Gymnasie & Vuxenutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie & Vuxenutbildning"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde klockan 16.30, Beda Hallbergs gymnasium Ärende Tid Sid Beslutsförslag Val av protokolljusterare Helen Billström (M) 1 Information om Beda Hallbergs gymnasium Cecilia Tengelin- Danielsson, specialpedagogisk ledare Informationen läggs till handlingarna. 1 (2) Datum Apriluppföljning Lotta Nord, controller Skickas ut den 15 maj 3 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Helen Johansson, HRkonsult Informationen läggs till handlingarna. 4 Sommaraktiviteter för nyanlända barn och ungdomar Handl kommer 5 Uppföljning av vuxenutbildningen egen regi 2014 Tony Jivéus, Studion Informationen läggs till handlingarna. Paus 6 Uppföljning av upphandlad vuxenutbildning 2014 Anita Ahlman, Vuxnas lärande Informationen läggs till handlingarna. 7 Tillämpning av urval Nämnden godkänner att rektor för uniform KUB301 v 1.1, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon Fax

2 KUNGSBACKA KOMMUN inom gymnasial upphandlad vuxenutbildning 2015 Anita Ahlman, Vuxnas lärande Vuxnas lärande verkställer påbörjad åtgärd, tillämpning av urval med prioritetsordning, beslutad enligt nämndens delegeringsförteckning. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa effekterna av urval enligt prioriteringsordning vid nämndens sammanträde den 28 september (2) 8 Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskolan läsåret 2013/14 Andreas Mårtensson, utvecklingsledare 9 Uppföljningsbeslut Skolinspektionen Andreas Mårtensson, utvecklingsledare 10 Remissvar Moderniserad studiehjälp Andreas Mårtensson, utvecklingsledare Lisa Jönsson, utvecklingsledare 11 Informationsmaterial flyktingmottagande 12 Översyn verksamheten förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Karin Zetterman, tf förvaltningschef 13 Förvaltningschefen informerar 14 Rapporter från ledamöter 15 Övriga frågor 16 Redovisning av delegeringsbeslut Informationen läggs till handlingarna. Informationen läggs till handlingarna. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildningen antar förvaltningens förslag till yttrande över remissen Moderniserad studiehjälp SOU 2013:42 Bordlagt från den 15/4 Tf förvaltningschef får i uppdrag att inleda processen med en översyn av verksamheten inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning. Ulrika Landergren (FP) Ordförande Carin Johansson Nämndsekreterare

3 TJÄNSTESKRIVELSE Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Apriluppföljning 2015 Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning redovisar apriluppföljning 2015 i enlighet med givna anvisningar. 1 (1) Datum Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på ca tkr för verksamhetsåret Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. Åtgärder har vidtagits men får inte full effekt under detta år. Gymnasieverksamheten prognostiserar också ett underskott. Det beror dels på ökat behov studiehandledning och planerade resultatfondsprojekt. Prognosen på tkr är under förutsättning att påbörjad åtgärd med att tillämpa urval enligt prioritetsordningen för vuxenutbildningen fortsätter. I annat fall kan nämndens prognos försämras. Förslag till beslut Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildningen beslutar att budgetavvikelsen som prognostiseras, tkr, finansieras ur nämndens resultatfond. Karin Zetterman Tf. Förvaltningschef Lotta Nord Controller uniform KUB101 v 1.0, Kungsbacka kommun Kungsbacka Stadshuset, Storgatan Telefon

4 Uppföljning och prognos april 2015 Kungsbacka kommun Uppföljning och prognos april 2015 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

5 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 1 Synpunktshantering Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 1 Beröm Förslag till förbättring Felanmälan Totalt antal inkomna synpunkter 1 Varav anonyma Varav politiska Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 0 Analys Till den 30 april 2015 har det enbart inkommit en KOMmentar till förvaltningen. Den har besvarats samt även vidarebefordrats till annan förvaltning då den även berörde dess verksamhet. Vi kan konstatera att KOMmentaren inte är så känd för våra eleverm deltagare mm. Dock så finns det flera andra forum och vägar in i förvaltningen att lämna synpunkter på. Inom vår verksamhet kommer det in synpunkter/klagomål på flera olika sätt, via klassråd, programråd, skolkonferenser, kursutvärderingar samt, inte minst, genom de dagliga träffarna med elever. Det görs kontinuerliga anpassningar av verksamheten och innehållet i den för att, inom det utrymme styrdokumenten möjliggör, tillgodose elevernas önskemål och behov. Enligt Skollagen skall varje huvudman ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Med anledning av detta har förvaltningen förtydligat gången för hur man lämnar synpunkter och överklagar beslut. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen finns ett avvikelsesystem som hanterar avvikelser i förhållande till avtalet med utbildningsanordnarna. Uppföljning och prognos april

6 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 2 Ekonomi med kommentarer 2.1 Apriluppföljning drift Jan-April 2015 Jan-April 2014 Avvikelse 2015/2014 Helårsprognos 2015 Årsbudget 2015 Budgetavvikelse 2015 Bokslut Årets resultat Sammanfattning Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på ca tkr för verksamhetsåret Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. Åtgärder har vidtagits men får inte full effekt under detta år. Gymnasieverksamheten prognostiserar också ett underskott. Det beror dels på ökat behov studiehandledning och planerade resultatfondsprojekt. Prognosen på tkr är under förutsättning att påbörjad åtgärd med att tillämpa urval enligt prioritetsordningen för vuxenutbildningen fortsätter. I annat fall kan nämndens prognos försämras. Prognosen innehåller en del osäkra faktorer, t.ex. osäkerheten kring statsbidrag för vuxenutbildning och var eleverna i gymnasieverksamheten kommer att gå i höst. Inför delåret i augusti kommer de osäkra faktorerna att vara mindre och en säkrare prognos kan då fastställas. Arbetet med prognosen för nämnden fortskrider löpande. Uppföljning och prognos april

7 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun Analys och kommentarer Verksamhetsområde Budgetavvikelse Gemensam verksamhet 800 Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Kulturskola 0 Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagande 0 Prognos för budgetavvikelse Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar en budgetavvikelse på ca tkr för verksamhetsåret Prognosen fördelar sig på verksamheterna inom förvaltningen enligt följande: Gemensam verksamhet Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på ca 800 tkr vilket beror på vakanta tjänster, dels hos Kompetenscentrum och dels på staben. Gymnasieverksamhet När det gäller gymnasieverksamheten så beror underskottet på flera delar. Dels så har behovet av studiehandledning varit större än budgeterat under året, dels så pågår en del planerade resultatfondsprojekt i förvaltningen. Några av de projekt som bedrivs under året är omställning- och avvecklingsprojekten inom gymnasie- och vuxenverksamheten och internationaliseringsprojekt. Resultatfondsprojekten har en budget på ca tkr. Under 2013 startade Beda Hallbergs gymnasium och ett underskott under uppstarten har varit planerat men i dagsläget har Beda Hallbergs gymnasium svårt få ihop sin budget. Det finns än så länge medel kvar från projektet Plugin som finansierar en del av Beda Hallbergs underskott i år. En utredning pågår och kommer att redovisas i samband med delårsrapporten i septembernämnden. Gymnasiesärskolorna redovisar överskott på ca tkr och där kommer en utredning påbörjas kring storleken på resurserna. Vuxenutbildning Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. En del av det underskottet ligger på Vuxnas lärande och beror på ökad efterfråga och minskade intäkter i form av statsbidrag. Vuxnas lärande prognostiserar ett underskott på ca tkr under förutsättning att påbörjad åtgärd att tillämpa urval enligt prioritetsordning fortsätter. Om inte så blir det prognostiserade underskottet för Vuxnas lärande betydligt större och då även för förvaltningen. Utöver Vuxnas lärande så prognostiserar vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium ett underskott. En stor del av det underskottet beror på för få elever och för låg ersättning. Ena programmet är under avveckling och det blir därför en avvecklingskostnad i år. Det andra programmet har en diskussion kring sin ersättning och är under utredning. Yrkeshögskolan Uppföljning och prognos april

8 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun prognostiserar också ett underskott men det är planerat och beror på det stora arbetet som pågår med ansökningar av nya utbildningar. Yrkeshögskolan gjorde 2014 ett överskott, vilket då lades till nämndens resultatfond. Underskottet för ansökningsarbetet är planerat att tas ur nämndens resultatfond. Kulturskola Ingen avvikelse prognostiseras. Arbetsmarknadsåtgärder Enheten för arbetsliv redovisar ett underskott på ca 500 tkr, vilket beror på minskade bidrag från Arbetsförmedlingen för fas 2 och fas 3. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader vilket inte gått att minska i samma takt som bidragen minskades. Flyktingverksamhet Ingen avvikelse prognostiseras. Kommentar: Prognosen som är lagd för nämnden på ett underskott på ca tkr kan komma att förändras vid delårsbokslutet i augusti. Prognosen bygger på vad som idag är känt kring bland annat statsbidrag och elevprognoser. Effekterna av tillämpningen av urval genom prioritetsordning för Vuxnas lärande kan mätas först från den 1 april 2015 då det trädde i kraft. Detta, tillsammans med osäkerheten kring statsbidrag för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder ställer krav både på regelbunden uppföljning av effekterna samt kontinuerlig omvärldsbevakning. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordningen komma att behöva förändras och även prognosen kan förändras för verksamheterna inom förvaltningen. Eftersom läsåret inte löper med budgetåret är det alltid en utmaning att lägga prognos per siste april. I början av höstterminen är kunskapen bättre om var eleverna väljer att gå, vilket i sig kan få ekonomiska konsekvenser. Prognosen är byggd på de senaste elevantagningssimuleringarna gällande gymnasieverksamheten. Det pågår också resultatfondsprojekt ute i en del verksamheter som kan komma att förändra prognosen vid delåret i augusti. Ett löpande arbete sker med prognoser och åtgärder för att hålla nere det prognostiserade underskottet. Det prognostiserade underskottet föreslås av förvaltningen tas ur nämndens resultatfond. Uppföljning och prognos april

9 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 2.2 Uppföljning investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Löpande årliga investeringar Bokslut 2014 Utfall Jan- April 2015 Helårsprogn os 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse 2015 Utgifter Övriga investeringar Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar att förbruka den budget som finns för året Ingen budgetavvikelse finns således att rapportera. Uppföljning och prognos april

10 TJÄNSTESKRIVELSE Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. 1 (2) Datum Beskrivning av ärendet Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av SAM och undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med föreskrifterna. Syftet med uppföljningen är - dels att undersöka om organisationen har ändamålsenliga rutiner och arbetar efter dem och - dels att få indikationer på områden/rutiner som behöver förbättras. Varje verksamhet har i SAM-uppföljningen beskrivit kortfattat hur man under 2014 arbetat med att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att ingå som en naturlig del i verksamheten, vilka aktiviteter som genomförts och hur medarbetare, skyddsombud och elever/deltagare medverkat. Detta omfattar både den fysiska och psykosocial arbetsmiljön. I samband med uppföljningen går lokal samverkansgrupp (LSG) också igenom rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Behov av förändringar och synpunkter skickas med rapporten från uppföljningen. I Kungsbacka kommun vilar arbetsgivaransvaret primärt på nämnderna. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning har huvudansvaret för arbetsmiljön inom förvaltningen. Detta innebär att nämnden har till uppdrag att tillse att respektive verksamhet utförs i enlighet med bestämmelserna i Arbetsmiljölagen. För att KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

11 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) säkerställa en säker och tillfredsställande arbetsmiljö ska nämnden fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef enligt rutin för detta. För arbetsmiljöuppgifter som returneras bär ledamöterna ett ansvar. Karin Zetterman Tf förvaltningschef Helen Johansson HR-konsult Bilagor Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning 2014

12 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Enligt föreskrifterna i AFS 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av SAM och undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med föreskrifterna. Syftet med uppföljningen är - dels att undersöka om organisationen har ändamålsenliga rutiner och arbetar efter dem och - dels att få indikationer på områden/rutiner som behöver förbättras. 1 (4) Datum Varje verksamhet har beskrivit kortfattat hur man under 2014 arbetat med att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att ingå som en naturlig del i verksamheten, vilka aktiviteter som genomförts och hur medarbetare, skyddsombud och elever/deltagare medverkat. Detta omfattar både den fysiska och psykosocial arbetsmiljön. I samband med uppföljningen går lokal samverkansgrupp (LSG) också igenom rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Behov av förändringar och synpunkter skickas med rapporten från uppföljningen. SAM som en naturlig del av verksamheten Inom samtliga verksamhetsområden har det regelbundet genomförts olika typer av aktiviteter som uppmärksammar arbetsmiljön där elever, medarbetare, fackliga och arbetsgivarrepresentanter tillsammans diskuterar, kontrollerar och följer upp vår arbetsmiljö. Aktiviteter vid samtliga verksamheter Varje verksamhetsområde har haft lokal samverkansgrupp (LSG) ca en gång per månad under terminerna, förutom Beda Hallberg som ingår i förvaltningens samverkansgrupp (FSG). Vid behov har arbetsmiljöfrågor lyfts från arbetsplatsträffar till LSG. Samtliga rektorer/enhetschefer/verksamhetschefer har haft arbetsplatsträffar (APT) med sin personal minst 3 ggr/terminen. Vid varje APT tas arbetsmiljön upp och chef och medarbetare har möjlighet att diskutera arbetsmiljöfrågor. uniform KUB300 v 1.0, Serviceområde Personal Helen Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

13 KUNGSBACKA KOMMUN Medarbetarenkät har genomförts under 2014 och resultatet för respektive enhet har redovisats och diskuterats i samband med APT. Därefter har respektive enhet prioriterat de förbättringsområden man tillsammans har identifierat, och utifrån förbättringsområdena arbetat med olika åtgärder. Med anledning av att det förvaltningsövergripande resultatet av medarbetarenkäten visat något lägre resultat avseende områdena arbetsmiljö, medarbetarskap och arbetsbelastning har förvaltningschef följt upp att varje verksamhetsområde har planerat åtgärder inom dessa områden. 2 (4) Alla medarbetare har under året erbjudits uppföljningssamtal som genomförs med närmaste chef. I samtalet tar medarbetare och chef upp arbetsuppgifter, mål, kompetensutveckling, arbetsmiljö och hälsa. Samtalen har dokumenterats för att fungera som underlag för förbättringar i arbetsmiljön och utveckling för medarbetaren. Aktiviteter vid enskilda verksamheter Gymnasieskolorna har i samband med höstterminens start haft genomgång av rutiner med både elever och personal avseende brandlarm samt har genomfört utrymningsövning. Vidare har Elof Lindälv genomfört ytterligare introduktion för elever vid yrkesprogram kring exempelvis hantering av maskiner och utrustning som krävs för att få vistas i kök och verkstad. Gymnasieskolorna har under året genomfört elevenkät där bland annat trivsel tas upp för att eleverna anonymt ska kunna uttrycka sin upplevelse av miljön i skolan. Vid gymnasieskolorna har det genomförts klassråd regelbundet på respektive rektorsenhet och vid respektive möte har arbetsmiljön tagits upp. Elevskyddsombud har utbildats på Aranäs i februari Elevskyddsombuden har deltagit i lokala samverkansgrupper (LSG) under punkten arbetsmiljöfrågor vid ett antal tillfällen, vid Aranäs och Lindälv. Vid Aranäs har elevskyddsombuden haft möten inför LSG tillsammans med skyddsombud. Vid Beda Hallberg har rektor träffat elevskyddsombuden en gång/månad för att följa upp arbetsmiljön. Hälsosamtal har genomförts av skolsköterska med alla elever på Beda Hallberg. Samtalen inriktar sig på elevens hälsa, mående och viktiga livskvalitéfrågor såsom rutiner, vikt, droger, stresshantering. Inom skolan har alla elever erbjudits träningskort i syfte att bidra till god och förbättrad hälsa. Beda Hallberg har genomfört ett arbete med likabehandlingsplan för både elever och personal vid läsårets start. Information om både likabehandlingsplan och en drogfri arbetsplats har publicerats på skolans hemsida.

14 KUNGSBACKA KOMMUN Aranäs har i samband med organisationsförändringar och omställningsprojekt, kopplat till minskat elevunderlag, upprättat en konsekvensbeskrivning avseende effekter på arbetsmiljön. Konsekvensbeskrivningen upprättades i början av Beskrivningen utmynnade i en handlingsplan med aktiviteter för att förebygga identifierade risker i arbetsmiljön. Organisationsförändringen och konsekvensbeskrivningen hanterades vid extra LSG i juni, och har följts upp i oktober och december Ytterligare har konsekvensbeskrivningen resulterat i att samtliga enheter vid Aranäs har tagit fram handlingsplaner med aktiviteter kring områdena medarbetarskap, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Enheterna har följt upp sina handlingsplaner kontinuerligt under 2014 och med fortsättning våren (4) En arbetsmiljökartläggning har genomförts på Yrkeshögskolan. I samband med att förvaltningsstaben flyttade till nya lokaler på Södra Torggatan 16 gjordes en översyn av det systematiska brandskyddsarbetet. Utrymningsorganisationen för båda våningsplanen har uppdaterats under I början av höstterminen hade Elof Lindälv en incident på skolan som medförde att en i personalen blev utsatt för våld. Organisationen är ovan vid våld och behöver se över vilka rutiner som gäller om detta inträffar. Rutinerna som beskrivs i det systematiska arbetsmiljöarbetet hade inte följts kring information till personalen utan detta borde ha skett snabbare. Alla chefer samlade sin personal och pratade om händelsen, och hur vi behöver arbeta för att förebygga våld och hot på arbetsplatsen. Elof Lindälv har utifrån behov i rehabiliteringsärenden tagit hjälp av både företagshälsovård och leverantörer av ergonomiska hjälpmedel, för att kunna möta behoven av t ex ergonomiska verktyg/möbler. Rapportering tillbud, arbetsskador och olycksfall Arbetsskador och tillbud Tillbud Arbetsskada/olycksfall Aranäs 5 8 Elof Lindälv 1 2 Beda Hallberg 1 0 Kulturskolan 0 0 Kompetenscentrum 0 0 Totalt 7 10 Arbetsskador/olycksfall vid Aranäs kan hänföras till elever och händelserna avser halka/trampa snett, klämskada, skärskada. Två av fallen har hanterats av skolsköterska, tre har krävt läkarkonsultation och tre har inte krävt någon behandling. Utöver utredning och åtgärd av respektive rektor har Aranäs tagit upp tillbud och olycksfall vid arbetsmiljörond. Skyddsombud är delaktig i anmälningar av tillbud och arbetsskador/olycksfall.

15 KUNGSBACKA KOMMUN Anmälningarna avseende Elof Lindälv avser utagerande elever och ärendena har utretts av berörda rektorer. Inom Elof Lindälv lämnas alla rapporter till enhetschefen för administration, som i sin tur informerar ledningsgruppen i samband med nästkommande ledningsgruppsmöte. Skyddsombud är delaktig i anmälningar av tillbud och arbetsskador/olycksfall. 4 (4) Beda Hallbergs rapport avser ett halktillbud som åtgärdats genom inköp av halkmatta. Skyddsombud är delaktig i anmälningar av tillbud och arbetsskador/olycksfall. Åtgärder i samband med arbetsmiljöronder Vid samtliga verksamheter har minst en arbetsmiljörond genomförts under 2014 av arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud, och ibland också medarbetare. Protokoll från arbetsmiljörond följs upp i LSG. Vid Aranäs resulterade arbetsmiljöronden i ett antal påpekanden avseende idrottens omklädningsrum och detta har hanterats med Fritidsförvaltningen. En dammätning gjordes i bygghallen och beslut om installation av en ny dammsugare har gjorts i bygghallen. Beda Hallberg har genomfört två arbetsmiljöronder, vilka har resulterat i inköp av ögondusch och halkmatta till kök samt förbättrade skyltar för utrymningsvägar. Saneringsarbetet avseende fuktskador i lokalerna har avslutats i augusti. Kulturskolan har åtgärdat ventilation i Esteten, förbättrat belysning och städningen i Fyren. Elof Lindälv fem arbetsmiljöronder Under mars gjordes arbetsmiljörond i industrilokal och ledde till att brister i ventilationen påpekades. Uppdatering av checklistor samt att dokumentation av egenkontrollen har gjorts systematiskt. Verksamheten fick i uppdrag att kontakta arbetsmiljöverket för att säkerställa att man får uppdateringar kring skydd kontinuerligt. En säkring i kallpressen som tagits ur bruk plockades bort. Under i april gjordes arbetsmiljörond på fordon och transport. De som arbetar i verksamheten tillsammans med ansvarig rektor visade lokalerna, aktuella checklistor, beskrev hur de arbetar med eleverna kring risker i trafiken samt beskrev rutinerna kring liftar och säkerhetsstopp. Verksamheten valde att säkerställa att transports checklistor förvaras på ett systematiskt sätt. Fastighet informerades om svårigheterna med att får bort fåglar ifrån fordonshallen samt att säkerhetsansvarig i kommunen kontaktades kring frågor om bortförsel av gas i samband med brand. I juni gjordes en arbetsmiljörond i lokalerna för Studie- och Yrkesvägledning, då vägledarna upplevt att lokalerna var för små. Detta ledde till att vägledarna bytte arbetsrum och grupprum. Kårrummet gjordes om till bokningsbart rum i samband med detta.

16 KUNGSBACKA KOMMUN I september gjordes arbetsmiljörond i laboratorie- och preprationssalar i N- korridoren (106-N12). Det framkom vid besöket att ett låsbart skåp behövdes för radioaktiva preparat samt att extrastädning var önskvärt i salarna, vilket åtgärdades. Rektor ansvarar för att nödduscharnas testning ska ske på ett bättre sätt samt att det tydligt ska framgå att förtäring är förbjudet i salarna. 5 (4) I november gjordes arbetsmiljörond i programmet för park, miljö och fastighets verkstadslokal. Rektor och två av medarbetarna på PMF visade lokalerna, föredrog kort vilka olika typer av risker man identifierat, beskrev hur eleverna testar nödstopp rutinmässigt och följer checklistorna enligt rutin för egenkontroll. Besöket ledde till att brister i ventilationen påpekades och Fastighet har kontaktats för kontroll. Även golvet är anmält som ärende till fastighet på grund av halkrisken. Verksamheten har köpt in mobila ögonduschar samt personliga hörselkåpor till eleverna. En central nödstopp har fästs ordentligt samt har en brandsläckare bytt placering. Även varningstejp till vassa kanter har bättras. Verksamheten arbetar med att säkerställa att det är fri väg ut fram till nödutgången samt att ta fram en handlingsplan kring elever som är opålitliga i verkstaden.

17 Uppföljning och prognos april 2015 Kungsbacka kommun Uppföljning och prognos april 2015 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

18 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 1 Synpunktshantering Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 1 Beröm Förslag till förbättring Felanmälan Totalt antal inkomna synpunkter 1 Varav anonyma Varav politiska Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 0 Analys Till den 30 april 2015 har det enbart inkommit en KOMmentar till förvaltningen. Den har besvarats samt även vidarebefordrats till annan förvaltning då den även berörde dess verksamhet. Vi kan konstatera att KOMmentaren inte är så känd för våra eleverm deltagare mm. Dock så finns det flera andra forum och vägar in i förvaltningen att lämna synpunkter på. Inom vår verksamhet kommer det in synpunkter/klagomål på flera olika sätt, via klassråd, programråd, skolkonferenser, kursutvärderingar samt, inte minst, genom de dagliga träffarna med elever. Det görs kontinuerliga anpassningar av verksamheten och innehållet i den för att, inom det utrymme styrdokumenten möjliggör, tillgodose elevernas önskemål och behov. Enligt Skollagen skall varje huvudman ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Med anledning av detta har förvaltningen förtydligat gången för hur man lämnar synpunkter och överklagar beslut. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen finns ett avvikelsesystem som hanterar avvikelser i förhållande till avtalet med utbildningsanordnarna. Uppföljning och prognos april

19 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 2 Ekonomi med kommentarer 2.1 Apriluppföljning drift Jan-April 2015 Jan-April 2014 Avvikelse 2015/2014 Helårsprognos 2015 Årsbudget 2015 Budgetavvikelse 2015 Bokslut Årets resultat Sammanfattning Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar ett underskott på ca tkr för verksamhetsåret Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. Åtgärder har vidtagits men får inte full effekt under detta år. Gymnasieverksamheten prognostiserar också ett underskott. Det beror dels på ökat behov studiehandledning och planerade resultatfondsprojekt. Prognosen på tkr är under förutsättning att påbörjad åtgärd med att tillämpa urval enligt prioritetsordningen för vuxenutbildningen fortsätter. I annat fall kan nämndens prognos försämras. Prognosen innehåller en del osäkra faktorer, t.ex. osäkerheten kring statsbidrag för vuxenutbildning och var eleverna i gymnasieverksamheten kommer att gå i höst. Inför delåret i augusti kommer de osäkra faktorerna att vara mindre och en säkrare prognos kan då fastställas. Arbetet med prognosen för nämnden fortskrider löpande. Uppföljning och prognos april

20 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun Analys och kommentarer Verksamhetsområde Budgetavvikelse Gemensam verksamhet 800 Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Kulturskola 0 Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagande 0 Prognos för budgetavvikelse Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar en budgetavvikelse på ca tkr för verksamhetsåret Prognosen fördelar sig på verksamheterna inom förvaltningen enligt följande: Gemensam verksamhet Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på ca 800 tkr vilket beror på vakanta tjänster, dels hos Kompetenscentrum och dels på staben. Gymnasieverksamhet När det gäller gymnasieverksamheten så beror underskottet på flera delar. Dels så har behovet av studiehandledning varit större än budgeterat under året, dels så pågår en del planerade resultatfondsprojekt i förvaltningen. Några av de projekt som bedrivs under året är omställning- och avvecklingsprojekten inom gymnasie- och vuxenverksamheten och internationaliseringsprojekt. Resultatfondsprojekten har en budget på ca tkr. Under 2013 startade Beda Hallbergs gymnasium och ett underskott under uppstarten har varit planerat men i dagsläget har Beda Hallbergs gymnasium svårt få ihop sin budget. Det finns än så länge medel kvar från projektet Plugin som finansierar en del av Beda Hallbergs underskott i år. En utredning pågår och kommer att redovisas i samband med delårsrapporten i septembernämnden. Gymnasiesärskolorna redovisar överskott på ca tkr och där kommer en utredning påbörjas kring storleken på resurserna. Vuxenutbildning Budgetavvikelse beror till största delen på att vuxenutbildningen 2015 prognostiseras kosta mer än vad ramarna räcker till. En del av det underskottet ligger på Vuxnas lärande och beror på ökad efterfråga och minskade intäkter i form av statsbidrag. Vuxnas lärande prognostiserar ett underskott på ca tkr under förutsättning att påbörjad åtgärd att tillämpa urval enligt prioritetsordning fortsätter. Om inte så blir det prognostiserade underskottet för Vuxnas lärande betydligt större och då även för förvaltningen. Utöver Vuxnas lärande så prognostiserar vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium ett underskott. En stor del av det underskottet beror på för få elever och för låg ersättning. Ena programmet är under avveckling och det blir därför en avvecklingskostnad i år. Det andra programmet har en diskussion kring sin ersättning och är under utredning. Yrkeshögskolan Uppföljning och prognos april

21 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun prognostiserar också ett underskott men det är planerat och beror på det stora arbetet som pågår med ansökningar av nya utbildningar. Yrkeshögskolan gjorde 2014 ett överskott, vilket då lades till nämndens resultatfond. Underskottet för ansökningsarbetet är planerat att tas ur nämndens resultatfond. Kulturskola Ingen avvikelse prognostiseras. Arbetsmarknadsåtgärder Enheten för arbetsliv redovisar ett underskott på ca 500 tkr, vilket beror på minskade bidrag från Arbetsförmedlingen för fas 2 och fas 3. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader vilket inte gått att minska i samma takt som bidragen minskades. Flyktingverksamhet Ingen avvikelse prognostiseras. Kommentar: Prognosen som är lagd för nämnden på ett underskott på ca tkr kan komma att förändras vid delårsbokslutet i augusti. Prognosen bygger på vad som idag är känt kring bland annat statsbidrag och elevprognoser. Effekterna av tillämpningen av urval genom prioritetsordning för Vuxnas lärande kan mätas först från den 1 april 2015 då det trädde i kraft. Detta, tillsammans med osäkerheten kring statsbidrag för vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder ställer krav både på regelbunden uppföljning av effekterna samt kontinuerlig omvärldsbevakning. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordningen komma att behöva förändras och även prognosen kan förändras för verksamheterna inom förvaltningen. Eftersom läsåret inte löper med budgetåret är det alltid en utmaning att lägga prognos per siste april. I början av höstterminen är kunskapen bättre om var eleverna väljer att gå, vilket i sig kan få ekonomiska konsekvenser. Prognosen är byggd på de senaste elevantagningssimuleringarna gällande gymnasieverksamheten. Det pågår också resultatfondsprojekt ute i en del verksamheter som kan komma att förändra prognosen vid delåret i augusti. Ett löpande arbete sker med prognoser och åtgärder för att hålla nere det prognostiserade underskottet. Det prognostiserade underskottet föreslås av förvaltningen tas ur nämndens resultatfond. Uppföljning och prognos april

22 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Kungsbacka kommun 2.2 Uppföljning investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Löpande årliga investeringar Bokslut 2014 Utfall Jan- April 2015 Helårsprogn os 2015 Årsbudget 2015 Avvikelse 2015 Utgifter Övriga investeringar Inkomster Utgifter Netto Kommentarer Nämnden för Gymnasie och vuxenutbildning prognostiserar att förbruka den budget som finns för året Ingen budgetavvikelse finns således att rapportera. Uppföljning och prognos april

23 TJÄNSTESKRIVELSE Uppföljning av Vuxenutbildning, egen regi, 2014 Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Kompetenscentrum, Studion, ansvarar för Vuxenutbildning på grundläggande nivå (Gruv) samt särskild utbildning för vuxna (Suv). Under 2014 har 202 kursdeltagare gått igenom vuxenutbildning inom egen regin. Från och med den 1 januari 2015 tillhör även Särskild utbildning för vuxna, Kompetenscentrum och Studions ansvarsområde. Under 2014 har det genomförts ett omfattande utvecklings och förbättringsarbete inom egenregin, bland annat utifrån de synpunkter som framkom i samband med Skolinspektionens tillsyn under hösten Förbättringsarbetet har bland annat inneburit: - Att utbildningarna startar och pågår kontinuerligt under hela året - Ett mer systematiskt arbete med inflytande och likabehandlingsfrågor - Ett systematiserat arbetet kring betyg och intyg - Tätare och tydligare uppföljning av elevernas synpunkter, bland annat i form av elevenkäter och fokusgrupper - Upprättandet av ett nytt årshjul och innehåll för det systematiska kvalitetsarbetet - Uppsökande verksamhet riktad till arbetsplatser, förvaltningar inom kommunen, Arbetsförmedling, Försäkringskassan med flera för att synliggöra och marknadsföra utbildningarna. 1 (4) Datum KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Kompetenscentrum Tony Jivéus Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16 Telefon Fax

24 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (4) Arbetet på enheten Studion gör individuella studieplaneringar tillsammans med eleven, som kan leda till att eleven får extra stöd och handledning eller anpassad studiegång. Studion har också anställda specialpedagoger och möjlighet att utreda eventuella läsoch skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter. Studion har också möjlighet att erbjuda modersmålsstöd till sina inskrivna elever. SUV Under januari månad flyttade verksamheten in i nya och mer anpassade lokaler på Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16. Den nya verksamheten har ännu bara ett fåtal elever i studier och ett pågående arbete är att utöka samarbetet med den övriga vuxenutbildningen och dess anordnare samt fokusera på uppsökande verksamhet för att bredda nå ut till fler. Övergripande kvalitetsarbete Under 2014 har det genomförts ett omfattande utvecklings och förbättringsarbete inom egenregin, bland annat utifrån de synpunkter som framkom i samband med Skolinspektionens tillsyn under hösten Förbättringsarbetet har bland annat inneburit: - Att utbildningarna startar och pågår kontinuerligt under hela året - Ett mer systematiskt arbete med inflytande och likabehandlingsfrågor - Ett systematiserat arbetet kring betyg och intyg - Tätare och tydligare uppföljning av elevernas synpunkter, bland annat i form av elevenkäter och fokusgrupper - Upprättandet av ett nytt årshjul och innehåll för det systematiska kvalitetsarbetet - Uppsökande verksamhet riktad till arbetsplatser, förvaltningar inom kommunen, Arbetsförmedling, Försäkringskassan med flera för att synliggöra och marknadsföra utbildningarna.

25 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (4) Arbetet med Bitt För att utveckla arbetet med likabehandling och bemötande inom Gruv och Suv så: Görs en genomgång av Studions Likabehandlingsplan tillsammans med varje elev vid kursstart, terminsuppföljning och slutsamtal. Tas frågor om kränkande behandling och upplevelsen av detta upp vid varje skolråd som stående punkt. Medverkar elever i upprättandet och utvecklingen av Studions Likabehandlingsplan. Följs Likabehandlingsplanen upp och utvärderas en gång per termin av samtlig personal på skolan, i utvärderingsarbetet medverkar elever från både Gruv och Suv. I elevenkäten som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet (genomförs varje termin) finns frågor om studiero och upplevelsen av diskriminering och kränkthet upp. Utifrån analys av resultatet av enkäten görs en åtgärdsplan upp för att komma tillrätta med eventuella problem. I samband med detta blir också en ansvarig för åtgärden utsedd. Resultat från elevenkät Eleverna 1 är överlag nöjda med sina studier och 95,5 % anser att personalen på skolan bemöter dem på ett bra sätt. Kontakt med läraren ligger högt där 96 % anser att det är lätt att komma i kontakt med sin lärare samt påverkan av innehållet i mina studier som ligger på 95 %. Statistik för Studion Uppgift Antal Information Antal kursdeltagare 202 VT- 99 HT -103 I samtliga ämnen på grundläggande nivå, egen regi. Antal satta betyg 62 I samtliga ämnen på grundläggande nivå, egen regi. Betygsnivå A-F Antal pedagogiska kartläggningar 200 Inkluderar utredningar för läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter. Elever i sommarskola 86 Sommarskola för elever knutna till kommunens gymnasieskolor i ämnena: Svenska, Svenska 2, Engelska och Matematik Antal deltagare på samhällsinformation 35 Samhällsinformation på modersmål för nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn på följande språk: Arabiska, Dari/Persiska, Somaliska, Thai, Tigrinja, Vietnamesiska 1 Svarsfrekvens: 53,5 %. Elevenkät genomförd inom Gruv vecka 5, Antal svar: 23 av 43 utskick.

26 Tony Jivéus Rektor, Studion Kompetenscentrum Gymnasie & Vuxenutbildning KUNGSBACKA KOMMUN 4 (4)

27 TJÄNSTESKRIVELSE Genomförd granskning av upphandlad vuxenutbildning - Verksamhetsåret (2) Datum Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Kungsbackas upphandlade vuxenutbildning kännetecknas av ett målmedvetet och systematiskt kvalitetsarbete där alla har ett ansvar att följa upp och utvärdera sitt arbete. De upphandlade utbildningsanordnarna ska aktivt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och arbeta för en ökad måluppfyllelse utifrån elevens individuella behov samt att följa upp avtalade utbildningar så att nationella riktlinjer, styrdokument samt lokala politiska direktiv följs. Under 2014 har Kompetenscentrum - enheten för Vuxnas lärande genomfört en kvalitetsgranskning av den upphandlade vuxenutbildningen. Syftet med kvalitetsgranskningen är att följa upp hur väl utbildningsanordnarna uppfyller ställda krav i tecknat ramavtal (ref.nr 12/192). Detta i ledet att förbättra vuxenutbildningen utifrån elevens bästa, för att nå uppsatta mål samt för att följa omvärldens förändringar. Vid denna granskningsomgång har enheten för Vuxnas lärande analyserat material från: granskningsmöten med skolledare, lärare och administratörer, elevenkäter, avvikelserapporter, avbrotts- samt betygsstatistik. Detta sammanställdes i återföringsrapporter som skickades till utbildningsanordnarna. Efter dialog med utbildningsanordnarna reviderades sedan återföringsrapporterna till slutrapporter. Grundat på slutrapporterna har utbildningsanordnarna återkommit med åtgärdsplaner gällande de punkter som behöver åtgärdas under Åtgärdsplanerna kommer nogsamt att följas upp vid nästa kvalitetsgranskning. Eleverna inom den upphandlade vuxenutbildningen är i stor utsträckning mycket nöjda med sina studier (94% av elever på gymnasial nivå och 97 % av elever inom sfi och sas g, svarade i elevenkäten att de instämmer, helt eller i hög grad, i KUB1000, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Carin Johansson Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

28 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) påståendet som helhet är jag nöjd med mina studier ). Överlag syns en förbättring inom flertalet områden hos samtliga utbildningsanordnare jämfört med genomförd granskning Däremot finns det hos respektive utbildningsanordnare områden där man behöver förbättra och utveckla verksamheten under 2015 Karin Zetterman Tf Förvaltningschef Anita Ahlman Rektor Bilagor: Rapporten Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2014 Beslutet skickas till Enheten för Vuxnas lärande

29 Granskning av vuxenutbildning En sammanfattning av granskning genomförd Utbildning i svenska för invandrare (sfi) - Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sas g) - Gymnasial nivå (gy) Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan Kungsbacka Fax

30 KUNGSBACKA KOMMUN Innehållsförteckning Innehåll Syfte 3 Genomförande 3 Disposition 4 Sammanfattning av utvärdering 5 Utveckling och lärande... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Likabehandling och bemötande... 6 Tillgänglighet och service... 6 Utbildningsadministration... 6 Avvikelser 7 Betygsstatistik 8 Sida 2 av 8

31 KUNGSBACKA KOMMUN Syfte Kungsbackas vuxenutbildning kännetecknas av ett målmedvetet och systematiskt kvalitetsarbete där alla har ett ansvar att följa upp och utvärdera sitt arbete. Utbildningsanordnarna ska aktivt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och arbeta för en ökad måluppfyllelse utifrån elevens individuella behov. De ska även säkerställa att avtalade utbildningar följer nationella riktlinjer, styrdokument samt lokala politiska direktiv. Under hösten 2014 har Kompetenscentrum - enheten för Vuxnas lärande genomfört en kvalitetsgranskning av upphandlad vuxenutbildningen samt av utbildning levererad av Elof Lindälvs gymnasium. Syftet med kvalitetsgranskningen är att följa upp hur väl utbildningsanordnarna uppfyller ställda krav i tecknat ramavtal (ref.nr 12/192), samt den överenskommelse som gäller mellan Elof Lindälvs gymnasium och Kompetenscentrum. Detta i ledet att förbättra vuxenutbildningen utifrån elevens bästa, för att nå uppsatta mål samt för att följa omvärldens förändringar. Kvalitetsgranskningen sker även utifrån politiska mål samt lokala och nationella styrdokument. Genomförande Enheten för Vuxnas lärandes granskningsarbete innefattar granskningsmöten med skolledning, lärare och administrativ personal. Vid granskningsmötena har fokus legat på uppföljning av utbildningsanordnarnas inlämnade åtgärdsplaner för 2014 samt av skolornas arbete med utbildningsadministration. Under året har även två elevenkäter genomförts. Alla delar granskas för att säkerställa att en god kvalitet genomsyrar hela organisationen. Vid denna granskningsomgång har enheten för Vuxnas lärande analyserat material från granskningsmöten, 2 elevenkäter (genomförda vt14 och ht14) samt avvikelserapporter och avbrotts- och betygsstatistik från Detta sammanställdes i återföringsrapporter som skickades till utbildningsanordnarna. På återföringsmöten med respektive utbildningsanordnare gick enheten för Vuxnas lärande igenom återföringsrapporterna. Syftet med återföringsmötena var dialog, verksamhetsutveckling och diskussion kring innehållet i återföringsrapporterna för att klargöra eventuella frågetecken och missförstånd. Efter återföringsmötena reviderades återföringsrapporterna till slutrapporter. Grundat på slutrapporterna fick utbildningsanordnarna återkomma med åtgärdsplaner gällande de punkter som behöver åtgärdas under Åtgärdsplanerna följs sedan upp vid nästa kvalitetsgranskning. Sida 3 av 8

32 KUNGSBACKA KOMMUN Punkter ur ramavtalet (ref.nr 12/192) och överenskommelse som granskats genom intervju med skolledning, lärare och administrativ personal, samt genom elevenkät: Uppföljning och utvecklingsarbete, Likabehandlingsplan, Hållbar utveckling, Individuellt anpassad utbildning, Introduktion, Individuell fördjupad studieplan (ifs), Särskilt stöd, Lärplattform, Elevinflytande och Verksamhetens öppettider. Disposition Sammanfattningen är, i likhet med utbildningsanordnarnas slutrapporter, indelade i fem temaområden: utveckling och lärande, delaktighet och inflytande, likabehandling och bemötande, tillgänglighet och service samt utbildningsadministration. Sida 4 av 8

33 KUNGSBACKA KOMMUN Sammanfattning av utvärdering Eleverna inom vuxenutbildningen är i stor utsträckning mycket nöjda med sina studier. I de elevenkäter som genomförts under har över 90 % av eleverna angett att de är nöjda med sina studier, vilket är en ökning av positiva svar jämfört med Överlag syns en förbättring inom flertalet områden hos samtliga utbildningsanordnare jämfört med genomförd granskning Däremot finns det hos respektive utbildningsanordnare områden där man behöver förbättra och utveckla verksamheten under Utveckling och lärande Utbildningsanordnarna planerar och anpassar utbildningen i stor utsträckning utifrån varje elevs förutsättningar, behov och önskemål. För att eleverna på bästa sätt ska tillgodogöra sig utbildningen använder sig utbildningsanordnarna av en differentierad pedagogik där digital lärplattform utgör ett naturligt inslag i studierna. Detta ställer stora krav på utbildningsanordnarna vid val av didaktiska angreppsätt och lärplattformar samt på dokumentation och uppföljning av elevens studieprogression vilket de genom denna granskning visat att de lever upp till. Det har genom granskningen framkommit att det finns vissa delar som utbildningsanordnarna behöver arbete vidare med. De behöver bli tydligare i sitt arbete med de individuella fördjupade studieplanerna (ifs) så att alla elever känner till att de har en ifs och vad syftet med den är. Delaktighet och inflytande Den upphandlade vuxenutbildningen ger eleverna möjlighet till utbildning med hög grad av individualisering, vilket bland annat säkerställs genom givna strukturer såsom val av studieform, studietakt och startdatum för studierna. Utöver detta ansvarar utbildningsanordnarna för att eleverna tillförsäkras inflytande över studiernas planering och genomförande samt att det finns tydliga kommunikationsvägar. Granskningen har visat att det hos utbildningsanordnarna finns tydliga kanaler för kommunikation, vilket innebär att eleverna vet vart de ska vända sig om de har problem med sina studier. 1 Svarsfrekvens GY vt14: 31,3 %. Svarsfrekvens GY ht14: 42 % Svarsfrekvens sfi/sas g vt14: 57,9%. Svarsfrekvens sfi/sas g ht14: 70,5 % Sida 5 av 8

34 KUNGSBACKA KOMMUN Området delaktighet och inflytande är ett förbättringsområde för vuxenutbildningen som helhet och granskningen har visat att flera utbildningsanordnare har ett fortsatt utvecklingsarbete att göra inom detta område. Utbildningsanordnarna måste tydligare kommunicera de möjligheter som finns för eleverna att påverka både innehåll och upplägg av studierna. Om eleverna inte vet att de kan påverka innehåll och upplägg, kan de heller inte efterfråga individualisering. Likabehandling och bemötande Utbildningsanordnarna arbetar kontinuerligt för att upprätthålla en god arbetsmiljö för eleverna. Säkerställandet av ett öppet och inkluderande klimat samt arbetet med värdegrundsfrågor är ett naturligt inslag hos utbildningsanordnarna, på såväl flex som distans. Utbildningsanordnarna arbetar aktivt med likabehandling och eleverna upplever i mycket hög grad ett gott bemötande. Granskningen har visat att det finns vissa delar som utbildningsanordnarna behöver arbeta vidare med. Samtliga utbildningsanordnare har en likabehandlingsplan, men flera av utbildningsanordnarna behöver öka elevernas kännedom om den. Tillgänglighet och service Utbildningsanordnarna tillhandahåller öppettider enligt ramavtal och verksamheten är öppen för studier hela året, både dagtid och kvällstid. Utbildningsanordnarna säkerställer att eleven under kursens gång erbjuds handledning och tillgång till pedagogisk personal. Majoriteten av eleverna upplever i hög grad att de får den handledning de behöver samt att det är lätt att komma i kontakt med sin lärare. Utbildningsadministration Under granskningsmöten med skolledare, lärare och administrativ personal framkommer det att det finns en god struktur och ett systematiskt arbete kring utbildningsadministrationen. Informationen som framkom under granskningsmötena visar att majoriteten av de som arbetar med elever från Kungsbacka kommun är medvetna om vilka krav som ställs i både nationella och lokala styrdokument, såsom avtal och Rutiner och riktlinjer 2. Granskningen har visat att det hos ett fåtal utbildningsanordnare däremot finns ett utvecklingsarbete att göra kring ledning och styrning. 2 Rutiner och riktlinjer är ett dokument som på detaljnivå reglerar studerandeadministrationen Sida 6 av 8

35 KUNGSBACKA KOMMUN Avvikelser Vuxnas lärande använder sig av en avvikelsehantering som innebär att avvikelser från ramavtal kan generera erinran, varning eller vite. Avvikelseregistrering sker löpande under året och utbildningsanordnarna meddelas, månadsvis, varje registrerad avvikelse. Under perioden 2014 har flertalet avvikelser registrerats och de avvikelser som varit flest till antal är kopplade till följande punkter i avtalet: Betyg/betygskataloger/nationella prov samt Elevadministrativt system. Majoriteten av avvikelser har genererat erinringar och 6 varningar har utfärdats. Antalet avvikelser har minskat under året, vilket visar på att utbildningsanordnarna förbättrat sitt arbete för att följa de krav som ställs. Totalt antal avvikelser för samtliga utbildningsanordnare, registrerade under 2014 Sida 7 av 8

36 KUNGSBACKA KOMMUN Betygsstatistik Enheten för Vuxnas lärande tar månatligen fram betygsstatistik som delges utbildningsanordnarna. Utifrån nämndens uppsatta mål och i syfte att öka måluppfyllelsen, har enheten för Vuxnas lärande en kontinuerlig dialog med utbildningsanordnarna kring betygsresultaten. Gymnasiala betyg satta under 2014 UBA F E D C B A Antal satta betyg Godkända betyg (E-A & G,VG, MVG) Nämndens resultatmål ABF % EDU % ELV % HER % MED % MIR % NTI % Alla % 92% % 10,3% 18,3% 17,0% 25,1% 17,9% 11,5% Betygsstatistiken inkluderar inte prövningar Sas g-betyg satta under 2014 UBA F E D C B A Antal satta betyg Godkända betyg (E-A) EDU % HER % LER % Alla % % 2,2% 20,0% 20,0% 28,9% 8,9% 20,0% Sfi-betyg satta under 2014 UBA F E D C B A Förklaring till tabellerna ovan Skolor/utbildningsanordnare (UBA) Antal satta betyg Antal satta betyg inom timtak Godkända betyg % EDU % LER % MIR % ABF Vux (ABF) Medlearn (MED) NTI-skolan (NTI) Eductus (EDU) Miroi (MIR) Elof Lindävls gymnasium (ELV) Lernia (LER) Hermods (HER) Nämndens resultatmål Alla % 82% % 0,0% 23,6% 25,5% 25% 14,9% 10,6% Sida 8 av 8

37 TJÄNSTESKRIVELSE Upphandlad vuxenutbildning redovisning av ekonomisk ram samt prioritering enligt vuxenförordningen Förslag till beslut Nämnden godkänner att rektor för Vuxnas lärande verkställer påbörjad åtgärd, tillämpning av urval med prioritetsordning, beslutad enligt nämndens delegeringsförteckning. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa effekterna av urval enligt prioriteringsordning vid nämndens sammanträde den 28 september (2) Datum Sammanfattning Ökad efterfrågan på gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning i kombination med minskade intäkter gör att enheten för Vuxnas lärande prognostiserar ett negativt resultat för Med stöd i Delegeringsförteckningen (avsnitt A2:6 A2:9 ) för Gymnasie & Vuxenutbildning har rektor för den upphandlade gymnasiala vuxenutbildningen, beslutat om följande åtgärder: Avslag för Kungsbackabor som söker utbildning i annan kommun, interkommunal ersättning (IKE), trädde i kraft redan 1 januari Urval enligt Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 3 kap. 7 KUB1001, v2.0, Gymnasie & Vuxenutbildning Anita Ahlman Direkt Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Södra Torggatan 16, plan 3 Telefon Fax

38 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (7) Trots dessa åtgärder är det prognostiserade underskottet för 2015 ca tkr. Om inte åtgärder vidtas blir det prognostiserade underskottet tkr. Dessa prognoser är beräknade på idag kända förutsättningar. Om endast åtgärden att avslå IKE genomförs blir det prognostiserade underskottet tkr. Vuxnas lärande har en resultatfond på ca tkr. Tillämpning av urval, avseende gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka, trädde i kraft 1 april Elever som blivit antagna till utbildning före 1 april får fullfölja påbörjad utbildning. Elever som inte blir antagna kommer att hänvisas till prövning. Effekten av vidtagna åtgärder, för att begränsa det ekonomiska underskottet, får till följd att elever med slutförd gymnasieutbildning inte kan antas när urval tillämpas. Undantag gäller då eleven har en yrkesexamen, men grundläggande behörighet till högskolestudier saknas. Eleven har då rätt att delta i utbildning enligt 19 kap 20 skollagen (2010:800). Det prognostiserade utfallet är beräknat utifrån i dag kända faktorer. Dessa kan komma att förändras. Effekterna av tillämpningen av urval genom prioritetsordning kan mätas först från den 1 april 2015då det trädde i kraft. Detta ställer krav både på regelbunden uppföljning av effekterna samt kontinuerlig omvärldsbevakning. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordningen komma att behöva förändras.

39 KUNGSBACKA KOMMUN 3 (7) Beskrivning av ärendet Behov och efterfrågan Behoven och efterfrågan av kommunal vuxenutbildning har ökat, vilket märks på såväl kommunal som nationell nivå (se bilaga Pressrapport_vuxenutbildning_i_framtiden.pdf). Detta har i Kungsbacka kommun bland annat visat sig i ökade antal webbansökningar samt producerade poäng. Se diagram nedan Under 2014 passerade 2181 unika personer genom gymnasial vuxenutbildning jämfört med 1830 personer Unika personer har omvandlas till producerade poäng enligt diagram ovan. Antal genomförda poäng på gymnasial nivå uppgick till poäng 2014 jämfört med poäng 2013, vilket motsvarar en ökning på 7 %. Även fördelningen mellan teoretiska kurser och yrkeskurser har förändrats. Under 2013var fördelningen 59 % för yrkeskurser och 41 % för de teoretiska, jämfört med 2014 års fördelning på 55 % för yrkeskurser och 45 % för de teoretiska. Trenden håller i sig även under första kvartalet Diagrammet nedan visar en ökning i antalet sökta kurser/ansökningar/unika personer samt kostnad för köp av utbildning (inkluderar inte GR eller interkommunal ersättning IKE)

40 KUNGSBACKA KOMMUN 4 (7) Sökta kurser Ansökningar Unika pnr per mån 0 Jan Feb Mar Jan Feb Mar Ekonomi I samband med arbetet med förvaltningsbudget 2014 behövdes resurserna inom vuxenutbildningen omfördelas då resurserna för den grundläggande kommunala vuxenutbildningen inte längre räckte till. Den grundläggande kommunala vuxenutbildningen behövde prioriteras före den kommunala gymnasiala vuxen- och påbyggnadsutbildningen. Förvaltningschefen beslutade att minska ramen för den gymnasiala vuxen- och påbyggnadsutbildning med ca tkr. Under hösten 2014 började den gymnasiala vuxenutbildningen visa på ett underskott, vilket slutade på ca tkr i bokslutet. I samband med detta påbörjades under en utredning kring vilka åtgärder som behövde vidtas. Under våren 2015 har prognoserna för den gymnasiala vuxen- och påbyggnadsutbildningen visat på ett betydligt större underskott än tidigare år till följd av volymökning. Budgetramen ligger på ca tkr för verksamhetsåret Den gymnasiala vuxenutbildningen är också starkt beroende av externa intäkter, framför allt i form av statsbidrag. Intäkterna för 2015 visar på en minskning med ca tkr. Dessa intäkter är statsbidrag, som under 2014 kom från GR tkr, Yrk.vux Region Halland ca 790 tkr samt Halmstad kommun (samordnande kommun) ca 430 tkr. Åtgärder En kombination av ökad efterfrågad och minskade intäkter ger ekonomiska konsekvenser, vilket gör att enheten för Vuxnas lärande prognostiserar ett negativt resultat under innevarande år. Med stöd i Delegeringsförteckningen (avsnitt A2:6 A2:9 ) för Gymnasie & Vuxenutbildning har rektor för den upphandlade gymnasiala vuxenutbildningen, beslutat om följande åtgärder: Avslag för Kungsbackabor som söker utbildning i annan kommun, interkommunal ersättning (IKE), trädde i kraft redan 1 januari Urval enligt Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 3 kap. 7 Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i

41 KUNGSBACKA KOMMUN 5 (7) den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som: 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval OBS! Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19 skollagen (2010:800): 19 En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet. För att kunna göra prioriteringsordningen utgick Vuxnas lärande från hur de inkomna ansökningarna för 2014 såg ut och vilken utbildningsbakgrund de sökande hade. Den kodning av utbildningsbakgrund som användes innan 1 april 2015 var inte kopplad till nuvarande prioriteringsordning. I statistiken från 2014 går det att se att nästan hälften av de elever som sökt utbildning under 2014 hade minst en 3-årig gymnasieutbildning. I relation till budget för 2015 togs därför beslutet att elever med slutförd 3-årig gymnasieutbildning inte kan antas när urval tillämpas. Tillämpning av urval trädde i kraft, avseende gymnasial vuxenutbildning, i Kungsbacka 1 april Elever som blivit antagna till utbildning före 1 april får fullfölja påbörjad utbildning. Elever som inte blir antagna kommer att hänvisas till prövning.

42 KUNGSBACKA KOMMUN 6 (7) Konsekvenser Prognosen för 2015 nedan är beräknad på nuläget, I prognosen tas hänsyn till att en stor andel sökande, som får avslag, kommer att göra prövning. En prövning medför en halverad summa av ordinarie kurskostnad. Det prognostiserade utfallet kan komma att förändras då vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun tillämpar kontinuerlig antagning. Elever kan dessutom göra avbrott och faktorer i omvärlden kan komma att påverka, till exempel konsekvenser av regeringens satsningar. Utifrån vad som ovan beskrivits kan följande ekonomiska konsekvenser för 2015 inträffa: Prognos 2015 om Vuxnas lärande inte vidtar några åtgärder, det vill säga ingen begränsning tillämpas: underskott på tkr. Prognos för 2015 om Vuxnas lärande ger avslag på IKE men beviljar övriga ansökningar: ett underskott på ca tkr. Prognos för 2015 om Vuxnas lärande tillämpar urval med nuvarande prioriteringslista men ger avslag på IKE: underskott på ca tkr Nettokostnader i förhållande till nettobudget Budget Utfall Prognos tkr Prognos tkr Prognos tkr Om inga åtgärder görs så blir utfallet ca tkr där budgeten är tkr, det vill säga ett underskott på ca tkr. Tillämpas åtgärden att ge avslag på IKE minskas nettokostnaderna för köp av utbildning med ca tkr till ett utfall på tkr. Underskottet på helår beräknas då bli ca tkr. Om sen även åtgärden att tillämpa urval tillämpas så minskas nettokostnaderna med ytterligare tkr för 2015 ner till ett utfall på tkr. Det prognostiserade underskottet blir då ca tkr. Anledningen till att åtgärden inte ger större effekt beror på att det under januari till mars redan har beviljats utbildning som genererar kostnader för resten av året. Volymökningen bidrar också till att effekten inte blir så stor under Under 2016 kommer åtgärden att tillämpa urval att få större effekt.

43 KUNGSBACKA KOMMUN 7 (7) Prognosen görs med utgångspunkt i beviljad utbildning under januari till mars, vilket genererar kostnader för resten av året, samt aprils effekt av tillämpning av urval. Om intäkterna i form av statsbidrag, som redovisades tidigare i texten, hade kommit även under 2015 hade det prognostiserade underskottet blivit ca tkr istället för tkr, kr istället för tkr alternativ 300 tkr istället för tkr. Vuxnas lärande har en resultatfond på ca tkr. På grund av att vuxenutbildning i Kungsbacka kommun är kontinuerlig, det vill säga att elever startar och slutar dagligen, förändras också siffrorna i samma omfattning. Det gör det svårare att lägga en prognos för verksamhetsåret då förutsättningarna dagligen förändras. Därför gör Vuxnas lärande kontinuerliga uppföljningar. I september kan en mer säker prognos läggas då trenden för året synliggörs. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordning komma att behöva förändras. Effekten av en annan prioriteringsordning går inte att utläsa eftersom det i det elevadministrativa systemet (Alvis) inte är möjligt att ta fram statistik med kopplingen mellan producerade poäng och utbildningsbakgrund. Från 1 april 2015 kodas därför de sökande i Alvis, enligt framtagen prioriteringsordning, för att kunna utläsa effekten på olika nivåer i prioriteringsordningen. Det prognostiserade utfallet är beräknat utifrån i dag kända faktorer. Dessa kan komma att förändras. Effekterna av tillämpningen av urval genom prioritetsordning kan mätas först från den 1 april 2015då det trädde i kraft. Detta ställer krav både på regelbunden uppföljning av effekterna samt kontinuerlig omvärldsbevakning. Om förutsättningarna ändras kan prioritetsordningen komma att behöva förändras. Då förutsättningarna för vuxenutbildningen kontinuerligt förändras pågår en utredning inom Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning samt framåt även en utredning tillsammans med berörda förvaltningar såsom Förvaltningen för Äldreomsorg. Karin Zetterman Tf.Förvaltningschef Gymnasie & Vuxenutbildning Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande Rektor upphandlad vuxenutbildning Bilagor: 1. Pressrapport_vuxenutbildning_i_framtiden.pdf 2. Urval och prioritering Kba.pdf Beslutet skickas till Förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning: Elof Lindälvs gymnasium, Aranäs gymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium. Förvaltningen för Funktionsstöd, Förvaltningen för Äldreomsorg, Kommunstyrelsens förvaltning.

44 Urval vid antagning till gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka Bakgrund Eftersom Vuxnas lärande inte kommer kunna erbjuda plats till alla som söker gymnasial vuxenutbildning under 2015, måste ett urval göras. Urval görs enligt Förordning om vuxenutbildning (se nedan). Tillämpning av urval träder i kraft på alla ansökningar inkomna from 1 april 2015 och tillsvidare. Elever som är antagna till utbildning före 1 april får fullfölja påbörjad utbildning. Utdrag ur Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 3 kap. 7 Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som: 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval OBS! Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19 skollagen (2010:800): 19 En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet. 1

45 Prioritering av sökande Elever som har en slutförd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, kommer inte antas till sökt utbildning. Detta gäller ansökningar inkomna from 1 april och tillsvidare. Observera att elever med rätt att delta, enligt skrivinigen ovan, är undantagna. Elever som inte blir antagna kommer hänvisas till prövning. Prioritetsordning Vuxnas lärande har beslutat att elever med prioritering från D och neråt inte ska antas till utbildning. Inkomna ansökningar prioriteras enligt nedan: A B Sökande som önskar fullfölja påbörjade studier i Kungsbacka, enligt upprättad individuell studieplan. Tidsram 2 år. Sökande som saknar slutförd *3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, och som läser för slutbetyg/gymnasieexamen eller annan behörighetskomplettering. Notering: möjlighet att utfärda slutbetyg upphör C Sökande som saknar slutförd *3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, och som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval. D E F Sökande som har slutförd *3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, och som läser för behörighet till högre studier. Sökande som har slutförd *3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, och som läser för pågående yrke eller planerat yrkesval. Sökande, oavsett utbildningsbakgrund, som inte läser med syfte för behörighetskomplettering eller med syfte för pågående eller planerat yrkesval. * för definition av slutförd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande, se nedan 2

46 Definition av slutförd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande Elever med följande utbildningsbakgrund prioriteras ej vid antagning. När det gäller gymnasial utbildning gäller det oavsett om utbildningen ger grundläggande behörighet eller ej. Examensbevis från studieförberedande program Examensbevis från yrkesförberedande program OBS! Elever med dessa examensbevis, som saknar grundläggande behörighet, har rätt att läsa in de kurser som krävs för grundläggande behörighet, se förordningstext. Studiebevis Slutbetyg 3-årigt avgångsbetyg Eftergymnasial utbildning: Högskoleutbildning, YH, KY, EGY på Folkhögskola och påbyggnadsutbildning (PU), oavsett omfattning. Utländsk utbildning där bedömning från UHR/VHS visar att utbildningen motsvarar svensk gymnasieutbildning, samt att eleven har betyg i Svenska/svenska som andraspråk 3 (Sv B), Eng 6 (Eng A) samt Ma 1a/b/c (Ma A). Folkhögskoleutbildning på allmän kurs, med intyg om grundläggande behörighet. Diplom från IB 3

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013

Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Kungsbacka kommun Enheten för Vuxnas lärande Besöksadress Telefon Södra Torggatan 16 434 30 Kungsbacka 0300-83

Läs mer

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se Det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet beskriver det systematiska kvalitetsarbetet i Kungsbacka kommun och innehåller information om både processen och metoden i gransknings- och uppföljningsarbetet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning. ajournering klockan 12.40 13.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Löftadalens folkhögskola Klockan 9 13.

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning. ajournering klockan 12.40 13.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Löftadalens folkhögskola Klockan 9 13. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Löftadalens folkhögskola Klockan 9 13.35 ajournering klockan 12.40 13.15 ande Övriga närvarande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M)

Diarienr. 1. Val av justerare Helen Billström (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-04-19 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2016-04-26 klockan 17:00 /Yrkeshögskolan/ Ärende Tid Diarienr Förslag 1. Val av justerare Helen Billström

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Ljud & Bildskolan Klockan 16.30-19.20 ande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande 89-94

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan/Program Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul 1 Januari : December: medarbetarenkät Lönegrundande medarbetarsamtalet Elevenkäten åk 2 Friskvård drogenkät åk 2 Februari: Lönegrundande medarbetarsamtal Elevenkäten åk 2 Skyddsrond November: Drogenkät

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014

BILAGA - Sammanställning av påtalade brister - Vidtagna åtgärder - Arbetsmiljöverkets inspektion våren 2014 Uppgiftsfördelning Vid inspektionstillfället saknades en tydlig, skriftlig fördelning av de arbetsmiljöuppgifter som ska utföras av skolledare och berörd skolintendent. Ni ska upprätta en tydlig fördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten

Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Utbildningsförvaltningen Samordningsenheten Kvalitetsredovisning 2010 Gymnasial Vuxenutbildning Samordningsenheten Läsåret 2009-2010 1 Innehåll 0 SAMMANFATTNING OCH 1.1. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Kalix kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalix kommun Tillsyn i Kalix kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Kalix kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

7 Kvalitetsgarantier för 2014 AMN

7 Kvalitetsgarantier för 2014 AMN Sida 28 (35) Ljungblad (C) samt ledamoten Awad Hersi m.fl. (MP) förslag till beslut. Reservation Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Anton Andersson m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens

Läs mer

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för

Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete. Institutionen för Mall för systematiskt arbetsmiljöarbete Institutionen för År 1. Uppföljning... 3 1.1 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet föregående år (.)... 3 1.2 Statistik, årlig uppföljning föregående år (.)... 6 1.3

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun JB Gymnasium Mitt AB Postadress: Box 3147, 550 03 Jönköping Rektorn för JB Gymnasiet i Norrköping tommy.thundahl@jbgymnasiet.se 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN 2017.115 131 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 121 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014

SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-04-14 SKDN 2015/0096 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Vuxenutbildningen Läsår:2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer