ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING"

Transkript

1 UITSYSTEM AVISIGAR FÖR AVÄDIG Fan coil H098/A Svenska

2 Dichiarazione di conformità La società RHOSS S.p.A. con sede a Arquà Polesine (RO), via delle Industrie, dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti della serie UT-EV sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla Direttiva Macchine 98/7/E La macchina è inoltre conforme alle seguenti direttive: - 00/9/E che abroga e sostituisce la direttiva 7//EE come modificata da 9/8/EE. - 89//EE (ompatibilità Elettromagnetica) come modificata da 9/8/EE. Statement of conformity Déclaration de conformité RHOSS S.p.A. located in Arquà Polesine (RO), via delle Industrie, hereby states on its own exclusive responsibility that the products in the UT-EV are compliant with the essential safety requirements as set forth in Machine Directive 98/7/E The machine is also compliant with the following directives: - 00/9/E which voids and replaces drective7//ee as modified by 9/8/EE. - 89//EE (Electromagnetic ompatibility) as modified by 9/8/EE. La société RHOSS S.p.A. dont le siège se trouve à Arquà Polesine (RO), via delle Industrie, déclare, sous sa responsabilité exclusive, que les produits de la série UT-EV sont conformes aux caractéristiques de sécurité requises par la Directive Machines 98/7/E L appareil est par ailleurs conforme aux directives suivantes : - 00/9/E qui abroge et remplace la directive 7//EE comme modifiée par 9/8/EE. - 89//EE (ompatibilité Electromagnétique) comme modifiée par 9/8/EE. Konformitätserklärung Der Hersteller RHOSS S.p.A. mit Geschäftssitz in Arquà Polesine (RO), via delle Industrie, erklärt eigenverantwortlich, dass die Geräte der Baureihe UT-EV den grundsätzlichen Anforderungen an die Sicherheit in Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 98/7/EG entsprechen Darüber hinaus entspricht die Maschine folgenden Richtlinien: - 00/9/EG, welche die Richtlinie 7//EWG aufhebt und ersetzt, wie mit 9/8/EWG geändert. - 89//EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit) wie mit 9/8/EWG geändert. Declaración de conformidad La empresa RHOSS S.p.A con sede en Arquà Polesine (RO), via delle Industrie, declara bajo su única responsabilidad que los productos de la serie UT-EV Se encuentran en conformidad con los principales requisitos de seguridad indicados en la Directiva de máquinas 98/7/E La máquina, además, se encuentra en conformidad con las siguientes directivas: - 00/9/E, que abroga y sustituye la directiva 7//EE, según las modificaciones de 9/8/EE. - 89//EE (ompatibilidad electromagnética) según las modificaciones de 9/8/EE. odroipo, lì 7 Maggio 009 Il direttore generale / General manager / Directeur général / Generaldirektor / Director general Pierluigi eccolin

3 IEHÅLL SYMBOLFÖRKLARIG I AVSITT I: AVÄDARE... I. Beskrivning... I.. AVSEDD AVÄDIG... I.. MÄRKIG... I.. Konstruktion... I.. Driftgränser... I.. Icke tillåten användning... I.. Kvarstående risker och oundvikliga risker... I. Tillbehör och reservdelar (levereras separat)... I.. Manöverenheter (levereras separat)... I.. AVAERADE MAÖVEREHETER (levereras separat)... I.. Seriella gränssnitt för avancerade manöverenheter (levereras separat)... I.. Seriella adaptrar (levereras separata)... I. Handhavande i drift...7 I.. Avställning...7 I.. Driftsättning efter längre avställning...7 I. Rengöring av fläktkonvektorn...7 I. Rengöring av luftfiltren...7 I. Varningar och anvisningar...7 II AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL... 8 II. Transportanvisningar...8 II.. Emballage och komponenter...8 II.. Hanteringsanvisningar...8 II.. Förvaring...8 II.. Minsta fria utrymme, positionering...8 II. Installationsanvisningar...9 II.. FÖRE ISTALLATIO...0 II.. Installation...0 II.. Installation av galler/ram... II.. Friskluftstillförsel och tillförsel av behandlad luft till angränsande rum... II.. Vattenanslutning... II.. Elektrisk anslutning... II. Anvisningar för start...7 II.. Kontroller före start...7 II. Underhållsanvisningar...7 II.. ormalt underhåll...7 II.. Särskilt underhåll...8 II. Skrotning av utrustningen och avfallshantering av hälsoskadliga substanser..8 BILAGOR A A A Tekniska data.. 9 Mått... 0 Elkretsscheman.. SYMBOL UI E 9 UI E 9 UI E UI E 00 UI 089 E E 797 E 78- PrE 78- EI E 0--0 UI E ISO 7 E 008-:99 BETYDELSE FARA! Symbolen FARA är avsedd att varna operatörer och underhållspersonal för risker som kan medföra dödsfall, kroppsskada eller omedelbar eller långsiktig hälsofara. ELFARA! Symbolen ELFARA är avsedd att varna operatörer och underhållspersonal för den elfara spänningsförande komponenter utgör. SKÄRSKADERISK! Symbolen SKÄRSKADERISK är avsedd att varna operatörer och underhållspersonal för de risker skarpa kanter utgör. BRÄSKADERISK! Symbolen BRÄSKADERISK är avsedd att varna operatörer och underhållspersonal för de risker heta ytor utgör. FARA RÖRLIGA DELAR! Symbolen FARA RÖRLIGA DELAR är avsedd att varna operatörer och underhållspersonal för de risker rörliga delar utgör. VARIG! Symbolen VARIG markerar åtgärder eller risker som kan leda till skada på fläktkonvektorn eller dess kringutrustning. MILJÖSKYDD! Symbolen MILJÖSKYDD markerar anvisningar för miljövänlig användning av utrustningen. Tillämpade standarder Sicurezza del macchinario. oncetti fondamentali, principi generali di progettazione Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori. Sicurezza del macchinario. Temperature delle superfici di contatto. Dati ergonomici per stabilire i valori limiti di temperatura per superfici calde. Sicurezza del macchinario. Principi per la valutazione del rischio. Documentazione tecnica di prodotto. Istruzioni per l uso Hårdlödning. Hårdlödarbehörighet. Hårdlödning. Förstörande provning av hårdlödda fogar. Kylsystem och värmepumpar säkerhets- och miljökrav. Grundläggande krav, definitioner, klassificerings- och urvalskriterier. Kylsystem och värmepumpar säkerhets- och miljökrav. Konstruktion, tillverkning, provning, installation, märkning och dokumentation. Sicurezza degli apparecchi elettrici d uso domestico e similare. Parte : orme particolari per le pompe di calore elettriche, per i condizionatori d aria e per i deumidificatori. Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora. Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente. Elektromagnetisk kompatibilitet Allmän emissionsstandard del : Bostäder, kommersiella byggnader och lätt industri.

4 AVSITT I: AVÄDARE I AVSITT I: AVÄDARE I. BESKRIVIG UT-EV är en luftbehandlingsenhet av kassettyp, för installation i innertak, med direkt lufttillförsel och luftintag. I.. AVSEDD AVÄDIG UT-EV är en fläktkonvektor för luftkonditionering, avsedd för användning (sommar- och vintertid) i bostadsmiljö eller liknande. Utrustningen är inte avsedd att installeras i tvättstugor (standard EI E 0--0). Utrustningen uppfyller nedanstående direktiv. - Maskindirektivet 98/7/EEG (MD). - Lågspänningsdirektivet 00/9/EEG (LVD). - Direktiv 89//EEG (EM) rörande elektromagnetisk kompatibilitet. I.. FARA! Utrustningen är endast avsedd för inomhusinstallation i bostäder och liknande miljöer. FARA! För inte in några föremål genom luftintaget eller utloppsgallren. Fläktkonvektorn fungerar korrekt endast om angivna minimivärden för fritt utrymme beaktas vid installationen samt de i denna handbok angivna driftbegränsningarna och handhavandeanvisningarna följs. Om angivna minimivärden för fritt utrymme inte beaktas vid installation, kan fläktkonvektorns prestanda försämras och underhållet försvåras. MÄRKIG Varje fläktkonvektor har en typskylt monterad invändigt, synlig om luftfiltret öppnas. E MODEL UO00009 e 0Hz 0V W RHOSS LIMA EVOLUTIO SERIAL XXXXXXXXX LASS: T IPX0 OBS: () Om rumstemperaturen kan sjunka till 0 är det tillrådligt att tömma vattenkretsen för att undvika frysskador (se avsnittet om vattenanslutning). Strömförsörjning -fas 0 V 0 Hz Strömförsörjning för elvärmare -fas 0 V 0 Hz för modell, 0 och 0 -fas 00 V 0 Hz för modell 0, 8 och 0 I.. IKE TILLÅTE AVÄDIG I.. Utrustningen är avsedd enbart för användning som luftkonditioneringsaggregat. Alla annan användning är förbjuden. Det är förbjudet att installera utrustningen i explosionsfarlig atmosfär. KVARSTÅEDE RISKER OH OUDVIKLIGA RISKER Beakta noggrant symboler och anvisningar på utrustningen. Om det trots vidtagna åtgärder kvarstår några risker, eller om dolda risker kan uppstå, indikeras dessa med klisterdekaler anbringade på utrustningen, i enlighet med ISO 8. I. TILLBEHÖR OH RESERVDELAR (LEVERERAS SEPARAT) Använd endast originalreservdelar och originaltillbehör. RHOSS S.p.A. kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstått till följd av modifieringar eller arbeten utförda av obehörig personal, eller för driftstörningar orsakade av att icke original reservdelar eller tillbehör använts. Om vattnet vid installationsplatsen är mycket hårt, rekommenderar vi att vattenavhärdare installeras.,0 kw,80 kw I.. KOSTRUKTIO Struktur: självbärande, av galvaniserat stål, komplett med inbyggd kondensattömningsanordning för att pumpa kondensvatten från kondensattråget till självfallsavlopp, tilluftspanel med manuellt ställbara luftspridare, luftintagsgaller och rengörbart filter. Värmeväxlare: flänsförsett vattenbatteri. Fläkt: varvtal. I... Versioner UT-EV fläktkonvektor för -rörssystem UT-EV B fläktkonvektor för -rörssystem UT-EV REL fläktkonvektor för -rörssystem + elvärmare I.. DRIFTGRÄSER KV - -vägs magnetventil för -rörssystem komplett med extra kondensattråg. Modell, 0 och 0 (/'' 0 m) Modell 0, 8 och 0 ('' 0 m) Om installationen inte uppfyller angivna driftgränser, har RHOSS S.p.A. inget som helst ansvar för eventuell person- eller utrustningsskada. Vattenkrets Maximitryck, vattensida: 00 kpa ( mvp) Lägsta inloppstemperatur för vattnet: Högsta inloppstemperatur för vattnet: 80 Rumsluft Minimitemperatur: () Maximitemperatur:

5 0 AVSITT I: AVÄDARE KVB - -vägs magnetventiler för -rörssystem komplett med extra kondensattråg. Modell, 0 och 0 (/'' 0 m//'' m) I.. MAÖVEREHETER (LEVERERAS SEPARAT) UT-EV är konstruerad för att användas med diverse manöverenheter, vilka kan beställas för separat leverans. edan följer en lista över manöverenheter som kan använda tillsammans med UT-EV. KV (levereras separat) Manöverenhet med -läges varvtalsomkopplare, komplett med omkopplare sommar/från/vinter, med möjlighet att externt ansluta minimitemperaturtermostat. Avsedd för väggmontering. Modell 0, 8 och 0 (/'' 0 m/'' 0 m) Mått x 8 x 0 mm KTV (levereras separat) Manöverenhet med ventilationsomkopplare (från/kontinuerlig ventilation/termostatstyrd ventilation), rumstermostat, omkopplare sommar/vinter, varvtalsomkopplare, hjälpkontakter (0 VA) för styrning av till/från-ventiler i system av typ -rörs, -rörs med värmare eller -rörs, med möjlighet att externt ansluta minimitemperaturtermostat. Avsedd för väggmontering. KM - miniatyrpump för kondensat. Mått x 8 x 0 mm KTVA (levereras separat) Elektronisk manöverenhet med ventilationsomkopplare (från/kontinuerlig ventilation/termostatstyrd ventilation), -läges varvtalsomkopplare, rumstermostat, automatisk omkopplare sommar/vinter, röd/grön lysdiod uppvärmning/kylning, hjälpkontakt (0 VA) för styrning av till/från-ventil i -rörssystem. Avsedd för väggmontering. KVA - extra kondensattråg. Mått x 8 x 0 mm Växling från uppvärmning till kylning sker automatiskt utifrån uppmätt temperatur i fläktkonvektorn uppströms ventilen, enligt nedanastående logik. Stand-by KB utloppsblockeringssats. KFFE fotokatalytisk + elektrostatiskt laddad filtersats. 0 9 T = vattentemperatur KTVR (levereras separat) Elektronisk manöverpanel bestående av till/från-omkopplare för värmare, automatisk omkopplare sommar/vinter, omkopplare varvtalsautomatik/minimivarvtal, komfortinställningsvred ±, hjälpkontakter (0 VA) för styrning av till/från-ventil i system av typ - rörs, -rörs med värmare eller -rörs. Minimitemperaturtermostatfunktion, luftskiktsbrytning samt signal för igensatt filter. Avsedd för väggmontering. Mått x 8 x 0 mm Växling från uppvärmning till kylning sker automatiskt utifrån uppmätt temperatur i fläktkonvektorn uppströms ventilen, enligt nedanastående logik. Värmelementet, om sådant finns, kan aktiveras. -rörssystem Stand-by KPRI förlängningkabel för fjärrmanövrering. 0 T = vattentemperatur -rörssystem Stand-by 0 T = rumstemperatur

6 OT OT MODE TIMER FUTIOS AVSITT I: AVÄDARE I.. AVAERADE MAÖVEREHETER (LEVERERAS SEPARAT) KPM (levereras separat) Elektronisk manöverenhet med LD-teckenfönster och knappar, för manuell eller automatisk styrning av alla fläktkonvektorns funktioner utifrån inställd börtemperatur. Manöverenheten är avsedd för väggmontering. I.. SERIELLA GRÄSSITT FÖR AVAERADE MAÖVEREHETER (LEVERERAS SEPARAT) KISI (levereras separat) Seriellt A-bussgränssnitt (ontroller Area etwork) för system, oumbärligt för nätverkshantering av enheter och seriella adresser, för användning med KMS (an-open-protokoll). Mått 70 x 0 x 0 mm KTM (levereras separat) Infraröd fjärrmanöverenhet med LD-teckenfönster, för manuell eller automatisk styrning av alla fläktkonvektorns funktioner utifrån inställd börtemperatur. Fjärrmanöverenheten levereras med väggmonteringskonsol. Mode O S OFF KRS8 (levereras separat) Seriellt gränssnitt RS8 för logisk dialog med byggnadsstyrsystem och byggnadsövervakningssystem, för användning med KMS, KMS/PM, MS (protokoll som stöds: tillverkarens protokoll, ModBus RTU). I.. SERIELLA ADAPTRAR (LEVERERAS SEPARATA) KRS (levereras separat) RS8/RS seriell adapter för anslutning till övervakningssystem, för användning med ett eller flera KRS8-system med seriella gränsssnitt, för centralstyrning av fläktkonvektorerna. O OFF S Mått 0 x 0 x 0 mm KIM (levereras separat) Infälld manöverenhet med LD-teckenfönster för elektronisk styrning av fläktkonvektor MS. Manöverenheten är lämplig för montering i infällda -moduls väggboxar. Mått, x, x 7, mm KMS (levereras separat) Elektronikkort som kan konfigureras som master- eller slavkort, för manuell eller automatisk styrning av alla fläktkonvektorns funktioner, komplett med plats för extra KMVR-moduler. KUSB (levereras separat) RS8/USB seriell adapter för anslutning till övervakningssystem, för användning med ett eller flera KRS8-system med seriella gränssnitt, för centralstyrning av fläktkonvektorerna. KMVR (levereras separat) Modul för styrning av till/från-ventiler i -rörs- eller -rörssystem, avsedda att användas med elektronikkort KMS. Inkluderar två hjälpkontakter: automatik sommar/vinter samt pannstyrning. VIKTIGT: För att fläktkonvektorn ska fungera korrekt i kylningsläge krävs kretskort KMS med modul KMVR.

7 AVSITT I: AVÄDARE I. HADHAVADE I DRIFT edanstående operationer kan utföras från manöverenheterna. Till- och frånslagning fläktkonvektor. Val av ett av de tre fläktvarvtalen. Inställning av börtemperatur. Växling av driftläge: kylning/uppvärmning. Kontinuerlig ventilationsstyrning. Specifika anvisningar medföljer manöverenheterna. I.. AVSTÄLLIG Om fläktkonvektorn står oanvänd vintertid kan vattnet i systemet frysa. I. REGÖRIG AV LUFTFILTRE För att säkerställa tillräckligt tilluftflöde måste luftfiltren rengöras minst en gång i månaden, eller oftare om fläktkonvektorn används i starkt förorenad miljö. Filtren måste tas ut ur fläktkonvektorn för att rengöras. Akrylluftfiltret kan tvättas i vatten. Elektrostatiska filter och filter med aktivt kol (som kan användas i fläktkonvektorn) är inte tvättbara utan måste bytas ut. ) Öppna gallret Vrid de två skruvarna 90 (/ varv). Om fläktkonvektorn ska stå oanvänd en längre tid, ska den med hjälp av huvudströmbrytaren (ska installeras av installatören) kopplas bort från elnätet. Om fläktkonvektorn står stilla vintertid kan vattnet i systemet frysa. För att förebygga detta ska allt vatten i kretsen tappas ut före vintern. Alternativt kan lämplig mängd frysskyddsmedel tillsättas vattnet. I.. DRIFTSÄTTIG EFTER LÄGRE AVSTÄLLIG Före driftsättning efter långtidsavställning: rengör eller byt ut luftfiltret rengör värmeväxlaren rengör kondensattrågets utloppsslang och avlägsna eventuella avlagringar ur den avlufta vattensystemet starta fläktkonvektorn och låt den gå med maximivarvtal under några timmar. I. REGÖRIG AV FLÄKTKOVEKTOR FARA! Slå alltid från spänningen innan rengörings- eller underhållsarbete påbörjas. Spola inte vatten på fläktkonvektorn. Fläktkonvektorns utsida kan rengöras. Rengör med en mjuk trasa fuktad med vatten och alkohol. Använd inte varmvatten, lösningsmedel eller korrosiva ämnen. ) Dra ut filtret ) Rengör filtret Dammsug först filtret, tvätta det under rinnande kranvatten och låt torka. Sätt tillbaka filtret i korrekt läge. Innan ett filter återmonteras, kontrollera att det är helt rent och torrt. Skadade filter ska bytas ut mot originalfilter från RHOSS S.p.A. I. VARIGAR OH AVISIGAR Undvik att hindra luftflödet. Användning av vatten eller aerosoler nära fläktkonvektorn medför risk för elektrisk stöt och driftstörningar. 7

8 II II. AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL TRASPORTAVISIGAR AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL II.. FÖRVARIG Emballerade enheter får inte staplas mer än enheter högt och måste förvaras övertäckta. II.. MISTA FRIA UTRYMME, POSITIOERIG II.. EMBALLAGE OH KOMPOETER FARA! ÖPPA ELLER BRYT ITE EMBALLAGET FÖRE ISTALLATIO. Utrustningen får flyttas och lyftas endast av personal med för dessa arbetsuppgifter adekvat utbildning. Kontrollera vid leveransmottagning att uturstningen inte är transportskadad och att inga komponenter saknas. Vid synliga tecken på skada, ska skadan omedelbart antecknas på leveranssedeln, med kommentaren AEPTERAR MED FÖRBEHÅLL TILL FÖLJD AV SYLIG EMBALLAGESKADA samt serienummer, om leveransen består av flera enheter. Leverans fritt fabrik omfattas av försäkringar som kompenserar för eventuell transportskada i enlighet med gällande lag. Felaktig positionering eller installation kan medföra att buller förstärks och att vibrationer uppstår under drift. Undvik att blockera fläktkonvektorns luftintag och ventilationsgaller. MAX m Undvik att utsätta fläktkonvektorn för direkt solljus när den arbetar i kylningsläge. Använd alltid jalusier, persienner eller liknande. Avlägsna emballaget enligt anvisningarna nedan. Kontrollera emballaget med avseende på synliga skador. Öppna emballaget. Kontrollera att paketet med drift- och skötselinstruktionen finns. Avfallshantera emballagematerialet enligt gällande regler, vid lämplig avfalls- eller återvinningsanläggning. MILJÖSKYDD! Avfallshantera emballagematerialet enligt på platsen gällande nationella eller lokala regler. MAX m Undvik att placera fläktkonvektorn för nära värmekällor som kan skada den. FARA! Lämna inte något emballagematerial inom räckhåll för barn. II.. HATERIGSAVISIGAR FARA! Förflyttning av utrustningen ska ske varsamt, så att skador på den yttre strukturen och på invändiga mekaniska och elektriska komponenter undviks. Se även till att den väg längs vilken förflyttningen ska ske är fri från hinder och personer, för att minimera risken för kollision eller att lyft- och transportredskapet välter. Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning. Alla de nedan angivna arbetsmomenten måste utföras i enlighet med gällande regler för hälsoskydd och arbetsmiljö, med avseende på såväl använd utrustning som tillämpade arbetsmetoder. Kontrollera, innan förflyttning påbörjas, att lyft- och transportutrustningens kapacitet är tillräcklig för den utrustning som ska flyttas. Enheterna kan flyttas för hand eller med hjälp av gaffeltruck. Om enheten väger mer än 0 kg får den flyttas manuellt endast av två eller fler personer. Vi rekommenderar dock att gaffeltruck används. Om flera fläktkonvektorer ska flyttas samtidigt, är det tillrådligt att placera dem på gemensam lastbärare och hantera dem med truck eller liknande. Undvik exponering för oljeångor. Undvik att ansluta kondensatrör till avloppssystem utan lämpligt vattenlås. Vattenlåsets höjd beräknas utifrån fläktkonvektorns tryck, för att ge tillräcklig och kontinuerlig vattenavgång. 8

9 Undvik installation i områden där högfrekvent vibration förekommer. Undvik ofullständig isolering av rör och icke horisontell installation, eftersom detta kan medföra kondensatdropp. II. AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL ISTALLATIOSAVISIGAR FARA! Installation får bara utföras av tekniker med adekvat kompetens och med behörighet för arbete på luftkonditionerings- och kylningssystem. Felaktigt utförd installation kan försämra utrustningens funktion och prestanda. FARA! Installationspersonal måste följa vid installationstillfället gällande lokal och nationell lagstiftning. Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera att nätspänning och -frekvens överensstämmer med den utrustning som ska installeras. Strömkällan måste ge tillräcklig effekt för drift av all ansluten utrustning. Kontrollera att nationella säkerhetskrav följts för nätkretsen. Kontrollera att korrekt dimensionerad och ansluten jordledare finns. Förläng kondensatutloppet, om så behövs, med PV-rör (invändig diameter mm, tillhandahålls av kund) av lämplig längd. Utrustningen är inte avsedd att installeras i tvättstugor (standard EI E 0--0). Undvik uppåtlöpande sektioner i kondensatledningen. Sådana får endast användas nära fläktkonvektorn, med största höjdskillnad 00 mm från fläktkonvektorns överdel. Följ installationsanvisningarna nedan. Installera fläktkonvektorn så centralt som möjligt i rummet. Du kan justera luftflödesriktningen manuellt genom att justera luftriktaren, beroende på driftläge (kylning eller uppvärmning) för att säkerställa optimal luftfördelning i rummet. Vid kylningsdrift bör luftriktaren ställas in så att luften sprids nära taket (oanda-effekt). I uppvärmningsdrift bör luftriktaren ställas in så att luftströmmen riktas mot golvet, för att förhindra att skikt med varm luft bildas i rummets övre del. MAX. 00 mm Undvik att platta till eller vika anslutnings- och kondensatledningar. Undvik horisontella sektioner eller krökar med mindre än % lutning i kondensatröret. Uppvärmning: luftriktarinställning för korrekt luftflöde. Kylning: luftriktarinställning för korrekt luftflöde. För att installation och underhåll ska gå snabbt och enkelt bör du kontrollera att det vid den valda positionen är möjligt att avlägsna takpanelerna, eller, om taket är av sten eller liknande, att fläktkonvektorn är åtkomlig. Om taket är byggt med gipsskivor är största tillåtna mått för fläktkonvektorhöljet 0 x 0 mm (modell, 0 och 0) respektive 900 x 900 mm (modell 0, 8 och 0). I rum med hög luftfuktighet ska konsolerna isoleras med självhäftande specialisolering. Undvik glappande elanslutningar. 9

10 AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL Använd specialsatsen KB för att stänga ett eller två luftutlopp. Följ skissen vid blockering av luftutlopp. Högst två luftutlopp får blockeras. II.. FÖRE ISTALLATIO Placera uturstningen så nära installationsplatsen om möjligt innan du avlägsnar emballaget. Gallerpanelen och manöverenheten är separat emballerade för bästa skydd. Installationen underlättas med truck. Mutter Distans för upphängningskonsol Gängat hängstag Bricka T-stycke Lyft inte fläktkonvektorn i dess kondensatutloppsrör eller vattenanslutningar. Håll den endast i de fyra hörnen. Placera först anslutningsledningarna enligt beskrivningen i kapitlet Vattenanslutningar, och ta bort T-stycket för att underlätta installation. Lyft försiktigt fläktkonvektorn (utan ram) vid de fyra upphängningskonsolerna (eller de fyra hörnen), och för in den i innertaket. II.. ISTALLATIO Märk ut positionerna för hängstag, anslutningsledningar, kondensatutloppsrör, elkablar och fjärrmanöverkabel (se mått). Den medföljande pappersmallen kan underlätta. Beroende på typ av tak kan hängstagen fästas enligt skissen. 7 Gängade hängstag T-stycke Upphängningskonsol 7 Vattenanslutning Om det inte går att avlägsna T-stycket kan fläktkonvektorn behöva lutas. Detta kan endast göras vid innertak högre än 00 mm. Exempel på upphängning i trästruktur. Mutter Trästruktur Gängat hängstag Bricka är de gängade hängstagen positionerats drar du inte åt muttrarna. Sätt i brickorna som skissen visar. 0

11 AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL Passa in och väg in fläktkonvektorn genom att justera muttrar och låsmuttrar på de gängade hängstagen. Avståndet mellan plåten och innertakets undersida ska vara 0 mm. 9 9 Var noga med att inte dra åt så hårt att ramen förvrids. Kontrollera att ramen är i linje med innertaket och framför allt att det finns en tätning mellan luftintag och luftutlopp. I skissen förhindrar packningen (A) att returluft blandas med tilluft, och packningen (B) förhindrar att tilluft läcker ut i innertaket. Spalten mellan fläktkonvektorns ram och innertaket får inte vara större än mm när installationen är klar. max mm 8 Gängat hängstag Upphängningskonsol 8 Innertak 9 Vattenpass Sätt tillbaka T-stycket och rikta upp fläktkonvektorn mot det med hjälp av muttrar och låsmuttrar. A B Anslut kondensatledning och anslutningsledningar och utför slutkontroll av att fläktkonvektorn är horisontell. II.. ISTALLATIO AV GALLER/RAM Lyft försiktigt upp galler/ram och kontrollera med avseende på transportskador. Montera galler/ram på fläktkonvektorn med de två krokarna. Använd bara de medföljande skruvarna för att fixera ramen. II.. FRISKLUFTSTILLFÖRSEL OH TILLFÖRSEL AV BEHADLAD LUFT TILL AGRÄSADE RUM På sidorna finns anvisningar för anslutning av kanaler för friskluftkanaler och kanaler för överföring av behandlad luft till angränsande rum. Ta bort den perforerade externa kondensskyddsisoleringen och knacka ut anvisningarna med puns. 0 0 B Ø A Ø A A Ø mm 0 0 B mm 0 0 Ø mm Kanalanslutningsfläns Klämma mm neoprenpackning Isolerad flexibel kanal Friskluftsintag Överföring av behandlad luft till angränsande rum 7 Polystyrenpartition 0 Ramfästen Ramfixerskruv Säkerhetsband

12 AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL II... Överföring av behandlad luft till angränsande rum Lufttillförsel till angränsande rum kräver att utloppet som motsvarar kanalen stängs med den medföljande utloppsblockeringssatsen. Satsen kan inte användas för fläktkonvektorer med elvärmare. Luftintagsgaller måste monteras (om möjligt nära golvet) mellan det luftkonditionerade rummet (där fläktkonvektorn finns) och det angränsande rummet. W W D W D G Vägg Dörr Galler II... Friskluftstillförsel Avlägsna polystyrenpartitionen. Sätt i den medföljande baffeln sedan ramen hängts upp som i figuren ovan. Dra sedan åt ramen/gallret med de fyra skruvarna. Använd av kunden tillhandahållet material, lämpligt för kontinuerlig drifttemperatur 0. Luftkanalerna kan vara av flexibel polyester (med spiralkärna) eller korrugerad aluminium, utvändigt täckt med antikondensatmaterial ( mm tjock glasfiber). För att slutföra installationen måste alla icke isolerade kanaler täckas med antikondensatisolering, till exempel mm tjock expanderad neopren. G G AVÄD ITE filter med aktivt kol eller elektrostatiska filer i kanaler mot angränsande rum. Märk med en blyertspenna ut innerkanten av den tidigare avlägsnade panelen på polystyrenet. Skär bort polystyrenet med kniv. Var försiktig så att inte värmeväxlarbatteriet skadas W D W D G Vägg Dörr Galler 7 Polystyrenpartition 8 Baffel 9 Ram G De två anvisningarna kan inte användas samtidigt för överföring av behandlad luft till angränsande rum. Till- och frånluftskanalernas längd kan beräknas med hjälp av diagrammen för lufttillförsel till angränsande rum och friskluftstillförsel (med beaktande av tryckfallet över luftspridare, galler och friskluftsfilter), liksom den bullerökning dessa kanaler orsakar. Diagram för överföring av behandlad luft till angränsande rum: ett galler stängt Om två galler är stängda blir tilluftsflödet mot det angränsande rummet 0 % högre än med bara ett galler stängt, vid samma statiska externa tryck. p (Pa) / Qa( ) 8 0 p Tillgängligt statiskt tryck Qa Luftflöde Tilluftskanal till angränsande rum Om dessa instruktioner inte följs kan följden bli droppande kondensat. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella skador detta orsakar. Den kompletterande fläkten (tillval) för friskluftsintag ska anslutas till plintblocket enligt bifogade scheman. Fläktmotorn är parallellkopplad med den termoelektriska ventilen, vilket gör att motorn stannar när ventilen stängs. TB L TB Plintkort 0V Frysskyddstermostat Varvtalsstyrenhet Motor, friskluftsfläkt Relä 0 V Vid vinterdrift med friskluftsintag rekommenderas frysskyddstermostat satt till, med bulben placerad på vattenutloppsröret före den kompletterande fläkten. Montera ett luftinloppsgaller med filterinspektionsport för att hindra att damm och smuts tränger in i och förorenar värmeväxlaren. Om filter installeras är det inte nödvändigt att installera kanalspjäll för perioder då systemet är avstängt.

13 AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL II.. VATTEASLUTIG Det är av största vikt att vattenanslutningarna görs noggrant och av montörer med adekvat kompetens. II... Anslutning till systemet Vattenanslutningarna är fixerade vid fläktkonvektorn för att undvika skador när rören ansluts. Anslutningarna bör dras åt med skruvnyckel. Den övre vattenbatterianslutningen levereras med avluftningsventil, den nedre med avtappningsventil, med nyckeltag för 0 mm skruvnyckel eller skruvmejsel. Vattenbatteriet kan inte tömmas helt genom enbart självavrinning. För att få ut all vätska bör du blåsa in luft i vattenbatteriet. Modell Anslutning Ø ¾ 0 ¾ 0 ¾ (*) ½ 0 (*) ½ 0 (*) ½ (*) ¾ (*) Varmvattenkretsar, -rörsversion Kondensatröret ska isoleras med kondensationssäkert material som polyuretan, propen eller neopren, tjocklek 0 mm. Om fler än en fläktkonvektor är installerade i rummet kan kondensatsystemet utformas enligt skissen. II... Vattenlås Kondensatsystemet behöver ett vattenlås för att undvika inträngande lukt. Följ anvisningarna nedan för att skapa ett vattenlås. 00 mm 0 mm 7 7a 7b 7a 7b Det måste finnas en enkelt uttagbar plugg i botten på vattenlåset, så att det lätt kan rensas. 7 Vattenanslutning 7a Vatteninlopp 7b Vattenutlopp Avluftningsventil Avtappningsventil II... Kondensatutloppsrör För att säkerställa korrekt kondensatavrinning bör utloppsröret luta % och vara fritt från hinder. Yttermera bör vattenlås, minst 0 mm djupt, användas för att förhindra lukt i rummet. II... Placera kondensatröret så att det inte mekaniskt belastar anslutningarna till fläktkonvektorn. Kontroller är samtliga rörledningar är anslutna, ska efterarbetena nedan utföras. Avlufta vattenkretsen. Kontrollera att inga vattenläckage föreligger. Täck omsorgsfullt ventil och anslutningsledningar med 0 mm tjockt kondensatsäkert material eller montera de extra trågen. Häll vatten i kondensattråget och kontrollera att vattnet rinner bort hela vägen till och ut genom kondensatledningens utlopp. Om vattnet inte rinner bort, kontrollera att ledningen har fall hela vägen och är fri från hinder. % 0 Kondensat kan ledas ut högst 00 mm ovanför fläktkonvektorn, under förutsättning att det uppåtgående röret är vertikalt och i linje med kondensatutloppflänsen. Om kondensat måste släppas ut högre upp än 00 mm ovanför fläktkonvektorn, måste du installera hjälpkondensatpump och flottörventil. Flottörventil rekommenderas för att slå från flödesbrytaren i händelse av fel på hjälppumpen.

14 AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL II... Montering av termoelektrisk ventil Enhetens styrkrets tillåter bara att den motordrivna ventilen öppnas när fläktmotorn är igång (se elkretsscheman). är termostaten ber om kylning matas plint i TB (kallvatten) -o för styrenhet KMS med 0 V. är termostaten begär kylning matas plint i TB (varmvatten eller elvärmare) -o för styrenhet KMS med 0 V. Styrkretsen säkerställer att kondensatpumpen går så länge termostaten begär kylning och håller kallvattenreglerventilen öppen. Vid abnorm vätskenivå i kondensattråget (till exempel till följd av igensatt konddensatrör, pumpfel, fläktmotorfel) öppnas flottörbrytarkontakten (FS) och styrenheten startar kondesatpumpen eller stänger reglerventilen och avbryter kallvattenflödet till vattenbatteriet, för att förhindra ytterligare kondensation. II... Anvisningar för montering av termoelektrisk ventil Den termoelektriska ventilen ska monteras på fläktkonvektorn efter installation. Följ den skiss som gäller den aktuella modellen. Sätt i de medföljande klämmorna () i spåren i enhetens sida. G VARIG! Ventilen är inte bara nödvändig för att styra rumstemperaturen, utan också för att bryta kallvattenflödet tillbatteriet vid abnorm vätskenivå i kondensattråget. Styrning Vattenflödet måste styras, på ettdera av nedanstående sätt. - Genom installation av motordrivna termoelektriska ventiler (tillbehör). - Genom installation av egna motordrivna ventiler. Modell, 0 och 0 Se skiss som medföljer satsen. A A 7 Komponenter A G B F E D 7 Vattenbatterikoppling A Ringmutter A O-ring Modell 0, 8 och 0 Montera reducerstycken och O-ringar mot vattenbatterianslutningen. 7 A A RÖR RÖR Pos. Benämning Antal Antal Antal Antal Adapter /'' gas med O-ring A Adapter '' gas med O-ring + adapter /'' gas med O-ring B Självgängande skruv Klämma Ventil '' gas förmonterad - - Ventil /'' gas förmonterad - D Ventil /'' gas förmonterad Extra kondensattråg E Isolermaterial F Kabelhållare G 7 Vattenbatterikoppling A Adapter A O-ring För modell UT-EV B ( rör) måste ventilenheten för kallvattenbatteriet installeras först. Applicera lite fett på O-ringarna innan du placerar dem i deras säten. Montera ventilenheten på batteriet och dra åt till 0 m. Isolera ventilenheten. För varmvattenbatteri med rör upprepar du samtliga steg med gasadaptrarna (A) enligt tabellen. Dra kablarna genom kabelhållaren (G) och fäst dem vid höljet med de förmonterade skruvarna. Montera kondensattråget under ventilenheten. För in utloppsröret i det därför avsedda hålet, rikta upp det och säkra det med de tre klämmorna (), som monterades tidigare med de tre medföljande skruvarna (B). Isolera de tre skruvarna och kondensattrågets underdel med isoleringsmaterial (F). Kontrollera att stålrören vid anslutning till systemet är uppriktade och upphängda så att de inte belastar enheten. Kontrollera alla tätningar, om systemet är vattenfyllt. OBS: Ventilenheten täthetsprovad vid fabrik. Eventuella läckage orsakas alltså av felaktig installation. För att ansluta ventiler till elpanelen drar du kablarna genom elpanelens genomföring och ansluter dem till plintkortet enligt elkretsschemat.

15 AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL II...7 Den termoelektriska ventilens funktion Detta är en -vägsventil av till/från-typ med mycket långsamt slag. Det är inte en reglerventil och saknar alltså termistor. Ventilen styrs av fläktkonvektorns rumstermostat. Den termoelektriska ventilen är normalt stängd mot vattenbatteriet och öppen mot shunten. Om rumstemperaturen avviker från börtemperaturen (termostatinställningen), aktiveras en elvärmare för uppvärmning av ett termostatiskt element, vilket får kolven att röra sig nedåt. Ventilen öppnas efter omkring minuter, så att vatten cirkulerar i vattenbatteriet. Om rumstemperaturen överensstämmer med börtemperaturen, eller om strömförsörjningen bryts, stängs ventilen efter omkring minuter mot vattenbatteriet och öppnas mot shunten. D TB OLD HOT HOT Uppvärmningsventil eller uppvärmningsventilrelä OLD Kylningsventil eller kylningsventilrelä Anslutning av styrenhet Om lågspänningsstyrenhet används, eller en styrenhet som inte finns listad i tillbehörstabellen, måste anslutningarna göras till enhetens plintkort. Om inte dessa anslutningar görs enligt anvisningarna, kan kondensattråget svämma över. D Ventil Ventilhuvud, termoelektrisk ventil Ventilkropp TB SPD HOT OLD H M L Vid eventuell nödsituation kan ventilen öppnas manuellt, genom att ventilhuvudet med elenheten avlägsnas och ringmuttern skruvas ut. är nödsituationen upphört måste ventilen återställas till automatisk drift genom att ventilhuvudet med elenheten sätts tillbaka. Om detta inte görs finns risk för kondensbildning på vattenledningarna, även om enheten är avstängd. O OFF HOT OLD II...8 Anvisningar för egna ventiler Vattenanslutningar Montera ventilerna enligt tillverkarens anvisningar. Se relevanta skisser för anslutning till enheten. Isolera omsorgsfullt rör, ventilenheter och vattenbatterianslutningar (kallvattensida) för att undvika kondensation på rör, vilken kan droppa ner i innertaket. Elinstallation Anslut rumsstyrenheten enlig de medföljande anvisningarna. VARIG! Dra kablarna genom manöverenhetens kabelgenomföring. Anslut ventilerna enligt anvisningarna nedan och elkretsschemat i detta kapitel. Ventiler, som stänger fläktkonvektorns vatteninlopp vid strömavbrott, måste användas. Till/från-ventiler (0 V) I det här fallet måste kallvattenventilen styras av en 0 V till/från-signal från plint på TB och varmvattenventilen från plint på TB. Till/från-ventiler med annan spänning än 0 V Om en rumsstyrenheten som finns i tillbehörstabellen används, följer du anvisningarna i föregående stycke och st. 0 V-reläer vid plintarna,, och på TB, vilka styr ventilöppningen. HOT Värme OLD Kylning SPD Fläktvarvtal H Högt varvtal M Mellanvarvtal L Lågt varvtal Ventiler ska endast öppnas när fläktmotorn går, alltså när plint TB, eller matas från plint på TB. Elvärmaren (tillval) (UT-EV REL), som endast kan fabriksinstalleras, får vara spänningssatt endast när fläkten arbetar. Elvärmaren (tillval), som måste fabriksinstalleras på modell UT-EV REL, är bara tillslagen när plint på TB matas från plint på TB. Vattenutloppspumpen ska arbeta varje gång kallvattenventilen öppnas och matar plint 7 och 8 på TB från plint på TB. Kontrollera att alla anslutningar är täta när systemet är vattenfyllt. II...9 RHOSS S.p.A. påtar sig inget ansvar för täthet för ventil installerad på montageplatsen, om denna inte täthetsprovats på fabrik. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för funktionsfel hos dessa enheter och för eventuella skador till följd av dropp. Frysskydd Tappa ut allt vatten ur kretsen när fläktkonvektorn inte används. Om vattnet blandas med glykol, förändras fläktkonvektorns prestanda. Beakta säkerhetsanvisningarna på etylenglykolförpackningen. Om fläktkonvektorn står oanvänd vintertid kan vattnet i systemet frysa. För att förebygga detta ska allt vatten i kretsen tappas ut före vintern. Om avtappning anses vara en alltför arbetskrävande åtgärd, kan i stället en lämplig mängd frysskyddsmedel blandas i vattnet.

16 AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL II.. ELEKTRISK ASLUTIG Elanslutning av fläktkonvektorn ska utföras av kvalificerad personal och i enlighet med på platsen gällande nationella regler. RHOSS S.p.A. har inget ansvar för person- eller utrustningsskada som uppkommer till följd av icke godkänd elanslutning. FARA! Installera alltid en automatisk skyddsbrytare på skyddat ställe nära fläktkonvektorn. Brytaren ska ha fördröjd utlösningskarakteristik och tillräcklig brytförmåga. Brytarens kontaktgap ska vara minst mm. Jordning är påbjudet enligt lag, för att säkerställa användarens säkerhet när fläktkonvektorn är i drift. Kontrollera att det elnät till vilket anslutning ska ske har rätt spänning och frekvens: -fas 0 V (±0 %) 0 Hz. Kontrollera att tillgänglig effekt är tillräcklig för att driva utrustningen och att matarledningen har tillräcklig ledartvärsnittsarea för den förväntade maximiströmmen. Kontrollera att elnätet uppfyller gällande nationella säkerhetsbestämmelser. Elanslutningar ska göras enligt elkretsschemat. För anslutning till elnät ska dubbelisolerad flexibel kabel användas, med två fasledare + jord, tvärsnittsarea, mm², typ H07R-F. För anslutning av elvärmare till elnät ska dubbelisolerad flexibel kabel användas, med fyra fasledare + jord, tvärsnittsarea enligt nedanstående tabell. Modell Matning -fas 0 V 0 Hz -fas 00 V + 0 Hz Kabeltvärsnittsarea (mm ) x, x, x, x, x, x, Jordledaren (gul/grön) måste vara längre än de andra ledarna, för att säkerställa att den blir den sista som belastas om kabelavlastningsanordningen upphör att fungera Du kommer åt manöverpanelen genom att öppna gallret och ta bort metallkåporna, som sitter med eller skruvar. VIKTIGT för alla fläktkonvektorer med elvärmare: Fläktkonvektorn har två termostater: en med automatisk återställning och en med manuell (elektrisk) återställning, vilken återaktiveras genom att strömförsörjningen bryts och återställs. Modell, 0 och 0 V G P Anslut elkablarna till anslutningarna i plintboxen enligt elkretsschemat och dra åt dem ordentligt. A B V G P A B Strömförsörjningsanslutning, elvärmare Strömförsörjningsanslutning, fläktkonvektor Polariserad kontakt Polariserad kontakt Fläktanslutning Flottöranslutning Gör jordanslutningen först av alla elanslutningar. Om fläktkonvektorn är försedd med elvärmare, måste denna ha separat strömförsörjning. ätanslutning ska göras via en allpolig brytare med kontaktgap minst mm. Fixera elkablarna till elvärmarna med den enda kabelklämman. Kondensator Jordskruv Kretskort Reläkort EHR (endast modeller med elvärmare) Hål för panelfästskruvar Hjälpkretskort (tillbehör) Vi rekommenderar att du demonterar moderkortet från den elektroniska panelens kretskort för att underlätta elanslutningarna.

17 AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL Modell 0, 8 och 0 II. A II.. A B B V G P G Strömförsörjningsanslutning, elvärmare Strömförsörjningsanslutning, fläktkonvektor Polariserad kontakt Polariserad kontakt Fläktanslutning Flottöranslutning Kondensator Jordskruv Kretskort Reläkort EHR (endast modeller med elvärmare) Hål för panelfästskruvar Hjälpkretskort (tillbehör) V P AVISIGAR FÖR START Första driftsättningen av utrustningen ska utföras av personal med adekvat kompetens och behörighet för arbete med denna typ av produkt. FARA! Före start, kontrollera att installation och elanslutningar är utförda enligt anvisningarna i denna handbok. Se också till att inga obehöriga personer befinner sig i närheten av utrustningen under driftsättningen. KOTROLLER FÖRE START Före första start, kontrollera att:. fläktkonvektorn är korrekt positionerad. vattensystemets fram- och returledningar är korrekt anslutna och isolerade. rören är rena och fria från luft. fläktkonvektorn lutar korrekt mot utlopp och vattenlås. värmeväxlarna är rena. elanslutningarna är korrekta 7. plintskruvarna är väl åtdragna 8. nätspänningen är den rätta 9. märkeffekten för motordriven fläkt eller elvärmare är korrekt och inte överskrider tillåtna maximivärden (se bilaga A Tekniska data). Fläktkonvektorn bör köras med maximivarvtal under några timmar. II. II.. UDERHÅLLSAVISIGAR FARA! Underhåll får bara utföras av tekniker med adekvat kompetens och med behörighet för arbete på luftkonditionerings- och kylanläggningar. Använd lämpliga arbetshandskar. FARA! För inte in några föremål genom luftintaget eller utloppsgallren. FARA! Frånskilj alltid fläktkonvektorn från elnätet med huvudbrytaren före underhållsarbete (även inspektion!). Se till att spänningen inte kan slås till av misstag lås huvudströmbrytaren i frånslaget läge. ORMALT UDERHÅLL II... Varje månad Kontrollera luftfiltren. Luftfiltren är av fiber och kan tvättas i vatten. Kontrollera filtren med avseende på renhet vid driftsäsongens början och sedan varje månad. II... Var sjätte månad Kontrollera värmeväxlaren och kondensatutloppet med avseende på renhet. Stäng av fläktkonvektorn och kontrollera värmeväxlaren och kondensatutloppet med avseende på renhet. Utför vid behov rengöringsåtgärderna nedan. Avlägsna eventuella främmande föremål från flänsarna. Främmande föremål kan hindra luftströmmen. Blås bort damm och smuts med tryckluft. Tvätta försiktigt med vatten och borste. Blås torrt med tryckluft. Kontrollera att det inte finns något som hindrar vattenflödet i kondensatutloppet. Kontrollera om det finns luft i vattensystemet.. Starta fläktkonvektorn och låt den gå några minuter.. Stäng av fläktkonvektorn.. Lossa avluftningsskruven på inloppsgrenröret och avlägsna eventuell luft. Upprepa förfarandet tills ingen ytterligare luft kommer ut ur vattenkretsen. II... Vid säsongens slut Töm vattensystemet (gäller alla värmeväxlare). För att undvika risken för frysskador, rekommenderar vi att systemet töms på vatten vid slutet av varje säsong. II... Elkretsar För elkretsarna rekommenderas underhållsåtgärderna nedan. Mät fläktkonvektorns strömförbrukning med tångamperemeter och kontrollera mätvärdet mot den i produktdokumentationen angivna strömförbrukningen. Kontrollera och vid behov efterdra elanslutningar och plintar. 7

18 AVSITT II: ISTALLATIO OH UDERHÅLL II.. SÄRSKILT UDERHÅLL II... Byte av fläkt Om den motordrivna fläktens motor går sönder, måste hela fläktenheten bytas. Följ anvisningarna nedan för att demontera fläkten. Ta bort gallret/ramen genom att skruva loss skruvarna. Koppla bort elkablarna. Ta bort kondensattråget (se beskrivning nedan). Ta bort fläkten. Ta bort fläktmotorn. Följ anvisningarna ovan i omvänd ordning för att montera den nya fläkten. II... Byte av värmeväxlare Följ anvisningarna nedan för att demontera värmeväxlaren. Ta bort gallret/ramen genom att skruva loss skruvarna. Koppla bort elkablarna. Ta bort kondensattråget (se beskrivning nedan). Plugga fram- och returvattenledningarna. Koppla bort vattenbatteriet från systemet. Avlägsna de skruvar, på båda sidorna, som håller fast vattenbatteriet i fläktkonvektorn. Dra ut värmeväxlaren. Följ anvisningarna ovan i omvänd ordning för att montera den nya värmeväxlaren. II. SKROTIG AV UTRUSTIGE OH AVFALLSHATERIG AV HÄLSOSKADLIGA SUBSTASER MILJÖSKYDD RHOSS S.p.A. har alltid engagerat sig för att skydda miljön. Vid skrotning av utrustningen ska anvisningarna nedan följas noggrant. Utrustningen får demonteras endast av auktoriserat industri- och maskinavfallsföretag. Utrustningen består av material som är att betrakta som sekundär råvara, varför anvisningarna nedan måste följas. Om fläktkonvektorn innehåller frysskyddsvätska måste denna avfallshanteras så att den inte orsakar förorening. Den ska samlas upp och avfallshanteras på föreskrivet sätt. Elektronikkomponenterna (elektrolytkondensatorer) är att anse som specialavfall och ska lämnas till auktoriserat avfallshanteringsföretag. Rörisoleringen av expanderat polyuretangummi, expanderad polyeten samt expanderad polyuretan och ljudisoleringen på apparathöljets insida ska avlägsnas och hanteras som hushållsavfall. Elpanelen är lätt åtkomlig under täckpanelen. Vid inspektion eller byte av interna komponenter, som fläktmotor, vattenbatteri, kondensatpump och elvärmare (om tillämpligt), måste kondensattråget demonteras. Demontering av kondensattråg Skydda golvet med plast vid demontering av kondensattråg. Ta bort gallret/ramen genom att skruva loss skruvarna. Töm ut vattnet i kondensattråget i en hink (minst 0 l) genom utloppet med gummiplugg. Ta bort elpanelens lock och lossa elanslutningarna (anslutningarna V, G, P samt den gröngula jordledaren). Ta bort de fyra fästskruvarna på kondensattrågets sida och avlägsna försiktigt kondensattråget. 8

19 BILAGOR A TEKISKA DATA UT - UT - UT - UT UT UT - UT UT UT UT Version B B B B UT UT UT UT UT UT REL REL REL REL REL REL Modell MI.,,,90,,8,0,0,7,90,0 ominell kyleffekt kw MED. (totalt värme) (*),80,,8,,0,0,0,0 7,0 7,0 MAX.,0,90,00,,70,00,0 7,0 0,00 9,80 Värmeeffekt (vattnets inloppstemperatur 0 ) (**) kw, -,9 -,0-8, 0,8,9 - MI.,7 -, -, - 7, 7, 9, - Värmeeffekt (vattnets kw MED., -,8-7, - 0,0, 7,0 - inloppstemperatur 70 ) (***) MAX., - 7, - 0, -,8 8,, - MI. -, -, -, ,0 ominell värmeeffekt kw MED. extra vattenbatteri B (***) -, -, -, ,0 MAX. -,9 -,7 -, ,00 Elvärmare -fas 0 V 0 Hz kw, -, -, Elvärmare -fas 00 V 0 Hz kw ,0,0,0 - MI Luftflöde m /h MED MAX Fläktar st. MI. Ljudeffekt db(a) MED MAX MI. 8 Ljudtryck (****) db(a) MED MAX Rengörbart filter (a x b) mm x x x x x x x9 x9 x9 x9 Spänningsmatning: antal faser, V, Hz, 0, 0 Maximal effektförbrukning W (*) Vid rumstemperatur 7 torr, 9 våt, vattnets inloppstemperatur 7 med ΔT. (**) Vid rumstemperatur 0, vattnets inloppstemperatur 0, vattenflöde som (*). (***) Vid rumstemperatur 0, vattnets inloppstemperatur 70 med ΔT 0. (****) Ljudtryck i db(a), mätt m från luftutloppet, riktningsfaktor Q=. Ingång för strömförsörjning Fläktkonvektor Elvärmare Kylning Uppvärmning Modell Antal faser, V, Hz Antal faser, V, Hz W A W A UT-EV rör, 0, 0-0,8 0, UT-EV 0 rör, 0, , 8 0,9 UT-EV 0 rör, 0, , 90 0,9 UT-EV 0 rör, 0, , 87 0,8 UT-EV 8 rör, 0, 0-0,8 0, UT-EV 0 rör, 0, ,8 87 0,8 UT-EV B rör, 0, 0-0,8 0, UT-EV B 0 rör, 0, , 8 0,9 UT-EV B 0 rör, 0, , 90 0,9 UT-EV B 0 rör ,8 87 0,8 UT-EV REL rör + elvärmare, 0, 0, 0, ,0 0,8 UT-EV REL 0 rör + elvärmare, 0, 0, 0, 0 0,8, UT-EV REL 0 rör + elvärmare, 0, 0, 0, 0 9 0,0 8, UT-EV REL 0 rör + elvärmare, 0, 0 +, 00, 0 0,, UT-EV REL 8 rör + elvärmare, 0, 0 +, 00, 0 0,, UT-EV REL 00 rör + elvärmare, 0, 0 +, 00, 0,00,0 Tekniska data för elvärmare (om installerad) Modell Elvärmare kw,, +,0, +,0 x + x 0, Försörjningsspänning Antal faser, V, 0, 0 (*), 0 (*) +, 00 +, 00 +, 00 Maximal strömförbrukning A,0 0,8 0,8 7, 7, 7, Säkerhetstermostat st. termostat med automatisk återställning STS 0 st. termostat med manuell (elektrisk) återställning STS 00 Strömförsörjningskablar mm x, x, x, x, x, x, Rekommenderad säkring (typ gl) A (* ) I områden med begränsning till kw för -fas elvärmare kan spänningsmatningen fördelas på två faser och nolledaren i -fasmatning med nolledare. Använd kabeltyp H07 R-F -x, mm -00 VA. 9

20 BILAGOR A MÅTT UT-EV / UT-EV B / UT-EV REL: UT-EV / UT-EV B / UT-EV REL: UT-EV UT-EV UT-EV UT-EV UT-EV UT-EV - UT-EV B UT-EV B UT-EV B UT-EV B UT-EV REL UT-EV REL UT-EV REL UT-EV REL UT-EV REL UT-EV REL Fläktkonvektor Kg 8, 0,0 0,0 7,0 9,0 9,0 0,0 Ram Kg 0

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2011-09-13/ol Installationsanvisning för fläktkonvektorer MVP-, MVT-, MOP-, MOF-, IVP-, IVF-, IOP-. Anläggning:. Datum:. 2011-09-13/ol Läs den fullständiga manualen På följande sidor följer en fullständig

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Underhållsmanual Torktumlare

Underhållsmanual Torktumlare Underhållsmanual Torktumlare T5190LE Typ N1190.. Originalanvisningar 438 9098-10/SE 2015.11.04 Innehåll Innehåll 1 Symboler...5 2 Allmänt...5 3 Underhåll...6 3.1 Rengör luddfiltren...6 3.2 Specialfilter...6

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL

KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL KASSETTLUFTKYLARE INSTALLATION DRIFT UNDERHÅLL 0498 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Garanti 3 Leveransmottagning 3 Märkplåt 3 Allmänt 3 Installation 4 Val av installationsplats 4 Installation 5 Viktangivelser

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW

Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW Installationsanvisning och Skötselinstruktion takfläkt Sky Wing, LTCW 1 Allmänt Sky Wing är en frånluftsfläkt, avsedd att användas i de flesta olika frånluftssystem i komfortanläggningar, där luften har

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6

INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL. SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 SWE INSTALLATION DRIFT OCH UNDERHÅLL SAVANA Heat SAV-1, SAV-2, SAV-4, SAV-6 1. INNAN DU BÖRJAR Symbolerna används i bruksanvisningen för att förbättra din orientering. Följande tabell innehåller de grafiska

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Installationsinstruktion

Installationsinstruktion SAVE VTR 300/500 Dokument översatt från engelska 2087111-SE 2014-02-14 Innehåll 1 Byte av elvärmebatteri... 1 1.1 Öppna frontluckan... 1 1.2 Ta ut elvärmebatteriet... 1 1.3 Montera vattenvärmebatteriet...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION

BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION BRUKSANVISNING BRANDVARNARE, 230 V SAMMANKOPPLINGSBAR MED PAUSFUNKTION Art.nr 94.4235 OBS! Brandvarnaren skall installeras av en behörig installatör. Läs bruksanvisningen noggrant innan installationen.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning

SolarMagic placerings- och monteringsanvisning SolarMagic placerings- och monteringsanvisning September 2015 www.solarmagic.fi Den här monteringsanvisningen visar olika alternativa sätt att montera SolarMagic för att få ut största möjliga effekt. Enda

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer