J~ ~1 "~1NfA5 IRND~ -I~,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J~ ~1 "~1NfA5 IRND~ -I~,"

Transkript

1 :-h 8..\HG APRIL J>HE~.-PRlS 2: 25. ~~~=~=i+-_\, ( --4! "~:~-.:::J = h mfl _. ~~ION)~ i ~. -ndningenrjf J~ ~1 "~1NfA5 IRND~ -I~, UtB[N~lt=:===J!:====l=====t===:=::Jt:=====t=:jJ:;:::=3r:::b ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVaItE: ERIK FOl,KE. REDAK'l'ÖR: KATH. HÖGMAN. J E S U G L Ä D J E. YL I. Tjänandets glädje. Hedall pl'ofd('rlla Ilade talat om Jesus SaSDIl1 (;uds Iltkorade tjtillarc..les. 4~: 1-..1, (i1: 1- :1. Ibkstadigl'll gick denna profl'll'rilas ll'l:kning ~I\ ' dell tjii. Illlnde :\lcssiasi fullhordan,.ji'sus sjtii \' pekar tillha ka 1"\ dessa profl'tiska ulsagor, da dl' i hans tjiiwli1dl' giirllillg' infi)r fnlkl'ts ögoi\ fllllhonladl' >;. :\Ial(. l~: l;") L, Lul" -k Hi L l.\i1dl'i1s kran tjiinadl' hau. I alla sina gärllillgar sökh' hall ('1\(1<1 si all Iwhag<1 sil\ hill1 l11elsk!' hiller..\idrig lillgrep hui\ hl and iirl'ly~tlla ll1iillllisknr giingsl' ll1e (\(>1..\Idrig siikle han Iriinga sig frall1 gl'l\oill ) ki\ I'ller skri. hl<1l1d miil111iskor, som larmade pa \'iirldl'lls nllllliil1 nint[. I Helig.\ndl's :,r:ll't gick han sin \'iig siiiia fram fiirkllnn:lndl' gliidjl'lis hudskap för dl' l'alliga. frilh'1 rör dl' fclilgna och s~'n ['iii' de 1)linda. I ulgi \',\lidl" Ijiinallck kiiril'k log han sig all det brutlla och söil{krkrossade och det som \'ar pil \'iig nit slockna ut i diid, och han l'örklaradc sjiih-, alt han icke kommit för :Iii luta tjiill:l sig ulan föl' alt, tjiina och gi\'a sill li\' lill ('II Ii.isen fiir 1lI:lllga, :\[,111. ~O: 2R,.Tu, i sanning, han ulbloltade sig s.iiih,, i dd l1<1n :Intog tjiinarcskl'lllwd, niir han koil1 i liliinniskogl'slalt " Fil. ~: 7. liela deh e\ ' angl'li~ka heriillejsl'n talar Olll hill' II:ln tjiinade i ntgi\'::1nde kiirlek, l:li<1r 0111 fiirsakl'lsl'r, hunger, liirst och larar. (ll!l 1Ili'~ d!)sallll1ia \'allllringar. o:n Iörlll'n oc h sa rgade hiincler..\ \'L'II Ijiin<ll'('giirningl'n \'ar ell ', \ ia doloro sa ", DI'I iii' dock \'id I'Lt par lillfiilll'li, S:llll l'n gliiiii a\' Pil underbar t.iiinandels gliidje i,jl'su li\' h 'ser 1'1'<1111, 1kl iir niir h:ln i LIII" lj:de 1.:<1 p, lalar (lm ht'n\('ns gliidje, Iliir han f<"1i' liigga det nll'rf'unlla l':lrl't pii sina axlar, och om k\'inllans ii\'l'rs\'nllandc friijd, niir hon funnit sin borttappade ]Jtinning. Jkt iii' anllliirkllillgsyiirl. all del icjh' \'ar \'id de tillfii\lpli dci rolkskaroi'llh fylkade sig omkring honom och bragle

2 106 S I N I M S honom sill hyljlli!lg, S ~ )(\i tid blev gliidje i halls hjiirla. Icke C n~ Yid dd Illlderhara Lriulllrt:lgct in i.jerusalelll, da hiilll'iirda. heulldrande sk:1ror sjongo halls lov, ger dell c\':ll1gel is ka ljl'rii llp\sen \'id 1I:IIHkn IIngoll gliidjeyllrillg' frilll Jesu sida. l sliillet liisa -d, alt dil han lwm liiirllllhl' ol:h fick se sladell, griil hall. ~Iill ullder all salig och friijd, hyllad och ljl'ulldracl :1\" skarorna, grflter (;ulis ulkorade ljiillarr. lians li.iirleksljiillsl hade i slort sett biivii fiirsm ::tdd. Popularitet och en f1yklig folkgunst Yiiekle ingen gliidje i,jesu hjiirla. Efler hjiir 1:111 som behövde honom, (,ner sargade, förlorade får och borttappade piinningar sflg ha1l. leke i massornas hyjlning oeh heviigellhcl hade han sin gliidjc. Endast riirloradc sjiilars {lirrfiirf'nillg Illed Glld gm' honoill ycrklig tillfredssliilll'lsp och fröjd. NiiI' ('fler ujlpslimdl'lsen a posllame sedall lmro vittlll'shiird om honom, kallade dc hollolil ock: Guds tjiinare. De fiir!mnnade, alt GUll fiirhiirligat Sill Ijiillare.Jesus, Apg. :1: ] 3, oeh att hml,., lftlit sin Ijiiuan' UPPSt(I )),.\pg. :\ : 2G. samt hedja nu, att dl'. SttSOl11.Jesu ljiinare mllltp fil forlsiilta sin?'liistan's wrk. Just niir i ll:jlsl ~I1Hl och förfiiljplso resll' sig pii dd I111'St holfulla siilt emot d1'111, b:tdo dl': "Och nu, H('!Tp, se till dnas holl'lser ot:h gh' din:1 Ijiinare, att de mpcl all frinlodighpi mii fiirkunoa ditt ord, i det att du ulriickel' din hand Lill all hola de sjuka och liii alt Iltla tpe!i.pn oeli 11nder ske f/(' (/in hcliyc ifillofrs./('sil p,. S[I skulle den kiirlekstjiinst. S0111 Jesus I)('gynle, i hans 1Iam11 oc h ge110m liirjungarl1e forlsiillns. Oeh lill att friimja della gör llu dl'n himlafarne :\liislaren tjällst i dl'! ailrahl'ligaste, i dd san11skyldiga lahernakll't, diir han sil Ipr S0111 Yltr st()l'(~ iin'rsll'priisl pli högra sidan 0111 ~Ia.il'sliiLets Iron i himll1elen, Ebr. 8: 1-2. L A N D. 1;).\ pl"il liur liliikligt upprordrande iii' icke della samband emellan de11 hill11::f:lrnt' ~liislal'('lls ljiinsl och Y:lr! l kran av sitt hl'liga fiil'ecliimc och Sill \'iirldsl'iirs01larl'giirilillg bjudl'!' h :: 1I lill sin:! liirjullgar all gil aslacl i halls heliga IjiillsL. Della var halis sisla blid ()('!J Yilja, hans slora fiirlrol':hku ;: jjdrag. Eli andlig fiirfa Ila l'i', I',lr tii:lkl sig, 1Iu I:U Herren JeSli- di!'r sin hilll:111'ls fiird lillsamma!ls med iingl'ln Gahril'! gtl!' g<'1i0111 de gyiil' l1 l' galorna under si illa, alh'arligt samlal dit Gabriel siiger: d le!tc'. d u dog j 11 för hela viirldelu - da ". -»Du miisie ha va lidit oerhöri ". - ".-\d;~, Gahril'l, jag li.hn ieke lala diiro111, ieke ens med dig, dl'! lidandt't var allt fiir djupl ))..: Och \'da dl' det alla d ii1'llcre? }) - ) 0 11<'j, dct iir bara en lilp!1 handfull miin IIiskor i Svrien SOll1 veta om dl'! ):.,, ~Il'n Her~' l', vilk('n plan hal' du dit '! liur, mellar du, skall viiriden f:\ n'la 0111, al l d u hnr diitt för alla? Yilka m:\tt och sleg har du vidlagit för den saken '?» - Oeh Herren syarar: "Jo, jag har befallt P pll'us och Jakob och JohanlIes och nflgra andra av dem alt göra det lili sin li\'suppgift att gtt och Lala 0111 (kt för n11dra. Och dpssa sko In tala 0111 det ('iir andra. och dessa mr ilnnu andra, liii dpss ljudet hiirom g rllt ut ön'r hela jol'(lpns rund.»?\ll blil' (;ahriel heknnrnd. Han kiinner oss miinniskor n~\ ' cket \'iil. Och s:l sliger han:»t iin k, om.j nhanl1r s sli.ulle fiii"lora sin hiillfiirelsp och helt enkelt slula all ('iirklllllla budskaprt fiir andra! Eller Ilink 0111 PeLrus skulle gliimma hort det eftl'r nugon Iid <))) Och lfl'ltens J esu riist ljuder s:l slilla. Han siigl'r: ; Grtl>ril>l, i(/a hor ill{fcn (/lil1an plall. JO{f /'(7kll(lr TJä dem. " Ba~;:Oll1 d ellna allegori ligger den all \':1rsfuIla. gripandl' \"l'rklighelen. MiisfarelI hur ickr IlrlaOll {11l1l{l/l plan, och 1:(1:1 räkllor på oss.

3 Li,\pril Hl2n, S I N I 1\1 S L A N D, 107»Se, lian riikn~r P,'l dig, Hall [Jclrijpci' eli/l lip ll~ir hland yandringcns ll1ödor, i farornas, rund, Yct, din hro(lcr bill s\'il;\:l, 0111 du för cn ~lund S011llWr iii, Söt y,lr tro1',lst och yakcli förhliv, Sc, lian riiknar pil dig, 0111 dll syil;l'r - yarl SC'II? Se, )]an riil,naj' p[l dig, )la den skall, SOIl1 dll spar!. Och lians J'öst ljnder stilla, li1<'n llii.ikligt och klart:.))jliy bdli. per dill!ju/d. 0, jag ber, giv det, giv till föl'lorade miillskobal'lls friiisning Odl Ii\'. Yiin, jag riiknar P;I dig! Olll dn sviker - yarl se'n? Se, lian riiklwr Ini dig, P;'l CII kiirlek i hranrl, som Yill kiilllpa för honom llied scyrandc!>(ill, alt \laiis smiirla 01:11 diidsnöd m:l vinna sin lön, (I:'! de 1':ln;.(lIa fi.irloss~s nr fiendcns hand, Sc, lian l'iikl1~j' Vol dig du sviker - vad SC'Il? Se, liall riiknar P,'l dig: P~l liv, biincr oeh guld. Oeh en dng blir det klart, <>111 du gay 11Onom allt, oeh IIalls rikstanke hiit genom dig yann gestalt. Elll'l' skall till <lin sorg lian s:'t niilllnh din skuld:».iag har riiknat pil dig, ~lell du swk mig - vad SC ' II?)) Sr', Il an riiklhll' pil dig, O, all salighets höjd alt en g:ing i hans iigoll 1';"1 djupt sko'ula in utan rl'llkt,11i och jubla: ))0, h'iilsal'c min, Dill of/'('r mig drev att :illt offrh med fl'öjd!» Ifan h :ll' l'iiknat pil dig. Och du syek ej. Yad se ' Il?» N. H-II. Visa tidningen Rh' etl1'a 'vänne1' och belwnta och uppmflna de1n att p1'ejulmc1'c1'a å densamma! Från redaktion och expedition. Hälsning från kyl'kliga mötet i Stockholm. Friul k\'l'kliga li1iil.ds ('Xlwdilion ha yj li;ollngi t fiilja lide : Kyrkliga liliill'l sänder Sn'riges missioll iirer P:I skilda fiilt hjiirllig hiils Iling liied (insl,;;l\i om rik \'iilsignelsc' och framgllllg i arlh'tet. Ynket iir Herrens. han gill' sjiih' fiir(' eder ol'h I('ch-r lill segl'j'. Siir/crlJlolll.., Missionär och fru Ringberg anliinde med norska iillgan'n "Stavangerfjord» till BergelI d, ] l dennes. Yi hiiisa dem hjärtligt yiilkollln:t till ht'lillandet. Bröllop firadc's pil Kikungshan d, fl fehr" chi vid millister Bl'rgslriials besök diirsliides missioniir llergqvisl oeh friikc'n liattie..\ndersson samliianvigdes, Vi tillönska dl' lih~ifla Guds rikaste v:ilsiglll'lse, Den finansiella ställningen. Som fra III gill' av rer!o\' isliillgcll i rid, ta IIllml1\('r, samt nv andra li1('ddt-l:ll1' den, har den glingna milliaden varit I1IYl'k!'t rik pa lippmllntran. Over HO,OOO kr, har influlil, "ilkl'! lir rekord i \'[ir hisloria. DI' uppl\luntranck brev, som i samhand nh'd dessa dyrhara offl'rgll\'()r siints oss, hava l11:il~ligt sllirkt vilra hiinder och fyll! oss nh'd 11'0 och tillfiirsikl. Eli sil ~ : arl11 och )'l'1l kiirlpk till S, ~J. 1\, och dpss uppgift som ell siiilskap lih'd Pli siirsl,ild plals all fylla i vill'l folk.~ missiollsliv har aldrig rikare iin 1111 i denna drt slora "rovpts stund. ströjllm:l 1 emot oss. Drl har varit gripand(' alt se, hur Gud sjiilv viidd ('\1 S:ldall kiirlek lill liv oeh wrksnmlwt. ih icke della rll horgen för, att ]-Jall s}i'ilv ii\'('n framgent skall draga fiirsol'g' 0111 della sitt Pgel V!'rk! ~Jpn p ii samma gållg vi med innerlig taeksnmlwt m eddela della, äro vi plik

4 IOX S I N I 1\1 S L A N D. 13.\pril 1(l20. liga all Jiillllla liagra upplysningar um liigd jusl nll. ])e rikliga lliedel, yi kllnlial ulsiinua, lu dod:.kke riickt lill nlt hereda de l1jissiolliirrr, smil sa 'hade h:~]>pals, miijlighl't all nll ptt y,i)'l'1l allt,'iinc!a lill Sn'rigl" ulan ha de rat! uppskjuta Sill resa lill hiisll'li. Iillru\'ida de rl'sll'rallde ;-,0 ~;,,," IIWII,lIls11l1lIerhalld.,SOIII 111Hkr sis!l"iirnulna bah' ilrl'l l'j k!lllllal lill lilissiolliirema ullll' IDlas, IlU kullilat lill delll ulallordllas. yda Yi l',i. lllf'n h:,p;las s,i, Knrsl'll har ('Illpllertid allljii:nt yarit i sligallde. s:t ntt yi i hiirjall :1\' feljr, ringo l.ll'tala R: i.i kr, rör en Shallghai liil. cllpr IIH'I! andra ord llllgl'fiir tl'l'dul,]'l'lt :nol ('iirr i tiden, GO.OOO kr. riil'ka sall'dl's il'ke liingre, iill :?O.OOO kr, gjlll'dl~ da. ])iir IiI l k0i11111er sa d~'i'tidl'll, :\fnn f:lr l'1l gripalldp inldil'k i IT,rha Ilallde'na pa fii Il el gellolll fiil.i'llll!lullala:i11p i pit priyailjl'i'" lill Sl'\rdl' rarcn fnll\ Erik Folke, yari IWIl skri Hr fr:in en I'l',~a till dl' olika IlIissiollSslati~)I]('rna: " Ikt iir \'l'nlodigt :1tt IJl' siika Y:II'a sysk{,1l IIU. Det lir \'l'rkligl'1l tr'lilgt ITIl' ~k\ll, n!' fiirsaka och lida. ()('h i dl' ril'sla fnll "iiga dc ingplltillg. Dl' ha kala i sina rul1l, (hl dl' l'j ha rad all l'ldn, ~lall'll p:-\ dl'ras klrd har kllappa! :1\', Och sa holar till allt IJungerslliidl'll. Illgell lll'derl,iird har kollll\iit. PriselI iiru I'l'dan IIPpl' myl'kel hi'lg'i. Ikl iir ('j liil l alt \':\l'a yilln(' lill :111 d('lilla Iliid. nit siiga lill dc kiira ki J\('sisl,a ll;cdhjiilparnc, all deras liill l'.i kall 1l1lJl'lalas, lkt iir 0:11 Illiijligl dl iillllll sliirre lidaadl', 'Tad skola dl'ssa la sig till i hllllgerslider'!.jag IWIl l'.i siiga yad jag lidit dl'ssa YI'I '1,or, (;i\'l~ 1I1'ITCIl oss nu f;', SI' halls hjiilp kol\lllla lill oss silart! :, Finanssekreteraren på fältet s\ri\'l'r:, r Ijllsa och lliiirl,a lidn iii' del gol t al t f:1 gi',1';\ dcil crt'al'l'llhl'll'ii, atl. IfC'l'I'l'l\ ii\' trofast. llnn ));Jr ju visal sig s:'\(lall mot IlSS IIIlder alla dl' {Il', som gall, s:'i alt vi horde e.i l'iilla 1110 det s;\ Iiil], som Yl rreslas nll giira, d;', olllsliilldigheterna kliilllll,a oss och liksom Yilja iiisiiiliga oss,.:\wii 1111, trols alla dl' stora l'kullol\liska och andra warighl'll'rna, 1111drar jag ibland, Olll yi illk i allt della kunlla se lirr 1'1'11 S siirskilda Illelling och rillgl'ryisning, l'1t lej i ll[n'l'ldillgl'll. SlJm lyillgar I'ralll III'n killl',~iskn fiirsallllillgl'lj lill l'll llll!ra sjiih'sliindig och yerksam SI:'IIHI]>llllkl. : Sa ralla Yi d:1 liylt lllud ol:h 11\' tilll'iirsi:\.l! Över molnen, över solen. II,'jj dif!, l/iill sjär. 1/ /JfJrI yliillsgndc vilif/af, Spunna uv karlek, (lp hop/j och (IV 1['0. ljiij difl till f!111lr}er, rlär l!lckli(f till ilar. Friujonl f[(/ii f!jllfjande burdor, till ro! X,'re i dalell siy sk"uyortla lr'i!lf(/, '/','c/.'i/(/ i,warlock dcil lu!j['(jsle trakt. l:' l/(l(/sl jjd vill!jar ((I! tro skall dll biiras, Tro. SOlll [,'jriilar Jlcl Guds: ' JaU IUlr,mul" /Iii] diy, mill s]r'il. <"iller allt som Ilill l,lyya. 'J'UI/UlI/ulf', kl/law[c natt i elitt djujl: Skll!J!Jor ()('h daf/rar, de hiim lill,iorde/l,.lordcjl l'jrg(/s, och dess sory,'r lar slllt. J[en ijvcr molnen. la, liiirll 'JPcr solen Tron(/f de/l,'nrle. SOI/l s;iilen (Jer ro, når fälla ho/jj!ci och Iron sinl/!jilluar. Där fillner kiirlekcll iil/tliyl ett /Jo. Selma Holmgren.

5 lj,\pril 1!)20, S I N I M S L A N D, 109 En kinesisk kristen general. HL Evallyc!ic fmlllfjclll!/, l'lhredningell :J\" enmgclium inom dclina slyrka pii 1),000 mull iir hell enkejl hiipnads,'iiekande, För mindrt, iill [dla ;11' sedan var gelleralen sjiil\' och alla hans soldaler hedningar, )iu fiirsii:;:ra dc oss, alt ätta piliio iiro 1I';lel1 dc. Sjöl\" har jar' döpt G07 :IY dpl11, l Tall YlIa n m:d log jag tii! dop 27 ij Illan yara\' il\") olti(:eran', och jag Iy(':;: le, all jag aldrig dl'llagil i l'n sa gl'ipanck, nnderhnr och hiiglidlig g'mlstjiinst SOIll denna. Gelll'raiL'n lieilog sjiih' i akll'll och kallade fram a:iinnl'n,!'io:ll s:;:lllle di"p:ls ('Il ('L'll' r ('n, o\'h ii\'l'r~h' Chang vid orgeln ledde en s:tngkiir, ::;O: l~ ~jiillg tlrn e!la sangen efler 1]P1I :: ndrn. TI'l' g[lllger 1'llIder lbpfiirriitlllillgen fiill gl'lwrall'n p:'" knii p:\ p\:illfo rlllpll oeh lilgjiil ll!hler 1~lrar sitt hjiirla i hiin!'iir sina soldaler, Dagel! dler dopd i Tao Yllan hade vi en liknande fiil'riiltning i Ch:lllgteh, da 2:12 Illa n, II llylldsakligl'l1 nffice'l'al'l', nwllogd do;wl. Efter dopaklens slut riklade jag' till ck nydöpta fiiljalldc ord: - :\'11, Ill'iidl'r, h:i\'i'li Igellom clopel lh'l,iillt HI'I'I'I'Il.TI>SIIS Krislus,.\.n 1:11-;' IIlI. all 1'11 förfiil.klse 1Ilhriill' s~is()m ilr ]\)()(). P~I mill 1'g'I'1l kropp hiir jag iiiiilu l11iir!';('ll ({I"r hoxal'lws ~\ ' iil'll. ol'h 111 [lliga :1\' l'dra \:li11lsll~iill gingn i diidpjl fi',r.trslis eld :11'\'1. O:n ('Il S[Idan fiirfiiljl'lsf' iii "r Sk!llle ulhryla, skll11e ni d:i giimllla l'i' nndalli IrygglIet och ie],; " hl'\iillll!l (')' FriilsaH,'i Aldrig' ~k:tll jag glömma dl'! Illiikliga s\'nrl'l f'rilll dem. -.\Idrig! Yi "ilj:1 di; fiir hojlom. rnpac\l' dl' i hullclnltal. JIur vida s~;::tll!1l'jllja \'iiekplse gripa olllkring sig?,\, Iil- 0_000 iiro l'edan 1,000 diipla oel) fly ekm "lgiiras trp fjiirc\c'cll"lar av I)l'fiil. Bland en skar:! offi('crarp, som döptes!'iii' niigr:! 1\1:\ liader sedan, bl'r~jl\ll sig ii\"c~n en kaple'll, som 11 ade gill l igl'llolll sin c\o}jl'xal11l'l1.med S~l klena kllllsknpcr, all!i:is ~iolliire!1 tn>l.:ade, o:n han s.k uue "aga dlip:. honom. Sed:lll dess har denne oltin'r \'l1l1nil. sexiio 111::111 ay s ill kompani fiir IlI'rn'n,.'\lIa lll Li llnis!;:or i sladl'jl h:idl' ('j\'ila odl iil11hl'tsmiijl 1':-1 ],e,illn:l 1!Pl1na krislenc!ollh'ns gejlol1lgrip:ithh; kraft och det lill p:i kiipet l,]n,1(1 sdr!"ii'rjui, frfll1 "i!!,;a man ie);:c iii' "an alt \-iinla sig nnnal i1n ont. I sliilkt ('iii' all fmkla fiir l1oi:llsoldater 1l:1S vald iill~\a i 1\- :'llwl'l1:1!hi, alt gf' I1l'r::ll'!1 s',;all f:l kommal1do ön'r hela prcl\'il1spll. \':1I'.it' morgon had" vi hiillcmiilc ml'd gl'l1l'rale!l oeh di' hiigre offit:ernr 11:1. \'id ph s:lcl ilnt lillj~ille hade vi lill ll'xt \[all. 18: 1 \)- 20, o('h jag sliilltle dellna fril;.ra lill dcm: - Bröder, vael iii' el'i hjiirlas dju )lusll' iins~,;an <) L:H oss liigga fram den, illnan,-i bedja! (~enl'rn len s,'a raeip: - \[ill hiigsln iinskal1 iir. nit,':lr I'nLla Pli av milla 9,000 man skall,';incla sig lill IIl'I'ren, (h'ersil' L 11 sade': --- 'IiI! öllskan iir, all \"i m[llle m 11:1cl att le\'a s:l hc\.hjiirlat fiir IIprren, all yj cliirigellon1 m:llle anbefalla dl'll II:! friilsjlil!g i.il'sus Krislus till :liln lj :ii l1l!is~,;()r. En :l nll:jl1 ön'r -te, Li, iinskadc" all iek(' blolt hela Killa nian ock!jeln "ii rlde'll 111 :'1tI e 11~ nu aga K ris IIIS ', 1)(' h en :IIlIHlil C:hallg. -:111. Cnd "illp :!n"iinda dr hrigad lill att olll\"iincla nlla sole1:lle'r i Kin:; - o. s. "_ D iirc-rlt'l' li'd(!l' g('\l('rale'll och dl' tri' ii\'('rslarll:l i biill. (;('11('1':111'11 \>::d s iirskill O!Il fiirhi'1ii mr sill,'iil1 gl'ileral \\'11 ]1('i Fn. som fiir 1)('l'iil,,1 iiwr PIl d i\'isiol! i s\'diistr:1 lilina!!..tag fr:lg:. dp, DIll 11::n \';\1' en kri -[Pil, oeh ;:;-<'I\(,l'nl('11 s\-:'lrncll': - :\'l'j. 1111'11!J111l iir niisl:ln (jn'rly

6 110 S I N I 1\1 S L A N D. 1:1.\pril (tad om SannilH!l'n och siar liksom på r> '.' lröskeln. ] liir har jag hans katekes 01\1 mililiirllioral, som han nyligen skickat mig..lv fijrelnlet llliirklc jag, att den,'ar llppriillnd efler g-encral Fl'llgs mönsler, ~]ol slnll'l slou n:igot mycket frappe rande rör alt ko1\1 1\1 a fran en mall, solll iiilil n icke iippet hekiinl sig som krislen. G('lleral 'Yu s I;: re" IIiimIigen: "Fiir mi"ra ~h'hll\1drnden tillbaka ('alins det i EI~land ell man dd nallln Crolllwell, som lippsallc en armt' fiir alt riidda sitt l'iidernesland. I denna arme m!jllog han ingen. som icke kunde hedja, Före yark drahljlling fiin'llade sig hela armt';1 i hölj, o('h dit derns fiender s~t go delll prl knii i hiin, dre\'o dc stort giieli: Illpd f!c'!1l fl:r ctt sftdanl s\'agh('lstpc IU'II. ~rcn Cromwclls :l\'il1i'~ stod upp fn-i\l sin hön och on',- 'iina lllotsl:h1 ctnre p11 f1~' kten g:"lllg p:1 grlllg, Stl nit dl' lill sist till\'llllllo sig dpj'hs rpspekt och fingo namlll't '.Tiirnsidorn:l -'. ~rtj Yi i na,'1:11lig hön hiira gpllernl Fl'ng o('h halls :I::in. liksom or!{ general '\'11 (lph halis miin, Ly dl'! synps som Olll Friilsan'ns ord i.toll. 7: :-\7 ~9 hiil' har sill tilliimpning, Slriil11 Illar a,' )(,\,;l1lt!c yatlell f1~' la hiil' fram, JIl'ITCn \'arp 10\' och pris~ Glids avsikt med sitt ansiktes fi;rdi;ljande fiir oss kan liara - icke alf pdmirllla oss om en synd. som!ii h a be[f(ltt. I/tall ait locka fram ett el/('r annat syndigt fru. som ligger fiirdolt i liärt hjärta.. C. Skovgaard-Peterscn.. i. BREVAVDELNINGEN!. ~ooo o odoc 0000o~ 7'0 Q ~o 0000:) ooooooooo~ Från Svenska skolan på Kikungshan..\Il min hllsl!'ll och jng 1111 hefinna oss 11:;l hlill. ihland I'n sltli' 11arnasi-.al',l. dd kunde yj fii:-.: n lid sedan ej <lna. ~rl'n yi SI' (;lids ledning i dd 1II'Ia och iiro diirfiir yi(l gollmod, Dc sisla YI'L'kor Ila ha selt ell hel dl'l hesökande hiir, IIl'h en lilen skildring, huru "j haflll(' h lur dd. ~kafl helt,'isst i rdi'lh;~f'r:1 \"lir tidlling~ liha!'c. Lndl'r juireriel'lla ' "Oro dl' allra fll'sta a" harm'll hcill nhl, l'ndasl I\Ta stannade kyar hiir, De L" yar diirfiir en yils~lin lid fiir oss. SOIll Yi o!'!~ \'iirde!'adl', Yiil n'lande att det giilldl' all rusla sig mr kollllljaiili" dagar, ()('h Ih' dngnnh' iiro Jlll inlle! Eli scharla!,ajlsfcherc'uidemi hriil ul P:-I scllhös 11'11 hland I;nl'lll'll i (\('11 alllcrikanska siwiall. lill'n,-i skonades, ofiirskylll (wh n:idigt. Clllkr julen illsjukl!ade IInek ('n ay liirnrinllol'lla, friiken ] ~ skr CarksslJll, i 11lIlginl'lal\1lllalion. f):\ della skrin's iii' hon pa hiil I rillgs\'iil-{l'ii, 1Il1'n har I'j iillllll kunllat :lte\'lnga sin Ijiillsl i skolan, [ sltlld :1\' januari hade \'i skolsl~' rclsesuliljljajllt:iidl'. \'id della ti\ll'iille hade' "i gliidjejl nit 11:1\":1 liiissiollsfij\,~ slilndan' :\yrl'n hland oss. Det ya\'.i" lliid\'iijldigt nu han, s;"isoi\l rcl'n~s('nlanl fiir <Id ll11'd Oss i skolarlh'let Sllllla\'hl'lande Sn' lisl{a ~rissionsfii\'lhiihlpt, rid: P;l 0\'1 oeh stiillc laga siwian.. i hel.i'aklande.,liimle hojlolll yoro har I'l' pn. cjllalller fr:ln sii\'iil S. \L K,.so!ll S, ~I. F" och dagal'lles ftirhnndllllga\' Hl!'O Ill'Lnkls"fulla och alh'arliga, \'tirl lliai iii' ;m gemensam skola!'iii' :tl!a ~"rns!w lljissiolll'r, och "i hoppas alt ddl:! m:'tl skall i sinol\l tid llppnils. Dagl'n ('fl('l' hriiderllas :J,'['psa :Jnliilldr minister lkrgstriim IIll'd <I:llll'r, TIan hadl' \'iih'illigl uttalat L'II iinskan

7 13.\pril 1!):lO. S I N I 1\1 S L A N D. 111 all ril hese skulan fiir alt sl~dnn biitlre lal Olll skolans mal, fijrhoppnillgar oeh knllua inlresscra sig och andra fiir utsikle!'. 'led sliirsla inlresse log midelisalililla. Det var liog t"iirsla giulgcil Yilr n'gl'rings siilldl'bud bl'giyit sig in Ilistcl'll del ay :tlll, och sa yilt p:i honoill heror kollllllerhun alt yid sitt nu i sjiih'a hjiirld ;1\' Kina. För oss och fön'stal'lldl' h('si',j~ i hcmlandel Iwfriilllja ha rn l'n yai' det j n l'u iira odl ('n hijg tidsdng. \'i knnde bjuda P:l riktigt yr skolans iutresscn. DagelI p\'ler millisl!'rns a\tesa fingo Yiidcr Illed sllij och bl:lsl. Ett stycke yi hl'sii;~ ay pastor och ['ru Frilz Holmgren. Sn'rigl'. \'ara scoull'r mötte eli stycke Sypnska kyrkans fiirsla Kin:llnis fran skolall llll'd silla IInifor!lwr. trulll ~illlliil'l'r. friikell' Xalhursl har som ljekant ma och riaggor. Torgny Oherg hiilsadc i!'il lild tal dell hiige giisll'n,iilk:ml sill arlwll' inolll K. F. L I\:. Pas tor If:JllIlgTl'n iii'.iu iildslc SOIlI'Il till yjr UH'Il lieh sil hurrades tid, ITummadl's :lylidlw sekrell'\'arl'.josl't I111lmgn.'Ll. och sjiillgs. På skolplanl'll ynr syrnska lh'l yar diir['i'jr alldl'll's siirskilt kiirl all naggall hissad. h usd s \"iil'lliulla lliiiue f:l (klia In'siik Illl'd ulsi1;:tl'1l all ra dl' pil trappan, Odl deb wcllska nalional ras famil.i och iilllln t\'l'ii11e :lj1l1ra rl' dryc\l'li donade giisl('rna till l11iiles, Pl'l'Sl'lllallkr fnlll kyrkans missi:jll ~:;gra limlllar d'll:r ankon;slcll [,iirsig som y:ira ll\tl'sgiisler, i SOlllmar. gick yigsl'l i y:'ir sal. \'lira syskon Carl LiiskllllS'I"L iir'l1u i ['ull fart. Denna.Johan Bcrgq\'ist Oell liaiiie _\nderssoll IL-J'lllin iii' l'!t'yanlalet ~;). Ihiigkol11l1ll'n (den Sl'nare al11l'l'ikallsk llledhurgarcl i l'dra I'iirhi"lll'l' iin'll dcnna leg av Guds s:ll11l11allyigdl's da ny minisll'rn. En akl'r! \ ' i Yilja roslra dr unga fiir tidl'n ligl giiljanclc lag m:isk i fall likt della IwlI ['iii' l'yig'ih'll' ll Udl ans!' del SOll1 ell eiyil \'igsd iiga rulll, EflL'r densamma d\'l'hnl' fiirlll iill alt Ui i ll:lg:m ringa ;, \'igdl' i jag d. Y. s. LlII:l\;\(}c med Guds Il!iIII :ilergiildn P:l delll, yad andra gj,jrt ord S!Jlll utg:ingspnllkl n:igra lankar I'iir \'ara harll. till dl' n\"gil'l:l. \':Ira harn yoro under J\ IIfjllst Ber!!. ledning ay Sill S;I pilhilliga liirnrinnn. I'rökl'lI Eslt'l'.JoIlSSOIl, IJLlllriillliga med * all sjuliga riir OSs. En 1revlig afton. 'Iissioniir Olsson iir hos oss och ))Jag ~ir glad och 1I1Ig, kollln\('r HU lillsamnl:llls Jlled l11issioniir Lindl'l\ h;t1la 1'11 hilwllwrs för vil Jngr'n sorg ~il' tung. Ty jag iibla kan och ~junga. K~irll'k, hop p och tro ra kda!'l'. Jag ii r S{l glad, all min man Som Sllla raglar ho nl'k dellllh hjiilp, I~' arhdet iin'rsliger L'pp.'t barllcts spiida tunga Il ilslall hans krafter. \ ' i skull!' inh.iuda l('darlla till salllkyiijll i y:hl helll. m {ISCl' stundom kallt uppii min 1e\'lIadsstig liittar höncll \ iigl'li. IIerre, upp till dig..jag iii' glad och Ullg, Illl'll fl\' II l ryllllh{'ss1,iil dela pil delll. Ingcn sorg iii' tung, X:igm ol'h 'tjugu \;:olll1no i fp!r afton. Ty jag iiiska kan uch sjunga.)j Lal1lpur, Ijlls, ja, t. n. lll. Y:'il' lilla julgrall \"01'0 tiinda. IM fiirhiinget framfiir Ja, diir stod:) dc sil n iip"a. dl' kiira c\iirn'n drogs ulldan, Iriidde l'n liten smii. ; glada och ul1~a,. Och Sil uppf\'lldl's iinllu ('II gallg ordet: "ay lwl'lls w h prnlikoplntser, diir dessa kiira hrii l\'ddig skara in. \'i ha :\0 ulstaliollel' o'ch spellahal'lls ;lllll; har du heretl dig dl'!' hjiilpa oss YiLrda Guds planlering. loy. ;c De ['[('sia :1\' <11'111 iiro friyilliga arhdarl'. P :lfiiljandl' riirlll illll:1g \',\1' iign:td.lt alt ills]wkll'ra lokall'l'lla oeh ahiira 1I11 deryisning l'll. samt giira sig llllckrriil Dii nib fi'iu sig plnlsl'l' nn\'is:1111', he gyll!t'!'il Irl'\'ligL samlal Ol11 den nya Ijllc\skriftt'll.

8 112 S I N l M S L A N D. 1~).\pril "1'1ik(,11 Berg ti\lsaa~ll1ans liled sin lllur har nyligen haft en l,urs diiri fi.",r I,\'inllor, missioniir Linden en fiir miin, :'\u \'ilk de bröder, som ej kunde lll(, ludrn, liira sig drll..\l1a dessa IWllna Yiil Iiisa yanlig skrift IIIl:n hehöya ljudskril'll'll fiir atl kunlla hjiilpa de icke IiiskullIliga i fiirs:lllllingen, 1\an 111:111 liinka sig, nll lilan gpnoll1 all liira sig :"IH [r'ckcll o('h ljuda dcssa ]-.ln liisa kinrsisl,n. Illedan \'i fiiml falt al1\'iillda aralaj diirpit, San o('h yallen, II' oeh knkol' bji',dos olllkring. Den Yar:n:l safiril. n~lg o t som dl' flesta kllappl smakai fiin. Y:lr god, Eli glad och ljll\'lig alldr yar r:"hl:! II (l!>, Olll ni kullilat se deras flnsikll'li, S:I tror jag. dd skulle Ila friijdat ('(!c'r o('h hriligai laek lil! Gud. atl ni llied oss ra \'ara!11l'd och föra s:ldan:l lill Li\'skiillall. Pi"1 dl'ras ansikle kall l1iall S(" all de fåll. s1l1ak pii li:iillnn nlrd k\'allde yatten och siika dda nll'd sig ay \'ad dl' sjii h'a III otlngit. ~ritt i sufl'an silkr ny\'aldc iildslr f.hallg fl":lli Hallc1!clIg, l:1l liirnre. S:1Il1 frigjord 1'1':"111 opiclas 1('11, sjiih' er!'a ri t hlodl'h rrlwlll]e kraft. Sl" \,m,et Gn(1 hiillgiyet llltr~'('k. som \'ilar ii\"l,], 11l'la hans ansikli'. Ordenllig udl fin till sill ~'It]'(' hiir hnn p:1 sill Iljiirla!'iirs:lllllillgens ye oeh \'iil ocll liinglar al.! fiira den enskilde liiira Friils:ll'l'ltjiirlal. Till dnsler "ill!'r hl'n,ra, Ilalls ansikle lysl'l' a\' siilin, inre gliidjc', ITnn hal' giing ]l:t gilllg nfaril Illald!'n a\' hön i del dyra.!c'slisi/(f/ll/ret, 0.\ ', siigrr hall ol'la. >liiir Yi illgpii \Ih'iig ha. griper Glid in och Yisar.,in alliilnid. 11(1/1 lir i salll/ill{f (([[smiik/iu. "" Fi'll' fiirsnlltlingc'lls Yiil \'isar dl'nll:l h!'()(it'l' slor Jliliils1,all, Bihdkursl'n h:li" n~'ligl'll hiirjal. Illl'll dag('n ('['kr gid, 'In drll :3 mil li'1i1ga \'iig(,1l lilll,a\a hl'lll. ; ly ', sade h:lll, ), det iii' ingl'll som kan h:d:l g\l(!s, ljiillslt'n pil sii:ldagl'n. Yi ha rinn llyjnlrc'ss('rat!('. och el('11i 1I1asll' mall laga \:Irn pil. Ehllrll iin'r HO iii' g'alllmal gil'\ han upp nch Iwd [T, l' hncknl'lj:l och kolli Yiil hl'i11. t'lidl'], nallen kom IllO ]'ÖYHma atl'r lill hnns h~' o('lj Ingn 1:3 111:111 som gi'oslan. ~Ia h:ldl' slwil tr~'ggt\ll](ll-i' (;lids "l'sk~'cl(l hela nallell lilan alt kiinll:t farall ulall!'iil' sin dörr. (;I:\(!a \':)]'() \'i, da ~la \'iil kolli hil ig('n och brriillal!('. all alla \'ara Iro('IIr!I' H) ro i siikl'rhl'l, SI'. diir iii' fiirs:1ntlillgl' lis ('\':lllgelisl frall Si 1('0. YPIil sl,ulll' kuli Ila lm. alt hall gall igl'ljolll rll djllp sorg'! Ilans riirsla huslrll dog i IUllgsnl. Ilon \ ' :11' \'isse]'l igel! ie kl' diipl Illl'lI dog i I roll P:"l.Jeslls, lians alldra llustl'1i Ilade nu ef 11'1' lk]'(' ars ii\lellsknp f:lll l'n SOIl till fiirii Idm mas och galllla lilors slol'a gliidjl" Ikl hnr dock hehagat H('lT('1I all laga dd lilla lallllllel helll lill sig, P:i min cll'ltagandl' fraga. hllrll galllln mor lug ddla slag s\'aradt' hall:»fiirsl \'nr dl'! W iii'i fi;r oss nlla 11'(',111\'11 S:l h:ldo Yi lill (,lid Olll lijiilp. oeh liall!r(',sll\ dl' os.~, och IIl1 siiger nior: ' Dell li]]l' liar gillt fiin' och upplagit <h' l rlllll, SOIll Je SilS lll'rl'lt fiir oss. lills \"i sjiil\'a kolllllla dler.' ;, - Fiiga alln(](' " ang. \'ill,el iilskligl drag I:tg ii\'(']' halis allsiklc, di't hall nllnladp (h'ssn ort!, \'ilk!'! hopp i S()rgl'l1~ ~liirk\'ets fiirt\"i\"lan iii' I lc)]'ta, de hihlllldska slr:"tlnrn:l liilw hjiirtals silr o('h giira sorgeli lill ell \"iilsigllelse. "i(] l'\':lngl'lislpll" sida snll liiral'rl1 '\'allg, SOIl1 iii' ('Il ung 1,risil'n. T-Inns l'lillda allsildl' 1,\"sl'r ay gliidje och frid., ~Iill hiisil'li "iii oc'ks:"1 I'iilja llll'd ptl yiigen o,. s:lcll' hall Ildigl'n. Il:1n iii' si'i glnd. at! dl'! iii' 1'11 gliidjt' hloll nt! se honom,,- "iii i rullllllrl snlt dial,onrll Gno. Dl'! yar han. som ('1\ g:'liig lyckl!',"in 11101' \":ll'n h<'s~ lln('i'lig. dii hon Inlade Olll Sill nl'ltr,,l('siis. :'\!1 i('];.(' hlol! lro\' hall pii.h's!is lilan liar cwk 1':111 del a\' Ilall"s h('rdl'sin!h'. ])l't hk\' 1l1~,(,\I'11 S:'l 11 g, 1)1'11 gamla Sill1gho 1 '('11. SOIIi \'i fii]']' hr!lkadl'. logs 1'1':1111, l)r'll illlwhi'dll'r p:lsh,l' Ilsis dllg'l,], CH'h 1Ill'lndil'r, '1:111 sjullgl'r :1\' lwla hjiirl::t. liihlpr dpl 111:111 sakla \'aggar

9 l:>,\pril 1920, S I N I M S L A N D, 113 fram och tilllja!;.a l1ll'd kroppen, Efter SaJlgl'l1 ljiirjadl' dl ntrtl1l hölll'möll', l\iir ja;.;- Sl'l" dl'~sa furlw h('djlill~:trs friilsltiltgsfrujd, llppliger dell iill s knll i mitl hjiirla: n, om,'ara missiollsyiilllll'r. l"örpljl'dj:tn' nl'!1 ll e ltl'ils sl,a!t:hp el!) r hl'liill1a!,;lillde se dl'lllla skar:t, se llll'd l'gna iignll SY:lI'L'I P:'I hrllt fi)r hillas 1"111 k, Om iill mill )WlJll:1 t j kall h('skri,'a eld, ~:I skal) (10('\ en g:lljg dd sis!:1 tiickl'l sl'l falla, ()('h sjii"':! skolell 1 elit f:! Sl' (km. SOlll I \lil'd oltl'r och hi'il1 hragt lill L:II11IlH'ts hrii!lo]j, Då ~ 1;.ola Yi lilhalll IllaIlS sjullga (;uds och L:tl1Ill\('ls pris, och lm' skall uppsliga!ti' hjiirll'djllpt'il diirför all I di;r h('ll1mn oeh "i hiir nll' f:itt 11:1(1 alt yara I1wc1 i (;lld~ sima rrii l s I t il tgs \"l' rk. D. n. * Vad Gv.d har gjort. Förflytta dig i tanken 1U1grn år tillbal;.a i tid('n~ Di.ir siuer en nyull;.ommell missiolliir och försiiker med slapplanc1e tunga öyerlyga en kyinna, SOIll just hiirjat 11'0 p Ll Gud, alt ho!! ej behi'l\"lt ii n:'slas för dagligt bröd : ) Guu \ill förse», -, -,la, dd git dil an för fröken att siiga, som har mat i iin'rriiic\, liien j:lg, fattig slae!,ar!', har ingellting, Olll jag l'j orkar arlwla at andra ot.:h fil lile mal :'tt mi;.:' och min pujke, ~I('II da ljiirjar 1I~'k()l1Ilillg('n I1Wc\ ali <1('11,,\"iillalighl'l hon iii' miiktig, tala hur li1issir!lli.irnll:l liilllnat allt. och gillt ul. ulan I(",fle om 1IlHll'rhill friin lll iill11is\or, nll'!! Yiill!:lI1dc hji.ilp fritll C;ud, ITur Gud littit (,~;s \"iinla pil J>('ng'nr, s~1 alt Yi!'j PI1S haft mal ul:lii :111 g:'t!ii fwh siilja hiil'];.er för all: ff, UHtlpl'ng::r och ini!' kulllwt sy en \"iil 1,('lti"n'Jig l;. ofta, I~ ' dl'[ falllls (,j Jlcngar alt ki;pa rodl'!', fast ylkrl~ ' g fanns, S(i kuapp:llk (;lid iii, f(")j' alt Yi skulle f:t,'rr:lra ~j i i"';i, Itur li1t')('11i1,' vi iirl) a,' (;!I<I ('iir d:lgligl ljriid, udl kunna :1\' erran' llhpl siig:t. :111 Gud har ol11sorg Oll1 oss, Ty hur s,,:'trl,-i ii,1 hart ha \"i dock varje uag dock fl~lt \";"ld n 11ehÖyt. - Della h:,r jag aldrig f.iirr fiirs[{lli, IIpprcpndc fru 1. ri era ganger. Och SH :1\'slulad!'s samlal!'t Il1pd ell t:ll:1;.siigelsc- och biilll'll1ö!e :1\' de 1\":" som lrots :tlla skiljaklighl'lcr duek hade ett geml'llsaml:, Samllll' Fade r, rik ön'r alla de:li, som itkaua r-ron()lil ~. - F~Ta, relll ill' ha gillt, och fru 1. har,-lixl i n:'ld cjt. IIoll hnr stor kraft i hii IWII, s{\ :]It ltedningnl'lla, niir allt hopp iir ule, bedja Olll 1H'lllles flirllöncr, l)iirigenom har den fattiga s~rk,'il1nan riiddat \iht, Li"tde eld Il'kamliga och andliga, hos IIlcr iin PIt. I d:lg kom hoil :Her efler elt besök p:t ön'r cn m:"mad hos doller och m flg. (Dl' ho iiycr 2 mil hiirifri"lii). M ed slor gliiclje hl'riittade hoi1 om Guds nild, och med tnrks:l:liltct lyssnade missioniirpil. Det iii' "id sftdal~a lillfiillcll m:111 illllerligt tillskar, all liiissiolls,'lillne m:1 yoro med och fillge dela g, liidjl~ n och, fiiröka Guds lo\'». DolIl'm, som borlgiftes illnan modern ble,' en kristen, bor ju lilngt borta, och vid besiik har hoil ej I~'('kats falta liiyd:d, 111en ell liten Ijusstri\le börjar dock tri,inga in i hjörtat, ' Ack, om "i anndl ~ syi'lrighl'il'l'iw fiir d em, som \'iixa tipp i hedllalatld~ De kunna ej Iiisa, lilan c\l't ]I('rur p li. hur mycket (lp kollll11n ih(lg :ly allt (Il'! UI1 derbara, dl' Et hiira, :11'11 så olika deras I)('gn']l)l 0111 (;ud oell gtlds(jyrkan. Visst skull!' "ttra hölier bli hrillllandc för dem! Nu iinska(lc dollern [:"1 Iiir:! sig ))('dja, Och (1:'\ Gud g:t" dem ('It lilel harn ul](h' r Oi IllOl'lll(lrs :, besök, iillskncle dol iern r:", hiira fra:n harnetlill Jf(' IT<'Il. Det kli Hl(' <'j ske i k:' [lel\et hiir. ty \"ii,!;('1i "nr fiir!:mg 1I1l'1I de h ':'! \;'\'innorlla h:"tdo diirhorla i h\'ll. och S[l s ii ndes 200 l.;:a~~h - (,~ :2 d:lgal:s nrhets WIl ) till fiirsilll1jingell, s:"tsnm ett tack, orfpr till TTpITl'n, -- Fru T:s SOIl (, Katl 1111;:('11 " ) rrlr ul](lerh(tll att g~t i skola genoi11 sknlljal'll i Sn'rigc,

10 114 S D l D I S L A ~ D. 1;).\(ll'il t:nde\' samlalet sade hon stralande: - Hill' skall jag l,unna lackl IIp\, ren fii\' all hans godhet mot mig? ~Iin dolll'r ()~h helliles familj ha\' dd IJra. ~Iin son rilr lijiilp alt gii i s!,::>la. lkt iii' allt ni'id! Gud "an' hu'!;'! Jag hal' ej 11;-1goI I'llm alt Lm i. nh'1l dpt iii' l'li sn~,isak. som jag ej sör.k\' ii\'('r. (,ud skall leda, s;lja g fi'ir hyra ruil!. O('h sa sag hon ut, som om det l'.i "OI'C n :igot att lwky1llras iiwr - och do~k siar \'init'rn itll' dörren, oeh det iii' Ollt Olll rum hiir! Det iii' Yiil krisllig fi"l'liiijsa:l~hei!,\11 l'j ha tak öwr h\l\'ude!, odl ii:td;, hara lacka och prisa l [('r;-pli! lil'!, JH.'S dott!'\' och llliig er:>jiid:> hl'::r:.' :.\l ho hos ~ig, I1lpn (!l't :;'\11l(!('!:.lll!'j.!y det iii" fiir langt ;:tt ';oh::i:a li ll p;:rdstjiiii. 11':1. sud!' h ill\. \)1', "(lll! pj kullna liis:\. iirl) ju sa hl'ropih!p :l\' :Iit f:i l!i;t(t (; uds Ilrd. :-iao~ - jl'lll'li j ': okt. 1!llfL J1lffe/lOm Acl,=dl, "Vid oiferkistan".» T~or{j~ fT/TJI. 1,lI ro", O.~S m ed HI/'a",Z,'/J upphöj" halls?wl/m.» Ps. 34: 4. S:I har lid J.judit i \,[Ira hjiirlan dag fi>r dag undl'r l'n bing tid, Yi ha ralt I>e"illna, huru (;ull i oiin<llig l,iirll'l;. och hari1lhiirlighet hört allas y{ml gemensaml1!a hiillel'0p om hjiilp i det svara liigp, som uppslått i,-;,rt missiollsarhell' pii grulld av den S\':ll'a kilh'siska \'iixl'lkursl'h..jag 11'01', alt \;.nllskp milnga i likhd med mig gilu ill i dl'lliia hiilh'kai1lp IlIc'd hii\'all. Yi ha sl:itt sil ulldrande och oyissa Olll yad (juli mcliat..\llilu försii, Yi det \'iil ('j till fullo, IIlPI1 en sak iii' nog ganska klar!'iii' os., alla, niimligl'n d r n, att "i l>ehijnle komma djupt ned inriir (iull i sjiilnallnsakall<lp hön, Yi ha kiint h iir pil exp., hlll'llsoill myl' kl'n s'-idan hiin varil i "l'rksamlwt, o('h riiljdell har hli,-it, all rikliga olll'rgii \'01' hurits fram lill HI'ITen, helgad!' genom bön och inner) ig kii rlek, Det ha r,-mit gripunde stunder, da,-i ('.lit lag:! emot de ' :1 bre\' oeh ga"o!'. :.. p~\ h~'!ig 11l::r[,; ", just sa ha \'i kiint (kl, da \'i Iiislom hll1'll (lllll I:tlat lill ~!lla Ijiinare, hihi!' Iillga och ~:llllla. El! ('alllil.kfnl!'.'r Ill'l'iilt,ll' i sitt hr('\' II nru dl' i II t'dl llwt dl'n l ~ 1l1:1rs sa iii la, dl's lill pn I:l l' ks iigclsl'- och hiineslul\d, varl'fk\' h:;rill'!] ri::;;o PI\ stund alt of/ t([ fiir Killa. \Il'd djup 1'i')('('lse s:igo fi-:riildrar il:t hunl I>arlll'n riirsl hura f :' an~ l'!!:!:hl ('1\ del ay sina sparade ~i ;t ll : ;lr, Sa siiliinillg:>1ii n.anade Gud :oila harm'n al\. oltra alla sina h esparil!-(ar. DI'I\, Slllll fiirsl tog (\l'lla sleg lji:rj:li!l' (Hin'id litt grilla, Da fiiriil<lrarna sade henne, alt hoi\ Iwlll'l' hordc hl' halla dd, som hon ('j kllllde gi"a liled glatt hjiirla. syarade den lilla ;,Jag gr~-l\t'r inle l\iirfiir, ulan diirriir alt jag l'j genast liilllllade alil :, t :ppropet i S. L. fiir dl'n 1 :nars har gjort ett djupt illlryl'k hialid missio Ill'ns,'iillner, och pil Illanga platser ha dl' samlats till oitc\'st!iihlpr. d:i det rramhu)'lla stigit lill summor som ingen pns " iigat hoppas, men s:i hlir dl'! d :l (;lld r~lr Inla lill Itjiirlallu. EIIskilda "iillllcr ha omtalat, hmu GIIl\ sliilll Sill ri!;.ssak fram fiir dl'm p il Pli IIYIt. siil!. som gj:il'\ alt de unlli'r jul> 1:1lIdl' friijd hurit fram sin:! orrcr riir missiolll'li. Dpu, sn:ll liise\' redm'isnillgl'll fii r ;l1nrs m~ihad Hl20 kall \'iii kn:!ppast undgii nit kiinna sig d.iupt gripl':! o('h Illlcl('r Inck Ol'll lov till Gud hl'kiilllla, lid,. J1an fiirmiir liillgl llwr iin Yi kullila IH'giira eller Iiink:!. )) ~1I giillf'r lid o('k!'iii' oss att i forlsiiltlling PH h:llla ut i hi'>11 o('h 11'0, Xnnu iiro l'j IH'hown ulfyllda, kmsen slukar alllfnrt sin stora del. DI'\ iii' slort alt friln (;lid elej) {Illsmiil,tif/(' ra \'iinla hjiilpen. Det iii' /III/ulf \'i skola "iilllla h]icl;.('1i ol'h pj allenast se ]l:l alla s":lrighl'lrrna, SOIll lorna upp sig i Yllr \'iig till oön'l' sligli!!u hl'rg. Liil"ll't st:u' k\'ar: för Glid iir alltiiiu mii,i/iyl. L. B.

11 1::;.\Jll'il 1!J:~(). S I N I M S L A N D. l1:i En blick på världsläget och världsmissionen. Y..h.\siens mllllga (lejt stora missionsfiill iir det el1dast en mindr!' (kl, SOlll direkt har herörts av viirldskrigl'ls hiirjllingnr. Yiss('digl'n iigde slrid rum i de ly~ka hl'sillnillgarna p:i Södcrha H~ ts C,a r och i K i na. 11l('!l dl'l1 hle\' a v kort. vara!i.lighd och iin'n iideliiggl'lscn I'illgn. :\l\110rlllnda förhöll del sig med dl'! asialiska Turkiet samt norra och Yiislr:! Pl'rsil'll, i \'ilka liinder \'Il slort anlal missiollsorgallisaliollcr ha\'a sill verksamhel. t'lider alla krigs:ircn VorD dessa liinder skildl'plalsell icke hlolt fiir nlliliga krigsoperalionel' ulan för 1Il:'lnga slag :; \- \-ill dsgii millgar. Ikn religiiisa f:li1alisll1 och del rashat, som sedan iil<lsla tider siindrat fulken i dl'ssa liijl(kr, ],idrog till alt giira krigets \"I'r1.: llingur n1l'ra fasansfilila. DCII manliga IwfolkllingPlls hiinsylisliisa lllskrin1ing till krigstjiinst, rekvisitiolll'r av fi'iit:id ulan l'rsiitlning, s]wgells lll'dhllggant!i' m. m. hidrog all rralllkalla hllllgersniid, sjllkdomar och annat cliindl~ hiig grad. - Yid belraklandl' a\' li1issionsverksamhetl'lis liigl' IIIICkr kriget koll1ma de :1l11crik:lI1s1~a Od1 hritl iska Jll issiollssiillskapl'li i fijrsla rllllllllel, l'lllcdan dc iim de Illcst lll'tnlnndp. och fiirst cliirdkr de konlilll:lllala. - Da I'll1elll'rtid 1Iliss ionsorga Il isa l io Ile rna III i ifr:iga \'a \-arnm!p liinder lippg:l till dt -:lo-tal. och (hl 1ll,lnga hunldsakligcll lh'dri\'a fil:lntropisk \"l'rksamhet, Stl komma elldasl n,-igrn sliirrc :1nH'rikanska och hrittiska organisalioncr att hliy:\ föremi-" fiir dl'jllja ii\"('rsikl. ~fiss Gollock, som iii' hilriidnlldc re dakliir i d<'l1 IlIlrrnaliOlll'lln ~lissiolls n'v~'(,il, (r. H. ~f.) har diir på dl gri pallde sii 1t sidldra I- dl' fiirh å llnlldel\, som nttld<, linder kriget P,I dl' ameri kanska ()c'h hrillisl,a lilissiollsfiiill'il. oeh frllll clt'lln<l kiilla hiilllla \-i <Id llll- \"lidsaklign :ly ncd:lns!:lrlldc uppgift('r. Inom dell dcl :1\- rid nsi:lliska Turkiel, SOIll omrall:ii' \lilldrl'.\sil'n, Arllll'niell, 1\urdislan, och dd nordligaste Syril'll, har den :Illil']'i~;.allska '_ Boarclell ';' \i(lstriiekla m issioll sfi.i Il Illl'd Hi StÖITI~ hu \"udslali ~))]l'r. Dpl iii' hundra ar sedan (I(,lI hiirjadl' sill :Hllde i stadl'li Sm~T Ila, och 11"lla har 11\1 g('lloll1gal.l iinnu el! eldsdo]l undpr de sista i"ncn.cilder sill I:ll1ga arhetslid P:l detla iiilt h..rdbardew uppriillal rh'ra hundra fulkskolor, m a llga hi:gre skolor, kologiska sl'millaril'r och sjukhlls. Fiire krigel riikllndl's anlalet stu:krnnde i de hi ',grr~ ~kol()rlla lill -:loo il GOO pa flera slatiol1l'l., IIlL')] ullcler andra l'lil'r l rprlje krigsiln't I\l:-'st<~ skolorna sliing :ls. n~ed undanlag av dell intl'rllaliolidl;] s~\.()]al1 i Slllyrn:l, som gynnades av den turkiska li1ilitiirgll\'l'rniirell. ~Iissiol1ss.illkhllsen togas i anspnlk för mililiira iilidall1:11. ~lissionssl:ltionl'rna lllsallps fiir dl' slridall(ks artilh'l'ield och ledo :l\'sl'yiird skada. :\n besattes dl' a\' lurkiska (wh iin,iv n-ska soldall'r. ~lissiolliin'rn:l fingo uppl~'ya alla krigels fasor : blockad, dl.'parlalioller. ilmarscher, sjukdol\lar och hullgersnöd. Yiel krig<,ls ulbrott hade :.-, Boarrlel1 ;, L')() missiolliin' r pil n rlll'lsfiill 1'11, \lien d:i vaih'nstilksl:llldet ingil'ks ya]' anlalet endast :\G. Slörsta c!l'lc'n hade h 'i:jgnts lilll1na arhell't. Tjugu hade dukat linder av iiyn:lilslriillglling och dl'n sjiilsspiijlnillg', SOIlJ r!pl lang\'ariga lidandc,t och C'liilldl'l lllpdfiirdr. Pii G huylldslatiolll'r höllo kyinnliga l11issiolliirer :' fiisld " eusunlllla milt i hland luspliials hjiilplösa liliinlliskor, SDlll jii Il)le delll flera gi\ ngl'r hotades :l\" hullg('r- die]' v:llclsdöd. ~iir dlr'r slilksl<llldet IIliijlighdl'r fiir ett iiil'rviilldnllde till fiiltet yppade sig, hf'lwldc sig!llissiouiin'rna gl'1l:1s1 fiir d(~lta, och linder 1919 [Itersiinde ;>Bonrdel]:) nlla HIIYiindl,ara IlIh"hlll:in'r fiir a I t gl'1l01l1 dem bispringa hl'rdl '-1lingl'll i dess biltra nöd_ Och fiin' a rl'is slut hade arbpl('t all'\' begyn t p:\ dc' fles ta s l at io

12 1H5 S I N I M S L A N D. 15.\pr il H120. nema, D,t skolorna öppnadcs ström IlInde el('\"(~ l"lja i ma~sa lillbaka dit. l Snicn och Pall'slina liir den av krigel fr'amkallade niidl'jl ha\'a \'arit stiirre iin i liågoll allnan dl 1 av det lurldska \'iildl'l. I Ianlll'ls norra delar fulillos inga arlwlskraflpr fiir jordcns odling, elldnsl hungrande kvinnor och tlls(~nlals hjiilpliisa barn. Den lllhlsiillning, SOJll sii ndl's frlln.\lnl'rika och Slorbri Ila n i Cll nuisle Iiinge \'iinla 1l1anfiir landets stiingda purlar, innan den fi('k lilllriidl', :\lissiollsarbelct rn~lsll' tidigt upphöra och hcfollmingt'jl ],criinl!les diirmed dl'm, som \ ' ~Jro dess hjiilp och slöd, Dell n:llcrikanska presijylcrians!,n lllissiol1l'll har ell tiotal slatiollcr i Jkirut- och Lihanondistriklcn, :\8 Illissioniirer VO[o i nrhl'll't P:I della fiilt \'id krigets början, Ehul"II.\merika iekp kom ml'd i kriget fiirriill dl'1l ;) april HH7, St! Icdo dl' aml'rikanska nlissio Iliirl'nw lika behandling, som andra missionsnrhetarc, :\agra a\' tll'1\1 fiingslades och bortfiirdl's, En infödd pastor uljderkaslades lori \"1", och infi)lhla liirarc och predikantp'r \\'ingadl's till lilililiirtjiinsl. DI' tksla av missionl'li s h\"g-gll :,der H n \'ii nd PS fi'll' lwda I,m'sels. ~;'hele, i \'illi.el missioniirerna (]('I\ogo utan nll skon:l sig sjiilnl. :\[issinnl'lis seminariulil i Beirut m:isle sliillgns, d:t eh~v(,rjia litskrevos lill krigstjiillsl :\lissionssjukhusct i Tri ]Joli togs liied \'[tld lill lilililiira iinda Illa L Sanaloril'l fiir llllh'rkllliisa pali 1'i11er i Bcirllt hölls lik\'iil mcd niid öppi'! hda lid(~11. YpleprisPl steg till ~O gangl'j" dd normala, l~ ' fus och malaria hiirjadl', Kliidespe!"sl'dlaJ" \'ar dl'l niistan ollliijligt alt alls~,nl'['a, T trots :1\' dell:1 uppehöll :nissio~ll'li IIndl'r kriget nrksal1lhelen \'iel :~;) dags!,olo)". I Snida (Bibelns Sidon) offrafh' lilissiolliirerllh hela sin tid och sin krart fl! alt III'inga 1Ijiilp lill dc't hllllgrnll!ll' och liiidtid:mdl' l"iitkl'l, Hlallll den I,,'innliga lh'rol1"lillgpn i LihallollS hergsllygdl'r nrhctar d(')1 hril tiska syriska missionen, SOlJl iih':l har rh'ra statio))('\" i n iirligg::nde sli.)rre stiidc\', Dess uppkolllsl har elt siirskilt inlressl', lxgo ansiiiiide de fanaliska drusl'nw pil LilJ,IlWIl ('\1 fiirfiirligt hlodhad P:I diir boendl' kristna, \"ara\' miin om I,OIlI!lW,.\n!,o1'lla o('h diilirarna flydde lill k\islsliidern:l. UII Ikrriillc'ls('n Olll Ileras nöd och klagorop grep ('n piigplsk kvinnas hjiirtn, HOIl lillsall(' illgpj\ konllllillö rör alt IJlreda vad som hord!' giiws, IIH'II reslc' sjiih' till Rl'irlll och hiirjalh' Iliisll'J\ n ii:ljlld:! :11' l'l t filantropiski och l'v:iiigeliskl :lr!jcll' hialid lj iimnda kvil111or, Snart koil;1110 :ll1dra ('Ilg('lska k\'inllnr till hennes hjiilp, :lr!j('\l'l \'iixle o ch ['iire kriget h:~ d('!ii'nn:1 mission elt liotal hu\"\1i1stalimwr ~H:h I'tt ;30-tnl ~l1li.irrl' slationer, ~O kvinnlig:1 missioniil"!'l' och omkring 100 illfiidda liirarl' och hi1>('ikvinnor, Pii inr:ldnll a\' (I('1l brittiska n'geringen d[ogo sig nlissionii[crna tillha];.a [pdan riif( ~ krig!'ls ulhrolt. mctl undantag nv h 'rt, som p il egpt al\s\'ar stannade k\'ar Ldnnd r!rllsi'rlla i en liten hy pil Lihnnoll, 1Iiir h'\'de dl' isokrar!l' ("rilll dpn iiyriga \'iirld('n och lilider stora l'iirs:lkl'!sc'r m('1\ lill rik viilsignels(' (lcjt hjiilp fiir heffllli.nillg('n, \!issionsslnlin- 1II'I"JHlS h,\'ggn:ldl'r lngos i jh'slag fi"lr li.ililiirn iindamiil. och liisegp!h!()ilil'n h:lrtfiinks, DI' illfiillda liir<ll"l\(' 1l:lpehi"d\o i dl'! liingsln skol:lrlh'tl'l och hi]h'lkvinnorlla 1)('la krigspl'riod('n sill vl'rks:lmhl'!, lfll!) ringo ljiissionii)"(' ntn lillsl:ind all il!l'rviillda flir alt hispringa dl'l1 niidsliilld:1 hdlllkll ingl' n, \lissi()]lsh~'ggnalkrna saltes iitl'[ i hr!lkhart skick, och 111'1:1,lrlH'ld yiinia!l('s i:1 :11I1 kort kolll111:1 i fjl!\ gallg', (Fnrls,) Bedjen för missionärerna! Skriven till missionärerna!

13 15.\pril 1\")20. S I N I M S L A N D. 117 REDOVISNING för medel inllutna till "Svenska Missionen månad Kina" under mars ~.!19, O!'ll'l'kU \'I'I't, ~m.\. (i.. Kl'i...;filll!:-;iad ~ :.\ HlIlt' 111: GO:I. L~,!I.\, l lll g-dolll... l-i:l'l,t.-:; ]1111: Oh~.!!':'pill":ull' tnuaj,>,:.ja lllul' Ijl, m. :!!): ~) U li(j,j. o, P., O:o'trol'\"ala 111:.1. (r. (j., ])1LdHI ;'11: - til):;. ('. H., 11 ",[")«lira ~O; J~()lIe1i t i J~j ipill.!:!'.3 ky l"k l. rijr~~llll - {jlllj. ~\. (~" ~tltljli. till Hli... ~iojllir('j'i1n.;; li ng ' al. <C:lll.\. 11. Ii::: 'in ulidl l'll. JI)O : ]):0 i J\:iipi ag.-:; k.\"j kn d. '2lJ j:!.. g-jii d :u ::K: -' (ill~. E. K.. B,iiirkerrtl, (ill ~r. I.illtl r'ns A. IJ.. Kijjlillg", 1"1' '('hi r: r"'lg' :!U: -, ll1lii, I'11. ~(J: I :tt t ~Il'!\orr(' r fiit" I/ijllhiin'! " l' ~JI): - "on. )f..1.. ~ol'!'k. liitli'il~ t ill llli~..;jolliil ~k äl' t~ ta sy J'iircllillg' t!: 7 ~1 B(>r:..ding ~ "ila i helltlalhle t. g ul.,\. ~, 100: - IIiir('da \'ii:-- lra fljrg i KlIll" 1:,11: -- 'Il- d, ]{nottorp. ]; -. ' - II. (;I'H:I Hog lii ~ u IIL I'g" :111: sliog. 1.: ~. H --L:, S,-eabO I'g"..1 :--. 'PHl'li(l!,l'to L' t ill!'t'l')'i'!! :,n: - K- u l _-\ ~ p (' lai1d. ]: -, K.-n. HO;I ~ 1':. ~.. KinllelJ1UllllU, till'k() ~' j'l.~r t iii lm p. 1: -. '11 - li, r:i )l';lli ~ ljoq!,', 1: -. Jlt'I"l'L' 1l 10: - g"j1l,\1. U. ~.. L iilllllhult. ' Ii: - ('. 1), 11.. 'it o('hlll),l 77:,: - I; 11. E. _\., f:i'14 I'.nl :111: H:" li ll ~1. HiIJ.,dJl'r.,-: _ 1I11derh. Jull: - 1.1;1. Fru.T.. " ota la. ::m l;. G. HI : u:. 1-: 1.. 'it"ckltnllll :,11: _ I.:!'j. J.:.. lit' h l,. )\.. y.,tact. r "'~ b idl.'ag; ttt. O :J iilllljd. e jl lilt, t iiw!\liff,'!' :,0: - lltl"f' ~a lldp Illi:; i oniin :r.. ~Oll: )\1111. i L 1I1h. )li,,~.-h ll :-;t' 1 i (Jr('hro :!!I,I:! :i!i : 1 11 :0 u:o. y.,lad ;)110: (;1" ':'1) k rhtl. 1I 1I~ dlilll..;r j )n llil lg ti ll P. 1'. ~ (; r i Pl'lI ht.~r.!! :!H: ~. 1 : II g-!. iil:h "", llud erll.. :!:!:I: L. )\., (; li..,;la (shrr g, ~ tncl\. - ~iz pl";l'du.gl'll (j. K.. Bjli d~i) ~IY :!II: IIp l ~~tj JO: I. ~.. ~bt l :--t :ld~ o li\'r!i!l \','rt. g'ih Ir. ~, :,: -.:,:L \\1-,. parhö,su, g"m ~r. Ph. T., Vro /I iil' L'sU li)l C l i 1'"0 1': , },!"I11 (;, B, ::0: Linkiip i ulr ~: ~)7.J. P. (h an ll l~t:t. ij\' I ~ I"..;kotl I : ;;0 K 1-'., 1(i1ll.'l' l(l ~III : ViiI' 1:lllls ~ l()ra, I i. Ii oeh g-ndhl't 111: J..\.. ~.. " kel lt: ctcil. ~p "rhö.;<,'nll',i...t :>1: 45 ()liii n l llrl. l1. -r 11I 1I:.\. oelt.i'; d: o. ut"ie d <.H' -C, t ~ ;I: -- n. B, ~ ~ t i ;1: 'J' Slhlm :!:I: Spa I'hij.-;.";"IIlI'L!('! fra II ln [l e C'\. i k -II: tiu l:':. ~" Skt llt 1'tr a. ul'le l'kll\'c I't ;,: -, T Ut'ko rre r' till JI,' ITI'H l"i/r 1\,I,r. ~'lell. (ack flir d,,," Yiili::llatl S..\ L,1.,I.. [j ii r d ta :10: J\. :..; Tn i ~ ioh I ~,~I: -' \ J.. K i 1111,,,,,,1 ~Jl): S, :-;l., ~1 11l1 11 :!1I11:. \. 1>- 11 :!:l: E. 0" Gad dcl! Q : "..\1. J.. ~In l,:. ".. Lj,",,-:1.,- 111: )Itln ~ lorp ~ II1 r ~ : 1.I.'\'PJlllC IIlis., iulls\ UlIlll l'. Tillk ulhli tl' (:. P., S \ ':I11l IH-;I';.!', gm Je s. ; 11 : dil( I' i h 1."011: II. J.. nlterli ll\' c l' t!'i,l' nwrs 11l: F..\.,.\I ot n l a. ::111 (;. (;. 4': r1l1l1 iljcn.t.. ö,t ~r ii\(g" :::! : ~I U.\, :\. '" '. Knl''';lIi;:-; :!;JII: ~ ~\ ()lh;i1'u l Liilllll llllll. ~lrl X, I~....; 4: ~:: ~rl' rjrn...;l iii' d en, :' h al' k allat l'dl' r, :!!'rl' ~~,.-.: :!-, 1.~()() : :\. il ~.. LiiHtl lhllli ;,: 1-; T ilc~.:o U (\ r el en J-t JlJars 1~),"20 ) :iilli: 1\." J'b d 1I11da :-'.\' riil't' i1 i IIg' 11111:..".t' l'ilii JJagl'H \ -UIllll..'l' i '"ra lebo. g ill (I, (wh H. K " I d. {;wkofj",' j' luli: 1:". F. '~ Ii ~~ inll:-;l Jl c dt'1 Ir. ~1(Jr;J.t!.' 11I..\1. :--;. "\1/ 11 :.J. udl ;r.. )löusu,r '. t ill B ern'il. \ ' Hnnl'l' i :Sly n ' tn. till Jl Ji:o-.. inll iil et t t:u'!i:ol'j', ' r rö r arel ~Ol ll g:, t t llll: - BI' l';:rlill1-!"s hl lllrt...;a. ;'::-111 T..\.. ~orr k. 1,-111: - J - u, E Ullll:t.:..r:.irdf' 1: -..1 II, H j iil'ji:,kill;:il,,!'t:-; f' li i l ' IIH'a..:.!III.1, X. :!:!-;- : - bageli. l : -. l\..- n, X~-:...tl) t l.~', 1: --. H..f.. Ka tl'il1p holl<l K- n. }-l iikn (o rp. I : -..\. \ '.. l: -, Itu.::!( \-al'li:-1 I II J'.~ ;''-1 : - '::;1 1l "S_ B. "'J 'Liilllll ll tdl ;): ~. ~1. O <\-;,,,,;( l": P. O.. '1 " IUlii 1111l: "' n",; k\-arll a 11.1: Bill! lkl1t'... c ll i ;Jijllkj-ip. d. ~ --- l( lll;lt'..;, :.!:III: T''''k" rr''r 11U l:.\, - '.. Hl'iiL,j c' JIIHt'k,... pal'])ii".":'t ~'1I11 dl'1 :!il: Yii f l l ll'l' i X(l rl'!.. jip i ll~..u:ll t.\,~. /1111: hilll. i öi"htad 11 1:l ]I(,!:n:l K. _\.. (")l'l ';: I, }"ii HI: '-- ( H fcrk l(" pr! ( r. l"rl d hclt(, ::,(\ TT. T. 11: Koli, l JllIlIlitllltl I.. k,vl' ~~all. Lilikiipil l.!,::, Klli\t'1l Lir j \ i ll,~a.rd m ;J l! lt t lh jj:l!1d ~ ~ 1~: -.Tol l. J;,: I. '-', t ill ItIi's illlliin l'ji<i."; IIH (l, s " T.id k öpij1 g :!;,: -- dt'j'{t., ~lit,\l PlI. T., l.iflki.',pii J.:..:' :?:I:,\. :--:.. 1) :0.... pnj' Llij --c I1l Qrlt 1 \1: -._11:--'2.. )'liil'llilida IIl l"g: - ;, 11:.J. 1.. II«s"I),' Ili<l: - Ii,":;'.\..\...J,II i l a :ill: 1111 " lt1, ~ (Je) 1 ~kl'ii\'11111:-, l ll ]" g'. ['(' :-of h ill!'. :!ti: - '~1. l-:. -II.. l '!JI'",<la 1lt: ~Ir ~ i J,illJ1['kl eqi or-it J\j f.~t" rl :r: - (if".. ()lu,! ~Jln)'atil~ to ljnk.;;:; IH1Ita l' 111. iii., :~ II : (): n J'( s l hitl1'i.1~. ~'f11 ~1..J. lh: - lis7. F. l:. J I. :J: ),1..J. l,i li11t'liwiul:j ~: - fis. I (<lji..; halll"!' ih'l ~r Jlli.~ iii' J.:iidt.'k.\II'g- i Ftll'o"Jltl'lll ;111: - II. \'. ~: t JO(1:,\1 f.!.{ i Lovcul'. J't':;;p IJirll' i1 g' 111: - O"iiln ll d :itj:.\. J~,. ) t'h~ kuf(l!j.'. ~IH, ~ \,.J., fcii... j ijti.-,11: - ~tjl'd( 'ri hls lli l ~ d. - t'ijl'. Yil.ialL ;',U : Il t) l' va w rg :!II: ~ - (Hr.. l k "'..rt 111 :.\. 'rh.. ~ Jlarhi) s.scnh. rl ('l. gul H ~: n:l.\liirrc-ry,i.; 1(1l g",i. -liir. till.f. Ifl(ll.\ \' P li 11Ii...; i uli :- \'Un. AndL'J :-o,!oj'p. :!1I1 d:n 111 : q\-i.'d;..; 1I11r1 erh, ~ flll:.l :-; l ~ illt.'t fiil' 1> ' \'id 'l' II n~ -.ti)'i:.:- (i!'-;. (; J)U\-bo. tio u,l! 411: dill S h('gl :t\' li ill~ g ill d :o ' li!.~., r ll d ~Liltllin:.r ill dl' Ilt'liga _ 1".()11l1: 11. ( '., I-'ili:->pall;..!'.) 0'-. jll:!. lli1i: ". L Jo~. \ '., Fitl"';PHIIJ.! ]U 711:L 11. udl K. F. ;,UO;

14 11 R S I N I 1\1 S L A N D. 15.\pril 1!l20.,III. Skii rr-.ln ~yni l'. : 'III! KIllII. j ~tii llct liil' "(1,,;:,, 'j U.~. 1'; 11 I n i Siol iolj ~\,jin,,:;111 F. n. 1>IO lllijlo1' d. l ' liliii...; f,', " H Illit '!" -41.1: ' I~i. E. "eh r.:. H.. \. ~1II, l al,," II):....\.. K.. Kri.. ti:lll ih. 1' 11' Hypn JlljGI. ~ 07. S. 1.., X flrt'k iil1.. O (ff~rf l" t" d. :~ : '~- ; til l Ht r J..d i ll~ "'; Ilt'l li rl'.;;a ;.1111: - j,t ii lil'l t'i\,. 1> " till )1 ".\. (i- d, DJul'''hollll : tilrla ~ ; - :1:.\. E.o (ah::. Kilt X. ]( - 11 :!".!: 1:-~ : T u t'kol' fl'1" ti. ]~ litar... JOII: - l-\:oh ~ il T.i hhtl o li. (it!)!!' :!Ij~L g'1il tl :u 2Jli:.\. \., KI'i ~ tjll.'''alllll. dt lit"l hi.\. ",. p.. (ah)(, g ill d :n ] (111: dl'u,g' till )ll'lil)'t!!ijihll" Jll i... ~i ulliir \ l 111:. Koll. i Hl'oIHIl't,w (I)Hh.kola..t!'11l d:o ~;l: 6;).!O.,En Killll\"iin ]('0:..\. p" Gth ~, t U( t\orrpi'. :,riii, d:n ;,0:.11. J. P.. s t/dill 2U:. s,,l.. E k~.ili, IlIed t:o r k [III U ud fii,' THi. \'. 01'" ('. E.. KlI,nla :!1I11: ~- a llt,c'o t t A"1Il d:o :1110 : 7J i. X. 1'. 5: - 7!lii o E. I... KiiIJl'IIIHlllllI. A"JIl d :o 2,~IHII :,18. Fritll FoJlH' fhi'p, i ll:-':ii lili llg' JU~1 1);;11 - i-illi. 'OUii ll,"t1 ~O: (wli O rr411'da ~P Il d. 1-1 HUt l' /.:'111 Sll~ E li vii ll r,.:111 J II IIU~t, 111: li. L., K nllda li~': ~uh : H ' ltell rh)'".. I' Bl'HlIst a s l\olu. g lit HiI'ul'{. karc':! oph tl :u :'Il!: ' lfl, P<. :1I: ~ :) :.: I>:o :-,Hu dug' skola,,1:111 d:o J:,: -, I I. T,.. Sl;ii\'[lo :.11 : _ 0, I ~. Skii rt'~ l a :;~ fj. l t~11. ::t. : _ H. 1 ~., l '!ricr huliili. ~1 H1I 'h ibsf' l n Nlel :!tj: - SJ~ ;' E. Il., IIrflll,lelol JI. l"ekor!('i' HI: -.\1. K.. ]lii,j ii!>i'" 411: -, E lt l""k fij r liiin Jil lo' b ro]' Yi ' 101' 1;-. HI I..\ 11 ktio n;.,;. 111 pd tt l fl', I': k',ii;. ::rn s. tt. fi 611 : IH Adl'l ih-s,~' fii r. JIIII ;.. ~1~1. Koll. I Ek~.iö vill ~. H :s b~ ök 1,0: l!l L, \\'.. )Ial'i,',iatl :111: - - R16, L j lllls.!'hcnt;.. Illf,g' ):,0:- F. L. );' ii,,\j;p,', ' off"l'ku" CI' t 'i: SI" Akt'l's HII'g' -Ul : s l ~. &- ~rii)r {'n. i '1'örllet')'d :?:I: -- Inr yrb ljlt"g ~n : _ J\. X " )fiirl':'{,l'lilh :1; hl!'. Ps. ~! ) : :1 1 JUli: _ K.,I. W., \,iixjii,,ett Wflo till ii2u. F, "e" ('..J.. li.iiirk('r~ 11. tarkoff,'r JTprl'e ll ' 211: _. t il! lto" " 'l'li riir ('II tlot lers h, k G, \\'., Ystatl. ' 1'l'illl d. 14 mar.' JU:... li s.!'h r;jd ~ 1:-. p. :.0: _ ~J. J., Hall"hO'I'g' :In: - o rre r d, 14 III:IN, till rxll'll hlur"i': }{inak I"t'tsell, Ka rlsli!-oilh 1411 : - J'H)' (', och Jr~, Blom;;; ()('lt )1. l~ ill ;Olliilllllll, /{1Il X. H. ;.0: - ti,"iis III1t1 01'h.: 1'1'. \'ptla ll<la 1,0:,1: -, Toh. ~): 4, till mi!"siollhrl'!'llas 1)('111 fpsol' :.H: _. f,. linda li~: lo, r... Xn:.:-Iur)l 71: -. - n, 2 Kol'. 9: R :lfi: -- fr. Hii"I"p,l" (i:1: GI, fr. Bjii..kii S yr ;j l'~n..sc'lial,,'kol'li('l, Jn"ar ~ ll,'i : -, 1'... -,", ye :l'~a : -, r r. Sk",I" r III t: öl )~): - :~, : -. fl'. 1' ld ];"I,, 1 12:': -, 1'1' '-Ij, ; O n;; 1I11111 till 011<1-; ""IIlBS fiirloijl" slillt,lk l'll :\9: n, 1'1'. Fastnrp :.0: HI: IigUlld" i Kina '" ~OO: - f J', J1ol... h ~- :.11: - '. fl', KOI"~h f' ra"a 748. 'fne k (Gr li.j IlJ". PfoO. 2:1 Jr,: -,:;: -, fr. Hii", :.U: -, rr, lljiilla 749. 'Ett lil.. t "tl':' till,tnckl' li, E. H. JO :,,1')'11 " H: Il, r... Xii,b~' J21l: - 2,1~2:,4, ;'0, 111 "iu111 Indt' Il 1' 1't!'rk II \' l"jt' t "id hi;uc' 111\ ('. orh E, 1l1"",, IIl1ul',.h,: fr, /'\ llllldl'li i (,!"('h ro :,;1: ]~ ~ ag larl> ;':1: -, rr. Bodu :,U: - f,. H. II., lac'" fi ir llllllcl'ha l' l'ii,ldlll ll!:' 111:- Hj;;.. k;i :.(1: -, f r. Bii, I;"('II" 100': - :.En liy!'a 11I,I ;il, koll. i, ~kog,," v tl t ill ~1. LIII <I(m s 1I11<1l'rh : fr. Xn)(I"" 1> dan, 1.111('",(.I. ~:\: 2:. :,0: -, r... Bjii.. I,ö :,11: -. fl', );iishy Koll. i Sj;;nll' ". kll lll' liel I Llllpa 9'~ ';4 : S!) ~IIII: -. f,. 01";;111,"1 Kl: -, Hliilt l):o \'hl ~ 'i s.~l oli,ri il'l'llil ",:olls å Jo'u 1H r~ 10: - -o ~pfll'hh s"e ll1. rl". ;1 ""II1'i1l'" i LII I,\a, fi---7 HIn)"... f,:. : - Jljilltllrrrl H4:,II: tilt,tllcl il h :.9. ('. ~.. LIIII':\ fl\' ist,... II Uclf\ r h.: koll.,"i,1 J\I'C'l ~III ()t(1 4:1 : - jf;u, ]l:o, T ~,(' bi,lral': 411: - ~.\! i! rt"' rd :.11: -, o, 11. K. l '- d itil..9: :Jb j!):!: ~G Koll. I J'iirHa lllli n i-:, h""ii1il'1, nodeli, JO/:I l,: 4S jli:!. n :o i Lut h. m l s'i oilshll'''l, P iteå, S:!fi. bl'c,-ll,dclll 1:.(1:.. 11 (01 S ~j. :. Tapkol"fC'1' f n 'll I t'l1 "~itl i 1 :1H' Jt('s I' l', n:" I (\jph~'ii~ sol'k~,,, l llga 1:l/3-1-1 : :IS Xorr k iip. :, : J):n i 1lIlIt" "' jk Hf.1 :11 :. F!'i1n ~jllldiigl'rts ri~\j'l ()\"l'l' l'iiitl, 111: (f. ( ; " l Olllf"a H, ~I.. Skelldtea 11111: A. L., d :o, tt'o,; ueh hölleoffrl' ;,: Koll. rr, lliil,' h. ""I':II. I';ir. ~4(o1 :111: -,l..\. S.. <1:0 211: Koll. j l'iinl':,ta skola, H CSl! It" 27f,J 4: 80 Kol l. i Hl<!o IleflC':i stj"bl,~... ka 21(.1 ]71 : )0;, T., Hl'sc le J:. : 'faek o(' h hi) n{lo[fer vitl Kinamijh t Koll. i HollIlP, I;ola, H,'ql'lp, ~Sl:l :\11: ~I i 8hll(,ftl'n 21 Fl l,gfi!): :.0 Koll. i BOlI\'III.,kula, JlpSI'I,', ' ~9/:\ 7: ;.0 7;0. Koll. I K,1/{,' 1. (.I :\11: XII ]'5. 104: 2i JOO : ";'71. n:o j Ers nl llrl, ]9(.1 4~: ~o H. L. Krj,lj",'hallll' JIIII: ii:!. JlIsnnlli nj.!' vi d ]\:i lllll~l"dsens 1I1..\nnds ~par", li('h 1",11.'111,,11..1 rl. (h'nll' Ill;;t ~ i L'IIlI'U '.!~(.I '~IO: :.0 myra. JrJtI.J. P. lli:l: tu j"j4, Kinuk r d oll i Glbg fiil' E. 0" Ohl:lIl' ; Eli )(nnllllal "iill t iii S. ~r. K,', gill 1l ('1' ~ 1IIHltl,'h. ):.11: S. s., L~'I,l; u' l': roi JOO: _ n :o Orfl,,.ua)( 2:\f!l rii,. u:o : ; EI~.1 C'5 I~, iin. i ll~ att pu C;IIU:-\ bull", } 'or"'(lr uliis JU ( g. ;,11:-- till l. \' I~dll'tsh]oJJ)lI1ur. ~ Olll pj yjloös - L. T"., l'pnsu la :IU : - IJa '. ~ 1Il li:o 840. : 1-:11 il\" o. 1'., ~iorl, ö)(l'n, : ett. t"el; till Her 111'1't"Ptp,;,"iilIJIPI', ta el;; o ffl'l', Ha l':j.\', ~ :,- HI fin I'PII filt' ljöllhhr Ise OnIlHn ~'l" a siiiluu.t;'$sk oilhij'j1. gol)).j. Il. ]~.n '~1. A. oeh K G.. G "ön k.\rn, "nal'h. nwtl. 1;;: 78:!. Ll'luhcu. d :n, g ill 11:0 111 SI Fl'an ell ~~ ' riil'ellln J:,"S allklloll i Or bl'n:m, golll..\. S. Oll:imud i~:l. : OlliiIlllltl, Ouiillllltl, t:",ko rl'c r 1011 i t'4. X. F. H.. nj llrsh ollll :.1111 Vallsiii ];:nkl. syko-o>ts 7 ;)0 If. Jr.. t"r];n fl'1',., 2, ~r. K" orrcrk u" ('rt,~., OnillllllU' '~'tlan(~1i f1ic k fun Jlill,:t. u ul;;tio u"5nlpd. (ii!1 l;) :w : lnekolfn, /:111 J, ~.,.\1 n I IIIi; :\:,11

15 l,),\jll'il lfj20, S I N I 1\1 S L A N D. 110 :~:.. Yl'. 1'., ;till tf:o ~m:.- :':!'"2. Fr:iu S. )1. l' :-i \-HnlH'}' Xii.;!,.\', R:)G. ~klll" ;.!JI1 d:o J!): _. ~ KOl',!) :!oi ~ l;.: - ~:i 7. J'. \11., ~' 1Il Il:n 111 : - ~~ I. K..1. :,:. j~. TIo, J1.. )11: - f\iil P:-" ;.(1: :!;: ]1I1i: ~ :.!I..\110. C.. ;:m d:o fi: -, 7. S. ~. n4 bllo l:l: ;,0 ~ 6 0. J. IL..~1I1,1:0 ~l: -,'ju. O((pnnh ' ol', :.,:'111 K,.T. JI.. Tl'l'hlil'lIa :!7: ~ Iil. ~. S.. g'lii,1: ;]. Sldi, ~t u ds X:a l' 11:.:-01. rii... ;,Il: ~; :!. 11. s., r l I'I ]II'I)(, r~. ZIll d:o :!II: SH:I. If.. X(lrl"ki)II.. J,!III ti:u :,:!'-7:!. Koll. lit. III, i H 1I,., l;:\' öli'!:n. :!~r.~..!riii X. )f. O. ~1I1: ~)' Siil'~I<ilda ii.lldain:t1. ~'j::' H. H., "pp.;nl" III: -.. :,lj, ~. l':.,.\irla, 1'ii..,,,Ida p".,1\' 1'" h('({liill,znl'li n s 1IHlI'1\ '. till,io;!,olhu s.-t, i Sill'"1 1 "lih"..d" " oi, ' llt t111h\ iijllll'l'll:is alj in J1"; ft}j' 'J',.'!t tao 'li'hl'hi" F"h _h"" ]jl.l: C'. X.. K..i,tiall,I",I, rii.. JI. J.ill,I~,." x'4. UI".' ~JI"""rJ" tolln 1\:-;,'1IH IIt:1 l' "-, H, fili Siirskiltla Iros- ""h flirslll,~\scgit"or. "(Ork:,. ](](]: - ;)01. Fl". \'ltllljl' r i Kiipillg',.1:111 \ r. J'i; 7~) Skii..,ta,l" X. l'''~ll. fi.i,. Ull )1. p"t ', I!I. l. I.. )(1: Il'l'~",oll'" \'r l'k~, :,0: -. "~O. )f. L. ~H: ~,:!7. D:o 11:0 ti11 l'\':ln:,:. ChnHg' Til Il ~.. i ;,~1. H. J.. ::U: i 1"II i ::00: ;':16. I l. s.. Sthlm ~II: :":JO, H. )[., ~l-i, till arb. ]lit )fieuc,hih :.!t8. B. E. H, ]:.11: ~tat ion ;,: "~~, 1-:. (;., Soll, fte,! :!:!:. S, lj. rh!' Pil ('\'al1~di~t... IIJlllprh. :I(~':,,50. L. l' :..\, (i- fl. n.il1l'~holm. fii,'.1:0 ]011: ",]. En Kinadin i n. ~1I11: (',.1. SlIlillnJltls BlIl'.;l'rrd. fjjr t \':.1 ;1~li. 'fvh \'HIlIIL'I'S tackoffer l~ii :,1:0 l!i~o GUO: :,~,. \. X. 111:. 1,',;,' ".Idu ",.hd"!l, gill.\- 1, till f.s8. ) On:illlnc1 ~ :W:- syfhl'cn. i ShlO~' ieht'll. J{1I1 E. S.. tin1. : ')Iliillltlcl, lilh~. ~m A. P : 1.,iulI:,:h\' R: GU:!. E. \V., Alillg-sas~ ~ Illtd ~liidjc rö,. :'49. s~'rii"('ii, 'i J..illllgh). lill J..\ekzl'lI lllin JL('I' 1"1.'.]C'SlIS _ lflfl: att UU\', "Hc'l',L:'ultr. ~7: GO,. B. 1\., Slhlm ;,U: J.. L, Slhlm, lill.\. I':rik<'on, lil~. n. Il., SlIlId"\'nll 11111: hih"lb. ~(III: lil:i, S. L. "ell:li'uii IUO: E. S.. L.i\lll~h), till J..\r-b, II, u:o,, 11: fil " :. I~II litl'u Killtl\'iin ' ]:!II: ~)!; s. ~l.. Sthlm, n.i)' O, ( arll.\ ll ~ ('\' allg'. ~flii: HI(;. O. S : ~I. ~.. d:(i, lill "rlll'l"t i )1;"lIl'hil, ;.n: (iii, O. A.. Sn.illtshn:-d lull: \ ' ;inlll' r i Xorrkiip. till H. JI~r~JiIl~" li:!.\ : OnHlllud :.fill: - \'I'rl\~., g'm _\, 'S. ]:,11: fi:!6 n).i-\. H., Kiipi ng :.0:.\. S. III. fru, d:n, till ('\':b IIlld,'rll. :100: 1;~li h),t. 1'., Kjipill ~ 10: P. E. W., Dj'(j',;llOhll, riir Son~ li~i ti:i~. >E n I~'~klk H"ITPIIS tjhllarc' 1:,(1 : - lic'll 611: - l;;;~. J' ~ hröllup~da~t~jl, t.adi ful' :!l jycj~ Hor\ u Lapp [i; 1'1.'n. lill.\.,tilll'oll liga ar, :111:- att au\', i \.'rks. Pill. U\ I'l'f'lIskolll.,;,:- li::9. )r. O., ]1I1]('I'\'ik 1;): Olliilllllll. till II:" ~~.: fi1}(. )1. A..Tiinkiipillg ~41; - :\ Bjiil'lIci. p i l )fariada;.n'l\ till li~!), )1. H.. IIjiil'llii : - burllh:l i Sill"n I,: - li:.ii. ]. J:.. D""h" ;-IU:- Ert,'r ''''\. ku, ' ö "l'n n:orrr Olllnnll, ~:)I., Trof"st ii,' d"li ';011' lin\' kallat PUPl' J\"blil,",tud, till II. l.ulldi", alt :! T l's... :, : :!~ Ull\',.. rlf".trott!'. i Llf' ;H,tl't ~Oll: 1i:,I. orrpj'~a\"or \'ill hliih'llli,td,i ]~. F. lil~, ])a::n:i'ylling-pil i. K, ~l..\., dyrtid... l r. M., Sthlm.,l. 14 HI'''', lilij till:i;.rg- 1'(;,' nj('k~knlorlla i Ilo~' all ~ li:,~..1..\. J.. Sii,le\'u k ra.i IIIl ]110: --, PI.l('h( TI~ JIIO: -', H:IIll'1tC'II ~ Ii:,!).,r. H.. 1,:'111 (J. A., Spjllt...hnrd III loil: -, ljfii':1l1fn JOU: -, Ishi JI.IU: -, fil;u.. ~r..\., ""'koff,,!', g-nl rl:u 'I ;,0 l'w'!lo\\' lim': - GM: I ~ i L.Il, ( '. (ilh. ])al!;':''j'~-liill,l.c't'1i i J{, :\J. ~ \,. till E, fil":'- L. U" GiiJ fh.ta 111 ]\"J';.r ri.)" liir:nn i fli~ksliulilll :!OIJ: lil~fi. J, s,. Sldirstatl :W r.~o. J):o till I'l'n Linder fii,,l:o ~1I0: lilii. S. S. el:u l:! S;lIlIt fiit' hyra H\' lokalpji 1:!1I : - :t20: - Ii/iS. A. B., d:o ]):u till.\. ":ri"~soll ni)' Pil liij'hi':n :!OI):.ir.tL.\., u:o :, I1 :o lill.\.,janzoll J'ii,.,1:0 WO: (jiu. S, (j. :\iis~.ii) 111 J):" lill _\. FIl'."h"rg!';il' d:n ::110: ti,l II. \\'..,liinl<iijling K. )1..\.. till,1:0 [iii' pn f1ieka ~ln: li~~. T. X.. Slhll11 JIN) S. 8t.., Slhllll, till harni'" i Sillilll.;11 : li77. ' Of[t'I"!I 1',. n. S- d, 'pal'1>ii".., till,1:0 fij~. E. 1. l~kpnh~sj öll :1fI )li... :-;ionskl't~ts(.'1l i.iönkiip. 1~J'. Y. F., fi7~l n. s.. '('riillt't 111 lill ii,t'. "\'allg:ls IIllolerlt. 200:..i:HI,,.;\. dl' H. Sthhn ~tlo lig3. Sldll' ~tatl~ X. FriCöL':o:'all11illg' föt' ChiJlA" fi~ll.. I-'r;lll t \';1 \ ' iililll'l', ]>~.,iii:]. ~1Il h ~i ll,!.t'-ll' {) :1011: l l..f.. KlIUlla ~n S('lIa"skol'lIl't, Sii\ ~.W. föl' Chia 694. ;, ~J u:', :!(i: I ]1111 JOIIg'-tZ Ilch SOIlA" K(,Il~ -!'.in ~un: tm;" I "l C'oj ll \ ' iil ~ijrihhi(' nantll ' 30. 'thi. C. L.:.t UC' I",rr, I', till uh'l'kt e\ all G!I!!. : Frun mis!;iolt~\'ii IlIH'l' i.ki'btitlc'- A'l' l i~a tiojjs"1 rlwl fl ~II: - hamn. g'm L, O.,UJ :':-II'i8 LlIgtl. fiir. till bibelk\', 'jl~. En dr"i"i(' i ",,, et Plwhn\\',a~..\. 1'., Bii.., t", till,te". ii"n 712. : Tal'l{orrt'r trall na:::-l'a \'HllnC'l'. ~altll.,:l~,,t. a\' S" \',illpi'shorg till hii" H lilal S, gli. L. II..,:1:,. )1. W.. ~rattisll(ltlpli Hjiirkii")', till l '. 131o"u uti UH\'. SO'J. H.,, till Jesu ii,.".. ertl'r J.:ottr. :1:;:

16 120 S I N I M S L A N D. 15.\pril 1!):lO. 7);l. H, L., nl ' ob~. till H. Linrlers nrks. WU: \', "" h l'. ]-;: 8 hurii. KIllIIla, till \1. \','lil1 att a 11\', fijr l\illll l)al'll"1i 21: 14 ' P~. lut!. till dil't"ld llli ~:oi ioll!"'il l hl tl" :.!UII :., Till ijli'. I1 wllu r h ('tn)' ~ );11"1; '1'. L.. lindi"','all, 1',ir lit 1;. a" I;ill'" ~i:;.;l,a liil'ar;o!' ;,11: ~. ~.. ~litlll1. föl' r\"nll.~. )[ao ~htlall il! i.\1 i 1'11 (. lt i il ;;1111: 'j..j:?,,\. E. 1." 1;"0,1,10-1,,,.1'. till l', I\IUIII ult 1111\. dll' " ",,tlr. 1~: _. Koll. "L,l liti ~s io ll rn ti te i L: llig'ht d ti ll :-, knlhll Sl'b i ~i1lall fllll],ord. ~; : 71i Fih' :-;alda I'X. il" P:.l il edning-anlil"; IIlarlr, till 11 :0 :!1I: ~..1.. ih'pih'o. rur Chang- Tell -t ielt 4'111: j ;'; ~, J) :o rnr f"ll Ka n :!IIU : _ non till g-a lnkn1idll 1 i ( hi, heh"", JIIII: - j):o till H.. \li cl ~r SUB tllt. all \', l,ftpl" g "tt r. ~flli: - Eli dill i ~!,, II, I't( i\, Ioi,ll'ag- till 1'11 t'\"i.lii~:~ IIl1dl'rh. :H:!: 771i. E. B.. sthllll. löt' hil)(:~ l l,\. i H:I!H'/H'II:! 1UII : i7'. Oniillllltl,. h ÖIl- uell tro..;t!'a\ öl till ,,1'11. av fi\":l H g'. 'j!l'. Pa br iil l op~dag'ell :!:i j:~ o fl'. T., o( h.\. \\" 0 tilh;!, till l'le\',s 11'1I1~'ril. i 1IIUII!. ~Plll, )1. :\L. ]}()j :i.., I'i,!' l'pi.tnll.!!-";""~ H, J", T~lillt(~ lllul:l, till hurllh:t i Sinall fioll.. Olliilllllt! till cl :o ~U1. K, 1.., gom ~L TI.. Bjii,.ni,. till d:n,\1. I'. S.. Sil II cl " all, till IIII,i,ii",.! i!'ii ( llt'll!.,r T""k, till T. _\uk7.ell, SPI" k -tllel. \, P. K I' i ~ttlala, lilt' :U{'l"e 1' f ill' yiit~ In-L",'. till _\. E l'ij\ s;.,oll nu all\", t,rle l' g-nlt r. S. o.,." li)"1la!lljiil. till hal'llh :t i ~illnll, gill \f. II.. Bjii1'Jli, E. ~5\ -- Jl. ~.iiilllalpll. till hiht l!,\'. \-el'l\:o;., il 1IIC!I\ill'lIa " e... fl'l'''' "da liull O. X - u. (:nlll " rp. till t!:o, TnckofrI1t'. till _\L P CUl~" "'';' 011. ~111..;('t \' id.1 HI'IIPOl'It'1l. U'I II.1. ~., ~l il lljli; Ii;,. 1f. n.. till IW l' li l1:t i ~iilall, g'1i1 ti :o "',fili. ),1. E.. lill 11:0. ~II I d :o Sfi,. T ;JPku l~ ' ~'I. t ill. \ 1I11i1 lfnhllf', fiil' III illfl ~ 1 ra l'iiii)1' L. :--i,. { ~p..;~ r" ho. t i II 1L P t' t ll l'!'i...u li atl a u,. "rit',. ~(l tlr. :: ~J: :!1I1l: :!;, : :,: 111: l" : ::II :~ :;11: - JJ: ": : :,11 : JII(I: _.. :;nn: Kl. ~. IO~ : :, ~I i~,i()nshl IIII11l't..\. H., K'il'i 1l g-. t i ll li;tj' n ~,,~ 1I. m JII: - - Tn ~ sllla il i 'k fll' i :-; h'lij:iil. ti 11 d:n. g m 1:,.\1.. ~pjil 1 ~ hr l.::d Ej fii n:!'~ itl a. till.i h.tt'nrn.;; li. ' 1I1 l " -,..~ Till rh'!,mat fl'. L s.. Sthllll, iill,1:0 :;11:,,\. L.. ol h,\.,\., ])lldjn. lilo l till hjiilp till pll~ k, till d:o :!:': ;;nr...ull,' l;"l'. Ii!! el:" ~ li!l..oniimntl, till r "tl':1 l'a;<;l; 111" t p" ~O: Hal'nr'll; Helll 10:- Kl'. W4: :'17 AlIm. ~lisslollslll"dl'l 4:,,4110: ~, SUrsk, tros- o('h t'i;rsnkc-lsrgi.\,or 'i.:!:,';: 7:; Siil'skJlda iir1l1ujilnl!1,lo:: : :,S ~lissloilsht'liiliit,t 104: :\7 SUlllllla nlllj~r nwi's man Ki. 60,911 : 5;; ;\1"tJ ""l'il1t lack till nlr.k!: j"art! ~ti.)t'l'l' ti1lg' iill Ilt ':-'~H ~J\a ll dll r:',....toll.]: :111 _ Gåvor in natura till Barlll'lIs HpllI l:sta kyarlah t :'IL 1\.. FI'iiLJ"" ~n: (ht och ""ut', K, 11.. Jlnda -.;j ii;,!'i P: O:-it. 111l vl'l'.c!"! yn. potat j":li!.iiil. Fl'll ~., Siil' Jrankn: potatis 1I1.iii!..\. Il.. noda : o.,t. )f. H., T ibbhlllt: Torka d,, phrojl. \'iiiltlf'l' i Jl.illrll'd: ~\ ' al't- Stl, 1l1Il p,t:':t I' 11. S. ~.. :--i khrmad : :-;;l1ll)l' (J{'1I o's t. Fl'1l B., 'o kh1'oo;ta d: () ~..;t. P II:,:-dOJl L' fih "llilt/.:'f'jl i Xy.. : 0,1..r. S.. Ya,l- t,'''i>; \ iol <ficl,,,iljg- a,'.<lrllilij"". B. H..,;thll": K llffl'l.h (j,1 III. In..\..\.. LilltoJJlta: K 01'\'. E. K., S"ltarp: SIllii,'. S. Il.. ~ali1: lllllj;:t u d l o hl f'jd, \ -ii\"'.j. :::.;" Yl!(btf'lln : Siicklllllg' il\ ", tl'lllllpol',.\,.\. LilltoIIlla : Blndpn,IJilJ):". Il. K.. T,un d: rliis k, 1'1'111<1. liik, iid' I. 1\C1l'\'. lih. IIljtil 1H'11 J\l'yrlflol'. lj 5t ol'il :-illlör, ).1. S" fhl\"1!o: Tt.', ol'h k n l"t\. 1-', ~\r. J (;I I'I IlIlIiIl~ (': Pa ~k ;i~ ~. \-HlIlIl'l' i BjiJJ'kl'I'yd: J'iL... J\i i;r ~. H. L.. Kyill: C:rYII uell,id" r,,\f. \Y,. lliiil'uilj,': Tiif'k, t ~ g' III. IIl. Jr. H,. ().illl'~hnllll:.\p.. l... illt' l'. För allt od, till yurj" ::-I\'UI'<' : dl: "urmt tac'k! J 11 I' 'I. B ij l I i IL~, För S. M. K:s bedjande vänner. Böne- och tacksägelseämnen. \Ii~~i()n:ir och fl'll HilJg"ht'rgs yislpls(: i 11I'1111alJdd, IltisSi :llliir (){' h frll Bt'rg ([\'ist s DI' rika UpplIlulltringar Ila gl'liulli illrlutlla ll1l'dd s. 107, 1 t..l Dl'n hot:llldt' ni'al!-n a missi:lilsriilll'1. s. 1O~. (;1'111'1':11 h'ng, s. lo\) L Snllska ~k:d;ill. s. 110 r. Bil)('I~"lIrsl'n i Iloyallg, s. 11 l r. Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. Telefon: Riks Allm~ INNEHÅLL: Jesu gliidjt'. YL - Fn'lJl r edaktion Ol'h e~qwdili()n. - En l;incsisk krisll'n genc'ral. fil - BrcY<l\'(lelningl'lI. Yid orrcrkislall. - Eli hli('1; p,i Yiirldsliiget och YiirJdsllJissiolll'n. Y. Hl'tluYhnillg. - F,;!' S. :'01. Ii.:s bedjallde V,iIllWI'. Stockholm, Sycnskl1 Tryckeri,A,-ll., 1920.

17 L N:u 9. ARG. 2fl. 1 MAJ PHEN.-PHlS 2: 25. ~ JlX!; if! )'~ 'l ~rt U Å f-- t_._ - - Il I -ff J E S U G L Ä D J E. VIT. ~Tjäncn lic rren!tl("u gliiuje Ps [ det förcg:lcnde ha vi st:llt inför bilden av Jesus, Guds utvalde tjiinare, som 01\1 sig sjiilv helygade, att han kommit, ic"ke rör alt I:-Itn sig tjiinas utan för alt tjiina och ginl sill liv liii en lösen för många. En slilla, oheskrivlig gliidje vilade ön~r Herren.Jesus, niir han gicl;: denna sjiilvutbloltels('ns törnlwstriidda Ljiinarestig. Även Yi äro kallade alt efter den förehild, l\iiislaren liinlllat oss, efterfölja honom och v:lndra i hans fotspår, 1 Petr. 2: 21. I den m:ln delta blir en levande H'rklighet i '-[\l't liv, skola vi ock p:1 ell levande siw ffi Cl" fara Jesu gliidje. Vi skola d[1 ftt erfara n:lgot av stor!lctci\ av det undcrbara ordet av Miislarcn: "Jag li.allar eder nu icli.e liingre Ijiinnre, ly tjiinarell vet ick e vad hans Herre gör; vii11l1er kallar jag eder, ty allt vad jag hiirt av min Fader har jag kungjort för eder.:> Joh. 15: 15. Gud hade utvalt Israrl att vara sin tjiin:ue bland folken, Jrs. 44: 1-2, 21. Men Israel förfelade denna sin härliga uppgift. Ledterna fiirdtirvade förbundet, priistadömet och profelämbetet förfölj, Mal. 2: 4-9. Israels herdar sökle allenast sin egen fiirdel och försul11malle Ijänarcuppgiften. Underlfltenhetrll alt tjäna slod som en dom emot dem uppenbarande halllöshetell i deras hjiirtestiiilning liil Gud. ViiIdig iir dci! dom S0111 över dem fiilles. Och del iir hetecknande, nit del iir det negaliva i lieras liv, lindcrllltclil1etssynderna, som Herren siirs!i.iit riklar sitt dolllsord ('mol., Om hjorden vlll'da

18 S I N I 1\1 S L A NO. I :\Ia.i 1H:~n. den I eder icke, dl' "yaga stiirktcll L icke, del sjnka hl'laden I icke, det fördrivna fiirdcn I icke lillhaka, dd förloradl~ llppsi',kll'11 I id,e o. s. "., Hes. ;~-1: :1-,1. Fi.iljderna av all dellna underhiten Ilet yoro J'ruktansYiirda. Fi'lrcn förskingrades och hlen) lill mat {lt alla liiarkcns djur: dc gingo,'ilse pli alla ))('rg och alla högn kullar ulan att någon fr~igadc efler del1l, lies. 3-1: 5-6. Diirfiir miistc IIpITen glira sint p[1 dcnlin henleljii.nst, som ingen herdel,jiinst,'ar. Sallll1W sallning framsliilkr.tesus i ;\fall. 25 kap. Vid dolllcn inför?\iiin IliskoSOIH'lIS hiirlighcls troll iii' det lipl llegatinl som skall,'illna l'lllot miilllliskorna. "Ty.iag ":11' hungrig, och i gflyl'll mig icke alt iila; jng \'n1' törstig odl I g[ivcll mig icke att dricl,a; jag var husvill, och J gtl\'('n lllig icke härhiirgc, nakt'n, och I khiden mig icke. sjuk och i fiingc1se, och I besölden mig icke., A"saknade\l av den levande trolls och Idi.rlekens ljänaresinne i deras Iiv vittnade emot dem. Giiruillgnr öppna ej för oss himmelens port, men dc uppenbara yilr hjiirtesliilllling. Och tron litan gärningar iii' diid.,jak. 2: 2G. Al' det underligt alt del iir S:l 1lIy<' kcw glädjelöshet i dc l;,rislllas liv, när IIHlII liinkcr p:l i huru stor ulslriickning de I;,rislna stil passiva och o\'crksamma inför tjiinnrl'uppgil'tcrna i Guds rikc. Elt sliindigl lilollagande nian ett llwtsvaralldl' IIlgi\':llHle i tjiilt:lll<le kiirlek göl' sjiikn rörl,rylllpt och };,omnwl' troslivd all fiirlvilla. l och genom JC~llS r,ppnades fiir oss dc hiirligaslc möjligheter till helig Ijiinst. c!p juhl:mdc loniingcl'lja. sjöngo,., \'id h'iilsarpl1s in träde i ~ljln Yiirldun. nliiler oss lörtet. ich blot! 0111 friiisning ulan ock on!, nll vi skulle 1':1 glira Ijiillst infi.;r honom i helighet (;('11 riilll'iirrlighel i ~t11a ":Irn dag~u. Luk. l: 7-1- /;). Dpl111a hl~iiga Ijiinsl st:lr i samhand Illl'd I~risli ulgi\'ande i tjiill:ul!ll' );,iirlck. ricnojll sin lydnad intill koj'spls diid har han grundlagi llliijlighl'len lill yilrl Ijiin:1ndc. lian hal' genom e,'ig andl' J'r~ll1lhurit sig sjiih' S[ISOll1 etl t'1'jl'l'i IL oltc]' ilt (; ud. och hans blod renar nu \'ilra ~:llllvelell J'r[ln Iliida giirning:lr lill all tjr'i/lll dell levande (iudl'll. 1':hr. ~): 1 l. O('h?\fiislarc!l kallar o.,,~ nll till de\l Ila sin heliga tjiinsl. Och lh'lhjiirlad I,jiinsl \'iintar hall :w os~. ', {ligen SlHlI tjiinnr );,all tji.ina h 'a henar. Luk. Hi: 1:1. ~fcn vilken oiilldlighel :1\' tulel stälrc.~ ieke i denila fjiinst i ntsikt. ~ Om n[lgun Ljiinar mig ::, siiger.ksus, '.. S:l skall min Fader iira honom, Joh. 12: 26. Som sin störsia iira hetl'aldade Jesu ('örsln siiljdel>lld denlja sin tjiinuresliillning. Dl' \'01'0 I\(,IL gl'nomfriingda m ' denila tanke. :,Jl'SU Krisli tjiinare,. Hom. l: l.,alt l'i,irriilla I~risti Jl'SII l,iiinst hland hpdllingarnc :" Rom. Hi: Hi, dd yar den stora hemligheten i aposllarnes liv. det allt domincranlk rnoti\'l't. Paulus kuncle ock mot slutel H\- sill liys ofrertjiinst siiga till dc iildsie, Yilka hall I,allat till sig i ~Iill'tus: :.. 1 H'ten sjiil\'a P'\ "ad siitt jag hela liden, ifriin fi')rsla tlagpll, d~1 jag kum till proyinsell,\sil'll, IInr lllug:hls med eder: huru jag hal' tjfilla( Herren i njl iitlmju!dll'l, IInd('l" laral' och prönlingar:,.-\pg. 20: lti--i!), Dl'lIna heliga Ijiillst. till,'ijkel1 vi knllas. s;, lllhkrh:ll' l)('h slol", iii' do('],

19 . I.Ij W;lll. S I N I M S L A N D. 123.'gcnlligen hloll l'n f(")j'bcn'llt'lse, ell,kola och cn övning för dl'li hi/15rc "och!liirligarc tjiinst, som ytinlar l;uds Ljii Iwre diir p:i undra sidan i l'yighelcns.iirld. Det sl:-lr myd:et i l'ppcnbarcl '('hokeils fram Lidssyncr om lillds Ijiinarc. Dc t('("knas med inscgd, s:l all lllgl'u skada skall H'dcrfaras dem, epp. i : :3, de skola sl:1 infiir Glids Iron och Ijiina hoj101ll dag och nall i hans!t'mpel, Upp. 7: L). :\iir Hl'lTl'n l;nd, dl'n \lismiikli', lar sin slora makt i hesill- Hing och Lriidcr fram som konung,,kall han löna siua Ljiinan', Upp. 11: 17-18, och han skall ulkräva sina tjiinares blod III' dl'li stora skiikans halld, Upp. lu::!. :\iir lidcn fi'h' Lammets hriillop och.jl'~1l Iliirlighelsllp (Il'llharelse iir illne, s1,all fr{iii trollell lllgill'll röst:,: 1.0Vl'1I \":'11' l;lld alla halls Ljiinarc :>, L'pp. 19: ;"',. Oell s:i.,kola IJl'rrl~IlS Lroglla tjiillarc i sjiih'a hiirlighl' 1I'Ils Yiirld undcr I i 11lH'dja n I)('h jublallde ~illlg rii hiils:! dl'1i stora fulliilllitlillgells tid.. Diirolll sl'l"i\"l'r Johullllt's: ::Och jag hiirdc liksom röster av ell,iiir skara. lika brusc't av slora vallcli udl lhind :1\'.,lurl,a tordön; de sadc: ljalleluja! Herrell, Y [Il' Glid, liell.\l1s Illiiktige, har HU triill fram sils0111 ko Jlllng, L:ttolll oss gliidjas (Ich friijd:1s oss och giva honom iiran; ly li'!1ell iii' inlle röl' L:ullll1els lll'öllop, oeh dess lh'lld har lillreu sig,), t'pp. 19: Ii, SOIll dt underbart hiirligt postlndiulll i dcnna framlidssylll'rllas bok liisa vi till -is I :,: (kl! (;wls ocl! f,u111111t'/s Iron ~/..,,1l s/r! dii/'iill/t'.. 0("1! hulls tjiil/u/'/' sko 1f1 /.iihm bol/o1l/ (wh sl;olf1 s/' holls /111 ~iktt' och fillils 1/(1/1111 sl,l/!/ pu["a lj(i dej'fls 1,(Il/I/O/,.. l'pr', :!:!::j -..L S. 11'-11. Från redaktion och expedition. Årsmötet komnll'r, Y. (~IIIJ, all hallas hiil' i Stockhollll Kristi IIilllllll'isfiinlsdag d, 1:3 maj. Elt inledande lliöte tigc l' ruill dngcn röru t ii Slndsmissiollens lokni, Stortorget J, ~ tro ~li.itel rj iirstiides börjat d. n maj kl. 7 l'. lll., d;1 de församlade OInlllluclI och lliissiollsyiillncrlla hiilsns vfdkolllna, revisionslwriittelscll föredrnges o. s. v. Efter llliitt'l viii' tesnpe..\nllliilan Olll deltagandc i slipen bör sl,e till S. ~I. K:s I' XI'., Drottninggatan 55, Hikst.,1150,.\lllll. :!2, 17~:' Såunn allllliilall iii' nödviinuig Olll plats skall kunna l'rhi'dlas. Fr:ln landsorten Hnkonullande ombnd Iwhö\'a uock ('j :lil111iilll sitt deilagande i SIlJleII, d fl plat ~ l'l' rl'serveras fch' dell1. Expeditiollell OnIl>L,slyr hostad a l dc Olllhud, som lill expo :lllilliila sill allkolllst. Krisli Ilillllnelsfiirdsdag forlsiitler nlölc't Id. 11 i Betcsdakyrl':ln cfter följande progj'am: ini. a v ordf. öyersle Il. Dillnel', föredrag av missioniir ~IaIte Hinf(herg srllllt aysllltning av sekr. Nath. IIögIllan. J(I, (j c. lil. fortsiitter mötet P ~I K. F. L', li:s ~tora hiirsal. Sedan utdrag III' arsl>eriittelsell lämnats h itllel' missioniir Hingbt:rg föreurag, yarefter kand. ~Ielll(lIist avslutat mötet. Fredagen d. Hiiger uell sedvall liga IIlflyk tell tii I VII \"bo rum. Krisli 11 illlnlcls Iiirdsdag blir gclliellsall1 middag (1:1 llush:ulsskolan ~IargaFeta.,\l1llliiIan sk('r till S. ~r. K:s expedilioll. Missionär och fru Ringberg bleve) av oförutsedd anledning fördröjda sii att dc l'j kollnilo med )JSt:lyangerfjonJ». Dc iiro ellll'liertij nu tyckligt Irnmkornlla. Årsberättelsen liar ej förriiu deuna tidnillg g~ir i press anliillt fr{tll Eiltet, yarför Yi Illibtl' dri')ja llled dess pllblicerande till niisla nllllllllt:r, ~Olll Yi skola söb fa fii rdigt i lid för(',irslilötcl. N:r 5 av Sinims Land liar h a ft ('n sau:1l1 ~ltgang, all vi nll sknlle \'ar:1 t:ii'i";linlll:i, mn Yi kllndl' :"It"rf:"t

20 124 S I N I M S n,igra nummer ay rh'lia ex. mr ah Kunna låla prenuml'raliollcll friiii :\I'els hörjan forlgå. ));1 liullillgeu inn~h :i llcl' sl'rienrlildal' fil" (kt giwlvis ('n vinsl nll Ingn!I('u {du arets biirjall. Nytt kvartal Dc som l'j kunna lag a lidningell frilll {Irels början kunlla uu viel KV:.Irlalsskiflel göra dess bekanlskap. Pn'UIIllll'rutionspriset föl' dc tre ittl'rsl<ll'lille b'artalen iii' 1: 73. liurn glada skulle Yi ej hliva 0111 dell glfldjandc ökningen i pn'nnlllcrrllllsiffrall iinuu m ed uilgl"u hunura ginge i höjuen! S. M. K:s kvinnokommitt~. ö\'l'rslinllau.\. Dilhll'r lw r ellhålligl iu \'nlls till Ied a lllot i S. ~r. K:s kviljljokolllmittl~. \'i h iiis... i.iwl"slillnan Dillncl' hj ~irtligl viilkolllnh'n och lilliiuska hl'iii1c rik välsignclse fl":in (i1ld i d cnlla uppgift.. Sjuka kommitteledamöter. Gocls iigal'l~ Joh. l1l'dl'l1f]1'ci1 har cn l iiugre lid varit Idc'n. En Vflll till liiissiolll'n ski'iycr Lill S. L.: ).Ell n alllll, som Iiinge varit älskaioch aktat 1>1:llId " ;Ir missions \'flllller iii' godsiig. l uh. IIl'dcngrl'ns. Hur m:"lnga ganger har lwn e j glall oss vid v{lra :ll'smötci1 mcd sill "anna, trusrrisl,a sitng och ~ill kr:trtiga villncsuurd. flå cle hans yllre I, iilll(l:tgl'slalt och Glids Anrlcs kraft genom honol1l har lalat lill oss. Nu har IIrrren src!an I:l ng lid tagit h011011i aysidrs gellolli Sjlll,dol11, nerviisa sl1iiirlor och myckcn oro. Sl, lil1 e vi ej alla l,unlla I'l1a o;s all ljiira fram \';11' viins nöd inför Glid och hedja 0111, alt Gud midle slärka honom, ja. :'tll' rst iiiiil hollom till hopp och sj:il!») i\i1t ripi I hl'djen i hiil1l'n troende, del skolen J (;i n, :\Iatl. 21: 22. Kamrer./. 1:'. licdcl/ har ock sedan c n tid legal sjuk och hnl' P:I Sahlwlshcrgs sjukhus IlIHlcrb:11t cn lllin(h'c opcration. Yi iun c ~luln iiycn h onom i lilissions\'iinl1crnas fiirhuncr. Missionärskonferensen i 'illlleh('1i1-( iii' 1111 hl'sliimd att h;,lias (l. :.Yl m aj ellligt m edddande rdlll IfolLd. D " denila konferl'lis blir av stor ue lydclsc hcuja vi, all l1ii ssiollsviinncrlla i sina förböner In;' ihå gkomma (] ensanulla. L A N D. 1 Maj 1920 Hudson Taylor och Kina Inland Missionen (C I. M.). nl l 1' 11 fiin'g:il'ihie artikel ha \'i r edan fl'lunhftllit dl' ljndliga synpunkter. som allli<l iii go lill gi'llild fiir Hlldson Tay lors nppfai Ining 0111 Illissionsarhelcl. Dessa synpunklt'r hollnauc i de mesl djllpg:'ii.'ndp andliga prfar~nh('lcr. SO\li han Hilt göra i sin egen Jllre ulveck ling. Liisanw a\' hans ungd:jliishiogran tordr erinra sig fr:"lll h:llls.fiirs\;l nlltilullingslid som ung :lo -al'lilg I Lon doll, hur han diir "id dl liliriilll' Iwsli',1 prö\'a sig sjiily och sill Iro. h. ~.I\ ll~.id: ; hnn kunde IwlL ()Ch :llknasl torlrosl: 1':1 (;11<1 fiir sill IIndprhiill. ~ ~iir jag koll1mer lill Kina '. liinkh han,, har jag ingl'ii, "ars h.iiilp jag k.an <fiiru :lnspn lk p:\. lkn cndp, som p~ ~iir har riill all :,Leropn lill min hjiilp. iii' end. Diirfiir iii' del ;1\' stor \'ikl fiil mig, atl jag, redan il1nall jag JiiI.Iln:~1' England, har liirl mig alt ~iittn m:illlllsj,(;r i ri'li'l'lsc' allc~na s l gril 0111 bön lill (ill(\',. En gilllg giillde dl'! ulhelalningl'1i :1\ halls Hill, SOlll lians prilleipal hadl glijllil. lian hcslöl sig nll nll icke di ~ rekl pi'llnilln:l honom rliirolll ula~l l,'itiillct hedja till (;u<l, alt han.\'llie hringa clenlla sak i prinr.i'palens alnnke.. Niir dagen nalkades, alt liincll skulle nlhdalas, gjordc' principalen hl"pn :lnlydan om alt han kommil ill:1f! s:/kell. iillllson TaYlor \'ar <Im:!, frimo<li cr och frnlll hiil:lladc' fiil'triislandc i sin ],iin. Oeh dil han i d<'lla krilisk:t liigc fiirdrs in i ptt h e ill, diir nikten gjorl silt inlriidr, ohrade han, om ock fiirs! rfler rn hel strid, sin sista slanl fiir alt hjiilpa (kssa miinnisjwr. Dagl' ll diiref[rr - hnr jllhlade it'kc 11:l1lS hjiirln, dci han 11W<l POSll'11 ('rim pn hell c)('!t h1'l1l1'! nl,jim] givare ('jd, lilolln;.:a (' n jwliliingslllllm:l, som hjiijplc honom sjiilv 111' hans helryck. Li1,lI:1lU]C c rfarcnhell'r n\' HlInII 1lI1

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

;tl2. ~ t '~ :/~ SIN~ mnd ~~ ==; 41' =o-=l \ ; . ~ := ~.1l~ 'f ~"5TON-.5'IIDNINGEN. . ORGAN rör::svc:r;;ka. ~510Nc:.ti I KINA.. PREN.-PRIS 2: 25.

;tl2. ~ t '~ :/~ SIN~ mnd ~~ ==; 41' =o-=l \ ; . ~ := ~.1l~ 'f ~5TON-.5'IIDNINGEN. . ORGAN rör::svc:r;;ka. ~510Nc:.ti I KINA.. PREN.-PRIS 2: 25. :\:r l. ÄRG. :r2. \ ; PREN.-PRIS 2: 25. ~ If ~ ]I ~I.11 ~ ~ II J 0=0 := ~.1l~ 'f : ~"5TON-.5'IIDNINGEN ;tl2 ~ t '~ :/~ SIN~ mnd ~~ ==; A r - - ~rc D~. ORGAN rör::svc:r;;ka. ~510Nc:.ti I KINA.. 41' =o-=l

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH. HÖOMAN. I DIT FODSPOR.

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH. HÖOMAN. I DIT FODSPOR. N:B 19. ÄRG. 25. 1 OKTOBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. }I ~x m il ~rt DÅ ~ ~"IO~~ ~ TIDNINGEN t ':5lNIl'\) U1NJ)Yl' l~ [B[NCZER ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH. HÖOMAN.

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr - Hll f! Mi i i G i FK Kyö i Nic Kll HNl N G l l iin Mö li öl p Vi fi NiNiN Bil i ilnyckln 45 K MSLGSBILD: JESpE NE - Hll f! Vi ll i ll i l ll f i i c i ll x pp ill, li Ki. Mi i i G I FOKUS Kyö i Nic AKTUELLA

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

*-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning

*-NS^NNNN:\\NN-NNN.N-\\-NN:NN-NN:NN\N.NNN* Medlemsmöte 20 I 4-12-02. Dagordning *-NS^N"N"N"N:\\N"N-NNN.N-\\-N"N":NN-"N"N:N"N\N.N"NN* N Medlemsmöte 20 I 4-12-02 Dagordning $1 $2 $3 $4 $s $6 $7 $8 Mötets öppnande Val av justerare Mötet stadgeenligt utlyst Föregående mötesprotokoll Ekonomisk

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA ':R 24.,\HG. 25. 13 DECE~[BEH 1920. PHE;-;.-PHIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA l:tgi\'ah.": ERIK FOLKE. REDAKTiiR: ~ATH. HÖGMA:OI. "Immanuel". :3Ils S I ~ I :\1 S I.,\ ~ 1>, RÄTTFÄRDIGHETENS

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna

3. Hmm Hmm Hmm osv. 2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna Lyssna speja trippa fram på tårna, fram på tårna LUCIASÅNGEN Natten går tunga fjät runt gård och stuva Kring jord som soln förlät, skuggorna ruva Då i vårt mörka hus Stiger med tända ljus Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus Natten var stor och

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

.-...-..." ~5ION)~ ) ;

.-...-... ~5ION)~ ) ; N:R 18. ÄRG. 25. 15 SEPTEMBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. ~x ~ Jtl ~rt PÅ ~ tbl:nuer.-...-..." ~5ION)~ ) ; TIDNINGEN! "5lNlr\) IlINDP l~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH.

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

JtX. ~rt. N:a 23..\RG. 25. 1 DECEMBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA. Kinesiska lantmän intaga sin enkla måltid.

JtX. ~rt. N:a 23..\RG. 25. 1 DECEMBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA. Kinesiska lantmän intaga sin enkla måltid. J; aga en prenllmera!ioils1jlall},;/'ff. N:a 23..\RG. 25. 1 DECEMBER 1920. PREN.-PRIS 2: 25. )1 JtX m ~~ 'l ~rt PÅ ~ --~ t8i:nuer ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937

ÅRsRED0vIsNING. för. Ung Företagsamhet i Västernorriand. Org.nr. 889201-5937 - förvaltningsberättelse - undcrskrifter ÅRsRED0vIsNING för Ung Företagsamhet i Västernorriand Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-O1-O1--2013-12-31. Innehåll Sida 2 - resultaträkning

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet.

Vi har följt valet och diskuterat resultatet. Eleverna ville skriva ett brev till den nya statsministern och önska lycka till på nya jobbet. Hej. ' '. ' ';: «! :: : ANS;,; ; ;TAiyiA-'\--i.ve i! 'UCUM :: ' ->.:'>.! 'J',i-J Vi är en tredjeklass på Södermalmsskolan i Kristinehamn. Klassen består till stor del av invandrarbarn från olika delar

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer