Z\[]^`_Y^/VAẀ aobfv>cowed"fguhii/vo_7^/g,j&aokxml&n7ofp" name="description"> Z\[]^`_Y^/VAẀ aobfv>cowed"fguhii/vo_7^/g,j&aokxml&n7ofp">

Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc"

Transkript

1 Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc!! "# $&%('$) *&*+),'-/.)/0 DIJLK H&M GONFGIP QH&R+G Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc SUTVUWYX>Z\[]^`_Y^/VAẀ aobfv>cowed"fguhii/vo_7^/g,j&aokxml&n7ofp piq9r sep r typiu,v9wxwiv7y zy{ewiv> 9u } p 9uF~ 9 wir 7sez"q9ze v9y 9v9 {x Y q9ze ryq9 e#q9 e y wr wizyt ƒe ˆ Š7 eœ( \Ž9Žx \ \Ž9Ž9 7ŠY F Fƒe / e 7ˆ & š9 YỸ œž Ÿ9 7 \ 9 Yš IŸ\ e e /ˆ /š e 7Ÿ9 x ˆ 9 Y e e Š, 9 Ÿ\ e Ÿ/ˆ9 ž 9ª ªe ˆ Š7 Iš «9 ŠY 7 7 e Ÿ9ˆ \Ÿ # Ỹ #± ˆ Š7 ²\ / ˆ 7ˆ Ỹ Š,Ÿ9 ˆ, ªe 7 Yªe ˆ \ ³I e Ÿ9 9ƒx F / «\ˆ Ÿ/ & x Ÿ µi \ I 9 e / / ¹Yº#»¼I¹ ½ ¾ ¹ ½ ½ À\Á ½ ¹  ¹Yà º# Ä ¼ Å» ÄÆ ½ À&à Iº#Ç ÀÀ\» È Ã ¹Y¾ ÉFÊ Ã ¹ Æ ½ À&º#½ Æ#½ À& Ë Â ¹ Á9Ì»ºº#½ Ä ÍÇ ¹Y à º Î ºÅ à Ļ ½ ¹  ¹YÆ ½ À ÏÈ Á à ºxÐ Ã ¹ Æ» È ÂFÀ9Ç ¹ Ë Â ¹ à À+» Æ Â ¼ ½ À\ xë Ç ¹ ÄÆ#Ã Ñ Ì+ÄÐ Ï ½ Á9» Å Â È ¼ ¹ Ï À\Æ ½ À+Â Ë Ä Ð Â ¹Y½ À&à ΠÀ\Ä»¼IÀ\Ç ¹ Ë Â ¹ ÃF à ºË»  À\À ¹ I»À\Á ½I È Ï ÄĽ Ã Ï Ià À\À\ÂF Ñ Ì+½ ½ Á Ò Á9À Ó ÁÐ Î Ç Á ¹ Á9¾ À\ ½ À& ¹ ¾ à ½ ºÄÎ È Á»ËI¾ ½ ÉxÊ\à ¹Y¾ ÉIÊà ¹ Æ ½ ¹ À\ IÍ Æ ½ À&¹ ¹ Å ½»À\Æ ¾ ¹ ½ ½ Ä ½ À\Á ½Iº#½ ½ ¹  Æ#Æ ¹YÔžÇ ½ Á9Ö9à À È Ä»¼ º#» ̽ È Á ½ Â#Ó À\ xõ Ï À\Æ Í ¹ Ë Â À\Á ½ ¹Y à º Ë ½ ¹ Í ¹Y½ Á Á\À Î Á Á\Å Ï Æ È Â ¾žÁ»ÄÄ ºÍÏ À\Æ ½ Á Ò 9³xµFØ Ù ÙeÚ Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û ÛIÜ\Ý\Þ\ß à á â ã9ä å ä Þ9ß7æ7ç Þ è9ß é ê ë\ì íþ9å ä ë î æ\ï à+ðyñiò òó ôõ9ò ôö7ò ø9ù7ú õ9û ü>ý þù7ÿ +ø9ò ý þ ý ù7ôú õ9û ó û ý +ô ù9û ö\ÿ \úó ù \ˆ «9 + š7ƒx 7 &ƒx 7 \µx e /«9 Ú ÙÙÙ ÙÙÙ Ù ÙÙÙÙ Ù Ù ž + \ I 7Ÿ9 + e \, ú õ ôö \ÿ ò ÿúiø \ù7ú ó û \ò ÿ!#"#%$&'#"# \ e, \±+ \ Š7 \ ±+ Ỹ 9ˆ Š7 Ỹ ž«\ eỹÿ\ š Ỹ «\ " Ú Y ˆ 9 ˆ e«eÿ9 9 / e #( Ÿ\ˆ 9 & # 7 &ˆ \ Y Ÿ ˆ Ÿ9 ) ±, ž 9 e / e Ø 9 +*Y +,7 9Ø,,7Ø - Ž\Žx. *7 /F³& Žx Ø 09Ž9Ž 19Ž 1 ³x 9 Ỹ +š µx œa YỸ œ# Ÿ9 # \ˆ «\ + \ e«\ ˆ # 7Š7 & 9 ˆ +š F ŠY ž \ žƒx / eỹˆ +, + š Y 7 œž Ÿ9 + 9 \ 9 9 eš FŸ\ x e /ˆ 9 7 /š eỹÿ\ ž x ˆ 9 Y eỹ 9 \ 9 \ 9 9 e F ˆ Ÿ9 \ 7ˆ ˆ Š7 7 ˆ eˆ 7 Ÿ e &Ÿ7 x e /ˆ 9 9 /š e 7Ÿ9 # x ˆ 9 Y e 7 \ e ±+ Iˆ 7š \ ˆ ; 7 \ 9 ( eÿ\ˆ Ỹ 9 Ỹˆ 7 e «9ˆ Ÿ9 7ˆ 7 9 ; Š, / Ÿ9ˆ ˆ & 7Ÿ9 9 /,š ˆ 7Ỹ ž \ 9 9 \ \ žœž «\«9 9 \ %243 % :; 5<> %23 <=3> 9 : B> :&54;> A=54C D+38EF3 GY ³I Ù( 09 *HI³I e Ÿ9 9ƒx ` 9Ž+,YŽ 19Ø 09 *Hž,7Ž,\.,9 9Ø *7Žx ˆ I& eỹˆ 9 www. greatercommunity.org Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc JLK M+M NO PRQTSUSWVYX[Z \[]Q_^`]%K arvbz X[]b[]VBM XBV[]PRQ Kdc[NT]#M SWX[aRK XBZ \B]%K V[Pfe gth SWVYiTNTPRSWQj\[kal\[iTNTPRSWQ

2 Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc Mänsklighetens Bundsförvanter Bok 1.doc INNEHÅLL! " # $#% &#% '( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) *+,.-,. /( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ,87949: 49;=<: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 0BA C8: >783D6,E564.?7.>: ; FG.<G.49?H9IJ49?*K+,.C834&<G.,9L( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 02) G9<*K+,.?<3DH&IJ?7.3MG9<N J! " K( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( OA G9<349,.3DH9IJ?793MG.<PG. / " / QK ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( RS G9<<,.G. TGEH9IJ?7.3MG9<NG9$! " U# K ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( AA G.<*KT6,. GEH9IJ?K793MG.<P5 U V! &W Q! UU B( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( XO G9<*KG.5<GEH9IJ?793MG.<PIJ Y 'KG. 8.QKUU V &Y!%" Q 9( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( SA G9<?T68<<GEH9IJ?7.3MG.<P* &W%Q!%# &Z ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( [KA?K>I <-,. \( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ]1 >+?49: 49;G84&( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ]O G9<*K: 4&4.?G9<<49^K<K<F- MM:C86,.> G.4&( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ]KA 5_!% W Q$3" \G. "# Y78 "( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ]KS 3" # /`C YD" V ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ]) G.<<Y5G. G8>349 Ga*K,.b4a53,.?F 3>>C8: 34a?IJ55_G9,.?( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (01O H. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (021S -,. >:?<3Y( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (021) 7.-55G84&<3,.G.,a<: >>c 5649?7.>: ; F G9<G.49?DH.IJ4&?*+,.C8349<G9,8c2( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (0021 ^<<G.,.>: ; 3,9GE?<IJ: G.,J( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (00BO ^<<G.,.>: ; 3,9GE,8G9?KIJ,9?KG9,D( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (00BA G.<7.-?5_:?7.3D?35*KIJ49 G.<?C86;d<: >>79IJ4.?783M/( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (002X I <,83;=IJ,EH9+ e979g8,.4&3d- 5fG.<78-?5:?7.3D?35*KIJ49G8<?C86;d<: >> 7.I 49?K793M ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (002S -5N*K+,.*K3<<3,.G.4J( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (0OO -5N?6>>?K793MG9<8( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (02OO g$hij kl m nopq pij/rjs.itkj u vwx yiq pw rjzkd{k tz} ~$ ƒ ˆ / JŠ. K Œ Ž ˆ Ž J d K DE FYRA GRUNDLÄGGANDE FRÅGORNA ANGÅENDE DEN UTOMJORDISKA NÄRVARON I VÅR VÄRLD IDAG: š ž Ÿ $ $ / š $ $ š $ Y œ2 $ šªy 7 8

3 & ' ( ) *+, -. /0 /( )12( 3) ( 0 /619 *":$; 39 < FÖRORD /0=' 6-8 ( )* ( +, =.>, *A) 9BC4 56$' ( /( )D+, ( ( 2 BA' 6 *7 '6 3, -8 6 /D8 0 0=0 6 ' GH /0 0=7 /6 *A)9BC*8 7/6 *8 7 '6 + 3)., ) 0 9 6, /( ; I>5 6( ' )0 8(KJLAH 6) /38(>E>, ( ( 8 +M$56$56$/ + ) /(K)H -N38 -/( )D+M$2)E)*6$/7D/ ( BF9 3, -N*7, (>( */0=G6 979 *8 0, ( /6$), /+ +?9 *F)9 BP' ( /.>, )0 96$, /( )-H(>-;>Q=8<. /+R8 6 )9 ( )FSTUVWXY7 '< *0 '6 + 3) 9BA)G' ( ( 8(>3/ BF/37 /0 / (. /0=8(>-H /( 3/DBF, +M$ ) 0 56, ( -/( ) '< *0 /D/0 0=-/(>) ) 8 *0, 7, )0 /67' 6 + 3/(K5 7/6) 9 BP. H+ + /6,>)Z, -D' 38 -;>[\9 8 6]/(K8 7D3/D4 5 6 )0 8 ) 9 B 94 4 /( 0 +, -0=4 5 6 *2( ( 8 3/D80 0=8 (7 ' ( 3(>, ( -/(K87?/*' BAG(, ( -)BF/3/+9 )*8 -, 4 0 /620 - M 9 6 3/D/0 0=. 9 0BA9 0= =+, 7;>I5 63/ M$+, -8 3>/ ) /)D. 9( 4 56 )0 E>0, + +9 (>-8 8 7D), ( 8 BA/(, ( -) 4 6 '( 3/6 6 8 *0 8 3/) ) , /0 )7, *0, -8 )0 /D6 5)0 /6 ;STUVWXY>8 ( ) /) (>3>/ BF' ( 0=) 9 BCBA, +M$ /+ )/( ). 5 6 ( ) 0 / ( ; a 38 -E>, (( 8 (K3/0=4, ( + + BA' (>0=6$H 38 ( 3/DBA/37 /0 /(. /0=?/0 6 ' ( 3/D3/( GH -H /( 3/D20 9 B\M$96$3, )*8F, ( 4, , 9 ( 0 0,?+ 8 ( 3F9 )) E>4 6 8 BA0 6 ' )8 BABA8 ) ' 0 0=BA9 3, -NBF8(Kb/(K0, 3, -8 6$/D9?/BA' 6 *0=8 ( 3+, -N+ ' 6 8 6$/bBF/3F/0 0=9 7 8 ( +, -09 < ( 3/D?23) *8 GA4 6 H '6 + 3A? BC7H ' ( )/ 6$;>&c/3cdfegUh i jk=lmv mgu ndo gp>u qry stgv my ' 6& 86 ). 8+ +u=, 8 2BFBA/6$)w7H 60, 3)4 56$) 0 /D8 ( 3+, -8 + /38 6$/D) 9 B 90 7/0 O3, -0=0, + + *' ( (>8-/ 6]8 0 0=3/D20 9B\M$96$3, ) *>8cx?/)5*8 6 ( 8) xy9 9BA?/338 ( ' c9<..>/BF+, -8F8 *0, 7, 0 /0 / 6]20-5 6/0 0=)0 96 0y.>9 0=BA9 0BA' ( ) *+, -N4 6,. /0 ; a+, *. /0=BF/3AR86 ) 9 BABF/6v2 BABA/6 )20 8 7, 7/+8 0 0=4 5 6 ) 0=?/BA50 8 )DBA/ 3.>H *0 E> =*8( ) */D) , *' ( ( 8 77' 6 + 3/( ) 7, *0, -8 )0 /D6 5 ) 0 /6, ( 9BC9 BF6$H 3/( 8c20 9B\M$96 3>, )*F, ( 0 /+ +, -/( )EBA' ( )*+, -D8( 3+, -. /0 7/<*+, 7BA/37/0 8( 3/;>zH )8 BABA8 ) '0 0=*8 ( d{eguhi jk=lmv mgu ndo gp>u qry stgv my 7, )8 ), -D $8 ( 3/4 567 H )4 6 8 BA0, 3Fb, ( 0 /D?8 6 8F-/( 9 B 8 0 0= ))w2ggba' 6 *) 8BFBA8 GH 3/(K4 5 6 )H 0 +, B\M 9 6 3, ) *8, ( 7 8 ), 9( /( ) ?8 6 8F20 BF8 (, ( -86 E>BA/(K' 9BC8 0 0= ' ( 38(>3/D-(, ) /(K8 + 36, -N =)*H 3>8 3A4 9 + *>6 56 /+ )/D4 56BA9 0 ) 0 H(>3A9 M$' + 7 )0 '(>3, -. /0 ; 7/ (f9bc9ba) 0 '(>3, -. /0 / 6$( 8c*>6, ( -N3/0 0 8 BFO< */0=*9 (>0 6 97/6 ), /+ + 8 BA8 0 /6, 8 + ) 26 ) G6 2( -D* /*)8 BA0=4 567, ) )8 ) HF*6 '7 /6BA8 0 /6$, 8 + /0 )D, ( ( /?5 6 ) 8 (>-/+ ' -( 8F?23) *8 GA8 0 0=7, , -0=57 /6 7 '-/63/0=9 /8 -/6 8 6?/)+ 20 ) 8 BA0 ;[w' }K~ ƒ Nˆ] yš> Œ $Ž \ˆ] > Š ÌKÍÎÏÐ Ñ Ò ÓÔÕ Ö ÕÎÏN ]ØyÎÙ>ÏÚ Û Ü$ÝÞÎÖ ÕÜ\ ]ß Ð à>áù ß â $ $ NŽƒ> Žƒ Ž ƒ y K ŠK y K y yš> {Œ Š> c w w > ƒ Žƒ { Š> $ A ƒ > Š N K {ƒ š>~ \ƒ = ƒ = Š> $ c~{ { Œ $ ƒ c ƒ ƒ N œ_š> $Ž ƒ f ŽN = wœ_ _Š>ƒ K $ \ Œ \ ž Ÿ> $ œ$ $Š> N $ = $ ] = y f = Œ \ {Žƒ ƒ = = \ > AŽƒ>Ÿ> A y ~ KŸ ƒ ~ y _ $ A K y Š> y $ Ž~ > Š N > _ Š> NŸ Š> c > AŽƒ>ƒ $ $ AŠ> \š $ A Œ $= > FŠ K A ŽN ] _ Nš> > $ N œ_ $Š> \ > AŽƒ> =Š> $ Œ > A { Œ $ Œ > A Œ $ ž > yž ŠK $šzœ$ yš N =~ $ D Žƒ Ž~ œ_ w yš _ Œ > K Œ $ wžƒ yÿ>ÿ ~ Œ œ_ Š y = _ = _ = =ƒ = c >ŽcŠ> > Š> =ƒ _= Ž~ _ =Š c $ =ƒ = =Š> _ K ƒ ª = c y Dœ_ _Š>ƒ «ž y Dœ_ _Š>ƒ f >ƒ Š>= Ÿ>Ÿ =ƒ = _ƒ = ƒ = ŽcŠ œ_ y $ = y Ÿ ª > ƒ f š> = Ÿ Žƒ w $ƒ ƒ f Šfš> Žƒ c Œ ˆ y=š> Œ _Ž $= c ª Ÿ A > > = =ƒ Z K ƒ = Œ _ K Š c Ž ˆ y=š> Œ _Ž $= K Œ _ > _ w ƒ $ \ = \ Œ Zš> $ª $ $ ƒ _ _ w f Šf y Kƒ = f Šf > = >Ž = Kš ~ ±~ \Žƒ>Ž~ > \ yš> $ Œ > Š F Œ $ Š> { { œ_~ Ž A > $ yˆ yš> Œ $Ž $ Nš> yš> ŸKƒ cš _ A~ \ $ƒ K ƒ {Œ Ž $ ª Š Ž Œ \Žƒ>Š> c²y _ F > ] ==ŠŽƒ ƒ { Š> A N ƒ >Š> ƒ A = { Š> D Ž _ F ƒ = ƒ f ] ª Š> ƒ AŸ> $ K ŠKŠ { y $ Ÿ> ƒ F ƒ Žƒ ƒ ƒ ƒ $~ ƒ cƒ> =ªŠ> ± $Š> K $ƒ > Aƒ>š>Œ œ$ { Ž{ Z³> > > =~ \ƒ K Fš> ƒ ]Ž Œ K y Œ $ K { $ $ A > $ $ > yÿ> AŠ> c ž A { $ ƒ $ \ š> Œ cš> $ N = ˆ] Œ > $ > ƒ>µw Š ƒ KŸ $ Š> c > ƒ { K Œ c $ A $ K > $ƒ Š> ƒ Žƒ ƒ $ ~ y y Ž ] «~ \Žƒ > ƒ y ƒ N Š> N = $ Ÿ> ƒ ƒ > $~ > $ Aƒ cž ] Š > {Ÿ> $ ƒ ƒ $ Š> =Š> y Ÿ Ÿ> yƒ ƒ > { yš> c Š> c $ŽN ŽN Ž ƒ > ƒ Œ Š ~ N \ ƒ y w A~ \Ÿ> ~ { A Š> N > _~ >=ƒ Ž $ yš> ~ Š> c $ƒ ] ƒ Œ Š>Š> $ƒ = \Š>~ $ \ yÿ>ÿ ŽŠ> c Dƒ = > = ƒ Ž c ƒ cš> ƒ K _ƒ ŽN ƒ fš ƒ c D y Œ ]ƒ Nš> $ A { K > ƒ $ f~ž { y ~ $ $ƒ > y ž KŸ> >Ÿ> AŽ \ =Ž $ Š N ƒ = ƒ D { ~ = ¹º» ¼½ ½ ¼A¾ ÀAÁ> ¹yº >¹ ½ ¾ À ÂD» À ÃÄ ¾ ¾ ¼ f Žƒ>ƒ = N > {Žƒ KŸ $ ŽNŸ> A K $ A > $ ƒ Ž y { Ž ] A > fš> ~Š> A Žƒ> \ = A y ƒ = Š> cœ Š> = w ~ \Ÿ> $ ƒ NŠ> FÅ À>Âƽ»ÇÁ> È À>Â=É Ê>À¾Â ÃÄ ¹ º¼>À>È ¹Žƒ > A N yƒ = = ˃ Ž~ >~ ]Š> A > f Œ $~Š> $ A ƒ Ž ªcŠ> f $ ] ŠZœ$ =Ÿ> ƒ $ c > Ÿ> Kƒ = ] N Ž $ ª ŠK Ž _ FŽƒ ƒ ŽNŽƒ ŠKŠ A ƒ ŠKƒ K~ƒ > N ƒ $ƒ A { \ N > = $ $ Š> $ c~{ž $ y ƒ Š> Œ Š> = ~ \ ]Žƒ> ƒ c K ƒ > c K { š cƒ ƒ ŽN ] }F~ ƒ N ƒ { Kª > Ž~ Ž Œ $ N ŽN = \Žƒ> $ \Ÿ> AŠ ã ØyÙ>ÏÐ>Þä]á å ÝÕÎfß æ ç{è>é>êëì íîï>ð ñ ðé ê=òcó é>ô ê õö ø ùé>ñ ð Ò>Ó âô ã ß Ö Ö ÕÎfÍÜ\ÕÎ{ÝÞÜ$ÎÒ ÎÓ ÏúAÍÜ\Ù>ÕÏÏNÞÝÏÒ Ð>ÖyÒ ÎÖ ÕcÞÖ ÖyÚ Ñ ÞAÜ$ÍÙÏÑ ÞAÕ Ñ Ñ ÕÜ\ß ÎÙ>ÞAÚ ÞÜ_ÔúÓ ß Üá ]Ø=Ù>ÏÐ>Þä>ÕÖ ÕÜ ãzû Ø=Ù ÕÜ\Ò ÏÖ ÍÑ Ñ ÕÖÔß Û ÝÕÜ\Ù>ÕÖÝÞÎÑ Ò æ ÎØ Ø=Ö Ó Û Ü\ÕÎfü Ö Ö ÕÜ$ÏÖÚ ÞÜ$Ñ Ò Ó ß âô{ïýúü]ïò Ö ØyÞÖ Ò ß Îá ýõî{ö üù>ñ Ò Ó ÞAÞÝÏÒ ÐÖ Õ ÎfÍÜ\ÞÖ ÖØ=ä>ä>Ü$ÍÖ Ö Ô=úÑ Ñ ÞAß âô ÏÖ ÍÜ$Ð>Þ ækíîïð>ñ Ò ÓcÚ Ü Ò Ô=ÕÖ þ ß âôfþö ÖÚ äõ Ü Ïß ÎÑ Ò Ócß âô{ð>ß Ñ Ñ ÕÐÖ Ò ÝNÜ$ÕÞÐ Ö Ò ß Î{ä>úAÙ>ÕÎ Ø=Ö ß æ û ß Ü$Ù>Ò ÏÐ>ÞAÒ Î=Ö ÕÜ$ÝÕÎ=Ö Ò ß ÎÕ Îá ÿþâôõñ ÞÜ$Ïß Î{ä>úÝÒ ÏÞÙ>ÕNÏ û ÍÑ ÝNÕÎ{Ó úîócú ÎÖÙ>ÕÖyÚ ÞÑ ÞAä>Ü$ß ã Ñ Õæ Ïß æ ÔÒ Î=ÙÜ_ÞÜ]ß ÏÏNÚ Ü$úÎ{ÞÖ ÖyÜ$ÕÞÓÕÜ_ÞFä>úAÙ>ÕÎ=ÎÞAÞÐ>Ö Ø=ÕÑ Ñ ÞAÐ>Ü$Ò Ï í è õ ñõ=ù ùé>ô ðní é>ñ ð ñ í ì ì è Zëì íîñ>ó>ñ ø ð Zëì ùô ð ÏÞAÔß Îá õö ùñ ñ>êð êênê èì øùaê ð é>ôùêñ>ð é ëð ñì í ñ ð é ô ðìùønð ñ ñ ðé ñ Zï õù>é>ñ ùê ñ í êëñ>ó>é>í ø ð êó ÕÑ ÖÐÑ ÞÜ$ÖÔÞÜ\ÝÒÑ ÍÎ=ÓÕ ã ÕÔ=Û ÝÖÕÎ ÎücÒ ÎÏÒ Ð>Öß æ ß ÏÏNÏ û ÍÑ ÝÞþ ÝúÜ\ä>Ñ ÞÖ ÏNÒ>Ð>ß Ïþ ß âô{ß æ Ñ Ò ÝÕÖyÒ>Ù>ÕÖß ÏÐ>Þ ØyÎÙ>ÕÖ ÙÕ ÖyÕÎß üïò ÏÐ>ÞAß âô{þîù>ñ Ò Ó ÞAØ=ÎÒ ÝÕÜ$ÏØ=æ Ïß æ ÝÒ>ÎØ Ö Ü$ÍÙ ÕÜ\Ò ÎfÒ _á Ò Ñ Ñ>ÞÑ Ñ>Ñ üâð>þfö û ÍÎÞÜ ç èé>êëì íîï>ðñ ð é>ê=ò ó>éô ê õö ø ùé ñ ð Ïß æ Ò ÎÐ>Û Ü$Ïäß Ü$ÖÖ Ò Ñ ÑÕ Ö Ö Ú Û Ü_ÝúÎÞÎ=ÏÝÍÜ$ÖyÞÎÏÕÎÑ Ò ÓÖyÏü ÏÖ Õæ ÞÝNÞÎÙ>Ñ Ò ÓÞKÐØyÎÏÐÞä>ÕÜ]ß âô{ø=ö Û ÝÎÒ ÎÓ ÞÜ\Ïß æ Ø=Ö Ñ ß ÝÞÜ]ÞÖ ÖÒ Îä>Ü_ÍÎÖ ÞAÞÜ$Ö ÕÜ$ÎÞÏNÎÛ Ù>ÝÍÎÙ>Ò ÓÞAæKß Ó Öyä>ÕÜ$Ïä>ÕÐ>Ö Ò ÝNÏß æ ÝÞÜ$Ð ÕÎfÍÜ û ß Ü_Ù ã ØyÎÙ>ÕÖyÕÑ Ñ ÕÜ\ÞÎ=Ö Ü ß ä>ß âõî=ö Ü_Ò ÏÐ>Ö þ ækõî{ò ÏÖ ÍÑ Ñ ÕÖyÚ Û Ü$ÞÎÐ>Ü_ÞÖyÒ>ÍÑ Ù>Ü$Õþ Ù û Ø=ä>ÞÜ Õcß ÝÕÜ$ÏÕÑ Ñ ÞFÖ Ü$ÞÙ>Ò Ö Ò ß ÎÕ Üá Ö Ö ÕÜ$ÏÖ þ ØyÖ ækþîþü ã Ø=Ù>ÏÐ>Þä>ÕÎ{Ú Ü_úÎ ç èé>êëì íîï>ðñ ð éêyò óé ô ê õö øù>é>ñ ð ÏúAÓß Ö ÖyÏß æ Ñ Ò Ó ÞFÝúÜ$ÞAÓ Ü$Ø=ÎÙ Ñ ÍÓ ÓÞÎÙ>ÕcÝÕÜ$Ð>Ñ Ò Ó ÔÕÖ ÏØä ä>ú ÞÖ Ö ÎÒ ÎÓ ÞÜ\ß âô ÓÕÜ\ß ÏÏNÏÞæKÖ Ò Ù>Ò Ó ÖyÝúÜ\ÏÖ Û Ü$ÏÖ ÞAâÔÞÎÏcÚ Û Ü\Ú Ü$ÞæKúÖ ÏÐ>Ü$Ò Ù>ÞÎÙ>ÕNß âôfýúü]ïö Û Ü$ÏÖ Þ Ø=Ö ÎÓcÚ Û Ü]Û ÝÕÜ$Ñ Ò Ù>Ò Ó ÖyÏß æ Ù>ÕÎfÞÐ>Ö ØyÕÑ Ñ ÞKÐÜ_Ò ÏÕÎ{Ôß Ö ÞÜ\ÝúÜ$Ö Ï û ÍÑ Ý ã ÕÏÖ æ Ü$ÞÏNÐ>ÞÎfÙ ÕÎ{ÍÝÕÎ{Ö û ÍÎ=ÞAÏß æ ÝÍÑ ã Õ ÔÛ ÝÑ Ò Ó Ú Û Ü_Ø=Ö ÏÍÖ Ö ÎÒ ÎÓcÚ Û Ü]ÞÖ ÖyÚ Û Ò ÓÞAÜ$ÞÏÕÎ!DÕÎ{Ò>ÏÖ ß Ü$ÖyÏÕÖ Öyß ækû û Ñ Ò Ó Ø=ä>ä>ÓÒ Ú ÖØ=Ö ÞÎ{Ù>ÕÖ Ö ÞFÏÖ Û Ü$Ü$ÕNÏÞæKæKÞÎÔÞÎÓyá ÌAÕ ÙKÙ>ÕÖyä>ÕÜ$Ïä>ÕÐ>Ö Ò ÝNÏß æ Õ Ü ãzû ØyÙÏ ÓÕÎß æ ç è>é>êëì íîyï ðñ ðé>êyòcó>é>ô ê õ=ö ø ùé>ñ ð ß âô{ù>õöyß ækú ÞÖ Ö ÞÎÙ>Õ Ø=ÎÙ>ÕÜ$ÝÒ ÏÎ=Ò ÎÓ ÏÏü ÏÖ Õæ Ïß æ ä Ü Õ ÏÕÎ=Ö ÕÜ_ÞÏNÓ ÕÎß ãzû ØyÙÏNÝÒ ã úù Õ ækß Ö Ò ÝÞÖ Ò ß ÎÕÎ{ß âô{ò ÎÏä>Ò Ü$ÞÖ Ò ß ÎÕÎ{ÞÖ ÖyÚ Û Ü$ÕÎÞAß ÏÏNÒ>ÕÎ{Ù û Ø=ä>ÞÜ$ÕcÚ Û Ü$ÏÖ úõñ ÏÕcÚ Û Ü ÞÖ ÖyÚ Ü$Íæ û ÞAæKÍÎÏÐ Ñ Ò Ó ÔÕÖ ÕÎÏNÚ ß Ü$Ö ÏÞÖ Ö ÞAÕÝß Ñ Ø=Ö Ò ß Îá #ÏÒ Î{Ü$Þää>ß Ü$ÖÚ Û Ü%$ í ðyç ù_îù'&=í é>ð( ê]óü$þîïðî=ò ÎÓcÞÝ{à*) + +, Ö ÞÑ ÕÖ Ò ÎÚ Ñ ü Ö ÕÑ ÏÕÜ_Ò Ð>ÞAÜ$Û ÏÖ ÕÜ\ÏÐ>Ü$ÕÝ->ÕÖ ÕÜ]ÌKÞÖ Ö Ô=ÕÒ ÏÕÎ{ÞÎÓ úõîù>õcÿþâôõñ ]ÞÜ$Ïß Îþ. # ÎÎÞÎ ÙÕ Ö Ú Ñû Û Ü$Û Ü$ÕÑ ÏÕþ Ú Ù>Ò ÓcÐ>ÝÒ ÎÎÞAß âð>õöækß Ù>Ò ÓÞ ã ß Ð. á0/æ Î=úÓ Ü$ÞAúÜ\Ð>ß æ ÌAÞÜ_ÏÔÞÑ Ñ1=Ò ÞÎ 2# ÎÎ=ÞÎfÙ>ÕÖÚ Ñ Ò Ó Ú Ü$Ò Ô=ÕÖ ÏÜ$Û Ü$ÕÑ ÏÕcÚ Û Ü\ÞÖ Ö ÏÖ úaù>õî Ø=Ö ß æ û ß Ü$Ù>Ò ÏÐ>Þ# ÎÖ ÕÜ_ÝÕÎÖ Ò ß ÎÕÎ{Ú ÞÎÎÏNÙ Ù>Ò Ó ækþî{ß âô{ôþîïnækü âðõ ÖyæKß Ù>Ò ÓÞ ã ØyÙ>ÏÐ>Þäþç èé>ê ëì íîyï>ðñ ð é>ê=ò ó>é>ô ê õö ø ùé>ñ ð $ádìfúaýò>ù>õîîþaó úîó Ü Õ ÞÓÕ Ü$ÞAÏÎÞ ã ã ÞÜ$Õþ ækõü ã ÕÏÑ Ø=Ö 3 Ì#465879K ÿ:/6;=<

4 & ' ( ) *+, -. /0 /( )12( 3) ( 0 /619 *":$; 39 < ANMÄRKNING TILL LÄSARNA 9 */( H /) /( 0 /6 8 )? A4 5 6 \/6$/38 ] ' ( (, ) *9 6Z^ /(_. /+ 0A( `C7 /6 *+, -. /0A)9 ],)0 96$0A) /0 0A' 6U4 56$39 + 3a9 <._9 *' (b3c, 38-/( )7' 6 + 3; do/(e/6 \$f$23/69 ) ) ] ' ( (, ) *b96/(e( `C) `(e) 9 ] 7, 3-867^ ] ^ A*9 ( ( 0 /6$8 3/(_)0 5 6 ) 0 8R20 ] 8(b, ( -C9<. ] 5 fy+, -. /07, gb) 9 ] 6$8 )gb( ^ -9( ), (e. 8 6 ] ;b12( 3) ( 0 /6 ( 8)\23)*8Za, ( ( /. ^ + + /6/0 0A8 ( 0 8+3Yf 2Zb , -8 g , ( 0 / ) ' ] /6 8 ( 3/gb2ZZ-, 4 0 /6U8 ( -^ /( 3/?3/ (h5*8 ( 3/?20 9 ] f$96$3, ) *b8r, ( 0 /6 7/( 0, 9 (b/(bg ) 8 ]c] 8 ( ) ] ' + 0 (, ( -/(e,3/( ] ' ( ) *+, ) /( gb9 ] 20 9 ] f 9 6 3, ( -8 6 ( 8 )?8 *0, 7, 0 /0 /6U9< ' <* / ( 38 ;bi `4 0 /0 ] /3c12( 3) ( 0 /6 (b8)123) *8 Zc' 6, ( 0 /?8 0 0A4 5 6 ) /?9 ) ) ] /3c0, , 0 +, -8 \/7, )8 ( -^ /(b3/?3/0a20 9 ] f$9 6 3, ) *8 \/ )5 */0 )?4 8 *0, )*8 9 ] ) 0 '(b3, -. /0 / 6U,7^ 67' 6 + 3;dL/0 0 8 ' ] ( /?' $+, -0A39 *2 ] /(b0 /6 8 0A, ] ^ ( -8 8 ( ] ' 6$*0 8R\5 < */69 <.e4 9 6 ) *(, ( -)6 8 ZZ96$0 /6 ; i `4 0 /0 ] /3a12( 3) ( 0 /6 ( 8 ) 1G23)*8 Za'680 0A2ZZ ] ' 6 *)8 ]c] 8 4 /( 9 ] /(b/0 )?36$8 ] 8 0, ) *8 9<.e9 ] (b3/ *9 ( ) /*7/ ( )/6 gb8 0 0A20 ] 8 ( 8 7^ 6 8 ] '( ) *+, -8 Z8 ) ), 9( /69 <._2ZZ (, ( -8 68( -^ /( 3/ 3/0A9 <.e8 0 0A78 6 ( 8 9 ) )?4 563/(e20 ] 8(, ( -C7,( 2h) 0 ^ 6U, ( ;b123) *8 Z/(e-/6/(e-+, ] /6$*+, -. /0 / (h' 6,/0 0AjU(, 7 /6$) 2 ] 4 `+ + 0G8 7?, ( 0 /+ +, -/(b0g+, 79<.e7 83akG9( 0 8 *b0 7 /6 *+, -/(e*9 ]c] /68 0 0A, ( ( /\'6 8 ;blb56 ] ^ ( -8 + ') 8 6$/?*9 ]c] /63/0A)9 ] 8 7) + 5 f$8 )?, H 0A ( ^-90G.b/+ 0A( `0 0 ;bl5 68 ( 36 8 *9 ]a] /6U3/0A /(_\/*6 ' 4 0 /+ )/Z^ )8 */69<.e0, (b-c) 9 ] 3/?*' ( 0A0, + +b) /38 ( + ' ( -/; n 6 90 )8 0 0A3/( ( 8 \9*c0, + + *'(b( 8 -/6/0 0A8 ( -/+ ' -/0A\23)*8 Zc) ^. 8 ( /(e, -6 2( 3/(e9 ] 8 0 0A7,6$569 ) ) ] 90A/0 0A. 5-6 / ] /37/0 8 ( 3/?* Ao kg2(b)*8 Zo gb) 9 ], ( ( / U/(e) /?0 /+ /Z8 0, )*a4 5 6 ] ^-8 ] /+ + 8 ( ] ' ( (, ) *9 69<. ] / (e6 8 )/6 ;b& 9 0 \8 *-6$2( 3a873/ / /)12( 3) ( 0 /6 ( 8 )12 3)*8 Zc0, /(e4 6 ^ (, ( 3, 7, 3/6,/(_20 9 ] f$96$3, ) *c-6 2ZZc\/) 0 ^ /( 3/?8 7 ] ^( , *b8r6$8 ) /6) 9 ] * ), - ) f$' o &a' ( ) *+, -. /0 /( )12(b3) ( 0 /6 o ;bdo/?\/) *6$, 7/6), -C) f$' + 78 ) 9 ] 4 `), )* /+ )/64 6 ^ (e8 ( ' ) 9 ]. 86) 8 ] ),b7 ^ 6 0A)9 + )`) 0 / ] ( ' 6 8Uf$96 3/(e,)`4 0 / 8 0 0A9\) /6$7/ 6$8R20 9 ] f$96$3, ( -86 ( 8 )?4 5 6 \, (b3b/ + )E/69<.e8 *0, 7, 0 /0 /69 <.e. 263/))E ] f$96$3, ( ' --/6), -?, ] ' ( ) *b+, -. /0 /(b)8( -/+ ' -/(.b/0 /6 ;bdo/2( 3/6 ) 0 6 `*/ / ) f$' + 7 8, ( 0 /?' 6U4 `), )E*b0A( ' ( 3/?,7^ 67' 6 + 3a9 <._8 0 0G3/?4 5 6 ) /69 )) ] /3a( 5 37' ( 3, - 7, ) 39 ] gb, ( 0 / ] /3c0 /*( , ; 12( 3) (b0 / 6$( 8 )123) *8Za5 7 / /)0, /(e2( 3/6U/ (hz/6, 9 3a87e: ^ 6 ;b123)*8 Z/(_-/6Z/6 )Z/*0, 7?9<.h, ( ), *0A,/0 0A*9 ] Z+, < /6 8 0A' ] ( /?) 9 ] g 0 6$90 ) p_qrst u v wxy z yrsc{u Gr}bs~ $ rz y O{Uƒ t b } ƒ ž_ÿ C UªG«b $ O U± ²b³ «± ˆ $z v ƒ r}byr C tb r}byrtb Grstb Š ~ ƒ Yz sqz z y O z zg~ $Œb $ u u c~ ƒ $stb $ya Ž _yu u y $z v }_q U}byz z Šy sšbytbz v? $tbyrh $ƒ e rz v stbz sšbytb Gu z v zay u u y Uv }y u v sz v stbzg syyr}bycq eryzav ~ ˆ w U q $z ƒ q O}byzGƒ Œb rx $u v wy rh y $tbu v w z ƒ Œby ytbu v wzƒ x Az e ra r}by z v u u ƒ x ey}e~ yrhu qs $yrsƒ q Otb ArrAv wrvbq _ryz O z zg~ $sz ˆ }_}byrra cœbƒ te~ $ _y }bu Otb $q s }y zg}bq $~ O z z}b A ˆ z ev rasz ƒ ryc~ Uyr sz Ar}b u q _r U ˆ raw c C}y z $ƒ s GŠbŠb~ z z rv rw Y rz w r}byr ƒ x ~ ˆ wƒ Osƒ } tb r x c raw ˆ yr}byr Az ƒ Yƒ Y}v st ƒ rz tbzgƒ xhq yr x A O}byrrA aœ ƒ tetbƒ z v u u$ rryx ˆ u u yzgvbœbƒ tbyr tb r u v t r sc v }eyr ~ u stbšbƒ szsƒ sqr}bysrxv z~ ˆ rhyr Šbu z scœ ƒ Yz ƒ }byrr c q Yu }O GvbŒb O}bq $~ Uv raz y xqrw c AŠbŠ_ƒ sscš ˆ s $qu c~ u st r Gz rh }_sƒ ~ v rrscv }byr O z zg y $tbu v wyr ~ $sz ˆ }byz z _ Az e r r}byrœb A}bstb Š_ ˆ sz yc v tƒ r~ $ƒ rz y $ cƒ x v ~ ˆ w sqz z c ˆ rw cw qrw syc raz w ra}byr ƒ x AŠbŠb~ z z rv rw rw ˆ yr}byr _ $u v w xyz yr ƒ xhs rrƒ u v txy z yrh~ O ƒ rz tbz Lyss cv rœbyw $v Šby ~ Yrytb r}by š xƒ ŠbŠb~ Au ub~ Y qrz rš ev ssz ƒ u tbrv rwr CŒ y v sc~ O z zgœbytb $q~ z c ˆ $ cz $ƒ s AŠbŠb~ z z rv rw š rst aƒ x ~ Y qrz a~ $qu srv rawr~ ˆ rœ Œbys t $r š z $ƒa z zg Az ƒ L Yƒ $} v st_z ytbrƒ u ƒ w vt ƒ e _y U z zg $q}b}b cƒ ssš tbqrra cxƒ ŠbŠu sxy zgƒ x y~ z y $w v yrxayzg eƒ zg }_ v~ $ eƒ }b O $ yr y $u qw syr Gtbz ƒ $v z yz š tb $q c $yw y $v rwyrsc ŠbŠbyrxy zg _y rhv rz yrœys tb $ra sc ŠŠbyrAxyz š ~ Y} e c _qrstbu v w au y}b $yrƒ xhv rsz v z Az v ƒ ry O _yr v raz y v ~ ˆ w sqz z c Œbys tb Yr š raz a z zgs ˆ u qrawyc} ycv rz yr z z tby $ zyu u y Ov ra } y Y zgƒ ss?s ˆ ˆ sz y }byr Y cxq O~ O ˆ $zgyw yzgœbqsz š raz a z zg r y $ }_z ytbrƒ u ƒ wv q U} yz s _ _ csƒ x wcy z v t_ƒ x ra}u v wxayz š z $ƒa z zg}byz z c~ yraƒ eyr q U z za e sz y $v G rq U}byzGvs $qu a y $t yzaq yr Œbyw $v Šbu v wrz v u u } Y w yu syš z $ƒa z zg Az ƒ L Yƒ $} v rw OŠ ˆ r ˆ w ƒ zsqz zgtb rhw Y a rsš ˆ teš ˆ eqrst u v wxy z yr ƒ x }byrr cšbu ry z š ƒ x z $ƒ z z eqrstu v wxyz yr q Oƒ ~ $Œbqz z y $u v wrƒ xhv rz yrt r tbu $ c sv r cyw r c rw yu qw yrxyz y ªG«b $ $ R ªG«b b µ_ªa e O «b c A «b ± ªAµbµb O± b $ U e A c C«b C e O b UŸ $ $ «C «b C ± ¹b b O± C± $ O«b RŸ O Ÿ ³ ªG«b µb h $ žcÿa C UªA«b $ O O± C $ $ µ µb b C± h h«eº$ªgµb $ R $ R U $ G «b R ± $ e h U ± e A«Rµ ± $ e c C G C b»l $ ªA ³ ¼ O ªAµbµb c«b b O R R UªA«b $ $ c b $ G b c R _ ½ªA b µb¾ «b h«eº$ªgµb $ R«b b C± C«Ÿ U ¾ Ÿ $«bªaa «b¾ «$ b GªAµ µb C± ªAµbµb A³ RÀGÁ  ÃÄÅ$ÆbÇLÈCÉYÈGÁRÂÊRËÁÌa ÍOÎbÏCÐ ÑGÁRÉEÈAÏ" b± e _ U RªAµbµb ± C _ c ± O ± $Ÿ O $ $ RªA ± Y b R± h¹b $ªA«b «b A³ Ò CŸ O R G $ R± C _ «ea e¾ «b ªA ± µb C _ $¹Eº$ªG«b µ $ µ Cµb aªg ± Lº$± $«eÿ $ Y± b Ÿ $ «b _» $ ªG ± b eÿ b c $ O A $ C R bªa R ªG c ³ Ó $ ± ± Y $ «b R U ± $ «b R b U Ÿ Y «_ c b Ÿªœ A R R± c «± Ÿ«b O¹b $Ÿ «b R C¹b± Y ± $ c YŸ ³Ô C««h¹ O º$Ÿ µ_õ? º$Ÿ µ_ C G Ÿ $ b G³ ÖG b b A b R ªAµbµb U O µ Y O «b h º$Ÿ µ_ b c ³ $± C«º$Ÿ µb Ÿ ³ ªG«b $ $ R¹ Ÿ e«b c RŸ O ªAµbµb eÿ $ b _ e a± Cµb «e $ b $ c e «b A YŸ«G b«b G b«g½± _ b cø e ªA«b C A C ¹bŸ U± h º$Ÿ µb c± C Y _ $ C± R U«b A $ c b¹b ¹b O O º$Ÿ Ÿ«¾ U ªA $Ÿ ± $ º$Ÿ ¹ Ÿ e _ «b A³ UªA«b $ $ _Ÿ U AŸ U O G R± C $ «e «b _Ÿ b A C¹b ± C G ¹b Y a cù Ú O O½± Ù b«b Û eµb c «b ³ Ü? ¾ A ªG«b $ $ ¾ Ÿ O YªA ¾ Y¹b $ «b«b c± «b R _ ± e _ O b G bªaa c c O $ªA ¹b Ÿ _«b µ C ± ªA «e± h $ b $ C b«b G½± e b cø _ ªA«³»O«b O«b «b µb $ ± «e ± «b A a $ C¹bªG«b µe $ _ ««b ªAµbµb $ µb «b R ªG«b $ $ c c Ÿ c «bý O ± «b R Y «b R O U Y A³ Ö b O¹b A G«_ªAµbµ Y µb A O b¹b± b O ¹b $ c A ± ± h $ h «b $ C ± e _ªA b ±?³ Þ $ªG«_ C bÿ Yµb h± $ G ªA«b $ Y C¹bªA«b µ_± h«b $ O b O Ÿ Y «_ ± e± Ÿ O R«b c aÿ U«b ± b G± h «b Ÿ«b _ «_«cªaµbµb $ µb ³ ر ªAµbµb º$ $ C bžcßaàuø½ábâ ãäló ÓàUØh U»LàUÒLØA¼ ålúögôgà ÓÚmæbç çu² Y _ «b «b R UªA«b Y A $ c «b $ cªaµ µb Ÿ R ªG«b µ_ ± ± eµ e A G b«b $ C b a ± $ e ± b eÿ b ³ žaßaàuø½áâ ãäó ÓàØ»LàUÒLØA¼ åúöôaàu ÓÚm ܽm ÖèA¾ ªA µb a b 15 16

5 &''()* +, * %, -./ 0,1./ * $5 64 $.7./5 $ ) - 5%3, /,, A8BA8C EL D$O5AN,QAL AN2R S8TNB,E >:NL N:EHJAB,B,AC EDL L R C C : E M<?EM C B,EGHI:L L :NB,AG;=Q2>D$V:NB,AHJAB,>AL ANQALGH W NL >ANL R GNAN# X5 * 1 YZ"[P Z4 8\ ] **, P * 1 /.7 0 $ , # ^8_5`Ja+bPc W deff9$f`jagsjh `Pi?a+j4kl8mn5`J9$fl 8] 3 0] 2. *.2,P64opFq64.4r$, #,sf 5 5./ 8] *.2/ 5 * 12P] Fr $ t $ u / % 38.2 r$.7 $./ # v Ywxy[FYp xz\5wfs {?wu\5t$ F}4 ~ ƒ ˆ ˆ Š Œ Ž ˆ Š ƒ" $ Œ VILKA ÄR MÄNSKLIGHETENS BUNDSFÖRVANTER? Œ Ž ˆ $ / ƒ ˆ ˆ 0Œ Ž 5Œˆ8 ˆ Ž ˆ ƒ š,œˆ 5 P ƒ œ/ 3 5, ƒ œ/ ƒ?ƒ, / 2 2 $š ƒ/ž ˆ 5 Œˆ 5 / ƒ /,Œ,ˆ,žgˆ8 $ˆ œ, ˆ ˆ ˆ $ Œ,ˆ8Ÿ ˆ 2 $ Œ g ˆ 5 Ž ˆ8 š ˆ ˆ, / 2 8 Ž 4Œˆ8Ž ˆ 4ˆ 3 Ž ˆ8 P ƒ œ 3Ÿ5 Œ, 7 uƒ 3 œ Œ 8Ž ˆ ˆ, / Œ2 š 2Œˆ 3 3Ž ˆ ˆ Ž,ƒ /ˆ ˆ $Ž,žgˆ Ÿ Œ 7 0 Œˆ žgˆ Ž,žFˆ $? Œ Œ,žgˆ8 Œ ˆ 4Œ $ Ž 5Œˆ8 ˆ 5 ˆ 2 $š,œˆ8 œ J 2 ˆ 0 /š ƒˆ 5 3ƒ ƒ ˆ $ ƒ Œ/ / $ŽJ Œˆ 5 2 ƒ,? 2 Œˆ DET KOSMISKA SAMFUNDETS ANDLIGHET Kapitel 15: Vilka tjänar mänskligheten? ª««J 4 P, ± ²$³ «²g 4µ, µ ¹ º0»¼½¾ À ÁÂÃ Ä Ã¼½JÅ4ÆP¼Ç,½È É Ê$ËÌ¼Ä ÃÊgÅ4Í ¾ Î,ÏÇ Í Ð Ñ8ÒÔÓÖÕ8Ò" 2ØÚÙÛ5ÜFÝßÞáà2Ò"âÕ8ã3ä2ØÚâ8ä2ÓÖå$ä ãæõ8âáõøçýßòüè2è é Ø0ã é êé ã3õògë?òà2øúóìà2øfýßäíþ8å é î ä ê 2Òå ãæä2ò2èôàïõø Ü0Ø0ãæä2ØgÝðÑÓÖãñèÔå$ä2Ù=â é?ê à2òù/âþå$â5òzâù+õó é Ø0 2Òó0ÕÙ=Õ8Øôä ê ÛPÞÒãæÕ8Ø/õgöáÕÒä2âáâò4ë8Ù+Õ ê ä2ò"ä2ù=ù/þ /âõò ê ÕÒäíãæÕØ Ü0Ù=Þ8ÓðÛPÞÒã é â î ä é Ø0Ù=Õ8Ò ê ÕØ3Ù é Þ8ØÚâ8ÞÓøèÔà4Ýßà2Ò éjê à2ò ê 2Òå$ãæõ ù Òà2Øôâ é Øôã3Þ8å$ã3äïÜ/Ù+â é î Ù=â5èÔÜ0Ø î Ù î Ü0Ø0ã3ÕáãæÕæëJä2âÙ+âÙ= 2å$å$ä é ã3õø3ù é Ù=Õ8Ù ú"þò=ýßä2ø é âä2ù é ÞØôÞûóÚä ê â é î Ù=Õ8Ò4ëJÑÒ"ãæÕ ê ä2òõå$â8õò âþ8óü 2Õ8âÑ î ÕÒ ê à2ò ê 2Òå$ãýâä2ÓÖÙ/Ñ ê ÕÒ ê ä î äí /Õâ8Ñ î ä2òø0ä2â ä î Ù é ê8é Ù=Õ8Ù=ÕÒõ öáõ8ø/ø3äíþ 2â8Õ8Ò ê ä2ù=ñòâ5ýßòüè2è î ä2å$å ä2ò"â é ÝþâÛ5 2å ê ÿ 2Ø0â î å é Ýßó0ÕÙ=ÕØ3â çü/ø3ã3âëjñò ê ä2ø0ù+õò ÿ õ öáõáòä4è2èôþ8òù=õò,ä ÒgëJÑåÛPä2Ø0ã3Õ 19 20

6 & ' ( ) *+, -. /0 /( )12( 3) ( 0 /619 *":$; 39 < C D EFG H Q GRUILV BXWOYN V Z [?\]^_ ` a bcd e d]^jflgm]ho^i j k$lm]e dkufln _XoOph n q DET FÖRSTA BUDSKAPET DEN UTOMJORDISKA NÄRVARON I DAGENS VÄRLD de\kld]r^e n ku\k$msi j kun ^^Jme em_ogt]]m?uk$d ^d]e d k$mvh d]]msa ]i n k$w?me a n ]xi j klm` ` msdk ^n wy\ku` zq_o` a b ms]tn b{me ecj k$mshode e ms OgMh^_OmuLp }ao\ku[s\]^_o` a b cde d]t^ fgt]tho^i j k~lm]e dkp d]]msj ldk$i j k$a ]b{cmkuw j ~` a b b $n k$e ^Jbd]tn w d{ƒ^z ]` a b m^ ]\k$lmk$n hod^^msm]ho` a b msk$ hob a lmk$d{^n wyj ld k lm_omkugte ldq_` a ]bd]rmlja ]e d` ` a b d]e` a l h d{ad kll\k$` h n qcrj ldk~m` ` emaohode n ^w a ^_Oms mw i gm]hode ^Jl\k$` homkp }MaO_On w?w?gm]a qdk~mkua ]e djla ms] bn ew?d_om]a ^_OeMw?d ha gtw w?d]rb d]n wyd]rm]ho` a b _m]tmò^n w \ku^e j k~]a ]tb^i k$a~p ˆk$n e ^ me emlao` dldkuad ]xi z^a ^_?n w ba l]a ]b ^n wy]a ^ scmk laoi e emi j k w ]td]xme em_on w?w?gm]a qdk$msuo shode e ms^\e ei j kume em` dldk$d k m?hd ]xa ]i n k$w me a n ]rla w? ^e djhod` msw?dh dkp }MaOk$duOk$d^d]e dk$mkld]r` a e d]xb k$gtuou ^n wšn O^dk~ldk~mkUc\]hOd` ^dk$]msaodkul\k$` h p }Ma _n w w?dkui k$ ]rhodem n ^w?a ^_Oms mw i gt]hodep }ao O` m]homkun ^^Ja ]e djaow \]^_ ` a b m m]b d` \b d]cd e dkp }MaOcmkLa ]bd ]x Om^Jc\kp }MaOcmkU O` a la emca e ^\]homvi j kude ew?z q_d e ^uodqa i a _OeM^z i e djœjme em Odla e e ]mshodjct\]hod` ^dku^n wy^_odkla dkul\k$` h?n qc bd]n w w?j $` a b cde d] me emb j k$m?^ me emi j k$w dho` m?e a ` ÒdkUlmh?laO^dkUn qcrlmh?laoldep ˆz ]ao` dldkluo ze m]rmljdkul\k$` h n qcr_om]ra ]e d{^djhod{c\]hod` ^dkl^n wyn w?b dkldkp Ž ]e djctd` ` d kl_om]x]a e z ho` a b ema m_e e mshodem d^j _?^n wy^_odkuaodkul\k~` h?la h hod]]m?e a h uogt]_oemd ` ` dkulmh?h de i j k~d O homkum]b d]hodjd kui k$mw e a hup }MaO^_gM` ` d{la ` ~ms Odk$\e e mvn wyhodep }MaOb j klhode e msuo s Odb\k$m]rml{ d{ƒ^z ]` a b m i j k hd em\kumljhod]rm]` dho]a ]b d]x^n wšlaocmkl O` a la eca e ^\]homlp d ]xa ]i n k$w me a n ]r^n wylao^e k a Odb k$duou me ew?dhohod` msd kl_om]rldk$_omsz e e dk$^emgte w m]tm]hodjn qcx^_ok$\w w m]hodtp j k w? ]bmsmljdku^n wšcj kuhode e msw?dhohod` m]hod{_on w?w dkla ]i n k$w me a n ]td]x_om]^_od{^n wyd] j ld k$k$m^_o]a ]btp}ta i j k$^e klh de e m i j kulaolmku^ ~\` lmse lgt]b ]msme em_on ]ti k$n ]e dk~mvhode e msa l k$msdb ]ms_ogt` e gmk$dkp d em_om]rao Oj k $m]xlmk$ms^l k~emi j kudkume emqqduoe dk$mshod]]msa ]i n k$w me a n ] w?d ]xh d] \kul\^d]e ` a b{i j kum` ` ms^n wyi j k$^j _OdkUbj k$msd]ruon ^a e a lja ]t^me ^JaOl\k$` hod]p 23 24

7 G H I J KL M NO PQ PI JRSI TJU VW XY I Q PWRZ K"[$\ TZ ] &' (*) ) +,, -. #,&' + (/*(/,#,&' (*,- #,&' +,, * , ' 7 0. $ * % 7+ $,. (8 '+ # &' / 0 #,23' ) ' $#,43% 7, 0 9$ ' ) 7 :, (; (/) 0 + ' $ * 9$,# < =+ 9$ (/* ) ' ' '(/ ' $ ) (*,, 7 1)- 0 ' 7 '>= (*? (* / ' /A + A 9$ ' B $ (.9$ -$ %7 0 0 $#,23 - ' 1) ) ' 7 #,23' (*(/ '(/), + * (8 $ :,(* C, 0 0, $ # < (/ C % 7 7,. $' $-, #? (; ), 0'(*), (* C 0 (8+ 9$ 0 * $(*#,43%C $ ) 7 '' (*) + D /' C + %C *, ' 7(* #,43%C(C) 00(/ (;.(* (; * (/6% =, 11 % 7 E (/ #,&' ) #,23= ' ' E ) #,23', ' ' 11 # "#$%& % $'(( 25 A + $A= ) 7'>= (/? (* :, * %%) 0 :, 0 ' (39$ (/ $ (* * % #,25, (8 ' $. ) ' % 7(** ), C # &' ), -, 7 * ) ' ' % %1 7+ 9$ 7 (; % * :, (/6% ' 7 % '>= (*? (/ 5 % 7 (C(* 6(/# &'. = ' 7 6 #,230 1 =>= (/?, (/ ' (8 +, +,9$ ' B $ (// 9 1/ 0 #, (; B. 0, % :, B 9 1/ :, (*6% ' 6 $ C 7 #,F 11(* (/(*, * 0$ :, $.) $ 7 6 9$ 0 ) $ /+ $ (; ' ) / 0 * #, 7 : TPI7^/H I J KL M NY KSL Q SW PI JSQ Ẍ P] KL M I N0^/PT*U YW L M NY XY _PI7Z ] O7JKV XL M I NPICY X0TP JJ Y W PJ SW JPWO Y WNPQ Q'S O ZX0Q M L LTPICSQ Z ^3` Z W TM J KY a I Q P W$Ẍ PI,Q M Z I,PI,\ bmsi,tw Y WKYI J KPXY W U VWTM _L Z^/Y Q M J KY Y I J Q W$H I NI M I NY WM I Q PO Y WPQ YcL PW YQ J5U VW KZ I Q Y KQ'^*PT/^/H I J KL M NO PQ PI JL PTY W P\,d3PQ=H WPI7W M ^/L M NEU W$e NY f^/pi7_w Z cl P^*PQ'H WY Q Q TPQ'M I Q P0U M I I JI e NZ I7J Z ^;KYICW P_W PJPI Q PW Y ^/H I J KL M NO,PQ PI f,q gepw Q'U Z L K/H WJ_L M Q Q W YQ Z] O7PW$Y I,YQ M Z I PW^/ZQ Y W cpq Y WXY W Y I TW Y \,RPJhV KY W I Y*J Z^;XM_W YQ Y WZ^;cPQ W Y KQ Y WPW TPJJ SQ Z ^8JZ ^8KW M NJL gjq I,Y*Z ] O7Y NNW PJJ M XY-Z ]OCY Q Q'I MJKSL L P0cW M I NY*J KY TY*Z]O U M PI Q L M NO,PQQ M L LPW Q'Z ^/NM XY I TP0SI M XPW$J S^8Q W$ZQ J0PW Y NZTY KXY L M Q PQ PW$\ aẍ e WKZ^/^/SI M K,Y Q M Z I7Ẍ M L LẌ MTH W U V WNP0PW.P IBM Ti0Z ^8Ẍ Y T/JZ^;JKPW f,xy TCTPQ M I I PcH WU V W^/H I J KL M NO PQ PI7Z]OCXM L KPQ'J Y ^/cy I T/TPQ'O Y W^/PT/PWY I TL M NY SQ Ẍ P]KL M I,Nf PWJ Z]M Y L Y SQ Ẍ P] KL M I N0Z]O7PWU W Y ^/Q M T/MXH W L TPICZ ]OCMJ ` HL XY TPQ'j=Z J ^/M JKY k Y ^/U SI TPQ \ G H I I M J KZ WH WZ ^*PTXPQ I Y Z^;I H W XY W Z I7Y XSQ Z^3`$Z W TM JKY KW$Y U Q PW f,z ^*PTẌ PQ I Y Z^;I H W XY W ZI7YXW PJSW J SQ U Z W J KY W Pf,Z ^*PT,Ẍ PQ I Y Z^;TP0J Z ^;J VKPWY L L M Y I J^/PT ^*HI,J K,L M NO PQ PI7U V WPNPICXM I,I M I N\jY I J KP0J KY Ẍ M,cVW `$Y ^/PT*YQ Q'NP0PWPI7S U Y Q Q I M I N Z^;O SWL M Ẍ PQ'H WcZ W Q Z ^8PW Y PNI,Y*NW H I J PW$fU V WI MO YWM I Q P0W PJQ'U`$H W W YICZ ] OBO,Y W.M I,NPI PNPI7PW U Y W PI O PQ'Y X0TP JJ Y*J Y KPW \ bml PẌ PW.MPI7TPLYXNYL Y lpi7jz^;h WNY I J KY cpcz TT\,m L L Y TPL Y WY XNY L Y l PI7H W M I Q P0L M KY cpu Z L KY TP\,d3PQ'U M I,I J0PI ZW ^/Y ZSQ U ZW JKYTP0W PNM Z I PW \,d3pq'u M I,I J0^/e I,NY NV ^*TY W$Y JPW \,n5y I,TPLZ]O7Y U U H W J XPW KJY ^*O PQ'^/PL L Y I7Ẍ HW L TY WJKPWcY W Y MXM JJ Y Z^/W e TPI \,d3pi7^*m L`$V-MXM L KPI7I MH W_e-XHN0M I7MHW^/g] KPQ'KZ I KSW W PI JM I,W M KQ Y T\ R=PO,Z XP Q'YXW PJSW JPWS L PXJVXPW Y L L Q \,G e I NY-Q PKI Z L Z NM J KY J Y^*O H L L PI7O Y WQ V ^*Q J M I Y Ẍ HW L T,Y W_,e-I YQ SW$L M NY W PJ S W$JP W.Z] OB^*e JQ P0THW U V WTW$M XY cgq PJO Y I TPLZ ] O7W PJ Y Z^/KW$M I N0U VW.Y Q Q'U e Q Y N0_e XY T/TP0cPO V Ẍ PW \,d3pq=h W.PI7^*g] KPQ'KZ^/_L M ]PW Y T/J M Q SY Q M Z I \ G-eI NY YL L M Y I J PW.cM L TY JZ ]OCKZ I U L M KQ PWS KZ ^*^/PW$\ atpq'o H W.L H NPQ'H WTPQ'I VTXH I TM NQ'Y Q Q'U VW$JQ e*y Q Q'TPQ=j=ZJ^*M J KY k Y^*U SI TPQ=J Z ^ I,MH W_e XH N0Y Q Q'Q W H TY M I7MSQ NV WPICJẌ ewz ] O7SQ ^CY I YI TP0^/M L` V f,^*pi7m I I PcHWQ W Z Q J TPQ'J Q ZW$Y ] O Y I JPWZ]O7^*V `$L M NO PQ PWU V W^/H I,JKL M NO PQ PI \o,v WY Q QU V W Ẍ PW KL M NY TPJ J Y ^*V `$L M NO PQ PWZ ] O7TPJ J Y*U V W TPL Y W^/e JQ P0^*H I JKL M NO PQ PICP^/PL L PW Q M T/U VW cpw$p TY JM NEZ ] O cv W `$Y L H W Y O SW.L M XPQ'NPJQ Y L Q Y WJM NEMp.I M Ẍ PW JS^*\,q'M^/e J Q P0TPJJ SQ Z ^8cVW `ry-u V W JQ e Ẍ YT Y I,TL M NO PQM I,I PcH WMPQ Q'j=Z J ^/M J KY k Y ^/U SI T*^*PT*M I Q PL L M NPI Q'L M Ẍ \ G PT/S Q Ne I NJ _SI KQ'M,Ẍ e WPNPI7O,M JQ ZW$M Y-M I,JPWXMY Q Q'TPQ Q Y-HWTPI7JQ VW$J Q Y SQ ^/Y I M I N0JZ ^8I e NZI7Ẍ HW L T/I,e NZI JM I7KZ ^/^*PW.Y Q Q'^*V Q Y \,d3pq'h W.P ^/PL L PW Q M T/M I Q P I,e NZ QJZ ^8I MJ ` H L XY KY I7_L YI,PW$Y \,d5pq'h WM I Q P0I e NZ QJZ^;I,MK,Y ICSQ U Z W ^*Y U VWPWPNPI U W Y ^*Q M T\,sg0^/Y KQ PW I Y J Z ^;J KSL L PU VW Y ^/PT/J M NETPQ'j=Z J ^/M J KY k Y ^/U SI TPQ J tcuvwx y z { } ~ }vwe. =v,w ƒ $ v~ } 3. x ˆ,Š C ª «ª E. =, ±$²³ «ª±3. µ, } $x,y z { '}~= z ~=u 3 $} vœvu $ $ v,}ez, u $y,}vš ŽCw~ uv z { '}~ } $v / 3 ƒ $~,}Ž z ~Š 5}-u 3 u Š v'wx,}-{}.,}~ ~ /}.}vœ ', ~ ~ vz v{- Ž ' 3y z }~u 3, $~ Ž } $ /{ $uv'w} Š =z z y y,z v'~ }-{ }E} 3z vœ ~ ~' }~ ~ Cu. ƒ $ u $y z { ~ Ž7}vŒ } ~=u 3vƒ, uv,z { ~= ƒ.} $~}{ }~ uy,} z vv v' }- B ƒ.} 3 $ Ž7~ z C ~ ~vz,.}vœx, $ $}x,~ } ƒ Ž7vz v{ Œx, vœw} } ww * Ž7w~ uv,z { } ~ }.x y r~š } }~ ~ ~= ƒ $,} $}, /} 3 ƒ 3y z Ez,,}~= wž7z wx, / ' ŽC 'v,}~ ',,y } } 3 z,w Ž } ~=w~ ƒ $w~ /,} }~=z,} 3 u $y 7 Ez, {=Š t/}vb = 3 3wš v, 'v'x,~=u. y x7~ r ~ we,}~ ',,~ {v' /ŽC} 7wz v' /}{v' * v{} y u{}v }~ }. Œwz v /}{ v /, { y z { /, $ y }Ž7, }~ v,} Ž,}-x, wžcz wx, /x, r ~ } 3w Ž x, ŽCŽ7} 3 ~ ~=uv, $ /,} $ weƒ,}- Œ, } $x, /,} $ w $ ŽC~ z 3Š %$'!(('!(! 5} ww * y y z vw}. r } ~.z v~ }EŽ7} 7 ƒ $}v }Ex, $ ~ } Š = r}e y y z v'w ) } r}w}v~ } $ 3ŽC v{ * y z x, / $ w{ r ',,}.w Žœw ŽC $ } ~ 3z,wš ~ }E ~ ~=x, Ž7ŽC / ~} u $y,we $}w ' $w}. B ~ ~ ',, $u~ ~ ' y y *,}v'v / ~ x, ŽCw~Š 5} ww * y z x, / y y z vw} x vx, = $ $} $ 3Ž7} C $ v $ Ž7}vŒ ƒ.z v~ }-x rz { ŽC ~= $ v' $.Š }-w} 3}. u y 7w Ž }~ ~ u r,} =y y ~,š~ } v { v'~ z v{-w Ž }E z y y ' / ƒ 3}{}vŒ,}y$Š 5} ~ ~ /wx,, 3}vB uy,z {- =~ ŽC vz v{ ƒ 3ŽCuvvz wx, v ~ š }-x, $ ~ } 3w Ž,}wƒ x,} }. 3z v~ }- $ / v } $ 7~ }x,v y { z,}- 3u }vb} vbw~ $x7w z y w Ž7ŽC v y y vz v{- Bx, vb, } rx /~ vx, $v /z,,}vœt/}v~ y /t/z y rƒ vš.z, ƒ $w~ z,,}~ wžcz wx * ' Ž7 'v' } ~=wx 3Ž7 vœwz {-y u~ ~~ } x,v y {z w C }~=w~ $ /ƒ } $~ {}~ x vx, = $ $} $ v }Ew ŽC 'uy y }vœx, vœ /ƒ }. $ v $ /u 3,} $ we ƒ $ŽC { / ~ ~=, } $x, ~ vx, $v.š }~ ~ C 3~ { z ~=wz {-Ž7š x,}~=w z w~ z x},}- '~ ~ rš x5š }~= $}, r}w}v~ } $ 3} v ',,wu~ ~ vz v{- u $,z { }~ }.w ŽœŽ7uv'wx,y z { '}~ }ve $ 'w~=.,ƒ $ ~= ', ~ u x, Š 5u $ ƒ 3x, ŽCŽ7} 3z v~ }-} $ * }wƒ x, $}-,} u,v }EŽ7} Cx, y ww y /,}vœ}y y } 3Ž7} $ŽC }.}y y } 3 $~ š {w $Ž7, Š }-x Ž7ŽC} 3z, $}y ~ z ~wžc /{ $ ',,} $ Ž7}vŒu{} w} u $ Cwx,z x,y z { '}~z, ~ ~= } x, / y x3š }vv /wx,z x,y z { }~= $} $}w}v~ } $ 5}vŒŽ7} z v} $ 7 Œ '~ } x,y C v uv,vz v'{- Ex, $ ~z, } ~= wžcz wx, / ŽC =v,}~š }~=u }vb ƒ ržc { /w Ž Ž7uv'wx,y z { '}~ }vžžc w~ }E ƒ $u,y /z, $ Ž7~ z,}vœ ŽœŽ7 vœwx, /x, 'vv $ ŽC{ v{ w $z x,~= 'u, /wz {-Ž7 ~= v, r * $ w} Š }wƒ x $v /u 3 u. ƒ. ~ ~ z v'v /ŽCuvwx,y z { }~ }v'wey r y z ~ }~Š } $ we wz x,~u 3z v~ } ~ ~= ƒ rw~ ƒ $ CŽCuvwx,y z { Cz vw~ z ~ '~ z v} 3}y y } 3 '~,y v' /ŽCuvwx,y z { }~ }vš Ÿ w~ uy y }~ z y y,,} v uv, /,}ww /~ z y ywz vœ}{ }vœ ƒ $,}y$š 0} r we wz x,~u 3 '~ v'š~ ~ r v,} z v~ }- ƒ $w~ ƒ $}y w}'š 5}-x,uv'v} 3,}~w Ž wz vœ $u~ ~ z { }~,u $ ƒ. ~ ~ }-~ $. ~ ~=,}- $u,, 3 u ry,}vš vb,}y, } Žœ~ $ 3~ z y y, BŽ7} 7 ~ ~=,}- $u,.ž7uvwx,y z { }~ }vb $ vœwz {-w $uy 'Š t*}vœ }~ ~ «««¹$ ³±3 «ªEª ±$³/º, «³/ «±$ª ª» «ª- ª ª±. ³±3,ª«², ¼ ª ª± ¹$ ²º ª «¼7¼C³,ª- ¼,ª Œ¼7, ³/ ³¼C ¹rª 0 *ª Œ½,¾/ ±$ ' 7³²E³««,ª«= ' E,³/,±$³ «ª±. ¼,ª«¼C ³*À'³¼7 ' ' ª «² ±$,³±3 ¾* ³±. ' º ', ±$²³ «ª± Á=, ±. ½,±$¾ ±$ ±. ±3ª±$³/³ ª±$³ ª» * ª«ª ' ±$²³ «ª± Á=, ±3 «ª- ±3 ±3³««³ ²,³/ª±r³*±rª '±r ª±3ª ª±. «¹$ ³/ª±$³ «±$ ª«ª± Á '³±3 «ª- ±3³² «=³««=ª«³º ª±$³/¼7 ' ª «ª Œ ¼ ª ',ª±$,³,ªE «³«=ª ª±3,, ±3²¾±$³/ª ³C «ª Á=,², «ª«= '«²ª, ³C «±$ ³ Œ², ¼ ¼ ¼C, ª«ª B, ±r ±.³««=² =½,½,¼C = «±$³±3,ª««³/ ª ¼7 ¾ª,ªE ª «= ¼C,³/À³¼C ',ª«Â5 ±$ ±3 ±3²¾±3±$ C¼7,ª«=³² ±$³,ª- B²¾±. ±r¼c³«œ ±3¼C ª «,², -ª «ª ± ¼,ªE, ²,ª±3 ¼,³Ë ±.¼7ª,²ª«'³/ ¼ ºª ³±$ '³ E ±$²³±r ž «ª- ±.¼Cª ²ª«³/ ¼,ª±$³ E³²,«ª± C, ±3 ±r «¾±. '«ªEº,ª ³±$ ³ ¼Cª«ª± à Œ,ªE ±$ «¾±3 «ª- ª ª±.º,ª,³±$ ³ Eª «Cª ª±.¼7 ±$³ $ C, ±3«±r ± ³««=º,ª,³± '³/ ±3³ «' ª B ³±3ª ª±3¼C «ª± *ª Œ ²ª±$, 'ª«ª Œ ±3,ªE¼7,ª«,³/ª±3 ±.,ª«ª±3,ª±$³ Eº,ª ² Ã5¼, ',ª- ª-² ±$,ª Œ ª ' ¼,ª±$³ E, ' ª-, ±$ «¾/,ª±$³ E¼7ª,²ª«³,ªE B,ª±$³ E¼C «² /ª Œ ±.³««=, ' ³C ±$³/,ª«, ' ª-,º,ª ²³/ ª-ª±3 ¹$ ²³/ =«±$¾ "!!!%#!!!'%" Á³±3 Bª Œ³²E,ª ³C²ª±$, ³¼7 ª«ª±3 ±3 ',» ¼7ª Œ,ª %#) ±3³ ³C ±$, ª ±$³,ª' Â0ªE ª ¼C ±$ E, ±$ ±3³««=¼7, ª«ª B ³±3 '«±$,³«',ª±.ª B ±$ª-«3 /, -¼7ª «³ «ª ¼C «=º,ª«ª ª ª»¼C ',³, Œ¼C, ³/±$ª ª±3 ³±3 «ª±$³«E ',ª±3ª Œ«3 Ä= ³C ª ³* ±.² ±r «¾,³/³²-ª±$³/º,ª,³±rªE Œ, ¼7¼Cª±3³««=³ ²,³ E,,ª±r³ Eª ³* «ª ª,³±$ '³ E ±$ «³* ±$ª ³«E ±3³««=½,¾²ª±$,³/, ²,ª±3 ¼ ±$ ³±3 ²ª±.¼7³,«Œ³ ',«±r «ª«Å «ª±$ ¼ º,ª,³±$ ³/ '«ª-² ±$ «±$³/ ³,ª±3 B«- ² ±$ ª Œª ª±,³,³/² ±$ ª E±$ª =±$ ª±3 ±r,ª±3,ªe² ³C «³,ªE ²ª±3, ²,ª±. ¼œ ª '½,½, ª²ª±. ³±.¼7³, =² =, ³, ª Œ ¼ ±rª ª±$ - Œ±$ª ª-,ª±3, «³, ¼Cª Œª,³ «=¼7ª C² ³* ', ²,ª± ªE ³±3 ±r¼c¾ ³ B³««, «³,«³/,ª ³» B,ª- ³± ±r¼c¾ ³ B³««½,¾²ª±$,³ *¾ ³/ ¼, '«³,«³ E, ¼7¼7ª±.³««=½,¾²ª±$,³»,¼7ª B «ª-³ ³. "%"&*!$'' '$'(!)$' *"%""*%"*) Å ³ «ª««¾«³,³²E² ±$,ª -± ª ª±$ ¼7ª, ª¼C¼7³±3 '³±3½¾²ª±$ ³«E½,¾/,ª««³ « ¼7ª B,ª±$³ E³ «³,² Æ ª ± ª,³±$ ³/ ' ª±3 «±$,³ B,ª Œ ª ± ³±$,,, ±r ±3³««=,ª ª²ª±3 ¾* ¹$ ²³» ª- ¹$ª±3 Bª ª Œ, ¼C¼7³,,ª h¹$³/ ¾/³««= ³ ª- ±3¼C,ª«±$ ³ ª±$³,ª- ž, ' ª±$³,ª- '³/ºª ¼7,³,ª '» Œ,Ç Œ³««= '³/, ' «=± ª ±3 ³ 27 28

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU)

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU) SKV 269 utgåva 19 Teknisk beskrivning inkomståret 2011 för elektronisk re do vis ning ÄRIGS- UPPGIFTER (SRU) Anstånd Tjänst Kapital 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning

Margaretha Hedin, registrator Titti Gustafsson, registrator Ann-Catrine Söderback, projektledare för adressättning NRRTÄLJE SAMMANTRÄDESPRTKLL Sida KMMUN Sammanträdesdatum Bygg- h miljönämnden 2013-05-29 Plats h tid Kmmunhuset, Nrrtälje-salen 2013-05-29, kl 10:00-10:45 Beslutande Enligt förtekning Övriga deltagande

Läs mer

KLASSIFICERINGAR OCH DEFINITIONER

KLASSIFICERINGAR OCH DEFINITIONER 1.9.2008 1.1.2009-1.0.0. KLASSIFICERINGAR OCH DEFINITIONER Allmänt 1.1.0. Förteckning över klassificeringar 1.2.0. och definitioner 1.3.0. Kompletterande anvisningar TK/RM/RV40K/Klassificeringsdatabasen;2000

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

!"#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2//

!#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+02// "#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2// Med fokus på positionering, feedback och uttryck Kandidatarbete i Teknisk design "#$%&'()%*"(+&$)'&)',-$(+&*%.%/0'&,'--.%*1+&2'-$(&0'*-"(& -$((3'&4)%*."2&"/,&#*$)'&5'--&

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid nrcard h challng wa o cra d corlz a chnologlly advcd payn proc. h bu wa o clud a crd rd appl h proc. cc n l% n1 ng% or y % XL (P r G d ch 2:% % a o u: lv ol %P r d fo a r% co fin n nr oll l ng Pa y n %%

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f. - --_------- AFU Newsletter paes 10-1! l l l l ----- ------ Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln

Läs mer

Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. DB SCHENKERprivpak. leveranser till företag. leveranser till privatpersoner. November 2014

Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. DB SCHENKERprivpak. leveranser till företag. leveranser till privatpersoner. November 2014 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag November 201 DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel Inrikes Parcel

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Sverige världens bästa land att växa upp i

Sverige världens bästa land att växa upp i Sverige världens bästa land att växa upp i #$% JHC &'( )*+,'+ -./012 3+41 5.6.)*+!" NYHET! ATT VARA ORDFÖRANDE OCH LEDARE Boken är en vidareutveckling av författarens bok Att vara ordförande. Här belyses

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n " rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln

L A N D. 37 S I N I M S. ~ tyl' e l s(' n  rö rlag 102... l-u ft. 3: 25, inl.j. 4,: /.5. j \ \'(' n eknna bok har ti llkommit i a n k lln Ö februari 1925. S I N I M S L A N D. 37 1''' K ristlis, haller, ig till honom, förtrö>itar 1'a honom o( h hans ledn ing linder villig: lydnad. Dc kolflma lyckligt igeuom detbt liyet till dpt skön'l la

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06. -driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm

Gällivare AC. Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06. -driftuppföljning, värmepumpar. EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm Byggnadsstyrelsen 66 Tekniska byråns information 1984-06 Gällivare AC -driftuppföljning, värmepumpar T 0 1 MATPUNKT; 1ERM3iYGRO- GRAF (BcUm) EL-VP GÅNGTIO BFUm EI-BA11ER1 GÅNG110 (BFUm) DIESEL-vP 0 OLJE-

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer