Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa 2 Årsredovisning Redovisning av Internkontrollplan Internkontrollplan Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner 6 Smart Ekonomi 7 Reviderad delegationsordning Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök 9 Redovisning av delegationsbeslut 10 Anmälningsärenden

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) sammanträder inte inför nämnden. För mer information kontakta Karin Pilsäter. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18:30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 18:00 sammanträdesdagen i möteslokalen. Vänligen anmäl förhinder till Vanja Möller, eller Varmt välkomna! Jill Melinder Ordförande Vanja Möller Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2013:4 Svar på medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa (AVUX/2013:4) Förslag till beslut Medborgarförslaget är besvarat. Svar Vi delar förslagsställarens uppfattning och vi ser behovet av att använda statligt avsatta medel för lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt an-svarsområde och kommunernas formella ansvar är begränsat, men vi tar ett mycket stort ansvar för utformning och insatser på lokal nivå. I Botkyrka kommun finns ett nära samarbete mellan berörda aktörer. Under 2012 har nämnden, primärt via arbets- och kompetenscenter, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen gett arbetslösa både arbetslivs- och yrkeskomptenshöjande insatser samt att arbetssökande med särskilda skäl fått tidsbegränsade beredskapsanställningar. På uppdrag av nämnden anordnar Arbets- och kompetenscenter en rad insatser med statligt stöd. Exempel på detta är offentligt skyddat arbete, kommunala ungdomsjobb, traineeanställningar, praktik och arbetsträning. Vi ser behovet av att ytterligare kraftsamla och stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen för att hjälpa fler till egen försörjning som medborgarförslaget föreslår. Kommunen och arbetsförmedlingen har därför under hösten 2012 tagit ytterligare initiativ för att hitta framgångsbringande insatser som leder till att fler arbetslösa Botkyrkabor årligen, i prioriterade grupper, kan göra ett återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknas- och vuxenutbildningsnämnden har tagit initiativ till att utveckla den uppsökande verksamheten. Vi har bland annat föreslagit områdesgrupperna att i nära samarbete med nämnden hitta nya former för att nå

4 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr /SammanträdespunktÄrende/ grupper utanför arbetsmarknaden. Syftet är att komma i kontakt med och motivera/stimulera människor till ett inträde på arbetsmarknaden. Ett första naturligt steg är att dessa individer skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen är ett krav för att kunna ta del av de insatser och aktiviteter som staten finansierar. Ärendet Prosper Gatete väckte november 2012 ett medborgarförslag om att kommunen ska ta ett större ansvar för arbetslösa och ta del av arbetsförmedlingens avsatta medel för att fler ska komma till arbete. Han upplever att staten inte utnyttjar sin budget som är avsatt för arbetssökande och att aktörerna måste samarbeta bättre. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har berett ärendet.

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1 [3] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Referens Anette Berggren Mottagare Prosper Gatete Hålvägen 26, Tumba Svar på medborgarförslag - Åtgärder för arbetslösa (AVUX/2013:4) Förslag till beslut Medborgarförslaget är besvarat. Svar Vi delar förslagsställarens uppfattning och ser behovet av att använda statligt avsatta medel för lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde och kommunernas formella ansvar är begränsat, men vi tar ett mycket stort ansvar för utformning och insatser på lokal nivå. I Botkyrka kommun finns ett nära samarbete mellan berörda aktörer. Under 2012 har förvaltningen, primärt via arbets- och kompetenscenter, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen gett arbetslösa både arbetslivs- och yrkeskomptenshöjande insatser samt att arbetssökande med särskilda skäl fått tidsbegränsade beredskapsanställningar. Arbets- och kompetenscenter anordnar en rad insatser med statligt stöd. Exempel på detta är offentligt skyddat arbete, kommunala ungdomsjobb, traineeanställningar, praktik och arbetsträning. Vi ser behovet av att ytterligare kraftsamla och stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen för att hjälpa fler till egen försörjning som medborgarförslaget föreslår. Kommunen och arbetsförmedlingen har därför under hösten 2012 tagit ytterligare initiativ för att hitta framgångsbringande insatser som leder till att fler arbetslösa Botkyrkabor årligen, i prioriterade grupper, kan göra ett återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsmarknas- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit initiativ till att utveckla den uppsökande verksamheten. Vi har bland annat föreslagit områdesgrupperna att i nära samarbete med förvaltningen hitta nya former för att nå grupper utanför arbetsmarknaden. Syftet är att komma i kontakt med och moti- ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Tumba Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

6 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter TJÄNSTESKRIVELSE [3] vera/stimulera människor till ett inträde på arbetsmarknaden. Ett första naturligt steg är att dessa individer skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen är ett krav för att kunna ta del av de insatser och aktiviteter som staten finansierar. Ärendet Prosper Gatete väckte november 2012 ett medborgarförslag om att kommunen ska ta ett större ansvar för arbetslösa och ta del av arbetsförmedlingens avsatta medel för att fler ska komma till arbete. Han upplever att staten inte utnyttjar sin budget som är avsatt för arbetssökande och att aktörerna måste samarbeta bättre. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har berett ärendet. Allmänna synpunkter Vi delar förslagsställarens uppfattning och ser behovet av att använda statligt avsatta medel för lokala arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde och kommunernas formella ansvar är begränsat, men vi tar ett mycket stort ansvar för utformning och insatser på lokal nivå. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning har huvudansvaret för att främja ökad anställningsbarhet och bereda utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning och därigenom öka sin förmåga till egenförsörjning. I Botkyrka kommun finns ett nära samarbete mellan Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Under 2012 har arbets- och kompetenscenter i nära samarbete med Arbetsförmedlingen gett arbetslösa både arbetslivs- och yrkeskomptenshöjande insatser samt att arbetssökande av särskilda skäl fått tidsbegränsade beredskapsanställningar. Vi ser behovet av att ytterligare kraftsamla och stärka samarbetet me Arbetsförmedlingen för att hjälpa fler till egen försörjning som medborgarförslaget föreslår. Vidareutveckling av samarbete mellan stat och kommun Kommunen och arbetsförmedlingen har tagit fram underlag för en gemensam avsiktsförklaring som formulerar ramarna för ett intensifierat samarbete mellan nämnda parter kring insatser som avses leda till att fler arbetslösa Botkyrkabor årligen, i prioriterade grupper, kan göra ett återinträde på arbetsmarknaden.

7 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter TJÄNSTESKRIVELSE [3] Det som särskilt skall känneteckna de nya arbetsformerna är ökad kraft och fokusering på individuellt anpassade insatser, förbättrat matchningsförfarande och ökad fortlöpande coachning. Botkyrka kommun som arbetsgivare vill vara vägledande och påta sig rollen som förebild när det gäller att skapa utrymme för arbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett naturligt samhällsansvar som alla samhällsaktörer behöver arbeta för. Förslaget på den nya satsningen bygger på att staten via Arbetsförmedlingen med sina arbetsmarknadspolitiska ekonomiska möjligheter kan stå för en väsentlig del av anställningarnas totalkostnader. Områdesarbete Områdesgrupperna har till uppgift att stärka samarbetet mellan alla aktörer som är engagerade i ett område. Arbetet inriktas i första hand på folkhälsa, trygghet, brottsförebyggande arbete, barn och ungdomars uppväxtvillkor samt boende, miljö och närservice. Arbetsmarknas- och vuxenutbildningsförvaltningen har via riktade strategiska inspel till områdesgrupperna stimulerat till utökad uppsökande verksamheten. Syftet är att komma i kontakt med och motivera/stimulera människor som står utanför arbetsmarknaden så att de kan dra fördel av vägledningsinsatser och få stöd i riktning mot arbete och meningsfull sysselsättning. Ett första steg är att dessa individer skriver in sig på Arbetsförmedlingen. Att vara inskriven på arbetsförmedlingen är ett krav för att kunna ta del av de insatser och aktiviteter som staten finansierar. Jan Strandbacke Förvaltningschef Anette Berggren Verksamhetschef Expedieras till Förslagsställaren tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens beslut. Kommunstyrelsen

8 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Prosper Gatete Prosper Gatete Gatuadress Hålvägen 26 Postadress Postnummer Tumba Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Hej, Med tanke att Botkryrka har en hög nivå av arbetslöshet särskilt bland ungdomar och personer med invandrarbakgrund. Hur kommun i samarbete med alla inblandade kan hantera detta problematik. Jag tar upp frågan eftersom enligt vad jag vet, finns ingen ram eller organ som sysslar med detta. Jag vet att kommunen ordnade sommarjobb åt en del ungdomar, hur blir de börjar skolan och vill jobba extra när det går. Vem hjälper de andra arbetslösa. Ams är ingen myndighet som kan ordna jobb. I den senaste rapporten, framstådde det att Ams returnerade miljoner till statskassan. Man undrar värför Staten ger så mycket pengar till Ams, som egentligen inte behövs. Jag föreslår att dessa pengar borde användas för att hjälpa alla de personer som är arbetslösa, vill, kan och har kunskaper och kompetenser inom olika område. Men de står utanförskap pga Kommun inte gör något för att hjälpa de. Alla de som står utanförskap, dock utanför samhället inte har nätverk för att få de jobb. Det blir så att de jobb som finns cirkulerar bland de känner varandra. Det vet kommunen. Vad görs för att lösa problematiken. Som sagt, dessa pengar som pumpades i Ams borde avändas för att hjälpa de berörda. Kommunen borde begära en del av dessa. Men jag vet inte om kommunen bryr sig mycket om det eftersom problematiken ökar hela tiden. Mitt förslag:skapa dialog, träffen för de berörda och de aktörer som syssla med sådana frågor. Dessa träffen och

9 diskussioner skulle leda till idéer kommer fram från de berörda och på så sätt kommunen ska se möjligheter att gynna de. Säg inte det är Ams som sysslar med sådan fråga.jag går utifrån att vi har olika bakgrund och idéer hur man kan komma ut från den ständiga eländen. Här bor massa fattiga människör, jag vet inte om vilka konsekvenser detta leder till. Det är bara en del mina tankar.

10 1[1] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:423 Referens Lena Bogne Mottagare Arbetsmarknads- o vuxenutbildningsnämnden Uppdrag att besvara medborgarförslag Åtgärder för arbetslösa Kommunfullmäktige har beslutat att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska besvara medborgarförslaget slutligt. Nämndens svar ska anmälas till kommunfullmäktige snarast efter nämndens sammanträde den 14 mars Handläggning av medborgarförslag Förvaltningen/nämnden ska: utse en kontaktperson (tjänsteman eller politiker) som kontaktar förslagsställaren inom cirka två veckor från att förvaltningen/nämnden fått förslaget (Kontakten kan ske per telefon, e-post, post eller genom ett möte.) kontaktpersonens namn, tidpunkt för kontakten o.s.v. ska framgå i ärendet genom en handläggarnotering eller registrering av korrespondens informera förslagsställaren om beräknad svarstid bjuda in förslagsställaren till nämndens sammanträde expediera beslutet till förslagsställaren och fullmäktige. Med vänliga hälsningar Lena Bogne Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

11 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2013:13 2 Årsredovisning 2012 (AVUX:2013:13) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner årsredovisning för Sammanfattning Nämnden antog i ettårsplanen för 2012 en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar. Målbilder och mätetal till de operativa målsättningarna valdes ut som understödjer kraftsamling, tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Flertalet av de tillämpade målbeskrivningarna är i ettårsplanen formulerade så att de direkt kan kopplas till önskade effekter hos våra medborgare. Under året har resultaten för de operativa målen följts upp vid fyra tillfällen. Årsredovisningen är indelad i två delar Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell. Ekonomiskt utfall 2012 Förvaltningen avslutar 2012 med ett överskott på 1,6 mnkr.

12 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden Dnr /SammanträdespunktÄrende/

13 1 [2] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen DnrAVUX/2013:13 Årsredovisning 2012 (AVUX/2013:13) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner årsredovisning för Sammanfattning Nämnden antog i ettårsplanen för 2012 en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar. Målbilder och mätetal till de operativa målsättningarna valdes ut som understödjer kraftsamling, tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Flertalet av de tillämpade målbeskrivningarna är i ettårsplanen formulerade så att de direkt kan kopplas till önskade effekter hos våra medborgare. Under året har resultaten för de operativa målen följts upp vid fyra tillfällen. Årsredovisningen är indelad i två delar Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell. Ekonomiskt utfall 2012 Förvaltningen avslutar 2012 med ett överskott på 1,6 mnkr. Förvaltningschef Jan Strandbacke Administrativ chef Tove Bodin

14 Årsredovisning, 2012 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

15 Årsredovisning, 2012 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har för 2012 och därpå kommande år antagit en operativ styrmodell med strategisk fokusering på att förbättra Botkyrkabornas levnadsvillkor genom ökad anställningsbarhet och större möjligheter till meningsfulla jobb eller sysselsättning. Styrmodellen adresserar starkt kommunfullmäktiges uppdrag och prioriterade områden. Nämnden har i ettårsplanen antagit en visionsbild kombinerat med operativa målsättningar och prioriterade målgrupper. De operativa målsättningarna har förenats med mått och mätetal. Målbilder och mätetal har valts som understödjer kraftsamling, tillåter uppföljning av prestation, framdrift och lyckandegrad och där vi bedömer att nämnden har ett stort inflytande på den slutliga effekten. Det har varit viktigt för nämnden att låta flertalet av de tillämpade målbeskrivningarna bli så formulerade att de direkt kan kopplas till önskade effekter hos våra medborgare. Årsredovisningen är indelad i två delar. Del 1 innehåller uppföljningen av Avux prioriterade operativa mål. Del 2 innehåller uppföljningen av samtliga mål och åtaganden i enlighet med kommunens övergripande styrmodell. 2

16 Del 1 Uppföljning av Avux prioriterade operativa mål 3

17 Förvärvad språkkompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Mer än 35 procent av de som lämnat SFI med godkänt betyg på C- eller D-kurs och som inte studerar är i arbete sex månader senare. Uppföljning För att nå målet genomförs en omställning av Sfi-verksamheten mot arbetsmarknadsinriktning. Flera utvecklingsinsatser har påbörjats, exempelvis ett akademikerspår där 34 personer med akademisk utbildning har fått en fördjupad introduktionskurs med riktad vägledning. Tre nya yrkesspår har startat, utöver de tre befintliga. Flexibiliteten för att stödja studerande som kombinerar studier med arbete har ökat genom utökad kvällsundervisning, fler valmöjlighet när det gäller vilka tider under dagen den studerande kan läsa samt utökad distansundervisning. Insatser med utökad undervisning med matematik och samhällskunskap för Sfi-elever genomförs för snabbare språkutveckling. En uppföljning av elever som tog betyg på C- eller D-kurs under perioden juli juni 2012 har genomförts under året. Av de drygt 570 elever som fått betyg under perioden var det 248 elever som inte hade fortsatt studera inom Botkyrka Vuxenutbildning. Dessa elever har kontaktats och av de 138 elever vi fått tag på är det 47 % som arbetar. I samma uppföljning tillfrågades om eleverna är nöjda med sin utbildning och detta uppger 97 % av eleverna att de är. Målet språkkompetens har under året utvecklats, se bilden ovan, och inkluderar uppföljning av studerande som fått betyg på kurserna Svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Denna uppföljning genomfördes i augusti och har gett en tydlig information om vad eleverna gör efter att de har lämnat Botkyrka Vuxenutbildning. För de som fick betyg 4

18 hösten 2011 på kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå arbetar idag 47 % och motsvarande siffra för svenska som andraspråk på gymnasial nivå är 48 %. Även avbrott från dessa kurser har följts upp genom kontakt med de studerande och resultatet är att 52 % av eleverna som har gjort avbrott från kursen svenska som andraspråk på grundläggande nivå under våren 2012 arbetar och motsvarande siffra för svenska som andraspråk på gymnasial nivå är 59 %. Statistiken har delats upp på män och kvinnor och vi ser att det är fler män än kvinnor som arbetar efter avbrott på grundläggande nivå och vice versa för gymnasial nivå. Övervägande orsak till avbrott är arbete. För avbrott från Sfi C och D-kurser kan vi genom registerslagning härleda att drygt en tredjedel av avbrotten sker på grund av arbete. Vi har under året intensifierat uppföljningsarbetet. Vi kommer att fortsätta på inslagen väg och vidareutveckla arbetet ytterligare. Genom tillvägagångssättet har vi fått nya värdefulla kunskaper och insikter som kommer att användas för att utveckla verksamheten och därmed nå bättre resultat 5

19 Förvärvad yrkeskompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Fler än 400 Botkyrkabor har genomgått en av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arrangerad yrkesutbildning Deltagare som fått yrkeskompetens Jan Mar Jul Sep Dec Mål Utfall Botkyrkabor Utfall alla elever Uppföljning Det ursprungliga målet att 400 Botkyrkabor ska genomgå en yrkesutbildning/insats justerades ner redan i december då förvaltningen fastställde vilka utbildningar och insatser som lämpligtvis bör räknas med inom målet yrkeskompetens. Nedjusteringen gjordes utifrån nyvunnen kunskap om att det ursprungligt satta målet inte var relevant. För information om vilka yrkesutbildningar som ingår i målet, se Del 2, mål 4C Under året har 249 Botkyrkabor genomgått en yrkesutbildning eller fått sin yrkeskompetens validerad. Resultatet ligger under nivån för det förväntade resultatet. Xenter har riksintag till yrkeshögskoleutbildningar och spetsutbildningar på gymnasial nivå och en majoritet av eleverna på Xenter kommer från andra kommuner. Totalt sett har 436 elever fått en yrkesutbildning genom förvaltningens verksamheter. Anledningarna till det att målet om 330 yrkesutbildningar för Botkyrkabor inte uppnåddes är bland annat att statsbidraget till gymnasial yrkesutbildning sjönk väsentligt mellan 2011 och 2012 (från 242 platser 2011 till 55 platser 2012). En omständighet som vi haft mycket svårt att klara på annat sätt. 6

20 Omdisponering av medel inom förvaltningen har möjliggjort fler valideringinsatser och fler gymnasiala vuxenutbildningsplatser än vad som annars hade varit möjligt. För att säkra ett tillräckligt antal yrkeshögskoleutbildningar 2013 lämnades 9 ansökningar om nya eller förnyade utbildningar in i september till Myndigheten för yrkeshögskolan. Av dessa beviljades fortsättning på 3 utbildningar. Från hösten 2013 kommer därför Xenter att ha utbildningar inom rådgivare inom bank och finans, försäkringssäljare, trycksaksproducent, redovisningsekonom, samordnare brottsprevention och säkerhet, skylt- och storbildsproducent samt livesändningsspecialist. Styrgruppen för yrkeskompetensområdet består av representanter för Arbets- och kompetenscenter, Vuxenutbildningen och Xenter samt förvaltningskontoret. Gruppen arbetar med strategier för att öka antalet personer som får yrkeskompetens via Avux insatser. En viktig strategi är att hålla god kvalitet i pågående och kommande insatser, inte minst med tanke på att minimera risken för studieavbrott. Vikten av professionell vägledning kan inte nog betonas för att, så långt det är möjligt, förhindra att personer avbryter sin väg mot yrkeskompetens i förtid. För att få fler Botkyrkabor intresserade av att söka Xenters YHutbildningar har vi under året gjort fler informations- och marknadsföringsinsatser riktade specifikt till Botkyrkabor. Ett exempel är en personlig inbjudan till Xenters informationsmöten om YH skickades till alla vuxenstuderande på gymnasienivå. Ett utvecklingsarbete beträffande validering har diskuterats under året och styrgruppen kommer att fokusera på detta även under Också orienteringskurser för Botkyrkabor som vill söka YHutbildningar planeras år Mätetal Mer än 80 procent av de som lämnat yrkesutbildning är i arbete sex månader senare. Uppföljning Av de 195 elever som avslutade en yrkeshögskoleutbildning eller gymnasial yrkesutbildning under jan-juni 2012 är 77 % i arbete 6 månader senare. För männen är andelen 81 % och för kvinnorna är andelen 74,3 %. Resultatet är en sammanvägning av utfallet från elever på gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. 7

21 Förvärvad arbetslivskompetens ger Botkyrkabor arbete Mätetal Fler än 160 Botkyrkabor som fått arbetslivskompetens har gått vidare med ytterligare "ett steg" mot arbetslivet Deltagare som fått arbetslivskompetens Jan Mar Jul Sep Dec Mål Utfall Uppföljning 137 deltagare har under året fått arbetslivskompetens och gått till arbete, studier eller beredskapsarbete. Detta motsvarar 32,2 % av det totala antalet deltagare som har genomfört ett program eller insats på Arbets- och kompetenscenter. För kvinnor är resultatet 30,5 % och för män är resultatet 33,6 %. Insatsen mot ökad arbetslivskompetens riktar sig till Botkyrkabor som har svårighet att komma in på arbetsmarknaden. Under året har styr- och arbetsgruppen arbetat med att fastställa vad som ska räknas som arbetslivskompetens och vilka insatser som ska ingå och kommit fram till följande fyra inriktningar: Jobbsök; egen presentation, intervjuträning, CV, nätverk och kontakter, ansökan,(rekryterare för en dag) Entreprenöriellt förhållningssätt; Att leda sig själv, information och vägledning starta eget företag Fördjupad kartläggning och målplanering; processinriktad individuell och/eller gruppaktivitet för att klargöra individens mål och vägen dit. Praktik; arbetsträning, praktik med stöd, yrkessvenska 8

22 Styrgruppen har också fastställt följande kring arbetslivskompetens: Definition: Kompetenser, utöver den specifika yrkeskompetensen, som stärker/rustar individen mot sysselsättning Fokus: Bättre självförtroende och självkännedom, att äga sitt mål, jobbsökerikunskaper och att stärkas genom olika former av praktik Mål: Deltagaren ut arbete, studier eller eget företagande. 9

23 Botkyrkabors förmåga till entreprenörskap stöds och stimuleras Mätetal Fler än 100 Botkyrkabor har gått in i en AVUX-initierad aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Insats Mål Nuläge Framtidsentreprenör (7 män och 18 kvinnor) Sommarlovsentreprenör (4 män och 17 kvinnor) Orientering eget företag varav antal till start av eget företag 13 (150 i programmet) 2 män har startat företag (165 har deltagit i programmet) Svenska för företagare -SFF (23 män och 28 kvinnor) YH-utbildning (30 män och 38 kvinnor) Total: Uppföljning 167 Botkyrkabor har under 2012 gått in i en aktivitet som stödjer/stimulerar entreprenörskap. Det ursprungliga målet om 100 entreprenöriella insatser justerades/utökades redan i december till 170 då vi fastställde vilka insatser som ska ingå i målet. Förvaltningens ambition har varit och är att sätta målbilderna så högt att de inrymmer en verklig utmaning. Antalet deltagare på YH-utbildningar har varit fler än planerat. Det entreprenöriella förhållningssättet på Xenter innebär bland annat att elever arbetar med att träna personligt ledarskap, att bygga professionella nätverk samt på olika sätt utveckla sin omvärldskunskap. Framtidsprogrammet hade under året 25 deltagare. En förändring från 2011 är att fokus inte längre ligger på start av företag utan på olika vägar tillbaka till arbetslivet med hjälp av ett utvecklat entreprenöriellt förhållningssätt. Detta innebär att programmet nu har fått en bredare målgrupp. Många deltagare uppger när de har genomfört programmet att de har planer på att starta företag. Sommarlovsentreprenörernas målgrupp är gymnasieelever och elever i årskurs 9. Insatsen pågick under 4 veckor i somras och 21 elever deltog i kursen. Under kursen arbetar 10

24 ungdomarna med stöd och handledning med sina respektive affärsidéer. Affärsidéerna i år var bland annat bilvård, musikunderhållning, import och glassförsäljning. Orientering eget företag är en tjänst som erbjuder information och service av generell karaktär som hjälper individen att orientera sig i starta-företag-processen. Målgruppen för tjänsten är samtliga förvaltningens prioriterade målgrupper och även Botkyrkabor i allmänhet som funderar på att starta företag. Under året har insatsen haft 165 deltagare varav minst två stycken har startat företag. Det kan vara fler, men när det gäller denna insats görs ingen registrering av deltagarna, vilket innebär att en uppföljning är svår att göra. Svenska för företagare, SFF, har elever från hela länet. Cirka hälften av eleverna är Botkyrkabor. Vi når inte upp till målet om 60 Botkyrkabor som läst Svenska för företagare (SFF). Vi ser därför att vi bör förbättra marknadsföringen, intensifiera informationen om kursen och förbättra den interna vägledningsinformationen. Generellt behöver elever som söker till sfi få en större förståelse för att sfi inte enbart behöver vara en språkkurs i svenska utan att den också kan innehålla arbetsmarknadssvenska som kan påskynda möjligheten till att få ett arbete. Detta gäller även för rekrytering av deltagare till Svenska för företagare. Samordningstjänsten för marknadsföring av sfx-utbildningar i länets kommuner har under året främst arbetat med kontakter med företag i syfte att bygga nätverk/mentorskap samt marknadsföring av svenska för ingenjörer, SFINX. I och med detta har övriga SFX inte haft tillgång till denna samordnarresurs i samma omfattning. Under 2013 kommer samordnarens uppdrag främst att vara marknadsföring av SFX:n. 7 av 10 elever på SFF har arbete eller driver eget företag efter avslutad utbildning. En av de tidigare eleverna har under 2012 blivit utsedd till årets nyföretagare i Botkyrka. 11

25 Deltagare inom Daglig Verksamhet har i betydande omfattning sin meningsfulla sysselsättning inom företag Mätetal Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som har sysselsättning förlagd till företag är större än 23% 30,0% 25,0% 20,0% Deltagare med daglig verksamhet på företag 26,0% 27,0% 28,0% 24,0% 25,9% 21,0% 23,5% 23,4% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% Jan Apr Aug Okt Dec Mål Utfall Uppföljning Det ursprungliga målet att 23 % av deltagare på Daglig verksamhet ska ha sin sysselsättning inom företag justerades upp i december 2011 till 28 %. Här ville vi markera vår ambition att nå lite längre än vad som speglades i tidigare målsättningar. Under året har måluppfyllelsen varit 25,9% vilket motsvarar 76 personer (26 kvinnor och 50 män). Nästan dubbel så många män som kvinnor har daglig verksamhet vilket innebär att den procentuella fördelningen för dem som har daglig verksamhet på företag är ca 26 % för både män och kvinnor. 12

26 Mätetal Andelen deltagare inom Daglig verksamhet som övergår från LSS-sysselsättning till lönearbete är minst 1 % 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Deltagare till löneanställning 1,4% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,4% 0,0% Jan Apr Aug Okt Dec Mål Utfall Uppföljning Under året har 4 deltagare (män) övergått från en LSS-sysselsättning till en löneanställning. Detta motsvarar 1,4 %. Arbetssättet som används för att uppnå målen är Supported employment, där deltagaren får stöd av en handledare på arbetsplatsen. Projektet Start Stöd till arbete har startat. Projektet finansieras av samordningsförbundet och ska erbjuda personer med kognitiva nedsättningar så som lindrig utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador, samordnade insatser, samt möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer exempelvis utvecklings- och trygghetsanställningar. Planer för ytterligare samarbeten och nya grupper på företag finns. 13

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan

Läs mer

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning

Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba. 1 Återkoppling Rapport Botkyrka Vuxenutbildning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-05-04 Tid Tisdag den 12 maj 2015, kl. 19:00 Plats Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2012-12-21 Tid 2013-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2013-04-08 Tid 2013-04-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Förslag till beslut Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-16 Vår referens Haidi Knorring Sektionschef Vägledningscentrum Tove.Lundh@malmo.se Tjänsteskrivelse ESF ansökan projekt Reboot

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer