FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT"

Transkript

1 Sida (70) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT Sida. INLEDNING..... Allmänt..... Anvisningens utformning Bakgrund Definitioner Tillämpning Ansvarig utgivare...4. FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD Allmänt Indelning GRUNDSTANDARD Allmänt Registreringsbeteckningar Dokumentation GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Allmänt Kopplingsmateriel - registreringsbeteckningar Allmänt Prefix (Nivå ) Ställbeteckningar (Nivå ) Fältbeteckningar (Nivå 3) Beteckningar på Panel (Nivå 4) Beteckningar på Delpanel (Nivå 5) Beteckningar på Punkt (Nivå 6) Spridningsplint Kabelmateriel Kopplings-/inkopplingsadress DOKUMENTERING Allmänt Dokumentsystematik Dokumentöversikt Dokumentutformning Allmänt Allmän orientering om anläggningsdokumentationen Fastighetsnät, nätschema Monteringsritning Kanalisation, situationsritning (utomhus) Kanalisation, installationsritning (inomhus) Fastighetsnät, installationsritning Fastighetsnät, placeringsritning Ställförteckning Fastighetsnät, apparatlista Förbindningstabell kabel (enligt försvarsstandard) Disponeringsritning Panelkort Plintkort Förbindningstabell/kopplingskort (enligt Svensk Standard) Korskopplingstabell MÄRKNING REFERENSER...69 Bilaga. Registreringsbeteckningar, jämförelse med DALF.

2 Anläggningsbyrån Sida (70) INLEDNING. INLEDNING.. Allmänt Denna "Anvisning Registreringsystem för fastighetsnät" innehåller styrande riktlinjer för registrering av fastighetsnät inom Försvarsmakten (FM). Den skall vara ett underlag vid projektering, installation, vidmakthållande och utbildning. Anvisningen innehåller de grundläggande riktlinjer för registrering, dokumentering och märkning som gäller vid nyinstallation av fastighetsnät. Grundstandarden framgår av kapitel 3. För att anvisningen skall kunna utnyttjas även vid dokumentationen av många befintliga anläggningar, beskrivs också möjligheter till anpassningar för att kunna hantera huvuddelen av dessas dokumentation. Vid utökning/dokumentation/upprättning av en befintlig anläggning får man bedöma från fall till fall om standardutförandet skall tillämpas helt eller delvis och i vilken omfattning det eventuellt måste anpassas. Riktlinjerna är för närvarande begränsade till att omfatta fasta installationer av passiva nätdelar. Anvisningen innehåller alltså för närvarande inte riktlinjer för registrering etc. av de transmissions- och logiska trafiknät som utnyttjar det generella fastighetsnätet. Det finns ett antal sådana, ex.vis. LAN, nätanslutningssystem, abonnentsystem, som kännetecknas av att de alla är sinsemellan olika och därigenom för med sig helt olika dokumentationsbehov. Principer för dessa får för närvarande utvecklas inom respektive teknikområde. Denna anvisning bygger på Svensk Standard (se kapitel 7, Referenser), dock finns vissa skillnader som måst göras för att förenkla och förtydliga och som grundas på hänsyn till FM krav avseende ensade dokumentationsprinciper, ensat installationssätt, säkerhet och underhåll. De avsteg som gjorts består huvudsakligen i att handskrivna blanketter ej används samt att registreringsbeteckningarna anpassats till aktuell modern materiel. Kapitel innehåller en övergripande orientering om uppbyggnaden av generella fastighetsnät. För detaljerade uppgifter om det praktiska utförandet hänvisas till övriga avsnitt i Anvisning Lokala nät)", som ingår i M CD POINT. Vid utvecklingen av föreliggande anvisningen har kontakt upprätthållits med projekt DALF (Dokumentation Av Lokala Förbindningar), som har till uppgift att utveckla ett informationssystem för teledokumentationer att utnyttjas inom Försvarsmakten. I bilaga görs en jämförelse mellan uppgifter om befintlighet i DALF och registreringsbeteckningar enligt denna handbok. Fastighetsnät dokumenterade enligt denna handbok passar alltså väl in i det planerade systemet.

3 Anläggningsbyrån Sida 3 (70) INLEDNING.. Anvisningens utformning.3. Bakgrund Anvisningen består av 7 kapitel. Kapitel, INLEDNING innehåller information om handboken - syfte, utformning, bakgrund, övergripande definitioner, tillämpning och utgivare. Kapitel, FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD ger en bild över hur fastighetsnät byggs upp, för att öka förståelsen av det som skall registreras. Kapitel 3, GRUNDSTANDARD innehåller de grundläggande reglerna för registreringen. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt, ett som beskriver registreringsbeteckningarnas uppbyggnad och ett som ger riktlinjerna för dokumentationen. I kapitel 4, GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING utvecklas registreringsbeteckningarna i detalj. Kapitlet innehåller utöver förtydliganden även underlag för anpassningar av befintliga dokumentationer. Kapitel 5, DOKUMENTERING innehåller detaljerade anvisningar för hur dokumentationen skall byggas upp och hur de olika dokumenttyperna skall utformas. I kapitel 6, MÄRKNING framgår riktlinjer för hur materielen skall märkas. Den aktuella materielen omfattar: Ställ, fält, paneler, uttag, kablar m.m. I kapitel 7, REFERENSER slutligen är förtecknade tillämpliga handböcker, standarder etc. bl.a. den svenska standardserien "Registreringssystem för interna tele- och datanät" samt "Dokumentation - Framställning av dokument för användning inom elektrotekniken". Dokumenteringen av elektriska signalers framföring i försvarets anläggningar har hittills skett på ett antal olika sätt beroende på anläggningstyp, typ av kommunikationssystem samt hur upphandlingen har gått till. Även inom en och samma anläggning kan dokumenteringen ha utförts enligt olika principer. För krigsanläggningar (befästningar) används fortfarande en modell, den s.k. C-kortsprincipen, som härstammar från mitten av 60-talet, då LME tog fram och utvecklade ett system för registrering för de nya Stril 60- anläggningarna (lfc och rrgc). Detta bildade grund för en fortsatt utveckling som till i dag omfattar c:a 300 korttyper. De ingående korten innehåller i princip en blockschemaliknande presentation av förbindelsers framföring i anläggningar, d.v.s. de beskriver i huvudsak logiska nät. Även interna tele- och datanät dokumenteras på detta sätt på denna kategori av anläggningar. Forts.

4 Anläggningsbyrån Sida 4 (70) INLEDNING.4. Definitioner.5. Tillämpning.6. Ansvarig utgivare För interna tele- och datanät (fastighetsnät, lokalnät) har under samma tid utvecklats en svensk standard (översikt SS första utgåvan ), som har fått starkt genomslag vid dokumenteringen av civila anläggningar där den normalt täcker hela dokumentationsbehovet för den totala teleinstallationen. I olika anpassningsformer används den vid flera typer av försvarsanläggningar, t.ex. flygbaser, flottiljer, regementen. En nackdel för försvarets vidkommande är att den inte rakt av är tilllämplig för en försvarsanläggning i sin helhet. Begränsat till de anläggningsdelar som utgör interna tele- och datanät kan den dock ändå med fördel användas, men det krävs då att tillämpningen anpassas och förtydligas för att försvarets behov skall kunna uppfyllas så att dokumentationen blir likformig och passar in i övergripande system. Riktlinjerna i denna handbok bygger på Svensk Standard och är anpassade och förtydligade med bibehållande av intentionerna i denna. I och med detta uppnås en tydlig och lättförståelig dokumentation som även personal med civil bakgrund inom teleområdet direkt kan tolka. Fastighetsnät är ett generellt kabelnät med erforderliga anslutnings- och kopplingsdon för data- och telekommunikation inom ett geografiskt begränsat område. Logiska nät är de nätverk som byggs upp med utnyttjande av transmissionsresurser i fastighetsnätet samt aktiv utrustning t.ex. LAN, telenät. Denna handbok (och begreppet fastighetsnät) omfattar inte uppbyggnad av logiska nät och produktval härför. Standarden skall tillämpas vid produktionen av nya anläggningar. Standarden är även lämplig (eventuellt med vissa justeringar) för dokumentation av huvuddelen av i försvarmakten befintliga anläggningar. Vid kompletterings- och ändringsarbeten på befintliga anläggningar avgöres från fall till fall om dokumentationen skall göras om enligt denna handbok och hur anpassning av dokumentationen då skall ske eller om dokumentationen skall ske enligt tidigare använd modell. Försvarets materielverk FMV:KC Ledstöd (MS467). E-post:

5 Anläggningsbyrån Sida 5 (70) FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD. FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD.. Allmänt Nedanstående bild visar principiellt ett fastighetsnät och dess ingående komponenter. Byggnad Byggnad Spridningsnät Våning Spridningsnät Uttag Våning Våning Våningscentral Våning Våningscentral Redundant förbindelse Våning Stamnät Våningscentral Spridningsnät Våning Våningscentral Redundant förbindelse Spridningsnät Stamnät Våningscentral TP Våningscentral Redundant förbindelse Byggnadscentral Byggnadscentral Områdesnät Områdesnät Områdescentral Anm. I nät byggda enligt äldre principer kan andra benämningar förekomma, t.ex. korskopplingsskåp. Definitioner av nätbenämningar framgår av avsnitt.. Indelning. För detaljerad information om fastighetsnätets uppbyggnad, se kap 9 i handbok "EO 674/98 Anvisning för installation och driftsättning av telenät (Anv Teleinst)", som ingår i M CD POINT.

6 TA00 TA00 FÖRSVARETS MATERIELVERK Anläggningsbyrån Sida 6 (70) FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD Nedanstående bild visar ett exempel på (delar av) ett fastighetsnät med de ingående komponenter som omfattas av denna handbok. Stamnät Tele UTP Våningsplan Spridningsnät Stamnät Data Hub Dator Telefon Våningscentral Stamnät Tele Stamnät Data Våningsplan Stamnät Tele UTP Spridningsnät Områdesnät - Data Stamnät Data Områdesnät - Tele Hub Dator Telefon Korskopplingsutrustning för anslutning av tele Byggnadscentral Våningscentral Bild - Exempel på del av fastighetsnät

7 Anläggningsbyrån Sida 7 (70) FASTIGHETSNÄT - UPPBYGGNAD.. Indelning Vanligtvis omfattar fastighetsnätet en juridisk fastighet. Inom försvarsmakten kan fastighetsnätet dock omfatta flera juridiska fastigheter, t.ex. en flygflottilj. Detta nät räknas då som ett sammanhållet nät med en dokumentation och registrering. Ett fastighetsnät delas upp i olika delnät: - områdesnät - stamnät - spridningsnät Områdesnät är det delnät som knyter ihop ett antal byggnader inom ett område t.ex. flottiljområde eller garnision. Stamnät är det delnät som knyter ihop olika delar/våningar inom en byggnad. Spridningsnät knyter arbetsplatsuttag till våningscentral. Det tekniska innehållet i ett fastighetsnät indelas materiel- och funktionsmässigt i: a) fast installation: * kabel, sladdställ: - matarledning - områdeskabel - spridningsledning - stamkabel - anslutningsledning - spridningskabel * kopplingsmateriel: - kopplingspanel (kk-panel) - kopplingsbox (kk-box) - skarvenhet - kopplingsplint - spridningsplint - anslutningsplint - uttagsdon b) korskopplingar För detaljerade uppgifter om det praktiska utförandet hänvisas till övriga avsnitt i Anvisning Lokala nät)", som ingår i M CD POINT.

8 Anläggningsbyrån Sida 8 (70) GRUNDSTANDARD 3. GRUNDSTANDARD 3.. Allmänt 3.. Registreringsbeteckningar Detta kapitel anger dels riktlinjer för uppbyggnaden av registreringsbeteckningar, dels riktlinjer för hur dokumentationen skall utformas. Avvikelser från standardutförandet och förtydliganden behandlas i efterföljande kapitel Allmänt Registreringsbeteckningen byggs upp hierarktiskt med en kombination av bokstäver och siffror som entydigt identifierar adressen till de olika nätdelarna (stativ, paneler, enheter, kablar etc.) enligt nedanstående bild. Streckade uppgifter erfordras normalt inte. Den nivå som inte erfordras utgår. Registreringsbeteckning (Nivå ) Nivå Nivå 3 Nivå 4 (Nivå 5) Nivå 6 (Prefix) Ställ Fält Panel (Delpanel) Punkt (Uttag) Exempel: BA ) Två versala bokstäver enligt Svensk standard 3) Två siffror 4) Två siffror 6) Två ev. tre siffror, i vissa fall följt av tilläggstecken Avvikelser och övriga förtydliganden framgår av avsnitt 4.. I det följande beskrivs de olika nivåerna översiktligt.

9 Anläggningsbyrån Sida 9 (70) GRUNDSTANDARD 3... Prefix (Nivå ) Användning och förtydliganden framgår av avsnitt Ställbeteckningar (Nivå ) Fältbeteckningar (Nivå 3) Beteckningar på Panel (Nivå 4) Ställ är benämning på det utrymme, den lokal eller dylikt som används för teleteknisk utrustning. Ställ kan utgöras av kopplingsstativ (enskilt eller i grupp, ex.vis. Områdescentral, Byggnadscentral, Våningscentral), telecentral, telerum etc. och kan innehålla ett eller flera fält. Ställ betecknas med två versala bokstäver. Avvikelser och förtydliganden framgår av avsnitt Fält utgörs av stativ eller annan begränsad yta/volym för montering av teleteknisk utrustning och/eller don för förbindning och anslutning. Fält numreras (från vänster) med två siffror. Avvikelser och förtydliganden framgår av avsnitt Med Panel avses i detta sammanhang mindre, självständig enhet för placering i fält. Registreringsbeteckningen för Panel (motsv.) utgöres av två siffror som anger materielenhetens placering i höjdled (HE). Avvikelser och förtydliganden framgår av avsnitt Beteckningar på Delpanel (Nivå 5) Beteckningar på Punkt (Nivå 6) Denna nivå erfordras ej normalt. Med Delpanel avses i detta sammanhang mindre, självständig enhet för placering i Panel. Användning, registreringsbeteckningar och förtydliganden framgår av avsnitt Den generella benämningen på nivå 6 är Punkt. Med punkt avses den enskilda kopplingspunkten (motsv.). I generella fastighetsnät används även begreppet uttag på denna nivå. Punkt/uttag betecknas med två siffror + ev. ytterligare ett tecken. Avvikelser och förtydliganden framgår av avsnitt 4..7.

10 Anläggningsbyrån Sida 0 (70) GRUNDSTANDARD 3.3. Dokumentation Allmänt Beroende på vilka dokumentationsprinciper som valts för anläggningen, dokumenteras den fasta installationen i erforderlig omfattning på några eller flera av följande ritningstyper. Följande dokument uppgöres alltid; 3. Allmän orientering om anläggningsdokumentationen 4. Översiktsschema nivå : Fastighetsnät, nätschema Endera av typ 0, eller 3: 0. Kabelförläggningsritningar: Fastighetsnät, installationsritning. Placeringslistor/Placeringsritningar: Fastighetsnät, placeringsritning 3. Placeringslistor/Placeringsritningar: Fastighetsnät, apparatlista. Förbindningstabell/kopplingskort (Avser logiskt nät, upprättas av brukaren) Följande dokument uppgöres vid behov;. Innehållslista. Dokumentlista 7. Monteringsritningar 8. Anordningar för kabelförläggning: Kanalisation, situationsritning 9. Anordningar för kabelförläggning: Kanalisation, installationsritning. Placeringslistor/Placeringsritningar: Ställförteckning 4. Kabellistor 7. Förbindningstabell kabel (enligt försvarsstandard) 8. Disponeringsritningar 9. Signeringsritningar 0. Panelkort. Plintkort Följande dokument uppgöres undantagsvis (när så krävs); 5. Anläggningsstycklista 6. Uppställningsritningar 5. Kabeltabeller 6. Kabelscheman För innehåll i och utformning av uppräknade dokument hänvisas till kapitel 5. För att öka förståelsen för hur dokumenten hänger ihop med materielen har en schematisk illustration tagits fram, se nästa sida.

11 Anläggningsbyrån Sida (70) GRUNDSTANDARD Dokumentsystematik Nedanstående bild visar schematiskt dokumentsystematiken, d.v.s. vilka dokumenttyper som är aktuella för respektive nätdel. 4 Fastighetsnät, nätschema, y) 7 Monteringsritningar, y) 8 Kanalisation, situationsritning, y) 9 Kanalisation, installationsritning, y) 0 Fastighetsnät, installationsritning x) y) Posnumren hänvisar till dokument enligt följande: 3 Fastighetsnät, apparatlista x) y) z) 4 Kabellistor - 7 Förbindningstabell kabel, 5.4. y) 8 Disponeringsritningar, 5.4. y) 0 Panelkort, y) Plintkort, y) Förbindningstabell/kopplingskort, y) x) Fastighetsnät, placeringsritning y) Ställförteckning, y) x) y) = alternativt = se angivet avsnitt senare i denna handbok för detaljerade uppgifter z) = Ritningar för dokumentering av kablar med kabelnummer förekommer inte alltid och alla ritningstyper för dessa är därför inte medtagna. Allmänna ritningstyper som inte skiljer sig från anläggningsdokument i övrigt är inte medtagna (ex. innehållslistor, dokumentlistor, stycklistor, uppställningsritningar etc.). Översiktlig beskrivning av uppräknade dokument återfinns i avsnitt 5.3. Dokumenten inordnas i den tekniska anläggningsdokumentationen enligt ANLDOK-T.

12 Anläggningsbyrån Sida (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING 4. GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING 4.. Allmänt Den dokumentation etc. som tas fram skall ge berörd personal den information som behövs för att kunna planera, installera, komplettera, reparera och trafikalt utnyttja fastighetsnätet. Vid bl.a. felsökning skall den enskilda signalen kunna identifieras och följas i alla punkter där den är åtkomlig för mätning eller omkoppling. I det följande ges riktlinjer för registrering av ingående nätkomponenter. Registreringsbeteckning visar respektive enhets identitet och placering i systemet. Panelposition (Höjdnummer) BA 0 0 Ställbeteckning BA Fältbeteckning BA 0 Panelbeteckning BA 0 04 Delpanel BA 0 0 K Punkt (uttag) BA 0 0 K 03 0 A K W Detalj: Panel med tre delpaneler Bild - Illustration till begreppet registreringsbeteckning.

13 Anläggningsbyrån Sida 3 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING 4.. Kopplingsmateriel - registreringsbeteckningar 4... Allmänt Den fysiska placeringen anges med en strukturerad registreringsbeteckning. Registreringsbeteckningen byggs upp hierarktiskt med en kombination av bokstäver och siffror som entydigt definierar adressen till de olika nätdelarna (stativ, paneler, enheter, kablar etc.) enligt nedanstående bild. Streckade uppgifter erfordras normalt inte. Den nivå som inte erfordras utgår. De olika nivåerna skiljs åt med mellanslag, med undantag för mellan Nivå och Nivå. Mellanslag får utelämnas mellan bokstavs- och sifferbeteckning om risk för förväxling inte föreligger, exempel: BA0 0K03. I tabellen anges inom parentes exempel på benämningar som ryms inom respektive begrepp. Registreringsbeteckning ) / ) 3) 4) 5) 6) Nivå Nivå Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Prefix (Anläggning) (Anl.del) (Byggnad) Ställ (Rum) (Utrymme) (Skåp) Fält (Stativ) Panel (Delning) (Höjdnr) Delpanel (Plats i sidled) (Don) Punkt (Klämma) (Klämpar) (Uttag) (Anslutn.- punkt) Exempel (se bild föregående sida): Sth/ BA 0 0 K 03 ) Då förtydligande erfordras kan en teckenkombination sättas allra först i registreringsbeteckningen, t.ex. byggnadsbeteckning ) Två versala bokstäver (i undantagsfall tre) enligt Svensk standard 3) Två eller fyra siffror (anläggningsberoende) 4) Två siffror, i vissa fall följt av tilläggstecken 5) Versal bokstav eller två siffror eventuellt med tilläggstecken 6) Två, ev. tre siffror, i vissa fall följt av tilläggstecken Spridningsplint/uttag ges samma beteckning som den plint i kopplingsstället den är ansluten till, med angivande av ställ fält plint, eventuellt anges även prefix. Exempel (utan prefix) AA 0 7. I förekommande fall anges även punkt. Exempel (utan prefix) AA 0 7.

14 Anläggningsbyrån Sida 4 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING 4... Prefix (Nivå ) Prefix är en uppgift som kan utsättas vid komplexa system för att undvika förväxling. Uppgiften är ej obligatorisk. Prefixet används för att utpeka olika systemdelar, där risken för förväxling annars lätt uppstår. Som exempel kan nämnas områdesdelar inom en flygflottilj eller olika installationsplatser i ett geografiskt spritt nät där samma centralbeteckningar använts i olika (geografiskt skilda men logiskt sammankopplade) anläggningar som FMV-LAN och dylikt Ställbeteckningar (Nivå ) Ställ är benämning på det utrymme, den lokal eller dylikt som används för teleteknisk utrustning. Ställ kan utgöras av kopplingsstativ (enskilt eller i grupp, ex.vis. Områdescentral, Byggnadscentral, Våningscentral), telecentral, telerum etc. och kan innehålla ett eller flera fält. Anm. Ett rum kan innehålla flera ställ, om anläggningens komplexitet motiverar detta. Det är då mycket viktigt att tydlig märkning utföres så att det klart framgår vilka delar som tillhör respektive ställ. Ställbeteckning skall vara unik i anläggningen, varför det är viktigt att det finns en ansvarig som koordinerar ställbeteckningar och ser till att dubbleringar inte uppkommer. I det fall flera anläggningar med överlappande ställbeteckningar kopplas samman är det lämpligt att skilja ställen åt med användande av prefix (se avsnitt 4..). Ställ betecknas med två versala bokstäver i kombinationer hämtade ur nedanstående tabell. Ställbeteckning bör väljas på ett sätt som framstår som logiskt i aktuell anläggning, t.ex. Ställ AA-AZ i byggnad A eller. AA BA CA DA EA FA HA JA KA LA MA NA PA RA SA TA WA XA YA ZA AB BB CB DB EB FB HB JB KB LB MB NB PB RB SB TB WB XB YB ZB AC BC CC DC EC FC HC JC KC LC MC NC PC RC SC TC WC XC YC ZC AD BD CD DD ED FD HD JD KD LD MD ND PD RD SD TD WD XD YD ZD AE BE CE DE EE FE HE JE KE LE ME NE PE RE SE TE WE XE YE ZE AF BF CF DF EF FF HF JF KF LF MF NF PF RF SF TF WF XF YF ZF AH BH CH DH EH FH HH JH KH LH MH NH PH RH SH TH WH XH YH ZH AJ BJ CJ DJ EJ FJ HJ JJ KJ LJ MJ NJ PJ RJ SJ TJ WJ XJ YJ ZJ AK BK CK DK EK FK HK JK KK LK MK NK PK RK SK TK WK XK YK ZK AL BL CL DL EL FL HL JL KL LL ML NL PL RL SL TL WL XL YL ZL AM BM CM DM EM FM HM JM KM LM MM NM PM RM SM TM WM XM YM ZM AN BN CN DN EN FN HN JN KN LN MN NN PN RN SN TN WN XN YN ZN AP BP CP DP EP FP HP JP KP LP MP NP PP RP SP TP WP XP YP ZP AR BR CR DR ER FR HR JR KR LR MR NR PR RR SR TR WR XR YR ZR AS BS CS DS ES FS HS JS KS LS MS NS PS RS SS TS WS XS YS ZS AT BT CT DT ET FT HT JT KT LT MT NT PT RT ST TT WT XT YT ZT AW BW CW DW EW FW HW JW KW LW MW NW PW RW SW TW WW XW YW ZW AX BX CX DX EX FX HX JX KX LX MX NX PX RX SX TX WX XX YX ZX AY BY CY DY EY FY HY JY KY LY MY NY PY RY SY TY WY XY YY ZY AZ BZ CZ DZ EZ FZ HZ JZ KZ LZ MZ NZ PZ RZ SZ TZ WZ XZ YZ ZZ Tabell - Ställbeteckningar

15 Anläggningsbyrån Sida 5 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Beteckningar bör väljas så att de ger upplysning om ingående nätkomponenters placering i anläggningen. Vid anläggning utan, eller med endast en områdescentral, så rekommenderas första bokstaven för beteckning av hus eller schakt. Andra bokstaven betecknar i princip tillkomstordning av ställ, varför det inte kan användas som 00%-igt säker upplysning om våningsplan eller motsvarande. Där så är lämpligt kan det andra tecknet användas för beteckning av plan (nivå) med utgångspunkt från lägsta plan. Vid anläggning med fler områdescentraler (el. noder), så rekommenderas att dela upp tabellen (bokstavskombinationerna) i lika många sammanhängande delar och ge områdescentralerna den första beteckningen i sin grupp. Aktuell uppdelning och principer måste tydligt dokumenteras i anläggningsdokumentationen. Notera att detta avsnitt endast är aktuellt i det fall anläggningens komplexitet innebär krav på ytterligare uppdelning och att detta då skall göras med respektive anläggnings behov som ledstjärna. Nedan visas ett exempel där beteckningarna delats upp i fyra lika stora delar. Beteckningar markerade med fetstil har valts för de fyra områdescentralerna. Område Område Område 3 Område 4 AA BA - - EA FA MA TA AB AZ EZ LZ SZ ZZ Vid mycket komplexa anläggningar (t.ex. fler än 400 ställ, eller då behovet uppstår av andra skäl) kan även beteckningar med tre versala bokstäver användas. Om anläggningens storlek eller komplexitet kräver beteckningar med tre bokstäver, skall beteckningarna väljas med omsorg för att verkligen utnyttja möjligheten att tydliggöra nätstrukturen. Det är då mycket viktigt att skapa och dokumentera en tydlig princip för ställhierarkin Fältbeteckningar (Nivå 3) Fält utgörs av stativ eller annan begränsad yta/volym för montering av teleteknisk utrustning och/eller don för förbindning och anslutning. Fält numreras enligt ettdera av följande alternativ. Om inte annat krävs väljs alternativ (normalutförande). Forts.

16 Anläggningsbyrån Sida 6 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Alt., I utrymme där materielen för fastighetsnät utgör den större delen Fält numreras (från vänster) med två siffror, från 0 och uppåt. Exempel Alt., se bild nedan. Ställ AA Fält 0 Fält 0 Fält 03 Ställ sett ovanifrån Alt., I utrymme där materielen för fastighetsnät utgör den mindre delen, eller i äldre anläggningar dokumenterade enligt denna princip Fält numreras med fyra siffror. De två första siffrorna anger i vilken (stativ-)rad som fältet är placerat, och de två sista siffrorna anger fältets placering i stativraden. Stativraderna längs väggarna numreras medurs med 0-04 med början vid väggen med entrédörr som alltså numreras 0. Stativraderna fritt på golvet numreras från och uppåt, med början från raden närmast den vägg varifrån utbyggnad skett. Fältets placering i stativrad vid vägg numreras från vänster till höger. Fältets placering i stativrad fritt på golvet numreras med början från den plats varifrån utbyggnad skett. Numrering av fält som utgöres av stativ eller annan begränsad yta/volym sker från 0 och uppåt. Exempel Alt., se bild nedan. Ställ AA 0 -vägg Fält 00 Fält 00 Fält 003 Fält vägg 04 -vägg Fält 303 Fält 03 Fält 03 Fält 00 Fält 30 Fält 30 Fält 0 Fält 0 Ställ sett ovanifrån Fält 0 Fält vägg Fält 030 Fält 030 Under golv = 08-vägg Tak = 09-vägg

17 Anläggningsbyrån Sida 7 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Beteckningar på Panel (Nivå 4) Med Panel avses i detta sammanhang mindre, självständig enhet för placering i fält. Registreringsbeteckningen för Panel (motsv.) utgöres av två siffror som anger materielenhetens placering i höjdled. Följande gäller för 9 -stativ: Panelposition (Höjdnummer) 0 04 Panelbeteckning AA 0 04 om detta är fält AA 0 Panel utgörs av en fullbred panel i fältet. Panel kan ha olika höjd dock minst en HE (=44,45 mm=u enl. SS IEC 97). Panel betecknas med höjdnumret d.v.s. den position panelens övre kant har i fältet. Höjdnumret anges med två siffror som är HE-nummer räknat uppifrån med start med nr 0. Förtydligande för plintsystem LSA med horisontell montering av plintar Se nästa sida.

18 Anläggningsbyrån Sida 8 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Förtydligande för plintsystem LSA med horisontell montering av plintar Varje lodrät rad med plintar utgör ett fält som ges eget fältnummer. Fältet blir i detta fall smalare än normalt. Plintarna i varje fält numreras med ett tvåsiffrigt höjdnummer per 0-parsplint, med början uppifrån, se nedanstående bild. 4 4 AA AA ab För andra typer av stativ/monteringsutrustningar gäller: Panel betecknas med nummer enligt befintlig märkning om sådan föreligger. I annat fall betecknas panel med höjdnummer, så lika som möjligt enligt grundprincipen. Monteringsritning som visar var enheten är placerad skall göras så snart avvikelse från ovanstående standard görs. Anm. I arvet förekommer dessutom ett stort antal andra modeller för hur panelbeteckningar har utförts. Vid åtgärder i en anläggning är det därför viktigt att, innan arbete påbörjas, ta reda på vilken modell som har använts tidigare och besluta hur en eventuell anpassning skall genomföras samt att dokumentera gällande principer.

19 Anläggningsbyrån Sida 9 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Beteckningar på Delpanel (Nivå 5) Denna nivå erfordras normalt inte. Med Delpanel avses i detta sammanhang mindre, självständig enhet för placering i Panel. Flera delpaneler kan betraktas som hel Panel under förutsättning att entydiga beteckningar finns i nivå 6 (numrering löpande över hela panelens alla delpaneler). Registreringsbeteckningen för Delpanel (motsv.) utgöres av en versal bokstav alternativt två siffror (ev. med tilläggstecken) som anger materielenhetens placering i sidled inom överordnad enhet. Val av beteckning är beroende av materieltyp. Utgöres delpanelen av odelbar plint så anges beteckningen med två siffror som är ordningsnummer räknat från vänster med start med nr 0. Inkopplingsenhet LSA har t.ex. plats för 0 plintar som numreras 0-0. I övriga fall anges beteckningen med en versal bokstav som anger delpanelens vänsterkant enligt följande indelning ( sidenhet=se=,5 mm) ABCDEFHJKLMNPRSTWXYZ Exempel Fält BA 0: Delpanel BA 0 0 K Punkt (uttag) BA 0 0 K 03 0 A K W Detalj: Panel med tre delpaneler Forts.

20 Anläggningsbyrån Sida 0 (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING För plintsystem LSA med horisontell montering av plintar saknas denna nivå i registreringsbeteckningen annat än om plintblocken monterats sida vid sida som del i ett (bredare) normalfält, då de måste betraktas som delpaneler. Exempel, se nedan. Exempel - plintsystem LSA med horisontell montering av plintar: DA DA 03 04C DA 03 04K

21 Anläggningsbyrån Sida (70) GRUNDUPPGIFTER FÖR REGISTRERING Beteckningar på Punkt (Nivå 6) Den generella benämningen på nivå 6 är Punkt. Med punkt avses den enskilda kopplingspunkten (motsv.). I generella fastighetsnät används även begreppet uttag på denna nivå. Normalt används RJ-45-don respektive optodon SC-Duplex. För RJ-45 gäller att ett uttag är en Punkt. För de i uttaget ingående 8 ledarna är inkopplingen standardiserad och lika, varför ingen detaljerad registrering utförs. Optodon SC-Duplex betraktas som ett uttag (punkt)och förses med en beteckning. Optodon av typ ST, SMA och FC/PC betraktas som en punkt per uttagsdon. En förbindelse kräver därför två uttag, som skrivs 0/0. Partbenämningar av typen A, B, R, T etc. skall undvikas. På kopplingsplint som är avsedd för parledning numreras kopplingspunkterna tvåsiffrigt parvis i tur och ordning med 0 och uppåt. Enskild numrering av kopplingspunkt, ex.vis 0a, 0b etc. får göras om tydligheten så kräver, men skall undvikas. På kopplingsplint avsedd för andra slag av ledningar numreras de enskilda kopplingspunkterna i tur och ordning 0, 0, 03 etc. För andra slag av kopplingspunkter gäller att de betecknas med nummer enligt befintlig märkning om sådan föreligger. I annat fall numreras uttagen radvis med början i övre vänstra hörnet. Uttagen numreras med två siffror från 0. Om så krävs kan ytterligare en siffra tillföras. Exempel Fält BA 0: Punkt (uttag) BA Detalj: Panel med tio uttag

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 5 dokumentation Utgåva 3 1997-03-12 Sida 1 (6)

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 5 dokumentation Utgåva 3 1997-03-12 Sida 1 (6) FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 5 dokumentation Utgåva 3 1997-03-12 Sida 1 (6) REDIGERING AV ANLÄGGNINGSDOKUMENTATION Innehåll 1. Allmänt 2. Kapitelindelning 3.

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument

FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) 7. Utgallring av anläggningsdokument FÖRSVARETS MATERIELVERK ANLDOK-T Kapitel 0 Teknisk anläggnings- Avsnitt 4 dokumentation 2000-03-31 Sida 1 (6) DOKUMENTFRAMSTÄLLNING Innehåll 1. Allmänt 2. Fördelning av information 3. Hemligmärkning 4.

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera:

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera: Dragningsresultat vecka 06-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Dokumentering i Fast och Mobil miljö. Riktlinjer och rekommendationer

Dokumentering i Fast och Mobil miljö. Riktlinjer och rekommendationer 2004-04-30 Sida 1 (21) INLEDNING...2 OLIKA TYPER AV ANLÄGGNINGAR OCH OLIKA TYPER AV DOKUMENTATIONSBEHOV...2 Syfte med dokumentation...2 Kostnader...2 PRODUKTION...3 PRODUKTION AV ANLÄGGNING...3 Flygbas/Flygflottilj...4

Läs mer

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR

DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR SvK4005, v3.3, 2012-08-09 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Teknik VÅR BETECKNING TR02-10-1 DATUM 2009-02-05 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C DOKUMENTATION KONTROLLUTRUSTNINGAR 1/11 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: ZD Uppsala ME Lycksele

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: ZD Uppsala ME Lycksele Dragningsresultat den 14 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 11 november Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 09 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar

PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Revision NT, Nätteknik 20090202 B TR 9-07 Samråd NI, SB PASSERSYSTEM för Svenska Kraftnäts anläggningar Inledning För att förbättra säkerhet och underhåll,

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9

Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Anvisningar för robust fiberanläggning Bilaga 5: Dokumentation Ver. 0.9 Sida 2 (22) Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. DOKUMENTATION... 3 2.1 Generella krav... 3 2.2 Omfattning... 4 2.3 Krav på

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst.

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. 4 plan 1830x455x2440mm 2 032 kr 455910 Hyllst. 2 plan 1830x455x910

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur

2015-01-20. Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur 2015-01-20 Begrepp och definitioner fiberbaserad infrastruktur Innehåll 1. Begrepp - Nättopologi... 3 2. Begrepp - Nod, Site och Punkt... 4 3. Begrepp - Kanalisation... 4 4. Begrepp - Kabelnät... 5 5.

Läs mer

Nicholas Melin. Ordförande TK 215, SEK. SEK Svensk Elstandard Teknisk kommitté 215. Ca 20 personer från alla delar av tele- / databranschen Standarder

Nicholas Melin. Ordförande TK 215, SEK. SEK Svensk Elstandard Teknisk kommitté 215. Ca 20 personer från alla delar av tele- / databranschen Standarder Nicholas Melin Ordförande TK 215, SEK SEK Svensk Elstandard Teknisk kommitté 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning Ca 20 personer från alla delar av tele- / databranschen Standarder

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

RELATIONSRITNING P500 300kW / 750kW 13211 13211-1

RELATIONSRITNING P500 300kW / 750kW 13211 13211-1 SPÄNNINGSFÖRDELNING 1-2 SPÄNNINGSFÖRDELNING 2-3 SPÄNNINGSFÖRDELNING 3-4 FLÄKTAR/ PUMPAR 4-5 FLÄKTAR 5-6 TÄNDARE 6-7 SPÄNNINGSFÖRDELNING 7-8 SPÄNNINGSFÖRDELNING 8-9 MOTORGRUPPER 9-10 MOTORGRUPPER 10-11

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

Teknisk bestämmelse Anläggningsbeteckningar (Litterering)

Teknisk bestämmelse Anläggningsbeteckningar (Litterering) Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (9) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-090408-016 D10-0014223 4.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2011-11-28

Läs mer

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING

ELKODA 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR ELKODA PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING 500 / 1000 / 2000 PRESENTERAR PROGRAMVAROR TELE & DATA REGISTRERING FÖRETAGET Elkoda Elektrokonsult Data AB grundades 1985 av Bert Wäring och Magnus Elgåker med målet att utveckla en generell mjukvara

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

kl kl /3 Bana 1 kl kl /2 Bana 1 kl /3 Bana 1 kl kl kl 19.15

kl kl /3 Bana 1 kl kl /2 Bana 1 kl /3 Bana 1 kl kl kl 19.15 ATL Victoriastadions Squashstege. Vill du flytta din tid? Ring då receptionen på tel: 046-35 05 60 Matcherna skall vara färdigspelade senast: 2016-03-20 Lundaeliten/POOL 1 Emil Gunnarsson 0705-750487 emilgunnarsson@fastmail.fm

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014 Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Avtal tillsvidareanställning biståndshandläggare B.N myndighetsenheten. From 29 februari 2016. Avtal tillsvidareanställning enhetschef

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

Dan Gilljam TELECONSULT DAN GILLJAM AB TELEREGISTRERING EIO080424 1

Dan Gilljam TELECONSULT DAN GILLJAM AB TELEREGISTRERING EIO080424 1 Dan Gilljam TELECONSULT DAN GILLJAM AB TELEREGISTRERING EIO080424 Tidigare standard SS 455 2 00-38 Registreringssystem för interna tele- och datanät Består av totalt standarder gällde t.o.m. 2006.04.0

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Förbindningschema larmsändare, kortläsare 6

Förbindningschema larmsändare, kortläsare 6 999 Diverse Dokumentlista 1 Strömförbrukningsberäkning 2 Sektionsförteckning 3 Apparatlista 4 Nätschema 5 Förbindningschema larmsändare, kortläsare 6 Förbindningschema kommunikation 7 Typschemor larm 8

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ

Byggnadsstyrelsens handböcker. Relationshandlingar - El och SÖ Byggnadsstyrelsens handböcker Relationshandlingar - El och SÖ Dokumentets utgivare I 1 BYG STYRELSEN Projektledare, upphovsman (män), konsult(er), etc Curt Brorsson Åke Brunskog Lars Gummesson Dokumentnamn

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

461 33 KC 019 461 33 KC 184 461 33 KC 234 461 33 KC 728 582 78 YN 020

461 33 KC 019 461 33 KC 184 461 33 KC 234 461 33 KC 728 582 78 YN 020 Dragningsresultat den 09 maj Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; beslutade den 1 december 2014. TSFS 2014:133 Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 10 maj Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

SORTIMENTS- ÖVERSIKT KÖK, BADRUM OCH GARDEROBER

SORTIMENTS- ÖVERSIKT KÖK, BADRUM OCH GARDEROBER SORTENTS- ÖVERSIKT KÖK, BADRUM OCH GARDEROBER 2013 Innehåll Limited sortiment...3-5 Bänkskåp, M- och A-höjd...6-14 Väggskåp, C-, D- och F-höjd...15-21 Jalusiskåp, R...21 Kombinationsskåp, R+L...22-23 Designskåp,

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer