J~ ~1 "~1NfA5 IRND~ -I~,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J~ ~1 "~1NfA5 IRND~ -I~,"

Transkript

1 :-h 8..\HG APRIL J>HE~.-PRlS 2: 25. ~~~=~=i+-_\, ( --4! "~:~-.:::J = h mfl _. ~~ION)~ i ~. -ndningenrjf J~ ~1 "~1NfA5 IRND~ -I~, UtB[N~lt=:===J!:====l=====t===:=::Jt:=====t=:jJ:;:::=3r:::b ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVaItE: ERIK FOl,KE. REDAK'l'ÖR: KATH. HÖGMAN. J E S U G L Ä D J E. YL I. Tjänandets glädje. Hedall pl'ofd('rlla Ilade talat om Jesus SaSDIl1 (;uds Iltkorade tjtillarc..les. 4~: 1-..1, (i1: 1- :1. Ibkstadigl'll gick denna profl'll'rilas ll'l:kning ~I\ ' dell tjii. Illlnde :\lcssiasi fullhordan,.ji'sus sjtii \' pekar tillha ka 1"\ dessa profl'tiska ulsagor, da dl' i hans tjiiwli1dl' giirllillg' infi)r fnlkl'ts ögoi\ fllllhonladl' >;. :\Ial(. l~: l;") L, Lul" -k Hi L l.\i1dl'i1s kran tjiinadl' hau. I alla sina gärllillgar sökh' hall ('1\(1<1 si all Iwhag<1 sil\ hill1 l11elsk!' hiller..\idrig lillgrep hui\ hl and iirl'ly~tlla ll1iillllisknr giingsl' ll1e (\(>1..\Idrig siikle han Iriinga sig frall1 gl'l\oill ) ki\ I'ller skri. hl<1l1d miil111iskor, som larmade pa \'iirldl'lls nllllliil1 nint[. I Helig.\ndl's :,r:ll't gick han sin \'iig siiiia fram fiirkllnn:lndl' gliidjl'lis hudskap för dl' l'alliga. frilh'1 rör dl' fclilgna och s~'n ['iii' de 1)linda. I ulgi \',\lidl" Ijiinallck kiiril'k log han sig all det brutlla och söil{krkrossade och det som \'ar pil \'iig nit slockna ut i diid, och han l'örklaradc sjiih-, alt han icke kommit för :Iii luta tjiill:l sig ulan föl' alt, tjiina och gi\'a sill li\' lill ('II Ii.isen fiir 1lI:lllga, :\[,111. ~O: 2R,.Tu, i sanning, han ulbloltade sig s.iiih,, i dd l1<1n :Intog tjiinarcskl'lllwd, niir han koil1 i liliinniskogl'slalt " Fil. ~: 7. liela deh e\ ' angl'li~ka heriillejsl'n talar Olll hill' II:ln tjiinade i ntgi\'::1nde kiirlek, l:li<1r 0111 fiirsakl'lsl'r, hunger, liirst och larar. (ll!l 1Ili'~ d!)sallll1ia \'allllringar. o:n Iörlll'n oc h sa rgade hiincler..\ \'L'II Ijiin<ll'('giirningl'n \'ar ell ', \ ia doloro sa ", DI'I iii' dock \'id I'Lt par lillfiilll'li, S:llll l'n gliiiii a\' Pil underbar t.iiinandels gliidje i,jl'su li\' h 'ser 1'1'<1111, 1kl iir niir h:ln i LIII" lj:de 1.:<1 p, lalar (lm ht'n\('ns gliidje, Iliir han f<"1i' liigga det nll'rf'unlla l':lrl't pii sina axlar, och om k\'inllans ii\'l'rs\'nllandc friijd, niir hon funnit sin borttappade ]Jtinning. Jkt iii' anllliirkllillgsyiirl. all del icjh' \'ar \'id de tillfii\lpli dci rolkskaroi'llh fylkade sig omkring honom och bragle

2 106 S I N I M S honom sill hyljlli!lg, S ~ )(\i tid blev gliidje i halls hjiirla. Icke C n~ Yid dd Illlderhara Lriulllrt:lgct in i.jerusalelll, da hiilll'iirda. heulldrande sk:1ror sjongo halls lov, ger dell c\':ll1gel is ka ljl'rii llp\sen \'id 1I:IIHkn IIngoll gliidjeyllrillg' frilll Jesu sida. l sliillet liisa -d, alt dil han lwm liiirllllhl' ol:h fick se sladell, griil hall. ~Iill ullder all salig och friijd, hyllad och ljl'ulldracl :1\" skarorna, grflter (;ulis ulkorade ljiillarr. lians li.iirleksljiillsl hade i slort sett biivii fiirsm ::tdd. Popularitet och en f1yklig folkgunst Yiiekle ingen gliidje i,jesu hjiirla. Efler hjiir 1:111 som behövde honom, (,ner sargade, förlorade får och borttappade piinningar sflg ha1l. leke i massornas hyjlning oeh heviigellhcl hade han sin gliidjc. Endast riirloradc sjiilars {lirrfiirf'nillg Illed Glld gm' honoill ycrklig tillfredssliilll'lsp och fröjd. NiiI' ('fler ujlpslimdl'lsen a posllame sedall lmro vittlll'shiird om honom, kallade dc hollolil ock: Guds tjiinare. De fiir!mnnade, alt GUll fiirhiirligat Sill Ijiillare.Jesus, Apg. :1: ] 3, oeh att hml,., lftlit sin Ijiiuan' UPPSt(I )),.\pg. :\ : 2G. samt hedja nu, att dl'. SttSOl11.Jesu ljiinare mllltp fil forlsiilta sin?'liistan's wrk. Just niir i ll:jlsl ~I1Hl och förfiiljplso resll' sig pii dd I111'St holfulla siilt emot d1'111, b:tdo dl': "Och nu, H('!Tp, se till dnas holl'lser ot:h gh' din:1 Ijiinare, att de mpcl all frinlodighpi mii fiirkunoa ditt ord, i det att du ulriickel' din hand Lill all hola de sjuka och liii alt Iltla tpe!i.pn oeli 11nder ske f/(' (/in hcliyc ifillofrs./('sil p,. S[I skulle den kiirlekstjiinst. S0111 Jesus I)('gynle, i hans 1Iam11 oc h ge110m liirjungarl1e forlsiillns. Oeh lill att friimja della gör llu dl'n himlafarne :\liislaren tjällst i dl'! ailrahl'ligaste, i dd san11skyldiga lahernakll't, diir han sil Ipr S0111 Yltr st()l'(~ iin'rsll'priisl pli högra sidan 0111 ~Ia.il'sliiLets Iron i himll1elen, Ebr. 8: 1-2. L A N D. 1;).\ pl"il liur liliikligt upprordrande iii' icke della samband emellan de11 hill11::f:lrnt' ~liislal'('lls ljiinsl och Y:lr! l kran av sitt hl'liga fiil'ecliimc och Sill \'iirldsl'iirs01larl'giirilillg bjudl'!' h :: 1I lill sin:! liirjullgar all gil aslacl i halls heliga IjiillsL. Della var halis sisla blid ()('!J Yilja, hans slora fiirlrol':hku ;: jjdrag. Eli andlig fiirfa Ila l'i', I',lr tii:lkl sig, 1Iu I:U Herren JeSli- di!'r sin hilll:111'ls fiird lillsamma!ls med iingl'ln Gahril'! gtl!' g<'1i0111 de gyiil' l1 l' galorna under si illa, alh'arligt samlal dit Gabriel siiger: d le!tc'. d u dog j 11 för hela viirldelu - da ". -»Du miisie ha va lidit oerhöri ". - ".-\d;~, Gahril'l, jag li.hn ieke lala diiro111, ieke ens med dig, dl'! lidandt't var allt fiir djupl ))..: Och \'da dl' det alla d ii1'llcre? }) - ) 0 11<'j, dct iir bara en lilp!1 handfull miin IIiskor i Svrien SOll1 veta om dl'! ):.,, ~Il'n Her~' l', vilk('n plan hal' du dit '! liur, mellar du, skall viiriden f:\ n'la 0111, al l d u hnr diitt för alla? Yilka m:\tt och sleg har du vidlagit för den saken '?» - Oeh Herren syarar: "Jo, jag har befallt P pll'us och Jakob och JohanlIes och nflgra andra av dem alt göra det lili sin li\'suppgift att gtt och Lala 0111 (kt för n11dra. Och dpssa sko In tala 0111 det ('iir andra. och dessa mr ilnnu andra, liii dpss ljudet hiirom g rllt ut ön'r hela jol'(lpns rund.»?\ll blil' (;ahriel heknnrnd. Han kiinner oss miinniskor n~\ ' cket \'iil. Och s:l sliger han:»t iin k, om.j nhanl1r s sli.ulle fiii"lora sin hiillfiirelsp och helt enkelt slula all ('iirklllllla budskaprt fiir andra! Eller Ilink 0111 PeLrus skulle gliimma hort det eftl'r nugon Iid <))) Och lfl'ltens J esu riist ljuder s:l slilla. Han siigl'r: ; Grtl>ril>l, i(/a hor ill{fcn (/lil1an plall. JO{f /'(7kll(lr TJä dem. " Ba~;:Oll1 d ellna allegori ligger den all \':1rsfuIla. gripandl' \"l'rklighelen. MiisfarelI hur ickr IlrlaOll {11l1l{l/l plan, och 1:(1:1 räkllor på oss.

3 Li,\pril Hl2n, S I N I 1\1 S L A N D, 107»Se, lian riikn~r P,'l dig, Hall [Jclrijpci' eli/l lip ll~ir hland yandringcns ll1ödor, i farornas, rund, Yct, din hro(lcr bill s\'il;\:l, 0111 du för cn ~lund S011llWr iii, Söt y,lr tro1',lst och yakcli förhliv, Sc, lian riiknar pil dig, 0111 dll syil;l'r - yarl SC'II? Se, )]an riil,naj' p[l dig, )la den skall, SOIl1 dll spar!. Och lians J'öst ljnder stilla, li1<'n llii.ikligt och klart:.))jliy bdli. per dill!ju/d. 0, jag ber, giv det, giv till föl'lorade miillskobal'lls friiisning Odl Ii\'. Yiin, jag riiknar P;I dig! Olll dn sviker - yarl se'n? Se, lian riiklwr Ini dig, P;'l CII kiirlek i hranrl, som Yill kiilllpa för honom llied scyrandc!>(ill, alt \laiis smiirla 01:11 diidsnöd m:l vinna sin lön, (I:'! de 1':ln;.(lIa fi.irloss~s nr fiendcns hand, Sc, lian l'iikl1~j' Vol dig du sviker - vad SC'Il? Se, liall riiknar P,'l dig: P~l liv, biincr oeh guld. Oeh en dng blir det klart, <>111 du gay 11Onom allt, oeh IIalls rikstanke hiit genom dig yann gestalt. Elll'l' skall till <lin sorg lian s:'t niilllnh din skuld:».iag har riiknat pil dig, ~lell du swk mig - vad SC ' II?)) Sr', Il an riiklhll' pil dig, O, all salighets höjd alt en g:ing i hans iigoll 1';"1 djupt sko'ula in utan rl'llkt,11i och jubla: ))0, h'iilsal'c min, Dill of/'('r mig drev att :illt offrh med fl'öjd!» Ifan h :ll' l'iiknat pil dig. Och du syek ej. Yad se ' Il?» N. H-II. Visa tidningen Rh' etl1'a 'vänne1' och belwnta och uppmflna de1n att p1'ejulmc1'c1'a å densamma! Från redaktion och expedition. Hälsning från kyl'kliga mötet i Stockholm. Friul k\'l'kliga li1iil.ds ('Xlwdilion ha yj li;ollngi t fiilja lide : Kyrkliga liliill'l sänder Sn'riges missioll iirer P:I skilda fiilt hjiirllig hiils Iling liied (insl,;;l\i om rik \'iilsignelsc' och framgllllg i arlh'tet. Ynket iir Herrens. han gill' sjiih' fiir(' eder ol'h I('ch-r lill segl'j'. Siir/crlJlolll.., Missionär och fru Ringberg anliinde med norska iillgan'n "Stavangerfjord» till BergelI d, ] l dennes. Yi hiiisa dem hjärtligt yiilkollln:t till ht'lillandet. Bröllop firadc's pil Kikungshan d, fl fehr" chi vid millister Bl'rgslriials besök diirsliides missioniir llergqvisl oeh friikc'n liattie..\ndersson samliianvigdes, Vi tillönska dl' lih~ifla Guds rikaste v:ilsiglll'lse, Den finansiella ställningen. Som fra III gill' av rer!o\' isliillgcll i rid, ta IIllml1\('r, samt nv andra li1('ddt-l:ll1' den, har den glingna milliaden varit I1IYl'k!'t rik pa lippmllntran. Over HO,OOO kr, har influlil, "ilkl'! lir rekord i \'[ir hisloria. DI' uppl\luntranck brev, som i samhand nh'd dessa dyrhara offl'rgll\'()r siints oss, hava l11:il~ligt sllirkt vilra hiinder och fyll! oss nh'd 11'0 och tillfiirsikl. Eli sil ~ : arl11 och )'l'1l kiirlpk till S, ~J. 1\, och dpss uppgift som ell siiilskap lih'd Pli siirsl,ild plals all fylla i vill'l folk.~ missiollsliv har aldrig rikare iin 1111 i denna drt slora "rovpts stund. ströjllm:l 1 emot oss. Drl har varit gripand(' alt se, hur Gud sjiilv viidd ('\1 S:ldall kiirlek lill liv oeh wrksnmlwt. ih icke della rll horgen för, att ]-Jall s}i'ilv ii\'('n framgent skall draga fiirsol'g' 0111 della sitt Pgel V!'rk! ~Jpn p ii samma gållg vi med innerlig taeksnmlwt m eddela della, äro vi plik

4 IOX S I N I 1\1 S L A N D. 13.\pril 1(l20. liga all Jiillllla liagra upplysningar um liigd jusl nll. ])e rikliga lliedel, yi kllnlial ulsiinua, lu dod:.kke riickt lill nlt hereda de l1jissiolliirrr, smil sa 'hade h:~]>pals, miijlighl't all nll ptt y,i)'l'1l allt,'iinc!a lill Sn'rigl" ulan ha de rat! uppskjuta Sill resa lill hiisll'li. Iillru\'ida de rl'sll'rallde ;-,0 ~;,,," IIWII,lIls11l1lIerhalld.,SOIII 111Hkr sis!l"iirnulna bah' ilrl'l l'j k!lllllal lill lilissiolliirema ullll' IDlas, IlU kullilat lill delll ulallordllas. yda Yi l',i. lllf'n h:,p;las s,i, Knrsl'll har ('Illpllertid allljii:nt yarit i sligallde. s:t ntt yi i hiirjall :1\' feljr, ringo l.ll'tala R: i.i kr, rör en Shallghai liil. cllpr IIH'I! andra ord llllgl'fiir tl'l'dul,]'l'lt :nol ('iirr i tiden, GO.OOO kr. riil'ka sall'dl's il'ke liingre, iill :?O.OOO kr, gjlll'dl~ da. ])iir IiI l k0i11111er sa d~'i'tidl'll, :\fnn f:lr l'1l gripalldp inldil'k i IT,rha Ilallde'na pa fii Il el gellolll fiil.i'llll!lullala:i11p i pit priyailjl'i'" lill Sl'\rdl' rarcn fnll\ Erik Folke, yari IWIl skri Hr fr:in en I'l',~a till dl' olika IlIissiollSslati~)I]('rna: " Ikt iir \'l'nlodigt :1tt IJl' siika Y:II'a sysk{,1l IIU. Det lir \'l'rkligl'1l tr'lilgt ITIl' ~k\ll, n!' fiirsaka och lida. ()('h i dl' ril'sla fnll "iiga dc ingplltillg. Dl' ha kala i sina rul1l, (hl dl' l'j ha rad all l'ldn, ~lall'll p:-\ dl'ras klrd har kllappa! :1\', Och sa holar till allt IJungerslliidl'll. Illgell lll'derl,iird har kollll\iit. PriselI iiru I'l'dan IIPpl' myl'kel hi'lg'i. Ikl iir ('j liil l alt \':\l'a yilln(' lill :111 d('lilla Iliid. nit siiga lill dc kiira ki J\('sisl,a ll;cdhjiilparnc, all deras liill l'.i kall 1l1lJl'lalas, lkt iir 0:11 Illiijligl dl iillllll sliirre lidaadl', 'Tad skola dl'ssa la sig till i hllllgerslider'!.jag IWIl l'.i siiga yad jag lidit dl'ssa YI'I '1,or, (;i\'l~ 1I1'ITCIl oss nu f;', SI' halls hjiilp kol\lllla lill oss silart! :, Finanssekreteraren på fältet s\ri\'l'r:, r Ijllsa och lliiirl,a lidn iii' del gol t al t f:1 gi',1';\ dcil crt'al'l'llhl'll'ii, atl. IfC'l'I'l'l\ ii\' trofast. llnn ));Jr ju visal sig s:'\(lall mot IlSS IIIlder alla dl' {Il', som gall, s:'i alt vi horde e.i l'iilla 1110 det s;\ Iiil], som Yl rreslas nll giira, d;', olllsliilldigheterna kliilllll,a oss och liksom Yilja iiisiiiliga oss,.:\wii 1111, trols alla dl' stora l'kullol\liska och andra warighl'll'rna, 1111drar jag ibland, Olll yi illk i allt della kunlla se lirr 1'1'11 S siirskilda Illelling och rillgl'ryisning, l'1t lej i ll[n'l'ldillgl'll. SlJm lyillgar I'ralll III'n killl',~iskn fiirsallllillgl'lj lill l'll llll!ra sjiih'sliindig och yerksam SI:'IIHI]>llllkl. : Sa ralla Yi d:1 liylt lllud ol:h 11\' tilll'iirsi:\.l! Över molnen, över solen. II,'jj dif!, l/iill sjär. 1/ /JfJrI yliillsgndc vilif/af, Spunna uv karlek, (lp hop/j och (IV 1['0. ljiij difl till f!111lr}er, rlär l!lckli(f till ilar. Friujonl f[(/ii f!jllfjande burdor, till ro! X,'re i dalell siy sk"uyortla lr'i!lf(/, '/','c/.'i/(/ i,warlock dcil lu!j['(jsle trakt. l:' l/(l(/sl jjd vill!jar ((I! tro skall dll biiras, Tro. SOlll [,'jriilar Jlcl Guds: ' JaU IUlr,mul" /Iii] diy, mill s]r'il. <"iller allt som Ilill l,lyya. 'J'UI/UlI/ulf', kl/law[c natt i elitt djujl: Skll!J!Jor ()('h daf/rar, de hiim lill,iorde/l,.lordcjl l'jrg(/s, och dess sory,'r lar slllt. J[en ijvcr molnen. la, liiirll 'JPcr solen Tron(/f de/l,'nrle. SOI/l s;iilen (Jer ro, når fälla ho/jj!ci och Iron sinl/!jilluar. Där fillner kiirlekcll iil/tliyl ett /Jo. Selma Holmgren.

5 lj,\pril 1!)20, S I N I M S L A N D, 109 En kinesisk kristen general. HL Evallyc!ic fmlllfjclll!/, l'lhredningell :J\" enmgclium inom dclina slyrka pii 1),000 mull iir hell enkejl hiipnads,'iiekande, För mindrt, iill [dla ;11' sedan var gelleralen sjiil\' och alla hans soldaler hedningar, )iu fiirsii:;:ra dc oss, alt ätta piliio iiro 1I';lel1 dc. Sjöl\" har jar' döpt G07 :IY dpl11, l Tall YlIa n m:d log jag tii! dop 27 ij Illan yara\' il\") olti(:eran', och jag Iy(':;: le, all jag aldrig dl'llagil i l'n sa gl'ipanck, nnderhnr och hiiglidlig g'mlstjiinst SOIll denna. Gelll'raiL'n lieilog sjiih' i akll'll och kallade fram a:iinnl'n,!'io:ll s:;:lllle di"p:ls ('Il ('L'll' r ('n, o\'h ii\'l'r~h' Chang vid orgeln ledde en s:tngkiir, ::;O: l~ ~jiillg tlrn e!la sangen efler 1]P1I :: ndrn. TI'l' g[lllger 1'llIder lbpfiirriitlllillgen fiill gl'lwrall'n p:'" knii p:\ p\:illfo rlllpll oeh lilgjiil ll!hler 1~lrar sitt hjiirla i hiin!'iir sina soldaler, Dagel! dler dopd i Tao Yllan hade vi en liknande fiil'riiltning i Ch:lllgteh, da 2:12 Illa n, II llylldsakligl'l1 nffice'l'al'l', nwllogd do;wl. Efter dopaklens slut riklade jag' till ck nydöpta fiiljalldc ord: - :\'11, Ill'iidl'r, h:i\'i'li Igellom clopel lh'l,iillt HI'I'I'I'Il.TI>SIIS Krislus,.\.n 1:11-;' IIlI. all 1'11 förfiil.klse 1Ilhriill' s~is()m ilr ]\)()(). P~I mill 1'g'I'1l kropp hiir jag iiiiilu l11iir!';('ll ({I"r hoxal'lws ~\ ' iil'll. ol'h 111 [lliga :1\' l'dra \:li11lsll~iill gingn i diidpjl fi',r.trslis eld :11'\'1. O:n ('Il S[Idan fiirfiiljl'lsf' iii "r Sk!llle ulhryla, skll11e ni d:i giimllla l'i' nndalli IrygglIet och ie],; " hl'\iillll!l (')' FriilsaH,'i Aldrig' ~k:tll jag glömma dl'! Illiikliga s\'nrl'l f'rilll dem. -.\Idrig! Yi "ilj:1 di; fiir hojlom. rnpac\l' dl' i hullclnltal. JIur vida s~;::tll!1l'jllja \'iiekplse gripa olllkring sig?,\, Iil- 0_000 iiro l'edan 1,000 diipla oel) fly ekm "lgiiras trp fjiirc\c'cll"lar av I)l'fiil. Bland en skar:! offi('crarp, som döptes!'iii' niigr:! 1\1:\ liader sedan, bl'r~jl\ll sig ii\"c~n en kaple'll, som 11 ade gill l igl'llolll sin c\o}jl'xal11l'l1.med S~l klena kllllsknpcr, all!i:is ~iolliire!1 tn>l.:ade, o:n han s.k uue "aga dlip:. honom. Sed:lll dess har denne oltin'r \'l1l1nil. sexiio 111::111 ay s ill kompani fiir IlI'rn'n,.'\lIa lll Li llnis!;:or i sladl'jl h:idl' ('j\'ila odl iil11hl'tsmiijl 1':-1 ],e,illn:l 1!Pl1na krislenc!ollh'ns gejlol1lgrip:ithh; kraft och det lill p:i kiipet l,]n,1(1 sdr!"ii'rjui, frfll1 "i!!,;a man ie);:c iii' "an alt \-iinla sig nnnal i1n ont. I sliilkt ('iii' all fmkla fiir l1oi:llsoldater 1l:1S vald iill~\a i 1\- :'llwl'l1:1!hi, alt gf' I1l'r::ll'!1 s',;all f:l kommal1do ön'r hela prcl\'il1spll. \':1I'.it' morgon had" vi hiillcmiilc ml'd gl'l1l'rale!l oeh di' hiigre offit:ernr 11:1. \'id ph s:lcl ilnt lillj~ille hade vi lill ll'xt \[all. 18: 1 \)- 20, o('h jag sliilltle dellna fril;.ra lill dcm: - Bröder, vael iii' el'i hjiirlas dju )lusll' iins~,;an <) L:H oss liigga fram den, illnan,-i bedja! (~enl'rn len s,'a raeip: - \[ill hiigsln iinskal1 iir. nit,':lr I'nLla Pli av milla 9,000 man skall,';incla sig lill IIl'I'ren, (h'ersil' L 11 sade': --- 'IiI! öllskan iir, all \"i m[llle m 11:1cl att le\'a s:l hc\.hjiirlat fiir IIprren, all yj cliirigellon1 m:llle anbefalla dl'll II:! friilsjlil!g i.il'sus Krislus till :liln lj :ii l1l!is~,;()r. En :l nll:jl1 ön'r -te, Li, iinskadc" all iek(' blolt hela Killa nian ock!jeln "ii rlde'll 111 :'1tI e 11~ nu aga K ris IIIS ', 1)(' h en :IIlIHlil C:hallg. -:111. Cnd "illp :!n"iinda dr hrigad lill att olll\"iincla nlla sole1:lle'r i Kin:; - o. s. "_ D iirc-rlt'l' li'd(!l' g('\l('rale'll och dl' tri' ii\'('rslarll:l i biill. (;('11('1':111'11 \>::d s iirskill O!Il fiirhi'1ii mr sill,'iil1 gl'ileral \\'11 ]1('i Fn. som fiir 1)('l'iil,,1 iiwr PIl d i\'isiol! i s\'diistr:1 lilina!!..tag fr:lg:. dp, DIll 11::n \';\1' en kri -[Pil, oeh ;:;-<'I\(,l'nl('11 s\-:'lrncll': - :\'l'j. 1111'11!J111l iir niisl:ln (jn'rly

6 110 S I N I 1\1 S L A N D. 1:1.\pril (tad om SannilH!l'n och siar liksom på r> '.' lröskeln. ] liir har jag hans katekes 01\1 mililiirllioral, som han nyligen skickat mig..lv fijrelnlet llliirklc jag, att den,'ar llppriillnd efler g-encral Fl'llgs mönsler, ~]ol slnll'l slou n:igot mycket frappe rande rör alt ko1\1 1\1 a fran en mall, solll iiilil n icke iippet hekiinl sig som krislen. G('lleral 'Yu s I;: re" IIiimIigen: "Fiir mi"ra ~h'hll\1drnden tillbaka ('alins det i EI~land ell man dd nallln Crolllwell, som lippsallc en armt' fiir alt riidda sitt l'iidernesland. I denna arme m!jllog han ingen. som icke kunde hedja, Före yark drahljlling fiin'llade sig hela armt';1 i hölj, o('h dit derns fiender s~t go delll prl knii i hiin, dre\'o dc stort giieli: Illpd f!c'!1l fl:r ctt sftdanl s\'agh('lstpc IU'II. ~rcn Cromwclls :l\'il1i'~ stod upp fn-i\l sin hön och on',- 'iina lllotsl:h1 ctnre p11 f1~' kten g:"lllg p:1 grlllg, Stl nit dl' lill sist till\'llllllo sig dpj'hs rpspekt och fingo namlll't '.Tiirnsidorn:l -'. ~rtj Yi i na,'1:11lig hön hiira gpllernl Fl'ng o('h halls :I::in. liksom or!{ general '\'11 (lph halis miin, Ly dl'! synps som Olll Friilsan'ns ord i.toll. 7: :-\7 ~9 hiil' har sill tilliimpning, Slriil11 Illar a,' )(,\,;l1lt!c yatlell f1~' la hiil' fram, JIl'ITCn \'arp 10\' och pris~ Glids avsikt med sitt ansiktes fi;rdi;ljande fiir oss kan liara - icke alf pdmirllla oss om en synd. som!ii h a be[f(ltt. I/tall ait locka fram ett el/('r annat syndigt fru. som ligger fiirdolt i liärt hjärta.. C. Skovgaard-Peterscn.. i. BREVAVDELNINGEN!. ~ooo o odoc 0000o~ 7'0 Q ~o 0000:) ooooooooo~ Från Svenska skolan på Kikungshan..\Il min hllsl!'ll och jng 1111 hefinna oss 11:;l hlill. ihland I'n sltli' 11arnasi-.al',l. dd kunde yj fii:-.: n lid sedan ej <lna. ~rl'n yi SI' (;lids ledning i dd 1II'Ia och iiro diirfiir yi(l gollmod, Dc sisla YI'L'kor Ila ha selt ell hel dl'l hesökande hiir, IIl'h en lilen skildring, huru "j haflll(' h lur dd. ~kafl helt,'isst i rdi'lh;~f'r:1 \"lir tidlling~ liha!'c. Lndl'r juireriel'lla ' "Oro dl' allra fll'sta a" harm'll hcill nhl, l'ndasl I\Ta stannade kyar hiir, De L" yar diirfiir en yils~lin lid fiir oss. SOIll Yi o!'!~ \'iirde!'adl', Yiil n'lande att det giilldl' all rusla sig mr kollllljaiili" dagar, ()('h Ih' dngnnh' iiro Jlll inlle! Eli scharla!,ajlsfcherc'uidemi hriil ul P:-I scllhös 11'11 hland I;nl'lll'll i (\('11 alllcrikanska siwiall. lill'n,-i skonades, ofiirskylll (wh n:idigt. Clllkr julen illsjukl!ade IInek ('n ay liirnrinllol'lla, friiken ] ~ skr CarksslJll, i 11lIlginl'lal\1lllalion. f):\ della skrin's iii' hon pa hiil I rillgs\'iil-{l'ii, 1Il1'n har I'j iillllll kunllat :lte\'lnga sin Ijiillsl i skolan, [ sltlld :1\' januari hade \'i skolsl~' rclsesuliljljajllt:iidl'. \'id della ti\ll'iille hade' "i gliidjejl nit 11:1\":1 liiissiollsfij\,~ slilndan' :\yrl'n hland oss. Det ya\'.i" lliid\'iijldigt nu han, s;"isoi\l rcl'n~s('nlanl fiir <Id ll11'd Oss i skolarlh'let Sllllla\'hl'lande Sn' lisl{a ~rissionsfii\'lhiihlpt, rid: P;l 0\'1 oeh stiillc laga siwian.. i hel.i'aklande.,liimle hojlolll yoro har I'l' pn. cjllalller fr:ln sii\'iil S. \L K,.so!ll S, ~I. F" och dagal'lles ftirhnndllllga\' Hl!'O Ill'Lnkls"fulla och alh'arliga, \'tirl lliai iii' ;m gemensam skola!'iii' :tl!a ~"rns!w lljissiolll'r, och "i hoppas alt ddl:! m:'tl skall i sinol\l tid llppnils. Dagl'n ('fl('l' hriiderllas :J,'['psa :Jnliilldr minister lkrgstriim IIll'd <I:llll'r, TIan hadl' \'iih'illigl uttalat L'II iinskan

7 13.\pril 1!):lO. S I N I 1\1 S L A N D. 111 all ril hese skulan fiir alt sl~dnn biitlre lal Olll skolans mal, fijrhoppnillgar oeh knllua inlresscra sig och andra fiir utsikle!'. 'led sliirsla inlresse log midelisalililla. Det var liog t"iirsla giulgcil Yilr n'gl'rings siilldl'bud bl'giyit sig in Ilistcl'll del ay :tlll, och sa yilt p:i honoill heror kollllllerhun alt yid sitt nu i sjiih'a hjiirld ;1\' Kina. För oss och fön'stal'lldl' h('si',j~ i hcmlandel Iwfriilllja ha rn l'n yai' det j n l'u iira odl ('n hijg tidsdng. \'i knnde bjuda P:l riktigt yr skolans iutresscn. DagelI p\'ler millisl!'rns a\tesa fingo Yiidcr Illed sllij och bl:lsl. Ett stycke yi hl'sii;~ ay pastor och ['ru Frilz Holmgren. Sn'rigl'. \'ara scoull'r mötte eli stycke Sypnska kyrkans fiirsla Kin:llnis fran skolall llll'd silla IInifor!lwr. trulll ~illlliil'l'r. friikell' Xalhursl har som ljekant ma och riaggor. Torgny Oherg hiilsadc i!'il lild tal dell hiige giisll'n,iilk:ml sill arlwll' inolll K. F. L I\:. Pas tor If:JllIlgTl'n iii'.iu iildslc SOIlI'Il till yjr UH'Il lieh sil hurrades tid, ITummadl's :lylidlw sekrell'\'arl'.josl't I111lmgn.'Ll. och sjiillgs. På skolplanl'll ynr syrnska lh'l yar diir['i'jr alldl'll's siirskilt kiirl all naggall hissad. h usd s \"iil'lliulla lliiiue f:l (klia In'siik Illl'd ulsi1;:tl'1l all ra dl' pil trappan, Odl deb wcllska nalional ras famil.i och iilllln t\'l'ii11e :lj1l1ra rl' dryc\l'li donade giisl('rna till l11iiles, Pl'l'Sl'lllallkr fnlll kyrkans missi:jll ~:;gra limlllar d'll:r ankon;slcll [,iirsig som y:ira ll\tl'sgiisler, i SOlllmar. gick yigsl'l i y:'ir sal. \'lira syskon Carl LiiskllllS'I"L iir'l1u i ['ull fart. Denna.Johan Bcrgq\'ist Oell liaiiie _\nderssoll IL-J'lllin iii' l'!t'yanlalet ~;). Ihiigkol11l1ll'n (den Sl'nare al11l'l'ikallsk llledhurgarcl i l'dra I'iirhi"lll'l' iin'll dcnna leg av Guds s:ll11l11allyigdl's da ny minisll'rn. En akl'r! \ ' i Yilja roslra dr unga fiir tidl'n ligl giiljanclc lag m:isk i fall likt della IwlI ['iii' l'yig'ih'll' ll Udl ans!' del SOll1 ell eiyil \'igsd iiga rulll, EflL'r densamma d\'l'hnl' fiirlll iill alt Ui i ll:lg:m ringa ;, \'igdl' i jag d. Y. s. LlII:l\;\(}c med Guds Il!iIII :ilergiildn P:l delll, yad andra gj,jrt ord S!Jlll utg:ingspnllkl n:igra lankar I'iir \'ara harll. till dl' n\"gil'l:l. \':Ira harn yoro under J\ IIfjllst Ber!!. ledning ay Sill S;I pilhilliga liirnrinnn. I'rökl'lI Eslt'l'.JoIlSSOIl, IJLlllriillliga med * all sjuliga riir OSs. En 1revlig afton. 'Iissioniir Olsson iir hos oss och ))Jag ~ir glad och 1I1Ig, kollln\('r HU lillsamnl:llls Jlled l11issioniir Lindl'l\ h;t1la 1'11 hilwllwrs för vil Jngr'n sorg ~il' tung. Ty jag iibla kan och ~junga. K~irll'k, hop p och tro ra kda!'l'. Jag ii r S{l glad, all min man Som Sllla raglar ho nl'k dellllh hjiilp, I~' arhdet iin'rsliger L'pp.'t barllcts spiida tunga Il ilslall hans krafter. \ ' i skull!' inh.iuda l('darlla till salllkyiijll i y:hl helll. m {ISCl' stundom kallt uppii min 1e\'lIadsstig liittar höncll \ iigl'li. IIerre, upp till dig..jag iii' glad och Ullg, Illl'll fl\' II l ryllllh{'ss1,iil dela pil delll. Ingcn sorg iii' tung, X:igm ol'h 'tjugu \;:olll1no i fp!r afton. Ty jag iiiska kan uch sjunga.)j Lal1lpur, Ijlls, ja, t. n. lll. Y:'il' lilla julgrall \"01'0 tiinda. IM fiirhiinget framfiir Ja, diir stod:) dc sil n iip"a. dl' kiira c\iirn'n drogs ulldan, Iriidde l'n liten smii. ; glada och ul1~a,. Och Sil uppf\'lldl's iinllu ('II gallg ordet: "ay lwl'lls w h prnlikoplntser, diir dessa kiira hrii l\'ddig skara in. \'i ha :\0 ulstaliollel' o'ch spellahal'lls ;lllll; har du heretl dig dl'!' hjiilpa oss YiLrda Guds planlering. loy. ;c De ['[('sia :1\' <11'111 iiro friyilliga arhdarl'. P :lfiiljandl' riirlll illll:1g \',\1' iign:td.lt alt ills]wkll'ra lokall'l'lla oeh ahiira 1I11 deryisning l'll. samt giira sig llllckrriil Dii nib fi'iu sig plnlsl'l' nn\'is:1111', he gyll!t'!'il Irl'\'ligL samlal Ol11 den nya Ijllc\skriftt'll.

8 112 S I N l M S L A N D. 1~).\pril "1'1ik(,11 Berg ti\lsaa~ll1ans liled sin lllur har nyligen haft en l,urs diiri fi.",r I,\'inllor, missioniir Linden en fiir miin, :'\u \'ilk de bröder, som ej kunde lll(, ludrn, liira sig drll..\l1a dessa IWllna Yiil Iiisa yanlig skrift IIIl:n hehöya ljudskril'll'll fiir atl kunlla hjiilpa de icke IiiskullIliga i fiirs:lllllingen, 1\an 111:111 liinka sig, nll lilan gpnoll1 all liira sig :"IH [r'ckcll o('h ljuda dcssa ]-.ln liisa kinrsisl,n. Illedan \'i fiiml falt al1\'iillda aralaj diirpit, San o('h yallen, II' oeh knkol' bji',dos olllkring. Den Yar:n:l safiril. n~lg o t som dl' flesta kllappl smakai fiin. Y:lr god, Eli glad och ljll\'lig alldr yar r:"hl:! II (l!>, Olll ni kullilat se deras flnsikll'li, S:I tror jag. dd skulle Ila friijdat ('(!c'r o('h hriligai laek lil! Gud. atl ni llied oss ra \'ara!11l'd och föra s:ldan:l lill Li\'skiillall. Pi"1 dl'ras ansikle kall l1iall S(" all de fåll. s1l1ak pii li:iillnn nlrd k\'allde yatten och siika dda nll'd sig ay \'ad dl' sjii h'a III otlngit. ~ritt i sufl'an silkr ny\'aldc iildslr f.hallg fl":lli Hallc1!clIg, l:1l liirnre. S:1Il1 frigjord 1'1':"111 opiclas 1('11, sjiih' er!'a ri t hlodl'h rrlwlll]e kraft. Sl" \,m,et Gn(1 hiillgiyet llltr~'('k. som \'ilar ii\"l,], 11l'la hans ansikli'. Ordenllig udl fin till sill ~'It]'(' hiir hnn p:1 sill Iljiirla!'iirs:lllllillgens ye oeh \'iil ocll liinglar al.! fiira den enskilde liiira Friils:ll'l'ltjiirlal. Till dnsler "ill!'r hl'n,ra, Ilalls ansikle lysl'l' a\' siilin, inre gliidjc', ITnn hal' giing ]l:t gilllg nfaril Illald!'n a\' hön i del dyra.!c'slisi/(f/ll/ret, 0.\ ', siigrr hall ol'la. >liiir Yi illgpii \Ih'iig ha. griper Glid in och Yisar.,in alliilnid. 11(1/1 lir i salll/ill{f (([[smiik/iu. "" Fi'll' fiirsnlltlingc'lls Yiil \'isar dl'nll:l h!'()(it'l' slor Jliliils1,all, Bihdkursl'n h:li" n~'ligl'll hiirjal. Illl'll dag('n ('['kr gid, 'In drll :3 mil li'1i1ga \'iig(,1l lilll,a\a hl'lll. ; ly ', sade h:lll, ), det iii' ingl'll som kan h:d:l g\l(!s, ljiillslt'n pil sii:ldagl'n. Yi ha rinn llyjnlrc'ss('rat!('. och el('11i 1I1asll' mall laga \:Irn pil. Ehllrll iin'r HO iii' g'alllmal gil'\ han upp nch Iwd [T, l' hncknl'lj:l och kolli Yiil hl'i11. t'lidl'], nallen kom IllO ]'ÖYHma atl'r lill hnns h~' o('lj Ingn 1:3 111:111 som gi'oslan. ~Ia h:ldl' slwil tr~'ggt\ll](ll-i' (;lids "l'sk~'cl(l hela nallell lilan alt kiinll:t farall ulall!'iil' sin dörr. (;I:\(!a \':)]'() \'i, da ~la \'iil kolli hil ig('n och brriillal!('. all alla \'ara Iro('IIr!I' H) ro i siikl'rhl'l, SI'. diir iii' fiirs:1ntlillgl' lis ('\':lllgelisl frall Si 1('0. YPIil sl,ulll' kuli Ila lm. alt hall gall igl'ljolll rll djllp sorg'! Ilans riirsla huslrll dog i IUllgsnl. Ilon \ ' :11' \'isse]'l igel! ie kl' diipl Illl'lI dog i I roll P:"l.Jeslls, lians alldra llustl'1i Ilade nu ef 11'1' lk]'(' ars ii\lellsknp f:lll l'n SOIl till fiirii Idm mas och galllla lilors slol'a gliidjl" Ikl hnr dock hehagat H('lT('1I all laga dd lilla lallllllel helll lill sig, P:i min cll'ltagandl' fraga. hllrll galllln mor lug ddla slag s\'aradt' hall:»fiirsl \'nr dl'! W iii'i fi;r oss nlla 11'(',111\'11 S:l h:ldo Yi lill (,lid Olll lijiilp. oeh liall!r(',sll\ dl' os.~, och IIl1 siiger nior: ' Dell li]]l' liar gillt fiin' och upplagit <h' l rlllll, SOIll Je SilS lll'rl'lt fiir oss. lills \"i sjiil\'a kolllllla dler.' ;, - Fiiga alln(](' " ang. \'ill,el iilskligl drag I:tg ii\'(']' halis allsiklc, di't hall nllnladp (h'ssn ort!, \'ilk!'! hopp i S()rgl'l1~ ~liirk\'ets fiirt\"i\"lan iii' I lc)]'ta, de hihlllldska slr:"tlnrn:l liilw hjiirtals silr o('h giira sorgeli lill ell \"iilsigllelse. "i(] l'\':lngl'lislpll" sida snll liiral'rl1 '\'allg, SOIl1 iii' ('Il ung 1,risil'n. T-Inns l'lillda allsildl' 1,\"sl'r ay gliidje och frid., ~Iill hiisil'li "iii oc'ks:"1 I'iilja llll'd ptl yiigen o,. s:lcll' hall Ildigl'n. Il:1n iii' si'i glnd. at! dl'! iii' 1'11 gliidjt' hloll nt! se honom,,- "iii i rullllllrl snlt dial,onrll Gno. Dl'! yar han. som ('1\ g:'liig lyckl!',"in 11101' \":ll'n h<'s~ lln('i'lig. dii hon Inlade Olll Sill nl'ltr,,l('siis. :'\!1 i('];.(' hlol! lro\' hall pii.h's!is lilan liar cwk 1':111 del a\' Ilall"s h('rdl'sin!h'. ])l't hk\' 1l1~,(,\I'11 S:'l 11 g, 1)1'11 gamla Sill1gho 1 '('11. SOIIi \'i fii]']' hr!lkadl'. logs 1'1':1111, l)r'll illlwhi'dll'r p:lsh,l' Ilsis dllg'l,], CH'h 1Ill'lndil'r, '1:111 sjullgl'r :1\' lwla hjiirl::t. liihlpr dpl 111:111 sakla \'aggar

9 l:>,\pril 1920, S I N I M S L A N D, 113 fram och tilllja!;.a l1ll'd kroppen, Efter SaJlgl'l1 ljiirjadl' dl ntrtl1l hölll'möll', l\iir ja;.;- Sl'l" dl'~sa furlw h('djlill~:trs friilsltiltgsfrujd, llppliger dell iill s knll i mitl hjiirla: n, om,'ara missiollsyiilllll'r. l"örpljl'dj:tn' nl'!1 ll e ltl'ils sl,a!t:hp el!) r hl'liill1a!,;lillde se dl'lllla skar:t, se llll'd l'gna iignll SY:lI'L'I P:'I hrllt fi)r hillas 1"111 k, Om iill mill )WlJll:1 t j kall h('skri,'a eld, ~:I skal) (10('\ en g:lljg dd sis!:1 tiickl'l sl'l falla, ()('h sjii"':! skolell 1 elit f:! Sl' (km. SOlll I \lil'd oltl'r och hi'il1 hragt lill L:II11IlH'ts hrii!lo]j, Då ~ 1;.ola Yi lilhalll IllaIlS sjullga (;uds och L:tl1Ill\('ls pris, och lm' skall uppsliga!ti' hjiirll'djllpt'il diirför all I di;r h('ll1mn oeh "i hiir nll' f:itt 11:1(1 alt yara I1wc1 i (;lld~ sima rrii l s I t il tgs \"l' rk. D. n. * Vad Gv.d har gjort. Förflytta dig i tanken 1U1grn år tillbal;.a i tid('n~ Di.ir siuer en nyull;.ommell missiolliir och försiiker med slapplanc1e tunga öyerlyga en kyinna, SOIll just hiirjat 11'0 p Ll Gud, alt ho!! ej behi'l\"lt ii n:'slas för dagligt bröd : ) Guu \ill förse», -, -,la, dd git dil an för fröken att siiga, som har mat i iin'rriiic\, liien j:lg, fattig slae!,ar!', har ingellting, Olll jag l'j orkar arlwla at andra ot.:h fil lile mal :'tt mi;.:' och min pujke, ~I('II da ljiirjar 1I~'k()l1Ilillg('n I1Wc\ ali <1('11,,\"iillalighl'l hon iii' miiktig, tala hur li1issir!lli.irnll:l liilllnat allt. och gillt ul. ulan I(",fle om 1IlHll'rhill friin lll iill11is\or, nll'!! Yiill!:lI1dc hji.ilp fritll C;ud, ITur Gud littit (,~;s \"iinla pil J>('ng'nr, s~1 alt Yi!'j PI1S haft mal ul:lii :111 g:'t!ii fwh siilja hiil'];.er för all: ff, UHtlpl'ng::r och ini!' kulllwt sy en \"iil 1,('lti"n'Jig l;. ofta, I~ ' dl'[ falllls (,j Jlcngar alt ki;pa rodl'!', fast ylkrl~ ' g fanns, S(i kuapp:llk (;lid iii, f(")j' alt Yi skulle f:t,'rr:lra ~j i i"';i, Itur li1t')('11i1,' vi iirl) a,' (;!I<I ('iir d:lgligl ljriid, udl kunna :1\' erran' llhpl siig:t. :111 Gud har ol11sorg Oll1 oss, Ty hur s,,:'trl,-i ii,1 hart ha \"i dock varje uag dock fl~lt \";"ld n 11ehÖyt. - Della h:,r jag aldrig f.iirr fiirs[{lli, IIpprcpndc fru 1. ri era ganger. Och SH :1\'slulad!'s samlal!'t Il1pd ell t:ll:1;.siigelsc- och biilll'll1ö!e :1\' de 1\":" som lrots :tlla skiljaklighl'lcr duek hade ett geml'llsaml:, Samllll' Fade r, rik ön'r alla de:li, som itkaua r-ron()lil ~. - F~Ta, relll ill' ha gillt, och fru 1. har,-lixl i n:'ld cjt. IIoll hnr stor kraft i hii IWII, s{\ :]It ltedningnl'lla, niir allt hopp iir ule, bedja Olll 1H'lllles flirllöncr, l)iirigenom har den fattiga s~rk,'il1nan riiddat \iht, Li"tde eld Il'kamliga och andliga, hos IIlcr iin PIt. I d:lg kom hoil :Her efler elt besök p:t ön'r cn m:"mad hos doller och m flg. (Dl' ho iiycr 2 mil hiirifri"lii). M ed slor gliiclje hl'riittade hoi1 om Guds nild, och med tnrks:l:liltct lyssnade missioniirpil. Det iii' "id sftdal~a lillfiillcll m:111 illllerligt tillskar, all liiissiolls,'lillne m:1 yoro med och fillge dela g, liidjl~ n och, fiiröka Guds lo\'». DolIl'm, som borlgiftes illnan modern ble,' en kristen, bor ju lilngt borta, och vid besiik har hoil ej I~'('kats falta liiyd:d, 111en ell liten Ijusstri\le börjar dock tri,inga in i hjörtat, ' Ack, om "i anndl ~ syi'lrighl'il'l'iw fiir d em, som \'iixa tipp i hedllalatld~ De kunna ej Iiisa, lilan c\l't ]I('rur p li. hur mycket (lp kollll11n ih(lg :ly allt (Il'! UI1 derbara, dl' Et hiira, :11'11 så olika deras I)('gn']l)l 0111 (;ud oell gtlds(jyrkan. Visst skull!' "ttra hölier bli hrillllandc för dem! Nu iinska(lc dollern [:"1 Iiir:! sig ))('dja, Och (1:'\ Gud g:t" dem ('It lilel harn ul](h' r Oi IllOl'lll(lrs :, besök, iillskncle dol iern r:", hiira fra:n harnetlill Jf(' IT<'Il. Det kli Hl(' <'j ske i k:' [lel\et hiir. ty \"ii,!;('1i "nr fiir!:mg 1I1l'1I de h ':'! \;'\'innorlla h:"tdo diirhorla i h\'ll. och S[l s ii ndes 200 l.;:a~~h - (,~ :2 d:lgal:s nrhets WIl ) till fiirsilll1jingell, s:"tsnm ett tack, orfpr till TTpITl'n, -- Fru T:s SOIl (, Katl 1111;:('11 " ) rrlr ul](lerh(tll att g~t i skola genoi11 sknlljal'll i Sn'rigc,

10 114 S D l D I S L A ~ D. 1;).\(ll'il t:nde\' samlalet sade hon stralande: - Hill' skall jag l,unna lackl IIp\, ren fii\' all hans godhet mot mig? ~Iin dolll'r ()~h helliles familj ha\' dd IJra. ~Iin son rilr lijiilp alt gii i s!,::>la. lkt iii' allt ni'id! Gud "an' hu'!;'! Jag hal' ej 11;-1goI I'llm alt Lm i. nh'1l dpt iii' l'li sn~,isak. som jag ej sör.k\' ii\'('r. (,ud skall leda, s;lja g fi'ir hyra ruil!. O('h sa sag hon ut, som om det l'.i "OI'C n :igot att lwky1llras iiwr - och do~k siar \'init'rn itll' dörren, oeh det iii' Ollt Olll rum hiir! Det iii' Yiil krisllig fi"l'liiijsa:l~hei!,\11 l'j ha tak öwr h\l\'ude!, odl ii:td;, hara lacka och prisa l [('r;-pli! lil'!, JH.'S dott!'\' och llliig er:>jiid:> hl'::r:.' :.\l ho hos ~ig, I1lpn (!l't :;'\11l(!('!:.lll!'j.!y det iii" fiir langt ;:tt ';oh::i:a li ll p;:rdstjiiii. 11':1. sud!' h ill\. \)1', "(lll! pj kullna liis:\. iirl) ju sa hl'ropih!p :l\' :Iit f:i l!i;t(t (; uds Ilrd. :-iao~ - jl'lll'li j ': okt. 1!llfL J1lffe/lOm Acl,=dl, "Vid oiferkistan".» T~or{j~ fT/TJI. 1,lI ro", O.~S m ed HI/'a",Z,'/J upphöj" halls?wl/m.» Ps. 34: 4. S:I har lid J.judit i \,[Ira hjiirlan dag fi>r dag undl'r l'n bing tid, Yi ha ralt I>e"illna, huru (;ull i oiin<llig l,iirll'l;. och hari1lhiirlighet hört allas y{ml gemensaml1!a hiillel'0p om hjiilp i det svara liigp, som uppslått i,-;,rt missiollsarhell' pii grulld av den S\':ll'a kilh'siska \'iixl'lkursl'h..jag 11'01', alt \;.nllskp milnga i likhd med mig gilu ill i dl'lliia hiilh'kai1lp IlIc'd hii\'all. Yi ha sl:itt sil ulldrande och oyissa Olll yad (juli mcliat..\llilu försii, Yi det \'iil ('j till fullo, IIlPI1 en sak iii' nog ganska klar!'iii' os., alla, niimligl'n d r n, att "i l>ehijnle komma djupt ned inriir (iull i sjiilnallnsakall<lp hön, Yi ha kiint h iir pil exp., hlll'llsoill myl' kl'n s'-idan hiin varil i "l'rksamlwt, o('h riiljdell har hli,-it, all rikliga olll'rgii \'01' hurits fram lill HI'ITen, helgad!' genom bön och inner) ig kii rlek, Det ha r,-mit gripunde stunder, da,-i ('.lit lag:! emot de ' :1 bre\' oeh ga"o!'. :.. p~\ h~'!ig 11l::r[,; ", just sa ha \'i kiint (kl, da \'i Iiislom hll1'll (lllll I:tlat lill ~!lla Ijiinare, hihi!' Iillga och ~:llllla. El! ('alllil.kfnl!'.'r Ill'l'iilt,ll' i sitt hr('\' II nru dl' i II t'dl llwt dl'n l ~ 1l1:1rs sa iii la, dl's lill pn I:l l' ks iigclsl'- och hiineslul\d, varl'fk\' h:;rill'!] ri::;;o PI\ stund alt of/ t([ fiir Killa. \Il'd djup 1'i')('('lse s:igo fi-:riildrar il:t hunl I>arlll'n riirsl hura f :' an~ l'!!:!:hl ('1\ del ay sina sparade ~i ;t ll : ;lr, Sa siiliinillg:>1ii n.anade Gud :oila harm'n al\. oltra alla sina h esparil!-(ar. DI'I\, Slllll fiirsl tog (\l'lla sleg lji:rj:li!l' (Hin'id litt grilla, Da fiiriil<lrarna sade henne, alt hoi\ Iwlll'l' hordc hl' halla dd, som hon ('j kllllde gi"a liled glatt hjiirla. syarade den lilla ;,Jag gr~-l\t'r inle l\iirfiir, ulan diirriir alt jag l'j genast liilllllade alil :, t :ppropet i S. L. fiir dl'n 1 :nars har gjort ett djupt illlryl'k hialid missio Ill'ns,'iillner, och pil Illanga platser ha dl' samlats till oitc\'st!iihlpr. d:i det rramhu)'lla stigit lill summor som ingen pns " iigat hoppas, men s:i hlir dl'! d :l (;lld r~lr Inla lill Itjiirlallu. EIIskilda "iillllcr ha omtalat, hmu GIIl\ sliilll Sill ri!;.ssak fram fiir dl'm p il Pli IIYIt. siil!. som gj:il'\ alt de unlli'r jul> 1:1lIdl' friijd hurit fram sin:! orrcr riir missiolll'li. Dpu, sn:ll liise\' redm'isnillgl'll fii r ;l1nrs m~ihad Hl20 kall \'iii kn:!ppast undgii nit kiinna sig d.iupt gripl':! o('h Illlcl('r Inck Ol'll lov till Gud hl'kiilllla, lid,. J1an fiirmiir liillgl llwr iin Yi kullila IH'giira eller Iiink:!. )) ~1I giillf'r lid o('k!'iii' oss att i forlsiiltlling PH h:llla ut i hi'>11 o('h 11'0, Xnnu iiro l'j IH'hown ulfyllda, kmsen slukar alllfnrt sin stora del. DI'\ iii' slort alt friln (;lid elej) {Illsmiil,tif/(' ra \'iinla hjiilpen. Det iii' /III/ulf \'i skola "iilllla h]icl;.('1i ol'h pj allenast se ]l:l alla s":lrighl'lrrna, SOIll lorna upp sig i Yllr \'iig till oön'l' sligli!!u hl'rg. Liil"ll't st:u' k\'ar: för Glid iir alltiiiu mii,i/iyl. L. B.

11 1::;.\Jll'il 1!J:~(). S I N I M S L A N D. l1:i En blick på världsläget och världsmissionen. Y..h.\siens mllllga (lejt stora missionsfiill iir det el1dast en mindr!' (kl, SOlll direkt har herörts av viirldskrigl'ls hiirjllingnr. Yiss('digl'n iigde slrid rum i de ly~ka hl'sillnillgarna p:i Södcrha H~ ts C,a r och i K i na. 11l('!l dl'l1 hle\' a v kort. vara!i.lighd och iin'n iideliiggl'lscn I'illgn. :\l\110rlllnda förhöll del sig med dl'! asialiska Turkiet samt norra och Yiislr:! Pl'rsil'll, i \'ilka liinder \'Il slort anlal missiollsorgallisaliollcr ha\'a sill verksamhel. t'lider alla krigs:ircn VorD dessa liinder skildl'plalsell icke hlolt fiir nlliliga krigsoperalionel' ulan för 1Il:'lnga slag :; \- \-ill dsgii millgar. Ikn religiiisa f:li1alisll1 och del rashat, som sedan iil<lsla tider siindrat fulken i dl'ssa liijl(kr, ],idrog till alt giira krigets \"I'r1.: llingur n1l'ra fasansfilila. DCII manliga IwfolkllingPlls hiinsylisliisa lllskrin1ing till krigstjiinst, rekvisitiolll'r av fi'iit:id ulan l'rsiitlning, s]wgells lll'dhllggant!i' m. m. hidrog all rralllkalla hllllgersniid, sjllkdomar och annat cliindl~ hiig grad. - Yid belraklandl' a\' li1issionsverksamhetl'lis liigl' IIIICkr kriget koll1ma de :1l11crik:lI1s1~a Od1 hritl iska Jll issiollssiillskapl'li i fijrsla rllllllllel, l'lllcdan dc iim de Illcst lll'tnlnndp. och fiirst cliirdkr de konlilll:lllala. - Da I'll1elll'rtid 1Iliss ionsorga Il isa l io Ile rna III i ifr:iga \'a \-arnm!p liinder lippg:l till dt -:lo-tal. och (hl 1ll,lnga hunldsakligcll lh'dri\'a fil:lntropisk \"l'rksamhet, Stl komma elldasl n,-igrn sliirrc :1nH'rikanska och hrittiska organisalioncr att hliy:\ föremi-" fiir dl'jllja ii\"('rsikl. ~fiss Gollock, som iii' hilriidnlldc re dakliir i d<'l1 IlIlrrnaliOlll'lln ~lissiolls n'v~'(,il, (r. H. ~f.) har diir på dl gri pallde sii 1t sidldra I- dl' fiirh å llnlldel\, som nttld<, linder kriget P,I dl' ameri kanska ()c'h hrillisl,a lilissiollsfiiill'il. oeh frllll clt'lln<l kiilla hiilllla \-i <Id llll- \"lidsaklign :ly ncd:lns!:lrlldc uppgift('r. Inom dell dcl :1\- rid nsi:lliska Turkiel, SOIll omrall:ii' \lilldrl'.\sil'n, Arllll'niell, 1\urdislan, och dd nordligaste Syril'll, har den :Illil']'i~;.allska '_ Boarclell ';' \i(lstriiekla m issioll sfi.i Il Illl'd Hi StÖITI~ hu \"udslali ~))]l'r. Dpl iii' hundra ar sedan (I(,lI hiirjadl' sill :Hllde i stadl'li Sm~T Ila, och 11"lla har 11\1 g('lloll1gal.l iinnu el! eldsdo]l undpr de sista i"ncn.cilder sill I:ll1ga arhetslid P:l detla iiilt h..rdbardew uppriillal rh'ra hundra fulkskolor, m a llga hi:gre skolor, kologiska sl'millaril'r och sjukhlls. Fiire krigel riikllndl's anlalet stu:krnnde i de hi ',grr~ ~kol()rlla lill -:loo il GOO pa flera slatiol1l'l., IIlL')] ullcler andra l'lil'r l rprlje krigsiln't I\l:-'st<~ skolorna sliing :ls. n~ed undanlag av dell intl'rllaliolidl;] s~\.()]al1 i Slllyrn:l, som gynnades av den turkiska li1ilitiirgll\'l'rniirell. ~Iissiol1ss.illkhllsen togas i anspnlk för mililiira iilidall1:11. ~lissionssl:ltionl'rna lllsallps fiir dl' slridall(ks artilh'l'ield och ledo :l\'sl'yiird skada. :\n besattes dl' a\' lurkiska (wh iin,iv n-ska soldall'r. ~lissiolliin'rn:l fingo uppl~'ya alla krigels fasor : blockad, dl.'parlalioller. ilmarscher, sjukdol\lar och hullgersnöd. Yiel krig<,ls ulbrott hade :.-, Boarrlel1 ;, L')() missiolliin' r pil n rlll'lsfiill 1'11, \lien d:i vaih'nstilksl:llldet ingil'ks ya]' anlalet endast :\G. Slörsta c!l'lc'n hade h 'i:jgnts lilll1na arhell't. Tjugu hade dukat linder av iiyn:lilslriillglling och dl'n sjiilsspiijlnillg', SOIlJ r!pl lang\'ariga lidandc,t och C'liilldl'l lllpdfiirdr. Pii G huylldslatiolll'r höllo kyinnliga l11issiolliirer :' fiisld " eusunlllla milt i hland luspliials hjiilplösa liliinlliskor, SDlll jii Il)le delll flera gi\ ngl'r hotades :l\" hullg('r- die]' v:llclsdöd. ~iir dlr'r slilksl<llldet IIliijlighdl'r fiir ett iiil'rviilldnllde till fiiltet yppade sig, hf'lwldc sig!llissiouiin'rna gl'1l:1s1 fiir d(~lta, och linder 1919 [Itersiinde ;>Bonrdel]:) nlla HIIYiindl,ara IlIh"hlll:in'r fiir a I t gl'1l01l1 dem bispringa hl'rdl '-1lingl'll i dess biltra nöd_ Och fiin' a rl'is slut hade arbpl('t all'\' begyn t p:\ dc' fles ta s l at io

12 1H5 S I N I M S L A N D. 15.\pr il H120. nema, D,t skolorna öppnadcs ström IlInde el('\"(~ l"lja i ma~sa lillbaka dit. l Snicn och Pall'slina liir den av krigel fr'amkallade niidl'jl ha\'a \'arit stiirre iin i liågoll allnan dl 1 av det lurldska \'iildl'l. I Ianlll'ls norra delar fulillos inga arlwlskraflpr fiir jordcns odling, elldnsl hungrande kvinnor och tlls(~nlals hjiilpliisa barn. Den lllhlsiillning, SOJll sii ndl's frlln.\lnl'rika och Slorbri Ila n i Cll nuisle Iiinge \'iinla 1l1anfiir landets stiingda purlar, innan den fi('k lilllriidl', :\lissiollsarbelct rn~lsll' tidigt upphöra och hcfollmingt'jl ],criinl!les diirmed dl'm, som \ ' ~Jro dess hjiilp och slöd, Dell n:llcrikanska presijylcrians!,n lllissiol1l'll har ell tiotal slatiollcr i Jkirut- och Lihanondistriklcn, :\8 Illissioniirer VO[o i nrhl'll't P:I della fiilt \'id krigets början, Ehul"II.\merika iekp kom ml'd i kriget fiirriill dl'1l ;) april HH7, St! Icdo dl' aml'rikanska nlissio Iliirl'nw lika behandling, som andra missionsnrhetarc, :\agra a\' tll'1\1 fiingslades och bortfiirdl's, En infödd pastor uljderkaslades lori \"1", och infi)lhla liirarc och predikantp'r \\'ingadl's till lilililiirtjiinsl. DI' tksla av missionl'li s h\"g-gll :,der H n \'ii nd PS fi'll' lwda I,m'sels. ~;'hele, i \'illi.el missioniirerna (]('I\ogo utan nll skon:l sig sjiilnl. :\[issinnl'lis seminariulil i Beirut m:isle sliillgns, d:t eh~v(,rjia litskrevos lill krigstjiillsl :\lissionssjukhusct i Tri ]Joli togs liied \'[tld lill lilililiira iinda Illa L Sanaloril'l fiir llllh'rkllliisa pali 1'i11er i Bcirllt hölls lik\'iil mcd niid öppi'! hda lid(~11. YpleprisPl steg till ~O gangl'j" dd normala, l~ ' fus och malaria hiirjadl', Kliidespe!"sl'dlaJ" \'ar dl'l niistan ollliijligt alt alls~,nl'['a, T trots :1\' dell:1 uppehöll :nissio~ll'li IIndl'r kriget nrksal1lhelen \'iel :~;) dags!,olo)". I Snida (Bibelns Sidon) offrafh' lilissiolliirerllh hela sin tid och sin krart fl! alt III'inga 1Ijiilp lill dc't hllllgrnll!ll' och liiidtid:mdl' l"iitkl'l, Hlallll den I,,'innliga lh'rol1"lillgpn i LihallollS hergsllygdl'r nrhctar d(')1 hril tiska syriska missionen, SOlJl iih':l har rh'ra statio))('\" i n iirligg::nde sli.)rre stiidc\', Dess uppkolllsl har elt siirskilt inlressl', lxgo ansiiiiide de fanaliska drusl'nw pil LilJ,IlWIl ('\1 fiirfiirligt hlodhad P:I diir boendl' kristna, \"ara\' miin om I,OIlI!lW,.\n!,o1'lla o('h diilirarna flydde lill k\islsliidern:l. UII Ikrriillc'ls('n Olll Ileras nöd och klagorop grep ('n piigplsk kvinnas hjiirtn, HOIl lillsall(' illgpj\ konllllillö rör alt IJlreda vad som hord!' giiws, IIH'II reslc' sjiih' till Rl'irlll och hiirjalh' Iliisll'J\ n ii:ljlld:! :11' l'l t filantropiski och l'v:iiigeliskl :lr!jcll' hialid lj iimnda kvil111or, Snart koil;1110 :ll1dra ('Ilg('lska k\'inllnr till hennes hjiilp, :lr!j('\l'l \'iixle o ch ['iire kriget h:~ d('!ii'nn:1 mission elt liotal hu\"\1i1stalimwr ~H:h I'tt ;30-tnl ~l1li.irrl' slationer, ~O kvinnlig:1 missioniil"!'l' och omkring 100 illfiidda liirarl' och hi1>('ikvinnor, Pii inr:ldnll a\' (I('1l brittiska n'geringen d[ogo sig nlissionii[crna tillha];.a [pdan riif( ~ krig!'ls ulhrolt. mctl undantag nv h 'rt, som p il egpt al\s\'ar stannade k\'ar Ldnnd r!rllsi'rlla i en liten hy pil Lihnnoll, 1Iiir h'\'de dl' isokrar!l' ("rilll dpn iiyriga \'iirld('n och lilider stora l'iirs:lkl'!sc'r m('1\ lill rik viilsignels(' (lcjt hjiilp fiir heffllli.nillg('n, \!issionsslnlin- 1II'I"JHlS h,\'ggn:ldl'r lngos i jh'slag fi"lr li.ililiirn iindamiil. och liisegp!h!()ilil'n h:lrtfiinks, DI' illfiillda liir<ll"l\(' 1l:lpehi"d\o i dl'! liingsln skol:lrlh'tl'l och hi]h'lkvinnorlla 1)('la krigspl'riod('n sill vl'rks:lmhl'!, lfll!) ringo ljiissionii)"(' ntn lillsl:ind all il!l'rviillda flir alt hispringa dl'l1 niidsliilld:1 hdlllkll ingl' n, \lissi()]lsh~'ggnalkrna saltes iitl'[ i hr!lkhart skick, och 111'1:1,lrlH'ld yiinia!l('s i:1 :11I1 kort kolll111:1 i fjl!\ gallg', (Fnrls,) Bedjen för missionärerna! Skriven till missionärerna!

13 15.\pril 1\")20. S I N I M S L A N D. 117 REDOVISNING för medel inllutna till "Svenska Missionen månad Kina" under mars ~.!19, O!'ll'l'kU \'I'I't, ~m.\. (i.. Kl'i...;filll!:-;iad ~ :.\ HlIlt' 111: GO:I. L~,!I.\, l lll g-dolll... l-i:l'l,t.-:; ]1111: Oh~.!!':'pill":ull' tnuaj,>,:.ja lllul' Ijl, m. :!!): ~) U li(j,j. o, P., O:o'trol'\"ala 111:.1. (r. (j., ])1LdHI ;'11: - til):;. ('. H., 11 ",[")«lira ~O; J~()lIe1i t i J~j ipill.!:!'.3 ky l"k l. rijr~~llll - {jlllj. ~\. (~" ~tltljli. till Hli... ~iojllir('j'i1n.;; li ng ' al. <C:lll.\. 11. Ii::: 'in ulidl l'll. JI)O : ]):0 i J\:iipi ag.-:; k.\"j kn d. '2lJ j:!.. g-jii d :u ::K: -' (ill~. E. K.. B,iiirkerrtl, (ill ~r. I.illtl r'ns A. IJ.. Kijjlillg", 1"1' '('hi r: r"'lg' :!U: -, ll1lii, I'11. ~(J: I :tt t ~Il'!\orr(' r fiit" I/ijllhiin'! " l' ~JI): - "on. )f..1.. ~ol'!'k. liitli'il~ t ill llli~..;jolliil ~k äl' t~ ta sy J'iircllillg' t!: 7 ~1 B(>r:..ding ~ "ila i helltlalhle t. g ul.,\. ~, 100: - IIiir('da \'ii:-- lra fljrg i KlIll" 1:,11: -- 'Il- d, ]{nottorp. ]; -. ' - II. (;I'H:I Hog lii ~ u IIL I'g" :111: sliog. 1.: ~. H --L:, S,-eabO I'g"..1 :--. 'PHl'li(l!,l'to L' t ill!'t'l')'i'!! :,n: - K- u l _-\ ~ p (' lai1d. ]: -, K.-n. HO;I ~ 1':. ~.. KinllelJ1UllllU, till'k() ~' j'l.~r t iii lm p. 1: -. '11 - li, r:i )l';lli ~ ljoq!,', 1: -. Jlt'I"l'L' 1l 10: - g"j1l,\1. U. ~.. L iilllllhult. ' Ii: - ('. 1), 11.. 'it o('hlll),l 77:,: - I; 11. E. _\., f:i'14 I'.nl :111: H:" li ll ~1. HiIJ.,dJl'r.,-: _ 1I11derh. Jull: - 1.1;1. Fru.T.. " ota la. ::m l;. G. HI : u:. 1-: 1.. 'it"ckltnllll :,11: _ I.:!'j. J.:.. lit' h l,. )\.. y.,tact. r "'~ b idl.'ag; ttt. O :J iilllljd. e jl lilt, t iiw!\liff,'!' :,0: - lltl"f' ~a lldp Illi:; i oniin :r.. ~Oll: )\1111. i L 1I1h. )li,,~.-h ll :-;t' 1 i (Jr('hro :!!I,I:! :i!i : 1 11 :0 u:o. y.,lad ;)110: (;1" ':'1) k rhtl. 1I 1I~ dlilll..;r j )n llil lg ti ll P. 1'. ~ (; r i Pl'lI ht.~r.!! :!H: ~. 1 : II g-!. iil:h "", llud erll.. :!:!:I: L. )\., (; li..,;la (shrr g, ~ tncl\. - ~iz pl";l'du.gl'll (j. K.. Bjli d~i) ~IY :!II: IIp l ~~tj JO: I. ~.. ~bt l :--t :ld~ o li\'r!i!l \','rt. g'ih Ir. ~, :,: -.:,:L \\1-,. parhö,su, g"m ~r. Ph. T., Vro /I iil' L'sU li)l C l i 1'"0 1': , },!"I11 (;, B, ::0: Linkiip i ulr ~: ~)7.J. P. (h an ll l~t:t. ij\' I ~ I"..;kotl I : ;;0 K 1-'., 1(i1ll.'l' l(l ~III : ViiI' 1:lllls ~ l()ra, I i. Ii oeh g-ndhl't 111: J..\.. ~.. " kel lt: ctcil. ~p "rhö.;<,'nll',i...t :>1: 45 ()liii n l llrl. l1. -r 11I 1I:.\. oelt.i'; d: o. ut"ie d <.H' -C, t ~ ;I: -- n. B, ~ ~ t i ;1: 'J' Slhlm :!:I: Spa I'hij.-;.";"IIlI'L!('! fra II ln [l e C'\. i k -II: tiu l:':. ~" Skt llt 1'tr a. ul'le l'kll\'c I't ;,: -, T Ut'ko rre r' till JI,' ITI'H l"i/r 1\,I,r. ~'lell. (ack flir d,,," Yiili::llatl S..\ L,1.,I.. [j ii r d ta :10: J\. :..; Tn i ~ ioh I ~,~I: -' \ J.. K i 1111,,,,,,1 ~Jl): S, :-;l., ~1 11l1 11 :!1I11:. \. 1>- 11 :!:l: E. 0" Gad dcl! Q : "..\1. J.. ~In l,:. ".. Lj,",,-:1.,- 111: )Itln ~ lorp ~ II1 r ~ : 1.I.'\'PJlllC IIlis., iulls\ UlIlll l'. Tillk ulhli tl' (:. P., S \ ':I11l IH-;I';.!', gm Je s. ; 11 : dil( I' i h 1."011: II. J.. nlterli ll\' c l' t!'i,l' nwrs 11l: F..\.,.\I ot n l a. ::111 (;. (;. 4': r1l1l1 iljcn.t.. ö,t ~r ii\(g" :::! : ~I U.\, :\. '" '. Knl''';lIi;:-; :!;JII: ~ ~\ ()lh;i1'u l Liilllll llllll. ~lrl X, I~....; 4: ~:: ~rl' rjrn...;l iii' d en, :' h al' k allat l'dl' r, :!!'rl' ~~,.-.: :!-, 1.~()() : :\. il ~.. LiiHtl lhllli ;,: 1-; T ilc~.:o U (\ r el en J-t JlJars 1~),"20 ) :iilli: 1\." J'b d 1I11da :-'.\' riil't' i1 i IIg' 11111:..".t' l'ilii JJagl'H \ -UIllll..'l' i '"ra lebo. g ill (I, (wh H. K " I d. {;wkofj",' j' luli: 1:". F. '~ Ii ~~ inll:-;l Jl c dt'1 Ir. ~1(Jr;J.t!.' 11I..\1. :--;. "\1/ 11 :.J. udl ;r.. )löusu,r '. t ill B ern'il. \ ' Hnnl'l' i :Sly n ' tn. till Jl Ji:o-.. inll iil et t t:u'!i:ol'j', ' r rö r arel ~Ol ll g:, t t llll: - BI' l';:rlill1-!"s hl lllrt...;a. ;'::-111 T..\.. ~orr k. 1,-111: - J - u, E Ullll:t.:..r:.irdf' 1: -..1 II, H j iil'ji:,kill;:il,,!'t:-; f' li i l ' IIH'a..:.!III.1, X. :!:!-;- : - bageli. l : -. l\..- n, X~-:...tl) t l.~', 1: --. H..f.. Ka tl'il1p holl<l K- n. }-l iikn (o rp. I : -..\. \ '.. l: -, Itu.::!( \-al'li:-1 I II J'.~ ;''-1 : - '::;1 1l "S_ B. "'J 'Liilllll ll tdl ;): ~. ~1. O <\-;,,,,;( l": P. O.. '1 " IUlii 1111l: "' n",; k\-arll a 11.1: Bill! lkl1t'... c ll i ;Jijllkj-ip. d. ~ --- l( lll;lt'..;, :.!:III: T''''k" rr''r 11U l:.\, - '.. Hl'iiL,j c' JIIHt'k,... pal'])ii".":'t ~'1I11 dl'1 :!il: Yii f l l ll'l' i X(l rl'!.. jip i ll~..u:ll t.\,~. /1111: hilll. i öi"htad 11 1:l ]I(,!:n:l K. _\.. (")l'l ';: I, }"ii HI: '-- ( H fcrk l(" pr! ( r. l"rl d hclt(, ::,(\ TT. T. 11: Koli, l JllIlIlitllltl I.. k,vl' ~~all. Lilikiipil l.!,::, Klli\t'1l Lir j \ i ll,~a.rd m ;J l! lt t lh jj:l!1d ~ ~ 1~: -.Tol l. J;,: I. '-', t ill ItIi's illlliin l'ji<i."; IIH (l, s " T.id k öpij1 g :!;,: -- dt'j'{t., ~lit,\l PlI. T., l.iflki.',pii J.:..:' :?:I:,\. :--:.. 1) :0.... pnj' Llij --c I1l Qrlt 1 \1: -._11:--'2.. )'liil'llilida IIl l"g: - ;, 11:.J. 1.. II«s"I),' Ili<l: - Ii,":;'.\..\...J,II i l a :ill: 1111 " lt1, ~ (Je) 1 ~kl'ii\'11111:-, l ll ]" g'. ['(' :-of h ill!'. :!ti: - '~1. l-:. -II.. l '!JI'",<la 1lt: ~Ir ~ i J,illJ1['kl eqi or-it J\j f.~t" rl :r: - (if".. ()lu,! ~Jln)'atil~ to ljnk.;;:; IH1Ita l' 111. iii., :~ II : (): n J'( s l hitl1'i.1~. ~'f11 ~1..J. lh: - lis7. F. l:. J I. :J: ),1..J. l,i li11t'liwiul:j ~: - fis. I (<lji..; halll"!' ih'l ~r Jlli.~ iii' J.:iidt.'k.\II'g- i Ftll'o"Jltl'lll ;111: - II. \'. ~: t JO(1:,\1 f.!.{ i Lovcul'. J't':;;p IJirll' i1 g' 111: - O"iiln ll d :itj:.\. J~,. ) t'h~ kuf(l!j.'. ~IH, ~ \,.J., fcii... j ijti.-,11: - ~tjl'd( 'ri hls lli l ~ d. - t'ijl'. Yil.ialL ;',U : Il t) l' va w rg :!II: ~ - (Hr.. l k "'..rt 111 :.\. 'rh.. ~ Jlarhi) s.scnh. rl ('l. gul H ~: n:l.\liirrc-ry,i.; 1(1l g",i. -liir. till.f. Ifl(ll.\ \' P li 11Ii...; i uli :- \'Un. AndL'J :-o,!oj'p. :!1I1 d:n 111 : q\-i.'d;..; 1I11r1 erh, ~ flll:.l :-; l ~ illt.'t fiil' 1> ' \'id 'l' II n~ -.ti)'i:.:- (i!'-;. (; J)U\-bo. tio u,l! 411: dill S h('gl :t\' li ill~ g ill d :o ' li!.~., r ll d ~Liltllin:.r ill dl' Ilt'liga _ 1".()11l1: 11. ( '., I-'ili:->pall;..!'.) 0'-. jll:!. lli1i: ". L Jo~. \ '., Fitl"';PHIIJ.! ]U 711:L 11. udl K. F. ;,UO;

14 11 R S I N I 1\1 S L A N D. 15.\pril 1!l20.,III. Skii rr-.ln ~yni l'. : 'III! KIllII. j ~tii llct liil' "(1,,;:,, 'j U.~. 1'; 11 I n i Siol iolj ~\,jin,,:;111 F. n. 1>IO lllijlo1' d. l ' liliii...; f,', " H Illit '!" -41.1: ' I~i. E. "eh r.:. H.. \. ~1II, l al,," II):....\.. K.. Kri.. ti:lll ih. 1' 11' Hypn JlljGI. ~ 07. S. 1.., X flrt'k iil1.. O (ff~rf l" t" d. :~ : '~- ; til l Ht r J..d i ll~ "'; Ilt'l li rl'.;;a ;.1111: - j,t ii lil'l t'i\,. 1> " till )1 ".\. (i- d, DJul'''hollll : tilrla ~ ; - :1:.\. E.o (ah::. Kilt X. ]( - 11 :!".!: 1:-~ : T u t'kol' fl'1" ti. ]~ litar... JOII: - l-\:oh ~ il T.i hhtl o li. (it!)!!' :!Ij~L g'1il tl :u 2Jli:.\. \., KI'i ~ tjll.'''alllll. dt lit"l hi.\. ",. p.. (ah)(, g ill d :n ] (111: dl'u,g' till )ll'lil)'t!!ijihll" Jll i... ~i ulliir \ l 111:. Koll. i Hl'oIHIl't,w (I)Hh.kola..t!'11l d:o ~;l: 6;).!O.,En Killll\"iin ]('0:..\. p" Gth ~, t U( t\orrpi'. :,riii, d:n ;,0:.11. J. P.. s t/dill 2U:. s,,l.. E k~.ili, IlIed t:o r k [III U ud fii,' THi. \'. 01'" ('. E.. KlI,nla :!1I11: ~- a llt,c'o t t A"1Il d:o :1110 : 7J i. X. 1'. 5: - 7!lii o E. I... KiiIJl'IIIHlllllI. A"JIl d :o 2,~IHII :,18. Fritll FoJlH' fhi'p, i ll:-':ii lili llg' JU~1 1);;11 - i-illi. 'OUii ll,"t1 ~O: (wli O rr411'da ~P Il d. 1-1 HUt l' /.:'111 Sll~ E li vii ll r,.:111 J II IIU~t, 111: li. L., K nllda li~': ~uh : H ' ltell rh)'".. I' Bl'HlIst a s l\olu. g lit HiI'ul'{. karc':! oph tl :u :'Il!: ' lfl, P<. :1I: ~ :) :.: I>:o :-,Hu dug' skola,,1:111 d:o J:,: -, I I. T,.. Sl;ii\'[lo :.11 : _ 0, I ~. Skii rt'~ l a :;~ fj. l t~11. ::t. : _ H. 1 ~., l '!ricr huliili. ~1 H1I 'h ibsf' l n Nlel :!tj: - SJ~ ;' E. Il., IIrflll,lelol JI. l"ekor!('i' HI: -.\1. K.. ]lii,j ii!>i'" 411: -, E lt l""k fij r liiin Jil lo' b ro]' Yi ' 101' 1;-. HI I..\ 11 ktio n;.,;. 111 pd tt l fl', I': k',ii;. ::rn s. tt. fi 611 : IH Adl'l ih-s,~' fii r. JIIII ;.. ~1~1. Koll. I Ek~.iö vill ~. H :s b~ ök 1,0: l!l L, \\'.. )Ial'i,',iatl :111: - - R16, L j lllls.!'hcnt;.. Illf,g' ):,0:- F. L. );' ii,,\j;p,', ' off"l'ku" CI' t 'i: SI" Akt'l's HII'g' -Ul : s l ~. &- ~rii)r {'n. i '1'örllet')'d :?:I: -- Inr yrb ljlt"g ~n : _ J\. X " )fiirl':'{,l'lilh :1; hl!'. Ps. ~! ) : :1 1 JUli: _ K.,I. W., \,iixjii,,ett Wflo till ii2u. F, "e" ('..J.. li.iiirk('r~ 11. tarkoff,'r JTprl'e ll ' 211: _. t il! lto" " 'l'li riir ('II tlot lers h, k G, \\'., Ystatl. ' 1'l'illl d. 14 mar.' JU:... li s.!'h r;jd ~ 1:-. p. :.0: _ ~J. J., Hall"hO'I'g' :In: - o rre r d, 14 III:IN, till rxll'll hlur"i': }{inak I"t'tsell, Ka rlsli!-oilh 1411 : - J'H)' (', och Jr~, Blom;;; ()('lt )1. l~ ill ;Olliilllllll, /{1Il X. H. ;.0: - ti,"iis III1t1 01'h.: 1'1'. \'ptla ll<la 1,0:,1: -, Toh. ~): 4, till mi!"siollhrl'!'llas 1)('111 fpsol' :.H: _. f,. linda li~: lo, r... Xn:.:-Iur)l 71: -. - n, 2 Kol'. 9: R :lfi: -- fr. Hii"I"p,l" (i:1: GI, fr. Bjii..kii S yr ;j l'~n..sc'lial,,'kol'li('l, Jn"ar ~ ll,'i : -, 1'... -,", ye :l'~a : -, r r. Sk",I" r III t: öl )~): - :~, : -. fl'. 1' ld ];"I,, 1 12:': -, 1'1' '-Ij, ; O n;; 1I11111 till 011<1-; ""IIlBS fiirloijl" slillt,lk l'll :\9: n, 1'1'. Fastnrp :.0: HI: IigUlld" i Kina '" ~OO: - f J', J1ol... h ~- :.11: - '. fl', KOI"~h f' ra"a 748. 'fne k (Gr li.j IlJ". PfoO. 2:1 Jr,: -,:;: -, fr. Hii", :.U: -, rr, lljiilla 749. 'Ett lil.. t "tl':' till,tnckl' li, E. H. JO :,,1')'11 " H: Il, r... Xii,b~' J21l: - 2,1~2:,4, ;'0, 111 "iu111 Indt' Il 1' 1't!'rk II \' l"jt' t "id hi;uc' 111\ ('. orh E, 1l1"",, IIl1ul',.h,: fr, /'\ llllldl'li i (,!"('h ro :,;1: ]~ ~ ag larl> ;':1: -, rr. Bodu :,U: - f,. H. II., lac'" fi ir llllllcl'ha l' l'ii,ldlll ll!:' 111:- Hj;;.. k;i :.(1: -, f r. Bii, I;"('II" 100': - :.En liy!'a 11I,I ;il, koll. i, ~kog,," v tl t ill ~1. LIII <I(m s 1I11<1l'rh : fr. Xn)(I"" 1> dan, 1.111('",(.I. ~:\: 2:. :,0: -, r... Bjii.. I,ö :,11: -. fl', );iishy Koll. i Sj;;nll' ". kll lll' liel I Llllpa 9'~ ';4 : S!) ~IIII: -. f,. 01";;111,"1 Kl: -, Hliilt l):o \'hl ~ 'i s.~l oli,ri il'l'llil ",:olls å Jo'u 1H r~ 10: - -o ~pfll'hh s"e ll1. rl". ;1 ""II1'i1l'" i LII I,\a, fi---7 HIn)"... f,:. : - Jljilltllrrrl H4:,II: tilt,tllcl il h :.9. ('. ~.. LIIII':\ fl\' ist,... II Uclf\ r h.: koll.,"i,1 J\I'C'l ~III ()t(1 4:1 : - jf;u, ]l:o, T ~,(' bi,lral': 411: - ~.\! i! rt"' rd :.11: -, o, 11. K. l '- d itil..9: :Jb j!):!: ~G Koll. I J'iirHa lllli n i-:, h""ii1il'1, nodeli, JO/:I l,: 4S jli:!. n :o i Lut h. m l s'i oilshll'''l, P iteå, S:!fi. bl'c,-ll,dclll 1:.(1:.. 11 (01 S ~j. :. Tapkol"fC'1' f n 'll I t'l1 "~itl i 1 :1H' Jt('s I' l', n:" I (\jph~'ii~ sol'k~,,, l llga 1:l/3-1-1 : :IS Xorr k iip. :, : J):n i 1lIlIt" "' jk Hf.1 :11 :. F!'i1n ~jllldiigl'rts ri~\j'l ()\"l'l' l'iiitl, 111: (f. ( ; " l Olllf"a H, ~I.. Skelldtea 11111: A. L., d :o, tt'o,; ueh hölleoffrl' ;,: Koll. rr, lliil,' h. ""I':II. I';ir. ~4(o1 :111: -,l..\. S.. <1:0 211: Koll. j l'iinl':,ta skola, H CSl! It" 27f,J 4: 80 Kol l. i Hl<!o IleflC':i stj"bl,~... ka 21(.1 ]71 : )0;, T., Hl'sc le J:. : 'faek o(' h hi) n{lo[fer vitl Kinamijh t Koll. i HollIlP, I;ola, H,'ql'lp, ~Sl:l :\11: ~I i 8hll(,ftl'n 21 Fl l,gfi!): :.0 Koll. i BOlI\'III.,kula, JlpSI'I,', ' ~9/:\ 7: ;.0 7;0. Koll. I K,1/{,' 1. (.I :\11: XII ]'5. 104: 2i JOO : ";'71. n:o j Ers nl llrl, ]9(.1 4~: ~o H. L. Krj,lj",'hallll' JIIII: ii:!. JlIsnnlli nj.!' vi d ]\:i lllll~l"dsens 1I1..\nnds ~par", li('h 1",11.'111,,11..1 rl. (h'nll' Ill;;t ~ i L'IIlI'U '.!~(.I '~IO: :.0 myra. JrJtI.J. P. lli:l: tu j"j4, Kinuk r d oll i Glbg fiil' E. 0" Ohl:lIl' ; Eli )(nnllllal "iill t iii S. ~r. K,', gill 1l ('1' ~ 1IIHltl,'h. ):.11: S. s., L~'I,l; u' l': roi JOO: _ n :o Orfl,,.ua)( 2:\f!l rii,. u:o : ; EI~.1 C'5 I~, iin. i ll~ att pu C;IIU:-\ bull", } 'or"'(lr uliis JU ( g. ;,11:-- till l. \' I~dll'tsh]oJJ)lI1ur. ~ Olll pj yjloös - L. T"., l'pnsu la :IU : - IJa '. ~ 1Il li:o 840. : 1-:11 il\" o. 1'., ~iorl, ö)(l'n, : ett. t"el; till Her 111'1't"Ptp,;,"iilIJIPI', ta el;; o ffl'l', Ha l':j.\', ~ :,- HI fin I'PII filt' ljöllhhr Ise OnIlHn ~'l" a siiiluu.t;'$sk oilhij'j1. gol)).j. Il. ]~.n '~1. A. oeh K G.. G "ön k.\rn, "nal'h. nwtl. 1;;: 78:!. Ll'luhcu. d :n, g ill 11:0 111 SI Fl'an ell ~~ ' riil'ellln J:,"S allklloll i Or bl'n:m, golll..\. S. Oll:imud i~:l. : OlliiIlllltl, Ouiillllltl, t:",ko rl'c r 1011 i t'4. X. F. H.. nj llrsh ollll :.1111 Vallsiii ];:nkl. syko-o>ts 7 ;)0 If. Jr.. t"r];n fl'1',., 2, ~r. K" orrcrk u" ('rt,~., OnillllllU' '~'tlan(~1i f1ic k fun Jlill,:t. u ul;;tio u"5nlpd. (ii!1 l;) :w : lnekolfn, /:111 J, ~.,.\1 n I IIIi; :\:,11

15 l,),\jll'il lfj20, S I N I 1\1 S L A N D. 110 :~:.. Yl'. 1'., ;till tf:o ~m:.- :':!'"2. Fr:iu S. )1. l' :-i \-HnlH'}' Xii.;!,.\', R:)G. ~klll" ;.!JI1 d:o J!): _. ~ KOl',!) :!oi ~ l;.: - ~:i 7. J'. \11., ~' 1Il Il:n 111 : - ~~ I. K..1. :,:. j~. TIo, J1.. )11: - f\iil P:-" ;.(1: :!;: ]1I1i: ~ :.!I..\110. C.. ;:m d:o fi: -, 7. S. ~. n4 bllo l:l: ;,0 ~ 6 0. J. IL..~1I1,1:0 ~l: -,'ju. O((pnnh ' ol', :.,:'111 K,.T. JI.. Tl'l'hlil'lIa :!7: ~ Iil. ~. S.. g'lii,1: ;]. Sldi, ~t u ds X:a l' 11:.:-01. rii... ;,Il: ~; :!. 11. s., r l I'I ]II'I)(, r~. ZIll d:o :!II: SH:I. If.. X(lrl"ki)II.. J,!III ti:u :,:!'-7:!. Koll. lit. III, i H 1I,., l;:\' öli'!:n. :!~r.~..!riii X. )f. O. ~1I1: ~)' Siil'~I<ilda ii.lldain:t1. ~'j::' H. H., "pp.;nl" III: -.. :,lj, ~. l':.,.\irla, 1'ii..,,,Ida p".,1\' 1'" h('({liill,znl'li n s 1IHlI'1\ '. till,io;!,olhu s.-t, i Sill'"1 1 "lih"..d" " oi, ' llt t111h\ iijllll'l'll:is alj in J1"; ft}j' 'J',.'!t tao 'li'hl'hi" F"h _h"" ]jl.l: C'. X.. K..i,tiall,I",I, rii.. JI. J.ill,I~,." x'4. UI".' ~JI"""rJ" tolln 1\:-;,'1IH IIt:1 l' "-, H, fili Siirskiltla Iros- ""h flirslll,~\scgit"or. "(Ork:,. ](](]: - ;)01. Fl". \'ltllljl' r i Kiipillg',.1:111 \ r. J'i; 7~) Skii..,ta,l" X. l'''~ll. fi.i,. Ull )1. p"t ', I!I. l. I.. )(1: Il'l'~",oll'" \'r l'k~, :,0: -. "~O. )f. L. ~H: ~,:!7. D:o 11:0 ti11 l'\':ln:,:. ChnHg' Til Il ~.. i ;,~1. H. J.. ::U: i 1"II i ::00: ;':16. I l. s.. Sthlm ~II: :":JO, H. )[., ~l-i, till arb. ]lit )fieuc,hih :.!t8. B. E. H, ]:.11: ~tat ion ;,: "~~, 1-:. (;., Soll, fte,! :!:!:. S, lj. rh!' Pil ('\'al1~di~t... IIJlllprh. :I(~':,,50. L. l' :..\, (i- fl. n.il1l'~holm. fii,'.1:0 ]011: ",]. En Kinadin i n. ~1I11: (',.1. SlIlillnJltls BlIl'.;l'rrd. fjjr t \':.1 ;1~li. 'fvh \'HIlIIL'I'S tackoffer l~ii :,1:0 l!i~o GUO: :,~,. \. X. 111:. 1,',;,' ".Idu ",.hd"!l, gill.\- 1, till f.s8. ) On:illlnc1 ~ :W:- syfhl'cn. i ShlO~' ieht'll. J{1I1 E. S.. tin1. : ')Iliillltlcl, lilh~. ~m A. P : 1.,iulI:,:h\' R: GU:!. E. \V., Alillg-sas~ ~ Illtd ~liidjc rö,. :'49. s~'rii"('ii, 'i J..illllgh). lill J..\ekzl'lI lllin JL('I' 1"1.'.]C'SlIS _ lflfl: att UU\', "Hc'l',L:'ultr. ~7: GO,. B. 1\., Slhlm ;,U: J.. L, Slhlm, lill.\. I':rik<'on, lil~. n. Il., SlIlId"\'nll 11111: hih"lb. ~(III: lil:i, S. L. "ell:li'uii IUO: E. S.. L.i\lll~h), till J..\r-b, II, u:o,, 11: fil " :. I~II litl'u Killtl\'iin ' ]:!II: ~)!; s. ~l.. Sthlm, n.i)' O, ( arll.\ ll ~ ('\' allg'. ~flii: HI(;. O. S : ~I. ~.. d:(i, lill "rlll'l"t i )1;"lIl'hil, ;.n: (iii, O. A.. Sn.illtshn:-d lull: \ ' ;inlll' r i Xorrkiip. till H. JI~r~JiIl~" li:!.\ : OnHlllud :.fill: - \'I'rl\~., g'm _\, 'S. ]:,11: fi:!6 n).i-\. H., Kiipi ng :.0:.\. S. III. fru, d:n, till ('\':b IIlld,'rll. :100: 1;~li h),t. 1'., Kjipill ~ 10: P. E. W., Dj'(j',;llOhll, riir Son~ li~i ti:i~. >E n I~'~klk H"ITPIIS tjhllarc' 1:,(1 : - lic'll 611: - l;;;~. J' ~ hröllup~da~t~jl, t.adi ful' :!l jycj~ Hor\ u Lapp [i; 1'1.'n. lill.\.,tilll'oll liga ar, :111:- att au\', i \.'rks. Pill. U\ I'l'f'lIskolll.,;,:- li::9. )r. O., ]1I1]('I'\'ik 1;): Olliilllllll. till II:" ~~.: fi1}(. )1. A..Tiinkiipillg ~41; - :\ Bjiil'lIci. p i l )fariada;.n'l\ till li~!), )1. H.. IIjiil'llii : - burllh:l i Sill"n I,: - li:.ii. ]. J:.. D""h" ;-IU:- Ert,'r ''''\. ku, ' ö "l'n n:orrr Olllnnll, ~:)I., Trof"st ii,' d"li ';011' lin\' kallat PUPl' J\"blil,",tud, till II. l.ulldi", alt :! T l's... :, : :!~ Ull\',.. rlf".trott!'. i Llf' ;H,tl't ~Oll: 1i:,I. orrpj'~a\"or \'ill hliih'llli,td,i ]~. F. lil~, ])a::n:i'ylling-pil i. K, ~l..\., dyrtid... l r. M., Sthlm.,l. 14 HI'''', lilij till:i;.rg- 1'(;,' nj('k~knlorlla i Ilo~' all ~ li:,~..1..\. J.. Sii,le\'u k ra.i IIIl ]110: --, PI.l('h( TI~ JIIO: -', H:IIll'1tC'II ~ Ii:,!).,r. H.. 1,:'111 (J. A., Spjllt...hnrd III loil: -, ljfii':1l1fn JOU: -, Ishi JI.IU: -, fil;u.. ~r..\., ""'koff,,!', g-nl rl:u 'I ;,0 l'w'!lo\\' lim': - GM: I ~ i L.Il, ( '. (ilh. ])al!;':''j'~-liill,l.c't'1i i J{, :\J. ~ \,. till E, fil":'- L. U" GiiJ fh.ta 111 ]\"J';.r ri.)" liir:nn i fli~ksliulilll :!OIJ: lil~fi. J, s,. Sldirstatl :W r.~o. J):o till I'l'n Linder fii,,l:o ~1I0: lilii. S. S. el:u l:! S;lIlIt fiit' hyra H\' lokalpji 1:!1I : - :t20: - Ii/iS. A. B., d:o ]):u till.\. ":ri"~soll ni)' Pil liij'hi':n :!OI):.ir.tL.\., u:o :, I1 :o lill.\.,janzoll J'ii,.,1:0 WO: (jiu. S, (j. :\iis~.ii) 111 J):" lill _\. FIl'."h"rg!';il' d:n ::110: ti,l II. \\'..,liinl<iijling K. )1..\.. till,1:0 [iii' pn f1ieka ~ln: li~~. T. X.. Slhll11 JIN) S. 8t.., Slhllll, till harni'" i Sillilll.;11 : li77. ' Of[t'I"!I 1',. n. S- d, 'pal'1>ii".., till,1:0 fij~. E. 1. l~kpnh~sj öll :1fI )li... :-;ionskl't~ts(.'1l i.iönkiip. 1~J'. Y. F., fi7~l n. s.. '('riillt't 111 lill ii,t'. "\'allg:ls IIllolerlt. 200:..i:HI,,.;\. dl' H. Sthhn ~tlo lig3. Sldll' ~tatl~ X. FriCöL':o:'all11illg' föt' ChiJlA" fi~ll.. I-'r;lll t \';1 \ ' iililll'l', ]>~.,iii:]. ~1Il h ~i ll,!.t'-ll' {) :1011: l l..f.. KlIUlla ~n S('lIa"skol'lIl't, Sii\ ~.W. föl' Chia 694. ;, ~J u:', :!(i: I ]1111 JOIIg'-tZ Ilch SOIlA" K(,Il~ -!'.in ~un: tm;" I "l C'oj ll \ ' iil ~ijrihhi(' nantll ' 30. 'thi. C. L.:.t UC' I",rr, I', till uh'l'kt e\ all G!I!!. : Frun mis!;iolt~\'ii IlIH'l' i.ki'btitlc'- A'l' l i~a tiojjs"1 rlwl fl ~II: - hamn. g'm L, O.,UJ :':-II'i8 LlIgtl. fiir. till bibelk\', 'jl~. En dr"i"i(' i ",,, et Plwhn\\',a~..\. 1'., Bii.., t", till,te". ii"n 712. : Tal'l{orrt'r trall na:::-l'a \'HllnC'l'. ~altll.,:l~,,t. a\' S" \',illpi'shorg till hii" H lilal S, gli. L. II..,:1:,. )1. W.. ~rattisll(ltlpli Hjiirkii")', till l '. 131o"u uti UH\'. SO'J. H.,, till Jesu ii,.".. ertl'r J.:ottr. :1:;:

16 120 S I N I M S L A N D. 15.\pril 1!):lO. 7);l. H, L., nl ' ob~. till H. Linrlers nrks. WU: \', "" h l'. ]-;: 8 hurii. KIllIIla, till \1. \','lil1 att a 11\', fijr l\illll l)al'll"1i 21: 14 ' P~. lut!. till dil't"ld llli ~:oi ioll!"'il l hl tl" :.!UII :., Till ijli'. I1 wllu r h ('tn)' ~ );11"1; '1'. L.. lindi"','all, 1',ir lit 1;. a" I;ill'" ~i:;.;l,a liil'ar;o!' ;,11: ~. ~.. ~litlll1. föl' r\"nll.~. )[ao ~htlall il! i.\1 i 1'11 (. lt i il ;;1111: 'j..j:?,,\. E. 1." 1;"0,1,10-1,,,.1'. till l', I\IUIII ult 1111\. dll' " ",,tlr. 1~: _. Koll. "L,l liti ~s io ll rn ti te i L: llig'ht d ti ll :-, knlhll Sl'b i ~i1lall fllll],ord. ~; : 71i Fih' :-;alda I'X. il" P:.l il edning-anlil"; IIlarlr, till 11 :0 :!1I: ~..1.. ih'pih'o. rur Chang- Tell -t ielt 4'111: j ;'; ~, J) :o rnr f"ll Ka n :!IIU : _ non till g-a lnkn1idll 1 i ( hi, heh"", JIIII: - j):o till H.. \li cl ~r SUB tllt. all \', l,ftpl" g "tt r. ~flli: - Eli dill i ~!,, II, I't( i\, Ioi,ll'ag- till 1'11 t'\"i.lii~:~ IIl1dl'rh. :H:!: 771i. E. B.. sthllll. löt' hil)(:~ l l,\. i H:I!H'/H'II:! 1UII : i7'. Oniillllltl,. h ÖIl- uell tro..;t!'a\ öl till ,,1'11. av fi\":l H g'. 'j!l'. Pa br iil l op~dag'ell :!:i j:~ o fl'. T., o( h.\. \\" 0 tilh;!, till l'le\',s 11'1I1~'ril. i 1IIUII!. ~Plll, )1. :\L. ]}()j :i.., I'i,!' l'pi.tnll.!!-";""~ H, J", T~lillt(~ lllul:l, till hurllh:t i Sinall fioll.. Olliilllllt! till cl :o ~U1. K, 1.., gom ~L TI.. Bjii,.ni,. till d:n,\1. I'. S.. Sil II cl " all, till IIII,i,ii",.! i!'ii ( llt'll!.,r T""k, till T. _\uk7.ell, SPI" k -tllel. \, P. K I' i ~ttlala, lilt' :U{'l"e 1' f ill' yiit~ In-L",'. till _\. E l'ij\ s;.,oll nu all\", t,rle l' g-nlt r. S. o.,." li)"1la!lljiil. till hal'llh :t i ~illnll, gill \f. II.. Bjii1'Jli, E. ~5\ -- Jl. ~.iiilllalpll. till hiht l!,\'. \-el'l\:o;., il 1IIC!I\ill'lIa " e... fl'l'''' "da liull O. X - u. (:nlll " rp. till t!:o, TnckofrI1t'. till _\L P CUl~" "'';' 011. ~111..;('t \' id.1 HI'IIPOl'It'1l. U'I II.1. ~., ~l il lljli; Ii;,. 1f. n.. till IW l' li l1:t i ~iilall, g'1i1 ti :o "',fili. ),1. E.. lill 11:0. ~II I d :o Sfi,. T ;JPku l~ ' ~'I. t ill. \ 1I11i1 lfnhllf', fiil' III illfl ~ 1 ra l'iiii)1' L. :--i,. { ~p..;~ r" ho. t i II 1L P t' t ll l'!'i...u li atl a u,. "rit',. ~(l tlr. :: ~J: :!1I1l: :!;, : :,: 111: l" : ::II :~ :;11: - JJ: ": : :,11 : JII(I: _.. :;nn: Kl. ~. IO~ : :, ~I i~,i()nshl IIII11l't..\. H., K'il'i 1l g-. t i ll li;tj' n ~,,~ 1I. m JII: - - Tn ~ sllla il i 'k fll' i :-; h'lij:iil. ti 11 d:n. g m 1:,.\1.. ~pjil 1 ~ hr l.::d Ej fii n:!'~ itl a. till.i h.tt'nrn.;; li. ' 1I1 l " -,..~ Till rh'!,mat fl'. L s.. Sthllll, iill,1:0 :;11:,,\. L.. ol h,\.,\., ])lldjn. lilo l till hjiilp till pll~ k, till d:o :!:': ;;nr...ull,' l;"l'. Ii!! el:" ~ li!l..oniimntl, till r "tl':1 l'a;<;l; 111" t p" ~O: Hal'nr'll; Helll 10:- Kl'. W4: :'17 AlIm. ~lisslollslll"dl'l 4:,,4110: ~, SUrsk, tros- o('h t'i;rsnkc-lsrgi.\,or 'i.:!:,';: 7:; Siil'skJlda iir1l1ujilnl!1,lo:: : :,S ~lissloilsht'liiliit,t 104: :\7 SUlllllla nlllj~r nwi's man Ki. 60,911 : 5;; ;\1"tJ ""l'il1t lack till nlr.k!: j"art! ~ti.)t'l'l' ti1lg' iill Ilt ':-'~H ~J\a ll dll r:',....toll.]: :111 _ Gåvor in natura till Barlll'lIs HpllI l:sta kyarlah t :'IL 1\.. FI'iiLJ"" ~n: (ht och ""ut', K, 11.. Jlnda -.;j ii;,!'i P: O:-it. 111l vl'l'.c!"! yn. potat j":li!.iiil. Fl'll ~., Siil' Jrankn: potatis 1I1.iii!..\. Il.. noda : o.,t. )f. H., T ibbhlllt: Torka d,, phrojl. \'iiiltlf'l' i Jl.illrll'd: ~\ ' al't- Stl, 1l1Il p,t:':t I' 11. S. ~.. :--i khrmad : :-;;l1ll)l' (J{'1I o's t. Fl'1l B., 'o kh1'oo;ta d: () ~..;t. P II:,:-dOJl L' fih "llilt/.:'f'jl i Xy.. : 0,1..r. S.. Ya,l- t,'''i>; \ iol <ficl,,,iljg- a,'.<lrllilij"". B. H..,;thll": K llffl'l.h (j,1 III. In..\..\.. LilltoJJlta: K 01'\'. E. K., S"ltarp: SIllii,'. S. Il.. ~ali1: lllllj;:t u d l o hl f'jd, \ -ii\"'.j. :::.;" Yl!(btf'lln : Siicklllllg' il\ ", tl'lllllpol',.\,.\. LilltoIIlla : Blndpn,IJilJ):". Il. K.. T,un d: rliis k, 1'1'111<1. liik, iid' I. 1\C1l'\'. lih. IIljtil 1H'11 J\l'yrlflol'. lj 5t ol'il :-illlör, ).1. S" fhl\"1!o: Tt.', ol'h k n l"t\. 1-', ~\r. J (;I I'I IlIlIiIl~ (': Pa ~k ;i~ ~. \-HlIlIl'l' i BjiJJ'kl'I'yd: J'iL... J\i i;r ~. H. L.. Kyill: C:rYII uell,id" r,,\f. \Y,. lliiil'uilj,': Tiif'k, t ~ g' III. IIl. Jr. H,. ().illl'~hnllll:.\p.. l... illt' l'. För allt od, till yurj" ::-I\'UI'<' : dl: "urmt tac'k! J 11 I' 'I. B ij l I i IL~, För S. M. K:s bedjande vänner. Böne- och tacksägelseämnen. \Ii~~i()n:ir och fl'll HilJg"ht'rgs yislpls(: i 11I'1111alJdd, IltisSi :llliir (){' h frll Bt'rg ([\'ist s DI' rika UpplIlulltringar Ila gl'liulli illrlutlla ll1l'dd s. 107, 1 t..l Dl'n hot:llldt' ni'al!-n a missi:lilsriilll'1. s. 1O~. (;1'111'1':11 h'ng, s. lo\) L Snllska ~k:d;ill. s. 110 r. Bil)('I~"lIrsl'n i Iloyallg, s. 11 l r. Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm. Telefon: Riks Allm~ INNEHÅLL: Jesu gliidjt'. YL - Fn'lJl r edaktion Ol'h e~qwdili()n. - En l;incsisk krisll'n genc'ral. fil - BrcY<l\'(lelningl'lI. Yid orrcrkislall. - Eli hli('1; p,i Yiirldsliiget och YiirJdsllJissiolll'n. Y. Hl'tluYhnillg. - F,;!' S. :'01. Ii.:s bedjallde V,iIllWI'. Stockholm, Sycnskl1 Tryckeri,A,-ll., 1920.

17 L N:u 9. ARG. 2fl. 1 MAJ PHEN.-PHlS 2: 25. ~ JlX!; if! )'~ 'l ~rt U Å f-- t_._ - - Il I -ff J E S U G L Ä D J E. VIT. ~Tjäncn lic rren!tl("u gliiuje Ps [ det förcg:lcnde ha vi st:llt inför bilden av Jesus, Guds utvalde tjiinare, som 01\1 sig sjiilv helygade, att han kommit, ic"ke rör alt I:-Itn sig tjiinas utan för alt tjiina och ginl sill liv liii en lösen för många. En slilla, oheskrivlig gliidje vilade ön~r Herren.Jesus, niir han gicl;: denna sjiilvutbloltels('ns törnlwstriidda Ljiinarestig. Även Yi äro kallade alt efter den förehild, l\iiislaren liinlllat oss, efterfölja honom och v:lndra i hans fotspår, 1 Petr. 2: 21. I den m:ln delta blir en levande H'rklighet i '-[\l't liv, skola vi ock p:1 ell levande siw ffi Cl" fara Jesu gliidje. Vi skola d[1 ftt erfara n:lgot av stor!lctci\ av det undcrbara ordet av Miislarcn: "Jag li.allar eder nu icli.e liingre Ijiinnre, ly tjiinarell vet ick e vad hans Herre gör; vii11l1er kallar jag eder, ty allt vad jag hiirt av min Fader har jag kungjort för eder.:> Joh. 15: 15. Gud hade utvalt Israrl att vara sin tjiin:ue bland folken, Jrs. 44: 1-2, 21. Men Israel förfelade denna sin härliga uppgift. Ledterna fiirdtirvade förbundet, priistadömet och profelämbetet förfölj, Mal. 2: 4-9. Israels herdar sökle allenast sin egen fiirdel och försul11malle Ijänarcuppgiften. Underlfltenhetrll alt tjäna slod som en dom emot dem uppenbarande halllöshetell i deras hjiirtestiiilning liil Gud. ViiIdig iir dci! dom S0111 över dem fiilles. Och del iir hetecknande, nit del iir det negaliva i lieras liv, lindcrllltclil1etssynderna, som Herren siirs!i.iit riklar sitt dolllsord ('mol., Om hjorden vlll'da

18 S I N I 1\1 S L A NO. I :\Ia.i 1H:~n. den I eder icke, dl' "yaga stiirktcll L icke, del sjnka hl'laden I icke, det fördrivna fiirdcn I icke lillhaka, dd förloradl~ llppsi',kll'11 I id,e o. s. "., Hes. ;~-1: :1-,1. Fi.iljderna av all dellna underhiten Ilet yoro J'ruktansYiirda. Fi'lrcn förskingrades och hlen) lill mat {lt alla liiarkcns djur: dc gingo,'ilse pli alla ))('rg och alla högn kullar ulan att någon fr~igadc efler del1l, lies. 3-1: 5-6. Diirfiir miistc IIpITen glira sint p[1 dcnlin henleljii.nst, som ingen herdel,jiinst,'ar. Sallll1W sallning framsliilkr.tesus i ;\fall. 25 kap. Vid dolllcn inför?\iiin IliskoSOIH'lIS hiirlighcls troll iii' det lipl llegatinl som skall,'illna l'lllot miilllliskorna. "Ty.iag ":11' hungrig, och i gflyl'll mig icke alt iila; jng \'n1' törstig odl I g[ivcll mig icke att dricl,a; jag var husvill, och J gtl\'('n lllig icke härhiirgc, nakt'n, och I khiden mig icke. sjuk och i fiingc1se, och I besölden mig icke., A"saknade\l av den levande trolls och Idi.rlekens ljänaresinne i deras Iiv vittnade emot dem. Giiruillgnr öppna ej för oss himmelens port, men dc uppenbara yilr hjiirtesliilllling. Och tron litan gärningar iii' diid.,jak. 2: 2G. Al' det underligt alt del iir S:l 1lIy<' kcw glädjelöshet i dc l;,rislllas liv, när IIHlII liinkcr p:l i huru stor ulslriickning de I;,rislna stil passiva och o\'crksamma inför tjiinnrl'uppgil'tcrna i Guds rikc. Elt sliindigl lilollagande nian ett llwtsvaralldl' IIlgi\':llHle i tjiilt:lll<le kiirlek göl' sjiikn rörl,rylllpt och };,omnwl' troslivd all fiirlvilla. l och genom JC~llS r,ppnades fiir oss dc hiirligaslc möjligheter till helig Ijiinst. c!p juhl:mdc loniingcl'lja. sjöngo,., \'id h'iilsarpl1s in träde i ~ljln Yiirldun. nliiler oss lörtet. ich blot! 0111 friiisning ulan ock on!, nll vi skulle 1':1 glira Ijiillst infi.;r honom i helighet (;('11 riilll'iirrlighel i ~t11a ":Irn dag~u. Luk. l: 7-1- /;). Dpl111a hl~iiga Ijiinsl st:lr i samhand Illl'd I~risli ulgi\'ande i tjiill:ul!ll' );,iirlck. ricnojll sin lydnad intill koj'spls diid har han grundlagi llliijlighl'len lill yilrl Ijiin:1ndc. lian hal' genom e,'ig andl' J'r~ll1lhurit sig sjiih' S[ISOll1 etl t'1'jl'l'i IL oltc]' ilt (; ud. och hans blod renar nu \'ilra ~:llllvelell J'r[ln Iliida giirning:lr lill all tjr'i/lll dell levande (iudl'll. 1':hr. ~): 1 l. O('h?\fiislarc!l kallar o.,,~ nll till de\l Ila sin heliga tjiinsl. Och lh'lhjiirlad I,jiinsl \'iintar hall :w os~. ', {ligen SlHlI tjiinnr );,all tji.ina h 'a henar. Luk. Hi: 1:1. ~fcn vilken oiilldlighel :1\' tulel stälrc.~ ieke i denila fjiinst i ntsikt. ~ Om n[lgun Ljiinar mig ::, siiger.ksus, '.. S:l skall min Fader iira honom, Joh. 12: 26. Som sin störsia iira hetl'aldade Jesu ('örsln siiljdel>lld denlja sin tjiinuresliillning. Dl' \'01'0 I\(,IL gl'nomfriingda m ' denila tanke. :,Jl'SU Krisli tjiinare,. Hom. l: l.,alt l'i,irriilla I~risti Jl'SII l,iiinst hland hpdllingarnc :" Rom. Hi: Hi, dd yar den stora hemligheten i aposllarnes liv. det allt domincranlk rnoti\'l't. Paulus kuncle ock mot slutel H\- sill liys ofrertjiinst siiga till dc iildsie, Yilka hall I,allat till sig i ~Iill'tus: :.. 1 H'ten sjiil\'a P'\ "ad siitt jag hela liden, ifriin fi')rsla tlagpll, d~1 jag kum till proyinsell,\sil'll, IInr lllug:hls med eder: huru jag hal' tjfilla( Herren i njl iitlmju!dll'l, IInd('l" laral' och prönlingar:,.-\pg. 20: lti--i!), Dl'lIna heliga Ijiillst. till,'ijkel1 vi knllas. s;, lllhkrh:ll' l)('h slol", iii' do('],

19 . I.Ij W;lll. S I N I M S L A N D. 123.'gcnlligen hloll l'n f(")j'bcn'llt'lse, ell,kola och cn övning för dl'li hi/15rc "och!liirligarc tjiinst, som ytinlar l;uds Ljii Iwre diir p:i undra sidan i l'yighelcns.iirld. Det sl:-lr myd:et i l'ppcnbarcl '('hokeils fram Lidssyncr om lillds Ijiinarc. Dc t('("knas med inscgd, s:l all lllgl'u skada skall H'dcrfaras dem, epp. i : :3, de skola sl:1 infiir Glids Iron och Ijiina hoj101ll dag och nall i hans!t'mpel, Upp. 7: L). :\iir Hl'lTl'n l;nd, dl'n \lismiikli', lar sin slora makt i hesill- Hing och Lriidcr fram som konung,,kall han löna siua Ljiinan', Upp. 11: 17-18, och han skall ulkräva sina tjiinares blod III' dl'li stora skiikans halld, Upp. lu::!. :\iir lidcn fi'h' Lammets hriillop och.jl'~1l Iliirlighelsllp (Il'llharelse iir illne, s1,all fr{iii trollell lllgill'll röst:,: 1.0Vl'1I \":'11' l;lld alla halls Ljiinarc :>, L'pp. 19: ;"',. Oell s:i.,kola IJl'rrl~IlS Lroglla tjiillarc i sjiih'a hiirlighl' 1I'Ils Yiirld undcr I i 11lH'dja n I)('h jublallde ~illlg rii hiils:! dl'1i stora fulliilllitlillgells tid.. Diirolll sl'l"i\"l'r Johullllt's: ::Och jag hiirdc liksom röster av ell,iiir skara. lika brusc't av slora vallcli udl lhind :1\'.,lurl,a tordön; de sadc: ljalleluja! Herrell, Y [Il' Glid, liell.\l1s Illiiktige, har HU triill fram sils0111 ko Jlllng, L:ttolll oss gliidjas (Ich friijd:1s oss och giva honom iiran; ly li'!1ell iii' inlle röl' L:ullll1els lll'öllop, oeh dess lh'lld har lillreu sig,), t'pp. 19: Ii, SOIll dt underbart hiirligt postlndiulll i dcnna framlidssylll'rllas bok liisa vi till -is I :,: (kl! (;wls ocl! f,u111111t'/s Iron ~/..,,1l s/r! dii/'iill/t'.. 0("1! hulls tjiil/u/'/' sko 1f1 /.iihm bol/o1l/ (wh sl;olf1 s/' holls /111 ~iktt' och fillils 1/(1/1111 sl,l/!/ pu["a lj(i dej'fls 1,(Il/I/O/,.. l'pr', :!:!::j -..L S. 11'-11. Från redaktion och expedition. Årsmötet komnll'r, Y. (~IIIJ, all hallas hiil' i Stockhollll Kristi IIilllllll'isfiinlsdag d, 1:3 maj. Elt inledande lliöte tigc l' ruill dngcn röru t ii Slndsmissiollens lokni, Stortorget J, ~ tro ~li.itel rj iirstiides börjat d. n maj kl. 7 l'. lll., d;1 de församlade OInlllluclI och lliissiollsyiillncrlla hiilsns vfdkolllna, revisionslwriittelscll föredrnges o. s. v. Efter llliitt'l viii' tesnpe..\nllliilan Olll deltagandc i slipen bör sl,e till S. ~I. K:s I' XI'., Drottninggatan 55, Hikst.,1150,.\lllll. :!2, 17~:' Såunn allllliilall iii' nödviinuig Olll plats skall kunna l'rhi'dlas. Fr:ln landsorten Hnkonullande ombnd Iwhö\'a uock ('j :lil111iilll sitt deilagande i SIlJleII, d fl plat ~ l'l' rl'serveras fch' dell1. Expeditiollell OnIl>L,slyr hostad a l dc Olllhud, som lill expo :lllilliila sill allkolllst. Krisli Ilillllnelsfiirdsdag forlsiitler nlölc't Id. 11 i Betcsdakyrl':ln cfter följande progj'am: ini. a v ordf. öyersle Il. Dillnel', föredrag av missioniir ~IaIte Hinf(herg srllllt aysllltning av sekr. Nath. IIögIllan. J(I, (j c. lil. fortsiitter mötet P ~I K. F. L', li:s ~tora hiirsal. Sedan utdrag III' arsl>eriittelsell lämnats h itllel' missioniir Hingbt:rg föreurag, yarefter kand. ~Ielll(lIist avslutat mötet. Fredagen d. Hiiger uell sedvall liga IIlflyk tell tii I VII \"bo rum. Krisli 11 illlnlcls Iiirdsdag blir gclliellsall1 middag (1:1 llush:ulsskolan ~IargaFeta.,\l1llliiIan sk('r till S. ~r. K:s expedilioll. Missionär och fru Ringberg bleve) av oförutsedd anledning fördröjda sii att dc l'j kollnilo med )JSt:lyangerfjonJ». Dc iiro ellll'liertij nu tyckligt Irnmkornlla. Årsberättelsen liar ej förriiu deuna tidnillg g~ir i press anliillt fr{tll Eiltet, yarför Yi Illibtl' dri')ja llled dess pllblicerande till niisla nllllllllt:r, ~Olll Yi skola söb fa fii rdigt i lid för(',irslilötcl. N:r 5 av Sinims Land liar h a ft ('n sau:1l1 ~ltgang, all vi nll sknlle \'ar:1 t:ii'i";linlll:i, mn Yi kllndl' :"It"rf:"t

20 124 S I N I M S n,igra nummer ay rh'lia ex. mr ah Kunna låla prenuml'raliollcll friiii :\I'els hörjan forlgå. ));1 liullillgeu inn~h :i llcl' sl'rienrlildal' fil" (kt giwlvis ('n vinsl nll Ingn!I('u {du arets biirjall. Nytt kvartal Dc som l'j kunna lag a lidningell frilll {Irels början kunlla uu viel KV:.Irlalsskiflel göra dess bekanlskap. Pn'UIIllll'rutionspriset föl' dc tre ittl'rsl<ll'lille b'artalen iii' 1: 73. liurn glada skulle Yi ej hliva 0111 dell glfldjandc ökningen i pn'nnlllcrrllllsiffrall iinuu m ed uilgl"u hunura ginge i höjuen! S. M. K:s kvinnokommitt~. ö\'l'rslinllau.\. Dilhll'r lw r ellhålligl iu \'nlls till Ied a lllot i S. ~r. K:s kviljljokolllmittl~. \'i h iiis... i.iwl"slillnan Dillncl' hj ~irtligl viilkolllnh'n och lilliiuska hl'iii1c rik välsignclse fl":in (i1ld i d cnlla uppgift.. Sjuka kommitteledamöter. Gocls iigal'l~ Joh. l1l'dl'l1f]1'ci1 har cn l iiugre lid varit Idc'n. En Vflll till liiissiolll'n ski'iycr Lill S. L.: ).Ell n alllll, som Iiinge varit älskaioch aktat 1>1:llId " ;Ir missions \'flllller iii' godsiig. l uh. IIl'dcngrl'ns. Hur m:"lnga ganger har lwn e j glall oss vid v{lra :ll'smötci1 mcd sill "anna, trusrrisl,a sitng och ~ill kr:trtiga villncsuurd. flå cle hans yllre I, iilll(l:tgl'slalt och Glids Anrlcs kraft genom honol1l har lalat lill oss. Nu har IIrrren src!an I:l ng lid tagit h011011i aysidrs gellolli Sjlll,dol11, nerviisa sl1iiirlor och myckcn oro. Sl, lil1 e vi ej alla l,unlla I'l1a o;s all ljiira fram \';11' viins nöd inför Glid och hedja 0111, alt Gud midle slärka honom, ja. :'tll' rst iiiiil hollom till hopp och sj:il!») i\i1t ripi I hl'djen i hiil1l'n troende, del skolen J (;i n, :\Iatl. 21: 22. Kamrer./. 1:'. licdcl/ har ock sedan c n tid legal sjuk och hnl' P:I Sahlwlshcrgs sjukhus IlIHlcrb:11t cn lllin(h'c opcration. Yi iun c ~luln iiycn h onom i lilissions\'iinl1crnas fiirhuncr. Missionärskonferensen i 'illlleh('1i1-( iii' 1111 hl'sliimd att h;,lias (l. :.Yl m aj ellligt m edddande rdlll IfolLd. D " denila konferl'lis blir av stor ue lydclsc hcuja vi, all l1ii ssiollsviinncrlla i sina förböner In;' ihå gkomma (] ensanulla. L A N D. 1 Maj 1920 Hudson Taylor och Kina Inland Missionen (C I. M.). nl l 1' 11 fiin'g:il'ihie artikel ha \'i r edan fl'lunhftllit dl' ljndliga synpunkter. som allli<l iii go lill gi'llild fiir Hlldson Tay lors nppfai Ining 0111 Illissionsarhelcl. Dessa synpunklt'r hollnauc i de mesl djllpg:'ii.'ndp andliga prfar~nh('lcr. SO\li han Hilt göra i sin egen Jllre ulveck ling. Liisanw a\' hans ungd:jliishiogran tordr erinra sig fr:"lll h:llls.fiirs\;l nlltilullingslid som ung :lo -al'lilg I Lon doll, hur han diir "id dl liliriilll' Iwsli',1 prö\'a sig sjiily och sill Iro. h. ~.I\ ll~.id: ; hnn kunde IwlL ()Ch :llknasl torlrosl: 1':1 (;11<1 fiir sill IIndprhiill. ~ ~iir jag koll1mer lill Kina '. liinkh han,, har jag ingl'ii, "ars h.iiilp jag k.an <fiiru :lnspn lk p:\. lkn cndp, som p~ ~iir har riill all :,Leropn lill min hjiilp. iii' end. Diirfiir iii' del ;1\' stor \'ikl fiil mig, atl jag, redan il1nall jag JiiI.Iln:~1' England, har liirl mig alt ~iittn m:illlllsj,(;r i ri'li'l'lsc' allc~na s l gril 0111 bön lill (ill(\',. En gilllg giillde dl'! ulhelalningl'1i :1\ halls Hill, SOlll lians prilleipal hadl glijllil. lian hcslöl sig nll nll icke di ~ rekl pi'llnilln:l honom rliirolll ula~l l,'itiillct hedja till (;u<l, alt han.\'llie hringa clenlla sak i prinr.i'palens alnnke.. Niir dagen nalkades, alt liincll skulle nlhdalas, gjordc' principalen hl"pn :lnlydan om alt han kommil ill:1f! s:/kell. iillllson TaYlor \'ar <Im:!, frimo<li cr och frnlll hiil:lladc' fiil'triislandc i sin ],iin. Oeh dil han i d<'lla krilisk:t liigc fiirdrs in i ptt h e ill, diir nikten gjorl silt inlriidr, ohrade han, om ock fiirs! rfler rn hel strid, sin sista slanl fiir alt hjiilpa (kssa miinnisjwr. Dagl' ll diiref[rr - hnr jllhlade it'kc 11:l1lS hjiirln, dci han 11W<l POSll'11 ('rim pn hell c)('!t h1'l1l1'! nl,jim] givare ('jd, lilolln;.:a (' n jwliliingslllllm:l, som hjiijplc honom sjiilv 111' hans helryck. Li1,lI:1lU]C c rfarcnhell'r n\' HlInII 1lI1

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning

A. Förbön för sjuka. 1. Psalm. T.ex. psalm 270:1 5, 390 eller 400. Inledande välsignelse och växelhälsning A. örbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. ormuläret kan följas i tillämpliga delar. Vid smörjelsen används t.ex. olivolja. På ett bord som är täckt

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket

MiXNr Oktober 2009. Förskrivningsmål. INNEHÅLL Begränsa läsk och godis! Patentet förlängs på Cozaar. TLV ökar farten. Backsidan. Från Läkemedelsverket Mii i X-l Nytb få Llié MiXN Otb 2009 3 Föiiål Llié föiiål fö til till b i ll. Dt fi bå ål i (t i li) ål fö öj li. Bl tll föiiål li Glb l b till btff l ii ll i (ö 80 t), l Nxi ll PPI (i ti t) ölföii (i).

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Bibeln berättar. Lukas berättar om den sista måltiden:

Bibeln berättar. Lukas berättar om den sista måltiden: Måltiden När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Måltiden 85 86 Steg

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

www.ifm.com/se E-nummerlista

www.ifm.com/se E-nummerlista www.ifm.com/se E-nummerlista 2014 3853000 IND GIVARE IA0004 IA0004 3853001 IND GIVARE IA0027 IA0027 3853002 IND GIVARE IA5082 IA5082 3853003 IND GIVARE IG5497 IG5497 3853004 IND GIVARE IA0032 IA0032 3853005

Läs mer

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA MIDDAGSBÖN GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer