Värmland. moderna. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm. Grönare Värmland med vindkraft. Sveriges bästa handelskommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmland. moderna. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm. Grönare Värmland med vindkraft. Sveriges bästa handelskommun"

Transkript

1 Värmland moderna en tidning om Värmland år 2008 Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm Landshövding Eva Eriksson om de unika klustersamarbeten som gett Värmland en plats på världskartan. Grönare Värmland med vindkraft Sveriges bästa handelskommun Mentor för Europas nya demokratier Medföljer som bilaga i Dagens Industri i september 2008.

2 Värmland mot en ljus framtid Värmland har lyckats bra. Den slutsatsen kan Eva Eriksson, landshövding i Värmlands län, dra efter snart 30 år i både den nationella och den regionalpolitiska hetluften. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm, säger hon. Foto: Karl-Åke Nilsson/bildarkivet.se DET GÄLLER ATT GRÄVA där man står, att inte tro att gräset är grönare på andra sidan och därigenom missa allt bra som finns rakt framför näsan på en. Tror man på det så är Värmland ett lätt län att jobba med om man frågar Eva Eriksson. Vi har ju hört domedagshistorier om att basindustrin skulle försvinna helt. Men så har det ju inte alls blivit. Däremot måste vi bestämma oss för vad vi är bäst på och arbeta för att utveckla det. EVA ERIKSSON HAR VARIT kommunalråd, riksdagsledamot och regionråd. Hon var med och byggde upp Västra Götalandsregionen och har varit vice partiordförande i Folkpartiet. Det är utifrån de erfarenheterna hon talar om den starka värmländska basindustrin som grunden även till fortsatta framgångar i länet. Värmland har de senaste åren varit en av de regioner som lyckats extra väl i ett allmänt mycket gott konjunkturläge. I tider då det pratas om en kraftig avmattning i världskonjunkturen ser Eva Eriksson med tillförsikt på länets framtid. Att bestämma sig för att bli det moderna, innovativa länet är viktigt, och att man inser att det går att nå dit genom tillräckligt bra samarbeten. VÄRMLANDS GEOGRAFISKA position kan i sig fungera som drivkraft till att göra lite mer. Det är en bit till storstäderna och därför är det tydligt att man måste ta eget ansvar. Ingen kommer att göra det åt oss. Många tänker att det är någon annan som ska fatta besluten och ta tag i problemen, eller att det inte spelar någon roll eftersom Bryssel ändå bestämmer allt. Men så är det inte. Vi måste själva dra nytta av de nationella och internationella besluten, göra det till något positivt. Det är svårt, men det går. Och de viktigaste besluten fattas faktiskt här. Ett exempel är försvarsnedläggningen som vi klarade av på ett fantastiskt bra sätt. NYCKELN STAVAS SAMARBETE och att våga ta för sig på den globala marknaden. Det är lätt att tänka att tillväxtländer som Kina tar jobben ifrån oss. Men vi är en del av tillväxten där och den ger oss enorma möjligheter! OM DET FINNS ETT HOT så är det alltså att man inte lyckas ta tillvara på de möjligheter som finns. Högskolornas och universitetens nära samarbete med näringslivet och det offentliga lägger grunden för vår globala konkurrenskraft. Här har Värmland lyckats bra med klustersamarbeten och utbildningar som tagits fram i samarbete med näringslivet. Värmland är idag välkänt inom EU för klusterbildningarna inom IT, stål och verkstad och pappers- och massaindustrin. Regionen har blivit ett föredöme för andra länders satsningar på regionala samarbeten. Men det finns potential för mycket mer. Eva Eriksson vill nå ut till fler och göra det ännu mer känt vilka möjligheter som finns i Värmland. Det räcker, som hon säger, inte bara med att vi vet. Hur ska ni göra för att folk ska bli medvetna om det moderna Värmland? Vi ordnar seminarium och skriver mycket om det. Den här tidningen är ju en del av detta. Jag vill också att beslutsfattarna ska sitta mindre i sina sammanträdesrum och istället vara ute bland folk och visa upp vad Värmland är idag. Vetskapen om vilka möjligheter som finns skapar i längden intresse för ungdomar att utbilda sig och satsa, och det är jätteviktigt för att vi hela tiden ska kunna gå framåt! Text: Mats Hellström Foto: Hans M Karlsson BILAGAN GES UT AV LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV: Joachim Gustafsson Informationschef Telefon Medföljer som bilaga i Dagens Industri i september makes you visible Projektledare: Jonatan Liljebäck Redaktör: Mats Hellström vxl Stålg Uppsala Text: Mats Hellström Henrik Landström Grafisk form: Anna Hammarbäck Repro: JMS Tryck: DNEX 2

3

4 Värmland i världen Länsstyrelsen har nått stor framgång i EU:s Nordsjöprogram. Av totalt 15 godkända projektansökningar från länderna runt Nordsjön leder Länsstyrelsen i Värmlands län ett projekt och deltar i ytterligare två. GENOM ATT UTNYTTJA sina internationella kontakter har Värmland kunnat bygga ett givande partnerskap med olika regioner i Nederländerna, Belgien, Tyskland, Norge och Storbritannien. DEN TOTALA budgetomslutningen på de tre projekten inom Nordsjöprogrammet är drygt 20 miljoner euro och såväl kommuner i länet som Karlstads universitet och IT-klustret Compare medverkar. I Arvika hoppas man att ett av projekten, Climate Proof Areas, ska stärka kommunens redan ledande position när det gäller beredskap inför översvämningar till följd av klimatförändringar. Länderna vi arbetar med har stora erfarenheter av de här frågorna efter att ha levt med problemen länge. Det är väldigt intressant att studera Nederländernas flera hundra år gamla översvämningsskydd, och i hamnen i Hamburg är det upp till 8 meter i skillnad mellan vattnets min- och maxnivå. Det ställer givetvis stora krav på åtgärder, förklarar Arvika kommuns gatuchef Anders Norrby. UPPRINNELSEN TILL Climate Proof Areas var projektet Flows som genomfördes för några år sedan i samarbete med Länsstyrelsen och gav mycket intressant information om hur andra länder jobbar med beredskap. Climate Proof Areas kan sägas vara en fortsättning på det projektet och syftet är att ta reda på vad som krävs för att säkra staden vid troliga klimatförändringar. Det här är en pilotstudie och tanken är att den också ska komma många andra kommuner till del i framtiden, säger Anders Norrby. Text: Mats Hellström Climate Proof Areas Handlar också om att minska risken för översvämningar i framtiden och leds av Directorate-General of Public Works and Water Management, Department Zeeland i Nederländerna. Projektet är framför allt viktigt för Arvika kommun, som redan idag ligger mycket långt framme i Sverige när det gäller att bygga upp ett långsiktigt skydd mot översvämningar. Även i detta projekt deltar SMHI (för att ge Arvika expertstöd om möjliga framtida lokala nederbördsoch vattennivåscenarier), samt SGI (för att utveckla verktyg och metoder för anpassning till höga vattennivåer eller extrema skyfall). E-CLIC Ett viktigt utvecklingsprojekt där Länsstyrelsen är projektägare. Det övergripande syftet med E- CLIC (European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services) är att stimulera innovation genom att etablera åtta nya europeiska samverkande innovationscenter för bredbands- och mediatjänster. Målet är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i Nordsjöregionen och om möjligt ett nytt Nordsjökluster. Från värmländsk sida deltar, förutom Länsstyrelsen, det värmländska IT-klustret Compare och Karlstads universitet. Det värmländska E-CLIC-centret kommer att vara lokaliserat både i Karlstads universitets nya teknikhus och vid Compares testlabb vid Sätterstrand. SAWA Handlar om att minska riskerna för översvämningar, ras och skred i Vänern och Göta Älv vid framtida klimatförändringar. Projektet leds av Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer vid Stadt Hamburgs Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. SAWA är framför allt inriktat på att bygga upp kunskaper om t.ex. sårbarhet och lokala anpassningsmetoder samt att höja beredskapen för framtida högre vattennivåer. Förutom länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland deltar från svensk sida Karlstads kommun, Karlstads universitet, SGI och SMHI. Även Vattenmyndigheten för Västerhavet och Räddningsverket stöder projektet. En mentor för nya demokratier VÄRMLANDS UTBYTE MED länet Heves i Ungern började långt innan Ungern blev medlem i EU skrevs det första samarbetsavtalet på. Det innebar gemensamma ansträngningar och erfarenhetsutbyte inom administration, utbildning, kultur, ekonomi, handel, turism ungdomsverksamhet, sport och europeisk affärsverksamhet GICK HEVES systerlän i Rumänien, Covasna, med i samarbetet och det utökades till att även omfatta miljövård, sociala frågor och utveckling av glesbygden. VÄRMLAND HAR UNDER samarbetet fungerat som mentor för båda länen i förberedelserna för respektive länders EU-medlemskap, bland annat i frågor som rör användandet av EU-medel. SEDAN UNGERN 2004 och Rumänien 2007 blivit medlemmar i EU har samarbetet ännu mer kommit att handla om EU-relaterade problem, såsom den åldrande befolkningen, ungdomsfrågor och hållbar utveckling. I ett projekt har exempelvis en modell utvecklad av Karlstads universitet använts för att höja kompetensen inom det sociala området. Tillsammans med ytterligare ett par länder finns även samarbetet som syftar till att utveckla träningsprogram för fosterföräldrar och till att höja nivån på äldrevården i de deltagande länderna. 4 Euroweek är ett tillfälle för värmländska skolungdomar att träffa ungdomar från Ungern och Rumänien.

5 Det finns en oslagbar kompetens i regionen Kanadensiska GL&V vill aldrig lämna Karlstad Ett och ett halvt år efter etableringen i Karlstad kan Daniel Pålsson, försäljningschef på det kanadensiska företaget GL&V, känna sig nöjd. Karlstadskontoret står för 10 procent av företagets totala omsättning och har blivit en av nycklarna till företagets fortsatta utveckling. FAKTA Det kanadensiska företaget Groupe Laperrière & Verreault Inc, förkortat GL&V, är ett världsföretag inom området processteknologi. GL&V är specialiserat på lösningar för separering av vätskor och fasta ämnen. HÖSTEN 2006 KÖPTE Metso Paper det Karlstadsbaserade företaget Kvaerner Pulping. EU motsatte sig den monopoleffekt som köpet skulle innebära, vilket resulterade i att Torontobörslistade GL&V passade på att köpa en del av Kvaerner Pulpings och Metso Papers verksamhet. I samband med köpet, som gick igenom den första januari 2007, flyttade GL&V sitt globala huvudkontor för kemisk massa till Karlstad. ÄVEN METSO PAPER, Andritz och Voigth har sina svenska huvudkontor i Karlstad, vilket ger en fingervisning om den kompetens regionen erbjuder. Daniel Pålsson talar varmt om klusterbildningen Paper Province, som universitetet och massaindustrin har skapat, och menar att etableringen i Karlstad var självklar. Vi har världens bästa teknik inom vårt område, och Paper Province har verkligen lagt grunden för en intressant miljö där vi kan fortsätta driva utvecklingen framåt. IDAG HAR GL&V 35 personer anställda i Karlstad och ett 20-tal inhyrda konsulter. Totalt har koncernen drygt anställda och omsätter cirka 700 miljoner dollar årligen. DANIEL PÅLSSON LER och ställer den rykande kaffekoppen på bordet när han kommer att tänka på en händelse som speglar företagets verksamhet. Jag fick nyligen ett brev från SAS där det stod Du är värdefull för oss. Jag hade fått dubbel guldstatus. Då reser man mycket, säger han. RESANDET TILL TROTS så talar Daniel Pålsson varmt om Karlstad och regionen och påpekar att det aldrig kommer att bli aktuellt att flytta kontoret därifrån. Det finns kompetens i regionen som är i det närmaste oslagbar. Den finns nu i våra medarbetares kunskap, och hos konsulter och tillverkare av utrustning. Rätt kompetens är plattformen vi bygger hela vår verksamhet på. Text och foto: Henrik Landström Microsoft ger ny energi till ditt träningspass Musiken är en bärande funktion som kan göra träningen roligare och får dig att orka lite mer. Det är en av grunderna bakom det revolutionerande system för musikhantering som snart kan finnas på ditt gym. För att få sätta ihop en musikmix till ett kommersiellt träningspass behövs tillstånd från alla upphovsrättsinnehavare av musiken. Det här har länge varit ett problem för träningsindustrin och gjort det tidsödande, komplicerat och dyrt att ta fram och distribuera en bra mix av musik på ett lagligt sätt. Lösningen ett system som kan hantera både musik och upphovsrätt har lyst med sin frånvaro. Tills nu. I samarbete med IT-konsulten Sogeti håller MusicPartner på att ta fram ett komplett system, skräddarsytt för just träningsindustrin. Vi bygger många av våra lösningar med Microsofts verktyg. I detta projekt har vi ett nära samarbete runt deras rykande färska teknik SilverLight. Tillämpningen är helt banbrytande för den här marknaden, berättar Jonatan Wirdegård, kundansvarig på Sogeti i Karlstad. Fredric Stenwreth, vd på MusicPartner, förklarar några av systemets funktioner: Det handlar om att ge instruktören ett bra stöd att enkelt hitta rätt musik, och med rätt verktyg få ut maximalt av medlemmens träning. Samtidigt kan nu branschens instruktörer och konceptleverantörer lagligt sätta ihop och distribuera såväl musik som instruktionsvideo till träningsanläggningarna. Suss Björklund, Nordisk produktchef på SATS Norden ser fördelarna: Ett system som MusicPartner har utvecklat är högaktuellt för SATS och i linje med flera utvecklingområden som pågår inom SATS. Både när det gäller att kunna erbjuda våra medlemmar mervärden och även för att kunna utveckla våra träningsprodukter och upplevelsen av dessa ännu mer. Det känns också spännande med tanken vad systemet även kan erbjuda i form av att våra medlemmar kan få tillgång till sin favoritträningsmusik även när de tränar på egen hand utanför ett SATS-center. Det hjälper oss att nå vår mission att hjälpa fler att träna regelbundet. Att få med skivbolagen har varit avgörande, och att de stöttat idén är en stor framgång för MusicPartner och Sogeti, men också för möjligheten att sprida musik på ett modernt och kommersiellt hållbart sätt i framtiden. Vi brinner alla för det här projektet och längtar efter att lansera det. Det kommer bli väldigt spännande, säger Jonatan Wirdegård. OM SOGETI: Sogeti är en av Sveriges största IT- konsulter med drygt anställda i Sverige och 20 kontor i bland annat Stockholm och Karlstad. Affärsidén är att bygga långsiktiga partnerskap som bygger på stor tillit och en stark lokal närvaro på kundens hemmaplan. Sogeti har totalt medarbetare i 14 länder världen över. MusicPartner är redan idag störst på musiklösningar i friskvårdsbranschen och det nya systemet utvecklas nu i nära samarbete med kunderna.

6 Sveriges bästa handelskommun När Handelns utredningsinstitut och tidningen Market förra året skulle utse Sveriges bästa handelskommun föll valet på Årjäng. Utnämningen är ett kvitto på att kommunen aktivt har satsat på att utnyttja gränshandelns möjligheter och idag är jobbpendlingen större mellan Värmland och Norge än över Öresund. Foto: Henrik Landström INNAN AVRESAN TILL ÅRJÄNG hamnar jag i en konversation med en karlstadsbo. När jag berättar vart jag ska bege mig skrattar hon till och säger att jag nog kan få svårt att höra vad de säger i Årjäng eftersom de är så pass influerade av norrmännen. Då förklarar jag att det är just därför, på grund av relationen till Norge, som jag ska åka dit. Kjell Ericsson, avgående kommunalråd i Årjäng med 13 år på posten bakom sig, ler när jag berättar om mötet. Det kan nog vara så, men vi som jobbar i offentliga sammanhang bör du förstå, säger han och skrattar gott. NORRMÄNNEN HAR VERKLIGEN satt sin prägel på den vackra kommunen som erbjuder sjöar och 100 mil stränder. Hotellet jag bor på, det nybyggda Norlandia, är finansierat av många lokala stödgivare, men även norska Conceptor har hjälpt till samma företag som ska börja bygga det nya köpcentret i Töcksfors till hösten och som har investerat mycket pengar i Årjängs centrum. NORSKA OLAV THON-GRUPPEN har redan investerat i köpcentrum i både Charlottenberg och Töcksfors, en affärsrelation som faktiskt inleddes av en slump. Jag mötte Olav Thon på ett företagsseminarium om näringsliv i gränsbygd, berättar Kjell Ericsson. Han frågade mig Vad skulle du säga om jag byggde ett köpcentrum i din kommun?. Och jag svarade att det lät som en fin idé. 6 KÖPCENTRET PLANERADES till kvadratmeter och efter bara två veckor besökte Olav Thon Årjäng med en detaljplan. Bygglovet blev klart relativt snabbt och första spadtaget togs september I oktober 2005 stod de kvadratmetrarna i Töcksfors shoppingcenter redo att invaderas av köpsugna norrmän. På köpet hade man fått omkring 400 nya arbetstillfällen i kommunen. FÖRSTA ÅRET OMSATTE shoppingcentret 550 miljoner kronor, en summa som tål att jämföras med kommunens tidigare omsättning på 600 miljoner kronor även det en stor summa för en så pass liten kommun. KJELL ERICSSON BERÄTTAR också om Årjängs resa från småbrukarbygd till att idag vara en småföretagarkommun med 2000 registrerade företag. Han menar att resan har varit tämligen smärtfri och att Gnosjöandan i kommunen är grunden till den goda välfärden. Förra året omsatte Årjängs kommun hela 1,76 miljarder kronor och utnämndes av Handelns utredningsinstitut och tidningen Market till Sveriges bästa handelskommun. Ett bra näringsliv går hand i hand med en god välfärd. Vi har en stark och attraktiv arbetsmarknad och det händer mycket positivt i Töcksfors. Det finns mycket att bygga vidare på. ARBETSPENDLINGEN MELLAN NORGE och Värmland är större än den över Öresund vilket vittnar om en väldigt stor arbetsmarknadsregion. Detta har bidragit till att E18 byggs om och görs fyrfilig sista biten till Norge. Nya E18, som Kjell benämner som pulsådern här i Värmland, står klar den 30 september. MEN VÄGEN TILL ÅRJÄNG från Karlstad är kantad av långtradare längs de snirkliga vä- garna. Hamnar du bakom en långtradare är det säkrast att finna sig i det och inte chansa, utan i stället njuta av naturen. SHOPPING I CHARLOTTENBERG. Några mil norr om Töcksfors ligger Charlottenberg. Även hit vallfärdar norrmännen för att göra stora klipp, och handelsytan utökas undan för undan när nya butiker etablerar sig. Foto: Tore Tobiasson Vi har ju ingen järnväg, men det är min framtidsvision att en sådan ska finnas. Rakaste vägen från Stockholm till Oslo går ju via oss. Jag tror att det är en miljöfråga som kommer att aktualiseras så småningom, men då är jag nog inte här längre, säger han och skrattar varmt. Text: Henrik Landström OM ÅRJÄNG Årjäng har invånare, sjöar och 100 mil stränder på en yta av omkring 16 kvadratmil. Inom tio mil från Oslo (närmsta storstaden) bor två miljoner människor. Fokus placerade Årjäng på en 49:e plats i sin årliga kommunranking. När företaget Soliditet på uppdrag från Veckans affärer skulle utse kommunen med bäst företagsklimat hamnade Årjäng högst upp, med en tillväxt på 13,5% och högst antal aktiebolag per 1000 invånare (30,8). Sedan 1998 har arbetslösheten sjunkit från drygt 15 procent till dagens notering strax under 2 procent. Foto: Tore Tobiasson

7 S P E N A T volvo i arvika Möjligheternas företag Ett världsledande företag, mitt inne i de djupa Värmlands skogarna? Javisst Volvo i Arvika tillverkar hjullastare i absolut världsklass. Med mer än hundraåriga anor producerar och levererar vi våra hjullastare till hela världen med Volvos kärnvärden som ledstjärnor: kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Volvo Construction Equipment HAR DU SETT FÖR LITE AV SOLEN I SOMMAR? DÅ KAN VI I KARLSTAD HJÄLPA TILL. Vi tror att både människor och företag utvecklas bättre i en lite gladare och soligare stad. Vill du vara med? Välkommen in på karlstad.se AkzoNobel Casco Adhesives kunder är tillverkare av spånskivor, möbler, trägolv och limträprodukter. Företaget har varit en av föregångarna i utvecklingen av nya koncept när kunderna ställt högre krav på både miljöhänsyn och prestanda. Marknaden för våra produkter är enorm. Ta bara de limmade träbalkar som bär upp taken i arenor, kongresshallar och andra stora utrymmen. Det är ett område som är väldigt stort och där vi varit mycket framgångsrika, berättar platschef Eva Gustafsson på fabriken i Kristinehamn. Något som utmärker Casco Adhesives är att kunderna idag inte bara erbjuds färdiga produkter, utan helhetslösningar som innefattar teknisk service och support. Med omkring 250 anställda är företaget en av de större arbetsgivarna i Kristinehamns kommun. Fabriken anlades just här på grund av de goda kommunikationerna. Här går E18 och järnvägen förbi och över Vänern fi nns goda möjligheter till sjötransporter. Vänern är mycket viktig för transporten av råvaror till vår fabrik och jag tror att vi kommer att kunna erbjuda ännu fl er transporter med både järnväg och båt. Det är en konkurrensfördel när våra kunders miljökrav ökar. Om AkzoNobel Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier. Med en proformaomsättning på cirka SEK 133 miljarder 2007 är vi världens största färgföretag. Som stor producent av specialkemikalier förser vi företag världen över med högkvalitativa råvaror till produkter som är nödvändiga i människors vardag. Vi tänker på framtiden men agerar i samtiden. Vi brinner för att introducera nya idéer och utveckla hållbara koncept för våra kunder. Det är därför våra medarbetare i mer än 80 länder arbetar för att leverera morgondagens svar idag. I Sverige har AkzoNobel ca 4000 anställda på ett 20-tal platser. Miljöarbetet är en avgörande faktor för Casco Adhesives, som hanterar medel som kan vara problematiska ur miljöhänseende. Vår utmaning är att ta fram de lösningar våra kunder behöver. Kraven ökar hela tiden limmet ska kunna torka snabbare, samtidigt som det ska vara mer miljövänligt. Därför blir vår forskning och utveckling oerhört viktig. Vi levererar exempelvis stora mängder lim till möbel- och golvkunder, och eftersom de ställer mycket höga miljökrav på sina produkter måste vi nå upp till dessa och ständigt nå nya framgångar inom miljöarbetet.

8 Här är ingen orolig Uddeholm i Hagfors har lyckats bra med rekryteringen. Maria Norberg, Cecilia Johnsson och Eva Sjöqvist- Persson är tre tjejer som axlat viktiga positioner på en av Sveriges mest expansiva arbetsplatser. De är också några av de allt fler yngre familjer som funnit lugnet och livskvalitén på den värmländska landsbygden. Foto: Uddeholm Här sitter man inte och väntar på att saker ska hända. Man tar tag i dem. Det är inte svårare än så i Värmland. MARIA NORBERG FORTSÄTTER förklara hur den typiske värmlänningen fungerar genom ett exempel. I Ekshärad ville ortsborna ha kvar sin skidbacke. När ingen annan ville driva den bestämde de sig för att göra det själva. Att man inte ska ge sig är Maria själv ett bra exempel på. Uppvuxen i Hallstahammar i Västmanland åkte hon norrut för att lära sig mer om metallurgi vid Luleå universitet. Hon tog examen 1995, precis då arbetsmarknaden var som svårast, och när hennes man fick i uppdrag att starta en gruva en bit ifrån Hagfors ringde hon till Uddeholm som just då sökte trainees. Jag nära på terroriserade dem. Det slutade lyckligt och de anställde mig som den första traineen. När man precis gått ut skolan vill man ju komma in på arbetsmarknaden. Men jag tror samtidigt att när man väl har flyttat till Värmland så blir man kvar. Vi skulle egentligen bara vara här i ett halvår och sedan dra vidare. Nu är det svårt att tänka sig att bo någon annanstans. IDAG ÄR MARIA CHEF för affärsområdet High Performance Steel på Uddeholm. Arbetet innebär en hel del resor, något som hon tror bidragit till att hon sällan känner behov av att komma bort. Men även utan de många resorna i jobbet skulle hemmet förbli favoritplatsen. Naturen, lugnet och mentaliteten här gör att man vill stanna. Människorna är så otroligt positiva. EVA SJÖKVIST-PERSSON ÄR chef för metallurgin vid Uddeholm och hon känner igen sig. Sommaren i Värmland är för fin för att semestra bort. Då vill man ju vara här. Det är väl på hösten som det kan vara trevligt att åka bort nån gång, eller på vintern, en skidsemester kanske? TILL SKILLNAD MOT för Maria, som började som trainee, var Evas jobb mitt i prick. Det passade perfekt mot bakgrund av min utbildning. Men jag har ändå alltid valt det som varit bäst för tillfället. I början hade jag ingen långsiktig plan för framtiden, säger hon. CECILIA JOHNSSON ÄR Uddeholms miljöchef och den enda av de tre som är uppvuxen i Värmland. Efter flera års studier i Umeå valde hon att flytta tillbaka till Värmland för att bilda familj och börja arbeta, samtidigt som hon doktorerade vid Sahlgrenska på distans. När hon några år senare började vid Uddeholm märkte hon att fler yngre människor i samma ålder kommit dit. Populariteten har bidragit till betydligt högre huspriser, men Värmland är fortfarande en av de absolut billigaste platserna i landet, så lågt att nyproduktion inte lönar sig eftersom man får minst två befintliga hus med tomter till priset av ett nytt hus, utan tomt. INGEN AV TJEJERNA verkar ett dugg orolig för framtiden. Kanske beror det lite på att de smittats av den värmländska mentaliteten. Men mest beror det nog på att livet verkar gå som på räls. De har funnit sina drömhus, sin familj och stabila och utvecklande jobb. Nu arbetar vi mycket med att undersöka Du tänker väl klimatsmart? Du kan träffa på vår kartong i din mataffär när du köper juice eller yoghurt, nudelsoppa i Japan, spagetti i Italien eller choklad i Holland. Var sjätte förpackning i världen som innehåller något flytande är tillverkad av kartong från Skoghalls Bruk. 8

9 för framtiden hur Uddeholm ska kunna tillverka ännu större volymer, säger Eva. CECILIA MENAR ATT hon fått en bra överblick över Uddeholms verksamhet genom att vara runt och rota på alla områden. Det går att röra sig även över gränsen mellan produktion och marknad, och det finns interna utbildningsprogram för att säkra kompetensen på flera områden. Det där fick jag också höra direkt när jag kom hit. Man kan testa olika saker och utvecklas länge, det här är ett ställe där det händer mycket hela tiden, fyller Maria i. Men något måste de väl ändå sakna från stadslivet? Jag saknar restaurangerna, säger Maria. Men det är också det enda. Det räcker egentligen med de möten man har i storstäderna, fortsätter Eva. När jag bodde i Stockholm åkte jag ändå gärna iväg från stan på helgerna. Nu gör man mer saker när man väl är där, går på teater exempelvis. Man tänker mer på möjligheterna. UDDEHOLM ÄR ETT högteknologiskt företag inom den tunga industrin, en arbetsplats som alltid dominerats av män. Men Eva, Maria och Cecilia är några av dem som visat att industrin kan erbjuda stora möjligheter för både kvinnor och män med olika typer av bakgrunder och utbildningar. På jobbet arbetar de i en internationell miljö med världsledande utveckling av material som får allt större betydelse för vår framtid. Men Maria berättar att situationen kan vara den omvända i butiken på vägen hem. Cecilia Johnsson Maria Norberg Det jag tycker är mest speciellt med Värmland är det här med att alla känner alla. Om man kommer in i en affär som inte tar kort händer det ofta att expediten i stället tar fram en lista och säger Nejdå, det gör ingenting, jag skriver upp dig här så kommer du in och betalar när du har pengar på dig. Jag var helt förundrad över det här i början. Text och foto: Mats Hellström Eva Sjöqvist-Persson 9

10 Här växer ett nytt kompetenscentrum fram Företag från skilda branscher lockas till Hammarö När militären marscherade ut från Sätterstrand på Hammarö stod kommunen med tomma och dammiga lokaler i ett lummigt och attraktivt område. Nu, bara två år senare, är en företagarpark upprättad. Hit söker sig allt fler och i centrum av uppmärksamheten står ett nytt, hypermodernt testlabb för regionens många IT-företag. VI SPOLAR TILLBAKA bandet två år och låter Olle Biorklund, etableringsansvarig på Sätterstrand, förklara skeendet från då till nu. Compare, den regionala klusterbildning som organiserar IT-företagen och är gemensamt språkrör för dem, började tillsammans med kommunledningen och några företag prata om ett oberoende testlabb. OLLE BIORKLUND LER och berättar att några inom kommunen nickade jakande utan att nog riktigt veta vad de höll med om. Tanken var att testlabbet skulle vara oberoende för att alla företag i regionen skulle kunna få tillgång till det för att kunna komma och testa sina applikationer. Kommunen och Compare sökte pengar, fick pengar och i juni förra året stod det färdigt. TOTALT RÖR DET SIG OM 300 kvadratmeter där de flesta redan tagits i anspråk. Runtom i hela området lämnade militären efter sig omkring kvadratmeter tomma lokaler, men av det återstår idag bara Vi vill gärna ha företag från olika branscher som slår sig ner här för att göra affärer. Idag finns 14 företag, i lika många branscher. När en revisionsbyrå möter ett IT-företag kan det uppstå affärsmöjligheter. Blandningen var oerhört viktig för oss, det blir lättare låsningar när man möter samma sorts företag, säger Olle Biorklund. I DE LUMMIGA MILJÖERNA har ett antal mötesplatser skapats. Det finns ett bad, en restaurang, en golfbana, för att bara nämna några av faciliteterna som tillkommit i syfte att skapa en trivsam miljö för företagen. IDAG ÄR EN UTBYGGNAD av testlabbet snart färdig. 230 nya kvadratmeter ska fyllas, en yta byggd på givna kundorder. Hammarö kommun bygger och investerar, sedan hyr de ut till Compare Holding som i sin tur hyr ut till slutkunderna. Testlabbet är nära på unikt i ett europeiskt perspektiv Olle Biorklund berättar att det kanske finns ett eller två likadana labb i hela Europa. Projektledaren för Compare testlabb, Sven Wedemalm, har varit med på resan från det att representanter från Compares medlemsföretag skulle utföra en förstudie på testlabbet. Men resan började året innan jag kom in i leken, när Compare fick i uppdrag av landshövdingen att skapa ett kompetenscenter i samarbete med våra ICT-företag, berättar han. Strax innan jul 2006 presenterades projekteringsplanen och ett halvår senare var testlabbet redo att ta emot sin första pilotkund. Ett år senare är labbet föremål för studieresor för företag från hela världen. Vi har jobbat hårt under 2008 med att bygga innehåll och vi har fått våra första testuppdrag. Just nu gör vi bland annat ett pilotprojekt på en programvara där vi är en del av ett pan-europeiskt projekt. SVEN WEDEMALM GLÄDS över mixen av företag ute på Sätterstrand och han berättar Just nu håller det aktuella företaget på att locka med sig andra medicintekniska företag ut till den växande företagarparken. SVEN WEDEMALM BERÄTTAR om det fina samarbetet mellan Compare och Karlstads universitet och om den frukt han hoppas att samarbetet kommer att ge. Inom kort kommer universitetet att placera flera doktorander ute på Sätterstrand. Deras specialitet blir det kompetensområde som Compare har definierat säkerhet och kvalitetssäkring. Och samarbetet med universitetet är oerhört viktigt för projektets trovärdighet, menar Sven Wedemalm. Vi kommer samtidigt få något rum uppe på universitetet och så ska vi binda ihop universitetet och testlabbet kommunikationsmässigt. Vi säger att vi ska göra si och göra så, men det gäller ju att vi har muskler att göra det. Universitetet är en garant för att vi kommer att lyckas. NÄR VI VANDRAR BLAND träden berättar Olle Biorklund att en besökare från utlandet ut- Vi vill gärna ha företag från olika branscher som slår sig ner här för att göra affärer ivrigt om hur det gick till då han blev kontaktad av ett nystartat medicinskt företag. De kom hit och berättade att de ville etablera sig här. Jag frågade om de höll på med den typen av verksamhet. Nej, svarade de, Men kanske snart. De ville alltså redan nu etablera relationer med den typen av företag som håller till här ute, utifall de skulle dra igång något. ropade Här ser det ju ut precis som hos Microsoft. Fast vi vill ju att allting ska vara öppet för alla. Det är skillnaden, säger Olle Biorklund. Text och foto: Henrik Landström RÖSTER OM SÄTTERSTRAND Satsningen på Sätterstrand kring Compares testlabb kan bli något riktigt stort och bra därför ville vi gärna vara med från början Peter Engman, Atea Vi ser stora affärsmöjligheter för Coromatic i Värmland därför etablerar vi vårt fjärde kontor i landet här Maths Waxin, Coromatic Genom att förlägga vår testverksamhet till Sätterstrand kan vi genom högre kvalitet sänka kostnaderna och korta ner tiden till produktionssättning av nya IT-system och systemintegrationslösingar. Det här stärker ytterligare den svenska testsatsningen inom koncernen och därmed kan vi dra nya uppdrag och nya arbetstillfällen till regionen Mika Vikman, Sogeti 10

11 VÄLKOMMEN TILL EN RIKTIG SEMESTER Boka skidsemestern redan nu! I år presenterar vi massor med nya na stugor på toppen och i dalen, en km lång skicrossbana, utökat snösystem, två nya liftar och nytt barnområde. Vi lovar dig en lyckad semester! - En tillväxtkommun i Osloregionen - I samarbete med: SKI CROSS Boka nu! Pris exempel: Mickelbyn 6 bäddar v. 2 tors-sön 1615:- Lohyllan 8 bäddar v. 2 tors-sön 2800:- Boka på eller Töcksfors får en av Sveriges största handelsparker I takt med att den nya E18 byggs så byggs och utvecklas Töcksfors Handelspark, bakom satsningen står DnB NOR Eiendomsfond 1 AS (stor fastighetsägare i både Norge och Sverige) och norska Conceptor Eiendomsutvikling AS, med stor erfarenhet av mark- och fastighetsutveckling i Norge och Sverige. Tillsammans har de bildat Skandinaviske Handelsparker AS. När handelsparken invigs kommer den att vara en av de största handels-/retailparkerna i Sverige på kvadratmeter och med ett marknadsunderlag på 1,5 miljoner människor. Skandinaviske Handelsparker AS har stora visioner för Töcksfors Handelspark. Sedan tidigare finns det framgångsrika shoppingcentra i både Charlottenberg och Töcksfors, och Bernt Einersen på Conceptor eiendomsutvikling listar tre parametrar som han tror är viktiga för Töcksfors Handelsparks framgång: Köpkraften är 45 procent högre på den norska sidan, enligt undersökningar från Karlstad Universitet som publicerades i Skattebetalarnas tidning i februari E18 byggs ut och år 2012 ska vägen till Oslo från Töcksfors vara fyrfilig. Det betyder att Töcksfors blir den närmaste gränsstationen i förhållande till huvudmarknaden Oslo. Den nya vägen gör att en resa från Oslo till Töcksfors tar mindre än en timme. Det är stor prisskillnad mellan Norge och Sverige. I Norge är inkomst per capita mer än 40 procent större än Sverige. Lägg därtill valutafördelen till kurs 114 (snitt den senaste femårsperioden) vilket ger ett köpkraftsindex som är 60 procent högre. Undersökningar visar dessutom att Norska invånare har 22 procent högre levnadskostnader, som markant kan minskas genom shopping i Sverige. Trenden går mot att allt fler människor etablerat fritidsverksamhet att ta en tur över till svenska. Vi ser hur handeln ökar successivt allt eftersom i takt med att E18 byggs ut. Dessutom kommer det att bli en avfart från E18 direkt in i handelsparksområdet, berättar Bernt Einersen. Parallellt med handelsparken i Töcksfors planerar Conceptor att även lansera en retailpark i Charlottenberg på kvadratmeter.

12 METSO PAPER OCH METSO FIBER I KARLSTAD Nå din fulla potential Här finns Europas mest innovativa industrikluster Skogen i Värmland är basen för det tyngsta industriklustret i Sverige. Den lokala närheten till råmaterial, modern infrastruktur och ett centralt läge i Nordeuropa gör regionen till en av världens ledande platser för skogsindustrin. METSO PAPER förser företag i massa- och pappers- samt energiindustrin med branschledande teknik. Vårt utbud omfattar nya linjer, ombyggnation och livscykeltjänster. Vi är en del av den internationella teknikkoncernen Metso, vars anställda har två saker gemensamt: expertis och en genuin serviceattityd. Ni kan räkna med resultat. TEST - HAR DU POTENTIAL? 1. Är du Ingenjör, maskinoperatör, montör eller tekniker? 2. Är du målmedveten, självständig och bra på professionella relationer? 3. Vill du ha möjlighet att göra global karriär? 4. Är du språkkunnig, flexibel och beredd att testa dina gränser i ett internationellt företag? 5. Vill du kunna räkna med en ljus framtid? RESULTAT 3-5 Ja Du har verkligen potential och är definitivt en person vi behöver. Ring oss omgående! 2 Ja Du är inte helt säker på vad du vill, hör av dig till oss så kan vi berätta mera. 0-1 Ja Kanske kan vi höras senare, när du hunnit tänka igenom saken? HÖR AV DIG TILL Personalavdelningen, Metso Paper Karlstad AB, tel eller till Metso Fiber Karlstad, tel Vi har hela världen som arbetsplats och värdesätter därför sökande med goda språkkunskaper samt varierande erfarenhet och bakgrund. THE PAPER PROVINCE består av drygt 250 företag i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, alla på ett eller annat sätt knutna till pappersoch massaindustrin. Området lockar också till sig företag, forskning och utvecklare inom förpackningsindustrin. Klustret har nyligen uppmärksammats av EU, som i en undersökning bland drygt klusterbildningar i 32 länder utsett pappers- och massaklustret i norra Mellansverige till ett av Europas mest innovativa. PAPPERSPROVINSEN ÄR EN ekonomisk förening som samverkar för en levande och modern pappersindustri. Bland medlemsföretagen finns jättar som Stora Enso och Kvaerner, men också mindre underleverantörer. Syftet med Paper Province är att samarbeta kring marknadsföring, projektutveckling, kompetensförsörjning samt tillväxt och utvecklingssamverkan med näringsliv, skolor, universitet och offentlighet regionalt, nationellt och internationellt. INOM RAMEN FÖR INDUSTRIKLUSTRET finns bland annat ett kompetenscentrum, som bygger på företagens behov av fortlöpande kompetensutveckling. Dagens pappersindustri kräver betydligt högre kompetens än för år sedan. Enligt vd Mats Williams har The Paper Province blivit ett nav för den globala pappers- och massaindustrin, vilket förstärker kontakterna med omvärlden. Hit kommer företag och människor som vill arbeta och utvecklas. The Packaging Greenhouse är ett forskningscentrum som ägs av The Paper Province där nya papperskvaliteter kan provas fram. Carl Zotterman, vd, The Packaging Greenhouse AB, Elsa Lagström, projektledare Teknikcollege Värmland och Mats Williams, vd, The Paper Province. Foto: The Paper Province Flyg till Karlstad En plats som du passivt passerar. Hur kul låter det? Så kan man beskriva nästan alla små och medelstora flygplatser i Europa. Vi vill bli en mötesplats. Här är några av nyheterna. Konferenser med parfymrabatt Planerar du ett möte för 200 personer eller för bara två? Eller vill du helst av allt jobba på egen hand i lugn och ro. I vilket fall finns vår nya konferensavdelning. Taxfreepriserna på parfym, choklad och annat godis brukar komma som en positiv överraskning för deltagarna. Vill du att vår prislista ska ge dig samma känsla? Räddnings- och säkerhetsutbildningar Är det något vi arbetar med och kan så är det räddning och säkerhet. Nu börjar vi erbjuda våra kunskaper och resurser till företag och kommuner, runt om i Sverige på LFV:s flygplatser. Behöver du verklighetsförankrade planer, enstaka eller återkommande utbildningar? Ex. HLR, Heta arbeten. Från barnkalas till förarutveckling Färgglada ballonger och snygga sladdsvängar är nyare företeelser hos oss. Men nu kan du både boka barnkalas och plats på en utbildning i avancerad körteknik. Vill du veta mer om konferenser, utbildningar och events på Karlstad Airport? Ring Annette Holmberg på Snabbast till Öresundsregionen Om du planerar att flyga till eller från Karlstad kommer du att märka att allt går mycket snabbare än på en storflygplats. Faktum är att du, inräknat transfer- och flygtid, når Öresundsregionen snabbare från Karlstad än om du reser från Arlanda. Tidsvinsten blir lika tydlig om du väljer någon av årets åtta charterdestinationer. Flyg till Karlstad Vare sig du ska vidare eller tänker tillbringa all din tid i konferensavdelningen hos oss på Karlstad Airport, kan det vara bra att känna till att du når oss direkt från Köpenhamn, Sundsvall och Stockholm. För mer information ring eller besök karlstadairport.se.

13 HELA DENNA SIDA ÄR EN FRÅN BTG INSTRUMENTS AB Plug and play till världsmarknaden BTG Instruments AB är en framstående leverantör inom den globala pappers- och massaindustrin. Med bas i Säffle utvecklar, producerar och säljer man mätoch analysutrustning med unika egenskaper som gör kundernas produktion lättare, smartare och mer kostnadseffektiv. BTG Instruments har en lång tradition och en stark förankring i Säffle. Verksamheten startade på 1920-talet och har varit viktig för den värmländska pappersindustrin. Idag har företaget ett nära samarbete med klusterbildningen The Paper Province som bland annat bidrar med viktig information som sparar mycket tid och många resor för BTG och gör att man ständigt kan hålla sig uppdaterad om trender och önskemål från kunderna. Och från universitetet kommer studenter som skriver examensarbete med koppling till BTG Det finns en världsunik kompetens i vår region, säger Peo Larsson som är personalchef. Det är knappast någon tillfällighet att vi finns här, vi har arbetat med problemlösningar inom samma teknikområde sedan starten för över 80 år sedan. Placeringen i Säffle är med andra ord viktig, men vad gäller försäljningen så går idag 95% på export. Går du in på ett pappersbruk i Sydamerika är det troligt att du hittar en produkt från oss, säger utvecklingschefen Karl-Erik Rudander. Vi har agenter och säljbolag i ett 40-tal länder över hela världen. BTG säljer alla de produkter som behövs för mätning och analys under produktionsprocessen. De senaste produkterna för att mäta fiberkoncentrationen i pappersmassa är de modernaste i världen. En snabb blick räcker för att se skillnaden. De här produkterna är betydligt mindre än tidigare och en utveckling mot smartare lösningar som är lättare att hantera, underhålla och minskar tidsåtgången i processen, förklarar Karl-Erik Rudander. De sparar också installationskostnader för användarna. Kunderna behöver inte göra lika många kostsamma inställningar och kalibreringar. Det är Plug and play, helt enkelt. NYA PRODUKTER FRÅN BTG: DRT-5500 Freeness Inline TM Instrument som mäter fibrernas sammansättning och gör att man kan räkna ut hur de ska hanteras för att få önskade dränage-egenskaper på pappersfibrerna. Sparar energi inom mekanisk pappersmassaframställning. MEK-3000 TwinTorque TM Roterande skärkraftsmätare som mäter fiberkoncentrationen i pappersmassa. The sky is the limit! Since 1921 our engineers have been passionate problem solvers, seeking out ways to improve your process. Our aim is to permanently raise your productivity. When it comes to productivity, talk to the experts! 13

14 Hon brinner för ett konkurrenskraftigt Värmland Femton år med resor och tillfälliga boenden fick räcka. För fem år sedan lämnade Helene Rinstad de internationella affärerna på Telenor Vision för att bli vd på LBC Frakt i Karlstad. Sedan årsskiftet är hon också ordförande i Handelskammaren Värmland. Det är väldigt spännande att få jobba regionalt, med de frågor som verkligen får betydelse för vår region, säger hon. Den bästa plattformen att påverka förutsättningarna för näringslivet i Värmland Så beskriver Helene Rinstad Handelskammaren i Värmland och skälet till att hon tackade ja till att bli ny ordförande. Idag har Värmland den största Handelskammaren utanför storstadsregionerna, och den har fått en stark uppbackning från både politiker, offentlighet och näringslivet i länet. Värdefull erfarenhet från regionalt företagande får Helene Rinstad varje dag som vd på LBC Frakt i Karlstad, en koncern som omsätter en halv miljard kronor årligen och sysselsätter 250 personer. Jag är glad att få arbeta med sånt som får betydelse för personer i min närhet, för värmlänningarna. SENAST I APRIL HYRDE Handelskammaren en hel Finlandsfärja och tog med värmlänningar politiker, representanter från kommunerna, regionen, Länsstyrelsen och företagare allt från enmansföretagare till verkställande direktörer för stora företag. Under två dygn fick deltagarna möjligheten att få inspiration av spännande föredrags- för kvinnor i både det värmländska näringslivet och internationellt. ETT FÖREDÖME FÖR MÅNGA, både i Sverige och internationellt, alltså. Men vem är Helene Rinstads egna förebild? Det är flera från min morfar som startade det första varuhuset utanför storstads- Man mår bättre om man tillåts växa och utvecklas Det talas mycket om en konjunkturnedgång hur ska Värmland klara sig igenom en sådan? Vi har länge legat långt framme och rationaliserat verksamheter, bland annat inom basindustrierna och det tror jag är en bra grund att stå på. Våra framgångsrika kluster, exempelvis inom IT, där det råder stor HANDELSKAMMAREN BESTÅR AV drygt regionala medlemsföretag och har som syfte att utveckla näringslivet i regionen genom politisk påverkan, service, projekt och nätverksbyggande mellan företag. Vilka frågor är viktigast just nu? Infrastrukturen är nummer ett. Den måste fungera bra och vara modern. Det är också viktigt att vi är med och för dialogen om regionindelningen. Att vi inte finner oss i hur det blir utan att göra vår röst hörd, oavsett vad resultatet blir. Sedan vill jag givetvis att Handelskammaren ska bidra till att utveckla kompetensen bland företagarna i länet så att vi stärker vår konkurrenskraft både nationellt och internationellt samt att vi tillsammans med Karlstads universitet säkrar länets framtida kompetensförsörjning. 14 hållare, utbyta idéer och inleda samarbeten. En tillställning som kan vara lika spännande och rolig, som nyttig. Det här kan vara avgörande för att exempelvis ett mindre företag som vill växa ska våga anställa folk och gå vidare. HELENE RINSTAD HAR högsta positionen i en verksamhet som är totalt mansdominerad. Men att prata om hennes situation utifrån att hon är kvinna tycker hon är ganska ointressant. Det känns bara naturligt att vara där hon är just nu. Det enda jag tycker är viktigt är att jag får möjligheten att fungera som ett föredöme. Jag kan visa att det inte är något konstigt med att vara kvinna och företagsledare. Det är därför jag har engagerat mig som mentor regionerna, i Hagfors, till personer som varit betydelsefulla under min tid på Telenor. Jag tror att mycket sker i det lilla att det är de man möter i vardagen som gör skillnad. Det är viktigt att omge sig med människor man kan diskutera med, både i arbetet och privat. Och jag har haft många spännande diskussioner med min man och mina barn. Det går knappt en middag utan att vi diskuterar entreprenörskap och idéer! Tror du att din uppväxt i Värmland påverkat karriären och ditt sätt att arbeta? Det är väl lite värmländskt att försöka göra så gott man kan utifrån de förutsättningar man har och inte se jobbet som hela livet. Man kan göra ett bra jobb ändå, och jag har nog aldrig tagit för seriöst på mig själv. brist på kompetens, är en annan faktor som gör Värmland väl rustat. Sedan har vi mycket outnyttjad potential i länet och den kommer vi att jobba hårt med att få fram de kommande åren. Vi har redan märkt att det gett resultat. Vad är den bästa lärdomen du dragit under dina år i näringslivet? Att man inte alltid ska vara lokomotiv och dra hela tåget själv, utan jobba stenhårt för att alla andra i organisationen får möjligheten att utvecklas och nå sin fulla potential. Det ger så mycket mer utdelning om hundra personer gör jobbet än om en gör det. Och som en bonus så mår folk bra av det man mår bättre om man tillåts växa och utvecklas. Text och foto: Mats Hellström

15 HELENE RINSTAD Ålder: 46 Familj: Man och fem barn Bor: I Karlstad. Bodde under 15 år på olika ställen runt om i Norden Köpenhamn, Oslo, Stockholm, och så Karlstad på helgerna. Utbildning: Kulturvetenskaplig examen, diplomerad marknadsekonom och MBA Executive, Handelshögskolan Sthlm. Bakgrund: 15 år på Telenor vision, bland annat som vd. Nuvarande uppdrag: Vd på LBC Frakt och ordförande i Handelskammaren Värmland. Intressen: Natur och sport, inte minst skidåkning och båtliv. Jag slukar böcker på löpande band också. Reser: Lofoten är en favorit. Jag blev så fullständigt fascinerad när jag kom dit. Helt fantastiskt. Det visste vi inte om Helene: Det som alltid brukar komma fram är mitt fiskeintresse. Torskrekordet är på 17 kilo. Har också ett gammalt segelflygcertifikat, men det har hunnit bli inaktiv. Annars är jag nog ganska trist, ha ha. 15

16 Superföretaget som växer varje år Utsedd till Superföretag i Veckans Affärer och snart Gasell i Dagens Industri. Webbyrån Two började på den lokala marknaden i Värmland och är idag ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom IT. Konceptet man erbjuder heter Business by web och innebär mycket mer än att skapa en snygg hemsida. DEN SOM BÖRJAR jobba på Two riskerar också att fastna där. Hittills har bara ett fåtal personer slutat. Några av dem jobbar på ett internationellt erkänt IT-bolag på Manhattan i New York. Men det där tar vi bara som ett väldigt gott betyg på hur de formats här, säger Magnus Henrichson som är marknadsansvarig på Two. HAN JÄMFÖR BRANSCHEN med elitserien i hockey man måste arbeta för att få spelarna till NHL, även om det är tråkigt att mista dem. TWOS FRAMGÅNG BYGGER till viss del på affärsidén Business by web. Grundtanken i den är att skapa kundnytta genom att kombinera funktion och design och ge dem lika stor vikt vid utformningen av webblösningar. Bakgrunden är att Two bildades genom en sammanslagning av två mindre IT-företag med olika inriktningar. Det kändes helt enkelt som en smart idé att utnyttja kompetensen i de båda företagen fullt ut. Det finns företag som bygger system för sina kunder mer för att de vill testa systemet, inte för att det är bäst för kunden. Ofta hamnar också för mycket av fokus på design. Man får inte glömma funktionen, menar Magnus Henrichson. TWO HAR BLAND ANNAT tagit fram lösningar för Nasdaq OMX intranät. Genom dessa hanteras och redovisas anställdas aktieinnehav, system- och passerkort. Men man Man måste arbeta för att få spelarna till NHL, även om det är tråkigt att mista dem skapar inte bara själva systemen eller hemsidorna. En del av verksamheten är hjälp inom marknadsstrategi hur man ska skriva och gå till väga för att locka besökare och hamna högt på Internets sökmotorer. JUST NU HAR TWO omkring 30 anställda, 16

17 Vi vet att vi kan erbjuda attraktiva jobb, det gäller bara att folk vågar flytta hit och utnämningen till Superföretag visar att man inte bara har en hög tillväxt utan också en sund balansräkning. Men i slutänden är det inte storleken som avgör, menar Magnus Henrichson. Vårt mål är snarare att vara en nationell helhetsleverantör av webbtjänster. Sedan får vi se hur många vi behöver vara för att bli det. PLACERINGEN NERE I HAMNEN i Karlstad innebär inte bara en trevlig miljö. Från Karlstad har man nära till organisationer och företag som spelar stor roll för företagets utveckling och tillgång på kompetens. Magnus nämner IT-klustret Compare, Karlstads kommun, Handelskammaren, Broby Grafiska och universitetet som viktiga samarbetspartner. Visst finns en stor del av marknaden i Stockholm, men där har man också ett mindre kontor varifrån man kan ha mer direkt kontakt med kunderna. Dessutom blir avstånden allt kortare med tiden. Vår placering kommer nog att spela ännu mindre roll i framtiden. Utmaningen är i stället rekryteringen att hitta de duktiga människorna och dra dem till Värmland. Vi vet att vi kan erbjuda attraktiva jobb, det gäller bara att folk vågar flytta hit, säger Magnus Henrichson. Text och foto: Mats Hellström 4 AFFÄRSOMRÅDEN WEBBYRÅ Two bygger hemsidor med målet att maximera kundnyttan. Skistar och Myresjöhus är några av de nyaste kunderna som visar att Two är på väg att etablera sig i branschens toppskikt. INTERNETMARKNADSFÖRING En bra hemsida ska vara rätt uppbyggd för att både bli användarvänlig och synlig för sökmotorerna. Two hjälper kunderna att få ut max av sin hemsida. INTRANÄT Den senaste generationen arbetstagare än vana att använda internetbaserade nätverk. Two skräddarsyr sådana för företag och organisationer som vill ha effektivare kommunikationsmöjligheter. APPLIKATIONER Ett område som ofta kombinerar webbsidan med intranätsbyggande. Här erbjuder Two färdigpaketerade lösningar, bland annat balanced scorecard. Din framtida karriär kan finnas i Hagfors Sveriges tillverkningsindustri står inför ett generationsskifte när fler än någonsin nu går i pension. På Uddeholm i Hagfors finns stora möjligheter för den som vill starta en karriär inom exempelvis forskning, utveckling och internationella relationer. I värmländska Hagfors gömmer sig världsledande forskning och utveckling. Uddeholm sysselsätter omkring 1000 personer inom utveckling, tillverkning och försäljning av några av världens bästa verktygsstål. Varumärket Uddeholm är ett av de starkaste inom den globala stålindustrin och bolaget har säljbolag eller exklusiva agenter i över 80 länder. Under åren har företaget vuxit med 50% och de kommande åren innebär ännu fler investeringar för att kunna växa ännu mer. Framtidstron är väldigt stor här. Vi har nyligen beslutat om att investera i en ny smidespress som ökar produktionen med ton, utöver de ton som vi redan idag tillverkar. Det är efterlängtat av våra kunder som idag nästan fått stå i kö för att få tillgång till våra produkter, berättar Uddeholms informationschef Boo Rundqvist. Uddeholm söker ständigt nya medarbetare för att kunna öka produktionen, marknadsnärvaron och forskningen. Hittills har man inte bara lyckats bra med kvaliteten på produkterna och på varumärket, utan också när det gäller att rekrytera bra folk. De närmaste åren behöver vi rekrytera fler än på väldigt länge. Vår bransch växer och har en mycket ljus framtid, samtidigt som många går i pension, säger Boo Rundquist. Uddeholm har samarbeten med både gymnasieutbildningar och högskola. I Hagfors finns ett teoretiskt och ett praktiskt tekniskt inriktat program som lämpar sig för en karriär inom stålindustrin. Det anmärkningsvärda där är att det teoretiska programmet i år för första gången haft fler tjejer än killar som studenter. På högskolenivå samarbetar man med regionala lärosäten såsom Karlstads universitet och Bergsskolan i Filipstad, men också med exempelvis KTH och Chalmers. Här får man inte bara kontakt med studenter, utan också med viktiga forskningsnätverk. Vi är en mycket högteknologisk industri som arbetar internationellt. Och det internationella arbetet lockar många, inte minst tjejer, säger Boo Rundqvist. Vi vet också att många omvärderar synen på storstad kontra landsbygd. När man kommer över 30 och bildar familj så värdesätter man andra saker än tidigare. Där kan vi till och med få en konkurrensfördel gentemot storstäderna.

18 Energi för framtiden Vindkraftsparker i Vänern ska göra Värmland ännu renare Resan har varit lång, men nu ligger planen äntligen klar. Under 2008 kommer de första vindkraftverken att sättas upp i Gässlingegrundet och planen är att det ska bli tio till nästa sommar. REDAN I SLUTET AV 90-talet började entusiaster som Åke Petterson, kommunalråd i Karlstad, att undersöka möjligheterna att utnyttja den vind som blåser över Vänern. Man genomförde vindmätningar, skrev miljökonsekvensbeskrivningar, undersökte biologin, faunan och gjorde bottenundersökningar. Tillslut fanns tillräckligt med information för att kunna visa att ett projekt med vindkraftverk i Vänern verkligen kunde vara ett lämpligt och möjligt alternativ. NÄR TILLSTÅND, BYGGLOV och miljölov gått igenom återstod jakten på den totalentreprenör som skulle etablera vindkraftverken. Jobbet gick till Dynawind och Morphic, som med sitt samarbete med finska Winwind kunde erbjuda tio maskiner på tre megawatt vardera. VINDKRAFTVERKEN SKA etableras i två delprojekt, Vindpark Vänern 1 och Vindpark Vänern 2. De första fem ägs av en privatperson, Kyrkvindens ekonomiska förening och Gässlingen ekonomiska förening. Den andra parken ägs av Hammarö och Karlstads kommun tillsammans med ett antal kommunala bolag. Det fanns en önskan om att detta skulle vara ett regionalt projekt och det kan man också se på ägarkonstellationen, berättar Anders Sjögren på Dynawind. VINDKRAFT ÄR ETT AV världens renaste sätt att utvinna energi och blir allt mer populärt världen över. Men det finns också frågor som ofta diskuteras. Man brukar säga att vindkraftverken har tre problem som alla börjar med ett s Sound, Siluett och Shadow. Det får inte låta för mycket, och vissa kan reagera på att det bildas skuggor när solen står i vissa lägen, förklarar Anders. Det tredje frågetecknet är silhuetten, men det borde inte utgöra något problem i det här fallet. Propellrarna rör sig så långsamt och graciöst! DYNAWIND ÄR MYCKET hoppfulla inför etableringen av de två vindparkerna. Men Anders Sjögren låter samtidigt ganska hemlighetsfull och vill inte avslöja allt för mycket tekniken vill de ju gärna hålla för sig själva. Nyligen meddelade Morphic att även Sveriges fjärde största elkraftsproducent, Skellefteå Kraft, valt att bygga en stor park med Dynawind som leverantör. ENERGIMYNDIGHETEN HAR gått in och stöttat projektet och överallt i världen pågår arbetet med att hitta och utveckla rena och förnyelsebara energikällor. Det är saker som talar för att satsningen blir framgångsrik. Vindenergin är ju gratis, det är det mest fantastiska. Den kan återanvändas hur många gånger som helst, den är ren och den fungerar! Text: Henrik Landström visar vägen 18

19 Centralsjukhuset i Karlstad står inför en stor omgestaltning. Bilden är en illustration över sjukhuset och visar det område som håller på att bebyggas. Centralsjukhuset i Karlstad Här pågår två av Värmlands största byggprojekt Vid Centralsjukhuset i Karlstad pågår för närvarande arbetet med att gjuta grunderna för två nya hus. KUNSKAP, ERFARENHET OCH STORA RESURSER Ett samarbete med Arvika Smide innebär tillgång till mer än 40 års erfarenhet av kvalificerat sänksmide. Långvariga samarbeten med europeisk industri har lärt oss förstå vad våra kunder söker och vi kan idag svara upp mot högt ställda krav sett till prestanda och kvalitet. Vi erbjuder fordons- och verkstadsindustrin ansvar för hela processen, från utveckling och verktygstillverkning till leverans av färdigsmidda detaljer. Under senhösten 2010 ska sjukvården ta de nya husen i bruk för bland annat röntgen, laboratoriemedicin, internmedicinsk vård samt psykiatrisk sluten- och öppenvård. Läs mer om byggprojekten på Arvika Smide AB Preferens

20 STÅL & VERKSTAD PÅ ELMIA Den november går årets underleverantörsmässa av stapeln på Elmia i Jönköping. En av de största montrarna är Stål & Verkstads Värmlandsmonter. Där deltar 30-talet företag och organisationer knutna till Stål & Verkstad. Förra året besökte omkring personer mässan. Stål & Verkstad hjälper företagen att utvecklas Metso Foundaries. Foto: Ingemar Myrén På två år har antalet anställda inom stål- och verkstadsindustrin i Värmland ökat med 11 procent. Samtidigt har omsättningen ökat med 41 procent och antalet kvinnor i branschen med 26 procent. Branschen går med andra ord som tåget och den får extra skjuts av det regionala samarbetet inom Stål & Verkstad. STÅL & VERKSTAD var ett av initiativen som togs vid försvarsomställningen för några år sedan och det hade framför allt till syfte att ge de mindre företagen ökad kunskap om vilka behov industrin har, för att de ska kunna behovsanpassa sin verksamhet och därigenom kunna öka produktionen och sysselsättningen. UNDERSÖKNINGEN OM stål- och verkstadsindustrins expansion gäller just den period som Stål & Verkstad funnits. Men även om de extremt positiva talen till stor del förklaras av den allmänna konjunkturen så har initiativet utan tvekan blivit mycket lyckat. Efter mindre än tre år har flera av företagen som deltagit kunnat fylla orderböckerna med nya beställningar. Men vad är det Stål & Verkstad gör som inte företagen själva kan göra? Vi har en bred förståelse för industrin och känner till många företag och kompetensen hos dessa. Dessutom kan vi se vilka behov som finns eller kan komma att uppstå, förklarar Stål & Verkstads verksamhetschef JanErik Odhe. Men det handlar också, och kanske framför allt, om att vi tar tag i de bitar som företagen inte har tid eller kraft att göra själva ta fram information och knyta kontakterna. Fixa och dona, men på ett mycket strukturerat sätt. Hur brukar ett projekt bli till? Vi är ofta ute och har frukostmöten i kommunerna. Då bjuder vi in företag i regionen, berättar om organisationen och frågar dem vad just de har behov av. Sedan försöker vi hitta minsta gemensamma nämnare för dessa företag. Det kan röra sig om kompetensförsörjning eller ett önskemål om att delta på en internationell mässa ute i Europa. Då kan vi driva det. STÅL & VERKSTAD tar reda på vilken framtida potential som finns i ett visst område och för sedan samman de olika intressenterna: stålägarna, varumärkesägarna, leverantörerna och akademin. Att skapa mötesplatser är en central uppgift. På Elmia hjälper man till att marknadsföra underleverantörerna och genom matchmakingmöten, både nationellt och internationellt, kan nya affärer skapas mellan företag som annars kanske aldrig hade kommit i kontakt med varandra på det sättet. Men JanErik Odhe påpekar att Stål & Verkstad bara är en god hjälp på vägen, det är företagen själva som står för affärerna. Vad tror du att ni har uppnått om 10 år? Jag tror vi har bidragit till att många företag i regionen hamnat högre på värdekedjan, alltså kan leverera mer komplexa produkter. Jag tror också att vi har varit med och bidragit till en god kompetensförsörjning. Vår vision är att den som gått en relevant utbildning ska vara anställningsbar och därför är vi exempelvis med och påverkar utformningen på Teknikcollege, ett treårigt gymnasieprogram med mycket praktik på företagen. Och vi är även delaktiga på universitetsnivå. Men det handlar också om att skapa en attitydförändring, att få fler att välja tekniska utbildningar. Vi vill visa att teknik är roligt! TUFFARE EKONOMISKA TIDER väntar många företag. Men för att jämna ut konjunktursvängarna arbetar Stål & Verkstad förebyggande genom att hjälpa företagen att bredda sin marknad och kundkrets. Världsmarknaden ligger ju, som JanErik Odhe påpekar, inte direkt i Värmland. Och att sprida sina affärer kan vara en mycket god investering. Det är lätt att vara nöjd och tycka att man har det bra, men man måste också fundera på vad som händer om den största kunden plötsligt försvinner. Vi ska alltid ligga steget före! Text: Mats Hellström BAKGRUND Kompetenscentrum Stål & Verkstad bildades 2006 med anledning av försvarsomställningen, i syfte att öka sysselsättningen i regionens tillväxtbranscher. Finansieringen har hittills skett av Länsstyrelsen i Värmlands län, några av kommunerna i länet och några angränsande kommuner samt EU Mål 2 Västra. Tanken är att Stål & Verkstad med tiden ska övergå i en ekonomisk förening. 20 Rolls Royce är en av medlemmarna i Stål & Verkstad. Här tillverkas en båtpropeller i brons. Foto: Ingemar Myrén

Värmland. moderna. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm. Grönare Värmland med vindkraft. Sveriges bästa handelskommun

Värmland. moderna. Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm. Grönare Värmland med vindkraft. Sveriges bästa handelskommun Värmland moderna en tidning om Värmland år 2008 Ibland kan jag känna att vi är mer kända i Bryssel än i Stockholm Landshövding Eva Eriksson om de unika klustersamarbeten som gett Värmland en plats på världskartan.

Läs mer

framtid till din Välkommen

framtid till din Välkommen Välkommen till din framtid Är du nyutexaminerad civilingenjör och vill ha en gedigen start på karriären? Är du dessutom tillräckligt modig och nyfiken för att tänka nytt och komma med nya lösningar? Vi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade Varmt välkommen Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade här på 1700-talet. Karlstad är en expansiv

Läs mer

2000-2015 COMPARE 15 ÅR

2000-2015 COMPARE 15 ÅR 2000-2015 COMPARE 15 ÅR 1999 Behov av samverkan IT-företagen skriker efter IT-kompetens Svårt att rekrytera till Karlstad som har för låg profil som IT-region. 2000 Stiftelsen Compare bildas IT-företagen

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

En stad för business och hjärta.

En stad för business och hjärta. En stad för business och hjärta. Sundsvall: Sveriges mittpunkt Strategiskt läge vid kusten mitt i Sverige 38 mil norr om Stockholm 27 mil söder om Umeå Goda pendlingsmöjligheter Max en timmes resväg till

Läs mer

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona.

Därför att vi har börjat en spännande resa, för att vi vill ligga i framkant och styra båten i rätt riktning, just här i Karlskrona. Välkomna till årets näringslivsdag och extra varmt välkommen till vår ryska delegation från Kaliningrad, Mr Genady Cherbakov med vänner och vår nytillträdda landshövding Berit Andnor Bylund. Karlskrona

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset

Worldsat 2001. Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Worldsat 2001 Skandinaviens mest centrala etableringsplats - Bredasten, Sydsvenska Krysset Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo

Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Skandinaviens mest centrala etableringsplats Sydsvenska Krysset, Värnamo Worldsat 2001 Tre marknader inom nära avstånd Lokala marknaden inom 50 km radie Antal invånare 141 000 (1,5%) Antal villahushåll

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR

TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR UP AP PD RI ATE L 20 RAD 15 TILLVÄXTSTRATEGI UPPFÖLJNING I SIFFROR KARLSTADS KOMMUN Tillväxtstrategin beskriver hur Karlstads kommun ska arbeta för att Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer. Den

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng

Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng Närheten till Norge ett värde att värna för västra Värmland Moderaterna i Arvika, Eda och Årjäng Pål Jonson - riksdagskandidat, Arvika Johnny Lundgren kommunstyrelsen, Eda Robin Olsson - kommunstyrelsen,

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer