D. Föreningar och sällskap.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D. Föreningar och sällskap."

Transkript

1 [ ] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [ ] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [ ] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [ ] 4. Till hjälp åt behöfvande i allmänhet [ ] 5. Med fosterliindskt eller socialt syfte (humanttära sträfvanden, folkbildning, nykterhet, förbättrade villkor) [ \)8] 6. För vetenskapliga eller knlturella intressen [ ] 7. För konst, musik eller sång [ ] 8. För kår' eller yrkesintressen. Ekonomiska och nationella sammanslutningar I politiskt eller kommunalt syfte [ ] 10. Turist-, idrotts- och sportföreningar [ ] 1. Religiösa (kristliga). I D e U n g a s F ö r b u n d s f ö r k r i s t I i g t a r b e t e s t y r e I s e. [3571] Sällskapet för främjande af kyrklig själa- Levander, E., ordf.; Rang, Elr., v. ordf.; Ahlvård. Ordf.: Nilson, Sven;v. ordf.: Wernstedt,,berg, K. J.; Andersson, E.; Hellden, G. A.; Hå- C. L.; kassalörv.: Edman, _C.; se~rct.: Jon~son, l ka~sson~ A.; JRhnsson, Sv.; Lindgren, J.; Mon- Arthur, pastor, a. t. Bl' öfnga ledamoter:ltelllls, K. J.; NIlsson, J. M.; Olsson, C.; Persson, Alm, C.; Hökerberg, E.; Krafft, P. J.; Lagerkranz, P. K. J.; Lindberg, J.; Olofsson, c., Hamberg, J. C.; Suppleanter: Dahlberg, N.; Malmquist, Err.; Ilcgberg, G.; Winberg, 1.; Ström, T.; Roswall, A Wallbom, O. Hj.; Åberg, A. M i s s i o n s i n s t i t u t e t å J o h a n n e I u n d: l3573] Samfundet Pro fide et ehristianismo. För utbildning af arbetare för den inre och Ordf.: Thulin, G.; v. ordf.: Larsson, W.; sekrct.: yttre missionen. Nilson, Sven; skattmäst.: \Vernstedt, C. L. Ledamöter: Sonden, P:; Norrby, J.; Källander, J.; Olsson, C., rektor och husfader; lärare: Löv- TU. Ulfsunda Hallberg, H. E.; Edrnan, V. gren, O.; Lodin, Sv.: Unest am,. G.; husmoder: Skriftutskott: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Montell, W. Svensson, Anna, fröken. Skolutskott: Ordf.: Thulin, G.; sekret.: Nilson, S ven S k a B i b e I i n s t i t u t e t v i d S ö d e r- Sven. t ä I j e: [35 75] Svenska bibelsällskapets kommltte. Sällskapet stiftades Nuv. stadgar af Ärsafj(. 2 kr. Ständiga ledamöter 50 kr. Ordf.: Hammarskjöld, K. H. L., landshöfd; v. ordf.: Petersson, G. A., president; sekr.: Beskow, F. A.; skattm.: Thulin, G.; ledamöter: Söderblom, L. O. J.; Landquist, C. A. E.; Malm, O. B.; Wall, C. J. A.; Kjellberg, J. C.; Widner, N. [35 79] Evangeliska Fosterlands-Stiitelsen. (Exped.: Mästersamuclsg. 42, öppen alla söckend. 10 m.2w. m.1id. Föreståndare: Rinman,.l,; lärare: Cramnow, G.; Landgren, K. B i b e I k v i n n o h e m ffi e t: Föreståndarinna: Cromnow, E., fru. [3580] Ev. Fosterlands-Stiitelsens Boklörlag A.-B. (Mästersarnuelsg. 12. Kontorstid 9-5.) Styrelse: Nilsson, J. 1\1., verkst. dir. Ofriga ledamöter; Levander, Eskil; Silfversköld, August; Olsson, Carl; Hylander, N. -3.) Tlf. 2'193, Norr Ordf.: Åberg, A., [3582] Allmänna Svenska Missionskonferensens redaktör; v. ordf.: Levander, E., öfverlärare; öf- Arbetskommitte. r iga ledamöter: Andersson, Aug.; Andr en, Carl; Tillsatt af den i Stockholm den sept Hasselrot, C. A.; Hedlund, C. A.; Hellden. G. A.; hållna konferensen af ombud från sådana organt- Hylander, Nils, Dufbo; Håkansson,.T., Svaneber g: sationer, som verka Iör Guds rikes utbredande Johnson, Sv.: Karlsson, Joh:s; Lindhoim, C. E.; bland icke-kristna folk, har till uppgift Lindmark, E.; Nilsson, C.; Nilsson, J. M.; Olsson, a t t samrnanfö ra och offentliggöra statistiska Carl, Johannelund; Persson, Nils, Grytterud; Pers- meddelanden från dessa organisationer; son, P. K.; Hang, Efr.; Wallbom, O. Hj.. a t t främja heröringen dem emellan, genom Sekreterare: Åberg, Sam.; Dahlberg. N. att till deras tjänst, dels utgifva sådana publika- Ve r k s t ä Il a n d e u t s k o t t e t. tioner. dels i öfr'igt vidtaga sådana åtgärder, som kunna gagna deras syften; Levander, E., ordf.; Hellden. G. A.; Hylander, a t t ntaninkräktande på de särskilda orga- N.; Lindholm, C. E.; Nilsson, C.; Nilsson,.T. M.; nisationernas förbindelse med andra samlund Olsson, C. eller sällskap, representera de gemensamma svenska missionsintressena inför världsmissionskonfe~ D. U. F:s C e n t r a I s t y r e I s e. rensens fortsattningskommitte och andra in. och Olsson, C., ordf.; Rang, E., v. ordf; Levander, utlandska korporationer, gentemot hvilka behol- E., v. ordf.; Dahlberg, N.; Hagner. J.; HåkanS'j vet al en sådan representation framträder. son, Agnes; Hellden, G. A.; Johnson, Sv.; Malm-.. qvist, Efr.; Nilsson,.T. M.; Äberg, A.; Åberg, Sam. L e d a m o t e r: Suppleanter: Karlsson, Joh:s; Landgren, K.; För Evang. Fosterlandsstiftelsen. missionsdirek- Andersson, Ester.. tor Joh. Lindg,.r_e,n c. _ JÖNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ HAMNGATAN 15

2 iii 1., Religiösa (kristliga). [35'82-35{)4] För 'Fören. för Israelsmissionen, pastor Hj. missionssekr.; Hellström, J., redaktör. Suppl.: Stenherg. l' Ollen, N. P., redaktör; Rosen, Aug., pastor.. För Helgelseförb. disp, Th. Ericson. Inspektor; J. Nyren, missionsförest. För Kvinnliga Missionsarbetare, grevinnan Eli- Föreståndare; Mosesson, G., fil. kand. sabeth Mörner. "" Lärare: Backrnan, L.; Wisborg, S.; Håkansson, För Svenska Alliansmisslonen; missionssekr. J. W.; Blomberg, G.; Nyström, Bruno; Walfr ids- Adolf Thomander. son, R.,Fö,':- svenska Baptistsamfundets Mission, redak- Sånglärare: Södersten, Ax., direktör. tijr~,:.t. Byström. Läkare: doktor E. Weisner. '(jfö,r. Sv..Jerusalernsförcn., prof. A. Kolmodin. Vaktrn.: Kvist, A.,,,För.Sv, Kyrkans Mission, kyrkoherde Axel Ihrmark. [35 88J Stoekholms stadsmission.,)"ör Sv. Metodistkyrkans Mission, dr K. A. Jans" Ordförande: Montell, V. son' 'I ' Vice ordförande: Blornqvist, A. ;,FÖr Sv.' Missionen i Kina, missionsföreståndare Missionsföres!.: Thysell, Sam. E'. Folke. '" " Skattmästare: Magnusson. K. G. För Sv. Missionsförbundet, missionssekreterare Ofriga ledamöter: Jansson, E. A.; Johansson, J/E:, Lundahl. E.; Lindskog. F.; Magnusson. K. G,; Mörner, A.; För Sv: Mongolmissionen, fröken Anna Roos. Norberg, Frit.; Påhlman, H. E.; Sjöholm, A. För Orebro Missionsförening, pastor Efraim Borgström. [35 89J Stockholms Evangelisk-Lutherska Mis' Ordl.: missionsföreståndare E. Folke. sionsfilrenlna, Sekr.: missionssekreterare J. E. Lundahl. Expedition, öppen onsdagar kl f. m., Hassaförv,: Th. Ericson. Jakobsbergsg, 45. Tl!. Norr 8848.',", Pressombud. missionssekr. MartinWestling. Styrelse: Lindholm, C. E., grossh., vice ordt.]. Statistiker-: professor K. B. Westman. Silfverskiöld, Aug., direktör, sekr.; Ljungqvist, 'Exp, 'io, Barnhusa. Stockholm C. Aug., fabrikör, kassör; Dahlqvist, J., målarmästare; [35 84] 'Svenska kyrkans missionsstyrelse. Ordf.: Ärkebiskopen; vice ordf.: Ribbing, G.; ledamöter: Danell, Hj.; Clason, F.; Hogner, C. V. G.; Kolmodin. J. A.; Arnbrosius, A. G.; Missionsdirektor: Brundin, G.; sekret.: Dahlquist, J. G. N.; Perman, S.; Sandegren. H.; ekonomidirektör: Ambrosius, A. G. Misslonsstyrelsens adress: U p p s a I a. [3~ ~51. Stoekholms centrala diakoniråd, Or'df.: Hofpredikanten J. Källander. Arbetsledare: Kyrkoherde Sam. Thysell. Gabrielsson, G. N., grosshandl.; Kilander, F.' F.'; fastighetsägare; Montelius, K. J., pastor; Olsson, C., rektor; Sjöström, O., fabrikör; Str ömstedt, P. A., vaktmästare; Thornander, Ax., fahrikör. Predikolokaler: BetIehemskyrkan; Missionshyddorna vid Hagag., Bergsg., Rosenlundsg, samt Harnmarbvg. 15., Predikanter: Holmgren, A. 'F.; Andersson. N." Ungdomsföreningen.De Vå'r'3:~" Exped.: J akobsbergsg. 45'. Ordförande: Källkvist, N. [35 90] Lapska missionens vänner. r öreningen stiftades af prinsessan Eugenie år " [35861 'Svenska 'missionssällskapet. Medlemmarna erlägga minst 10 kr. årligenvtlll O df UggI G ek et katt äst.: Montell befrämjande af mission bland lapparna dels r.ger.: a,.; s r. o. s ma.., nom predikeverksamhet bland den äldre befolk- V.; ledamöter: Lönegren, E.; Bergqvist, O.; k ars - ningen samt genom skrirtspridnmg, dels ock, geson, W.; Arnhrosius, G.; Bergman, G. Em.; orr- nom skolverksamhet bland lapparnas barn.' ' 'c by. J.; Stenberz Hi. Inkomster år 1921: årsbidrag och gåfvo r: 2',667:15; 1[35 87).-'Svenska mis~ionslö~bundet." testamentsmedel ffi. m. 2,403: 97. Expedition: Barnhusgatan lo, öppen alla söc- S t y r e I s e n s I e d a m ö t e r: kentlagar kl. 9~5, 15 juni-30 aug. 9-4, lördagar Prins Bernadotte, ordförande; prinsessan Ebba 9-2. Tl!. 4075, 8525; Norr 4634, Norr Bernadotte; fru Anna Melander, födi:isödel-hielm; Styrelse: ordf.: Bengtsson, Sven, riksdagsman, fru Anna Westman, född Bergström; frök~n Eni- NOI:up, Vanås;.v. ordf.; Ohlden, A." pastor, Fal- ma Lagerberg. skattmästare, A.-B. Göteborgs köplng-ranten; Nilson, E. A., riksbankofullmäktig, Bank, Regeringsg. 8; generallöjtnanten G. F.. 0.", Lidingö Villastad; Hallen L., distriktsföreståndare, Uggla; öfversten E. Melander ; kyrkoherd'en 'V.. Upsala ; Larsson, L. E., fabrikör, Upsala; An- Montell, sekreterare, Köpmarig.. 16; grosshandl, ~~rsson, Axel, fil. kand, Stockholm; Ljung, A. E.; Knut A. K. Wennerström; kassaförv. ' >'l'r.," grosshandl., Malmö; Lötberg. And., grosshandl., " Karlstad;.Bosen, Aug., pastor, Stockholm; Johans- [3593] Betesda missionsförsamling. son, O., riksdagsman, Edsbyn; Mårtensson, P. M., Kyrka: Floragatan 8.. pastor, Gqtebo.rg;Kruse, E., rektor, Ostersund. Ordf.: Dahlin, T. G. E., dir.; kassaförvalt.i Suppl.: Laman, K. E. missionär, Asplund, Stjärnor-p;.Peterson, N. G.; predikant: Peterson, Fritz:" ' Nor lander, Wilh., grossnandl., Karlavägen 7, Stockholm; Norell, J. A., fabrikör, Söderhamn; Schenke, [35941 Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner. Nils, underwisningsråd.. Stockholm. Styr else: ordf.: Jepsson, L., dir.; v. -ondf.:,missionsföreståndare: J.,Nyren. Nilsson, N., landtbr.; sekr.:sveusson, A.IB., fep:;, Missionssekreterare för yttre missionen: J. E. kassaförv.: Hårdstedt, E., gr osshandl.; Hellstedtl Lundahl. E., landtbr.; Hemberg. S. E., dir.; Hulthen, P.; I Missionssekreterare för inre missionen: Axel resesekr.; Lindström, A., reseornb.; Nordlund. J., Andersson. hemmansäg.; Nyberg, N., dir.; Svensson, '''~ll., Ekonomichef: Axel Grönkvist. kommin.; Willgren, S. A., hyggrnäst.; 'Witt~,nder; Missionsskolan, för utbildning af arbetare för J., red., " '," den inre och yttre missionen: Lidingö. Styrelse: Sällskapet utöfvar i n r e mission samt soldatordf.: Bengtsson, Sven, riksdagsman; v. ordf.: och sjömansmission i Sverige och y tt l' e.mission Nyr en, J., missionsföreståndare; Andersson, Axel, i Abessinien. ;.,1 \T;IKING SK~0KRÄM ,'----~---~

3 r [ J D. Föreningar och sällskap. Utgifvcr Bibeltrogna vänners Missionstidning. som utkommer med tolf nr årligen. Expedition: Uplandsg. 43, öppen hvarie dag kl. 9 f. m.-4 e. m. [39 95] Sällskapet Svenska Baptistmissionens Missionsstyrelse. Ordf.: Byström, J.; sekreterare oeh kassör: Moden, K. A. Adress: Döbelnsg, 12. TIf. Vasa stålande utskott: ordt.: Noren, Josef, ingenjör; Skoglund, Edmund, direktör; Cedergren, Hugo, fil. mag; Jonsson, H., ingenjör; Brenner, E., grossh.; Lundberg, Carl, köpm.; Garde, Carl, köpman; Medberg. J., fabrikör; suppl.: Dahlborg. Mats, förest.; Noren, Arvid, ing.; Clefbcrg, P., inspektör, sekr.: Risto, L.; bitr. sekr.: Feuk, S. [36 06] Stockholms kristliga ynglingaförening (Bryggareg ; tlf. 5426, Norr Hem [ Sällskapet Svenska Baptistmissionens för resande. Läselokal öppen 10 f. m.-6 e. m. kommlttä!ör missionen utom landet. Styrclse: Jansson, K. A., ordf.; Vikström, C. E., v. Sekr.: Byström, J., Döbelnsg. 12, Stoekholm. ordf.; Benander, C. E.; Ostmark, L. E.; sekr.; Tlf. Norr Johansson, J., kassör; Eriksson, E. G.; Althcn, C. W.; Carlsson, J. E.; Malm, G. E. [35 9~] Svenska Jerusalemsföreningen. Syfte: alt verka för det Heliga landets vinnande åt Kristus [36 09] Kristliga föreningen al unga kvinnor. genom uppfostrings- och välzörenhetsanstatrer. (Brunnsgatan 3.) Ordf.: Roos, Anna, fröken; v. Styrelse: ordf.: Kolmodin, A., prof.; v. ordf.: ordf.: Netzel, Slzrid, fröken; hederssekr.: Schrö- Norrby, J., hotpred.: sekr.: Davidson, A., pastor; der, Maria, fröken; sekreterare: Nyström, Visen. Johansson, E., slottsbyggrn.; Larsson, Wilhelm, fröken, och Ullsparre. Ebba, fröken; kassatörvalkyrkoherde; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Sebardt, lare: Kumlien, Karin, fröken; ledamöter: Bogren, Carl, med. dr; suppleanter: Brusewitz, Maria, Rosa, fröken; Börjesson, Greta, fröken; Fager, fröken; Linder, Sven, docent; Widegrcn, Ivar, Ingeborg, fröken; Hansson, Ester, fru; Jacobson, notarie, skattmästare, Agnes, fröken; Lundholm, Stina, fru; RedelI, Beda, Postadress: Svenska Jerusalemstöreningen. fru; Sandqvist, Sigr id, fröken; Stenherg, Margit, Parmmätaregatan 1. Stockholm. fröken; suppleanter: Hoffström, Signe, fröken; Wilhelrnscn, Ester, fröken; Sandahl. Elin, fröken. [36 02) Förbundet mellan Sveriges kristliga föreningar al unge män. [ Stockholms kyrkliga ungdomsförbund. Grundadt 1888; utgör en gren af världsförbundet Hedersordf. : pastor primarius d:r Nils Widner-. mellan K. F. U. M. Vid senaste årsskiftet om. Ordf.: pastor N. U. Nilsson. faltade förbundet 190 föreningar med 1~,655 Sekr.: bokbinderiidkare David Hultström. Simedlemmar hvartiil komma 3,556 medlemmar i hyllegatan 43-45; tlf, 77591; Norr ~ go ss- oeh ynglingaafdelningar na. T i II f ö r b u n d e t a n s l u t n a f ö r e n i n- Ordf.: Prins Oscar Bernadotte; v. ordf.: Melan- g a r: der, E.; sekr.: Lagerfelt, G. A.; resesekr.: Rohr- A d o I f F r e d r i k s f ö r s a m I i n g s u n g. bach, A. E.; kassaförv.: Magnusson. K. G.; öf- d o m s f ö r e n i n g (A. F. U. F.). Ordf.: pastor rrga ledamöter: Bergvall, Holger; Björk, Fr.; O Mannstr öm, Kammakaregatan 30; tlf. Brunkeb. Cedergren, Hugo; Gudmundsson, G.; Hallin, Frans; Helling, O.; Jansson, Alfr.; Jansson, K. A.; A II h e l g o n a k y r k a n s u 11 g d o m s f ö r- Johnsson, G. P.; Nilenius, K.; Wallin, Ivar; e il i n g: Ordf.: pastor S. Swensson, Helgalunsuppleanter: Palm, J.; Lambert, K.; Blomdahl, J.; den 2; tlf, Söder Aaröe, O.; Aren, J.; Jonsson, L. N.; Er icsson, Ansgariikyrkans u n g d o m s I ö Isac; Edling, Eskil; Bååk, C. A. D:son; Holm- n i n g (A.U.F.). Ordf.: pastor N. U. Nilsson, blad, David; Debong, J. Varfsgatan 14; ur. Söder Bromma kyrkliga u n u d o rn s- [3603} Kristliga föreningen al unge män. f ö r e n i n g. Ordf. öfver ingeniör K. G. Magnus- (Birger ia rlsg. 35. TU , Norr 6800.) son, Äppelviken; tif. Äppelviken 25. Grundad 1884 för att verka för unge mäns väl D u f b o k y r k a s u n g d o m s k r e t s. Ordf.: i Iysiskt, intellektuellt, moraliskt och andligt af- komminisler Enoch Berlin, Dufbo prästgård, Sundseende. erbjuder i sin byggnad gymnastik, idrotts- byberg: tlf. Dufbo 74. -<ifningar, allmänbildande och religiösa föredrag, E n g e l b r e k t s k y r k l i g a u n g d o m s- diskussioner. undervisningskurser, musikaftnar, f ö r e n i n g. Ordf.: pastor Erik Arbin, Öster.. samkväm; tidningsrum med 125 tidningar, biblio- malmsgatan 67; tlf. Norr tek med 4,000 band, sjukkassa, bostadsanvisning. E r s t a u n g d o m s k r e t s. Sekr.: fr-öken Medlemsantal 1/1 1922: 143 aktiva, 861 passiva Elvira Johansson, Kocksgatan OOA; tlf, Söder oeh 275 understödjande samt 375 medlemmar i G u s t a f 'Vas a u n g d o m s f ö r e n i n g. pojkafdelningarna. Ordf.: pastor Arvid Lundh, Karlbergsvägen 7; Kapital 1/1 1921: 376,808: 88 k r.. nedlagdt i för- tu. Vasa eningsbyggnad af 1897 (tax.-v. 1,164,200 kr.). H e d v i g E I e o n o r a f ö r s a m l i n g s Ordf.: Melander, E.; v. ordf.: Magnusson. K. m a n I i g a u n g d o m s f ö r e 11 i n g (H. E. M. G.; Welin, G.; sekr.: Cedergren, H.; kamrer: Gu- U.). Ordf.: bokbinderiidkare David Hultström, st afson, E.; bitr. sekr.: Hagelstein. H., Högström. Sibyllegatan 43-45; tlf ; Norr J. oeh Voss, C. G.; kassaförvalt.: Kiellstr-örn, O.; H e d v i g E l e o n o r a k v i n n I i g a u n g- ledamöter: Anderson, S.; Dalborg. M.; Danielsson- d o m s k r e t s, Ordf.: kyrkoherde J. Källander, Bååk, C. A.; Dolk, J.; Jansson, E. Alfr.; Krantz, Jungfrugatan 7 B; Uf , Osterrn, T.; Orten, B.; Påhlman, A. 2.; Redel!, J. E.; H j o r t h a g e n s k y r k I i g a u n g d o m s- Sjödin, J.; Peterson, F. f ö r e n i n g. Ordf.: komminister A. Lindh, Hjort- Suppleanter: Lindström, H.; Debong, J.; Fint- hagens prästgård, Värtan; tlf. Värtan 4. Iing, E.; Sehenke, N.; Skoglund, E. J a k o b s u n g d o m s f ö r e n i n.g, k v i n n- För eninusråd: Bernström. J.; Dahlin, J. E.;! i g a a f d e l n i n g e n. Ordf.: pastor Arthur Lindhagen. T.; Uggla, G. Jonsson, Jakobsgatan 2; tlf. Brunkeb J a k o b s u ri g d o m s f ö r e n i n g, m a n- (3604) Kristliga föreningen al unge män på l i g a a f d e l n i n g e n. Ordt.; pastor G. Bu- Södermalm. (Götgatan l, Tlf. Söder ) Verk-.reus, Jakobsgatan 2; tlf. Brunkeb A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27. e-

4 r r-] r- 2. T}1lp.iälI\,,~t barn och värnlösa. [?plo:-3?1,6j '} o h a.n Jj e s k y r k I i g a u n gd o m s f ö r- Anmälan om inträde i.föreningen göres!j'u w<l:', Ordf]:,kyr"ko'herde 'Karl' 'Ohrnan, Kam- pastor M. Mattson, alla dagar 3-4 e.. m: hos 3;~. maka.regatao1l2;.t1f. Norr Kh : I,K'!"a' r al fförsam'liogs u n g d o m s f ö ' '.e hyn g. Ordl.: slottspastor E. Bratt, Sophiahem- l Hedvig..Eleennra församlinis manlica 'mels prästgård; tlf. 706'05. ud:ldomsforedld,1l (H. E. M., tj.).. Kiu' n g s Ii o 'I m s f ö' r s a m 1 i n g s u n g- l:-ristiig-kyrklig och, fosterländsk ungdomslörd o m s f ö r e il in g. Ordf.: 'kyrkoherde C. V. ening, Gr u-idad år I Icarsson; ppr,rwnäta,eg. 1; tlf, Norr Exp.: Sibyllegatan 43 & 45; tlf , Norr 1.~ afilr1.1l!:i, kyrkliga. u n g d o m s f ö ' v,,u n d, Qrdf.: komminister Runo Ahlfeldt, Kata- Sommarhem: Manhem" Ålsten, Bromma. ~ina Våstr'a Kyrkogata 2; tlf, Söder Ordf.: Hultström, David, bokbind.i piriga st y-,l i d i n g ö k y r,k I i g a u n g d o m s k r e t s. relseledam.: Kihlgren, J., komminister; Södenlund, Ordf.; komminister, Martin Sandahl. Nya Blocket, Alfr., fil. Iic.; Israelsson, Thune, med. 'karid.; Lidingö-Brevik; ur. Brevik 145. Grönquist, Magnus, ingenjör; Spiegelberg. Carl, L i I j e h o I m e n s k y r k l i g a u n g d o m s- mekaniker; Johansson, Erik, dek.-mälare. ".1' k r-re t Si. Ordf.: komminister Gustaf CoIIini, Lilje-.. ".. holmen; tlf, Lilieholmen 128. [ Klara forsamimiis ungdomsforeol~c '. M,<i,ria,fö,r,samli'ngs kvinnliga ung- (K. F. U. F.) - do m s f ö, r e n i n g. Ordt.; komminister L Win- Adress: Klara Västra Kyrkcg. 20. 'berg,,'s,:t.p~aufsg. lq;' tir. Söder '43. Ordf.: Bratt, E., slottspastor-; o M.. a 'r i a ~ a I e n s u n g d o m s f ö r- M a n I i g a a f d e I n.: e ~,l n g. Ordf.: pastor A. Malmberg" Borgare- V. ordf.: Ström, T., v. kommin. gatan 8; ur K' I f d,m.afteu s ungdomsförening. Ordf.:. vi~n : a...: pastor- Birger Gunnard,.Västrnannagatan 92; St. t. V. ordf.. Wolffram, Karm, froken. Vasa'8722.,, '. O,s ca r s f ö' r s a In I i n g s k y r k I i g a u n g. ' d o m s f ö r b u n d. Ordf.: kyrkoherde Val dus Bengtson, Fredr-ikshotsgatan 3; tlf, , Norr 43~~'1 i a k y r k Iig a u ~ g d o m s f ö r e n i n g. i FöreninIlen för s",ollo'f.kolonier. "d O Centralstyrelsen: Hedersordf.: H. M, 'Vr I.; pastor'. Krook, Borgmästaregatan 11; tlf. Drottningen, v. ordf.: von Scheele, Frans," pro- Söder 78,58., r S p å n g a k y r k I i g a u n g d o m s k r e t S. essor ; sekr.: Dalström. J. 'J.,' öfverlärare; kassa- ' Sekr.: fröken Maria Samuelzon, Solhem, Spånga. Iör v.: Geijer, B. O. gr osshandlaro; dessutom- 2 TIf. Spånga 494. ombud för hvarje skollofskoloniförening (se I ne- ~'S t a d s m i s s i o n e n s u n g d o m s k r e t s. dar.). 'f' Sekr.: fröken M. Sundell, Varfsgatan 8; tif. Söder N i k o I a i: I centralstyrelsen: Scholander, C~ '..,1'h.. med. doktor: Malmgren, W., grosshandlare: S t e f a n s k y r k a n s k v i n n I i g a u n g_ suppl.: Karlsson, Leo, öfverlärare; Axelsson, 'Lifly, d o m s kr e t s. Ordf.: pastor E. Edsman, Frej- fröken. Lokalstyr elsens ordf.: Widner, N,.; 'sek'r. gatan '25; tlf.. Vasa' Karlsson, Leo; kassaförv. och v. ordf.: Malmgren,,Stprkyrkans u n g d o m s I ö e n i n g. W., grosshandlare. komminister Axel Mörner, Präst gatan 3; K I a r a: I centralstyrelsen: Bokander, G., kyrtlt Norr koherde; EhIin, E., öfver'lärare; suppleant: pege. S u n d b y b e r g s. k y r k I i g a u n g d o m s- low, Emma. fru. Lokalstyrelsens ordf.: Bokän- 'f-,ö r b un.d.. Ordf.: kyrkoherde L. F. Zakrisson, der, G., kyrkoherde; v. ordf.: Pegelow, EIQma, Presstorp. Sundbyberg; tlf. Sundbyberg 106. fru; sek r.: Lindskog. Frans; kassör: öbhitröm:, G., S ö d e r t ö r n s k y r k I i g a u ng d o m s- roteman. " k '1"et s. Stora Sköndal, Stockholm 4; tif. Söder- K u n g sh o I m e n:.i 'eentralstyre(sen:" Datörrrs.ivst, 1>77,'15. vidsson, A. pastor; Blornqvist, A. K., folkskol- Ä I f s j ö k y r k I i g a u n g d o.m s k r e t s. I" L k l l df David A'" Ordt.:..kyrkoherde J. Lindskog, Älfsjö; tif. ÄIf. arare. o a styre sens or.: avi sson,.,,;"v.. 10'2 ordf.: Sjöholm, G. E., grosshandlare; sekr,'; 'Blom~ SjÖ'. qvist, Axel K.; kassaförv.: Gr anath, Elias, ofvb;iä- (3611 al Kungsholms församiings ungdomsförening. rare... ','; 'KristItg. Iolkbildningsförening, stiftad i nov. Vas a s t a d e n (A d o I f F r e d r i k s, G in s-' l~ol, omorganiserad i sept liar egen lokal t a f Vas a o c h M a t t e u s): i centralstyrelsen; i Sot Görans.kyrka, öppen kl e. m. Anmä- Sterner, J. L., öfverlärare; Lundström, Fifippa, lan om inträde i föreningen göres till någon af fröken;,supp!.: Holmberg, :,Fanny, Iröken, J,.pkal: stxrelseledarnöterna. styrelsens ordf.: Hallberg,', H., E., kyrkoherde;.v; ; Ordf.: 'Larsson, Vilh., kyrkoherde; v. ordf.: ordf.: Hasselrot, C. R., kyrkoherde;, sekr.' <:>;ch Ramsten,..B., pastor; skattm.: Norgren..Elfr ida; kassaförv.: Dalström, J. J.,. öfveriärare. (f "j sekr.: Ramström, Josef; v. sekr.: Gustafsson, Elsa, J a k o b o c h J o h a n n e s': I centralstyrelsenr föreståndariima; öfriga ledamöter:.fr istedt, Maria, Wnssher'g.: Emma, fru; suppl.: Ohman, K., kyrko- Iolkskollårarinnaj, Davidsson, Axel, komminister; herde; Wassberg, Anton, öfverlärare., Lokalstyr-el ~ Mattson., M., pastor; Lindblom, Ellen, kontorist; sens ordf.: Ohman, K.; sekr. och 'kassafö'ri;:) Siöholrn.. Svea, prokurist. Wassber g, Anton. ) l b].! Kungsholmsgossarna. Ö s t e r m a I m (H e d v i l'( E!.e o n o r a;"bjs:~ Kyrklig ungdomsförening, stiftad Lokal c a r o c h E n g e I b r e k t): I centralstvrelsen; Sot Görans kyrka. Månd. kl. 7-10, e. m. Styrelse: Blomqvist, Axel. öfverlärare; Branzell.' Anders. QfJ ordf.: Mattson,. M., pastor; v. ordf.: Fäldt, G" vorlärare. "Lokalstvrelsens otdf.: Kållander, "'S:'I jijrn"ägsman; skattrn.: Gahrielsson, U., kontorist; kyrkoherde; v. ordf.: Lindhagen. 'T., kyrk;öhei'de; sekr.: Mellgren, K.; kontorist; styrelseled.: Johans- sekr.: Branzell, A.; kassatörv.: Stållelt, E.,.öf erson, O., kontorist. lärare.., ~~:-~l!i}d..g'ls-son 2. Till hjälp åt barn och, värnlösa. & R.OSE~LU~D :~~lz~~1t~ä 77* ldresslullendern \ 11

5 [ J D. Föreningar och sällskap. K a t a r i n a: I centralstyrelsen: Thunell, J. V., sekr.; gr ossh, Fr. Carlsson; fru Fr. Carlsson; byggmästare. Lokalstyrelseris ord!.: Landquist, C. fru Elin Ericson; byggrn. O. Herrström och fru A. E., kyrkoherde; v. ord!.: Brate, E., lektor; Svea Hörstadius; kyrkoherde J. Källander; QI" sekr. och kassaiörv.: Bergh, Allr., öfverlärare. Robert Hybbinette, läkare., S O f i a: I centralstyrelsen: Wihlander, A. G., för K U n g s h o l m s f ö r s. Drottningsholmsoch Svensson, G. A., byggmästare. Lokalstyrel- vägen 12 A.: sens ord!.: Klefbeck. E., kyrkoherde; v. ord!. och Lokalkornmitte: Iattigvår dsinsp, G. Nordfeldt, kassaförvaltare: Adamson, J. R., ingenjör; sekr.: ord!.: fru A. Santesson, inspektr'isj fröken Anna Wihlander, A. G." öfverlärare. Lange, kassaförv.; kamrer L. Berg, sekr.; protes- M a r i a: I centralstyrelsen: Bureus, Maria, lä 1sorskan M. L. Berg; grosshand!.o. F. E. Björk. rarinna, och Pettersson, Hildur, lårarinna man; professorskan Ester, Forssell; dr Einar Edkalstyrelsens ordf.: Eklund, K. A., kyrkoherde;' berg. sekr.: Sjöholm. A., folkskollärare; kassaförv':1 Läkare: dr C. Hesselgren. Vinberg, L, komminister. för K a t a r i n a f ö r s., Skåneg. 72: B r ä n n k y r k a: I centralstyrelsen: Wahl- Lokalkomrnitte: kyrkoh.a. Landquist, ordl.; ström, A. Th., ölverlärare; Andersson, Paul, Iolk-] grossh, V. Blomberg, vice ordf.; dr C. Sundell, skollärare. Lokalstvrelsens ordförande: Lind- sekr. och, läkare; grossh. J. Bjö'rklöf, kassaförv.; skog, J. H.; v. ord!.: Hindersson, Maria, fru; fruarna C. Ortenblad. Inspektris; M. Landquist, sekr.: Guldbrand, Elin, folkskollärarinna; kassaför- A. Kjellberg; H. Fris, M. Björ klöf, apotekaren F. valtare: Andersson, Paul, folkskollärare. Lundahl, fabrikören L. Högberg. hyggm. J. \V. B r o m ni a: I centralstyrelsen: Bcrzh, G., slöjd- Thunell, direktör E. Forsberg, fröken M. Lindinspektör; Eriksson, Emanuel, lagerchef. Lolealsty- feldt;. relsens ord!.: Be rgh, G.; v. ordf.: Bcrgqvist, A., för J a k o b s och J oh a n n e sf ö r s., Döfolkskollärare; sekr.: Sandström, V., öfverlärare; lielusgatan 38 BI; filial Kungsträdgårdsg, 18: kassaförvaltare: Ber-gstedt, P., ingenjör. Lokalkornmitte: komminister E. Lignell, ordl.; T y s k a Sot G e r t r u d: I centralstyrelsen: fru L. Lindblom, v. ordf.; dr C. Sebardt, lä- Ohly, E., kyrkoherde; Becker, E., fru. Lokal- kare: fröken N. Staöl Y. Holstein, sekr.; fröken styrelsens ord!.: Ohly, E.; kassaförvaltare: Becker, K Herslow, skattmäst.; fru E. Samson, Irispek- Elisabeth, fru. tris; fru H. Albihn, fröken G. Samson, kyrko- F j ä Il k o lon i f ö r e n i n g e n: I centratsty- herde Bokander, öfverläraren A. Wassherg: suprelsen: von Scheele, Frans, professor; Oxenstierna, pleanter: fru K. Hjorth, fru J. Herslow, fröken B.. gr cfve, Lokalstyrelseris ordf.: v. Seheele, Selma Pettersson, fru Bokander. Frans; v. ordf.: Widerström, Karolina, med. d:r; för B r ä n n k y r k a f ö r s., Sköldmög. 3', Asp. sekr.: Oxenstierna, B.; kassör: Blomqvist, Axel, udden; a. t. Aspudden 65; mottagn. Aspudden: öfverlärare. månd, o. torsd. 1/,3-1 /24; Gröndal: tisd, 1/,3_ [36 17} Tyska S:t Gertruds församlin!!ens lotskelont. Ordf.: OhIy, E., kyrkoherde; kassaförv.: Beckcr, E., fru; öf riga styrelseledam.: Reinhold, A., fru; Otto, R. M., direktör; Pott, Marta, frn; Ohly, L, fru; Pott, G., direktör; Mannström, Karolina, syster; Persson, Ellen, syster; ledamöter i centralstyrelsen: Ohly, E., kyrkoherde; Bccker, E., fru. [36 18J Fdreningen l\ijölkdroppen i Stockholm verkar för att åt fattiga späda barn i hufvudstaden tillhandahålla lämplig näring. Styrelse: Förste stadsläkaren dr Iv. Andersson, ci dl.; friherrinnan L. Falkenberg, f. Ekman, v. ordf.: doktor C. Sundcll, sekr., Götg. 26; ingeniör Alexis Ohlsson, Sibyllegatan 35, kassaförvaltare; fruarna L. Sörensen, A. Thiel och C. Ortenblad (representant för Katarina lokalafdel ning); hyggm, O. Herrström (representant för Ostermalms lokalafdelning); Iattigvårdsinsp.vassistent A. G. Nordfeldt; professorskan M. L. Berg (representant för Kungsholms lokalaidelning); direktören Th. Olsson (representant för Adolf Fredriks lokalaidelnlng): doktor C. Sebardt (representant för Jakobs och Johannes lokalafdelniug); Iröken Maagie Bentzel (representant för Brännkvrka lokalatdelning). Filiil!er: för A d o l f F re d r i k s f ö r s a m l i n g O f r e N o r r m a l m. Vidarg. 4 n. b.: Lokalkommitte: direktör Th. Olsson, ord!.; dr M. Blumenthal, läkare och sekr.; fröken Emilie Wolffelt. inspektris; bruksäg. J. P. Fegth, skatt mästare: fru Ida Unman; grossh. Karl Larsson; direktör Th. Andr esen; grossh, Erik Sjöman; hr Alfr. Christensen; för Oster'malms förs. Freig. 3: Lokalkcrnmitte: kyrkoherde T. Lindhagen. ordf.; direktör G. Lind. vice ordf. och kassaförv.; fru I.~~. inspektris; kanslisekr. G. Akerman, 1/2 4; Orbv: hvarannan fred. 2-1 /2 3. skol- Lokalkommitte: kyrkoherde J. Lindskog. ordf.; direktör A. Mild, vice ordf.; dr C. Hulting, sekr.: fröken Lindblad, kassaförv.; fru Mina Helen, inspektris: direktör N. P. Mathiasson. pastor G. Collini; fröken Maggie Bentze!. [36 19] l."örenin!!en Maria Mjölkdroppe (S:t Paulsgatan 37) har till ändamål att åt fattiga späda barn 'inom Maria församling i Stockholm tillhandahålla Iämplig näring och vid nutritionsrubbningar lämna hjälp samt äfven bistå mödrar med råd och understöd. Klinik. Styr else: kyrkoherden K. A. Eklund, ordf.; fru Gunilla Laurin, v. ord!.; pastoratsadj. Olof Molin, sekr.; fru Elsa Hundgren. skattm.; fruarna: Maria Hultman, Signe Olsson, Hanna Rosendah1, Clara Rosengren, Gerda Simonsson, Alma Sällberg; doktor Carl Sebardt, tandläkaren John Wessler, Föreståndarinna: fru 'I'herese Johansson. Läkare: doktor Carl Sebardt. (Styrelseval i Mai.) [3621] Fattlga barns vänner. Ordförande: Norrby, J., pastor. Sekreterare: Helen, H., pastor. Skattmäst.: Lager heirn, Ellen, frih:a. och Ledamöter: Liljeblad, A., kyrkoherde; Gustafsson, E.; Sandell, N.; Andr en, S.; Alexanderson. A., fru; Heirnburger, Louise, diakonissa; Wernstedt, H., f. Grenander, fru; Danielsson, Sigrid, fru; Heimburger, Elin, fru; von Stocken ström, Eva, öfverstinna. [36 22} Sällskapet till understödjande af Malm qvi.tska barnuppfostringsanstalten. Jfr [4664]. (Rökinda, Södertörns villastad, tif. Södertörn 46.) Ordförande: Wall. A. Vice ordförande: Odencrantz, L.A. JöNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ IS H A.M N G A.T A N ~

6 2 "',""1'" 'j'\i'l'p''å'tob'ff,'" ic!'!'l'"'' u [31 ('1:l&,~, J;l!ll'jl. -n r ' d ", 8:l'Uvcn' al'urosa 2~_3t> 3J r SIr)jfllij'ii1ta~, 'Sf&berI:t7''il<::",T,,1["1,rh"", "" "som tincijrljl:i~fndb,')mej,;"'(:tlt",,~ F'-,,'t ll' b".tt J ls~'l<i'ite-r.tfenl'fliil.ih 'C. W:"J'rd '''ko,', I '"r "huset:'",," '" "', ".'~Y!~Il /i-!:,.,,~r1idwlll;,~l!1[! 'Uedalffi'jtl!i". ID'ahl!. R'.,1f.r(Spaak; v:"hauwyl,t W.,,,,r,, "'S t ;~ e l ;.,',""hd'iv' "r.t f. Kem e llrefvinna' Holitib~tl!,,Ellen" f', Cl;lö1er', ' 'j,'",.ty", "s e. -r,h",,,.ol ',Yl; "1>t;.t Nilguf!J S'ifltJ1t!'Mr,[sr~liez,iitIiltri-a;' 'U uridin; Dahl:, ',<?rdf.;. Magnusson. G~Jh"llrd~ bankdir.; v.,ordf:: Monika fröken' Mouteau N. C,, Bernström Hamra \~qk~~~!j' A., E.,.k,assafpl':V;:' Eneroth, -Ivan;,sekr-.':\" fr()'}{;.n, 'Sji)gre'a, J'.'zflB!rL:Y,!.di/".; :P.\'.~l,. :\" ' ~Dl.!stro.m, Osc.; klubbm -.~ L'antz",. NiJs.~!",.r>-;:\ -Gf!fJ,,~,~ (Arfis,taltenl.'.)fBre'sfän(funrtha:'Nilssön "Anna ('fl'öken F orerunzens.udress: N.. -Lantz, Slottsbackenc 2."1. -tl'j1o!i "T,V}?;..},p,:e I -ror'f'u':.-j,.' '1 '._,.' --, o I. ')' "!"." ':..' P,< -lqddr r [l!li,l\.l!:ci,"j.s!qjsk:'!i!l:.tri,jult,o. 'al'ne. I J,,3627] För,enini/ln Ba,rnaväl'n. l "l "l", Ui'delningJ atl b'elclädri9.der" åt fattiga skolbarn.har till,ändamål alt åt fattlga 'folksjlolegdssar"b'e.,hvai till anrnälningar böra inlämnas inom sep- reda daghem (mrddags.1ochl aftonmål: 1ä:i1ästiiii~)"': ternber ' månads utgånlli.,1iu' -säiiskapets ombuds- Omkr. 30 'skyddslingar., " :" '",'. :åe.. man., Medlemm'8I'na,"E!rlällga "en årsafgift af3 kr'.. Ordf.: Blomqvist, Axel, öfverlärare:i,.' u!f'riv ochl,-1'.0 behähigade att anmäla. ettibarn: till be- V. ordt.: Leijonhufvud" Kate; frih:a;::!" ',;. kladrlads~erhållandej;1 Ståndiga'rledamörej- -erlägga Skaltm.: 'Piper, U., fröken. 'j 'n. ';;' t; il1('1.1', 6O;.krSl,ert,nl!ång 1 för, 'ålla, ochväro 'berättigade att Sekreterare: Engströlner; fru. 'I, 'If '01[,,\1" ani'nm;i'btvålb:i!r\n.. cnti':'r;d ',,",;;, Slyrelseledamöter: Holmblad:'D. grosshanilla're'"e Ol'dför.amte~hJohris'oli-Etzlerl -o. L~ 'von Krusenstjerna, E., fru;' Koskull',S.'friherririna:0 Y~ce ;ordfqran~e?, Creutlil, J. W. Hellner, A." fru; s, Rosen, 'grevini:ja;' von/ Sydow s; ~ Sekir.etel'äre:,,;l;in\:lb.er.g'.G. R " f'ru; Flach, P., fröken;' 'le,. 'C' Sk"ltmä'tare: Wissnell, EmiL I' Föreståndarinna:' Elgenström,' Astrid. ';"bq?j" Ombudsman: Holmberg, II :.,G., ' " ""i' "y\~jl'r Ofrigat stxrelseledamöter s Jäderhdlm,' O.; Björk- [3628J,För.eningen' Katarina Barnavllrn. fiir'\liie';o} mali -RJ: S\~.E\lJNo:Fl.ander; Emil;' Akerholm, Hjall, kor (Åsöuatan 145): ',.,,1/' ' '''' ';;.d m~~;~j~~la~~?~, odavl~,.;_jll.' e ; 'Lo'j, l StyreI,se:- Giljarn, Ho,_f11l; '.t\.sk,erg:rtrn,j, 'M:" frirof!a1"""jl "~ Kraf/slta].sällskapet ken; Bäckström, Elin, 'f. "I'elander; Iru;: Francup, l ~ ~'~~C'U I\h!'l{: I :_ o,.' -,'- Fanny, f. Liljewalch "tnl" 'Klin 's ot' l~f'" :'-"ljr,~_ si1f1,!clt)j19q7"ti~i,-un"'erstodlande at Kraftska sko- Rundqvist fru' von R'osen 'Mar'a g f T,> arf!il'~~"l lan-<.lestockholm:,\ "',,..': > R d '. t Er b ' f "Ki-' '.,,a/up1'1 r~ i Ilonder denl,1"bkt.i.1922 c.aikrv' 27,000: -, med'l~~d=~ T~kY:lS i'j~~a~t, o~ fm~spoh.r\-,fr1!;w,oi~;~ lemsantal 500, Tt!' ),:,J-'. " o,' o r~s..' ru;,- an~~9~,., " L H'l'. D' li 'd' k i d -. k~rkpherde, Johansson, Emil, _siollshyggm'lstar,e,; cr.,l ro.~tu,jur ':!g-"!re t." -15 Stran vallen. erdt.; Ar.dren, S" kamrerare kassaförv.: Adblf 'C r '. EllssL~~d-blad, -direktör, v; ordf..;, Carl E. Magn~. komminister ordf. o. 'sekr' "1 "ssi',i1?, ~r!la son,~k:arnrer,l~kungshoirnsto.rg 4, sekr.; -Oscar- Trä-, ".;.ch~n.l() gårdh, dir., kassaför.valt.; ' Mvid' Lundell,' bank- [36291 k".s$qi;,.lv.).'skaum.;' Erns<,DjmUiQg,disp" -klubbrn.; " " Fö.reningen,.S. de C.'J.<t l,i! tlr) Rub,enJJ,Eticsson, "förs'äkr.-tjänsteman, adjungerad Stiftad Underhåller' barnsjukhem för' 25 ledamoh,i:' ;,,' fa1tilla, sjukliga barn. Medlemsafgift: 2 'krt'årligen t 'r' eller 50 kr. för en' gång,, "" 1;, '''''[', :{ \ [36'2'5]' ;!l, Säll~k~p,e( Barnaviin;;erna. Barnsiukhem: Stadshagen., " " ' f;!, ';,,) (Utdelning af kläder åt fa,ttiga Iolkskolebarn.} Ordf.: Herlitz,G., fru, f, Fi-e<UtoIW.,' ",j;' ',.nt \ Ordförande:!' S\>ahriQ'vist. C. J,,:. Or<1f.: Pevron, 'L., fru, f., Reuterskiöld, l'ji~ Vice ordförande:' -Eklurid; Carl H. Kassaforv.: von R,se(l" grefvinna,,f.i/de,g~er"l' Skatlmii.stare.i"Wollin;1 Bir-gen, Sekr.: Löwenhielm, Th., fröken.. - S~kl1et~rate,l 'J:idelius, 'C. H. Inspektris, för Hemmet:,.lllrkh' 'Ro, 'frö'ken.', 1r.' 0lJlb.udsman;" Philipson, Karl.. SkTånberl1.,S., fru, L Kock; KlingspOl" M,. frll,,;>', v,i-ce. skattmästare: 'Englund, O.,f. Weher ; Kull, D" fru,,1. Jensen.. ',.,., --",Uf11 Vice sekreterare: Hed. G. Emil; Eden, Adolf. Suppleanter: Ström" A., frök.,,\;. Dahlerus,,~S. Vice ombudsman: Palmberg. Aug. fru, f. Rlingenstjerqa; liellin~;' K, f~u" r; "Qu~ns~g ro :Eleklädiladskommillerade: Edqvist,.J. E.; Regn- Uggla, Alex., gr,efv.,.f. Hamilton, :,,:',{ U,-", ström, G:DA.; 1"Karlsson, 'Sigf.; Svenson, Otto V.; f1~~ Eden;"lkdolf,:Ramström, 'Leonard; Faleij, Algot; [36311 Föreningen tili: det,godas I1efräiriJ~nd~~JrHi' Jan~soR, J. la.; Lindqvist, 'F. 'O.; Brundin. Pehr; grundlagd, år _1883" har, till sitt, när~~ste'. syfte 10 Johansson, Alfred; Borg" Axel;.Litzen, Edmund, att, medels anlaggand~t af åkerbrukskolonier lenjill Suppleanter-c '\Johansson,- F:' G.; Säfvelin, P. J.; ~<,>mplel\af,goda jordbrukarhem, bereda -striå:,f'at- ) Alm. G. W:; Liliebäck, Ernst; Korsner, Axel F.;.tiga värnlösa barn irål1 alla delar af rik,et,god;'ia Sta de. c..,,\j,;'1 Svahnqvistv. C. J.; Branzell, A,; vård 05'h, upp,fost,ra!,,äfv.ensom 'f!"amtida, bä~gning'l:>g Berggren. Carl; Lokrantz; Axel;', Björling, Ivar; <{rdforande: Lofv!ng, 'foncordll\,1 Iröken, 'l,'d'''id Aberg" Nils. '! f", ' I', Sekreterar-e: Bolin,,>.t.rJ,lSt, ',,1:e,'prQvinsialläk" (1 Inköps- o. grans,kllipgsnämn,q:,s.lenberg, C. W.; Upsala. _ ".,' -':..ii' ':<] 'L"l;l1~a Ekholm, Arvid; 'Berggren,' Carl; 'Ljungqvist, P.; Ska~tmastare:_ Ulfwi, V;,,kamFer. i ",',!'1~4:''t'l Palmberg. Aug; Åderman. 'J. M,; N,ilsson.' Hill!la;Ofng~ ledamöter: Wedin, Hugo,» di,r,ektöri"'b!ouli 01 Svahnqvist, Hilda; "Fidelius: Hilda; Zachrissoli, P. E:, mgenjör; två vakanta. ' Elid\'i. ~nglunff.'est~r. I ', " " [ ',',,., 'l " ") A 'I Re~lso".ep" Brundin," Pehr; 'Lindqvist, F. O.; 3633),' Fel1)or,e~öre'lIDgeIl. " '", / ~ 191O KrOli?:-"; "C~rl G.' ~upple'.mter:, Suridell, Gust.; MedlenlIl)arna er1äll!ta, 5,ör.e i. yefkllp,;,till;3\u:tl Sve~~?~, Ot~.~.I,Y;,;Kltngstr0n.',,E:,! d~r1råll af, ett. barnhem L for (alliga )~p'pj)?njh '.Il - E d' t. F't å d Basksele af., Vilhelrnlna!o.rsam,l.,qru.pil1.opd,8"QQQJVI," 'l\,pe i.t ro n s o r e.st. n al',e., kr. Inkomster år 192J 6,324:07.. tr Ull ',nllli:em Hed, G. Emil, Torkelknutssonsg. 25. Tlf. se-r O!'dCönmde: Yakali,t ' '"", ';"\,, /" " ';i['jli"~id det:."f~l'h8...,up.pt!rraq1i.,li\den'ta!l.q!f, Bergsg, 4;. Vlce o;-df.: Vakant.",!~'mm(JrUÅ Norr_,l~'I1!6,;"" ",,,1,, "r ',., ','.,'1',,!-edam~ler:, ~'!ont,ell,. V., s'tkr"t~a,r,l.:",,')j,s,~at,t~" [36261 r '''Fö' l' "F r', b ". m~sl,; Morn~r, ~. C.;,W,ahrolm.~q.,ft:oken;)'ij,aJ.\l't;('", ', ren ngen r mut;ar ~r~"n. '", m~rstedt, E. froken: W~stman,; 1\..: f."bergs!:i:.iirn?iib ~tiftad 1907 Il)~d,än.;l\,;l'l~ll,atl för, gem~nsåml L!ipdequist, L., frökel);, Bl'rg"1EAen,,il.. {W&i<!lm".! stoo s~mn:l:m~lnta f. ri,.. frlmln~::1rh.:lrno ii..v. sl..dem hlplm.. _..~...:.~ _ lli«rnu Sf('OlfkÄM ~I ~.- - "':':" ~- I,J.

7 isj a] D. Föreningår [36 37] Föreningen till minne al Konnng Osear och Drottnina Joselina (stiftad den 13 juni 1873 i ändamål att bereda stör! åt värnlösa och fallna). Ordförande: Almquist, W., öfvcrdir. Ledamöter: Lagerbjelke, Gustaf, grefve; Hirsch, Oscar; Pettersson, J. G., borgmästare; Kinander, Emil. Föreståndare för åkerbrukskolonien Hall: Sundin, Olof, dir., adress: Hall, Södertälje. [36 38] Konung Oscar II:s oeh Drottning Solias Guldbröllopsminne, (Sanatorium för skrofulösa barn.) Stvrelse: öfverståthållaren, ordf.; Medin, O. professor; Thiel, Alice, fru; Hlrsch, O., ingenjör; Waldenström, H., med. doktor; Lindroth, Adolf, v. konsul; Möller, Carl, generaldirektör. Sekr.: '''illgren, C. G., taxer ingskomrnissarle. t36 39} Föreningen Margarethahemmet, för vård af fallandesjuka sinness l ö a b a r n. (Vårdanstalt: Margarethahemmet. K n i f s t a.) Ordf.: H. K. H. Hertigen af Västergötland. Vice ordi.: Borgenstierna, Gustaf, byråchef, öfr. Iedarn.: Boströrn, Lina, fru; Loven, Sophie, fru; Boheman, Ingrid, fröken; Norbeck, Axel, e. o. hofr.-not., kamrerare, ordf. i verkst. utsk., fören:s skattmästare; Marcus, Henry, med. dr, professor, anstaltens inspekt. läkare; Hjorth, Erik, ingenjör, vice ordf. i verkst. utsk.; Brandt, John, kapten; Leuhusen, F. W. O., Irih., kammarh., riddarhussekr. o. kanslichef, sekreterare; ThoreIl, A. G., öfv.vlöjtn, Vårdanst. läkare: provinsialläk. G. Grapengiesser, Knifsta; mott. v. anst.: l:a o. 3:e onsd, i hv. mån. kl. 1 e. m. Vårdanstaltens föreståndarinna: Flodin, Anna, änkefru ] Föreningen lör sinnesslöa barns vård, Ordtör ande: Hörstadlus. G. W. Vice ordförande: Hirsch, O. Ledamöter: Bernström, H.; von Rosen, G.. grefve; Wasastjerna, G. A.: Hedberg, J. W.; Lindors, J.; Sörensen, A.; Larsson, O.; Carlsson, N. Sekreterare: von Rosen, C. Ph., grefve. Skattmästare: Berg, L. Fdreningens skola för sinnesslöa barn äfvensnm F ö r e il i il g e Il s s e ID i il a r i il ro äro förlagd-i vid Slagsta, adress: Flttla. Föreståndarinna: Lagerwall. S., fröken. Läkare; Tarnm, A., Stockholm. (Styrelsen för A r b e t s h e m m e t f ö r m a n- I i g a s i n n e s s l ö a, Hickomberga, Upsala, för A n s t a l t e n»c a r o l i n e v o n V e g e s a C k s m i n n e" Ka-Isvik, Södertälje, och för A r b e t s- h e m m e t f ö r s i n n e s s l ö a k v i n n o r. Rörstrand, Stockholrn, utgöres af samma personer som denna Iör enings.) 3. Till stdd för sjuka eller vanlottade. [ Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos, Birgerjarlsg. 22. mottagningstid Ordf.: H. K. H. Kronprinsen; v. ordf.: Cedercrantz, C" landshöfding; sekreterare: Neander, G., med. Iic.: skattmästare: Nordenfelt, P., civiling.; Buhre, B., generaldir.; af Geijer stam, Gerda, f. Boheman, fru; Medin, O., professor; 'I'iselius; Ellen, f. Afzelius, fru; suppleanter: Lamm, Herrn., grossh.; Linroth, Klas, f. d. generaldir.; styrelsens sekr.: Broberg. C., byråchef. och sällskap. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [3647] Föreningen för sjukvård i fattiga hem. (Adolf Fredriks, Gustaf Vasa, Mattei & Johannes vförsamlingar.) Sköterskehem: Norrtullsgatan 8 B, tlf. Norr Ordförande: Nordenson, B., fru. Vice ordförande: Bergstedt, A., fru. Sekreterare: Staöl von Holstein, Nora, fröken. Skattmästare; Bergendahl. A., herr. öfriga styrelseledamöter: Andersson, Ivar, förste stadsläkare: Geijer, L, frn; Hallberg. H. E., kyrkoh.; Lagergren. J. E., dr; Sebardt, S., fru; Sidenbladh, E., fru; Wester-Hallberg. Malin, fru, dr. [ Föreningen lör sjukvård hos laltiga i Kungsholms församling. Ordförande; Berg, M. L.. frn. Vice ordförande: Larsson, C. V., kyrkoherde. Sekreterare: Seedoff, A., fabriksförvaltare. Skattmästare: Bellander. A., fru. Styrclseledamöter: Muller, G., fru; Spångenberg. V., dr; Stedt, L., fru; Larsson, E., fru; Ljungström, V., dr. Suppleanter; Liungströrn, E., fru; Sederholm, M., fru; Björkman, O., Jattigvärdsdh-cktör; en vakant. [36 51] Föreningen lör sjukvård hos fattiga på Östermalm. Sköterskehem: Karlavägen 59. Ordf.: Bohman, Kerstin, fru. Vice ord!.: Källander, A. J.. kyrkoherde. Skattmästare: Zethrre.is, A., fru. Sekreterare: Hogh, L, fru. öfriga styrelseledamöter; Andersson, L, förste stadsläkare; Sundberg, G., med. dr; Lundberg, K. direktör-; Salornan, N., fröken: Tamm, A., fru; Thollander, J., frn; Wetterdal. H., med. dr: Lagerstr öm, E., fru; Settervall, L, fru; v. Essen, E., f. d. hoffröken; af Sarideberg. M., fröken. (Nytt val i Apr il.) [36 53] Föreningen lör sjukvård hos fattiga inom Maria församling. Styr else: Ordförande: Simonsson, R., f. Hartmann. Vice ordförande: Schuldheis, E., fröken. Skattmästare: Andersson, A" fröken. Sekreterare: Bastman, A. E., sekr. i Kungl..Me; dicinalstyrelsen. Ofr.iga ledamöter: Bäckström, E., fröken;carlson, M., f. Bredberg; Hultman, M., fru; Laurin. G., f. Petre; v. Sydow, B., f. Stephens; Sällbcrg, A.. f. Björkman; Eklund, K. A.; Ericsson, V. Mottagningslokal och sköterskehem: Hornsgatan 110 n. b., tl!. Söder [36 56 a] Frivilliga sjukvårdsväsendets högsta ledning utgöres af K u n g l i g e K" m m i s s a- rien för den frivilliga sjukvården i k r i g, som jämte ställföreträdare förordnas af Konungen och inför denne ansvarar för sin verksamhet. I f r e d s t i d öfvervakar han, såsom själfskr ifven ordförande i Svenska Röda Korsets öfverstyrelse (se nedan), det frivilliga sjukvårdsväsendets verksamhet och planmässiga utveckling. I k r i g s t i d, eller så snart order om mobiliseril,g utgått, leder han, i samförstånd med vederbörliga myndigheter inom armen och marinen, det frivilliga sjukvårdsväsendets krigsverksamhet, samt äger då inom Svenska Röda Korset bestämmanderätt i hithörande frågor. K u n g 1. K o m m i s s a r i e: H. K. H. Hertigen af Västergötland. S t ä 11 f ö r e t r ä d a r e: Jungstedt, C. A. H., gener al löjtn. i generalitetets reserv. Generalsekreterare och chef för K u n g l. K o m m i s s a r i e n s b y r å: Stjernstedt, E., friherre, kapten. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

8 3. THhhdd för sjuka eller' vanlottade. [3i5'6"H:::::3~g ].<11[36 56!'J)'l' } ; SV'~nsltå"Röd'a ''J[orset: ':'," H J' L~daiilÖte;:: Brunskok;' A:,f,J(jk'l,'n';',Ros~anJelw" -o'(n,siir. l1,'\lltillerj"g.,61,'ftlf.,73032, -Norr ,), " fru;,frölich, 'E.,, friherrjrln,å';" Sjöqv'ist, J" profes- Föreningen är en sammanslutning af Drottning sor; Cederlund'; E., fru; 'Bergenholtz, 'J\.. 'M.'i}ru; uiilder.stödjande' af 'härens och Cederström, R., friherre, hofmarskalk. floltans siukvårdv'samt Svenska föreningen' RÖda, Ställföreträdare: Edholm, K, med: 'd:r;' LIndkorset med dess särskilda,för'eningar (R. K:s Iören.i berg, H., konteramiral; von Sydow.: A., fru. fö""f,rivillig'sjukvård'i' krig, k: K:s kvinnorören. ', och fören. R. 'K:s siuksköterskehem). Stadgar Iast-: [3658 b] Svenska Röda Korset, Di,reklionlII.'j" 'ställda, 'g/m, k:<'b,tet! den' 23" juli Hufvud- (Frivilliga. siukvårdstrupperna.), ", ulcvgift:att.,sämla' hela 'Sveriges frivilliga sjuk-: Jakobsg, 30; tlf.: ' 'vård~,,:äsen..til,lstöd' ~~ _at;mens..ochmarinens sjuk-;.. S t Yr e I s e.. vårdoi,! kr-ig.., I fred agnar föreningen sig dess- Ordförande: Block, F., medicinalråd. uto~_.~t..social,yerks;,mh~t:,,,v~rksal1!-heten ptö!- V. ordförande: Palm, A:; kapten, " vas '.af l o f v'e r s t vr.e l~,e n, 1',oStockholm, d 1- Ledamöter: von Heideman, P,' G. R.; 'öfverate; s t r I k t s s ty r/e 'i's e r.oth under dessa Iydande Tham, A:, fröken; Nilsson, G. E.. grosshandlare; k..e t s s t y r e,l s e r. VIssa. specialuppgiftar-.iilom Sterrihagen, s., fröken; Lindblad,' E.; direktör; Röda, Korset. handhafvas; ~f ~arsk!tda under öfver- Ambrosius, A. G., direktör; Croneborg, O" kanslerstyrelserr.- staende tre d l r e k t I o n e r. Direk- sekreterare' Leidesdorff C. E. direktör' Bramtion I leder och, förestår, kvinnornas särskilda ar- beck G f;u o Stenbeck 'D fru o'nyström 'G I probeten.cinornv Höda Korset. Direktion II förestår fesso~. O" '"',, ", stittelsen«>röda Korsets siuksköterskehems och 'Ställföreträdare: Fries Ko Ao 'med. lic.' Li~d, förvaltar denna stiftelses fonder och öfriga till- fors Th. gymnastikdirektör.',.., gångar. Direktion III omhänderhar de frivilliga ', siukvårdstruppernas 'och samaritväsendets angelä- [3658 ej Svenska Röda Korset, 8. distriktet.. ->.gr"?~ler fl' "mo "," Kar-lavägen 36'; tlf.: ',",." Ö f v e rs.t.y.r e I s e: Ordförande: Linner, S. N., regeringsråd. " Ordförande; H. K. H., Hertigen af Västergötland, V. ordförande: von Sydow, A., fru., ", kungl. kommissarie. ' Representant för armen och skattmästare: V,llll V. ordförande:.lungstedt,,c. A. H., general- Heideman, G. W., öfverste..' '., ' löjtnant', r,.' I, Repreentant för 11larinen: Lanncrstjerna, I. W., Representant för armen: de Charnps, Ho L., öf- kommendörkapten. ' verste. Sukreter are: Hamilton, G. L., grefve, major. Representant: för mar-inen: Eneström, H. A. M., Ledamöter: Steenhoff, G., ol:e,..pro~ins'ia.llä~ar~; konlmepdör,., Edholm, E., med. d:r; Rydin, S., fu; Hamiltori, Representant 'för läkarkåren: Åkerman, J. H., Ho, grefvinna; de Mare, H., fru;. Sundström.j L, professor, IIröken,, Ledamöter: Dyrssen, L., f. 'af Ugglas, amiralinna, Ställföreträdare: Herlitz, Go, fru; af Ugglas, P. repro föt Direktion l; West ring, H. G., president,! M., friherre, kabinettskammarherre; Grönstedt, K" repro för Dir. II;' Block, 'F. E. A., medicinalråd, d:r: Bille, E., kapten. j '" epr, [hi DiI,'. III., o " o '[36 58 dl S k Rood K t St kh I k t I Utsedda av' Förstärkta öfverstyrelsen: Munck, yens a o>a. orse, 'II', o ms rt~. Ho, f. Hierta, gener alska; Hultkrantz, A. F.; öf ver- (Kvinnoarbetet inom Stockholm.) ste; Zetterlund, A. Vo, direktör; Falk, J. L., Iands- Kar-lavägen 36 n. /J.; tlf.: höfding.. Ordförande: Herlitz, G., fru.,, Stållföretr-ädare: Hamilton, H., f. Horn, grefvin- Vo ordförande: Lowisin, S., friherrinna:, na, (Dir. D; von Sydow, A., fru, (Dir. 1); Linder, Sekreterare och skattmästare: Brecksn-öm...M,.., A., f;.'pfeiff, fru (Dir. l); Sjöqvist, J. A., profes- fru,,., sor, (Dir. II); Stenbeck, D., f. Ekelund, fru, (Dir. Ledamöter: Berggren, A., fru;, Stenberg, C.(rörm. ken: Lundqvist, 1., fru; Falkenberg, E., f. Leijon- Generalsekreterare och kassaförvaltare: Stiern-] hufvud, Iriherr inna; Ahlman, M., öfverstinna; Carlstedt, E. C. M. W., friherre, kapten. Dennes ställ- I quist, L., fröken.,, företrädare: Elmstr öm, A. O., advokat. Suppleanter: Ribbing, Ao" fru; Ramström. L., fr,u,; Generalfältläkare: Bauer, F. J., med. d:r; marin- Falkenberg, E., f. Westman, Ir iherrtnna. öfverläkare: Nilsson, L. G.' E., med. d:r.., {3G58 ej Svenska Röda Korset, Stoekhnlmskrets J!.,[3657J Svenska Rlida Korset, Direktion I. (Stockholms frivilliga manliga sjukvårdstrupper.) Karlavägen 36 1 ; tlf.: 75774, Norr Storkyrkobrinken 6; tli.: 2226, Norr f, " S t yr e I s e: Ordförande: Leidesdorff, C. E., direktör. " Ordförande: 'Dyrssen, L., amir-alinna. V. ordförande: Lindblad, E., direktör.., V. ordförande: va'kant!. 1. sekreterare: Ståhlberg, A" ingenjör.. ".. Sekreterarc.: Hamilton, H., grefvinna. 2. sekreterare: Ekeroth, 'H. Iörs äkr ingstjänstem. \ Ledamöter: Wachtmeister, S.; grefvinna: Herlitz, Skattmästare: Liljeqvist, W., avdeln.vchef. G., 'fru; "Norrlenson, B., doktorlnna: Svedelius, J., Förrådsförvaltare: Green, S., herr. fru; Sundström, 1., fröken; Linder, Ao, fru; von Ledamot ut. funktion: Nilsson,..J." grllssl:j.andlaj,:,~. Sydow, A., fru; Åkerman, M., generalska. Ställföreträdare: Johannisson, P. Th., Lundell,..Ställföretr ädare: Lundberg, S., fru; af Klintberg, K., Lindgren, T, Floden, C., och Malmberg,,H.,.", G., fröken; Rosenblad,,N., syster., Läkare: Frics, K. A., med. lic., bat. Iäkare.rr.\ [3G58 al Svenska Röda Korset, Direktion II.. 'I 'il (Röda Korsets siuksköterskehern.) [36691 Dlakonlss-arhetsfdrenlagen,, 'l~ Kammakarcg ; tlf.: 192, 16205, Norr Understödjer Diakonissanstaltens istockholmu, S t Y r e I s e: verksamhet. ' i '''1 'Ordförande: Westr ing, H., president. Almgr en, Elisabeth, fröken; aetgström."o,(i;aro-. Vo ordförande: Äkerrnan, J., professor. lina, f. Carlsson, fru; Klingspori'Marl!~"H;!. Sekreterare och kassaförvaltare: Ekman, A., Rundqvlst; fru; Lagerheim, Ellen; f. 'Sylwan;, 'fr!- krigsråd o. herrinna; Loyen, Aug., f. Sundmar~~u; Löf- "

9 [ ] D. Föreningar gren, Anna, f. Svanberg, fru; Murray, Elisabeth, f. Tamm, fru; Edling, Eva, fröken; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Stierncrona, Louise, fröken; Barnekow, Sigrid, fröken; Danielsson, Sigrid. Supplenater: Ehingor, Maria, fröken; Wachtmeis ter, Louise, greivinna. [ Tyska S:t Gertruds.lörsamlinllens diakonissfärening, Ordf.: Ohly, E., kyrkoherde. Vice ordf.: von Hallwyl, sretvlnna. Kassaförvaltare: Becker, G., fru. Sekreterare: vakant. Ledamöter: Becker, E., fru; Berthold, H., fru; Däumichen, M., fru; Terberger-, S. fru; Kempe, M., fru; Däumichen, M.; Isselhorst, H.; Schumburg, R.; Sonntag, A., frp; Sterzel, O., fru; Zimmerrnann, E., fröken; Ohly, L., 'fru; församlingssyster: Persson, Ellen. [ Föreningen Byle Gårds Konvalescent:" hem. Styrelse: Ordf.: Blomstedt, Emilie, f. Adel. swärd, generalska. Stureparken 5; Flach, Elise, f. Starck, fru, Villagatan 4; Ribbing, Clara, f. Zethelius,.öfverstinna, Narvavägen 30; Akerhielm. Mathilda, f. Lundström, friherrinna, Artlllerlg. 26; sekr. o. kassalörv.: Melin. Hildur, fröken, Engelhrektsg. 23; Meyerson, Agda, fröken, inspektris, Braheg, 56; Renström, Stina, fröken, Grevtureg. 64; Falkenberg, Conrad, Irih., kanslisekr., östermalmsg. 23; v. ordf.; Ribbing, Axel, öfverste, Narvavagen 30. Suppleanter: Falkenberg. Elsa, f. Nordenskiöld, frih:a, Ostermalmsg, 23; Unger, Abraham, landshöfd. Karlstad. Revisorer: Renström, Anders, hofrättsråd, Gref. tureg, 64; Wedberg, Birger, justitieråd, Skeppareg. 58. Revisorssuppleant: bylleg, 35. Laurell, Signe, fröken, ' Si- [36 87 al De blindas förening (n. p. a.). Ordförande: Lundberg, Alrik. Vice ordförande: Buren. D. Kassaförvaltare: Axelsson. Torsten. Sekreterare: Lundin. Klas. Kassör: Ostergren, B. Ledamöter: Buren, Julia; Magnusson, G.; Petterson, E. B.; Söder1und, E. H.; Wedberg, Ebba, av k. m:t förordnad.. [3676] Nådhammar,förening (n. p. a.), Expedition: De blindas förenings styrelse, Majors- Drottninggat. 7, tlf , Korr gatan 42. Föreningens uppgift: att bereda konvalescenter [36 87 b] De blindas förenings bibliotekskommitle. samt trötta och öfveransträngda Iörenlngsmedlem- I Maiorsg, 12. ~ar ett!,-viloh~m _ på landet. FÖreningen, har Ledamöter: Lundberg, AIrik,' or~f.; K.arlfeldt, f~ r detta and~mal öppnat ett hem,,det.s: k, Bre- E. A.; Åstrand, G.; Blom, Edv.; Hielmqvist, Fr.; v!khemmet (Nådharnmarhemmct}, pa Lidingö-Bre- Thulin, C. A.; Lundberg, Hildur. VIk; tlf. Brevik 16. S t Y r e l s e: [36 87 el De blindas förenings skrifbyrå. Ordf.: Berenereutz, G. Nybrogatan 23. Vice ordf.: Lundberg, Sophie, f. Follin. Förestånderska: fru Hanna Thunberg. Ledam.: Hasselgren. C. L.; Johansson, E.; Karl- Utför alla slag af maskinskritningsarbete. ström, Hj.; Rystedt, C. G.; Linder, Anna, f. Pfeifl; Brehmer, L A.; Berggren, Anna; Lund- [3690] Svenska Föreningen för Dö!vas Väl. berg, H. (Adress: Brunkebergstorg 24, 1 tr.) [36 77] Sällskapet»Rätl oeh Sanning» i Stoekholm, Bildadt 1877 till understöd af sjuka och fattiga inom sällskapet: understöder sedan 1903 äfven utomstående. Arsafgift 1 kr. (ursprungl. 5 kr.). Äger Salemkapellet m. fl. fastigheter (tax.-v. 645,000 kr.), Ordf.: Bratt, Alfr.; v. ordf.: Wessling, Edvard; sekr.: Andersson. Simon; kassör; Johansson, G. A.; styrelseledamöter: Johansson, Alfr.; Krantz, G. A.; Åkerblom, Carl; Axen, Axel; Lönnkvist, J. P.; Axen, Gustaf; Axelsson, L.; Blomgr en, O. A.; Bollirig, G.; Ekstrand, C. (Val i Jan.) JONKOPINGS och sällskap. [ Föreningen för bistånd åt lytta' och vanföra i Stöekholm, (Grefturegatan 59 & 61.) Styrelse: Elliot, H., ordf.; Kahlmeter, G., v. ordf.' o. sekreterare, Eklund, B.,' kassaförvaltare; Haglund, P.; Hasselgren, C. L.; Hedenius, A., fru; Hedin, A. fröken; Holm, S., fröken; Lidman, C.; Karlsson, V.; Bergman, H., fru; Åker-lund, J, Se f. ö. Vanföreanstalten i Sthlm [33 54]. [36 8a1 Förcningen.De Blindas Vänner». Stiftad af prinsessan Eugenie Å l d e r d o m s h e m f ö r b Ii n da k v i n n o r. Beläget invid N o r r b a e k a, postadr. N o r r- t u Il s g t a t i o n. Alderdomshemmets Beskyddarinna är H. M. D r o t t n i n I{ V i e t o r i a. D i r c k I i o n: Melander, Anna, f. Söder hielrn, öfverstinna, ordf.; Storekenfeldt. Sigrrd, fröken, v. ordf.; Nilsorr, Auga, f. Andersson-Alve, fru; Lundström, Emilia. fru; Holmström, Astrid, fröken. Sekreterare: Melander, Emil, öfverste. Skattmästare: Edman, Carl, banktjänsteman. [36 85] Föreningen lör blindas väl. Ordförande: Björklund, E. O. J. Viee ordförande: Lundberg, K. L. Sekreterare: öhlin, E. E. G. Skattmästare: Nyman, L Ledamöter: Zcttergren, Augusta; Wendela; af Buren, Julia; Forsmark, G.; Johansson, Ellen. Hossander, E.; Astrand, Stiftad Vill på alla sätt befordra de lom: hördas och döfvas intressen, anordnar kurser l labiologi. Styrelsemedlemmar på olika orter i landet, lokalförening i Falun. Ordf.: kanslirådet K. E. Sandberg; v. ordf.: professor Gunnar Holmgren; kassaförv.: konsulent Lars Bark!nan; sekr.: fröken Gerda Meyerson. Medlemsavgift Iör årsbetalande 3 kr. pr år, för understödjande medl. 50 kr. pr år, fö]" ständig medl. 1,000 kr. [ Dölstumlöreninllen i Stoekhofm. (Adress: Smålandag. 31 B, 2 tr.) Ordförande: Renner, Ernst, Volrnaryxkullsgatan 29. JURIDISKA HAMNGATAN o- HYRA

10 4. Ti!JJ>.Qji!1PaäJl~eh,öfY;Sl~de:'irallmänhet. ; te3:6[!l1~~~07j IlJlvV!I'JhoJ\4{,..~lf I~o't:omt~l\fJl{Y8 rj1/i~dl:jej1lsgj.~. I,[31 03] Viihl9~l\nM Jrt\D.,tlmm.. er$sälls.kapet.:f!~(~. S~lireterare..8JBb'J#..'lHlt "lqill'.j"l'olhemsg Ordförande: H. 'M.' Dt.<itt'niilgeIi!' d,oro"';i,.1 Vlce _sekr":ltöii~lm, '~.!1'J1oii\'J(kiw,~"lIll)~ryXo kullsg. 3~. Ledam.:' Sörenserr.» ku,'fyaf Uggläsj B'oSti'6'in. ;,. l\"j-ss!l9.e1lu.s!<i' unnar, o lf~jo. '"",fru f. Almqvist, Falkenberg' mh'a>"'1'hekmitn; 9'i>'i~~ ~}t:!'t~!l)t8~1,,;..,~ytptag': ~1; l?!f Leijonhufvud, fr1h:a, f. von 'Post;. w.ei~enh).l!lm, iu,f t~ _Jr~arl.J~ 'if';i~f~'..l{,,'l' ' l. fru,,-f. Wijki von Horn,' fr~/lt Stjetrts.vå't'd;('von,J',(IEllILd 'm;(~tjytt 2va Il,~i f,eb,,)o[,,""'''' Rosen, grefvinna, f. Tamm.' :'0",,!.nI"':':" T'",!lrTllnJiA.. tj.',~ J' W'" 'j', ;.', ",.,,/-0,,,;1 Sekr~t~rare: af Ugglas, frih:a, f. Re'!tersk~old. [3~i'IVdi'emP,9tiit.'!IJ!IJl<,SI,~.v.ll/P"fi'femng: o,: l "j\.dqllqls,trator; af "JJggla~":M.",l;kab~,,ettslj:aml stocliholm. marh., Kungsholmsg.",W" 2, tro, ~~~'\'4J1.~riI!P'~'~\lfiet15Ötl~~a,lI,tf~tiginn!,:n ;,~f [37 04] Föreningen,»IJe' 'Ga~i~~ ida~~. :'1.!,, Alt ';~Jli~p-;rnili~tlellö~a- ~),\ik'lidi döt~tumma kvib, F öreningens besk'ydda~~:.'jr.' Maj,:t, K~niii:!~n.., ~~t''ttll ;Yjst!iS:er b~ l~~,äei' f,ö~'å'tervinn~?de al Verkar för beredande'.af'undei:stöd;åt~beiwy~nde iials!! ocll kra~,ter; l, t fl,r c'" ' I 'l!amla l ~to,*~olm., " >'Id-L, Jj' S (ly' e 1;s e:,.'. Ordf.. Olsen, C. O. viceamiral,,.,. "',',.9fa!p~~pil~ftö}{~~;,A$~ -Ahlb,~.rg, Tysta skolan, v.. ord!.: :aube.carl, E v.grefv~, öf!\,rste.,., Lidingöri; skafiw,,!!il'i;e;',fru, Mana Forsell, Oster- KassafoFV..,qttergre'!. F'lt~., direktör, "o, fl( ;',1.[~~)m&g1520. r!ljrtr.;o,se}!.r'o:;fru Elisabeth Hultqvist, Sekret.: Juhlm-Dannt,ejt, C." bo;ga;rro.åd., L nr,. l ~götag. ili>l,fru AU$u~ta Carlsson; fröken Hanna Chef för byrån: Thulin, Ernfrid,,dl'rektor,., ". dgr"...,: '" " Ofriga styrelsemedl.: Björkman Otto verkst. air. m.v:j,~~... J~\l',/11J,fl.,,"",i' l '., ",,'; ikungsholmsf<lttigv.-styr.;hednian,m~thilda,;'fr-u; [36 961:'S'k'y1idsiW~~Dirigeniöf'~i~nessluka. ' Hirsch, Fra:nk,' civilingeniör,'-hjbrth,' Ca't1,~kapt.;,' U d ': t";~" --f'" f'å'... kd 't'iu' k Nordfeldt, A. G. Iatflgvårdsinspektör; ~orlander, n ers ouer.ca ven. r.n.smnessju om l' -ris Emil,' redaktör; Rydgreri; Gerda,' frölie\1;,"salo.nade, Stadgar af 2. Iuli mon Harald 'V. häradsh.l',;"m.,n1o~'!f,. _',Iih '",S,t y nel s e:' Re\'isorer: joha'1sson; Eduard.! grosslt.i..johnson, Ordforandet Buhre, B.,. ;. Erik R. generalkonsul. "., 'o e',19d) Ledamöters Stenbeck,,,R.; Leijer, K.; 'Philipson, Medle~ af!öreninj(en Mir hvar- och,eo"som'an- Torsten; ')..' ".".1 tager styrelsens kallelse därtill. \Nå'gon'an;rali;ined~ Suppleanter: Pe~~en, A.;, Bastman. A. lemsafgift oän frivilliga hidrag,lerlägges', ej' tjlls ;",/>,Swq'!!tera,e;Jl:,eIJe,r, "K.,. vidare.,'i'... 'Jr.," lo", Kllssafp,rvfl:ltilre;" Philipscn, Torsten. ",,'J1,,~, k'" :~(j,,.' ". [37 05J Sällskapet»De fattigas, vänner.l :do\fi. <l; Till hjälp~t behöfvande i allmänhet Ordförande: Bergö, Carl, regemen'tsp~sto'r,~v [ 37'il],Jl."1 l"'''''. V 'O'"',. " Vice -ordf.: Vakant, för,~atar,inä "di5trikt.u,.o~",. "',.I".f Ledamöter:' Seedoff, Axel~"'för 'KiliIgs!td!iflS:I1di. (Föreningen för. Välgörenhetens Ordnande.) strikt Eriksson. Hetman för Adolf s~dis\n.; Stiftad 1889"till centrum.för det frivilliga fattig- Joha';sson Eduard.': för:',l:)stermalms '.~' Ekvårdsarbetet..samlar uppgifter om erfarenhetsrön 'lund, Martin. For Nikolai, 'distr:;'sivert'. jfell-ijör och metoder l syfte att åstadkomma enhet f välgö- Jakobs o. Johannes distrikt; Blom, Per, f.ör tara "'r.enhetellsigr.undsatser och utöfning. Centralbyrån distr.: Envall.. Axel 'för Maria di'strirt.' '!'? J lämnai':;uppl\ysnirlgar' åt "hj'älpbehöfvande och hjäl- Skattmästar'e: Oh~ström John. X.,.,l[ (J' nare, för register öfver hjålpstlftelser och deras Sekreterare: MoeIlJorni. '. '..,villkor' sa.mt 'ötv.er"understöds'tagare från fattigvård,.... "", ''',, H,..,'!'!, :il~ ~.:i och enskll~a stiftelser o~h fonder och har dessut- [3707\ SäIlskapeiPe nöd'idandes, vji'll',e"'a om ett arkiv med f. n. ofver 24,000 personalhand- (Stiftadt 1816 se [48'421;} " '. tfingar} orh'bja!psöka.nde.':' En slöidafdelning.utlärn" S-Il kapets verksamhet," 'b'vilken" "'e~lj.; dess ' nar arbete med: 'somnad, och stickning, Dona- 'l s..,,.,'", - T ' '.',.1oti~,n~r,finnas-och e\t >b~rll;härbärge> underhålles. grundprfnciper så.m~cket ~'?~ m?j Ig\.u l I Eed.aIJlo,\~aJgi,ft.minst ;l 'kr. ärl. eller 200kr.,för det tysta, afser a~t un.~er~todja. 1'.'~Nv~. x en gång.' >Stiftande: ledamot> erlägger mmst och ar uppdelad på s~rs,kil?", fo'rsalll. li, qkt kr..,' o,. u " I'!om p.vane s~da'!t har en'le~al1)9t.,1l~ ",.~ets, OrdfÖlll'n!\e: Ramstedt Joh. O. f. öfverståthål- direktion. åtagit.sig ~tt up'psoka 0~11 Ii,?s' difek- Iare, '. -. 'i' "",, tronen.foreslå lämpliga f<,>;emål for sällskapets Kassaförvaltare: 'Lundberg; Karl L. understödsarbete. Underst~tl"utdela,!,Jaf de4j som Sekreteråre:' Törnell. 'Ernst, kanslisekreterare. af'gifvit Iörslaget, ; ';,,,.' o"'.,~' i öfri'ga re?a'inlöter:. '.Nor'dfeldt, Georg, fattigv.:in,. D'Lr e k t'i,~ n.:;.., " ':~~;. ", "11~Istor,; )'hpner, J:",ls, pastor primarius; af, Klint- Ofver_kamm~rherregenl'ralmalo! }I~1;'hRo,.r,~.~lad~. berg, Gerfrij\l.' f~ö)l:en;'vor Koch, G: H., kansliråd; o t: d f o r a_n d e; k;yrkoherden doli.tor j\xej, 't-nnd- Bergendahl. :Alfr.; Wedberg, Ebba, fröken; supp- quist; hofrattsnotanen <:J. G. Rehn, s e kt'l! t.~ IearttereReuterskiöld, Eva.vtröken; Holtermann, O., ra.r e; fru. G~ta ThulIp, rödd 'S":IJlu,elsqn.,~fQr kabirtettskamrnarherre; Johanson. Eduard, gross- Stoi-kyrkoför-s.),'; Skel'!?sb.Fon '34;I,fru' Mal'lallK!mg~ handl.; de Perre, Alb. kassör; Lindley, Elin, fru. spor, f...rundquist, (for Jakobs o.,johalmes, fqrs.), C en i r lb t {i. n" Strandvag... 7 C;" kammarherren Irjh. Aug)f,SlJern-.I""... "'.'),., a,y. stedt; fru Maria. Landquist""födq.,U"er,I,(fÖr,rHla.tari. "i Storkyrkob. rtnken,11',2 t,r.: m och 15469, na o. Sofia Iörs.), HÖgbergsg""~7,;Atu Gerdlll.Ni!If.. rn,, e,." 1;,'-'" 1.\. Norr 'P 15, o 34p., född Bergman, (för' Klara o" Kungsh"jförs.),sl!ergs- <" FöreståndarinnajWedberg, Ebba, fröken. gatan 16 B; vice häradshötding Oskall,'Bo.g",;lo.!)m-.'.h:o'R: e g i s t e r.h y.r, ån f ö-r iu n d e r s t ö d 'o c h b u d sma n;' fru Emelie Lagerstnöm; fö.iii'd,lström- " p e n s i o n e r:.,berg (för Hedv. Eleon., Oskars vo.n En ts Storkyrkobr. 11, 3 tr.; tlf ; Norr förs.), Greftureg, 62;' r-egementspastort-åxel r; Förestås af,fru' H;. '.'I1hour.\,o snickaremästare Knut: Edberg; Imr Ev'! EL d, S I ö'j'd a f d e I n i nge n, Norr landsg, 18 (tlf: Almström (för Adolf, Predn.i.Gustav Ya~a,o.t,Mlltteus r ~,,J,O:ltA~;..Nonr 88 ~8)., Föreståsjaf Iröken.Gertrud af IIörs.), Odeng. 58; grosshandlare Canl I\p.sl'JTgren K intberg.. ' ',' (för Maria förs,,), S:t Paulsg. 29; justitierådet Ste- 1{.~IN~,S&,0.KB~.KIN~RSI~~t~~r!;~:,.,'.~'.," '.~"" _... _.. <-_ "',~ _.'. "'-;.:: _. _;,."."' _l' ":: ~.._. ~"'_."...-.,., _~._.. "'", -~ '....-<o c- _~""."._~_,'c_" ,--<'~.-..~. ir'-;'- "-':...-. ) ;#YJ>l<,NG

11 [ ] D. Föreningar och sällskap. no Stenberg; målaremästare Martin Eklund;' rådman Axel Rundquist; kamreraren i järnkontoret Gustaf Lagerström. s k a t t m ä s t a r e. Revisorer: krigshofrättsrådet Gust. Berencreutz; järnkramhandlare Axel Sitvert; majoren John Klingspor. [37 08J Föreningen Blomsterfonden. Stiftades den 27 maj Blomsterfondens mål är att på ett värdigt och varaktigt vis hedra de dödas minne. Korporationer och institutioner samt enskilda personer kunna i stället för eller jämsides med kransar sända ett penningbelopp, ej understigande 5 kronor, till Bbmsterfonden, afsett att utgöra bidrag till en fond för uppförande af bostäder åt gamla och orkeslösa personer. Styrelseledamöter: ordf.: Hederstierna, C., örverståthållare. kassör: Lagrelius, Axel, öfverintendent: Hedin, Alma, fröken; Källander, J., kyrkoherde; Magnusson, G., dir.; suppl.: Magnusson. Paul, fabrikör; Persson, Emil, riksb.-rcvisor. [3~ 101 Allmänna skydds föreningen i Stockholm. Sekr.-expedition: Hofslagareg. 3, 4 tro Föreningen vill stödja, främja och kontrollera sina medlemmars personliga arbete i välgörenhetens tjänst bland hufvudstadens behöfvande, men icke fattigvårdsunderstödda befolkning. Under en centralkornrnitte fungera 14 skyddskommitteer och 11 arbetstöreningar-, hvilkas verksamhetsområden sammanfalla med hufvudstadens Iörsam- Iingar (se nedan). Föreningen förvaltar åtskilliga fonder, bl. a. änkedrottning Sophias Iond och fru von Bartholemsei fond, disponerar af kastningen af Kungl. Krönings- och Silfverbröllopsfonderna samt uppbär årligen af Stockholms stad bidrag till arbetsföreningarnas ver ksarnhet. Centralkommlttån. Ordförande: H. M:t Drottningen. V. ordf.: Rosenblad, C., öfverkammarherre, V äpnareg. 1. Skattmästare: Arfwedson, J., kammarherre, Lovisagatan 2. Sekreterare: Tersmeden, G., assessor, Hofslagaregatan 3. Själfskr ifria ledamöter: Ordförande eller annan representant för hvar och en af nedanstående skv ddskornmitteer. Tillkallade ledamöter: Eklund, K. A., kyrkoherde; Blomstedt, C. O., kammarherre; Larsson, C. V., kyrkoherde; Olsen, C. O., vice amiral. [37 12] Skvddskommltten inom Storkyrko Församling, Ordf.: Fleelwood, Ellen, Irih;a, Greftureg. 54. Sekr.: Beskow, E., fru, Skeppsbron 32, 3 tr. Ledamöter: Holmberg, E., fru; Brandel, G., fru; Lund, M., fru; Beskow, E., fru; Henriksson, B., fru; Mörner, A., fru; Quist, E., fru. [37 Uj SkyddskolllmiUen inom Kungshalms församling utgöres af H. K. H. Hertiginnan Sofias fruntimmersskyddslörening ull Kungsholms Iörsamllng, Ordförande: Lilienstolpe, Annie, fröken, Scheelegat an 2. Vice ordförande: Sjövall, Vera, fru, Scheeleg, 13. Kassaförvaltare: Berg, Josephine, fru, Handtver kareg, 15 A. Sekreterare: Frumerie, Louise, fru, Luntrnakareg, 13. Ofriga ledamöter: Muller, Gertr., professorska; Setterlund, Hilda, fru; Bergqvist, Hilda, fru: Sjöholm, Wjera, fru; Liljenstolpe, Emmy, fröken. [37 15J SkyddskommiUen inom Adolf Fredriks församlinll. Ordförande: Wallstersson, K. E., komminister, Karnmakareg. 30. Vice ordförande: Lindman, H., fru. Kassaförvaltare: Ekstrand, H., fru. Sekreterare: Bissmark, H., fru. Ofriga ledamöter: Ekström, K., fröken, Widell, J., fru; Swartling, E., fru; Grönfors, A., fru; Beriedicks, C., fru. [37 16J Skyddskommillen inom Gustaf Vasa församlinll. Ordförande: Sparre, Anna, fröken, Karlbergsvägen 16, 4 tro Vice ordförande: Hildebrand, Elisabeth, fru. Sekreterare: Heimburger, Elin, fru, Dalag, 56 B. Kassaförv.: Henricson, Selma, fröken. Ofriga ledamöter: Eidem, Eva, fru; Broström, Elin, fru; Dahlander, Elna, fru. [37 17] Skyddskemmlttån inom S:t Matteus för- " samling, Ordförande: Berglund, A., kyrkoherde, Västmaunag. 92. V. ordf.: Ekström, K., fröken, Odengatan 88. Kassaförv.: Westman, Alfr., dispen. Sekreterare: Holmbäck, Elin, fru, Västmarmag. 92 Ȯfriga ledamöter: Wickho1m, M., fru; Flygare, H., fru; Hansson, Berta, fru; Klasen, ~L L., fru; Drakenberg. M., fru; Skog, M., fru. [ Skyddskommlttån inom Jakobs oeh Johannes församlingar. Ordförande och kassaförvaltare: Sörensen, L., f. frih:a af Ugglas, Blasieholmstorg 11. V. ordf: Afzelius, Ellen, rnaiorska, Kammakaregatan 4. Sekreterare: Sörensen, N ancy, fröken, Blasieholmstorg 11. Ledamöter: Rönne, Anna; fröken; Nordenskiöld, Bibi, fru, f. Sergel; Rundqvist, Helena, fru; Svinhufvud, Gunilla, fru, f. Kock; Anstrin, Lydia, fru; Lignell, Elsa, fru. Stenber ij, Maria, fru. Arbetsafdelningen: Ordf.: Ottergren, Valborg, fru. [37 13] Skyddskommitltin inom Klara församlinll. Ordförande och kassaförvaltare: Bokander, Han- [3721] Skvddskommltten inom Hedvill Eteonora na, fru, Kl. O. Kyrkog. 8. församling. Vice ordförande: Drakenberg. Edith, fru. Ordförande: Källander. J., kyrkoherde. Sekreterare: Dalen, Maja, professorska, Drott- V. ordförande O. kassaförv.: Lager heirn, E., friningg, 7. herrinna, Lutzeng, 3 n. b. Ledamöter: Cedergren, Maria, fröken; Edberg, Sekreterare: Ericson, Elise, fröken. Therese. fröken; Olin, Elin, fru; Samson, Lisen, Ofriga ledamöter: Björklund, A., fru; Kidron, fru; Smerling, Elisabeth, fröken; Svanberg, Anna, H.. fru; Stierncrona, L., fröken; Sundin, A., fru. "fröken. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

12 4. Till-ih;jä1P>,tWbeh~fvarrde' if allmänhet, ;r3:tg:2~1}'f331!l7\22j?1l,sk'tddskommift nln inoin" ~E.hielbrekt8 Boije af Gennäs. Ahna, lru; Eklund, MårYl "fru;, libisamlijig. Molin, Anna, 'fru;wassen, Amy, fru. t,,.. 0. r,df.: Li.~.!:'I<!h", 67,~,get\1]!":!. 'I,l,,,k,~r,1fohe.iTde~ Ostermalmsg. Nrkolai arb.dörening. Skornakareg, 30: Ordf;: ",... Fleetwood, E., friherrinna, Greftureg, 54. 'I<' Vice orilf. t6:" iia:~s!i:iöi-va1l.: 'Svedelius, Ewa, Hedvig Eleonora och' Engelbrekts' arb.sförening, fröken, Vallhålläv!" 61'.' /.h, "o " Bruheg, 36. Ordf.: Sundin, Anna, fröken.",.., " I. -s Sekretenarec von' 'Hermansson. Anna, Iröken, Oscars arb.-förening. Storg. 55. Ordf.: Broms, Florag. 8. Anna, fru.. r, Ledamöter: L Sundin; 'Anna, fröken; Ericson, Brännkyrka arb.-förenihg. drdf.:,lagefbjelke, EliUI,1fru. 1' I E., grefvinna, Ä!fsjö. Styrelseledam.: kyrkoherde sil'~1f~1l1,sj<ycddsk.onuriitten Jnem'. Oscars församling. - Ordf.;' Bengtson, Valdus; kyrkob., Fredrikshofsg,» 3~,;," j. ' l>. V. i ordfc: Oa;;I'son, "Ingrid, fru. Kassaförv.: Fries, Anna, fru, Storg, 29. ~Sf.'!<r,:1A!u,rllli,us,"l!engt., komminister. Fredrikshofsft. 3.,st",if l', ;.',I Ledamöter: Broms; Anna, fru; Liibeck, Hilma, frit; tå'rl~oi1; Maria, fru; 'Wennerholm, Agnes, fru; Odman, JeDD~,.rru, " [37 24} SkYdd~ko;';m\tten' inom Katarlna.',' fi ' ',' försaqlling..' ;Ordförande;;Lancl.quist, Maria, fru, Högbergsg, 17. Vice ordförande: Edquist, Märta, fru, Högber'gsg.Tä. Sekreterarer, Fris, Helene, fru, Ostgötag, 11. ~~damöte~ AbM\\I\\t.,H..,. ~u:, Biörklöf, M., fru; Kllrigberg, ",.; dokt?rldij,\; Ortenblad. C., fru. ',.[37:i5}' SkYddskommitten inom Maria församling. :1Q~dförilnde: Laurin, G,: fru, Bellmansg, 6. Vrce 'ordförande: Bachman. A.. fru.. ~e1<:r,eterar,e:: Wassen, A' l fru, S:t Paulsg, 22. Ledamöter': Brandt, A., Ir u; Eklund, M., fru;.moltn, O., pastor atsådj.; Näsman, N., fröken; Winhergh, F" fru; Janse, Karin, fru. Suppleanter-r Börje; 1\., fru 'och Bode, S., fru. d3727j,skyddskommitlen inom Brännkyrka församling. Ordförande: Lagerbjelke, Edith, grervinna, Ä1fsjö.,,V.: ordt.i Lindskog;: J., doktor, Prästgården, Ä!fsjö. IKassa:förvaltare: Jonsson, buset, Lilleholmen. Sekreterare: ColIit1l, G., pastor, holmen.,, OfTiga ledamöter: Hindersson. Maria, fru; Lindskog. Maria', 'fru; Lagerkr anz, John, pastor; Lundqvist, A" fru; Sjöstedt, B., fru. ',[37 28] Arbetsföreningarna. J. Lindskog. pastor G. Collini, pastor-r Jv-Lagerkrants, fru A. Lundqvist, f,ru M. Lindskog, fru M, Hinderson, fru E. Jonson, Iru- B..Siöstedt. [37 29} S:t Gertruds eller Tyska 'försanijidje~8 skyddsförening... ;~' Ko m m l t t e: ' Ohly, E., ordförande; Däumichen, M., fru; PiliJI wasser, E., fru; Schumbur g, M., fru; Sonntag,' A.,. fru; Ohly, L, fru; Schönfeldt, E., fru; Schumburg; R., konsul; Blattmanh, Mary, fru; Dieckelman-Tr'., dir. - tt'( [37 30] Tyska bjälplöreningen (Deutseher H'ö1fs:. verein) i Steekholm af den 22 mar~ 18?~., Mottagning: Svartmang. 24 n. b. '..Onsdagar, 9-10 f. m. '..,. Förvaltningsuts_kott:.~")"t~"'t Ordförande: Isselhorst, H. l 'oj Vice ordförande: Otto, R. M..,.r Sekreterare: Mever, Willy-R, ',", Skattmästare: Weichert, Albert. Fattigvårdare. von Landmann, Felix; Obly, Emil, pastor; Gaebel, Max; Held, Fritz; Kruse, Hermann; Vetterlein, Walter. [37 31] Statsbanelöreningen»Gör god!». ':0 (Adr. Stockholms Centralstation.) Ordf.: Virgin, L. öfverdir. 't r, Vice ordf.: Gyllenhaal, L. H., frlh.; bynådir; Ofr. medl.: Braf, E. H., förste vaktmästare; Eriksson, E., förste kontorsbitr-äde; Ferm, A.,V., verkstadsarbetare; Ek, O., lokomotivförare; 'Mor~{;;lt~;~. öfverinspektor, sekreterare och ka~sa7 [37 32} Jä~nvägsmännens Vilobemsför,enln g.i. Styretse: 0'0' t, E., fru, kommunal- Ordf.: Gyllenhaal, L. H., frih., byr~direk.vjj;, Stockholm.,,"j'1 GrönbrInk, Lille- Sekret.: Braf, C. H., förste vaktmä~tare", Stockbolm..". Ofr'iga ledamöter: Bäck, J., revisor,' Stockholmj Marcus, Louis L., förste haningenjör, Stockholm; Lundquist, L. L., v. verkst. direktör, Stockholm; Karlsson, K. A., förste stationsskrivare, Stockholm; Hedberg, C. G. A., kamrerare, Gäfle,.".1' Adolf Fredriks arb.vförening, Holländareg. 16. Ordf.: Lindstedt,,E., fru, Norr Målarstrand 34. [37 33J Föreningen för sömmerskor,, S:t Mattens arb.-förening. Ordf.: Flygare, Hanna; fru, Stureplan 4.. uor, som försörja sig med handarbete,' och.har stiftad af fru El. Nyström 1880, omfattar.kvln- Jakobs och Johannes :arb-iörening. Lästmakareg. 15. Ordf.: Ottergr en, Valborg, fru. dem hjälp under sjukdom. Ordf.: v. SYd6w~ ~nn'a, till ändamål att befrämja deras väl och sl<äua Katarina arb.dörening. Högbergag. 13. Ordf.: f. Johansson; v. ordf.: 'I'ierneld, Fl-id", 'I.} A)\.h Gyberg, Emma, fröken, 18 Ostgötag.; v. ordf. ström; sekret.: Alexandersori, Gerhard, "direktör; Landqvist, Maria, fru: "sekr.: Almgren. M., fröken, 7 Svedenborgsg.; kassaförvalt.: Fris, Helene, möter: Aurivillius, Agnes; f. Danielsson; fl1amm- kassaförvalt.: Troselius, Anna, f. Ingeström. ledafru, "11 Dstgötag.; fru' Fredholm, fröken Naucler, Hazelius, Anna, f. af Wetterstedt; Rossander, ~I;>p,a, fru Biörklöf; suppleanter: fru Kjellberg,syster f.: Perno; Bergendal. Elsa, fröken; Auriviloli)l~"Moij Tecla Ahlenius,,, ' ruca, froken: Remahl, L., med, dl,"; Oh<j.e\l, S.,;f. I Klara arb.-fö'rening, Klara O. Kyrkog, 8. Ordf.: Pettersson; Piblström, L., fröken;.rådbeeg, JeDJ,ly, Bokander, H.; arbetsförest:a: Feith, Hilma, fru. fröken; Malmqvist, Elin, fröken; Samuelsson, Anna, Kungsholms arbaörening, Kungsholmsgatan 94. fröken; suppleanter: Lundqvist, Ida, öfverstinna; Ordf.r, Liljenstolpe, Annie, Fröken. Alexanderson. Mar-it, f. Grape; Themptander-; Signe,.Mari'l- a;&b.-föl'ening, försäljningsbod Hornsg, f. Backlund. ' 21 A. Ordf.: Schuldbeis, Elisabetb, fröken. Ledarn.c l Föreningen Hem för arbeterskor, se '[34 8;}. ~- ',1 I 1J

13 [ ] [373li] Vaksamhet. gifter, pensioner från Fredrik Björns donations- Föreningför bekämpande af den hvita slaf. fond till ålderstigna tjänarinnor, anslag till välgöhandeln. Byrå: Handtverkareg, 23 Al, C.; hvar- rande ändamål m. m.. dagar 1~3. Ordf.: Appelberg, Gustaf; v, ordf.: Tamm, Maria; sekr.r Wahlström, Clara; kassa förv.:falk, Anna; styrelseledamöter: Höjer, Anna; von Rosen, Marra; Höjer, T.; Wachtmeister, Brita. D. Föreningar och sällskap. [3736] Föreningen»Ljusgllmt», (Byrå: Artillerig ) Stiftad nov af framlidna fröken Augusta Ludwig; har till uppgift att genom upptagande al medlemsafgifter, frivilliga bidrag från för föreningens syfte intresserade personer samt på at'dra lämpliga sätt åstadkomma en fond, af hvijkens räntor själfförsörjande bildade kvinnor skola kunna på sin ålderdom erhålla understöd, därest de styrka sig icke äga för sitt uppehälle tillräckliga medel, på det de må kunna undgå att anlita den allmänna Iattigvården. När lon den vuxit så pass, att medel därtill finnas, skall ett och senare flera hem bildas, där pensionärerna, i stället Iör de årliga understöd, som nu utdelas, er-hålla fri bostad och vivre. Ordf:: Hagberg, Louise, fröken. Ständiga styr elseledarn.: Karlson, Svea, fru, v. ordt.: Rydgr en, Gerda, fröken. Ofriga styrelselerlam. : Lindell, Elva, fröken, kassaförvalt. : Levin, Mathilda, fru; Ludwig, Mary, fröken, sekret.; Hamrin, Gurli, fru, v. sekret.; Wicander, Lilly, fru; Hirseli. Edith, fröken; Simonsson, Cecilia, Iröken, Suppl.: Oberg, Adele, fröken; Bastman, Maria fröken, v. kassaförv. Revlsorer: Ostrnan, E., kamrer; v. Hedenberg. Angur, krigsdomare. [37 37] Sällskapet»Hemmens Platsförmedling». Ordf.: Elliot, C., fru, Rädmansg. 8; kassaförv.: F'ineman, E., fru, Kommendör sg. 35, O.; sekret.: Raab, V., friherrinna, KornmendörsgvSz. Behållningen af verksamheten tillfaller Sällskapets Konvalescentkassa för tjänarinnor. [ Stockholms skyddsiörening för frigifna. Styrelse: Ordförande: Hörstadius, G. W., hofrättsråd. Vice ordförande: Påhlman, A., kapten. Kassaförvaltare och sekreterare: Ernberg, K., förste pastor och överlärare å Långholmen. Ledamöter: Hultquist, G., stadsingenjör; Salven, A., kyrkoherde; Ernberg, Anna, fru; Nyman, Hj., kansliråd. Suppleanter: Hildinger, A., juvelerare; Wiren, A., slottspastor ; Wikander, Karen, fru. [ Kungl. Sällskapet Pro Patria. Direktionen. Ordförande: Rosenblad, C. L. M.. öfverkammarh., gen.-major. Vice ordförande: Breckström, E. G. M. öfriga ledamöter: Nor dquist, N. G., sekreterare; Hyman, F. V. G., intendent; Rundquist, C. A., ombudsman; Sandberg, G. F., kamrerare; Lindstr öm, Gösta, direktor och öfverläkare; Bergenstjerna, G.; Berg, J. E.; Hallrnan, P. O.; Hydin, L. A. V. Sällskapet utdelar.belöningar i medaljer och jetoner åt den, som vågat lif eller välfärd för frälsning af andra människorslif eller egendom; åt den, som, själf stadd i behöfvande omständigheter, med huld omvårdnad bistått eller vårdat nödlidande eller sjuka; åt den, som eljes på s ä r d e I e s u t m ä r k t s ä t t ådagalagt medbor ger'iiga dygder eller förtjänster, åt den, som lår.ge med trohet och beröm arbetat hos samma menigheter, verk, inrättningar, bolag, handels-o fabriks- eller handtverksidkare eller tjänat hos samma husbondefolk eller släkt eller å samma egendom. Beräknad så väl för man som för kvinna från f}llda 15 års ålder, bestämmes tjänstetiden till minst 15 år för den mindre samt 25 år för den stör re belöningens erhållande. Lösen för den större medaljen utgör 40 kronor och för den mindre (jeten) 30 kronor, båda pri.glade i silfver. Präglade i guld utgör lösen för den större 215 kronor och för den mindre 120 kronor, [3753] Drottningens Centralkommltte, Bildad adress Kungl. Slottet och Börshuset. Sekr.: bankdir. Harald Lettström. Telefontid kl. 1-4 e. m. Tlf. 10. Ledamöter: H. M. Drottningen, bankdirektör Harald Lettström, fruarna Elin och. Anna Linder, envoyen H. Lagercrantz. [37 54] Allmänna Försvarsiöreningen, som stiftades år 1890, "har till ändamål att utan afseende på någon viss försvarsorganisation genom anordnande af föredrag. utgifvande af skrifter o. s. v. söka skapa en lefvande och kraftig öfvertygelse om behofvet af att stärka och utveckla vårt försvar". Adress: Kapten O. Ribbing, Villagatan 3; sekreterare och redaktör för föreningens tidskrift»vårt Försvar». Expeditionstid: Hvardagar vkl. 3-6 e. m. Tlf tio Med fosterländskt eller socialt syfte. Verkställande utskott: Clason, Sam., ordf.; Hallendorff, C., v. ord!.; Brulin, H.; Forssner, T.; (Humanitära sträfvanden, folkbildning, nykter- Hägg, J.; Sundström, B.; Du Rietz, G.; Decker, A.; het, förbättrade villkor.) Ahnlund, N.; Wennberg, H. [37 lid] Kungl. Patriotiska sällskapet. [37 56]»Sveriges Flotta». Ordförande: Bohman, H. E. M. Iörening för sjövärn och sjöfart, har till än- Vice ordförande: Rhodin, H. D. G. darnål satt oberoende af hvarje partihänsyn väc- Sekreterare: Drakenberg. S. ka, vårda och stärka svenska folkets insikt så- Kamrerare: Bohman. H. H. väl om nödvändigheten af en stark örlogsflotta Ledamöter: Hirsch, O.; Odelberg, O. W.; Elliot, som om den stora nationella betydelsen af sven- M.; Rothlieb. H.; Hellström, Th.; Södermark, P. ska sjöfartens och sjöhandelns utveckling>. G.: Almström, H.; lndebetou, G. Föreningen, som stiftades den 17 november Sällskapet utdelar bl. a. medaljer för långvarig lw6, består af en central af delning, hufvudsaklitrogen tjänst, för långvarig gagnande verksamhet. gen.omfattande Stockholms stad, samt för riket i tör förtjänster om yrkenas förkofran, för fram- öfrigt af särskilda Iänsafdelningar. stående yrkesskicklighet samt för förtjänster om Föreningens beskyddare och hedersordförande: trädgårdsodling, belöningar föl' odlingsflit, he~l!:-m. Drottning Victoria. JÖNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15

14 5. Me.iafb~te~ländskJitlUei~socifilt syfte.' [ijf!i vf6:s] '~.n?9f,v'ersi#elsl!i'i:;keiilii'åien\i'gi Ugl!la,"'o'rdt:vl~~ Ordförande: Brorris\,ilAnnll'i/fru, :.~ m '('amlraleh gg\"~(j). Olsen "1lsfe 'V.- 'ordt.: "S\'t'lej'allö'jt- o V.. ordrörandej ' af tburen, :>1,J,llia"fruj. ;1"." ;;{ nanten H. G. W. Wran14el, 12:d're "V; nordf,;' och, Sekreterarenvakant,.0., ':r,.q.nl',n!!"rl ver!,s~.!eda,,!ot;generalmajor~i1.v. G. ~a~ck,o et- Kassaförvaltare; Peyrqn" Ellep.' fröken.l",",,/> IJISllltli:tf'e nför.'''vetj<:~t~'' ed:tll:gl'ossh., '1:" Berghrnan, Förr-ådsförvaltare: "Ulrich; Ellen t,frö",en ' ml,r rr*l't!w\i;st'}h\'j d!rektör~nfj"wobrom,a!1;grossh. G. Ofriga1Iedamöl!,r: C!'A~rblom'ioÅ\lg.lw,a, PJ'Qf!'s- Du R1etz; förste kammarherren. W. von Ecl\er, sorska; Mi:low,, Cecilia, fr,öken; Cedenblom,.~jn, ma!!l!; g.!'n~j'iilldjlie~t~lillll LJ. 13., A." afjo~hnlck; fil kand.; Rehbinder, M., friherrinna; -And,el1s.il9n. o.,.~.ej'ca<al1<.qjlsiijn,~j\'lr ~'Xc;s9n.Johnsonn generalmå- Astrid...,ilql ell <;;.,19" :Nprden~v"'l}., J "" I,... 't',. I ; r" r ' -f)'jl~h:gjl ;tynlls,ens.sekreter,,'re:"'.ko.mmendören, f,rl- [3762] Fijrenlnien' 'Kvl,bnorna,:,oeh Lanllef.'.q,hen:ll 4,.,!;-yHelJkr9k.j,:., Fören. Kvinnorna och Landet är.en sammanrtlbdfvel'$tyl'elsens,,{cl''pedltlon.: Norrlandag , slutning af fosterländskå I\vll)oot; som;: o1>etoljiide 1 tr.; tlf, 10955, Norr Exped, öppen af politiska, partier, enat' sill dm.ått ar r lfo~. ::I.,lr::-;b~juI!i--,~ug,,10.,,-;12k; främjandet: af,lanli'ets';'f<ir,&v.a'r och "för,, t 1,,1 f 'u' 11,','/,tJH': ~ll J';"; ;',' ":',.' af den svenska kvinuans sociala 'oph,ekoifo a :mo $;'IS~8J1S,!~a~ka, k;,:lnnoför.eningen för foste,rlaii- ställning,. '",,,. c~;: : 1l~l!j!!j'''1lör, yal'~1",;,sti(tad., 'J8~" har insamlat Styrel;e:' Lamberg-Wåhlin, "Anna,.' brdt:;-),l1~b1, t~ilq010oo"rkr"jfq!:,j ixlix,l&borg,.och. ~33.70\l kr." för M0D:lc~; Thore~en,. Märta; l:0v~n~ 'Mä.'~'~; rj'll!l{tg.: :,<jbq,d~p)sarnt,f.qj1jt den fri ~illira skytterörelsen, och Karm, Frestadius, Elsa..,.".:,.,' j,,l<;'",;jn upplysningsarbetet I försvarslillh'åg~~1 swup,anligdt, cirka 140,000 kr. Årsalg. 3 [3J,&41 ~ustlif:adolfs-f~~~,nln~eii "IStlrek,!~I~; l [lki).,för.sthlm o. minst.l kr, för landsorten, Ord" Ordf.: Söderblorn.. N. ark:\lbls~op; y. (m~l;c;ro-,,~f.ö:tllnde: ~-,w,pe,. Anna, L Sandahl. v. ordf.: Olin, nehor g, O. U., 'kanslerssekreterare; l,nr;lk~,s~e\!'f~t.: 'celin,,<fod Lundehergv.jdoktor.inna; skattm.: Sjögren, Wedberg, C. O. 13,., JustItIerå,d; utrlkesse\lfret,j O t:'lgabrlella;"sl}kr.et-.:; Uppström,.Alva, Narvavägen kassaf örvalt.: Holmdahl, O:'S., lektor;,'er\ili,~tg: J., 22; ledamöter: ThoreII, Hildegard, f. Bergendal. regeringsråd; Hall):ierg,,H: E., ~.,o. "hofj?t~jli;~ant:!lahl~1hmärta: f.von -:Ho.rn; Pettersson, Louise, [376'S] Srt NI'kola'I' Gllle, ' en..ib ro rh:öfver.stinna~~i j,; '.',.' - '. " o li)[) ['" '~l';<:""i"'",",. Svartm!'ng...24 (dit,:ktö~,h:'ax,:lsii~t~""" " 3760 a -röreningen, f,ör 'Stoekhelms fasta för- ~lderm.: direktör He.nnk Axels?u,.,:.., ""~'n~. -ro&;<1111;" V~mn,an.J;l\\g: p;: tlf. 129 ;!~,Brunkeh, V. älderrnan.: direktör Ge Martin EK,1I\\1~:,Vi' "r-,v,er s~,;u\ande.i' u,tskot,t.: H:e,iler,stierna:, C". ordl.: Sekret.: ro.tema~ G. J,oh(l'lsson." ""',,1\)," \. _5U:gglf'i~);;" h":': o,d~.; B,erencreutz,. G.;.. Cervin, T., Skattm.: direktör G.., Johns9~' o',' i.(~.,;,',,ll!wttm\l~t..; rp.e.charnps, H.; Edelsvärd, F. W., Klubbrn.: apotekare A. Gezelius (tl]. 8,9M,. 2,.-1',,", sekret.; Juhfin-Danntelt, G.; Zethelius, A. '.,' [37 60.",) "'ii,r.e..nlnll,en,för,. Norrlands fas.ta [3767 al Centralförbundet (lir ~,,~ia,~.arb~(~itc. S.,.''\'' """, "försvar. A.) har till uppgift att verka 'för 'sprlda:i1det'af B å N I 'd 8 & 101" kl 12 2 social upplysning" utgör j'i en samrnapslutning af yr: orr an sg...; oppen. - socialt arbetande föreningar. anordnar fö\-elä'sninl e, m.,(junl!':':iul1: kr. >10-12 'f. 0,1.). '" gar I kommunala och,soci:ala,ärl1nen','ii'pnr'äftfi~ller.(., 'Styr!}lse: "generalen GI 'Uggla, 'ordf.; generallöjt-. ' ~.' nanten C" M. Fallenius, v.' ordf.: bankdirektören ett socialt bibliotek, meddelar upplysningaru'itelika,c.'fi:'<{iiil\' kassaför'v.t'bruksägaren S. Kempe; lands- sociala frågor., 'Upplvsningsbyrå "ch 'blbllqh~k, f'lili'fdirigen' G,' Ma1Irt. 'o Myntgat, 4. öppna hvardagar '12-'-'3 e.-' m,');,llj(' Sekr.: kaptenen, 'fr ih. C: A. G. Fock. S t y r e I s e: Rinman:' E: B., cheffed';ktö1-~ 'l{taf.; Tlf. 31.Q6~H~" \ l t 'h, Broorne," Emilia, { fi;u, 'Y.:..., ordf.; -.Lagercrantz; G., bankdirektör, kassaförvalt.;.bergström, K. 't. f... J" [37 61I"'Stlftelseo»Kronprlnsessan Mar- byråc!'-ef, sekr.;. Fjällbäck.HQ!ll1greR-I.,~,')BI)J) fru, "..i. '1 ".,. < "', garetas Minnesfond,. b'ylåfor~st. Ofriga Iedlj.m.:, llj9,:,kl,!i)q,,\j,~,.!,!dak.. "] '''Postadr. t'. v.; Kungl, Slottet. Styrelse: H. K. tör: Brisman, S., professor ; Enghmd, El' JIb d:r; -,. H-;1Kronprinsen;' fröken' Signe Bergman: frlherrln- Hesselgren. Kerstin, yrkesinspektris'; HJ~S',":'f,".o{T., tnanrhenriette 'Coyet; Iröken Kerstin Hesselgren. generaldirektörv Järte; O.,:,by-råchef;'.vori I\.'otlf,"G. fru Signe Wessman; fröken Axlanne Torstenson; M., kansliråd! Landclius, Carl;.y.;~jtI\lC,l&~ '-A9('a,»bankdlrektör-Harald Lettström. som dessutom är Iröken; Orne, A., statsråd. 'f "t' t sekreterare: Telefontid kl 1~4 e. m. TU. 10. ' (Nytt styrelseval äge~.rjl':ii.i~aprll.e.,~i~(wmi:-) J'! [~?61 al Krnnpelnsessan,Ma~gar.etas' Land-' [37681 S.eri'ges' Natlonellå" Ungdomsmrbund. stermsfnnd, Stlftadt den 16 okt. 1915;.har till' ändamål alt flt Bynå:"Droltnlngg. 11; tlf , ~cnom, tal och skrift,väcl<;a, och, 'j,tätka,pen sven- 'r0rd~.:" H: K.. H., r1$:rqnprlnsen.. ska ungdomens.' fosterlandskärlek, fördjupa dess t. y. ;ordf.:.;palme. Sven, dii;.", kunskaper om folk och, landt-och skapavemädlare Ledamöter: Löthner, J,,1:". major: Nilson, E. A., uppfattning om indlvldens. förpliktelser och ansvar bankofullmäktig; Broms, Anna, fru; Upmark. Eva, samt I öfrigt med de medel och på det sätt" som ITU; Boberg, N.,. kapten; -Werner, Ch., direktör; ar-står en nationell"un'lidam',' medverk:in'tfuj håf- I Wennberg, Harr y, konsul; Fornander, Altr., bank- dandet af vårt.iands politiska själfsti\nd,i.gnetl) dess i "direktör.,.'- I, l,. i kulturella och ekonomiska, fliih~t».dl 10 ':fjiv, '.,SiIpp)e'anter: Beronlus,G:,. jägmästare; Loren- Byrå: Birgeriarlsg. 33, l trt, öppen,.siiaend. i ze'l,; Jr C.;,k"mrer; 'Heijdenberg, Hj., grosshand- kl. 10~4;. tlf j ".:'" "U', trns')i,lare,, I ',.. F ö rb n n d s s t å m: In a ni; "HOb,,.], K,M;fs o~"iid:, Söderhielm, K. F. W, öfverste. utgöres af ombud från lokalafdelnloga'r-na'; ydläa:, ~l!ppl.: Edelsvärd, 'F. V., kammarjunkare. ett ombud för h,varje'pitbörjaqt,'100ctal1[fuedlemr ' '[St6t Ii] H. K. H. Kronprinsessans Beklädnads- mar..",".,.. \/',['.hl'g~ lör~nhills lokalafdelnlng för Stoekholms stad (t d. O f v er st y r il I se n,; \ t.,;,,)'>1 e Stockholms kvinnors Lnndstormstörening.) består' ar 15 -medlemrnar.valda af -Förburtdsståm-r '-' "f(har' tillsy. Ingen adr., då verksamheten ligger man jämte en representantt.iör..hvarje "distriktsne~.).: orp;anisation. 1_ C;"',.I.!,.,1,h;}(:$'1.?::':4bl.>J:,INDUS':fRJ.~~(l;li!t9~.~Ic 'SKOKRA:Mt ORE.IfRÖ.. o,","vikr~g', ,_...~_r~._~ --:-' -'f?s'

15 [3768-<3784] D. Föreningar och sällskap. Ordf.: direktör gatan 9. 1:ste vice ordf.: Lektor Gösta Rahmn, Göteborg. 2:dre vice ordf.: kapten A. Nordlinder, Sollefteå. V er k s t ä II a n d e U t s k o t t e t. Ordf.: direktör T. Holmberg. ~ekr.: ombudsman Erik Augustsson, Stockholm, Skattrn.: kamrer G. Harald Eriksson, Stockholm. Ofr iga medlemmar: D:r Gösta Rahmn, Göteborg; kapten A. Nordlinder, Sollefteå; D:r Erik Fahlbeck, Djursholm; fil. kand. P. U. Bolinder, Stockholm; sekr. Aug. Hessler, Stockholm; löjtn, O. Looström, Stockholm; fru Brita Gentele, Stockholm; kommendörkapten Björn Holmgren, Karlskrona; stationsskr. L. Westlinder, Orebro: riksdagsman Dan Poppius, Lund. ' Förbundets organ Nationell Tidskrift utkommer hvarje månad. Redaktör: ombudsman Erik Augustsson. Teodor Holmberg, Kommendörs- Sekreterare: Wennerström, T., major. Lokalornbud: Chr istiansson, C., dep.-skrifvare. [3769J Nationella Ungdomsförbundet i Stockholm. Lokalafdelning af Sveriges Nationella Ungdomsförbund. Styrelse: Iöjtn. O. Lcoström, ordf.; fil. kand. P. U. Bolinder, v. ordf; amanuensen G. H. Montelius, sekr.; bokhåll. E. Hollsten, skattm.; sekr. Aug. Hessler; fil. kand. D. Heilborn; fil. kand. A. Hj. Hedelius; kamrer G. H. Eriksson; rektor Th. Elert; Iöjtn. G. Laurin; fru Carin Gentele. [3770] Svenska Flagl(ans Dag. Stockholm 14. Ordf.: Rosenblad, C., kommendant, frih.; v. ordf.: Leuhusen, F. V. O., kammarh. frih. Verkställande utskott: Ordf.: Nyblom, K., förste regissör; v. ordf.: Wibom, T. H., kapten; sekr.: Astrand, O. dir.; skattm.: 'Vennberg, H. Ofriga ledamöter: Duhs, H.; Björklund, S.; Björnstier na, R.; Grallton, B.: Svcdelius, C.; \Vassberg, C.; Westberg. S. och Ostberg. G. 15 maj-15 juni: Telefoner: namn anrop och Norr 18489; under öfriga tider: exped.förestånd. tel, Osterm [37 nj Natlonalfärenlngen mot emigrationen. Föreningens ordförande: H. K. H. Prins Carl. Hufvudmån: generaldirektör K. A. Fryxell, generaldirektör Gunnar Huss, häradshofdingen E. Kinander. fil. dr A. Molin, direktör Paul Bergholm, byråchef Carl Broberg. bankdirektör Edrnond Fcbvrel, riksdagsman Sv. Bengtsson, vattenråttsdomaren H. von Sydow, friherre Carl Beck- Friis, skeppsredare Dan Broström, riksdagsman C. P. Jansson, riksdagsman J. Nilsson, riksdagsman K. Magnusson. löjtnant Jonas Folcker, rvttmåstare H. Hegardt, landshöfding M. R. Sahlin, riksdagsrnan P. H. Sjöblom, vattenråttsdomare A. W. T. von Sydow, ingenjör Albert Isakson, kyrkoherde Per Pehr-son, apotekare H. StrandelI, kapten S. E. Engdahl, landssekreterare Fritz Hallberg, landshöfding A. Ekman och pastor P. Valerius Olsson. Statens representant: landshöfding A. 'V. T. von Sneidern. Revisorer: kommerserådet C. Malmen; majoren O. F. K. Kuylenstierna. Suppleanter: hankdirektöjen Knut Bovin: kaptenen friherre J. Stjernstedt. Statens revisor: v. häradsh. Jacob Larsson. [37 72) Riksiöreningen för Svenskhetens bevarande i utlandet. Lokalafdelning i Stockholm. Ordf.: Croneborg, O., här adshöfd ing. [37 74] Svenska Afdelningen af Föreningen för Skandinavlska sjömanshem i utländska hamnar, Ordf.: viceamiral Carl Olsen, Stockholm; kas- SÖl' och sekreterare: grossh. Wald. Beiier, Stockholm. Föreningens hufvudsekreterare är redaktör Aug. M. Augustsson i Kristiania. Föreningens ändamål är:»att skaffa sjöfolk ett enkelt, men trefligt logi med läsrum och nykterhetskafe jämte lämpliga samkväm - det hela hållet i kristlig anda och ton, alt hjälpa sjöfolk erhålla hyra, alt bistå förlista och sjuka sjömän, att vara en föreningslänk mellan sjömännen och deras släkt och vänner i hemlandet samt hemsända deras hopsparade penningar>. Föreningen står under H. K. H. Prins Waldemars särskilda beskydd, hvilken jämväl är föreningens ordförande, och Prins Bernadotte är hedersledamot af föreningen. [37 75] Svenska Vägföreningen. Exp.: Gamla Brogatan 32, 3 tr., öppen söckend. kl. 9~4. TU Ordf.: L. Reuterskiöld, landshöfd., Nyköping; v. ordf. och tjf, skattmäst.: H. Biörklund, f. d. Iandshöfding, Stockholm; sekr.: G. Enblom, öfverste, Stockholm. Ofriga styr elsemedl.: Fr. Enblom, öfverstelöitn.; N. Fredriksson, undervisningsråd; E. Hedström, öfvering.: E. Langborg. bankosekr.; Hj. Lundbohm, dispon.; A. Norlander, kapten; A. Sundberg, godsäg. [37 77) Sällskapet till dygdigt och troget tjänstefolks belönande. Ordförande: Dahlerus, E. G. Ledamöter: Strandberg, Go; von Pr inzencreutz, G.; Hirsch, O.; Montgomery, J.; Dahlgren, P. J.; H311berg, H. E.; Wollin, B.; Hörstadius, G. W. Sekreterare: Falkenberg, A. C. M., frih. [37 82] Sällskapet till uppmuntran af öm oeb sedlig modersvård. Beskyddarinna och ordförande: H. M. Drottningen.. Vice ordförande: fru M. Hellstenius. Ledamöter i nåmnden: fruarna E. Wahlund, M. Hellstenius, L. Sörensen, E. Lagerströrn, A. Fries, H. Ekstrand, E. Hildebrand, M.-L. Berg, F. Winber'gh, S. Bode, H. Fris, M. Landquist och A. Lötgren samt fröknarna M. Rogherg, K. Ekström, A. Liljenstolpe och E. SvedeJius. Sekreterare och kamrerare: De Geer, J. J., hih. [37 84) Sveriges Husmodersföreningars Riksiörbund. Storkyrkobrinken 11, II. Riksförbundets uppgift är att samla svenska kvinnor till gemensamt arbete för hem och samhälle samt att bilda' en föreningslänk mellan de lokala sammanslutningar, som arbeta för samma mäl. Styrelse: Agnes Ingelman, ordf.; Ida Norrby, v. ordf.; Anna \Vicksell; Sigr id Göranson, Evelina Wilen, Laura Näsholm, Lisa Landergr en, Agda Vilen, Marja EMn, Anna Carlsson, Ida Högstedt, Geergina Jonson, Kerstin Hesselgren. Suppleanter: Märtha Brydolf, Ingrid Bosaeus, Fanny A.-B. SVENSKA METALLVERKEN Nilsson. Kassaförvaltare: Agda Wilen, Sekreterare: Gerda Fröberg. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

16 5. Med, f?st~rlä.lld.skt eller. socialt, syfte. [ ~ [37,Sa] Föreningen för ~ationell Hushållning. berg, E., grosshandlare; Wingborg, R,.A., redak-.... \.., JYa'Slmannag. 4, 1)f. ' ). tör; Zetheliu~, O., major.... "'le. Foreninge'u" stiftades 1917 och har till ändamål Byrå: Blasieholmsg.. 3, opp~n hsd\,-g~r,. ochvfreatt verka Iör.rutlonell hushållning i Stockholrns- dagar 12-:1 (d~ck ej under tiden 1 Juli."..15 aug.), h:l!iii~~1i~genom,~tt 'arbel~' för' tillvaratagande, ut- TIf Telefonmeddelanden,mottagas pck al1a nytfja'tt'de otii" beredande af 'för hemmen behöf- hvardagar '., ligfl,. Iönbrukningsar-tiklar. Ordf.:f.röken Ingeborg [38 OS] Nordiska. djursky.ddsföreningen' id~sala Wall'); sekr..: notarte 6. A~derbe;g; kassaförv.: och i Stockholm (Djursk):ddslöreningen. il, Stoekka:urqr Go. A: Gustafsson. Byråröreståndarlnna: holm), (Byrå: Flemingg. 20 B;' tlf "" ~Qrr froken B. Kewenter. 8653, Norr 4307.) Ordf.: Wingborg, F: A.; v. ordf.: Åderrnan, K. W.; styrelsens kassör Q. sekret.e [3786f 'Svenska Iederatlens-atdelnlngen, Knös, R.; förvaltningsutskottets sekr.: Wingb9Ijg, '.ilstiftad 1878 mot reglementerad prostitution. Selma, fru; öfriga styrelseledamöter: Ande4D;.,E.; Sektion- af internationellå abolitionistfederationen, liiidebrand, H.; Molin, O. E.; Eden.. A.; Wahl stiftad byrå i. Geneve. Omkring 40 medl. stedt, Axel; Wijkmark, H.;. Westerberg, C.' R:, Byrå: Mosebaeketorg 6, 3 tr.; v. ordt.: Höjer, A., och Sundberg, K. J. fruj.s"1<1":: 'Wahlström, C..' fröken; kassalörv.: Fa,1k, K:. fröken. Ofriga styrelseledamöter: Lindstam, [38 09] Svenska Hundskyddsföre.ni"gen. ror;) WachtlJleister, F.; fruarna Almqvist, S.; BiII stiftad Ordf.: Ström, Sam, hofrätts~åd; ström; S.; Hedin, A.;' 'ramm, A.; Westerberg, F.; vice ordf. och kassaförvalt.: Ahlberg, Karl, apo..ftöke.~ Lindeberg, M~.. tekare; ledamöter: Johansson, Lotten; fru-;3'f];hy [3795J Svcnska freds. och skiljcdomsföreningen. selius, Gerda, fru; Algren.. Hilding, kapten; Erickcentralstyrelses förvallningsntskotl. Ordf.: Dahl. son,. Helge, notarie; Liungquist, Wallin, Ernst, advokat; Fagerströrn, Carl.. inge,ntör,; Hilda, fröj{ei); berg, G., redaktör;. missionsförest.: Sundblad. suppleanter: Zethrseus, Axel, ilfdelningschef;" AI1l'.. Carl, redaktör; kassaförva1t.: Sandstedt, Knut, ro- berg, Anna, fru; Björklund, Oskar, direktörj, Ze. teman; daktör sekret.t ' Larsson, Emil,.af Fredsfanan: Larsson. tjänsteman; Emi!. re- l t ureus, Ad a, f ru. I.'.. ".,.!, [38 10] Nordiska samfundet 1111bekäm påb.de "ai [37 uti] Steekhelmskretsen al Svenska freds och det vetenskapliga djurplågeriet;.'.1. skiljedomsföreningen: Ordf.: Sandstedt, K.; sekr.:.. 1 Wallerius, Leand.; Lindman, Arvid; Backhoff, Ordf.: Tenow, Chr. L.; generaldirektör;' I<assa Svea.'. förvaltare: Roswall, A., niksgäldskommissarfej- öfo,.> r.iga styrelseledamöter: Hehn, Sophie Louise, o frö. ' ni8.011"de SVenska djnrskyddslöreningarnas een- ken; Kuylenstjerna, E., byrådirektör;.tenow,.eltrallörbund. Ordf.: Tenow, Chr. L., generaldi- na, skriftstäl1arinna; Blomqvist, Axel;' öf.ver!~r.; rekt.; v. ordf.: Udden, Herm., 'landshördlng, skatt- Malmborg, Otto, civilingenjör; Christell, A" 'fru, rnäst.: Gustafsson, K. G., ingenjör; Blomberg, J. sekreterare; Waldner, Dagmar, fru. 'Redaktör af J.. äfver!.; Blornqvist, Axel, öfver!.; Breitholtz, samfundets organ "Djurens' rätt": Tenow, BIn,M Claes;' auditör; Roswall. Anders, rfksgåldskommis- f. Ros., \ l sarle; Ruben, El1en, fröken; Schiirer von Wald- Byrå: Engelbrektsg. 31, Nf '.:,l 'I heim, Max, kapten; Stålfors, Harry, -professor ; Malmborg, 'Otto. ingenjör; Dahlström, Hj., pro- [3S 11] Föreningen' för beredande af; begrafni"g,,: fessor. plats lör husdjur. Styrelsen består af: Ordf.: Djurskvddskonsulent: ChristelI, Anna, fru. Lindbohm, Gustaf, dir. (tlf. 6947); v. ordf.: 'SelIl Byrå: Odeng, 48, tlf. 2793, Norr holm, Gunnar, kapten (tll. 3784); kassöre IIedlnl, -, Organ: Djurvännernas Tidning. Stina, fröken (Uf ); ledamöter: Nilson,, ". Vendla, fru; Johansson, Lotten,"fru; Wingb'org:'Fl [38.02] Svenska allmänna djnrskyddsföreningen. A" redaktör. Suppleanter: Wannhengz Gr., rytt- 'Ordf.: Toll; Kar! Osv., generalmajor; v. ordf.:, n;äst.,.. Envall.- Signe, Ir.öken. BegrafningsplNs\' är Blomqvist, Axel, öfverlärare; skattmäst.: Gustafs- Vid Taby. Kassoren träffas pr telefon ,," "'. ~n,,k. G., ingenjör, Brunnsg: 16; sekreterar~: [3815] Föreningen lör.stockholms Iäs~s~t~ri~ Dahlström, HJ. professor, Ynglingag, 19; Iedamö-. ". r ter': Nyqvist, J. A. W.; Nystedt, S. P.; RoswalI, Ordf.: Fineman. E., fr!!;. v. ordf.' o. kassatör- Anders; Sandeborg, M..; Silow, C.; Sjunnesson, N. valtare: mu, G.,.1:~ man'.'llltendent;. sekreterare: 'f, Lokal:' Tegnersg 13 2 tr (11-4 e m) Adde, G., l:e bibllotekarle; ledamoter: FevI1eI1;.,.... V., fi!. dr; Nilsson, E., fröken, föreståndarinna. [38 04} Djurvännernas Nya Förening..' 'i " Ordf.: Wahlstedt, Axel L G., fältläkare; v. ordf.: [3S 171 :Sällskapet för nyttiga kunskapersl,spri. Winjlborjl, F. A., redaktör; andre v. ordf.: Nil- dande. Stiftadt 1833, har. f.,n. c:~ 1,050 medl; '(års. son, Vendla, fru; Blorriqvist, Hanna, skolföre- afg. 3 kr.) och -utger Lasmng. for 's,:ci!ska. f6lket. ståndarinna; Breitholtz, Ida, fru; Eden, Adolf, lä. Ordf.: Dahlgren, E.; skattmast.: LilliesköldijE, rare; skattmästare: Hasselgren. G. H., hofkam- F.; sekret.: Holmberg. T..- rer, Br aheg. 52, 3 tr., Ö.; Lundgren, Anna, skol-: 'p'!f~ 'f 'J~.\l}t föreståndarinna; Johansson, Lotten, fru; Flach, F., [38 19} Folkbildningslörbundet. Förmedlingskamrer; Olsson, Fanny, fröken; Wijkmark, H., anstalt för folkbibliotek, vandringsblbliotek,.och teol. lic. Sekr.: Lundström, E., Jungf rug. 38. po~~~':,';.~~~edf~~~~~~~~.re:t.sn~gp;ins Et)~~~:;'l!,y' [3806J Svenska allmänna kvinnoföreningen till Styrelse: Hielrnqvist, Fr., ordf..; Q,ttelin;'q 'o,,;' djurens 'sk~dd. ondt.: Dahlström, Ordf.: Breitholtz, Ida, J. J.., f. öfverlärare; fru; v. Leche, W.; Berg, R. G.; och von Strömberg, C. J., skattm. Lettström, H. s~~,,;. '1:--t- t:.. Schwerin, El1en, grefvinna; sekr.: Martin, G.. Expedition: Norr'landsg. 17. KL..1O-}/2 5",,,~% Hofrätts- o. e. notarie; skattmäst.: Sundin, R., A~, kanslisekreterare; ledamöter: Agrelius, Elin, fru; J3S 21J Stockholms arbetarebibliot.eksförhund. Cedervall, Vivi, fru; Ljungberg, Sigrid, fru; Ro- Stiftadt 1891; upprätthåller i Stockholm Iolkberg, Magda. fröken; Falk, Charlotte, fru; Sun- hibliotek med -Iäslokaler:.det för hemlån afsedda.pin. Anna. fru: Eden. A.. folkskollärare; Henner bokförrädet utgör 37,000 band. Åtnjuter numera, ot.ss ON &,'ROSENLU:ND'.$EANNONSErR,. RA J<,IJRf!.A1i.

17 ( J D. Föreningar i kommunalt årsanslag 40,000 kr. 140 föreningar med c:a 40,000 medlemmar anslutna till förbundet. Exped.: Barnhusgatan H' (Folkets Hus), tlf, 26 92, Brunkeb, 453. Ordf.: Johansson, Edv.; bibliotekarie (till hvilken alla skritvelser och meddelanden' skola stållas): Fr. E. Ählander ; sekr.: Alma Tengdahl, ledamöter: Löfgren, C.; Sundell, P. J.; Wiberg, G.; Svensson, A.; Lundberg, N. [38 22] Sveriges allmänna biblioteksförening. Stiftades 8 januari Utger sedan 1916 tidskriften Biblioteksbladet. Medlemsafgift 5 kr. Adr.: K. Skolöfverstyrelsen, Barnhusg, 18. Ordf.: Grape, A., förste bibliot.; v. ordf.: Lundberg, Hildur, bibliot.; sekr.: Hielmqvist, F., förste bibliotekskonsulent; kassör: Tynell, K., andre bibliotekskonsulent; öfr iga styrclseledam.: Hallberg. S., hibliot.; Hellrner, D., bibliot.; Hugo, Y., fil. kand.: Lindvall, A. F. V., adj.; Ljungberg, G. A., folkskollär.; Grönblad, C, bibliot.; Wetterberg. G., andre bibliot.; Wåhlin, L., öfverbibl. [38 25] Stockholms stads befattningshafvares diskussionsklubb. Bildades d. 19 dec för att bereda medlemmarna fria boklån samt intellektuell utveckling genom föredrag och diskussioner. Styrelse: Holmström, C. H., tiånstem., ordförande; Bauer, C. A.; Sandahl, F. G. W., sekr.; Svensson, J. A.; Söhr, O., kassör. Suppleanter: Andersson, A. G.; Florin, C. T., tjänstern, Klubbens adress; Stadshuset. [38 28] Sällskapet för befrämjande af upplysning och sedlighet i Stoekhotin, Ordf.: Larsson, A. G.; sekret.: Moden, K. A.; kassör; Anderson, A.; ledamöter:cederoth, John; Larsson, Wilhelm; Bengtsson, R.; Danielson, Hj..: Malm, G. E.; Fr edr-ikson, Knut: Sundström, V. Supp!.: Lagerströrn, Fritiof; Johnerz, Carl J.. Sällskapet verkar i upplysningens och sedlighetens intresse samt understödjer sjuka och nödställda såväl inom som utom sällskapet. [3831] Sällskapet för befrämjande af förädlande ungdomsnöjen. Centralstyrelse: Ordf.: von Scheele, Frans, professor; v. ordf.: Lidman, Carl, öfvej:lärarei sekr:.: Eden, A.. Iärare: kassaförv.: [38481 Centrallörbnndet för nykterhetsunder- ~UIl1t, Stina, fr~k:n: Raphael, C,.eclha,. fru; w,ulf-, visning. Stiftadt, 1901; åtnjuter ett årligt statscrona, Ebba, fröken; Berg, Helen, fru, Dalstrom, understöd af kronor. A n d a m å I: satt J: J., öfverlärare, :- Lokalatdelningar-nas ombud: befrämja upplys~ingsarbetet i nykterhetsfrågan och Östermalm: Engstr_om, L., I,,:r~rmna;. Kungshol- därmed sammanhängande etiska, socialekonomiska nien:. Eden, A. lararc; MarIa.: Sahlin, C~clha, och hygieniska spörsmäts. S a m m a n s ä t t n i n g: I~rarmna, Gustaf :Vasa;. Dalstrom, J. J.,?fver: Hvarje anslutet sällskap, f. n. Goodtemplar-, Nalar..; Adolf Fredr-ik: ~lddersporre, C., larare, tionaltemplar- och Verdandiordnarna samt Sveriges Sofia: Nylander, Karl, larare. Blåbandsförening, Hvita Bandet, Sveriges lärares [3832} Svenska Folkdansens Vänner (S. F. V.). helnykterhetsförbund, Sveriges studerande ungdoms helnykter-hetsförbund och Sv. läkarnes nykterhetsförening, Sveriges lärares nykterhetsför- Stiftad 1893, har e:a 300 medl. (intr--afg. 5:-, årsalg. 10:- o. 75:- för ständig). Ordf.: Malm, F.; bund, Järnvägsmännens helnykterhetsförbund och v. ordf.: Klockhoff, H.; sekr.: Berg, Vivian; kassaförv.: Erdman, F.; dansled.: Lund, G.; musikanf.: utser e n, representant för hvarje påhörjadt 25,000- Svenska kvinnors kristliga nykterhetsförbund, Lundström, Elisabeth; klubbrn.: Sahlstr öm, Harry; tal medl. R e p r e s e n t a n t f ö r s a m I i n- Uttringetogde: Baarsen, F.; Uttringehusmor: Jahn, g e n består f. n. af 21 personer, representerande Ingrid. Postadr. : byråchefen Fredrik Malm, Kar lavägen 27. cirka 350,000 medlemmar. S t y r e I s e: Kvarnzelius, S. H., Falun, ordf.; Ekman Carl, Stockholm, v. ordf; Ljunggr en, August, Sthlm, sekr. o. [3833) Föreningen för Iolkhad, adress: Stock- förbundets ledare; Dalborg. M., Sthlm: Strandman, holm 2. Styrelse: öfverståthållare Carl Heder-I' Ernst, Karlstad: Olsson, Maria, Stockholm; Persson, stierna, ordf.; dir. Erik Bergvall, kassaförv.;. byrå- Mathilda, Sonstorp. C e n t r a I f ö r b u n d e t s chefen Carl Broherg: civiling. Nils Fröman, sekr.; IIe d a r e: Ljunguren..August. C e n t r a I b Y r å: byrådir. H. S. Kinmanson; dir. Gerhar-d MagnUS-I Tunnelg. 19 B, l tr., Sthlm, tlf " Norr 19346, son, VI cc ordf.; kaptcn Hugo Moller; professor öppen hvard C e n t r a l f o r b u n d e t s Frans von Scheele och landsorganisationens ordf.! p e r m a n e n t a u t s t ä Il n i n g: Tunnelg. 19 B, Arvid Thorberg. Suppleanter: byråchefen F. 0'1' l tr., Sthlm, C e n t r a If ö r b un d e t s o r g a n: Schager, förtroendemannen C. E. Thörnqvist och Tir'fing, tidskrift för nykterhetsfrågans studium. fru Elisif Theel. I Redaktör: Ljnnggren, A. JONKOPINGS och sällskap, [38 34] Föreningen Bort med tobaken. Ordf.: J. W. FintIing, Luntmakareg. 62; sekr.: John Sundin, Dalag, 62; kassör: K. J. Ekström, Döbelnsg. 29; ledamöter:.johan Sundin, C. P. Höglandcr, A. F. Sten strö m, K. G. Petersson. [38 37) Föreningen för befrämjande af skolungdomens vapenöfningar. (Stiftad '1868.) Ordf.: Toll, K. O.; v. ordf.: Juhlin, J.; kassaförvalt.: Balck, V. G.; sekret,': Drake, G.: öfr iga styrelseledamöter: Nauckhoff, J.; Sohlman, H.; Svedelius, C.; Taube, C. E.; Wassberg, A. Postadr.: öfverstelöitnant G. Drake, Stockholm 14; telegr. adress: Draken, Stockholm; r. t [38 39] Sällskapet för befrämjande af skolungdomens fria lekar. Ordf.: v. Scheele, F. A.; sekr. och skattmäst.: Balck, V. G.; ledamöter: Sager, J. E. M.; Levin, Astley; Killander, E.; Littorin, E. [3846] Landsföreningen för foilmykterhet utan förbud (L. F, U. F.). Landsföreningens syfte är att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med i Sverige nu gällande lagstiftning arbeta för frivillig folknykterhet samt motverka förbud och förbudslagstiftning såsom ledande till moralisk, rättslig, social och ekonomisk skada för individer och samhälle. Expedition: Wahrendorffsg. 6, 1 tro Telefon 17649, 17684, Ordf.: Santesson, C. G., professor; V. ordf.: Ceder-borg, Allan, dir.; verks t. ledamot: Magnusson, Gerhard, dir.; öf.riga medlemmar: Branzell, A., öfverlär.; Ernberg, K., förste pastor; Hedenius, L, öfverläk.; Hårleman, G., polismäst.; förste sekret.: Ring, Herman A., red. [3847] Svenska Sällskapet för Nykterhef och Folkuppfostran, det år 1837 stiftade Svensk" nykterhetssällskapet. Ordf.: Widner, N.; v. ordförande och skattmästare: Sandell, N.; kapitalförvaitare: Almquist, V.; sekreterare och byråförestånd.: Mannström, C. O., byrå Ostra järnvägsgatan 16, 2 tr, JURIDISKA o DYRA HAMN GATAN' _

18 Yendelsberg, 5. Med.dastetländskt eltevosocialt Jl~yfte: J \ [38~91Nyk'fJ!..4tt arme!l.i hetj.~ultmafi, cr N., j ~[3858]. Nationaltempla~ordeJ) Sveriilesh.natlo al: l REtg~~!p~s~:.~ 9~ ;.tu 76 9~, rjior!'f--: ~89 66.( Sekr.; J l', r 11/' d;>\~mpel;r ~fl.'l'p 11,)(I,f I l' ~ b ~ rr LU9grv~~'fG.,~'FIlI/! 9.~;<li.,as,s~r:A;n"ersson, Utgör ert 'salnm\lnslntrling 'melldu';'templarot enjb, Ott,<>, 1rung~~~I~ d: u~p~aj'styr;elsej!1edl.:(t. O.) och Nationalgodtemplarorden (1'iJ'.oG~'T. :) " E~g'uni~, ~.,~i.,~n.,qskar;. Axen" ~. E,;~onstitl'erad 1922'i, ot~bro. om'fäti>\r:'iiij.?9 dil,. Nilsson, Anna. striktloger- med -1059',lokalföreningar' och '4:j; 9~ ;(, ftll'reflb;'i.ll~lf'~fll~jl,~i'~it:l nxk11'1,"!l-e~, hu!-:ud: niedl,;arrit219 batntemp,,~"med 't3,2~: medl.'" In,,-! S3"UO, ~.ldj'tj t(\~ -' :!,. l,wpea :~J" I): \ ''', ~ ) 'alles 59,072.' "", r"',,,).,-,1..' f<.~,"h,,\'l~.,/. ii\,l. I t, r, "'I;l,,,,,. 1.,,I,." "" 'Ordensrådet: ordenschef: rfksdagsrrian Carl. 'k'-v,,!~fi"jh; fp~lf\1"""s11i,n lnykt~rhetsförbund. man, V:j.s!Alannag.,8,.Stockholmxvice ocdensc]d~ E"p;:!K(lt!sgränd 8n: b., 'Sundbyberg. TIL Sund- riksdagsman Aug. Sävströrn, Bo!ln~~;orde, 'G bybe:r:g1r7;3'1~,\ r 'k'l~r fl tl-. l'.terare: 'folkskollärare 'L. Fredriksson".;V~.-;, ~ v ~,j S:t~velse:"brdfi.:?Hären -Elov., -folkskollärare,' stad; ordensskattmåstare: kamrer' Carl Jo n/'- Tulllnge. 'Nerikes-Tidn., Orebro; ordensstudieledare:"'r.e Ifr il ~ekr. 'o. ex,p.-för,est,ändare:hägg, E. J., Karls- Ju.s,tusElgeskog, Ka,ris,foga;,ord~nspa, r~t~lj1pell~,~';~' gra~l!ji~'j,n"q.,"s,undbyperg.,,f r~. pastor Sven Wennerblad, Forsamlmg~J;iemet~,(, Orfi$.~,)ed'a:möter,:,',Mellström,lA., Segersta, SÖ~Tidaholrn; ordensräd~ifvare:',h,emlrlaiisäg~~i'~~.l\)fj..<t: d~r,te)~~w Bec~'lr.",J.,iL, I S.undbyberg; Heedrnan, Hel~berg, 'Fag!, ~ellnas.,, _ :"!.';ii",,;, (J,: Slglr~d, n~(lrg~hamn;, Sandin, P.' J. Norrtelie; För-lag: Nat,lOnaltelll,Plar-ordens~orlag, W?i~',7, ;o:, Mattsson, Karl, Estuna. Stockholm C, Kammakareg, 27. Kämrer f'rjh't'.jf' rh,t~;rl'1l)l;.{nhh(l : ':'i' 'I'."!'. Lar~so~, Stockh?lm., ".' ~ d":h'nit,",:/i.~} [3851] 'NykterJ;ietsorganisatillnernasi Stockholm Tidningsorgan.,Templ~r.lj:u(lre'1'" I,1l:t~,omme~,l, 'Cenb:aIförsa' ling hvarje onsdag, redaktor Nils Ekberg. Anel, liv,ar- -,}!,'?bnll,.f '.,. I)l.., '.. talsskrift, redaktör, rektor, Justus EIgeskog,.i~SOI'~. StHlaq. l9j)j,,~be,~tå1c,f",n. af; 80 ombud for n~.k- den utger' dessutom julpuhlikatlonenna.rjirlgranen t ter:-\i.~ssalls!<al'en"l.sthlm -och deras. {okala~delnlll' och Julefrid.", e. J "'il 1'" gar~i(l),u')wo),,~syftl!rcpraktiska åtgärder for nyk- Folkhögskolan å.mölnlycke, grun.il terheten.;.;.. "'i. '. ",', ',". dad och med statsbidrag underhällen altna,tional-:,,.'arbetsutskot.t: Englund.rErfk, ordf., adr.: Cel- tempiarorden i Sverige.vupprättades år 1908.,IF,ö.-"n siusgat.vi; Lindegren, Allan; y,?rdf.; Edsman; reståndare. rektor W" Aurell. '. ;"",.",v? Olof, sekr.; Bergström; Joel, 'kassor; Glas, John. "" "". '" 1)[\" h,,,,'11 ': [3859J Stockholms DisIri/dloge af N:a.~io!l"ltelQl1' [lis,52p:;nykter,heissöltskapens' representantfär- larorden. Exped.: Karnmakareg. 27, ö.,g., '2 tro samling" fi Ordf.r Ekman,. Carl; kassör: Eklund, Ordf:: Larsson', Ernst; 've 'ordf.:.:hamm!u:,und,"gunj Oskan.t.Upplysningsbyrånc'föreståndare: Björkman, wir; sekr.r. Söderlund; Emaimel; skattmästare:,"'" A';'lredl Adl'::Tunnelgatan 19' B, 3 tr.. Johnsson, Abbe; rådgifvare: Borgström,'Jo-eJ; OI'..J,'~ denschefens dep.: Holm, C" A.; intendent töl un;'~',i domstemplen: Ahlen, Erik, och, studieledare; pahl!) n,.' ~ Ji31,~~!,r,diskaNyk~er,hetsl)löteIseentralbestr- qvist, C. A.; ölriga ledamöter: Ekner;' ij:"af' ocl~"t rese{utgö~es" af eu ledarnot. frän hvartdera i af de Lundborg. Ahel L.,,'",:;. ",',,,ric' 4,no{!,~, äi,'~ka,lände,rna Svenige, Danmark,.Norge Ordens ulrgdumsve,rksamhe"!"i'isthln1)' ocl:(',..,il\!~nd.,'f,9r Sverige; lärare Ernst Strand- omfattar föreläsningar; skrifning, bokföfhill,'.1'sangl "); manr"1f,,rlstad.,,,!ch musik m. m, för barn i 8 afd. älvensom,'f!,'j.;; julkläder och skollofskdloni!"r)ör de"f~'\liia~i't, '~~'''i [38551 International Order of Good Templars nedan). Ledare: Åhlen.,Erfk. c:," ';fs' (I. O. G. T.), Svertges storloge. Styrelse (verkst. S t o c k h o I m s D i s fr ik t log e s' a/f 'N a,-,~, rådetrteorderrstemplar- (chef): Strandman. Ernst. t i o n a I t e m p I a r o r d'.ep B \I r.,j.f.'f?i,1(o,ii,i, "J. lärare. Karlstadi. l:e 'vice.chef: Norling, N. S., Styrelse:. Andersson, Aug,',,ordf.,; BJprkrn\,?,,A,rl'1~ redaktör;' Gene; 2:e vice ordf.: Lind, H., gross- B...9, VIce ordt.:.anderberg, Gustaf, ~e)<f{iu~!i-.~ handlare;.falun; sekret.rvpranzen,". Oskar, di- strom, Karl, kassor; Olsson,,C"J,. vice,ls~j!.'r";d() sponent,» Stockholm; skattrnäst.; Eklund, Oskar, Larsson, John, ~ice kassör samt Söderst'r?rp"1\nn\l~," direktör; Stockholm; 'kaplan: Danielsson, Aren, S t h I m D 1St.rv-lo g.e s, a f.,,n", T.,l1l O"fG! brandchef;, Västerås; marskalk: Eklund, Vira, so!,,~arhem Ka r Ls r o '.vid,"~.rin:,mij< '~. ';l fru, '.Herrö, Nynäsharnn;-intendent för ungdomsafd.: B 11d o s a m t ä R a m s O.,.Sty"el~e:.~sam1u? Kaelsson, Anders; lärare; Surte; valintendent: ma som för barnkolonien bär' öfvan, "Vid hem-' > Stärner,,Alfr., 'rådman, Köping; f. chef: Kvarn- met beredes sommarvistelse g-!}1art i s.,f9j,:'>,f'!~.tig" zelius,: S.' H.,' Iandshöfding, 'Falun; sekr. expedi- barn frän hufvudstaden. o'" "'1 'J) tion:» Drottninggatan 55, ö, g.', 'Stockholm. I Or. S t h I m S D i s t r!-i o g'e s ", a'f' N:' 'T,'L>0; denschetens exp.:' Karlstad. Arkivet, ordenstid- s Ii m e S t e r h' e m ok a r ls r o v {'d A f.hi yri~k' tll ningens. (Reformatorn) red. o.> för'iagsexped.: p ä B I i d ö, tillgängligt fiir' ord,msmedleriuhar'id':,,~ Drottningg. 55 ö, g.',' Sthlm; tu. 5792,' norr fl. mot lågafgift, från sommaren 19'18.'~r'TI!':1.NorPPf } ~, ",,-' 111_:n~'I.l?,j)(:ur., ';])I:'.J.."",;'; ':'lj:,'\(;j~~rri tprf [a8jj6],'stockholms Distriktloge af Goodtemplar [3861a]oSverigesGodtemplares UiIgdomSfökltuliif;'I( orden'u. Q., G.T.). Expedr.och bibliotek: Tunnelg, (S. G. U.), postadr.: Box 331, Stockholm, 143'-aftl~iIM 19!>-, 3 trr., tu. Norr Drdt.: Ericsson, Eric, 8;368 med!. F ö r b un d s s t y r e I s e:, 0f.Q~. "J ' rnunare.}.tottvägen l, Råsunda; -Tlf. Räsunda 548. lan~skan,slist~n Hennih.g:'Lin~;: Fal1in;:,v. 1 d.t~f2.., Sekr,-,:,.Bladh, Adolf, yrkeslärare, Greftureg , skräddare Fjalar :Astrom,Xanersb6rg; '!tekr::' l!l)j Sthlm, O" TU.,O. >15'07. Kassör: Eriksson, A. C., genjör 'Yngve Hagberg, NYl).äsl1!lI1'1n; fv. ~elfr.': I. boktryckare, Kungsg. 86, Ltr. "TU. Norr5fJ2 73. skollårare Nils Nilsson, Mjölby; 'kass'(jt-::;vegk rl Intendent,för; ungdomsverksamheten: Andersson, Ivar Filling, Stockholm; 'redåktiir John :sa,.' GUStl' E., snickare, Margretelund, Kungsholms Karlstad; Köpman John 'Månsson!'M,ahhö':,.:l'HV,111.1' Villastad.s: Til. Ulfsunda Q44. Valintendent: Glas" Förbundets organ:' iunga 'tånkah;'(fjjdilq.i) 'if John,,järnvägstjäitstem.,.Värtan. TU, Värtan 170. Redakt~r:' John Sand~!l':,.l{~r:rst~~;"l "M?ieqi Studieledare:,~;1.öni1bevg,.-John,assistent, Parm- Blomqvist,,Oscar M., -Lidköping; S" G"IV,.. I mätareg. 13 vänst.". TU i' " lags-a..b.. Li.dl>,ii.pJng.' '''f! IJ"'g' SHOK:RÄM~: INDPSTRI'f\: ;gfj:{jib<!>:rj:' t.' O R ~".B_.R..O~

19 [3861b-3888] D. Föreningar och sällskap. [3861 b] Stockholms distr. al S. G. U. Ordf.: Harry Magnusson. Flemingg. 46, Stockholm; sekr.: Thure Lindqvist, Experimentalfältet. [38 62] Sveriges blåbandsiörenings centralstyrelse. Ordf.: Byström, J.; sekr. o. kassör: Eriksson, Helmer; ledamöter: Holmberg, Axel; Ljunggr en, Elof; Berglund, A. E.; Pettersson, J.; Persson, Mathilda. [38 65] Vita Bandet. C e n t r a l s t y r e I s e: Ordf.: Sandström, Maria, frkn; sekr.; Rathou; Emilie. fröken. E x p e d i t i o n: Smålandsg. 2, 3 tr. TIf , Norr Ostermalmslöreningen al Vita Bandet. Ordf.: Rathou, Emilie, fröken; sekr.: Symonds- Ohlin, A., fröken; kassör: Wallis, Arla, professorska. E x p e d i t i o n: Smålandsg. 42, 3 tro Södra föreningen al Vita Bandet. Lokal: Kocksgatan 24. Ordf.: Redin, Harriet, fru; sekr.: Litzen, Alma, fru; kassör: Johnsson, Augusta, fru. [38681 Nykterbets-Orden Verdandi (N. O. v.i, S v e r i g e s r i k s log e. Ordf.: Törnfelt, J., redaktör, Västmarmag. 20, Sthlm, tlf. 2973, Norr 24378; sekret.: Nyberg, J. S., Agneg. 12, tlf. Kh. 920; valledare: Eriksson, K. G., Box 816, Ludvika; ungdomsledare: Karlsson, Aug., Box 315, Enköping; studieledare: Andersson, Anton, Torshälla; kassör: Forse!!, Alb., Dalag. 74, Stockholrn, a. t. V S t o c k h o I m s d i s t r i k t log e. Ordf.: Carlsson, Anna, Jungfrug, 41 B, Sthlm; sekr.: Nyberg, J. S., Agneg, 12, a. t. Kh [ Svenska Postpersonalens Helnykterhetsförbund. Bildadt 1905 i Göteborg som sammanslutning af rikets postala nykterhetsföreningar. Dessa mottaga, som medlemmar, i postverkets tjänst anställda män och kvinnor, oafsedt deras tjänstegrad. S t Y r e I s e: Ordf.: Erik Blomberg, postmästare, Göteborg 11; v. ordf.: E. Zetter lind, öfverpostiljon, Sundsvall; sekr.: O. E. Westlund. förste postiljon, Göteborg 3; v. sekr.: J. Bergström, öfverpostiljori, Malmö; kassör: I. Blomberg, förste postiljon, Göteborg 3. [38 72] Postpersonalens NykterhetslöreninII Stockhotm. Ordf.: Andersson, P. A. Sthlm 3. V. ordf.: Krantz, G. A., Sthlm 1. Kassör: Lönborg. P. G., Sthlm 14. (Nytt val i Febr.) [38 73] Stockhotms Studenters Nykterhetsförbund, "dr. Centralförbundet för Nykterhetsundervisning. Tunnelg, 19 B. Ordf.: Laurin, L, fil. kand., Djursholm; sekr.: Skogh, S., amanuens, K. Socialstyr elsen; kassör: Benner, Sven, Allevägen 17, Äppelviken. (Nytt styrelseval i fehruar i.) [38 78J Stockholms Good- Templars lörsta byggnadsförening. Styrelse: Ahlström, Aug., ing.; Andersson, A., urmakare; Schreuder, Frith., fabrikör; Schmidt, Edm., vaktm., v. värd; Strangert, 'V., posttj.man, sekr. [38 79] Katarina tempiares byggnadsförening u. P. a., äger Ordenshuset Kocksgut. 24. Kassör:.Engber g, Arvid, Erstag. 22. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN [38 80] S mlundet Svenska Frälsnlngsarmån, Nationell armerör else, bildad 1905 för att bedrifva kristligt och socialt arbete inom landet. Styrelse: ledare: Swenson, A. Kaleb, öfverste, Stockholm; ordf.: Johanson, Alfr., byggrn., Upsala; ledamöter: Almkvist. E. G., major, Stockholm; Anderson, A., kapten, Upsala; Hiertman, K. W., fabr., Stockholm; Lundmark, Alfr., fabr., Upsala; Sundberg, W., handlande, Mattors; Moe, S., kapten, Jönköping; Pettersson, N. E., stabskapten. Stockholm. [38 81] Sällskapet till arbetsliitens belrämjande. Beskyddarinna och ordförande: H. M. Drottningen. V. ordf.: af Ugglas, E., f. von Hermansson, grefvinna; Hammarskjöld, A., I. Hellman, fru; Blomstedt, A., f. Blomstedt, fru; Fock, Malin, fröken; Carleson, S., f. Sabelström, fru; Sutthoff, A., I. Skogrnan, fru; Reuterskiöld, Dicken, f. Wachtmeister, grefvinna. Adjungerad ledamot: Falkenberg, L., friherrinna, f. Ekman. Sekr. o. kamrerare: af Ugglas, S., grefve. [3883J Svenska slöjdföreningen. Ordf.: Möller, C.; v. ordf.: Tho ren, Th.; Paulsson, G. (direktör); kassadirekt.: Nachmanson, A.; Upmark, G.; Lagerström, H.; Bergsten, C.; Wahlman, L. 1.; Hiortzberg, O.; Lyth, P.; Stubelins, Th.; Tengborn, L; Hald, E.; Gullberg, E.; Wetter-gren, E.; Wästberg, C. (representant för Handarbetets vänner); Hultkrantz, A. (reprensentant för' Sveriges Industriförbund); Anderson, G. (representant för Handelshögskoleföreningen); Sohlman, R. (representant för Kommerskollegium). [3885] Föreningen Handarbetets vänner, Kungstr ädgårdsg. 12. ör pen Ändamål: den svenska textilkonstens utveckling i konstnärlig och fosterländsk riktning. Föreningens styrelse: Leijonhufvud, Märtha, fröken, ordl.; Brahe, Anna, grcfvinna; Köersner, Hildur, fru; Reuterskiöld, Dicken, grefvinna; Loven, Augusta, fru; Zettervall, Ellen, frn; 'Wästberg, Carin, fröken, verkst. chef. ' [38 88J Stockholms arbetareförenhig. (Teknologg, 5, n. b.) Stiftad Ordf.: Lindvall, J. V. A.; v. ordf.: Winkrans, Werner; sekr.: Kindberg, J. W., och Davidson, A. L.; kassör och vice värd: Gardelach, Otto; bibliotekarie: Ståhl, S.; vice funktionär: Holmberg, A. G. Kassörens och V. värdens expeditionstid: månd. O. onsd. kl e. m. tisd. torsd. och fred. kl. 6~7 e. m.; tjf. Norr U n d e r s t ö d s f ö r e n i n g. Stiftad Ordf.: Moreus, J. W.; v. ordf.: Grevenius, Anders; sekr.: Ståhlberg, John; kassör: Gardelach, Otto; utan funktion: Ståhlberg. Lisa, fröken. S j u k- o c h b e g r a f n i n g s k a g s a n. Stiftad Ordf.: Davidson, A. L.; V. ordf.: Holmberg, A. G.; sekr.: Kindberg. J. W.; kassör: OhIson, Otto; femte ledamot: Andersson, J. A. Kassörens expeditionstid: rnånd., onsd. o. lörd. kl. 6-~ e. m.; m. Norr T i o-ö r e s a I d e l n i n g e n. Stiftad För beklädnad åt fattiga barn. Or.df.: Rubenson, Abr. v. ordf.; Palrnqvist, J. E.; sekr.: Kindberg, J. W.: kassaförvaltare: Morens, Selma, fröken; vice kassaförvaltare: Kindberg. Elisabet, fröken; kontrollanter: Kindberg. Maria, fru; Grune, Ellen, fröken. Om föreningens Iöreläsnlngsverksarnhet, se [2405J. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

20 6. För ve~~1'iskla:]!iligä('ene'tr;k'illhi'~~llaintressen. 'i'[b890...j390gj:: [:te'i!iljpl''al<lrellöilcgel';!<sllie'khöhi1sujrarll'elai:lihem. 'ter: Cederst;öril, IU'lIa'lilnl~rst~dt!;1N. E.;!!Rdi,t;;k (SiJ)yi1eg\,l~h I;oe~!&'!Bi'Qch 52''NJ&,'B;,a>W6 31; A~;I;Ro.osval, 'J:; "Upmark, G.' ".rlf. :11' II. :f)if', samfltffei!tlt"'23., ""Ji!l27,JJ-Fle!1'tin!1:'g\'79;"Uplandsg; il" f.:',', I' ",,.r, l)" 91?1\1~1DB).d"ifIihch _ 0sc'är;~orar!;:"HirsCh,' l\'xei, [39011 Svenska VJtlerhels~"mfundel..... s'ek ;J!~l'~l;e'llRöss~nifer,t:'Wendeli".f,ru';.l;ag~rstedt, Ha:i' till' upp}'lif( åtf'utl!i~~:'\ '~la~sisj{»' ~v?rj~k~ M." Aftlies\~fi'oii,en""::s~tge',ld~'l\.I, lalfred: prokurist, '.: Iattares verk I Yf'tep~IsapIIgt,tIlif,,~dss.ta~!~n4e, upp;;,.n,j{.m,ln ~",.,j.,.,k J.H I lagor. Åtnjuter statsanslag.' De '~edan' 19l0'utkonf"' [38192],Före'ninge'o', föl' arbelaresk,3>d'd. Ordf.: May,' rnaride 'publikationerna 'utdelas J:?: g<!~~paldri'eji:~öf;.vpror:dfl:;,ipalrite, Sven;' direk-' mot resp. års;:lfgifte". "Ugift: 'till inedlemmarnä1 10 å 2,q }<r..-rr.~r tor;l"'elo"'! -Furst, Th.,"byraohe!; andre sekreterare: eller 300 kr. en gång '~or alla. Medlcrosanfal~n't, Odelstierna, E., byråchef; kassör: Ostr and, David, 1,200.. Nya mcdlernrriai- anmäla 'sig Iios,osckreteb.yråchef. Utställ?iIlg Birger.jarlsgatan 3:. _Fr ltt 'raren, ad~. Nobelbihlioteket, Börshu,s~t.,..,?,~,'l,J 7~! til},l ;I?!l' "l!!,pp,e" J Q~~!'At,? lq,<;l " 5-8,,ofpga Styrelse: ordf.,. Sylw.an, _0., prof.,,:.. ordf.:.lhara, 1,-1.. 'Ijo~i,," '. H.' ".'., m, jul!),,,,. Lamm, ~., kassaforv.: d?c." WIJk; se.fr.., Gr9I)bla~. Hl." gr'dsshand!.; Cn,,~Ibli9tek:, 'öfriga 'ledamö- [3893] FÖr-llniRllen Egel' Koja (u. p. a.), stiftad ter: Berg, R: G:son, doc.: Blanck, A.I prof.; Böök. 1903\'lJtal"itill åndarnål af t bereda sina medlemmar F;, prof.; Cederschiöld, G:, prof.s-karttcldt, BilA!, \ nlc;~igli1!t"'. 'til f!".rskaffasilt,e-gnahem, helst i, Sv. Akad:s sekr.j Noreen, A., prof.j. Söderberg~.v,~ Sto?eko!j'ölins.otngIfnihgarJ"!ntt.-afg,'10 kr. årsafg. fil. dr; Wieselgren, O.; bibliotekarie. 2 kr,ljafiife<'mihst,l"kr.i ~ månaden; Kassör: Gross;'.,' c,i'~,;."<~ Fre'dt!{ kam"el',<ll! r :«.,,,"..' I.,[3902] Hlstortska Jdrenfngen. (Adr, Kungl.,~iRl!o- Postadress: G:la Brogatan 21. teket.) Ordf.:Clason; S.; sekret.: Tunberg.. S,;, lh1fu1?'hl';"..1,!,i'19.;.. 1, " skattmäst.: Brulin, H.; öfriga styrelseledamöt~r,~ [38 9a],Samfundet for J!:embygdsvard. Annerstedt, C.; Eden, N.; Hallendorff, C.; wrangel. "'",o ~ ;' Malmtdrgsg.' 10;, H.; Höjer, T.; två, platser,)vakanta.'j(f. ~, Ordf.: Starbäck, K.. lektor; sekr.: Åkerlund,. " ~. " q)j :, <: J'i~l!'":J arkitekt;,,,,kat.t,må~,are: Waldenström, J., [39"03] Rellglonsvetenskaptlga Sällskapet,1,'Sto~kad"9ka,t.,j,',)", ',; (. holm. " " -:", i.':' J', I.'.;',r" q'j i. ',",,' (Stiftadt den '11 mars 1906.) ',II.ii!,[~~,,!\~Jl"e!lelkla&~ens /Riksförbund (M. R.) Sållskapets högtidsdal'l. är Fehr-Ryd!?ergca~ge.,.1 I ärj el'lll'politiskt neutral: torganisation för den eko- den 21 Sept. Sammantraden~ hållas Sto~t()rget\'41 nomiska iinedelklassen>j till skydd, )för dess sociala Storkyrkans Församlingssal;' I,regel hvarie- månad',och,l,lekbnomiska;fihtressen. I Okt.-Maj. 1.. ~,.'u:ld '_l?,,, 1'1 "Adress: Skeppa reg. -7, 4 tro " S t if r e I s e:' - ]l. " I": :I;!'Jbnd:! '.j; Tlf;i705..<J9, Nor-r ~.,;,! l kl '1 -r; HJJf'(!."':ll,) IStiYrelse:- Al v.tlöwenstern, ordförande; friherr-, Ordf... dr Lmdsk~g. sekr,.0. [o }oh!"ast:,;,,n,j1;) innan H. Djurklou, skattmäst.; marinintendenten nard, BIrger~ pastor, Wahlstro:", Lydia, fil~d~: av l:a gr. E. Hansell, V. skattmäst.; kapten O. F. "'Ii e t en s k a p s n a m.n d~j" l" a", Strokirk, ",,,\,)n:.,.arkitekten q. Pettersson; Iär.ad], Lindskog. H. J. orar..(a:hlberg, A., v. ordf.c- J;Ii,uA'",~i'~t'i;gren., '.', Göransson, N.J:: Hammarsted! N. E.~'Lin~blom,... ;.".' C. J.; Pfannenstill, G, M.; Roosval,,J.; Sahn,'ill.';' ij:[3$"7)"'skan~bet"larna~, Fören,ing; Arsena~sg. 4, Segerstedt, T.; Söderblorn, 1>1.;"Wahlström,,-L.';':, SI9PkJ{ölrn:'15: 'tlf', 2525;',2526. Styrelse: Marc. ' r '. ". bll~j" Wal!imberg, ordf,', H., Tarnm; D. Broström, N. [39041 Samfundet S:t Erik. Verkar föd)be;,: Wirll{ler;' v" ordf.;' öfrfga 'ledamöter: B. Almgren. vurand et af Stockholrns. 'minnesmärken I samt! för E: "B6tnsttöm; 'A. 'Bcrgcngrcn,,E. Berggren," H. Illgodoseendet af historiska och 'konstnärlig", Bäckström, I. 'Cassel, G. Dillner', E. Fr-öberg, E. kraf vid hufvudstadens. omdaning ochoutveckling., Hjorth, A. Krook, F. Lambert-Meuller, H. Leffler, Styrelse: prof. W. Leche,.ordf.j. kanslirådet A_i J. Manncrheim, A. NerelI, E.,Nordendahl, H. Lindhagen. v. ordf.; hofintend...gustaf. fuindgr,e,rl;o, Nordensoh,' I. -Palmc.' i,"rabenius; M. Ramel, G. arkivarien Joh. Flodmarkj-,arkitel\ten','PelJ: (;).0' Sandström" G',' Se'derholrni E. 'Wehtje." Sekreterare Hallman; dr Otto Janse; dr G. Upmark, sekr.,o. oc.l;).,~hef::f9r'f?,;-en!iige'}sbyrå.kapten E. Nordlund. kassaförv. ' """, ::", 'W" 'I i!;',tt, [38 98 bj Odlingssällskapet Stockholms omnejd. [39 05) Svenska.Natursbddsföf,e~inf(~'}. lf>oto 'Myntgatan ',4", n:,' k t. h.'. Sekretariat och arkiv; Salviignänd 3',,4,.)tF. 'l" Sttfelse: IustitierådetP, von Seth, ordf.: fröken Beskyddarinna: H." M. Drottningen;.. I,ö,u'ji' Anna" Åbergsson, V. ordf. och verkställande ledä- Förste hedersledamot: Prins' Eugen, möt; civtling;' Sven 'Bergström, sekr.; redaktör Styrelse: Sernander, Rutger, professor, ordf.; G~staf Ahlbin;fru Margit Pettersson. f. Daniels- Starbäok, 'Karl, vice ordf.;'ii'iögdami ljillor,.lsktutsom. kap~e!1 Sten,D.ehlgr~nj,.b!,~ndforman Adolf ställ., sekr., adr, Dalagr- 74 B,'4> tn.; 13ehm;,Alarik,' Edberg:,herr A,. Gustafsson; civifing. Erland Hed- intendent" skattmåst. adr.: Skansen: Almgreo;flMil'J ström; arkitekt!,einar, L:son, Rudskog och fröken' kansliråd; Forsslund:, Karl-Erik, f6iifattave;; GalVe~l Ingeborg,~~hage~...''''.. lin, Axel. öfverdirektör; Grönherg;.'Gösta, docents '[Koloniträ!!g~rdarpa~ Förlazsaktiebolag, 4, Mynt- Hesselman, Henr., orofessor; Kempe, Carl, döit-, galan n, b. t.. h., RIkstelefon nant; Klernrning, -Wilh., arkitekt: Lindhagen. AIb.,! ' ",.,. kansliråd; Nordström, Karl', konstnär; Osvald; 6'.1 För vetenskapuo.a eller kulturella Hugo, fi!.'lic. ", l, '''~1\J<IlIJ',tl'\~'.'llnJ,,., :. Ii, /. _ t1 {, _,J ~rhl\'11ui~bnn,,,'.,.' intressen. r39 OG] Personhistoriska', 'samfundet: ljo~""'jh.l.1i,1 p I' l., (Adr.:,Riksarkivet.)' 'i),rnd:j% ;~~01 'Stockholms högskoleförening. 'se [22 02J. Stiftadt 1876 för främjande af' geneal'ogisli';l bi.,,' : ". ",.... grafisk och heraldisk forskning; utger dels.»hand- [39:'00] Svenska Iornmlnnesfärenlngen, Ungar>, dels sedau 1898 IPersonhistonisk tidsk~ft,0rdb 'Janse, 0,.; vice ordt.: Salin, B,; sekr.: (4 häft. årl.). Ärsafgift 15,k,r,:,(II,}" _il..~ ',IJI Arne. T. J.: kassaförv.: Eckh~ff, E,; str;]ls.eled~,!!~!!!!g,'eg...l..jh. ar~ivnå~;'l,s!!,r,elel'åje; ats:s-ol~j~" &.1 \R<D{S'E\N:l][JNiD'Bf~';~~~~,.R

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret. [2472-2487] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin,

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Hökens gata-j akobsbergsgutan. 381 4-7eg. "Svensson A H, handl, Andersson A G, styrman Berglöf A '1', pianofabrikör Anderson A W, ångsl.-befälh. 60 B egolöfgren C G, verkm. Cedervall C, biljardegare Klint

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt.

Val. Ekonomi och revision. , Arbetssätt. Val. l [. r. Val af ledamöter i centralstyre 1 sen i stället för dem, som vid å~:ts slut skola af gå, företages inom h varje In-els vid med densamma utlyst _mote. Föreningsmedlem, som så önskar, är berättigad

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer