Folkets Park Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkets Park Linköping"

Transkript

1 Folkets Park Linköping - från kulturmiljö till bostadsområde Magnus Rönn KTH/A + Kulturlandskapet Konferens om kompensa2onsåtgärder, Göteborg, 1-2 december 2014

2 Innehåll Forskningsprojektet - metoder Fallstudien - modeller - Nyckelaktörer Resultat - Tio slutsatser

3 Forskningsprojekt: vid planering i områden med kulturmiljö Finansiering: Ekonomiskt stöd genom FoU- fond Forskare: Magnus Rönn, KTH/Kulturlandskapet Benjamin Grahn Danielson, Kulturlandskapet S2g Swedberg, Kulturlandskapet Maria Håkansson, KTH Jonas E Andersson, KTH Tony Axelsson, Göteborg Universitet Anna Åkerskog, SLU Julia Nordblad, Uppsala Universitet Peggy Lerman, Lagtolken AB

4 Metoder Inventering: Sökning emer lineratur om och exempel på genom kommuner och länsstyrelser Begreppsanalys: Idéhistoriska analys av inom kultur och natur RäXslig analys: Genomgång av och belysande ränsfall Fyra Fallstudier: - Omvandlingen av Folkets Park i bostadsområdet - Planering av hotell, konferens och bostäder i Helsingborg - Utbyggnad av hamnen i Göteborg - Byggande av vindkramverk i Tanum

5 Fallstudie: Omvandlingen av Folkets Park i Linköping Metoder för insamling och analys av data Arkivstudie Genomgång av diarier hos kommunen (SBK) och länsstyrelsen (Kulturmiljö och samhällsplanering) Närläsning av dokument Planhandlingar, utredningar, remissvar, mötesprotokoll, beslut intervjuer med nyckelaktörer Byggherre, konsulter, kommunala och statliga tjänstemän

6 Begreppet kompensation Vad är med fem villkor: Det måste föreligga; (a) en exploatering i en kulturmiljö som (b) en påverkan, som (c) påkallar en behov av gongörelse, som (d) regleras i avtal eller myndighetsbeslut, som ska (e) genomföras inom en

7 Fyra nyckelaktörer i fallet 1. Linköping kommun Stadsbyggnadskontoret; uppdrag an svara för detaljplaneringen Exploateringskontoret; uppdrag an ta fram avtal med byggherren och exploateringsvillkor Kulturförvaltningen; intern remissinstans för kulturfrågor i kommunen 2. Byggherre (exploatör) HSB ; byggherre, köpare av marken och arrangör av parallella tre arkitektkontor uppdrag

8 3. Konsulter Arkitektkontor; uppdrag an u_ormning nya bostäder och gestaltningsprogram för omvandlingen av området uppdrag an inventera och beskriva kulturhistoriska värden i Folkets Park Naturmiljökonsult; uppdrag an kartlägga områdets naturvärden 4. Länsstyrelsen Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering; extern remissinstans i detaljplaneläggning som under vissa villkor kan underkänna detaljplaner

9 Modell: kompensationstyper

10 Modell: handlingsstrategier

11 Modell: beslutsformer

12 Modell: kommunal planering

13 People s park in Linköping

14

15

16 park

17

18

19 .

20 Resultat och diskussion 10 slutsatser om planering och 1. Begreppet kompensa2on: De fem kriterierna kan användas för an avgöra om planeringsprocesser innehåller 2. Kompensa2onstyper i fallet Planeringsprocessen inbegriper tre principiellt tre typer av kulturmiljökompensa7on. FlyNen av Gula paviljongen i planområdet är en återskapande av samma typ av värde på samma plats. FlyNen av Gamla Linköping med restaurering är en återskapande av samma typ av värde, men nu på annan plats i staden. Vite för skador på träd en ekonomiska kompensa2on.

21 3. Motstånd och acceptans. Byggandet av bostäder i Folkets Park gick smidigare än förväntat för nyckelaktörerna. 4. BeslutsfaXare och beslutsmetoder fastställs både i frivilliga exploateringsavtal och tvingande myndighets- beslut via detaljplanebestämmelser. 5. Fördelning av makt och resurser Det är en mycket asymmetriskt förhållande i planeringsprocessen mellan köpare av marken och säljare.

22 Belysande citat Den största överraskningen var a; den offentliga deba;en om omvandlingen uteblev. Vi trodde a; projektet skulle uppröra många Linköpingsbor med minnen från Parken. Men det kom nästan inga syn- punkter om det, kanske hade man se; det långgående förfallet inom anläggningen. (Informant) Jag ansåg, och anser forgarande, a; beslutet som parkledningen tog var modigt och rik7gt. Med e; underhållsbehov på säkert 10 miljoner kronor och en ganska liten kassa var läget mörkt för verksamheten. (Informant)

23 I det inledande programskedet formulerade jag 7llsammans med mina kollegor inom kommunens olika kontor/förvaltningar kommunens övergripande inriktning/ syn på utvecklingen av området. Här ingick också tankar om områdets disposi7on och typologier. DäreMer ini7erade vi parallella uppdrag... Jag var 7llsammans med kollegor inom/utom kontoret med i bedömningsarbetet för de parallella uppdragen. Här lades slutligen grunden för områdets ugormning. (Informant) Det är vik7gt a; bevara... Men sam7digt måste beslutsfa;are inom kommunen förstå a; det är slutkonsumenten, bostadsköparna, som betalar, det finns alltså all7d en ekonomisk smär;röskel. (Informant)

24 6. Detaljplaneläggningen av markan Kulturmiljöns företrädare har en svag i planprocesser jämfört med byggherre och tjänstemän med planuppdrag. Det finns en tydlig uppdelning i centrum och periferi. 7. Tidiga styrning och låsning Det beslut och överenskommer innan förslag går ut på samråd som gör det svårt an utgå från platsens kulturhistoriska värden och kvaliteterna i kulturmiljön.

25 8. Arkitekturprojektet Planeringen och u_ormningen av bostäderna har delvis sken med kulturmiljöns värden på platsen. 9. Roller i planeringsprocess Nyckelaktörerna intar både och passiva i kulturmiljön under planeringen, rollerna är rörliga och aktörerna byte 10. Kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring Kulturmiljöns företrädare är separerade från kunskapsutvecklingen och erfarenhetsåterföringen inom Uppdragen och dess inriktningen på kulturmiljön formuleras av deltagarna i

26 Magnus Rönn Thank you for listening

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer

Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Red. Benjamin Grahn Danielson Magnus Rönn Stig Swedberg Kompensationsåtgärder vid exploatering i kultur- och naturmiljöer Köpa boken?

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Författare: Iryna Hauska E-post: irynahauska@gmail.com KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN: Att tävla

Läs mer

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen.

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen. UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad Johan Selin Kurs: 2KU031: C-uppsats, 15 hp Termin: VT2015 ABSTRACT Selin,

Läs mer

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT

VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT VÄRDEFULLA BYGGNADER KULTURHISTORISKA KVALITETER VÄRDERAS HÖGT »En klar majoritet tycker också att det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Planering - ett spel om stadens framtid En studie om planeringsprocessen, aktörer och medborgarnas effekt på processen

Planering - ett spel om stadens framtid En studie om planeringsprocessen, aktörer och medborgarnas effekt på processen Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Planering - ett spel om stadens framtid En studie om planeringsprocessen, aktörer och medborgarnas effekt på processen Planning - The

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen

Medfinansiering av statlig infrastruktur. Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen Medfinansiering av statlig infrastruktur Ansvarsfördelning, finansieringsalternativ samt översikt over medfinansieringsprocessen 25 februari 2013 Medfinansiering För att uppnå det övergripande målet för

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson

Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan Otto Martler Mårten Nilsson Fastighetsvetenskap, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet Otto Martler och Mårten Nilsson

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION

Göteborg LOKALEKONOMI 2014 EN DOKUMENTATION EN DOKUMENTATION LOKALEKONOMI 2014 Göteborg 2014 arrangerades fyra regionala Lokalekonomidagar över hela landet. Det här är en dokumentation från konferensen i Göteborg, Västra Götalands län. På bilden

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

KOMMUNALA BREDBANDSBYGGEN. lokal politik för IT-samhället. Elin Wihlborg m fl. Tema T Rapport 40, 2003

KOMMUNALA BREDBANDSBYGGEN. lokal politik för IT-samhället. Elin Wihlborg m fl. Tema T Rapport 40, 2003 KOMMUNALA BREDBANDSBYGGEN lokal politik för IT-samhället Tema T Rapport 40, 2003 Elin Wihlborg m fl Distribueras av: Tema Teknik och social förändring Linköpings universitet SE-581 83 Linköping Fil. dr

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Socialt hållbar stadsutveckling

Socialt hållbar stadsutveckling Regeringsuppdrag IJ2009/1746/IU Socialt hållbar stadsutveckling en kunskapsöversikt Socialt hållbar stadsutveckling en kunskapsöversikt Titel: Socialt hållbar stadsutveckling Utgivare: Boverket november

Läs mer

Medborgare, kulturmiljö och planering

Medborgare, kulturmiljö och planering Krister Olsson och Elin Berglund Medborgare, kulturmiljö och planering Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande FoU - publikation från Riksantikvarieämbetet Medborgare, kulturmiljö och planering

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer