompetensutveckling finns. Oftast måste ordinarie personal ersättas av vikarie vid fortbildning. Omvärlden förändras ständigt och snabbt 13

21 VÅRD OCH OMSORG vilket kräver att personalen får kontinuerlig kompetensutveckling. Budgeten innehåller 200 tkr för vikariekostnader i samband med värdegrundsutbildning. Brukare och anhöriga ställer allt högre krav på standarden i äldreboenden. Standarden i våra äldreboenden behöver höjas. Samtliga lägenheter behöver utrustas med tekniskt utvecklade trygghetslarm. Inom Vård och Omsorgsverksamheterna behöver samverkan med kringliggande kommuner öka. Detta för att hitta gemensamma lösningar som ger en kostnadseffektivitet. Socialstyrelsens riktlinjer för bemanning inom särskilt boende träder i kraft 1 januari Ställningstagande 2014 om entreprenadavtalet med GeriaCare AB skall förlängas enligt villkoren i befintligt avtal från Efterfrågan på hemtjänst samt behovet av platser i särskilt boende kommer att på sikt öka. Nyckeltal Äldreomsorg Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Personer med hemtjänstinsats Platser i särskilt boende 1) Genomsnittlig beläggning i korttidsboende 60% 87% 95% 95% Genomsnittlig beläggning i särskilt boende 99% 98% 98% 1) Omklassificering 2009 av boendet på Karbasen från särskilt boende till ordinärt boende, 39 lägenheter Färdtjänst Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Antal färdtjänstberättigade Genomsnittligt antal resor per färdtjänstberättigad Handikappomsorg Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Personer med stöd enl LSS Personer med stöd enl SOL Antal beslutade insatser enl LSS Antal beslutade insatser enl SOL

22 VÅRD OCH OMSORG Kostnad externt köpta platser (kr) Antal ärenden LASS Antal ärenden LSS Flyktingmottagande Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Inflyttade nyanlända flyktingar Inflyttade asylsökande ensamkommande barn

23 SOCIALTJÄNST Sektor Socialtjänst Ansvarsområde Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga samt Lagen om vård av missbrukare styr i hög grad verksamheten. Vård för barn, ungdomar och vuxna inriktas i första hand mot frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. Insatserna kan omfatta råd och stöd, kontaktfamilj/kontaktperson, familjehem/institutionsplacering samt bistånd att delta i kommunens öppenvård Bojen. Verksamheten svarar för myndighetsutövning, vård, behandling av barn och vuxna och försörjningsstöd samt förebyggande verksamhet. Budget i sammandrag Socialtjänst (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kostnader Kapitalkostnader Intäkter Nettokostnader Nettoinvesteringar Budget 2013 (tkr) Kostnader Intäkter Netto Ekonomiskt bistånd Missbruks- och vuxenvård Barn- och ungdomsvård Centralt/gemensamt Lokala samordningsförbundet Totalt Åtaganden mätbara mål Öka barns och ungdomars psykiska välbefinnande. Mäts bl a genom en rikstäckande undersökning som genomförs av Folkhälsoinstitutet. Sociala samverkansgruppen beslutar bl a om insatser som ska prioriteras för att nå målet. Ansökningarna till Barn- och ungdomsteamet ligger bl a till grund för Sociala samverkansgruppens prioriteringar. Förbättra förutsättningarna för barn som är placerade utom hemmet att klara sin skolgång. Socialtjänsten medverkar aktivt i kontakten med skolan kring de placerade barnen. Följs upp genom internkontroll. Öka antalet beviljade insatser som fullföljs. Följs upp genom internkontroll. Säkerställa att 75 % av ungdomar (16-29 år) som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och är beroende av försörjningsstöd har inom sex månader kommit ut i någon form av sysselsättning/aktivitet. Följs upp genom internkontroll. 16

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson ÅRSREDOVISNING 2014 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se KS-SA.2014.33 042 ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100 ÅRSREDOVISNING 2007 FOTOGRAFIET PÅ FRAMSIDAN ÄR TAGET AV HANNES CARLSSON. RÖDA NÄCKROSOR VID HARSTENA. Valdemarsviks kommun, Kommunledningskontoret, 615 80 Valdemarsvik kommun@kommun.se, tel. 0123-19 100

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2014 KF 2013-11-25

Budget 2014 KF 2013-11-25 Budget 2014 KF 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Inledning... 3 Mål 2013-2015... 5 Ekonomiska förutsättningar...11 Budgetramar...13 Finansiell analys...14 Budget- och redovisningsmodell...21

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Budget 2014 med verksamhetsplan 2015 2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014... 4 Nettoinvestering 2014... 4 Resultatbudget...

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013

Melleruds kommun Budget 2011 Plan 2012-2013 Melleruds kommun Budget 2011 2012-2013 Till Kf Melleruds kommuns politiska organisation 1 Budget 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Budgetprocessen 2011 3 Omvärld 4 Finansiell analys 6 Resultatbudget

Läs mer