FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT"

Transkript

1 Sida (70) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT Sida. INLEDNING..... Allmänt..... Anvisningens utformning Bakgrund Definitioner Tillämpning Ansvarig utgivare...4. FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD Allmänt Indelning GRUNDSTANDARD Allmänt Registreringsbeteckningar Dokumentation GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Allmänt Kopplingsmateriel - registreringsbeteckningar Allmänt Prefix (Nivå ) Ställbeteckningar (Nivå ) Fältbeteckningar (Nivå 3) Beteckningar på Panel (Nivå 4) Beteckningar på Delpanel (Nivå 5) Beteckningar på Punkt (Nivå 6) Spridningsplint Kabelmateriel Kopplings-/inkopplingsadress DOKUMENTERING Allmänt Dokumentsystematik Dokumentöversikt Dokumentutformning Allmänt Allmän orientering om anläggningsdokumentationen Fastighetsnät, nätschema Monteringsritning Kanalisation, situationsritning (utomhus) Kanalisation, installationsritning (inomhus) Fastighetsnät, installationsritning Fastighetsnät, placeringsritning Ställförteckning Fastighetsnät, apparatlista Förbindningstabell kabel (enligt försvarsstandard) Disponeringsritning Panelkort Plintkort Förbindningstabell/kopplingskort (enligt Svensk Standard) Korskopplingstabell MÄRKNING REFERENSER...69 Bilaga. Registreringsbeteckningar, jämförelse med DALF.

2 Anläggningsbyrån Sida (70) INLEDNING. INLEDNING.. Allmänt Denna "Anvisning Registreringsystem för fastighetsnät" innehåller styrande riktlinjer för registrering av fastighetsnät inom Försvarsmakten (FM). Den skall vara ett underlag vid projektering, installation, vidmakthållande och utbildning. Anvisningen innehåller de grundläggande riktlinjer för registrering, dokumentering och märkning som gäller vid nyinstallation av fastighetsnät. Grundstandarden framgår av kapitel 3. För att anvisningen skall kunna utnyttjas även vid dokumentationen av många befintliga anläggningar, beskrivs också möjligheter till anpassningar för att kunna hantera huvuddelen av dessas dokumentation. Vid utökning/dokumentation/upprättning av en befintlig anläggning får man bedöma från fall till fall om standardutförandet skall tillämpas helt eller delvis och i vilken omfattning det eventuellt måste anpassas. Riktlinjerna är för närvarande begränsade till att omfatta fasta installationer av passiva nätdelar. Anvisningen innehåller alltså för närvarande inte riktlinjer för registrering etc. av de transmissions- och logiska trafiknät som utnyttjar det generella fastighetsnätet. Det finns ett antal sådana, ex.vis. LAN, nätanslutningssystem, abonnentsystem, som kännetecknas av att de alla är sinsemellan olika och därigenom för med sig helt olika dokumentationsbehov. Principer för dessa får för närvarande utvecklas inom respektive teknikområde. Denna anvisning bygger på Svensk Standard (se kapitel 7, Referenser), dock finns vissa skillnader som måst göras för att förenkla och förtydliga och som grundas på hänsyn till FM krav avseende ensade dokumentationsprinciper, ensat installationssätt, säkerhet och underhåll. De avsteg som gjorts består huvudsakligen i att handskrivna blanketter ej används samt att registreringsbeteckningarna anpassats till aktuell modern materiel. Kapitel innehåller en övergripande orientering om uppbyggnaden av generella fastighetsnät. För detaljerade uppgifter om det praktiska utförandet hänvisas till övriga avsnitt i Anvisning Lokala nät)", som ingår i M CD POINT. Vid utvecklingen av föreliggande anvisningen har kontakt upprätthållits med projekt DALF (Dokumentation Av Lokala Förbindningar), som har till uppgift att utveckla ett informationssystem för teledokumentationer att utnyttjas inom Försvarsmakten. I bilaga görs en jämförelse mellan uppgifter om befintlighet i DALF och registreringsbeteckningar enligt denna handbok. Fastighetsnät dokumenterade enligt denna handbok passar alltså väl in i det planerade systemet.

3 Anläggningsbyrån Sida 3 (70) INLEDNING.. Anvisningens utformning.3. Bakgrund Anvisningen består av 7 kapitel. Kapitel, INLEDNING innehåller information om handboken - syfte, utformning, bakgrund, övergripande definitioner, tillämpning och utgivare. Kapitel, FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD ger en bild över hur fastighetsnät byggs upp, för att öka förståelsen av det som skall registreras. Kapitel 3, GRUNDSTANDARD innehåller de grundläggande reglerna för registreringen. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt, ett som beskriver registreringsbeteckningarnas uppbyggnad och ett som ger riktlinjerna för dokumentationen. I kapitel 4, GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING utvecklas registreringsbeteckningarna i detalj. Kapitlet innehåller utöver förtydliganden även underlag för anpassningar av befintliga dokumentationer. Kapitel 5, DOKUMENTERING innehåller detaljerade anvisningar för hur dokumentationen skall byggas upp och hur de olika dokumenttyperna skall utformas. I kapitel 6, MÄRKNING framgår riktlinjer för hur materielen skall märkas. Den aktuella materielen omfattar: Ställ, fält, paneler, uttag, kablar m.m. I kapitel 7, REFERENSER slutligen är förtecknade tillämpliga handböcker, standarder etc. bl.a. den svenska standardserien "Registreringssystem för interna tele- och datanät" samt "Dokumentation - Framställning av dokument för användning inom elektrotekniken". Dokumenteringen av elektriska signalers framföring i försvarets anläggningar har hittills skett på ett antal olika sätt beroende på anläggningstyp, typ av kommunikationssystem samt hur upphandlingen har gått till. Även inom en och samma anläggning kan dokumenteringen ha utförts enligt olika principer. För krigsanläggningar (befästningar) används fortfarande en modell, den s.k. C-kortsprincipen, som härstammar från mitten av 60-talet, då LME tog fram och utvecklade ett system för registrering för de nya Stril 60- anläggningarna (lfc och rrgc). Detta bildade grund för en fortsatt utveckling som till i dag omfattar c:a 300 korttyper. De ingående korten innehåller i princip en blockschemaliknande presentation av förbindelsers framföring i anläggningar, d.v.s. de beskriver i huvudsak logiska nät. Även interna tele- och datanät dokumenteras på detta sätt på denna kategori av anläggningar. Forts.

4 Anläggningsbyrån Sida 4 (70) INLEDNING.4. Definitioner.5. Tillämpning.6. Ansvarig utgivare För interna tele- och datanät (fastighetsnät, lokalnät) har under samma tid utvecklats en svensk standard (översikt SS första utgåvan ), som har fått starkt genomslag vid dokumenteringen av civila anläggningar där den normalt täcker hela dokumentationsbehovet för den totala teleinstallationen. I olika anpassningsformer används den vid flera typer av försvarsanläggningar, t.ex. flygbaser, flottiljer, regementen. En nackdel för försvarets vidkommande är att den inte rakt av är tilllämplig för en försvarsanläggning i sin helhet. Begränsat till de anläggningsdelar som utgör interna tele- och datanät kan den dock ändå med fördel användas, men det krävs då att tillämpningen anpassas och förtydligas för att försvarets behov skall kunna uppfyllas så att dokumentationen blir likformig och passar in i övergripande system. Riktlinjerna i denna handbok bygger på Svensk Standard och är anpassade och förtydligade med bibehållande av intentionerna i denna. I och med detta uppnås en tydlig och lättförståelig dokumentation som även personal med civil bakgrund inom teleområdet direkt kan tolka. Fastighetsnät är ett generellt kabelnät med erforderliga anslutnings- och kopplingsdon för data- och telekommunikation inom ett geografiskt begränsat område. Logiska nät är de nätverk som byggs upp med utnyttjande av transmissionsresurser i fastighetsnätet samt aktiv utrustning t.ex. LAN, telenät. Denna handbok (och begreppet fastighetsnät) omfattar inte uppbyggnad av logiska nät och produktval härför. Standarden skall tillämpas vid produktionen av nya anläggningar. Standarden är även lämplig (eventuellt med vissa justeringar) för dokumentation av huvuddelen av i försvarmakten befintliga anläggningar. Vid kompletterings- och ändringsarbeten på befintliga anläggningar avgöres från fall till fall om dokumentationen skall göras om enligt denna handbok och hur anpassning av dokumentationen då skall ske eller om dokumentationen skall ske enligt tidigare använd modell. Försvarets materielverk FMV:KC Ledstöd (MS467). E-post:

5 Anläggningsbyrån Sida 5 (70) FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD. FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD.. Allmänt Nedanstående bild visar principiellt ett fastighetsnät och dess ingående komponenter. Byggnad Byggnad Spridningsnät Våning Spridningsnät Uttag Våning Våning Våningscentral Våning Våningscentral Redundant förbindelse Våning Stamnät Våningscentral Spridningsnät Våning Våningscentral Redundant förbindelse Spridningsnät Stamnät Våningscentral TP Våningscentral Redundant förbindelse Byggnadscentral Byggnadscentral Områdesnät Områdesnät Områdescentral Anm. I nät byggda enligt äldre principer kan andra benämningar förekomma, t.ex. korskopplingsskåp. Definitioner av nätbenämningar framgår av avsnitt.. Indelning. För detaljerad information om fastighetsnätets uppbyggnad, se kap 9 i handbok "EO 674/98 Anvisning för installation och driftsättning av telenät (Anv Teleinst)", som ingår i M CD POINT.

6 TA00 TA00 FÖRSVARETS MATERIELVERK Anläggningsbyrån Sida 6 (70) FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD Nedanstående bild visar ett exempel på (delar av) ett fastighetsnät med de ingående komponenter som omfattas av denna handbok. Stamnät Tele UTP Våningsplan Spridningsnät Stamnät Data Hub Dator Telefon Våningscentral Stamnät Tele Stamnät Data Våningsplan Stamnät Tele UTP Spridningsnät Områdesnät - Data Stamnät Data Områdesnät - Tele Hub Dator Telefon Korskopplingsutrustning för anslutning av tele Byggnadscentral Våningscentral Bild - Exempel på del av fastighetsnät

7 Anläggningsbyrån Sida 7 (70) FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD.. Indelning Vanligtvis omfattar fastighetsnätet en juridisk fastighet. Inom försvarsmakten kan fastighetsnätet dock omfatta flera juridiska fastigheter, t.ex. en flygflottilj. Detta nät räknas då som ett sammanhållet nät med en dokumentation och registrering. Ett fastighetsnät delas upp i olika delnät: - områdesnät - stamnät - spridningsnät Områdesnät är det delnät som knyter ihop ett antal byggnader inom ett område t.ex. flottiljområde eller garnision. Stamnät är det delnät som knyter ihop olika delar/våningar inom en byggnad. Spridningsnät knyter arbetsplatsuttag till våningscentral. Det tekniska innehållet i ett fastighetsnät indelas materiel- och funktionsmässigt i: a) fast installation: * kabel, sladdställ: - matarledning - områdeskabel - spridningsledning - stamkabel - anslutningsledning - spridningskabel * kopplingsmateriel: - kopplingspanel (kk-panel) - kopplingsbox (kk-box) - skarvenhet - kopplingsplint - spridningsplint - anslutningsplint - uttagsdon b) korskopplingar För detaljerade uppgifter om det praktiska utförandet hänvisas till övriga avsnitt i Anvisning Lokala nät)", som ingår i M CD POINT.

8 Anläggningsbyrån Sida 8 (70) GRUNDSTANDARD 3. GRUNDSTANDARD 3.. Allmänt 3.. Registreringsbeteckningar Detta kapitel anger dels riktlinjer för uppbyggnaden av registreringsbeteckningar, dels riktlinjer för hur dokumentationen skall utformas. Avvikelser från standardutförandet och förtydliganden behandlas i efterföljande kapitel Allmänt Registreringsbeteckningen byggs upp hierarktiskt med en kombination av bokstäver och siffror som entydigt identifierar adressen till de olika nätdelarna (stativ, paneler, enheter, kablar etc.) enligt nedanstående bild. Streckade uppgifter erfordras normalt inte. Den nivå som inte erfordras utgår. Registreringsbeteckning (Nivå ) Nivå Nivå 3 Nivå 4 (Nivå 5) Nivå 6 (Prefix) Ställ Fält Panel (Delpanel) Punkt (Uttag) Exempel: BA ) Två versala bokstäver enligt Svensk standard 3) Två siffror 4) Två siffror 6) Två ev. tre siffror, i vissa fall följt av tilläggstecken Avvikelser och övriga förtydliganden framgår av avsnitt 4.. I det följande beskrivs de olika nivåerna översiktligt.

9 Anläggningsbyrån Sida 9 (70) GRUNDSTANDARD 3... Prefix (Nivå ) Användning och förtydliganden framgår av avsnitt Ställbeteckningar (Nivå ) Fältbeteckningar (Nivå 3) Beteckningar på Panel (Nivå 4) Ställ är benämning på det utrymme, den lokal eller dylikt som används för teleteknisk utrustning. Ställ kan utgöras av kopplingsstativ (enskilt eller i grupp, ex.vis. Områdescentral, Byggnadscentral, Våningscentral), telecentral, telerum etc. och kan innehålla ett eller flera fält. Ställ betecknas med två versala bokstäver. Avvikelser och förtydliganden framgår av avsnitt Fält utgörs av stativ eller annan begränsad yta/volym för montering av teleteknisk utrustning och/eller don för förbindning och anslutning. Fält numreras (från vänster) med två siffror. Avvikelser och förtydliganden framgår av avsnitt Med Panel avses i detta sammanhang mindre, självständig enhet för placering i fält. Registreringsbeteckningen för Panel (motsv.) utgöres av två siffror som anger materielenhetens placering i höjdled (HE). Avvikelser och förtydliganden framgår av avsnitt Beteckningar på Delpanel (Nivå 5) Beteckningar på Punkt (Nivå 6) Denna nivå erfordras ej normalt. Med Delpanel avses i detta sammanhang mindre, självständig enhet för placering i Panel. Användning, registreringsbeteckningar och förtydliganden framgår av avsnitt Den generella benämningen på nivå 6 är Punkt. Med punkt avses den enskilda kopplingspunkten (motsv.). I generella fastighetsnät används även begreppet uttag på denna nivå. Punkt/uttag betecknas med två siffror + ev. ytterligare ett tecken. Avvikelser och förtydliganden framgår av avsnitt 4..7.

10 Anläggningsbyrån Sida 0 (70) GRUNDSTANDARD 3.3. Dokumentation Allmänt Beroende på vilka dokumentationsprinciper som valts för anläggningen, dokumenteras den fasta installationen i erforderlig omfattning på några eller flera av följande ritningstyper. Följande dokument uppgöres alltid; 3. Allmän orientering om anläggningsdokumentationen 4. Översiktsschema nivå : Fastighetsnät, nätschema Endera av typ 0, eller 3: 0. Kabelförläggningsritningar: Fastighetsnät, installationsritning. Placeringslistor/Placeringsritningar: Fastighetsnät, placeringsritning 3. Placeringslistor/Placeringsritningar: Fastighetsnät, apparatlista. Förbindningstabell/kopplingskort (Avser logiskt nät, upprättas av brukaren) Följande dokument uppgöres vid behov;. Innehållslista. Dokumentlista 7. Monteringsritningar 8. Anordningar för kabelförläggning: Kanalisation, situationsritning 9. Anordningar för kabelförläggning: Kanalisation, installationsritning. Placeringslistor/Placeringsritningar: Ställförteckning 4. Kabellistor 7. Förbindningstabell kabel (enligt försvarsstandard) 8. Disponeringsritningar 9. Signeringsritningar 0. Panelkort. Plintkort Följande dokument uppgöres undantagsvis (när så krävs); 5. Anläggningsstycklista 6. Uppställningsritningar 5. Kabeltabeller 6. Kabelscheman För innehåll i och utformning av uppräknade dokument hänvisas till kapitel 5. För att öka förståelsen för hur dokumenten hänger ihop med materielen har en schematisk illustration tagits fram, se nästa sida.

11 Anläggningsbyrån Sida (70) GRUNDSTANDARD Dokumentsystematik Nedanstående bild visar schematiskt dokumentsystematiken, d.v.s. vilka dokumenttyper som är aktuella för respektive nätdel. 4 Fastighetsnät, nätschema, y) 7 Monteringsritningar, y) 8 Kanalisation, situationsritning, y) 9 Kanalisation, installationsritning, y) 0 Fastighetsnät, installationsritning x) y) Posnumren hänvisar till dokument enligt följande: 3 Fastighetsnät, apparatlista x) y) z) 4 Kabellistor - 7 Förbindningstabell kabel, 5.4. y) 8 Disponeringsritningar, 5.4. y) 0 Panelkort, y) Plintkort, y) Förbindningstabell/kopplingskort, y) x) Fastighetsnät, placeringsritning y) Ställförteckning, y) x) y) = alternativt = se angivet avsnitt senare i denna handbok för detaljerade uppgifter z) = Ritningar för dokumentering av kablar med kabelnummer förekommer inte alltid och alla ritningstyper för dessa är därför inte medtagna. Allmänna ritningstyper som inte skiljer sig från anläggningsdokument i övrigt är inte medtagna (ex. innehållslistor, dokumentlistor, stycklistor, uppställningsritningar etc.). Översiktlig beskrivning av uppräknade dokument återfinns i avsnitt 5.3. Dokumenten inordnas i den tekniska anläggningsdokumentationen enligt ANLDOK-T.

12 Anläggningsbyrån Sida (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING 4. GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING 4.. Allmänt Den dokumentation etc. som tas fram skall ge berörd personal den information som behövs för att kunna planera, installera, komplettera, reparera och trafikalt utnyttja fastighetsnätet. Vid bl.a. felsökning skall den enskilda signalen kunna identifieras och följas i alla punkter där den är åtkomlig för mätning eller omkoppling. I det följande ges riktlinjer för registrering av ingående nätkomponenter. Registreringsbeteckning visar respektive enhets identitet och placering i systemet. Panelposition (Höjdnummer) BA 0 0 Ställbeteckning BA Fältbeteckning BA 0 Panelbeteckning BA 0 04 Delpanel BA 0 0 K Punkt (uttag) BA 0 0 K 03 0 A K W Detalj: Panel med tre delpaneler Bild - Illustration till begreppet registreringsbeteckning.

13 Anläggningsbyrån Sida 3 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING 4.. Kopplingsmateriel - registreringsbeteckningar 4... Allmänt Den fysiska placeringen anges med en strukturerad registreringsbeteckning. Registreringsbeteckningen byggs upp hierarktiskt med en kombination av bokstäver och siffror som entydigt definierar adressen till de olika nätdelarna (stativ, paneler, enheter, kablar etc.) enligt nedanstående bild. Streckade uppgifter erfordras normalt inte. Den nivå som inte erfordras utgår. De olika nivåerna skiljs åt med mellanslag, med undantag för mellan Nivå och Nivå. Mellanslag får utelämnas mellan bokstavs- och sifferbeteckning om risk för förväxling inte föreligger, exempel: BA0 0K03. I tabellen anges inom parentes exempel på benämningar som ryms inom respektive begrepp. Registreringsbeteckning ) / ) 3) 4) 5) 6) Nivå Nivå Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Prefix (Anläggning) (Anl.del) (Byggnad) Ställ (Rum) (Utrymme) (Skåp) Fält (Stativ) Panel (Delning) (Höjdnr) Delpanel (Plats i sidled) (Don) Punkt (Klämma) (Klämpar) (Uttag) (Anslutn.- punkt) Exempel (se bild föregående sida): Sth/ BA 0 0 K 03 ) Då förtydligande erfordras kan en teckenkombination sättas allra först i registreringsbeteckningen, t.ex. byggnadsbeteckning ) Två versala bokstäver (i undantagsfall tre) enligt Svensk standard 3) Två eller fyra siffror (anläggningsberoende) 4) Två siffror, i vissa fall följt av tilläggstecken 5) Versal bokstav eller två siffror eventuellt med tilläggstecken 6) Två, ev. tre siffror, i vissa fall följt av tilläggstecken Spridningsplint/uttag ges samma beteckning som den plint i kopplingsstället den är ansluten till, med angivande av ställ fält plint, eventuellt anges även prefix. Exempel (utan prefix) AA 0 7. I förekommande fall anges även punkt. Exempel (utan prefix) AA 0 7.

14 Anläggningsbyrån Sida 4 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING 4... Prefix (Nivå ) Prefix är en uppgift som kan utsättas vid komplexa system för att undvika förväxling. Uppgiften är ej obligatorisk. Prefixet används för att utpeka olika systemdelar, där risken för förväxling annars lätt uppstår. Som exempel kan nämnas områdesdelar inom en flygflottilj eller olika installationsplatser i ett geografiskt spritt nät där samma centralbeteckningar använts i olika (geografiskt skilda men logiskt sammankopplade) anläggningar som FMV-LAN och dylikt Ställbeteckningar (Nivå ) Ställ är benämning på det utrymme, den lokal eller dylikt som används för teleteknisk utrustning. Ställ kan utgöras av kopplingsstativ (enskilt eller i grupp, ex.vis. Områdescentral, Byggnadscentral, Våningscentral), telecentral, telerum etc. och kan innehålla ett eller flera fält. Anm. Ett rum kan innehålla flera ställ, om anläggningens komplexitet motiverar detta. Det är då mycket viktigt att tydlig märkning utföres så att det klart framgår vilka delar som tillhör respektive ställ. Ställbeteckning skall vara unik i anläggningen, varför det är viktigt att det finns en ansvarig som koordinerar ställbeteckningar och ser till att dubbleringar inte uppkommer. I det fall flera anläggningar med överlappande ställbeteckningar kopplas samman är det lämpligt att skilja ställen åt med användande av prefix (se avsnitt 4..). Ställ betecknas med två versala bokstäver i kombinationer hämtade ur nedanstående tabell. Ställbeteckning bör väljas på ett sätt som framstår som logiskt i aktuell anläggning, t.ex. Ställ AA-AZ i byggnad A eller. AA BA CA DA EA FA HA JA KA LA MA NA PA RA SA TA WA XA YA ZA AB BB CB DB EB FB HB JB KB LB MB NB PB RB SB TB WB XB YB ZB AC BC CC DC EC FC HC JC KC LC MC NC PC RC SC TC WC XC YC ZC AD BD CD DD ED FD HD JD KD LD MD ND PD RD SD TD WD XD YD ZD AE BE CE DE EE FE HE JE KE LE ME NE PE RE SE TE WE XE YE ZE AF BF CF DF EF FF HF JF KF LF MF NF PF RF SF TF WF XF YF ZF AH BH CH DH EH FH HH JH KH LH MH NH PH RH SH TH WH XH YH ZH AJ BJ CJ DJ EJ FJ HJ JJ KJ LJ MJ NJ PJ RJ SJ TJ WJ XJ YJ ZJ AK BK CK DK EK FK HK JK KK LK MK NK PK RK SK TK WK XK YK ZK AL BL CL DL EL FL HL JL KL LL ML NL PL RL SL TL WL XL YL ZL AM BM CM DM EM FM HM JM KM LM MM NM PM RM SM TM WM XM YM ZM AN BN CN DN EN FN HN JN KN LN MN NN PN RN SN TN WN XN YN ZN AP BP CP DP EP FP HP JP KP LP MP NP PP RP SP TP WP XP YP ZP AR BR CR DR ER FR HR JR KR LR MR NR PR RR SR TR WR XR YR ZR AS BS CS DS ES FS HS JS KS LS MS NS PS RS SS TS WS XS YS ZS AT BT CT DT ET FT HT JT KT LT MT NT PT RT ST TT WT XT YT ZT AW BW CW DW EW FW HW JW KW LW MW NW PW RW SW TW WW XW YW ZW AX BX CX DX EX FX HX JX KX LX MX NX PX RX SX TX WX XX YX ZX AY BY CY DY EY FY HY JY KY LY MY NY PY RY SY TY WY XY YY ZY AZ BZ CZ DZ EZ FZ HZ JZ KZ LZ MZ NZ PZ RZ SZ TZ WZ XZ YZ ZZ Tabell - Ställbeteckningar

15 Anläggningsbyrån Sida 5 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Beteckningar bör väljas så att de ger upplysning om ingående nätkomponenters placering i anläggningen. Vid anläggning utan, eller med endast en områdescentral, så rekommenderas första bokstaven för beteckning av hus eller schakt. Andra bokstaven betecknar i princip tillkomstordning av ställ, varför det inte kan användas som 00%-igt säker upplysning om våningsplan eller motsvarande. Där så är lämpligt kan det andra tecknet användas för beteckning av plan (nivå) med utgångspunkt från lägsta plan. Vid anläggning med fler områdescentraler (el. noder), så rekommenderas att dela upp tabellen (bokstavskombinationerna) i lika många sammanhängande delar och ge områdescentralerna den första beteckningen i sin grupp. Aktuell uppdelning och principer måste tydligt dokumenteras i anläggningsdokumentationen. Notera att detta avsnitt endast är aktuellt i det fall anläggningens komplexitet innebär krav på ytterligare uppdelning och att detta då skall göras med respektive anläggnings behov som ledstjärna. Nedan visas ett exempel där beteckningarna delats upp i fyra lika stora delar. Beteckningar markerade med fetstil har valts för de fyra områdescentralerna. Område Område Område 3 Område 4 AA BA - - EA FA MA TA AB AZ EZ LZ SZ ZZ Vid mycket komplexa anläggningar (t.ex. fler än 400 ställ, eller då behovet uppstår av andra skäl) kan även beteckningar med tre versala bokstäver användas. Om anläggningens storlek eller komplexitet kräver beteckningar med tre bokstäver, skall beteckningarna väljas med omsorg för att verkligen utnyttja möjligheten att tydliggöra nätstrukturen. Det är då mycket viktigt att skapa och dokumentera en tydlig princip för ställhierarkin Fältbeteckningar (Nivå 3) Fält utgörs av stativ eller annan begränsad yta/volym för montering av teleteknisk utrustning och/eller don för förbindning och anslutning. Fält numreras enligt ettdera av följande alternativ. Om inte annat krävs väljs alternativ (normalutförande). Forts.

16 Anläggningsbyrån Sida 6 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Alt., I utrymme där materielen för fastighetsnät utgör den större delen Fält numreras (från vänster) med två siffror, från 0 och uppåt. Exempel Alt., se bild nedan. Ställ AA Fält 0 Fält 0 Fält 03 Ställ sett ovanifrån Alt., I utrymme där materielen för fastighetsnät utgör den mindre delen, eller i äldre anläggningar dokumenterade enligt denna princip Fält numreras med fyra siffror. De två första siffrorna anger i vilken (stativ-)rad som fältet är placerat, och de två sista siffrorna anger fältets placering i stativraden. Stativraderna längs väggarna numreras medurs med 0-04 med början vid väggen med entrédörr som alltså numreras 0. Stativraderna fritt på golvet numreras från och uppåt, med början från raden närmast den vägg varifrån utbyggnad skett. Fältets placering i stativrad vid vägg numreras från vänster till höger. Fältets placering i stativrad fritt på golvet numreras med början från den plats varifrån utbyggnad skett. Numrering av fält som utgöres av stativ eller annan begränsad yta/volym sker från 0 och uppåt. Exempel Alt., se bild nedan. Ställ AA 0 -vägg Fält 00 Fält 00 Fält 003 Fält vägg 04 -vägg Fält 303 Fält 03 Fält 03 Fält 00 Fält 30 Fält 30 Fält 0 Fält 0 Ställ sett ovanifrån Fält 0 Fält vägg Fält 030 Fält 030 Under golv = 08-vägg Tak = 09-vägg

17 Anläggningsbyrån Sida 7 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Beteckningar på Panel (Nivå 4) Med Panel avses i detta sammanhang mindre, självständig enhet för placering i fält. Registreringsbeteckningen för Panel (motsv.) utgöres av två siffror som anger materielenhetens placering i höjdled. Följande gäller för 9 -stativ: Panelposition (Höjdnummer) 0 04 Panelbeteckning AA 0 04 om detta är fält AA 0 Panel utgörs av en fullbred panel i fältet. Panel kan ha olika höjd dock minst en HE (=44,45 mm=u enl. SS IEC 97). Panel betecknas med höjdnumret d.v.s. den position panelens övre kant har i fältet. Höjdnumret anges med två siffror som är HE-nummer räknat uppifrån med start med nr 0. Förtydligande för plintsystem LSA med horisontell montering av plintar Se nästa sida.

18 Anläggningsbyrån Sida 8 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Förtydligande för plintsystem LSA med horisontell montering av plintar Varje lodrät rad med plintar utgör ett fält som ges eget fältnummer. Fältet blir i detta fall smalare än normalt. Plintarna i varje fält numreras med ett tvåsiffrigt höjdnummer per 0-parsplint, med början uppifrån, se nedanstående bild. 4 4 AA AA ab För andra typer av stativ/monteringsutrustningar gäller: Panel betecknas med nummer enligt befintlig märkning om sådan föreligger. I annat fall betecknas panel med höjdnummer, så lika som möjligt enligt grundprincipen. Monteringsritning som visar var enheten är placerad skall göras så snart avvikelse från ovanstående standard görs. Anm. I arvet förekommer dessutom ett stort antal andra modeller för hur panelbeteckningar har utförts. Vid åtgärder i en anläggning är det därför viktigt att, innan arbete påbörjas, ta reda på vilken modell som har använts tidigare och besluta hur en eventuell anpassning skall genomföras samt att dokumentera gällande principer.

19 Anläggningsbyrån Sida 9 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Beteckningar på Delpanel (Nivå 5) Denna nivå erfordras normalt inte. Med Delpanel avses i detta sammanhang mindre, självständig enhet för placering i Panel. Flera delpaneler kan betraktas som hel Panel under förutsättning att entydiga beteckningar finns i nivå 6 (numrering löpande över hela panelens alla delpaneler). Registreringsbeteckningen för Delpanel (motsv.) utgöres av en versal bokstav alternativt två siffror (ev. med tilläggstecken) som anger materielenhetens placering i sidled inom överordnad enhet. Val av beteckning är beroende av materieltyp. Utgöres delpanelen av odelbar plint så anges beteckningen med två siffror som är ordningsnummer räknat från vänster med start med nr 0. Inkopplingsenhet LSA har t.ex. plats för 0 plintar som numreras 0-0. I övriga fall anges beteckningen med en versal bokstav som anger delpanelens vänsterkant enligt följande indelning ( sidenhet=se=,5 mm) ABCDEFHJKLMNPRSTWXYZ Exempel Fält BA 0: Delpanel BA 0 0 K Punkt (uttag) BA 0 0 K 03 0 A K W Detalj: Panel med tre delpaneler Forts.

20 Anläggningsbyrån Sida 0 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING För plintsystem LSA med horisontell montering av plintar saknas denna nivå i registreringsbeteckningen annat än om plintblocken monterats sida vid sida som del i ett (bredare) normalfält, då de måste betraktas som delpaneler. Exempel, se nedan. Exempel - plintsystem LSA med horisontell montering av plintar: DA DA 03 04C DA 03 04K

21 Anläggningsbyrån Sida (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Beteckningar på Punkt (Nivå 6) Den generella benämningen på nivå 6 är Punkt. Med punkt avses den enskilda kopplingspunkten (motsv.). I generella fastighetsnät används även begreppet uttag på denna nivå. Normalt används RJ-45-don respektive optodon SC-Duplex. För RJ-45 gäller att ett uttag är en Punkt. För de i uttaget ingående 8 ledarna är inkopplingen standardiserad och lika, varför ingen detaljerad registrering utförs. Optodon SC-Duplex betraktas som ett uttag (punkt)och förses med en beteckning. Optodon av typ ST, SMA och FC/PC betraktas som en punkt per uttagsdon. En förbindelse kräver därför två uttag, som skrivs 0/0. Partbenämningar av typen A, B, R, T etc. skall undvikas. På kopplingsplint som är avsedd för parledning numreras kopplingspunkterna tvåsiffrigt parvis i tur och ordning med 0 och uppåt. Enskild numrering av kopplingspunkt, ex.vis 0a, 0b etc. får göras om tydligheten så kräver, men skall undvikas. På kopplingsplint avsedd för andra slag av ledningar numreras de enskilda kopplingspunkterna i tur och ordning 0, 0, 03 etc. För andra slag av kopplingspunkter gäller att de betecknas med nummer enligt befintlig märkning om sådan föreligger. I annat fall numreras uttagen radvis med början i övre vänstra hörnet. Uttagen numreras med två siffror från 0. Om så krävs kan ytterligare en siffra tillföras. Exempel Fält BA 0: Punkt (uttag) BA Detalj: Panel med tio uttag

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Dokumentering i Fast och Mobil miljö. Riktlinjer och rekommendationer

Dokumentering i Fast och Mobil miljö. Riktlinjer och rekommendationer 2004-04-30 Sida 1 (21) INLEDNING...2 OLIKA TYPER AV ANLÄGGNINGAR OCH OLIKA TYPER AV DOKUMENTATIONSBEHOV...2 Syfte med dokumentation...2 Kostnader...2 PRODUKTION...3 PRODUKTION AV ANLÄGGNING...3 Flygbas/Flygflottilj...4

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur 2015-01-20 Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur Innehåll 1. Begrepp - Nättopologi... 3 2. Begrepp - Nod, Site och Punkt... 4 3. Begrepp - Kanalisation... 4 4. Begrepp - Kabelnät... 5 5.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR

PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NT, Nätteknik VÅR BETECKNING TR09-07 DATUM SAMRÅD 2009-03-16 NI, SB TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C PASSERSYSTEM - FÖR SVENSKA KRAFTNÄTS ANLÄGGNINGAR Inledning

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor>

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor> Emacs Lathund Johan Sandén 1 Emacs lathund "C-x" nedan betyder att man ska hålla ned Ctrl-tangenten och sedan trycka på tangenten "x". M- nedan betyder att man ska hålla ned den s.k. "meta"-tangenten

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Konsumentprislista. Rekommenderade priser inkl. moms gällande fr.o.m. 2015-01-01

Konsumentprislista. Rekommenderade priser inkl. moms gällande fr.o.m. 2015-01-01 Konsumentprislista. Rekommenderade priser inkl. moms gällande fr.o.m. 2015-01-01 Duofix fixturer. För wc, tvättställ, urinal och bidé. RSK nr. Artikel nr. Benämning Höjd Bredd inkl. moms 809 76 68 111.342.00.5

Läs mer

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1 61 TEKNISKA DATA BROMSMOTORER TYP FE Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: a) När motorn inkopplas och elektromagneten (8) får spänning, attraheras ankaret (4). Trycket från fjädern (5)

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARETS MATERIELVERK Mobila anläggningar MAA 09010, ALLMÄNT Stativlåda Tillbehör Kabelhållare Stativlåda är benämningen på ett mekaniskt hölje bestående av låda med lock, bärhandtag, gummihörn samt

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk.

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk. Prislista Citan 2015 Typ Skåp Kompakt Motor/Växellåda/ Max.Vridmoment med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Skåp Lång med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Effekt

Läs mer

Ritning nr: Blad Flik Dokument Datum Rev.dat

Ritning nr: Blad Flik Dokument Datum Rev.dat Ritning nr: Blad Flik Dokument Datum Rev.dat E64:60-0010 1 Dokumentlista 09-01-27 09-01-29 E64:60-0010 2 Dokumentlista 09-01-27 09-01-29 E64:60-0190 1 Sektionsförteckning 09-01-27 09-01-27 E64:60-0300

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

FASTIGHETSNÄT LOKALA NÄT (Generellt nät för tele och data)

FASTIGHETSNÄT LOKALA NÄT (Generellt nät för tele och data) 2008-06-01 Sida 1 (59) FASTIGHETSNÄT LOKALA NÄT (Generellt nät för tele och data) Innehållsförteckning ALLMÄNT... 3 DEFINITIONER... 4 PRINCIPER... 5 Begrepp... 5 Generellt fastighetsnät... 7 Grundkoncept...

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

ANLDOK (T och D) Dokumentering i Fast och Mobil miljö - Riktlinjer och rekommendationer

ANLDOK (T och D) Dokumentering i Fast och Mobil miljö - Riktlinjer och rekommendationer 2009-04-01 Sida 1 (43) ANLDOK (T och D) - Revisionshistorik 1.0 Omarbetad ANLDOK-T 1.0.1 Modifierad m.a.p. formalia 2.0 Omarbetad m.a.p. sammanslagning av ANLDOK-T och ANLDOK-D 2.1 Modifierad m.a.p. formalia

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

Innovationer för. morgondagen. Geberit Omega WC-system

Innovationer för. morgondagen. Geberit Omega WC-system Innovationer för morgondagen. Geberit Omega WC-system Låga krav på utrymme, hög flexibilitet. Geberits nya WC-system Omega. Vid montering av en vägghängd WC under ett fönster eller ett lutande tak är cisternens

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver

BOX. Boxarna som samlar alla uttag du behöver BOX Boxarna som samlar alla uttag du behöver De flesta behov löser du själv med våra standardboxar Överallt krävs det uttag kraft, tele, data och signal. Många gånger också på samma ställe. Lösningen är

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Prislista 12 02 01 ZP Serien

Prislista 12 02 01 ZP Serien ZP Serien Tält inkl. 50 mm profilerat alu.stativ, takduk, bärväska med hjul, påse för eventuella väggar, tältlinor och pinnar. Dukmaterial: 100% vattentät, flamskyddad och UV beständig 380 gr. PVC Tältpaket

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE

TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR SvK TR 5:215 VENTILAVLEDARE 14 september 2000 15 VENTILAVLEDARE TEKNISKA RIKTLINJER FÖR KOMPAKTA 400 kv LEDNINGAR 15 VENTILAVLEDARE 2 Innehåll...Sida 15.1 REFERENSER... 3 15.2 OMFATTNING... 4 15.3 ORDFÖRKLARING... 4 Ventilavledare... 4 15.4 BESKRIVNING...4 15.4.1 Allmänt...

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

7. Sampling och rekonstruktion av signaler

7. Sampling och rekonstruktion av signaler Arbetsmaterial 5, Signaler&System I, VT04/E.P. 7. Sampling och rekonstruktion av signaler (Se också Hj 8.1 3, OW 7.1 2) 7.1 Sampling och fouriertransformering Man säger att man samplar en signal x(t) vid

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Ny hemtelefon i elfenbensvitt K W NILSSON, TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, STOCKHOLM

Ny hemtelefon i elfenbensvitt K W NILSSON, TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, STOCKHOLM Ny hemtelefon i elfenbensvitt K W NILSSON, TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON, STOCKHOLM En ny serie hemtelefoner av vägg- och bordapparattyp har från och med år 1951 släppts ut i marknaden av Telefonaktiebolaget

Läs mer

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige

Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Anslutning till telenätet Informationsblad 1/ 3 Så går det till att koppla ihop en fastighet* med TeliaSoneras telenät i Sverige Målgrupp Denna information riktar sig till fastighetsägare kunder inom näringslivet

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o p. 1 Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga p. 2 filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o p. 1 Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga p. 2 filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Analoga o p. Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Analoga filter Ideala filter Butterworthfilter (kursivt här, kommer inte på tentan, men ganska bra för förståelsen) Kausalitet t oh

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

KINOPTIC TM. Fastighetsnät Fiber från källaren upp till lägenheten

KINOPTIC TM. Fastighetsnät Fiber från källaren upp till lägenheten KINOPTIC TM Fastighetsnät Fiber från källaren upp till lägenheten Drop on demand Bygga fastighetsnät med fiberkabel kan utföras på flera sätt vilket till stor del styrs av fastighetens ålder, tillgång

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF system NEXANS N3S ODF SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av system KK-stativ Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

WILLA. NORDI form bygger på funktion A-01 E ENTREVÅNING. INV. AREA: 153,6 m² * = BETONGGOLV NATURELL BEHANDLAT MATT

WILLA. NORDI form bygger på funktion A-01 E ENTREVÅNING. INV. AREA: 153,6 m² * = BETONGGOLV NATURELL BEHANDLAT MATT ÖK=1,90 Sidobyggnad ingår ej från WN MIS ÖK=2,70 KLARGLAS 107 110 109 108 106 Golvränna Blücher L=800 obs! 40mm från vägg Nisch H300xB550 xd90 105 Hylla KLARGLAS ÖK=1,90 4m EI30 Framtida utslagsvask K+

Läs mer

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 139 Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten 10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter

Läs mer

A4 Avant. A4 Avant. Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris

A4 Avant. A4 Avant. Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris Audi unite A4 Avant Totalpris 323 600 SEK Produktnr. Beskrivning Pris A4 Avant Motor 8K50QC\0 2.0 TDI clean diesel 6-växlad Power: 110(150) kw(hk) Bränsleförbrukning: Blandad körning: 4,6 l CO2-utsläpp:

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1

Fastighetsboxar. Riktlinjer och rekommendationer. Version 11 2010-11--01 Sid 1 Fastighetsboxar Riktlinjer och rekommendationer Sid 1 Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan Posten, Citymail, Fria Postoperatörers

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Vito Skåp. Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) Motor/Växellåda/ Max.Vridmoment. ex.moms 235.500:- 242.400:- 249.100:- 1.598 cm³ 195/65 R 16C 100 T 6,5Jx16

Vito Skåp. Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) Motor/Växellåda/ Max.Vridmoment. ex.moms 235.500:- 242.400:- 249.100:- 1.598 cm³ 195/65 R 16C 100 T 6,5Jx16 Vito Skåp Typ Vito Vito Vito Vito Vito 119 BlueTEC Motor/Växellåda/ Max.Vridmoment insprutningssystem, VTG-turbo och 4- ventilsteknik, Euro 5b+/Gr III med växellåda 230 Nm vid 1.500-2.000 v/min, framhjulsdrift

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF-system NEXANS N3S ODF-SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av systemet KK-skåp Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer