D. Föreningar och sällskap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D. Föreningar och sällskap."

Transkript

1 [ ] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [ ] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [ ] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [ ] 4. Till hjälp åt behöfvande i allmänhet [ ] 5. Med fosterliindskt eller socialt syfte (humanttära sträfvanden, folkbildning, nykterhet, förbättrade villkor) [ \)8] 6. För vetenskapliga eller knlturella intressen [ ] 7. För konst, musik eller sång [ ] 8. För kår' eller yrkesintressen. Ekonomiska och nationella sammanslutningar I politiskt eller kommunalt syfte [ ] 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar [ ] 1. Religiösa (kristliga). I D e U n g a s F ö r b u n d s f ö r k r i s t I i g t a r b e t e s t y r e I s e. [3571] Sällskapet för främjande af kyrklig själa- Levander, E., ordf.; Rang, Elr., v. ordf.; Ahlvård. Ordf.: Nilson, Sven;v. ordf.: Wernstedt,,berg, K. J.; Andersson, E.; Hellden, G. A.; Hå- C. L.; kassalörv.: Edman, _C.; se~rct.: Jon~son, l ka~sson~ A.; JRhnsson, Sv.; Lindgren, J.; Mon- Arthur, pastor, a. t. Bl' öfnga ledamoter:ltelllls, K. J.; NIlsson, J. M.; Olsson, C.; Persson, Alm, C.; Hökerberg, E.; Krafft, P. J.; Lagerkranz, P. K. J.; Lindberg, J.; Olofsson, c., Hamberg, J. C.; Suppleanter: Dahlberg, N.; Malmquist, Err.; Ilcgberg, G.; Winberg, 1.; Ström, T.; Roswall, A Wallbom, O. Hj.; Åberg, A. M i s s i o n s i n s t i t u t e t å J o h a n n e I u n d: l3573] Samfundet Pro fide et ehristianismo. För utbildning af arbetare för den inre och Ordf.: Thulin, G.; v. ordf.: Larsson, W.; sekrct.: yttre missionen. Nilson, Sven; skattmäst.: \Vernstedt, C. L. Ledamöter: Sonden, P:; Norrby, J.; Källander, J.; Olsson, C., rektor och husfader; lärare: Löv- TU. Ulfsunda Hallberg, H. E.; Edrnan, V. gren, O.; Lodin, Sv.: Unest am,. G.; husmoder: Skriftutskott: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Montell, W. Svensson, Anna, fröken. Skolutskott: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Nilson, S ven S k a B i b e I i n s t i t u t e t v i d S ö d e r- Sven. t ä I j e: [35 75] Svenska bibelsällskapets kommltte. Sällskapet stiftades Nuv. stadgar af Ärsafj(. 2 kr. Ständiga ledamöter 50 kr. Ordf.: Hammarskjöld, K. H. L., landshöfd; v. ordf.: Petersson, G. A., president; sekr.: Beskow, F. A.; skattm.: Thulin, G.; ledamöter: Söderblom, L. O. J.; Landquist, C. A. E.; Malm, O. B.; Wall, C. J. A.; Kjellberg, J. C.; Widner, N. [35 79] Evangeliska Fosterlands-Stiitelsen. (Exped.: Mästersamuclsg. 42, öppen alla söckend. 10 m.2w. m.1id. Föreståndare: Rinman,.l,; lärare: Cramnow, G.; Landgren, K. B i b e I k v i n n o h e m ffi e t: Föreståndarinna: Cromnow, E., fru. [3580] Ev. Fosterlands-Stiitelsens Boklörlag A.-B. (Mästersarnuelsg. 12. Kontorstid 9-5.) Styrelse: Nilsson, J. 1\1., verkst. dir. Ofriga ledamöter; Levander, Eskil; Silfversköld, August; Olsson, Carl; Hylander, N. -3.) Tlf. 2'193, Norr Ordf.: Åberg, A., [3582] Allmänna Svenska Missionskonferensens redaktör; v. ordf.: Levander, E., öfverlärare; öf- Arbetskommitte. r iga ledamöter: Andersson, Aug.; Andr en, Carl; Tillsatt af den i Stockholm den sept Hasselrot, C. A.; Hedlund, C. A.; Hellden. G. A.; hållna konferensen af ombud från sådana organt- Hylander, Nils, Dufbo; Håkansson,.T., Svaneber g: sationer, som verka Iör Guds rikes utbredande Johnson, Sv.: Karlsson, Joh:s; Lindhoim, C. E.; bland icke-kristna folk, har till uppgift Lindmark, E.; Nilsson, C.; Nilsson, J. M.; Olsson, a t t samrnanfö ra och offentliggöra statistiska Carl, Johannelund; Persson, Nils, Grytterud; Pers- meddelanden från dessa organisationer; son, P. K.; Hang, Efr.; Wallbom, O. Hj.. a t t främja heröringen dem emellan, genom Sekreterare: Åberg, Sam.; Dahlberg. N. att till deras tjänst, dels utgifva sådana publika- Ve r k s t ä Il a n d e u t s k o t t e t. tioner. dels i öfr'igt vidtaga sådana åtgärder, som kunna gagna deras syften; Levander, E., ordf.; Hellden. G. A.; Hylander, a t t ntaninkräktande på de särskilda orga- N.; Lindholm, C. E.; Nilsson, C.; Nilsson,.T. M.; nisationernas förbindelse med andra samlund Olsson, C. eller sällskap, representera de gemensamma svenska missionsintressena inför världsmissionskonfe~ D. U. F:s C e n t r a I s t y r e I s e. rensens fortsattningskommitte och andra in. och Olsson, C., ordf.; Rang, E., v. ordf; Levander, utlandska korporationer, gentemot hvilka behol- E., v. ordf.; Dahlberg, N.; Hagner. J.; HåkanS'j vet al en sådan representation framträder. son, Agnes; Hellden, G. A.; Johnson, Sv.; Malm-.. qvist, Efr.; Nilsson,.T. M.; Äberg, A.; Åberg, Sam. L e d a m o t e r: Suppleanter: Karlsson, Joh:s; Landgren, K.; För Evang. Fosterlandsstiftelsen. missionsdirek- Andersson, Ester.. tor Joh. Lindg,.r_e,n c. _ JÖNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ HAMNGATAN 15

2 iii 1., Religiösa (kristliga). [35'82-35{)4] För 'Fören. för Israelsmissionen, pastor Hj. missionssekr.; Hellström, J., redaktör. Suppl.: Stenherg. l' Ollen, N. P., redaktör; Rosen, Aug., pastor.. För Helgelseförb. disp, Th. Ericson. Inspektor; J. Nyren, missionsförest. För Kvinnliga Missionsarbetare, grevinnan Eli- Föreståndare; Mosesson, G., fil. kand. sabeth Mörner. "" Lärare: Backrnan, L.; Wisborg, S.; Håkansson, För Svenska Alliansmisslonen; missionssekr. J. W.; Blomberg, G.; Nyström, Bruno; Walfr ids- Adolf Thomander. son, R.,Fö,':- svenska Baptistsamfundets Mission, redak- Sånglärare: Södersten, Ax., direktör. tijr~,:.t. Byström. Läkare: doktor E. Weisner. '(jfö,r. Sv..Jerusalernsförcn., prof. A. Kolmodin. Vaktrn.: Kvist, A.,,,För.Sv, Kyrkans Mission, kyrkoherde Axel Ihrmark. [35 88J Stoekholms stadsmission.,)"ör Sv. Metodistkyrkans Mission, dr K. A. Jans" Ordförande: Montell, V. son' 'I ' Vice ordförande: Blornqvist, A. ;,FÖr Sv.' Missionen i Kina, missionsföreståndare Missionsföres!.: Thysell, Sam. E'. Folke. '" " Skattmästare: Magnusson. K. G. För Sv. Missionsförbundet, missionssekreterare Ofriga ledamöter: Jansson, E. A.; Johansson, J/E:, Lundahl. E.; Lindskog. F.; Magnusson. K. G,; Mörner, A.; För Sv: Mongolmissionen, fröken Anna Roos. Norberg, Frit.; Påhlman, H. E.; Sjöholm, A. För Orebro Missionsförening, pastor Efraim Borgström. [35 89J Stockholms Evangelisk-Lutherska Mis' Ordl.: missionsföreståndare E. Folke. sionsfilrenlna, Sekr.: missionssekreterare J. E. Lundahl. Expedition, öppen onsdagar kl f. m., Hassaförv,: Th. Ericson. Jakobsbergsg, 45. Tl!. Norr 8848.',", Pressombud. missionssekr. MartinWestling. Styrelse: Lindholm, C. E., grossh., vice ordt.]. Statistiker-: professor K. B. Westman. Silfverskiöld, Aug., direktör, sekr.; Ljungqvist, 'Exp, 'io, Barnhusa. Stockholm C. Aug., fabrikör, kassör; Dahlqvist, J., målarmästare; [35 84] 'Svenska kyrkans missionsstyrelse. Ordf.: Ärkebiskopen; vice ordf.: Ribbing, G.; ledamöter: Danell, Hj.; Clason, F.; Hogner, C. V. G.; Kolmodin. J. A.; Arnbrosius, A. G.; Missionsdirektor: Brundin, G.; sekret.: Dahlquist, J. G. N.; Perman, S.; Sandegren. H.; ekonomidirektör: Ambrosius, A. G. Misslonsstyrelsens adress: U p p s a I a. [3~ ~51. Stoekholms centrala diakoniråd, Or'df.: Hofpredikanten J. Källander. Arbetsledare: Kyrkoherde Sam. Thysell. Gabrielsson, G. N., grosshandl.; Kilander, F.' F.'; fastighetsägare; Montelius, K. J., pastor; Olsson, C., rektor; Sjöström, O., fabrikör; Str ömstedt, P. A., vaktmästare; Thornander, Ax., fahrikör. Predikolokaler: BetIehemskyrkan; Missionshyddorna vid Hagag., Bergsg., Rosenlundsg, samt Harnmarbvg. 15., Predikanter: Holmgren, A. 'F.; Andersson. N." Ungdomsföreningen.De Vå'r'3:~" Exped.: J akobsbergsg. 45'. Ordförande: Källkvist, N. [35 90] Lapska missionens vänner. r öreningen stiftades af prinsessan Eugenie år " [35861 'Svenska 'missionssällskapet. Medlemmarna erlägga minst 10 kr. årligenvtlll O df UggI G ek et katt äst.: Montell befrämjande af mission bland lapparna dels r.ger.: a,.; s r. o. s ma.., nom predikeverksamhet bland den äldre befolk- V.; ledamöter: Lönegren, E.; Bergqvist, O.; k ars - ningen samt genom skrirtspridnmg, dels ock, geson, W.; Arnhrosius, G.; Bergman, G. Em.; orr- nom skolverksamhet bland lapparnas barn.' ' 'c by. J.; Stenberz Hi. Inkomster år 1921: årsbidrag och gåfvo r: 2',667:15; 1[35 87).-'Svenska mis~ionslö~bundet." testamentsmedel ffi. m. 2,403: 97. Expedition: Barnhusgatan lo, öppen alla söc- S t y r e I s e n s I e d a m ö t e r: kentlagar kl. 9~5, 15 juni-30 aug. 9-4, lördagar Prins Bernadotte, ordförande; prinsessan Ebba 9-2. Tl!. 4075, 8525; Norr 4634, Norr Bernadotte; fru Anna Melander, födi:isödel-hielm; Styrelse: ordf.: Bengtsson, Sven, riksdagsman, fru Anna Westman, född Bergström; frök~n Eni- NOI:up, Vanås;.v. ordf.; Ohlden, A." pastor, Fal- ma Lagerberg. skattmästare, A.-B. Göteborgs köplng-ranten; Nilson, E. A., riksbankofullmäktig, Bank, Regeringsg. 8; generallöjtnanten G. F.. 0.", Lidingö Villastad; Hallen L., distriktsföreståndare, Uggla; öfversten E. Melander ; kyrkoherd'en 'V.. Upsala ; Larsson, L. E., fabrikör, Upsala; An- Montell, sekreterare, Köpmarig.. 16; grosshandl, ~~rsson, Axel, fil. kand, Stockholm; Ljung, A. E.; Knut A. K. Wennerström; kassaförv. ' >'l'r.," grosshandl., Malmö; Lötberg. And., grosshandl., " Karlstad;.Bosen, Aug., pastor, Stockholm; Johans- [3593] Betesda missionsförsamling. son, O., riksdagsman, Edsbyn; Mårtensson, P. M., Kyrka: Floragatan 8.. pastor, Gqtebo.rg;Kruse, E., rektor, Ostersund. Ordf.: Dahlin, T. G. E., dir.; kassaförvalt.i Suppl.: Laman, K. E. missionär, Asplund, Stjärnor-p;.Peterson, N. G.; predikant: Peterson, Fritz:" ' Nor lander, Wilh., grossnandl., Karlavägen 7, Stockholm; Norell, J. A., fabrikör, Söderhamn; Schenke, [35941 Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Nils, underwisningsråd.. Stockholm. Styr else: ordf.: Jepsson, L., dir.; v. -ondf.:,missionsföreståndare: J.,Nyren. Nilsson, N., landtbr.; sekr.:sveusson, A.IB., fep:;, Missionssekreterare för yttre missionen: J. E. kassaförv.: Hårdstedt, E., gr osshandl.; Hellstedtl Lundahl. E., landtbr.; Hemberg. S. E., dir.; Hulthen, P.; I Missionssekreterare för inre missionen: Axel resesekr.; Lindström, A., reseornb.; Nordlund. J., Andersson. hemmansäg.; Nyberg, N., dir.; Svensson, '''~ll., Ekonomichef: Axel Grönkvist. kommin.; Willgren, S. A., hyggrnäst.; 'Witt~,nder; Missionsskolan, för utbildning af arbetare för J., red., " '," den inre och yttre missionen: Lidingö. Styrelse: Sällskapet utöfvar i n r e mission samt soldatordf.: Bengtsson, Sven, riksdagsman; v. ordf.: och sjömansmission i Sverige och y tt l' e.mission Nyr en, J., missionsföreståndare; Andersson, Axel, i Abessinien. ;.,1 \T;IKING SK~0KRÄM ,'----~---~

3 r [ J D. Föreningar och sällskap. Utgifvcr Bibeltrogna vänners Missionstidning. som utkommer med tolf nr årligen. Expedition: Uplandsg. 43, öppen hvarie dag kl. 9 f. m.-4 e. m. [39 95] Sällskapet Svenska Baptistmissionens Missionsstyrelse. Ordf.: Byström, J.; sekreterare oeh kassör: Moden, K. A. Adress: Döbelnsg, 12. TIf. Vasa stålande utskott: ordt.: Noren, Josef, ingenjör; Skoglund, Edmund, direktör; Cedergren, Hugo, fil. mag; Jonsson, H., ingenjör; Brenner, E., grossh.; Lundberg, Carl, köpm.; Garde, Carl, köpman; Medberg. J., fabrikör; suppl.: Dahlborg. Mats, förest.; Noren, Arvid, ing.; Clefbcrg, P., inspektör, sekr.: Risto, L.; bitr. sekr.: Feuk, S. [36 06] Stockholms kristliga ynglingaförening (Bryggareg ; tlf. 5426, Norr Hem [ Sällskapet Svenska Baptistmissionens för resande. Läselokal öppen 10 f. m.-6 e. m. kommlttä!ör missionen utom landet. Styrclse: Jansson, K. A., ordf.; Vikström, C. E., v. Sekr.: Byström, J., Döbelnsg. 12, Stoekholm. ordf.; Benander, C. E.; Ostmark, L. E.; sekr.; Tlf. Norr Johansson, J., kassör; Eriksson, E. G.; Althcn, C. W.; Carlsson, J. E.; Malm, G. E. [35 9~] Svenska Jerusalemsföreningen. Syfte: alt verka för det Heliga landets vinnande åt Kristus [36 09] Kristliga föreningen al unga kvinnor. genom uppfostrings- och välzörenhetsanstatrer. (Brunnsgatan 3.) Ordf.: Roos, Anna, fröken; v. Styrelse: ordf.: Kolmodin, A., prof.; v. ordf.: ordf.: Netzel, Slzrid, fröken; hederssekr.: Schrö- Norrby, J., hotpred.: sekr.: Davidson, A., pastor; der, Maria, fröken; sekreterare: Nyström, Visen. Johansson, E., slottsbyggrn.; Larsson, Wilhelm, fröken, och Ullsparre. Ebba, fröken; kassatörvalkyrkoherde; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Sebardt, lare: Kumlien, Karin, fröken; ledamöter: Bogren, Carl, med. dr; suppleanter: Brusewitz, Maria, Rosa, fröken; Börjesson, Greta, fröken; Fager, fröken; Linder, Sven, docent; Widegrcn, Ivar, Ingeborg, fröken; Hansson, Ester, fru; Jacobson, notarie, skattmästare, Agnes, fröken; Lundholm, Stina, fru; RedelI, Beda, Postadress: Svenska Jerusalemstöreningen. fru; Sandqvist, Sigr id, fröken; Stenherg, Margit, Parmmätaregatan 1. Stockholm. fröken; suppleanter: Hoffström, Signe, fröken; Wilhelrnscn, Ester, fröken; Sandahl. Elin, fröken. [36 02) Förbundet mellan Sveriges kristliga föreningar al unge män. [ Stockholms kyrkliga ungdomsförbund. Grundadt 1888; utgör en gren af världsförbundet Hedersordf. : pastor primarius d:r Nils Widner-. mellan K. F. U. M. Vid senaste årsskiftet om. Ordf.: pastor N. U. Nilsson. faltade förbundet 190 föreningar med 1~,655 Sekr.: bokbinderiidkare David Hultström. Simedlemmar hvartiil komma 3,556 medlemmar i hyllegatan 43-45; tlf, 77591; Norr ~ go ss- oeh ynglingaafdelningar na. T i II f ö r b u n d e t a n s l u t n a f ö r e n i n- Ordf.: Prins Oscar Bernadotte; v. ordf.: Melan- g a r: der, E.; sekr.: Lagerfelt, G. A.; resesekr.: Rohr- A d o I f F r e d r i k s f ö r s a m I i n g s u n g. bach, A. E.; kassaförv.: Magnusson. K. G.; öf- d o m s f ö r e n i n g (A. F. U. F.). Ordf.: pastor rrga ledamöter: Bergvall, Holger; Björk, Fr.; O Mannstr öm, Kammakaregatan 30; tlf. Brunkeb. Cedergren, Hugo; Gudmundsson, G.; Hallin, Frans; Helling, O.; Jansson, Alfr.; Jansson, K. A.; A II h e l g o n a k y r k a n s u 11 g d o m s f ö r- Johnsson, G. P.; Nilenius, K.; Wallin, Ivar; e il i n g: Ordf.: pastor S. Swensson, Helgalunsuppleanter: Palm, J.; Lambert, K.; Blomdahl, J.; den 2; tlf, Söder Aaröe, O.; Aren, J.; Jonsson, L. N.; Er icsson, Ansgariikyrkans u n g d o m s I ö Isac; Edling, Eskil; Bååk, C. A. D:son; Holm- n i n g (A.U.F.). Ordf.: pastor N. U. Nilsson, blad, David; Debong, J. Varfsgatan 14; ur. Söder Bromma kyrkliga u n u d o rn s- [3603} Kristliga föreningen al unge män. f ö r e n i n g. Ordf. öfver ingeniör K. G. Magnus- (Birger ia rlsg. 35. TU , Norr 6800.) son, Äppelviken; tif. Äppelviken 25. Grundad 1884 för att verka för unge mäns väl D u f b o k y r k a s u n g d o m s k r e t s. Ordf.: i Iysiskt, intellektuellt, moraliskt och andligt af- komminisler Enoch Berlin, Dufbo prästgård, Sundseende. erbjuder i sin byggnad gymnastik, idrotts- byberg: tlf. Dufbo 74. -<ifningar, allmänbildande och religiösa föredrag, E n g e l b r e k t s k y r k l i g a u n g d o m s- diskussioner. undervisningskurser, musikaftnar, f ö r e n i n g. Ordf.: pastor Erik Arbin, Öster.. samkväm; tidningsrum med 125 tidningar, biblio- malmsgatan 67; tlf. Norr tek med 4,000 band, sjukkassa, bostadsanvisning. E r s t a u n g d o m s k r e t s. Sekr.: fr-öken Medlemsantal 1/1 1922: 143 aktiva, 861 passiva Elvira Johansson, Kocksgatan OOA; tlf, Söder oeh 275 understödjande samt 375 medlemmar i G u s t a f 'Vas a u n g d o m s f ö r e n i n g. pojkafdelningarna. Ordf.: pastor Arvid Lundh, Karlbergsvägen 7; Kapital 1/1 1921: 376,808: 88 k r.. nedlagdt i för- tu. Vasa eningsbyggnad af 1897 (tax.-v. 1,164,200 kr.). H e d v i g E I e o n o r a f ö r s a m l i n g s Ordf.: Melander, E.; v. ordf.: Magnusson. K. m a n I i g a u n g d o m s f ö r e 11 i n g (H. E. M. G.; Welin, G.; sekr.: Cedergren, H.; kamrer: Gu- U.). Ordf.: bokbinderiidkare David Hultström, st afson, E.; bitr. sekr.: Hagelstein. H., Högström. Sibyllegatan 43-45; tlf ; Norr J. oeh Voss, C. G.; kassaförvalt.: Kiellstr-örn, O.; H e d v i g E l e o n o r a k v i n n I i g a u n g- ledamöter: Anderson, S.; Dalborg. M.; Danielsson- d o m s k r e t s, Ordf.: kyrkoherde J. Källander, Bååk, C. A.; Dolk, J.; Jansson, E. Alfr.; Krantz, Jungfrugatan 7 B; Uf , Osterrn, T.; Orten, B.; Påhlman, A. 2.; Redel!, J. E.; H j o r t h a g e n s k y r k I i g a u n g d o m s- Sjödin, J.; Peterson, F. f ö r e n i n g. Ordf.: komminister A. Lindh, Hjort- Suppleanter: Lindström, H.; Debong, J.; Fint- hagens prästgård, Värtan; tlf. Värtan 4. Iing, E.; Sehenke, N.; Skoglund, E. J a k o b s u n g d o m s f ö r e n i n.g, k v i n n- För eninusråd: Bernström. J.; Dahlin, J. E.;! i g a a f d e l n i n g e n. Ordf.: pastor Arthur Lindhagen. T.; Uggla, G. Jonsson, Jakobsgatan 2; tlf. Brunkeb J a k o b s u ri g d o m s f ö r e n i n g, m a n- (3604) Kristliga föreningen al unge män på l i g a a f d e l n i n g e n. Ordt.; pastor G. Bu- Södermalm. (Götgatan l, Tlf. Söder ) Verk-.reus, Jakobsgatan 2; tlf. Brunkeb A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27. e-

4 r r-] r- 2. T}1lp.iälI\,,~t barn och värnlösa. [?plo:-3?1,6j '} o h a.n Jj e s k y r k I i g a u n gd o m s f ö r- Anmälan om inträde i.föreningen göres!j'u w<l:', Ordf]:,kyr"ko'herde 'Karl' 'Ohrnan, Kam- pastor M. Mattson, alla dagar 3-4 e.. m: hos 3;~. maka.regatao1l2;.t1f. Norr Kh : I,K'!"a' r al fförsam'liogs u n g d o m s f ö ' '.e hyn g. Ordl.: slottspastor E. Bratt, Sophiahem- l Hedvig..Eleennra församlinis manlica 'mels prästgård; tlf. 706'05. ud:ldomsforedld,1l (H. E. M., tj.).. Kiu' n g s Ii o 'I m s f ö' r s a m 1 i n g s u n g- l:-ristiig-kyrklig och, fosterländsk ungdomslörd o m s f ö r e il in g. Ordf.: 'kyrkoherde C. V. ening, Gr u-idad år I Icarsson; ppr,rwnäta,eg. 1; tlf, Norr Exp.: Sibyllegatan 43 & 45; tlf , Norr 1.~ afilr1.1l!:i, kyrkliga. u n g d o m s f ö ' v,,u n d, Qrdf.: komminister Runo Ahlfeldt, Kata- Sommarhem: Manhem" Ålsten, Bromma. ~ina Våstr'a Kyrkogata 2; tlf, Söder Ordf.: Hultström, David, bokbind.i piriga st y-,l i d i n g ö k y r,k I i g a u n g d o m s k r e t s. relseledam.: Kihlgren, J., komminister; Södenlund, Ordf.; komminister, Martin Sandahl. Nya Blocket, Alfr., fil. Iic.; Israelsson, Thune, med. 'karid.; Lidingö-Brevik; ur. Brevik 145. Grönquist, Magnus, ingenjör; Spiegelberg. Carl, L i I j e h o I m e n s k y r k l i g a u n g d o m s- mekaniker; Johansson, Erik, dek.-mälare. ".1' k r-re t Si. Ordf.: komminister Gustaf CoIIini, Lilje-.. ".. holmen; tlf, Lilieholmen 128. [ Klara forsamimiis ungdomsforeol~c '. M,<i,ria,fö,r,samli'ngs kvinnliga ung- (K. F. U. F.) - do m s f ö, r e n i n g. Ordt.; komminister L Win- Adress: Klara Västra Kyrkcg. 20. 'berg,,'s,:t.p~aufsg. lq;' tir. Söder '43. Ordf.: Bratt, E., slottspastor-; o M.. a 'r i a ~ a I e n s u n g d o m s f ö r- M a n I i g a a f d e I n.: e ~,l n g. Ordf.: pastor A. Malmberg" Borgare- V. ordf.: Ström, T., v. kommin. gatan 8; ur K' I f d,m.afteu s ungdomsförening. Ordf.:. vi~n : a...: pastor- Birger Gunnard,.Västrnannagatan 92; St. t. V. ordf.. Wolffram, Karm, froken. Vasa'8722.,, '. O,s ca r s f ö' r s a In I i n g s k y r k I i g a u n g. ' d o m s f ö r b u n d. Ordf.: kyrkoherde Val dus Bengtson, Fredr-ikshotsgatan 3; tlf, , Norr 43~~'1 i a k y r k Iig a u ~ g d o m s f ö r e n i n g. i FöreninIlen för s",ollo'f.kolonier. "d O Centralstyrelsen: Hedersordf.: H. M, 'Vr I.; pastor'. Krook, Borgmästaregatan 11; tlf. Drottningen, v. ordf.: von Scheele, Frans," pro- Söder 78,58., r S p å n g a k y r k I i g a u n g d o m s k r e t S. essor ; sekr.: Dalström. J. 'J.,' öfverlärare; kassa- ' Sekr.: fröken Maria Samuelzon, Solhem, Spånga. Iör v.: Geijer, B. O. gr osshandlaro; dessutom- 2 TIf. Spånga 494. ombud för hvarje skollofskoloniförening (se I ne- ~'S t a d s m i s s i o n e n s u n g d o m s k r e t s. dar.). 'f' Sekr.: fröken M. Sundell, Varfsgatan 8; tif. Söder N i k o I a i: I centralstyrelsen: Scholander, C~ '..,1'h.. med. doktor: Malmgren, W., grosshandlare: S t e f a n s k y r k a n s k v i n n I i g a u n g_ suppl.: Karlsson, Leo, öfverlärare; Axelsson, 'Lifly, d o m s kr e t s. Ordf.: pastor E. Edsman, Frej- fröken. Lokalstyr elsens ordf.: Widner, N,.; 'sek'r. gatan '25; tlf.. Vasa' Karlsson, Leo; kassaförv. och v. ordf.: Malmgren,,Stprkyrkans u n g d o m s I ö e n i n g. W., grosshandlare. komminister Axel Mörner, Präst gatan 3; K I a r a: I centralstyrelsen: Bokander, G., kyrtlt Norr koherde; EhIin, E., öfver'lärare; suppleant: pege. S u n d b y b e r g s. k y r k I i g a u n g d o m s- low, Emma. fru. Lokalstyrelsens ordf.: Bokän- 'f-,ö r b un.d.. Ordf.: kyrkoherde L. F. Zakrisson, der, G., kyrkoherde; v. ordf.: Pegelow, EIQma, Presstorp. Sundbyberg; tlf. Sundbyberg 106. fru; sek r.: Lindskog. Frans; kassör: öbhitröm:, G., S ö d e r t ö r n s k y r k I i g a u ng d o m s- roteman. " k '1"et s. Stora Sköndal, Stockholm 4; tif. Söder- K u n g sh o I m e n:.i 'eentralstyre(sen:" Datörrrs.ivst, 1>77,'15. vidsson, A. pastor; Blornqvist, A. K., folkskol- Ä I f s j ö k y r k I i g a u n g d o.m s k r e t s. I" L k l l df David A'" Ordt.:..kyrkoherde J. Lindskog, Älfsjö; tif. ÄIf. arare. o a styre sens or.: avi sson,.,,;"v.. 10'2 ordf.: Sjöholm, G. E., grosshandlare; sekr,'; 'Blom~ SjÖ'. qvist, Axel K.; kassaförv.: Gr anath, Elias, ofvb;iä- (3611 al Kungsholms församiings ungdomsförening. rare... ','; 'KristItg. Iolkbildningsförening, stiftad i nov. Vas a s t a d e n (A d o I f F r e d r i k s, G in s-' l~ol, omorganiserad i sept liar egen lokal t a f Vas a o c h M a t t e u s): i centralstyrelsen; i Sot Görans.kyrka, öppen kl e. m. Anmä- Sterner, J. L., öfverlärare; Lundström, Fifippa, lan om inträde i föreningen göres till någon af fröken;,supp!.: Holmberg, :,Fanny, Iröken, J,.pkal: stxrelseledarnöterna. styrelsens ordf.: Hallberg,', H., E., kyrkoherde;.v; ; Ordf.: 'Larsson, Vilh., kyrkoherde; v. ordf.: ordf.: Hasselrot, C. R., kyrkoherde;, sekr.' <:>;ch Ramsten,..B., pastor; skattm.: Norgren..Elfr ida; kassaförv.: Dalström, J. J.,. öfveriärare. (f "j sekr.: Ramström, Josef; v. sekr.: Gustafsson, Elsa, J a k o b o c h J o h a n n e s': I centralstyrelsenr föreståndariima; öfriga ledamöter:.fr istedt, Maria, Wnssher'g.: Emma, fru; suppl.: Ohman, K., kyrko- Iolkskollårarinnaj, Davidsson, Axel, komminister; herde; Wassberg, Anton, öfverlärare., Lokalstyr-el ~ Mattson., M., pastor; Lindblom, Ellen, kontorist; sens ordf.: Ohman, K.; sekr. och 'kassafö'ri;:) Siöholrn.. Svea, prokurist. Wassber g, Anton. ) l b].! Kungsholmsgossarna. Ö s t e r m a I m (H e d v i l'( E!.e o n o r a;"bjs:~ Kyrklig ungdomsförening, stiftad Lokal c a r o c h E n g e I b r e k t): I centralstvrelsen; Sot Görans kyrka. Månd. kl. 7-10, e. m. Styrelse: Blomqvist, Axel. öfverlärare; Branzell.' Anders. QfJ ordf.: Mattson,. M., pastor; v. ordf.: Fäldt, G" vorlärare. "Lokalstvrelsens otdf.: Kållander, "'S:'I jijrn"ägsman; skattrn.: Gahrielsson, U., kontorist; kyrkoherde; v. ordf.: Lindhagen. 'T., kyrk;öhei'de; sekr.: Mellgren, K.; kontorist; styrelseled.: Johans- sekr.: Branzell, A.; kassatörv.: Stållelt, E.,.öf erson, O., kontorist. lärare.., ~~:-~l!i}d..g'ls-son 2. Till hjälp åt barn och, värnlösa. & R.OSE~LU~D :~~lz~~1t~ä 77* ldresslullendern \ 11

5 [ J D. Föreningar och sällskap. K a t a r i n a: I centralstyrelsen: Thunell, J. V., sekr.; gr ossh, Fr. Carlsson; fru Fr. Carlsson; byggmästare. Lokalstyrelseris ord!.: Landquist, C. fru Elin Ericson; byggrn. O. Herrström och fru A. E., kyrkoherde; v. ord!.: Brate, E., lektor; Svea Hörstadius; kyrkoherde J. Källander; QI" sekr. och kassaiörv.: Bergh, Allr., öfverlärare. Robert Hybbinette, läkare., S O f i a: I centralstyrelsen: Wihlander, A. G., för K U n g s h o l m s f ö r s. Drottningsholmsoch Svensson, G. A., byggmästare. Lokalstyrel- vägen 12 A.: sens ord!.: Klefbeck. E., kyrkoherde; v. ord!. och Lokalkornmitte: Iattigvår dsinsp, G. Nordfeldt, kassaförvaltare: Adamson, J. R., ingenjör; sekr.: ord!.: fru A. Santesson, inspektr'isj fröken Anna Wihlander, A. G." öfverlärare. Lange, kassaförv.; kamrer L. Berg, sekr.; protes- M a r i a: I centralstyrelsen: Bureus, Maria, lä 1sorskan M. L. Berg; grosshand!.o. F. E. Björk. rarinna, och Pettersson, Hildur, lårarinna man; professorskan Ester, Forssell; dr Einar Edkalstyrelsens ordf.: Eklund, K. A., kyrkoherde;' berg. sekr.: Sjöholm. A., folkskollärare; kassaförv':1 Läkare: dr C. Hesselgren. Vinberg, L, komminister. för K a t a r i n a f ö r s., Skåneg. 72: B r ä n n k y r k a: I centralstyrelsen: Wahl- Lokalkomrnitte: kyrkoh.a. Landquist, ordl.; ström, A. Th., ölverlärare; Andersson, Paul, Iolk-] grossh, V. Blomberg, vice ordf.; dr C. Sundell, skollärare. Lokalstvrelsens ordförande: Lind- sekr. och, läkare; grossh. J. Bjö'rklöf, kassaförv.; skog, J. H.; v. ord!.: Hindersson, Maria, fru; fruarna C. Ortenblad. Inspektris; M. Landquist, sekr.: Guldbrand, Elin, folkskollärarinna; kassaför- A. Kjellberg; H. Fris, M. Björ klöf, apotekaren F. valtare: Andersson, Paul, folkskollärare. Lundahl, fabrikören L. Högberg. hyggm. J. \V. B r o m ni a: I centralstyrelsen: Bcrzh, G., slöjd- Thunell, direktör E. Forsberg, fröken M. Lindinspektör; Eriksson, Emanuel, lagerchef. Lolealsty- feldt;. relsens ord!.: Be rgh, G.; v. ordf.: Bcrgqvist, A., för J a k o b s och J oh a n n e sf ö r s., Döfolkskollärare; sekr.: Sandström, V., öfverlärare; lielusgatan 38 BI; filial Kungsträdgårdsg, 18: kassaförvaltare: Ber-gstedt, P., ingenjör. Lokalkornmitte: komminister E. Lignell, ordl.; T y s k a Sot G e r t r u d: I centralstyrelsen: fru L. Lindblom, v. ordf.; dr C. Sebardt, lä- Ohly, E., kyrkoherde; Becker, E., fru. Lokal- kare: fröken N. Staöl Y. Holstein, sekr.; fröken styrelsens ord!.: Ohly, E.; kassaförvaltare: Becker, K Herslow, skattmäst.; fru E. Samson, Irispek- Elisabeth, fru. tris; fru H. Albihn, fröken G. Samson, kyrko- F j ä Il k o lon i f ö r e n i n g e n: I centratsty- herde Bokander, öfverläraren A. Wassherg: suprelsen: von Scheele, Frans, professor; Oxenstierna, pleanter: fru K. Hjorth, fru J. Herslow, fröken B.. gr cfve, Lokalstyrelseris ordf.: v. Seheele, Selma Pettersson, fru Bokander. Frans; v. ordf.: Widerström, Karolina, med. d:r; för B r ä n n k y r k a f ö r s., Sköldmög. 3', Asp. sekr.: Oxenstierna, B.; kassör: Blomqvist, Axel, udden; a. t. Aspudden 65; mottagn. Aspudden: öfverlärare. månd, o. torsd. 1/,3-1 /24; Gröndal: tisd, 1/,3_ [36 17} Tyska S:t Gertruds församlin!!ens lotskelont. Ordf.: OhIy, E., kyrkoherde; kassaförv.: Beckcr, E., fru; öf riga styrelseledam.: Reinhold, A., fru; Otto, R. M., direktör; Pott, Marta, frn; Ohly, L, fru; Pott, G., direktör; Mannström, Karolina, syster; Persson, Ellen, syster; ledamöter i centralstyrelsen: Ohly, E., kyrkoherde; Bccker, E., fru. [36 18J Fdreningen l\ijölkdroppen i Stockholm verkar för att åt fattiga späda barn i hufvudstaden tillhandahålla lämplig näring. Styrelse: Förste stadsläkaren dr Iv. Andersson, ci dl.; friherrinnan L. Falkenberg, f. Ekman, v. ordf.: doktor C. Sundcll, sekr., Götg. 26; ingeniör Alexis Ohlsson, Sibyllegatan 35, kassaförvaltare; fruarna L. Sörensen, A. Thiel och C. Ortenblad (representant för Katarina lokalafdel ning); hyggm, O. Herrström (representant för Ostermalms lokalafdelning); Iattigvårdsinsp.vassistent A. G. Nordfeldt; professorskan M. L. Berg (representant för Kungsholms lokalaidelning); direktören Th. Olsson (representant för Adolf Fredriks lokalaidelnlng): doktor C. Sebardt (representant för Jakobs och Johannes lokalafdelniug); Iröken Maagie Bentzel (representant för Brännkvrka lokalatdelning). Filiil!er: för A d o l f F re d r i k s f ö r s a m l i n g O f r e N o r r m a l m. Vidarg. 4 n. b.: Lokalkommitte: direktör Th. Olsson, ord!.; dr M. Blumenthal, läkare och sekr.; fröken Emilie Wolffelt. inspektris; bruksäg. J. P. Fegth, skatt mästare: fru Ida Unman; grossh. Karl Larsson; direktör Th. Andr esen; grossh, Erik Sjöman; hr Alfr. Christensen; för Oster'malms förs. Freig. 3: Lokalkcrnmitte: kyrkoherde T. Lindhagen. ordf.; direktör G. Lind. vice ordf. och kassaförv.; fru I.~~. inspektris; kanslisekr. G. Akerman, 1/2 4; Orbv: hvarannan fred. 2-1 /2 3. skol- Lokalkommitte: kyrkoherde J. Lindskog. ordf.; direktör A. Mild, vice ordf.; dr C. Hulting, sekr.: fröken Lindblad, kassaförv.; fru Mina Helen, inspektris: direktör N. P. Mathiasson. pastor G. Collini; fröken Maggie Bentze!. [36 19] l."örenin!!en Maria Mjölkdroppe (S:t Paulsgatan 37) har till ändamål att åt fattiga späda barn 'inom Maria församling i Stockholm tillhandahålla Iämplig näring och vid nutritionsrubbningar lämna hjälp samt äfven bistå mödrar med råd och understöd. Klinik. Styr else: kyrkoherden K. A. Eklund, ordf.; fru Gunilla Laurin, v. ord!.; pastoratsadj. Olof Molin, sekr.; fru Elsa Hundgren. skattm.; fruarna: Maria Hultman, Signe Olsson, Hanna Rosendah1, Clara Rosengren, Gerda Simonsson, Alma Sällberg; doktor Carl Sebardt, tandläkaren John Wessler, Föreståndarinna: fru 'I'herese Johansson. Läkare: doktor Carl Sebardt. (Styrelseval i Mai.) [3621] Fattlga barns vänner. Ordförande: Norrby, J., pastor. Sekreterare: Helen, H., pastor. Skattmäst.: Lager heirn, Ellen, frih:a. och Ledamöter: Liljeblad, A., kyrkoherde; Gustafsson, E.; Sandell, N.; Andr en, S.; Alexanderson. A., fru; Heirnburger, Louise, diakonissa; Wernstedt, H., f. Grenander, fru; Danielsson, Sigrid, fru; Heimburger, Elin, fru; von Stocken ström, Eva, öfverstinna. [36 22} Sällskapet till understödjande af Malm qvi.tska barnuppfostringsanstalten. Jfr [4664]. (Rökinda, Södertörns villastad, tif. Södertörn 46.) Ordförande: Wall. A. Vice ordförande: Odencrantz, L.A. JöNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ IS H A.M N G A.T A N ~

6 2 "',""1'" 'j'\i'l'p''å'tob'ff,'" ic!'!'l'"'' u [31 ('1:l&,~, J;l!ll'jl. -n r ' d ", 8:l'Uvcn' al'urosa 2~_3t> 3J r SIr)jfllij'ii1ta~, 'Sf&berI:t7''il<::",T,,1["1,rh"", "" "som tincijrljl:i~fndb,')mej,;"'(:tlt",,~ F'-,,'t ll' b".tt J ls~'l<i'ite-r.tfenl'fliil.ih 'C. W:"J'rd '''ko,', I '"r "huset:'",," '" "', ".'~Y!~Il /i-!:,.,,~r1idwlll;,~l!1[! 'Uedalffi'jtl!i". ID'ahl!. R'.,1f.r(Spaak; v:"hauwyl,t W.,,,,r,, "'S t ;~ e l ;.,',""hd'iv' "r.t f. Kem e llrefvinna' Holitib~tl!,,Ellen" f', Cl;lö1er', ' 'j,'",.ty", "s e. -r,h",,,.ol ',Yl; "1>t;.t Nilguf!J S'ifltJ1t!'Mr,[sr~liez,iitIiltri-a;' 'U uridin; Dahl:, ',<?rdf.;. Magnusson. G~Jh"llrd~ bankdir.; v.,ordf:: Monika fröken' Mouteau N. C,, Bernström Hamra \~qk~~~!j' A., E.,.k,assafpl':V;:' Eneroth, -Ivan;,sekr-.':\" fr()'}{;.n, 'Sji)gre'a, J'.'zflB!rL:Y,!.di/".; :P.\'.~l,. :\" ' ~Dl.!stro.m, Osc.; klubbm -.~ L'antz",. NiJs.~!",.r>-;:\ -Gf!fJ,,~,~ (Arfis,taltenl.'.)fBre'sfän(funrtha:'Nilssön "Anna ('fl'öken F orerunzens.udress: N.. -Lantz, Slottsbackenc 2."1. -tl'j1o!i "T,V}?;..},p,:e I -ror'f'u':.-j,.' '1 '._,.' --, o I. ')' "!"." ':..' P,< -lqddr r [l!li,l\.l!:ci,"j.s!qjsk:'!i!l:.tri,jult,o. 'al'ne. I J,,3627] För,enini/ln Ba,rnaväl'n. l "l "l", Ui'delningJ atl b'elclädri9.der" åt fattiga skolbarn.har till,ändamål alt åt fattlga 'folksjlolegdssar"b'e.,hvai till anrnälningar böra inlämnas inom sep- reda daghem (mrddags.1ochl aftonmål: 1ä:i1ästiiii~)"': ternber ' månads utgånlli.,1iu' -säiiskapets ombuds- Omkr. 30 'skyddslingar., " :" '",'. :åe.. man., Medlemm'8I'na,"E!rlällga "en årsafgift af3 kr'.. Ordf.: Blomqvist, Axel, öfverlärare:i,.' u!f'riv ochl,-1'.0 behähigade att anmäla. ettibarn: till be- V. ordt.: Leijonhufvud" Kate; frih:a;::!" ',;. kladrlads~erhållandej;1 Ståndiga'rledamörej- -erlägga Skaltm.: 'Piper, U., fröken. 'j 'n. ';;' t; il1('1.1', 6O;.krSl,ert,nl!ång 1 för, 'ålla, ochväro 'berättigade att Sekreterare: Engströlner; fru. 'I, 'If '01[,,\1" ani'nm;i'btvålb:i!r\n.. cnti':'r;d ',,",;;, Slyrelseledamöter: Holmblad:'D. grosshanilla're'"e Ol'dför.amte~hJohris'oli-Etzlerl -o. L~ 'von Krusenstjerna, E., fru;' Koskull',S.'friherririna:0 Y~ce ;ordfqran~e?, Creutlil, J. W. Hellner, A." fru; s, Rosen, 'grevini:ja;' von/ Sydow s; ~ Sekir.etel'äre:,,;l;in\:lb.er.g'.G. R " f'ru; Flach, P., fröken;' 'le,. 'C' Sk"ltmä'tare: Wissnell, EmiL I' Föreståndarinna:' Elgenström,' Astrid. ';"bq?j" Ombudsman: Holmberg, II :.,G., ' " ""i' "y\~jl'r Ofrigat stxrelseledamöter s Jäderhdlm,' O.; Björk- [3628J,För.eningen' Katarina Barnavllrn. fiir'\liie';o} mali -RJ: S\~.E\lJNo:Fl.ander; Emil;' Akerholm, Hjall, kor (Åsöuatan 145): ',.,,1/' ' '''' ';;.d m~~;~j~~la~~?~, odavl~,.;_jll.' e ; 'Lo'j, l StyreI,se:- Giljarn, Ho,_f11l; '.t\.sk,erg:rtrn,j, 'M:" frirof!a1"""jl "~ Kraf/slta].sällskapet ken; Bäckström, Elin, 'f. "I'elander; Iru;: Francup, l ~ ~'~~C'U I\h!'l{: I :_ o,.' -,'- Fanny, f. Liljewalch "tnl" 'Klin 's ot' l~f'" :'-"ljr,~_ si1f1,!clt)j19q7"ti~i,-un"'erstodlande at Kraftska sko- Rundqvist fru' von R'osen 'Mar'a g f T,> arf!il'~~"l lan-<.lestockholm:,\ "',,..': > R d '. t Er b ' f "Ki-' '.,,a/up1'1 r~ i Ilonder denl,1"bkt.i.1922 c.aikrv' 27,000: -, med'l~~d=~ T~kY:lS i'j~~a~t, o~ fm~spoh.r\-,fr1!;w,oi~;~ lemsantal 500, Tt!' ),:,J-'. " o,' o r~s..' ru;,- an~~9~,., " L H'l'. D' li 'd' k i d -. k~rkpherde, Johansson, Emil, _siollshyggm'lstar,e,; cr.,l ro.~tu,jur ':!g-"!re t." -15 Stran vallen. erdt.; Ar.dren, S" kamrerare kassaförv.: Adblf 'C r '. EllssL~~d-blad, -direktör, v; ordf..;, Carl E. Magn~. komminister ordf. o. 'sekr' "1 "ssi',i1?, ~r!la son,~k:arnrer,l~kungshoirnsto.rg 4, sekr.; -Oscar- Trä-, ".;.ch~n.l() gårdh, dir., kassaför.valt.; ' Mvid' Lundell,' bank- [36291 k".s$qi;,.lv.).'skaum.;' Erns<,DjmUiQg,disp" -klubbrn.; " " Fö.reningen,.S. de C.'J.<t l,i! tlr) Rub,enJJ,Eticsson, "förs'äkr.-tjänsteman, adjungerad Stiftad Underhåller' barnsjukhem för' 25 ledamoh,i:' ;,,' fa1tilla, sjukliga barn. Medlemsafgift: 2 'krt'årligen t 'r' eller 50 kr. för en' gång,, "" 1;, '''''[', :{ \ [36'2'5]' ;!l, Säll~k~p,e( Barnaviin;;erna. Barnsiukhem: Stadshagen., " " ' f;!, ';,,) (Utdelning af kläder åt fa,ttiga Iolkskolebarn.} Ordf.: Herlitz,G., fru, f, Fi-e<UtoIW.,' ",j;' ',.nt \ Ordförande:!' S\>ahriQ'vist. C. J,,:. Or<1f.: Pevron, 'L., fru, f., Reuterskiöld, l'ji~ Vice ordförande:' -Eklurid; Carl H. Kassaforv.: von R,se(l" grefvinna,,f.i/de,g~er"l' Skatlmii.stare.i"Wollin;1 Bir-gen, Sekr.: Löwenhielm, Th., fröken.. - S~kl1et~rate,l 'J:idelius, 'C. H. Inspektris, för Hemmet:,.lllrkh' 'Ro, 'frö'ken.', 1r.' 0lJlb.udsman;" Philipson, Karl.. SkTånberl1.,S., fru, L Kock; KlingspOl" M,. frll,,;>', v,i-ce. skattmästare: 'Englund, O.,f. Weher ; Kull, D" fru,,1. Jensen.. ',.,., --",Uf11 Vice sekreterare: Hed. G. Emil; Eden, Adolf. Suppleanter: Ström" A., frök.,,\;. Dahlerus,,~S. Vice ombudsman: Palmberg. Aug. fru, f. Rlingenstjerqa; liellin~;' K, f~u" r; "Qu~ns~g ro :Eleklädiladskommillerade: Edqvist,.J. E.; Regn- Uggla, Alex., gr,efv.,.f. Hamilton, :,,:',{ U,-", ström, G:DA.; 1"Karlsson, 'Sigf.; Svenson, Otto V.; f1~~ Eden;"lkdolf,:Ramström, 'Leonard; Faleij, Algot; [36311 Föreningen tili: det,godas I1efräiriJ~nd~~JrHi' Jan~soR, J. la.; Lindqvist, 'F. 'O.; Brundin. Pehr; grundlagd, år _1883" har, till sitt, när~~ste'. syfte 10 Johansson, Alfred; Borg" Axel;.Litzen, Edmund, att, medels anlaggand~t af åkerbrukskolonier lenjill Suppleanter-c '\Johansson,- F:' G.; Säfvelin, P. J.; ~<,>mplel\af,goda jordbrukarhem, bereda -striå:,f'at- ) Alm. G. W:; Liliebäck, Ernst; Korsner, Axel F.;.tiga värnlösa barn irål1 alla delar af rik,et,god;'ia Sta de. c..,,\j,;'1 Svahnqvistv. C. J.; Branzell, A,; vård 05'h, upp,fost,ra!,,äfv.ensom 'f!"amtida, bä~gning'l:>g Berggren. Carl; Lokrantz; Axel;', Björling, Ivar; <{rdforande: Lofv!ng, 'foncordll\,1 Iröken, 'l,'d'''id Aberg" Nils. '! f", ' I', Sekreterar-e: Bolin,,>.t.rJ,lSt, ',,1:e,'prQvinsialläk" (1 Inköps- o. grans,kllipgsnämn,q:,s.lenberg, C. W.; Upsala. _ ".,' -':..ii' ':<] 'L"l;l1~a Ekholm, Arvid; 'Berggren,' Carl; 'Ljungqvist, P.; Ska~tmastare:_ Ulfwi, V;,,kamFer. i ",',!'1~4:''t'l Palmberg. Aug; Åderman. 'J. M,; N,ilsson.' Hill!la;Ofng~ ledamöter: Wedin, Hugo,» di,r,ektöri"'b!ouli 01 Svahnqvist, Hilda; "Fidelius: Hilda; Zachrissoli, P. E:, mgenjör; två vakanta. ' Elid\'i. ~nglunff.'est~r. I ', " " [ ',',,., 'l " ") A 'I Re~lso".ep" Brundin," Pehr; 'Lindqvist, F. O.; 3633),' Fel1)or,e~öre'lIDgeIl. " '", / ~ 191O KrOli?:-"; "C~rl G.' ~upple'.mter:, Suridell, Gust.; MedlenlIl)arna er1äll!ta, 5,ör.e i. yefkllp,;,till;3\u:tl Sve~~?~, Ot~.~.I,Y;,;Kltngstr0n.',,E:,! d~r1råll af, ett. barnhem L for (alliga )~p'pj)?njh '.Il - E d' t. F't å d Basksele af., Vilhelrnlna!o.rsam,l.,qru.pil1.opd,8"QQQJVI," 'l\,pe i.t ro n s o r e.st. n al',e., kr. Inkomster år 192J 6,324:07.. tr Ull ',nllli:em Hed, G. Emil, Torkelknutssonsg. 25. Tlf. se-r O!'dCönmde: Yakali,t ' '"", ';"\,, /" " ';i['jli"~id det:."f~l'h8...,up.pt!rraq1i.,li\den'ta!l.q!f, Bergsg, 4;. Vlce o;-df.: Vakant.",!~'mm(JrUÅ Norr_,l~'I1!6,;"" ",,,1,, "r ',., ','.,'1',,!-edam~ler:, ~'!ont,ell,. V., s'tkr"t~a,r,l.:",,')j,s,~at,t~" [36261 r '''Fö' l' "F r', b ". m~sl,; Morn~r, ~. C.;,W,ahrolm.~q.,ft:oken;)'ij,aJ.\l't;('", ', ren ngen r mut;ar ~r~"n. '", m~rstedt, E. froken: W~stman,; 1\..: f."bergs!:i:.iirn?iib ~tiftad 1907 Il)~d,än.;l\,;l'l~ll,atl för, gem~nsåml L!ipdequist, L., frökel);, Bl'rg"1EAen,,il.. {W&i<!lm".! stoo s~mn:l:m~lnta f. ri,.. frlmln~::1rh.:lrno ii..v. sl..dem hlplm.. _..~...:.~ _ lli«rnu Sf('OlfkÄM ~I ~.- - "':':" ~- I,J.

7 isj a] D. Föreningår [36 37] Föreningen till minne al Konnng Osear och Drottnina Joselina (stiftad den 13 juni 1873 i ändamål att bereda stör! åt värnlösa och fallna). Ordförande: Almquist, W., öfvcrdir. Ledamöter: Lagerbjelke, Gustaf, grefve; Hirsch, Oscar; Pettersson, J. G., borgmästare; Kinander, Emil. Föreståndare för åkerbrukskolonien Hall: Sundin, Olof, dir., adress: Hall, Södertälje. [36 38] Konung Oscar II:s oeh Drottning Solias Guldbröllopsminne, (Sanatorium för skrofulösa barn.) Stvrelse: öfverståthållaren, ordf.; Medin, O. professor; Thiel, Alice, fru; Hlrsch, O., ingenjör; Waldenström, H., med. doktor; Lindroth, Adolf, v. konsul; Möller, Carl, generaldirektör. Sekr.: '''illgren, C. G., taxer ingskomrnissarle. t36 39} Föreningen Margarethahemmet, för vård af fallandesjuka sinness l ö a b a r n. (Vårdanstalt: Margarethahemmet. K n i f s t a.) Ordf.: H. K. H. Hertigen af Västergötland. Vice ordi.: Borgenstierna, Gustaf, byråchef, öfr. Iedarn.: Boströrn, Lina, fru; Loven, Sophie, fru; Boheman, Ingrid, fröken; Norbeck, Axel, e. o. hofr.-not., kamrerare, ordf. i verkst. utsk., fören:s skattmästare; Marcus, Henry, med. dr, professor, anstaltens inspekt. läkare; Hjorth, Erik, ingenjör, vice ordf. i verkst. utsk.; Brandt, John, kapten; Leuhusen, F. W. O., Irih., kammarh., riddarhussekr. o. kanslichef, sekreterare; ThoreIl, A. G., öfv.vlöjtn, Vårdanst. läkare: provinsialläk. G. Grapengiesser, Knifsta; mott. v. anst.: l:a o. 3:e onsd, i hv. mån. kl. 1 e. m. Vårdanstaltens föreståndarinna: Flodin, Anna, änkefru ] Föreningen lör sinnesslöa barns vård, Ordtör ande: Hörstadlus. G. W. Vice ordförande: Hirsch, O. Ledamöter: Bernström, H.; von Rosen, G.. grefve; Wasastjerna, G. A.: Hedberg, J. W.; Lindors, J.; Sörensen, A.; Larsson, O.; Carlsson, N. Sekreterare: von Rosen, C. Ph., grefve. Skattmästare: Berg, L. Fdreningens skola för sinnesslöa barn äfvensnm F ö r e il i il g e Il s s e ID i il a r i il ro äro förlagd-i vid Slagsta, adress: Flttla. Föreståndarinna: Lagerwall. S., fröken. Läkare; Tarnm, A., Stockholm. (Styrelsen för A r b e t s h e m m e t f ö r m a n- I i g a s i n n e s s l ö a, Hickomberga, Upsala, för A n s t a l t e n»c a r o l i n e v o n V e g e s a C k s m i n n e" Ka-Isvik, Södertälje, och för A r b e t s- h e m m e t f ö r s i n n e s s l ö a k v i n n o r. Rörstrand, Stockholrn, utgöres af samma personer som denna Iör enings.) 3. Till stdd för sjuka eller vanlottade. [ Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos, Birgerjarlsg. 22. mottagningstid Ordf.: H. K. H. Kronprinsen; v. ordf.: Cedercrantz, C" landshöfding; sekreterare: Neander, G., med. Iic.: skattmästare: Nordenfelt, P., civiling.; Buhre, B., generaldir.; af Geijer stam, Gerda, f. Boheman, fru; Medin, O., professor; 'I'iselius; Ellen, f. Afzelius, fru; suppleanter: Lamm, Herrn., grossh.; Linroth, Klas, f. d. generaldir.; styrelsens sekr.: Broberg. C., byråchef. och sällskap. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [3647] Föreningen för sjukvård i fattiga hem. (Adolf Fredriks, Gustaf Vasa, Mattei & Johannes vförsamlingar.) Sköterskehem: Norrtullsgatan 8 B, tlf. Norr Ordförande: Nordenson, B., fru. Vice ordförande: Bergstedt, A., fru. Sekreterare: Staöl von Holstein, Nora, fröken. Skattmästare; Bergendahl. A., herr. öfriga styrelseledamöter: Andersson, Ivar, förste stadsläkare: Geijer, L, frn; Hallberg. H. E., kyrkoh.; Lagergren. J. E., dr; Sebardt, S., fru; Sidenbladh, E., fru; Wester-Hallberg. Malin, fru, dr. [ Föreningen lör sjukvård hos laltiga i Kungsholms församling. Ordförande; Berg, M. L.. frn. Vice ordförande: Larsson, C. V., kyrkoherde. Sekreterare: Seedoff, A., fabriksförvaltare. Skattmästare: Bellander. A., fru. Styrclseledamöter: Muller, G., fru; Spångenberg. V., dr; Stedt, L., fru; Larsson, E., fru; Ljungström, V., dr. Suppleanter; Liungströrn, E., fru; Sederholm, M., fru; Björkman, O., Jattigvärdsdh-cktör; en vakant. [36 51] Föreningen lör sjukvård hos fattiga på Östermalm. Sköterskehem: Karlavägen 59. Ordf.: Bohman, Kerstin, fru. Vice ord!.: Källander, A. J.. kyrkoherde. Skattmästare: Zethrre.is, A., fru. Sekreterare: Hogh, L, fru. öfriga styrelseledamöter; Andersson, L, förste stadsläkare; Sundberg, G., med. dr; Lundberg, K. direktör-; Salornan, N., fröken: Tamm, A., fru; Thollander, J., frn; Wetterdal. H., med. dr: Lagerstr öm, E., fru; Settervall, L, fru; v. Essen, E., f. d. hoffröken; af Sarideberg. M., fröken. (Nytt val i Apr il.) [36 53] Föreningen lör sjukvård hos fattiga inom Maria församling. Styr else: Ordförande: Simonsson, R., f. Hartmann. Vice ordförande: Schuldheis, E., fröken. Skattmästare: Andersson, A" fröken. Sekreterare: Bastman, A. E., sekr. i Kungl..Me; dicinalstyrelsen. Ofr.iga ledamöter: Bäckström, E., fröken;carlson, M., f. Bredberg; Hultman, M., fru; Laurin. G., f. Petre; v. Sydow, B., f. Stephens; Sällbcrg, A.. f. Björkman; Eklund, K. A.; Ericsson, V. Mottagningslokal och sköterskehem: Hornsgatan 110 n. b., tl!. Söder [36 56 a] Frivilliga sjukvårdsväsendets högsta ledning utgöres af K u n g l i g e K" m m i s s a- rien för den frivilliga sjukvården i k r i g, som jämte ställföreträdare förordnas af Konungen och inför denne ansvarar för sin verksamhet. I f r e d s t i d öfvervakar han, såsom själfskr ifven ordförande i Svenska Röda Korsets öfverstyrelse (se nedan), det frivilliga sjukvårdsväsendets verksamhet och planmässiga utveckling. I k r i g s t i d, eller så snart order om mobiliseril,g utgått, leder han, i samförstånd med vederbörliga myndigheter inom armen och marinen, det frivilliga sjukvårdsväsendets krigsverksamhet, samt äger då inom Svenska Röda Korset bestämmanderätt i hithörande frågor. K u n g 1. K o m m i s s a r i e: H. K. H. Hertigen af Västergötland. S t ä 11 f ö r e t r ä d a r e: Jungstedt, C. A. H., gener al löjtn. i generalitetets reserv. Generalsekreterare och chef för K u n g l. K o m m i s s a r i e n s b y r å: Stjernstedt, E., friherre, kapten. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

8 3. THhhdd för sjuka eller' vanlottade. [3i5'6"H:::::3~g ].<11[36 56!'J)'l' } ; SV'~nsltå"Röd'a ''J[orset: ':'," H J' L~daiilÖte;:: Brunskok;' A:,f,J(jk'l,'n';',Ros~anJelw" -o'(n,siir. l1,'\lltillerj"g.,61,'ftlf.,73032, -Norr ,), " fru;,frölich, 'E.,, friherrjrln,å';" Sjöqv'ist, J" profes- Föreningen är en sammanslutning af Drottning sor; Cederlund'; E., fru; 'Bergenholtz, 'J\.. 'M.'i}ru; uiilder.stödjande' af 'härens och Cederström, R., friherre, hofmarskalk. floltans siukvårdv'samt Svenska föreningen' RÖda, Ställföreträdare: Edholm, K, med: 'd:r;' LIndkorset med dess särskilda,för'eningar (R. K:s Iören.i berg, H., konteramiral; von Sydow.: A., fru. fö""f,rivillig'sjukvård'i' krig, k: K:s kvinnorören. ', och fören. R. 'K:s siuksköterskehem). Stadgar Iast-: [3658 b] Svenska Röda Korset, Di,reklionlII.'j" 'ställda, 'g/m, k:<'b,tet! den' 23" juli Hufvud- (Frivilliga. siukvårdstrupperna.), ", ulcvgift:att.,sämla' hela 'Sveriges frivilliga sjuk-: Jakobsg, 30; tlf.: ' 'vård~,,:äsen..til,lstöd' ~~ _at;mens..ochmarinens sjuk-;.. S t Yr e I s e.. vårdoi,! kr-ig.., I fred agnar föreningen sig dess- Ordförande: Block, F., medicinalråd. uto~_.~t..social,yerks;,mh~t:,,,v~rksal1!-heten ptö!- V. ordförande: Palm, A:; kapten, " vas '.af l o f v'e r s t vr.e l~,e n, 1',oStockholm, d 1- Ledamöter: von Heideman, P,' G. R.; 'öfverate; s t r I k t s s ty r/e 'i's e r.oth under dessa Iydande Tham, A:, fröken; Nilsson, G. E.. grosshandlare; k..e t s s t y r e,l s e r. VIssa. specialuppgiftar-.iilom Sterrihagen, s., fröken; Lindblad,' E.; direktör; Röda, Korset. handhafvas; ~f ~arsk!tda under öfver- Ambrosius, A. G., direktör; Croneborg, O" kanslerstyrelserr.- staende tre d l r e k t I o n e r. Direk- sekreterare' Leidesdorff C. E. direktör' Bramtion I leder och, förestår, kvinnornas särskilda ar- beck G f;u o Stenbeck 'D fru o'nyström 'G I probeten.cinornv Höda Korset. Direktion II förestår fesso~. O" '"',, ", stittelsen«>röda Korsets siuksköterskehems och 'Ställföreträdare: Fries Ko Ao 'med. lic.' Li~d, förvaltar denna stiftelses fonder och öfriga till- fors Th. gymnastikdirektör.',.., gångar. Direktion III omhänderhar de frivilliga ', siukvårdstruppernas 'och samaritväsendets angelä- [3658 ej Svenska Röda Korset, 8. distriktet.. ->.gr"?~ler fl' "mo "," Kar-lavägen 36'; tlf.: ',",." Ö f v e rs.t.y.r e I s e: Ordförande: Linner, S. N., regeringsråd. " Ordförande; H. K. H., Hertigen af Västergötland, V. ordförande: von Sydow, A., fru., ", kungl. kommissarie. ' Representant för armen och skattmästare: V,llll V. ordförande:.lungstedt,,c. A. H., general- Heideman, G. W., öfverste..' '., ' löjtnant', r,.' I, Repreentant för 11larinen: Lanncrstjerna, I. W., Representant för armen: de Charnps, Ho L., öf- kommendörkapten. ' verste. Sukreter are: Hamilton, G. L., grefve, major. Representant: för mar-inen: Eneström, H. A. M., Ledamöter: Steenhoff, G., ol:e,..pro~ins'ia.llä~ar~; konlmepdör,., Edholm, E., med. d:r; Rydin, S., fu; Hamiltori, Representant 'för läkarkåren: Åkerman, J. H., Ho, grefvinna; de Mare, H., fru;. Sundström.j L, professor, IIröken,, Ledamöter: Dyrssen, L., f. 'af Ugglas, amiralinna, Ställföreträdare: Herlitz, Go, fru; af Ugglas, P. repro föt Direktion l; West ring, H. G., president,! M., friherre, kabinettskammarherre; Grönstedt, K" repro för Dir. II;' Block, 'F. E. A., medicinalråd, d:r: Bille, E., kapten. j '" epr, [hi DiI,'. III., o " o '[36 58 dl S k Rood K t St kh I k t I Utsedda av' Förstärkta öfverstyrelsen: Munck, yens a o>a. orse, 'II', o ms rt~. Ho, f. Hierta, gener alska; Hultkrantz, A. F.; öf ver- (Kvinnoarbetet inom Stockholm.) ste; Zetterlund, A. Vo, direktör; Falk, J. L., Iands- Kar-lavägen 36 n. /J.; tlf.: höfding.. Ordförande: Herlitz, G., fru.,, Stållföretr-ädare: Hamilton, H., f. Horn, grefvin- Vo ordförande: Lowisin, S., friherrinna:, na, (Dir. D; von Sydow, A., fru, (Dir. 1); Linder, Sekreterare och skattmästare: Brecksn-öm...M,.., A., f;.'pfeiff, fru (Dir. l); Sjöqvist, J. A., profes- fru,,., sor, (Dir. II); Stenbeck, D., f. Ekelund, fru, (Dir. Ledamöter: Berggren, A., fru;, Stenberg, C.(rörm. ken: Lundqvist, 1., fru; Falkenberg, E., f. Leijon- Generalsekreterare och kassaförvaltare: Stiern-] hufvud, Iriherr inna; Ahlman, M., öfverstinna; Carlstedt, E. C. M. W., friherre, kapten. Dennes ställ- I quist, L., fröken.,, företrädare: Elmstr öm, A. O., advokat. Suppleanter: Ribbing, Ao" fru; Ramström. L., fr,u,; Generalfältläkare: Bauer, F. J., med. d:r; marin- Falkenberg, E., f. Westman, Ir iherrtnna. öfverläkare: Nilsson, L. G.' E., med. d:r.., {3G58 ej Svenska Röda Korset, Stoekhnlmskrets J!.,[3657J Svenska Rlida Korset, Direktion I. (Stockholms frivilliga manliga sjukvårdstrupper.) Karlavägen 36 1 ; tlf.: 75774, Norr Storkyrkobrinken 6; tli.: 2226, Norr f, " S t yr e I s e: Ordförande: Leidesdorff, C. E., direktör. " Ordförande: 'Dyrssen, L., amir-alinna. V. ordförande: Lindblad, E., direktör.., V. ordförande: va'kant!. 1. sekreterare: Ståhlberg, A" ingenjör.. ".. Sekreterarc.: Hamilton, H., grefvinna. 2. sekreterare: Ekeroth, 'H. Iörs äkr ingstjänstem. \ Ledamöter: Wachtmeister, S.; grefvinna: Herlitz, Skattmästare: Liljeqvist, W., avdeln.vchef. G., 'fru; "Norrlenson, B., doktorlnna: Svedelius, J., Förrådsförvaltare: Green, S., herr. fru; Sundström, 1., fröken; Linder, Ao, fru; von Ledamot ut. funktion: Nilsson,..J." grllssl:j.andlaj,:,~. Sydow, A., fru; Åkerman, M., generalska. Ställföreträdare: Johannisson, P. Th., Lundell,..Ställföretr ädare: Lundberg, S., fru; af Klintberg, K., Lindgren, T, Floden, C., och Malmberg,,H.,.", G., fröken; Rosenblad,,N., syster., Läkare: Frics, K. A., med. lic., bat. Iäkare.rr.\ [3G58 al Svenska Röda Korset, Direktion II.. 'I 'il (Röda Korsets siuksköterskehern.) [36691 Dlakonlss-arhetsfdrenlagen,, 'l~ Kammakarcg ; tlf.: 192, 16205, Norr Understödjer Diakonissanstaltens istockholmu, S t Y r e I s e: verksamhet. ' i '''1 'Ordförande: Westr ing, H., president. Almgr en, Elisabeth, fröken; aetgström."o,(i;aro-. Vo ordförande: Äkerrnan, J., professor. lina, f. Carlsson, fru; Klingspori'Marl!~"H;!. Sekreterare och kassaförvaltare: Ekman, A., Rundqvlst; fru; Lagerheim, Ellen; f. 'Sylwan;, 'fr!- krigsråd o. herrinna; Loyen, Aug., f. Sundmar~~u; Löf- "

9 [ ] D. Föreningar gren, Anna, f. Svanberg, fru; Murray, Elisabeth, f. Tamm, fru; Edling, Eva, fröken; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Stierncrona, Louise, fröken; Barnekow, Sigrid, fröken; Danielsson, Sigrid. Supplenater: Ehingor, Maria, fröken; Wachtmeis ter, Louise, greivinna. [ Tyska S:t Gertruds.lörsamlinllens diakonissfärening, Ordf.: Ohly, E., kyrkoherde. Vice ordf.: von Hallwyl, sretvlnna. Kassaförvaltare: Becker, G., fru. Sekreterare: vakant. Ledamöter: Becker, E., fru; Berthold, H., fru; Däumichen, M., fru; Terberger-, S. fru; Kempe, M., fru; Däumichen, M.; Isselhorst, H.; Schumburg, R.; Sonntag, A., frp; Sterzel, O., fru; Zimmerrnann, E., fröken; Ohly, L., 'fru; församlingssyster: Persson, Ellen. [ Föreningen Byle Gårds Konvalescent:" hem. Styrelse: Ordf.: Blomstedt, Emilie, f. Adel. swärd, generalska. Stureparken 5; Flach, Elise, f. Starck, fru, Villagatan 4; Ribbing, Clara, f. Zethelius,.öfverstinna, Narvavägen 30; Akerhielm. Mathilda, f. Lundström, friherrinna, Artlllerlg. 26; sekr. o. kassalörv.: Melin. Hildur, fröken, Engelhrektsg. 23; Meyerson, Agda, fröken, inspektris, Braheg, 56; Renström, Stina, fröken, Grevtureg. 64; Falkenberg, Conrad, Irih., kanslisekr., östermalmsg. 23; v. ordf.; Ribbing, Axel, öfverste, Narvavagen 30. Suppleanter: Falkenberg. Elsa, f. Nordenskiöld, frih:a, Ostermalmsg, 23; Unger, Abraham, landshöfd. Karlstad. Revisorer: Renström, Anders, hofrättsråd, Gref. tureg, 64; Wedberg, Birger, justitieråd, Skeppareg. 58. Revisorssuppleant: bylleg, 35. Laurell, Signe, fröken, ' Si- [36 87 al De blindas förening (n. p. a.). Ordförande: Lundberg, Alrik. Vice ordförande: Buren. D. Kassaförvaltare: Axelsson. Torsten. Sekreterare: Lundin. Klas. Kassör: Ostergren, B. Ledamöter: Buren, Julia; Magnusson, G.; Petterson, E. B.; Söder1und, E. H.; Wedberg, Ebba, av k. m:t förordnad.. [3676] Nådhammar,förening (n. p. a.), Expedition: De blindas förenings styrelse, Majors- Drottninggat. 7, tlf , Korr gatan 42. Föreningens uppgift: att bereda konvalescenter [36 87 b] De blindas förenings bibliotekskommitle. samt trötta och öfveransträngda Iörenlngsmedlem- I Maiorsg, 12. ~ar ett!,-viloh~m _ på landet. FÖreningen, har Ledamöter: Lundberg, AIrik,' or~f.; K.arlfeldt, f~ r detta and~mal öppnat ett hem,,det.s: k, Bre- E. A.; Åstrand, G.; Blom, Edv.; Hielmqvist, Fr.; v!khemmet (Nådharnmarhemmct}, pa Lidingö-Bre- Thulin, C. A.; Lundberg, Hildur. VIk; tlf. Brevik 16. S t Y r e l s e: [36 87 el De blindas förenings skrifbyrå. Ordf.: Berenereutz, G. Nybrogatan 23. Vice ordf.: Lundberg, Sophie, f. Follin. Förestånderska: fru Hanna Thunberg. Ledam.: Hasselgren. C. L.; Johansson, E.; Karl- Utför alla slag af maskinskritningsarbete. ström, Hj.; Rystedt, C. G.; Linder, Anna, f. Pfeifl; Brehmer, L A.; Berggren, Anna; Lund- [3690] Svenska Föreningen för Dö!vas Väl. berg, H. (Adress: Brunkebergstorg 24, 1 tr.) [36 77] Sällskapet»Rätl oeh Sanning» i Stoekholm, Bildadt 1877 till understöd af sjuka och fattiga inom sällskapet: understöder sedan 1903 äfven utomstående. Arsafgift 1 kr. (ursprungl. 5 kr.). Äger Salemkapellet m. fl. fastigheter (tax.-v. 645,000 kr.), Ordf.: Bratt, Alfr.; v. ordf.: Wessling, Edvard; sekr.: Andersson. Simon; kassör; Johansson, G. A.; styrelseledamöter: Johansson, Alfr.; Krantz, G. A.; Åkerblom, Carl; Axen, Axel; Lönnkvist, J. P.; Axen, Gustaf; Axelsson, L.; Blomgr en, O. A.; Bollirig, G.; Ekstrand, C. (Val i Jan.) JONKOPINGS och sällskap. [ Föreningen för bistånd åt lytta' och vanföra i Stöekholm, (Grefturegatan 59 & 61.) Styrelse: Elliot, H., ordf.; Kahlmeter, G., v. ordf.' o. sekreterare, Eklund, B.,' kassaförvaltare; Haglund, P.; Hasselgren, C. L.; Hedenius, A., fru; Hedin, A. fröken; Holm, S., fröken; Lidman, C.; Karlsson, V.; Bergman, H., fru; Åker-lund, J, Se f. ö. Vanföreanstalten i Sthlm [33 54]. [36 8a1 Förcningen.De Blindas Vänner». Stiftad af prinsessan Eugenie Å l d e r d o m s h e m f ö r b Ii n da k v i n n o r. Beläget invid N o r r b a e k a, postadr. N o r r- t u Il s g t a t i o n. Alderdomshemmets Beskyddarinna är H. M. D r o t t n i n I{ V i e t o r i a. D i r c k I i o n: Melander, Anna, f. Söder hielrn, öfverstinna, ordf.; Storekenfeldt. Sigrrd, fröken, v. ordf.; Nilsorr, Auga, f. Andersson-Alve, fru; Lundström, Emilia. fru; Holmström, Astrid, fröken. Sekreterare: Melander, Emil, öfverste. Skattmästare: Edman, Carl, banktjänsteman. [36 85] Föreningen lör blindas väl. Ordförande: Björklund, E. O. J. Viee ordförande: Lundberg, K. L. Sekreterare: öhlin, E. E. G. Skattmästare: Nyman, L Ledamöter: Zcttergren, Augusta; Wendela; af Buren, Julia; Forsmark, G.; Johansson, Ellen. Hossander, E.; Astrand, Stiftad Vill på alla sätt befordra de lom: hördas och döfvas intressen, anordnar kurser l labiologi. Styrelsemedlemmar på olika orter i landet, lokalförening i Falun. Ordf.: kanslirådet K. E. Sandberg; v. ordf.: professor Gunnar Holmgren; kassaförv.: konsulent Lars Bark!nan; sekr.: fröken Gerda Meyerson. Medlemsavgift Iör årsbetalande 3 kr. pr år, för understödjande medl. 50 kr. pr år, fö]" ständig medl. 1,000 kr. [ Dölstumlöreninllen i Stoekhofm. (Adress: Smålandag. 31 B, 2 tr.) Ordförande: Renner, Ernst, Volrnaryxkullsgatan 29. JURIDISKA HAMNGATAN o- HYRA

10 4. Ti!JJ>.Qji!1PaäJl~eh,öfY;Sl~de:'irallmänhet. ; te3:6[!l1~~~07j IlJlvV!I'JhoJ\4{,..~lf I~o't:omt~l\fJl{Y8 rj1/i~dl:jej1lsgj.~. I,[31 03] Viihl9~l\nM Jrt\D.,tlmm.. er$sälls.kapet.:f!~(~. S~lireterare..8JBb'J#..'lHlt "lqill'.j"l'olhemsg Ordförande: H. 'M.' Dt.<itt'niilgeIi!' d,oro"';i,.1 Vlce _sekr":ltöii~lm, '~.!1'J1oii\'J(kiw,~"lIll)~ryXo kullsg. 3~. Ledam.:' Sörenserr.» ku,'fyaf Uggläsj B'oSti'6'in. ;,. l\"j-ss!l9.e1lu.s!<i' unnar, o lf~jo. '"",fru f. Almqvist, Falkenberg' mh'a>"'1'hekmitn; 9'i>'i~~ ~}t:!'t~!l)t8~1,,;..,~ytptag': ~1; l?!f Leijonhufvud, fr1h:a, f. von 'Post;. w.ei~enh).l!lm, iu,f t~ _Jr~arl.J~ 'if';i~f~'..l{,,'l' ' l. fru,,-f. Wijki von Horn,' fr~/lt Stjetrts.vå't'd;('von,J',(IEllILd 'm;(~tjytt 2va Il,~i f,eb,,)o[,,""'''' Rosen, grefvinna, f. Tamm.' :'0",,!.nI"':':" T'",!lrTllnJiA.. tj.',~ J' W'" 'j', ;.', ",.,,/-0,,,;1 Sekr~t~rare: af Ugglas, frih:a, f. Re'!tersk~old. [3~i'IVdi'emP,9tiit.'!IJ!IJl<,SI,~.v.ll/P"fi'femng: o,: l "j\.dqllqls,trator; af "JJggla~":M.",l;kab~,,ettslj:aml stocliholm. marh., Kungsholmsg.",W" 2, tro, ~~~'\'4J1.~riI!P'~'~\lfiet15Ötl~~a,lI,tf~tiginn!,:n ;,~f [37 04] Föreningen,»IJe' 'Ga~i~~ ida~~. :'1.!,, Alt ';~Jli~p-;rnili~tlellö~a- ~),\ik'lidi döt~tumma kvib, F öreningens besk'ydda~~:.'jr.' Maj,:t, K~niii:!~n.., ~~t''ttll ;Yjst!iS:er b~ l~~,äei' f,ö~'å'tervinn~?de al Verkar för beredande'.af'undei:stöd;åt~beiwy~nde iials!! ocll kra~,ter; l, t fl,r c'" ' I 'l!amla l ~to,*~olm., " >'Id-L, Jj' S (ly' e 1;s e:,.'. Ordf.. Olsen, C. O. viceamiral,,.,. "',',.9fa!p~~pil~ftö}{~~;,A$~ -Ahlb,~.rg, Tysta skolan, v.. ord!.: :aube.carl, E v.grefv~, öf!\,rste.,., Lidingöri; skafiw,,!!il'i;e;',fru, Mana Forsell, Oster- KassafoFV..,qttergre'!. F'lt~., direktör, "o, fl( ;',1.[~~)m&g1520. r!ljrtr.;o,se}!.r'o:;fru Elisabeth Hultqvist, Sekret.: Juhlm-Dannt,ejt, C." bo;ga;rro.åd., L nr,. l ~götag. ili>l,fru AU$u~ta Carlsson; fröken Hanna Chef för byrån: Thulin, Ernfrid,,dl'rektor,., ". dgr"...,: '" " Ofriga styrelsemedl.: Björkman Otto verkst. air. m.v:j,~~... J~\l',/11J,fl.,,"",i' l '., ",,'; ikungsholmsf<lttigv.-styr.;hednian,m~thilda,;'fr-u; [36 961:'S'k'y1idsiW~~Dirigeniöf'~i~nessluka. ' Hirsch, Fra:nk,' civilingeniör,'-hjbrth,' Ca't1,~kapt.;,' U d ': t";~" --f'" f'å'... kd 't'iu' k Nordfeldt, A. G. Iatflgvårdsinspektör; ~orlander, n ers ouer.ca ven. r.n.smnessju om l' -ris Emil,' redaktör; Rydgreri; Gerda,' frölie\1;,"salo.nade, Stadgar af 2. Iuli mon Harald 'V. häradsh.l',;"m.,n1o~'!f,. _',Iih '",S,t y nel s e:' Re\'isorer: joha'1sson; Eduard.! grosslt.i..johnson, Ordforandet Buhre, B.,. ;. Erik R. generalkonsul. "., 'o e',19d) Ledamöters Stenbeck,,,R.; Leijer, K.; 'Philipson, Medle~ af!öreninj(en Mir hvar- och,eo"som'an- Torsten; ')..' ".".1 tager styrelsens kallelse därtill. \Nå'gon'an;rali;ined~ Suppleanter: Pe~~en, A.;, Bastman. A. lemsafgift oän frivilliga hidrag,lerlägges', ej' tjlls ;",/>,Swq'!!tera,e;Jl:,eIJe,r, "K.,. vidare.,'i'... 'Jr.," lo", Kllssafp,rvfl:ltilre;" Philipscn, Torsten. ",,'J1,,~, k'" :~(j,,.' ". [37 05J Sällskapet»De fattigas, vänner.l :do\fi. <l; Till hjälp~t behöfvande i allmänhet Ordförande: Bergö, Carl, regemen'tsp~sto'r,~v [ 37'il],Jl."1 l"'''''. V 'O'"',. " Vice -ordf.: Vakant, för,~atar,inä "di5trikt.u,.o~",. "',.I".f Ledamöter:' Seedoff, Axel~"'för 'KiliIgs!td!iflS:I1di. (Föreningen för. Välgörenhetens Ordnande.) strikt Eriksson. Hetman för Adolf s~dis\n.; Stiftad 1889"till centrum.för det frivilliga fattig- Joha';sson Eduard.': för:',l:)stermalms '.~' Ekvårdsarbetet..samlar uppgifter om erfarenhetsrön 'lund, Martin. For Nikolai, 'distr:;'sivert'. jfell-ijör och metoder l syfte att åstadkomma enhet f välgö- Jakobs o. Johannes distrikt; Blom, Per, f.ör tara "'r.enhetellsigr.undsatser och utöfning. Centralbyrån distr.: Envall.. Axel 'för Maria di'strirt.' '!'? J lämnai':;uppl\ysnirlgar' åt "hj'älpbehöfvande och hjäl- Skattmästar'e: Oh~ström John. X.,.,l[ (J' nare, för register öfver hjålpstlftelser och deras Sekreterare: MoeIlJorni. '. '..,villkor' sa.mt 'ötv.er"understöds'tagare från fattigvård,.... "", ''',, H,..,'!'!, :il~ ~.:i och enskll~a stiftelser o~h fonder och har dessut- [3707\ SäIlskapeiPe nöd'idandes, vji'll',e"'a om ett arkiv med f. n. ofver 24,000 personalhand- (Stiftadt 1816 se [48'421;} " '. tfingar} orh'bja!psöka.nde.':' En slöidafdelning.utlärn" S-Il kapets verksamhet," 'b'vilken" "'e~lj.; dess ' nar arbete med: 'somnad, och stickning, Dona- 'l s..,,.,'", - T ' '.',.1oti~,n~r,finnas-och e\t >b~rll;härbärge> underhålles. grundprfnciper så.m~cket ~'?~ m?j Ig\.u l I Eed.aIJlo,\~aJgi,ft.minst ;l 'kr. ärl. eller 200kr.,för det tysta, afser a~t un.~er~todja. 1'.'~Nv~. x en gång.' >Stiftande: ledamot> erlägger mmst och ar uppdelad på s~rs,kil?", fo'rsalll. li, qkt kr..,' o,. u " I'!om p.vane s~da'!t har en'le~al1)9t.,1l~ ",.~ets, OrdfÖlll'n!\e: Ramstedt Joh. O. f. öfverståthål- direktion. åtagit.sig ~tt up'psoka 0~11 Ii,?s' difek- Iare, '. -. 'i' "",, tronen.foreslå lämpliga f<,>;emål for sällskapets Kassaförvaltare: 'Lundberg; Karl L. understödsarbete. Underst~tl"utdela,!,Jaf de4j som Sekreteråre:' Törnell. 'Ernst, kanslisekreterare. af'gifvit Iörslaget, ; ';,,,.' o"'.,~' i öfri'ga re?a'inlöter:. '.Nor'dfeldt, Georg, fattigv.:in,. D'Lr e k t'i,~ n.:;.., " ':~~;. ", "11~Istor,; )'hpner, J:",ls, pastor primarius; af, Klint- Ofver_kamm~rherregenl'ralmalo! }I~1;'hRo,.r,~.~lad~. berg, Gerfrij\l.' f~ö)l:en;'vor Koch, G: H., kansliråd; o t: d f o r a_n d e; k;yrkoherden doli.tor j\xej, 't-nnd- Bergendahl. :Alfr.; Wedberg, Ebba, fröken; supp- quist; hofrattsnotanen <:J. G. Rehn, s e kt'l! t.~ IearttereReuterskiöld, Eva.vtröken; Holtermann, O., ra.r e; fru. G~ta ThulIp, rödd 'S":IJlu,elsqn.,~fQr kabirtettskamrnarherre; Johanson. Eduard, gross- Stoi-kyrkoför-s.),'; Skel'!?sb.Fon '34;I,fru' Mal'lallK!mg~ handl.; de Perre, Alb. kassör; Lindley, Elin, fru. spor, f...rundquist, (for Jakobs o.,johalmes, fqrs.), C en i r lb t {i. n" Strandvag... 7 C;" kammarherren Irjh. Aug)f,SlJern-.I""... "'.'),., a,y. stedt; fru Maria. Landquist""födq.,U"er,I,(fÖr,rHla.tari. "i Storkyrkob. rtnken,11',2 t,r.: m och 15469, na o. Sofia Iörs.), HÖgbergsg""~7,;Atu Gerdlll.Ni!If.. rn,, e,." 1;,'-'" 1.\. Norr 'P 15, o 34p., född Bergman, (för' Klara o" Kungsh"jförs.),sl!ergs- <" FöreståndarinnajWedberg, Ebba, fröken. gatan 16 B; vice häradshötding Oskall,'Bo.g",;lo.!)m-.'.h:o'R: e g i s t e r.h y.r, ån f ö-r iu n d e r s t ö d 'o c h b u d sma n;' fru Emelie Lagerstnöm; fö.iii'd,lström- " p e n s i o n e r:.,berg (för Hedv. Eleon., Oskars vo.n En ts Storkyrkobr. 11, 3 tr.; tlf ; Norr förs.), Greftureg, 62;' r-egementspastort-åxel r; Förestås af,fru' H;. '.'I1hour.\,o snickaremästare Knut: Edberg; Imr Ev'! EL d, S I ö'j'd a f d e I n i nge n, Norr landsg, 18 (tlf: Almström (för Adolf, Predn.i.Gustav Ya~a,o.t,Mlltteus r ~,,J,O:ltA~;..Nonr 88 ~8)., Föreståsjaf Iröken.Gertrud af IIörs.), Odeng. 58; grosshandlare Canl I\p.sl'JTgren K intberg.. ' ',' (för Maria förs,,), S:t Paulsg. 29; justitierådet Ste- 1{.~IN~,S&,0.KB~.KIN~RSI~~t~~r!;~:,.,'.~'.," '.~"" _... _.. <-_ "',~ _.'. "'-;.:: _. _;,."."' _l' ":: ~.._. ~"'_."...-.,., _~._.. "'", -~ '....-<o c- _~""."._~_,'c_" ,--<'~.-..~. ir'-;'- "-':...-. ) ;#YJ>l<,NG

11 [ ] D. Föreningar och sällskap. no Stenberg; målaremästare Martin Eklund;' rådman Axel Rundquist; kamreraren i järnkontoret Gustaf Lagerström. s k a t t m ä s t a r e. Revisorer: krigshofrättsrådet Gust. Berencreutz; järnkramhandlare Axel Sitvert; majoren John Klingspor. [37 08J Föreningen Blomsterfonden. Stiftades den 27 maj Blomsterfondens mål är att på ett värdigt och varaktigt vis hedra de dödas minne. Korporationer och institutioner samt enskilda personer kunna i stället för eller jämsides med kransar sända ett penningbelopp, ej understigande 5 kronor, till Bbmsterfonden, afsett att utgöra bidrag till en fond för uppförande af bostäder åt gamla och orkeslösa personer. Styrelseledamöter: ordf.: Hederstierna, C., örverståthållare. kassör: Lagrelius, Axel, öfverintendent: Hedin, Alma, fröken; Källander, J., kyrkoherde; Magnusson, G., dir.; suppl.: Magnusson. Paul, fabrikör; Persson, Emil, riksb.-rcvisor. [3~ 101 Allmänna skydds föreningen i Stockholm. Sekr.-expedition: Hofslagareg. 3, 4 tro Föreningen vill stödja, främja och kontrollera sina medlemmars personliga arbete i välgörenhetens tjänst bland hufvudstadens behöfvande, men icke fattigvårdsunderstödda befolkning. Under en centralkornrnitte fungera 14 skyddskommitteer och 11 arbetstöreningar-, hvilkas verksamhetsområden sammanfalla med hufvudstadens Iörsam- Iingar (se nedan). Föreningen förvaltar åtskilliga fonder, bl. a. änkedrottning Sophias Iond och fru von Bartholemsei fond, disponerar af kastningen af Kungl. Krönings- och Silfverbröllopsfonderna samt uppbär årligen af Stockholms stad bidrag till arbetsföreningarnas ver ksarnhet. Centralkommlttån. Ordförande: H. M:t Drottningen. V. ordf.: Rosenblad, C., öfverkammarherre, V äpnareg. 1. Skattmästare: Arfwedson, J., kammarherre, Lovisagatan 2. Sekreterare: Tersmeden, G., assessor, Hofslagaregatan 3. Själfskr ifria ledamöter: Ordförande eller annan representant för hvar och en af nedanstående skv ddskornmitteer. Tillkallade ledamöter: Eklund, K. A., kyrkoherde; Blomstedt, C. O., kammarherre; Larsson, C. V., kyrkoherde; Olsen, C. O., vice amiral. [37 12] Skvddskommltten inom Storkyrko Församling, Ordf.: Fleelwood, Ellen, Irih;a, Greftureg. 54. Sekr.: Beskow, E., fru, Skeppsbron 32, 3 tr. Ledamöter: Holmberg, E., fru; Brandel, G., fru; Lund, M., fru; Beskow, E., fru; Henriksson, B., fru; Mörner, A., fru; Quist, E., fru. [37 Uj SkyddskolllmiUen inom Kungshalms församling utgöres af H. K. H. Hertiginnan Sofias fruntimmersskyddslörening ull Kungsholms Iörsamllng, Ordförande: Lilienstolpe, Annie, fröken, Scheelegat an 2. Vice ordförande: Sjövall, Vera, fru, Scheeleg, 13. Kassaförvaltare: Berg, Josephine, fru, Handtver kareg, 15 A. Sekreterare: Frumerie, Louise, fru, Luntrnakareg, 13. Ofriga ledamöter: Muller, Gertr., professorska; Setterlund, Hilda, fru; Bergqvist, Hilda, fru: Sjöholm, Wjera, fru; Liljenstolpe, Emmy, fröken. [37 15J SkyddskommiUen inom Adolf Fredriks församlinll. Ordförande: Wallstersson, K. E., komminister, Karnmakareg. 30. Vice ordförande: Lindman, H., fru. Kassaförvaltare: Ekstrand, H., fru. Sekreterare: Bissmark, H., fru. Ofriga ledamöter: Ekström, K., fröken, Widell, J., fru; Swartling, E., fru; Grönfors, A., fru; Beriedicks, C., fru. [37 16J Skyddskommillen inom Gustaf Vasa församlinll. Ordförande: Sparre, Anna, fröken, Karlbergsvägen 16, 4 tro Vice ordförande: Hildebrand, Elisabeth, fru. Sekreterare: Heimburger, Elin, fru, Dalag, 56 B. Kassaförv.: Henricson, Selma, fröken. Ofriga ledamöter: Eidem, Eva, fru; Broström, Elin, fru; Dahlander, Elna, fru. [37 17] Skyddskemmlttån inom S:t Matteus för- " samling, Ordförande: Berglund, A., kyrkoherde, Västmaunag. 92. V. ordf.: Ekström, K., fröken, Odengatan 88. Kassaförv.: Westman, Alfr., dispen. Sekreterare: Holmbäck, Elin, fru, Västmarmag. 92 Ȯfriga ledamöter: Wickho1m, M., fru; Flygare, H., fru; Hansson, Berta, fru; Klasen, ~L L., fru; Drakenberg. M., fru; Skog, M., fru. [ Skyddskommlttån inom Jakobs oeh Johannes församlingar. Ordförande och kassaförvaltare: Sörensen, L., f. frih:a af Ugglas, Blasieholmstorg 11. V. ordf: Afzelius, Ellen, rnaiorska, Kammakaregatan 4. Sekreterare: Sörensen, N ancy, fröken, Blasieholmstorg 11. Ledamöter: Rönne, Anna; fröken; Nordenskiöld, Bibi, fru, f. Sergel; Rundqvist, Helena, fru; Svinhufvud, Gunilla, fru, f. Kock; Anstrin, Lydia, fru; Lignell, Elsa, fru. Stenber ij, Maria, fru. Arbetsafdelningen: Ordf.: Ottergren, Valborg, fru. [37 13] Skyddskommitltin inom Klara församlinll. Ordförande och kassaförvaltare: Bokander, Han- [3721] Skvddskommltten inom Hedvill Eteonora na, fru, Kl. O. Kyrkog. 8. församling. Vice ordförande: Drakenberg. Edith, fru. Ordförande: Källander. J., kyrkoherde. Sekreterare: Dalen, Maja, professorska, Drott- V. ordförande O. kassaförv.: Lager heirn, E., friningg, 7. herrinna, Lutzeng, 3 n. b. Ledamöter: Cedergren, Maria, fröken; Edberg, Sekreterare: Ericson, Elise, fröken. Therese. fröken; Olin, Elin, fru; Samson, Lisen, Ofriga ledamöter: Björklund, A., fru; Kidron, fru; Smerling, Elisabeth, fröken; Svanberg, Anna, H.. fru; Stierncrona, L., fröken; Sundin, A., fru. "fröken. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

12 4. Till-ih;jä1P>,tWbeh~fvarrde' if allmänhet, ;r3:tg:2~1}'f331!l7\22j?1l,sk'tddskommift nln inoin" ~E.hielbrekt8 Boije af Gennäs. Ahna, lru; Eklund, MårYl "fru;, libisamlijig. Molin, Anna, 'fru;wassen, Amy, fru. t,,.. 0. r,df.: Li.~.!:'I<!h", 67,~,get\1]!":!. 'I,l,,,k,~r,1fohe.iTde~ Ostermalmsg. Nrkolai arb.dörening. Skornakareg, 30: Ordf;: ",... Fleetwood, E., friherrinna, Greftureg, 54. 'I<' Vice orilf. t6:" iia:~s!i:iöi-va1l.: 'Svedelius, Ewa, Hedvig Eleonora och' Engelbrekts' arb.sförening, fröken, Vallhålläv!" 61'.' /.h, "o " Bruheg, 36. Ordf.: Sundin, Anna, fröken.",.., " I. -s Sekretenarec von' 'Hermansson. Anna, Iröken, Oscars arb.-förening. Storg. 55. Ordf.: Broms, Florag. 8. Anna, fru.. r, Ledamöter: L Sundin; 'Anna, fröken; Ericson, Brännkyrka arb.-förenihg. drdf.:,lagefbjelke, EliUI,1fru. 1' I E., grefvinna, Ä!fsjö. Styrelseledam.: kyrkoherde sil'~1f~1l1,sj<ycddsk.onuriitten Jnem'. Oscars församling. - Ordf.;' Bengtson, Valdus; kyrkob., Fredrikshofsg,» 3~,;," j. ' l>. V. i ordfc: Oa;;I'son, "Ingrid, fru. Kassaförv.: Fries, Anna, fru, Storg, 29. ~Sf.'!<r,:1A!u,rllli,us,"l!engt., komminister. Fredrikshofsft. 3.,st",if l', ;.',I Ledamöter: Broms; Anna, fru; Liibeck, Hilma, frit; tå'rl~oi1; Maria, fru; 'Wennerholm, Agnes, fru; Odman, JeDD~,.rru, " [37 24} SkYdd~ko;';m\tten' inom Katarlna.',' fi ' ',' försaqlling..' ;Ordförande;;Lancl.quist, Maria, fru, Högbergsg, 17. Vice ordförande: Edquist, Märta, fru, Högber'gsg.Tä. Sekreterarer, Fris, Helene, fru, Ostgötag, 11. ~~damöte~ AbM\\I\\t.,H..,. ~u:, Biörklöf, M., fru; Kllrigberg, ",.; dokt?rldij,\; Ortenblad. C., fru. ',.[37:i5}' SkYddskommitten inom Maria församling. :1Q~dförilnde: Laurin, G,: fru, Bellmansg, 6. Vrce 'ordförande: Bachman. A.. fru.. ~e1<:r,eterar,e:: Wassen, A' l fru, S:t Paulsg, 22. Ledamöter': Brandt, A., Ir u; Eklund, M., fru;.moltn, O., pastor atsådj.; Näsman, N., fröken; Winhergh, F" fru; Janse, Karin, fru. Suppleanter-r Börje; 1\., fru 'och Bode, S., fru. d3727j,skyddskommitlen inom Brännkyrka församling. Ordförande: Lagerbjelke, Edith, grervinna, Ä1fsjö.,,V.: ordt.i Lindskog;: J., doktor, Prästgården, Ä!fsjö. IKassa:förvaltare: Jonsson, buset, Lilleholmen. Sekreterare: ColIit1l, G., pastor, holmen.,, OfTiga ledamöter: Hindersson. Maria, fru; Lindskog. Maria', 'fru; Lagerkr anz, John, pastor; Lundqvist, A" fru; Sjöstedt, B., fru. ',[37 28] Arbetsföreningarna. J. Lindskog. pastor G. Collini, pastor-r Jv-Lagerkrants, fru A. Lundqvist, f,ru M. Lindskog, fru M, Hinderson, fru E. Jonson, Iru- B..Siöstedt. [37 29} S:t Gertruds eller Tyska 'försanijidje~8 skyddsförening... ;~' Ko m m l t t e: ' Ohly, E., ordförande; Däumichen, M., fru; PiliJI wasser, E., fru; Schumbur g, M., fru; Sonntag,' A.,. fru; Ohly, L, fru; Schönfeldt, E., fru; Schumburg; R., konsul; Blattmanh, Mary, fru; Dieckelman-Tr'., dir. - tt'( [37 30] Tyska bjälplöreningen (Deutseher H'ö1fs:. verein) i Steekholm af den 22 mar~ 18?~., Mottagning: Svartmang. 24 n. b. '..Onsdagar, 9-10 f. m. '..,. Förvaltningsuts_kott:.~")"t~"'t Ordförande: Isselhorst, H. l 'oj Vice ordförande: Otto, R. M..,.r Sekreterare: Mever, Willy-R, ',", Skattmästare: Weichert, Albert. Fattigvårdare. von Landmann, Felix; Obly, Emil, pastor; Gaebel, Max; Held, Fritz; Kruse, Hermann; Vetterlein, Walter. [37 31] Statsbanelöreningen»Gör god!». ':0 (Adr. Stockholms Centralstation.) Ordf.: Virgin, L. öfverdir. 't r, Vice ordf.: Gyllenhaal, L. H., frlh.; bynådir; Ofr. medl.: Braf, E. H., förste vaktmästare; Eriksson, E., förste kontorsbitr-äde; Ferm, A.,V., verkstadsarbetare; Ek, O., lokomotivförare; 'Mor~{;;lt~;~. öfverinspektor, sekreterare och ka~sa7 [37 32} Jä~nvägsmännens Vilobemsför,enln g.i. Styretse: 0'0' t, E., fru, kommunal- Ordf.: Gyllenhaal, L. H., frih., byr~direk.vjj;, Stockholm.,,"j'1 GrönbrInk, Lille- Sekret.: Braf, C. H., förste vaktmä~tare", Stockbolm..". Ofr'iga ledamöter: Bäck, J., revisor,' Stockholmj Marcus, Louis L., förste haningenjör, Stockholm; Lundquist, L. L., v. verkst. direktör, Stockholm; Karlsson, K. A., förste stationsskrivare, Stockholm; Hedberg, C. G. A., kamrerare, Gäfle,.".1' Adolf Fredriks arb.vförening, Holländareg. 16. Ordf.: Lindstedt,,E., fru, Norr Målarstrand 34. [37 33J Föreningen för sömmerskor,, S:t Mattens arb.-förening. Ordf.: Flygare, Hanna; fru, Stureplan 4.. uor, som försörja sig med handarbete,' och.har stiftad af fru El. Nyström 1880, omfattar.kvln- Jakobs och Johannes :arb-iörening. Lästmakareg. 15. Ordf.: Ottergr en, Valborg, fru. dem hjälp under sjukdom. Ordf.: v. SYd6w~ ~nn'a, till ändamål att befrämja deras väl och sl<äua Katarina arb.dörening. Högbergag. 13. Ordf.: f. Johansson; v. ordf.: 'I'ierneld, Fl-id", 'I.} A)\.h Gyberg, Emma, fröken, 18 Ostgötag.; v. ordf. ström; sekret.: Alexandersori, Gerhard, "direktör; Landqvist, Maria, fru: "sekr.: Almgren. M., fröken, 7 Svedenborgsg.; kassaförvalt.: Fris, Helene, möter: Aurivillius, Agnes; f. Danielsson; fl1amm- kassaförvalt.: Troselius, Anna, f. Ingeström. ledafru, "11 Dstgötag.; fru' Fredholm, fröken Naucler, Hazelius, Anna, f. af Wetterstedt; Rossander, ~I;>p,a, fru Biörklöf; suppleanter: fru Kjellberg,syster f.: Perno; Bergendal. Elsa, fröken; Auriviloli)l~"Moij Tecla Ahlenius,,, ' ruca, froken: Remahl, L., med, dl,"; Oh<j.e\l, S.,;f. I Klara arb.-fö'rening, Klara O. Kyrkog, 8. Ordf.: Pettersson; Piblström, L., fröken;.rådbeeg, JeDJ,ly, Bokander, H.; arbetsförest:a: Feith, Hilma, fru. fröken; Malmqvist, Elin, fröken; Samuelsson, Anna, Kungsholms arbaörening, Kungsholmsgatan 94. fröken; suppleanter: Lundqvist, Ida, öfverstinna; Ordf.r, Liljenstolpe, Annie, Fröken. Alexanderson. Mar-it, f. Grape; Themptander-; Signe,.Mari'l- a;&b.-föl'ening, försäljningsbod Hornsg, f. Backlund. ' 21 A. Ordf.: Schuldbeis, Elisabetb, fröken. Ledarn.c l Föreningen Hem för arbeterskor, se '[34 8;}. ~- ',1 I 1J

13 [ ] [373li] Vaksamhet. gifter, pensioner från Fredrik Björns donations- Föreningför bekämpande af den hvita slaf. fond till ålderstigna tjänarinnor, anslag till välgöhandeln. Byrå: Handtverkareg, 23 Al, C.; hvar- rande ändamål m. m.. dagar 1~3. Ordf.: Appelberg, Gustaf; v, ordf.: Tamm, Maria; sekr.r Wahlström, Clara; kassa förv.:falk, Anna; styrelseledamöter: Höjer, Anna; von Rosen, Marra; Höjer, T.; Wachtmeister, Brita. D. Föreningar och sällskap. [3736] Föreningen»Ljusgllmt», (Byrå: Artillerig ) Stiftad nov af framlidna fröken Augusta Ludwig; har till uppgift att genom upptagande al medlemsafgifter, frivilliga bidrag från för föreningens syfte intresserade personer samt på at'dra lämpliga sätt åstadkomma en fond, af hvijkens räntor själfförsörjande bildade kvinnor skola kunna på sin ålderdom erhålla understöd, därest de styrka sig icke äga för sitt uppehälle tillräckliga medel, på det de må kunna undgå att anlita den allmänna Iattigvården. När lon den vuxit så pass, att medel därtill finnas, skall ett och senare flera hem bildas, där pensionärerna, i stället Iör de årliga understöd, som nu utdelas, er-hålla fri bostad och vivre. Ordf:: Hagberg, Louise, fröken. Ständiga styr elseledarn.: Karlson, Svea, fru, v. ordt.: Rydgr en, Gerda, fröken. Ofriga styrelselerlam. : Lindell, Elva, fröken, kassaförvalt. : Levin, Mathilda, fru; Ludwig, Mary, fröken, sekret.; Hamrin, Gurli, fru, v. sekret.; Wicander, Lilly, fru; Hirseli. Edith, fröken; Simonsson, Cecilia, Iröken, Suppl.: Oberg, Adele, fröken; Bastman, Maria fröken, v. kassaförv. Revlsorer: Ostrnan, E., kamrer; v. Hedenberg. Angur, krigsdomare. [37 37] Sällskapet»Hemmens Platsförmedling». Ordf.: Elliot, C., fru, Rädmansg. 8; kassaförv.: F'ineman, E., fru, Kommendör sg. 35, O.; sekret.: Raab, V., friherrinna, KornmendörsgvSz. Behållningen af verksamheten tillfaller Sällskapets Konvalescentkassa för tjänarinnor. [ Stockholms skyddsiörening för frigifna. Styrelse: Ordförande: Hörstadius, G. W., hofrättsråd. Vice ordförande: Påhlman, A., kapten. Kassaförvaltare och sekreterare: Ernberg, K., förste pastor och överlärare å Långholmen. Ledamöter: Hultquist, G., stadsingenjör; Salven, A., kyrkoherde; Ernberg, Anna, fru; Nyman, Hj., kansliråd. Suppleanter: Hildinger, A., juvelerare; Wiren, A., slottspastor ; Wikander, Karen, fru. [ Kungl. Sällskapet Pro Patria. Direktionen. Ordförande: Rosenblad, C. L. M.. öfverkammarh., gen.-major. Vice ordförande: Breckström, E. G. M. öfriga ledamöter: Nor dquist, N. G., sekreterare; Hyman, F. V. G., intendent; Rundquist, C. A., ombudsman; Sandberg, G. F., kamrerare; Lindstr öm, Gösta, direktor och öfverläkare; Bergenstjerna, G.; Berg, J. E.; Hallrnan, P. O.; Hydin, L. A. V. Sällskapet utdelar.belöningar i medaljer och jetoner åt den, som vågat lif eller välfärd för frälsning af andra människorslif eller egendom; åt den, som, själf stadd i behöfvande omständigheter, med huld omvårdnad bistått eller vårdat nödlidande eller sjuka; åt den, som eljes på s ä r d e I e s u t m ä r k t s ä t t ådagalagt medbor ger'iiga dygder eller förtjänster, åt den, som lår.ge med trohet och beröm arbetat hos samma menigheter, verk, inrättningar, bolag, handels-o fabriks- eller handtverksidkare eller tjänat hos samma husbondefolk eller släkt eller å samma egendom. Beräknad så väl för man som för kvinna från f}llda 15 års ålder, bestämmes tjänstetiden till minst 15 år för den mindre samt 25 år för den stör re belöningens erhållande. Lösen för den större medaljen utgör 40 kronor och för den mindre (jeten) 30 kronor, båda pri.glade i silfver. Präglade i guld utgör lösen för den större 215 kronor och för den mindre 120 kronor, [3753] Drottningens Centralkommltte, Bildad adress Kungl. Slottet och Börshuset. Sekr.: bankdir. Harald Lettström. Telefontid kl. 1-4 e. m. Tlf. 10. Ledamöter: H. M. Drottningen, bankdirektör Harald Lettström, fruarna Elin och. Anna Linder, envoyen H. Lagercrantz. [37 54] Allmänna Försvarsiöreningen, som stiftades år 1890, "har till ändamål att utan afseende på någon viss försvarsorganisation genom anordnande af föredrag. utgifvande af skrifter o. s. v. söka skapa en lefvande och kraftig öfvertygelse om behofvet af att stärka och utveckla vårt försvar". Adress: Kapten O. Ribbing, Villagatan 3; sekreterare och redaktör för föreningens tidskrift»vårt Försvar». Expeditionstid: Hvardagar vkl. 3-6 e. m. Tlf tio Med fosterländskt eller socialt syfte. Verkställande utskott: Clason, Sam., ordf.; Hallendorff, C., v. ord!.; Brulin, H.; Forssner, T.; (Humanitära sträfvanden, folkbildning, nykter- Hägg, J.; Sundström, B.; Du Rietz, G.; Decker, A.; het, förbättrade villkor.) Ahnlund, N.; Wennberg, H. [37 lid] Kungl. Patriotiska sällskapet. [37 56]»Sveriges Flotta». Ordförande: Bohman, H. E. M. Iörening för sjövärn och sjöfart, har till än- Vice ordförande: Rhodin, H. D. G. darnål satt oberoende af hvarje partihänsyn väc- Sekreterare: Drakenberg. S. ka, vårda och stärka svenska folkets insikt så- Kamrerare: Bohman. H. H. väl om nödvändigheten af en stark örlogsflotta Ledamöter: Hirsch, O.; Odelberg, O. W.; Elliot, som om den stora nationella betydelsen af sven- M.; Rothlieb. H.; Hellström, Th.; Södermark, P. ska sjöfartens och sjöhandelns utveckling>. G.: Almström, H.; lndebetou, G. Föreningen, som stiftades den 17 november Sällskapet utdelar bl. a. medaljer för långvarig lw6, består af en central af delning, hufvudsaklitrogen tjänst, för långvarig gagnande verksamhet. gen.omfattande Stockholms stad, samt för riket i tör förtjänster om yrkenas förkofran, för fram- öfrigt af särskilda Iänsafdelningar. stående yrkesskicklighet samt för förtjänster om Föreningens beskyddare och hedersordförande: trädgårdsodling, belöningar föl' odlingsflit, he~l!:-m. Drottning Victoria. JÖNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15

14 5. Me.iafb~te~ländskJitlUei~socifilt syfte.' [ijf!i vf6:s] '~.n?9f,v'ersi#elsl!i'i:;keiilii'åien\i'gi Ugl!la,"'o'rdt:vl~~ Ordförande: Brorris\,ilAnnll'i/fru, :.~ m '('amlraleh gg\"~(j). Olsen "1lsfe 'V.- 'ordt.: "S\'t'lej'allö'jt- o V.. ordrörandej ' af tburen, :>1,J,llia"fruj. ;1"." ;;{ nanten H. G. W. Wran14el, 12:d're "V; nordf,;' och, Sekreterarenvakant,.0., ':r,.q.nl',n!!"rl ver!,s~.!eda,,!ot;generalmajor~i1.v. G. ~a~ck,o et- Kassaförvaltare; Peyrqn" Ellep.' fröken.l",",,/> IJISllltli:tf'e nför.'''vetj<:~t~'' ed:tll:gl'ossh., '1:" Berghrnan, Förr-ådsförvaltare: "Ulrich; Ellen t,frö",en ' ml,r rr*l't!w\i;st'}h\'j d!rektör~nfj"wobrom,a!1;grossh. G. Ofriga1Iedamöl!,r: C!'A~rblom'ioÅ\lg.lw,a, PJ'Qf!'s- Du R1etz; förste kammarherren. W. von Ecl\er, sorska; Mi:low,, Cecilia, fr,öken; Cedenblom,.~jn, ma!!l!; g.!'n~j'iilldjlie~t~lillll LJ. 13., A." afjo~hnlck; fil kand.; Rehbinder, M., friherrinna; -And,el1s.il9n. o.,.~.ej'ca<al1<.qjlsiijn,~j\'lr ~'Xc;s9n.Johnsonn generalmå- Astrid...,ilql ell <;;.,19" :Nprden~v"'l}., J "" I,... 't',. I ; r" r ' -f)'jl~h:gjl ;tynlls,ens.sekreter,,'re:"'.ko.mmendören, f,rl- [3762] Fijrenlnien' 'Kvl,bnorna,:,oeh Lanllef.'.q,hen:ll 4,.,!;-yHelJkr9k.j,:., Fören. Kvinnorna och Landet är.en sammanrtlbdfvel'$tyl'elsens,,{cl''pedltlon.: Norrlandag , slutning af fosterländskå I\vll)oot; som;: o1>etoljiide 1 tr.; tlf, 10955, Norr Exped, öppen af politiska, partier, enat' sill dm.ått ar r lfo~. ::I.,lr::-;b~juI!i--,~ug,,10.,,-;12k; främjandet: af,lanli'ets';'f<ir,&v.a'r och "för,, t 1,,1 f 'u' 11,','/,tJH': ~ll J';"; ;',' ":',.' af den svenska kvinuans sociala 'oph,ekoifo a :mo $;'IS~8J1S,!~a~ka, k;,:lnnoför.eningen för foste,rlaii- ställning,. '",,,. c~;: : 1l~l!j!!j'''1lör, yal'~1",;,sti(tad., 'J8~" har insamlat Styrel;e:' Lamberg-Wåhlin, "Anna,.' brdt:;-),l1~b1, t~ilq010oo"rkr"jfq!:,j ixlix,l&borg,.och. ~33.70\l kr." för M0D:lc~; Thore~en,. Märta; l:0v~n~ 'Mä.'~'~; rj'll!l{tg.: :,<jbq,d~p)sarnt,f.qj1jt den fri ~illira skytterörelsen, och Karm, Frestadius, Elsa..,.".:,.,' j,,l<;'",;jn upplysningsarbetet I försvarslillh'åg~~1 swup,anligdt, cirka 140,000 kr. Årsalg. 3 [3J,&41 ~ustlif:adolfs-f~~~,nln~eii "IStlrek,!~I~; l [lki).,för.sthlm o. minst.l kr, för landsorten, Ord" Ordf.: Söderblorn.. N. ark:\lbls~op; y. (m~l;c;ro-,,~f.ö:tllnde: ~-,w,pe,. Anna, L Sandahl. v. ordf.: Olin, nehor g, O. U., 'kanslerssekreterare; l,nr;lk~,s~e\!'f~t.: 'celin,,<fod Lundehergv.jdoktor.inna; skattm.: Sjögren, Wedberg, C. O. 13,., JustItIerå,d; utrlkesse\lfret,j O t:'lgabrlella;"sl}kr.et-.:; Uppström,.Alva, Narvavägen kassaf örvalt.: Holmdahl, O:'S., lektor;,'er\ili,~tg: J., 22; ledamöter: ThoreII, Hildegard, f. Bergendal. regeringsråd; Hall):ierg,,H: E., ~.,o. "hofj?t~jli;~ant:!lahl~1hmärta: f.von -:Ho.rn; Pettersson, Louise, [376'S] Srt NI'kola'I' Gllle, ' en..ib ro rh:öfver.stinna~~i j,; '.',.' - '. " o li)[) ['" '~l';<:""i"'",",. Svartm!'ng...24 (dit,:ktö~,h:'ax,:lsii~t~""" " 3760 a -röreningen, f,ör 'Stoekhelms fasta för- ~lderm.: direktör He.nnk Axels?u,.,:.., ""~'n~. -ro&;<1111;" V~mn,an.J;l\\g: p;: tlf. 129 ;!~,Brunkeh, V. älderrnan.: direktör Ge Martin EK,1I\\1~:,Vi' "r-,v,er s~,;u\ande.i' u,tskot,t.: H:e,iler,stierna:, C". ordl.: Sekret.: ro.tema~ G. J,oh(l'lsson." ""',,1\)," \. _5U:gglf'i~);;" h":': o,d~.; B,erencreutz,. G.;.. Cervin, T., Skattm.: direktör G.., Johns9~' o',' i.(~.,;,',,ll!wttm\l~t..; rp.e.charnps, H.; Edelsvärd, F. W., Klubbrn.: apotekare A. Gezelius (tl]. 8,9M,. 2,.-1',,", sekret.; Juhfin-Danntelt, G.; Zethelius, A. '.,' [37 60.",) "'ii,r.e..nlnll,en,för,. Norrlands fas.ta [3767 al Centralförbundet (lir ~,,~ia,~.arb~(~itc. S.,.''\'' """, "försvar. A.) har till uppgift att verka 'för 'sprlda:i1det'af B å N I 'd 8 & 101" kl 12 2 social upplysning" utgör j'i en samrnapslutning af yr: orr an sg...; oppen. - socialt arbetande föreningar. anordnar fö\-elä'sninl e, m.,(junl!':':iul1: kr. >10-12 'f. 0,1.). '" gar I kommunala och,soci:ala,ärl1nen','ii'pnr'äftfi~ller.(., 'Styr!}lse: "generalen GI 'Uggla, 'ordf.; generallöjt-. ' ~.' nanten C" M. Fallenius, v.' ordf.: bankdirektören ett socialt bibliotek, meddelar upplysningaru'itelika,c.'fi:'<{iiil\' kassaför'v.t'bruksägaren S. Kempe; lands- sociala frågor., 'Upplvsningsbyrå "ch 'blbllqh~k, f'lili'fdirigen' G,' Ma1Irt. 'o Myntgat, 4. öppna hvardagar '12-'-'3 e.-' m,');,llj(' Sekr.: kaptenen, 'fr ih. C: A. G. Fock. S t y r e I s e: Rinman:' E: B., cheffed';ktö1-~ 'l{taf.; Tlf. 31.Q6~H~" \ l t 'h, Broorne," Emilia, { fi;u, 'Y.:..., ordf.; -.Lagercrantz; G., bankdirektör, kassaförvalt.;.bergström, K. 't. f... J" [37 61I"'Stlftelseo»Kronprlnsessan Mar- byråc!'-ef, sekr.;. Fjällbäck.HQ!ll1greR-I.,~,')BI)J) fru, "..i. '1 ".,. < "', garetas Minnesfond,. b'ylåfor~st. Ofriga Iedlj.m.:, llj9,:,kl,!i)q,,\j,~,.!,!dak.. "] '''Postadr. t'. v.; Kungl, Slottet. Styrelse: H. K. tör: Brisman, S., professor ; Enghmd, El' JIb d:r; -,. H-;1Kronprinsen;' fröken' Signe Bergman: frlherrln- Hesselgren. Kerstin, yrkesinspektris'; HJ~S',":'f,".o{T., tnanrhenriette 'Coyet; Iröken Kerstin Hesselgren. generaldirektörv Järte; O.,:,by-råchef;'.vori I\.'otlf,"G. fru Signe Wessman; fröken Axlanne Torstenson; M., kansliråd! Landclius, Carl;.y.;~jtI\lC,l&~ '-A9('a,»bankdlrektör-Harald Lettström. som dessutom är Iröken; Orne, A., statsråd. 'f "t' t sekreterare: Telefontid kl 1~4 e. m. TU. 10. ' (Nytt styrelseval äge~.rjl':ii.i~aprll.e.,~i~(wmi:-) J'! [~?61 al Krnnpelnsessan,Ma~gar.etas' Land-' [37681 S.eri'ges' Natlonellå" Ungdomsmrbund. stermsfnnd, Stlftadt den 16 okt. 1915;.har till' ändamål alt flt Bynå:"Droltnlngg. 11; tlf , ~cnom, tal och skrift,väcl<;a, och, 'j,tätka,pen sven- 'r0rd~.:" H: K.. H., r1$:rqnprlnsen.. ska ungdomens.' fosterlandskärlek, fördjupa dess t. y. ;ordf.:.;palme. Sven, dii;.", kunskaper om folk och, landt-och skapavemädlare Ledamöter: Löthner, J,,1:". major: Nilson, E. A., uppfattning om indlvldens. förpliktelser och ansvar bankofullmäktig; Broms, Anna, fru; Upmark. Eva, samt I öfrigt med de medel och på det sätt" som ITU; Boberg, N.,. kapten; -Werner, Ch., direktör; ar-står en nationell"un'lidam',' medverk:in'tfuj håf- I Wennberg, Harr y, konsul; Fornander, Altr., bank- dandet af vårt.iands politiska själfsti\nd,i.gnetl) dess i "direktör.,.'- I, l,. i kulturella och ekonomiska, fliih~t».dl 10 ':fjiv, '.,SiIpp)e'anter: Beronlus,G:,. jägmästare; Loren- Byrå: Birgeriarlsg. 33, l trt, öppen,.siiaend. i ze'l,; Jr C.;,k"mrer; 'Heijdenberg, Hj., grosshand- kl. 10~4;. tlf j ".:'" "U', trns')i,lare,, I ',.. F ö rb n n d s s t å m: In a ni; "HOb,,.], K,M;fs o~"iid:, Söderhielm, K. F. W, öfverste. utgöres af ombud från lokalafdelnloga'r-na'; ydläa:, ~l!ppl.: Edelsvärd, 'F. V., kammarjunkare. ett ombud för h,varje'pitbörjaqt,'100ctal1[fuedlemr ' '[St6t Ii] H. K. H. Kronprinsessans Beklädnads- mar..",".,.. \/',['.hl'g~ lör~nhills lokalafdelnlng för Stoekholms stad (t d. O f v er st y r il I se n,; \ t.,;,,)'>1 e Stockholms kvinnors Lnndstormstörening.) består' ar 15 -medlemrnar.valda af -Förburtdsståm-r '-' "f(har' tillsy. Ingen adr., då verksamheten ligger man jämte en representantt.iör..hvarje "distriktsne~.).: orp;anisation. 1_ C;"',.I.!,.,1,h;}(:$'1.?::':4bl.>J:,INDUS':fRJ.~~(l;li!t9~.~Ic 'SKOKRA:Mt ORE.IfRÖ.. o,","vikr~g', ,_...~_r~._~ --:-' -'f?s'

15 [3768-<3784] D. Föreningar och sällskap. Ordf.: direktör gatan 9. 1:ste vice ordf.: Lektor Gösta Rahmn, Göteborg. 2:dre vice ordf.: kapten A. Nordlinder, Sollefteå. V er k s t ä II a n d e U t s k o t t e t. Ordf.: direktör T. Holmberg. ~ekr.: ombudsman Erik Augustsson, Stockholm, Skattrn.: kamrer G. Harald Eriksson, Stockholm. Ofr iga medlemmar: D:r Gösta Rahmn, Göteborg; kapten A. Nordlinder, Sollefteå; D:r Erik Fahlbeck, Djursholm; fil. kand. P. U. Bolinder, Stockholm; sekr. Aug. Hessler, Stockholm; löjtn, O. Looström, Stockholm; fru Brita Gentele, Stockholm; kommendörkapten Björn Holmgren, Karlskrona; stationsskr. L. Westlinder, Orebro: riksdagsman Dan Poppius, Lund. ' Förbundets organ Nationell Tidskrift utkommer hvarje månad. Redaktör: ombudsman Erik Augustsson. Teodor Holmberg, Kommendörs- Sekreterare: Wennerström, T., major. Lokalornbud: Chr istiansson, C., dep.-skrifvare. [3769J Nationella Ungdomsförbundet i Stockholm. Lokalafdelning af Sveriges Nationella Ungdomsförbund. Styrelse: Iöjtn. O. Lcoström, ordf.; fil. kand. P. U. Bolinder, v. ordf; amanuensen G. H. Montelius, sekr.; bokhåll. E. Hollsten, skattm.; sekr. Aug. Hessler; fil. kand. D. Heilborn; fil. kand. A. Hj. Hedelius; kamrer G. H. Eriksson; rektor Th. Elert; Iöjtn. G. Laurin; fru Carin Gentele. [3770] Svenska Flagl(ans Dag. Stockholm 14. Ordf.: Rosenblad, C., kommendant, frih.; v. ordf.: Leuhusen, F. V. O., kammarh. frih. Verkställande utskott: Ordf.: Nyblom, K., förste regissör; v. ordf.: Wibom, T. H., kapten; sekr.: Astrand, O. dir.; skattm.: 'Vennberg, H. Ofriga ledamöter: Duhs, H.; Björklund, S.; Björnstier na, R.; Grallton, B.: Svcdelius, C.; \Vassberg, C.; Westberg. S. och Ostberg. G. 15 maj-15 juni: Telefoner: namn anrop och Norr 18489; under öfriga tider: exped.förestånd. tel, Osterm [37 nj Natlonalfärenlngen mot emigrationen. Föreningens ordförande: H. K. H. Prins Carl. Hufvudmån: generaldirektör K. A. Fryxell, generaldirektör Gunnar Huss, häradshofdingen E. Kinander. fil. dr A. Molin, direktör Paul Bergholm, byråchef Carl Broberg. bankdirektör Edrnond Fcbvrel, riksdagsman Sv. Bengtsson, vattenråttsdomaren H. von Sydow, friherre Carl Beck- Friis, skeppsredare Dan Broström, riksdagsman C. P. Jansson, riksdagsman J. Nilsson, riksdagsman K. Magnusson. löjtnant Jonas Folcker, rvttmåstare H. Hegardt, landshöfding M. R. Sahlin, riksdagsrnan P. H. Sjöblom, vattenråttsdomare A. W. T. von Sydow, ingenjör Albert Isakson, kyrkoherde Per Pehr-son, apotekare H. StrandelI, kapten S. E. Engdahl, landssekreterare Fritz Hallberg, landshöfding A. Ekman och pastor P. Valerius Olsson. Statens representant: landshöfding A. 'V. T. von Sneidern. Revisorer: kommerserådet C. Malmen; majoren O. F. K. Kuylenstierna. Suppleanter: hankdirektöjen Knut Bovin: kaptenen friherre J. Stjernstedt. Statens revisor: v. häradsh. Jacob Larsson. [37 72) Riksiöreningen för Svenskhetens bevarande i utlandet. Lokalafdelning i Stockholm. Ordf.: Croneborg, O., här adshöfd ing. [37 74] Svenska Afdelningen af Föreningen för Skandinavlska sjömanshem i utländska hamnar, Ordf.: viceamiral Carl Olsen, Stockholm; kas- SÖl' och sekreterare: grossh. Wald. Beiier, Stockholm. Föreningens hufvudsekreterare är redaktör Aug. M. Augustsson i Kristiania. Föreningens ändamål är:»att skaffa sjöfolk ett enkelt, men trefligt logi med läsrum och nykterhetskafe jämte lämpliga samkväm - det hela hållet i kristlig anda och ton, alt hjälpa sjöfolk erhålla hyra, alt bistå förlista och sjuka sjömän, att vara en föreningslänk mellan sjömännen och deras släkt och vänner i hemlandet samt hemsända deras hopsparade penningar>. Föreningen står under H. K. H. Prins Waldemars särskilda beskydd, hvilken jämväl är föreningens ordförande, och Prins Bernadotte är hedersledamot af föreningen. [37 75] Svenska Vägföreningen. Exp.: Gamla Brogatan 32, 3 tr., öppen söckend. kl. 9~4. TU Ordf.: L. Reuterskiöld, landshöfd., Nyköping; v. ordf. och tjf, skattmäst.: H. Biörklund, f. d. Iandshöfding, Stockholm; sekr.: G. Enblom, öfverste, Stockholm. Ofriga styr elsemedl.: Fr. Enblom, öfverstelöitn.; N. Fredriksson, undervisningsråd; E. Hedström, öfvering.: E. Langborg. bankosekr.; Hj. Lundbohm, dispon.; A. Norlander, kapten; A. Sundberg, godsäg. [37 77) Sällskapet till dygdigt och troget tjänstefolks belönande. Ordförande: Dahlerus, E. G. Ledamöter: Strandberg, Go; von Pr inzencreutz, G.; Hirsch, O.; Montgomery, J.; Dahlgren, P. J.; H311berg, H. E.; Wollin, B.; Hörstadius, G. W. Sekreterare: Falkenberg, A. C. M., frih. [37 82] Sällskapet till uppmuntran af öm oeb sedlig modersvård. Beskyddarinna och ordförande: H. M. Drottningen.. Vice ordförande: fru M. Hellstenius. Ledamöter i nåmnden: fruarna E. Wahlund, M. Hellstenius, L. Sörensen, E. Lagerströrn, A. Fries, H. Ekstrand, E. Hildebrand, M.-L. Berg, F. Winber'gh, S. Bode, H. Fris, M. Landquist och A. Lötgren samt fröknarna M. Rogherg, K. Ekström, A. Liljenstolpe och E. SvedeJius. Sekreterare och kamrerare: De Geer, J. J., hih. [37 84) Sveriges Husmodersföreningars Riksiörbund. Storkyrkobrinken 11, II. Riksförbundets uppgift är att samla svenska kvinnor till gemensamt arbete för hem och samhälle samt att bilda' en föreningslänk mellan de lokala sammanslutningar, som arbeta för samma mäl. Styrelse: Agnes Ingelman, ordf.; Ida Norrby, v. ordf.; Anna \Vicksell; Sigr id Göranson, Evelina Wilen, Laura Näsholm, Lisa Landergr en, Agda Vilen, Marja EMn, Anna Carlsson, Ida Högstedt, Geergina Jonson, Kerstin Hesselgren. Suppleanter: Märtha Brydolf, Ingrid Bosaeus, Fanny A.-B. SVENSKA METALLVERKEN Nilsson. Kassaförvaltare: Agda Wilen, Sekreterare: Gerda Fröberg. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

16 5. Med, f?st~rlä.lld.skt eller. socialt, syfte. [ ~ [37,Sa] Föreningen för ~ationell Hushållning. berg, E., grosshandlare; Wingborg, R,.A., redak-.... \.., JYa'Slmannag. 4, 1)f. ' ). tör; Zetheliu~, O., major.... "'le. Foreninge'u" stiftades 1917 och har till ändamål Byrå: Blasieholmsg.. 3, opp~n hsd\,-g~r,. ochvfreatt verka Iör.rutlonell hushållning i Stockholrns- dagar 12-:1 (d~ck ej under tiden 1 Juli."..15 aug.), h:l!iii~~1i~genom,~tt 'arbel~' för' tillvaratagande, ut- TIf Telefonmeddelanden,mottagas pck al1a nytfja'tt'de otii" beredande af 'för hemmen behöf- hvardagar '., ligfl,. Iönbrukningsar-tiklar. Ordf.:f.röken Ingeborg [38 OS] Nordiska. djursky.ddsföreningen' id~sala Wall'); sekr..: notarte 6. A~derbe;g; kassaförv.: och i Stockholm (Djursk):ddslöreningen. il, Stoekka:urqr Go. A: Gustafsson. Byråröreståndarlnna: holm), (Byrå: Flemingg. 20 B;' tlf "" ~Qrr froken B. Kewenter. 8653, Norr 4307.) Ordf.: Wingborg, F: A.; v. ordf.: Åderrnan, K. W.; styrelsens kassör Q. sekret.e [3786f 'Svenska Iederatlens-atdelnlngen, Knös, R.; förvaltningsutskottets sekr.: Wingb9Ijg, '.ilstiftad 1878 mot reglementerad prostitution. Selma, fru; öfriga styrelseledamöter: Ande4D;.,E.; Sektion- af internationellå abolitionistfederationen, liiidebrand, H.; Molin, O. E.; Eden.. A.; Wahl stiftad byrå i. Geneve. Omkring 40 medl. stedt, Axel; Wijkmark, H.;. Westerberg, C.' R:, Byrå: Mosebaeketorg 6, 3 tr.; v. ordt.: Höjer, A., och Sundberg, K. J. fruj.s"1<1":: 'Wahlström, C..' fröken; kassalörv.: Fa,1k, K:. fröken. Ofriga styrelseledamöter: Lindstam, [38 09] Svenska Hundskyddsföre.ni"gen. ror;) WachtlJleister, F.; fruarna Almqvist, S.; BiII stiftad Ordf.: Ström, Sam, hofrätts~åd; ström; S.; Hedin, A.;' 'ramm, A.; Westerberg, F.; vice ordf. och kassaförvalt.: Ahlberg, Karl, apo..ftöke.~ Lindeberg, M~.. tekare; ledamöter: Johansson, Lotten; fru-;3'f];hy [3795J Svcnska freds. och skiljcdomsföreningen. selius, Gerda, fru; Algren.. Hilding, kapten; Erickcentralstyrelses förvallningsntskotl. Ordf.: Dahl. son,. Helge, notarie; Liungquist, Wallin, Ernst, advokat; Fagerströrn, Carl.. inge,ntör,; Hilda, fröj{ei); berg, G., redaktör;. missionsförest.: Sundblad. suppleanter: Zethrseus, Axel, ilfdelningschef;" AI1l'.. Carl, redaktör; kassaförva1t.: Sandstedt, Knut, ro- berg, Anna, fru; Björklund, Oskar, direktörj, Ze. teman; daktör sekret.t ' Larsson, Emil,.af Fredsfanan: Larsson. tjänsteman; Emi!. re- l t ureus, Ad a, f ru. I.'.. ".,.!, [38 10] Nordiska samfundet 1111bekäm påb.de "ai [37 uti] Steekhelmskretsen al Svenska freds och det vetenskapliga djurplågeriet;.'.1. skiljedomsföreningen: Ordf.: Sandstedt, K.; sekr.:.. 1 Wallerius, Leand.; Lindman, Arvid; Backhoff, Ordf.: Tenow, Chr. L.; generaldirektör;' I<assa Svea.'. förvaltare: Roswall, A., niksgäldskommissarfej- öfo,.> r.iga styrelseledamöter: Hehn, Sophie Louise, o frö. ' ni8.011"de SVenska djnrskyddslöreningarnas een- ken; Kuylenstjerna, E., byrådirektör;.tenow,.eltrallörbund. Ordf.: Tenow, Chr. L., generaldi- na, skriftstäl1arinna; Blomqvist, Axel;' öf.ver!~r.; rekt.; v. ordf.: Udden, Herm., 'landshördlng, skatt- Malmborg, Otto, civilingenjör; Christell, A" 'fru, rnäst.: Gustafsson, K. G., ingenjör; Blomberg, J. sekreterare; Waldner, Dagmar, fru. 'Redaktör af J.. äfver!.; Blornqvist, Axel, öfver!.; Breitholtz, samfundets organ "Djurens' rätt": Tenow, BIn,M Claes;' auditör; Roswall. Anders, rfksgåldskommis- f. Ros., \ l sarle; Ruben, El1en, fröken; Schiirer von Wald- Byrå: Engelbrektsg. 31, Nf '.:,l 'I heim, Max, kapten; Stålfors, Harry, -professor ; Malmborg, 'Otto. ingenjör; Dahlström, Hj., pro- [3S 11] Föreningen' för beredande af; begrafni"g,,: fessor. plats lör husdjur. Styrelsen består af: Ordf.: Djurskvddskonsulent: ChristelI, Anna, fru. Lindbohm, Gustaf, dir. (tlf. 6947); v. ordf.: 'SelIl Byrå: Odeng, 48, tlf. 2793, Norr holm, Gunnar, kapten (tll. 3784); kassöre IIedlnl, -, Organ: Djurvännernas Tidning. Stina, fröken (Uf ); ledamöter: Nilson,, ". Vendla, fru; Johansson, Lotten,"fru; Wingb'org:'Fl [38.02] Svenska allmänna djnrskyddsföreningen. A" redaktör. Suppleanter: Wannhengz Gr., rytt- 'Ordf.: Toll; Kar! Osv., generalmajor; v. ordf.:, n;äst.,.. Envall.- Signe, Ir.öken. BegrafningsplNs\' är Blomqvist, Axel, öfverlärare; skattmäst.: Gustafs- Vid Taby. Kassoren träffas pr telefon ,," "'. ~n,,k. G., ingenjör, Brunnsg: 16; sekreterar~: [3815] Föreningen lör.stockholms Iäs~s~t~ri~ Dahlström, HJ. professor, Ynglingag, 19; Iedamö-. ". r ter': Nyqvist, J. A. W.; Nystedt, S. P.; RoswalI, Ordf.: Fineman. E., fr!!;. v. ordf.' o. kassatör- Anders; Sandeborg, M..; Silow, C.; Sjunnesson, N. valtare: mu, G.,.1:~ man'.'llltendent;. sekreterare: 'f, Lokal:' Tegnersg 13 2 tr (11-4 e m) Adde, G., l:e bibllotekarle; ledamoter: FevI1eI1;.,.... V., fi!. dr; Nilsson, E., fröken, föreståndarinna. [38 04} Djurvännernas Nya Förening..' 'i " Ordf.: Wahlstedt, Axel L G., fältläkare; v. ordf.: [3S 171 :Sällskapet för nyttiga kunskapersl,spri. Winjlborjl, F. A., redaktör; andre v. ordf.: Nil- dande. Stiftadt 1833, har. f.,n. c:~ 1,050 medl; '(års. son, Vendla, fru; Blorriqvist, Hanna, skolföre- afg. 3 kr.) och -utger Lasmng. for 's,:ci!ska. f6lket. ståndarinna; Breitholtz, Ida, fru; Eden, Adolf, lä. Ordf.: Dahlgren, E.; skattmast.: LilliesköldijE, rare; skattmästare: Hasselgren. G. H., hofkam- F.; sekret.: Holmberg. T..- rer, Br aheg. 52, 3 tr., Ö.; Lundgren, Anna, skol-: 'p'!f~ 'f 'J~.\l}t föreståndarinna; Johansson, Lotten, fru; Flach, F., [38 19} Folkbildningslörbundet. Förmedlingskamrer; Olsson, Fanny, fröken; Wijkmark, H., anstalt för folkbibliotek, vandringsblbliotek,.och teol. lic. Sekr.: Lundström, E., Jungf rug. 38. po~~~':,';.~~~edf~~~~~~~~.re:t.sn~gp;ins Et)~~~:;'l!,y' [3806J Svenska allmänna kvinnoföreningen till Styrelse: Hielrnqvist, Fr., ordf..; Q,ttelin;'q 'o,,;' djurens 'sk~dd. ondt.: Dahlström, Ordf.: Breitholtz, Ida, J. J.., f. öfverlärare; fru; v. Leche, W.; Berg, R. G.; och von Strömberg, C. J., skattm. Lettström, H. s~~,,;. '1:--t- t:.. Schwerin, El1en, grefvinna; sekr.: Martin, G.. Expedition: Norr'landsg. 17. KL..1O-}/2 5",,,~% Hofrätts- o. e. notarie; skattmäst.: Sundin, R., A~, kanslisekreterare; ledamöter: Agrelius, Elin, fru; J3S 21J Stockholms arbetarebibliot.eksförhund. Cedervall, Vivi, fru; Ljungberg, Sigrid, fru; Ro- Stiftadt 1891; upprätthåller i Stockholm Iolkberg, Magda. fröken; Falk, Charlotte, fru; Sun- hibliotek med -Iäslokaler:.det för hemlån afsedda.pin. Anna. fru: Eden. A.. folkskollärare; Henner bokförrädet utgör 37,000 band. Åtnjuter numera, ot.ss ON &,'ROSENLU:ND'.$EANNONSErR,. RA J<,IJRf!.A1i.

17 ( J D. Föreningar i kommunalt årsanslag 40,000 kr. 140 föreningar med c:a 40,000 medlemmar anslutna till förbundet. Exped.: Barnhusgatan H' (Folkets Hus), tlf, 26 92, Brunkeb, 453. Ordf.: Johansson, Edv.; bibliotekarie (till hvilken alla skritvelser och meddelanden' skola stållas): Fr. E. Ählander ; sekr.: Alma Tengdahl, ledamöter: Löfgren, C.; Sundell, P. J.; Wiberg, G.; Svensson, A.; Lundberg, N. [38 22] Sveriges allmänna biblioteksförening. Stiftades 8 januari Utger sedan 1916 tidskriften Biblioteksbladet. Medlemsafgift 5 kr. Adr.: K. Skolöfverstyrelsen, Barnhusg, 18. Ordf.: Grape, A., förste bibliot.; v. ordf.: Lundberg, Hildur, bibliot.; sekr.: Hielmqvist, F., förste bibliotekskonsulent; kassör: Tynell, K., andre bibliotekskonsulent; öfr iga styrclseledam.: Hallberg. S., hibliot.; Hellrner, D., bibliot.; Hugo, Y., fil. kand.: Lindvall, A. F. V., adj.; Ljungberg, G. A., folkskollär.; Grönblad, C, bibliot.; Wetterberg. G., andre bibliot.; Wåhlin, L., öfverbibl. [38 25] Stockholms stads befattningshafvares diskussionsklubb. Bildades d. 19 dec för att bereda medlemmarna fria boklån samt intellektuell utveckling genom föredrag och diskussioner. Styrelse: Holmström, C. H., tiånstem., ordförande; Bauer, C. A.; Sandahl, F. G. W., sekr.; Svensson, J. A.; Söhr, O., kassör. Suppleanter: Andersson, A. G.; Florin, C. T., tjänstern, Klubbens adress; Stadshuset. [38 28] Sällskapet för befrämjande af upplysning och sedlighet i Stoekhotin, Ordf.: Larsson, A. G.; sekret.: Moden, K. A.; kassör; Anderson, A.; ledamöter:cederoth, John; Larsson, Wilhelm; Bengtsson, R.; Danielson, Hj..: Malm, G. E.; Fr edr-ikson, Knut: Sundström, V. Supp!.: Lagerströrn, Fritiof; Johnerz, Carl J.. Sällskapet verkar i upplysningens och sedlighetens intresse samt understödjer sjuka och nödställda såväl inom som utom sällskapet. [3831] Sällskapet för befrämjande af förädlande ungdomsnöjen. Centralstyrelse: Ordf.: von Scheele, Frans, professor; v. ordf.: Lidman, Carl, öfvej:lärarei sekr:.: Eden, A.. Iärare: kassaförv.: [38481 Centrallörbnndet för nykterhetsunder- ~UIl1t, Stina, fr~k:n: Raphael, C,.eclha,. fru; w,ulf-, visning. Stiftadt, 1901; åtnjuter ett årligt statscrona, Ebba, fröken; Berg, Helen, fru, Dalstrom, understöd af kronor. A n d a m å I: satt J: J., öfverlärare, :- Lokalatdelningar-nas ombud: befrämja upplys~ingsarbetet i nykterhetsfrågan och Östermalm: Engstr_om, L., I,,:r~rmna;. Kungshol- därmed sammanhängande etiska, socialekonomiska nien:. Eden, A. lararc; MarIa.: Sahlin, C~clha, och hygieniska spörsmäts. S a m m a n s ä t t n i n g: I~rarmna, Gustaf :Vasa;. Dalstrom, J. J.,?fver: Hvarje anslutet sällskap, f. n. Goodtemplar-, Nalar..; Adolf Fredr-ik: ~lddersporre, C., larare, tionaltemplar- och Verdandiordnarna samt Sveriges Sofia: Nylander, Karl, larare. Blåbandsförening, Hvita Bandet, Sveriges lärares [3832} Svenska Folkdansens Vänner (S. F. V.). helnykterhetsförbund, Sveriges studerande ungdoms helnykter-hetsförbund och Sv. läkarnes nykterhetsförening, Sveriges lärares nykterhetsför- Stiftad 1893, har e:a 300 medl. (intr--afg. 5:-, årsalg. 10:- o. 75:- för ständig). Ordf.: Malm, F.; bund, Järnvägsmännens helnykterhetsförbund och v. ordf.: Klockhoff, H.; sekr.: Berg, Vivian; kassaförv.: Erdman, F.; dansled.: Lund, G.; musikanf.: utser e n, representant för hvarje påhörjadt 25,000- Svenska kvinnors kristliga nykterhetsförbund, Lundström, Elisabeth; klubbrn.: Sahlstr öm, Harry; tal medl. R e p r e s e n t a n t f ö r s a m I i n- Uttringetogde: Baarsen, F.; Uttringehusmor: Jahn, g e n består f. n. af 21 personer, representerande Ingrid. Postadr. : byråchefen Fredrik Malm, Kar lavägen 27. cirka 350,000 medlemmar. S t y r e I s e: Kvarnzelius, S. H., Falun, ordf.; Ekman Carl, Stockholm, v. ordf; Ljunggr en, August, Sthlm, sekr. o. [3833) Föreningen för Iolkhad, adress: Stock- förbundets ledare; Dalborg. M., Sthlm: Strandman, holm 2. Styrelse: öfverståthållare Carl Heder-I' Ernst, Karlstad: Olsson, Maria, Stockholm; Persson, stierna, ordf.; dir. Erik Bergvall, kassaförv.;. byrå- Mathilda, Sonstorp. C e n t r a I f ö r b u n d e t s chefen Carl Broherg: civiling. Nils Fröman, sekr.; IIe d a r e: Ljunguren..August. C e n t r a I b Y r å: byrådir. H. S. Kinmanson; dir. Gerhar-d MagnUS-I Tunnelg. 19 B, l tr., Sthlm, tlf " Norr 19346, son, VI cc ordf.; kaptcn Hugo Moller; professor öppen hvard C e n t r a l f o r b u n d e t s Frans von Scheele och landsorganisationens ordf.! p e r m a n e n t a u t s t ä Il n i n g: Tunnelg. 19 B, Arvid Thorberg. Suppleanter: byråchefen F. 0'1' l tr., Sthlm, C e n t r a If ö r b un d e t s o r g a n: Schager, förtroendemannen C. E. Thörnqvist och Tir'fing, tidskrift för nykterhetsfrågans studium. fru Elisif Theel. I Redaktör: Ljnnggren, A. JONKOPINGS och sällskap, [38 34] Föreningen Bort med tobaken. Ordf.: J. W. FintIing, Luntmakareg. 62; sekr.: John Sundin, Dalag, 62; kassör: K. J. Ekström, Döbelnsg. 29; ledamöter:.johan Sundin, C. P. Höglandcr, A. F. Sten strö m, K. G. Petersson. [38 37) Föreningen för befrämjande af skolungdomens vapenöfningar. (Stiftad '1868.) Ordf.: Toll, K. O.; v. ordf.: Juhlin, J.; kassaförvalt.: Balck, V. G.; sekret,': Drake, G.: öfr iga styrelseledamöter: Nauckhoff, J.; Sohlman, H.; Svedelius, C.; Taube, C. E.; Wassberg, A. Postadr.: öfverstelöitnant G. Drake, Stockholm 14; telegr. adress: Draken, Stockholm; r. t [38 39] Sällskapet för befrämjande af skolungdomens fria lekar. Ordf.: v. Scheele, F. A.; sekr. och skattmäst.: Balck, V. G.; ledamöter: Sager, J. E. M.; Levin, Astley; Killander, E.; Littorin, E. [3846] Landsföreningen för foilmykterhet utan förbud (L. F, U. F.). Landsföreningens syfte är att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med i Sverige nu gällande lagstiftning arbeta för frivillig folknykterhet samt motverka förbud och förbudslagstiftning såsom ledande till moralisk, rättslig, social och ekonomisk skada för individer och samhälle. Expedition: Wahrendorffsg. 6, 1 tro Telefon 17649, 17684, Ordf.: Santesson, C. G., professor; V. ordf.: Ceder-borg, Allan, dir.; verks t. ledamot: Magnusson, Gerhard, dir.; öf.riga medlemmar: Branzell, A., öfverlär.; Ernberg, K., förste pastor; Hedenius, L, öfverläk.; Hårleman, G., polismäst.; förste sekret.: Ring, Herman A., red. [3847] Svenska Sällskapet för Nykterhef och Folkuppfostran, det år 1837 stiftade Svensk" nykterhetssällskapet. Ordf.: Widner, N.; v. ordförande och skattmästare: Sandell, N.; kapitalförvaitare: Almquist, V.; sekreterare och byråförestånd.: Mannström, C. O., byrå Ostra järnvägsgatan 16, 2 tr, JURIDISKA o DYRA HAMN GATAN' _

18 Yendelsberg, 5. Med.dastetländskt eltevosocialt Jl~yfte: J \ [38~91Nyk'fJ!..4tt arme!l.i hetj.~ultmafi, cr N., j ~[3858]. Nationaltempla~ordeJ) Sveriilesh.natlo al: l REtg~~!p~s~:.~ 9~ ;.tu 76 9~, rjior!'f--: ~89 66.( Sekr.; J l', r 11/' d;>\~mpel;r ~fl.'l'p 11,)(I,f I l' ~ b ~ rr LU9grv~~'fG.,~'FIlI/! 9.~;<li.,as,s~r:A;n"ersson, Utgör ert 'salnm\lnslntrling 'melldu';'templarot enjb, Ott,<>, 1rung~~~I~ d: u~p~aj'styr;elsej!1edl.:(t. O.) och Nationalgodtemplarorden (1'iJ'.oG~'T. :) " E~g'uni~, ~.,~i.,~n.,qskar;. Axen" ~. E,;~onstitl'erad 1922'i, ot~bro. om'fäti>\r:'iiij.?9 dil,. Nilsson, Anna. striktloger- med -1059',lokalföreningar' och '4:j; 9~ ;(, ftll'reflb;'i.ll~lf'~fll~jl,~i'~it:l nxk11'1,"!l-e~, hu!-:ud: niedl,;arrit219 batntemp,,~"med 't3,2~: medl.'" In,,-! S3"UO, ~.ldj'tj t(\~ -' :!,. l,wpea :~J" I): \ ''', ~ ) 'alles 59,072.' "", r"',,,).,-,1..' f<.~,"h,,\'l~.,/. ii\,l. I t, r, "'I;l,,,,,. 1.,,I,." "" 'Ordensrådet: ordenschef: rfksdagsrrian Carl. 'k'-v,,!~fi"jh; fp~lf\1"""s11i,n lnykt~rhetsförbund. man, V:j.s!Alannag.,8,.Stockholmxvice ocdensc]d~ E"p;:!K(lt!sgränd 8n: b., 'Sundbyberg. TIL Sund- riksdagsman Aug. Sävströrn, Bo!ln~~;orde, 'G bybe:r:g1r7;3'1~,\ r 'k'l~r fl tl-. l'.terare: 'folkskollärare 'L. Fredriksson".;V~.-;, ~ v ~,j S:t~velse:"brdfi.:?Hären -Elov., -folkskollärare,' stad; ordensskattmåstare: kamrer' Carl Jo n/'- Tulllnge. 'Nerikes-Tidn., Orebro; ordensstudieledare:"'r.e Ifr il ~ekr. 'o. ex,p.-för,est,ändare:hägg, E. J., Karls- Ju.s,tusElgeskog, Ka,ris,foga;,ord~nspa, r~t~lj1pell~,~';~' gra~l!ji~'j,n"q.,"s,undbyperg.,,f r~. pastor Sven Wennerblad, Forsamlmg~J;iemet~,(, Orfi$.~,)ed'a:möter,:,',Mellström,lA., Segersta, SÖ~Tidaholrn; ordensräd~ifvare:',h,emlrlaiisäg~~i'~~.l\)fj..<t: d~r,te)~~w Bec~'lr.",J.,iL, I S.undbyberg; Heedrnan, Hel~berg, 'Fag!, ~ellnas.,, _ :"!.';ii",,;, (J,: Slglr~d, n~(lrg~hamn;, Sandin, P.' J. Norrtelie; För-lag: Nat,lOnaltelll,Plar-ordens~orlag, W?i~',7, ;o:, Mattsson, Karl, Estuna. Stockholm C, Kammakareg, 27. Kämrer f'rjh't'.jf' rh,t~;rl'1l)l;.{nhh(l : ':'i' 'I'."!'. Lar~so~, Stockh?lm., ".' ~ d":h'nit,",:/i.~} [3851] 'NykterJ;ietsorganisatillnernasi Stockholm Tidningsorgan.,Templ~r.lj:u(lre'1'" I,1l:t~,omme~,l, 'Cenb:aIförsa' ling hvarje onsdag, redaktor Nils Ekberg. Anel, liv,ar- -,}!,'?bnll,.f '.,. I)l.., '.. talsskrift, redaktör, rektor, Justus EIgeskog,.i~SOI'~. StHlaq. l9j)j,,~be,~tå1c,f",n. af; 80 ombud for n~.k- den utger' dessutom julpuhlikatlonenna.rjirlgranen t ter:-\i.~ssalls!<al'en"l.sthlm -och deras. {okala~delnlll' och Julefrid.", e. J "'il 1'" gar~i(l),u')wo),,~syftl!rcpraktiska åtgärder for nyk- Folkhögskolan å.mölnlycke, grun.il terheten.;.;.. "'i. '. ",', ',". dad och med statsbidrag underhällen altna,tional-:,,.'arbetsutskot.t: Englund.rErfk, ordf., adr.: Cel- tempiarorden i Sverige.vupprättades år 1908.,IF,ö.-"n siusgat.vi; Lindegren, Allan; y,?rdf.; Edsman; reståndare. rektor W" Aurell. '. ;"",.",v? Olof, sekr.; Bergström; Joel, 'kassor; Glas, John. "" "". '" 1)[\" h,,,,'11 ': [3859J Stockholms DisIri/dloge af N:a.~io!l"ltelQl1' [lis,52p:;nykter,heissöltskapens' representantfär- larorden. Exped.: Karnmakareg. 27, ö.,g., '2 tro samling" fi Ordf.r Ekman,. Carl; kassör: Eklund, Ordf:: Larsson', Ernst; 've 'ordf.:.:hamm!u:,und,"gunj Oskan.t.Upplysningsbyrånc'föreståndare: Björkman, wir; sekr.r. Söderlund; Emaimel; skattmästare:,"'" A';'lredl Adl'::Tunnelgatan 19' B, 3 tr.. Johnsson, Abbe; rådgifvare: Borgström,'Jo-eJ; OI'..J,'~ denschefens dep.: Holm, C" A.; intendent töl un;'~',i domstemplen: Ahlen, Erik, och, studieledare; pahl!) n,.' ~ Ji31,~~!,r,diskaNyk~er,hetsl)löteIseentralbestr- qvist, C. A.; ölriga ledamöter: Ekner;' ij:"af' ocl~"t rese{utgö~es" af eu ledarnot. frän hvartdera i af de Lundborg. Ahel L.,,'",:;. ",',,,ric' 4,no{!,~, äi,'~ka,lände,rna Svenige, Danmark,.Norge Ordens ulrgdumsve,rksamhe"!"i'isthln1)' ocl:(',..,il\!~nd.,'f,9r Sverige; lärare Ernst Strand- omfattar föreläsningar; skrifning, bokföfhill,'.1'sangl "); manr"1f,,rlstad.,,,!ch musik m. m, för barn i 8 afd. älvensom,'f!,'j.;; julkläder och skollofskdloni!"r)ör de"f~'\liia~i't, '~~'''i [38551 International Order of Good Templars nedan). Ledare: Åhlen.,Erfk. c:," ';fs' (I. O. G. T.), Svertges storloge. Styrelse (verkst. S t o c k h o I m s D i s fr ik t log e s' a/f 'N a,-,~, rådetrteorderrstemplar- (chef): Strandman. Ernst. t i o n a I t e m p I a r o r d'.ep B \I r.,j.f.'f?i,1(o,ii,i, "J. lärare. Karlstadi. l:e 'vice.chef: Norling, N. S., Styrelse:. Andersson, Aug,',,ordf.,; BJprkrn\,?,,A,rl'1~ redaktör;' Gene; 2:e vice ordf.: Lind, H., gross- B...9, VIce ordt.:.anderberg, Gustaf, ~e)<f{iu~!i-.~ handlare;.falun; sekret.rvpranzen,". Oskar, di- strom, Karl, kassor; Olsson,,C"J,. vice,ls~j!.'r";d() sponent,» Stockholm; skattrnäst.; Eklund, Oskar, Larsson, John, ~ice kassör samt Söderst'r?rp"1\nn\l~," direktör; Stockholm; 'kaplan: Danielsson, Aren, S t h I m D 1St.rv-lo g.e s, a f.,,n", T.,l1l O"fG! brandchef;, Västerås; marskalk: Eklund, Vira, so!,,~arhem Ka r Ls r o '.vid,"~.rin:,mij< '~. ';l fru, '.Herrö, Nynäsharnn;-intendent för ungdomsafd.: B 11d o s a m t ä R a m s O.,.Sty"el~e:.~sam1u? Kaelsson, Anders; lärare; Surte; valintendent: ma som för barnkolonien bär' öfvan, "Vid hem-' > Stärner,,Alfr., 'rådman, Köping; f. chef: Kvarn- met beredes sommarvistelse g-!}1art i s.,f9j,:'>,f'!~.tig" zelius,: S.' H.,' Iandshöfding, 'Falun; sekr. expedi- barn frän hufvudstaden. o'" "'1 'J) tion:» Drottninggatan 55, ö, g.', 'Stockholm. I Or. S t h I m S D i s t r!-i o g'e s ", a'f' N:' 'T,'L>0; denschetens exp.:' Karlstad. Arkivet, ordenstid- s Ii m e S t e r h' e m ok a r ls r o v {'d A f.hi yri~k' tll ningens. (Reformatorn) red. o.> för'iagsexped.: p ä B I i d ö, tillgängligt fiir' ord,msmedleriuhar'id':,,~ Drottningg. 55 ö, g.',' Sthlm; tu. 5792,' norr fl. mot lågafgift, från sommaren 19'18.'~r'TI!':1.NorPPf } ~, ",,-' 111_:n~'I.l?,j)(:ur., ';])I:'.J.."",;'; ':'lj:,'\(;j~~rri tprf [a8jj6],'stockholms Distriktloge af Goodtemplar [3861a]oSverigesGodtemplares UiIgdomSfökltuliif;'I( orden'u. Q., G.T.). Expedr.och bibliotek: Tunnelg, (S. G. U.), postadr.: Box 331, Stockholm, 143'-aftl~iIM 19!>-, 3 trr., tu. Norr Drdt.: Ericsson, Eric, 8;368 med!. F ö r b un d s s t y r e I s e:, 0f.Q~. "J ' rnunare.}.tottvägen l, Råsunda; -Tlf. Räsunda 548. lan~skan,slist~n Hennih.g:'Lin~;: Fal1in;:,v. 1 d.t~f2.., Sekr,-,:,.Bladh, Adolf, yrkeslärare, Greftureg , skräddare Fjalar :Astrom,Xanersb6rg; '!tekr::' l!l)j Sthlm, O" TU.,O. >15'07. Kassör: Eriksson, A. C., genjör 'Yngve Hagberg, NYl).äsl1!lI1'1n; fv. ~elfr.': I. boktryckare, Kungsg. 86, Ltr. "TU. Norr5fJ2 73. skollårare Nils Nilsson, Mjölby; 'kass'(jt-::;vegk rl Intendent,för; ungdomsverksamheten: Andersson, Ivar Filling, Stockholm; 'redåktiir John :sa,.' GUStl' E., snickare, Margretelund, Kungsholms Karlstad; Köpman John 'Månsson!'M,ahhö':,.:l'HV,111.1' Villastad.s: Til. Ulfsunda Q44. Valintendent: Glas" Förbundets organ:' iunga 'tånkah;'(fjjdilq.i) 'if John,,järnvägstjäitstem.,.Värtan. TU, Värtan 170. Redakt~r:' John Sand~!l':,.l{~r:rst~~;"l "M?ieqi Studieledare:,~;1.öni1bevg,.-John,assistent, Parm- Blomqvist,,Oscar M., -Lidköping; S" G"IV,.. I mätareg. 13 vänst.". TU i' " lags-a..b.. Li.dl>,ii.pJng.' '''f! IJ"'g' SHOK:RÄM~: INDPSTRI'f\: ;gfj:{jib<!>:rj:' t.' O R ~".B_.R..O~

19 [3861b-3888] D. Föreningar och sällskap. [3861 b] Stockholms distr. al S. G. U. Ordf.: Harry Magnusson. Flemingg. 46, Stockholm; sekr.: Thure Lindqvist, Experimentalfältet. [38 62] Sveriges blåbandsiörenings centralstyrelse. Ordf.: Byström, J.; sekr. o. kassör: Eriksson, Helmer; ledamöter: Holmberg, Axel; Ljunggr en, Elof; Berglund, A. E.; Pettersson, J.; Persson, Mathilda. [38 65] Vita Bandet. C e n t r a l s t y r e I s e: Ordf.: Sandström, Maria, frkn; sekr.; Rathou; Emilie. fröken. E x p e d i t i o n: Smålandsg. 2, 3 tr. TIf , Norr Ostermalmslöreningen al Vita Bandet. Ordf.: Rathou, Emilie, fröken; sekr.: Symonds- Ohlin, A., fröken; kassör: Wallis, Arla, professorska. E x p e d i t i o n: Smålandsg. 42, 3 tro Södra föreningen al Vita Bandet. Lokal: Kocksgatan 24. Ordf.: Redin, Harriet, fru; sekr.: Litzen, Alma, fru; kassör: Johnsson, Augusta, fru. [38681 Nykterbets-Orden Verdandi (N. O. v.i, S v e r i g e s r i k s log e. Ordf.: Törnfelt, J., redaktör, Västmarmag. 20, Sthlm, tlf. 2973, Norr 24378; sekret.: Nyberg, J. S., Agneg. 12, tlf. Kh. 920; valledare: Eriksson, K. G., Box 816, Ludvika; ungdomsledare: Karlsson, Aug., Box 315, Enköping; studieledare: Andersson, Anton, Torshälla; kassör: Forse!!, Alb., Dalag. 74, Stockholrn, a. t. V S t o c k h o I m s d i s t r i k t log e. Ordf.: Carlsson, Anna, Jungfrug, 41 B, Sthlm; sekr.: Nyberg, J. S., Agneg, 12, a. t. Kh [ Svenska Postpersonalens Helnykterhetsförbund. Bildadt 1905 i Göteborg som sammanslutning af rikets postala nykterhetsföreningar. Dessa mottaga, som medlemmar, i postverkets tjänst anställda män och kvinnor, oafsedt deras tjänstegrad. S t Y r e I s e: Ordf.: Erik Blomberg, postmästare, Göteborg 11; v. ordf.: E. Zetter lind, öfverpostiljon, Sundsvall; sekr.: O. E. Westlund. förste postiljon, Göteborg 3; v. sekr.: J. Bergström, öfverpostiljori, Malmö; kassör: I. Blomberg, förste postiljon, Göteborg 3. [38 72] Postpersonalens NykterhetslöreninII Stockhotm. Ordf.: Andersson, P. A. Sthlm 3. V. ordf.: Krantz, G. A., Sthlm 1. Kassör: Lönborg. P. G., Sthlm 14. (Nytt val i Febr.) [38 73] Stockhotms Studenters Nykterhetsförbund, "dr. Centralförbundet för Nykterhetsundervisning. Tunnelg, 19 B. Ordf.: Laurin, L, fil. kand., Djursholm; sekr.: Skogh, S., amanuens, K. Socialstyr elsen; kassör: Benner, Sven, Allevägen 17, Äppelviken. (Nytt styrelseval i fehruar i.) [38 78J Stockholms Good- Templars lörsta byggnadsförening. Styrelse: Ahlström, Aug., ing.; Andersson, A., urmakare; Schreuder, Frith., fabrikör; Schmidt, Edm., vaktm., v. värd; Strangert, 'V., posttj.man, sekr. [38 79] Katarina tempiares byggnadsförening u. P. a., äger Ordenshuset Kocksgut. 24. Kassör:.Engber g, Arvid, Erstag. 22. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [38 80] S mlundet Svenska Frälsnlngsarmån, Nationell armerör else, bildad 1905 för att bedrifva kristligt och socialt arbete inom landet. Styrelse: ledare: Swenson, A. Kaleb, öfverste, Stockholm; ordf.: Johanson, Alfr., byggrn., Upsala; ledamöter: Almkvist. E. G., major, Stockholm; Anderson, A., kapten, Upsala; Hiertman, K. W., fabr., Stockholm; Lundmark, Alfr., fabr., Upsala; Sundberg, W., handlande, Mattors; Moe, S., kapten, Jönköping; Pettersson, N. E., stabskapten. Stockholm. [38 81] Sällskapet till arbetsliitens belrämjande. Beskyddarinna och ordförande: H. M. Drottningen. V. ordf.: af Ugglas, E., f. von Hermansson, grefvinna; Hammarskjöld, A., I. Hellman, fru; Blomstedt, A., f. Blomstedt, fru; Fock, Malin, fröken; Carleson, S., f. Sabelström, fru; Sutthoff, A., I. Skogrnan, fru; Reuterskiöld, Dicken, f. Wachtmeister, grefvinna. Adjungerad ledamot: Falkenberg, L., friherrinna, f. Ekman. Sekr. o. kamrerare: af Ugglas, S., grefve. [3883J Svenska slöjdföreningen. Ordf.: Möller, C.; v. ordf.: Tho ren, Th.; Paulsson, G. (direktör); kassadirekt.: Nachmanson, A.; Upmark, G.; Lagerström, H.; Bergsten, C.; Wahlman, L. 1.; Hiortzberg, O.; Lyth, P.; Stubelins, Th.; Tengborn, L; Hald, E.; Gullberg, E.; Wetter-gren, E.; Wästberg, C. (representant för Handarbetets vänner); Hultkrantz, A. (reprensentant för' Sveriges Industriförbund); Anderson, G. (representant för Handelshögskoleföreningen); Sohlman, R. (representant för Kommerskollegium). [3885] Föreningen Handarbetets vänner, Kungstr ädgårdsg. 12. ör pen Ändamål: den svenska textilkonstens utveckling i konstnärlig och fosterländsk riktning. Föreningens styrelse: Leijonhufvud, Märtha, fröken, ordl.; Brahe, Anna, grcfvinna; Köersner, Hildur, fru; Reuterskiöld, Dicken, grefvinna; Loven, Augusta, fru; Zettervall, Ellen, frn; 'Wästberg, Carin, fröken, verkst. chef. ' [38 88J Stockholms arbetareförenhig. (Teknologg, 5, n. b.) Stiftad Ordf.: Lindvall, J. V. A.; v. ordf.: Winkrans, Werner; sekr.: Kindberg, J. W., och Davidson, A. L.; kassör och vice värd: Gardelach, Otto; bibliotekarie: Ståhl, S.; vice funktionär: Holmberg, A. G. Kassörens och V. värdens expeditionstid: månd. O. onsd. kl e. m. tisd. torsd. och fred. kl. 6~7 e. m.; tjf. Norr U n d e r s t ö d s f ö r e n i n g. Stiftad Ordf.: Moreus, J. W.; v. ordf.: Grevenius, Anders; sekr.: Ståhlberg, John; kassör: Gardelach, Otto; utan funktion: Ståhlberg. Lisa, fröken. S j u k- o c h b e g r a f n i n g s k a g s a n. Stiftad Ordf.: Davidson, A. L.; V. ordf.: Holmberg, A. G.; sekr.: Kindberg. J. W.; kassör: OhIson, Otto; femte ledamot: Andersson, J. A. Kassörens expeditionstid: rnånd., onsd. o. lörd. kl. 6-~ e. m.; m. Norr T i o-ö r e s a I d e l n i n g e n. Stiftad För beklädnad åt fattiga barn. Or.df.: Rubenson, Abr. v. ordf.; Palrnqvist, J. E.; sekr.: Kindberg, J. W.: kassaförvaltare: Morens, Selma, fröken; vice kassaförvaltare: Kindberg. Elisabet, fröken; kontrollanter: Kindberg. Maria, fru; Grune, Ellen, fröken. Om föreningens Iöreläsnlngsverksarnhet, se [2405J. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

20 6. För ve~~1'iskla:]!iligä('ene'tr;k'illhi'~~llaintressen. 'i'[b890...j390gj:: [:te'i!iljpl''al<lrellöilcgel';!<sllie'khöhi1sujrarll'elai:lihem. 'ter: Cederst;öril, IU'lIa'lilnl~rst~dt!;1N. E.;!!Rdi,t;;k (SiJ)yi1eg\,l~h I;oe~!&'!Bi'Qch 52''NJ&,'B;,a>W6 31; A~;I;Ro.osval, 'J:; "Upmark, G.' ".rlf. :11' II. :f)if', samfltffei!tlt"'23., ""Ji!l27,JJ-Fle!1'tin!1:'g\'79;"Uplandsg; il" f.:',', I' ",,.r, l)" 91?1\1~1DB).d"ifIihch _ 0sc'är;~orar!;:"HirsCh,' l\'xei, [39011 Svenska VJtlerhels~"mfundel..... s'ek ;J!~l'~l;e'llRöss~nifer,t:'Wendeli".f,ru';.l;ag~rstedt, Ha:i' till' upp}'lif( åtf'utl!i~~:'\ '~la~sisj{»' ~v?rj~k~ M." Aftlies\~fi'oii,en""::s~tge',ld~'l\.I, lalfred: prokurist, '.: Iattares verk I Yf'tep~IsapIIgt,tIlif,,~dss.ta~!~n4e, upp;;,.n,j{.m,ln ~",.,j.,.,k J.H I lagor. Åtnjuter statsanslag.' De '~edan' 19l0'utkonf"' [38192],Före'ninge'o', föl' arbelaresk,3>d'd. Ordf.: May,' rnaride 'publikationerna 'utdelas J:?: g<!~~paldri'eji:~öf;.vpror:dfl:;,ipalrite, Sven;' direk-' mot resp. års;:lfgifte". "Ugift: 'till inedlemmarnä1 10 å 2,q }<r..-rr.~r tor;l"'elo"'! -Furst, Th.,"byraohe!; andre sekreterare: eller 300 kr. en gång '~or alla. Medlcrosanfal~n't, Odelstierna, E., byråchef; kassör: Ostr and, David, 1,200.. Nya mcdlernrriai- anmäla 'sig Iios,osckreteb.yråchef. Utställ?iIlg Birger.jarlsgatan 3:. _Fr ltt 'raren, ad~. Nobelbihlioteket, Börshu,s~t.,..,?,~,'l,J 7~! til},l ;I?!l' "l!!,pp,e" J Q~~!'At,? lq,<;l " 5-8,,ofpga Styrelse: ordf.,. Sylw.an, _0., prof.,,:.. ordf.:.lhara, 1,-1.. 'Ijo~i,," '. H.' ".'., m, jul!),,,,. Lamm, ~., kassaforv.: d?c." WIJk; se.fr.., Gr9I)bla~. Hl." gr'dsshand!.; Cn,,~Ibli9tek:, 'öfriga 'ledamö- [3893] FÖr-llniRllen Egel' Koja (u. p. a.), stiftad ter: Berg, R: G:son, doc.: Blanck, A.I prof.; Böök. 1903\'lJtal"itill åndarnål af t bereda sina medlemmar F;, prof.; Cederschiöld, G:, prof.s-karttcldt, BilA!, \ nlc;~igli1!t"'. 'til f!".rskaffasilt,e-gnahem, helst i, Sv. Akad:s sekr.j Noreen, A., prof.j. Söderberg~.v,~ Sto?eko!j'ölins.otngIfnihgarJ"!ntt.-afg,'10 kr. årsafg. fil. dr; Wieselgren, O.; bibliotekarie. 2 kr,ljafiife<'mihst,l"kr.i ~ månaden; Kassör: Gross;'.,' c,i'~,;."<~ Fre'dt!{ kam"el',<ll! r :«.,,,"..' I.,[3902] Hlstortska Jdrenfngen. (Adr, Kungl.,~iRl!o- Postadress: G:la Brogatan 21. teket.) Ordf.:Clason; S.; sekret.: Tunberg.. S,;, lh1fu1?'hl';"..1,!,i'19.;.. 1, " skattmäst.: Brulin, H.; öfriga styrelseledamöt~r,~ [38 9a],Samfundet for J!:embygdsvard. Annerstedt, C.; Eden, N.; Hallendorff, C.; wrangel. "'",o ~ ;' Malmtdrgsg.' 10;, H.; Höjer, T.; två, platser,)vakanta.'j(f. ~, Ordf.: Starbäck, K.. lektor; sekr.: Åkerlund,. " ~. " q)j :, <: J'i~l!'":J arkitekt;,,,,kat.t,må~,are: Waldenström, J., [39"03] Rellglonsvetenskaptlga Sällskapet,1,'Sto~kad"9ka,t.,j,',)", ',; (. holm. " " -:", i.':' J', I.'.;',r" q'j i. ',",,' (Stiftadt den '11 mars 1906.) ',II.ii!,[~~,,!\~Jl"e!lelkla&~ens /Riksförbund (M. R.) Sållskapets högtidsdal'l. är Fehr-Ryd!?ergca~ge.,.1 I ärj el'lll'politiskt neutral: torganisation för den eko- den 21 Sept. Sammantraden~ hållas Sto~t()rget\'41 nomiska iinedelklassen>j till skydd, )för dess sociala Storkyrkans Församlingssal;' I,regel hvarie- månad',och,l,lekbnomiska;fihtressen. I Okt.-Maj. 1.. ~,.'u:ld '_l?,,, 1'1 "Adress: Skeppa reg. -7, 4 tro " S t if r e I s e:' - ]l. " I": :I;!'Jbnd:! '.j; Tlf;i705..<J9, Nor-r ~.,;,! l kl '1 -r; HJJf'(!."':ll,) IStiYrelse:- Al v.tlöwenstern, ordförande; friherr-, Ordf... dr Lmdsk~g. sekr,.0. [o }oh!"ast:,;,,n,j1;) innan H. Djurklou, skattmäst.; marinintendenten nard, BIrger~ pastor, Wahlstro:", Lydia, fil~d~: av l:a gr. E. Hansell, V. skattmäst.; kapten O. F. "'Ii e t en s k a p s n a m.n d~j" l" a", Strokirk, ",,,\,)n:.,.arkitekten q. Pettersson; Iär.ad], Lindskog. H. J. orar..(a:hlberg, A., v. ordf.c- J;Ii,uA'",~i'~t'i;gren., '.', Göransson, N.J:: Hammarsted! N. E.~'Lin~blom,... ;.".' C. J.; Pfannenstill, G, M.; Roosval,,J.; Sahn,'ill.';' ij:[3$"7)"'skan~bet"larna~, Fören,ing; Arsena~sg. 4, Segerstedt, T.; Söderblorn, 1>1.;"Wahlström,,-L.';':, SI9PkJ{ölrn:'15: 'tlf', 2525;',2526. Styrelse: Marc. ' r '. ". bll~j" Wal!imberg, ordf,', H., Tarnm; D. Broström, N. [39041 Samfundet S:t Erik. Verkar föd)be;,: Wirll{ler;' v" ordf.;' öfrfga 'ledamöter: B. Almgren. vurand et af Stockholrns. 'minnesmärken I samt! för E: "B6tnsttöm; 'A. 'Bcrgcngrcn,,E. Berggren," H. Illgodoseendet af historiska och 'konstnärlig", Bäckström, I. 'Cassel, G. Dillner', E. Fr-öberg, E. kraf vid hufvudstadens. omdaning ochoutveckling., Hjorth, A. Krook, F. Lambert-Meuller, H. Leffler, Styrelse: prof. W. Leche,.ordf.j. kanslirådet A_i J. Manncrheim, A. NerelI, E.,Nordendahl, H. Lindhagen. v. ordf.; hofintend...gustaf. fuindgr,e,rl;o, Nordensoh,' I. -Palmc.' i,"rabenius; M. Ramel, G. arkivarien Joh. Flodmarkj-,arkitel\ten','PelJ: (;).0' Sandström" G',' Se'derholrni E. 'Wehtje." Sekreterare Hallman; dr Otto Janse; dr G. Upmark, sekr.,o. oc.l;).,~hef::f9r'f?,;-en!iige'}sbyrå.kapten E. Nordlund. kassaförv. ' """, ::", 'W" 'I i!;',tt, [38 98 bj Odlingssällskapet Stockholms omnejd. [39 05) Svenska.Natursbddsföf,e~inf(~'}. lf>oto 'Myntgatan ',4", n:,' k t. h.'. Sekretariat och arkiv; Salviignänd 3',,4,.)tF. 'l" Sttfelse: IustitierådetP, von Seth, ordf.: fröken Beskyddarinna: H." M. Drottningen;.. I,ö,u'ji' Anna" Åbergsson, V. ordf. och verkställande ledä- Förste hedersledamot: Prins' Eugen, möt; civtling;' Sven 'Bergström, sekr.; redaktör Styrelse: Sernander, Rutger, professor, ordf.; G~staf Ahlbin;fru Margit Pettersson. f. Daniels- Starbäok, 'Karl, vice ordf.;'ii'iögdami ljillor,.lsktutsom. kap~e!1 Sten,D.ehlgr~nj,.b!,~ndforman Adolf ställ., sekr., adr, Dalagr- 74 B,'4> tn.; 13ehm;,Alarik,' Edberg:,herr A,. Gustafsson; civifing. Erland Hed- intendent" skattmåst. adr.: Skansen: Almgreo;flMil'J ström; arkitekt!,einar, L:son, Rudskog och fröken' kansliråd; Forsslund:, Karl-Erik, f6iifattave;; GalVe~l Ingeborg,~~hage~...''''.. lin, Axel. öfverdirektör; Grönherg;.'Gösta, docents '[Koloniträ!!g~rdarpa~ Förlazsaktiebolag, 4, Mynt- Hesselman, Henr., orofessor; Kempe, Carl, döit-, galan n, b. t.. h., RIkstelefon nant; Klernrning, -Wilh., arkitekt: Lindhagen. AIb.,! ' ",.,. kansliråd; Nordström, Karl', konstnär; Osvald; 6'.1 För vetenskapuo.a eller kulturella Hugo, fi!.'lic. ", l, '''~1\J<IlIJ',tl'\~'.'llnJ,,., :. Ii, /. _ t1 {, _,J ~rhl\'11ui~bnn,,,'.,.' intressen. r39 OG] Personhistoriska', 'samfundet: ljo~""'jh.l.1i,1 p I' l., (Adr.:,Riksarkivet.)' 'i),rnd:j% ;~~01 'Stockholms högskoleförening. 'se [22 02J. Stiftadt 1876 för främjande af' geneal'ogisli';l bi.,,' : ". ",.... grafisk och heraldisk forskning; utger dels.»hand- [39:'00] Svenska Iornmlnnesfärenlngen, Ungar>, dels sedau 1898 IPersonhistonisk tidsk~ft,0rdb 'Janse, 0,.; vice ordt.: Salin, B,; sekr.: (4 häft. årl.). Ärsafgift 15,k,r,:,(II,}" _il..~ ',IJI Arne. T. J.: kassaförv.: Eckh~ff, E,; str;]ls.eled~,!!~!!!!g,'eg...l..jh. ar~ivnå~;'l,s!!,r,elel'åje; ats:s-ol~j~" &.1 \R<D{S'E\N:l][JNiD'Bf~';~~~~,.R

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016

Resultatlista 6-skidan Stensätra 20/1 2016 Knattemix 800 m Startnr Namn Klubb Starttid Mål Sluttid 21 Casper Sundström Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 22 Elmer Sundin Högbo GIF 18:30:00 Deltagit 23 Signe Partanen Högbo GIF 18:30:30 Deltagit 24 Love

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Helgjourlista Våren 2017

Helgjourlista Våren 2017 Helgjourlista Våren 2017 Datum Handledare 7 jan Matilda Thomsson Malin, Lovisa, Alice Thozander Cecilia Jansson Linn Sellner Mira Nilsson 8 Anna Grimborg Maja Eklund Lina Rehnberg Josephine Hofmeyer 14

Läs mer

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT

DM och Vretalopppet OFFICIELLA RESULTAT 2015-01-31 DM och Vretalopppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 500 m 5 ANDERSSON Ariel Berntsson 3 DAHLBERG Ebba 4 FRANSSON Isabell D 7-8 Intervallstart klassisk stil 1 km 20 ANDERSSON Natasha

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT

Mudrace OFFICIELLA RESULTAT 2015-06-10 Man Löpning 1 83 SÖDERGREN Anders Trångsviken IF 25:50.6 0.0 2 25 OLSSON-BAD Olle Hallkutarna 25:55.7 5.1 3 81 KRISTIANSSON Martin Trångsvikens IF 26:01.1 10.5 4 75 KARDIN Oskar Sportsgym SportsClub

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64

MÄN 200 M lördag Vind - 0,36 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 25,35 2 Andreas Berglund -72 Luleå Friidrott 25,64 MÄN 100 M söndag Vind + 1,55 1 Erik Grahn -89 Riviera Friidrott 12,17 2 Peter Svedlund -90 Haparanda SKT 12,38 3 Erik Johansson -90 Luleå Friidrott 12,56 4 Roger Westin -64 Haparanda SKT 13,06 MÄN 200

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen

Tabell1. Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac. KIF Tova Olsson GIF Jonna Jungåker. KIF Matilda Melen Klass D 16 Klubb GIF BOK SIF OKK KIK KIF Totalt Plac Vilma von Krusenstierna OKK 28 30 30 88 1 Ronja Jungåker KIF 30 29 59 Tova Olsson GIF 29 29 58 Jonna Jungåker KIF 30 30 Matilda Melen OKK 29 29 Lova

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Stenberg Bolidens SK 5 Viktor Ström Hortlax SK 6 Anton

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4

HEAT 2 1 Sophie Säwe Kils AIK 10,3 2 Tindra Pettersson Karlskoga FIF 10,9 3 Elin Pettersson Karlskoga FIF 11,3 4 Ida Lithner Säffle FIK 11,4 F8 60 m FINAL 1 Wynja Magnusdotter IK Viking Friidrott 10,8 2 Irma Andersson Jäger IK Viking Friidrott 10,9 3 Ida Johansson IK Viking Friidrott 11,0 4 Edvina Norberg Ransäters AIS 11,2 5 Tindra Skoglund

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

OVERBY CUP apr 2008

OVERBY CUP apr 2008 5-5 apr 2008 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT

Kalle Anka Distriktsfinal OFFICIELLA RESULTAT 2013-02-09 Kalle Anka Distriktsfinal D 0-8 Masstart fri stil 7 AXELSSON PERSSON Alvina Hybo AIK 3 ERIKSSON Clara Njutångers IF 10 FORSBERG Saga Hybo AIK 4 GRADIN Ida Stöde IF 15 HUGG Sofia Näsvikens IK

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA

Lilla VM Intervallstart OFFICIELL STARTLISTA 2013-03-02 Lilla VM Intervallstart tid H 0-8 Intervallstart fri stil 500m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 JUNKKA Arvid 11:02:00 6 LINDBERG Markus 11:02:30 7 JUNKKA Oskar 11:03:00 8 ENGMAN

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT

Lappmarksloppet OFFICIELLA RESULTAT 2016-03-19 Lappmarksloppet H 0-8 Intervallstart fri stil 1,0 km 8 FORSGREN Valdemar 3 GUNDALE Stellan 7 HOLMLUND Birk 4 JONSSON Herman 14 MALM Vilmer 12 NORDIN Manfred 11 NORDIN Ossian 10 SJÖSTRÖM Hjalmar

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Anmälda Göteborg. Göteborg / Göteborgs Kvinnliga IK. Sofie Cedergrund

Anmälda Göteborg. Göteborg / Göteborgs Kvinnliga IK. Sofie Cedergrund Anmälda Göteborg William Sander Göteborg / Mölndals AIK Emil Krenauer Göteborg / Mölndals AIK Oskar Weidenholm Göteborg / Mölndals AIK Josef Wallenlind Göteborg / Mölndals AIK Vilmer Elovsson Göteborg

Läs mer

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012

Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 Örgryte Friidrott Inomhusstatistik 2012 Uppdaterad 15/3 2012 M 60m Erik Olsson 89 7.52 12/2 DM FIH M 300m Felix Francois 90 34.70 8/1 Berlin M 400m Felix Francois 90 47.76 15/1 Örebro Daniel Skatt 91 55.22

Läs mer

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL 2016-08-20 Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström MÄN 100 M 1,0 1 Habtom Beraki -98 Sollefteå GIF 13,98 P17 110 M HÄCK 0,5 1 Elias Jonsson -99 Bollnäs FIK

Läs mer

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT

Lilla Lugnet OFFICIELLA RESULTAT 2016-05-29 Lilla Lugnet Knattar 0-5 år Masstart klassisk stil 0,5km 1 2 21 3 25 4 29 30 5 18 19 6 27 7 23 8 24 22 9 10 16 26 11 20 31 17 28 12 13 14 15 ALVÉN Kasper ALVÉN Sixten BERGGREN Dexter BERGMAN

Läs mer

mgar och sällskap. 13571-355-,...... [3571-38141

mgar och sällskap. 13571-355-,...... [3571-38141 mgar och sällskap. 13571-355-,,,....... [3571-38141 D. Ftireningar och sällskap. För Sv. Missionen i Kina, missionsforeståndare Missionsforest.: Johnsson, J. W. E. Folke. Kassaforvalt.: Magnusson, K. G.

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Ranking_USM_Region2_2015.xlsm D15-Fart. Åre DH 2

Ranking_USM_Region2_2015.xlsm D15-Fart. Åre DH 2 Ranking_USM_Region2_2015.xlsm D15-Fart 1 MAGNUSSON Klara 2000 Östersund-Frösö SLK 0 0 100 80 100 2 LAURSEN Nikoline 2000 Åre SLK 0 0 46 100 100 3 AHLSTRAND Vilda 2000 Åre SLK 0 0 80 60 80 4 BROMÉE Ella

Läs mer

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1)

Sven Kinnander. Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2, s 1) Sven Kinnander Tabell 1 Sven Andersson Kinnander. Bonde i Bäckgården, Fullösa. Född 4 sep 1767 i Forshem, (R). Död 1821 i Fullösa (R) (IvarNyberg/disbyt). Gift 1798 (IvarNyberg/disbyt) med Elin Larsdotter.

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Resultatlista Kanot SM 2015

Resultatlista Kanot SM 2015 17:00 91 D 18 K-1 1000 m B-Final 1 1 Evelina Höglund Fagervik 05:56,28 2 Johanna Kühne Fagervik 06:00,16 3 Elin Fransson Malmö 06:11,40 4 Moa Kolvereid Hofors 06:13,24 5 Emma Havner Kungälv 06:32,54 6

Läs mer

Hedesprinten 2009 OFFICIELLA RESULTAT

Hedesprinten 2009 OFFICIELLA RESULTAT 2009-02-08 Hedesprinten 2009 OFFICIELLA RESULTAT Antal deltagare: 103 Klass Plac Start nr Namn Klubb Totalt Diff. H -8 år Sprint klassisk stil 500 m 1 SAUR Isac Åsarna IK 4 SAUR Samuel Åsarna IK 3 LINGENSJÖ

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3579J D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. l. Religiösa (kristliga) '" [3571-3612J 2. Till hjälp åt barn och värnlösa [3616-3640~ 3. T~ll st.~.df~r sjuk.~ eller v~nlott::de [3645-36,96

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Klass F7 Frida Esters Leksands FIK 2,87 869 16,85 577 11,77 553 Engla Svärdhagen Falu IK Friidrott 2,6 769 12,26 434 11,51 651 Elsa Florén Leksands FIK 2,71 810 10,69 383 11,69 585 Ellen Heldt-Cassel

Läs mer

Program Regional SUC, Näsets PK

Program Regional SUC, Näsets PK Program Regional SUC, Näsets PK 0-0- 0:00 0:00 :00 :0-:0 : :0 - :0 :0 - :0 :0 :00 - :0 :00 Start Näsets Kanotmaraton K Lagledarträff Försök P0 K- 00m Finaler 00m SULC 00m Lunch SUC långlopp SULC långlopp

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider

Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider Sida 1 av 17 Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider Tävling KM 3 Utskriftsdatum 05 september 2015 Tävlingsort Linköping Utskriftstid 11:29 Arrangör Linköpings A Bassäng 25m Tävlingsdatum 05

Läs mer

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT

Remslespelen OFFICIELLA RESULTAT H 21- Skiathlon 2 x 7,5 km 1 4 KÄLLSTRÖM Ove 57:34.5 0.0 H 19-20 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 9 SUNDIN Mattias Vårby IK 50:01.1 0.0 H 17-18 Skiathlon 2 x 7,5 km 1 18 ANDERSSON Fredrik 44:02.3 0.0 2 15 NYSTEDT

Läs mer

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT

Boden Mini-tour Masstart OFFICIELLA RESULTAT 2014-03-29 Boden Mini-tour Masstart H 9-10 Masstart fri stil 1500m 1 31 MARJETA Albert Kalix SK 5:49 0 2 38 LINDQVIST Jesper Bodens SK 5:56 7 3 34 ANTONSEN Linus Sävast Ski Team IF 5:59 10 4 41 SÄFSTRÖM-NIEMI

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Resultat NORDEA-spelen

Resultat NORDEA-spelen Resultat NORDEA-spelen 19.3 2016 P13 60 M 1 Alexander Nyström -03 Bollnäs FIK 8,30 2 Malte Edwardsson -03 Bollnäs FIK 8,30 3 Pontus Nilsson -03 Timrå AIF 8,84 4 Teodor Waltersson -03 Bollnäs FIK 8,95 5

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer