Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa 2 Årsredovisning Redovisning av Internkontrollplan Internkontrollplan Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner 6 Smart Ekonomi 7 Reviderad delegationsordning Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök 9 Redovisning av delegationsbeslut 10 Anmälningsärenden

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) sammanträder inte inför nämnden. För mer information kontakta Karin Pilsäter. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18:30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 18:00 sammanträdesdagen i möteslokalen. Vänligen anmäl förhinder till Vanja Möller, eller Varmt välkomna! Jill Melinder Ordförande Vanja Möller Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2013:4 Svar på medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa (AVUX/2013:4) Förslag till beslut Medborgarförslaget är besvarat. Svar Vi delar förslagsställarens uppfattning och vi ser behovet av att använda statligt avsatta medel för lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt an-svarsområde och kommunernas formella ansvar är begränsat, men vi tar ett mycket stort ansvar för utformning och insatser på lokal nivå. I Botkyrka kommun finns ett nära samarbete mellan berörda aktörer. Under 2012 har nämnden, primärt via arbets- och kompetenscenter, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen gett arbetslösa både arbetslivs- och yrkeskomptenshöjande insatser samt att arbetssökande med särskilda skäl fått tidsbegränsade beredskapsanställningar. På uppdrag av nämnden anordnar Arbets- och kompetenscenter en rad insatser med statligt stöd. Exempel på detta är offentligt skyddat arbete, kommunala ungdomsjobb, traineeanställningar, praktik och arbetsträning. Vi ser behovet av att ytterligare kraftsamla och stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen för att hjälpa fler till egen försörjning som medborgarförslaget föreslår. Kommunen och arbetsförmedlingen har därför under hösten 2012 tagit ytterligare initiativ för att hitta framgångsbringande insatser som leder till att fler arbetslösa Botkyrkabor årligen, i prioriterade grupper, kan göra ett återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknas- och vuxenutbildningsnämnden har tagit initiativ till att utveckla den uppsökande verksamheten. Vi har bland annat föreslagit områdesgrupperna att i nära samarbete med nämnden hitta nya former för att nå

4 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr /SammanträdespunktÄrende/ grupper utanför arbetsmarknaden. Syftet är att komma i kontakt med och motivera/stimulera människor till ett inträde på arbetsmarknaden. Ett första naturligt steg är att dessa individer skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen är ett krav för att kunna ta del av de insatser och aktiviteter som staten finansierar. Ärendet Prosper Gatete väckte november 2012 ett medborgarförslag om att kommunen ska ta ett större ansvar för arbetslösa och ta del av arbetsförmedlingens avsatta medel för att fler ska komma till arbete. Han upplever att staten inte utnyttjar sin budget som är avsatt för arbetssökande och att aktörerna måste samarbeta bättre. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har berett ärendet.

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1 [3] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Referens Anette Berggren Mottagare Prosper Gatete Hålvägen 26, Tumba Svar på medborgarförslag - Åtgärder för arbetslösa (AVUX/2013:4) Förslag till beslut Medborgarförslaget är besvarat. Svar Vi delar förslagsställarens uppfattning och ser behovet av att använda statligt avsatta medel för lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde och kommunernas formella ansvar är begränsat, men vi tar ett mycket stort ansvar för utformning och insatser på lokal nivå. I Botkyrka kommun finns ett nära samarbete mellan berörda aktörer. Under 2012 har förvaltningen, primärt via arbets- och kompetenscenter, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen gett arbetslösa både arbetslivs- och yrkeskomptenshöjande insatser samt att arbetssökande med särskilda skäl fått tidsbegränsade beredskapsanställningar. Arbets- och kompetenscenter anordnar en rad insatser med statligt stöd. Exempel på detta är offentligt skyddat arbete, kommunala ungdomsjobb, traineeanställningar, praktik och arbetsträning. Vi ser behovet av att ytterligare kraftsamla och stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen för att hjälpa fler till egen försörjning som medborgarförslaget föreslår. Kommunen och arbetsförmedlingen har därför under hösten 2012 tagit ytterligare initiativ för att hitta framgångsbringande insatser som leder till att fler arbetslösa Botkyrkabor årligen, i prioriterade grupper, kan göra ett återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknas- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit initiativ till att utveckla den uppsökande verksamheten. Vi har bland annat föreslagit områdesgrupperna att i nära samarbete med förvaltningen hitta nya former för att nå grupper utanför arbetsmarknaden. Syftet är att komma i kontakt med och moti- ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Tumba Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter TJÄNSTESKRIVELSE [3] vera/stimulera människor till ett inträde på arbetsmarknaden. Ett första naturligt steg är att dessa individer skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen är ett krav för att kunna ta del av de insatser och aktiviteter som staten finansierar. Ärendet Prosper Gatete väckte november 2012 ett medborgarförslag om att kommunen ska ta ett större ansvar för arbetslösa och ta del av arbetsförmedlingens avsatta medel för att fler ska komma till arbete. Han upplever att staten inte utnyttjar sin budget som är avsatt för arbetssökande och att aktörerna måste samarbeta bättre. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har berett ärendet. Allmänna synpunkter Vi delar förslagsställarens uppfattning och ser behovet av att använda statligt avsatta medel för lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde och kommunernas formella ansvar är begränsat, men vi tar ett mycket stort ansvar för utformning och insatser på lokal nivå. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning har huvudansvaret för att främja ökad anställningsbarhet och bereda utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning och därigenom öka sin förmåga till egenförsörjning. I Botkyrka kommun finns ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Under 2012 har arbets- och kompetenscenter i nära samarbete med Arbetsförmedlingen gett arbetslösa både arbetslivs- och yrkeskomptenshöjande insatser samt att arbetssökande av särskilda skäl fått tidsbegränsade beredskapsanställningar. Vi ser behovet av att ytterligare kraftsamla och stärka samarbetet me Arbetsförmedlingen för att hjälpa fler till egen försörjning som medborgarförslaget föreslår. Vidareutveckling av samarbete mellan stat och kommun Kommunen och arbetsförmedlingen har tagit fram underlag för en gemensam avsiktsförklaring som formulerar ramarna för ett intensifierat samarbete mellan nämnda parter kring insatser som avses leda till att fler arbetslösa Botkyrkabor årligen, i prioriterade grupper, kan göra ett återinträde på arbetsmarknaden.

7 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter TJÄNSTESKRIVELSE [3] Det som särskilt skall känneteckna de nya arbetsformerna är ökad kraft och fokusering på individuellt anpassade insatser, förbättrat matchningsförfarande och ökad fortlöpande coachning. Botkyrka kommun som arbetsgivare vill vara vägledande och påta sig rollen som förebild när det gäller att skapa utrymme för arbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett naturligt samhällsansvar som alla samhällsaktörer behöver arbeta för. Förslaget på den nya satsningen bygger på att staten via Arbetsförmedlingen med sina arbetsmarknadspolitiska ekonomiska möjligheter kan stå för en väsentlig del av anställningarnas totalkostnader. Områdesarbete Områdesgrupperna har till uppgift att stärka samarbetet mellan alla aktörer som är engagerade i ett område. Arbetet inriktas i första hand på folkhälsa, trygghet, brottsförebyggande arbete, barn och ungdomars uppväxtvillkor samt boende, miljö och närservice. Arbetsmarknas- och vuxenutbildningsförvaltningen har via riktade strategiska inspel till områdesgrupperna stimulerat till utökad uppsökande verksamheten. Syftet är att komma i kontakt med och motivera/stimulera människor som står utanför arbetsmarknaden så att de kan dra fördel av vägledningsinsatser och få stöd i riktning mot arbete och meningsfull sysselsättning. Ett första steg är att dessa individer skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen är ett krav för att kunna ta del av de insatser och aktiviteter som staten finansierar. Jan Strandbacke Förvaltningschef Anette Berggren Verksamhetschef Expedieras till Förslagsställaren tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens beslut. Kommunstyrelsen

8 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Prosper Gatete Prosper Gatete Gatuadress Hålvägen 26 Postadress Postnummer Tumba Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Hej, Med tanke att Botkryrka har en hög nivå av arbetslöshet särskilt bland ungdomar och personer med invandrarbakgrund. Hur kommun i samarbete med alla inblandade kan hantera detta problematik. Jag tar upp frågan eftersom enligt vad jag vet, finns ingen ram eller organ som sysslar med detta. Jag vet att kommunen ordnade sommarjobb åt en del ungdomar, hur blir de börjar skolan och vill jobba extra när det går. Vem hjälper de andra arbetslösa. Ams är ingen myndighet som kan ordna jobb. I den senaste rapporten, framstådde det att Ams returnerade miljoner till statskassan. Man undrar värför Staten ger så mycket pengar till Ams, som egentligen inte behövs. Jag föreslår att dessa pengar borde användas för att hjälpa alla de personer som är arbetslösa, vill, kan och har kunskaper och kompetenser inom olika område. Men de står utanförskap pga Kommun inte gör något för att hjälpa de. Alla de som står utanförskap, dock utanför samhället inte har nätverk för att få de jobb. Det blir så att de jobb som finns cirkulerar bland de känner varandra. Det vet kommunen. Vad görs för att lösa problematiken. Som sagt, dessa pengar som pumpades i Ams borde avändas för att hjälpa de berörda. Kommunen borde begära en del av dessa. Men jag vet inte om kommunen bryr sig mycket om det eftersom problematiken ökar hela tiden. Mitt förslag:skapa dialog, träffen för de berörda och de aktörer som syssla med sådana frågor. Dessa träffen och

9 diskussioner skulle leda till idéer kommer fram från de berörda och på så sätt kommunen ska se möjligheter att gynna de. Säg inte det är Ams som sysslar med sådan fråga.jag går utifrån att vi har olika bakgrund och idéer hur man kan komma ut från den ständiga eländen. Här bor massa fattiga människör, jag vet inte om vilka konsekvenser detta leder till. Det är bara en del mina tankar.

10 1[1] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:423 Referens Lena Bogne Mottagare Arbetsmarknads- o vuxenutbildningsnämnden Uppdrag att besvara medborgarförslag Åtgärder för arbetslösa Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska besvara medborgarförslaget slutligt. Nämndens svar ska anmälas till kommunfullmäktige snarast efter nämndens sammanträde den 14 mars Handläggning av medborgarförslag Förvaltningen/nämnden ska: utse en kontaktperson (tjänsteman eller politiker) som kontaktar förslagsställaren inom cirka två veckor från att förvaltningen/nämnden fått förslaget (Kontakten kan ske per telefon, e-post, post eller genom ett möte.) kontaktpersonens namn, tidpunkt för kontakten o.s.v. ska framgå i ärendet genom en handläggarnotering eller registrering av korrespondens informera förslagsställaren om beräknad svarstid bjuda in förslagsställaren till nämndens sammanträde expediera beslutet till förslagsställaren och fullmäktige. Med vänliga hälsningar Lena Bogne Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2013:13 2 Årsredovisning 2012 (AVUX:2013:13) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner årsredovisning för Sammanfattning Nämnden antog i ettårsplanen för 2012 en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar. Målbilder och mätetal till de operativa målsättningarna valdes ut som understödjer kraftsamling, tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Flertalet av de tillämpade målbeskrivningarna är i ettårsplanen formulerade så att de direkt kan kopplas till önskade effekter hos våra medborgare. Under året har resultaten för de operativa målen följts upp vid fyra tillfällen. Årsredovisningen är indelad i två delar Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell. Ekonomiskt utfall 2012 Förvaltningen avslutar 2012 med ett överskott på 1,6 mnkr.

12 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr /SammanträdespunktÄrende/

13 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen DnrAVUX/2013:13 Årsredovisning 2012 (AVUX/2013:13) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner årsredovisning för Sammanfattning Nämnden antog i ettårsplanen för 2012 en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar. Målbilder och mätetal till de operativa målsättningarna valdes ut som understödjer kraftsamling, tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Flertalet av de tillämpade målbeskrivningarna är i ettårsplanen formulerade så att de direkt kan kopplas till önskade effekter hos våra medborgare. Under året har resultaten för de operativa målen följts upp vid fyra tillfällen. Årsredovisningen är indelad i två delar Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell. Ekonomiskt utfall 2012 Förvaltningen avslutar 2012 med ett överskott på 1,6 mnkr. Förvaltningschef Jan Strandbacke Administrativ chef Tove Bodin

14 Årsredovisning, 2012 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

15 Årsredovisning, 2012 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har för 2012 och därpå kommande år antagit en operativ styrmodell med strategisk fokusering på att förbättra Botkyrkabornas levnadsvillkor genom ökad anställningsbarhet och större möjligheter till meningsfulla jobb eller sysselsättning. Styrmodellen adresserar starkt kommunfullmäktiges uppdrag och prioriterade områden. Nämnden har i ettårsplanen antagit en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar och prioriterade målgrupper. De operativa målsättningarna har förenats med mått och mätetal. Målbilder och mätetal har valts som understödjer kraftsamling, tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Det har varit viktigt för nämnden att låta flertalet av de tillämpade målbeskrivningarna bli så formulerade att de direkt kan kopplas till önskade effekter hos våra medborgare. Årsredovisningen är indelad i två delar. Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell. 2

16 Del 1 Uppföljning av Avux prioriterade operativa mål 3

17 Förvärvad språkkompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Mer än 35 procent av de som lämnat SFI med godkänt betyg på C- eller D-kurs och som inte studerar är i arbete sex månader senare. Uppföljning För att nå målet genomförs en omställning av Sfi-verksamheten mot arbetsmarknadsinriktning. Flera utvecklingsinsatser har påbörjats, exempelvis ett akademikerspår där 34 personer med akademisk utbildning har fått en fördjupad introduktionskurs med riktad vägledning. Tre nya yrkesspår har startat, utöver de tre befintliga. Flexibiliteten för att stödja studerande som kombinerar studier med arbete har ökat genom utökad kvällsundervisning, fler valmöjlighet när det gäller vilka tider under dagen den studerande kan läsa samt utökad distansundervisning. Insatser med utökad undervisning med matematik och samhällskunskap för Sfi-elever genomförs för snabbare språkutveckling. En uppföljning av elever som tog betyg på C- eller D-kurs under perioden juli juni 2012 har genomförts under året. Av de drygt 570 elever som fått betyg under perioden var det 248 elever som inte hade fortsatt studera inom Botkyrka Vuxenutbildning. Dessa elever har kontaktats och av de 138 elever vi fått tag på är det 47 % som arbetar. I samma uppföljning tillfrågades om eleverna är nöjda med sin utbildning och detta uppger 97 % av eleverna att de är. Målet språkkompetens har under året utvecklats, se bilden ovan, och inkluderar uppföljning av studerande som fått betyg på kurserna Svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Denna uppföljning genomfördes i augusti och har gett en tydlig information om vad eleverna gör efter att de har lämnat Botkyrka Vuxenutbildning. För de som fick betyg 4

18 hösten 2011 på kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå arbetar idag 47 % och motsvarande siffra för svenska som andraspråk på gymnasial nivå är 48 %. Även avbrott från dessa kurser har följts upp genom kontakt med de studerande och resultatet är att 52 % av eleverna som har gjort avbrott från kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå under våren 2012 arbetar och motsvarande siffra för svenska som andraspråk på gymnasial nivå är 59 %. Statistiken har delats upp på män och kvinnor och vi ser att det är fler män än kvinnor som arbetar efter avbrott på grundläggande nivå och vice versa för gymnasial nivå. Övervägande orsak till avbrott är arbete. För avbrott från Sfi C och D-kurser kan vi genom registerslagning härleda att drygt en tredjedel av avbrotten sker på grund av arbete. Vi har under året intensifierat uppföljningsarbetet. Vi kommer att fortsätta på inslagen väg och vidareutveckla arbetet ytterligare. Genom tillvägagångssättet har vi fått nya värdefulla kunskaper och insikter som kommer att användas för att utveckla verksamheten och därmed nå bättre resultat 5

19 Förvärvad yrkeskompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Fler än 400 Botkyrkabor har genomgått en av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arrangerad yrkesutbildning Deltagare som fått yrkeskompetens Jan Mar Jul Sep Dec Mål Utfall Botkyrkabor Utfall alla elever Uppföljning Det ursprungliga målet att 400 Botkyrkabor ska genomgå en yrkesutbildning/insats justerades ner redan i december då förvaltningen fastställde vilka utbildningar och insatser som lämpligtvis bör räknas med inom målet yrkeskompetens. Nedjusteringen gjordes utifrån nyvunnen kunskap om att det ursprungligt satta målet inte var relevant. För information om vilka yrkesutbildningar som ingår i målet, se Del 2, mål 4C Under året har 249 Botkyrkabor genomgått en yrkesutbildning eller fått sin yrkeskompetens validerad. Resultatet ligger under nivån för det förväntade resultatet. Xenter har riksintag till yrkeshögskoleutbildningar och spetsutbildningar på gymnasial nivå och en majoritet av eleverna på Xenter kommer från andra kommuner. Totalt sett har 436 elever fått en yrkesutbildning genom förvaltningens verksamheter. Anledningarna till det att målet om 330 yrkesutbildningar för Botkyrkabor inte uppnåddes är bland annat att statsbidraget till gymnasial yrkesutbildning sjönk väsentligt mellan 2011 och 2012 (från 242 platser 2011 till 55 platser 2012). En omständighet som vi haft mycket svårt att klara på annat sätt. 6

20 Omdisponering av medel inom förvaltningen har möjliggjort fler valideringinsatser och fler gymnasiala vuxenutbildningsplatser än vad som annars hade varit möjligt. För att säkra ett tillräckligt antal yrkeshögskoleutbildningar 2013 lämnades 9 ansökningar om nya eller förnyade utbildningar in i september till Myndigheten för yrkeshögskolan. Av dessa beviljades fortsättning på 3 utbildningar. Från hösten 2013 kommer därför Xenter att ha utbildningar inom rådgivare inom bank och finans, försäkringssäljare, trycksaksproducent, redovisningsekonom, samordnare brottsprevention och säkerhet, skylt- och storbildsproducent samt livesändningsspecialist. Styrgruppen för yrkeskompetensområdet består av representanter för Arbets- och kompetenscenter, Vuxenutbildningen och Xenter samt förvaltningskontoret. Gruppen arbetar med strategier för att öka antalet personer som får yrkeskompetens via Avux insatser. En viktig strategi är att hålla god kvalitet i pågående och kommande insatser, inte minst med tanke på att minimera risken för studieavbrott. Vikten av professionell vägledning kan inte nog betonas för att, så långt det är möjligt, förhindra att personer avbryter sin väg mot yrkeskompetens i förtid. För att få fler Botkyrkabor intresserade av att söka Xenters YHutbildningar har vi under året gjort fler informations- och marknadsföringsinsatser riktade specifikt till Botkyrkabor. Ett exempel är en personlig inbjudan till Xenters informationsmöten om YH skickades till alla vuxenstuderande på gymnasienivå. Ett utvecklingsarbete beträffande validering har diskuterats under året och styrgruppen kommer att fokusera på detta även under Också orienteringskurser för Botkyrkabor som vill söka YHutbildningar planeras år Mätetal Mer än 80 procent av de som lämnat yrkesutbildning är i arbete sex månader senare. Uppföljning Av de 195 elever som avslutade en yrkeshögskoleutbildning eller gymnasial yrkesutbildning under jan-juni 2012 är 77 % i arbete 6 månader senare. För männen är andelen 81 % och för kvinnorna är andelen 74,3 %. Resultatet är en sammanvägning av utfallet från elever på gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. 7

21 Förvärvad arbetslivskompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Fler än 160 Botkyrkabor som fått arbetslivskompetens har gått vidare med ytterligare "ett steg" mot arbetslivet Deltagare som fått arbetslivskompetens Jan Mar Jul Sep Dec Mål Utfall Uppföljning 137 deltagare har under året fått arbetslivskompetens och gått till arbete, studier eller beredskapsarbete. Detta motsvarar 32,2 % av det totala antalet deltagare som har genomfört ett program eller insats på Arbets- och kompetenscenter. För kvinnor är resultatet 30,5 % och för män är resultatet 33,6 %. Insatsen mot ökad arbetslivskompetens riktar sig till Botkyrkabor som har svårighet att komma in på arbetsmarknaden. Under året har styr- och arbetsgruppen arbetat med att fastställa vad som ska räknas som arbetslivskompetens och vilka insatser som ska ingå och kommit fram till följande fyra inriktningar: Jobbsök; egen presentation, intervjuträning, CV, nätverk och kontakter, ansökan,(rekryterare för en dag) Entreprenöriellt förhållningssätt; Att leda sig själv, information och vägledning starta eget företag Fördjupad kartläggning och målplanering; processinriktad individuell och/eller gruppaktivitet för att klargöra individens mål och vägen dit. Praktik; arbetsträning, praktik med stöd, yrkessvenska 8

22 Styrgruppen har också fastställt följande kring arbetslivskompetens: Definition: Kompetenser, utöver den specifika yrkeskompetensen, som stärker/rustar individen mot sysselsättning Fokus: Bättre självförtroende och självkännedom, att äga sitt mål, jobbsökerikunskaper och att stärkas genom olika former av praktik Mål: Deltagaren ut arbete, studier eller eget företagande. 9

23 Botkyrkabors förmåga till entreprenörskap stöds och stimuleras Mätetal Fler än 100 Botkyrkabor har gått in i en AVUX-initierad aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Insats Mål Nuläge Framtidsentreprenör (7 män och 18 kvinnor) Sommarlovsentreprenör (4 män och 17 kvinnor) Orientering eget företag varav antal till start av eget företag 13 (150 i programmet) 2 män har startat företag (165 har deltagit i programmet) Svenska för företagare -SFF (23 män och 28 kvinnor) YH-utbildning (30 män och 38 kvinnor) Total: Uppföljning 167 Botkyrkabor har under 2012 gått in i en aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Det ursprungliga målet om 100 entreprenöriella insatser justerades/utökades redan i december till 170 då vi fastställde vilka insatser som ska ingå i målet. Förvaltningens ambition har varit och är att sätta målbilderna så högt att de inrymmer en verklig utmaning. Antalet deltagare på YH-utbildningar har varit fler än planerat. Det entreprenöriella förhållningssättet på Xenter innebär bland annat att elever arbetar med att träna personligt ledarskap, att bygga professionella nätverk samt på olika sätt utveckla sin omvärldskunskap. Framtidsprogrammet hade under året 25 deltagare. En förändring från 2011 är att fokus inte längre ligger på start av företag utan på olika vägar tillbaka till arbetslivet med hjälp av ett utvecklat entreprenöriellt förhållningssätt. Detta innebär att programmet nu har fått en bredare målgrupp. Många deltagare uppger när de har genomfört programmet att de har planer på att starta företag. Sommarlovsentreprenörernas målgrupp är gymnasieelever och elever i årskurs 9. Insatsen pågick under 4 veckor i somras och 21 elever deltog i kursen. Under kursen arbetar 10

24 ungdomarna med stöd och handledning med sina respektive affärsidéer. Affärsidéerna i år var bland annat bilvård, musikunderhållning, import och glassförsäljning. Orientering eget företag är en tjänst som erbjuder information och service av generell karaktär som hjälper individen att orientera sig i starta-företag-processen. Målgruppen för tjänsten är samtliga förvaltningens prioriterade målgrupper och även Botkyrkabor i allmänhet som funderar på att starta företag. Under året har insatsen haft 165 deltagare varav minst två stycken har startat företag. Det kan vara fler, men när det gäller denna insats görs ingen registrering av deltagarna, vilket innebär att en uppföljning är svår att göra. Svenska för företagare, SFF, har elever från hela länet. Cirka hälften av eleverna är Botkyrkabor. Vi når inte upp till målet om 60 Botkyrkabor som läst Svenska för företagare (SFF). Vi ser därför att vi bör förbättra marknadsföringen, intensifiera informationen om kursen och förbättra den interna vägledningsinformationen. Generellt behöver elever som söker till sfi få en större förståelse för att sfi inte enbart behöver vara en språkkurs i svenska utan att den också kan innehålla arbetsmarknadssvenska som kan påskynda möjligheten till att få ett arbete. Detta gäller även för rekrytering av deltagare till Svenska för företagare. Samordningstjänsten för marknadsföring av sfx-utbildningar i länets kommuner har under året främst arbetat med kontakter med företag i syfte att bygga nätverk/mentorskap samt marknadsföring av svenska för ingenjörer, SFINX. I och med detta har övriga SFX inte haft tillgång till denna samordnarresurs i samma omfattning. Under 2013 kommer samordnarens uppdrag främst att vara marknadsföring av SFX:n. 7 av 10 elever på SFF har arbete eller driver eget företag efter avslutad utbildning. En av de tidigare eleverna har under 2012 blivit utsedd till årets nyföretagare i Botkyrka. 11

25 Deltagare inom Daglig Verksamhet har i betydande omfattning sin meningsfulla sysselsättning inom företag Mätetal Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som har sysselsättning förlagd till företag är större än 23% 30,0% 25,0% 20,0% Deltagare med daglig verksamhet på företag 26,0% 27,0% 28,0% 24,0% 25,9% 21,0% 23,5% 23,4% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% Jan Apr Aug Okt Dec Mål Utfall Uppföljning Det ursprungliga målet att 23 % av deltagare på Daglig verksamhet ska ha sin sysselsättning inom företag justerades upp i december 2011 till 28 %. Här ville vi markera vår ambition att nå lite längre än vad som speglades i tidigare målsättningar. Under året har måluppfyllelsen varit 25,9% vilket motsvarar 76 personer (26 kvinnor och 50 män). Nästan dubbel så många män som kvinnor har daglig verksamhet vilket innebär att den procentuella fördelningen för dem som har daglig verksamhet på företag är ca 26 % för både män och kvinnor. 12

26 Mätetal Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som övergår från LSS-sysselsättning till lönearbete är minst 1 % 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Deltagare till löneanställning 1,4% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,4% 0,0% Jan Apr Aug Okt Dec Mål Utfall Uppföljning Under året har 4 deltagare (män) övergått från en LSS-sysselsättning till en löneanställning. Detta motsvarar 1,4 %. Arbetssättet som används för att uppnå målen är Supported employment, där deltagaren får stöd av en handledare på arbetsplatsen. Projektet Start Stöd till arbete har startat. Projektet finansieras av samordningsförbundet och ska erbjuda personer med kognitiva nedsättningar så som lindrig utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador, samordnade insatser, samt möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer exempelvis utvecklings- och trygghetsanställningar. Planer för ytterligare samarbeten och nya grupper på företag finns. 13

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

9 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2012-11-27 Tid 2012-12-06, Kl 19:00 Plats Rum 230, Arbets- och kompetenscenter, Hans Stahles väg 13, Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Arbets- och kompetenscenter, kl. 19.00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Jan- Eric Conradsson (TUP) Stefan Leiding

Läs mer

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING SFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba

Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-09-22 Tid Tisdag den 22 september 2015, kl. 19:00 Plats Botkyrka Vuxenutbildning, Gröndalsvägen 20 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet

Diagram Kompetens och arbetslivsnämndens verksamhet Kompetens och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Svenskundervisning för invandrare (sfi) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp 1 [7] områdesenheten -01-21 Rullande handlingsprram för Tumba områdesgrupp Det finns två delområden som sticker ut på en hel rad socioekonomiska parametrar. Dessa områden är Storvreten och Tuna och deras

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3

Uppföljning av uppdraget Inga unga i fas 3 RAPPORT 1(10) 2014-06-02 AVN 2014/0169-2 Handläggare, titel, telefon Esa Manninen, utredare 011-15 21 38 Eva Jeppson, handläggare 011-15 11 89 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba. 2 Uppföljning av verksamheternas handlingsplaner 2014

Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba. 2 Uppföljning av verksamheternas handlingsplaner 2014 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-02-17 Tid Tisdagen den 17 februari, kl. 19:00 Plats Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba Ärenden Justering 1 Årsredovisning

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Gruppmöte för (S), (V) och (MP) kl. 18.00 i möteslokalen. För (M), (FP), (KD) och (TUP) kl.18.30 i anslutning till möteslokalen.

Gruppmöte för (S), (V) och (MP) kl. 18.00 i möteslokalen. För (M), (FP), (KD) och (TUP) kl.18.30 i anslutning till möteslokalen. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2014-02-18 Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-02-18, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten 2014-03-31 AVN-2014.0101. Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-31 Verksamhetsplan 2014 för arbetsmarknadsenheten AVN-2014.0101 Antogs av chefen för arbetsmarknadskontoret den 31 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Rubrik. 1 Förslag till beslut om inriktning för arbetsmarknadsinsatser vid Arbets- och kompetenscenter. 2 Presentation kring Academic Power.

Rubrik. 1 Förslag till beslut om inriktning för arbetsmarknadsinsatser vid Arbets- och kompetenscenter. 2 Presentation kring Academic Power. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-06-12 KALLELSE 1[2] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Rubrik Tid 2014-06-12, Kl. 19:00 Plats Arbets- och kompetenscenter,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014

Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 VIANs handling 21-2011 BUDGET 2012-2014 1 (9) VIAN/2011:21-042 2011-08-25 Viadidaktnämndens åtagande inför plan med budget 2012-2014 A. Verksamhetsbeskrivning 1. Syfte och ansvarsområden Viadidaktnämnden

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

1 Yttrande över motion - Arbetsförmedling för funktionsnedsatta. 2 Yttrande över motion - Timbank för personer i långvarigt utanförskap (M)

1 Yttrande över motion - Arbetsförmedling för funktionsnedsatta. 2 Yttrande över motion - Timbank för personer i långvarigt utanförskap (M) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2014-10-09 Tove Bodin Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-10-16, Kl 19:00 Plats Botkyrka vuxenutbildning,

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168. LUNDS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (6) Socialförvaltningen Jessica Keding 046-35 999 73 jessica.keding@lund.se Socialnämnden Rapport om sommarpraktik 2014 för högstadieoch gymnasieelever Dnr SO 2014/0168.

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer