Gymnasie & Vuxenutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie & Vuxenutbildning"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde klockan 16.30, Beda Hallbergs gymnasium Ärende Tid Sid Beslutsförslag Val av protokolljusterare Helen Billström (M) 1 Information om Beda Hallbergs gymnasium Cecilia Tengelin- Danielsson, specialpedagogisk ledare Informationen läggs till handlingarna. 1 (2) Datum Apriluppföljning Lotta Nord, controller Skickas ut den 15 maj 3 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Helen Johansson, HRkonsult Informationen läggs till handlingarna. 4 Sommaraktiviteter för nyanlända barn och ungdomar Handl kommer 5 Uppföljning av vuxenutbildningen egen regi 2014 Tony Jivéus, Studion Informationen läggs till handlingarna. Paus 6 Uppföljning av upphandlad vuxenutbildning 2014 Anita Ahlman, Vuxnas lärande Informationen läggs till handlingarna. 7 Tillämpning av urval Nämnden godkänner att rektor för uniform KUB301 v 1.1, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN inom gymnasial upphandlad vuxenutbildning 2015 Anita Ahlman, Vuxnas lärande Vuxnas lärande verkställer påbörjad åtgärd, tillämpning av urval med prioritetsordning, beslutad enligt nämndens delegeringsförteckning. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa effekterna av urval enligt prioriteringsordning vid nämndens sammanträde den 28 september (2) 8 Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan läsåret 2013/14 Andreas Mårtensson, utvecklingsledare 9 Uppföljningsbeslut Skolinspektionen Andreas Mårtensson, utvecklingsledare 10 Remissvar Moderniserad studiehjälp Andreas Mårtensson, utvecklingsledare Lisa Jönsson, utvecklingsledare 11 Informationsmaterial flyktingmottagande 12 Översyn verksamheten förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Karin Zetterman, tf förvaltningschef 13 Förvaltningschefen informerar 14 Rapporter från ledamöter 15 Övriga frågor 16 Redovisning av delegeringsbeslut Informationen läggs till handlingarna. Informationen läggs till handlingarna. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildningen antar förvaltningens förslag till yttrande över remissen Moderniserad studiehjälp SOU 2013:42 Bordlagt från den 15/4 Tf förvaltningschef får i uppdrag att inleda processen med en översyn av verksamheten inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning. Ulrika Landergren (FP) Ordförande Carin Johansson Nämndsekreterare

3 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Apriluppföljning 2015 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning redovisar apriluppföljning 2015 i enlighet med givna anvisningar. 1 (1) Datum Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på ca tkr för verksamhetsåret Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. Åtgärder har vidtagits men får inte full effekt under detta år. Gymnasieverksamheten prognostiserar också ett underskott. Det beror dels på ökat behov studiehandledning och planerade resultatfondsprojekt. Prognosen på tkr är under förutsättning att påbörjad åtgärd med att tillämpa urval enligt prioritetsordningen för vuxenutbildningen fortsätter. I annat fall kan nämndens prognos försämras. Förslag till beslut Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildningen beslutar att budgetavvikelsen som prognostiseras, tkr, finansieras ur nämndens resultatfond. Karin Zetterman Tf. Förvaltningschef Lotta Nord Controller uniform KUB101 v 1.0, Kungsbacka kommun Kungsbacka Stadshuset, Storgatan Telefon

4 Uppföljning och prognos april 2015 Kungsbacka kommun Uppföljning och prognos april 2015 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

5 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 1 Synpunktshantering Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 1 Beröm Förslag till förbättring Felanmälan Totalt antal inkomna synpunkter 1 Varav anonyma Varav politiska Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 0 Analys Till den 30 april 2015 har det enbart inkommit en KOMmentar till förvaltningen. Den har besvarats samt även vidarebefordrats till annan förvaltning då den även berörde dess verksamhet. Vi kan konstatera att KOMmentaren inte är så känd för våra eleverm deltagare mm. Dock så finns det flera andra forum och vägar in i förvaltningen att lämna synpunkter på. Inom vår verksamhet kommer det in synpunkter/klagomål på flera olika sätt, via klassråd, programråd, skolkonferenser, kursutvärderingar samt, inte minst, genom de dagliga träffarna med elever. Det görs kontinuerliga anpassningar av verksamheten och innehållet i den för att, inom det utrymme styrdokumenten möjliggör, tillgodose elevernas önskemål och behov. Enligt Skollagen skall varje huvudman ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Med anledning av detta har förvaltningen förtydligat gången för hur man lämnar synpunkter och överklagar beslut. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen finns ett avvikelsesystem som hanterar avvikelser i förhållande till avtalet med utbildningsanordnarna. Uppföljning och prognos april

6 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 2 Ekonomi med kommentarer 2.1 Apriluppföljning drift Jan-April 2015 Jan-April 2014 Avvikelse 2015/2014 Helårsprognos 2015 Årsbudget 2015 Budgetavvikelse 2015 Bokslut Årets resultat Sammanfattning Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på ca tkr för verksamhetsåret Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. Åtgärder har vidtagits men får inte full effekt under detta år. Gymnasieverksamheten prognostiserar också ett underskott. Det beror dels på ökat behov studiehandledning och planerade resultatfondsprojekt. Prognosen på tkr är under förutsättning att påbörjad åtgärd med att tillämpa urval enligt prioritetsordningen för vuxenutbildningen fortsätter. I annat fall kan nämndens prognos försämras. Prognosen innehåller en del osäkra faktorer, t.ex. osäkerheten kring statsbidrag för vuxenutbildning och var eleverna i gymnasieverksamheten kommer att gå i höst. Inför delåret i augusti kommer de osäkra faktorerna att vara mindre och en säkrare prognos kan då fastställas. Arbetet med prognosen för nämnden fortskrider löpande. Uppföljning och prognos april

7 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun Analys och kommentarer Verksamhetsområde Budgetavvikelse Gemensam verksamhet 800 Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Kulturskola 0 Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagande 0 Prognos för budgetavvikelse Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar en budgetavvikelse på ca tkr för verksamhetsåret Prognosen fördelar sig på verksamheterna inom förvaltningen enligt följande: Gemensam verksamhet Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på ca 800 tkr vilket beror på vakanta tjänster, dels hos Kompetenscentrum och dels på staben. Gymnasieverksamhet När det gäller gymnasieverksamheten så beror underskottet på flera delar. Dels så har behovet av studiehandledning varit större än budgeterat under året, dels så pågår en del planerade resultatfondsprojekt i förvaltningen. Några av de projekt som bedrivs under året är omställning- och avvecklingsprojekten inom gymnasie- och vuxenverksamheten och internationaliseringsprojekt. Resultatfondsprojekten har en budget på ca tkr. Under 2013 startade Beda Hallbergs gymnasium och ett underskott under uppstarten har varit planerat men i dagsläget har Beda Hallbergs gymnasium svårt få ihop sin budget. Det finns än så länge medel kvar från projektet Plugin som finansierar en del av Beda Hallbergs underskott i år. En utredning pågår och kommer att redovisas i samband med delårsrapporten i septembernämnden. Gymnasiesärskolorna redovisar överskott på ca tkr och där kommer en utredning påbörjas kring storleken på resurserna. Vuxenutbildning Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. En del av det underskottet ligger på Vuxnas lärande och beror på ökad efterfråga och minskade intäkter i form av statsbidrag. Vuxnas lärande prognostiserar ett underskott på ca tkr under förutsättning att påbörjad åtgärd att tillämpa urval enligt prioritetsordning fortsätter. Om inte så blir det prognostiserade underskottet för Vuxnas lärande betydligt större och då även för förvaltningen. Utöver Vuxnas lärande så prognostiserar vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium ett underskott. En stor del av det underskottet beror på för få elever och för låg ersättning. Ena programmet är under avveckling och det blir därför en avvecklingskostnad i år. Det andra programmet har en diskussion kring sin ersättning och är under utredning. Yrkeshögskolan Uppföljning och prognos april

8 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun prognostiserar också ett underskott men det är planerat och beror på det stora arbetet som pågår med ansökningar av nya utbildningar. Yrkeshögskolan gjorde 2014 ett överskott, vilket då lades till nämndens resultatfond. Underskottet för ansökningsarbetet är planerat att tas ur nämndens resultatfond. Kulturskola Ingen avvikelse prognostiseras. Arbetsmarknadsåtgärder Enheten för arbetsliv redovisar ett underskott på ca 500 tkr, vilket beror på minskade bidrag från Arbetsförmedlingen för fas 2 och fas 3. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader vilket inte gått att minska i samma takt som bidragen minskades. Flyktingverksamhet Ingen avvikelse prognostiseras. Kommentar: Prognosen som är lagd för nämnden på ett underskott på ca tkr kan komma att förändras vid delårsbokslutet i augusti. Prognosen bygger på vad som idag är känt kring bland annat statsbidrag och elevprognoser. Effekterna av tillämpningen av urval genom prioritetsordning för Vuxnas lärande kan mätas först från den 1 april 2015 då det trädde i kraft. Detta, tillsammans med osäkerheten kring statsbidrag för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder ställer krav både på regelbunden uppföljning av effekterna samt kontinuerlig omvärldsbevakning. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordningen komma att behöva förändras och även prognosen kan förändras för verksamheterna inom förvaltningen. Eftersom läsåret inte löper med budgetåret är det alltid en utmaning att lägga prognos per siste april. I början av höstterminen är kunskapen bättre om var eleverna väljer att gå, vilket i sig kan få ekonomiska konsekvenser. Prognosen är byggd på de senaste elevantagningssimuleringarna gällande gymnasieverksamheten. Det pågår också resultatfondsprojekt ute i en del verksamheter som kan komma att förändra prognosen vid delåret i augusti. Ett löpande arbete sker med prognoser och åtgärder för att hålla nere det prognostiserade underskottet. Det prognostiserade underskottet föreslås av förvaltningen tas ur nämndens resultatfond. Uppföljning och prognos april

9 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 2.2 Uppföljning investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Löpande årliga investeringar Bokslut 2014 Utfall Jan- April 2015 Helårsprogn os 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse 2015 Utgifter Övriga investeringar Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar att förbruka den budget som finns för året Ingen budgetavvikelse finns således att rapportera. Uppföljning och prognos april

10 TJÄNSTESKRIVELSE Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. 1 (2) Datum Beskrivning av ärendet Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av SAM och undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med föreskrifterna. Syftet med uppföljningen är - dels att undersöka om organisationen har ändamålsenliga rutiner och arbetar efter dem och - dels att få indikationer på områden/rutiner som behöver förbättras. Varje verksamhet har i SAM-uppföljningen beskrivit kortfattat hur man under 2014 arbetat med att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att ingå som en naturlig del i verksamheten, vilka aktiviteter som genomförts och hur medarbetare, skyddsombud och elever/deltagare medverkat. Detta omfattar både den fysiska och psykosocial arbetsmiljön. I samband med uppföljningen går lokal samverkansgrupp (LSG) också igenom rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Behov av förändringar och synpunkter skickas med rapporten från uppföljningen. I Kungsbacka kommun vilar arbetsgivaransvaret primärt på nämnderna. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning har huvudansvaret för arbetsmiljön inom förvaltningen. Detta innebär att nämnden har till uppdrag att tillse att respektive verksamhet utförs i enlighet med bestämmelserna i Arbetsmiljölagen. För att KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

11 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) säkerställa en säker och tillfredsställande arbetsmiljö ska nämnden fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef enligt rutin för detta. För arbetsmiljöuppgifter som returneras bär ledamöterna ett ansvar. Karin Zetterman Tf förvaltningschef Helen Johansson HR-konsult Bilagor Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 2014

12 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Enligt föreskrifterna i AFS 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av SAM och undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med föreskrifterna. Syftet med uppföljningen är - dels att undersöka om organisationen har ändamålsenliga rutiner och arbetar efter dem och - dels att få indikationer på områden/rutiner som behöver förbättras. 1 (4) Datum Varje verksamhet har beskrivit kortfattat hur man under 2014 arbetat med att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att ingå som en naturlig del i verksamheten, vilka aktiviteter som genomförts och hur medarbetare, skyddsombud och elever/deltagare medverkat. Detta omfattar både den fysiska och psykosocial arbetsmiljön. I samband med uppföljningen går lokal samverkansgrupp (LSG) också igenom rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Behov av förändringar och synpunkter skickas med rapporten från uppföljningen. SAM som en naturlig del av verksamheten Inom samtliga verksamhetsområden har det regelbundet genomförts olika typer av aktiviteter som uppmärksammar arbetsmiljön där elever, medarbetare, fackliga och arbetsgivarrepresentanter tillsammans diskuterar, kontrollerar och följer upp vår arbetsmiljö. Aktiviteter vid samtliga verksamheter Varje verksamhetsområde har haft lokal samverkansgrupp (LSG) ca en gång per månad under terminerna, förutom Beda Hallberg som ingår i förvaltningens samverkansgrupp (FSG). Vid behov har arbetsmiljöfrågor lyfts från arbetsplatsträffar till LSG. Samtliga rektorer/enhetschefer/verksamhetschefer har haft arbetsplatsträffar (APT) med sin personal minst 3 ggr/terminen. Vid varje APT tas arbetsmiljön upp och chef och medarbetare har möjlighet att diskutera arbetsmiljöfrågor. uniform KUB300 v 1.0, Serviceområde Personal Helen Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

13 KUNGSBACKA KOMMUN Medarbetarenkät har genomförts under 2014 och resultatet för respektive enhet har redovisats och diskuterats i samband med APT. Därefter har respektive enhet prioriterat de förbättringsområden man tillsammans har identifierat, och utifrån förbättringsområdena arbetat med olika åtgärder. Med anledning av att det förvaltningsövergripande resultatet av medarbetarenkäten visat något lägre resultat avseende områdena arbetsmiljö, medarbetarskap och arbetsbelastning har förvaltningschef följt upp att varje verksamhetsområde har planerat åtgärder inom dessa områden. 2 (4) Alla medarbetare har under året erbjudits uppföljningssamtal som genomförs med närmaste chef. I samtalet tar medarbetare och chef upp arbetsuppgifter, mål, kompetensutveckling, arbetsmiljö och hälsa. Samtalen har dokumenterats för att fungera som underlag för förbättringar i arbetsmiljön och utveckling för medarbetaren. Aktiviteter vid enskilda verksamheter Gymnasieskolorna har i samband med höstterminens start haft genomgång av rutiner med både elever och personal avseende brandlarm samt har genomfört utrymningsövning. Vidare har Elof Lindälv genomfört ytterligare introduktion för elever vid yrkesprogram kring exempelvis hantering av maskiner och utrustning som krävs för att få vistas i kök och verkstad. Gymnasieskolorna har under året genomfört elevenkät där bland annat trivsel tas upp för att eleverna anonymt ska kunna uttrycka sin upplevelse av miljön i skolan. Vid gymnasieskolorna har det genomförts klassråd regelbundet på respektive rektorsenhet och vid respektive möte har arbetsmiljön tagits upp. Elevskyddsombud har utbildats på Aranäs i februari Elevskyddsombuden har deltagit i lokala samverkansgrupper (LSG) under punkten arbetsmiljöfrågor vid ett antal tillfällen, vid Aranäs och Lindälv. Vid Aranäs har elevskyddsombuden haft möten inför LSG tillsammans med skyddsombud. Vid Beda Hallberg har rektor träffat elevskyddsombuden en gång/månad för att följa upp arbetsmiljön. Hälsosamtal har genomförts av skolsköterska med alla elever på Beda Hallberg. Samtalen inriktar sig på elevens hälsa, mående och viktiga livskvalitéfrågor såsom rutiner, vikt, droger, stresshantering. Inom skolan har alla elever erbjudits träningskort i syfte att bidra till god och förbättrad hälsa. Beda Hallberg har genomfört ett arbete med likabehandlingsplan för både elever och personal vid läsårets start. Information om både likabehandlingsplan och en drogfri arbetsplats har publicerats på skolans hemsida.

14 KUNGSBACKA KOMMUN Aranäs har i samband med organisationsförändringar och omställningsprojekt, kopplat till minskat elevunderlag, upprättat en konsekvensbeskrivning avseende effekter på arbetsmiljön. Konsekvensbeskrivningen upprättades i början av Beskrivningen utmynnade i en handlingsplan med aktiviteter för att förebygga identifierade risker i arbetsmiljön. Organisationsförändringen och konsekvensbeskrivningen hanterades vid extra LSG i juni, och har följts upp i oktober och december Ytterligare har konsekvensbeskrivningen resulterat i att samtliga enheter vid Aranäs har tagit fram handlingsplaner med aktiviteter kring områdena medarbetarskap, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Enheterna har följt upp sina handlingsplaner kontinuerligt under 2014 och med fortsättning våren (4) En arbetsmiljökartläggning har genomförts på Yrkeshögskolan. I samband med att förvaltningsstaben flyttade till nya lokaler på Södra Torggatan 16 gjordes en översyn av det systematiska brandskyddsarbetet. Utrymningsorganisationen för båda våningsplanen har uppdaterats under I början av höstterminen hade Elof Lindälv en incident på skolan som medförde att en i personalen blev utsatt för våld. Organisationen är ovan vid våld och behöver se över vilka rutiner som gäller om detta inträffar. Rutinerna som beskrivs i det systematiska arbetsmiljöarbetet hade inte följts kring information till personalen utan detta borde ha skett snabbare. Alla chefer samlade sin personal och pratade om händelsen, och hur vi behöver arbeta för att förebygga våld och hot på arbetsplatsen. Elof Lindälv har utifrån behov i rehabiliteringsärenden tagit hjälp av både företagshälsovård och leverantörer av ergonomiska hjälpmedel, för att kunna möta behoven av t ex ergonomiska verktyg/möbler. Rapportering tillbud, arbetsskador och olycksfall Arbetsskador och tillbud Tillbud Arbetsskada/olycksfall Aranäs 5 8 Elof Lindälv 1 2 Beda Hallberg 1 0 Kulturskolan 0 0 Kompetenscentrum 0 0 Totalt 7 10 Arbetsskador/olycksfall vid Aranäs kan hänföras till elever och händelserna avser halka/trampa snett, klämskada, skärskada. Två av fallen har hanterats av skolsköterska, tre har krävt läkarkonsultation och tre har inte krävt någon behandling. Utöver utredning och åtgärd av respektive rektor har Aranäs tagit upp tillbud och olycksfall vid arbetsmiljörond. Skyddsombud är delaktig i anmälningar av tillbud och arbetsskador/olycksfall.

15 KUNGSBACKA KOMMUN Anmälningarna avseende Elof Lindälv avser utagerande elever och ärendena har utretts av berörda rektorer. Inom Elof Lindälv lämnas alla rapporter till enhetschefen för administration, som i sin tur informerar ledningsgruppen i samband med nästkommande ledningsgruppsmöte. Skyddsombud är delaktig i anmälningar av tillbud och arbetsskador/olycksfall. 4 (4) Beda Hallbergs rapport avser ett halktillbud som åtgärdats genom inköp av halkmatta. Skyddsombud är delaktig i anmälningar av tillbud och arbetsskador/olycksfall. Åtgärder i samband med arbetsmiljöronder Vid samtliga verksamheter har minst en arbetsmiljörond genomförts under 2014 av arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud, och ibland också medarbetare. Protokoll från arbetsmiljörond följs upp i LSG. Vid Aranäs resulterade arbetsmiljöronden i ett antal påpekanden avseende idrottens omklädningsrum och detta har hanterats med Fritidsförvaltningen. En dammätning gjordes i bygghallen och beslut om installation av en ny dammsugare har gjorts i bygghallen. Beda Hallberg har genomfört två arbetsmiljöronder, vilka har resulterat i inköp av ögondusch och halkmatta till kök samt förbättrade skyltar för utrymningsvägar. Saneringsarbetet avseende fuktskador i lokalerna har avslutats i augusti. Kulturskolan har åtgärdat ventilation i Esteten, förbättrat belysning och städningen i Fyren. Elof Lindälv fem arbetsmiljöronder Under mars gjordes arbetsmiljörond i industrilokal och ledde till att brister i ventilationen påpekades. Uppdatering av checklistor samt att dokumentation av egenkontrollen har gjorts systematiskt. Verksamheten fick i uppdrag att kontakta arbetsmiljöverket för att säkerställa att man får uppdateringar kring skydd kontinuerligt. En säkring i kallpressen som tagits ur bruk plockades bort. Under i april gjordes arbetsmiljörond på fordon och transport. De som arbetar i verksamheten tillsammans med ansvarig rektor visade lokalerna, aktuella checklistor, beskrev hur de arbetar med eleverna kring risker i trafiken samt beskrev rutinerna kring liftar och säkerhetsstopp. Verksamheten valde att säkerställa att transports checklistor förvaras på ett systematiskt sätt. Fastighet informerades om svårigheterna med att får bort fåglar ifrån fordonshallen samt att säkerhetsansvarig i kommunen kontaktades kring frågor om bortförsel av gas i samband med brand. I juni gjordes en arbetsmiljörond i lokalerna för Studie- och Yrkesvägledning, då vägledarna upplevt att lokalerna var för små. Detta ledde till att vägledarna bytte arbetsrum och grupprum. Kårrummet gjordes om till bokningsbart rum i samband med detta.

16 KUNGSBACKA KOMMUN I september gjordes arbetsmiljörond i laboratorie- och preprationssalar i N- korridoren (106-N12). Det framkom vid besöket att ett låsbart skåp behövdes för radioaktiva preparat samt att extrastädning var önskvärt i salarna, vilket åtgärdades. Rektor ansvarar för att nödduscharnas testning ska ske på ett bättre sätt samt att det tydligt ska framgå att förtäring är förbjudet i salarna. 5 (4) I november gjordes arbetsmiljörond i programmet för park, miljö och fastighets verkstadslokal. Rektor och två av medarbetarna på PMF visade lokalerna, föredrog kort vilka olika typer av risker man identifierat, beskrev hur eleverna testar nödstopp rutinmässigt och följer checklistorna enligt rutin för egenkontroll. Besöket ledde till att brister i ventilationen påpekades och Fastighet har kontaktats för kontroll. Även golvet är anmält som ärende till fastighet på grund av halkrisken. Verksamheten har köpt in mobila ögonduschar samt personliga hörselkåpor till eleverna. En central nödstopp har fästs ordentligt samt har en brandsläckare bytt placering. Även varningstejp till vassa kanter har bättras. Verksamheten arbetar med att säkerställa att det är fri väg ut fram till nödutgången samt att ta fram en handlingsplan kring elever som är opålitliga i verkstaden.

17 Uppföljning och prognos april 2015 Kungsbacka kommun Uppföljning och prognos april 2015 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

18 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 1 Synpunktshantering Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 1 Beröm Förslag till förbättring Felanmälan Totalt antal inkomna synpunkter 1 Varav anonyma Varav politiska Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 0 Analys Till den 30 april 2015 har det enbart inkommit en KOMmentar till förvaltningen. Den har besvarats samt även vidarebefordrats till annan förvaltning då den även berörde dess verksamhet. Vi kan konstatera att KOMmentaren inte är så känd för våra eleverm deltagare mm. Dock så finns det flera andra forum och vägar in i förvaltningen att lämna synpunkter på. Inom vår verksamhet kommer det in synpunkter/klagomål på flera olika sätt, via klassråd, programråd, skolkonferenser, kursutvärderingar samt, inte minst, genom de dagliga träffarna med elever. Det görs kontinuerliga anpassningar av verksamheten och innehållet i den för att, inom det utrymme styrdokumenten möjliggör, tillgodose elevernas önskemål och behov. Enligt Skollagen skall varje huvudman ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Med anledning av detta har förvaltningen förtydligat gången för hur man lämnar synpunkter och överklagar beslut. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen finns ett avvikelsesystem som hanterar avvikelser i förhållande till avtalet med utbildningsanordnarna. Uppföljning och prognos april

19 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 2 Ekonomi med kommentarer 2.1 Apriluppföljning drift Jan-April 2015 Jan-April 2014 Avvikelse 2015/2014 Helårsprognos 2015 Årsbudget 2015 Budgetavvikelse 2015 Bokslut Årets resultat Sammanfattning Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på ca tkr för verksamhetsåret Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. Åtgärder har vidtagits men får inte full effekt under detta år. Gymnasieverksamheten prognostiserar också ett underskott. Det beror dels på ökat behov studiehandledning och planerade resultatfondsprojekt. Prognosen på tkr är under förutsättning att påbörjad åtgärd med att tillämpa urval enligt prioritetsordningen för vuxenutbildningen fortsätter. I annat fall kan nämndens prognos försämras. Prognosen innehåller en del osäkra faktorer, t.ex. osäkerheten kring statsbidrag för vuxenutbildning och var eleverna i gymnasieverksamheten kommer att gå i höst. Inför delåret i augusti kommer de osäkra faktorerna att vara mindre och en säkrare prognos kan då fastställas. Arbetet med prognosen för nämnden fortskrider löpande. Uppföljning och prognos april

20 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun Analys och kommentarer Verksamhetsområde Budgetavvikelse Gemensam verksamhet 800 Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Kulturskola 0 Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagande 0 Prognos för budgetavvikelse Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar en budgetavvikelse på ca tkr för verksamhetsåret Prognosen fördelar sig på verksamheterna inom förvaltningen enligt följande: Gemensam verksamhet Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på ca 800 tkr vilket beror på vakanta tjänster, dels hos Kompetenscentrum och dels på staben. Gymnasieverksamhet När det gäller gymnasieverksamheten så beror underskottet på flera delar. Dels så har behovet av studiehandledning varit större än budgeterat under året, dels så pågår en del planerade resultatfondsprojekt i förvaltningen. Några av de projekt som bedrivs under året är omställning- och avvecklingsprojekten inom gymnasie- och vuxenverksamheten och internationaliseringsprojekt. Resultatfondsprojekten har en budget på ca tkr. Under 2013 startade Beda Hallbergs gymnasium och ett underskott under uppstarten har varit planerat men i dagsläget har Beda Hallbergs gymnasium svårt få ihop sin budget. Det finns än så länge medel kvar från projektet Plugin som finansierar en del av Beda Hallbergs underskott i år. En utredning pågår och kommer att redovisas i samband med delårsrapporten i septembernämnden. Gymnasiesärskolorna redovisar överskott på ca tkr och där kommer en utredning påbörjas kring storleken på resurserna. Vuxenutbildning Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. En del av det underskottet ligger på Vuxnas lärande och beror på ökad efterfråga och minskade intäkter i form av statsbidrag. Vuxnas lärande prognostiserar ett underskott på ca tkr under förutsättning att påbörjad åtgärd att tillämpa urval enligt prioritetsordning fortsätter. Om inte så blir det prognostiserade underskottet för Vuxnas lärande betydligt större och då även för förvaltningen. Utöver Vuxnas lärande så prognostiserar vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium ett underskott. En stor del av det underskottet beror på för få elever och för låg ersättning. Ena programmet är under avveckling och det blir därför en avvecklingskostnad i år. Det andra programmet har en diskussion kring sin ersättning och är under utredning. Yrkeshögskolan Uppföljning och prognos april

21 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun prognostiserar också ett underskott men det är planerat och beror på det stora arbetet som pågår med ansökningar av nya utbildningar. Yrkeshögskolan gjorde 2014 ett överskott, vilket då lades till nämndens resultatfond. Underskottet för ansökningsarbetet är planerat att tas ur nämndens resultatfond. Kulturskola Ingen avvikelse prognostiseras. Arbetsmarknadsåtgärder Enheten för arbetsliv redovisar ett underskott på ca 500 tkr, vilket beror på minskade bidrag från Arbetsförmedlingen för fas 2 och fas 3. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader vilket inte gått att minska i samma takt som bidragen minskades. Flyktingverksamhet Ingen avvikelse prognostiseras. Kommentar: Prognosen som är lagd för nämnden på ett underskott på ca tkr kan komma att förändras vid delårsbokslutet i augusti. Prognosen bygger på vad som idag är känt kring bland annat statsbidrag och elevprognoser. Effekterna av tillämpningen av urval genom prioritetsordning för Vuxnas lärande kan mätas först från den 1 april 2015 då det trädde i kraft. Detta, tillsammans med osäkerheten kring statsbidrag för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder ställer krav både på regelbunden uppföljning av effekterna samt kontinuerlig omvärldsbevakning. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordningen komma att behöva förändras och även prognosen kan förändras för verksamheterna inom förvaltningen. Eftersom läsåret inte löper med budgetåret är det alltid en utmaning att lägga prognos per siste april. I början av höstterminen är kunskapen bättre om var eleverna väljer att gå, vilket i sig kan få ekonomiska konsekvenser. Prognosen är byggd på de senaste elevantagningssimuleringarna gällande gymnasieverksamheten. Det pågår också resultatfondsprojekt ute i en del verksamheter som kan komma att förändra prognosen vid delåret i augusti. Ett löpande arbete sker med prognoser och åtgärder för att hålla nere det prognostiserade underskottet. Det prognostiserade underskottet föreslås av förvaltningen tas ur nämndens resultatfond. Uppföljning och prognos april

22 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 2.2 Uppföljning investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Löpande årliga investeringar Bokslut 2014 Utfall Jan- April 2015 Helårsprogn os 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse 2015 Utgifter Övriga investeringar Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar att förbruka den budget som finns för året Ingen budgetavvikelse finns således att rapportera. Uppföljning och prognos april

23 TJÄNSTESKRIVELSE Uppföljning av Vuxenutbildning, egen regi, 2014 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Kompetenscentrum, Studion, ansvarar för Vuxenutbildning på grundläggande nivå (Gruv) samt särskild utbildning för vuxna (Suv). Under 2014 har 202 kursdeltagare gått igenom vuxenutbildning inom egen regin. Från och med den 1 januari 2015 tillhör även Särskild utbildning för vuxna, Kompetenscentrum och Studions ansvarsområde. Under 2014 har det genomförts ett omfattande utvecklings och förbättringsarbete inom egenregin, bland annat utifrån de synpunkter som framkom i samband med Skolinspektionens tillsyn under hösten Förbättringsarbetet har bland annat inneburit: - Att utbildningarna startar och pågår kontinuerligt under hela året - Ett mer systematiskt arbete med inflytande och likabehandlingsfrågor - Ett systematiserat arbetet kring betyg och intyg - Tätare och tydligare uppföljning av elevernas synpunkter, bland annat i form av elevenkäter och fokusgrupper - Upprättandet av ett nytt årshjul och innehåll för det systematiska kvalitetsarbetet - Uppsökande verksamhet riktad till arbetsplatser, förvaltningar inom kommunen, Arbetsförmedling, Försäkringskassan med flera för att synliggöra och marknadsföra utbildningarna. 1 (4) Datum KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Kompetenscentrum Tony Jivéus Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16 Telefon Fax

24 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Arbetet på enheten Studion gör individuella studieplaneringar tillsammans med eleven, som kan leda till att eleven får extra stöd och handledning eller anpassad studiegång. Studion har också anställda specialpedagoger och möjlighet att utreda eventuella läsoch skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter. Studion har också möjlighet att erbjuda modersmålsstöd till sina inskrivna elever. SUV Under januari månad flyttade verksamheten in i nya och mer anpassade lokaler på Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16. Den nya verksamheten har ännu bara ett fåtal elever i studier och ett pågående arbete är att utöka samarbetet med den övriga vuxenutbildningen och dess anordnare samt fokusera på uppsökande verksamhet för att bredda nå ut till fler. Övergripande kvalitetsarbete Under 2014 har det genomförts ett omfattande utvecklings och förbättringsarbete inom egenregin, bland annat utifrån de synpunkter som framkom i samband med Skolinspektionens tillsyn under hösten Förbättringsarbetet har bland annat inneburit: - Att utbildningarna startar och pågår kontinuerligt under hela året - Ett mer systematiskt arbete med inflytande och likabehandlingsfrågor - Ett systematiserat arbetet kring betyg och intyg - Tätare och tydligare uppföljning av elevernas synpunkter, bland annat i form av elevenkäter och fokusgrupper - Upprättandet av ett nytt årshjul och innehåll för det systematiska kvalitetsarbetet - Uppsökande verksamhet riktad till arbetsplatser, förvaltningar inom kommunen, Arbetsförmedling, Försäkringskassan med flera för att synliggöra och marknadsföra utbildningarna.

25 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Arbetet med Bitt För att utveckla arbetet med likabehandling och bemötande inom Gruv och Suv så: Görs en genomgång av Studions Likabehandlingsplan tillsammans med varje elev vid kursstart, terminsuppföljning och slutsamtal. Tas frågor om kränkande behandling och upplevelsen av detta upp vid varje skolråd som stående punkt. Medverkar elever i upprättandet och utvecklingen av Studions Likabehandlingsplan. Följs Likabehandlingsplanen upp och utvärderas en gång per termin av samtlig personal på skolan, i utvärderingsarbetet medverkar elever från både Gruv och Suv. I elevenkäten som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet (genomförs varje termin) finns frågor om studiero och upplevelsen av diskriminering och kränkthet upp. Utifrån analys av resultatet av enkäten görs en åtgärdsplan upp för att komma tillrätta med eventuella problem. I samband med detta blir också en ansvarig för åtgärden utsedd. Resultat från elevenkät Eleverna 1 är överlag nöjda med sina studier och 95,5 % anser att personalen på skolan bemöter dem på ett bra sätt. Kontakt med läraren ligger högt där 96 % anser att det är lätt att komma i kontakt med sin lärare samt påverkan av innehållet i mina studier som ligger på 95 %. Statistik för Studion Uppgift Antal Information Antal kursdeltagare 202 VT- 99 HT -103 I samtliga ämnen på grundläggande nivå, egen regi. Antal satta betyg 62 I samtliga ämnen på grundläggande nivå, egen regi. Betygsnivå A-F Antal pedagogiska kartläggningar 200 Inkluderar utredningar för läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Elever i sommarskola 86 Sommarskola för elever knutna till kommunens gymnasieskolor i ämnena: Svenska, Svenska 2, Engelska och Matematik Antal deltagare på samhällsinformation 35 Samhällsinformation på modersmål för nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn på följande språk: Arabiska, Dari/Persiska, Somaliska, Thai, Tigrinja, Vietnamesiska 1 Svarsfrekvens: 53,5 %. Elevenkät genomförd inom Gruv vecka 5, Antal svar: 23 av 43 utskick.

26 Tony Jivéus Rektor, Studion Kompetenscentrum Gymnasie & Vuxenutbildning KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4)

27 TJÄNSTESKRIVELSE Genomförd granskning av upphandlad vuxenutbildning - Verksamhetsåret (2) Datum Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Kungsbackas upphandlade vuxenutbildning kännetecknas av ett målmedvetet och systematiskt kvalitetsarbete där alla har ett ansvar att följa upp och utvärdera sitt arbete. De upphandlade utbildningsanordnarna ska aktivt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och arbeta för en ökad måluppfyllelse utifrån elevens individuella behov samt att följa upp avtalade utbildningar så att nationella riktlinjer, styrdokument samt lokala politiska direktiv följs. Under 2014 har Kompetenscentrum - enheten för Vuxnas lärande genomfört en kvalitetsgranskning av den upphandlade vuxenutbildningen. Syftet med kvalitetsgranskningen är att följa upp hur väl utbildningsanordnarna uppfyller ställda krav i tecknat ramavtal (ref.nr 12/192). Detta i ledet att förbättra vuxenutbildningen utifrån elevens bästa, för att nå uppsatta mål samt för att följa omvärldens förändringar. Vid denna granskningsomgång har enheten för Vuxnas lärande analyserat material från: granskningsmöten med skolledare, lärare och administratörer, elevenkäter, avvikelserapporter, avbrotts- samt betygsstatistik. Detta sammanställdes i återföringsrapporter som skickades till utbildningsanordnarna. Efter dialog med utbildningsanordnarna reviderades sedan återföringsrapporterna till slutrapporter. Grundat på slutrapporterna har utbildningsanordnarna återkommit med åtgärdsplaner gällande de punkter som behöver åtgärdas under Åtgärdsplanerna kommer nogsamt att följas upp vid nästa kvalitetsgranskning. Eleverna inom den upphandlade vuxenutbildningen är i stor utsträckning mycket nöjda med sina studier (94% av elever på gymnasial nivå och 97 % av elever inom sfi och sas g, svarade i elevenkäten att de instämmer, helt eller i hög grad, i KUB1000, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

28 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) påståendet som helhet är jag nöjd med mina studier ). Överlag syns en förbättring inom flertalet områden hos samtliga utbildningsanordnare jämfört med genomförd granskning Däremot finns det hos respektive utbildningsanordnare områden där man behöver förbättra och utveckla verksamheten under 2015 Karin Zetterman Tf Förvaltningschef Anita Ahlman Rektor Bilagor: Rapporten Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2014 Beslutet skickas till Enheten för Vuxnas lärande

29 Granskning av vuxenutbildning En sammanfattning av granskning genomförd Utbildning i svenska för invandrare (sfi) - Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sas g) - Gymnasial nivå (gy) Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan Kungsbacka Fax

30 KUNGSBACKA KOMMUN Innehållsförteckning Innehåll Syfte 3 Genomförande 3 Disposition 4 Sammanfattning av utvärdering 5 Utveckling och lärande... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Likabehandling och bemötande... 6 Tillgänglighet och service... 6 Utbildningsadministration... 6 Avvikelser 7 Betygsstatistik 8 Sida 2 av 8

31 KUNGSBACKA KOMMUN Syfte Kungsbackas vuxenutbildning kännetecknas av ett målmedvetet och systematiskt kvalitetsarbete där alla har ett ansvar att följa upp och utvärdera sitt arbete. Utbildningsanordnarna ska aktivt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och arbeta för en ökad måluppfyllelse utifrån elevens individuella behov. De ska även säkerställa att avtalade utbildningar följer nationella riktlinjer, styrdokument samt lokala politiska direktiv. Under hösten 2014 har Kompetenscentrum - enheten för Vuxnas lärande genomfört en kvalitetsgranskning av upphandlad vuxenutbildningen samt av utbildning levererad av Elof Lindälvs gymnasium. Syftet med kvalitetsgranskningen är att följa upp hur väl utbildningsanordnarna uppfyller ställda krav i tecknat ramavtal (ref.nr 12/192), samt den överenskommelse som gäller mellan Elof Lindälvs gymnasium och Kompetenscentrum. Detta i ledet att förbättra vuxenutbildningen utifrån elevens bästa, för att nå uppsatta mål samt för att följa omvärldens förändringar. Kvalitetsgranskningen sker även utifrån politiska mål samt lokala och nationella styrdokument. Genomförande Enheten för Vuxnas lärandes granskningsarbete innefattar granskningsmöten med skolledning, lärare och administrativ personal. Vid granskningsmötena har fokus legat på uppföljning av utbildningsanordnarnas inlämnade åtgärdsplaner för 2014 samt av skolornas arbete med utbildningsadministration. Under året har även två elevenkäter genomförts. Alla delar granskas för att säkerställa att en god kvalitet genomsyrar hela organisationen. Vid denna granskningsomgång har enheten för Vuxnas lärande analyserat material från granskningsmöten, 2 elevenkäter (genomförda vt14 och ht14) samt avvikelserapporter och avbrotts- och betygsstatistik från Detta sammanställdes i återföringsrapporter som skickades till utbildningsanordnarna. På återföringsmöten med respektive utbildningsanordnare gick enheten för Vuxnas lärande igenom återföringsrapporterna. Syftet med återföringsmötena var dialog, verksamhetsutveckling och diskussion kring innehållet i återföringsrapporterna för att klargöra eventuella frågetecken och missförstånd. Efter återföringsmötena reviderades återföringsrapporterna till slutrapporter. Grundat på slutrapporterna fick utbildningsanordnarna återkomma med åtgärdsplaner gällande de punkter som behöver åtgärdas under Åtgärdsplanerna följs sedan upp vid nästa kvalitetsgranskning. Sida 3 av 8

32 KUNGSBACKA KOMMUN Punkter ur ramavtalet (ref.nr 12/192) och överenskommelse som granskats genom intervju med skolledning, lärare och administrativ personal, samt genom elevenkät: Uppföljning och utvecklingsarbete, Likabehandlingsplan, Hållbar utveckling, Individuellt anpassad utbildning, Introduktion, Individuell fördjupad studieplan (ifs), Särskilt stöd, Lärplattform, Elevinflytande och Verksamhetens öppettider. Disposition Sammanfattningen är, i likhet med utbildningsanordnarnas slutrapporter, indelade i fem temaområden: utveckling och lärande, delaktighet och inflytande, likabehandling och bemötande, tillgänglighet och service samt utbildningsadministration. Sida 4 av 8

33 KUNGSBACKA KOMMUN Sammanfattning av utvärdering Eleverna inom vuxenutbildningen är i stor utsträckning mycket nöjda med sina studier. I de elevenkäter som genomförts under har över 90 % av eleverna angett att de är nöjda med sina studier, vilket är en ökning av positiva svar jämfört med Överlag syns en förbättring inom flertalet områden hos samtliga utbildningsanordnare jämfört med genomförd granskning Däremot finns det hos respektive utbildningsanordnare områden där man behöver förbättra och utveckla verksamheten under Utveckling och lärande Utbildningsanordnarna planerar och anpassar utbildningen i stor utsträckning utifrån varje elevs förutsättningar, behov och önskemål. För att eleverna på bästa sätt ska tillgodogöra sig utbildningen använder sig utbildningsanordnarna av en differentierad pedagogik där digital lärplattform utgör ett naturligt inslag i studierna. Detta ställer stora krav på utbildningsanordnarna vid val av didaktiska angreppsätt och lärplattformar samt på dokumentation och uppföljning av elevens studieprogression vilket de genom denna granskning visat att de lever upp till. Det har genom granskningen framkommit att det finns vissa delar som utbildningsanordnarna behöver arbete vidare med. De behöver bli tydligare i sitt arbete med de individuella fördjupade studieplanerna (ifs) så att alla elever känner till att de har en ifs och vad syftet med den är. Delaktighet och inflytande Den upphandlade vuxenutbildningen ger eleverna möjlighet till utbildning med hög grad av individualisering, vilket bland annat säkerställs genom givna strukturer såsom val av studieform, studietakt och startdatum för studierna. Utöver detta ansvarar utbildningsanordnarna för att eleverna tillförsäkras inflytande över studiernas planering och genomförande samt att det finns tydliga kommunikationsvägar. Granskningen har visat att det hos utbildningsanordnarna finns tydliga kanaler för kommunikation, vilket innebär att eleverna vet vart de ska vända sig om de har problem med sina studier. 1 Svarsfrekvens GY vt14: 31,3 %. Svarsfrekvens GY ht14: 42 % Svarsfrekvens sfi/sas g vt14: 57,9%. Svarsfrekvens sfi/sas g ht14: 70,5 % Sida 5 av 8

34 KUNGSBACKA KOMMUN Området delaktighet och inflytande är ett förbättringsområde för vuxenutbildningen som helhet och granskningen har visat att flera utbildningsanordnare har ett fortsatt utvecklingsarbete att göra inom detta område. Utbildningsanordnarna måste tydligare kommunicera de möjligheter som finns för eleverna att påverka både innehåll och upplägg av studierna. Om eleverna inte vet att de kan påverka innehåll och upplägg, kan de heller inte efterfråga individualisering. Likabehandling och bemötande Utbildningsanordnarna arbetar kontinuerligt för att upprätthålla en god arbetsmiljö för eleverna. Säkerställandet av ett öppet och inkluderande klimat samt arbetet med värdegrundsfrågor är ett naturligt inslag hos utbildningsanordnarna, på såväl flex som distans. Utbildningsanordnarna arbetar aktivt med likabehandling och eleverna upplever i mycket hög grad ett gott bemötande. Granskningen har visat att det finns vissa delar som utbildningsanordnarna behöver arbeta vidare med. Samtliga utbildningsanordnare har en likabehandlingsplan, men flera av utbildningsanordnarna behöver öka elevernas kännedom om den. Tillgänglighet och service Utbildningsanordnarna tillhandahåller öppettider enligt ramavtal och verksamheten är öppen för studier hela året, både dagtid och kvällstid. Utbildningsanordnarna säkerställer att eleven under kursens gång erbjuds handledning och tillgång till pedagogisk personal. Majoriteten av eleverna upplever i hög grad att de får den handledning de behöver samt att det är lätt att komma i kontakt med sin lärare. Utbildningsadministration Under granskningsmöten med skolledare, lärare och administrativ personal framkommer det att det finns en god struktur och ett systematiskt arbete kring utbildningsadministrationen. Informationen som framkom under granskningsmötena visar att majoriteten av de som arbetar med elever från Kungsbacka kommun är medvetna om vilka krav som ställs i både nationella och lokala styrdokument, såsom avtal och Rutiner och riktlinjer 2. Granskningen har visat att det hos ett fåtal utbildningsanordnare däremot finns ett utvecklingsarbete att göra kring ledning och styrning. 2 Rutiner och riktlinjer är ett dokument som på detaljnivå reglerar studerandeadministrationen Sida 6 av 8

35 KUNGSBACKA KOMMUN Avvikelser Vuxnas lärande använder sig av en avvikelsehantering som innebär att avvikelser från ramavtal kan generera erinran, varning eller vite. Avvikelseregistrering sker löpande under året och utbildningsanordnarna meddelas, månadsvis, varje registrerad avvikelse. Under perioden 2014 har flertalet avvikelser registrerats och de avvikelser som varit flest till antal är kopplade till följande punkter i avtalet: Betyg/betygskataloger/nationella prov samt Elevadministrativt system. Majoriteten av avvikelser har genererat erinringar och 6 varningar har utfärdats. Antalet avvikelser har minskat under året, vilket visar på att utbildningsanordnarna förbättrat sitt arbete för att följa de krav som ställs. Totalt antal avvikelser för samtliga utbildningsanordnare, registrerade under 2014 Sida 7 av 8

36 KUNGSBACKA KOMMUN Betygsstatistik Enheten för Vuxnas lärande tar månatligen fram betygsstatistik som delges utbildningsanordnarna. Utifrån nämndens uppsatta mål och i syfte att öka måluppfyllelsen, har enheten för Vuxnas lärande en kontinuerlig dialog med utbildningsanordnarna kring betygsresultaten. Gymnasiala betyg satta under 2014 UBA F E D C B A Antal satta betyg Godkända betyg (E-A & G,VG, MVG) Nämndens resultatmål ABF % EDU % ELV % HER % MED % MIR % NTI % Alla % 92% % 10,3% 18,3% 17,0% 25,1% 17,9% 11,5% Betygsstatistiken inkluderar inte prövningar Sas g-betyg satta under 2014 UBA F E D C B A Antal satta betyg Godkända betyg (E-A) EDU % HER % LER % Alla % % 2,2% 20,0% 20,0% 28,9% 8,9% 20,0% Sfi-betyg satta under 2014 UBA F E D C B A Förklaring till tabellerna ovan Skolor/utbildningsanordnare (UBA) Antal satta betyg Antal satta betyg inom timtak Godkända betyg % EDU % LER % MIR % ABF Vux (ABF) Medlearn (MED) NTI-skolan (NTI) Eductus (EDU) Miroi (MIR) Elof Lindävls gymnasium (ELV) Lernia (LER) Hermods (HER) Nämndens resultatmål Alla % 82% % 0,0% 23,6% 25,5% 25% 14,9% 10,6% Sida 8 av 8

37 TJÄNSTESKRIVELSE Upphandlad vuxenutbildning redovisning av ekonomisk ram samt prioritering enligt vuxenförordningen Förslag till beslut Nämnden godkänner att rektor för Vuxnas lärande verkställer påbörjad åtgärd, tillämpning av urval med prioritetsordning, beslutad enligt nämndens delegeringsförteckning. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa effekterna av urval enligt prioriteringsordning vid nämndens sammanträde den 28 september (2) Datum Sammanfattning Ökad efterfrågan på gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning i kombination med minskade intäkter gör att enheten för Vuxnas lärande prognostiserar ett negativt resultat för Med stöd i Delegeringsförteckningen (avsnitt A2:6 A2:9 ) för Gymnasie & Vuxenutbildning har rektor för den upphandlade gymnasiala vuxenutbildningen, beslutat om följande åtgärder: Avslag för Kungsbackabor som söker utbildning i annan kommun, interkommunal ersättning (IKE), trädde i kraft redan 1 januari Urval enligt Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 3 kap. 7 KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Anita Ahlman Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

38 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (7) Trots dessa åtgärder är det prognostiserade underskottet för 2015 ca tkr. Om inte åtgärder vidtas blir det prognostiserade underskottet tkr. Dessa prognoser är beräknade på idag kända förutsättningar. Om endast åtgärden att avslå IKE genomförs blir det prognostiserade underskottet tkr. Vuxnas lärande har en resultatfond på ca tkr. Tillämpning av urval, avseende gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka, trädde i kraft 1 april Elever som blivit antagna till utbildning före 1 april får fullfölja påbörjad utbildning. Elever som inte blir antagna kommer att hänvisas till prövning. Effekten av vidtagna åtgärder, för att begränsa det ekonomiska underskottet, får till följd att elever med slutförd gymnasieutbildning inte kan antas när urval tillämpas. Undantag gäller då eleven har en yrkesexamen, men grundläggande behörighet till högskolestudier saknas. Eleven har då rätt att delta i utbildning enligt 19 kap 20 skollagen (2010:800). Det prognostiserade utfallet är beräknat utifrån i dag kända faktorer. Dessa kan komma att förändras. Effekterna av tillämpningen av urval genom prioritetsordning kan mätas först från den 1 april 2015då det trädde i kraft. Detta ställer krav både på regelbunden uppföljning av effekterna samt kontinuerlig omvärldsbevakning. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordningen komma att behöva förändras.

39 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (7) Beskrivning av ärendet Behov och efterfrågan Behoven och efterfrågan av kommunal vuxenutbildning har ökat, vilket märks på såväl kommunal som nationell nivå (se bilaga Pressrapport_vuxenutbildning_i_framtiden.pdf). Detta har i Kungsbacka kommun bland annat visat sig i ökade antal webbansökningar samt producerade poäng. Se diagram nedan Under 2014 passerade 2181 unika personer genom gymnasial vuxenutbildning jämfört med 1830 personer Unika personer har omvandlas till producerade poäng enligt diagram ovan. Antal genomförda poäng på gymnasial nivå uppgick till poäng 2014 jämfört med poäng 2013, vilket motsvarar en ökning på 7 %. Även fördelningen mellan teoretiska kurser och yrkeskurser har förändrats. Under 2013var fördelningen 59 % för yrkeskurser och 41 % för de teoretiska, jämfört med 2014 års fördelning på 55 % för yrkeskurser och 45 % för de teoretiska. Trenden håller i sig även under första kvartalet Diagrammet nedan visar en ökning i antalet sökta kurser/ansökningar/unika personer samt kostnad för köp av utbildning (inkluderar inte GR eller interkommunal ersättning IKE)

40 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (7) Sökta kurser Ansökningar Unika pnr per mån 0 Jan Feb Mar Jan Feb Mar Ekonomi I samband med arbetet med förvaltningsbudget 2014 behövdes resurserna inom vuxenutbildningen omfördelas då resurserna för den grundläggande kommunala vuxenutbildningen inte längre räckte till. Den grundläggande kommunala vuxenutbildningen behövde prioriteras före den kommunala gymnasiala vuxen- och påbyggnadsutbildningen. Förvaltningschefen beslutade att minska ramen för den gymnasiala vuxen- och påbyggnadsutbildning med ca tkr. Under hösten 2014 började den gymnasiala vuxenutbildningen visa på ett underskott, vilket slutade på ca tkr i bokslutet. I samband med detta påbörjades under en utredning kring vilka åtgärder som behövde vidtas. Under våren 2015 har prognoserna för den gymnasiala vuxen- och påbyggnadsutbildningen visat på ett betydligt större underskott än tidigare år till följd av volymökning. Budgetramen ligger på ca tkr för verksamhetsåret Den gymnasiala vuxenutbildningen är också starkt beroende av externa intäkter, framför allt i form av statsbidrag. Intäkterna för 2015 visar på en minskning med ca tkr. Dessa intäkter är statsbidrag, som under 2014 kom från GR tkr, Yrk.vux Region Halland ca 790 tkr samt Halmstad kommun (samordnande kommun) ca 430 tkr. Åtgärder En kombination av ökad efterfrågad och minskade intäkter ger ekonomiska konsekvenser, vilket gör att enheten för Vuxnas lärande prognostiserar ett negativt resultat under innevarande år. Med stöd i Delegeringsförteckningen (avsnitt A2:6 A2:9 ) för Gymnasie & Vuxenutbildning har rektor för den upphandlade gymnasiala vuxenutbildningen, beslutat om följande åtgärder: Avslag för Kungsbackabor som söker utbildning i annan kommun, interkommunal ersättning (IKE), trädde i kraft redan 1 januari Urval enligt Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 3 kap. 7 Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i

41 KUNGSBACKA KOMMUN 5 (7) den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som: 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval OBS! Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19 skollagen (2010:800): 19 En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet. För att kunna göra prioriteringsordningen utgick Vuxnas lärande från hur de inkomna ansökningarna för 2014 såg ut och vilken utbildningsbakgrund de sökande hade. Den kodning av utbildningsbakgrund som användes innan 1 april 2015 var inte kopplad till nuvarande prioriteringsordning. I statistiken från 2014 går det att se att nästan hälften av de elever som sökt utbildning under 2014 hade minst en 3-årig gymnasieutbildning. I relation till budget för 2015 togs därför beslutet att elever med slutförd 3-årig gymnasieutbildning inte kan antas när urval tillämpas. Tillämpning av urval trädde i kraft, avseende gymnasial vuxenutbildning, i Kungsbacka 1 april Elever som blivit antagna till utbildning före 1 april får fullfölja påbörjad utbildning. Elever som inte blir antagna kommer att hänvisas till prövning.

42 KUNGSBACKA KOMMUN 6 (7) Konsekvenser Prognosen för 2015 nedan är beräknad på nuläget, I prognosen tas hänsyn till att en stor andel sökande, som får avslag, kommer att göra prövning. En prövning medför en halverad summa av ordinarie kurskostnad. Det prognostiserade utfallet kan komma att förändras då vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun tillämpar kontinuerlig antagning. Elever kan dessutom göra avbrott och faktorer i omvärlden kan komma att påverka, till exempel konsekvenser av regeringens satsningar. Utifrån vad som ovan beskrivits kan följande ekonomiska konsekvenser för 2015 inträffa: Prognos 2015 om Vuxnas lärande inte vidtar några åtgärder, det vill säga ingen begränsning tillämpas: underskott på tkr. Prognos för 2015 om Vuxnas lärande ger avslag på IKE men beviljar övriga ansökningar: ett underskott på ca tkr. Prognos för 2015 om Vuxnas lärande tillämpar urval med nuvarande prioriteringslista men ger avslag på IKE: underskott på ca tkr Nettokostnader i förhållande till nettobudget Budget Utfall Prognos tkr Prognos tkr Prognos tkr Om inga åtgärder görs så blir utfallet ca tkr där budgeten är tkr, det vill säga ett underskott på ca tkr. Tillämpas åtgärden att ge avslag på IKE minskas nettokostnaderna för köp av utbildning med ca tkr till ett utfall på tkr. Underskottet på helår beräknas då bli ca tkr. Om sen även åtgärden att tillämpa urval tillämpas så minskas nettokostnaderna med ytterligare tkr för 2015 ner till ett utfall på tkr. Det prognostiserade underskottet blir då ca tkr. Anledningen till att åtgärden inte ger större effekt beror på att det under januari till mars redan har beviljats utbildning som genererar kostnader för resten av året. Volymökningen bidrar också till att effekten inte blir så stor under Under 2016 kommer åtgärden att tillämpa urval att få större effekt.

43 KUNGSBACKA KOMMUN 7 (7) Prognosen görs med utgångspunkt i beviljad utbildning under januari till mars, vilket genererar kostnader för resten av året, samt aprils effekt av tillämpning av urval. Om intäkterna i form av statsbidrag, som redovisades tidigare i texten, hade kommit även under 2015 hade det prognostiserade underskottet blivit ca tkr istället för tkr, kr istället för tkr alternativ 300 tkr istället för tkr. Vuxnas lärande har en resultatfond på ca tkr. På grund av att vuxenutbildning i Kungsbacka kommun är kontinuerlig, det vill säga att elever startar och slutar dagligen, förändras också siffrorna i samma omfattning. Det gör det svårare att lägga en prognos för verksamhetsåret då förutsättningarna dagligen förändras. Därför gör Vuxnas lärande kontinuerliga uppföljningar. I september kan en mer säker prognos läggas då trenden för året synliggörs. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordning komma att behöva förändras. Effekten av en annan prioriteringsordning går inte att utläsa eftersom det i det elevadministrativa systemet (Alvis) inte är möjligt att ta fram statistik med kopplingen mellan producerade poäng och utbildningsbakgrund. Från 1 april 2015 kodas därför de sökande i Alvis, enligt framtagen prioriteringsordning, för att kunna utläsa effekten på olika nivåer i prioriteringsordningen. Det prognostiserade utfallet är beräknat utifrån i dag kända faktorer. Dessa kan komma att förändras. Effekterna av tillämpningen av urval genom prioritetsordning kan mätas först från den 1 april 2015då det trädde i kraft. Detta ställer krav både på regelbunden uppföljning av effekterna samt kontinuerlig omvärldsbevakning. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordningen komma att behöva förändras. Då förutsättningarna för vuxenutbildningen kontinuerligt förändras pågår en utredning inom Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning samt framåt även en utredning tillsammans med berörda förvaltningar såsom Förvaltningen för Äldreomsorg. Karin Zetterman Tf.Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildning Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande Rektor upphandlad vuxenutbildning Bilagor: 1. Pressrapport_vuxenutbildning_i_framtiden.pdf 2. Urval och prioritering Kba.pdf Beslutet skickas till Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning: Elof Lindälvs gymnasium, Aranäs gymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium. Förvaltningen för Funktionsstöd, Förvaltningen för Äldreomsorg, Kommunstyrelsens förvaltning.

44 Urval vid antagning till gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka Bakgrund Eftersom Vuxnas lärande inte kommer kunna erbjuda plats till alla som söker gymnasial vuxenutbildning under 2015, måste ett urval göras. Urval görs enligt Förordning om vuxenutbildning (se nedan). Tillämpning av urval träder i kraft på alla ansökningar inkomna from 1 april 2015 och tillsvidare. Elever som är antagna till utbildning före 1 april får fullfölja påbörjad utbildning. Utdrag ur Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 3 kap. 7 Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som: 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval OBS! Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19 skollagen (2010:800): 19 En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet. 1

45 Prioritering av sökande Elever som har en slutförd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, kommer inte antas till sökt utbildning. Detta gäller ansökningar inkomna from 1 april och tillsvidare. Observera att elever med rätt att delta, enligt skrivinigen ovan, är undantagna. Elever som inte blir antagna kommer hänvisas till prövning. Prioritetsordning Vuxnas lärande har beslutat att elever med prioritering från D och neråt inte ska antas till utbildning. Inkomna ansökningar prioriteras enligt nedan: A B Sökande som önskar fullfölja påbörjade studier i Kungsbacka, enligt upprättad individuell studieplan. Tidsram 2 år. Sökande som saknar slutförd *3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, och som läser för slutbetyg/gymnasieexamen eller annan behörighetskomplettering. Notering: möjlighet att utfärda slutbetyg upphör C Sökande som saknar slutförd *3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, och som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval. D E F Sökande som har slutförd *3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, och som läser för behörighet till högre studier. Sökande som har slutförd *3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, och som läser för pågående yrke eller planerat yrkesval. Sökande, oavsett utbildningsbakgrund, som inte läser med syfte för behörighetskomplettering eller med syfte för pågående eller planerat yrkesval. * för definition av slutförd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, se nedan 2

46 Definition av slutförd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande Elever med följande utbildningsbakgrund prioriteras ej vid antagning. När det gäller gymnasial utbildning gäller det oavsett om utbildningen ger grundläggande behörighet eller ej. Examensbevis från studieförberedande program Examensbevis från yrkesförberedande program OBS! Elever med dessa examensbevis, som saknar grundläggande behörighet, har rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande behörighet, se förordningstext. Studiebevis Slutbetyg 3-årigt avgångsbetyg Eftergymnasial utbildning: Högskoleutbildning, YH, KY, EGY på Folkhögskola och påbyggnadsutbildning (PU), oavsett omfattning. Utländsk utbildning där bedömning från UHR/VHS visar att utbildningen motsvarar svensk gymnasieutbildning, samt att eleven har betyg i Svenska/svenska som andraspråk 3 (Sv B), Eng 6 (Eng A) samt Ma 1a/b/c (Ma A). Folkhögskoleutbildning på allmän kurs, med intyg om grundläggande behörighet. Diplom från IB 3

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-06-08 klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum 2015-06-08 Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009

Kompetensnämnden Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Arbetsmarknad Integration Vuxenutbildning Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOMPETENSNÄMNDEN... 3 MÅLGRUPPER... 3 MÅL FÖR KOMPETENSNÄMNDEN... 3 KOMPETENSFÖRVALTNINGEN...

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 2014/41056 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer