Miljöchefen NMC-enkäten 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöchefen NMC-enkäten 2008"

Transkript

1 Miljöchefen NMC-enkäten 2008

2 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT NMCS MEDLEMMAR 4 MILJÖCHEFENS BAKGRUND 7 MILJÖCHEFENS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MILJÖFRÅGANS INTEGRERING I ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN 16 MILJÖUTBILDNING 22 DRIVKRAFTERNA BAKOM FÖRETAGENS MILJÖARBETE 22 VAD ELLER VEM ANSES DRIVA ARBETET FRAMÅT? 23 MILJÖCHEFENS SYN PÅ MILJÖMÄRKNING 24 MILJÖLEDNINGSSYSTEM 26 EFFEKTER AV MILJÖLEDNINGSSYSTEM 27 HUR SPRIDS INFORMATIONEN OM NMC? 31 MEDLEMMARNAS ÅSIKTER OM VERKSAMHETEN INOM NMC 33 2 (34)

3 Miljöchefen - NMC-enkät 2008 Vartannat år genomför Näringslivets Miljöchefer (NMC) en enkätundersökning om miljöchefen (bakgrund, arbetsuppgifter, roll, arbetets utveckling, lön etc.) var det för tionde gången. 43% av NMCs medlemmar, 120 personer, svarade på enkäten. De bredare slutsatserna från enkäten är: -Hållbarhetsarbetet är fortfarande i en tydlig utvecklingsfas och ligger efter miljöarbetet -Affärsutveckling och produktutveckling är endast till en liten del av medlemmarnas arbetsuppgifter -Miljöchefens roll tros komma att öka i betydelse då miljö- och hållbarhetsfrågorna integreras mer i företagets affär och strategi Enkätresultaten finns också att läsa på NMCs hemsida (www.nmc.a.se). De allmänna kapitlen finns tillgängliga för allmänheten på den externa delen av hemsidan, medan resultaten i lönedelen finns på de lösenordsskyddade medlemssidorna. Om du undrar över något, hör av dig till NMCs kansli. Trevlig läsning! 3 (34)

4 NMCs medlemmar Medlemmar från olika branscher NMC hade vid undersökningstillfället för enkäten 276 medlemmar. Mer än 8 av medlemmarna har varit medlemmar i 4 år eller längre. Medlemmarnas inträdesår 1 1 8% 6% 8% 6% 9% 1 1 9% 1 7% 6% 6% 3% 9% De svarande representerar till stor del svenskt näringsliv (7), men också stat, kommun och landsting (19%), konsulter (), organisationer och föreningar (3%) samt 3% i annan verksamhet, däribland infrastrukturprojekt och institut. Verksamhetstyp 3% 3% 19% 7 Näringsliv Stat, kommun, landsting Konsult Organisation, förening Annat 4 (34)

5 Föreningen har medlemmar från ett brett spektrum av branscher. Under rubriken Övrigt finns bland annat statliga verk, grafisk verksamhet och medicinteknik. Branschfördelning 1% 13% 18% 3% 3% 1 9% 7% 7% Bygg, fastigheter Verkstad, metall, elektronik Transport Kemi, läkemedel Handel Energi Livsmedel IT, Telecom Avfall, återvinning Skog, trävaror, papper Tekniska konsulter, arkitekter Utbildning, organisationsutveckling Finans, försäkring Turism Övriga tjänster Övriga Majoriteten miljöchefer på små till medelstora företag Nedan visas storleksfördelningen för NMCs medlemsföretag. Som tidigare är det en balans mellan de som arbetar i stora företag (>500 anställda) och de som arbetar i små och medelstora. Antal anställda % 39% 3 23% % 19% 21% 16% 18% 18% 1 1% < > (34)

6 Majoriteten är miljöchefer på koncern- eller företagsnivå Mer än tre fjärdedelar av de svarande har chefsbefattningar på koncern- eller företagsnivå. 1 arbetar som samordnare för en del av ett företag, dotterbolag eller affärsområde. Respondenternas befattning Chef/samordnare på koncernnivå Chef/samordnare för ett företag Samordnare för en del av ett företag/ett Biträdande chef/assistent Samordnare för en Miljöinspektör Tekniskt ansvarig, utvecklingschef VD, företagsledare Konsult Annat 3% 1% 11% 36% 4 Fortsatt spridd åldersfördelning men jämn könsfördelning Av de svarande miljöcheferna var 5 kvinnor och 48% män, relativt jämt alltså mellan könen. År 2006 var fördelningen 5 kvinnor och 5 män. Åldersfördelning >60 år 9% år år 13% 13% år 18% år år år 9% <30 år (34)

7 Miljöchefens bakgrund Akademisk examen och mångårig miljöerfarenhet 8 av de svarande har någon form av akademisk examen (inkluderat de licencierade och/eller doktorerade) medan 18% har avslutat sina studier med en gymnasieutbildning. 3% har annan utbildning i någon form, till exempel KY-utbildning eller intern utbildning. De vanligaste akademiska examina är civilingenjör eller examen inom naturvetenskap. Högsta avslutade utbildningsnivå 7% 3% 18% Akademisk examen Gymnasienivå Licentierat/doktorerat Annan utbildning 73% Akademisk examen 8% Civilingenjör 4 49% Examen inom naturvetenskap Examen inom humanior/samhällsvetenskap Civilekonom 7 (34)

8 83% av respondenterna har arbetat med miljö- och/eller hållbarhetsfrågor i mer än 5 år vilket är 9 %-enheter högre än Erfarenhet av miljö- och/eller hållbarhetsfrågor % % 29% % 8% 8% 3% 1% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år Även om många av de svarande arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor under en lång tid, har de haft befattningen miljöchef en kortare tid. Erfarenhet som miljöchef eller motsvarande % 2 18% 19% 19% 11% 1 11% 13% 7% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år 8 (34)

9 Hållbar utveckling en betydande del av arbetet Frågorna som rör hållbar utveckling har i de flesta organisationer landat på miljöchefens bord. 91%, motsvarande 109 personer, anser att frågor rörande hållbar utveckling utgör en betydande del av deras arbete, och 6 säger sig till en betydande del ha arbetat med hållbarhetsfrågor i över tre år. 2 Hur länge har hållbar utveckling varit en betydande del av ditt arbete? 2 18% % 1 9% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år Arbetar ej med hållbar utveckling I endast en fjärdedel av de svarande finns ledningsbeslut taget att man ska arbeta med hållbar utveckling och bara i en tiondel av företagen är konkreta åtgärder genomförda. Hur långt har ditt företag kommit i arbetet rörande det bredare begreppet hållbar utveckling? Ledningsbeslut taget 2 Ansvar och befogenheter definierade Handlingsprogram framtaget 8% Konkreta åtgärder genomförda 11% Hållbarhetsresultaten integrerade i årsredovisningen 1 Hållbarhetsredovisning publicerad 17% Övrigt (34)

10 Miljöchefens arbetsuppgifter Stor spridning i omfattning av miljöchefsuppdraget En majoritet av de svarande (7) ägnar 7 av en heltidstjänst eller mer åt frågor som rör miljö och/eller hållbar utveckling. Det är mer än 2006, då den siffran var 58%. Nästan hälften av de svarande har frågor som rör miljö och hållbar utveckling som sin enda arbetsuppgift. 5 4 Andel av heltidstjänst som ägnas åt miljöoch/eller hållbar utvecklingsfrågor 47% % 11% 23% Mer tid för miljöchefen att vara miljöchef Andelen miljöchefer som har ytterligare ansvarsområden, främst kvalitet och arbetsmiljö var 53%, betydligt lägre än 2006 då 78% av de svarande inte enbart arbetade med miljö och hållbar utveckling. Av de som angav att de hade ytterligare arbetsområden var fördelningen enligt nedan. Ytterligare ansvarsområden Risk och säkerhet Hälsa 9% Tekniska frågor 11% Information/kommunikation 13% Kvalitetsfrågor Arbetsmiljöfrågor Forskning och utveckling Personalfrågor (HR) 19% 2 21% (34)

11 Miljöchefens roll Miljöchefer har god kontakt med företagsledningen Andelen av de svarande som ingår i ledningsgruppen, har legat stabilt sedan 2004 på 22-23%. De som rapporterar till annan person, gör det företrädelsevis till chefer på andra nivåer som kvalitetschef eller teknisk chef. 3% av de svarande rapporterar till miljöchefen. Position i företaget Ingår i företagsledningen/ledningsgruppen 23% 2 23% Rapporterar direkt till ledningen/vd 46% 47% 46% Rapporterar till produktionschefen 3% 3% Rapporterar till annan, nämligen 28% 27% 27% I diagrammet nedan visas förhållandet mellan position i företaget jämfört med antal anställda Position i företaget jämfört med antal anställda % 6% 6% 4 29% % 3 56% 3 9% 48% < >5000 Rapporterar direkt till ledningen/vd Rapporterar till produktionschefen Rapporterar till annan Ingår i företagsledningen/lednings gruppen 11 (34)

12 Stort stöd från VD för miljöfrågor och hållbar utveckling 6 av de svarande upplever att de har ett mycket stort eller stort stöd från företagets VD gällande miljöfrågor och frågor gällande hållbar utveckling Stöd från VD 29% 1 Mycket stort Stort Medelstort Litet Mycket litet 7% 1% Knapp majoritet har tillräckliga resurser för miljöarbetet Andelen som har tillräckliga resurser för miljöarbetet har ökat från 47% (2004) till 51% (2006) och 53% (2008). Tillräckliga ekonomiska resurser? 7% 41% 53% Ja Nej Ingen av ovanstående 12 (34)

13 Miljöchefen - stöd, strateg och pådrivare Miljöcheferna tillfrågades om vad de ansåg vara deras huvudsakliga arbetsuppgift. Den största skillnaden från 2006 var att Driva organisationens miljöledningssystem halkade ner från andra plats till sjunde. Ge stöd till företagsledningen är dock fortfarande av de allra vanligaste arbetsuppgifterna de svarande hade. Noterbart är att arbetsuppgifterna alltjämt sällan kopplas till affärsutveckling eller produktutveckling. De huvudsakliga arbetsuppgifterna Antal svar Ge stöd till företagsledningen 92 Utveckla miljöstrategisk plan, policy, program 90 Engagera de anställda 83 Ge strategisk rådgivning till företagsledningen 73 Ha en rådgivande funktion 72 Genomföra miljöutbildning 61 Driva organisationens miljöledningssystem 60 Ta fram företagets miljöredovisning/hållbarhetsredovisning 56 Svara för miljörevision 51 Informera omvärlden 48 Implementera EMAS/ISO eller motsvarande 36 Svara för miljötillstånd 35 Arbeta med affärsutveckling 31 Arbeta med produktutveckling 15 Svåraste arbetsuppgifterna att skapa ledningsengagemang och att integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter Miljöcheferna tillfrågades om vilka som är deras svåraste arbetsuppgifter / största utmaningar inom arbetet med hållbar utveckling. Ett antal alternativ presenterades och respondenterna ombads kryssa för tre alternativ. Resultatet presenteras nedan. Största utmaningarna i hållbarhetsarbetet Antal svar Engagera ledningen 48 Integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter 42 Ändra attityder hos de anställda 40 Skapa insikt hos företagsledningen om hållbarhetsfrågans betydelse 39 Balansera hållbarhetsprofilering med kostnader 33 Bedöma olika alternativ ur hållbarhetssynpunkt 33 Kommunicera inom företaget 31 Förklara innebörden av begreppet Hållbar utveckling 30 Arbeta med de olika delarna av hållbar utveckling i organisationen 28 Bevaka ny information inom hållbarhetsområdet 19 Annat (34)

14 Av de som svarat Annat återfinns svar som att påverka kunder, att ha tillräckligt med tid, extern kommunikation, och att hitta de bästa lösningarna som ger verklig nytta. Önskvärda förändringar mer gehör i ledningsgruppen och mer tid och resurser NMCs medlemmar tillfrågades om de skulle vilja förändra något rörande rollen som miljöchef. Det som efterfrågades var framförallt mer resurser i form av tid och pengar och att ingå i eller ha en bättre dialog med ledningsgruppen samt att få ett starkare aktivt stöd och visat intresse från ledningen. Det finns också en önskan att miljöfrågorna ska hanteras mer långsiktigt. Svaren är ungefär i linje med tidigare enkäter. Några andra exempel på svar från årets enkät presenteras är: Ha bättre faktaunderlag för att belägga sina förslag med kostnadskalkyler En starkare integrering av strategi/övergripade mål och konkreta handlingsplaner på alla nivåer i företaget Arbetet upplevs ge resultat År 2008 upplevde 93% av de som svarat på enkäten att deras arbete leder till faktiska miljöförbättringar, vilket är en ökning från 2006 (88 %). Men samtidigt upplever 6 att deras arbete leder till att vi närmar oss en hållbar utveckling, vilket är en minskning från 2006 (81%). Upplevelse av att arbetet leder till miljöförbättringar Upplevelse av att arbetet leder till att vi närmar oss hållbar utveckling Ja Nej Ja Nej 8% (34)

15 De svarande är i huvudsak nöjda med sin arbetssituation Glädjande nog håller den positiva trenden i sig med den höga andelen nöjda med sin arbetssituation och 2004 var 8 av de svarande mycket nöjda eller i huvudsak tillfreds med sin arbetssituation. Detta kan jämföras med år 2002 då endast 6 ansåg samma sak var hela 9 mycket nöjda eller i huvudsak tillfreds med sin arbetssituation. Andelen som känner hopplöshet inför sin arbetssituation minskade från 11% 2006 till 8% Av dem som har svarat inget av ovanstående finner man till exempel svar som att det är roligt och intressant men svårt att hinna med Välbefinnande i arbetet 3 Jag är mycket nöjd med min arbetssituation 6 Jag känner mig i huvudsak tillfreds med min arbetssituation 8% Jag känner ofta hopplöshet inför min arbetssituation Inget av ovanstående Vad som påverkar och kommer att förändra miljöchefens framtida roll På frågan om vad medlemmarna tror kommer påverka miljöchefens roll i framtiden trodde många på en ökad betydelse varefter miljöfrågorna får en mer integrerad roll i företagens strategier. 15 (34)

16 Några av svaren: Antal svar Ökad roll vid integrering av miljö med strategifrågor (10) Klimatfrågan (5) Mer fokus på hållbar utveckling (4) Ökade marknadskrav (5) Bredden hos hållbarhetsbegreppet gör att miljöchefens roll tonas ner (3) Arbetet blir mer gränsöverskridande med ökad globalisering (3) Ny lagstiftning (4) Det mediala trycket kommer ge miljöchefen mer tyngd (3) Minskad betydelse då fokus på ekonomi istället (3) Ökat intresse från allmänheten (3) Miljöfrågans integrering i övriga verksamhetsområden Miljöledningssystem lyfter miljöfrågan inom företaget Miljöfrågan anses av en knapp majoritet av de svarande (5) alltid eller ofta påverka företagets formuleringar av sina affärsstrategier. Hållbarhetsfrågan har även den tagit sig in i företagens strategiarbeten och anses av 31% av de svarande alltid eller ofta vara en faktor vid formuleringen av företagets strategier. Miljö- och hållbarhetsfrågans påverkan på affärsstrategier % 39% 1 8% % 23% Miljöfrågans påverkan 51% 18% 13% Hållbarhetsfrågans påverkan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 16 (34)

17 I företag med miljöledningssystem är motsvarande siffror 56% respektive 3 och i de utan miljöledningssystem 38% respektive 2. En slutsats är att miljöledningssystemet lyfter miljöfrågan och till viss del, men inte lika mycket, även hållbarhetsfrågan. 17 (34)

18 Företag med miljöledningssystem - påverkan på affärsstrategier Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 6% 13% 1 17% 2 31% 3 51% Företag utan miljöledningssystem - påverkan på affärsstrategier Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 8% 21% 21% 21% 17% I 56 % respektive 31 % av företagen påverkar miljö- respektive hållbarhetsfunktionen alltid eller ofta marknadsförings- och försäljningsarbetet. 18 (34)

19 Miljö- och hållbarhetsfrågans påverkan på marknadsförings-/försäljningsarbetet % 3 1 9% % 23% Miljöfrågans påverkan 47% 17% 1 Hållbarhetsfrågans påverkan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid I företag med miljöledningssystem är andelarna högre för både miljöfunktionen (63% mot 3) och för hållbarhetsfunktionen (3 mot 17%). Företag med miljöledningssystem - påverkan på marknadsförings-/försäljningsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej 8% 1 Aldrig 6% Ibland 28% 4 Ofta 18% 38% Alltid 17% (34)

20 Företag utan miljöledningssystem - påverkan på marknadsförings-/försäljningsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig 21% Ibland 58% 63% Ofta 13% 17% Alltid 17% I inköpsarbetet påverkar både miljö- och hållbarhetsfrågan mer än i marknadsföringsoch försäljningsarbetet. Miljöfrågan påverkar inköpsarbetet alltid eller ofta enligt 63%, medan hållbarhetsfunktionen påverkar alltid eller ofta enligt 3 av de svarande. Miljö- och hållbarhetsfrågans påverkan på inköpsarbetet % 3 11% % 2 Miljöfrågans påverkan Hållbarhetsfrågans påverkan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 20 (34)

21 Skillnaderna mellan företag med och utan miljöledningssystem är mindre när det gäller inköpsarbete än i marknadsföringsarbetet. Företag med miljöledningssystem - påverkan på inköpsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 1% 7% 13% 16% 19% Företag utan miljöledningssystem - påverkan på inköpsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 8% 21% 21% 2 33% 38% (34)

22 Miljöutbildning Majoriteten av medlemsföretagen har genomfört utbildning 8 av de svarande år 2008 säger att grundläggande miljöutbildning har genomförts på deras företag för en fjärdedel av personalen eller fler. Hela 53% har utbildat mer än tre fjärdedelar av sin personal Andel av personalen som genomgått grundläggande utbildning 76% Miljöutbildning 7% 7% 3% 3% Utbildning i hållbar utveckling 2 7% 53% 1 Ingen utbildning 0-25 % Drivkrafterna bakom företagens miljöarbete För att undersöka drivkrafterna bakom företagens miljö- och hållbarhetsarbete formulerades frågan: Vad får ditt företag att driva miljö- och hållbarhetsåtgärder? Olika faktorers påverkan bedömdes enligt skalan 1-4, där 1 är obetydlig och 4 mycket hög. Ledningssystem, policies, lagstiftning och kundtryck de viktigaste påtryckningsmedlen Återigen är gällande lagstiftning (medelbetyg 3,1), företagets policy och ledningssystem (3,11) och trycket från kunder (3,08) med i toppen men har detta år fått konkurrens av varumärkesbyggnad som en av de starkaste drivkrafterna bakom företagens miljö- och hållbarhetsarbete. Även i år hamnar ideella organisationer (2,0) och och leverantörers önskemål på jumboplats (2,01). 22 (34)

23 Drivkrafter bakom miljö- och hållbarhetsarbete Företagets policy och ledningssystem Lagstiftning Kundtryck Varumärkesbyggnad Ägare VD personligen Debatt i massmedia Medarbetare Globala initiativ Undvika nya miljöskandaler Konkurrenters initiativ Bad-will pga. miljöhändelse Leverantörers önskemål Ideella organisationer 3,11 3,1 3,08 2,99 2,93 2,84 2,83 2,76 2,48 2,37 2,33 2,19 2, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Vad eller vem anses driva arbetet framåt? Politiker behövs i arbetet med miljö- och hållbar utveckling! För att undersöka olika aktörers betydelse för miljö- och hållbarhetsarbete formulerades frågan: Vilken betydelse anser du att följande aktörer har för att driva miljö- och hållbarhetsarbetet framåt? Betydelsen bedömdes enligt skalan 1-4, där 1 är obetydlig och 4 mycket hög. Medlemmarna fick sedan välja tre aktörer som de skulle vilja se agera mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. Politiker, massmedia och allmänheten var de som i denna enkät ansågs vara de aktörer som har störst betydelse för att miljö- och hållbarhetsarbetet ska drivas framåt. Man vill också att politiker liksom näringslivsorganisationer agerar mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. Fackförbunden anses ha liten betydelse för att driva miljöarbetet framåt och man önskar inte heller i någon högre utsträckning se dem agera mer kraftfullt. Dessa svar är ganska väl överensstämmande med 2006 års enkät rankades dock massmedia som allra mest betydelsefulla och näringslivsorganisationer som den fjärde mest viktiga. 23 (34)

24 Drivande aktörer inom miljö- och hållbar utveckling Politiker Massmedia Allmänheten Ideella organisationer Näringslivsorganisationer Skolor/universitet/högskol Forskarsamhället Fackförbunden 1,98 3,05 2,85 2,83 2,82 2,82 3,47 3, Önskade aktörer att agera mer kraftfullt inom miljö- och hållbar utveckling Politiker Näringslivsorganisationer Allmänheten Forskarsamhället Skolor/universitet/högskol Massmedia Fackförbunden Ideella organisationer Annat 1% 3% 9% 9% 13% % Miljöchefens syn på miljömärkning Få företag med miljö- och hållbarhetsmärkning För att undersöka medlemmarnas syn på miljö- och hållbarhetsmärkningar ombads de svarande värdera olika märkningars trovärdighet och nytta enligt en skala 1-10, där 1 är lägst och 10 är högst. De tillfrågades också om deras respektive organisationer idag erbjuder miljömärkta varor eller tjänster. 24 (34)

25 Hälften av de svarande anger att deras företag inte erbjuder några miljö- och /eller hållbarhetsmärkta produkter. 38% svarade att de gör det, och 11% att de planerar att införa märkningar. Av de som erbjuder miljömärkta produkter är KRAV, Svanen och Bra Miljöval och de vanligaste och likaså de märkningar vars trovärdighet och nytta värderas bland de högsta. Anmärkningsvärt är att Demeter har gått från att vara sist i listan med ett medelbetyg på 1,8 år 2006 till att leda listan 2008 med medelbetyget 3,62 i trovärdighet och nytta. Miljömärkning av företagets produkter KRAV Svanen Bra Miljöval FSC EU:s Energimärkning TCO-märkning Demeter Fair Trade EU-blomman Annan märkning 7% 9% 13% 1 17% Miljömärkningens trovärdighet och nytta Demeter KRAV Svanen Bra Miljöval Fair Trade FSC EU:s Energimärkning TCO-märkning EU-blomman 2,53 3,4 3,28 3,25 3,13 3,11 3 2,84 3,62 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, (34)

26 Miljöledningssystem Hög andel företag har miljöledningssystem 69% av respondenterna uppger att företaget har infört miljöledningssystem för hela eller delar av företaget. I enkäten separeras de företag som har certifierade system från de företag som har certifierbara system, det vill säga system som uppfyller kraven i ISO14001/EMAS men av olika anledningar inte är certifierade. Det är endast 1 av företagen som inte planerar att införa något miljöledningssystem överhuvudtaget. Införande av ledningssystem Infört certifierat miljöledningssystem 69% Infört certifierbart miljöledningssystem 1 Nej, men införande pågår 3% Nej, men införande planeras 3% Nej, och införande planeras ej En överlägsen majoritet väljer att arbeta enligt ISO 14001, oavsett om man valt att certifiera sitt system eller ej. Fördelning ledningssystem för företag med certifierade system 6% 1% ISO Fördelning ledningssystem för företag med certifierbart system 3% ISO Både ISO och EMAS Både ISO och EMAS 93% EMAS 97% EMAS 26 (34)

27 I 8 av organisationerna med miljöledningssystem har detta integrerats med andra styrsystem, vilket är på samma nivå som 2006 och I 5 av företagen har miljöledningssystemet integrerats med kvalitetssystemet. I 1 av företagen sker integrering med andra system, till exempel säkerhetssystem, spårbarhetssystem och verksamhetsstyrningssystem. Företag med integrerade ledningssystem Ja, med kvalitet 5 Ja, med arbetsmiljö 19% Ja, med annat 1 Nej 18% Effekter av miljöledningssystem Affärerna och miljön påverkas positivt Miljöcheferna tillfrågades om hur införandet av miljöledningssystem har påverkat olika faktorer i verksamheten. Påverkan på kundrelationerna är precis som de senaste fyra åren det som har påverkats minst då man jämför antal svarande som angett att det har positiv eller mycket positiv påverkan. Uppmärksamhet i media och förutsättningen för nyrekrytering av personal har påverkats minst enligt de som svarat på enkäten. 27 (34)

28 7 6 5 Införande av miljöledningssystemets påverkan på kundrelationerna % % 2 2 Mycket positivt Ganska positivt % 8% 1% 3% 1% Oförändrade Negativt Ingen åsikt 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat organisationens miljöpåverkan? 4 0,21 0,18 3 Minskat 1 mycket Införande av miljöledningssystemets påverkan på miljöpåverkan ,64 0, % 51% 2 0,09 0,11 21% 0,06 0,05 0,08 18% 0,02 1 Minskat något Oförändrat 9% 11% 6% Ökat 7% Ingen åsikt 8% Minskat mycket Minskat något Oförändrat Ökat Ingen åsikt 28 (34)

29 Införande av miljöledningssystemets påverkan på konkurrensfördelar % 1 9% 6% 1% Ökade Något ökade Oförändrade Minskade Ingen åsikt Införande av miljöledningssystemets påverkan på personalen trivsel och stämningen i organisationen % 4 39% % Mycket mer positivt Något mer positivt 1% Oförändrad Mer negativ 1 8% Ingen åsikt 29 (34)

30 Införande av miljöledningssystemets påverkan uppmärksamheten i media % 6 56% 3 19% 19% 7% 9% 1 6% 6% 1% Ökad Något ökad Oförändrad Minskad Ingen åsikt Införande av miljöledningssystemets påverkan på förutsättningen för nyrekrytering av personal % 8% 2 19% 17% 63% 58% 6 11% 1 2 Ökad Något ökad Oförändrad Minskad Ingen åsikt 30 (34)

31 Hur sprids informationen om NMC? Personliga kontakter sprider information om NMC Informationen om NMC sprids framförallt från mun till mun. 6 av de svarande har hört talas om NMC genom någon annan person, till exempel en kollega inom eller utanför organisationen. Informationsspridningen via Internet ligger kvar på måttliga 6%. Under rubriken Annat finns främst de som inte kommer ihåg varifrån de fick informationen, att de har blivit anmälda av sin arbetsgivare eller företrädare eller erhållit information på mässa. Spridningsvägar av information om NMC Kollega på egna företaget/organisationen Person på annat företag/organisation Tidning/tidskrift/nyhetsbrev Personlig kontakt Internet Seminarium/konferens/utbildning Universitet/högskola Annat 21% % 17% 9% 8% 11% 6% 6% 6% 1 1% 6% 13% 13% 27% 3 37% Lägre nyttjande av NMCs hemsida 7 av de svarande besöker sidan någon gång per månad eller oftare. Trots denna relativt höga besöksfrekvens ser man att trenden går mot en minskad användning av NMCs hemsida hela 28% av de svarande använder aldrig hemsidan. Nyttjande av NMCs hemsida Varje dag % 6 1 9% 9% 28% 2 Varje veckanågon gång i månaden Sällan eller aldrig 31 (34)

32 I enkäten fick de svarande gradera sina åsikter om NMCs hemsida. 46% av de svarande anser att hemsidan är mycket bra eller bra, detta är en sänkning från 59% ställer sig neutrala till frågan. Medlemmarna fick också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på hemsidan. Synpunkterna var: Avsätt pengar och gör om sidan nu Går att utvecklas att bli interaktivt Skulle kunna fräschas upp, ser inte så trevlig/modern ut Omdömen om NMCs hemsida % 43% 5 33% % 6% 7% 3% 3% 1% Mycket bra Bra Neutral Dålig Mycket dålig Ej besökt Goda exempel-hemsidan Av de svarande anser endast 2 att de har haft nytta av hemsidan Goda exempel på miljöarbete i näringslivet (www.godaexempel.nu). De allmänna kommentarerna handlar nästan samtliga om att hemsidan är okänd. Har haft nytta av hemsidan "Goda exempel" 2 Nej Ja 78% 32 (34)

33 Medlemmarnas åsikter om verksamheten inom NMC För att undersöka medlemmarnas åsikter angående verksamheten inom NMC formulerades ett antal frågor där de svarande fick gradera sitt övergripande intryck av verksamheten inom NMC samt av de olika aktiviteterna. Svaren bedömdes enligt skalan 1-5, där 1 är mycket dåligt och 5 mycket bra. Fortsatt höga betyg för verksamheten De svarande har ett gott övergripande intryck av verksamheten inom NMC, och medelvärdet för NMCs verksamheter ligger på 4,1, (4,2 år 2006). Samtliga aktiviteter får bra betyg, framförallt Rundabordsmöten och informella medlemsmöten. 7 läser referaten, 3 läser dem varje vecka eller någon gång per månad. Omdömen om NMC:s verksamhet ,4 4,2 4 4,1 4,2 4,2 4 4,0 4 4,1 4 3,9 4,5 4,3 4,1 3,7 3,8 3,7 33 (34)

34 Nätverkandet och bredden på arrangemang uppskattas Många av de svarande betonar framförallt att NMC är ett värdefullt nätverk där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och diskutera med andra företag, få inspiration och nya idéer. Detta har varit de vanligaste positiva kommentarerna de senaste fem åren. Vidare värdesätter man i hög grad det stora utbudet av aktiviteter, samt den öppna och informella stämning som råder i föreningen. Många nämner även NMCs administration. Nedan finns några positiva omdömen med antal svarande inom parentes. Kontaktnät och erfarenhetsutbyte (14) Stort utbud med hög kvalitet (9) Välfungerande kansli och administration (8) Bra och öppen atmosfär (3) Ökar engagemang och driver på (2) Fortsatt efterfrågan på regionala aktiviteter NMC har samarbeten med aktörer i södra och västra Sverige för att på ett mer effektivt sätt kunna sprida föreningens aktiviteter. Fortfarande efterfrågas dock främst en större geografisk spridning av NMCs aktiviteter då medlemmarna ombeds berätta vad de anser kan förbättras i föreningen. Övriga önskemål är ha fler möten om den finansiella sektorn, energifrågor samt fler studiebesök och fler interaktiva möten. Önskat ökade aktiviteter av typen: Inget, nuvarande utbud är välbalanserat Frukostmöten Seminarier Studiebesök Rundabordsmöten Informella medlemsmöten Internationella aktiviteter Studieresor Miljöimpuls! 1 19% % 21% 11% 16% 19% 9% 1 16% 8% 1 21% 1 13% 11% 11% 1 13% % Många nöjda med nuvarande utbud Fler seminarier, informella medlemsmöten och frukostmöten har gått om studiebesök som de mest önskvärda förändringarna inom föreningen. 3 av de svarande är nöjda med dagens utbud av aktiviteter. På frågan om vad som skulle få dem att gå på fler av NMS:s aktiviteter var ett vanligt svar mer tid. Annat som önskades var fler hel- och halvdagar för att det ska kunna bli mer värt för de som behöver resa långt att komma. Även en önskan om mer praktiska och konkreta ämnen framfördes. 34 (34)

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad

Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Miljöaktuellts kommunrankning: Visualisering av resultat för Malmö stad repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 1.1 Inledning 2 1.2 Metodbeskrivning 4 2 Malmö

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Coop Konsum fortsatt i topp

Coop Konsum fortsatt i topp Coop Konsum fortsatt i topp flera förändringar bland de tio bästa För tredje året i rad rankas Coop Konsum högst i Miljö Ekos Imagebarometer vår årliga mätning av vilka företag som har bäst respektive

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Offentlig upphandling som drivkraft för ökad mångfald i arbetslivet

Offentlig upphandling som drivkraft för ökad mångfald i arbetslivet Offentlig upphandling som drivkraft för ökad mångfald i arbetslivet Bakgrund Under 2009 och 2010 har projektet Openmindness verkat i Umeåregionen och med ESF som finansiär. Syftet med insatserna har varit

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer MEC 54 MiLprogrammet för erfarna chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR ERFARNA CHEFER Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för olika

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Nästan hälften vill dela på ledarskapet

Nästan hälften vill dela på ledarskapet Fyra av tio chefer delar i någon mån på ledarskapet, eller har någon gång gjort det. Och de som har delat på chefskapet är positiva! Det visar den enkät som LOOP gjort bland några av våra läsande chefer.

Läs mer

Affärsplan 2012 Ulrica Storset

Affärsplan 2012 Ulrica Storset januari12 Affärsplan 2012 Ulrica Storset SAMMANFATTNING Den stora utmaningen för NEA är att under 2012 öka antalet medlemmar. Detta ska ske genom att leverera medlemsnytta genom att sprida information

Läs mer

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking För sjätte året i rad rankar tidningen Miljöaktuellt samtliga Sveriges kommuner ur ett miljöoch hållbarhetsperspektiv. Syftet är att ta tempen på det

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Image, NKI och leveranser... Image och NKI Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström INLEDNING Trivector Information AB har under november

Läs mer