Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

2 2

3 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet Kvalitetsarbete Hållbar utveckling Lika villkor Studentinflytande Högskolebiblioteket Medarbetare Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Noter till resultat- och balansräkning Uppgifter om styrelse Sjukfrånvaro Anslagsredovisning Redovisning av takbelopp Väsentliga uppgifter Styrelsens underskrifter Bilaga: Studentkårens reflektioner Lista över förkortningar, akronymer och specialtermer sid

4 2014 i siffror 2014 I SIFFROR 2013 års siffror Helårsstudenter i utbildningen (hst 1 ) 2 Studieavgiftsskyldiga studenter 93 (hst 1 ) Prestationsgrad 84 procent Antal studenter Antal examina, utbildning Antal professorer 50 Antal doktorander 97 (54) 4 Antal doktorsexamina 12 (1) 4 Antal licentiatexamina 4 (2) 4 Antal anställda 596 månadsanställda Omsättning grundutbildning 393 miljoner kronor Omsättning forskning 116 miljoner kronor Omsättning totalt 509 miljoner kronor (hst 1 ) 2 80 (hst 1 ) 86 procent (30) 4 9 (2) 4 1 (0) månadsanställda 387 miljoner kronor 114 miljoner kronor 501 miljoner kronor 1 Helårsstudenter. 2 Studieavgiftsskyldiga studenter ingår ej, se tabellen Redovisning av takbelopp, sid Avser utfärdade examina på grund- och avancerad nivå. 4 Avser såväl doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad som doktorander antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet. Antalet inom parentes avser doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad. 4

5 5

6 2014 förändring och nya möjligheter Av årsredovisningen för 2014 framgår att Högskolan i Halmstads ambition är tydlig: Att genom profilering, omstrukturering samt kvalitetsutveckling av verksamhet och organisation kunna bli ett av Sveriges ledande lärosäten inom innovation, samverkan och samproduktion och detta i bred bemärkelse. I dag beskrivs vårt lärosäte ofta som det innovationsdrivande lärosätet. Vår vision att rusta människor för framtiden, skapa värden, driva innovation och utgöra en kraft i samhällsutvecklingen börjar också sätta sig såväl internt som externt. Detta är bra eftersom det också förpliktigar. Det medför exempelvis krav på att vi på ett innovativt sätt ska utveckla och förmedla kunskaper som är användbara för våra studenter och för våra samarbetspartner. Och att vår forskning ska hålla hög kvalitet, efterfrågas och bidra till samhällets utveckling. Detta åstadkommer vi genom att i samverkan skapa goda och kreativa miljöer. Ett av de kanske viktigaste resultaten som inte syns i årsredovisningens alla siffror är just den ökade samhörigheten inom lärosätet. Trots sin litenhet präglas Högskolan i Halmstad av stor mångfald och bredd, med internationellt stark forskning inom flera områden och med ett attraktivt utbildningsutbud på både grund- och avancerad nivå. Vår akademiska mångfald utgör en unik möjlighet att kombinera olika forskningsfrågor, discipliner, utbildningar och program över våra inre organisationsgränser. Vi har således en enorm potential för innovationer som kan flytta kunskapsgränser och därmed göra stor nytta för samhället. Flera övergripande processer pågick under 2014 just i syfte att bidra till ett tydligare och mer sammanhållet lärosäte. Dessutom ökade vår samverkan och samproduktion med arbetslivet. Till detta bidrog vår KK-miljö som under 2014 blev mycket framgångsrik vad det gäller forskningsanslag och samproduktion med näringslivet. Även våra utbildningar var i vissa avseenden mycket framgångsrika inom samverkan. Exempelvis var förskollärarutbildningen bäst i landet i sin kategori, och tre av tio-i-topp-utbildningarna alla kategorier fanns på Högskolan enligt Svenskt näringslivs kartläggning Och trots det minskade utbildningsutbudet så ökade det totala antalet ansökningar till lärosätets utbildningar under 2014 jämfört med föregående år med 13 procent (9 procent i riket). Vi tillhörde dessutom under 2014 den grupp av lärosäten som mest ökade sin attraktivitet i landet; samtidigt som vi klättrade näst mest. Detta enligt 2014 års svenska universitetsrankning (Urank). Men allt var inte bra. Resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärdering av en betydande andel av våra program utgjorde en stor besvikelse. Det har varit en krävande process för oss alla att både acceptera ämbetets kritiska bedömningar och ta ställning till att behålla eller att avveckla de program som erhöll omdömet bristande kvalitet. Och visst känns det bittert att flera utbildningar som värderas högt av studenter och av arbetsgivare inte håller för en krävande akademisk prövning av studenternas examensarbeten. Vi fick även ett minskat statligt utbildningsuppdrag för 2014 vilket fortsätter fram till Vi har dessutom närapå halverat lärosätets utbildningsprogram (från 103 program 2013 till 62 program 2015). Dessa förändringar ställer höga krav på ökad effektivitet i såväl lärosätets kärnverksamhet som stödverksamhet. Ett omfattande översynsarbete av den gemensamma stödverksamheten initierades därför redan under 2013, pågick intensivt under 2014, och realiseras delvis under Parallellt med minskningen inom utbildningsområdet skedde å andra sidan en ökning av Högskolans 6

7 Ett avtal mellan kinesiska Shanghai Dianji University och Högskolan i Halmstad undertecknas i december Högskolan i Halmstad har utsetts till en strategiskt viktig samarbetspartner av regeringen i Shanghai. Det är första gången ett internationellt universitet i Kina har etablerat denna sorts plattform. Sittande till höger syns Högskolans rektor Mikael Alexandersson. forskning och forskarutbildning. Vi har under 2014 tillsammans fortsatt arbetet med att utveckla Högskolan så att den verkligen blir ett lärosäte med bättre balans mellan å ena sidan ett mer profilerat utbildningsutbud och å andra sidan en forskning som har möjlighet att attrahera externa medel. Ett viktigt beslut kring dessa processer togs av högskolestyrelsen i juni: att skapa en helt ny sektion. Denna trädde i kraft den 1 januari Högskolan höjde dessutom under 2014 ambitionsnivån för strategiskt arbete inom internationalisering. Vi har identifierat strategiska länder och partneruniversitet men också gjort olika insatser för att vara en attraktiv plats för internationella forskare och lärare. Årsredovisningen för 2014 visar tydligt att vi, trots vissa tillkortakommanden, står väl rustade inför de kommande årens utmaningar. Till detta har framför allt all ansvarsfull och kompetent personal medverkat. Vi har nu goda förutsättningar att utveckla ett skarpt, tydligt och attraktivt lärosäte. Ett viktigt led i detta arbete är vår strävan att skapa så kalllade kompletta akademiska miljöer. Det innebär att all utbildning oavsett nivå ska vara forskningsanknuten, och att miljöerna aktivt ska bidra till en kultur där Högskolans lärare systematiskt arbetar med att integrera ny forskning, utveckling och kunskap i undervisningen. Jag ser nu att detta är möjligt. Utvecklingen under 2014 bekräftar detta. Mikael Alexandersson rektor 7

8 Året i korthet 2014 präglades av förändringar och framtidsplaner. Men under året fanns även stora utmaningar. Nedan finns ett axplock från året som gick. Antalet sökande till Högskolan fortsatte att öka Antalet sökande till Högskolan i Halmstad fortsatte att öka trots att antalet utbildningar minskade. Störst var ökningen på Sjuksköterskeprogrammet, med 69 procent fler ansökningar än förra året. Högskolan tillhörde även den grupp av lärosäten som mest ökade sin attraktivitet. Högskolan i Halmstad var dessutom ett av två lärosäten i landet vars internationella kurser och program fick fler sökande än tidigare år. Kvalitetsutvärderingar visade både positivt och negativt Under året kvalitetsutvärderades en stor del av Högskolans program av Universitetskanslersämbetet. Flera av resultaten var mycket positiva. Exempelvis var Högskolans magisterutbildning i handikappvetenskap den enda av sitt slag i Sverige som fick högsta betyg. Men under året fick även många utbildningar omdömet bristande kvalitet inte sällan rörde det sig om utbildningar med nära koppling till arbetslivet. Högskolan i Sverigetoppen inom samverkan Högskolans utbildningar rankades återigen bland de främsta i landet inom samverkan med arbetslivet av Svenskt näringsliv. Förskollärarutbildningen blev bäst i landet i sin kategori, och tre av tio-i-topp-utbildningarna, alla kategorier, fanns på Högskolan. Stora förändringar i verksamheten Högskolan fortsatte att koncentrera sitt utbildningsutbud. Samtidigt ökades lärosätets forskning och forskarutbildning. Parallellt pågick dessutom en översyn av stödverksamheten, som beräknas vara klar Ny forskarutbildning Lärosätets forskarutbildning inom hälsa och livsstil startade. Utbildningen, som invigdes i augusti 2014, hade under året 14 doktorander från olika discipliner. Start för tema hälsoinnovation Under året startade det lärosätesövergripande temat hälsoinnovation, kopplat till KK-miljön Forskning för innovation. Temat är en stor forsknings-, utbildnings- och innovationssatsning inom ett område där Högskolan redan tidigare har en bred och samlad kompetens. Bennetprofessur till Högskolan i Halmstad Industriledaren Carl Bennet investerade fem miljoner kronor i Högskolans KK-miljö Forskning för innovation för en femårig Bennetprofessur. Första Bennetprofessor blev Misha Pavel, med starka kopplingar till bland annat hälsoinnovation. Över hälften av Högskolans forskning höll internationell nivå Det visade forsknings- och samverkansutvärderingen Assessment of Research and Coproduction 2013 (ARC13) vars slutrapport publicerades i januari. De forskningsmiljöer som fick höga betyg i utvärderingen hade länge samverkat med industri och näringsliv. Unikt elektronikcentrum började byggas på Högskolan Elektronikcentrum i Halmstad en anläggning på Högskolan i Halmstads campus där akademi och industri tillsammans kommer att skapa framtidens elektroniklösningar började byggas i december. Positivt och negativt i årets doktorandbarometer 90 procent av doktoranderna skulle definitivt eller förmodligen rekommendera sin forskarutbildning till andra, visade 2014 års doktorandbarometer. Samtidigt svarade en fjärdedel av de 25 kvinnliga doktorander som besvarat enkäten att de hade upplevt sig diskriminerade under forskarutbildningen. Högskolan vidtog omedelbara åtgärder. Internationaliseringsarbetet fortsatte Högskolan identifierade strategiska länder och partneruniversitet. Under året hade lärosätet bland annat flera samarbeten med Kina. Förutom flera utbytesprogram med studenter 8

9 utsågs Högskolan i Halmstad till practise based platform (en strategiskt viktig samarbetspartner) av regeringen i Shanghai, Kina. Fem sektioner blev fyra akademier Efter beslut av Högskolestyrelsen ombildades lärosätets fem sektioner till fyra akademier. Beslutet trädde i kraft den 1 januari Högskolan i utvärdering av Sveriges landsbygdsprogram De kommande åren kommer Högskolan i Halmstad att spela en viktig roll i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet I utvärderingen ska Högskolan ansvara för för sammanställandet av den slutrapport som skickas till EU-kommissionen Nya stora forskningsanslag till Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad fick sammanlagt 22 miljoner kronor i forskningsmedel beviljade för projekt som startar 2015 i KK-miljön Forskning för innovation. Högskolan var även med och delade på 60 miljoner i två av fyra så kallade SIDUS-program, där internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut ges möjlighet att forska tillsammans. Antalet sökande till Högskolan fortsatte att öka Elektronikcentrum i Halmstad en anläggning för framtidens elektronik lösningar beräknas stå klart

10 Utbildning på grund- och avancerad nivå Profilering, mål och strategi Under 2014 intensifierade Högskolan i Halmstad profileringsarbetet mot det innovationsdrivande lärosätet. Vid Högskolan finns tre profilområden där det även bedrivs utbildning på forskarnivå: hälsa och livsstil, informationsteknologi och innovationsvetenskap. Lärosätets ambition är att ha attraktiva utbildningar av hög kvalitet på alla nivåer inom dessa områden. Inom hälsa och livsstil bedrivs sjuksköterskeutbildningar, specialistsjuksköterskeutbildningar samt utbildningar som leder till kandidat-, magister- och masterexamen. Inom informationsteknologi bedrivs civilingenjörsutbildning i datateknik, högskoleingenjörsutbildningar samt utbildningar som leder 10 till kandidat-, magister- och masterexamen. Inom innovationsvetenskap bedrivs civilekonomutbildning, högskoleingenjörsutbildningar samt utbildningar som leder till kandidat- och magisterexamen. Under de senaste åren har Högskolan utvecklat hälsoinnovation som ett lärosätesövergripande tema inom forskning, utbildning och samverkan. Under 2014 etablerades hälsoinnovation som en satsning med en programchef utsedd av rektor. Inom ramen för programmet satsar Högskolan strategiska medel för att utveckla en utbildning på avancerad nivå. En utbildning på grundnivå inom tema hälsoinnovation startade 2013: studenter från nio program läser och gör projekt tillsammans i nära samverkan med forskningsprojekt, företag och organisationer i det omgivande samhället. De studenter som under 2013 antogs till sina program och till temat läste under 2014 sin första gemensamma kurs. Högskolan i Halmstad bedriver högskoleingenjörsutbildning inom ytterligare teknikområden, lärarutbildning samt utbildningar som leder till kandidat- och magisterexamen inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap samt teknik och naturvetenskap. Under 2014 fortsatte Högskolan arbetet med att koncentrera ett alldeles för brett utbud och hade, inför 2015, ett utbud med 62 utbildningsprogram (att jämföra med utbudet inför 2014 med 94 program och inför 2013 med 103 program).

11 Det långsiktiga målet är att erbjuda färre men större program som är hållbara och följer Högskolans forsknings- och utbildningsstrategi. Arbetet kommer att fortsätta under 2015 med att bättre knyta utbildningar till forskningsteman i syfte att bygga mer kompletta akademiska miljöer. Högskolan kommer att påbörja ett strategiarbete för att profilera utbudet av fristående kurser och för att stärka lärosätets roll som en aktör för bildning. Högskolan införde under 2013 ett nytt och automatiserat kursvärderingssystem som omfattar alla kurser vid lärosätet. Syftet var att säkerställa att alla studenter ges möjlighet att delta i utvärdering av utbildningen, att de får feedback på sina synpunkter, samt att lärarna avlastas från en del av det administrativa arbetet med kursvärderingar. Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) genomförde under 2014 en utvärdering i syfte att utveckla och förbättra processen för hantering av kursvärderingar. Nya riktlinjer för processen kommer att beslutas under våren Organisation, samverkan och internationalisering Vid Högskolan i Halmstad bedrevs fram till 2014 utbildningar på grundoch avancerad nivå vid fem sektioner (som från januari 2015 blir fyra akademier). FUN ansvarar för kvalitetssäkring och strategisk planering av både utbildning och forskning. Nämnden beslutar även om fördelningen av anslag till sektionerna för utbildning på grund- och avancerad nivå. FUN har ett externt råd med representanter från Svenskt näringsliv, arbetsförmedlingen, Region Halland, flera halländska kommuner, samt Teknik- och kompetenscentrum (TEK). Rådet träffar FUN två gånger per år, för att bland annat diskutera strategiska frågor som rör kompetensbehov och utbildningsutbud. Syftet är att nämnden ska kunna få en bättre förståelse för arbetsmarknadens behov av utbildning och kompetens sett ur ett långsiktigt och strategiskt perspektiv. Högskolan i Halmstads utbildningar fortsatte under 2014 att utmärka sig för sin välutvecklade samverkan med arbetslivet. Förskollärarutbildningen blev bäst i landet i sin kategori, och tre av tio-i-topp-utbildningarna alla kategorier fanns på Högskolan enligt Svenskt näringslivs kartläggning. Högskolan arbetar med stöd från KK-stiftelsen för att, i samverkan med näringslivet, utveckla utbildningar på avancerad nivå inom elektronik och kompetensutvecklingsprogram på avancerad nivå inom innovationsvetenskap. Under 2014 reviderades avtalet mellan lärosätet och Region Halland beträffande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskeutbildningarna. Förutom volymmässig utökning av antalet studentveckor tydliggjordes kvalitetsutveckling och uppföljning i det nya avtalet. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och lärarutbildningen samverkade och fortsatte avtalet kring skolsamverkan med Region Halland och med nio kommuner. Dessutom ingicks avtal med tre fristående förskolegrupper om sammanlagt 45 förskolor. RUC har avtal med andra intressenter, företrädesvis Skolverket, kring specifika uppdragsutbildningar. För att stärka det långsiktiga samarbetet har RUC även avtal med Region Halland och flera kommuner kring utvecklingsstrategier fram till år De huvudområden som berörs är ledarskap, kvalitet och lärande. RUC deltar i olika samverkansorgan och styrgrupper, exempelvis på regionnivå. Genom att på detta sätt samverka kring utbildningsinsatser i relation till behov bidrar både RUC och lärarutbildningen dessutom till en likvärdig och relevant kunskapsutveckling i regionen. Våren 2014 beviljades Högskolans lärarutbildning medel för att starta en femårig försöksverksamhet med övningsskolor. Projektet startade hösten samma år med övningsskolor för grundlärare F 3 och 4 6. Under kommande år kommer även förskollärare och ämneslärare successivt att engageras i projektet. 11

12 Högskolan fortsatte att fokusera på att identifiera strategiska länder och partneruniversitet, att samordna och effektivisera kontaktarbetet, samt att minska kostnaderna för resor. Högskolan samarbetade med andra svenska och utländska lärosäten, samt med både svenska utlandsmyndigheter och Svenska institutet. En stor satsning gjordes under hösten 2014 mot Brasilien, tillsammans med ett större svenskt konsortium av lärosäten. Under 2014 utfördes två internationella uppdragsutbildningar, båda riktade mot kinesiska studenter. Lärare fortsatte att delta i Linnaeus-Palme och i Erasmus-program för lärarmobilitet. Högskolan ökade under 2014 sina rekryteringsåtgärder och aktiviteter i syfte att förstärka rekryteringen av betalande studenter från länder utanför EU och EES. En ökad rekrytering av internationella studenter har en kvalitetshöjande effekt på utbildningar på avancerad nivå. Internationella studenter utgjorde mer än två tredjedelar av andelen studenter på engelskspråkiga program och fler än två tredjedelar av dessa var betalande studenter. Antalet betalande studenter ökade med 16 procent till höstens antagning och den totala ökningen var 9 procent. Den samlade omslutningen var 12 mkr, att jämföra med 10,3 mkr året innan. (se tabell 1: Antal betalande studenter ). Ökningen fördelades två tredjedelar på utbildningsprogram inom teknik och en tredjedel inom ekonomi. Det ökade antalet studenter kom från lärosätets samarbetspartner i Kina, Indien och Brasilien, samt i form av så kallade freemovers. Högskolan i Halmstad fortsatte under 2014 att systematiskt anpassa antalet utbytesavtal samt antalet inkommande och utresande studenter till lärosätets strategiska mål och minskande uppdrag. Totalt minskade antalet inkommande utbytesstudenter med 17 procent (se tabell 2: Utbytesstudenter ). Antalet utbytesstudenter från Asien ökade med över 30 procent. Nya avtal ingicks med asiatiska lärosäten i syfte att öka rekryteringen av betalande masterstudenter därifrån. Antalet utbytesstudenter från Sydamerika minskade till följd av att Sidafinansierade Linnaeus-Palme-projekt 2014 (ht) 2014 (vt) 2013 (ht) 2013 (vt) 2012 (ht) 2012 (vt) Fullbetalande studenter Beviljade stipendier från Högskolan Beviljade stipendier från Science without Borders Beviljade stipendier från Svenska Institutets stipendieprogram Totalt antal betalande studenter Tabell 1. Antal betalande studenter Inkommande utbytesstudenter Utresande utbytesstudenter Antal utbytesavtal Område EU Övriga Europa Afrika Asien Oceanien Nordamerika Sydamerika Totalt Tabell 2. Utbytesstudenter

13 avslutades under Det minskade antalet utbytesstudenter från EU hade sin grund i att den utbildning som svarade för majoriteten av dessa studenter har lagts ner. När det gäller utresande studenter minskade denna grupp med 14 procent. Samarbetet med Migrationsverket I samband med rekryteringen av studieavgiftsfinansierade studenter gjordes följande erfarenheter under 2014: viseringsbesluten tar ofta lång tid och kommer ibland för sent. Öppettider, bemanning och servicegrad vid utlandsmyndigheterna kan inför vårterminen ha en begränsande effekt på antalet studenter som hinner få sina ärenden prövade i tid. VT14 VT13 VT12 HT14 HT13 HT12 Sökande totalt Sökande totalt i första hand Sökande till program Sökande till program i första hand Sökande till fristående kurser Sökande till fristående kurser i första hand Tabell 3. Antal sökande* på grundnivå och avancerad nivå. (Källa UHR/NyA) * Oavsett behörighet, i tid. VT14 VT13 VT12 HT14 HT13 HT12 Sökandetryck program 1,80 1,97 1,93 1,51 1,49 1,36 Tabell 4. Sökandetryck. (Källa UHR/NyA) Resurser och resultat Efterfrågan på utbildningar Med anledning av ett minskat utbildningsuppdrag och som ett led i profileringsarbetet har Högskolan i Halmstad de senaste åren minskat sitt utbud av program och kurser. Trots det minskade utbildningsutbudet så ökade det totala antalet ansökningar till lärosätets utbildningar under 2014 jämfört med föregående år. Det totala antalet ansökningar ökade med 13 procent (9 procent i riket). Antalet sökande som valt Högskolan i första hand ökade med 3 procent (3 procent i riket). För mer information, se tabell 3: Antal sökande på grundnivå och avancerad nivå. I tabellen redovisas sökandesiffror (i tid) från ordinarie antagningsomgång. Högskolan står fortsatt stark med utbildningar som är attraktiva för studenter i en situation präglad av minskade årskullar och färre utbildningsplatser. Lärosätet har många utbildningar som av studenter ofta identifieras som unika och som inte sällan har gott rykte. Staden Halmstad är även en populär ort att studera i. Allt detta framgick av studenters svar på den rekryteringsenkät som årligen genomförs på lärosätet. Högskolan eftersträvar kontinuerligt att anpassa utbildningsutbudet till både studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Positiva söksiffror och ofta uppmärksammad samverkan med näringsliv och offentlig sektor stärker bilden av att lärosätet vunnit framgångar i detta arbete. I tabell 4: Sökandetryck redovisas ytterligare en variabel som ger en bild av efterfrågan på Högskolans utbildningar. Termen sökandetryck avser här antalet förstahandssökande per antagen på program (efter andra antagningsomgången). Högskolan har Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Helårsstudenter (hst) Helårsprestationer (hpr) Prestationsgrad 87% 80% 84% 87% 83% 86% 85% 81% 84% Andel kvinnor och män av hst 61% 39% - 60% 40% - 60% 40% - tabell 5. helårsstudenter och helårsprestationer

14 Andel Andel Andel Utbildningsområde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Humaniora % 30% % 31% % 27% Idrott 13 31% 69% 36 55% 45% 44 47% 53% Juridik % 39% % 34% % 30% Undervisning % 21% % 22% % 23% Medicin % 8% % 10% % 10% Naturvetenskap % 48% % 45% % 44% Samhällsvetenskap % 32% % 34% % 35% Teknik % 70% % 67% % 66% Verksamhetsförlagd utbildning 69 81% 19% 42 83% 17% Vård % 12% % 11% % 10% Övrigt 23 97% 3% 19 90% 10% 13 92% 8% TABELL 6. HELÅRSSTUDENTER PER UTBILDNINGSOMRÅDE Utbildningsprogram Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Andel av total hst 81% % % - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 88% 93% 82% 90% 92% 86% 88% 91% 85% Fristående kurser Andel av total hst 19% % % - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 67% 66% 67% 69% 69% 70% 68% 68% 67% Tabell 7. Produktion per utbildningsform Fristående kurser distans Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Andel av total hst 8,1% - - 8,3% - - 9,2% - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 53% 54% 53% 57% 57% 57% 57% 58% 52% Utbildningsprogram distans Andel av total hst 1,3% - - 0,8% - - 1,2% - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 73% 79% 62% 90% 96% 83% 94% 98% 82% TABELL 8. PRODUKTION DISTANSUTBILDNING

15 ökat i sökandetryck avseende höstterminerna. Detta indikerar att Högskolan i Halmstad mycket väl skulle kunna ta emot fler studenter än vad som ryms inom lärosätets nuvarande utbildningsuppdrag. Detta ger dessutom en indikation på att Högskolan har bra förutsättningar för att upprätthålla studentvolymen även vid minskade årskullar framöver. Återrapportering av uppdraget Budgetåret 2014 blev utfallet av antalet helårsstudenter 5 097, vilket var en marginell minskning jämfört med föregående år (se tabell 5: Helårsstudenter och helårsprestationer ). Den minskade produktionen var planerad och en konsekvens av det reducerade takbeloppet. Prestationsgraden minskade till 84 procent från 86 procent 2013 vilket till största delen berodde på att antalet utbildningsplatser stabiliserades något mellan 2013 och 2014 till skillnad från åren dessförinnan när antalet helårsstudenter minskade i större utsträckning. Stora minskningar av antalet helårsstudenter mellan åren genererar per automatik en höjd prestationsgrad. Andelen helårsstudenter per utbildningsområde redovisas i tabell 6: Helårsstudenter per utbildningsområde Produktionen ökade inom områdena medicin och vård samt inom de utbildningsområden som är kopplade till lärarutbildningen, vilket var helt i linje med uppdraget från staten. Produktionen minskade inom naturvetenskap och teknik vilket till största delen berodde på att en del samhällsvetenskapliga ämnen som tidigare delvis klassificerats som naturvetenskap eller teknik nu helt omklassificerades som samhällsvetenskap. Detta enligt de riktlinjer för klassificering som lärosätet fastställt. Fördelningen i produktion mellan program och fristående kurser återges i tabell 7: Produktion per utbildningsform Andelen helårsstudenter på program fortsatte att öka vilket berodde på att lärosätet, på grund av reducerat takbelopp, i första hand valde att minska utbudet av fristående kurser. Prestationsgraden var högre på program än fristående kurser. Prestationsgraden var högre för kvinnor än män på program, medan det på fristående kurser i stort sett inte var någon skillnad mellan könen. Produktionen avseende distansutbildning redovisas i tabell 8: Produktion distansutbildning Totalt läste cirka 9 procent av helårsstudenterna 2014 sin utbildning på distans, en i stort sett oförändrad Avancerad nivå Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Andel av total hst 8% - - 8% - - 7% - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 90% 94% 83% 82% 85% 78% 88% 87% 90% Grundnivå Andel av total hst 90% % % - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 84% 87% 81% 86% 87% 84% 84% 85% 81% Förberedande nivå Andel av total hst 2% - - 1% - - 1% - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 52% 68% 48% 70% 80% 69% 69% 86% 65% TABELL 9. PRODUKTION per utbildningsnivå

16 siffra jämfört med föregående år. Prestationsgraden på program på distans minskade jämfört med tidigare år vilket berodde på att distansutbildning inom teknikområdet ökade och där är prestationsgraden generellt sett lägre. Samtidigt minskade distansutbildningen inom vård och där är prestationsgraden generellt sett högre. Andelen helårsstudenter fördelat på utbildningsnivå framgår av tabell 9: Produktion per utbildningsnivå Andelen helårsstudenter på avancerad nivå var 2014 oförändrad jämfört med föregående år, samtidigt som prestationsgraden ökade. Andelen helårsstudenter på förberedande nivå ökade samtidigt som prestationsgraden minskade till 52 procent (70 procent 2013). Detta berodde på att studentvolymen ökade på de basterminer som har matematik 2 eller motsvarande som behörighetskrav, och där är genomströmningen betydligt lägre än på de basterminer vars behörighetskrav är matematik 3 eller motsvarande. Antalet helårsstudenter finansierade genom studieavgifter uppgick till 93, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med Den övervägande delen 76 procent fanns på avancerad nivå. I tabell 10: Nybörjare, helårsstudenter, examinerade per specifik utbildning presenteras uppgifter om nybörjare, helårsstudenter och individer som tog examen i utbildningar som leder till civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen. Vad gäller utbildning som leder till civilingenjörsexamen så startade denna först under 2014 vilket gör att enbart nybörjare och helårsstudenter under 2014 kan redovisas där. För högskoleingenjörsutbildningarna kan det konstateras att studentvolymen i dessa utbildningar under den senaste treårsperioden har blivit större vid Högskolan i Halmstad. Antalet nybörjare, helårsstudenter samt antalet examinerade inom dessa utbildningar har ökat. Även sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan har vuxit i mått av helårsstu Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Utbildning som leder till: Civilingenjörsexamen Nybörjare Helårsstudenter (hst) Examinerade Högskoleingenjörsexamen Nybörjare Helårsstudenter (hst) Examinerade Sjuksköterskeexamen Nybörjare Helårsstudenter (hst) Examinerade Specialistsjuksköterskeexamen Nybörjare Helårsstudenter (hst) Examinerade TABELL 10. NYBÖRJARE, HELÅRSSTUDENTER, EXAMINERADE PER SPECIFIK UTBILDNING. 16

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020

Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13 Dnr: L 2013/9 Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020 Högskolan i Halmstads forsknings- och utbildningsstrategi pekar ut färdriktningen för den framtida utvecklingen.

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Mot kompletta akademiska miljöer

Mot kompletta akademiska miljöer Budgetunderlag 2016 2018 Mot kompletta akademiska miljöer Inledning I följande underlag till regeringen sammanfattas Högskolan i Halmstads ambition inför kommande budgetperiod, 2016 2018. Denna är tydlig:

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2015-02-06 Dnr HS 2014/857 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 2 Årsredovisningens

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

201 Årsredo 3 visning

201 Årsredo 3 visning Årsredovisning 2013 Innehåll Organisation och nyckeltal... 5 Rektors förord... 6 Studentkårens tillbakablick... 7 RESULTATREDOVISNING... 8 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ... 8 Nya ingenjörsplatser...

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15 ÅRS REDO 2012 VISNING Dnr HS 2013/62-15 Årsredovisning 2012 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2013-02-08 Dnr HS 2013/62-15 Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Studentkåren har ordet 4 Årsredovisningens

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/457-15

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/457-15 ÅRS REDO 2013 VISNING Dnr HS 2013/457-15 Årsredovisning 2013 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2014-02-07 Dnr HS 2013/457-15 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 3 Årsredovisningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE Diarienummer: C2015/95 Redaktör: Magnus Byman Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Rektor har ordet 6 Studentkåren

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar

Kursklassificering av ingenjörsutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(24) Avdelning 2014-06-23 2014/4 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uka.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken

Antagning till högre utbildning vårterminen 2014. Beskrivning av antagningsomgångarna och trender i antagningsstatistiken Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-03-21 Diarienummer 1.1.1-3903-2013 Postadress Box 45093

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

1999 2000 2001 (regl brev)

1999 2000 2001 (regl brev) 1 (7) Universitetsstyrelsen Controller Cecilia Jansson 1999-02-19 Doss 113 Dnr 3170/98 Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 2000-2002 1 Intäkter 1.1

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle

ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle ÅRSREDOVISNING 2011 Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Innehåll Verksamhetsåret 2011 4 ekonomiskt resultat 5 Intäkter och kostnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017

Dnr MIUN 2014/1972. Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Dnr MIUN 2014/1972 Mittuniversitets budgetunderlag 2015-2017 Fastställt av universitetsstyrelsen den 17 februari 2014 Kontaktpersoner Tf universitetsdirektör Håkan Stenström, avdelningschef Kristina Albertsson

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Högre utbildning Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Åh, jag ville att hela dagarna skulle vara en enda lång historielektion. Roland, 65 år Spanska? Usch Ted, 12 år Matematik! Här fanns ett facit

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget.

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Regeringens budgetproposition 2015 ur ett studentperspektiv Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Innehåll 1. Högskoleutbildning... 2 14 300 nya utbildningsplatser till 2018... 2

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer