Miljöchefen NMC-enkäten 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöchefen NMC-enkäten 2008"

Transkript

1 Miljöchefen NMC-enkäten 2008

2 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT NMCS MEDLEMMAR 4 MILJÖCHEFENS BAKGRUND 7 MILJÖCHEFENS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MILJÖFRÅGANS INTEGRERING I ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN 16 MILJÖUTBILDNING 22 DRIVKRAFTERNA BAKOM FÖRETAGENS MILJÖARBETE 22 VAD ELLER VEM ANSES DRIVA ARBETET FRAMÅT? 23 MILJÖCHEFENS SYN PÅ MILJÖMÄRKNING 24 MILJÖLEDNINGSSYSTEM 26 EFFEKTER AV MILJÖLEDNINGSSYSTEM 27 HUR SPRIDS INFORMATIONEN OM NMC? 31 MEDLEMMARNAS ÅSIKTER OM VERKSAMHETEN INOM NMC 33 2 (34)

3 Miljöchefen - NMC-enkät 2008 Vartannat år genomför Näringslivets Miljöchefer (NMC) en enkätundersökning om miljöchefen (bakgrund, arbetsuppgifter, roll, arbetets utveckling, lön etc.) var det för tionde gången. 43% av NMCs medlemmar, 120 personer, svarade på enkäten. De bredare slutsatserna från enkäten är: -Hållbarhetsarbetet är fortfarande i en tydlig utvecklingsfas och ligger efter miljöarbetet -Affärsutveckling och produktutveckling är endast till en liten del av medlemmarnas arbetsuppgifter -Miljöchefens roll tros komma att öka i betydelse då miljö- och hållbarhetsfrågorna integreras mer i företagets affär och strategi Enkätresultaten finns också att läsa på NMCs hemsida (www.nmc.a.se). De allmänna kapitlen finns tillgängliga för allmänheten på den externa delen av hemsidan, medan resultaten i lönedelen finns på de lösenordsskyddade medlemssidorna. Om du undrar över något, hör av dig till NMCs kansli. Trevlig läsning! 3 (34)

4 NMCs medlemmar Medlemmar från olika branscher NMC hade vid undersökningstillfället för enkäten 276 medlemmar. Mer än 8 av medlemmarna har varit medlemmar i 4 år eller längre. Medlemmarnas inträdesår 1 1 8% 6% 8% 6% 9% 1 1 9% 1 7% 6% 6% 3% 9% De svarande representerar till stor del svenskt näringsliv (7), men också stat, kommun och landsting (19%), konsulter (), organisationer och föreningar (3%) samt 3% i annan verksamhet, däribland infrastrukturprojekt och institut. Verksamhetstyp 3% 3% 19% 7 Näringsliv Stat, kommun, landsting Konsult Organisation, förening Annat 4 (34)

5 Föreningen har medlemmar från ett brett spektrum av branscher. Under rubriken Övrigt finns bland annat statliga verk, grafisk verksamhet och medicinteknik. Branschfördelning 1% 13% 18% 3% 3% 1 9% 7% 7% Bygg, fastigheter Verkstad, metall, elektronik Transport Kemi, läkemedel Handel Energi Livsmedel IT, Telecom Avfall, återvinning Skog, trävaror, papper Tekniska konsulter, arkitekter Utbildning, organisationsutveckling Finans, försäkring Turism Övriga tjänster Övriga Majoriteten miljöchefer på små till medelstora företag Nedan visas storleksfördelningen för NMCs medlemsföretag. Som tidigare är det en balans mellan de som arbetar i stora företag (>500 anställda) och de som arbetar i små och medelstora. Antal anställda % 39% 3 23% % 19% 21% 16% 18% 18% 1 1% < > (34)

6 Majoriteten är miljöchefer på koncern- eller företagsnivå Mer än tre fjärdedelar av de svarande har chefsbefattningar på koncern- eller företagsnivå. 1 arbetar som samordnare för en del av ett företag, dotterbolag eller affärsområde. Respondenternas befattning Chef/samordnare på koncernnivå Chef/samordnare för ett företag Samordnare för en del av ett företag/ett Biträdande chef/assistent Samordnare för en Miljöinspektör Tekniskt ansvarig, utvecklingschef VD, företagsledare Konsult Annat 3% 1% 11% 36% 4 Fortsatt spridd åldersfördelning men jämn könsfördelning Av de svarande miljöcheferna var 5 kvinnor och 48% män, relativt jämt alltså mellan könen. År 2006 var fördelningen 5 kvinnor och 5 män. Åldersfördelning >60 år 9% år år 13% 13% år 18% år år år 9% <30 år (34)

7 Miljöchefens bakgrund Akademisk examen och mångårig miljöerfarenhet 8 av de svarande har någon form av akademisk examen (inkluderat de licencierade och/eller doktorerade) medan 18% har avslutat sina studier med en gymnasieutbildning. 3% har annan utbildning i någon form, till exempel KY-utbildning eller intern utbildning. De vanligaste akademiska examina är civilingenjör eller examen inom naturvetenskap. Högsta avslutade utbildningsnivå 7% 3% 18% Akademisk examen Gymnasienivå Licentierat/doktorerat Annan utbildning 73% Akademisk examen 8% Civilingenjör 4 49% Examen inom naturvetenskap Examen inom humanior/samhällsvetenskap Civilekonom 7 (34)

8 83% av respondenterna har arbetat med miljö- och/eller hållbarhetsfrågor i mer än 5 år vilket är 9 %-enheter högre än Erfarenhet av miljö- och/eller hållbarhetsfrågor % % 29% % 8% 8% 3% 1% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år Även om många av de svarande arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor under en lång tid, har de haft befattningen miljöchef en kortare tid. Erfarenhet som miljöchef eller motsvarande % 2 18% 19% 19% 11% 1 11% 13% 7% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år 8 (34)

9 Hållbar utveckling en betydande del av arbetet Frågorna som rör hållbar utveckling har i de flesta organisationer landat på miljöchefens bord. 91%, motsvarande 109 personer, anser att frågor rörande hållbar utveckling utgör en betydande del av deras arbete, och 6 säger sig till en betydande del ha arbetat med hållbarhetsfrågor i över tre år. 2 Hur länge har hållbar utveckling varit en betydande del av ditt arbete? 2 18% % 1 9% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år Arbetar ej med hållbar utveckling I endast en fjärdedel av de svarande finns ledningsbeslut taget att man ska arbeta med hållbar utveckling och bara i en tiondel av företagen är konkreta åtgärder genomförda. Hur långt har ditt företag kommit i arbetet rörande det bredare begreppet hållbar utveckling? Ledningsbeslut taget 2 Ansvar och befogenheter definierade Handlingsprogram framtaget 8% Konkreta åtgärder genomförda 11% Hållbarhetsresultaten integrerade i årsredovisningen 1 Hållbarhetsredovisning publicerad 17% Övrigt (34)

10 Miljöchefens arbetsuppgifter Stor spridning i omfattning av miljöchefsuppdraget En majoritet av de svarande (7) ägnar 7 av en heltidstjänst eller mer åt frågor som rör miljö och/eller hållbar utveckling. Det är mer än 2006, då den siffran var 58%. Nästan hälften av de svarande har frågor som rör miljö och hållbar utveckling som sin enda arbetsuppgift. 5 4 Andel av heltidstjänst som ägnas åt miljöoch/eller hållbar utvecklingsfrågor 47% % 11% 23% Mer tid för miljöchefen att vara miljöchef Andelen miljöchefer som har ytterligare ansvarsområden, främst kvalitet och arbetsmiljö var 53%, betydligt lägre än 2006 då 78% av de svarande inte enbart arbetade med miljö och hållbar utveckling. Av de som angav att de hade ytterligare arbetsområden var fördelningen enligt nedan. Ytterligare ansvarsområden Risk och säkerhet Hälsa 9% Tekniska frågor 11% Information/kommunikation 13% Kvalitetsfrågor Arbetsmiljöfrågor Forskning och utveckling Personalfrågor (HR) 19% 2 21% (34)

11 Miljöchefens roll Miljöchefer har god kontakt med företagsledningen Andelen av de svarande som ingår i ledningsgruppen, har legat stabilt sedan 2004 på 22-23%. De som rapporterar till annan person, gör det företrädelsevis till chefer på andra nivåer som kvalitetschef eller teknisk chef. 3% av de svarande rapporterar till miljöchefen. Position i företaget Ingår i företagsledningen/ledningsgruppen 23% 2 23% Rapporterar direkt till ledningen/vd 46% 47% 46% Rapporterar till produktionschefen 3% 3% Rapporterar till annan, nämligen 28% 27% 27% I diagrammet nedan visas förhållandet mellan position i företaget jämfört med antal anställda Position i företaget jämfört med antal anställda % 6% 6% 4 29% % 3 56% 3 9% 48% < >5000 Rapporterar direkt till ledningen/vd Rapporterar till produktionschefen Rapporterar till annan Ingår i företagsledningen/lednings gruppen 11 (34)

12 Stort stöd från VD för miljöfrågor och hållbar utveckling 6 av de svarande upplever att de har ett mycket stort eller stort stöd från företagets VD gällande miljöfrågor och frågor gällande hållbar utveckling Stöd från VD 29% 1 Mycket stort Stort Medelstort Litet Mycket litet 7% 1% Knapp majoritet har tillräckliga resurser för miljöarbetet Andelen som har tillräckliga resurser för miljöarbetet har ökat från 47% (2004) till 51% (2006) och 53% (2008). Tillräckliga ekonomiska resurser? 7% 41% 53% Ja Nej Ingen av ovanstående 12 (34)

13 Miljöchefen - stöd, strateg och pådrivare Miljöcheferna tillfrågades om vad de ansåg vara deras huvudsakliga arbetsuppgift. Den största skillnaden från 2006 var att Driva organisationens miljöledningssystem halkade ner från andra plats till sjunde. Ge stöd till företagsledningen är dock fortfarande av de allra vanligaste arbetsuppgifterna de svarande hade. Noterbart är att arbetsuppgifterna alltjämt sällan kopplas till affärsutveckling eller produktutveckling. De huvudsakliga arbetsuppgifterna Antal svar Ge stöd till företagsledningen 92 Utveckla miljöstrategisk plan, policy, program 90 Engagera de anställda 83 Ge strategisk rådgivning till företagsledningen 73 Ha en rådgivande funktion 72 Genomföra miljöutbildning 61 Driva organisationens miljöledningssystem 60 Ta fram företagets miljöredovisning/hållbarhetsredovisning 56 Svara för miljörevision 51 Informera omvärlden 48 Implementera EMAS/ISO eller motsvarande 36 Svara för miljötillstånd 35 Arbeta med affärsutveckling 31 Arbeta med produktutveckling 15 Svåraste arbetsuppgifterna att skapa ledningsengagemang och att integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter Miljöcheferna tillfrågades om vilka som är deras svåraste arbetsuppgifter / största utmaningar inom arbetet med hållbar utveckling. Ett antal alternativ presenterades och respondenterna ombads kryssa för tre alternativ. Resultatet presenteras nedan. Största utmaningarna i hållbarhetsarbetet Antal svar Engagera ledningen 48 Integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter 42 Ändra attityder hos de anställda 40 Skapa insikt hos företagsledningen om hållbarhetsfrågans betydelse 39 Balansera hållbarhetsprofilering med kostnader 33 Bedöma olika alternativ ur hållbarhetssynpunkt 33 Kommunicera inom företaget 31 Förklara innebörden av begreppet Hållbar utveckling 30 Arbeta med de olika delarna av hållbar utveckling i organisationen 28 Bevaka ny information inom hållbarhetsområdet 19 Annat (34)

14 Av de som svarat Annat återfinns svar som att påverka kunder, att ha tillräckligt med tid, extern kommunikation, och att hitta de bästa lösningarna som ger verklig nytta. Önskvärda förändringar mer gehör i ledningsgruppen och mer tid och resurser NMCs medlemmar tillfrågades om de skulle vilja förändra något rörande rollen som miljöchef. Det som efterfrågades var framförallt mer resurser i form av tid och pengar och att ingå i eller ha en bättre dialog med ledningsgruppen samt att få ett starkare aktivt stöd och visat intresse från ledningen. Det finns också en önskan att miljöfrågorna ska hanteras mer långsiktigt. Svaren är ungefär i linje med tidigare enkäter. Några andra exempel på svar från årets enkät presenteras är: Ha bättre faktaunderlag för att belägga sina förslag med kostnadskalkyler En starkare integrering av strategi/övergripade mål och konkreta handlingsplaner på alla nivåer i företaget Arbetet upplevs ge resultat År 2008 upplevde 93% av de som svarat på enkäten att deras arbete leder till faktiska miljöförbättringar, vilket är en ökning från 2006 (88 %). Men samtidigt upplever 6 att deras arbete leder till att vi närmar oss en hållbar utveckling, vilket är en minskning från 2006 (81%). Upplevelse av att arbetet leder till miljöförbättringar Upplevelse av att arbetet leder till att vi närmar oss hållbar utveckling Ja Nej Ja Nej 8% (34)

15 De svarande är i huvudsak nöjda med sin arbetssituation Glädjande nog håller den positiva trenden i sig med den höga andelen nöjda med sin arbetssituation och 2004 var 8 av de svarande mycket nöjda eller i huvudsak tillfreds med sin arbetssituation. Detta kan jämföras med år 2002 då endast 6 ansåg samma sak var hela 9 mycket nöjda eller i huvudsak tillfreds med sin arbetssituation. Andelen som känner hopplöshet inför sin arbetssituation minskade från 11% 2006 till 8% Av dem som har svarat inget av ovanstående finner man till exempel svar som att det är roligt och intressant men svårt att hinna med Välbefinnande i arbetet 3 Jag är mycket nöjd med min arbetssituation 6 Jag känner mig i huvudsak tillfreds med min arbetssituation 8% Jag känner ofta hopplöshet inför min arbetssituation Inget av ovanstående Vad som påverkar och kommer att förändra miljöchefens framtida roll På frågan om vad medlemmarna tror kommer påverka miljöchefens roll i framtiden trodde många på en ökad betydelse varefter miljöfrågorna får en mer integrerad roll i företagens strategier. 15 (34)

16 Några av svaren: Antal svar Ökad roll vid integrering av miljö med strategifrågor (10) Klimatfrågan (5) Mer fokus på hållbar utveckling (4) Ökade marknadskrav (5) Bredden hos hållbarhetsbegreppet gör att miljöchefens roll tonas ner (3) Arbetet blir mer gränsöverskridande med ökad globalisering (3) Ny lagstiftning (4) Det mediala trycket kommer ge miljöchefen mer tyngd (3) Minskad betydelse då fokus på ekonomi istället (3) Ökat intresse från allmänheten (3) Miljöfrågans integrering i övriga verksamhetsområden Miljöledningssystem lyfter miljöfrågan inom företaget Miljöfrågan anses av en knapp majoritet av de svarande (5) alltid eller ofta påverka företagets formuleringar av sina affärsstrategier. Hållbarhetsfrågan har även den tagit sig in i företagens strategiarbeten och anses av 31% av de svarande alltid eller ofta vara en faktor vid formuleringen av företagets strategier. Miljö- och hållbarhetsfrågans påverkan på affärsstrategier % 39% 1 8% % 23% Miljöfrågans påverkan 51% 18% 13% Hållbarhetsfrågans påverkan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 16 (34)

17 I företag med miljöledningssystem är motsvarande siffror 56% respektive 3 och i de utan miljöledningssystem 38% respektive 2. En slutsats är att miljöledningssystemet lyfter miljöfrågan och till viss del, men inte lika mycket, även hållbarhetsfrågan. 17 (34)

18 Företag med miljöledningssystem - påverkan på affärsstrategier Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 6% 13% 1 17% 2 31% 3 51% Företag utan miljöledningssystem - påverkan på affärsstrategier Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 8% 21% 21% 21% 17% I 56 % respektive 31 % av företagen påverkar miljö- respektive hållbarhetsfunktionen alltid eller ofta marknadsförings- och försäljningsarbetet. 18 (34)

19 Miljö- och hållbarhetsfrågans påverkan på marknadsförings-/försäljningsarbetet % 3 1 9% % 23% Miljöfrågans påverkan 47% 17% 1 Hållbarhetsfrågans påverkan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid I företag med miljöledningssystem är andelarna högre för både miljöfunktionen (63% mot 3) och för hållbarhetsfunktionen (3 mot 17%). Företag med miljöledningssystem - påverkan på marknadsförings-/försäljningsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej 8% 1 Aldrig 6% Ibland 28% 4 Ofta 18% 38% Alltid 17% (34)

20 Företag utan miljöledningssystem - påverkan på marknadsförings-/försäljningsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig 21% Ibland 58% 63% Ofta 13% 17% Alltid 17% I inköpsarbetet påverkar både miljö- och hållbarhetsfrågan mer än i marknadsföringsoch försäljningsarbetet. Miljöfrågan påverkar inköpsarbetet alltid eller ofta enligt 63%, medan hållbarhetsfunktionen påverkar alltid eller ofta enligt 3 av de svarande. Miljö- och hållbarhetsfrågans påverkan på inköpsarbetet % 3 11% % 2 Miljöfrågans påverkan Hållbarhetsfrågans påverkan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 20 (34)

21 Skillnaderna mellan företag med och utan miljöledningssystem är mindre när det gäller inköpsarbete än i marknadsföringsarbetet. Företag med miljöledningssystem - påverkan på inköpsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 1% 7% 13% 16% 19% Företag utan miljöledningssystem - påverkan på inköpsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 8% 21% 21% 2 33% 38% (34)

22 Miljöutbildning Majoriteten av medlemsföretagen har genomfört utbildning 8 av de svarande år 2008 säger att grundläggande miljöutbildning har genomförts på deras företag för en fjärdedel av personalen eller fler. Hela 53% har utbildat mer än tre fjärdedelar av sin personal Andel av personalen som genomgått grundläggande utbildning 76% Miljöutbildning 7% 7% 3% 3% Utbildning i hållbar utveckling 2 7% 53% 1 Ingen utbildning 0-25 % Drivkrafterna bakom företagens miljöarbete För att undersöka drivkrafterna bakom företagens miljö- och hållbarhetsarbete formulerades frågan: Vad får ditt företag att driva miljö- och hållbarhetsåtgärder? Olika faktorers påverkan bedömdes enligt skalan 1-4, där 1 är obetydlig och 4 mycket hög. Ledningssystem, policies, lagstiftning och kundtryck de viktigaste påtryckningsmedlen Återigen är gällande lagstiftning (medelbetyg 3,1), företagets policy och ledningssystem (3,11) och trycket från kunder (3,08) med i toppen men har detta år fått konkurrens av varumärkesbyggnad som en av de starkaste drivkrafterna bakom företagens miljö- och hållbarhetsarbete. Även i år hamnar ideella organisationer (2,0) och och leverantörers önskemål på jumboplats (2,01). 22 (34)

23 Drivkrafter bakom miljö- och hållbarhetsarbete Företagets policy och ledningssystem Lagstiftning Kundtryck Varumärkesbyggnad Ägare VD personligen Debatt i massmedia Medarbetare Globala initiativ Undvika nya miljöskandaler Konkurrenters initiativ Bad-will pga. miljöhändelse Leverantörers önskemål Ideella organisationer 3,11 3,1 3,08 2,99 2,93 2,84 2,83 2,76 2,48 2,37 2,33 2,19 2, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Vad eller vem anses driva arbetet framåt? Politiker behövs i arbetet med miljö- och hållbar utveckling! För att undersöka olika aktörers betydelse för miljö- och hållbarhetsarbete formulerades frågan: Vilken betydelse anser du att följande aktörer har för att driva miljö- och hållbarhetsarbetet framåt? Betydelsen bedömdes enligt skalan 1-4, där 1 är obetydlig och 4 mycket hög. Medlemmarna fick sedan välja tre aktörer som de skulle vilja se agera mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. Politiker, massmedia och allmänheten var de som i denna enkät ansågs vara de aktörer som har störst betydelse för att miljö- och hållbarhetsarbetet ska drivas framåt. Man vill också att politiker liksom näringslivsorganisationer agerar mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. Fackförbunden anses ha liten betydelse för att driva miljöarbetet framåt och man önskar inte heller i någon högre utsträckning se dem agera mer kraftfullt. Dessa svar är ganska väl överensstämmande med 2006 års enkät rankades dock massmedia som allra mest betydelsefulla och näringslivsorganisationer som den fjärde mest viktiga. 23 (34)

24 Drivande aktörer inom miljö- och hållbar utveckling Politiker Massmedia Allmänheten Ideella organisationer Näringslivsorganisationer Skolor/universitet/högskol Forskarsamhället Fackförbunden 1,98 3,05 2,85 2,83 2,82 2,82 3,47 3, Önskade aktörer att agera mer kraftfullt inom miljö- och hållbar utveckling Politiker Näringslivsorganisationer Allmänheten Forskarsamhället Skolor/universitet/högskol Massmedia Fackförbunden Ideella organisationer Annat 1% 3% 9% 9% 13% % Miljöchefens syn på miljömärkning Få företag med miljö- och hållbarhetsmärkning För att undersöka medlemmarnas syn på miljö- och hållbarhetsmärkningar ombads de svarande värdera olika märkningars trovärdighet och nytta enligt en skala 1-10, där 1 är lägst och 10 är högst. De tillfrågades också om deras respektive organisationer idag erbjuder miljömärkta varor eller tjänster. 24 (34)

25 Hälften av de svarande anger att deras företag inte erbjuder några miljö- och /eller hållbarhetsmärkta produkter. 38% svarade att de gör det, och 11% att de planerar att införa märkningar. Av de som erbjuder miljömärkta produkter är KRAV, Svanen och Bra Miljöval och de vanligaste och likaså de märkningar vars trovärdighet och nytta värderas bland de högsta. Anmärkningsvärt är att Demeter har gått från att vara sist i listan med ett medelbetyg på 1,8 år 2006 till att leda listan 2008 med medelbetyget 3,62 i trovärdighet och nytta. Miljömärkning av företagets produkter KRAV Svanen Bra Miljöval FSC EU:s Energimärkning TCO-märkning Demeter Fair Trade EU-blomman Annan märkning 7% 9% 13% 1 17% Miljömärkningens trovärdighet och nytta Demeter KRAV Svanen Bra Miljöval Fair Trade FSC EU:s Energimärkning TCO-märkning EU-blomman 2,53 3,4 3,28 3,25 3,13 3,11 3 2,84 3,62 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, (34)

26 Miljöledningssystem Hög andel företag har miljöledningssystem 69% av respondenterna uppger att företaget har infört miljöledningssystem för hela eller delar av företaget. I enkäten separeras de företag som har certifierade system från de företag som har certifierbara system, det vill säga system som uppfyller kraven i ISO14001/EMAS men av olika anledningar inte är certifierade. Det är endast 1 av företagen som inte planerar att införa något miljöledningssystem överhuvudtaget. Införande av ledningssystem Infört certifierat miljöledningssystem 69% Infört certifierbart miljöledningssystem 1 Nej, men införande pågår 3% Nej, men införande planeras 3% Nej, och införande planeras ej En överlägsen majoritet väljer att arbeta enligt ISO 14001, oavsett om man valt att certifiera sitt system eller ej. Fördelning ledningssystem för företag med certifierade system 6% 1% ISO Fördelning ledningssystem för företag med certifierbart system 3% ISO Både ISO och EMAS Både ISO och EMAS 93% EMAS 97% EMAS 26 (34)

27 I 8 av organisationerna med miljöledningssystem har detta integrerats med andra styrsystem, vilket är på samma nivå som 2006 och I 5 av företagen har miljöledningssystemet integrerats med kvalitetssystemet. I 1 av företagen sker integrering med andra system, till exempel säkerhetssystem, spårbarhetssystem och verksamhetsstyrningssystem. Företag med integrerade ledningssystem Ja, med kvalitet 5 Ja, med arbetsmiljö 19% Ja, med annat 1 Nej 18% Effekter av miljöledningssystem Affärerna och miljön påverkas positivt Miljöcheferna tillfrågades om hur införandet av miljöledningssystem har påverkat olika faktorer i verksamheten. Påverkan på kundrelationerna är precis som de senaste fyra åren det som har påverkats minst då man jämför antal svarande som angett att det har positiv eller mycket positiv påverkan. Uppmärksamhet i media och förutsättningen för nyrekrytering av personal har påverkats minst enligt de som svarat på enkäten. 27 (34)

28 7 6 5 Införande av miljöledningssystemets påverkan på kundrelationerna % % 2 2 Mycket positivt Ganska positivt % 8% 1% 3% 1% Oförändrade Negativt Ingen åsikt 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat organisationens miljöpåverkan? 4 0,21 0,18 3 Minskat 1 mycket Införande av miljöledningssystemets påverkan på miljöpåverkan ,64 0, % 51% 2 0,09 0,11 21% 0,06 0,05 0,08 18% 0,02 1 Minskat något Oförändrat 9% 11% 6% Ökat 7% Ingen åsikt 8% Minskat mycket Minskat något Oförändrat Ökat Ingen åsikt 28 (34)

29 Införande av miljöledningssystemets påverkan på konkurrensfördelar % 1 9% 6% 1% Ökade Något ökade Oförändrade Minskade Ingen åsikt Införande av miljöledningssystemets påverkan på personalen trivsel och stämningen i organisationen % 4 39% % Mycket mer positivt Något mer positivt 1% Oförändrad Mer negativ 1 8% Ingen åsikt 29 (34)

30 Införande av miljöledningssystemets påverkan uppmärksamheten i media % 6 56% 3 19% 19% 7% 9% 1 6% 6% 1% Ökad Något ökad Oförändrad Minskad Ingen åsikt Införande av miljöledningssystemets påverkan på förutsättningen för nyrekrytering av personal % 8% 2 19% 17% 63% 58% 6 11% 1 2 Ökad Något ökad Oförändrad Minskad Ingen åsikt 30 (34)

31 Hur sprids informationen om NMC? Personliga kontakter sprider information om NMC Informationen om NMC sprids framförallt från mun till mun. 6 av de svarande har hört talas om NMC genom någon annan person, till exempel en kollega inom eller utanför organisationen. Informationsspridningen via Internet ligger kvar på måttliga 6%. Under rubriken Annat finns främst de som inte kommer ihåg varifrån de fick informationen, att de har blivit anmälda av sin arbetsgivare eller företrädare eller erhållit information på mässa. Spridningsvägar av information om NMC Kollega på egna företaget/organisationen Person på annat företag/organisation Tidning/tidskrift/nyhetsbrev Personlig kontakt Internet Seminarium/konferens/utbildning Universitet/högskola Annat 21% % 17% 9% 8% 11% 6% 6% 6% 1 1% 6% 13% 13% 27% 3 37% Lägre nyttjande av NMCs hemsida 7 av de svarande besöker sidan någon gång per månad eller oftare. Trots denna relativt höga besöksfrekvens ser man att trenden går mot en minskad användning av NMCs hemsida hela 28% av de svarande använder aldrig hemsidan. Nyttjande av NMCs hemsida Varje dag % 6 1 9% 9% 28% 2 Varje veckanågon gång i månaden Sällan eller aldrig 31 (34)

32 I enkäten fick de svarande gradera sina åsikter om NMCs hemsida. 46% av de svarande anser att hemsidan är mycket bra eller bra, detta är en sänkning från 59% ställer sig neutrala till frågan. Medlemmarna fick också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på hemsidan. Synpunkterna var: Avsätt pengar och gör om sidan nu Går att utvecklas att bli interaktivt Skulle kunna fräschas upp, ser inte så trevlig/modern ut Omdömen om NMCs hemsida % 43% 5 33% % 6% 7% 3% 3% 1% Mycket bra Bra Neutral Dålig Mycket dålig Ej besökt Goda exempel-hemsidan Av de svarande anser endast 2 att de har haft nytta av hemsidan Goda exempel på miljöarbete i näringslivet (www.godaexempel.nu). De allmänna kommentarerna handlar nästan samtliga om att hemsidan är okänd. Har haft nytta av hemsidan "Goda exempel" 2 Nej Ja 78% 32 (34)

33 Medlemmarnas åsikter om verksamheten inom NMC För att undersöka medlemmarnas åsikter angående verksamheten inom NMC formulerades ett antal frågor där de svarande fick gradera sitt övergripande intryck av verksamheten inom NMC samt av de olika aktiviteterna. Svaren bedömdes enligt skalan 1-5, där 1 är mycket dåligt och 5 mycket bra. Fortsatt höga betyg för verksamheten De svarande har ett gott övergripande intryck av verksamheten inom NMC, och medelvärdet för NMCs verksamheter ligger på 4,1, (4,2 år 2006). Samtliga aktiviteter får bra betyg, framförallt Rundabordsmöten och informella medlemsmöten. 7 läser referaten, 3 läser dem varje vecka eller någon gång per månad. Omdömen om NMC:s verksamhet ,4 4,2 4 4,1 4,2 4,2 4 4,0 4 4,1 4 3,9 4,5 4,3 4,1 3,7 3,8 3,7 33 (34)

34 Nätverkandet och bredden på arrangemang uppskattas Många av de svarande betonar framförallt att NMC är ett värdefullt nätverk där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och diskutera med andra företag, få inspiration och nya idéer. Detta har varit de vanligaste positiva kommentarerna de senaste fem åren. Vidare värdesätter man i hög grad det stora utbudet av aktiviteter, samt den öppna och informella stämning som råder i föreningen. Många nämner även NMCs administration. Nedan finns några positiva omdömen med antal svarande inom parentes. Kontaktnät och erfarenhetsutbyte (14) Stort utbud med hög kvalitet (9) Välfungerande kansli och administration (8) Bra och öppen atmosfär (3) Ökar engagemang och driver på (2) Fortsatt efterfrågan på regionala aktiviteter NMC har samarbeten med aktörer i södra och västra Sverige för att på ett mer effektivt sätt kunna sprida föreningens aktiviteter. Fortfarande efterfrågas dock främst en större geografisk spridning av NMCs aktiviteter då medlemmarna ombeds berätta vad de anser kan förbättras i föreningen. Övriga önskemål är ha fler möten om den finansiella sektorn, energifrågor samt fler studiebesök och fler interaktiva möten. Önskat ökade aktiviteter av typen: Inget, nuvarande utbud är välbalanserat Frukostmöten Seminarier Studiebesök Rundabordsmöten Informella medlemsmöten Internationella aktiviteter Studieresor Miljöimpuls! 1 19% % 21% 11% 16% 19% 9% 1 16% 8% 1 21% 1 13% 11% 11% 1 13% % Många nöjda med nuvarande utbud Fler seminarier, informella medlemsmöten och frukostmöten har gått om studiebesök som de mest önskvärda förändringarna inom föreningen. 3 av de svarande är nöjda med dagens utbud av aktiviteter. På frågan om vad som skulle få dem att gå på fler av NMS:s aktiviteter var ett vanligt svar mer tid. Annat som önskades var fler hel- och halvdagar för att det ska kunna bli mer värt för de som behöver resa långt att komma. Även en önskan om mer praktiska och konkreta ämnen framfördes. 34 (34)

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten

Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten Nulägesanalys - företagares syn på genomförda och kommande regionala insatser inom landsbygdsprogrammet i Västerbotten April 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Bakgrundsfrågor 4 3. Beskrivning

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap

Insikter. Netigates. Medarbetarrapport2014. Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Insikter? Netigates?? Medarbetarrapport2014? Svenska medarbetare efterfrågar utvecklande ledarskap Inledning Min chef ger mig sällan positiv feedback för mina arbetsinsatser och Besticken i våra gemensamma

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer,

årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, årsstämma, valberedning, hållbarhet, miljö, röstning, miljö, korruption, styrelse, mänskliga rättigheter, leverantörer, jämställdhet Sammanställning av årsstämmorna 2013 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer