D. Föreningar och sällskap.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D. Föreningar och sällskap."

Transkript

1 [ ] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [ ] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [ ] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [ ] 4. Till hjälp åt behöfvande i allmänhet [ ] 5. Med fosterliindskt eller socialt syfte (humanttära sträfvanden, folkbildning, nykterhet, förbättrade villkor) [ \)8] 6. För vetenskapliga eller knlturella intressen [ ] 7. För konst, musik eller sång [ ] 8. För kår' eller yrkesintressen. Ekonomiska och nationella sammanslutningar I politiskt eller kommunalt syfte [ ] 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar [ ] 1. Religiösa (kristliga). I D e U n g a s F ö r b u n d s f ö r k r i s t I i g t a r b e t e s t y r e I s e. [3571] Sällskapet för främjande af kyrklig själa- Levander, E., ordf.; Rang, Elr., v. ordf.; Ahlvård. Ordf.: Nilson, Sven;v. ordf.: Wernstedt,,berg, K. J.; Andersson, E.; Hellden, G. A.; Hå- C. L.; kassalörv.: Edman, _C.; se~rct.: Jon~son, l ka~sson~ A.; JRhnsson, Sv.; Lindgren, J.; Mon- Arthur, pastor, a. t. Bl' öfnga ledamoter:ltelllls, K. J.; NIlsson, J. M.; Olsson, C.; Persson, Alm, C.; Hökerberg, E.; Krafft, P. J.; Lagerkranz, P. K. J.; Lindberg, J.; Olofsson, c., Hamberg, J. C.; Suppleanter: Dahlberg, N.; Malmquist, Err.; Ilcgberg, G.; Winberg, 1.; Ström, T.; Roswall, A Wallbom, O. Hj.; Åberg, A. M i s s i o n s i n s t i t u t e t å J o h a n n e I u n d: l3573] Samfundet Pro fide et ehristianismo. För utbildning af arbetare för den inre och Ordf.: Thulin, G.; v. ordf.: Larsson, W.; sekrct.: yttre missionen. Nilson, Sven; skattmäst.: \Vernstedt, C. L. Ledamöter: Sonden, P:; Norrby, J.; Källander, J.; Olsson, C., rektor och husfader; lärare: Löv- TU. Ulfsunda Hallberg, H. E.; Edrnan, V. gren, O.; Lodin, Sv.: Unest am,. G.; husmoder: Skriftutskott: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Montell, W. Svensson, Anna, fröken. Skolutskott: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Nilson, S ven S k a B i b e I i n s t i t u t e t v i d S ö d e r- Sven. t ä I j e: [35 75] Svenska bibelsällskapets kommltte. Sällskapet stiftades Nuv. stadgar af Ärsafj(. 2 kr. Ständiga ledamöter 50 kr. Ordf.: Hammarskjöld, K. H. L., landshöfd; v. ordf.: Petersson, G. A., president; sekr.: Beskow, F. A.; skattm.: Thulin, G.; ledamöter: Söderblom, L. O. J.; Landquist, C. A. E.; Malm, O. B.; Wall, C. J. A.; Kjellberg, J. C.; Widner, N. [35 79] Evangeliska Fosterlands-Stiitelsen. (Exped.: Mästersamuclsg. 42, öppen alla söckend. 10 m.2w. m.1id. Föreståndare: Rinman,.l,; lärare: Cramnow, G.; Landgren, K. B i b e I k v i n n o h e m ffi e t: Föreståndarinna: Cromnow, E., fru. [3580] Ev. Fosterlands-Stiitelsens Boklörlag A.-B. (Mästersarnuelsg. 12. Kontorstid 9-5.) Styrelse: Nilsson, J. 1\1., verkst. dir. Ofriga ledamöter; Levander, Eskil; Silfversköld, August; Olsson, Carl; Hylander, N. -3.) Tlf. 2'193, Norr Ordf.: Åberg, A., [3582] Allmänna Svenska Missionskonferensens redaktör; v. ordf.: Levander, E., öfverlärare; öf- Arbetskommitte. r iga ledamöter: Andersson, Aug.; Andr en, Carl; Tillsatt af den i Stockholm den sept Hasselrot, C. A.; Hedlund, C. A.; Hellden. G. A.; hållna konferensen af ombud från sådana organt- Hylander, Nils, Dufbo; Håkansson,.T., Svaneber g: sationer, som verka Iör Guds rikes utbredande Johnson, Sv.: Karlsson, Joh:s; Lindhoim, C. E.; bland icke-kristna folk, har till uppgift Lindmark, E.; Nilsson, C.; Nilsson, J. M.; Olsson, a t t samrnanfö ra och offentliggöra statistiska Carl, Johannelund; Persson, Nils, Grytterud; Pers- meddelanden från dessa organisationer; son, P. K.; Hang, Efr.; Wallbom, O. Hj.. a t t främja heröringen dem emellan, genom Sekreterare: Åberg, Sam.; Dahlberg. N. att till deras tjänst, dels utgifva sådana publika- Ve r k s t ä Il a n d e u t s k o t t e t. tioner. dels i öfr'igt vidtaga sådana åtgärder, som kunna gagna deras syften; Levander, E., ordf.; Hellden. G. A.; Hylander, a t t ntaninkräktande på de särskilda orga- N.; Lindholm, C. E.; Nilsson, C.; Nilsson,.T. M.; nisationernas förbindelse med andra samlund Olsson, C. eller sällskap, representera de gemensamma svenska missionsintressena inför världsmissionskonfe~ D. U. F:s C e n t r a I s t y r e I s e. rensens fortsattningskommitte och andra in. och Olsson, C., ordf.; Rang, E., v. ordf; Levander, utlandska korporationer, gentemot hvilka behol- E., v. ordf.; Dahlberg, N.; Hagner. J.; HåkanS'j vet al en sådan representation framträder. son, Agnes; Hellden, G. A.; Johnson, Sv.; Malm-.. qvist, Efr.; Nilsson,.T. M.; Äberg, A.; Åberg, Sam. L e d a m o t e r: Suppleanter: Karlsson, Joh:s; Landgren, K.; För Evang. Fosterlandsstiftelsen. missionsdirek- Andersson, Ester.. tor Joh. Lindg,.r_e,n c. _ JÖNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ HAMNGATAN 15

2 iii 1., Religiösa (kristliga). [35'82-35{)4] För 'Fören. för Israelsmissionen, pastor Hj. missionssekr.; Hellström, J., redaktör. Suppl.: Stenherg. l' Ollen, N. P., redaktör; Rosen, Aug., pastor.. För Helgelseförb. disp, Th. Ericson. Inspektor; J. Nyren, missionsförest. För Kvinnliga Missionsarbetare, grevinnan Eli- Föreståndare; Mosesson, G., fil. kand. sabeth Mörner. "" Lärare: Backrnan, L.; Wisborg, S.; Håkansson, För Svenska Alliansmisslonen; missionssekr. J. W.; Blomberg, G.; Nyström, Bruno; Walfr ids- Adolf Thomander. son, R.,Fö,':- svenska Baptistsamfundets Mission, redak- Sånglärare: Södersten, Ax., direktör. tijr~,:.t. Byström. Läkare: doktor E. Weisner. '(jfö,r. Sv..Jerusalernsförcn., prof. A. Kolmodin. Vaktrn.: Kvist, A.,,,För.Sv, Kyrkans Mission, kyrkoherde Axel Ihrmark. [35 88J Stoekholms stadsmission.,)"ör Sv. Metodistkyrkans Mission, dr K. A. Jans" Ordförande: Montell, V. son' 'I ' Vice ordförande: Blornqvist, A. ;,FÖr Sv.' Missionen i Kina, missionsföreståndare Missionsföres!.: Thysell, Sam. E'. Folke. '" " Skattmästare: Magnusson. K. G. För Sv. Missionsförbundet, missionssekreterare Ofriga ledamöter: Jansson, E. A.; Johansson, J/E:, Lundahl. E.; Lindskog. F.; Magnusson. K. G,; Mörner, A.; För Sv: Mongolmissionen, fröken Anna Roos. Norberg, Frit.; Påhlman, H. E.; Sjöholm, A. För Orebro Missionsförening, pastor Efraim Borgström. [35 89J Stockholms Evangelisk-Lutherska Mis' Ordl.: missionsföreståndare E. Folke. sionsfilrenlna, Sekr.: missionssekreterare J. E. Lundahl. Expedition, öppen onsdagar kl f. m., Hassaförv,: Th. Ericson. Jakobsbergsg, 45. Tl!. Norr 8848.',", Pressombud. missionssekr. MartinWestling. Styrelse: Lindholm, C. E., grossh., vice ordt.]. Statistiker-: professor K. B. Westman. Silfverskiöld, Aug., direktör, sekr.; Ljungqvist, 'Exp, 'io, Barnhusa. Stockholm C. Aug., fabrikör, kassör; Dahlqvist, J., målarmästare; [35 84] 'Svenska kyrkans missionsstyrelse. Ordf.: Ärkebiskopen; vice ordf.: Ribbing, G.; ledamöter: Danell, Hj.; Clason, F.; Hogner, C. V. G.; Kolmodin. J. A.; Arnbrosius, A. G.; Missionsdirektor: Brundin, G.; sekret.: Dahlquist, J. G. N.; Perman, S.; Sandegren. H.; ekonomidirektör: Ambrosius, A. G. Misslonsstyrelsens adress: U p p s a I a. [3~ ~51. Stoekholms centrala diakoniråd, Or'df.: Hofpredikanten J. Källander. Arbetsledare: Kyrkoherde Sam. Thysell. Gabrielsson, G. N., grosshandl.; Kilander, F.' F.'; fastighetsägare; Montelius, K. J., pastor; Olsson, C., rektor; Sjöström, O., fabrikör; Str ömstedt, P. A., vaktmästare; Thornander, Ax., fahrikör. Predikolokaler: BetIehemskyrkan; Missionshyddorna vid Hagag., Bergsg., Rosenlundsg, samt Harnmarbvg. 15., Predikanter: Holmgren, A. 'F.; Andersson. N." Ungdomsföreningen.De Vå'r'3:~" Exped.: J akobsbergsg. 45'. Ordförande: Källkvist, N. [35 90] Lapska missionens vänner. r öreningen stiftades af prinsessan Eugenie år " [35861 'Svenska 'missionssällskapet. Medlemmarna erlägga minst 10 kr. årligenvtlll O df UggI G ek et katt äst.: Montell befrämjande af mission bland lapparna dels r.ger.: a,.; s r. o. s ma.., nom predikeverksamhet bland den äldre befolk- V.; ledamöter: Lönegren, E.; Bergqvist, O.; k ars - ningen samt genom skrirtspridnmg, dels ock, geson, W.; Arnhrosius, G.; Bergman, G. Em.; orr- nom skolverksamhet bland lapparnas barn.' ' 'c by. J.; Stenberz Hi. Inkomster år 1921: årsbidrag och gåfvo r: 2',667:15; 1[35 87).-'Svenska mis~ionslö~bundet." testamentsmedel ffi. m. 2,403: 97. Expedition: Barnhusgatan lo, öppen alla söc- S t y r e I s e n s I e d a m ö t e r: kentlagar kl. 9~5, 15 juni-30 aug. 9-4, lördagar Prins Bernadotte, ordförande; prinsessan Ebba 9-2. Tl!. 4075, 8525; Norr 4634, Norr Bernadotte; fru Anna Melander, födi:isödel-hielm; Styrelse: ordf.: Bengtsson, Sven, riksdagsman, fru Anna Westman, född Bergström; frök~n Eni- NOI:up, Vanås;.v. ordf.; Ohlden, A." pastor, Fal- ma Lagerberg. skattmästare, A.-B. Göteborgs köplng-ranten; Nilson, E. A., riksbankofullmäktig, Bank, Regeringsg. 8; generallöjtnanten G. F.. 0.", Lidingö Villastad; Hallen L., distriktsföreståndare, Uggla; öfversten E. Melander ; kyrkoherd'en 'V.. Upsala ; Larsson, L. E., fabrikör, Upsala; An- Montell, sekreterare, Köpmarig.. 16; grosshandl, ~~rsson, Axel, fil. kand, Stockholm; Ljung, A. E.; Knut A. K. Wennerström; kassaförv. ' >'l'r.," grosshandl., Malmö; Lötberg. And., grosshandl., " Karlstad;.Bosen, Aug., pastor, Stockholm; Johans- [3593] Betesda missionsförsamling. son, O., riksdagsman, Edsbyn; Mårtensson, P. M., Kyrka: Floragatan 8.. pastor, Gqtebo.rg;Kruse, E., rektor, Ostersund. Ordf.: Dahlin, T. G. E., dir.; kassaförvalt.i Suppl.: Laman, K. E. missionär, Asplund, Stjärnor-p;.Peterson, N. G.; predikant: Peterson, Fritz:" ' Nor lander, Wilh., grossnandl., Karlavägen 7, Stockholm; Norell, J. A., fabrikör, Söderhamn; Schenke, [35941 Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Nils, underwisningsråd.. Stockholm. Styr else: ordf.: Jepsson, L., dir.; v. -ondf.:,missionsföreståndare: J.,Nyren. Nilsson, N., landtbr.; sekr.:sveusson, A.IB., fep:;, Missionssekreterare för yttre missionen: J. E. kassaförv.: Hårdstedt, E., gr osshandl.; Hellstedtl Lundahl. E., landtbr.; Hemberg. S. E., dir.; Hulthen, P.; I Missionssekreterare för inre missionen: Axel resesekr.; Lindström, A., reseornb.; Nordlund. J., Andersson. hemmansäg.; Nyberg, N., dir.; Svensson, '''~ll., Ekonomichef: Axel Grönkvist. kommin.; Willgren, S. A., hyggrnäst.; 'Witt~,nder; Missionsskolan, för utbildning af arbetare för J., red., " '," den inre och yttre missionen: Lidingö. Styrelse: Sällskapet utöfvar i n r e mission samt soldatordf.: Bengtsson, Sven, riksdagsman; v. ordf.: och sjömansmission i Sverige och y tt l' e.mission Nyr en, J., missionsföreståndare; Andersson, Axel, i Abessinien. ;.,1 \T;IKING SK~0KRÄM ,'----~---~

3 r [ J D. Föreningar och sällskap. Utgifvcr Bibeltrogna vänners Missionstidning. som utkommer med tolf nr årligen. Expedition: Uplandsg. 43, öppen hvarie dag kl. 9 f. m.-4 e. m. [39 95] Sällskapet Svenska Baptistmissionens Missionsstyrelse. Ordf.: Byström, J.; sekreterare oeh kassör: Moden, K. A. Adress: Döbelnsg, 12. TIf. Vasa stålande utskott: ordt.: Noren, Josef, ingenjör; Skoglund, Edmund, direktör; Cedergren, Hugo, fil. mag; Jonsson, H., ingenjör; Brenner, E., grossh.; Lundberg, Carl, köpm.; Garde, Carl, köpman; Medberg. J., fabrikör; suppl.: Dahlborg. Mats, förest.; Noren, Arvid, ing.; Clefbcrg, P., inspektör, sekr.: Risto, L.; bitr. sekr.: Feuk, S. [36 06] Stockholms kristliga ynglingaförening (Bryggareg ; tlf. 5426, Norr Hem [ Sällskapet Svenska Baptistmissionens för resande. Läselokal öppen 10 f. m.-6 e. m. kommlttä!ör missionen utom landet. Styrclse: Jansson, K. A., ordf.; Vikström, C. E., v. Sekr.: Byström, J., Döbelnsg. 12, Stoekholm. ordf.; Benander, C. E.; Ostmark, L. E.; sekr.; Tlf. Norr Johansson, J., kassör; Eriksson, E. G.; Althcn, C. W.; Carlsson, J. E.; Malm, G. E. [35 9~] Svenska Jerusalemsföreningen. Syfte: alt verka för det Heliga landets vinnande åt Kristus [36 09] Kristliga föreningen al unga kvinnor. genom uppfostrings- och välzörenhetsanstatrer. (Brunnsgatan 3.) Ordf.: Roos, Anna, fröken; v. Styrelse: ordf.: Kolmodin, A., prof.; v. ordf.: ordf.: Netzel, Slzrid, fröken; hederssekr.: Schrö- Norrby, J., hotpred.: sekr.: Davidson, A., pastor; der, Maria, fröken; sekreterare: Nyström, Visen. Johansson, E., slottsbyggrn.; Larsson, Wilhelm, fröken, och Ullsparre. Ebba, fröken; kassatörvalkyrkoherde; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Sebardt, lare: Kumlien, Karin, fröken; ledamöter: Bogren, Carl, med. dr; suppleanter: Brusewitz, Maria, Rosa, fröken; Börjesson, Greta, fröken; Fager, fröken; Linder, Sven, docent; Widegrcn, Ivar, Ingeborg, fröken; Hansson, Ester, fru; Jacobson, notarie, skattmästare, Agnes, fröken; Lundholm, Stina, fru; RedelI, Beda, Postadress: Svenska Jerusalemstöreningen. fru; Sandqvist, Sigr id, fröken; Stenherg, Margit, Parmmätaregatan 1. Stockholm. fröken; suppleanter: Hoffström, Signe, fröken; Wilhelrnscn, Ester, fröken; Sandahl. Elin, fröken. [36 02) Förbundet mellan Sveriges kristliga föreningar al unge män. [ Stockholms kyrkliga ungdomsförbund. Grundadt 1888; utgör en gren af världsförbundet Hedersordf. : pastor primarius d:r Nils Widner-. mellan K. F. U. M. Vid senaste årsskiftet om. Ordf.: pastor N. U. Nilsson. faltade förbundet 190 föreningar med 1~,655 Sekr.: bokbinderiidkare David Hultström. Simedlemmar hvartiil komma 3,556 medlemmar i hyllegatan 43-45; tlf, 77591; Norr ~ go ss- oeh ynglingaafdelningar na. T i II f ö r b u n d e t a n s l u t n a f ö r e n i n- Ordf.: Prins Oscar Bernadotte; v. ordf.: Melan- g a r: der, E.; sekr.: Lagerfelt, G. A.; resesekr.: Rohr- A d o I f F r e d r i k s f ö r s a m I i n g s u n g. bach, A. E.; kassaförv.: Magnusson. K. G.; öf- d o m s f ö r e n i n g (A. F. U. F.). Ordf.: pastor rrga ledamöter: Bergvall, Holger; Björk, Fr.; O Mannstr öm, Kammakaregatan 30; tlf. Brunkeb. Cedergren, Hugo; Gudmundsson, G.; Hallin, Frans; Helling, O.; Jansson, Alfr.; Jansson, K. A.; A II h e l g o n a k y r k a n s u 11 g d o m s f ö r- Johnsson, G. P.; Nilenius, K.; Wallin, Ivar; e il i n g: Ordf.: pastor S. Swensson, Helgalunsuppleanter: Palm, J.; Lambert, K.; Blomdahl, J.; den 2; tlf, Söder Aaröe, O.; Aren, J.; Jonsson, L. N.; Er icsson, Ansgariikyrkans u n g d o m s I ö Isac; Edling, Eskil; Bååk, C. A. D:son; Holm- n i n g (A.U.F.). Ordf.: pastor N. U. Nilsson, blad, David; Debong, J. Varfsgatan 14; ur. Söder Bromma kyrkliga u n u d o rn s- [3603} Kristliga föreningen al unge män. f ö r e n i n g. Ordf. öfver ingeniör K. G. Magnus- (Birger ia rlsg. 35. TU , Norr 6800.) son, Äppelviken; tif. Äppelviken 25. Grundad 1884 för att verka för unge mäns väl D u f b o k y r k a s u n g d o m s k r e t s. Ordf.: i Iysiskt, intellektuellt, moraliskt och andligt af- komminisler Enoch Berlin, Dufbo prästgård, Sundseende. erbjuder i sin byggnad gymnastik, idrotts- byberg: tlf. Dufbo 74. -<ifningar, allmänbildande och religiösa föredrag, E n g e l b r e k t s k y r k l i g a u n g d o m s- diskussioner. undervisningskurser, musikaftnar, f ö r e n i n g. Ordf.: pastor Erik Arbin, Öster.. samkväm; tidningsrum med 125 tidningar, biblio- malmsgatan 67; tlf. Norr tek med 4,000 band, sjukkassa, bostadsanvisning. E r s t a u n g d o m s k r e t s. Sekr.: fr-öken Medlemsantal 1/1 1922: 143 aktiva, 861 passiva Elvira Johansson, Kocksgatan OOA; tlf, Söder oeh 275 understödjande samt 375 medlemmar i G u s t a f 'Vas a u n g d o m s f ö r e n i n g. pojkafdelningarna. Ordf.: pastor Arvid Lundh, Karlbergsvägen 7; Kapital 1/1 1921: 376,808: 88 k r.. nedlagdt i för- tu. Vasa eningsbyggnad af 1897 (tax.-v. 1,164,200 kr.). H e d v i g E I e o n o r a f ö r s a m l i n g s Ordf.: Melander, E.; v. ordf.: Magnusson. K. m a n I i g a u n g d o m s f ö r e 11 i n g (H. E. M. G.; Welin, G.; sekr.: Cedergren, H.; kamrer: Gu- U.). Ordf.: bokbinderiidkare David Hultström, st afson, E.; bitr. sekr.: Hagelstein. H., Högström. Sibyllegatan 43-45; tlf ; Norr J. oeh Voss, C. G.; kassaförvalt.: Kiellstr-örn, O.; H e d v i g E l e o n o r a k v i n n I i g a u n g- ledamöter: Anderson, S.; Dalborg. M.; Danielsson- d o m s k r e t s, Ordf.: kyrkoherde J. Källander, Bååk, C. A.; Dolk, J.; Jansson, E. Alfr.; Krantz, Jungfrugatan 7 B; Uf , Osterrn, T.; Orten, B.; Påhlman, A. 2.; Redel!, J. E.; H j o r t h a g e n s k y r k I i g a u n g d o m s- Sjödin, J.; Peterson, F. f ö r e n i n g. Ordf.: komminister A. Lindh, Hjort- Suppleanter: Lindström, H.; Debong, J.; Fint- hagens prästgård, Värtan; tlf. Värtan 4. Iing, E.; Sehenke, N.; Skoglund, E. J a k o b s u n g d o m s f ö r e n i n.g, k v i n n- För eninusråd: Bernström. J.; Dahlin, J. E.;! i g a a f d e l n i n g e n. Ordf.: pastor Arthur Lindhagen. T.; Uggla, G. Jonsson, Jakobsgatan 2; tlf. Brunkeb J a k o b s u ri g d o m s f ö r e n i n g, m a n- (3604) Kristliga föreningen al unge män på l i g a a f d e l n i n g e n. Ordt.; pastor G. Bu- Södermalm. (Götgatan l, Tlf. Söder ) Verk-.reus, Jakobsgatan 2; tlf. Brunkeb A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27. e-

4 r r-] r- 2. T}1lp.iälI\,,~t barn och värnlösa. [?plo:-3?1,6j '} o h a.n Jj e s k y r k I i g a u n gd o m s f ö r- Anmälan om inträde i.föreningen göres!j'u w<l:', Ordf]:,kyr"ko'herde 'Karl' 'Ohrnan, Kam- pastor M. Mattson, alla dagar 3-4 e.. m: hos 3;~. maka.regatao1l2;.t1f. Norr Kh : I,K'!"a' r al fförsam'liogs u n g d o m s f ö ' '.e hyn g. Ordl.: slottspastor E. Bratt, Sophiahem- l Hedvig..Eleennra församlinis manlica 'mels prästgård; tlf. 706'05. ud:ldomsforedld,1l (H. E. M., tj.).. Kiu' n g s Ii o 'I m s f ö' r s a m 1 i n g s u n g- l:-ristiig-kyrklig och, fosterländsk ungdomslörd o m s f ö r e il in g. Ordf.: 'kyrkoherde C. V. ening, Gr u-idad år I Icarsson; ppr,rwnäta,eg. 1; tlf, Norr Exp.: Sibyllegatan 43 & 45; tlf , Norr 1.~ afilr1.1l!:i, kyrkliga. u n g d o m s f ö ' v,,u n d, Qrdf.: komminister Runo Ahlfeldt, Kata- Sommarhem: Manhem" Ålsten, Bromma. ~ina Våstr'a Kyrkogata 2; tlf, Söder Ordf.: Hultström, David, bokbind.i piriga st y-,l i d i n g ö k y r,k I i g a u n g d o m s k r e t s. relseledam.: Kihlgren, J., komminister; Södenlund, Ordf.; komminister, Martin Sandahl. Nya Blocket, Alfr., fil. Iic.; Israelsson, Thune, med. 'karid.; Lidingö-Brevik; ur. Brevik 145. Grönquist, Magnus, ingenjör; Spiegelberg. Carl, L i I j e h o I m e n s k y r k l i g a u n g d o m s- mekaniker; Johansson, Erik, dek.-mälare. ".1' k r-re t Si. Ordf.: komminister Gustaf CoIIini, Lilje-.. ".. holmen; tlf, Lilieholmen 128. [ Klara forsamimiis ungdomsforeol~c '. M,<i,ria,fö,r,samli'ngs kvinnliga ung- (K. F. U. F.) - do m s f ö, r e n i n g. Ordt.; komminister L Win- Adress: Klara Västra Kyrkcg. 20. 'berg,,'s,:t.p~aufsg. lq;' tir. Söder '43. Ordf.: Bratt, E., slottspastor-; o M.. a 'r i a ~ a I e n s u n g d o m s f ö r- M a n I i g a a f d e I n.: e ~,l n g. Ordf.: pastor A. Malmberg" Borgare- V. ordf.: Ström, T., v. kommin. gatan 8; ur K' I f d,m.afteu s ungdomsförening. Ordf.:. vi~n : a...: pastor- Birger Gunnard,.Västrnannagatan 92; St. t. V. ordf.. Wolffram, Karm, froken. Vasa'8722.,, '. O,s ca r s f ö' r s a In I i n g s k y r k I i g a u n g. ' d o m s f ö r b u n d. Ordf.: kyrkoherde Val dus Bengtson, Fredr-ikshotsgatan 3; tlf, , Norr 43~~'1 i a k y r k Iig a u ~ g d o m s f ö r e n i n g. i FöreninIlen för s",ollo'f.kolonier. "d O Centralstyrelsen: Hedersordf.: H. M, 'Vr I.; pastor'. Krook, Borgmästaregatan 11; tlf. Drottningen, v. ordf.: von Scheele, Frans," pro- Söder 78,58., r S p å n g a k y r k I i g a u n g d o m s k r e t S. essor ; sekr.: Dalström. J. 'J.,' öfverlärare; kassa- ' Sekr.: fröken Maria Samuelzon, Solhem, Spånga. Iör v.: Geijer, B. O. gr osshandlaro; dessutom- 2 TIf. Spånga 494. ombud för hvarje skollofskoloniförening (se I ne- ~'S t a d s m i s s i o n e n s u n g d o m s k r e t s. dar.). 'f' Sekr.: fröken M. Sundell, Varfsgatan 8; tif. Söder N i k o I a i: I centralstyrelsen: Scholander, C~ '..,1'h.. med. doktor: Malmgren, W., grosshandlare: S t e f a n s k y r k a n s k v i n n I i g a u n g_ suppl.: Karlsson, Leo, öfverlärare; Axelsson, 'Lifly, d o m s kr e t s. Ordf.: pastor E. Edsman, Frej- fröken. Lokalstyr elsens ordf.: Widner, N,.; 'sek'r. gatan '25; tlf.. Vasa' Karlsson, Leo; kassaförv. och v. ordf.: Malmgren,,Stprkyrkans u n g d o m s I ö e n i n g. W., grosshandlare. komminister Axel Mörner, Präst gatan 3; K I a r a: I centralstyrelsen: Bokander, G., kyrtlt Norr koherde; EhIin, E., öfver'lärare; suppleant: pege. S u n d b y b e r g s. k y r k I i g a u n g d o m s- low, Emma. fru. Lokalstyrelsens ordf.: Bokän- 'f-,ö r b un.d.. Ordf.: kyrkoherde L. F. Zakrisson, der, G., kyrkoherde; v. ordf.: Pegelow, EIQma, Presstorp. Sundbyberg; tlf. Sundbyberg 106. fru; sek r.: Lindskog. Frans; kassör: öbhitröm:, G., S ö d e r t ö r n s k y r k I i g a u ng d o m s- roteman. " k '1"et s. Stora Sköndal, Stockholm 4; tif. Söder- K u n g sh o I m e n:.i 'eentralstyre(sen:" Datörrrs.ivst, 1>77,'15. vidsson, A. pastor; Blornqvist, A. K., folkskol- Ä I f s j ö k y r k I i g a u n g d o.m s k r e t s. I" L k l l df David A'" Ordt.:..kyrkoherde J. Lindskog, Älfsjö; tif. ÄIf. arare. o a styre sens or.: avi sson,.,,;"v.. 10'2 ordf.: Sjöholm, G. E., grosshandlare; sekr,'; 'Blom~ SjÖ'. qvist, Axel K.; kassaförv.: Gr anath, Elias, ofvb;iä- (3611 al Kungsholms församiings ungdomsförening. rare... ','; 'KristItg. Iolkbildningsförening, stiftad i nov. Vas a s t a d e n (A d o I f F r e d r i k s, G in s-' l~ol, omorganiserad i sept liar egen lokal t a f Vas a o c h M a t t e u s): i centralstyrelsen; i Sot Görans.kyrka, öppen kl e. m. Anmä- Sterner, J. L., öfverlärare; Lundström, Fifippa, lan om inträde i föreningen göres till någon af fröken;,supp!.: Holmberg, :,Fanny, Iröken, J,.pkal: stxrelseledarnöterna. styrelsens ordf.: Hallberg,', H., E., kyrkoherde;.v; ; Ordf.: 'Larsson, Vilh., kyrkoherde; v. ordf.: ordf.: Hasselrot, C. R., kyrkoherde;, sekr.' <:>;ch Ramsten,..B., pastor; skattm.: Norgren..Elfr ida; kassaförv.: Dalström, J. J.,. öfveriärare. (f "j sekr.: Ramström, Josef; v. sekr.: Gustafsson, Elsa, J a k o b o c h J o h a n n e s': I centralstyrelsenr föreståndariima; öfriga ledamöter:.fr istedt, Maria, Wnssher'g.: Emma, fru; suppl.: Ohman, K., kyrko- Iolkskollårarinnaj, Davidsson, Axel, komminister; herde; Wassberg, Anton, öfverlärare., Lokalstyr-el ~ Mattson., M., pastor; Lindblom, Ellen, kontorist; sens ordf.: Ohman, K.; sekr. och 'kassafö'ri;:) Siöholrn.. Svea, prokurist. Wassber g, Anton. ) l b].! Kungsholmsgossarna. Ö s t e r m a I m (H e d v i l'( E!.e o n o r a;"bjs:~ Kyrklig ungdomsförening, stiftad Lokal c a r o c h E n g e I b r e k t): I centralstvrelsen; Sot Görans kyrka. Månd. kl. 7-10, e. m. Styrelse: Blomqvist, Axel. öfverlärare; Branzell.' Anders. QfJ ordf.: Mattson,. M., pastor; v. ordf.: Fäldt, G" vorlärare. "Lokalstvrelsens otdf.: Kållander, "'S:'I jijrn"ägsman; skattrn.: Gahrielsson, U., kontorist; kyrkoherde; v. ordf.: Lindhagen. 'T., kyrk;öhei'de; sekr.: Mellgren, K.; kontorist; styrelseled.: Johans- sekr.: Branzell, A.; kassatörv.: Stållelt, E.,.öf erson, O., kontorist. lärare.., ~~:-~l!i}d..g'ls-son 2. Till hjälp åt barn och, värnlösa. & R.OSE~LU~D :~~lz~~1t~ä 77* ldresslullendern \ 11

5 [ J D. Föreningar och sällskap. K a t a r i n a: I centralstyrelsen: Thunell, J. V., sekr.; gr ossh, Fr. Carlsson; fru Fr. Carlsson; byggmästare. Lokalstyrelseris ord!.: Landquist, C. fru Elin Ericson; byggrn. O. Herrström och fru A. E., kyrkoherde; v. ord!.: Brate, E., lektor; Svea Hörstadius; kyrkoherde J. Källander; QI" sekr. och kassaiörv.: Bergh, Allr., öfverlärare. Robert Hybbinette, läkare., S O f i a: I centralstyrelsen: Wihlander, A. G., för K U n g s h o l m s f ö r s. Drottningsholmsoch Svensson, G. A., byggmästare. Lokalstyrel- vägen 12 A.: sens ord!.: Klefbeck. E., kyrkoherde; v. ord!. och Lokalkornmitte: Iattigvår dsinsp, G. Nordfeldt, kassaförvaltare: Adamson, J. R., ingenjör; sekr.: ord!.: fru A. Santesson, inspektr'isj fröken Anna Wihlander, A. G." öfverlärare. Lange, kassaförv.; kamrer L. Berg, sekr.; protes- M a r i a: I centralstyrelsen: Bureus, Maria, lä 1sorskan M. L. Berg; grosshand!.o. F. E. Björk. rarinna, och Pettersson, Hildur, lårarinna man; professorskan Ester, Forssell; dr Einar Edkalstyrelsens ordf.: Eklund, K. A., kyrkoherde;' berg. sekr.: Sjöholm. A., folkskollärare; kassaförv':1 Läkare: dr C. Hesselgren. Vinberg, L, komminister. för K a t a r i n a f ö r s., Skåneg. 72: B r ä n n k y r k a: I centralstyrelsen: Wahl- Lokalkomrnitte: kyrkoh.a. Landquist, ordl.; ström, A. Th., ölverlärare; Andersson, Paul, Iolk-] grossh, V. Blomberg, vice ordf.; dr C. Sundell, skollärare. Lokalstvrelsens ordförande: Lind- sekr. och, läkare; grossh. J. Bjö'rklöf, kassaförv.; skog, J. H.; v. ord!.: Hindersson, Maria, fru; fruarna C. Ortenblad. Inspektris; M. Landquist, sekr.: Guldbrand, Elin, folkskollärarinna; kassaför- A. Kjellberg; H. Fris, M. Björ klöf, apotekaren F. valtare: Andersson, Paul, folkskollärare. Lundahl, fabrikören L. Högberg. hyggm. J. \V. B r o m ni a: I centralstyrelsen: Bcrzh, G., slöjd- Thunell, direktör E. Forsberg, fröken M. Lindinspektör; Eriksson, Emanuel, lagerchef. Lolealsty- feldt;. relsens ord!.: Be rgh, G.; v. ordf.: Bcrgqvist, A., för J a k o b s och J oh a n n e sf ö r s., Döfolkskollärare; sekr.: Sandström, V., öfverlärare; lielusgatan 38 BI; filial Kungsträdgårdsg, 18: kassaförvaltare: Ber-gstedt, P., ingenjör. Lokalkornmitte: komminister E. Lignell, ordl.; T y s k a Sot G e r t r u d: I centralstyrelsen: fru L. Lindblom, v. ordf.; dr C. Sebardt, lä- Ohly, E., kyrkoherde; Becker, E., fru. Lokal- kare: fröken N. Staöl Y. Holstein, sekr.; fröken styrelsens ord!.: Ohly, E.; kassaförvaltare: Becker, K Herslow, skattmäst.; fru E. Samson, Irispek- Elisabeth, fru. tris; fru H. Albihn, fröken G. Samson, kyrko- F j ä Il k o lon i f ö r e n i n g e n: I centratsty- herde Bokander, öfverläraren A. Wassherg: suprelsen: von Scheele, Frans, professor; Oxenstierna, pleanter: fru K. Hjorth, fru J. Herslow, fröken B.. gr cfve, Lokalstyrelseris ordf.: v. Seheele, Selma Pettersson, fru Bokander. Frans; v. ordf.: Widerström, Karolina, med. d:r; för B r ä n n k y r k a f ö r s., Sköldmög. 3', Asp. sekr.: Oxenstierna, B.; kassör: Blomqvist, Axel, udden; a. t. Aspudden 65; mottagn. Aspudden: öfverlärare. månd, o. torsd. 1/,3-1 /24; Gröndal: tisd, 1/,3_ [36 17} Tyska S:t Gertruds församlin!!ens lotskelont. Ordf.: OhIy, E., kyrkoherde; kassaförv.: Beckcr, E., fru; öf riga styrelseledam.: Reinhold, A., fru; Otto, R. M., direktör; Pott, Marta, frn; Ohly, L, fru; Pott, G., direktör; Mannström, Karolina, syster; Persson, Ellen, syster; ledamöter i centralstyrelsen: Ohly, E., kyrkoherde; Bccker, E., fru. [36 18J Fdreningen l\ijölkdroppen i Stockholm verkar för att åt fattiga späda barn i hufvudstaden tillhandahålla lämplig näring. Styrelse: Förste stadsläkaren dr Iv. Andersson, ci dl.; friherrinnan L. Falkenberg, f. Ekman, v. ordf.: doktor C. Sundcll, sekr., Götg. 26; ingeniör Alexis Ohlsson, Sibyllegatan 35, kassaförvaltare; fruarna L. Sörensen, A. Thiel och C. Ortenblad (representant för Katarina lokalafdel ning); hyggm, O. Herrström (representant för Ostermalms lokalafdelning); Iattigvårdsinsp.vassistent A. G. Nordfeldt; professorskan M. L. Berg (representant för Kungsholms lokalaidelning); direktören Th. Olsson (representant för Adolf Fredriks lokalaidelnlng): doktor C. Sebardt (representant för Jakobs och Johannes lokalafdelniug); Iröken Maagie Bentzel (representant för Brännkvrka lokalatdelning). Filiil!er: för A d o l f F re d r i k s f ö r s a m l i n g O f r e N o r r m a l m. Vidarg. 4 n. b.: Lokalkommitte: direktör Th. Olsson, ord!.; dr M. Blumenthal, läkare och sekr.; fröken Emilie Wolffelt. inspektris; bruksäg. J. P. Fegth, skatt mästare: fru Ida Unman; grossh. Karl Larsson; direktör Th. Andr esen; grossh, Erik Sjöman; hr Alfr. Christensen; för Oster'malms förs. Freig. 3: Lokalkcrnmitte: kyrkoherde T. Lindhagen. ordf.; direktör G. Lind. vice ordf. och kassaförv.; fru I.~~. inspektris; kanslisekr. G. Akerman, 1/2 4; Orbv: hvarannan fred. 2-1 /2 3. skol- Lokalkommitte: kyrkoherde J. Lindskog. ordf.; direktör A. Mild, vice ordf.; dr C. Hulting, sekr.: fröken Lindblad, kassaförv.; fru Mina Helen, inspektris: direktör N. P. Mathiasson. pastor G. Collini; fröken Maggie Bentze!. [36 19] l."örenin!!en Maria Mjölkdroppe (S:t Paulsgatan 37) har till ändamål att åt fattiga späda barn 'inom Maria församling i Stockholm tillhandahålla Iämplig näring och vid nutritionsrubbningar lämna hjälp samt äfven bistå mödrar med råd och understöd. Klinik. Styr else: kyrkoherden K. A. Eklund, ordf.; fru Gunilla Laurin, v. ord!.; pastoratsadj. Olof Molin, sekr.; fru Elsa Hundgren. skattm.; fruarna: Maria Hultman, Signe Olsson, Hanna Rosendah1, Clara Rosengren, Gerda Simonsson, Alma Sällberg; doktor Carl Sebardt, tandläkaren John Wessler, Föreståndarinna: fru 'I'herese Johansson. Läkare: doktor Carl Sebardt. (Styrelseval i Mai.) [3621] Fattlga barns vänner. Ordförande: Norrby, J., pastor. Sekreterare: Helen, H., pastor. Skattmäst.: Lager heirn, Ellen, frih:a. och Ledamöter: Liljeblad, A., kyrkoherde; Gustafsson, E.; Sandell, N.; Andr en, S.; Alexanderson. A., fru; Heirnburger, Louise, diakonissa; Wernstedt, H., f. Grenander, fru; Danielsson, Sigrid, fru; Heimburger, Elin, fru; von Stocken ström, Eva, öfverstinna. [36 22} Sällskapet till understödjande af Malm qvi.tska barnuppfostringsanstalten. Jfr [4664]. (Rökinda, Södertörns villastad, tif. Södertörn 46.) Ordförande: Wall. A. Vice ordförande: Odencrantz, L.A. JöNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ IS H A.M N G A.T A N ~

6 2 "',""1'" 'j'\i'l'p''å'tob'ff,'" ic!'!'l'"'' u [31 ('1:l&,~, J;l!ll'jl. -n r ' d ", 8:l'Uvcn' al'urosa 2~_3t> 3J r SIr)jfllij'ii1ta~, 'Sf&berI:t7''il<::",T,,1["1,rh"", "" "som tincijrljl:i~fndb,')mej,;"'(:tlt",,~ F'-,,'t ll' b".tt J ls~'l<i'ite-r.tfenl'fliil.ih 'C. W:"J'rd '''ko,', I '"r "huset:'",," '" "', ".'~Y!~Il /i-!:,.,,~r1idwlll;,~l!1[! 'Uedalffi'jtl!i". ID'ahl!. R'.,1f.r(Spaak; v:"hauwyl,t W.,,,,r,, "'S t ;~ e l ;.,',""hd'iv' "r.t f. Kem e llrefvinna' Holitib~tl!,,Ellen" f', Cl;lö1er', ' 'j,'",.ty", "s e. -r,h",,,.ol ',Yl; "1>t;.t Nilguf!J S'ifltJ1t!'Mr,[sr~liez,iitIiltri-a;' 'U uridin; Dahl:, ',<?rdf.;. Magnusson. G~Jh"llrd~ bankdir.; v.,ordf:: Monika fröken' Mouteau N. C,, Bernström Hamra \~qk~~~!j' A., E.,.k,assafpl':V;:' Eneroth, -Ivan;,sekr-.':\" fr()'}{;.n, 'Sji)gre'a, J'.'zflB!rL:Y,!.di/".; :P.\'.~l,. :\" ' ~Dl.!stro.m, Osc.; klubbm -.~ L'antz",. NiJs.~!",.r>-;:\ -Gf!fJ,,~,~ (Arfis,taltenl.'.)fBre'sfän(funrtha:'Nilssön "Anna ('fl'öken F orerunzens.udress: N.. -Lantz, Slottsbackenc 2."1. -tl'j1o!i "T,V}?;..},p,:e I -ror'f'u':.-j,.' '1 '._,.' --, o I. ')' "!"." ':..' P,< -lqddr r [l!li,l\.l!:ci,"j.s!qjsk:'!i!l:.tri,jult,o. 'al'ne. I J,,3627] För,enini/ln Ba,rnaväl'n. l "l "l", Ui'delningJ atl b'elclädri9.der" åt fattiga skolbarn.har till,ändamål alt åt fattlga 'folksjlolegdssar"b'e.,hvai till anrnälningar böra inlämnas inom sep- reda daghem (mrddags.1ochl aftonmål: 1ä:i1ästiiii~)"': ternber ' månads utgånlli.,1iu' -säiiskapets ombuds- Omkr. 30 'skyddslingar., " :" '",'. :åe.. man., Medlemm'8I'na,"E!rlällga "en årsafgift af3 kr'.. Ordf.: Blomqvist, Axel, öfverlärare:i,.' u!f'riv ochl,-1'.0 behähigade att anmäla. ettibarn: till be- V. ordt.: Leijonhufvud" Kate; frih:a;::!" ',;. kladrlads~erhållandej;1 Ståndiga'rledamörej- -erlägga Skaltm.: 'Piper, U., fröken. 'j 'n. ';;' t; il1('1.1', 6O;.krSl,ert,nl!ång 1 för, 'ålla, ochväro 'berättigade att Sekreterare: Engströlner; fru. 'I, 'If '01[,,\1" ani'nm;i'btvålb:i!r\n.. cnti':'r;d ',,",;;, Slyrelseledamöter: Holmblad:'D. grosshanilla're'"e Ol'dför.amte~hJohris'oli-Etzlerl -o. L~ 'von Krusenstjerna, E., fru;' Koskull',S.'friherririna:0 Y~ce ;ordfqran~e?, Creutlil, J. W. Hellner, A." fru; s, Rosen, 'grevini:ja;' von/ Sydow s; ~ Sekir.etel'äre:,,;l;in\:lb.er.g'.G. R " f'ru; Flach, P., fröken;' 'le,. 'C' Sk"ltmä'tare: Wissnell, EmiL I' Föreståndarinna:' Elgenström,' Astrid. ';"bq?j" Ombudsman: Holmberg, II :.,G., ' " ""i' "y\~jl'r Ofrigat stxrelseledamöter s Jäderhdlm,' O.; Björk- [3628J,För.eningen' Katarina Barnavllrn. fiir'\liie';o} mali -RJ: S\~.E\lJNo:Fl.ander; Emil;' Akerholm, Hjall, kor (Åsöuatan 145): ',.,,1/' ' '''' ';;.d m~~;~j~~la~~?~, odavl~,.;_jll.' e ; 'Lo'j, l StyreI,se:- Giljarn, Ho,_f11l; '.t\.sk,erg:rtrn,j, 'M:" frirof!a1"""jl "~ Kraf/slta].sällskapet ken; Bäckström, Elin, 'f. "I'elander; Iru;: Francup, l ~ ~'~~C'U I\h!'l{: I :_ o,.' -,'- Fanny, f. Liljewalch "tnl" 'Klin 's ot' l~f'" :'-"ljr,~_ si1f1,!clt)j19q7"ti~i,-un"'erstodlande at Kraftska sko- Rundqvist fru' von R'osen 'Mar'a g f T,> arf!il'~~"l lan-<.lestockholm:,\ "',,..': > R d '. t Er b ' f "Ki-' '.,,a/up1'1 r~ i Ilonder denl,1"bkt.i.1922 c.aikrv' 27,000: -, med'l~~d=~ T~kY:lS i'j~~a~t, o~ fm~spoh.r\-,fr1!;w,oi~;~ lemsantal 500, Tt!' ),:,J-'. " o,' o r~s..' ru;,- an~~9~,., " L H'l'. D' li 'd' k i d -. k~rkpherde, Johansson, Emil, _siollshyggm'lstar,e,; cr.,l ro.~tu,jur ':!g-"!re t." -15 Stran vallen. erdt.; Ar.dren, S" kamrerare kassaförv.: Adblf 'C r '. EllssL~~d-blad, -direktör, v; ordf..;, Carl E. Magn~. komminister ordf. o. 'sekr' "1 "ssi',i1?, ~r!la son,~k:arnrer,l~kungshoirnsto.rg 4, sekr.; -Oscar- Trä-, ".;.ch~n.l() gårdh, dir., kassaför.valt.; ' Mvid' Lundell,' bank- [36291 k".s$qi;,.lv.).'skaum.;' Erns<,DjmUiQg,disp" -klubbrn.; " " Fö.reningen,.S. de C.'J.<t l,i! tlr) Rub,enJJ,Eticsson, "förs'äkr.-tjänsteman, adjungerad Stiftad Underhåller' barnsjukhem för' 25 ledamoh,i:' ;,,' fa1tilla, sjukliga barn. Medlemsafgift: 2 'krt'årligen t 'r' eller 50 kr. för en' gång,, "" 1;, '''''[', :{ \ [36'2'5]' ;!l, Säll~k~p,e( Barnaviin;;erna. Barnsiukhem: Stadshagen., " " ' f;!, ';,,) (Utdelning af kläder åt fa,ttiga Iolkskolebarn.} Ordf.: Herlitz,G., fru, f, Fi-e<UtoIW.,' ",j;' ',.nt \ Ordförande:!' S\>ahriQ'vist. C. J,,:. Or<1f.: Pevron, 'L., fru, f., Reuterskiöld, l'ji~ Vice ordförande:' -Eklurid; Carl H. Kassaforv.: von R,se(l" grefvinna,,f.i/de,g~er"l' Skatlmii.stare.i"Wollin;1 Bir-gen, Sekr.: Löwenhielm, Th., fröken.. - S~kl1et~rate,l 'J:idelius, 'C. H. Inspektris, för Hemmet:,.lllrkh' 'Ro, 'frö'ken.', 1r.' 0lJlb.udsman;" Philipson, Karl.. SkTånberl1.,S., fru, L Kock; KlingspOl" M,. frll,,;>', v,i-ce. skattmästare: 'Englund, O.,f. Weher ; Kull, D" fru,,1. Jensen.. ',.,., --",Uf11 Vice sekreterare: Hed. G. Emil; Eden, Adolf. Suppleanter: Ström" A., frök.,,\;. Dahlerus,,~S. Vice ombudsman: Palmberg. Aug. fru, f. Rlingenstjerqa; liellin~;' K, f~u" r; "Qu~ns~g ro :Eleklädiladskommillerade: Edqvist,.J. E.; Regn- Uggla, Alex., gr,efv.,.f. Hamilton, :,,:',{ U,-", ström, G:DA.; 1"Karlsson, 'Sigf.; Svenson, Otto V.; f1~~ Eden;"lkdolf,:Ramström, 'Leonard; Faleij, Algot; [36311 Föreningen tili: det,godas I1efräiriJ~nd~~JrHi' Jan~soR, J. la.; Lindqvist, 'F. 'O.; Brundin. Pehr; grundlagd, år _1883" har, till sitt, när~~ste'. syfte 10 Johansson, Alfred; Borg" Axel;.Litzen, Edmund, att, medels anlaggand~t af åkerbrukskolonier lenjill Suppleanter-c '\Johansson,- F:' G.; Säfvelin, P. J.; ~<,>mplel\af,goda jordbrukarhem, bereda -striå:,f'at- ) Alm. G. W:; Liliebäck, Ernst; Korsner, Axel F.;.tiga värnlösa barn irål1 alla delar af rik,et,god;'ia Sta de. c..,,\j,;'1 Svahnqvistv. C. J.; Branzell, A,; vård 05'h, upp,fost,ra!,,äfv.ensom 'f!"amtida, bä~gning'l:>g Berggren. Carl; Lokrantz; Axel;', Björling, Ivar; <{rdforande: Lofv!ng, 'foncordll\,1 Iröken, 'l,'d'''id Aberg" Nils. '! f", ' I', Sekreterar-e: Bolin,,>.t.rJ,lSt, ',,1:e,'prQvinsialläk" (1 Inköps- o. grans,kllipgsnämn,q:,s.lenberg, C. W.; Upsala. _ ".,' -':..ii' ':<] 'L"l;l1~a Ekholm, Arvid; 'Berggren,' Carl; 'Ljungqvist, P.; Ska~tmastare:_ Ulfwi, V;,,kamFer. i ",',!'1~4:''t'l Palmberg. Aug; Åderman. 'J. M,; N,ilsson.' Hill!la;Ofng~ ledamöter: Wedin, Hugo,» di,r,ektöri"'b!ouli 01 Svahnqvist, Hilda; "Fidelius: Hilda; Zachrissoli, P. E:, mgenjör; två vakanta. ' Elid\'i. ~nglunff.'est~r. I ', " " [ ',',,., 'l " ") A 'I Re~lso".ep" Brundin," Pehr; 'Lindqvist, F. O.; 3633),' Fel1)or,e~öre'lIDgeIl. " '", / ~ 191O KrOli?:-"; "C~rl G.' ~upple'.mter:, Suridell, Gust.; MedlenlIl)arna er1äll!ta, 5,ör.e i. yefkllp,;,till;3\u:tl Sve~~?~, Ot~.~.I,Y;,;Kltngstr0n.',,E:,! d~r1råll af, ett. barnhem L for (alliga )~p'pj)?njh '.Il - E d' t. F't å d Basksele af., Vilhelrnlna!o.rsam,l.,qru.pil1.opd,8"QQQJVI," 'l\,pe i.t ro n s o r e.st. n al',e., kr. Inkomster år 192J 6,324:07.. tr Ull ',nllli:em Hed, G. Emil, Torkelknutssonsg. 25. Tlf. se-r O!'dCönmde: Yakali,t ' '"", ';"\,, /" " ';i['jli"~id det:."f~l'h8...,up.pt!rraq1i.,li\den'ta!l.q!f, Bergsg, 4;. Vlce o;-df.: Vakant.",!~'mm(JrUÅ Norr_,l~'I1!6,;"" ",,,1,, "r ',., ','.,'1',,!-edam~ler:, ~'!ont,ell,. V., s'tkr"t~a,r,l.:",,')j,s,~at,t~" [36261 r '''Fö' l' "F r', b ". m~sl,; Morn~r, ~. C.;,W,ahrolm.~q.,ft:oken;)'ij,aJ.\l't;('", ', ren ngen r mut;ar ~r~"n. '", m~rstedt, E. froken: W~stman,; 1\..: f."bergs!:i:.iirn?iib ~tiftad 1907 Il)~d,än.;l\,;l'l~ll,atl för, gem~nsåml L!ipdequist, L., frökel);, Bl'rg"1EAen,,il.. {W&i<!lm".! stoo s~mn:l:m~lnta f. ri,.. frlmln~::1rh.:lrno ii..v. sl..dem hlplm.. _..~...:.~ _ lli«rnu Sf('OlfkÄM ~I ~.- - "':':" ~- I,J.

7 isj a] D. Föreningår [36 37] Föreningen till minne al Konnng Osear och Drottnina Joselina (stiftad den 13 juni 1873 i ändamål att bereda stör! åt värnlösa och fallna). Ordförande: Almquist, W., öfvcrdir. Ledamöter: Lagerbjelke, Gustaf, grefve; Hirsch, Oscar; Pettersson, J. G., borgmästare; Kinander, Emil. Föreståndare för åkerbrukskolonien Hall: Sundin, Olof, dir., adress: Hall, Södertälje. [36 38] Konung Oscar II:s oeh Drottning Solias Guldbröllopsminne, (Sanatorium för skrofulösa barn.) Stvrelse: öfverståthållaren, ordf.; Medin, O. professor; Thiel, Alice, fru; Hlrsch, O., ingenjör; Waldenström, H., med. doktor; Lindroth, Adolf, v. konsul; Möller, Carl, generaldirektör. Sekr.: '''illgren, C. G., taxer ingskomrnissarle. t36 39} Föreningen Margarethahemmet, för vård af fallandesjuka sinness l ö a b a r n. (Vårdanstalt: Margarethahemmet. K n i f s t a.) Ordf.: H. K. H. Hertigen af Västergötland. Vice ordi.: Borgenstierna, Gustaf, byråchef, öfr. Iedarn.: Boströrn, Lina, fru; Loven, Sophie, fru; Boheman, Ingrid, fröken; Norbeck, Axel, e. o. hofr.-not., kamrerare, ordf. i verkst. utsk., fören:s skattmästare; Marcus, Henry, med. dr, professor, anstaltens inspekt. läkare; Hjorth, Erik, ingenjör, vice ordf. i verkst. utsk.; Brandt, John, kapten; Leuhusen, F. W. O., Irih., kammarh., riddarhussekr. o. kanslichef, sekreterare; ThoreIl, A. G., öfv.vlöjtn, Vårdanst. läkare: provinsialläk. G. Grapengiesser, Knifsta; mott. v. anst.: l:a o. 3:e onsd, i hv. mån. kl. 1 e. m. Vårdanstaltens föreståndarinna: Flodin, Anna, änkefru ] Föreningen lör sinnesslöa barns vård, Ordtör ande: Hörstadlus. G. W. Vice ordförande: Hirsch, O. Ledamöter: Bernström, H.; von Rosen, G.. grefve; Wasastjerna, G. A.: Hedberg, J. W.; Lindors, J.; Sörensen, A.; Larsson, O.; Carlsson, N. Sekreterare: von Rosen, C. Ph., grefve. Skattmästare: Berg, L. Fdreningens skola för sinnesslöa barn äfvensnm F ö r e il i il g e Il s s e ID i il a r i il ro äro förlagd-i vid Slagsta, adress: Flttla. Föreståndarinna: Lagerwall. S., fröken. Läkare; Tarnm, A., Stockholm. (Styrelsen för A r b e t s h e m m e t f ö r m a n- I i g a s i n n e s s l ö a, Hickomberga, Upsala, för A n s t a l t e n»c a r o l i n e v o n V e g e s a C k s m i n n e" Ka-Isvik, Södertälje, och för A r b e t s- h e m m e t f ö r s i n n e s s l ö a k v i n n o r. Rörstrand, Stockholrn, utgöres af samma personer som denna Iör enings.) 3. Till stdd för sjuka eller vanlottade. [ Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos, Birgerjarlsg. 22. mottagningstid Ordf.: H. K. H. Kronprinsen; v. ordf.: Cedercrantz, C" landshöfding; sekreterare: Neander, G., med. Iic.: skattmästare: Nordenfelt, P., civiling.; Buhre, B., generaldir.; af Geijer stam, Gerda, f. Boheman, fru; Medin, O., professor; 'I'iselius; Ellen, f. Afzelius, fru; suppleanter: Lamm, Herrn., grossh.; Linroth, Klas, f. d. generaldir.; styrelsens sekr.: Broberg. C., byråchef. och sällskap. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [3647] Föreningen för sjukvård i fattiga hem. (Adolf Fredriks, Gustaf Vasa, Mattei & Johannes vförsamlingar.) Sköterskehem: Norrtullsgatan 8 B, tlf. Norr Ordförande: Nordenson, B., fru. Vice ordförande: Bergstedt, A., fru. Sekreterare: Staöl von Holstein, Nora, fröken. Skattmästare; Bergendahl. A., herr. öfriga styrelseledamöter: Andersson, Ivar, förste stadsläkare: Geijer, L, frn; Hallberg. H. E., kyrkoh.; Lagergren. J. E., dr; Sebardt, S., fru; Sidenbladh, E., fru; Wester-Hallberg. Malin, fru, dr. [ Föreningen lör sjukvård hos laltiga i Kungsholms församling. Ordförande; Berg, M. L.. frn. Vice ordförande: Larsson, C. V., kyrkoherde. Sekreterare: Seedoff, A., fabriksförvaltare. Skattmästare: Bellander. A., fru. Styrclseledamöter: Muller, G., fru; Spångenberg. V., dr; Stedt, L., fru; Larsson, E., fru; Ljungström, V., dr. Suppleanter; Liungströrn, E., fru; Sederholm, M., fru; Björkman, O., Jattigvärdsdh-cktör; en vakant. [36 51] Föreningen lör sjukvård hos fattiga på Östermalm. Sköterskehem: Karlavägen 59. Ordf.: Bohman, Kerstin, fru. Vice ord!.: Källander, A. J.. kyrkoherde. Skattmästare: Zethrre.is, A., fru. Sekreterare: Hogh, L, fru. öfriga styrelseledamöter; Andersson, L, förste stadsläkare; Sundberg, G., med. dr; Lundberg, K. direktör-; Salornan, N., fröken: Tamm, A., fru; Thollander, J., frn; Wetterdal. H., med. dr: Lagerstr öm, E., fru; Settervall, L, fru; v. Essen, E., f. d. hoffröken; af Sarideberg. M., fröken. (Nytt val i Apr il.) [36 53] Föreningen lör sjukvård hos fattiga inom Maria församling. Styr else: Ordförande: Simonsson, R., f. Hartmann. Vice ordförande: Schuldheis, E., fröken. Skattmästare: Andersson, A" fröken. Sekreterare: Bastman, A. E., sekr. i Kungl..Me; dicinalstyrelsen. Ofr.iga ledamöter: Bäckström, E., fröken;carlson, M., f. Bredberg; Hultman, M., fru; Laurin. G., f. Petre; v. Sydow, B., f. Stephens; Sällbcrg, A.. f. Björkman; Eklund, K. A.; Ericsson, V. Mottagningslokal och sköterskehem: Hornsgatan 110 n. b., tl!. Söder [36 56 a] Frivilliga sjukvårdsväsendets högsta ledning utgöres af K u n g l i g e K" m m i s s a- rien för den frivilliga sjukvården i k r i g, som jämte ställföreträdare förordnas af Konungen och inför denne ansvarar för sin verksamhet. I f r e d s t i d öfvervakar han, såsom själfskr ifven ordförande i Svenska Röda Korsets öfverstyrelse (se nedan), det frivilliga sjukvårdsväsendets verksamhet och planmässiga utveckling. I k r i g s t i d, eller så snart order om mobiliseril,g utgått, leder han, i samförstånd med vederbörliga myndigheter inom armen och marinen, det frivilliga sjukvårdsväsendets krigsverksamhet, samt äger då inom Svenska Röda Korset bestämmanderätt i hithörande frågor. K u n g 1. K o m m i s s a r i e: H. K. H. Hertigen af Västergötland. S t ä 11 f ö r e t r ä d a r e: Jungstedt, C. A. H., gener al löjtn. i generalitetets reserv. Generalsekreterare och chef för K u n g l. K o m m i s s a r i e n s b y r å: Stjernstedt, E., friherre, kapten. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

8 3. THhhdd för sjuka eller' vanlottade. [3i5'6"H:::::3~g ].<11[36 56!'J)'l' } ; SV'~nsltå"Röd'a ''J[orset: ':'," H J' L~daiilÖte;:: Brunskok;' A:,f,J(jk'l,'n';',Ros~anJelw" -o'(n,siir. l1,'\lltillerj"g.,61,'ftlf.,73032, -Norr ,), " fru;,frölich, 'E.,, friherrjrln,å';" Sjöqv'ist, J" profes- Föreningen är en sammanslutning af Drottning sor; Cederlund'; E., fru; 'Bergenholtz, 'J\.. 'M.'i}ru; uiilder.stödjande' af 'härens och Cederström, R., friherre, hofmarskalk. floltans siukvårdv'samt Svenska föreningen' RÖda, Ställföreträdare: Edholm, K, med: 'd:r;' LIndkorset med dess särskilda,för'eningar (R. K:s Iören.i berg, H., konteramiral; von Sydow.: A., fru. fö""f,rivillig'sjukvård'i' krig, k: K:s kvinnorören. ', och fören. R. 'K:s siuksköterskehem). Stadgar Iast-: [3658 b] Svenska Röda Korset, Di,reklionlII.'j" 'ställda, 'g/m, k:<'b,tet! den' 23" juli Hufvud- (Frivilliga. siukvårdstrupperna.), ", ulcvgift:att.,sämla' hela 'Sveriges frivilliga sjuk-: Jakobsg, 30; tlf.: ' 'vård~,,:äsen..til,lstöd' ~~ _at;mens..ochmarinens sjuk-;.. S t Yr e I s e.. vårdoi,! kr-ig.., I fred agnar föreningen sig dess- Ordförande: Block, F., medicinalråd. uto~_.~t..social,yerks;,mh~t:,,,v~rksal1!-heten ptö!- V. ordförande: Palm, A:; kapten, " vas '.af l o f v'e r s t vr.e l~,e n, 1',oStockholm, d 1- Ledamöter: von Heideman, P,' G. R.; 'öfverate; s t r I k t s s ty r/e 'i's e r.oth under dessa Iydande Tham, A:, fröken; Nilsson, G. E.. grosshandlare; k..e t s s t y r e,l s e r. VIssa. specialuppgiftar-.iilom Sterrihagen, s., fröken; Lindblad,' E.; direktör; Röda, Korset. handhafvas; ~f ~arsk!tda under öfver- Ambrosius, A. G., direktör; Croneborg, O" kanslerstyrelserr.- staende tre d l r e k t I o n e r. Direk- sekreterare' Leidesdorff C. E. direktör' Bramtion I leder och, förestår, kvinnornas särskilda ar- beck G f;u o Stenbeck 'D fru o'nyström 'G I probeten.cinornv Höda Korset. Direktion II förestår fesso~. O" '"',, ", stittelsen«>röda Korsets siuksköterskehems och 'Ställföreträdare: Fries Ko Ao 'med. lic.' Li~d, förvaltar denna stiftelses fonder och öfriga till- fors Th. gymnastikdirektör.',.., gångar. Direktion III omhänderhar de frivilliga ', siukvårdstruppernas 'och samaritväsendets angelä- [3658 ej Svenska Röda Korset, 8. distriktet.. ->.gr"?~ler fl' "mo "," Kar-lavägen 36'; tlf.: ',",." Ö f v e rs.t.y.r e I s e: Ordförande: Linner, S. N., regeringsråd. " Ordförande; H. K. H., Hertigen af Västergötland, V. ordförande: von Sydow, A., fru., ", kungl. kommissarie. ' Representant för armen och skattmästare: V,llll V. ordförande:.lungstedt,,c. A. H., general- Heideman, G. W., öfverste..' '., ' löjtnant', r,.' I, Repreentant för 11larinen: Lanncrstjerna, I. W., Representant för armen: de Charnps, Ho L., öf- kommendörkapten. ' verste. Sukreter are: Hamilton, G. L., grefve, major. Representant: för mar-inen: Eneström, H. A. M., Ledamöter: Steenhoff, G., ol:e,..pro~ins'ia.llä~ar~; konlmepdör,., Edholm, E., med. d:r; Rydin, S., fu; Hamiltori, Representant 'för läkarkåren: Åkerman, J. H., Ho, grefvinna; de Mare, H., fru;. Sundström.j L, professor, IIröken,, Ledamöter: Dyrssen, L., f. 'af Ugglas, amiralinna, Ställföreträdare: Herlitz, Go, fru; af Ugglas, P. repro föt Direktion l; West ring, H. G., president,! M., friherre, kabinettskammarherre; Grönstedt, K" repro för Dir. II;' Block, 'F. E. A., medicinalråd, d:r: Bille, E., kapten. j '" epr, [hi DiI,'. III., o " o '[36 58 dl S k Rood K t St kh I k t I Utsedda av' Förstärkta öfverstyrelsen: Munck, yens a o>a. orse, 'II', o ms rt~. Ho, f. Hierta, gener alska; Hultkrantz, A. F.; öf ver- (Kvinnoarbetet inom Stockholm.) ste; Zetterlund, A. Vo, direktör; Falk, J. L., Iands- Kar-lavägen 36 n. /J.; tlf.: höfding.. Ordförande: Herlitz, G., fru.,, Stållföretr-ädare: Hamilton, H., f. Horn, grefvin- Vo ordförande: Lowisin, S., friherrinna:, na, (Dir. D; von Sydow, A., fru, (Dir. 1); Linder, Sekreterare och skattmästare: Brecksn-öm...M,.., A., f;.'pfeiff, fru (Dir. l); Sjöqvist, J. A., profes- fru,,., sor, (Dir. II); Stenbeck, D., f. Ekelund, fru, (Dir. Ledamöter: Berggren, A., fru;, Stenberg, C.(rörm. ken: Lundqvist, 1., fru; Falkenberg, E., f. Leijon- Generalsekreterare och kassaförvaltare: Stiern-] hufvud, Iriherr inna; Ahlman, M., öfverstinna; Carlstedt, E. C. M. W., friherre, kapten. Dennes ställ- I quist, L., fröken.,, företrädare: Elmstr öm, A. O., advokat. Suppleanter: Ribbing, Ao" fru; Ramström. L., fr,u,; Generalfältläkare: Bauer, F. J., med. d:r; marin- Falkenberg, E., f. Westman, Ir iherrtnna. öfverläkare: Nilsson, L. G.' E., med. d:r.., {3G58 ej Svenska Röda Korset, Stoekhnlmskrets J!.,[3657J Svenska Rlida Korset, Direktion I. (Stockholms frivilliga manliga sjukvårdstrupper.) Karlavägen 36 1 ; tlf.: 75774, Norr Storkyrkobrinken 6; tli.: 2226, Norr f, " S t yr e I s e: Ordförande: Leidesdorff, C. E., direktör. " Ordförande: 'Dyrssen, L., amir-alinna. V. ordförande: Lindblad, E., direktör.., V. ordförande: va'kant!. 1. sekreterare: Ståhlberg, A" ingenjör.. ".. Sekreterarc.: Hamilton, H., grefvinna. 2. sekreterare: Ekeroth, 'H. Iörs äkr ingstjänstem. \ Ledamöter: Wachtmeister, S.; grefvinna: Herlitz, Skattmästare: Liljeqvist, W., avdeln.vchef. G., 'fru; "Norrlenson, B., doktorlnna: Svedelius, J., Förrådsförvaltare: Green, S., herr. fru; Sundström, 1., fröken; Linder, Ao, fru; von Ledamot ut. funktion: Nilsson,..J." grllssl:j.andlaj,:,~. Sydow, A., fru; Åkerman, M., generalska. Ställföreträdare: Johannisson, P. Th., Lundell,..Ställföretr ädare: Lundberg, S., fru; af Klintberg, K., Lindgren, T, Floden, C., och Malmberg,,H.,.", G., fröken; Rosenblad,,N., syster., Läkare: Frics, K. A., med. lic., bat. Iäkare.rr.\ [3G58 al Svenska Röda Korset, Direktion II.. 'I 'il (Röda Korsets siuksköterskehern.) [36691 Dlakonlss-arhetsfdrenlagen,, 'l~ Kammakarcg ; tlf.: 192, 16205, Norr Understödjer Diakonissanstaltens istockholmu, S t Y r e I s e: verksamhet. ' i '''1 'Ordförande: Westr ing, H., president. Almgr en, Elisabeth, fröken; aetgström."o,(i;aro-. Vo ordförande: Äkerrnan, J., professor. lina, f. Carlsson, fru; Klingspori'Marl!~"H;!. Sekreterare och kassaförvaltare: Ekman, A., Rundqvlst; fru; Lagerheim, Ellen; f. 'Sylwan;, 'fr!- krigsråd o. herrinna; Loyen, Aug., f. Sundmar~~u; Löf- "

9 [ ] D. Föreningar gren, Anna, f. Svanberg, fru; Murray, Elisabeth, f. Tamm, fru; Edling, Eva, fröken; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Stierncrona, Louise, fröken; Barnekow, Sigrid, fröken; Danielsson, Sigrid. Supplenater: Ehingor, Maria, fröken; Wachtmeis ter, Louise, greivinna. [ Tyska S:t Gertruds.lörsamlinllens diakonissfärening, Ordf.: Ohly, E., kyrkoherde. Vice ordf.: von Hallwyl, sretvlnna. Kassaförvaltare: Becker, G., fru. Sekreterare: vakant. Ledamöter: Becker, E., fru; Berthold, H., fru; Däumichen, M., fru; Terberger-, S. fru; Kempe, M., fru; Däumichen, M.; Isselhorst, H.; Schumburg, R.; Sonntag, A., frp; Sterzel, O., fru; Zimmerrnann, E., fröken; Ohly, L., 'fru; församlingssyster: Persson, Ellen. [ Föreningen Byle Gårds Konvalescent:" hem. Styrelse: Ordf.: Blomstedt, Emilie, f. Adel. swärd, generalska. Stureparken 5; Flach, Elise, f. Starck, fru, Villagatan 4; Ribbing, Clara, f. Zethelius,.öfverstinna, Narvavägen 30; Akerhielm. Mathilda, f. Lundström, friherrinna, Artlllerlg. 26; sekr. o. kassalörv.: Melin. Hildur, fröken, Engelhrektsg. 23; Meyerson, Agda, fröken, inspektris, Braheg, 56; Renström, Stina, fröken, Grevtureg. 64; Falkenberg, Conrad, Irih., kanslisekr., östermalmsg. 23; v. ordf.; Ribbing, Axel, öfverste, Narvavagen 30. Suppleanter: Falkenberg. Elsa, f. Nordenskiöld, frih:a, Ostermalmsg, 23; Unger, Abraham, landshöfd. Karlstad. Revisorer: Renström, Anders, hofrättsråd, Gref. tureg, 64; Wedberg, Birger, justitieråd, Skeppareg. 58. Revisorssuppleant: bylleg, 35. Laurell, Signe, fröken, ' Si- [36 87 al De blindas förening (n. p. a.). Ordförande: Lundberg, Alrik. Vice ordförande: Buren. D. Kassaförvaltare: Axelsson. Torsten. Sekreterare: Lundin. Klas. Kassör: Ostergren, B. Ledamöter: Buren, Julia; Magnusson, G.; Petterson, E. B.; Söder1und, E. H.; Wedberg, Ebba, av k. m:t förordnad.. [3676] Nådhammar,förening (n. p. a.), Expedition: De blindas förenings styrelse, Majors- Drottninggat. 7, tlf , Korr gatan 42. Föreningens uppgift: att bereda konvalescenter [36 87 b] De blindas förenings bibliotekskommitle. samt trötta och öfveransträngda Iörenlngsmedlem- I Maiorsg, 12. ~ar ett!,-viloh~m _ på landet. FÖreningen, har Ledamöter: Lundberg, AIrik,' or~f.; K.arlfeldt, f~ r detta and~mal öppnat ett hem,,det.s: k, Bre- E. A.; Åstrand, G.; Blom, Edv.; Hielmqvist, Fr.; v!khemmet (Nådharnmarhemmct}, pa Lidingö-Bre- Thulin, C. A.; Lundberg, Hildur. VIk; tlf. Brevik 16. S t Y r e l s e: [36 87 el De blindas förenings skrifbyrå. Ordf.: Berenereutz, G. Nybrogatan 23. Vice ordf.: Lundberg, Sophie, f. Follin. Förestånderska: fru Hanna Thunberg. Ledam.: Hasselgren. C. L.; Johansson, E.; Karl- Utför alla slag af maskinskritningsarbete. ström, Hj.; Rystedt, C. G.; Linder, Anna, f. Pfeifl; Brehmer, L A.; Berggren, Anna; Lund- [3690] Svenska Föreningen för Dö!vas Väl. berg, H. (Adress: Brunkebergstorg 24, 1 tr.) [36 77] Sällskapet»Rätl oeh Sanning» i Stoekholm, Bildadt 1877 till understöd af sjuka och fattiga inom sällskapet: understöder sedan 1903 äfven utomstående. Arsafgift 1 kr. (ursprungl. 5 kr.). Äger Salemkapellet m. fl. fastigheter (tax.-v. 645,000 kr.), Ordf.: Bratt, Alfr.; v. ordf.: Wessling, Edvard; sekr.: Andersson. Simon; kassör; Johansson, G. A.; styrelseledamöter: Johansson, Alfr.; Krantz, G. A.; Åkerblom, Carl; Axen, Axel; Lönnkvist, J. P.; Axen, Gustaf; Axelsson, L.; Blomgr en, O. A.; Bollirig, G.; Ekstrand, C. (Val i Jan.) JONKOPINGS och sällskap. [ Föreningen för bistånd åt lytta' och vanföra i Stöekholm, (Grefturegatan 59 & 61.) Styrelse: Elliot, H., ordf.; Kahlmeter, G., v. ordf.' o. sekreterare, Eklund, B.,' kassaförvaltare; Haglund, P.; Hasselgren, C. L.; Hedenius, A., fru; Hedin, A. fröken; Holm, S., fröken; Lidman, C.; Karlsson, V.; Bergman, H., fru; Åker-lund, J, Se f. ö. Vanföreanstalten i Sthlm [33 54]. [36 8a1 Förcningen.De Blindas Vänner». Stiftad af prinsessan Eugenie Å l d e r d o m s h e m f ö r b Ii n da k v i n n o r. Beläget invid N o r r b a e k a, postadr. N o r r- t u Il s g t a t i o n. Alderdomshemmets Beskyddarinna är H. M. D r o t t n i n I{ V i e t o r i a. D i r c k I i o n: Melander, Anna, f. Söder hielrn, öfverstinna, ordf.; Storekenfeldt. Sigrrd, fröken, v. ordf.; Nilsorr, Auga, f. Andersson-Alve, fru; Lundström, Emilia. fru; Holmström, Astrid, fröken. Sekreterare: Melander, Emil, öfverste. Skattmästare: Edman, Carl, banktjänsteman. [36 85] Föreningen lör blindas väl. Ordförande: Björklund, E. O. J. Viee ordförande: Lundberg, K. L. Sekreterare: öhlin, E. E. G. Skattmästare: Nyman, L Ledamöter: Zcttergren, Augusta; Wendela; af Buren, Julia; Forsmark, G.; Johansson, Ellen. Hossander, E.; Astrand, Stiftad Vill på alla sätt befordra de lom: hördas och döfvas intressen, anordnar kurser l labiologi. Styrelsemedlemmar på olika orter i landet, lokalförening i Falun. Ordf.: kanslirådet K. E. Sandberg; v. ordf.: professor Gunnar Holmgren; kassaförv.: konsulent Lars Bark!nan; sekr.: fröken Gerda Meyerson. Medlemsavgift Iör årsbetalande 3 kr. pr år, för understödjande medl. 50 kr. pr år, fö]" ständig medl. 1,000 kr. [ Dölstumlöreninllen i Stoekhofm. (Adress: Smålandag. 31 B, 2 tr.) Ordförande: Renner, Ernst, Volrnaryxkullsgatan 29. JURIDISKA HAMNGATAN o- HYRA

10 4. Ti!JJ>.Qji!1PaäJl~eh,öfY;Sl~de:'irallmänhet. ; te3:6[!l1~~~07j IlJlvV!I'JhoJ\4{,..~lf I~o't:omt~l\fJl{Y8 rj1/i~dl:jej1lsgj.~. I,[31 03] Viihl9~l\nM Jrt\D.,tlmm.. er$sälls.kapet.:f!~(~. S~lireterare..8JBb'J#..'lHlt "lqill'.j"l'olhemsg Ordförande: H. 'M.' Dt.<itt'niilgeIi!' d,oro"';i,.1 Vlce _sekr":ltöii~lm, '~.!1'J1oii\'J(kiw,~"lIll)~ryXo kullsg. 3~. Ledam.:' Sörenserr.» ku,'fyaf Uggläsj B'oSti'6'in. ;,. l\"j-ss!l9.e1lu.s!<i' unnar, o lf~jo. '"",fru f. Almqvist, Falkenberg' mh'a>"'1'hekmitn; 9'i>'i~~ ~}t:!'t~!l)t8~1,,;..,~ytptag': ~1; l?!f Leijonhufvud, fr1h:a, f. von 'Post;. w.ei~enh).l!lm, iu,f t~ _Jr~arl.J~ 'if';i~f~'..l{,,'l' ' l. fru,,-f. Wijki von Horn,' fr~/lt Stjetrts.vå't'd;('von,J',(IEllILd 'm;(~tjytt 2va Il,~i f,eb,,)o[,,""'''' Rosen, grefvinna, f. Tamm.' :'0",,!.nI"':':" T'",!lrTllnJiA.. tj.',~ J' W'" 'j', ;.', ",.,,/-0,,,;1 Sekr~t~rare: af Ugglas, frih:a, f. Re'!tersk~old. [3~i'IVdi'emP,9tiit.'!IJ!IJl<,SI,~.v.ll/P"fi'femng: o,: l "j\.dqllqls,trator; af "JJggla~":M.",l;kab~,,ettslj:aml stocliholm. marh., Kungsholmsg.",W" 2, tro, ~~~'\'4J1.~riI!P'~'~\lfiet15Ötl~~a,lI,tf~tiginn!,:n ;,~f [37 04] Föreningen,»IJe' 'Ga~i~~ ida~~. :'1.!,, Alt ';~Jli~p-;rnili~tlellö~a- ~),\ik'lidi döt~tumma kvib, F öreningens besk'ydda~~:.'jr.' Maj,:t, K~niii:!~n.., ~~t''ttll ;Yjst!iS:er b~ l~~,äei' f,ö~'å'tervinn~?de al Verkar för beredande'.af'undei:stöd;åt~beiwy~nde iials!! ocll kra~,ter; l, t fl,r c'" ' I 'l!amla l ~to,*~olm., " >'Id-L, Jj' S (ly' e 1;s e:,.'. Ordf.. Olsen, C. O. viceamiral,,.,. "',',.9fa!p~~pil~ftö}{~~;,A$~ -Ahlb,~.rg, Tysta skolan, v.. ord!.: :aube.carl, E v.grefv~, öf!\,rste.,., Lidingöri; skafiw,,!!il'i;e;',fru, Mana Forsell, Oster- KassafoFV..,qttergre'!. F'lt~., direktör, "o, fl( ;',1.[~~)m&g1520. r!ljrtr.;o,se}!.r'o:;fru Elisabeth Hultqvist, Sekret.: Juhlm-Dannt,ejt, C." bo;ga;rro.åd., L nr,. l ~götag. ili>l,fru AU$u~ta Carlsson; fröken Hanna Chef för byrån: Thulin, Ernfrid,,dl'rektor,., ". dgr"...,: '" " Ofriga styrelsemedl.: Björkman Otto verkst. air. m.v:j,~~... J~\l',/11J,fl.,,"",i' l '., ",,'; ikungsholmsf<lttigv.-styr.;hednian,m~thilda,;'fr-u; [36 961:'S'k'y1idsiW~~Dirigeniöf'~i~nessluka. ' Hirsch, Fra:nk,' civilingeniör,'-hjbrth,' Ca't1,~kapt.;,' U d ': t";~" --f'" f'å'... kd 't'iu' k Nordfeldt, A. G. Iatflgvårdsinspektör; ~orlander, n ers ouer.ca ven. r.n.smnessju om l' -ris Emil,' redaktör; Rydgreri; Gerda,' frölie\1;,"salo.nade, Stadgar af 2. Iuli mon Harald 'V. häradsh.l',;"m.,n1o~'!f,. _',Iih '",S,t y nel s e:' Re\'isorer: joha'1sson; Eduard.! grosslt.i..johnson, Ordforandet Buhre, B.,. ;. Erik R. generalkonsul. "., 'o e',19d) Ledamöters Stenbeck,,,R.; Leijer, K.; 'Philipson, Medle~ af!öreninj(en Mir hvar- och,eo"som'an- Torsten; ')..' ".".1 tager styrelsens kallelse därtill. \Nå'gon'an;rali;ined~ Suppleanter: Pe~~en, A.;, Bastman. A. lemsafgift oän frivilliga hidrag,lerlägges', ej' tjlls ;",/>,Swq'!!tera,e;Jl:,eIJe,r, "K.,. vidare.,'i'... 'Jr.," lo", Kllssafp,rvfl:ltilre;" Philipscn, Torsten. ",,'J1,,~, k'" :~(j,,.' ". [37 05J Sällskapet»De fattigas, vänner.l :do\fi. <l; Till hjälp~t behöfvande i allmänhet Ordförande: Bergö, Carl, regemen'tsp~sto'r,~v [ 37'il],Jl."1 l"'''''. V 'O'"',. " Vice -ordf.: Vakant, för,~atar,inä "di5trikt.u,.o~",. "',.I".f Ledamöter:' Seedoff, Axel~"'för 'KiliIgs!td!iflS:I1di. (Föreningen för. Välgörenhetens Ordnande.) strikt Eriksson. Hetman för Adolf s~dis\n.; Stiftad 1889"till centrum.för det frivilliga fattig- Joha';sson Eduard.': för:',l:)stermalms '.~' Ekvårdsarbetet..samlar uppgifter om erfarenhetsrön 'lund, Martin. For Nikolai, 'distr:;'sivert'. jfell-ijör och metoder l syfte att åstadkomma enhet f välgö- Jakobs o. Johannes distrikt; Blom, Per, f.ör tara "'r.enhetellsigr.undsatser och utöfning. Centralbyrån distr.: Envall.. Axel 'för Maria di'strirt.' '!'? J lämnai':;uppl\ysnirlgar' åt "hj'älpbehöfvande och hjäl- Skattmästar'e: Oh~ström John. X.,.,l[ (J' nare, för register öfver hjålpstlftelser och deras Sekreterare: MoeIlJorni. '. '..,villkor' sa.mt 'ötv.er"understöds'tagare från fattigvård,.... "", ''',, H,..,'!'!, :il~ ~.:i och enskll~a stiftelser o~h fonder och har dessut- [3707\ SäIlskapeiPe nöd'idandes, vji'll',e"'a om ett arkiv med f. n. ofver 24,000 personalhand- (Stiftadt 1816 se [48'421;} " '. tfingar} orh'bja!psöka.nde.':' En slöidafdelning.utlärn" S-Il kapets verksamhet," 'b'vilken" "'e~lj.; dess ' nar arbete med: 'somnad, och stickning, Dona- 'l s..,,.,'", - T ' '.',.1oti~,n~r,finnas-och e\t >b~rll;härbärge> underhålles. grundprfnciper så.m~cket ~'?~ m?j Ig\.u l I Eed.aIJlo,\~aJgi,ft.minst ;l 'kr. ärl. eller 200kr.,för det tysta, afser a~t un.~er~todja. 1'.'~Nv~. x en gång.' >Stiftande: ledamot> erlägger mmst och ar uppdelad på s~rs,kil?", fo'rsalll. li, qkt kr..,' o,. u " I'!om p.vane s~da'!t har en'le~al1)9t.,1l~ ",.~ets, OrdfÖlll'n!\e: Ramstedt Joh. O. f. öfverståthål- direktion. åtagit.sig ~tt up'psoka 0~11 Ii,?s' difek- Iare, '. -. 'i' "",, tronen.foreslå lämpliga f<,>;emål for sällskapets Kassaförvaltare: 'Lundberg; Karl L. understödsarbete. Underst~tl"utdela,!,Jaf de4j som Sekreteråre:' Törnell. 'Ernst, kanslisekreterare. af'gifvit Iörslaget, ; ';,,,.' o"'.,~' i öfri'ga re?a'inlöter:. '.Nor'dfeldt, Georg, fattigv.:in,. D'Lr e k t'i,~ n.:;.., " ':~~;. ", "11~Istor,; )'hpner, J:",ls, pastor primarius; af, Klint- Ofver_kamm~rherregenl'ralmalo! }I~1;'hRo,.r,~.~lad~. berg, Gerfrij\l.' f~ö)l:en;'vor Koch, G: H., kansliråd; o t: d f o r a_n d e; k;yrkoherden doli.tor j\xej, 't-nnd- Bergendahl. :Alfr.; Wedberg, Ebba, fröken; supp- quist; hofrattsnotanen <:J. G. Rehn, s e kt'l! t.~ IearttereReuterskiöld, Eva.vtröken; Holtermann, O., ra.r e; fru. G~ta ThulIp, rödd 'S":IJlu,elsqn.,~fQr kabirtettskamrnarherre; Johanson. Eduard, gross- Stoi-kyrkoför-s.),'; Skel'!?sb.Fon '34;I,fru' Mal'lallK!mg~ handl.; de Perre, Alb. kassör; Lindley, Elin, fru. spor, f...rundquist, (for Jakobs o.,johalmes, fqrs.), C en i r lb t {i. n" Strandvag... 7 C;" kammarherren Irjh. Aug)f,SlJern-.I""... "'.'),., a,y. stedt; fru Maria. Landquist""födq.,U"er,I,(fÖr,rHla.tari. "i Storkyrkob. rtnken,11',2 t,r.: m och 15469, na o. Sofia Iörs.), HÖgbergsg""~7,;Atu Gerdlll.Ni!If.. rn,, e,." 1;,'-'" 1.\. Norr 'P 15, o 34p., född Bergman, (för' Klara o" Kungsh"jförs.),sl!ergs- <" FöreståndarinnajWedberg, Ebba, fröken. gatan 16 B; vice häradshötding Oskall,'Bo.g",;lo.!)m-.'.h:o'R: e g i s t e r.h y.r, ån f ö-r iu n d e r s t ö d 'o c h b u d sma n;' fru Emelie Lagerstnöm; fö.iii'd,lström- " p e n s i o n e r:.,berg (för Hedv. Eleon., Oskars vo.n En ts Storkyrkobr. 11, 3 tr.; tlf ; Norr förs.), Greftureg, 62;' r-egementspastort-åxel r; Förestås af,fru' H;. '.'I1hour.\,o snickaremästare Knut: Edberg; Imr Ev'! EL d, S I ö'j'd a f d e I n i nge n, Norr landsg, 18 (tlf: Almström (för Adolf, Predn.i.Gustav Ya~a,o.t,Mlltteus r ~,,J,O:ltA~;..Nonr 88 ~8)., Föreståsjaf Iröken.Gertrud af IIörs.), Odeng. 58; grosshandlare Canl I\p.sl'JTgren K intberg.. ' ',' (för Maria förs,,), S:t Paulsg. 29; justitierådet Ste- 1{.~IN~,S&,0.KB~.KIN~RSI~~t~~r!;~:,.,'.~'.," '.~"" _... _.. <-_ "',~ _.'. "'-;.:: _. _;,."."' _l' ":: ~.._. ~"'_."...-.,., _~._.. "'", -~ '....-<o c- _~""."._~_,'c_" ,--<'~.-..~. ir'-;'- "-':...-. ) ;#YJ>l<,NG

11 [ ] D. Föreningar och sällskap. no Stenberg; målaremästare Martin Eklund;' rådman Axel Rundquist; kamreraren i järnkontoret Gustaf Lagerström. s k a t t m ä s t a r e. Revisorer: krigshofrättsrådet Gust. Berencreutz; järnkramhandlare Axel Sitvert; majoren John Klingspor. [37 08J Föreningen Blomsterfonden. Stiftades den 27 maj Blomsterfondens mål är att på ett värdigt och varaktigt vis hedra de dödas minne. Korporationer och institutioner samt enskilda personer kunna i stället för eller jämsides med kransar sända ett penningbelopp, ej understigande 5 kronor, till Bbmsterfonden, afsett att utgöra bidrag till en fond för uppförande af bostäder åt gamla och orkeslösa personer. Styrelseledamöter: ordf.: Hederstierna, C., örverståthållare. kassör: Lagrelius, Axel, öfverintendent: Hedin, Alma, fröken; Källander, J., kyrkoherde; Magnusson, G., dir.; suppl.: Magnusson. Paul, fabrikör; Persson, Emil, riksb.-rcvisor. [3~ 101 Allmänna skydds föreningen i Stockholm. Sekr.-expedition: Hofslagareg. 3, 4 tro Föreningen vill stödja, främja och kontrollera sina medlemmars personliga arbete i välgörenhetens tjänst bland hufvudstadens behöfvande, men icke fattigvårdsunderstödda befolkning. Under en centralkornrnitte fungera 14 skyddskommitteer och 11 arbetstöreningar-, hvilkas verksamhetsområden sammanfalla med hufvudstadens Iörsam- Iingar (se nedan). Föreningen förvaltar åtskilliga fonder, bl. a. änkedrottning Sophias Iond och fru von Bartholemsei fond, disponerar af kastningen af Kungl. Krönings- och Silfverbröllopsfonderna samt uppbär årligen af Stockholms stad bidrag till arbetsföreningarnas ver ksarnhet. Centralkommlttån. Ordförande: H. M:t Drottningen. V. ordf.: Rosenblad, C., öfverkammarherre, V äpnareg. 1. Skattmästare: Arfwedson, J., kammarherre, Lovisagatan 2. Sekreterare: Tersmeden, G., assessor, Hofslagaregatan 3. Själfskr ifria ledamöter: Ordförande eller annan representant för hvar och en af nedanstående skv ddskornmitteer. Tillkallade ledamöter: Eklund, K. A., kyrkoherde; Blomstedt, C. O., kammarherre; Larsson, C. V., kyrkoherde; Olsen, C. O., vice amiral. [37 12] Skvddskommltten inom Storkyrko Församling, Ordf.: Fleelwood, Ellen, Irih;a, Greftureg. 54. Sekr.: Beskow, E., fru, Skeppsbron 32, 3 tr. Ledamöter: Holmberg, E., fru; Brandel, G., fru; Lund, M., fru; Beskow, E., fru; Henriksson, B., fru; Mörner, A., fru; Quist, E., fru. [37 Uj SkyddskolllmiUen inom Kungshalms församling utgöres af H. K. H. Hertiginnan Sofias fruntimmersskyddslörening ull Kungsholms Iörsamllng, Ordförande: Lilienstolpe, Annie, fröken, Scheelegat an 2. Vice ordförande: Sjövall, Vera, fru, Scheeleg, 13. Kassaförvaltare: Berg, Josephine, fru, Handtver kareg, 15 A. Sekreterare: Frumerie, Louise, fru, Luntrnakareg, 13. Ofriga ledamöter: Muller, Gertr., professorska; Setterlund, Hilda, fru; Bergqvist, Hilda, fru: Sjöholm, Wjera, fru; Liljenstolpe, Emmy, fröken. [37 15J SkyddskommiUen inom Adolf Fredriks församlinll. Ordförande: Wallstersson, K. E., komminister, Karnmakareg. 30. Vice ordförande: Lindman, H., fru. Kassaförvaltare: Ekstrand, H., fru. Sekreterare: Bissmark, H., fru. Ofriga ledamöter: Ekström, K., fröken, Widell, J., fru; Swartling, E., fru; Grönfors, A., fru; Beriedicks, C., fru. [37 16J Skyddskommillen inom Gustaf Vasa församlinll. Ordförande: Sparre, Anna, fröken, Karlbergsvägen 16, 4 tro Vice ordförande: Hildebrand, Elisabeth, fru. Sekreterare: Heimburger, Elin, fru, Dalag, 56 B. Kassaförv.: Henricson, Selma, fröken. Ofriga ledamöter: Eidem, Eva, fru; Broström, Elin, fru; Dahlander, Elna, fru. [37 17] Skyddskemmlttån inom S:t Matteus för- " samling, Ordförande: Berglund, A., kyrkoherde, Västmaunag. 92. V. ordf.: Ekström, K., fröken, Odengatan 88. Kassaförv.: Westman, Alfr., dispen. Sekreterare: Holmbäck, Elin, fru, Västmarmag. 92 Ȯfriga ledamöter: Wickho1m, M., fru; Flygare, H., fru; Hansson, Berta, fru; Klasen, ~L L., fru; Drakenberg. M., fru; Skog, M., fru. [ Skyddskommlttån inom Jakobs oeh Johannes församlingar. Ordförande och kassaförvaltare: Sörensen, L., f. frih:a af Ugglas, Blasieholmstorg 11. V. ordf: Afzelius, Ellen, rnaiorska, Kammakaregatan 4. Sekreterare: Sörensen, N ancy, fröken, Blasieholmstorg 11. Ledamöter: Rönne, Anna; fröken; Nordenskiöld, Bibi, fru, f. Sergel; Rundqvist, Helena, fru; Svinhufvud, Gunilla, fru, f. Kock; Anstrin, Lydia, fru; Lignell, Elsa, fru. Stenber ij, Maria, fru. Arbetsafdelningen: Ordf.: Ottergren, Valborg, fru. [37 13] Skyddskommitltin inom Klara församlinll. Ordförande och kassaförvaltare: Bokander, Han- [3721] Skvddskommltten inom Hedvill Eteonora na, fru, Kl. O. Kyrkog. 8. församling. Vice ordförande: Drakenberg. Edith, fru. Ordförande: Källander. J., kyrkoherde. Sekreterare: Dalen, Maja, professorska, Drott- V. ordförande O. kassaförv.: Lager heirn, E., friningg, 7. herrinna, Lutzeng, 3 n. b. Ledamöter: Cedergren, Maria, fröken; Edberg, Sekreterare: Ericson, Elise, fröken. Therese. fröken; Olin, Elin, fru; Samson, Lisen, Ofriga ledamöter: Björklund, A., fru; Kidron, fru; Smerling, Elisabeth, fröken; Svanberg, Anna, H.. fru; Stierncrona, L., fröken; Sundin, A., fru. "fröken. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

12 4. Till-ih;jä1P>,tWbeh~fvarrde' if allmänhet, ;r3:tg:2~1}'f331!l7\22j?1l,sk'tddskommift nln inoin" ~E.hielbrekt8 Boije af Gennäs. Ahna, lru; Eklund, MårYl "fru;, libisamlijig. Molin, Anna, 'fru;wassen, Amy, fru. t,,.. 0. r,df.: Li.~.!:'I<!h", 67,~,get\1]!":!. 'I,l,,,k,~r,1fohe.iTde~ Ostermalmsg. Nrkolai arb.dörening. Skornakareg, 30: Ordf;: ",... Fleetwood, E., friherrinna, Greftureg, 54. 'I<' Vice orilf. t6:" iia:~s!i:iöi-va1l.: 'Svedelius, Ewa, Hedvig Eleonora och' Engelbrekts' arb.sförening, fröken, Vallhålläv!" 61'.' /.h, "o " Bruheg, 36. Ordf.: Sundin, Anna, fröken.",.., " I. -s Sekretenarec von' 'Hermansson. Anna, Iröken, Oscars arb.-förening. Storg. 55. Ordf.: Broms, Florag. 8. Anna, fru.. r, Ledamöter: L Sundin; 'Anna, fröken; Ericson, Brännkyrka arb.-förenihg. drdf.:,lagefbjelke, EliUI,1fru. 1' I E., grefvinna, Ä!fsjö. Styrelseledam.: kyrkoherde sil'~1f~1l1,sj<ycddsk.onuriitten Jnem'. Oscars församling. - Ordf.;' Bengtson, Valdus; kyrkob., Fredrikshofsg,» 3~,;," j. ' l>. V. i ordfc: Oa;;I'son, "Ingrid, fru. Kassaförv.: Fries, Anna, fru, Storg, 29. ~Sf.'!<r,:1A!u,rllli,us,"l!engt., komminister. Fredrikshofsft. 3.,st",if l', ;.',I Ledamöter: Broms; Anna, fru; Liibeck, Hilma, frit; tå'rl~oi1; Maria, fru; 'Wennerholm, Agnes, fru; Odman, JeDD~,.rru, " [37 24} SkYdd~ko;';m\tten' inom Katarlna.',' fi ' ',' försaqlling..' ;Ordförande;;Lancl.quist, Maria, fru, Högbergsg, 17. Vice ordförande: Edquist, Märta, fru, Högber'gsg.Tä. Sekreterarer, Fris, Helene, fru, Ostgötag, 11. ~~damöte~ AbM\\I\\t.,H..,. ~u:, Biörklöf, M., fru; Kllrigberg, ",.; dokt?rldij,\; Ortenblad. C., fru. ',.[37:i5}' SkYddskommitten inom Maria församling. :1Q~dförilnde: Laurin, G,: fru, Bellmansg, 6. Vrce 'ordförande: Bachman. A.. fru.. ~e1<:r,eterar,e:: Wassen, A' l fru, S:t Paulsg, 22. Ledamöter': Brandt, A., Ir u; Eklund, M., fru;.moltn, O., pastor atsådj.; Näsman, N., fröken; Winhergh, F" fru; Janse, Karin, fru. Suppleanter-r Börje; 1\., fru 'och Bode, S., fru. d3727j,skyddskommitlen inom Brännkyrka församling. Ordförande: Lagerbjelke, Edith, grervinna, Ä1fsjö.,,V.: ordt.i Lindskog;: J., doktor, Prästgården, Ä!fsjö. IKassa:förvaltare: Jonsson, buset, Lilleholmen. Sekreterare: ColIit1l, G., pastor, holmen.,, OfTiga ledamöter: Hindersson. Maria, fru; Lindskog. Maria', 'fru; Lagerkr anz, John, pastor; Lundqvist, A" fru; Sjöstedt, B., fru. ',[37 28] Arbetsföreningarna. J. Lindskog. pastor G. Collini, pastor-r Jv-Lagerkrants, fru A. Lundqvist, f,ru M. Lindskog, fru M, Hinderson, fru E. Jonson, Iru- B..Siöstedt. [37 29} S:t Gertruds eller Tyska 'försanijidje~8 skyddsförening... ;~' Ko m m l t t e: ' Ohly, E., ordförande; Däumichen, M., fru; PiliJI wasser, E., fru; Schumbur g, M., fru; Sonntag,' A.,. fru; Ohly, L, fru; Schönfeldt, E., fru; Schumburg; R., konsul; Blattmanh, Mary, fru; Dieckelman-Tr'., dir. - tt'( [37 30] Tyska bjälplöreningen (Deutseher H'ö1fs:. verein) i Steekholm af den 22 mar~ 18?~., Mottagning: Svartmang. 24 n. b. '..Onsdagar, 9-10 f. m. '..,. Förvaltningsuts_kott:.~")"t~"'t Ordförande: Isselhorst, H. l 'oj Vice ordförande: Otto, R. M..,.r Sekreterare: Mever, Willy-R, ',", Skattmästare: Weichert, Albert. Fattigvårdare. von Landmann, Felix; Obly, Emil, pastor; Gaebel, Max; Held, Fritz; Kruse, Hermann; Vetterlein, Walter. [37 31] Statsbanelöreningen»Gör god!». ':0 (Adr. Stockholms Centralstation.) Ordf.: Virgin, L. öfverdir. 't r, Vice ordf.: Gyllenhaal, L. H., frlh.; bynådir; Ofr. medl.: Braf, E. H., förste vaktmästare; Eriksson, E., förste kontorsbitr-äde; Ferm, A.,V., verkstadsarbetare; Ek, O., lokomotivförare; 'Mor~{;;lt~;~. öfverinspektor, sekreterare och ka~sa7 [37 32} Jä~nvägsmännens Vilobemsför,enln g.i. Styretse: 0'0' t, E., fru, kommunal- Ordf.: Gyllenhaal, L. H., frih., byr~direk.vjj;, Stockholm.,,"j'1 GrönbrInk, Lille- Sekret.: Braf, C. H., förste vaktmä~tare", Stockbolm..". Ofr'iga ledamöter: Bäck, J., revisor,' Stockholmj Marcus, Louis L., förste haningenjör, Stockholm; Lundquist, L. L., v. verkst. direktör, Stockholm; Karlsson, K. A., förste stationsskrivare, Stockholm; Hedberg, C. G. A., kamrerare, Gäfle,.".1' Adolf Fredriks arb.vförening, Holländareg. 16. Ordf.: Lindstedt,,E., fru, Norr Målarstrand 34. [37 33J Föreningen för sömmerskor,, S:t Mattens arb.-förening. Ordf.: Flygare, Hanna; fru, Stureplan 4.. uor, som försörja sig med handarbete,' och.har stiftad af fru El. Nyström 1880, omfattar.kvln- Jakobs och Johannes :arb-iörening. Lästmakareg. 15. Ordf.: Ottergr en, Valborg, fru. dem hjälp under sjukdom. Ordf.: v. SYd6w~ ~nn'a, till ändamål att befrämja deras väl och sl<äua Katarina arb.dörening. Högbergag. 13. Ordf.: f. Johansson; v. ordf.: 'I'ierneld, Fl-id", 'I.} A)\.h Gyberg, Emma, fröken, 18 Ostgötag.; v. ordf. ström; sekret.: Alexandersori, Gerhard, "direktör; Landqvist, Maria, fru: "sekr.: Almgren. M., fröken, 7 Svedenborgsg.; kassaförvalt.: Fris, Helene, möter: Aurivillius, Agnes; f. Danielsson; fl1amm- kassaförvalt.: Troselius, Anna, f. Ingeström. ledafru, "11 Dstgötag.; fru' Fredholm, fröken Naucler, Hazelius, Anna, f. af Wetterstedt; Rossander, ~I;>p,a, fru Biörklöf; suppleanter: fru Kjellberg,syster f.: Perno; Bergendal. Elsa, fröken; Auriviloli)l~"Moij Tecla Ahlenius,,, ' ruca, froken: Remahl, L., med, dl,"; Oh<j.e\l, S.,;f. I Klara arb.-fö'rening, Klara O. Kyrkog, 8. Ordf.: Pettersson; Piblström, L., fröken;.rådbeeg, JeDJ,ly, Bokander, H.; arbetsförest:a: Feith, Hilma, fru. fröken; Malmqvist, Elin, fröken; Samuelsson, Anna, Kungsholms arbaörening, Kungsholmsgatan 94. fröken; suppleanter: Lundqvist, Ida, öfverstinna; Ordf.r, Liljenstolpe, Annie, Fröken. Alexanderson. Mar-it, f. Grape; Themptander-; Signe,.Mari'l- a;&b.-föl'ening, försäljningsbod Hornsg, f. Backlund. ' 21 A. Ordf.: Schuldbeis, Elisabetb, fröken. Ledarn.c l Föreningen Hem för arbeterskor, se '[34 8;}. ~- ',1 I 1J

13 [ ] [373li] Vaksamhet. gifter, pensioner från Fredrik Björns donations- Föreningför bekämpande af den hvita slaf. fond till ålderstigna tjänarinnor, anslag till välgöhandeln. Byrå: Handtverkareg, 23 Al, C.; hvar- rande ändamål m. m.. dagar 1~3. Ordf.: Appelberg, Gustaf; v, ordf.: Tamm, Maria; sekr.r Wahlström, Clara; kassa förv.:falk, Anna; styrelseledamöter: Höjer, Anna; von Rosen, Marra; Höjer, T.; Wachtmeister, Brita. D. Föreningar och sällskap. [3736] Föreningen»Ljusgllmt», (Byrå: Artillerig ) Stiftad nov af framlidna fröken Augusta Ludwig; har till uppgift att genom upptagande al medlemsafgifter, frivilliga bidrag från för föreningens syfte intresserade personer samt på at'dra lämpliga sätt åstadkomma en fond, af hvijkens räntor själfförsörjande bildade kvinnor skola kunna på sin ålderdom erhålla understöd, därest de styrka sig icke äga för sitt uppehälle tillräckliga medel, på det de må kunna undgå att anlita den allmänna Iattigvården. När lon den vuxit så pass, att medel därtill finnas, skall ett och senare flera hem bildas, där pensionärerna, i stället Iör de årliga understöd, som nu utdelas, er-hålla fri bostad och vivre. Ordf:: Hagberg, Louise, fröken. Ständiga styr elseledarn.: Karlson, Svea, fru, v. ordt.: Rydgr en, Gerda, fröken. Ofriga styrelselerlam. : Lindell, Elva, fröken, kassaförvalt. : Levin, Mathilda, fru; Ludwig, Mary, fröken, sekret.; Hamrin, Gurli, fru, v. sekret.; Wicander, Lilly, fru; Hirseli. Edith, fröken; Simonsson, Cecilia, Iröken, Suppl.: Oberg, Adele, fröken; Bastman, Maria fröken, v. kassaförv. Revlsorer: Ostrnan, E., kamrer; v. Hedenberg. Angur, krigsdomare. [37 37] Sällskapet»Hemmens Platsförmedling». Ordf.: Elliot, C., fru, Rädmansg. 8; kassaförv.: F'ineman, E., fru, Kommendör sg. 35, O.; sekret.: Raab, V., friherrinna, KornmendörsgvSz. Behållningen af verksamheten tillfaller Sällskapets Konvalescentkassa för tjänarinnor. [ Stockholms skyddsiörening för frigifna. Styrelse: Ordförande: Hörstadius, G. W., hofrättsråd. Vice ordförande: Påhlman, A., kapten. Kassaförvaltare och sekreterare: Ernberg, K., förste pastor och överlärare å Långholmen. Ledamöter: Hultquist, G., stadsingenjör; Salven, A., kyrkoherde; Ernberg, Anna, fru; Nyman, Hj., kansliråd. Suppleanter: Hildinger, A., juvelerare; Wiren, A., slottspastor ; Wikander, Karen, fru. [ Kungl. Sällskapet Pro Patria. Direktionen. Ordförande: Rosenblad, C. L. M.. öfverkammarh., gen.-major. Vice ordförande: Breckström, E. G. M. öfriga ledamöter: Nor dquist, N. G., sekreterare; Hyman, F. V. G., intendent; Rundquist, C. A., ombudsman; Sandberg, G. F., kamrerare; Lindstr öm, Gösta, direktor och öfverläkare; Bergenstjerna, G.; Berg, J. E.; Hallrnan, P. O.; Hydin, L. A. V. Sällskapet utdelar.belöningar i medaljer och jetoner åt den, som vågat lif eller välfärd för frälsning af andra människorslif eller egendom; åt den, som, själf stadd i behöfvande omständigheter, med huld omvårdnad bistått eller vårdat nödlidande eller sjuka; åt den, som eljes på s ä r d e I e s u t m ä r k t s ä t t ådagalagt medbor ger'iiga dygder eller förtjänster, åt den, som lår.ge med trohet och beröm arbetat hos samma menigheter, verk, inrättningar, bolag, handels-o fabriks- eller handtverksidkare eller tjänat hos samma husbondefolk eller släkt eller å samma egendom. Beräknad så väl för man som för kvinna från f}llda 15 års ålder, bestämmes tjänstetiden till minst 15 år för den mindre samt 25 år för den stör re belöningens erhållande. Lösen för den större medaljen utgör 40 kronor och för den mindre (jeten) 30 kronor, båda pri.glade i silfver. Präglade i guld utgör lösen för den större 215 kronor och för den mindre 120 kronor, [3753] Drottningens Centralkommltte, Bildad adress Kungl. Slottet och Börshuset. Sekr.: bankdir. Harald Lettström. Telefontid kl. 1-4 e. m. Tlf. 10. Ledamöter: H. M. Drottningen, bankdirektör Harald Lettström, fruarna Elin och. Anna Linder, envoyen H. Lagercrantz. [37 54] Allmänna Försvarsiöreningen, som stiftades år 1890, "har till ändamål att utan afseende på någon viss försvarsorganisation genom anordnande af föredrag. utgifvande af skrifter o. s. v. söka skapa en lefvande och kraftig öfvertygelse om behofvet af att stärka och utveckla vårt försvar". Adress: Kapten O. Ribbing, Villagatan 3; sekreterare och redaktör för föreningens tidskrift»vårt Försvar». Expeditionstid: Hvardagar vkl. 3-6 e. m. Tlf tio Med fosterländskt eller socialt syfte. Verkställande utskott: Clason, Sam., ordf.; Hallendorff, C., v. ord!.; Brulin, H.; Forssner, T.; (Humanitära sträfvanden, folkbildning, nykter- Hägg, J.; Sundström, B.; Du Rietz, G.; Decker, A.; het, förbättrade villkor.) Ahnlund, N.; Wennberg, H. [37 lid] Kungl. Patriotiska sällskapet. [37 56]»Sveriges Flotta». Ordförande: Bohman, H. E. M. Iörening för sjövärn och sjöfart, har till än- Vice ordförande: Rhodin, H. D. G. darnål satt oberoende af hvarje partihänsyn väc- Sekreterare: Drakenberg. S. ka, vårda och stärka svenska folkets insikt så- Kamrerare: Bohman. H. H. väl om nödvändigheten af en stark örlogsflotta Ledamöter: Hirsch, O.; Odelberg, O. W.; Elliot, som om den stora nationella betydelsen af sven- M.; Rothlieb. H.; Hellström, Th.; Södermark, P. ska sjöfartens och sjöhandelns utveckling>. G.: Almström, H.; lndebetou, G. Föreningen, som stiftades den 17 november Sällskapet utdelar bl. a. medaljer för långvarig lw6, består af en central af delning, hufvudsaklitrogen tjänst, för långvarig gagnande verksamhet. gen.omfattande Stockholms stad, samt för riket i tör förtjänster om yrkenas förkofran, för fram- öfrigt af särskilda Iänsafdelningar. stående yrkesskicklighet samt för förtjänster om Föreningens beskyddare och hedersordförande: trädgårdsodling, belöningar föl' odlingsflit, he~l!:-m. Drottning Victoria. JÖNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15

14 5. Me.iafb~te~ländskJitlUei~socifilt syfte.' [ijf!i vf6:s] '~.n?9f,v'ersi#elsl!i'i:;keiilii'åien\i'gi Ugl!la,"'o'rdt:vl~~ Ordförande: Brorris\,ilAnnll'i/fru, :.~ m '('amlraleh gg\"~(j). Olsen "1lsfe 'V.- 'ordt.: "S\'t'lej'allö'jt- o V.. ordrörandej ' af tburen, :>1,J,llia"fruj. ;1"." ;;{ nanten H. G. W. Wran14el, 12:d're "V; nordf,;' och, Sekreterarenvakant,.0., ':r,.q.nl',n!!"rl ver!,s~.!eda,,!ot;generalmajor~i1.v. G. ~a~ck,o et- Kassaförvaltare; Peyrqn" Ellep.' fröken.l",",,/> IJISllltli:tf'e nför.'''vetj<:~t~'' ed:tll:gl'ossh., '1:" Berghrnan, Förr-ådsförvaltare: "Ulrich; Ellen t,frö",en ' ml,r rr*l't!w\i;st'}h\'j d!rektör~nfj"wobrom,a!1;grossh. G. Ofriga1Iedamöl!,r: C!'A~rblom'ioÅ\lg.lw,a, PJ'Qf!'s- Du R1etz; förste kammarherren. W. von Ecl\er, sorska; Mi:low,, Cecilia, fr,öken; Cedenblom,.~jn, ma!!l!; g.!'n~j'iilldjlie~t~lillll LJ. 13., A." afjo~hnlck; fil kand.; Rehbinder, M., friherrinna; -And,el1s.il9n. o.,.~.ej'ca<al1<.qjlsiijn,~j\'lr ~'Xc;s9n.Johnsonn generalmå- Astrid...,ilql ell <;;.,19" :Nprden~v"'l}., J "" I,... 't',. I ; r" r ' -f)'jl~h:gjl ;tynlls,ens.sekreter,,'re:"'.ko.mmendören, f,rl- [3762] Fijrenlnien' 'Kvl,bnorna,:,oeh Lanllef.'.q,hen:ll 4,.,!;-yHelJkr9k.j,:., Fören. Kvinnorna och Landet är.en sammanrtlbdfvel'$tyl'elsens,,{cl''pedltlon.: Norrlandag , slutning af fosterländskå I\vll)oot; som;: o1>etoljiide 1 tr.; tlf, 10955, Norr Exped, öppen af politiska, partier, enat' sill dm.ått ar r lfo~. ::I.,lr::-;b~juI!i--,~ug,,10.,,-;12k; främjandet: af,lanli'ets';'f<ir,&v.a'r och "för,, t 1,,1 f 'u' 11,','/,tJH': ~ll J';"; ;',' ":',.' af den svenska kvinuans sociala 'oph,ekoifo a :mo $;'IS~8J1S,!~a~ka, k;,:lnnoför.eningen för foste,rlaii- ställning,. '",,,. c~;: : 1l~l!j!!j'''1lör, yal'~1",;,sti(tad., 'J8~" har insamlat Styrel;e:' Lamberg-Wåhlin, "Anna,.' brdt:;-),l1~b1, t~ilq010oo"rkr"jfq!:,j ixlix,l&borg,.och. ~33.70\l kr." för M0D:lc~; Thore~en,. Märta; l:0v~n~ 'Mä.'~'~; rj'll!l{tg.: :,<jbq,d~p)sarnt,f.qj1jt den fri ~illira skytterörelsen, och Karm, Frestadius, Elsa..,.".:,.,' j,,l<;'",;jn upplysningsarbetet I försvarslillh'åg~~1 swup,anligdt, cirka 140,000 kr. Årsalg. 3 [3J,&41 ~ustlif:adolfs-f~~~,nln~eii "IStlrek,!~I~; l [lki).,för.sthlm o. minst.l kr, för landsorten, Ord" Ordf.: Söderblorn.. N. ark:\lbls~op; y. (m~l;c;ro-,,~f.ö:tllnde: ~-,w,pe,. Anna, L Sandahl. v. ordf.: Olin, nehor g, O. U., 'kanslerssekreterare; l,nr;lk~,s~e\!'f~t.: 'celin,,<fod Lundehergv.jdoktor.inna; skattm.: Sjögren, Wedberg, C. O. 13,., JustItIerå,d; utrlkesse\lfret,j O t:'lgabrlella;"sl}kr.et-.:; Uppström,.Alva, Narvavägen kassaf örvalt.: Holmdahl, O:'S., lektor;,'er\ili,~tg: J., 22; ledamöter: ThoreII, Hildegard, f. Bergendal. regeringsråd; Hall):ierg,,H: E., ~.,o. "hofj?t~jli;~ant:!lahl~1hmärta: f.von -:Ho.rn; Pettersson, Louise, [376'S] Srt NI'kola'I' Gllle, ' en..ib ro rh:öfver.stinna~~i j,; '.',.' - '. " o li)[) ['" '~l';<:""i"'",",. Svartm!'ng...24 (dit,:ktö~,h:'ax,:lsii~t~""" " 3760 a -röreningen, f,ör 'Stoekhelms fasta för- ~lderm.: direktör He.nnk Axels?u,.,:.., ""~'n~. -ro&;<1111;" V~mn,an.J;l\\g: p;: tlf. 129 ;!~,Brunkeh, V. älderrnan.: direktör Ge Martin EK,1I\\1~:,Vi' "r-,v,er s~,;u\ande.i' u,tskot,t.: H:e,iler,stierna:, C". ordl.: Sekret.: ro.tema~ G. J,oh(l'lsson." ""',,1\)," \. _5U:gglf'i~);;" h":': o,d~.; B,erencreutz,. G.;.. Cervin, T., Skattm.: direktör G.., Johns9~' o',' i.(~.,;,',,ll!wttm\l~t..; rp.e.charnps, H.; Edelsvärd, F. W., Klubbrn.: apotekare A. Gezelius (tl]. 8,9M,. 2,.-1',,", sekret.; Juhfin-Danntelt, G.; Zethelius, A. '.,' [37 60.",) "'ii,r.e..nlnll,en,för,. Norrlands fas.ta [3767 al Centralförbundet (lir ~,,~ia,~.arb~(~itc. S.,.''\'' """, "försvar. A.) har till uppgift att verka 'för 'sprlda:i1det'af B å N I 'd 8 & 101" kl 12 2 social upplysning" utgör j'i en samrnapslutning af yr: orr an sg...; oppen. - socialt arbetande föreningar. anordnar fö\-elä'sninl e, m.,(junl!':':iul1: kr. >10-12 'f. 0,1.). '" gar I kommunala och,soci:ala,ärl1nen','ii'pnr'äftfi~ller.(., 'Styr!}lse: "generalen GI 'Uggla, 'ordf.; generallöjt-. ' ~.' nanten C" M. Fallenius, v.' ordf.: bankdirektören ett socialt bibliotek, meddelar upplysningaru'itelika,c.'fi:'<{iiil\' kassaför'v.t'bruksägaren S. Kempe; lands- sociala frågor., 'Upplvsningsbyrå "ch 'blbllqh~k, f'lili'fdirigen' G,' Ma1Irt. 'o Myntgat, 4. öppna hvardagar '12-'-'3 e.-' m,');,llj(' Sekr.: kaptenen, 'fr ih. C: A. G. Fock. S t y r e I s e: Rinman:' E: B., cheffed';ktö1-~ 'l{taf.; Tlf. 31.Q6~H~" \ l t 'h, Broorne," Emilia, { fi;u, 'Y.:..., ordf.; -.Lagercrantz; G., bankdirektör, kassaförvalt.;.bergström, K. 't. f... J" [37 61I"'Stlftelseo»Kronprlnsessan Mar- byråc!'-ef, sekr.;. Fjällbäck.HQ!ll1greR-I.,~,')BI)J) fru, "..i. '1 ".,. < "', garetas Minnesfond,. b'ylåfor~st. Ofriga Iedlj.m.:, llj9,:,kl,!i)q,,\j,~,.!,!dak.. "] '''Postadr. t'. v.; Kungl, Slottet. Styrelse: H. K. tör: Brisman, S., professor ; Enghmd, El' JIb d:r; -,. H-;1Kronprinsen;' fröken' Signe Bergman: frlherrln- Hesselgren. Kerstin, yrkesinspektris'; HJ~S',":'f,".o{T., tnanrhenriette 'Coyet; Iröken Kerstin Hesselgren. generaldirektörv Järte; O.,:,by-råchef;'.vori I\.'otlf,"G. fru Signe Wessman; fröken Axlanne Torstenson; M., kansliråd! Landclius, Carl;.y.;~jtI\lC,l&~ '-A9('a,»bankdlrektör-Harald Lettström. som dessutom är Iröken; Orne, A., statsråd. 'f "t' t sekreterare: Telefontid kl 1~4 e. m. TU. 10. ' (Nytt styrelseval äge~.rjl':ii.i~aprll.e.,~i~(wmi:-) J'! [~?61 al Krnnpelnsessan,Ma~gar.etas' Land-' [37681 S.eri'ges' Natlonellå" Ungdomsmrbund. stermsfnnd, Stlftadt den 16 okt. 1915;.har till' ändamål alt flt Bynå:"Droltnlngg. 11; tlf , ~cnom, tal och skrift,väcl<;a, och, 'j,tätka,pen sven- 'r0rd~.:" H: K.. H., r1$:rqnprlnsen.. ska ungdomens.' fosterlandskärlek, fördjupa dess t. y. ;ordf.:.;palme. Sven, dii;.", kunskaper om folk och, landt-och skapavemädlare Ledamöter: Löthner, J,,1:". major: Nilson, E. A., uppfattning om indlvldens. förpliktelser och ansvar bankofullmäktig; Broms, Anna, fru; Upmark. Eva, samt I öfrigt med de medel och på det sätt" som ITU; Boberg, N.,. kapten; -Werner, Ch., direktör; ar-står en nationell"un'lidam',' medverk:in'tfuj håf- I Wennberg, Harr y, konsul; Fornander, Altr., bank- dandet af vårt.iands politiska själfsti\nd,i.gnetl) dess i "direktör.,.'- I, l,. i kulturella och ekonomiska, fliih~t».dl 10 ':fjiv, '.,SiIpp)e'anter: Beronlus,G:,. jägmästare; Loren- Byrå: Birgeriarlsg. 33, l trt, öppen,.siiaend. i ze'l,; Jr C.;,k"mrer; 'Heijdenberg, Hj., grosshand- kl. 10~4;. tlf j ".:'" "U', trns')i,lare,, I ',.. F ö rb n n d s s t å m: In a ni; "HOb,,.], K,M;fs o~"iid:, Söderhielm, K. F. W, öfverste. utgöres af ombud från lokalafdelnloga'r-na'; ydläa:, ~l!ppl.: Edelsvärd, 'F. V., kammarjunkare. ett ombud för h,varje'pitbörjaqt,'100ctal1[fuedlemr ' '[St6t Ii] H. K. H. Kronprinsessans Beklädnads- mar..",".,.. \/',['.hl'g~ lör~nhills lokalafdelnlng för Stoekholms stad (t d. O f v er st y r il I se n,; \ t.,;,,)'>1 e Stockholms kvinnors Lnndstormstörening.) består' ar 15 -medlemrnar.valda af -Förburtdsståm-r '-' "f(har' tillsy. Ingen adr., då verksamheten ligger man jämte en representantt.iör..hvarje "distriktsne~.).: orp;anisation. 1_ C;"',.I.!,.,1,h;}(:$'1.?::':4bl.>J:,INDUS':fRJ.~~(l;li!t9~.~Ic 'SKOKRA:Mt ORE.IfRÖ.. o,","vikr~g', ,_...~_r~._~ --:-' -'f?s'

15 [3768-<3784] D. Föreningar och sällskap. Ordf.: direktör gatan 9. 1:ste vice ordf.: Lektor Gösta Rahmn, Göteborg. 2:dre vice ordf.: kapten A. Nordlinder, Sollefteå. V er k s t ä II a n d e U t s k o t t e t. Ordf.: direktör T. Holmberg. ~ekr.: ombudsman Erik Augustsson, Stockholm, Skattrn.: kamrer G. Harald Eriksson, Stockholm. Ofr iga medlemmar: D:r Gösta Rahmn, Göteborg; kapten A. Nordlinder, Sollefteå; D:r Erik Fahlbeck, Djursholm; fil. kand. P. U. Bolinder, Stockholm; sekr. Aug. Hessler, Stockholm; löjtn, O. Looström, Stockholm; fru Brita Gentele, Stockholm; kommendörkapten Björn Holmgren, Karlskrona; stationsskr. L. Westlinder, Orebro: riksdagsman Dan Poppius, Lund. ' Förbundets organ Nationell Tidskrift utkommer hvarje månad. Redaktör: ombudsman Erik Augustsson. Teodor Holmberg, Kommendörs- Sekreterare: Wennerström, T., major. Lokalornbud: Chr istiansson, C., dep.-skrifvare. [3769J Nationella Ungdomsförbundet i Stockholm. Lokalafdelning af Sveriges Nationella Ungdomsförbund. Styrelse: Iöjtn. O. Lcoström, ordf.; fil. kand. P. U. Bolinder, v. ordf; amanuensen G. H. Montelius, sekr.; bokhåll. E. Hollsten, skattm.; sekr. Aug. Hessler; fil. kand. D. Heilborn; fil. kand. A. Hj. Hedelius; kamrer G. H. Eriksson; rektor Th. Elert; Iöjtn. G. Laurin; fru Carin Gentele. [3770] Svenska Flagl(ans Dag. Stockholm 14. Ordf.: Rosenblad, C., kommendant, frih.; v. ordf.: Leuhusen, F. V. O., kammarh. frih. Verkställande utskott: Ordf.: Nyblom, K., förste regissör; v. ordf.: Wibom, T. H., kapten; sekr.: Astrand, O. dir.; skattm.: 'Vennberg, H. Ofriga ledamöter: Duhs, H.; Björklund, S.; Björnstier na, R.; Grallton, B.: Svcdelius, C.; \Vassberg, C.; Westberg. S. och Ostberg. G. 15 maj-15 juni: Telefoner: namn anrop och Norr 18489; under öfriga tider: exped.förestånd. tel, Osterm [37 nj Natlonalfärenlngen mot emigrationen. Föreningens ordförande: H. K. H. Prins Carl. Hufvudmån: generaldirektör K. A. Fryxell, generaldirektör Gunnar Huss, häradshofdingen E. Kinander. fil. dr A. Molin, direktör Paul Bergholm, byråchef Carl Broberg. bankdirektör Edrnond Fcbvrel, riksdagsman Sv. Bengtsson, vattenråttsdomaren H. von Sydow, friherre Carl Beck- Friis, skeppsredare Dan Broström, riksdagsman C. P. Jansson, riksdagsman J. Nilsson, riksdagsman K. Magnusson. löjtnant Jonas Folcker, rvttmåstare H. Hegardt, landshöfding M. R. Sahlin, riksdagsrnan P. H. Sjöblom, vattenråttsdomare A. W. T. von Sydow, ingenjör Albert Isakson, kyrkoherde Per Pehr-son, apotekare H. StrandelI, kapten S. E. Engdahl, landssekreterare Fritz Hallberg, landshöfding A. Ekman och pastor P. Valerius Olsson. Statens representant: landshöfding A. 'V. T. von Sneidern. Revisorer: kommerserådet C. Malmen; majoren O. F. K. Kuylenstierna. Suppleanter: hankdirektöjen Knut Bovin: kaptenen friherre J. Stjernstedt. Statens revisor: v. häradsh. Jacob Larsson. [37 72) Riksiöreningen för Svenskhetens bevarande i utlandet. Lokalafdelning i Stockholm. Ordf.: Croneborg, O., här adshöfd ing. [37 74] Svenska Afdelningen af Föreningen för Skandinavlska sjömanshem i utländska hamnar, Ordf.: viceamiral Carl Olsen, Stockholm; kas- SÖl' och sekreterare: grossh. Wald. Beiier, Stockholm. Föreningens hufvudsekreterare är redaktör Aug. M. Augustsson i Kristiania. Föreningens ändamål är:»att skaffa sjöfolk ett enkelt, men trefligt logi med läsrum och nykterhetskafe jämte lämpliga samkväm - det hela hållet i kristlig anda och ton, alt hjälpa sjöfolk erhålla hyra, alt bistå förlista och sjuka sjömän, att vara en föreningslänk mellan sjömännen och deras släkt och vänner i hemlandet samt hemsända deras hopsparade penningar>. Föreningen står under H. K. H. Prins Waldemars särskilda beskydd, hvilken jämväl är föreningens ordförande, och Prins Bernadotte är hedersledamot af föreningen. [37 75] Svenska Vägföreningen. Exp.: Gamla Brogatan 32, 3 tr., öppen söckend. kl. 9~4. TU Ordf.: L. Reuterskiöld, landshöfd., Nyköping; v. ordf. och tjf, skattmäst.: H. Biörklund, f. d. Iandshöfding, Stockholm; sekr.: G. Enblom, öfverste, Stockholm. Ofriga styr elsemedl.: Fr. Enblom, öfverstelöitn.; N. Fredriksson, undervisningsråd; E. Hedström, öfvering.: E. Langborg. bankosekr.; Hj. Lundbohm, dispon.; A. Norlander, kapten; A. Sundberg, godsäg. [37 77) Sällskapet till dygdigt och troget tjänstefolks belönande. Ordförande: Dahlerus, E. G. Ledamöter: Strandberg, Go; von Pr inzencreutz, G.; Hirsch, O.; Montgomery, J.; Dahlgren, P. J.; H311berg, H. E.; Wollin, B.; Hörstadius, G. W. Sekreterare: Falkenberg, A. C. M., frih. [37 82] Sällskapet till uppmuntran af öm oeb sedlig modersvård. Beskyddarinna och ordförande: H. M. Drottningen.. Vice ordförande: fru M. Hellstenius. Ledamöter i nåmnden: fruarna E. Wahlund, M. Hellstenius, L. Sörensen, E. Lagerströrn, A. Fries, H. Ekstrand, E. Hildebrand, M.-L. Berg, F. Winber'gh, S. Bode, H. Fris, M. Landquist och A. Lötgren samt fröknarna M. Rogherg, K. Ekström, A. Liljenstolpe och E. SvedeJius. Sekreterare och kamrerare: De Geer, J. J., hih. [37 84) Sveriges Husmodersföreningars Riksiörbund. Storkyrkobrinken 11, II. Riksförbundets uppgift är att samla svenska kvinnor till gemensamt arbete för hem och samhälle samt att bilda' en föreningslänk mellan de lokala sammanslutningar, som arbeta för samma mäl. Styrelse: Agnes Ingelman, ordf.; Ida Norrby, v. ordf.; Anna \Vicksell; Sigr id Göranson, Evelina Wilen, Laura Näsholm, Lisa Landergr en, Agda Vilen, Marja EMn, Anna Carlsson, Ida Högstedt, Geergina Jonson, Kerstin Hesselgren. Suppleanter: Märtha Brydolf, Ingrid Bosaeus, Fanny A.-B. SVENSKA METALLVERKEN Nilsson. Kassaförvaltare: Agda Wilen, Sekreterare: Gerda Fröberg. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

16 5. Med, f?st~rlä.lld.skt eller. socialt, syfte. [ ~ [37,Sa] Föreningen för ~ationell Hushållning. berg, E., grosshandlare; Wingborg, R,.A., redak-.... \.., JYa'Slmannag. 4, 1)f. ' ). tör; Zetheliu~, O., major.... "'le. Foreninge'u" stiftades 1917 och har till ändamål Byrå: Blasieholmsg.. 3, opp~n hsd\,-g~r,. ochvfreatt verka Iör.rutlonell hushållning i Stockholrns- dagar 12-:1 (d~ck ej under tiden 1 Juli."..15 aug.), h:l!iii~~1i~genom,~tt 'arbel~' för' tillvaratagande, ut- TIf Telefonmeddelanden,mottagas pck al1a nytfja'tt'de otii" beredande af 'för hemmen behöf- hvardagar '., ligfl,. Iönbrukningsar-tiklar. Ordf.:f.röken Ingeborg [38 OS] Nordiska. djursky.ddsföreningen' id~sala Wall'); sekr..: notarte 6. A~derbe;g; kassaförv.: och i Stockholm (Djursk):ddslöreningen. il, Stoekka:urqr Go. A: Gustafsson. Byråröreståndarlnna: holm), (Byrå: Flemingg. 20 B;' tlf "" ~Qrr froken B. Kewenter. 8653, Norr 4307.) Ordf.: Wingborg, F: A.; v. ordf.: Åderrnan, K. W.; styrelsens kassör Q. sekret.e [3786f 'Svenska Iederatlens-atdelnlngen, Knös, R.; förvaltningsutskottets sekr.: Wingb9Ijg, '.ilstiftad 1878 mot reglementerad prostitution. Selma, fru; öfriga styrelseledamöter: Ande4D;.,E.; Sektion- af internationellå abolitionistfederationen, liiidebrand, H.; Molin, O. E.; Eden.. A.; Wahl stiftad byrå i. Geneve. Omkring 40 medl. stedt, Axel; Wijkmark, H.;. Westerberg, C.' R:, Byrå: Mosebaeketorg 6, 3 tr.; v. ordt.: Höjer, A., och Sundberg, K. J. fruj.s"1<1":: 'Wahlström, C..' fröken; kassalörv.: Fa,1k, K:. fröken. Ofriga styrelseledamöter: Lindstam, [38 09] Svenska Hundskyddsföre.ni"gen. ror;) WachtlJleister, F.; fruarna Almqvist, S.; BiII stiftad Ordf.: Ström, Sam, hofrätts~åd; ström; S.; Hedin, A.;' 'ramm, A.; Westerberg, F.; vice ordf. och kassaförvalt.: Ahlberg, Karl, apo..ftöke.~ Lindeberg, M~.. tekare; ledamöter: Johansson, Lotten; fru-;3'f];hy [3795J Svcnska freds. och skiljcdomsföreningen. selius, Gerda, fru; Algren.. Hilding, kapten; Erickcentralstyrelses förvallningsntskotl. Ordf.: Dahl. son,. Helge, notarie; Liungquist, Wallin, Ernst, advokat; Fagerströrn, Carl.. inge,ntör,; Hilda, fröj{ei); berg, G., redaktör;. missionsförest.: Sundblad. suppleanter: Zethrseus, Axel, ilfdelningschef;" AI1l'.. Carl, redaktör; kassaförva1t.: Sandstedt, Knut, ro- berg, Anna, fru; Björklund, Oskar, direktörj, Ze. teman; daktör sekret.t ' Larsson, Emil,.af Fredsfanan: Larsson. tjänsteman; Emi!. re- l t ureus, Ad a, f ru. I.'.. ".,.!, [38 10] Nordiska samfundet 1111bekäm påb.de "ai [37 uti] Steekhelmskretsen al Svenska freds och det vetenskapliga djurplågeriet;.'.1. skiljedomsföreningen: Ordf.: Sandstedt, K.; sekr.:.. 1 Wallerius, Leand.; Lindman, Arvid; Backhoff, Ordf.: Tenow, Chr. L.; generaldirektör;' I<assa Svea.'. förvaltare: Roswall, A., niksgäldskommissarfej- öfo,.> r.iga styrelseledamöter: Hehn, Sophie Louise, o frö. ' ni8.011"de SVenska djnrskyddslöreningarnas een- ken; Kuylenstjerna, E., byrådirektör;.tenow,.eltrallörbund. Ordf.: Tenow, Chr. L., generaldi- na, skriftstäl1arinna; Blomqvist, Axel;' öf.ver!~r.; rekt.; v. ordf.: Udden, Herm., 'landshördlng, skatt- Malmborg, Otto, civilingenjör; Christell, A" 'fru, rnäst.: Gustafsson, K. G., ingenjör; Blomberg, J. sekreterare; Waldner, Dagmar, fru. 'Redaktör af J.. äfver!.; Blornqvist, Axel, öfver!.; Breitholtz, samfundets organ "Djurens' rätt": Tenow, BIn,M Claes;' auditör; Roswall. Anders, rfksgåldskommis- f. Ros., \ l sarle; Ruben, El1en, fröken; Schiirer von Wald- Byrå: Engelbrektsg. 31, Nf '.:,l 'I heim, Max, kapten; Stålfors, Harry, -professor ; Malmborg, 'Otto. ingenjör; Dahlström, Hj., pro- [3S 11] Föreningen' för beredande af; begrafni"g,,: fessor. plats lör husdjur. Styrelsen består af: Ordf.: Djurskvddskonsulent: ChristelI, Anna, fru. Lindbohm, Gustaf, dir. (tlf. 6947); v. ordf.: 'SelIl Byrå: Odeng, 48, tlf. 2793, Norr holm, Gunnar, kapten (tll. 3784); kassöre IIedlnl, -, Organ: Djurvännernas Tidning. Stina, fröken (Uf ); ledamöter: Nilson,, ". Vendla, fru; Johansson, Lotten,"fru; Wingb'org:'Fl [38.02] Svenska allmänna djnrskyddsföreningen. A" redaktör. Suppleanter: Wannhengz Gr., rytt- 'Ordf.: Toll; Kar! Osv., generalmajor; v. ordf.:, n;äst.,.. Envall.- Signe, Ir.öken. BegrafningsplNs\' är Blomqvist, Axel, öfverlärare; skattmäst.: Gustafs- Vid Taby. Kassoren träffas pr telefon ,," "'. ~n,,k. G., ingenjör, Brunnsg: 16; sekreterar~: [3815] Föreningen lör.stockholms Iäs~s~t~ri~ Dahlström, HJ. professor, Ynglingag, 19; Iedamö-. ". r ter': Nyqvist, J. A. W.; Nystedt, S. P.; RoswalI, Ordf.: Fineman. E., fr!!;. v. ordf.' o. kassatör- Anders; Sandeborg, M..; Silow, C.; Sjunnesson, N. valtare: mu, G.,.1:~ man'.'llltendent;. sekreterare: 'f, Lokal:' Tegnersg 13 2 tr (11-4 e m) Adde, G., l:e bibllotekarle; ledamoter: FevI1eI1;.,.... V., fi!. dr; Nilsson, E., fröken, föreståndarinna. [38 04} Djurvännernas Nya Förening..' 'i " Ordf.: Wahlstedt, Axel L G., fältläkare; v. ordf.: [3S 171 :Sällskapet för nyttiga kunskapersl,spri. Winjlborjl, F. A., redaktör; andre v. ordf.: Nil- dande. Stiftadt 1833, har. f.,n. c:~ 1,050 medl; '(års. son, Vendla, fru; Blorriqvist, Hanna, skolföre- afg. 3 kr.) och -utger Lasmng. for 's,:ci!ska. f6lket. ståndarinna; Breitholtz, Ida, fru; Eden, Adolf, lä. Ordf.: Dahlgren, E.; skattmast.: LilliesköldijE, rare; skattmästare: Hasselgren. G. H., hofkam- F.; sekret.: Holmberg. T..- rer, Br aheg. 52, 3 tr., Ö.; Lundgren, Anna, skol-: 'p'!f~ 'f 'J~.\l}t föreståndarinna; Johansson, Lotten, fru; Flach, F., [38 19} Folkbildningslörbundet. Förmedlingskamrer; Olsson, Fanny, fröken; Wijkmark, H., anstalt för folkbibliotek, vandringsblbliotek,.och teol. lic. Sekr.: Lundström, E., Jungf rug. 38. po~~~':,';.~~~edf~~~~~~~~.re:t.sn~gp;ins Et)~~~:;'l!,y' [3806J Svenska allmänna kvinnoföreningen till Styrelse: Hielrnqvist, Fr., ordf..; Q,ttelin;'q 'o,,;' djurens 'sk~dd. ondt.: Dahlström, Ordf.: Breitholtz, Ida, J. J.., f. öfverlärare; fru; v. Leche, W.; Berg, R. G.; och von Strömberg, C. J., skattm. Lettström, H. s~~,,;. '1:--t- t:.. Schwerin, El1en, grefvinna; sekr.: Martin, G.. Expedition: Norr'landsg. 17. KL..1O-}/2 5",,,~% Hofrätts- o. e. notarie; skattmäst.: Sundin, R., A~, kanslisekreterare; ledamöter: Agrelius, Elin, fru; J3S 21J Stockholms arbetarebibliot.eksförhund. Cedervall, Vivi, fru; Ljungberg, Sigrid, fru; Ro- Stiftadt 1891; upprätthåller i Stockholm Iolkberg, Magda. fröken; Falk, Charlotte, fru; Sun- hibliotek med -Iäslokaler:.det för hemlån afsedda.pin. Anna. fru: Eden. A.. folkskollärare; Henner bokförrädet utgör 37,000 band. Åtnjuter numera, ot.ss ON &,'ROSENLU:ND'.$EANNONSErR,. RA J<,IJRf!.A1i.

17 ( J D. Föreningar i kommunalt årsanslag 40,000 kr. 140 föreningar med c:a 40,000 medlemmar anslutna till förbundet. Exped.: Barnhusgatan H' (Folkets Hus), tlf, 26 92, Brunkeb, 453. Ordf.: Johansson, Edv.; bibliotekarie (till hvilken alla skritvelser och meddelanden' skola stållas): Fr. E. Ählander ; sekr.: Alma Tengdahl, ledamöter: Löfgren, C.; Sundell, P. J.; Wiberg, G.; Svensson, A.; Lundberg, N. [38 22] Sveriges allmänna biblioteksförening. Stiftades 8 januari Utger sedan 1916 tidskriften Biblioteksbladet. Medlemsafgift 5 kr. Adr.: K. Skolöfverstyrelsen, Barnhusg, 18. Ordf.: Grape, A., förste bibliot.; v. ordf.: Lundberg, Hildur, bibliot.; sekr.: Hielmqvist, F., förste bibliotekskonsulent; kassör: Tynell, K., andre bibliotekskonsulent; öfr iga styrclseledam.: Hallberg. S., hibliot.; Hellrner, D., bibliot.; Hugo, Y., fil. kand.: Lindvall, A. F. V., adj.; Ljungberg, G. A., folkskollär.; Grönblad, C, bibliot.; Wetterberg. G., andre bibliot.; Wåhlin, L., öfverbibl. [38 25] Stockholms stads befattningshafvares diskussionsklubb. Bildades d. 19 dec för att bereda medlemmarna fria boklån samt intellektuell utveckling genom föredrag och diskussioner. Styrelse: Holmström, C. H., tiånstem., ordförande; Bauer, C. A.; Sandahl, F. G. W., sekr.; Svensson, J. A.; Söhr, O., kassör. Suppleanter: Andersson, A. G.; Florin, C. T., tjänstern, Klubbens adress; Stadshuset. [38 28] Sällskapet för befrämjande af upplysning och sedlighet i Stoekhotin, Ordf.: Larsson, A. G.; sekret.: Moden, K. A.; kassör; Anderson, A.; ledamöter:cederoth, John; Larsson, Wilhelm; Bengtsson, R.; Danielson, Hj..: Malm, G. E.; Fr edr-ikson, Knut: Sundström, V. Supp!.: Lagerströrn, Fritiof; Johnerz, Carl J.. Sällskapet verkar i upplysningens och sedlighetens intresse samt understödjer sjuka och nödställda såväl inom som utom sällskapet. [3831] Sällskapet för befrämjande af förädlande ungdomsnöjen. Centralstyrelse: Ordf.: von Scheele, Frans, professor; v. ordf.: Lidman, Carl, öfvej:lärarei sekr:.: Eden, A.. Iärare: kassaförv.: [38481 Centrallörbnndet för nykterhetsunder- ~UIl1t, Stina, fr~k:n: Raphael, C,.eclha,. fru; w,ulf-, visning. Stiftadt, 1901; åtnjuter ett årligt statscrona, Ebba, fröken; Berg, Helen, fru, Dalstrom, understöd af kronor. A n d a m å I: satt J: J., öfverlärare, :- Lokalatdelningar-nas ombud: befrämja upplys~ingsarbetet i nykterhetsfrågan och Östermalm: Engstr_om, L., I,,:r~rmna;. Kungshol- därmed sammanhängande etiska, socialekonomiska nien:. Eden, A. lararc; MarIa.: Sahlin, C~clha, och hygieniska spörsmäts. S a m m a n s ä t t n i n g: I~rarmna, Gustaf :Vasa;. Dalstrom, J. J.,?fver: Hvarje anslutet sällskap, f. n. Goodtemplar-, Nalar..; Adolf Fredr-ik: ~lddersporre, C., larare, tionaltemplar- och Verdandiordnarna samt Sveriges Sofia: Nylander, Karl, larare. Blåbandsförening, Hvita Bandet, Sveriges lärares [3832} Svenska Folkdansens Vänner (S. F. V.). helnykterhetsförbund, Sveriges studerande ungdoms helnykter-hetsförbund och Sv. läkarnes nykterhetsförening, Sveriges lärares nykterhetsför- Stiftad 1893, har e:a 300 medl. (intr--afg. 5:-, årsalg. 10:- o. 75:- för ständig). Ordf.: Malm, F.; bund, Järnvägsmännens helnykterhetsförbund och v. ordf.: Klockhoff, H.; sekr.: Berg, Vivian; kassaförv.: Erdman, F.; dansled.: Lund, G.; musikanf.: utser e n, representant för hvarje påhörjadt 25,000- Svenska kvinnors kristliga nykterhetsförbund, Lundström, Elisabeth; klubbrn.: Sahlstr öm, Harry; tal medl. R e p r e s e n t a n t f ö r s a m I i n- Uttringetogde: Baarsen, F.; Uttringehusmor: Jahn, g e n består f. n. af 21 personer, representerande Ingrid. Postadr. : byråchefen Fredrik Malm, Kar lavägen 27. cirka 350,000 medlemmar. S t y r e I s e: Kvarnzelius, S. H., Falun, ordf.; Ekman Carl, Stockholm, v. ordf; Ljunggr en, August, Sthlm, sekr. o. [3833) Föreningen för Iolkhad, adress: Stock- förbundets ledare; Dalborg. M., Sthlm: Strandman, holm 2. Styrelse: öfverståthållare Carl Heder-I' Ernst, Karlstad: Olsson, Maria, Stockholm; Persson, stierna, ordf.; dir. Erik Bergvall, kassaförv.;. byrå- Mathilda, Sonstorp. C e n t r a I f ö r b u n d e t s chefen Carl Broherg: civiling. Nils Fröman, sekr.; IIe d a r e: Ljunguren..August. C e n t r a I b Y r å: byrådir. H. S. Kinmanson; dir. Gerhar-d MagnUS-I Tunnelg. 19 B, l tr., Sthlm, tlf " Norr 19346, son, VI cc ordf.; kaptcn Hugo Moller; professor öppen hvard C e n t r a l f o r b u n d e t s Frans von Scheele och landsorganisationens ordf.! p e r m a n e n t a u t s t ä Il n i n g: Tunnelg. 19 B, Arvid Thorberg. Suppleanter: byråchefen F. 0'1' l tr., Sthlm, C e n t r a If ö r b un d e t s o r g a n: Schager, förtroendemannen C. E. Thörnqvist och Tir'fing, tidskrift för nykterhetsfrågans studium. fru Elisif Theel. I Redaktör: Ljnnggren, A. JONKOPINGS och sällskap, [38 34] Föreningen Bort med tobaken. Ordf.: J. W. FintIing, Luntmakareg. 62; sekr.: John Sundin, Dalag, 62; kassör: K. J. Ekström, Döbelnsg. 29; ledamöter:.johan Sundin, C. P. Höglandcr, A. F. Sten strö m, K. G. Petersson. [38 37) Föreningen för befrämjande af skolungdomens vapenöfningar. (Stiftad '1868.) Ordf.: Toll, K. O.; v. ordf.: Juhlin, J.; kassaförvalt.: Balck, V. G.; sekret,': Drake, G.: öfr iga styrelseledamöter: Nauckhoff, J.; Sohlman, H.; Svedelius, C.; Taube, C. E.; Wassberg, A. Postadr.: öfverstelöitnant G. Drake, Stockholm 14; telegr. adress: Draken, Stockholm; r. t [38 39] Sällskapet för befrämjande af skolungdomens fria lekar. Ordf.: v. Scheele, F. A.; sekr. och skattmäst.: Balck, V. G.; ledamöter: Sager, J. E. M.; Levin, Astley; Killander, E.; Littorin, E. [3846] Landsföreningen för foilmykterhet utan förbud (L. F, U. F.). Landsföreningens syfte är att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med i Sverige nu gällande lagstiftning arbeta för frivillig folknykterhet samt motverka förbud och förbudslagstiftning såsom ledande till moralisk, rättslig, social och ekonomisk skada för individer och samhälle. Expedition: Wahrendorffsg. 6, 1 tro Telefon 17649, 17684, Ordf.: Santesson, C. G., professor; V. ordf.: Ceder-borg, Allan, dir.; verks t. ledamot: Magnusson, Gerhard, dir.; öf.riga medlemmar: Branzell, A., öfverlär.; Ernberg, K., förste pastor; Hedenius, L, öfverläk.; Hårleman, G., polismäst.; förste sekret.: Ring, Herman A., red. [3847] Svenska Sällskapet för Nykterhef och Folkuppfostran, det år 1837 stiftade Svensk" nykterhetssällskapet. Ordf.: Widner, N.; v. ordförande och skattmästare: Sandell, N.; kapitalförvaitare: Almquist, V.; sekreterare och byråförestånd.: Mannström, C. O., byrå Ostra järnvägsgatan 16, 2 tr, JURIDISKA o DYRA HAMN GATAN' _

18 Yendelsberg, 5. Med.dastetländskt eltevosocialt Jl~yfte: J \ [38~91Nyk'fJ!..4tt arme!l.i hetj.~ultmafi, cr N., j ~[3858]. Nationaltempla~ordeJ) Sveriilesh.natlo al: l REtg~~!p~s~:.~ 9~ ;.tu 76 9~, rjior!'f--: ~89 66.( Sekr.; J l', r 11/' d;>\~mpel;r ~fl.'l'p 11,)(I,f I l' ~ b ~ rr LU9grv~~'fG.,~'FIlI/! 9.~;<li.,as,s~r:A;n"ersson, Utgör ert 'salnm\lnslntrling 'melldu';'templarot enjb, Ott,<>, 1rung~~~I~ d: u~p~aj'styr;elsej!1edl.:(t. O.) och Nationalgodtemplarorden (1'iJ'.oG~'T. :) " E~g'uni~, ~.,~i.,~n.,qskar;. Axen" ~. E,;~onstitl'erad 1922'i, ot~bro. om'fäti>\r:'iiij.?9 dil,. Nilsson, Anna. striktloger- med -1059',lokalföreningar' och '4:j; 9~ ;(, ftll'reflb;'i.ll~lf'~fll~jl,~i'~it:l nxk11'1,"!l-e~, hu!-:ud: niedl,;arrit219 batntemp,,~"med 't3,2~: medl.'" In,,-! S3"UO, ~.ldj'tj t(\~ -' :!,. l,wpea :~J" I): \ ''', ~ ) 'alles 59,072.' "", r"',,,).,-,1..' f<.~,"h,,\'l~.,/. ii\,l. I t, r, "'I;l,,,,,. 1.,,I,." "" 'Ordensrådet: ordenschef: rfksdagsrrian Carl. 'k'-v,,!~fi"jh; fp~lf\1"""s11i,n lnykt~rhetsförbund. man, V:j.s!Alannag.,8,.Stockholmxvice ocdensc]d~ E"p;:!K(lt!sgränd 8n: b., 'Sundbyberg. TIL Sund- riksdagsman Aug. Sävströrn, Bo!ln~~;orde, 'G bybe:r:g1r7;3'1~,\ r 'k'l~r fl tl-. l'.terare: 'folkskollärare 'L. Fredriksson".;V~.-;, ~ v ~,j S:t~velse:"brdfi.:?Hären -Elov., -folkskollärare,' stad; ordensskattmåstare: kamrer' Carl Jo n/'- Tulllnge. 'Nerikes-Tidn., Orebro; ordensstudieledare:"'r.e Ifr il ~ekr. 'o. ex,p.-för,est,ändare:hägg, E. J., Karls- Ju.s,tusElgeskog, Ka,ris,foga;,ord~nspa, r~t~lj1pell~,~';~' gra~l!ji~'j,n"q.,"s,undbyperg.,,f r~. pastor Sven Wennerblad, Forsamlmg~J;iemet~,(, Orfi$.~,)ed'a:möter,:,',Mellström,lA., Segersta, SÖ~Tidaholrn; ordensräd~ifvare:',h,emlrlaiisäg~~i'~~.l\)fj..<t: d~r,te)~~w Bec~'lr.",J.,iL, I S.undbyberg; Heedrnan, Hel~berg, 'Fag!, ~ellnas.,, _ :"!.';ii",,;, (J,: Slglr~d, n~(lrg~hamn;, Sandin, P.' J. Norrtelie; För-lag: Nat,lOnaltelll,Plar-ordens~orlag, W?i~',7, ;o:, Mattsson, Karl, Estuna. Stockholm C, Kammakareg, 27. Kämrer f'rjh't'.jf' rh,t~;rl'1l)l;.{nhh(l : ':'i' 'I'."!'. Lar~so~, Stockh?lm., ".' ~ d":h'nit,",:/i.~} [3851] 'NykterJ;ietsorganisatillnernasi Stockholm Tidningsorgan.,Templ~r.lj:u(lre'1'" I,1l:t~,omme~,l, 'Cenb:aIförsa' ling hvarje onsdag, redaktor Nils Ekberg. Anel, liv,ar- -,}!,'?bnll,.f '.,. I)l.., '.. talsskrift, redaktör, rektor, Justus EIgeskog,.i~SOI'~. StHlaq. l9j)j,,~be,~tå1c,f",n. af; 80 ombud for n~.k- den utger' dessutom julpuhlikatlonenna.rjirlgranen t ter:-\i.~ssalls!<al'en"l.sthlm -och deras. {okala~delnlll' och Julefrid.", e. J "'il 1'" gar~i(l),u')wo),,~syftl!rcpraktiska åtgärder for nyk- Folkhögskolan å.mölnlycke, grun.il terheten.;.;.. "'i. '. ",', ',". dad och med statsbidrag underhällen altna,tional-:,,.'arbetsutskot.t: Englund.rErfk, ordf., adr.: Cel- tempiarorden i Sverige.vupprättades år 1908.,IF,ö.-"n siusgat.vi; Lindegren, Allan; y,?rdf.; Edsman; reståndare. rektor W" Aurell. '. ;"",.",v? Olof, sekr.; Bergström; Joel, 'kassor; Glas, John. "" "". '" 1)[\" h,,,,'11 ': [3859J Stockholms DisIri/dloge af N:a.~io!l"ltelQl1' [lis,52p:;nykter,heissöltskapens' representantfär- larorden. Exped.: Karnmakareg. 27, ö.,g., '2 tro samling" fi Ordf.r Ekman,. Carl; kassör: Eklund, Ordf:: Larsson', Ernst; 've 'ordf.:.:hamm!u:,und,"gunj Oskan.t.Upplysningsbyrånc'föreståndare: Björkman, wir; sekr.r. Söderlund; Emaimel; skattmästare:,"'" A';'lredl Adl'::Tunnelgatan 19' B, 3 tr.. Johnsson, Abbe; rådgifvare: Borgström,'Jo-eJ; OI'..J,'~ denschefens dep.: Holm, C" A.; intendent töl un;'~',i domstemplen: Ahlen, Erik, och, studieledare; pahl!) n,.' ~ Ji31,~~!,r,diskaNyk~er,hetsl)löteIseentralbestr- qvist, C. A.; ölriga ledamöter: Ekner;' ij:"af' ocl~"t rese{utgö~es" af eu ledarnot. frän hvartdera i af de Lundborg. Ahel L.,,'",:;. ",',,,ric' 4,no{!,~, äi,'~ka,lände,rna Svenige, Danmark,.Norge Ordens ulrgdumsve,rksamhe"!"i'isthln1)' ocl:(',..,il\!~nd.,'f,9r Sverige; lärare Ernst Strand- omfattar föreläsningar; skrifning, bokföfhill,'.1'sangl "); manr"1f,,rlstad.,,,!ch musik m. m, för barn i 8 afd. älvensom,'f!,'j.;; julkläder och skollofskdloni!"r)ör de"f~'\liia~i't, '~~'''i [38551 International Order of Good Templars nedan). Ledare: Åhlen.,Erfk. c:," ';fs' (I. O. G. T.), Svertges storloge. Styrelse (verkst. S t o c k h o I m s D i s fr ik t log e s' a/f 'N a,-,~, rådetrteorderrstemplar- (chef): Strandman. Ernst. t i o n a I t e m p I a r o r d'.ep B \I r.,j.f.'f?i,1(o,ii,i, "J. lärare. Karlstadi. l:e 'vice.chef: Norling, N. S., Styrelse:. Andersson, Aug,',,ordf.,; BJprkrn\,?,,A,rl'1~ redaktör;' Gene; 2:e vice ordf.: Lind, H., gross- B...9, VIce ordt.:.anderberg, Gustaf, ~e)<f{iu~!i-.~ handlare;.falun; sekret.rvpranzen,". Oskar, di- strom, Karl, kassor; Olsson,,C"J,. vice,ls~j!.'r";d() sponent,» Stockholm; skattrnäst.; Eklund, Oskar, Larsson, John, ~ice kassör samt Söderst'r?rp"1\nn\l~," direktör; Stockholm; 'kaplan: Danielsson, Aren, S t h I m D 1St.rv-lo g.e s, a f.,,n", T.,l1l O"fG! brandchef;, Västerås; marskalk: Eklund, Vira, so!,,~arhem Ka r Ls r o '.vid,"~.rin:,mij< '~. ';l fru, '.Herrö, Nynäsharnn;-intendent för ungdomsafd.: B 11d o s a m t ä R a m s O.,.Sty"el~e:.~sam1u? Kaelsson, Anders; lärare; Surte; valintendent: ma som för barnkolonien bär' öfvan, "Vid hem-' > Stärner,,Alfr., 'rådman, Köping; f. chef: Kvarn- met beredes sommarvistelse g-!}1art i s.,f9j,:'>,f'!~.tig" zelius,: S.' H.,' Iandshöfding, 'Falun; sekr. expedi- barn frän hufvudstaden. o'" "'1 'J) tion:» Drottninggatan 55, ö, g.', 'Stockholm. I Or. S t h I m S D i s t r!-i o g'e s ", a'f' N:' 'T,'L>0; denschetens exp.:' Karlstad. Arkivet, ordenstid- s Ii m e S t e r h' e m ok a r ls r o v {'d A f.hi yri~k' tll ningens. (Reformatorn) red. o.> för'iagsexped.: p ä B I i d ö, tillgängligt fiir' ord,msmedleriuhar'id':,,~ Drottningg. 55 ö, g.',' Sthlm; tu. 5792,' norr fl. mot lågafgift, från sommaren 19'18.'~r'TI!':1.NorPPf } ~, ",,-' 111_:n~'I.l?,j)(:ur., ';])I:'.J.."",;'; ':'lj:,'\(;j~~rri tprf [a8jj6],'stockholms Distriktloge af Goodtemplar [3861a]oSverigesGodtemplares UiIgdomSfökltuliif;'I( orden'u. Q., G.T.). Expedr.och bibliotek: Tunnelg, (S. G. U.), postadr.: Box 331, Stockholm, 143'-aftl~iIM 19!>-, 3 trr., tu. Norr Drdt.: Ericsson, Eric, 8;368 med!. F ö r b un d s s t y r e I s e:, 0f.Q~. "J ' rnunare.}.tottvägen l, Råsunda; -Tlf. Räsunda 548. lan~skan,slist~n Hennih.g:'Lin~;: Fal1in;:,v. 1 d.t~f2.., Sekr,-,:,.Bladh, Adolf, yrkeslärare, Greftureg , skräddare Fjalar :Astrom,Xanersb6rg; '!tekr::' l!l)j Sthlm, O" TU.,O. >15'07. Kassör: Eriksson, A. C., genjör 'Yngve Hagberg, NYl).äsl1!lI1'1n; fv. ~elfr.': I. boktryckare, Kungsg. 86, Ltr. "TU. Norr5fJ2 73. skollårare Nils Nilsson, Mjölby; 'kass'(jt-::;vegk rl Intendent,för; ungdomsverksamheten: Andersson, Ivar Filling, Stockholm; 'redåktiir John :sa,.' GUStl' E., snickare, Margretelund, Kungsholms Karlstad; Köpman John 'Månsson!'M,ahhö':,.:l'HV,111.1' Villastad.s: Til. Ulfsunda Q44. Valintendent: Glas" Förbundets organ:' iunga 'tånkah;'(fjjdilq.i) 'if John,,järnvägstjäitstem.,.Värtan. TU, Värtan 170. Redakt~r:' John Sand~!l':,.l{~r:rst~~;"l "M?ieqi Studieledare:,~;1.öni1bevg,.-John,assistent, Parm- Blomqvist,,Oscar M., -Lidköping; S" G"IV,.. I mätareg. 13 vänst.". TU i' " lags-a..b.. Li.dl>,ii.pJng.' '''f! IJ"'g' SHOK:RÄM~: INDPSTRI'f\: ;gfj:{jib<!>:rj:' t.' O R ~".B_.R..O~

19 [3861b-3888] D. Föreningar och sällskap. [3861 b] Stockholms distr. al S. G. U. Ordf.: Harry Magnusson. Flemingg. 46, Stockholm; sekr.: Thure Lindqvist, Experimentalfältet. [38 62] Sveriges blåbandsiörenings centralstyrelse. Ordf.: Byström, J.; sekr. o. kassör: Eriksson, Helmer; ledamöter: Holmberg, Axel; Ljunggr en, Elof; Berglund, A. E.; Pettersson, J.; Persson, Mathilda. [38 65] Vita Bandet. C e n t r a l s t y r e I s e: Ordf.: Sandström, Maria, frkn; sekr.; Rathou; Emilie. fröken. E x p e d i t i o n: Smålandsg. 2, 3 tr. TIf , Norr Ostermalmslöreningen al Vita Bandet. Ordf.: Rathou, Emilie, fröken; sekr.: Symonds- Ohlin, A., fröken; kassör: Wallis, Arla, professorska. E x p e d i t i o n: Smålandsg. 42, 3 tro Södra föreningen al Vita Bandet. Lokal: Kocksgatan 24. Ordf.: Redin, Harriet, fru; sekr.: Litzen, Alma, fru; kassör: Johnsson, Augusta, fru. [38681 Nykterbets-Orden Verdandi (N. O. v.i, S v e r i g e s r i k s log e. Ordf.: Törnfelt, J., redaktör, Västmarmag. 20, Sthlm, tlf. 2973, Norr 24378; sekret.: Nyberg, J. S., Agneg. 12, tlf. Kh. 920; valledare: Eriksson, K. G., Box 816, Ludvika; ungdomsledare: Karlsson, Aug., Box 315, Enköping; studieledare: Andersson, Anton, Torshälla; kassör: Forse!!, Alb., Dalag. 74, Stockholrn, a. t. V S t o c k h o I m s d i s t r i k t log e. Ordf.: Carlsson, Anna, Jungfrug, 41 B, Sthlm; sekr.: Nyberg, J. S., Agneg, 12, a. t. Kh [ Svenska Postpersonalens Helnykterhetsförbund. Bildadt 1905 i Göteborg som sammanslutning af rikets postala nykterhetsföreningar. Dessa mottaga, som medlemmar, i postverkets tjänst anställda män och kvinnor, oafsedt deras tjänstegrad. S t Y r e I s e: Ordf.: Erik Blomberg, postmästare, Göteborg 11; v. ordf.: E. Zetter lind, öfverpostiljon, Sundsvall; sekr.: O. E. Westlund. förste postiljon, Göteborg 3; v. sekr.: J. Bergström, öfverpostiljori, Malmö; kassör: I. Blomberg, förste postiljon, Göteborg 3. [38 72] Postpersonalens NykterhetslöreninII Stockhotm. Ordf.: Andersson, P. A. Sthlm 3. V. ordf.: Krantz, G. A., Sthlm 1. Kassör: Lönborg. P. G., Sthlm 14. (Nytt val i Febr.) [38 73] Stockhotms Studenters Nykterhetsförbund, "dr. Centralförbundet för Nykterhetsundervisning. Tunnelg, 19 B. Ordf.: Laurin, L, fil. kand., Djursholm; sekr.: Skogh, S., amanuens, K. Socialstyr elsen; kassör: Benner, Sven, Allevägen 17, Äppelviken. (Nytt styrelseval i fehruar i.) [38 78J Stockholms Good- Templars lörsta byggnadsförening. Styrelse: Ahlström, Aug., ing.; Andersson, A., urmakare; Schreuder, Frith., fabrikör; Schmidt, Edm., vaktm., v. värd; Strangert, 'V., posttj.man, sekr. [38 79] Katarina tempiares byggnadsförening u. P. a., äger Ordenshuset Kocksgut. 24. Kassör:.Engber g, Arvid, Erstag. 22. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [38 80] S mlundet Svenska Frälsnlngsarmån, Nationell armerör else, bildad 1905 för att bedrifva kristligt och socialt arbete inom landet. Styrelse: ledare: Swenson, A. Kaleb, öfverste, Stockholm; ordf.: Johanson, Alfr., byggrn., Upsala; ledamöter: Almkvist. E. G., major, Stockholm; Anderson, A., kapten, Upsala; Hiertman, K. W., fabr., Stockholm; Lundmark, Alfr., fabr., Upsala; Sundberg, W., handlande, Mattors; Moe, S., kapten, Jönköping; Pettersson, N. E., stabskapten. Stockholm. [38 81] Sällskapet till arbetsliitens belrämjande. Beskyddarinna och ordförande: H. M. Drottningen. V. ordf.: af Ugglas, E., f. von Hermansson, grefvinna; Hammarskjöld, A., I. Hellman, fru; Blomstedt, A., f. Blomstedt, fru; Fock, Malin, fröken; Carleson, S., f. Sabelström, fru; Sutthoff, A., I. Skogrnan, fru; Reuterskiöld, Dicken, f. Wachtmeister, grefvinna. Adjungerad ledamot: Falkenberg, L., friherrinna, f. Ekman. Sekr. o. kamrerare: af Ugglas, S., grefve. [3883J Svenska slöjdföreningen. Ordf.: Möller, C.; v. ordf.: Tho ren, Th.; Paulsson, G. (direktör); kassadirekt.: Nachmanson, A.; Upmark, G.; Lagerström, H.; Bergsten, C.; Wahlman, L. 1.; Hiortzberg, O.; Lyth, P.; Stubelins, Th.; Tengborn, L; Hald, E.; Gullberg, E.; Wetter-gren, E.; Wästberg, C. (representant för Handarbetets vänner); Hultkrantz, A. (reprensentant för' Sveriges Industriförbund); Anderson, G. (representant för Handelshögskoleföreningen); Sohlman, R. (representant för Kommerskollegium). [3885] Föreningen Handarbetets vänner, Kungstr ädgårdsg. 12. ör pen Ändamål: den svenska textilkonstens utveckling i konstnärlig och fosterländsk riktning. Föreningens styrelse: Leijonhufvud, Märtha, fröken, ordl.; Brahe, Anna, grcfvinna; Köersner, Hildur, fru; Reuterskiöld, Dicken, grefvinna; Loven, Augusta, fru; Zettervall, Ellen, frn; 'Wästberg, Carin, fröken, verkst. chef. ' [38 88J Stockholms arbetareförenhig. (Teknologg, 5, n. b.) Stiftad Ordf.: Lindvall, J. V. A.; v. ordf.: Winkrans, Werner; sekr.: Kindberg, J. W., och Davidson, A. L.; kassör och vice värd: Gardelach, Otto; bibliotekarie: Ståhl, S.; vice funktionär: Holmberg, A. G. Kassörens och V. värdens expeditionstid: månd. O. onsd. kl e. m. tisd. torsd. och fred. kl. 6~7 e. m.; tjf. Norr U n d e r s t ö d s f ö r e n i n g. Stiftad Ordf.: Moreus, J. W.; v. ordf.: Grevenius, Anders; sekr.: Ståhlberg, John; kassör: Gardelach, Otto; utan funktion: Ståhlberg. Lisa, fröken. S j u k- o c h b e g r a f n i n g s k a g s a n. Stiftad Ordf.: Davidson, A. L.; V. ordf.: Holmberg, A. G.; sekr.: Kindberg. J. W.; kassör: OhIson, Otto; femte ledamot: Andersson, J. A. Kassörens expeditionstid: rnånd., onsd. o. lörd. kl. 6-~ e. m.; m. Norr T i o-ö r e s a I d e l n i n g e n. Stiftad För beklädnad åt fattiga barn. Or.df.: Rubenson, Abr. v. ordf.; Palrnqvist, J. E.; sekr.: Kindberg, J. W.: kassaförvaltare: Morens, Selma, fröken; vice kassaförvaltare: Kindberg. Elisabet, fröken; kontrollanter: Kindberg. Maria, fru; Grune, Ellen, fröken. Om föreningens Iöreläsnlngsverksarnhet, se [2405J. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

20 6. För ve~~1'iskla:]!iligä('ene'tr;k'illhi'~~llaintressen. 'i'[b890...j390gj:: [:te'i!iljpl''al<lrellöilcgel';!<sllie'khöhi1sujrarll'elai:lihem. 'ter: Cederst;öril, IU'lIa'lilnl~rst~dt!;1N. E.;!!Rdi,t;;k (SiJ)yi1eg\,l~h I;oe~!&'!Bi'Qch 52''NJ&,'B;,a>W6 31; A~;I;Ro.osval, 'J:; "Upmark, G.' ".rlf. :11' II. :f)if', samfltffei!tlt"'23., ""Ji!l27,JJ-Fle!1'tin!1:'g\'79;"Uplandsg; il" f.:',', I' ",,.r, l)" 91?1\1~1DB).d"ifIihch _ 0sc'är;~orar!;:"HirsCh,' l\'xei, [39011 Svenska VJtlerhels~"mfundel..... s'ek ;J!~l'~l;e'llRöss~nifer,t:'Wendeli".f,ru';.l;ag~rstedt, Ha:i' till' upp}'lif( åtf'utl!i~~:'\ '~la~sisj{»' ~v?rj~k~ M." Aftlies\~fi'oii,en""::s~tge',ld~'l\.I, lalfred: prokurist, '.: Iattares verk I Yf'tep~IsapIIgt,tIlif,,~dss.ta~!~n4e, upp;;,.n,j{.m,ln ~",.,j.,.,k J.H I lagor. Åtnjuter statsanslag.' De '~edan' 19l0'utkonf"' [38192],Före'ninge'o', föl' arbelaresk,3>d'd. Ordf.: May,' rnaride 'publikationerna 'utdelas J:?: g<!~~paldri'eji:~öf;.vpror:dfl:;,ipalrite, Sven;' direk-' mot resp. års;:lfgifte". "Ugift: 'till inedlemmarnä1 10 å 2,q }<r..-rr.~r tor;l"'elo"'! -Furst, Th.,"byraohe!; andre sekreterare: eller 300 kr. en gång '~or alla. Medlcrosanfal~n't, Odelstierna, E., byråchef; kassör: Ostr and, David, 1,200.. Nya mcdlernrriai- anmäla 'sig Iios,osckreteb.yråchef. Utställ?iIlg Birger.jarlsgatan 3:. _Fr ltt 'raren, ad~. Nobelbihlioteket, Börshu,s~t.,..,?,~,'l,J 7~! til},l ;I?!l' "l!!,pp,e" J Q~~!'At,? lq,<;l " 5-8,,ofpga Styrelse: ordf.,. Sylw.an, _0., prof.,,:.. ordf.:.lhara, 1,-1.. 'Ijo~i,," '. H.' ".'., m, jul!),,,,. Lamm, ~., kassaforv.: d?c." WIJk; se.fr.., Gr9I)bla~. Hl." gr'dsshand!.; Cn,,~Ibli9tek:, 'öfriga 'ledamö- [3893] FÖr-llniRllen Egel' Koja (u. p. a.), stiftad ter: Berg, R: G:son, doc.: Blanck, A.I prof.; Böök. 1903\'lJtal"itill åndarnål af t bereda sina medlemmar F;, prof.; Cederschiöld, G:, prof.s-karttcldt, BilA!, \ nlc;~igli1!t"'. 'til f!".rskaffasilt,e-gnahem, helst i, Sv. Akad:s sekr.j Noreen, A., prof.j. Söderberg~.v,~ Sto?eko!j'ölins.otngIfnihgarJ"!ntt.-afg,'10 kr. årsafg. fil. dr; Wieselgren, O.; bibliotekarie. 2 kr,ljafiife<'mihst,l"kr.i ~ månaden; Kassör: Gross;'.,' c,i'~,;."<~ Fre'dt!{ kam"el',<ll! r :«.,,,"..' I.,[3902] Hlstortska Jdrenfngen. (Adr, Kungl.,~iRl!o- Postadress: G:la Brogatan 21. teket.) Ordf.:Clason; S.; sekret.: Tunberg.. S,;, lh1fu1?'hl';"..1,!,i'19.;.. 1, " skattmäst.: Brulin, H.; öfriga styrelseledamöt~r,~ [38 9a],Samfundet for J!:embygdsvard. Annerstedt, C.; Eden, N.; Hallendorff, C.; wrangel. "'",o ~ ;' Malmtdrgsg.' 10;, H.; Höjer, T.; två, platser,)vakanta.'j(f. ~, Ordf.: Starbäck, K.. lektor; sekr.: Åkerlund,. " ~. " q)j :, <: J'i~l!'":J arkitekt;,,,,kat.t,må~,are: Waldenström, J., [39"03] Rellglonsvetenskaptlga Sällskapet,1,'Sto~kad"9ka,t.,j,',)", ',; (. holm. " " -:", i.':' J', I.'.;',r" q'j i. ',",,' (Stiftadt den '11 mars 1906.) ',II.ii!,[~~,,!\~Jl"e!lelkla&~ens /Riksförbund (M. R.) Sållskapets högtidsdal'l. är Fehr-Ryd!?ergca~ge.,.1 I ärj el'lll'politiskt neutral: torganisation för den eko- den 21 Sept. Sammantraden~ hållas Sto~t()rget\'41 nomiska iinedelklassen>j till skydd, )för dess sociala Storkyrkans Församlingssal;' I,regel hvarie- månad',och,l,lekbnomiska;fihtressen. I Okt.-Maj. 1.. ~,.'u:ld '_l?,,, 1'1 "Adress: Skeppa reg. -7, 4 tro " S t if r e I s e:' - ]l. " I": :I;!'Jbnd:! '.j; Tlf;i705..<J9, Nor-r ~.,;,! l kl '1 -r; HJJf'(!."':ll,) IStiYrelse:- Al v.tlöwenstern, ordförande; friherr-, Ordf... dr Lmdsk~g. sekr,.0. [o }oh!"ast:,;,,n,j1;) innan H. Djurklou, skattmäst.; marinintendenten nard, BIrger~ pastor, Wahlstro:", Lydia, fil~d~: av l:a gr. E. Hansell, V. skattmäst.; kapten O. F. "'Ii e t en s k a p s n a m.n d~j" l" a", Strokirk, ",,,\,)n:.,.arkitekten q. Pettersson; Iär.ad], Lindskog. H. J. orar..(a:hlberg, A., v. ordf.c- J;Ii,uA'",~i'~t'i;gren., '.', Göransson, N.J:: Hammarsted! N. E.~'Lin~blom,... ;.".' C. J.; Pfannenstill, G, M.; Roosval,,J.; Sahn,'ill.';' ij:[3$"7)"'skan~bet"larna~, Fören,ing; Arsena~sg. 4, Segerstedt, T.; Söderblorn, 1>1.;"Wahlström,,-L.';':, SI9PkJ{ölrn:'15: 'tlf', 2525;',2526. Styrelse: Marc. ' r '. ". bll~j" Wal!imberg, ordf,', H., Tarnm; D. Broström, N. [39041 Samfundet S:t Erik. Verkar föd)be;,: Wirll{ler;' v" ordf.;' öfrfga 'ledamöter: B. Almgren. vurand et af Stockholrns. 'minnesmärken I samt! för E: "B6tnsttöm; 'A. 'Bcrgcngrcn,,E. Berggren," H. Illgodoseendet af historiska och 'konstnärlig", Bäckström, I. 'Cassel, G. Dillner', E. Fr-öberg, E. kraf vid hufvudstadens. omdaning ochoutveckling., Hjorth, A. Krook, F. Lambert-Meuller, H. Leffler, Styrelse: prof. W. Leche,.ordf.j. kanslirådet A_i J. Manncrheim, A. NerelI, E.,Nordendahl, H. Lindhagen. v. ordf.; hofintend...gustaf. fuindgr,e,rl;o, Nordensoh,' I. -Palmc.' i,"rabenius; M. Ramel, G. arkivarien Joh. Flodmarkj-,arkitel\ten','PelJ: (;).0' Sandström" G',' Se'derholrni E. 'Wehtje." Sekreterare Hallman; dr Otto Janse; dr G. Upmark, sekr.,o. oc.l;).,~hef::f9r'f?,;-en!iige'}sbyrå.kapten E. Nordlund. kassaförv. ' """, ::", 'W" 'I i!;',tt, [38 98 bj Odlingssällskapet Stockholms omnejd. [39 05) Svenska.Natursbddsföf,e~inf(~'}. lf>oto 'Myntgatan ',4", n:,' k t. h.'. Sekretariat och arkiv; Salviignänd 3',,4,.)tF. 'l" Sttfelse: IustitierådetP, von Seth, ordf.: fröken Beskyddarinna: H." M. Drottningen;.. I,ö,u'ji' Anna" Åbergsson, V. ordf. och verkställande ledä- Förste hedersledamot: Prins' Eugen, möt; civtling;' Sven 'Bergström, sekr.; redaktör Styrelse: Sernander, Rutger, professor, ordf.; G~staf Ahlbin;fru Margit Pettersson. f. Daniels- Starbäok, 'Karl, vice ordf.;'ii'iögdami ljillor,.lsktutsom. kap~e!1 Sten,D.ehlgr~nj,.b!,~ndforman Adolf ställ., sekr., adr, Dalagr- 74 B,'4> tn.; 13ehm;,Alarik,' Edberg:,herr A,. Gustafsson; civifing. Erland Hed- intendent" skattmåst. adr.: Skansen: Almgreo;flMil'J ström; arkitekt!,einar, L:son, Rudskog och fröken' kansliråd; Forsslund:, Karl-Erik, f6iifattave;; GalVe~l Ingeborg,~~hage~...''''.. lin, Axel. öfverdirektör; Grönherg;.'Gösta, docents '[Koloniträ!!g~rdarpa~ Förlazsaktiebolag, 4, Mynt- Hesselman, Henr., orofessor; Kempe, Carl, döit-, galan n, b. t.. h., RIkstelefon nant; Klernrning, -Wilh., arkitekt: Lindhagen. AIb.,! ' ",.,. kansliråd; Nordström, Karl', konstnär; Osvald; 6'.1 För vetenskapuo.a eller kulturella Hugo, fi!.'lic. ", l, '''~1\J<IlIJ',tl'\~'.'llnJ,,., :. Ii, /. _ t1 {, _,J ~rhl\'11ui~bnn,,,'.,.' intressen. r39 OG] Personhistoriska', 'samfundet: ljo~""'jh.l.1i,1 p I' l., (Adr.:,Riksarkivet.)' 'i),rnd:j% ;~~01 'Stockholms högskoleförening. 'se [22 02J. Stiftadt 1876 för främjande af' geneal'ogisli';l bi.,,' : ". ",.... grafisk och heraldisk forskning; utger dels.»hand- [39:'00] Svenska Iornmlnnesfärenlngen, Ungar>, dels sedau 1898 IPersonhistonisk tidsk~ft,0rdb 'Janse, 0,.; vice ordt.: Salin, B,; sekr.: (4 häft. årl.). Ärsafgift 15,k,r,:,(II,}" _il..~ ',IJI Arne. T. J.: kassaförv.: Eckh~ff, E,; str;]ls.eled~,!!~!!!!g,'eg...l..jh. ar~ivnå~;'l,s!!,r,elel'åje; ats:s-ol~j~" &.1 \R<D{S'E\N:l][JNiD'Bf~';~~~~,.R

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3579J D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. l. Religiösa (kristliga) '" [3571-3612J 2. Till hjälp åt barn och värnlösa [3616-3640~ 3. T~ll st.~.df~r sjuk.~ eller v~nlott::de [3645-36,96

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

'D/Föreningar. ...:n Ri,ks.24 93';'Allm.295:t2~Ordf.: Malm, O. B.; B a rn.h e m-me t: och sällskap. j~~~_t~ri{'fits~:j,~~n,'-?

'D/Föreningar. ...:n Ri,ks.24 93';'Allm.295:t2~Ordf.: Malm, O. B.; B a rn.h e m-me t: och sällskap. j~~~_t~ri{'fits~:j,~~n,'-? 'D/Föreningar och sällskap. (~li(,;;t!~r~i~'ii;~,{:~ii~j;;;;;:;;;; 4. 'Till hjälpåtb,eböfvllrrd~, illllmänhet :.., :. ;;. :Me~ifi(osteriijn;dskl' :eljer.'s()~i*lt.syfte (humanitära sträfvanden, folkbildniug;,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén

Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bilder till Svensk Frikyrkolexikon - Frälsningsarmén Bild Bildtext Byline Emblem Frälsningsarméns emblem vapen Fanan Frälsningsarméns fana Fatmomakke Frälsningssoldater, Bagare Frälsningsarméns Bönekåta,

Läs mer

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N

Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N Smålands Open 1 2014-03-15 Kalmar F11-27N : 3 # Grade Club 1 2 3 Wins Pts 1 Linnea GRÖNBERG 6.kyu Kalmar Budoklubb 2 Nelly SANDBLAD 6.kyu Kalmar Budoklubb 3 Jenna NYSTRÖM 6.kyu Kalmar Budoklubb 7 2 17

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros.

Flickor 13. Linnea Andersson. Thelma Carlsson. Ellinor Aurell. Thea Petersson. Tanya Rajkovic. Nellie Erlandsson. Nellie Malmros. Flickor 13 Thelma Carlsson 200m, 600m, längd Linnea Andersson Båstads GIF 60m, längd Thea Petersson 60m, längd Ellinor Aurell Ängelholms IF 600m, 1500m, 200mh Nellie Erlandsson 60mh, 200mh Tanya Rajkovic

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html

file:///c:/vikfri/mangkamp2014/windathletics/mangkamp/smim_resultat.html Sida 1 av 10 Resultat SM i Mångkamp 2014 SM i Mångkamp 2014 MÄN TIOKAMP 100 M LÄNGD KULA HÖJD 400 M 110 M H DISKUS STAV SPJUT 1500 M POÄNG 1 Fabian Rosenquist -91 GoIF Tjalve 11.41 7.17 11.90 1.92 49.31

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2009-05-11 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 11 maj 2009 kl. 19.00 i Restaurang Chaplin, Vendevägen 85A,

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén

ADRESSBOK. för Svenska Frälsningsarmén ADRESSBOK för Svenska Frälsningsarmén 2011 2012 CENTRALT CHEFSEXPEDITION Adress: Bruksuddevägen 22 Tel & fax 0322 700 31 441 91 ALINGSÅS ARMÉLEDARE Överste Göran Andreasson Tel & fax 0322 700 31 Bruksuddevägen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

RESULT GOLDEN ARM 2015

RESULT GOLDEN ARM 2015 RESULT GOLDEN ARM 2015 7. L-G Fahlborg Dalabrytarna 8. Mats Lundqvist Arvidsjaur 9. ReijoYllitalo Hedemora LEFT Sub junior 1. Amanda Kristensson Skåne Armsport 2. Karla Gullberg Rauk Arm 3. Feliz Horste

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Resultat Lillhage Cup 2008 försök

Resultat Lillhage Cup 2008 försök mhtml:file://\\sskansli\ss (e)\ss\tävlingsgrupper\tävlingar\res... Page 1 of 6 Resultat Lillhage Cup 2008 försök Resultat Totalt - Officiell Tävling Lillhage Cup Utskriftsdatum 26 april 2008 Tävlingsort

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Telefonlista för Tre Stiftelser

Telefonlista för Tre Stiftelser Telefonlista för Tre Stiftelser e-postadresser efter modell: fornamn.efternamn@trestiftelser.se Ledning och administration Direktör Monica Berglund 70 42 601 0705-11 75 70 Ledning Marie Bernhardsson Enhetschef

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer