Modellering och simulering av värmelast och eektbehov för konstfrusna isbanor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modellering och simulering av värmelast och eektbehov för konstfrusna isbanor"

Transkript

1 Modellering och simulering av värmelast och eektbehov för konstfrusna isbanor Författare: Glenn Karlsson Handledare: Bengt Perers Examinator: Björn Karlsson Avdelningen för Energi och Byggnadsdesign Lunds Tekniska Högskola

2 c copyright Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö, Avdelningen för Energi och ByggnadsDesign, Lunds Tekniska Högskola, Lund, Tryck av KFS AB, Lund 2007 Rapport EBD-R- -07/14 Modellering och simulering av värmelast och eektbehov för konstfrusna isbanor Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö, Lunds Tekniska Högskola, Lund ISSN ISBN Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö Avdelningen för Energi och ByggnadsDesign Box Lund Telefon: Telefax: E-post: Hemsida:

3 Sammanfattning Målet med detta examensarbete är att modellera och simulera värmelasten på en konstfrusen utomhusisbana med hjälp av välkända fysikaliska och empiriska formler. En jämförelse av denna modell med andra metoder för att bestämma värmelasten har gjorts. Modellen beräknar lasterna från konvektion, långvågig strålning mot lufttemperatur och himmelstemperatur, solstrålning, regn och luftfuktighet i form av kondensering och avdunstning. Alla dessa laster beräknas så att de kan studeras separat för att möjliggöra en analys av möjliga lösningar för sänkning av energiförbrukningen på en konstfrusen isbana. Speciellt har det undersöks vilken inverkan ett tak över en isbana har på värmelast och installerat kyleektbehov. För en bandybana i Malmö kan ett tak innebära att det installerade eektbehovet sänks från cirka 1800 kw till 1580 kw. Värmelasten på isytan är starkt beroende av den isytetemperatur som hålls och ett bra reglersystem kan sänka energikostnaden markant. För en bandybana i Malmö kan ett bra reglersystem innebära en sänkning av värmelasten med 890 MWh, vilket motsvarar cirka kronor, per säsong. Med modellen nns också möjlighet att undersöka vad en sänkning av vindhastigheten eller en förkortning av driftsperioden av isbanan har för inverkan på värmelasten och kyleektbehovet. iv

4

5 Abstract The aim of the thesis is to develop a model, based on well known physical and empirical formulas, to simulate the heat load on a rink of articially frozen ice. A comparison of the results from this model and the results from other methods to determine heat load of the rink is made. The model calculates the heat load from convection, long wave radiation from the air temperature and from the sky temperature, sun radiation, rain and the humidity as condensation and evaporation. All these loads are calculated separately to make it possible to analyse dierent solutions to reduce the energy consumption of an articial ice rink. An analysis of the eects by using a roof above the ice rink is made and the need of installed refrigeration power is calculated. If an ice rink in Malmö is to be built, a roof might reduce the need of installed refrigeration power from about 1800 kw to about 1580 kw. A strong dependency between the heat load and the temperature of the ice is shown. A good automatic control system, for a bandy rink in Malmö, might reduce the heat load by 890 MWh, witch corresponds to about Swedish kronor, per season. The model is also capable of calculating the eects of a wind velocity reduction or a shortening of the operation period of the ice rink. vi

6

7 INNEHÅLL Innehåll 1 Inledning Bakgrund Bandybanans uppbyggnad[19] Kompressoraggregat Absorptionsaggregat[10] Syfte och mål Beräkningsmetoder Teori Empirisk metod för beräkning av värmelast Beräkning med hjälp av TRNSYS simuleringsmetod Semiempirisk metod för beräkning av värmelast Konvektion[17] Långvågig strålning Långvågig strålning mot himmel Solinstrålningspåverkan Värmelast från luftfuktighet[15] Regnpåverkan Förluster mot mark Väderdata Resultat Beräkningar Konvektion Långvågig strålning mot lufttemperatur Långvågig strålning mot himmel Solstrålning Luftfuktighet Regn Jämförelse av laster Totala eekten Jämförelse av metoder Istemperaturberoende Vindberoende Mätning på Malmö isstadion Nyttan med tak över en konstfrusen isbana Validering av modellen mot mätdata från Tunets IP i Borlänge Bandybana i Malmö Modellens uppbyggnad Valbar data Väderdata Beräkningar Funktioner vaderinlasning empiriskmedvaderdata empiriskmedmedeltemp viii

8 INNEHÅLL 5 Diskussion och slutsatser 37 A MATLAB-kod 43 B Mätdata Tunets IP 47 ix

9 1 INLEDNING 1 Inledning 1.1 Bakgrund I Sverige nns det för närvarande 68 stycken konstfrusna bandybanor, varav de esta är utomhusbanor. Den största utgiften för en konstfrusen is är energikostnaden och därför är det viktigt att kunna förutse energikonsumtionen innan banan är byggd. Även investeringskostnaden är en stor post och beror bland annat på hur stor kyleekt som behöver installeras för att ge en bra is under rådande förutsättningar på den plats där isbanan ska byggas.[9] Det nns med andra ord ett stort behov av en bra simuleringsmodell för att bestämma energiåtgång och kyleektbehov på en konstfrusen isbana utomhus. Diskussioner förs också angående nyttan med att täcka isbanan med ett tak vilket är i behov en utredning. 1.2 Bandybanans uppbyggnad[19] Det nns olika sätt att få till en isbana att åka skridsko på. Den enklaste metoden är att ha en sjö som fryser till under vinterhalvåret. Ett alternativ till detta är att spola en yta med vatten, till exempel en tennisplan, under vintern och därmed få till en is. Båda dessa alternativ kräver dock låg utomhustemperatur och ger ingen garanti för varaktig is. Speciellt på sydligare breddgrader, som i Skåne, är dessa möjligheter begränsade till enstaka dagar per år. För att vara säker på att ha en isbana krävs därför konstfrysning av vatten. Detta sker genom att ett kylmedel får cirkulera i marken där den tänkta isbanan ska nnas. Marken spolas och is bildas. Det cirkulerande kylmedlet kyls med hjälp av kylaggregat som oftast drivs med el och mängden el som krävs för att upprätthålla isen bestäms av värmelasten som isbanan utsätts för. En bandybana är 60 till 65 meter bred och 100 till 110 meter lång. Utöver detta ska en viss yta vara isbelagd enligt tabell 1.[12] I rapporten räknas med en total yta på 67x110 meter om inget annat anges. Matchtyp Banbredd [m] Isbredd [m] Banlängd [m] Islängd [m] Internationella Isbredd Banlängd + 8 Nationella Isbredd Banlängd + 8 Tabell 1: Rekommenderade mått på bandybana[12] En vanlig period att ha en isbana i drift är 15 oktober till 15 mars. Bandysäsongen är dock inte så lång och en kortare driftstid kan vara möjlig för att spara energi, till exempel 1 november till 28 februari som också täcker in bandysäsongen. För att få en lagom hård och lättåkt isbana bör istemperaturen ligga på cirka -2 C[7]. Detta är också den temperatur som räknas med i denna rapport om annat inte framgår av sammanhanget. 1

10 1 INLEDNING Kompressoraggregat Kylaggregat av kompressortyp med el som drivmedel är det som används vid nästan alla konstfrusna isbanor, antingen med kolvkompressor eller skruvkompressor[21]. Klassiskt har ammoniak varit det vanligaste kylmediet men har på senare tid ersatts av mindre giftiga freoner. Freonets nedbrytning av ozonlagret har dock tvingat fram nya miljövänliga kylmedier.[20] Coecient of performance, eller COP, är kvoten mellan förbrukad energi och kylenergi. För kompressoraggregat ligger COP typiskt mellan 2 och 6 beroende på typ, tillverkningsår och inte minst kondenseringstemperatur, vilken är beroende av utomhustemperaturen Absorptionsaggregat[10] Ett alternativ till kompressoraggregat för att skapa en isyta är att använda sig av absorptionsaggregat. Principen för dessa är att värme i stället för el används som drivmedel. Stora mängder värme krävs dock eftersom COP typiskt ligger på runt 0,6-0,7. Högkvalitativ värme på runt 90 C är dessutom nödvändigt. En lösning med absorptionsaggregat används i Slite på Gotland för att kyla en utomhushockeybana. Aggregatet är på 250 kw och drivs med gratis varmvatten från en närliggande cementfabrik. Då banan ligger på samma plats som Slites gamla hockeybanan nns kompressoraggregaten kvar sedan tidigare och används som backup då absorptionsaggregatet inte räcker till eller då cementfabriken inte levererar värme. Att driva ett absorptionsaggregat med fjärrvärmevatten på 70 C är troligen inte möjligt med konventionell teknik och skulle därför innebära för höga investeringskostnader för att kunna motiveras ekonomiskt. Om varmare, och billig värme, nns tillgängligt är det dock fullt möjligt att använda denna teknik även för isytor stora som en bandybana. Investeringskostnaden för aggregatet blir högre, men andra stora delar av investeringen, så som ledningsdragning, kommer inte ökas i samma utsträckning. 1.3 Syfte och mål Det nns ett behov att bestämma energiåtgång och kyleekt för en konstfrusen isbana. Olika metoder att beräkna värmelasten kommer i denna rapport att jämföras och en ny förbättrad metod tas fram som dessutom kan beräkna nödvändig kyleekt. Målet är att i den nya metoden ska de faktorer som bidrar till värmelasten kunna utredas var för sig så att varje last kan undersökas, och att nyttan med att täcka isbanan med ett tak eller skydda den mot vind kommer att kunna utredas. 2

11 1 INLEDNING 1.4 Beräkningsmetoder Tre olika metoder gås igenom; empirisk metod, semiempirisk metod och TRN- SYS simuleringsmetod. Den empiriska metoden används både med månadsmedelvärden och med timmesupplöst väderdata. Att använda månadsmedelvärde är en vanlig metod vid bestämning av laster. 3

12

13 2 TEORI 2 Teori Teorin för de olika beräkningsmetoderna gås här igenom. De uppsatta formlerna används för att beräkna värmelast och kyleektbehov. För MATLAB-kod se appendix A. 2.1 Empirisk metod för beräkning av värmelast En metod för att ta fram totala värmeöverföringskoecienten för is är att bestämma den med hjälp av direkta mätningar på en isbana. En sådan mätning har gjorts på en isbana i Norge på 50-talet och resultatet gav sambandet i ekvation (1) att basera beräkningar på[7]. Med denna formel beräknas sedan energilasten med hjälp av medeltemperatur och medelvindhastighet för månaden. Vindhastigheten i m/s betecknas här med V. h är värmeöverföringskoecienten med enheten W/m 2 K. h = 4 + 3V (1) 2.2 Beräkning med hjälp av TRNSYS simuleringsmetod En modul till programmet TRNSYS gjord av Bengt Perers[16] har också använts för bestämning av värmelasten på en isbana. Detta är ett simuleringsprogram från början gjort för att beräkna energiutbytet för solfångare. Genom att modiera värmeöverföringskoecient, isens absorptionskoecient och temperatur på yta till isens egenskaper har detta program anpassats till att beräkna värmelasten på en isbana. 2.3 Semiempirisk metod för beräkning av värmelast Semiempiriska metoden är en metod där de viktigaste komponenterna i värmelasten beräknas utifrån välkända fysikaliska och empiriska formler. Denna metod är egenutvecklad och utgör huvudsaken i detta examensarbete och ligger som grund för alla beräkningar om annat inte framgår av sammanhanget Konvektion[17] Vindhastigheten har stor inverkan på värmeöverföringskoecienten. Det nns era olika, empiriska, förslag på hur denna koecient ska beräknas. För solfångare föreslås h c1 = 2, 8 + 3, 0V (2) där V är vindhastigheten i m/s. Enheten för värmeöverföringskoecienten är W/m 2 K. 5

14 2 TEORI Laminärt eller turbulent luftöde över isytan gör stor skillnad på värmeöverföringskoecienten. Laminärt öde över en plan yta innebär att luftmassan föryttas inbördes parallellt över en yta och endast med hastighet i horisontalled. Vid turbulent öde föryttas luftmassan med inbördes olika hastigheter och med hastigheter i både vertikal- och horisontalled, se gur 1. Figur 1: Laminärt och turbulent öde För större ytor, och vid laminärt öde, föreslås ekvation (3) och för turbulent öde ekvation (4). h c,laminärt = 3.83V 1 2 L 1 2 (3) h c,turbulent = 5, 74V 0,8 L 0.2 (4) Här beskriver L längden på isbanan i vindens riktning. I rapporten sätts L till medelvärdet av 67 och 110 meter, det vill säga 88,5 meter om annat inte framgår av sammanhanget. Någon slags bebyggelse intill isbanan, till exempel läktare, leder till turbulent öde över ytan. Luftödet på en bandybana kan därför inte anses laminär. I denna modell används därför ekvation (4). 6

15 2 TEORI Långvågig strålning Svartkroppsstrålning denieras enligt ekvation (5). Q = σεa(t 4 luft T 4 yta) (5) där σ är Stefan-Boltzmanns konstant, ε är emissivitet, A är area, T är temperaturer och Q är energiödet. Denna ekvation kan sedan skrivas som ekvation (6) om en linjär ekvation med avseende på T önskas, förutsatt att h r sätts konstant, se nedan. Q = Ah r (T luft T yta ) (6) där h r ges av ekvation (7) nedan h r = σε(t 2 luft + T 2 yta)(t luft + T yta ) (7) Om T yta T luft kan en förenkling göras enligt ekvation (8).[4] 4T 3 = (T 2 yta + T 2 luft)(t yta + T luft ) (8) Om T yta T luft kan alltså T estimeras utan att båda temperaturerna är kända. Detta utnyttjas för att bestämma överföringstalet i TRNSYS-modellen (se stycke 2.2). Om förenklingen i ekvation (8) utnyttjas i ekvation (7) fås h r = σε4t 3 (9) Om emissiviteten för is, ε is, sätts till 0.98 [8] ger ekvation (9) resultatet då T approximeras till 271 K. h r = 4, 522 Långvågsstrålningen mot luft beräknas endast i samband med tak över en isbana. Om inget tak nns beräknas istället långvågsstrålningen mot himmeltemperaturen Långvågig strålning mot himmel För att beräkna den långvågiga strålningen mot himmeln används ekvation (10). Q himmelstrȧlning = σεa(t 4 yta T 4 h) (10) T h är här "himmeltemperatur". För att bestämma himmeltemperaturen används mätvärden på långvågsstrålning, L +. Relationen mellan L + och T h beskrivs av ekvation (11). L + = ε h σ A Th 4 (11) Med ε = 1 och A = 1 beskrivs T h av ekvation (12). T h = 4 L + ε (12) Därmed kan Q himmelstrȧlning bestämmas. 7

16 2 TEORI Solinstrålningspåverkan Hur stor del av solinstrålningens energi som absorberas av en yta bestäms av dess reektionskoecient, eller albedo, det vill säga hur stor del av den infallande strålningen som reekteras. Albedo betecknas här med α. Andelen som absorberas är därmed (1 α) och betecknas β. Hur mycket energi som upptas kan därför beräknas med hjälp av ekvation (13). Q sol = A I horisontell β (13) med arean A och solinstrålningen mot horisontell yta I horisontell Värmelast från luftfuktighet[15] Luftfuktigheten påverkar värmelasten på en isbana genom kondensation och avdunstning. För att beräkna hur stor denna påverkan är används samband där beräkningar görs med luftens fuktighetsdensitet angivet i kg vatten per m 3 luft, här betecknat ν. Sambandet mellan luftens relativa fuktighet, φ, som anges i modellens använda väderdata (se stycke 2.4), och ν ges av ν = ν sat (T )φ där ν sat (T ) är luftens maximala fuktighetsdensitet och T är temperaturen. ν sat (T ) beräknas enligt ekvation (14). Temperaturen T ska här anges i C. ν sat (T ) = 0, 001(4, , 347T + 9, T 2 + 1, T 3 + 2, T 4 ) (14) Energiödet kan då beräknas enligt ekvation (15). r w Q fukt = A ρ luft c p,luft Le h c(φ ν 2/3 sat (T luft ) ν sat (T yta )) (15) där A är arean, r w fasövergångsenergin mellan is och ånga, ρ luft luftens densitet ( 1,29 kg/m 3 ), c p,luft luftens värmekapacitivitet( 1000 J/kg K vid 0 C) och Le är Lewis tal (här 0,85). Värdet på r w är satt till summan av fasövergångarna ånga till vatten och vatten till is. Detta värde är alltså = 2594 kj/kg. Insättning ger resultatet givet av ekvation (16). Q fukt = A 2, h c (φ ν sat (T luft ) ν sat (T yta )) (16) Sublimering, det vill säga direkt övergång från fast form till gasform och tvärt om, tas inte med i modellen. Energiinnehållet för en sådan övergång anses vara så pass likt energiinnehållet i en tvåstegsfasövergång att skillnaden kan försummas Regnpåverkan För att beräkna värmelasten för ett regnväder delas beräkningarna upp i tre delar. Första delen beskriver kylning av vattnet ner till 0 C, andra delen fasövergången vatten till is och tredje delen kylning från 0 C till isytans temperatur. 8

17 2 TEORI Kylning av vattnet ner till 0 C beskrivs av ekvation (17). Q regnkylning = C p,vatten T M regn (17) M regn betecknar mängden regn i mm och C p värmekapacitansen. Fasövergången beräknas enligt ekvation (18) nedan. Entalpin betecknas här med H vatten/is. Q fasövergȧng = H vatten/is M regn (18) Den tredje fasen är en kylning av isen från 0 C till isens temperatur. Detta beskrivs av ekvation (19). Q iskylning = C p,is T M regn (19) Förluster mot mark Förlusterna mot marken anses vara så pass små för moderna väl isolerade isbanor att de försummas i dessa beräkningar. För att beräkna dessa förluster kan dock ekvation (20), i vilken värmeödet genom plana ytor beräknas, nyttjas[18]. Q = t 1 t 2 b 1 λ 1A + b2 λ 2A där A är arean och övriga beteckningar enligt gur 2. (20) Figur 2: Värmledning genom oändlig plan platta med era skikt. b är storleken på skiktet, t temperaturen och λ värmekonduktiviteten 9

18 2 TEORI För att beräkna ett närmevärde för förlusten till marken antas följande: marktemperaturen fyra meter under marknivå håller årsmedelvärde för utetemperaturen[16], det vill säga 8,0 C för Malmö isoleringen är 20 cm frigolit med λ = marken är en blandning av sand och grus med λ = 1, 3 temperaturen på köldmediet är -10 C[7] Detta ger resultatet Q = 2, 1 W/m 2 för Malmö. I kallare klimat blir värdet ännu lägre eftersom årsmedeltemperaturen är lägre. Med samma beräkning som tidigare men utan isolering blir förlusten 5, 9 W/m Väderdata Väderdatan som används för beräkningar är framtagen med programmet Meteonorm. Detta program innehåller väderdata från 7400 väderstationer runt om i världen och från era år tillbaka. Utifrån denna databas beräknas sedan vädret fram på den önskade platsen.[11] Den beräknade datan innehåller temperatur, vindhastighet, solinstrålning, luftfuktighet, regnmängd och långvågig strålning med timmesupplösning. Temperaturfördelningen i Malmö under perioden 15 oktober till 15 mars kan utläsas ur gur 3. I gur 4 kan samma fördelning ses men för perioden 1 november till 28 februari. Som synes är det oftast plusgrader och töväder i Malmö även under vinterhalvåret. Figur 3: Malmös temperaturfördelning för perioden 15 oktober till och med 15 mars 10

19 2 TEORI Figur 4: Malmös temperaturfördelning för perioden 1 november till 28 februari. Som synes är det ofta töväder och plusgrader i Malmö även under vinterhalvåret 11

20

21 3 RESULTAT 3 Resultat 3.1 Beräkningar För bestämning av värmelasten tas fem olika laster med i beräkningarna. Dessa är konvektion, långvågig strålning, solinstrålning, luftfuktighet och regn. Dessa är i sin tur uppdelade i dellaster, se gur 5. Figur 5: Fem olika värmelaster bidrar till resultatet. Dessa är konvektion, långvågig strålning, solstrålning, luftfuktighet (i form av kondensation och avdunstning) och regn. Alla beräkningar görs med Malmös väderdata och med modellen framtagen i detta examensarbete (semiempiriska metoden) om annat inte framgår av sammanhanget Konvektion Figur 6 och 7 visar en jämförelse av olika metoder för bestämning av värmeöverföringskoecienten h c. Figur 6 visar vindberoendet hos h c och gur 7 L- beroendet. Det ses tydligt att h c1 är anpassat för att passa små ytor, som till exempel solfångare. Vid ett begränsat intervall av längden L är h c1 och h c,tubulent likvärdiga men vid större L är skillnaden signikant. 13

22 3 RESULTAT Figur 6: En jämförelse av h c1, h c,turbulent och h c,laminärt som funktion av vindhastigheten och med L = 88.5 m Figur 7: h c som funktion av L och med vindhastigheten 2 m/s 14

23 3 RESULTAT I gur 8 visas h c,tubulent som funktion av L. Här ses att konvektionen är starkt beroende av längden L vid små L. Denna beräkningsmodell är dock anpassad för att gälla stora isytor där beroendet är något mindre. Ett väl valt L är dock viktigt för ett noggrant resultat. En av anledningarna till att värmeöverföringskoecienten minskar då längden L ökas beror på att gränsskiktet av kall luft på isbanan blir tjockare vilket har en isolerande eekt.[16] Figur 8: h c,tubulent som funktion av L och med vindhastigheten 2 m/s Långvågig strålning mot lufttemperatur Energiödet på grund av långvågig strålning mot lufttemperaturen beskrivs av ekvation (5) på sidan 7. Storleken på strålningseekten beror alltså på, förutom temperatur på luft och isyta, emissiviteten för is, ε, vilken i litteraturen varierar mellan 0,9 och 0,98. I denna rapport används värdet 0,98, om inget annat anges, då detta är vanligt förekommande. Värdet h r = 4, 522 som beräknas på sidan 7 används i TRNSYS-modellen. I den semiempiriska modellen beräknas värdet med timvärde på temperaturen från Meteonorms väderdata. Påverkan på eekten per kvadratmeter då emissiviteten varieras kan ses i gur 9. 15

24 3 RESULTAT Figur 9: Långvågiga strålningens beroende av emissiviteten. Istemperaturen och lufttemperaturen satt till -2 respektive 5 C Långvågig strålning mot himmel Största delen av tiden utgör den långvågiga strålningen mot himmeln en kylningseekt på isytan, men kan under vissa förhållanden även utgöra en värmelast. Kylningseekten är som störst under nattimmarna och vid klart väder. Eekten beskrivs av ekvation (10) på sidan 7. I gur 10 ses ett diagram visande eekten av långvågig strålning för årets nio första dagar. Här ses tydligt variationen över dygnet. 16

25 3 RESULTAT Figur 10: Eekten av långvågig strålning mot himmel som funktion av tiden under de nio första dagarna av året. Istemperaturen satt till -2 C. Eekten varierar kraftigt under dygnet och är som lägst under natten Solstrålning Solstrålningseekten beskrivs av ekvation (13) på sidan 8. Absorptionskoecienten är den som påverkar eekten av solinstrålning och beroendet kan ses i gur 11. Figur 11: Solstrålningenseektens beroende av absorptionskoecienten. Solinstrålningen är satt till 400 W/m 2 17

26 3 RESULTAT I gur 12 ses ett histogram baserat på perioden 15 oktober till 15 mars som visar vilka tider solstrålningen har sitt toppvärde. Detta inträar oftast mellan klockan 11 och 15. Figur 12: Histogram visande tiden då maximala soleekten inträar under ett dygn. Histogrammet är baserat på tiden 15 oktober till 15 mars med Malmös väderdata. Som synes har solstrålningen sina toppar mitt på dagen mellan klockan 11 och Luftfuktighet Värmelasten på grund av luftfuktigheten beskrivs av ekvation (15) på sidan 8. Denna beror på isytetemperaturen, lufttemperaturen och relativa luftfuktigheten och kan vara både positiv och negativ. Luftfuktighetseekten som funktion av relativa luftfuktigheten ses i gur

27 3 RESULTAT Figur 13: Luftfuktighetseekten som funktion av relativa luftfuktigheten. Istemperaturen och lufttemperaturen är satta till -2 respektive 5 C Regn Regnets påverkan på värmelasten beskrivs av ekvationerna (17), (18) och (19) på sidan 9. Regnet utgör ingen stor faktor när det gäller energiåtgången för kylsystemet men ökar kyleektsbehovet om is önskas även då det regnar. Regneektens beroende av regnmängden kan ses i gur 14. Figur 14: Regneektens beroende av regnmängden [mm]. Istemperaturen och lufttemperaturen är satta till -2 respektive 5 C 19

28 3 RESULTAT Jämförelse av laster Lasterna ser olika ut för olika klimat. I gur 15 och 16 ses fördelningen mellan de olika lasterna för Malmö respektive Borlänge. Speciellt i fallet för Borlänge är värmelasterna ofta negativa, men detta gäller den totala värmelasten för hela perioden 15 oktober till 15 mars. Stundvis är värmelasten givetvis positiv. Figur 15: Fördelningen mellan värmelasterna för Malmö under perioden 15 oktober - 15 mars Figur 16: Fördelningen mellan värmelasterna för Borlänge under perioden 15 oktober - 15 mars För en isbana utan tak är det lasterna konvektion, långvågig strålning mot himmel, solstrålning, luftfuktighet och regn som inverkar. För en isbana med tak är det konvektion, luftfuktighet och långvågig strålning mot luft som inverkar, se stycke

29 3 RESULTAT Totala eekten Den totala eekten, och därmed kyleektbehovet, är generellt som störst mellan klockan 11 och 15, se gur 17 för Malmö. Denna topp sammanfaller med toppen för solstrålningen, se gur 12. Solinstrålningen står alltså sannolikt för eekttoppen som inträar under dessa timmar. Figur 17: Histogram där tiden då maximala eekten inträar under ett dygn ses. Histogrammet är baserat på tiden 15 oktober till 15 mars och med väderdata för Malmö Toppen som syns vid tiden beror på att vid en pågående väderförändring, som sträcker sig över dygnsskiftet, mot kallare väder kan det varmaste vädret inträa under dygnets första timme. Detta ger då en eekttopp klockan för just det dygnet. Denna topp kan i sammanhanget alltså bortses ifrån. En isbana påverkas mycket av det klimat den utsätts för vilket kan ses i gur 18 visande Malmös och Borlänges varaktighetskurva för eekten. I Borlänge behövs det lägre eekt er timmar av säsongen. 21

30 3 RESULTAT Figur 18: Varaktighetskurvor för Malmö och Borlänge. Borlänge har ett kallare klimat vilket leder till lägre eektbehov. Beräkningarna är baserade på perioden 15 oktober till 15 mars Jämförelse av metoder De olika metoderna ger något olika resultat. Skillnaderna månadsvis kan ses i gurerna 19 och 20 för fallen Malmö respektive Borlänge. Figur 19: Diagram visande värmelastskillnader för Malmö hos de olika beräkningsmetoderna uttryckt i kwh. 22

31 3 RESULTAT Figur 20: Diagram visande värmelastskillnader för Borlänge hos de olika beräkningsmetoderna uttryckt i kwh. TRNSYS-modellen använder dock väderdata för Gävle då väderdata för Borlänge inte fanns tillgängligt 3.2 Istemperaturberoende Värmelastens beroende av isytetemperaturen kan ses i gur 21. I guren ses tydligt att värmelasten, och därmed kylaggregatets energikonsumtion, ökar exponentiellt med sjunkande istemperatur. I gur 22 ses installerad kyleektsbehov som funktion av isytetemperaturen. Denna beräkning är gjord med antagandet att kyleekten ska vara tillräcklig 98% av driftsperioden. Även det installerade kyleektbehovet är starkt beroende av isytetemperaturen men detta beroende är dock endast linjärt. I båda fallen är beräkningarna baserade på perioden 15 oktober till 15 mars för Malmö och med isytan 67x110 meter. Figur 21: Värmelastens isytetemperaturberoende. Beräkningen är baserad på perioden 15 oktober till 15 mars 23

32 3 RESULTAT Figur 22: Det installerade kyleektbehovet som funktion av isytetemperaturen. Beräkning baserad på perioden 15 oktober till 15 mars vid 98% tidstäckning av värmeeekten För en isbana i Malmö innebär en isytetemperatur på -5 C i stället för -2 C en ökad värmelast med 890 MWh per säsong, det vill säga 36 procent. 3.3 Vindberoende Vindhastigheten påverkar värmelasten och eektbehovet. En sänkning av vindhastigheten på en isbana leder till en minskning av värmelasten och eektbehovet eftersom konvektionen minskar, se gur 23 och 24. För en isbana i Malmö innebär en minskning av vindhastigheten till hälften, till exempel med vindskydd eller buskage, en sänkning av värmelasten från 1591 MWh till 1148 MWh per säsong, alltså en sänkning med 443 MWh, eller 28 procent. Samma vindsänkning innebär en eektbehovssänkning med 439 kw. 24

33 3 RESULTAT Figur 23: Värmelastens vindhastighetsberoende. Beräkning baserad på perioden 15 oktober till 15 mars. Vindfaktorn anger med vilken faktor vindhastigheten i väderdatan är sänkt eller höjd. Som synes leder en sänkning av vindhastigheten, till exempel med hjälp av vindskydd, till en minskad energiförbrukning Figur 24: Eektbehovets vindhastighetsberoende. Beräkning baserad på perioden 15 oktober till 15 mars och vid 98% tidstäckning av värmelasten. Vindfaktorn anger med vilken faktor vindhastigheten i väderdatan är sänkt eller höjd 25

34 3 RESULTAT 3.4 Mätning på Malmö isstadion För att bestämma ett närmevärde på en vitfärgad isbanas absorptans mättes intensiteten på instrålat och reekterat ljus på isen på Malmö isstadion en kväll efter stängning, se gur 25. Två olika mätinstrument användes varav det ena var en ren lux-mätare och det andra en liten solfångare som mätte ljusets eekt per kvadratmeter. Figur 26 visar mätpunkterna på isen. En mätning av banans temperatur gjordes också med samma mätpunkter. Resultatet av mätningarna kan ses i tabell 2. Figur 25: Malmö ishall Mätningen utfördes med full belysning i hallen. I centrum av rinken fanns extra strålkastare installerade varför värdena där är betydligt högre. På grund av watt-mätarens låga känslighet användes denna endast i centrum. En medelvärdesberäkning av dessa mätningar ger att reektionsvärdet för denna isbana är 0,63. Eftersom isbanan på Malmö isstadion var mörk på vissa partier vid tillfället för mätningen antas detta värdet vara för lågt för en generell isbana. Ljusstyrkan var dessutom troligen för låg för använda mätinstrument därför anses mätningen ha låg noggrannhet. Reektionsförmågan för is är mellan 0,55 och 0,8 [14]. I denna rapport är den vald till 0,7 om inget annat anges. 26

35 3 RESULTAT Mätpunkt Instr. ljus [lux (watt)] Re. ljus [lux (watt)] Istemperatur [ C] (39) 1500 (20) -8, , , , ,8 Tabell 2: Resultat av mätningar av ljus och temperatur. Mätpunkter enligt gur 26. Inom parantes nns värdet från mätning med wattmätare. Figur 26: Mätpunkter för mätning av ljus och temperatur på Malmö isstadion. 3.5 Nyttan med tak över en konstfrusen isbana Då ett tak nns över isbanan strålar den långvågiga strålningen från isytan mot lufttemperaturen, i stället för mot himmeltemperaturen som vid takfri bana. För att beräkna nyttan med ett tak som täcker isbanan beräknas alltså värmelasten från konvektion, långvågig strålning mot lufttemperatur och luftfuktighet. Bidraget från långvågig strålning mot himmel, solstrålning och regn anses alltså försvinna men istället tillkommer bidraget från långvågsstrålning mot lufttemperatur. Varaktighetskurvor för tak och utan tak för Malmö under perioden 15 oktober till 15 mars ses i gur 27. I guren ses att då tak nns försvinner de högsta topparna. Eektbehovet är lägre då tak nns. Vissa timmar är dock värdet högre vilket kan inträa då kyleekten av den långvågiga strålningen mot himmeln är större än värmeeekten från solinstrålningen, regneekten och långvågig strålning mot lufttemperatur, vilket framförallt inträar på nätter och kvällar, se gur 28 och gur 29 vilka visar vilken tid på dygnet detta inträar. Figur 28 visar fördelningen då förlusten på grund av tak är mer än 0 W/m 2 och gur 29 när förlusten är större än 30 W/m 2. I sistnämnda är det än mer tydligt att dessa tillfällen inträar under morgon- och nattimmarna. 27

36 3 RESULTAT Figur 27: En jämförelse mellan eektens varaktighetskurvor med och utan tak över en tänkt isbana i Malmö under perioden 15 oktober till 15 mars Figur 28: Histogram visande dygntidsfördelningen av de tillfällen då ett tak över isbanan ökar värmelasten. Som synes inträar detta oftast under morgon- och nattimmarna. Histogrammet baseras på tillfällen då förlusten är större än 0 W/m 2 28

37 3 RESULTAT Figur 29: Histogram visande dygntidsfördelningen av de tillfällen då ett tak över isbanan ökar värmelasten. Som synes inträar detta oftast under morgon- och nattimmarna. Histogrammet baseras på tillfällen då förlusten är större än 30 W/m 2 I tabell 3 kan skillnaden ett tak medför ses i form av värmelast, och därmed energianvändning, och behov av installerad kyleekt. Kyleektsbehovet är baserat på att det ska täcka 98% av tidens kyleektbehov och med isytetemperaturen -2 C. Stad Med/utan tak Värmelast [MWh] Eektbehov [kw] 98% täckning Malmö Utan Malmö Med Borlänge Utan Borlänge Med Tabell 3: Tabell visande ett taks påverkan på värmelast samt kyleektbehov. Beräkningarna är baserade på perioden 15 oktober till 15 mars Ett tak innebär alltså en något ökad värmelast eftersom kyleekten från långvågsstrålningen mot himmeln försvinner och långvågsstrålning mot lufttemperatur tillkommer. Kyleektbehovet minskar dock med 229 kw, det vill säga med 13 procent. För Borlänge innebär ett tak att eektbehovet minskar med 96 kw, det vill säga med 9 procent. 29

38 3 RESULTAT 3.6 Validering av modellen mot mätdata från Tunets IP i Borlänge Tunets IP är en idrottsplats som bland annat har en konstfrusen bandybana, se bild 30. Banan mäter 66x110 meter och är byggd 2006.[2] För att validera modellen har energidata från Tunets IP bandybana erhållits. Datan innehåller bland annat anläggningens energiåtgång och isens temperatur med dygnsupplösning för perioden december till mars , se appendix B. Figur 30: Tunets IP[6] Isytans medeltemperatur har beräknats genom medelvärdesbildning av de isytetemperaturerna som överstiger utetemperaturerna. Detta för att få ett närmevärde på isytetemperaturen då kylning krävs. Energiåtgången som anges i mätdatan är energiåtgången för hela anläggningen, det vill säga inklusive värme till omklädningsrum med mera. För att få ett närmevärde på aggregatets elförbrukning utnyttjas att aggregatet stängs av den 10:e mars och att anläggningens övriga energikonsumtion då kan ses. Medelvärdet av elförbrukningen under perioden 10 mars till 31 mars är 363 kwh per dygn. Detta dras ifrån den totala elförbrukningen per dygn. I tabell 4 kan ses en jämförelse mellan uppmätt elförbrukning enligt erhållen data och simuleringsmodellens beräknade värmelast. 30

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

EXAMENSARBETE. En energieffektiv arena. Tommy Roos 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. En energieffektiv arena. Tommy Roos 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE En energieffektiv arena Tommy Roos 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Abstract This report is the result

Läs mer

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten

Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Miljö- och energisystem Eric Landberg Sol-/uteluftsvärmepump för uppvärmning av tappvarmvatten Modified DX-SAHP for domestic water heating in Sweden Examensarbete

Läs mer

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv

Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Uppvärmning och kylning av lokaler ur energioch miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv Anna Boss, Monica Axell, Caroline Haglund Stignor, Roger Nordman, Lennart

Läs mer

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik

EXAMENSARBETE. Energieffektivisering av teknikhus. Johan Skoglund 2014. Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik EXAMENSARBETE Energieffektivisering av teknikhus Johan Skoglund 2014 Civilingenjörsexamen Hållbar energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik Förord Den här

Läs mer

Utveckling av lastmodell för Uppsala fjärrvärmenät

Utveckling av lastmodell för Uppsala fjärrvärmenät UPTEC STS 14023 Examensarbete 30 hp Juli 2014 Utveckling av lastmodell för Uppsala fjärrvärmenät Ingrid Buddee Abstract Utveckling av lastmodell för Uppsala fjärrvärmenät Development of a load prognosis

Läs mer

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar Jämförelse av frånluftsvärmepumpar Författare: Max Green & Oskar Jacobsson - 0 - Handledare LNU: Björn Zethraeus Datum:24/5 2013 Ämne/kurskod Examensarbete, 2BT0IE Förord Denna rapport utgör författarnas

Läs mer

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA

JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Examensarbete 10 poäng C-nivå JÄMFÖRELSE AV ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM - MED HÄNSYN TILL EU-DIREKTIVET OM BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B105/05 Jonas Jansson och Mikael Wetterstrand Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 --

Vindkraft i skog. Produktionsförutsättningar och externa faktorer. Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Vindkraft i skog Produktionsförutsättningar och externa faktorer Markus Rönnqvist, Stockholm 2008 -- 1 -- Sammanfattning År 2002 sattes ett planeringsmål upp för att öka andelen förnyelsebar energi i Sverige.

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Produktion av dricksvatten och förnybar el i Bläsinge fiskehamn

Produktion av dricksvatten och förnybar el i Bläsinge fiskehamn ES-10014 Examensarbete 20 p Juni 2010 Produktion av dricksvatten och förnybar el i Bläsinge fiskehamn Olle Björquist Abstract Produktion av dricksvatten och förnybar el i Bläsinge fiskehamn Production

Läs mer

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump

Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Analys av dimensionerande temperaturer från värmeåtervinningsbatteri till frånluftsvärmepump Examensarbete i Energiteknik 30 hp Utfört vid Creanova AB och tekniska Högskolan vid Umeå Universitet BEATRICE

Läs mer

Optimering av Malmö Airports komfortkylsystem

Optimering av Malmö Airports komfortkylsystem ISRN LUTMDN/TMHP 09/5172 SE ISSN 0282-1990 Optimering av Malmö Airports komfortkylsystem Ellen Corke, Mikaela Welander Examensarbete Avdelningen för Energihushållning Institutionen för Energivetenskaper

Läs mer

Optimering av Skellefteå Krafts fjärrkyleoch fjärrvärmenät

Optimering av Skellefteå Krafts fjärrkyleoch fjärrvärmenät Optimering av Skellefteå Krafts fjärrkyleoch fjärrvärmenät Daniel Byström Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitets tekniska högskola. (löpnr. som tilldelas) Sammanfattning Skellefteå

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Dimensionering, styrstrategier och utfall av värmepumpar i små bostadshus med stor termisk massa

Dimensionering, styrstrategier och utfall av värmepumpar i små bostadshus med stor termisk massa Dimensionering, styrstrategier och utfall av värmepumpar i små bostadshus med stor termisk massa Tobias Johansson Johan Nilsson Kandidatexamensarbete KTH Skolan för industriell Teknik och Management Energiteknik

Läs mer

Bergvärme kombinerat med uteluftkonvektor

Bergvärme kombinerat med uteluftkonvektor Bergvärme kombinerat med uteluftkonvektor Johan Stare, Joachim Claesson Juni 2014 KTH Energiteknik Förord Detta är ett utredningsarbete kring eventuella fördelar med att komplettera befintliga bergvärmepumpsanläggningar

Läs mer

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt

Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Avdelningen för Byggnadsfysik Examensarbete TVBH-5073 Lund 2014 Solceller på idrottshallar - En lönsamhetsstudie med Knislinge sporthall som utgångspunkt Oliver Anelin Sandefeldt Robin Andréasson Oliver

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Solceller på Uppsalahems fastigheter

Solceller på Uppsalahems fastigheter UPTEC ES 15006 Examensarbete 30 hp Februari 2015 Solceller på Uppsalahems fastigheter Ekonomisk potential fram till 2030 Andreas Rydell Abstract PV systems on the apartment buildings of Uppsalahem - Economic

Läs mer

Energianalys och bestämning av nyckeltal hos badanläggningar

Energianalys och bestämning av nyckeltal hos badanläggningar Energianalys och bestämning av nyckeltal hos badanläggningar Erik Persson Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå Universitets Tekniska högskola ((EN.)) Sammanfattning Syftet med arbetet har varit

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

konsekvenser av mindre styrventiler i distributionsnät

konsekvenser av mindre styrventiler i distributionsnät konsekvenser av mindre styrventiler i distributionsnät Håkan Lindkvist och Håkan Walletun, ZW Energiteknik AB Forskning och Utveckling 24:15 KONSEKVENSER AV MINDRE STYRVENTILER I DISTRIBUTIONSNÄT Håkan

Läs mer

Kretsloppsanpassat energi- och avloppssystem för ett fritidshus

Kretsloppsanpassat energi- och avloppssystem för ett fritidshus Kretsloppsanpassat energi- och avloppssystem för ett fritidshus Patrik Wiklund Energisystem Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--13/391--SE 1 Summary An average

Läs mer

Analys av hybridlösningar för bergvärmesystem

Analys av hybridlösningar för bergvärmesystem Analys av hybridlösningar för bergvärmesystem Ossian Pekkala Förnamn Efternamn Examensarbete Distribuerade energisystem 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Distribuerade energisystem Identifikationsnummer:

Läs mer

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden

Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Nuvarande status och framtidsutsikter för värmepumpar, solvärme och pellets på den svenska värmemarknaden Fredrik Karlsson Peter Kovács Lennart Gustavsson Henrik

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

ÅFORSK Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Systemmodell för dimensionering och optimering av energicentral med borrhålslager

ÅFORSK Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Systemmodell för dimensionering och optimering av energicentral med borrhålslager 1 (44) Handläggare Jörgen Eriksson el 010-505 3388 Fax 010-505 3416 jorgen.eriksson@afconsult.com Datum 2010-06-30 Version 1 ÅFORSK Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Systemmodell för dimensionering

Läs mer

Köldbryggor i lågenergihus

Köldbryggor i lågenergihus Byggnadssystemens inverkan på transmissionsförluster Mikael Danebjer Tomas Ekström Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser

Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser SWEDAVIA KONSULT Riskmodellering för tredje man i närheten av flygplatser Niklas Breisner och Fredrik Gudmundsson 8/29/2013 Handledare: Fredrik Nilsson, Swedavia Konsult Examinator: Erik Lundström Erkännande

Läs mer