Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014"

Transkript

1 Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2014

2 2

3 Innehåll 2014 i siffror 2014 förändring och nya möjligheter Året i korthet Utbildning på grund- och avancerad nivå Forskning och utbildning på forskarnivå Kvalitet Kvalitetsarbete Hållbar utveckling Lika villkor Studentinflytande Högskolebiblioteket Medarbetare Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Noter till resultat- och balansräkning Uppgifter om styrelse Sjukfrånvaro Anslagsredovisning Redovisning av takbelopp Väsentliga uppgifter Styrelsens underskrifter Bilaga: Studentkårens reflektioner Lista över förkortningar, akronymer och specialtermer sid

4 2014 i siffror 2014 I SIFFROR 2013 års siffror Helårsstudenter i utbildningen (hst 1 ) 2 Studieavgiftsskyldiga studenter 93 (hst 1 ) Prestationsgrad 84 procent Antal studenter Antal examina, utbildning Antal professorer 50 Antal doktorander 97 (54) 4 Antal doktorsexamina 12 (1) 4 Antal licentiatexamina 4 (2) 4 Antal anställda 596 månadsanställda Omsättning grundutbildning 393 miljoner kronor Omsättning forskning 116 miljoner kronor Omsättning totalt 509 miljoner kronor (hst 1 ) 2 80 (hst 1 ) 86 procent (30) 4 9 (2) 4 1 (0) månadsanställda 387 miljoner kronor 114 miljoner kronor 501 miljoner kronor 1 Helårsstudenter. 2 Studieavgiftsskyldiga studenter ingår ej, se tabellen Redovisning av takbelopp, sid Avser utfärdade examina på grund- och avancerad nivå. 4 Avser såväl doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad som doktorander antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet. Antalet inom parentes avser doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad. 4

5 5

6 2014 förändring och nya möjligheter Av årsredovisningen för 2014 framgår att Högskolan i Halmstads ambition är tydlig: Att genom profilering, omstrukturering samt kvalitetsutveckling av verksamhet och organisation kunna bli ett av Sveriges ledande lärosäten inom innovation, samverkan och samproduktion och detta i bred bemärkelse. I dag beskrivs vårt lärosäte ofta som det innovationsdrivande lärosätet. Vår vision att rusta människor för framtiden, skapa värden, driva innovation och utgöra en kraft i samhällsutvecklingen börjar också sätta sig såväl internt som externt. Detta är bra eftersom det också förpliktigar. Det medför exempelvis krav på att vi på ett innovativt sätt ska utveckla och förmedla kunskaper som är användbara för våra studenter och för våra samarbetspartner. Och att vår forskning ska hålla hög kvalitet, efterfrågas och bidra till samhällets utveckling. Detta åstadkommer vi genom att i samverkan skapa goda och kreativa miljöer. Ett av de kanske viktigaste resultaten som inte syns i årsredovisningens alla siffror är just den ökade samhörigheten inom lärosätet. Trots sin litenhet präglas Högskolan i Halmstad av stor mångfald och bredd, med internationellt stark forskning inom flera områden och med ett attraktivt utbildningsutbud på både grund- och avancerad nivå. Vår akademiska mångfald utgör en unik möjlighet att kombinera olika forskningsfrågor, discipliner, utbildningar och program över våra inre organisationsgränser. Vi har således en enorm potential för innovationer som kan flytta kunskapsgränser och därmed göra stor nytta för samhället. Flera övergripande processer pågick under 2014 just i syfte att bidra till ett tydligare och mer sammanhållet lärosäte. Dessutom ökade vår samverkan och samproduktion med arbetslivet. Till detta bidrog vår KK-miljö som under 2014 blev mycket framgångsrik vad det gäller forskningsanslag och samproduktion med näringslivet. Även våra utbildningar var i vissa avseenden mycket framgångsrika inom samverkan. Exempelvis var förskollärarutbildningen bäst i landet i sin kategori, och tre av tio-i-topp-utbildningarna alla kategorier fanns på Högskolan enligt Svenskt näringslivs kartläggning Och trots det minskade utbildningsutbudet så ökade det totala antalet ansökningar till lärosätets utbildningar under 2014 jämfört med föregående år med 13 procent (9 procent i riket). Vi tillhörde dessutom under 2014 den grupp av lärosäten som mest ökade sin attraktivitet i landet; samtidigt som vi klättrade näst mest. Detta enligt 2014 års svenska universitetsrankning (Urank). Men allt var inte bra. Resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärdering av en betydande andel av våra program utgjorde en stor besvikelse. Det har varit en krävande process för oss alla att både acceptera ämbetets kritiska bedömningar och ta ställning till att behålla eller att avveckla de program som erhöll omdömet bristande kvalitet. Och visst känns det bittert att flera utbildningar som värderas högt av studenter och av arbetsgivare inte håller för en krävande akademisk prövning av studenternas examensarbeten. Vi fick även ett minskat statligt utbildningsuppdrag för 2014 vilket fortsätter fram till Vi har dessutom närapå halverat lärosätets utbildningsprogram (från 103 program 2013 till 62 program 2015). Dessa förändringar ställer höga krav på ökad effektivitet i såväl lärosätets kärnverksamhet som stödverksamhet. Ett omfattande översynsarbete av den gemensamma stödverksamheten initierades därför redan under 2013, pågick intensivt under 2014, och realiseras delvis under Parallellt med minskningen inom utbildningsområdet skedde å andra sidan en ökning av Högskolans 6

7 Ett avtal mellan kinesiska Shanghai Dianji University och Högskolan i Halmstad undertecknas i december Högskolan i Halmstad har utsetts till en strategiskt viktig samarbetspartner av regeringen i Shanghai. Det är första gången ett internationellt universitet i Kina har etablerat denna sorts plattform. Sittande till höger syns Högskolans rektor Mikael Alexandersson. forskning och forskarutbildning. Vi har under 2014 tillsammans fortsatt arbetet med att utveckla Högskolan så att den verkligen blir ett lärosäte med bättre balans mellan å ena sidan ett mer profilerat utbildningsutbud och å andra sidan en forskning som har möjlighet att attrahera externa medel. Ett viktigt beslut kring dessa processer togs av högskolestyrelsen i juni: att skapa en helt ny sektion. Denna trädde i kraft den 1 januari Högskolan höjde dessutom under 2014 ambitionsnivån för strategiskt arbete inom internationalisering. Vi har identifierat strategiska länder och partneruniversitet men också gjort olika insatser för att vara en attraktiv plats för internationella forskare och lärare. Årsredovisningen för 2014 visar tydligt att vi, trots vissa tillkortakommanden, står väl rustade inför de kommande årens utmaningar. Till detta har framför allt all ansvarsfull och kompetent personal medverkat. Vi har nu goda förutsättningar att utveckla ett skarpt, tydligt och attraktivt lärosäte. Ett viktigt led i detta arbete är vår strävan att skapa så kalllade kompletta akademiska miljöer. Det innebär att all utbildning oavsett nivå ska vara forskningsanknuten, och att miljöerna aktivt ska bidra till en kultur där Högskolans lärare systematiskt arbetar med att integrera ny forskning, utveckling och kunskap i undervisningen. Jag ser nu att detta är möjligt. Utvecklingen under 2014 bekräftar detta. Mikael Alexandersson rektor 7

8 Året i korthet 2014 präglades av förändringar och framtidsplaner. Men under året fanns även stora utmaningar. Nedan finns ett axplock från året som gick. Antalet sökande till Högskolan fortsatte att öka Antalet sökande till Högskolan i Halmstad fortsatte att öka trots att antalet utbildningar minskade. Störst var ökningen på Sjuksköterskeprogrammet, med 69 procent fler ansökningar än förra året. Högskolan tillhörde även den grupp av lärosäten som mest ökade sin attraktivitet. Högskolan i Halmstad var dessutom ett av två lärosäten i landet vars internationella kurser och program fick fler sökande än tidigare år. Kvalitetsutvärderingar visade både positivt och negativt Under året kvalitetsutvärderades en stor del av Högskolans program av Universitetskanslersämbetet. Flera av resultaten var mycket positiva. Exempelvis var Högskolans magisterutbildning i handikappvetenskap den enda av sitt slag i Sverige som fick högsta betyg. Men under året fick även många utbildningar omdömet bristande kvalitet inte sällan rörde det sig om utbildningar med nära koppling till arbetslivet. Högskolan i Sverigetoppen inom samverkan Högskolans utbildningar rankades återigen bland de främsta i landet inom samverkan med arbetslivet av Svenskt näringsliv. Förskollärarutbildningen blev bäst i landet i sin kategori, och tre av tio-i-topp-utbildningarna, alla kategorier, fanns på Högskolan. Stora förändringar i verksamheten Högskolan fortsatte att koncentrera sitt utbildningsutbud. Samtidigt ökades lärosätets forskning och forskarutbildning. Parallellt pågick dessutom en översyn av stödverksamheten, som beräknas vara klar Ny forskarutbildning Lärosätets forskarutbildning inom hälsa och livsstil startade. Utbildningen, som invigdes i augusti 2014, hade under året 14 doktorander från olika discipliner. Start för tema hälsoinnovation Under året startade det lärosätesövergripande temat hälsoinnovation, kopplat till KK-miljön Forskning för innovation. Temat är en stor forsknings-, utbildnings- och innovationssatsning inom ett område där Högskolan redan tidigare har en bred och samlad kompetens. Bennetprofessur till Högskolan i Halmstad Industriledaren Carl Bennet investerade fem miljoner kronor i Högskolans KK-miljö Forskning för innovation för en femårig Bennetprofessur. Första Bennetprofessor blev Misha Pavel, med starka kopplingar till bland annat hälsoinnovation. Över hälften av Högskolans forskning höll internationell nivå Det visade forsknings- och samverkansutvärderingen Assessment of Research and Coproduction 2013 (ARC13) vars slutrapport publicerades i januari. De forskningsmiljöer som fick höga betyg i utvärderingen hade länge samverkat med industri och näringsliv. Unikt elektronikcentrum började byggas på Högskolan Elektronikcentrum i Halmstad en anläggning på Högskolan i Halmstads campus där akademi och industri tillsammans kommer att skapa framtidens elektroniklösningar började byggas i december. Positivt och negativt i årets doktorandbarometer 90 procent av doktoranderna skulle definitivt eller förmodligen rekommendera sin forskarutbildning till andra, visade 2014 års doktorandbarometer. Samtidigt svarade en fjärdedel av de 25 kvinnliga doktorander som besvarat enkäten att de hade upplevt sig diskriminerade under forskarutbildningen. Högskolan vidtog omedelbara åtgärder. Internationaliseringsarbetet fortsatte Högskolan identifierade strategiska länder och partneruniversitet. Under året hade lärosätet bland annat flera samarbeten med Kina. Förutom flera utbytesprogram med studenter 8

9 utsågs Högskolan i Halmstad till practise based platform (en strategiskt viktig samarbetspartner) av regeringen i Shanghai, Kina. Fem sektioner blev fyra akademier Efter beslut av Högskolestyrelsen ombildades lärosätets fem sektioner till fyra akademier. Beslutet trädde i kraft den 1 januari Högskolan i utvärdering av Sveriges landsbygdsprogram De kommande åren kommer Högskolan i Halmstad att spela en viktig roll i slututvärderingen av landsbygdsprogrammet I utvärderingen ska Högskolan ansvara för för sammanställandet av den slutrapport som skickas till EU-kommissionen Nya stora forskningsanslag till Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad fick sammanlagt 22 miljoner kronor i forskningsmedel beviljade för projekt som startar 2015 i KK-miljön Forskning för innovation. Högskolan var även med och delade på 60 miljoner i två av fyra så kallade SIDUS-program, där internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut ges möjlighet att forska tillsammans. Antalet sökande till Högskolan fortsatte att öka Elektronikcentrum i Halmstad en anläggning för framtidens elektronik lösningar beräknas stå klart

10 Utbildning på grund- och avancerad nivå Profilering, mål och strategi Under 2014 intensifierade Högskolan i Halmstad profileringsarbetet mot det innovationsdrivande lärosätet. Vid Högskolan finns tre profilområden där det även bedrivs utbildning på forskarnivå: hälsa och livsstil, informationsteknologi och innovationsvetenskap. Lärosätets ambition är att ha attraktiva utbildningar av hög kvalitet på alla nivåer inom dessa områden. Inom hälsa och livsstil bedrivs sjuksköterskeutbildningar, specialistsjuksköterskeutbildningar samt utbildningar som leder till kandidat-, magister- och masterexamen. Inom informationsteknologi bedrivs civilingenjörsutbildning i datateknik, högskoleingenjörsutbildningar samt utbildningar som leder 10 till kandidat-, magister- och masterexamen. Inom innovationsvetenskap bedrivs civilekonomutbildning, högskoleingenjörsutbildningar samt utbildningar som leder till kandidat- och magisterexamen. Under de senaste åren har Högskolan utvecklat hälsoinnovation som ett lärosätesövergripande tema inom forskning, utbildning och samverkan. Under 2014 etablerades hälsoinnovation som en satsning med en programchef utsedd av rektor. Inom ramen för programmet satsar Högskolan strategiska medel för att utveckla en utbildning på avancerad nivå. En utbildning på grundnivå inom tema hälsoinnovation startade 2013: studenter från nio program läser och gör projekt tillsammans i nära samverkan med forskningsprojekt, företag och organisationer i det omgivande samhället. De studenter som under 2013 antogs till sina program och till temat läste under 2014 sin första gemensamma kurs. Högskolan i Halmstad bedriver högskoleingenjörsutbildning inom ytterligare teknikområden, lärarutbildning samt utbildningar som leder till kandidat- och magisterexamen inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap samt teknik och naturvetenskap. Under 2014 fortsatte Högskolan arbetet med att koncentrera ett alldeles för brett utbud och hade, inför 2015, ett utbud med 62 utbildningsprogram (att jämföra med utbudet inför 2014 med 94 program och inför 2013 med 103 program).

11 Det långsiktiga målet är att erbjuda färre men större program som är hållbara och följer Högskolans forsknings- och utbildningsstrategi. Arbetet kommer att fortsätta under 2015 med att bättre knyta utbildningar till forskningsteman i syfte att bygga mer kompletta akademiska miljöer. Högskolan kommer att påbörja ett strategiarbete för att profilera utbudet av fristående kurser och för att stärka lärosätets roll som en aktör för bildning. Högskolan införde under 2013 ett nytt och automatiserat kursvärderingssystem som omfattar alla kurser vid lärosätet. Syftet var att säkerställa att alla studenter ges möjlighet att delta i utvärdering av utbildningen, att de får feedback på sina synpunkter, samt att lärarna avlastas från en del av det administrativa arbetet med kursvärderingar. Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) genomförde under 2014 en utvärdering i syfte att utveckla och förbättra processen för hantering av kursvärderingar. Nya riktlinjer för processen kommer att beslutas under våren Organisation, samverkan och internationalisering Vid Högskolan i Halmstad bedrevs fram till 2014 utbildningar på grundoch avancerad nivå vid fem sektioner (som från januari 2015 blir fyra akademier). FUN ansvarar för kvalitetssäkring och strategisk planering av både utbildning och forskning. Nämnden beslutar även om fördelningen av anslag till sektionerna för utbildning på grund- och avancerad nivå. FUN har ett externt råd med representanter från Svenskt näringsliv, arbetsförmedlingen, Region Halland, flera halländska kommuner, samt Teknik- och kompetenscentrum (TEK). Rådet träffar FUN två gånger per år, för att bland annat diskutera strategiska frågor som rör kompetensbehov och utbildningsutbud. Syftet är att nämnden ska kunna få en bättre förståelse för arbetsmarknadens behov av utbildning och kompetens sett ur ett långsiktigt och strategiskt perspektiv. Högskolan i Halmstads utbildningar fortsatte under 2014 att utmärka sig för sin välutvecklade samverkan med arbetslivet. Förskollärarutbildningen blev bäst i landet i sin kategori, och tre av tio-i-topp-utbildningarna alla kategorier fanns på Högskolan enligt Svenskt näringslivs kartläggning. Högskolan arbetar med stöd från KK-stiftelsen för att, i samverkan med näringslivet, utveckla utbildningar på avancerad nivå inom elektronik och kompetensutvecklingsprogram på avancerad nivå inom innovationsvetenskap. Under 2014 reviderades avtalet mellan lärosätet och Region Halland beträffande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskeutbildningarna. Förutom volymmässig utökning av antalet studentveckor tydliggjordes kvalitetsutveckling och uppföljning i det nya avtalet. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och lärarutbildningen samverkade och fortsatte avtalet kring skolsamverkan med Region Halland och med nio kommuner. Dessutom ingicks avtal med tre fristående förskolegrupper om sammanlagt 45 förskolor. RUC har avtal med andra intressenter, företrädesvis Skolverket, kring specifika uppdragsutbildningar. För att stärka det långsiktiga samarbetet har RUC även avtal med Region Halland och flera kommuner kring utvecklingsstrategier fram till år De huvudområden som berörs är ledarskap, kvalitet och lärande. RUC deltar i olika samverkansorgan och styrgrupper, exempelvis på regionnivå. Genom att på detta sätt samverka kring utbildningsinsatser i relation till behov bidrar både RUC och lärarutbildningen dessutom till en likvärdig och relevant kunskapsutveckling i regionen. Våren 2014 beviljades Högskolans lärarutbildning medel för att starta en femårig försöksverksamhet med övningsskolor. Projektet startade hösten samma år med övningsskolor för grundlärare F 3 och 4 6. Under kommande år kommer även förskollärare och ämneslärare successivt att engageras i projektet. 11

12 Högskolan fortsatte att fokusera på att identifiera strategiska länder och partneruniversitet, att samordna och effektivisera kontaktarbetet, samt att minska kostnaderna för resor. Högskolan samarbetade med andra svenska och utländska lärosäten, samt med både svenska utlandsmyndigheter och Svenska institutet. En stor satsning gjordes under hösten 2014 mot Brasilien, tillsammans med ett större svenskt konsortium av lärosäten. Under 2014 utfördes två internationella uppdragsutbildningar, båda riktade mot kinesiska studenter. Lärare fortsatte att delta i Linnaeus-Palme och i Erasmus-program för lärarmobilitet. Högskolan ökade under 2014 sina rekryteringsåtgärder och aktiviteter i syfte att förstärka rekryteringen av betalande studenter från länder utanför EU och EES. En ökad rekrytering av internationella studenter har en kvalitetshöjande effekt på utbildningar på avancerad nivå. Internationella studenter utgjorde mer än två tredjedelar av andelen studenter på engelskspråkiga program och fler än två tredjedelar av dessa var betalande studenter. Antalet betalande studenter ökade med 16 procent till höstens antagning och den totala ökningen var 9 procent. Den samlade omslutningen var 12 mkr, att jämföra med 10,3 mkr året innan. (se tabell 1: Antal betalande studenter ). Ökningen fördelades två tredjedelar på utbildningsprogram inom teknik och en tredjedel inom ekonomi. Det ökade antalet studenter kom från lärosätets samarbetspartner i Kina, Indien och Brasilien, samt i form av så kallade freemovers. Högskolan i Halmstad fortsatte under 2014 att systematiskt anpassa antalet utbytesavtal samt antalet inkommande och utresande studenter till lärosätets strategiska mål och minskande uppdrag. Totalt minskade antalet inkommande utbytesstudenter med 17 procent (se tabell 2: Utbytesstudenter ). Antalet utbytesstudenter från Asien ökade med över 30 procent. Nya avtal ingicks med asiatiska lärosäten i syfte att öka rekryteringen av betalande masterstudenter därifrån. Antalet utbytesstudenter från Sydamerika minskade till följd av att Sidafinansierade Linnaeus-Palme-projekt 2014 (ht) 2014 (vt) 2013 (ht) 2013 (vt) 2012 (ht) 2012 (vt) Fullbetalande studenter Beviljade stipendier från Högskolan Beviljade stipendier från Science without Borders Beviljade stipendier från Svenska Institutets stipendieprogram Totalt antal betalande studenter Tabell 1. Antal betalande studenter Inkommande utbytesstudenter Utresande utbytesstudenter Antal utbytesavtal Område EU Övriga Europa Afrika Asien Oceanien Nordamerika Sydamerika Totalt Tabell 2. Utbytesstudenter

13 avslutades under Det minskade antalet utbytesstudenter från EU hade sin grund i att den utbildning som svarade för majoriteten av dessa studenter har lagts ner. När det gäller utresande studenter minskade denna grupp med 14 procent. Samarbetet med Migrationsverket I samband med rekryteringen av studieavgiftsfinansierade studenter gjordes följande erfarenheter under 2014: viseringsbesluten tar ofta lång tid och kommer ibland för sent. Öppettider, bemanning och servicegrad vid utlandsmyndigheterna kan inför vårterminen ha en begränsande effekt på antalet studenter som hinner få sina ärenden prövade i tid. VT14 VT13 VT12 HT14 HT13 HT12 Sökande totalt Sökande totalt i första hand Sökande till program Sökande till program i första hand Sökande till fristående kurser Sökande till fristående kurser i första hand Tabell 3. Antal sökande* på grundnivå och avancerad nivå. (Källa UHR/NyA) * Oavsett behörighet, i tid. VT14 VT13 VT12 HT14 HT13 HT12 Sökandetryck program 1,80 1,97 1,93 1,51 1,49 1,36 Tabell 4. Sökandetryck. (Källa UHR/NyA) Resurser och resultat Efterfrågan på utbildningar Med anledning av ett minskat utbildningsuppdrag och som ett led i profileringsarbetet har Högskolan i Halmstad de senaste åren minskat sitt utbud av program och kurser. Trots det minskade utbildningsutbudet så ökade det totala antalet ansökningar till lärosätets utbildningar under 2014 jämfört med föregående år. Det totala antalet ansökningar ökade med 13 procent (9 procent i riket). Antalet sökande som valt Högskolan i första hand ökade med 3 procent (3 procent i riket). För mer information, se tabell 3: Antal sökande på grundnivå och avancerad nivå. I tabellen redovisas sökandesiffror (i tid) från ordinarie antagningsomgång. Högskolan står fortsatt stark med utbildningar som är attraktiva för studenter i en situation präglad av minskade årskullar och färre utbildningsplatser. Lärosätet har många utbildningar som av studenter ofta identifieras som unika och som inte sällan har gott rykte. Staden Halmstad är även en populär ort att studera i. Allt detta framgick av studenters svar på den rekryteringsenkät som årligen genomförs på lärosätet. Högskolan eftersträvar kontinuerligt att anpassa utbildningsutbudet till både studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Positiva söksiffror och ofta uppmärksammad samverkan med näringsliv och offentlig sektor stärker bilden av att lärosätet vunnit framgångar i detta arbete. I tabell 4: Sökandetryck redovisas ytterligare en variabel som ger en bild av efterfrågan på Högskolans utbildningar. Termen sökandetryck avser här antalet förstahandssökande per antagen på program (efter andra antagningsomgången). Högskolan har Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Helårsstudenter (hst) Helårsprestationer (hpr) Prestationsgrad 87% 80% 84% 87% 83% 86% 85% 81% 84% Andel kvinnor och män av hst 61% 39% - 60% 40% - 60% 40% - tabell 5. helårsstudenter och helårsprestationer

14 Andel Andel Andel Utbildningsområde Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Humaniora % 30% % 31% % 27% Idrott 13 31% 69% 36 55% 45% 44 47% 53% Juridik % 39% % 34% % 30% Undervisning % 21% % 22% % 23% Medicin % 8% % 10% % 10% Naturvetenskap % 48% % 45% % 44% Samhällsvetenskap % 32% % 34% % 35% Teknik % 70% % 67% % 66% Verksamhetsförlagd utbildning 69 81% 19% 42 83% 17% Vård % 12% % 11% % 10% Övrigt 23 97% 3% 19 90% 10% 13 92% 8% TABELL 6. HELÅRSSTUDENTER PER UTBILDNINGSOMRÅDE Utbildningsprogram Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Andel av total hst 81% % % - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 88% 93% 82% 90% 92% 86% 88% 91% 85% Fristående kurser Andel av total hst 19% % % - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 67% 66% 67% 69% 69% 70% 68% 68% 67% Tabell 7. Produktion per utbildningsform Fristående kurser distans Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Andel av total hst 8,1% - - 8,3% - - 9,2% - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 53% 54% 53% 57% 57% 57% 57% 58% 52% Utbildningsprogram distans Andel av total hst 1,3% - - 0,8% - - 1,2% - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 73% 79% 62% 90% 96% 83% 94% 98% 82% TABELL 8. PRODUKTION DISTANSUTBILDNING

15 ökat i sökandetryck avseende höstterminerna. Detta indikerar att Högskolan i Halmstad mycket väl skulle kunna ta emot fler studenter än vad som ryms inom lärosätets nuvarande utbildningsuppdrag. Detta ger dessutom en indikation på att Högskolan har bra förutsättningar för att upprätthålla studentvolymen även vid minskade årskullar framöver. Återrapportering av uppdraget Budgetåret 2014 blev utfallet av antalet helårsstudenter 5 097, vilket var en marginell minskning jämfört med föregående år (se tabell 5: Helårsstudenter och helårsprestationer ). Den minskade produktionen var planerad och en konsekvens av det reducerade takbeloppet. Prestationsgraden minskade till 84 procent från 86 procent 2013 vilket till största delen berodde på att antalet utbildningsplatser stabiliserades något mellan 2013 och 2014 till skillnad från åren dessförinnan när antalet helårsstudenter minskade i större utsträckning. Stora minskningar av antalet helårsstudenter mellan åren genererar per automatik en höjd prestationsgrad. Andelen helårsstudenter per utbildningsområde redovisas i tabell 6: Helårsstudenter per utbildningsområde Produktionen ökade inom områdena medicin och vård samt inom de utbildningsområden som är kopplade till lärarutbildningen, vilket var helt i linje med uppdraget från staten. Produktionen minskade inom naturvetenskap och teknik vilket till största delen berodde på att en del samhällsvetenskapliga ämnen som tidigare delvis klassificerats som naturvetenskap eller teknik nu helt omklassificerades som samhällsvetenskap. Detta enligt de riktlinjer för klassificering som lärosätet fastställt. Fördelningen i produktion mellan program och fristående kurser återges i tabell 7: Produktion per utbildningsform Andelen helårsstudenter på program fortsatte att öka vilket berodde på att lärosätet, på grund av reducerat takbelopp, i första hand valde att minska utbudet av fristående kurser. Prestationsgraden var högre på program än fristående kurser. Prestationsgraden var högre för kvinnor än män på program, medan det på fristående kurser i stort sett inte var någon skillnad mellan könen. Produktionen avseende distansutbildning redovisas i tabell 8: Produktion distansutbildning Totalt läste cirka 9 procent av helårsstudenterna 2014 sin utbildning på distans, en i stort sett oförändrad Avancerad nivå Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Andel av total hst 8% - - 8% - - 7% - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 90% 94% 83% 82% 85% 78% 88% 87% 90% Grundnivå Andel av total hst 90% % % - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 84% 87% 81% 86% 87% 84% 84% 85% 81% Förberedande nivå Andel av total hst 2% - - 1% - - 1% - - Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 52% 68% 48% 70% 80% 69% 69% 86% 65% TABELL 9. PRODUKTION per utbildningsnivå

16 siffra jämfört med föregående år. Prestationsgraden på program på distans minskade jämfört med tidigare år vilket berodde på att distansutbildning inom teknikområdet ökade och där är prestationsgraden generellt sett lägre. Samtidigt minskade distansutbildningen inom vård och där är prestationsgraden generellt sett högre. Andelen helårsstudenter fördelat på utbildningsnivå framgår av tabell 9: Produktion per utbildningsnivå Andelen helårsstudenter på avancerad nivå var 2014 oförändrad jämfört med föregående år, samtidigt som prestationsgraden ökade. Andelen helårsstudenter på förberedande nivå ökade samtidigt som prestationsgraden minskade till 52 procent (70 procent 2013). Detta berodde på att studentvolymen ökade på de basterminer som har matematik 2 eller motsvarande som behörighetskrav, och där är genomströmningen betydligt lägre än på de basterminer vars behörighetskrav är matematik 3 eller motsvarande. Antalet helårsstudenter finansierade genom studieavgifter uppgick till 93, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med Den övervägande delen 76 procent fanns på avancerad nivå. I tabell 10: Nybörjare, helårsstudenter, examinerade per specifik utbildning presenteras uppgifter om nybörjare, helårsstudenter och individer som tog examen i utbildningar som leder till civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen. Vad gäller utbildning som leder till civilingenjörsexamen så startade denna först under 2014 vilket gör att enbart nybörjare och helårsstudenter under 2014 kan redovisas där. För högskoleingenjörsutbildningarna kan det konstateras att studentvolymen i dessa utbildningar under den senaste treårsperioden har blivit större vid Högskolan i Halmstad. Antalet nybörjare, helårsstudenter samt antalet examinerade inom dessa utbildningar har ökat. Även sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan har vuxit i mått av helårsstu Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Utbildning som leder till: Civilingenjörsexamen Nybörjare Helårsstudenter (hst) Examinerade Högskoleingenjörsexamen Nybörjare Helårsstudenter (hst) Examinerade Sjuksköterskeexamen Nybörjare Helårsstudenter (hst) Examinerade Specialistsjuksköterskeexamen Nybörjare Helårsstudenter (hst) Examinerade TABELL 10. NYBÖRJARE, HELÅRSSTUDENTER, EXAMINERADE PER SPECIFIK UTBILDNING. 16

det innovationsdrivande lärosätet Årsredovisning

det innovationsdrivande lärosätet Årsredovisning det innovationsdrivande lärosätet Årsredovisning Högskolan i Halmstad 2015 Elektronikcentrum i Halmstad Elektronikcentrum i Halmstad (ECH) stod klart 2015. ECH har skapats tillsammans av Högskolan i Halmstad

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2151-2158 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017

VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017 BTH-1.2.3-0330-2016 Beslutad av högskolestyrelsen 2016-12-12, 74 VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017 BTH:s verksamhetsplan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på en övergripande nivå

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist, Sara Brundell och Fredrik Lindström Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-12-14 Diarienummer

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-07-15 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Antagning till

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 2141-2144 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2-22 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår,

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

INNEHÅLL. 2011 I SIFFROR Studenter i utbildningen 5 604 (hst) 1 ÅRSREDOVISNING 2011

INNEHÅLL. 2011 I SIFFROR Studenter i utbildningen 5 604 (hst) 1 ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL REKTORS SAMMANFATTNING... 3 HÖGSKOLAN I HALMSTAD... 4 KVALITETSARBETE... 5 JÄMSTÄLLDHET... 8 STUDENTINFLYTANDE... 10 UTBILDNING PÅ GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ... 11 FORSKNING

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med första urvalet ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med första urvalet ht 2017 Universitets-

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Fyra år med studieavgifter

Fyra år med studieavgifter STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning /löpnummer 2015-09-22/5 Analysavdelningen Handläggare Keili Saluveer 08-563 086 80 keili.saluveer@uka.se Fyra år med studieavgifter Universitetskanslersämbetets statistiska

Läs mer

Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020

Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13 Dnr: L 2013/9 Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020 Högskolan i Halmstads forsknings- och utbildningsstrategi pekar ut färdriktningen för den framtida utvecklingen.

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Antagning till högre utbildning höstterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017 Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-10-20 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 UF 46 SM 1301 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2013 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 24-242 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-21 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16. Färre svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1603 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2015/16 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2015/16 I korta drag

Läs mer