Värmland. moderna. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm. Grönare Värmland med vindkraft. Sveriges bästa handelskommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmland. moderna. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm. Grönare Värmland med vindkraft. Sveriges bästa handelskommun"

Transkript

1 Värmland moderna en tidning om Värmland år 2008 Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm Landshövding Eva Eriksson om de unika klustersamarbeten som gett Värmland en plats på världskartan. Grönare Värmland med vindkraft Sveriges bästa handelskommun Mentor för Europas nya demokratier Medföljer som bilaga i Dagens Industri i september 2008.

2 Värmland mot en ljus framtid Värmland har lyckats bra. Den slutsatsen kan Eva Eriksson, landshövding i Värmlands län, dra efter snart 30 år i både den nationella och den regionalpolitiska hetluften. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm, säger hon. Foto: Karl-Åke Nilsson/bildarkivet.se DET GÄLLER ATT GRÄVA där man står, att inte tro att gräset är grönare på andra sidan och därigenom missa allt bra som finns rakt framför näsan på en. Tror man på det så är Värmland ett lätt län att jobba med om man frågar Eva Eriksson. Vi har ju hört domedagshistorier om att basindustrin skulle försvinna helt. Men så har det ju inte alls blivit. Däremot måste vi bestämma oss för vad vi är bäst på och arbeta för att utveckla det. EVA ERIKSSON HAR VARIT kommunalråd, riksdagsledamot och regionråd. Hon var med och byggde upp Västra Götalandsregionen och har varit vice partiordförande i Folkpartiet. Det är utifrån de erfarenheterna hon talar om den starka värmländska basindustrin som grunden även till fortsatta framgångar i länet. Värmland har de senaste åren varit en av de regioner som lyckats extra väl i ett allmänt mycket gott konjunkturläge. I tider då det pratas om en kraftig avmattning i världskonjunkturen ser Eva Eriksson med tillförsikt på länets framtid. Att bestämma sig för att bli det moderna, innovativa länet är viktigt, och att man inser att det går att nå dit genom tillräckligt bra samarbeten. VÄRMLANDS GEOGRAFISKA position kan i sig fungera som drivkraft till att göra lite mer. Det är en bit till storstäderna och därför är det tydligt att man måste ta eget ansvar. Ingen kommer att göra det åt oss. Många tänker att det är någon annan som ska fatta besluten och ta tag i problemen, eller att det inte spelar någon roll eftersom Bryssel ändå bestämmer allt. Men så är det inte. Vi måste själva dra nytta av de nationella och internationella besluten, göra det till något positivt. Det är svårt, men det går. Och de viktigaste besluten fattas faktiskt här. Ett exempel är försvarsnedläggningen som vi klarade av på ett fantastiskt bra sätt. NYCKELN STAVAS SAMARBETE och att våga ta för sig på den globala marknaden. Det är lätt att tänka att tillväxtländer som Kina tar jobben ifrån oss. Men vi är en del av tillväxten där och den ger oss enorma möjligheter! OM DET FINNS ETT HOT så är det alltså att man inte lyckas ta tillvara på de möjligheter som finns. Högskolornas och universitetens nära samarbete med näringslivet och det offentliga lägger grunden för vår globala konkurrenskraft. Här har Värmland lyckats bra med klustersamarbeten och utbildningar som tagits fram i samarbete med näringslivet. Värmland är idag välkänt inom EU för klusterbildningarna inom IT, stål och verkstad och pappers- och massaindustrin. Regionen har blivit ett föredöme för andra länders satsningar på regionala samarbeten. Men det finns potential för mycket mer. Eva Eriksson vill nå ut till fler och göra det ännu mer känt vilka möjligheter som finns i Värmland. Det räcker, som hon säger, inte bara med att vi vet. Hur ska ni göra för att folk ska bli medvetna om det moderna Värmland? Vi ordnar seminarium och skriver mycket om det. Den här tidningen är ju en del av detta. Jag vill också att beslutsfattarna ska sitta mindre i sina sammanträdesrum och istället vara ute bland folk och visa upp vad Värmland är idag. Vetskapen om vilka möjligheter som finns skapar i längden intresse för ungdomar att utbilda sig och satsa, och det är jätteviktigt för att vi hela tiden ska kunna gå framåt! Text: Mats Hellström Foto: Hans M Karlsson BILAGAN GES UT AV LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV: Joachim Gustafsson Informationschef Telefon Medföljer som bilaga i Dagens Industri i september makes you visible Projektledare: Jonatan Liljebäck Redaktör: Mats Hellström vxl Stålg Uppsala Text: Mats Hellström Henrik Landström Grafisk form: Anna Hammarbäck Repro: JMS Tryck: DNEX 2

3

4 Värmland i världen Länsstyrelsen har nått stor framgång i EU:s Nordsjöprogram. Av totalt 15 godkända projektansökningar från länderna runt Nordsjön leder Länsstyrelsen i Värmlands län ett projekt och deltar i ytterligare två. GENOM ATT UTNYTTJA sina internationella kontakter har Värmland kunnat bygga ett givande partnerskap med olika regioner i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Norge och Storbritannien. DEN TOTALA budgetomslutningen på de tre projekten inom Nordsjöprogrammet är drygt 20 miljoner euro och såväl kommuner i länet som Karlstads universitet och IT-klustret Compare medverkar. I Arvika hoppas man att ett av projekten, Climate Proof Areas, ska stärka kommunens redan ledande position när det gäller beredskap inför översvämningar till följd av klimatförändringar. Länderna vi arbetar med har stora erfarenheter av de här frågorna efter att ha levt med problemen länge. Det är väldigt intressant att studera Nederländernas flera hundra år gamla översvämningsskydd, och i hamnen i Hamburg är det upp till 8 meter i skillnad mellan vattnets min- och maxnivå. Det ställer givetvis stora krav på åtgärder, förklarar Arvika kommuns gatuchef Anders Norrby. UPPRINNELSEN TILL Climate Proof Areas var projektet Flows som genomfördes för några år sedan i samarbete med Länsstyrelsen och gav mycket intressant information om hur andra länder jobbar med beredskap. Climate Proof Areas kan sägas vara en fortsättning på det projektet och syftet är att ta reda på vad som krävs för att säkra staden vid troliga klimatförändringar. Det här är en pilotstudie och tanken är att den också ska komma många andra kommuner till del i framtiden, säger Anders Norrby. Text: Mats Hellström Climate Proof Areas Handlar också om att minska risken för översvämningar i framtiden och leds av Directorate-General of Public Works and Water Management, Department Zeeland i Nederländerna. Projektet är framför allt viktigt för Arvika kommun, som redan idag ligger mycket långt framme i Sverige när det gäller att bygga upp ett långsiktigt skydd mot översvämningar. Även i detta projekt deltar SMHI (för att ge Arvika expertstöd om möjliga framtida lokala nederbördsoch vattennivåscenarier), samt SGI (för att utveckla verktyg och metoder för anpassning till höga vattennivåer eller extrema skyfall). E-CLIC Ett viktigt utvecklingsprojekt där Länsstyrelsen är projektägare. Det övergripande syftet med E- CLIC (European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services) är att stimulera innovation genom att etablera åtta nya europeiska samverkande innovationscenter för bredbands- och mediatjänster. Målet är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Nordsjöregionen och om möjligt ett nytt Nordsjökluster. Från värmländsk sida deltar, förutom Länsstyrelsen, det värmländska IT-klustret Compare och Karlstads universitet. Det värmländska E-CLIC-centret kommer att vara lokaliserat både i Karlstads universitets nya teknikhus och vid Compares testlabb vid Sätterstrand. SAWA Handlar om att minska riskerna för översvämningar, ras och skred i Vänern och Göta Älv vid framtida klimatförändringar. Projektet leds av Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer vid Stadt Hamburgs Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. SAWA är framför allt inriktat på att bygga upp kunskaper om t.ex. sårbarhet och lokala anpassningsmetoder samt att höja beredskapen för framtida högre vattennivåer. Förutom länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland deltar från svensk sida Karlstads kommun, Karlstads universitet, SGI och SMHI. Även Vattenmyndigheten för Västerhavet och Räddningsverket stöder projektet. En mentor för nya demokratier VÄRMLANDS UTBYTE MED länet Heves i Ungern började långt innan Ungern blev medlem i EU skrevs det första samarbetsavtalet på. Det innebar gemensamma ansträngningar och erfarenhetsutbyte inom administration, utbildning, kultur, ekonomi, handel, turism ungdomsverksamhet, sport och europeisk affärsverksamhet GICK HEVES systerlän i Rumänien, Covasna, med i samarbetet och det utökades till att även omfatta miljövård, sociala frågor och utveckling av glesbygden. VÄRMLAND HAR UNDER samarbetet fungerat som mentor för båda länen i förberedelserna för respektive länders EU-medlemskap, bland annat i frågor som rör användandet av EU-medel. SEDAN UNGERN 2004 och Rumänien 2007 blivit medlemmar i EU har samarbetet ännu mer kommit att handla om EU-relaterade problem, såsom den åldrande befolkningen, ungdomsfrågor och hållbar utveckling. I ett projekt har exempelvis en modell utvecklad av Karlstads universitet använts för att höja kompetensen inom det sociala området. Tillsammans med ytterligare ett par länder finns även samarbetet som syftar till att utveckla träningsprogram för fosterföräldrar och till att höja nivån på äldrevården i de deltagande länderna. 4 Euroweek är ett tillfälle för värmländska skolungdomar att träffa ungdomar från Ungern och Rumänien.

5 Det finns en oslagbar kompetens i regionen Kanadensiska GL&V vill aldrig lämna Karlstad Ett och ett halvt år efter etableringen i Karlstad kan Daniel Pålsson, försäljningschef på det kanadensiska företaget GL&V, känna sig nöjd. Karlstadskontoret står för 10 procent av företagets totala omsättning och har blivit en av nycklarna till företagets fortsatta utveckling. FAKTA Det kanadensiska företaget Groupe Laperrière & Verreault Inc, förkortat GL&V, är ett världsföretag inom området processteknologi. GL&V är specialiserat på lösningar för separering av vätskor och fasta ämnen. HÖSTEN 2006 KÖPTE Metso Paper det Karlstadsbaserade företaget Kvaerner Pulping. EU motsatte sig den monopoleffekt som köpet skulle innebära, vilket resulterade i att Torontobörslistade GL&V passade på att köpa en del av Kvaerner Pulpings och Metso Papers verksamhet. I samband med köpet, som gick igenom den första januari 2007, flyttade GL&V sitt globala huvudkontor för kemisk massa till Karlstad. ÄVEN METSO PAPER, Andritz och Voigth har sina svenska huvudkontor i Karlstad, vilket ger en fingervisning om den kompetens regionen erbjuder. Daniel Pålsson talar varmt om klusterbildningen Paper Province, som universitetet och massaindustrin har skapat, och menar att etableringen i Karlstad var självklar. Vi har världens bästa teknik inom vårt område, och Paper Province har verkligen lagt grunden för en intressant miljö där vi kan fortsätta driva utvecklingen framåt. IDAG HAR GL&V 35 personer anställda i Karlstad och ett 20-tal inhyrda konsulter. Totalt har koncernen drygt anställda och omsätter cirka 700 miljoner dollar årligen. DANIEL PÅLSSON LER och ställer den rykande kaffekoppen på bordet när han kommer att tänka på en händelse som speglar företagets verksamhet. Jag fick nyligen ett brev från SAS där det stod Du är värdefull för oss. Jag hade fått dubbel guldstatus. Då reser man mycket, säger han. RESANDET TILL TROTS så talar Daniel Pålsson varmt om Karlstad och regionen och påpekar att det aldrig kommer att bli aktuellt att flytta kontoret därifrån. Det finns kompetens i regionen som är i det närmaste oslagbar. Den finns nu i våra medarbetares kunskap, och hos konsulter och tillverkare av utrustning. Rätt kompetens är plattformen vi bygger hela vår verksamhet på. Text och foto: Henrik Landström Microsoft ger ny energi till ditt träningspass Musiken är en bärande funktion som kan göra träningen roligare och får dig att orka lite mer. Det är en av grunderna bakom det revolutionerande system för musikhantering som snart kan finnas på ditt gym. För att få sätta ihop en musikmix till ett kommersiellt träningspass behövs tillstånd från alla upphovsrättsinnehavare av musiken. Det här har länge varit ett problem för träningsindustrin och gjort det tidsödande, komplicerat och dyrt att ta fram och distribuera en bra mix av musik på ett lagligt sätt. Lösningen ett system som kan hantera både musik och upphovsrätt har lyst med sin frånvaro. Tills nu. I samarbete med IT-konsulten Sogeti håller MusicPartner på att ta fram ett komplett system, skräddarsytt för just träningsindustrin. Vi bygger många av våra lösningar med Microsofts verktyg. I detta projekt har vi ett nära samarbete runt deras rykande färska teknik SilverLight. Tillämpningen är helt banbrytande för den här marknaden, berättar Jonatan Wirdegård, kundansvarig på Sogeti i Karlstad. Fredric Stenwreth, vd på MusicPartner, förklarar några av systemets funktioner: Det handlar om att ge instruktören ett bra stöd att enkelt hitta rätt musik, och med rätt verktyg få ut maximalt av medlemmens träning. Samtidigt kan nu branschens instruktörer och konceptleverantörer lagligt sätta ihop och distribuera såväl musik som instruktionsvideo till träningsanläggningarna. Suss Björklund, Nordisk produktchef på SATS Norden ser fördelarna: Ett system som MusicPartner har utvecklat är högaktuellt för SATS och i linje med flera utvecklingområden som pågår inom SATS. Både när det gäller att kunna erbjuda våra medlemmar mervärden och även för att kunna utveckla våra träningsprodukter och upplevelsen av dessa ännu mer. Det känns också spännande med tanken vad systemet även kan erbjuda i form av att våra medlemmar kan få tillgång till sin favoritträningsmusik även när de tränar på egen hand utanför ett SATS-center. Det hjälper oss att nå vår mission att hjälpa fler att träna regelbundet. Att få med skivbolagen har varit avgörande, och att de stöttat idén är en stor framgång för MusicPartner och Sogeti, men också för möjligheten att sprida musik på ett modernt och kommersiellt hållbart sätt i framtiden. Vi brinner alla för det här projektet och längtar efter att lansera det. Det kommer bli väldigt spännande, säger Jonatan Wirdegård. OM SOGETI: Sogeti är en av Sveriges största IT- konsulter med drygt anställda i Sverige och 20 kontor i bland annat Stockholm och Karlstad. Affärsidén är att bygga långsiktiga partnerskap som bygger på stor tillit och en stark lokal närvaro på kundens hemmaplan. Sogeti har totalt medarbetare i 14 länder världen över. MusicPartner är redan idag störst på musiklösningar i friskvårdsbranschen och det nya systemet utvecklas nu i nära samarbete med kunderna.

6 Sveriges bästa handelskommun När Handelns utredningsinstitut och tidningen Market förra året skulle utse Sveriges bästa handelskommun föll valet på Årjäng. Utnämningen är ett kvitto på att kommunen aktivt har satsat på att utnyttja gränshandelns möjligheter och idag är jobbpendlingen större mellan Värmland och Norge än över Öresund. Foto: Henrik Landström INNAN AVRESAN TILL ÅRJÄNG hamnar jag i en konversation med en karlstadsbo. När jag berättar vart jag ska bege mig skrattar hon till och säger att jag nog kan få svårt att höra vad de säger i Årjäng eftersom de är så pass influerade av norrmännen. Då förklarar jag att det är just därför, på grund av relationen till Norge, som jag ska åka dit. Kjell Ericsson, avgående kommunalråd i Årjäng med 13 år på posten bakom sig, ler när jag berättar om mötet. Det kan nog vara så, men vi som jobbar i offentliga sammanhang bör du förstå, säger han och skrattar gott. NORRMÄNNEN HAR VERKLIGEN satt sin prägel på den vackra kommunen som erbjuder sjöar och 100 mil stränder. Hotellet jag bor på, det nybyggda Norlandia, är finansierat av många lokala stödgivare, men även norska Conceptor har hjälpt till samma företag som ska börja bygga det nya köpcentret i Töcksfors till hösten och som har investerat mycket pengar i Årjängs centrum. NORSKA OLAV THON-GRUPPEN har redan investerat i köpcentrum i både Charlottenberg och Töcksfors, en affärsrelation som faktiskt inleddes av en slump. Jag mötte Olav Thon på ett företagsseminarium om näringsliv i gränsbygd, berättar Kjell Ericsson. Han frågade mig Vad skulle du säga om jag byggde ett köpcentrum i din kommun?. Och jag svarade att det lät som en fin idé. 6 KÖPCENTRET PLANERADES till kvadratmeter och efter bara två veckor besökte Olav Thon Årjäng med en detaljplan. Bygglovet blev klart relativt snabbt och första spadtaget togs september I oktober 2005 stod de kvadratmetrarna i Töcksfors shoppingcenter redo att invaderas av köpsugna norrmän. På köpet hade man fått omkring 400 nya arbetstillfällen i kommunen. FÖRSTA ÅRET OMSATTE shoppingcentret 550 miljoner kronor, en summa som tål att jämföras med kommunens tidigare omsättning på 600 miljoner kronor även det en stor summa för en så pass liten kommun. KJELL ERICSSON BERÄTTAR också om Årjängs resa från småbrukarbygd till att idag vara en småföretagarkommun med 2000 registrerade företag. Han menar att resan har varit tämligen smärtfri och att Gnosjöandan i kommunen är grunden till den goda välfärden. Förra året omsatte Årjängs kommun hela 1,76 miljarder kronor och utnämndes av Handelns utredningsinstitut och tidningen Market till Sveriges bästa handelskommun. Ett bra näringsliv går hand i hand med en god välfärd. Vi har en stark och attraktiv arbetsmarknad och det händer mycket positivt i Töcksfors. Det finns mycket att bygga vidare på. ARBETSPENDLINGEN MELLAN NORGE och Värmland är större än den över Öresund vilket vittnar om en väldigt stor arbetsmarknadsregion. Detta har bidragit till att E18 byggs om och görs fyrfilig sista biten till Norge. Nya E18, som Kjell benämner som pulsådern här i Värmland, står klar den 30 september. MEN VÄGEN TILL ÅRJÄNG från Karlstad är kantad av långtradare längs de snirkliga vä- garna. Hamnar du bakom en långtradare är det säkrast att finna sig i det och inte chansa, utan i stället njuta av naturen. SHOPPING I CHARLOTTENBERG. Några mil norr om Töcksfors ligger Charlottenberg. Även hit vallfärdar norrmännen för att göra stora klipp, och handelsytan utökas undan för undan när nya butiker etablerar sig. Foto: Tore Tobiasson Vi har ju ingen järnväg, men det är min framtidsvision att en sådan ska finnas. Rakaste vägen från Stockholm till Oslo går ju via oss. Jag tror att det är en miljöfråga som kommer att aktualiseras så småningom, men då är jag nog inte här längre, säger han och skrattar varmt. Text: Henrik Landström OM ÅRJÄNG Årjäng har invånare, sjöar och 100 mil stränder på en yta av omkring 16 kvadratmil. Inom tio mil från Oslo (närmsta storstaden) bor två miljoner människor. Fokus placerade Årjäng på en 49:e plats i sin årliga kommunranking. När företaget Soliditet på uppdrag från Veckans affärer skulle utse kommunen med bäst företagsklimat hamnade Årjäng högst upp, med en tillväxt på 13,5% och högst antal aktiebolag per 1000 invånare (30,8). Sedan 1998 har arbetslösheten sjunkit från drygt 15 procent till dagens notering strax under 2 procent. Foto: Tore Tobiasson

7 S P E N A T volvo i arvika Möjligheternas företag Ett världsledande företag, mitt inne i de djupa Värmlands skogarna? Javisst Volvo i Arvika tillverkar hjullastare i absolut världsklass. Med mer än hundraåriga anor producerar och levererar vi våra hjullastare till hela världen med Volvos kärnvärden som ledstjärnor: kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Volvo Construction Equipment HAR DU SETT FÖR LITE AV SOLEN I SOMMAR? DÅ KAN VI I KARLSTAD HJÄLPA TILL. Vi tror att både människor och företag utvecklas bättre i en lite gladare och soligare stad. Vill du vara med? Välkommen in på karlstad.se AkzoNobel Casco Adhesives kunder är tillverkare av spånskivor, möbler, trägolv och limträprodukter. Företaget har varit en av föregångarna i utvecklingen av nya koncept när kunderna ställt högre krav på både miljöhänsyn och prestanda. Marknaden för våra produkter är enorm. Ta bara de limmade träbalkar som bär upp taken i arenor, kongresshallar och andra stora utrymmen. Det är ett område som är väldigt stort och där vi varit mycket framgångsrika, berättar platschef Eva Gustafsson på fabriken i Kristinehamn. Något som utmärker Casco Adhesives är att kunderna idag inte bara erbjuds färdiga produkter, utan helhetslösningar som innefattar teknisk service och support. Med omkring 250 anställda är företaget en av de större arbetsgivarna i Kristinehamns kommun. Fabriken anlades just här på grund av de goda kommunikationerna. Här går E18 och järnvägen förbi och över Vänern fi nns goda möjligheter till sjötransporter. Vänern är mycket viktig för transporten av råvaror till vår fabrik och jag tror att vi kommer att kunna erbjuda ännu fl er transporter med både järnväg och båt. Det är en konkurrensfördel när våra kunders miljökrav ökar. Om AkzoNobel Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier. Med en proformaomsättning på cirka SEK 133 miljarder 2007 är vi världens största färgföretag. Som stor producent av specialkemikalier förser vi företag världen över med högkvalitativa råvaror till produkter som är nödvändiga i människors vardag. Vi tänker på framtiden men agerar i samtiden. Vi brinner för att introducera nya idéer och utveckla hållbara koncept för våra kunder. Det är därför våra medarbetare i mer än 80 länder arbetar för att leverera morgondagens svar idag. I Sverige har AkzoNobel ca 4000 anställda på ett 20-tal platser. Miljöarbetet är en avgörande faktor för Casco Adhesives, som hanterar medel som kan vara problematiska ur miljöhänseende. Vår utmaning är att ta fram de lösningar våra kunder behöver. Kraven ökar hela tiden limmet ska kunna torka snabbare, samtidigt som det ska vara mer miljövänligt. Därför blir vår forskning och utveckling oerhört viktig. Vi levererar exempelvis stora mängder lim till möbel- och golvkunder, och eftersom de ställer mycket höga miljökrav på sina produkter måste vi nå upp till dessa och ständigt nå nya framgångar inom miljöarbetet.

8 Här är ingen orolig Uddeholm i Hagfors har lyckats bra med rekryteringen. Maria Norberg, Cecilia Johnsson och Eva Sjöqvist- Persson är tre tjejer som axlat viktiga positioner på en av Sveriges mest expansiva arbetsplatser. De är också några av de allt fler yngre familjer som funnit lugnet och livskvalitén på den värmländska landsbygden. Foto: Uddeholm Här sitter man inte och väntar på att saker ska hända. Man tar tag i dem. Det är inte svårare än så i Värmland. MARIA NORBERG FORTSÄTTER förklara hur den typiske värmlänningen fungerar genom ett exempel. I Ekshärad ville ortsborna ha kvar sin skidbacke. När ingen annan ville driva den bestämde de sig för att göra det själva. Att man inte ska ge sig är Maria själv ett bra exempel på. Uppvuxen i Hallstahammar i Västmanland åkte hon norrut för att lära sig mer om metallurgi vid Luleå universitet. Hon tog examen 1995, precis då arbetsmarknaden var som svårast, och när hennes man fick i uppdrag att starta en gruva en bit ifrån Hagfors ringde hon till Uddeholm som just då sökte trainees. Jag nära på terroriserade dem. Det slutade lyckligt och de anställde mig som den första traineen. När man precis gått ut skolan vill man ju komma in på arbetsmarknaden. Men jag tror samtidigt att när man väl har flyttat till Värmland så blir man kvar. Vi skulle egentligen bara vara här i ett halvår och sedan dra vidare. Nu är det svårt att tänka sig att bo någon annanstans. IDAG ÄR MARIA CHEF för affärsområdet High Performance Steel på Uddeholm. Arbetet innebär en hel del resor, något som hon tror bidragit till att hon sällan känner behov av att komma bort. Men även utan de många resorna i jobbet skulle hemmet förbli favoritplatsen. Naturen, lugnet och mentaliteten här gör att man vill stanna. Människorna är så otroligt positiva. EVA SJÖKVIST-PERSSON ÄR chef för metallurgin vid Uddeholm och hon känner igen sig. Sommaren i Värmland är för fin för att semestra bort. Då vill man ju vara här. Det är väl på hösten som det kan vara trevligt att åka bort nån gång, eller på vintern, en skidsemester kanske? TILL SKILLNAD MOT för Maria, som började som trainee, var Evas jobb mitt i prick. Det passade perfekt mot bakgrund av min utbildning. Men jag har ändå alltid valt det som varit bäst för tillfället. I början hade jag ingen långsiktig plan för framtiden, säger hon. CECILIA JOHNSSON ÄR Uddeholms miljöchef och den enda av de tre som är uppvuxen i Värmland. Efter flera års studier i Umeå valde hon att flytta tillbaka till Värmland för att bilda familj och börja arbeta, samtidigt som hon doktorerade vid Sahlgrenska på distans. När hon några år senare började vid Uddeholm märkte hon att fler yngre människor i samma ålder kommit dit. Populariteten har bidragit till betydligt högre huspriser, men Värmland är fortfarande en av de absolut billigaste platserna i landet, så lågt att nyproduktion inte lönar sig eftersom man får minst två befintliga hus med tomter till priset av ett nytt hus, utan tomt. INGEN AV TJEJERNA verkar ett dugg orolig för framtiden. Kanske beror det lite på att de smittats av den värmländska mentaliteten. Men mest beror det nog på att livet verkar gå som på räls. De har funnit sina drömhus, sin familj och stabila och utvecklande jobb. Nu arbetar vi mycket med att undersöka Du tänker väl klimatsmart? Du kan träffa på vår kartong i din mataffär när du köper juice eller yoghurt, nudelsoppa i Japan, spagetti i Italien eller choklad i Holland. Var sjätte förpackning i världen som innehåller något flytande är tillverkad av kartong från Skoghalls Bruk. 8

9 för framtiden hur Uddeholm ska kunna tillverka ännu större volymer, säger Eva. CECILIA MENAR ATT hon fått en bra överblick över Uddeholms verksamhet genom att vara runt och rota på alla områden. Det går att röra sig även över gränsen mellan produktion och marknad, och det finns interna utbildningsprogram för att säkra kompetensen på flera områden. Det där fick jag också höra direkt när jag kom hit. Man kan testa olika saker och utvecklas länge, det här är ett ställe där det händer mycket hela tiden, fyller Maria i. Men något måste de väl ändå sakna från stadslivet? Jag saknar restaurangerna, säger Maria. Men det är också det enda. Det räcker egentligen med de möten man har i storstäderna, fortsätter Eva. När jag bodde i Stockholm åkte jag ändå gärna iväg från stan på helgerna. Nu gör man mer saker när man väl är där, går på teater exempelvis. Man tänker mer på möjligheterna. UDDEHOLM ÄR ETT högteknologiskt företag inom den tunga industrin, en arbetsplats som alltid dominerats av män. Men Eva, Maria och Cecilia är några av dem som visat att industrin kan erbjuda stora möjligheter för både kvinnor och män med olika typer av bakgrunder och utbildningar. På jobbet arbetar de i en internationell miljö med världsledande utveckling av material som får allt större betydelse för vår framtid. Men Maria berättar att situationen kan vara den omvända i butiken på vägen hem. Cecilia Johnsson Maria Norberg Det jag tycker är mest speciellt med Värmland är det här med att alla känner alla. Om man kommer in i en affär som inte tar kort händer det ofta att expediten i stället tar fram en lista och säger Nejdå, det gör ingenting, jag skriver upp dig här så kommer du in och betalar när du har pengar på dig. Jag var helt förundrad över det här i början. Text och foto: Mats Hellström Eva Sjöqvist-Persson 9

10 Här växer ett nytt kompetenscentrum fram Företag från skilda branscher lockas till Hammarö När militären marscherade ut från Sätterstrand på Hammarö stod kommunen med tomma och dammiga lokaler i ett lummigt och attraktivt område. Nu, bara två år senare, är en företagarpark upprättad. Hit söker sig allt fler och i centrum av uppmärksamheten står ett nytt, hypermodernt testlabb för regionens många IT-företag. VI SPOLAR TILLBAKA bandet två år och låter Olle Biorklund, etableringsansvarig på Sätterstrand, förklara skeendet från då till nu. Compare, den regionala klusterbildning som organiserar IT-företagen och är gemensamt språkrör för dem, började tillsammans med kommunledningen och några företag prata om ett oberoende testlabb. OLLE BIORKLUND LER och berättar att några inom kommunen nickade jakande utan att nog riktigt veta vad de höll med om. Tanken var att testlabbet skulle vara oberoende för att alla företag i regionen skulle kunna få tillgång till det för att kunna komma och testa sina applikationer. Kommunen och Compare sökte pengar, fick pengar och i juni förra året stod det färdigt. TOTALT RÖR DET SIG OM 300 kvadratmeter där de flesta redan tagits i anspråk. Runtom i hela området lämnade militären efter sig omkring kvadratmeter tomma lokaler, men av det återstår idag bara Vi vill gärna ha företag från olika branscher som slår sig ner här för att göra affärer. Idag finns 14 företag, i lika många branscher. När en revisionsbyrå möter ett IT-företag kan det uppstå affärsmöjligheter. Blandningen var oerhört viktig för oss, det blir lättare låsningar när man möter samma sorts företag, säger Olle Biorklund. I DE LUMMIGA MILJÖERNA har ett antal mötesplatser skapats. Det finns ett bad, en restaurang, en golfbana, för att bara nämna några av faciliteterna som tillkommit i syfte att skapa en trivsam miljö för företagen. IDAG ÄR EN UTBYGGNAD av testlabbet snart färdig. 230 nya kvadratmeter ska fyllas, en yta byggd på givna kundorder. Hammarö kommun bygger och investerar, sedan hyr de ut till Compare Holding som i sin tur hyr ut till slutkunderna. Testlabbet är nära på unikt i ett europeiskt perspektiv Olle Biorklund berättar att det kanske finns ett eller två likadana labb i hela Europa. Projektledaren för Compare testlabb, Sven Wedemalm, har varit med på resan från det att representanter från Compares medlemsföretag skulle utföra en förstudie på testlabbet. Men resan började året innan jag kom in i leken, när Compare fick i uppdrag av landshövdingen att skapa ett kompetenscenter i samarbete med våra ICT-företag, berättar han. Strax innan jul 2006 presenterades projekteringsplanen och ett halvår senare var testlabbet redo att ta emot sin första pilotkund. Ett år senare är labbet föremål för studieresor för företag från hela världen. Vi har jobbat hårt under 2008 med att bygga innehåll och vi har fått våra första testuppdrag. Just nu gör vi bland annat ett pilotprojekt på en programvara där vi är en del av ett pan-europeiskt projekt. SVEN WEDEMALM GLÄDS över mixen av företag ute på Sätterstrand och han berättar Just nu håller det aktuella företaget på att locka med sig andra medicintekniska företag ut till den växande företagarparken. SVEN WEDEMALM BERÄTTAR om det fina samarbetet mellan Compare och Karlstads universitet och om den frukt han hoppas att samarbetet kommer att ge. Inom kort kommer universitetet att placera flera doktorander ute på Sätterstrand. Deras specialitet blir det kompetensområde som Compare har definierat säkerhet och kvalitetssäkring. Och samarbetet med universitetet är oerhört viktigt för projektets trovärdighet, menar Sven Wedemalm. Vi kommer samtidigt få något rum uppe på universitetet och så ska vi binda ihop universitetet och testlabbet kommunikationsmässigt. Vi säger att vi ska göra si och göra så, men det gäller ju att vi har muskler att göra det. Universitetet är en garant för att vi kommer att lyckas. NÄR VI VANDRAR BLAND träden berättar Olle Biorklund att en besökare från utlandet ut- Vi vill gärna ha företag från olika branscher som slår sig ner här för att göra affärer ivrigt om hur det gick till då han blev kontaktad av ett nystartat medicinskt företag. De kom hit och berättade att de ville etablera sig här. Jag frågade om de höll på med den typen av verksamhet. Nej, svarade de, Men kanske snart. De ville alltså redan nu etablera relationer med den typen av företag som håller till här ute, utifall de skulle dra igång något. ropade Här ser det ju ut precis som hos Microsoft. Fast vi vill ju att allting ska vara öppet för alla. Det är skillnaden, säger Olle Biorklund. Text och foto: Henrik Landström RÖSTER OM SÄTTERSTRAND Satsningen på Sätterstrand kring Compares testlabb kan bli något riktigt stort och bra därför ville vi gärna vara med från början Peter Engman, Atea Vi ser stora affärsmöjligheter för Coromatic i Värmland därför etablerar vi vårt fjärde kontor i landet här Maths Waxin, Coromatic Genom att förlägga vår testverksamhet till Sätterstrand kan vi genom högre kvalitet sänka kostnaderna och korta ner tiden till produktionssättning av nya IT-system och systemintegrationslösingar. Det här stärker ytterligare den svenska testsatsningen inom koncernen och därmed kan vi dra nya uppdrag och nya arbetstillfällen till regionen Mika Vikman, Sogeti 10

Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Gävleborgs län Hundraåriga traditioner fick nytt liv när Hanna och Jacob följde sina drömmar Snart kan Sveriges enda linneväveri lanseras stort över världen 22 GÄVLEBORG FÖRETAGANDE, UTBILDNING, KULTUR OCH LIVSKVALITET

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

fortsätter att rekrytera En knuff i rätt riktning FRÅN STAR WARS TILL ANDY WARHOL Jag blev rekommenderad att söka till Örnsköldsvik för att lyckas

fortsätter att rekrytera En knuff i rätt riktning FRÅN STAR WARS TILL ANDY WARHOL Jag blev rekommenderad att söka till Örnsköldsvik för att lyckas ÖRNSKÖLDSVIK 2009 ÖRNSKÖLDSVIKS MUSEUM FRÅN STAR WARS TILL ANDY WARHOL FRAMTIDENS BIORAFFINADERI MATLAGNING I HÖGA KUSTEN RIKTIGA INGENJÖRER Jag blev rekommenderad att söka till Örnsköldsvik för att lyckas

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Framtidens bränsle i våra tankar

Framtidens bränsle i våra tankar Hälsa som livsstil Framtidens bränsle i våra tankar Trycket i våra tankar och värmeväxlare är ofta extremt högt. Precis lika höga är kraven på tillverkning. Det handlar om att hitta smarta lösningar till

Läs mer

Valde rätt. Världen investerar i Örnsköldsvik. evenemang. & festivaler. stora satsningar på sanmina sci SM-guld, bara ett steg på vägen

Valde rätt. Världen investerar i Örnsköldsvik. evenemang. & festivaler. stora satsningar på sanmina sci SM-guld, bara ett steg på vägen ÖRNSKÖLDSVIK 2013 Missa inte våra evenemang & festivaler Valde rätt Com Hems etablering gav 200 nya arbetstillfällen Bícky Chakrabortys hotellsatsning vid inre hamnen Världen investerar i Örnsköldsvik

Läs mer

Svenska kluster. Future Position X. Cluster 55. Forskningssamarbete. Möt Europas ledande kluster som bygger morgondagens smarta samhälle.

Svenska kluster. Future Position X. Cluster 55. Forskningssamarbete. Möt Europas ledande kluster som bygger morgondagens smarta samhälle. MEDFÖLJER MEDFÖLJER COMPUTER COMPUTER SWEDEN JUNI SWEDEN 2012 NOVEMBER 2011 Svenska kluster Etablering för framgång Future Position X Möt Europas ledande kluster som bygger morgondagens smarta samhälle.

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen Nr1 2012 OOOPS genberg har gjort det igen Veronika Luxemburg stoppa tjuven Så skyddar du ditt företag mot inbrott + anno 1980 exin fixar kontoret conny petrén etablerar västerås företagsguide aron Ledstjärnan

Läs mer

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan

EMPORIA. Moderna kontorsytor lockar företag till SKYLTBUTIKEN. Han sätter Malmö på Life science-kartan POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR Rekordmånga skåningar driver företag Företagsamheten i Skåne slog rekord förra året och andelen kvinnor med egna företag är fler än någonsin. Nyckeln till en växande Öresundsregion

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP Artisten, Göteborg, 7 december 1999 Denna dokumentation innehåller ett sammandrag av inläggen vid konferensen Musik & entreprenörskap på Artisten i Göteborg den 7 december 1999.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborg Business Region. business business HELSINGBORG BJUV BÅSTAD HELSINGBORG HÖGANÄS KLIPPAN LANDSKRONA SVALÖV ÅSTORP ÄNGELHOLM ÖRKELLJUNGA REGION PEABs MATS PAULSSON SATSAR PÅ SIN HEMBYGD SIDAN 4 KLICKET ETT VÄRLDSLEDANDE PATENT SIDAN

Läs mer

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2

Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Jacob Forsell Foto: August Åberg Visionen om att bli södra Stockholms starkaste kunskapscentrum sidan 2 Foto: Fredrik Welander Foto: Stefan Forsell KunsKapsKommunen De vann SM i ungt företagande

Läs mer

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare

INPU 3/2010. Därför blev. en succé. Så gror bolagen på ideon innovation i lund. tema: ungt företagande. råd till unga företagare INPU EN TIDNING FÖR FÖRETAGARE 3/2010 tema: ungt företagande Därför blev a2 designers en succé 3 råd till unga företagare Så gror bolagen på ideon innovation i lund Wilson Creative i Kalmar växer Fyra

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

johan söderström En smart lägenhet Camera Natura Systemair Uppdaterad ABB-coach MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2011 ÅRGÅNG 7

johan söderström En smart lägenhet Camera Natura Systemair Uppdaterad ABB-coach MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2011 ÅRGÅNG 7 MAGASINET TILL DIG SOM SKAPAR DET NYA VÄSTMANLAND NR 4 2011 ÅRGÅNG 7 Nr4 2011 En smart lägenhet fylld med hållbara lösningar Camera Natura drar naturfotoeliten till Västerås Systemair globalt ventilationsnav

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer