MODELL AV ATMOSFÄRISK ÅNGMASKIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MODELL AV ATMOSFÄRISK ÅNGMASKIN"

Transkript

1 ÅNGMASKINER

2 MODELL AV ATMOSFÄRISK ÅNGMASKIN DANNEMORA GRUVA 1728 Modellen visar Sveriges första ångmaskin, kallad Eld- och Luftmachin, byggd av Mårten Triewald vid Dannemora gruvor. Den uppfördes under åren Ångmaskinen skulle länspumpa Silverbergsgruvan från inträngande grundvatten och ersätta både ett otillräckligt pumpverk som drevs via en stånggång från ett 1,5 km avlägset vattenfall och ett alternativt pumpverk som drevs av ett system av hästvandringar. Triewald övertygade sina finansiärer, att ångmaskinen, bemannad med tre man, skulle ersätta den underhållskrävande stånggången och hela den stora organisationen kring hästvandringarna. Originalet var uti et starkt och fast Stenhus wähl betäckt förwarad, men idag är hela maskinen borta, endast stenhuset finns kvar. Beskrivningen här nedan gäller originalet, inte den lilla modellen i museets maskinhall. med en slaglängd av ca 1,8 m. Den gjorde 12 à 14 slag per minut och uppfordrade ca liter/timme. ETT MISSLYCKAT FÖRSÖK Efter stora svårigheter kom maskinen i gång Det visade sig dock, att den inte svarade mot förväntningarna. Ideliga driftstopp inträffade. Detta var mycket störande, eftersom Dannemoragruvan var en s.k. andelsgruva, där bruksägarna i trakten var och en hade rätt att bryta malm en kort tid för att sedan lämna över till näste man. Den som drabbades av ett maskinhaveri, och därför på grund av inträngande vatten inte kunde utnyttja sin brytningsrätt, blev säkert förgrymmad. En annan nackdel var, att maskinen slukade stora kvantiteter ved i konkurrens med masugnarna som krävde ved för kolning och andra ändamål. Ved fick hämtas allt längre ifrån. I England, där maskiner av denna typ användes vid kolgruvor, hade man inte detta problem. Maskinen krävde endast en mindre del av det upphämtade kolet. Vidare ställde de stränga vintrarna i Sverige till med besvär som inte hade någon motsvarighet under de milda vintrarna i England. Det hela ledde till, att bruksägarna öppnade skadeståndsprocess mot Mårten Triewald som dömds till ett kraftigt skadestånd. Maskinen kom allt mer ur bruk, och 1732 upphörde driften. Mårten Triewald ansåg dock inte att projektet varit misslyckat utgav han en Kort Beskrivning om Eld- och Luftmachin KONSTRUKTION OCH FUNKTION Maskinen var en s.k. atmosfärisk ångmaskin som uppfanns av Thomas Newcomen. Den fungerade så att ånga, som kokade av från vattnet i pannan, steg upp till cylindern via en ventil. Pumpstängerna utanför husväggen var tunga nog att dra upp kolven i cylindern. Utrymmet under kolven fylldes då med ånga. Först kondenserades ångan mot cylinderväggen. Efter ett par sekunder var denna emellertid så varm, att kondensationen i stort sett upphörde. I detta läge stängdes ångventilen, och kallt vatten sprutades in i cylindern. Ångan därinne kondenserades då snabbt, och ett vacuum bildades under kolven. Trycket där kom att understiga atmosfärstrycket i omgivningen, varför detta, som även påverkade kolvens ovansida, nu förmådde pressa ned kolven. Maskinen gjorde då ett arbetsslag. Då lyftes pumpstängerna och en volym vatten pumpades upp ur gruvan. I detta läge stoppades vatteninsprutningen, och ångventilen öppnades igen. Maskinen hade en cylinderdiameter (kolvdiameter) av 893 mm och arbetade 2

3 Maskinhuset är bevarat. Foto omkring wid Dannemora Grufvor. Han börjar med sin motivering till att författa denna beskrivning och fortsätter sedan i optimistiska ordalag om Machinens förnämliga egenskaper. UPPFINNAREN THOMAS NEWCOMEN Engelsmannen Thomas Newcomen ( ) uppfann den atmosfäriska ångmaskinen som efter honom även benämnes Newcomenmaskin. Det första exemplaret uppfördes Newcomen var egentligen järnhandlare i Dartmouth, och handlade med gruvutrustning som släggor, spett, borrstänger m.m. I detta arbete kom han i kontakt med problemet med vatten i gruvorna. Eftersom han dessutom var en ganska studerad karl, kände han till tidigare försök att fordra upp vatten med hjälp av ånga. För att få ett sakkunnigutlåtande om sin idé, vände han sig till Robert Hook som var sekreterare i Royal Society (den engelska vetenskapsakademien). Denne utdömde dock hela idén som omöjlig. Trots detta gick Newcomen vidare. MÅRTEN TRIEWALD Mårten Triewald var son till en smed som invandrat från Tyskland och bosatt sig i Stockholm. Fadern hade efter avlagt prov för mästartiteln gjort karriär inom smedernas gille, där han slutligen blev ålderman. Mårten sattes i Tyska skolan (där bl.a. Christopher Polhem hade varit elev), men därmed slutar Mårtens formella skolgång. Efter vad som troligen kan kallas en bokhållarbefattning i ett handelshus, for Mårten på vinst och förlust till London. Här bedrev han till en början självstudier, varunder han fick smak för naturvetenskap och ingenjörskonst. Han kom senare i kontakt med Londons lärda kretsar vilket ledde till, att han fick undervisning av John Theophilus Desaguliers, som var intendent vid Royal Society. Där träffade han även Isaac Newton. När Mårten sedan tog anställning hos en kolgruveägare och affärsidkare vid namn Ridley, kom han vintern till Newcastle. Där var Thomas Newcomen i färd med att uppföra en av sina tidigaste fire-engines. Det var nu som Mårten lärde sig konsten, som han sedan utövade i Sverige. Efter olika verksamheter i England återvände han hem Triewald, Mårten, Kort Beskrifning,... faksimilutgåva, Stockholm Lindqvist, Svante,Technolog on Trial: The Introduction of Steam Power Technology into Sweden, , Uppsala Se även utställningskatalogen: Dag Celsings artikel om Triewalds ångmaskin i Dannemora, och C-G Nilson om Svenska uppfinnare i Maskinhallen. RITNINGAR: En mängd originalritningar finns i TM's arkiv. TM

4 BALANSÅNGMASKIN 1832 SAMUEL OWEN'S VERKSTÄDER, STOCKHOLM Den stora balansångmaskinen är det centrala föremålet i Maskinhallen. Maskinen visar i sina grunddrag James Watt's utveckling av Thomas Newcomen's atmosfäriska ångmaskin (se sid 2). Den stora förbättringen bestod i införandet av den separata kondensorn. Maskinen visar även en annan av James Watt's uppfinningar, parallellogramstyrningen av kolvstångens övre ände. Den separata kondensorn och den tillhörande vacuumpumpen med sin kolvstång ser man intill cylindern nere i gropen, där de står i en låda som under drift ständigt genomströmmades av kallvatten. Parallellogramstyrningen kan man beundra när maskinen körs. I balansbommens andra ände ser man de pumpstänger som gick upp och ned i gruvschaktet och pumpade upp grundvatten. ANVÄNDES VID HÖGANÄS STENKOLSGRUVA Ångmaskinen är den ena av två som byggdes vid Samuel Owen's verkstäder på Kungsholmen i Stockholm för Höganäs Billesholms AB De användes till att pumpa vatten ur Ryds schakt vid stenkolsgruvan i Höganäs. Museets exemplar var i drift fram till 1904 då den ersattes av elektriska pumpar. Maskinen stod sedan kvar till 1932 då den skänktes till museet. sin första undervisning av modern. Hans far var skeppsbyggare som även hade en mindre verkstad där unge James gärna höll till. James arbetade hos honom tills han vid 18 års ålder skickades till Glasgow för vidare utbildning. Han kom att intressera sig för instrumentmakaryrket och efter några år i Glasgow och i London fick han 1757 anställning som instrumentmakare vid The College of Glasgow där han etablerade en liten verkstad. Efter ett par år skaffade han en partner och flyttade sin verkstad till Glasgow's centrum där de båda byggde och reparerade vetenskapliga instrument och andra finmekaniska ting fick Watt uppdraget att reparera en modell av en Newcomenmaskin som användes i undervisningen vid Glasgow College. När den var reparerad provkörde han den varvid hans observationer och funderingar ledde honom in på förbättringar av den sedan ett halvt sekel oförändrade atmosfäriska ångmaskinen. WATTS FÖRBÄTTRINGAR Watt insåg att den största svagheten hos Newcomens maskin var att den stora cylindern för varje arbetsslag först måste värmas tills den blev så varm att tillförd ånga ej kondenserades mot cylinderväggen, och sedan, när den var fylld med ånga, åter kylas så att ett vacuum uppstod på kolvens TEKNISKA DATA Ångmaskinen: Cylinderdiameter: 1,625 m Kolvarea: 2.1 m2 Slaglängd: 2.45 m Slaghastighet: 12 slag/minut Ångtryck: 1.3 bar (=0,3 atmosfärer övertryck ) Pumpen: Lyfthöjd: 73 m Kapacitet: 5.3 m 3 vid 12 slag/minut Effekt: Maskinen uppges vara levererad för 150 hk (110 kw) men effekten motsvarar snarare 86 hk (63 kw). JAMES WATT Skotten James Watt föddes Han fick Owens ångmaskin placerad i Maskinhallens mitt är något av museets signum. 4

5 undersida. Den värme (energi) som var lagrad i det varma cylindergodset gick då förlorad. Genom experiment visade han då att ångan inte nödvändigtvis måste kondenseras i cylindern. Kondensationen kunde i stället ske i ett slutet kärl, utanför cylindern, som kyldes med vatten. Om man när kolven var i topp satte cylindern i förbindelse med kärlet så skedde kondensationen i detta och vacuum bildades. Cylindern hölls hela tiden varm, den omgavs t.o.m. med en ångmantel. Kondenseringskärlet eller kondensorn, kombinerades med en luftpump för utsugning av den luft som annars skulle hindra att ett effektivt vacuum uppstod. Patent uttogs 1765 på denna första av James Watt's stora uppfinningar. Maskinerna gjordes till en början enkelverkande d.v.s ångan leddes endast in på undersidan av kolven. Det ligger dock nära till hands att göra maskinen dubbelverkande, d.v.s. ånga leds in växelvis på bägge sidor av kolven. Då är det inte längre vikten av pumpstängerna som drar upp kolven, utan kolvstången som skjuter upp sin ände av balansbommen. Kolvstångens övre ände måste då styras i sin rörelse så att den går rakt. Detta problem ledde till att Watt uppfann den av länkstänger bestående parallellogrammekanism som förbinder kolvstången med balansbommen. Trots att denna uppfinning inte på långt när fick samma betydelse för ångmaskinstekniken som den separata kondensorn rankade Watt den som sin förnämsta uppfinning. Watt slog sig samman med Matthew Boulton, en verkstadsidkare i Birmingham. Partnerskapet medförde stora marknadsframgångar. Maskinerna hyrdes ut, eller med en modern term, de leasades till kunderna. Den ersättning som Boulton & Watt tog ut var 1/3 av inbesparingen i bränslekostnad när man jämförde maskinen med en Newcomenmaskin. Så småningom ledde detta till behovet av klara definitioner och enheten hästkraft kom till. SAMUEL OWEN Ångmaskinhuset med intilliggande hus för ångpannor. Foto: fick cancelirådet A.N. Edelcrantz den svenska regeringens uppdrag att för kronans räkning inköpa två ångmaskiner från England. Han hade även planer för egen räkning varför antalet maskiner blev fyra. Eftersom det i Sverige saknades kunniga maskinuppsättare utverkade Edelcrantz att tillverkaren skulle låta Samuel Owen följa med till Sverige för att sätta upp maskinerna. Owen var född 1774 och hade efter en skiftande bana gått i ångmaskinslära hos James Watt. Det var alltså en mycket skicklig maskinuppsättare som följde med maskinerna till Sverige. Efter att arbetet avslutats återvände han till England Efter en tid köpte Edelcrantz ännu en maskin och kallade därför åter på Owen för att sätta upp även denna maskin. Genom ett missförstånd hade emellertid leverantören sänt en annan montör med maskinen och Owen tog i stället anställning som förste verkmästare vid Bergsunds verkstäder. Owen visade sig vara mycket skicklig i att konstruera och bygga ångmaskiner, valsverk m m startade Owen ett eget företag. Han köpte mark på Kungsholmen där han utvecklade ett gjuteri och mekanisk verkstad med en mycket mångsidig produktion. CYLINDER I TVÅ HALVOR Museets maskin är enkelverkande men dess parallellogrammekanismer visar att den är förberedd för att byggas om till dubbelverkande funktion. Maskinens cylinder är gjuten i två halvor. Av gjuteritekniska skäl måste en sådan cylinder gjutas stående. Cylinderns höjd och andra skäl gjorde att formen måste byggas i en grop som man grävde i gjuterigolvet. De fick då grundvatteninträngning i formgropen. Man gjöt därför två lägre cylindrar som inte krävde så djupa formgropar. Det bar sig emellertid inte bättre än att den övre cylinderhalvan fick 5 mm större diameter än den nedre. Detta gav efter cylinderhalvornas sammanfogning en runt cylindern gående kant som medförde att kolvringen (hamprep infettat med talg) skalades bort på nolltid. Owen rekommenderade då att den skarpa kanten skulle mejslas bort, vilket också skedde. Åtgärden hade god effekt men dessutom så utjämnades cylinderloppet mer och mer genom slitage under de följande årens drift. Vid en maskinrenovering efter några tiotal år konstaterades en klar förbättring eftersom man när maskinen var ny kunde sticka ner hela flata handen mellan kolven och cylinderväggen medan man numera endast kunde få in ett tvådalersstycke. KÄLLOR Law, R.O., The Steam Engine, London Strandh, Sigvard, Maskinen genom tiderna, Göteborg Schütz, Fredrik, Samuel Owen, i Daedalus Ritningar finns i TM's arkiv och i Jernkontorets arkiv. Se även utställningskatalogen C-G Nilsons artikel, Svenska uppfinnare i Maskinhallen. TM

6 ÅNGLOKOMOBIL 1861 MUNKTELLS MEKANISKA VERKSTAD, ESKILSTUNA När ångmaskinen utvecklades från att ha varit en stor och tung pjäs började den komma in på nya användningsområden. Undan för undan upptäcktes fördelarna med ångdrift framför hästvandringar, vattenhjul och vindturbiner. Snart upptäckte man, att en flyttbar ångmaskin, i form av en komplett enhet med panna och allt, var mycket användbar. Så föddes ånglokomobilen. En pådrivande faktor var den framväxande rationaliseringen av jordbruket. Bl.a. blev ånglokomobilen ett överlägset alternativ till hästvandringen, då den gamla handtröskningen ersattes av maskintröskning. Bönderna, som oftast arrenderade sina gårdar, kunde inte var och en skaffa tröskverk och lokomobil. Det ankom på herrgården att göra. Likaså uppträdde nu lokomobildrivna sågverk. Dessa försågs så småningom med egna, stationära ångmaskiner, som påminde om de flyttbara lokomobilerna. Visserligen fick pannan ett omgivande murverk, men cylindern/cylindrarna var monterade på ångpannan. Ångmaskinstypen kom därför att kallas lokomobilmaskin. Dessa så småningom allt större maskiner ledde till begreppet ångsåg. Man fick nu frihet att anlägga sågverk, även där vatten saknades som drivkraft. Lokomobilens föregångare, den flyttbara ångmaskinen (med sin ångpanna), konstruerades redan 1812 av engelsmannen Richard Trevithick. Det dröjde dock ända till 1840-talet innan bruket av lokomobiler började sprida sig. Munktells i Eskilstuna blev den ledande tillverkaren i Sverige, men därutöver tog ca 25 mekaniska verkstäder upp tillverkning av lokomobiler men då endast i begränsad omfattning. Under perioden tillverkade Munktells lokomobiler av olika modeller. Konkurrensen blev sedan för svår, dels från förbränningsmotordrivna lokomobiler, dels från den allt mera utbredda elektriska driften. KONSTRUKTION OCH FUNKTION Lokomobilen har fyra hjul, och den är avsedd att dras av parhästar. Den har en lokomotivpanna, d.v.s en panna med fyrbox i ena änden och liggande rökgastuber. Tuberna sträcker sig från fyrboxen till sotskåpet i pannans andra ände. Härifrån går rökgaserna upp genom skorstenen, som är fällbar och försedd med en s.k. gnistsläckare. Under pannan finns en stor, lådformad matarvattentank. Före start fylls pannan till rätt nivå, vilken kan avläsas på ett vattenståndsrör på panngaveln. När vattennivån sjunker under drift, matas pannan med hjälp av en ånginjektor (en pump som saknar rörliga delar och drivs av pannans egen ånga). Ångmaskinen är av encylindrig, dubbelverkande typ. Cylindern är monterad på pannans ena sida. Kolvstången saknar tvärstycke men går genom en yttre stödlagerhylsa. Mellan denna och cylindergaveln har kolvstången en tärning med ledtappar för vevstakens gaffelformade ände. Dess andra ände arbetar på en vevtapp som sitter på en förstärkt eker i maskinens remskiva. Ytterligare en vev, som sitter på vevtappens fria ände, ger sliden dess fram- och återgående rörelse. Maskinen har en remdriven centrifugalregulator som håller maskinens varvtal konstant vid varierande belastning. På vevaxelns andra ände sitter svänghjulet innanför transporthjulet för att inte vara till hinder under förflyttning. Ångan tas ut i en dom på pannans överdel, detta för att vara så långt från den bubblande vattenytan som möjligt och därigenom så vattenfri som möjligt. Utblåsningen av ångan sker genom en rörslinga i matarvattentanken, vars innehåll därigenom blir förvärmt. Ångan går därefter till sotskåpet och ut genom skorstenen. Den förbättrar på så sätt skorstensdraget. Lokomobilen ger 8 hk vid ångtrycket 4,5 bar. MUSEETS LOKOMOBIL Lokomobilens förste ägare är okänd, likaså om den bytt ägare flera gånger. Den användes t.o.m och kom sedan tillbaka till tillverkaren. Munktells Mek. Verkstad slogs f.ö. samman med Bolinders Mek Verkstäder 1932 och fortsatte som en del av företaget Bolinder-Munktell. Företaget heter idag Volvo Construction Equipment. B-M skänkte 1937 lokomobilen till Tekniska museet. Blom, Tore, Lokomobiler från Munktells Mekaniska Verkstads AB, Skara Se även utställningskatalogen: C. Bengt Ohlins artikel Munktells var Sveriges första och största tillverkare av lokomobiler och C.G. Nilson Svenska uppfinnare i Maskinhallen. TM

7 ÅNGBRANDSPRUTA 1878 NICHOLS & CO, BURLINGTON, VERMONT, USA I början av 1800-talet hade ångmaskinen utvecklats från att ha varit jättestora, klumpiga maskiner till att bli ganska små och inte alltför tunga. Dessutom ökade deras effekt. De kom därför till användning inom allt fler områden. Ett av dessa var brandskyddet, som dittills varit helt beroende av handsprutor. Dessa var praktiskt taget identiska med de brandsprutor, som använts i ett par tusen år. Man fick nu möjligheten att konstruera brandsprutor, vars pumpar drevs av ångmaskiner. Än så länge behöll man dock hästen som dragare. Ångsprutan revolutionerade brandkårsväsendet, när den introducerades omkring Den första ångsprutan i Sverige inköptes till Göteborg MUSEETS ÅNGSPRUTA Museets spruta tillverkades av Nichols & Co, Burlington, Vermont, USA och inköptes omkring 1878 av Ljusne Mekaniska Verkstad i Hälsingland. På ett underrede för anspänning med två (eller fyra) hästar är ett aggregat uppbyggt som består av ångpanna, dubbelverkande ångmaskin och pump. Ångcylinderns och pumpcylinderns kolvstänger förenas i en rektangulär ram, i vilken en tärning som sitter på balanshjulsaxelns vev löper. Både ångcylindern och pumpen är dubbelverkade. Pumpen suger in vatten via en sugslang och lämnar tryckvatten, via en tryckstötsutjämnande luftklocka, till ett kopplingsstycke, till vilket en brandslang kan kopplas. Pannan är stående med eldstad i botten och rökavgång genom en skorsten på toppen. Den är utrustad med manometer -ångtrycksmätare- och annan armatur. Sprutan har baktill en plattform för den medföljande eldaren. Framför panna och pumpaggregatets luftklocka finns brandkuskens säte. På brandsprutans sidor hänger sugslangar i klykor. Den har en pumpkapacitet av 1800 l/min, vattenstrålen når en höjd av 50 m. p.g.a. brandväsendets konservativa inställning. T.ex. konstruerade svensken John Ericsson redan omkring 1830 i England en brandspruta, men den fick ingen större uppskattning. Så småningom togs konstruktion och tillverkning upp på olika håll i flera länder bl.a. vid John Braithwaite's maskinverkstad i London och även i Tyskland. I Sverige startades tillverkning 1878 vid Ljusne Mekaniska Verkstad, där man kopierade amerikanska sprutor. Museets brandspruta köptes in för detta ändamål. Tillverkningen övertogs 1883 av Ludwigsbergs Mekaniska Verkstad i Stockholm, som kom att tillhöra de internationellt ledande företagen i branschen. Naturligtvis var brandbekämpning ångsprutornas främsta användningsområde, men de visade sig även vara användbara vid katastroflänspumpning i olika sammanhang. Inte förrän på 1930-talet undanträngdes ångbrandsprutorna av motorsprutorna och då hade under perioden tusentals ångsprutor tillverkats. De levde alltså kvar ännu ganska länge efter brandkårens avhästning. Church, W. C., The life of John Ericsson, London Bilaga till TM (Tekniska museets arkiv). TM Utryckning med ångbrandspruta. Illustration ur tysk katalog från Ludwigsbergs Mekaniska Verkstad, UTVECKLING OCH SLUT Utvecklingen av brandsprutan gick trögt 7

8 ÅNGMASKIN FÖR HUSHÅLLSBRUK OMKRING 1880 TYSON, USA Mot slutet av 1880-talet började man i enstaka förmögna hem att använda små ångmaskiner, för att driva de fåtaliga hushållsmaskiner som fanns. Det rörde sig om symaskiner, tvättrummor m.m. Museets exemplar består av en ångpanna på en gjuten trefot med svängda ben och en encylindring ångmaskin med oscillerande cylinder. Ångmaskinen och den apparat som skulle drivas ställdes upp bredvid varandra. Kraften överfördes sedan med en rem, typ rundsnöre av läder. Pannan eldades med en blästerlampa. Maskinen hade troligen en effekt av ca 0,15 hk (100 W). Dessa små maskiner blev knappast någon större försäljningsframgång och detta av tre skäl: 1) Maskinen var ganska svår att sköta, och den blåste ut ånga i rummet där den stod. Detta gav en oangenäm atmosfär i rummet, imma på fönstren och en fuktbeläggning på möblerna. 2) På marknaden fanns ett flertal tillverkare av små varmluftsmaskiner som var betydligt enklare att sköta. 3) Hushållens elektrifiering stod för dörren. Tillverkningen upphörde vid sekelskiftet. MUSEETS EXEMPLAR Första kända ägare var ingenjör Alfred Dahlgren i Karlstad. Sista ägare var fru Helfrid Severin, Karlstad. Den första ägaren hade en mängd originella anordningar. Han lär ha velat driva en svarv med denna ångmaskin. Strandh, Sigvard, Maskinen genom tiderna, Göteborg 1979, s 130. TM Amerikanskt reklamblad för The Tyson small motor. 8

9 ÅNGMASKIN COLIBRI MED UNDERELDAD TUBPANNA 1877 GÖRANSSONS MEKANISKA VERKSTAD, STOCKHOLM Vid 1800-talets mitt började ångslupar att användas för närtransporter av gods och människor. I Stockholm utvecklades en livlig sluptrafik, där både Saltsjön och Mälaren kunde utnyttjas. Till en början användes roddslupar som fördes fram av de beryktade roddarmadammerna. En konkurrent till dessa var vevsluparna, framdrivna av skovelhjul som vevades av passagerarna. Slutligen gjorde ångsluparna entré. I dåtidens Stockholm före spårvagnarnas tillkomst med ett bristfälligt gatunät, var sluptrafiken av stor betydelse och omfattning. Även det välbärgade borgerskapets begynnande intresse för naturupplevelser spelade roll för tillkomsten av ångslupen. I och med ångsluparnas inträde öppnades en ny värld utanför staden, där snart sommarvillorna markerade en ny livsstil. MUSEETS COLIBRIMASKIN Maskinen konstruerades av C. Hagelin och tillverkades 1877 av Göranssons Mek. Verkstad i Stockholm. Det allmänna användningsområdet för sådana små maskiner var som propellermaskin i mindre ångslupar. Museets maskin användes i en slup hemmahörande i Mariefred. Den har alltså gått på Mälaren och varit förskonad från saltvattnets svårare rostangrepp. Det är en 2-cylindrig s.k. tvillingmaskin (två identiskt lika cylindrar) med trunkkolvar (vevstakens övre ände är lagrad på en kolvtapp, som i nutida förbränningsmotorer). Den är försedd med rundslid samt anordning för omkastning av rotationsriktningen. Vevhuset är slutet. Smörjsystemet för vevaxel och vevstakslager (övre och nedre) är av typ plasksmörjning, medan cylindern och sliden smörjs med hjälp av en lubrikator (en smörjapparat som drivs av maskinen). Ångpannan är en undereldad rökrörspanna med 14 tuber, varav några är stagtuber som bidrar till att pannans gavlar ej buktar ut under inverkan av det inre trycket. Pannan har en slags ångdom som är gjuten och sitter på en lucka. Denna skruvas fast över manhålet på pannans rygg. Pannan är vidare försedd med vattenståndsglas, manometer (ångtrycksmätare) och renspluggar. Säkerhetsventil saknas, likaså utblåsningskran. Pannan ligger på ett fundament av plåt som inrymmer eldstad med roster och askrum. Ovanför eldstadsluckan finns ett sotskåp samt rökupptag. Maskinen utvecklade enligt givaren ca 4 hk (3kW). UTKONKURRERADES AV FÖRBRÄNNINGSMOTORER Vid och strax efter sekelskiftet började de mindre ångmaskinerna att utkonkurreras av förbränningsmotorer. Dessförinnan kom dock Colibrimaskiner att tillverkas vid många verkstäder och i ganska stort antal under perioden SISTE ÄGAREN Den som sist ägde maskinen var en hr G. Lundin som hade tryckeri och pappershandel i Mariefred sålde han maskinen till museet för 75 kronor. Han hade tänkt sig att få 125 kronor men gick med på det lägre beloppet. I korrespondens med museet i samband med överlämnandet skrev ägaren: Hela maskineriet var väl fint i flydda tider, men om man komme med det nu, skulle det säkert väcka munterhet. Teknisk Tidskrift årgång Olsson, CeGe och Ekström, Gert, Alla våra ångslupar, Stockholm Bilaga till TM (Tekniska museets arkiv). TM Ångslupen Putte byggdes 1883 av Härnösands Mekaniska Verkstad. Bilden togs en sommarkväll då länsman var på besök, på 1910-talet. 9

Rörelser i mekanismer

Rörelser i mekanismer Innehåll Mekanismer 1. Vad är en mekanism? 2. Rörelser i mekanismer 3. Vanliga komponenter 4. Länk 5. Hävstång 1 6. Hävstång 2 7. Remskiva 1 8. Remskiva 2 9. Kugghjul 10. Snäckhjul 11. Koniskt kugghjul

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt.

HERKULES motorn x 3. En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. HERKULES motorn x 3 En Katrineholms produkt - som kopierades helt utan tukt. När man vid Sandbäckens Verkstäder i Katrineholm började tillverka sin liggande 4 takts motor benämnd Herkules motor var man

Läs mer

Hej och hå ingen tid att förspilla

Hej och hå ingen tid att förspilla Hej och hå ingen tid att förspilla Ingenting kan uträttas utan att energi omvandlas. Därför är våra sätt att använda energi viktiga. I det här kapitlet ser vi på sådan teknik som har som huvudsyfte att

Läs mer

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi.

Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Småskalig vattenkraft är kretsloppsenergi. Våra kraftstationer. Redan på 1500- och 1600-talet byggde man dammar för att ta tillvara på den energi som vattnet kan producera. Idag har Mälarenergi 41 vattenkraftstationer

Läs mer

Sveriges elektrifiering

Sveriges elektrifiering Sveriges elektrifiering - grunden för vårt moderna samhälle Carl Johan Wallnerström, Kungliga Tekniska högskolan 1999 (en uppgift i kursen 2E1111 Teknikinformation med elektriska mätningar) I Sverige är

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

Durgo Luftningsventiler

Durgo Luftningsventiler Durgo Luftningsventiler Luftningsventilens funktion Avloppsventilationens uppgift är att släppa in luft för att utjämna det undertryck som kan uppstå när vätska strömmar i ledningarna. Annars finns det

Läs mer

Var rädd om ryggen! Röj snö med en

Var rädd om ryggen! Röj snö med en Var rädd om ryggen! Röj snö med en snöslunga Kan det verkligen vara skojigt att skotta snö? Ja, absolut! I varje fall om du har investerat i en snöslunga. Sådana finns i många prisklasser från ett par

Läs mer

Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning?

Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning? Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning? Bild tagen av Lukas Ström Rickard Johannson, TE14A Gruppmedlemmar: Rasmus Rynell, Lukas Ström & Niklas Ljusberg.W Om man skulle säga att det finns

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

HÄTTEKVARN NYA RÖRSTRANDSKVARNEN STORA TISAN 1750 KUNGLIGA MODELLKAMMAREN

HÄTTEKVARN NYA RÖRSTRANDSKVARNEN STORA TISAN 1750 KUNGLIGA MODELLKAMMAREN VINDKRAFT HÄTTEKVARN NYA RÖRSTRANDSKVARNEN STORA TISAN 1750 KUNGLIGA MODELLKAMMAREN Utmärkande för s.k. hättekvarnar är, att den övre delen, hättan, är vridbar för att kunna riktas in mot vinden. Modellen

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Kraft, tryck och rörelse

Kraft, tryck och rörelse Kraft, tryck och rörelse Kraft En kraft kan ändra form, fart och rörelseriktning hos föremål. Kraft mäts i Newton, N. Enheten är uppkallad efter fysikern Isaac Newton som levde på 1600- talet. 1 N är ungefär

Läs mer

Berättelsen om AutoChemist Del 6: Utvecklat svar på intervjufråga 3, kapitel 4:1 Av: Ingmar Jungner

Berättelsen om AutoChemist Del 6: Utvecklat svar på intervjufråga 3, kapitel 4:1 Av: Ingmar Jungner Berättelsen om AutoChemist Del 6: Utvecklat svar på intervjufråga 3, kapitel 4:1 Av: Ingmar Jungner Kapitel 4: Etapp 3:4. Utvecklandet av massanalysatorn AutoChemist den första automatiserade blodanalysanläggningen

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Transformera Transportera Att lagra Kontrollera/styra/reglera Kilen skruven lutande planet LUTANDE PLANET KILEN

Transformera Transportera Att lagra Kontrollera/styra/reglera Kilen skruven lutande planet LUTANDE PLANET KILEN De enkla maskinerna Teknik är en sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

2014-09-23. Löpande bandet. Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack. Maskiningenjör - Halmstad högskola

2014-09-23. Löpande bandet. Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack. Maskiningenjör - Halmstad högskola 2014-09-23 Löpande bandet Christian Wikman, Jakob Lagerwall, Tobias Schack Maskiningenjör - Halmstad högskola Innehåll Bakgrund... 1 Löpande bandets funktion... 2 Personerna bakom innovationen... 3 Innovationens

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt The true story of Stored Force by O. Tedenstig 2007 Abstrakt Stored Force är ett begrepp som myntades på FACIT i samband med marknadsföring och reklam för de populära kontors- och industriskrivarna 4540-44.

Läs mer

M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN

M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN 18 4 2013 M-B Journalen W123 19 M-B JOURNALEN 4 2013 W123 123-serien är den mest sålda i Mercedeshistorien med sina nästan 2,7 miljoner

Läs mer

Av: Sven & Andrew 9E

Av: Sven & Andrew 9E Av: Sven & Andrew 9E Telefonens utveckling Antonio Meucci Antonio Meucci uppfann omkring 1849 telefonen, som han kunde ha mellan sovrummet och kontoret eftersom att han fru inte kunde röra sig. Den presenterades

Läs mer

Cykelns utveckling 1

Cykelns utveckling 1 Cykeln 1. Cykelns historia De första cyklarna kom i slutet av 1700-talet Ordet cykel kommer från franskans bicycle Tidiga idéer om cyklar med 3-5 hjul fanns lyckades aldrig Cykelns föregångare en sparkcykel

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

FACITS RÄKNESNURRA SOM BLEV EN VÄRLDSARTIKEL Göran Arvidsson

FACITS RÄKNESNURRA SOM BLEV EN VÄRLDSARTIKEL Göran Arvidsson FACITS RÄKNESNURRA SOM BLEV EN VÄRLDSARTIKEL Göran Arvidsson Brukskultur Åtvidaberg 2002 Facits räknesnurra som blev en världsartikel Göran Arvidsson AB Åtvidabergs Industrier inledde i början av 1930-talet

Läs mer

UTVÄRDERING AV AIR STARS VENTILATIONSSYSTEM VID VATTENFALL UTVECKLING

UTVÄRDERING AV AIR STARS VENTILATIONSSYSTEM VID VATTENFALL UTVECKLING UTVÄRDERING AV AIR STARS VENTILATIONSSYSTEM VID VATTENFALL UTVECKLING Av Calle Norberg, tidigare chef Vattenfall Utveckling Älvkarleby Bakgrund Jag heter Calle Norberg och är civilingenjör med inriktning

Läs mer

En lässtol i Upplandsmuseets samling

En lässtol i Upplandsmuseets samling En lässtol i Upplandsmuseets samling Ronnie Carlsson I årsboken Uppland 2007 publicerade undertecknad en kort artikel om Linnés s k plugghäst, dvs den lässtol med inventarienummer UU5121 i Uppsala universitets

Läs mer

Gaselle Combi ved/pelletspanna

Gaselle Combi ved/pelletspanna Gaselle Combi ved/pelletspanna Svenskmonterade, fläktstyrda vedpannor Hög verkningsgrad och låg miljöpåverkan Gaselle HT är en renodlad vedpanna som är konstruerad för att eldas mot ackumulatortank. För

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally.

Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. 1 Rapport av utredningen om Volvo 240 i rally. Bakgrund: Sedan senare hälften av 2000-talet har det gradvis blivit en förändring av användandet av Volvo 240 inom rally. Tidigare från slutet av 1970-talet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Historien om och kring ett nyrenoverat HPD-lok

Historien om och kring ett nyrenoverat HPD-lok Historien om och kring ett nyrenoverat HPD-lok I skriften Industrilok i Östergötland kan man under rubriken Stora Aleryd se en bild på och läsa om torvmosseloket på Hög- eller Klintamossen som ligger i

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG IDÉSIDOR - PACKSTATIONER/KARTONVIKARE M.M. Handfixturer FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG enkelt...ring Bloms! f ö r arbetsplatsfö rslag ring Bloms 033-15 70 75 19 IDÉSIDOR PACKSTATIONER, KARTONGVIKARE M.M.

Läs mer

3. Kartläggning av kundens röst

3. Kartläggning av kundens röst 3. Kartläggning av kundens röst 3.1 Kartlägg användarens röst Två kundundersökningar utfördes i Göteborg för att kunna identifiera sådana krav som inte ABAS Protect AB redan har identifierats och för att

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR

VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR VEDOLUX ROBUSTA MILJÖVÄNLIGA VEDPANNOR SVENSKTILLVERKADE VEDOLUX Att elda med ved är det absolut billigaste sättet att värma sitt hus. Med Vedolux Lambda-serien blir det billigare och enklare än någonsin.

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

Benämningar och attityder

Benämningar och attityder Benämningar och attityder Benämningar på den grupp som idag kallas människor med funktionsnedsättning På 1800-talet och tidigare benämndes människor med funktionsnedsättningar som idioter. Detta syns tydligt

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

OMTUBNING AV ÅNGPANNA VINTERN 2014-2015

OMTUBNING AV ÅNGPANNA VINTERN 2014-2015 OMTUBNING AV ÅNGPANNA VINTERN 2014-2015 Ångfartyget RUNN EKONOMISKA FÖRENINGEN BARKENS ÅNGBÅTAR Hösten 2014 vid årets sista planerade tur gick en av tuberna i ångpannan läck under påeldning. Det beslutades

Läs mer

02-03. Modern formgivning. Nya bras- och brasbakugnsmodeller 2002

02-03. Modern formgivning. Nya bras- och brasbakugnsmodeller 2002 02-03 Modern formgivning Nya bras- och brasbakugnsmodeller 2002 Världsklassig design för vardagen I Tulikivis nya modeller förenas toppdesign med de senaste tekniska lösningarna för eldstäder. I broschyren

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Flygplanens utveckling Det första uppgifter om ritningar och flygförsök var av Ibn Firnasi det islamska Spanien år 875. I Europa skissade Leonardo Da Vinci på de första

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén 14 Jag har tänkt på det mycket. Varför är jag så arg? Det är svårt att ändra på, men jag har faktiskt mjuknat med åren. Ja, inte är den särskilt cool,

Läs mer

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22

INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING VIADRUS U22 1. VÄRMEPANNAN VIADRUS U 22 (Läses innan pannan ställes på plats) V I ADR US U22 är en gjutjärnspanna med överf örbränning för f lytande och f asta bränslen:

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20 1 Priser pooler 2014 Ett standardpoolpaket innehåller: Poolstomme av HD polyeten med 40 års garanti. Bottenmall/matta i skala 1:1 för bygghjälp och poollinerunderlag, gäller ej rund och basic rektangulär.

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND

Bohuspannan 20 kw. Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning. Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND STEM projekt P11144-2 Bohuspannan 20 kw Första enligt BBR och BFS miljögodkända Varmluftpannan för vedeldning Stjärnas Energiprodukter Ottestala 5759 472 93 SVANESUND 0ktober 2000 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad skulle du vilja uppfinna?

Vad skulle du vilja uppfinna? Vad skulle du vilja uppfinna? Bakgrund Alfred Nobel var en mångsidig man. Han var kemist och uppfinnare, skrev pjäser och dikter, drev företag och öppnade fabriker. Han kunde flera språk och var ofta på

Läs mer

Introduktion av mjukglass maskiner från GWIN of Sweden

Introduktion av mjukglass maskiner från GWIN of Sweden Introduktion av mjukglass maskiner från GWIN of Sweden Ny affärsmöjlighet, som du inte har råd att missa Specialerbjudande: 20 kartonger mjukglass mix utan extra kostnad! www.gwin.se 2 Äntligen en mjukglass

Läs mer

Vad gömmer sig det bestämmer du!

Vad gömmer sig det bestämmer du! 1 (5) Vad gömmer sig det bestämmer du! Utifrån en rektangulär låda får eleverna konstruera något som rör sig med hjälp av pneumatik. Kanske blir det ett monster som gömmer sig i en grotta eller en figur

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring

SPANJOLETTER. Sidkolv - Ändkolv - Överföring SPANJOLETTER Spanjoletter - konstr onstruktion Kantskena - Kolvstång - Låshus Sidkolv - Ändkolv - Överföring Välj rätt spanjolett Monteringsex. Monteringsex. Säkerhetshandtag - enkel båge Monteringsex.

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer