Miljöchefen NMC-enkäten 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöchefen NMC-enkäten 2008"

Transkript

1 Miljöchefen NMC-enkäten 2008

2 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT NMCS MEDLEMMAR 4 MILJÖCHEFENS BAKGRUND 7 MILJÖCHEFENS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MILJÖFRÅGANS INTEGRERING I ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN 16 MILJÖUTBILDNING 22 DRIVKRAFTERNA BAKOM FÖRETAGENS MILJÖARBETE 22 VAD ELLER VEM ANSES DRIVA ARBETET FRAMÅT? 23 MILJÖCHEFENS SYN PÅ MILJÖMÄRKNING 24 MILJÖLEDNINGSSYSTEM 26 EFFEKTER AV MILJÖLEDNINGSSYSTEM 27 HUR SPRIDS INFORMATIONEN OM NMC? 31 MEDLEMMARNAS ÅSIKTER OM VERKSAMHETEN INOM NMC 33 2 (34)

3 Miljöchefen - NMC-enkät 2008 Vartannat år genomför Näringslivets Miljöchefer (NMC) en enkätundersökning om miljöchefen (bakgrund, arbetsuppgifter, roll, arbetets utveckling, lön etc.) var det för tionde gången. 43% av NMCs medlemmar, 120 personer, svarade på enkäten. De bredare slutsatserna från enkäten är: -Hållbarhetsarbetet är fortfarande i en tydlig utvecklingsfas och ligger efter miljöarbetet -Affärsutveckling och produktutveckling är endast till en liten del av medlemmarnas arbetsuppgifter -Miljöchefens roll tros komma att öka i betydelse då miljö- och hållbarhetsfrågorna integreras mer i företagets affär och strategi Enkätresultaten finns också att läsa på NMCs hemsida (www.nmc.a.se). De allmänna kapitlen finns tillgängliga för allmänheten på den externa delen av hemsidan, medan resultaten i lönedelen finns på de lösenordsskyddade medlemssidorna. Om du undrar över något, hör av dig till NMCs kansli. Trevlig läsning! 3 (34)

4 NMCs medlemmar Medlemmar från olika branscher NMC hade vid undersökningstillfället för enkäten 276 medlemmar. Mer än 8 av medlemmarna har varit medlemmar i 4 år eller längre. Medlemmarnas inträdesår 1 1 8% 6% 8% 6% 9% 1 1 9% 1 7% 6% 6% 3% 9% De svarande representerar till stor del svenskt näringsliv (7), men också stat, kommun och landsting (19%), konsulter (), organisationer och föreningar (3%) samt 3% i annan verksamhet, däribland infrastrukturprojekt och institut. Verksamhetstyp 3% 3% 19% 7 Näringsliv Stat, kommun, landsting Konsult Organisation, förening Annat 4 (34)

5 Föreningen har medlemmar från ett brett spektrum av branscher. Under rubriken Övrigt finns bland annat statliga verk, grafisk verksamhet och medicinteknik. Branschfördelning 1% 13% 18% 3% 3% 1 9% 7% 7% Bygg, fastigheter Verkstad, metall, elektronik Transport Kemi, läkemedel Handel Energi Livsmedel IT, Telecom Avfall, återvinning Skog, trävaror, papper Tekniska konsulter, arkitekter Utbildning, organisationsutveckling Finans, försäkring Turism Övriga tjänster Övriga Majoriteten miljöchefer på små till medelstora företag Nedan visas storleksfördelningen för NMCs medlemsföretag. Som tidigare är det en balans mellan de som arbetar i stora företag (>500 anställda) och de som arbetar i små och medelstora. Antal anställda % 39% 3 23% % 19% 21% 16% 18% 18% 1 1% < > (34)

6 Majoriteten är miljöchefer på koncern- eller företagsnivå Mer än tre fjärdedelar av de svarande har chefsbefattningar på koncern- eller företagsnivå. 1 arbetar som samordnare för en del av ett företag, dotterbolag eller affärsområde. Respondenternas befattning Chef/samordnare på koncernnivå Chef/samordnare för ett företag Samordnare för en del av ett företag/ett Biträdande chef/assistent Samordnare för en Miljöinspektör Tekniskt ansvarig, utvecklingschef VD, företagsledare Konsult Annat 3% 1% 11% 36% 4 Fortsatt spridd åldersfördelning men jämn könsfördelning Av de svarande miljöcheferna var 5 kvinnor och 48% män, relativt jämt alltså mellan könen. År 2006 var fördelningen 5 kvinnor och 5 män. Åldersfördelning >60 år 9% år år 13% 13% år 18% år år år 9% <30 år (34)

7 Miljöchefens bakgrund Akademisk examen och mångårig miljöerfarenhet 8 av de svarande har någon form av akademisk examen (inkluderat de licencierade och/eller doktorerade) medan 18% har avslutat sina studier med en gymnasieutbildning. 3% har annan utbildning i någon form, till exempel KY-utbildning eller intern utbildning. De vanligaste akademiska examina är civilingenjör eller examen inom naturvetenskap. Högsta avslutade utbildningsnivå 7% 3% 18% Akademisk examen Gymnasienivå Licentierat/doktorerat Annan utbildning 73% Akademisk examen 8% Civilingenjör 4 49% Examen inom naturvetenskap Examen inom humanior/samhällsvetenskap Civilekonom 7 (34)

8 83% av respondenterna har arbetat med miljö- och/eller hållbarhetsfrågor i mer än 5 år vilket är 9 %-enheter högre än Erfarenhet av miljö- och/eller hållbarhetsfrågor % % 29% % 8% 8% 3% 1% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år Även om många av de svarande arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor under en lång tid, har de haft befattningen miljöchef en kortare tid. Erfarenhet som miljöchef eller motsvarande % 2 18% 19% 19% 11% 1 11% 13% 7% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år 8 (34)

9 Hållbar utveckling en betydande del av arbetet Frågorna som rör hållbar utveckling har i de flesta organisationer landat på miljöchefens bord. 91%, motsvarande 109 personer, anser att frågor rörande hållbar utveckling utgör en betydande del av deras arbete, och 6 säger sig till en betydande del ha arbetat med hållbarhetsfrågor i över tre år. 2 Hur länge har hållbar utveckling varit en betydande del av ditt arbete? 2 18% % 1 9% 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år >10 år Arbetar ej med hållbar utveckling I endast en fjärdedel av de svarande finns ledningsbeslut taget att man ska arbeta med hållbar utveckling och bara i en tiondel av företagen är konkreta åtgärder genomförda. Hur långt har ditt företag kommit i arbetet rörande det bredare begreppet hållbar utveckling? Ledningsbeslut taget 2 Ansvar och befogenheter definierade Handlingsprogram framtaget 8% Konkreta åtgärder genomförda 11% Hållbarhetsresultaten integrerade i årsredovisningen 1 Hållbarhetsredovisning publicerad 17% Övrigt (34)

10 Miljöchefens arbetsuppgifter Stor spridning i omfattning av miljöchefsuppdraget En majoritet av de svarande (7) ägnar 7 av en heltidstjänst eller mer åt frågor som rör miljö och/eller hållbar utveckling. Det är mer än 2006, då den siffran var 58%. Nästan hälften av de svarande har frågor som rör miljö och hållbar utveckling som sin enda arbetsuppgift. 5 4 Andel av heltidstjänst som ägnas åt miljöoch/eller hållbar utvecklingsfrågor 47% % 11% 23% Mer tid för miljöchefen att vara miljöchef Andelen miljöchefer som har ytterligare ansvarsområden, främst kvalitet och arbetsmiljö var 53%, betydligt lägre än 2006 då 78% av de svarande inte enbart arbetade med miljö och hållbar utveckling. Av de som angav att de hade ytterligare arbetsområden var fördelningen enligt nedan. Ytterligare ansvarsområden Risk och säkerhet Hälsa 9% Tekniska frågor 11% Information/kommunikation 13% Kvalitetsfrågor Arbetsmiljöfrågor Forskning och utveckling Personalfrågor (HR) 19% 2 21% (34)

11 Miljöchefens roll Miljöchefer har god kontakt med företagsledningen Andelen av de svarande som ingår i ledningsgruppen, har legat stabilt sedan 2004 på 22-23%. De som rapporterar till annan person, gör det företrädelsevis till chefer på andra nivåer som kvalitetschef eller teknisk chef. 3% av de svarande rapporterar till miljöchefen. Position i företaget Ingår i företagsledningen/ledningsgruppen 23% 2 23% Rapporterar direkt till ledningen/vd 46% 47% 46% Rapporterar till produktionschefen 3% 3% Rapporterar till annan, nämligen 28% 27% 27% I diagrammet nedan visas förhållandet mellan position i företaget jämfört med antal anställda Position i företaget jämfört med antal anställda % 6% 6% 4 29% % 3 56% 3 9% 48% < >5000 Rapporterar direkt till ledningen/vd Rapporterar till produktionschefen Rapporterar till annan Ingår i företagsledningen/lednings gruppen 11 (34)

12 Stort stöd från VD för miljöfrågor och hållbar utveckling 6 av de svarande upplever att de har ett mycket stort eller stort stöd från företagets VD gällande miljöfrågor och frågor gällande hållbar utveckling Stöd från VD 29% 1 Mycket stort Stort Medelstort Litet Mycket litet 7% 1% Knapp majoritet har tillräckliga resurser för miljöarbetet Andelen som har tillräckliga resurser för miljöarbetet har ökat från 47% (2004) till 51% (2006) och 53% (2008). Tillräckliga ekonomiska resurser? 7% 41% 53% Ja Nej Ingen av ovanstående 12 (34)

13 Miljöchefen - stöd, strateg och pådrivare Miljöcheferna tillfrågades om vad de ansåg vara deras huvudsakliga arbetsuppgift. Den största skillnaden från 2006 var att Driva organisationens miljöledningssystem halkade ner från andra plats till sjunde. Ge stöd till företagsledningen är dock fortfarande av de allra vanligaste arbetsuppgifterna de svarande hade. Noterbart är att arbetsuppgifterna alltjämt sällan kopplas till affärsutveckling eller produktutveckling. De huvudsakliga arbetsuppgifterna Antal svar Ge stöd till företagsledningen 92 Utveckla miljöstrategisk plan, policy, program 90 Engagera de anställda 83 Ge strategisk rådgivning till företagsledningen 73 Ha en rådgivande funktion 72 Genomföra miljöutbildning 61 Driva organisationens miljöledningssystem 60 Ta fram företagets miljöredovisning/hållbarhetsredovisning 56 Svara för miljörevision 51 Informera omvärlden 48 Implementera EMAS/ISO eller motsvarande 36 Svara för miljötillstånd 35 Arbeta med affärsutveckling 31 Arbeta med produktutveckling 15 Svåraste arbetsuppgifterna att skapa ledningsengagemang och att integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter Miljöcheferna tillfrågades om vilka som är deras svåraste arbetsuppgifter / största utmaningar inom arbetet med hållbar utveckling. Ett antal alternativ presenterades och respondenterna ombads kryssa för tre alternativ. Resultatet presenteras nedan. Största utmaningarna i hållbarhetsarbetet Antal svar Engagera ledningen 48 Integrera arbetet med miljö, ekonomi och sociala aspekter 42 Ändra attityder hos de anställda 40 Skapa insikt hos företagsledningen om hållbarhetsfrågans betydelse 39 Balansera hållbarhetsprofilering med kostnader 33 Bedöma olika alternativ ur hållbarhetssynpunkt 33 Kommunicera inom företaget 31 Förklara innebörden av begreppet Hållbar utveckling 30 Arbeta med de olika delarna av hållbar utveckling i organisationen 28 Bevaka ny information inom hållbarhetsområdet 19 Annat (34)

14 Av de som svarat Annat återfinns svar som att påverka kunder, att ha tillräckligt med tid, extern kommunikation, och att hitta de bästa lösningarna som ger verklig nytta. Önskvärda förändringar mer gehör i ledningsgruppen och mer tid och resurser NMCs medlemmar tillfrågades om de skulle vilja förändra något rörande rollen som miljöchef. Det som efterfrågades var framförallt mer resurser i form av tid och pengar och att ingå i eller ha en bättre dialog med ledningsgruppen samt att få ett starkare aktivt stöd och visat intresse från ledningen. Det finns också en önskan att miljöfrågorna ska hanteras mer långsiktigt. Svaren är ungefär i linje med tidigare enkäter. Några andra exempel på svar från årets enkät presenteras är: Ha bättre faktaunderlag för att belägga sina förslag med kostnadskalkyler En starkare integrering av strategi/övergripade mål och konkreta handlingsplaner på alla nivåer i företaget Arbetet upplevs ge resultat År 2008 upplevde 93% av de som svarat på enkäten att deras arbete leder till faktiska miljöförbättringar, vilket är en ökning från 2006 (88 %). Men samtidigt upplever 6 att deras arbete leder till att vi närmar oss en hållbar utveckling, vilket är en minskning från 2006 (81%). Upplevelse av att arbetet leder till miljöförbättringar Upplevelse av att arbetet leder till att vi närmar oss hållbar utveckling Ja Nej Ja Nej 8% (34)

15 De svarande är i huvudsak nöjda med sin arbetssituation Glädjande nog håller den positiva trenden i sig med den höga andelen nöjda med sin arbetssituation och 2004 var 8 av de svarande mycket nöjda eller i huvudsak tillfreds med sin arbetssituation. Detta kan jämföras med år 2002 då endast 6 ansåg samma sak var hela 9 mycket nöjda eller i huvudsak tillfreds med sin arbetssituation. Andelen som känner hopplöshet inför sin arbetssituation minskade från 11% 2006 till 8% Av dem som har svarat inget av ovanstående finner man till exempel svar som att det är roligt och intressant men svårt att hinna med Välbefinnande i arbetet 3 Jag är mycket nöjd med min arbetssituation 6 Jag känner mig i huvudsak tillfreds med min arbetssituation 8% Jag känner ofta hopplöshet inför min arbetssituation Inget av ovanstående Vad som påverkar och kommer att förändra miljöchefens framtida roll På frågan om vad medlemmarna tror kommer påverka miljöchefens roll i framtiden trodde många på en ökad betydelse varefter miljöfrågorna får en mer integrerad roll i företagens strategier. 15 (34)

16 Några av svaren: Antal svar Ökad roll vid integrering av miljö med strategifrågor (10) Klimatfrågan (5) Mer fokus på hållbar utveckling (4) Ökade marknadskrav (5) Bredden hos hållbarhetsbegreppet gör att miljöchefens roll tonas ner (3) Arbetet blir mer gränsöverskridande med ökad globalisering (3) Ny lagstiftning (4) Det mediala trycket kommer ge miljöchefen mer tyngd (3) Minskad betydelse då fokus på ekonomi istället (3) Ökat intresse från allmänheten (3) Miljöfrågans integrering i övriga verksamhetsområden Miljöledningssystem lyfter miljöfrågan inom företaget Miljöfrågan anses av en knapp majoritet av de svarande (5) alltid eller ofta påverka företagets formuleringar av sina affärsstrategier. Hållbarhetsfrågan har även den tagit sig in i företagens strategiarbeten och anses av 31% av de svarande alltid eller ofta vara en faktor vid formuleringen av företagets strategier. Miljö- och hållbarhetsfrågans påverkan på affärsstrategier % 39% 1 8% % 23% Miljöfrågans påverkan 51% 18% 13% Hållbarhetsfrågans påverkan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 16 (34)

17 I företag med miljöledningssystem är motsvarande siffror 56% respektive 3 och i de utan miljöledningssystem 38% respektive 2. En slutsats är att miljöledningssystemet lyfter miljöfrågan och till viss del, men inte lika mycket, även hållbarhetsfrågan. 17 (34)

18 Företag med miljöledningssystem - påverkan på affärsstrategier Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 6% 13% 1 17% 2 31% 3 51% Företag utan miljöledningssystem - påverkan på affärsstrategier Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 8% 21% 21% 21% 17% I 56 % respektive 31 % av företagen påverkar miljö- respektive hållbarhetsfunktionen alltid eller ofta marknadsförings- och försäljningsarbetet. 18 (34)

19 Miljö- och hållbarhetsfrågans påverkan på marknadsförings-/försäljningsarbetet % 3 1 9% % 23% Miljöfrågans påverkan 47% 17% 1 Hållbarhetsfrågans påverkan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid I företag med miljöledningssystem är andelarna högre för både miljöfunktionen (63% mot 3) och för hållbarhetsfunktionen (3 mot 17%). Företag med miljöledningssystem - påverkan på marknadsförings-/försäljningsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej 8% 1 Aldrig 6% Ibland 28% 4 Ofta 18% 38% Alltid 17% (34)

20 Företag utan miljöledningssystem - påverkan på marknadsförings-/försäljningsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig 21% Ibland 58% 63% Ofta 13% 17% Alltid 17% I inköpsarbetet påverkar både miljö- och hållbarhetsfrågan mer än i marknadsföringsoch försäljningsarbetet. Miljöfrågan påverkar inköpsarbetet alltid eller ofta enligt 63%, medan hållbarhetsfunktionen påverkar alltid eller ofta enligt 3 av de svarande. Miljö- och hållbarhetsfrågans påverkan på inköpsarbetet % 3 11% % 2 Miljöfrågans påverkan Hållbarhetsfrågans påverkan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 20 (34)

21 Skillnaderna mellan företag med och utan miljöledningssystem är mindre när det gäller inköpsarbete än i marknadsföringsarbetet. Företag med miljöledningssystem - påverkan på inköpsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 1% 7% 13% 16% 19% Företag utan miljöledningssystem - påverkan på inköpsarbetet Hållbarhetsfrågan Miljöfrågan Ej relevant eller vet ej Aldrig Ibland Ofta Alltid 8% 21% 21% 2 33% 38% (34)

22 Miljöutbildning Majoriteten av medlemsföretagen har genomfört utbildning 8 av de svarande år 2008 säger att grundläggande miljöutbildning har genomförts på deras företag för en fjärdedel av personalen eller fler. Hela 53% har utbildat mer än tre fjärdedelar av sin personal Andel av personalen som genomgått grundläggande utbildning 76% Miljöutbildning 7% 7% 3% 3% Utbildning i hållbar utveckling 2 7% 53% 1 Ingen utbildning 0-25 % Drivkrafterna bakom företagens miljöarbete För att undersöka drivkrafterna bakom företagens miljö- och hållbarhetsarbete formulerades frågan: Vad får ditt företag att driva miljö- och hållbarhetsåtgärder? Olika faktorers påverkan bedömdes enligt skalan 1-4, där 1 är obetydlig och 4 mycket hög. Ledningssystem, policies, lagstiftning och kundtryck de viktigaste påtryckningsmedlen Återigen är gällande lagstiftning (medelbetyg 3,1), företagets policy och ledningssystem (3,11) och trycket från kunder (3,08) med i toppen men har detta år fått konkurrens av varumärkesbyggnad som en av de starkaste drivkrafterna bakom företagens miljö- och hållbarhetsarbete. Även i år hamnar ideella organisationer (2,0) och och leverantörers önskemål på jumboplats (2,01). 22 (34)

23 Drivkrafter bakom miljö- och hållbarhetsarbete Företagets policy och ledningssystem Lagstiftning Kundtryck Varumärkesbyggnad Ägare VD personligen Debatt i massmedia Medarbetare Globala initiativ Undvika nya miljöskandaler Konkurrenters initiativ Bad-will pga. miljöhändelse Leverantörers önskemål Ideella organisationer 3,11 3,1 3,08 2,99 2,93 2,84 2,83 2,76 2,48 2,37 2,33 2,19 2, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Vad eller vem anses driva arbetet framåt? Politiker behövs i arbetet med miljö- och hållbar utveckling! För att undersöka olika aktörers betydelse för miljö- och hållbarhetsarbete formulerades frågan: Vilken betydelse anser du att följande aktörer har för att driva miljö- och hållbarhetsarbetet framåt? Betydelsen bedömdes enligt skalan 1-4, där 1 är obetydlig och 4 mycket hög. Medlemmarna fick sedan välja tre aktörer som de skulle vilja se agera mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. Politiker, massmedia och allmänheten var de som i denna enkät ansågs vara de aktörer som har störst betydelse för att miljö- och hållbarhetsarbetet ska drivas framåt. Man vill också att politiker liksom näringslivsorganisationer agerar mer kraftfullt på miljö- och hållbarhetsområdet. Fackförbunden anses ha liten betydelse för att driva miljöarbetet framåt och man önskar inte heller i någon högre utsträckning se dem agera mer kraftfullt. Dessa svar är ganska väl överensstämmande med 2006 års enkät rankades dock massmedia som allra mest betydelsefulla och näringslivsorganisationer som den fjärde mest viktiga. 23 (34)

24 Drivande aktörer inom miljö- och hållbar utveckling Politiker Massmedia Allmänheten Ideella organisationer Näringslivsorganisationer Skolor/universitet/högskol Forskarsamhället Fackförbunden 1,98 3,05 2,85 2,83 2,82 2,82 3,47 3, Önskade aktörer att agera mer kraftfullt inom miljö- och hållbar utveckling Politiker Näringslivsorganisationer Allmänheten Forskarsamhället Skolor/universitet/högskol Massmedia Fackförbunden Ideella organisationer Annat 1% 3% 9% 9% 13% % Miljöchefens syn på miljömärkning Få företag med miljö- och hållbarhetsmärkning För att undersöka medlemmarnas syn på miljö- och hållbarhetsmärkningar ombads de svarande värdera olika märkningars trovärdighet och nytta enligt en skala 1-10, där 1 är lägst och 10 är högst. De tillfrågades också om deras respektive organisationer idag erbjuder miljömärkta varor eller tjänster. 24 (34)

25 Hälften av de svarande anger att deras företag inte erbjuder några miljö- och /eller hållbarhetsmärkta produkter. 38% svarade att de gör det, och 11% att de planerar att införa märkningar. Av de som erbjuder miljömärkta produkter är KRAV, Svanen och Bra Miljöval och de vanligaste och likaså de märkningar vars trovärdighet och nytta värderas bland de högsta. Anmärkningsvärt är att Demeter har gått från att vara sist i listan med ett medelbetyg på 1,8 år 2006 till att leda listan 2008 med medelbetyget 3,62 i trovärdighet och nytta. Miljömärkning av företagets produkter KRAV Svanen Bra Miljöval FSC EU:s Energimärkning TCO-märkning Demeter Fair Trade EU-blomman Annan märkning 7% 9% 13% 1 17% Miljömärkningens trovärdighet och nytta Demeter KRAV Svanen Bra Miljöval Fair Trade FSC EU:s Energimärkning TCO-märkning EU-blomman 2,53 3,4 3,28 3,25 3,13 3,11 3 2,84 3,62 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, (34)

26 Miljöledningssystem Hög andel företag har miljöledningssystem 69% av respondenterna uppger att företaget har infört miljöledningssystem för hela eller delar av företaget. I enkäten separeras de företag som har certifierade system från de företag som har certifierbara system, det vill säga system som uppfyller kraven i ISO14001/EMAS men av olika anledningar inte är certifierade. Det är endast 1 av företagen som inte planerar att införa något miljöledningssystem överhuvudtaget. Införande av ledningssystem Infört certifierat miljöledningssystem 69% Infört certifierbart miljöledningssystem 1 Nej, men införande pågår 3% Nej, men införande planeras 3% Nej, och införande planeras ej En överlägsen majoritet väljer att arbeta enligt ISO 14001, oavsett om man valt att certifiera sitt system eller ej. Fördelning ledningssystem för företag med certifierade system 6% 1% ISO Fördelning ledningssystem för företag med certifierbart system 3% ISO Både ISO och EMAS Både ISO och EMAS 93% EMAS 97% EMAS 26 (34)

27 I 8 av organisationerna med miljöledningssystem har detta integrerats med andra styrsystem, vilket är på samma nivå som 2006 och I 5 av företagen har miljöledningssystemet integrerats med kvalitetssystemet. I 1 av företagen sker integrering med andra system, till exempel säkerhetssystem, spårbarhetssystem och verksamhetsstyrningssystem. Företag med integrerade ledningssystem Ja, med kvalitet 5 Ja, med arbetsmiljö 19% Ja, med annat 1 Nej 18% Effekter av miljöledningssystem Affärerna och miljön påverkas positivt Miljöcheferna tillfrågades om hur införandet av miljöledningssystem har påverkat olika faktorer i verksamheten. Påverkan på kundrelationerna är precis som de senaste fyra åren det som har påverkats minst då man jämför antal svarande som angett att det har positiv eller mycket positiv påverkan. Uppmärksamhet i media och förutsättningen för nyrekrytering av personal har påverkats minst enligt de som svarat på enkäten. 27 (34)

28 7 6 5 Införande av miljöledningssystemets påverkan på kundrelationerna % % 2 2 Mycket positivt Ganska positivt % 8% 1% 3% 1% Oförändrade Negativt Ingen åsikt 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat organisationens miljöpåverkan? 4 0,21 0,18 3 Minskat 1 mycket Införande av miljöledningssystemets påverkan på miljöpåverkan ,64 0, % 51% 2 0,09 0,11 21% 0,06 0,05 0,08 18% 0,02 1 Minskat något Oförändrat 9% 11% 6% Ökat 7% Ingen åsikt 8% Minskat mycket Minskat något Oförändrat Ökat Ingen åsikt 28 (34)

29 Införande av miljöledningssystemets påverkan på konkurrensfördelar % 1 9% 6% 1% Ökade Något ökade Oförändrade Minskade Ingen åsikt Införande av miljöledningssystemets påverkan på personalen trivsel och stämningen i organisationen % 4 39% % Mycket mer positivt Något mer positivt 1% Oförändrad Mer negativ 1 8% Ingen åsikt 29 (34)

30 Införande av miljöledningssystemets påverkan uppmärksamheten i media % 6 56% 3 19% 19% 7% 9% 1 6% 6% 1% Ökad Något ökad Oförändrad Minskad Ingen åsikt Införande av miljöledningssystemets påverkan på förutsättningen för nyrekrytering av personal % 8% 2 19% 17% 63% 58% 6 11% 1 2 Ökad Något ökad Oförändrad Minskad Ingen åsikt 30 (34)

31 Hur sprids informationen om NMC? Personliga kontakter sprider information om NMC Informationen om NMC sprids framförallt från mun till mun. 6 av de svarande har hört talas om NMC genom någon annan person, till exempel en kollega inom eller utanför organisationen. Informationsspridningen via Internet ligger kvar på måttliga 6%. Under rubriken Annat finns främst de som inte kommer ihåg varifrån de fick informationen, att de har blivit anmälda av sin arbetsgivare eller företrädare eller erhållit information på mässa. Spridningsvägar av information om NMC Kollega på egna företaget/organisationen Person på annat företag/organisation Tidning/tidskrift/nyhetsbrev Personlig kontakt Internet Seminarium/konferens/utbildning Universitet/högskola Annat 21% % 17% 9% 8% 11% 6% 6% 6% 1 1% 6% 13% 13% 27% 3 37% Lägre nyttjande av NMCs hemsida 7 av de svarande besöker sidan någon gång per månad eller oftare. Trots denna relativt höga besöksfrekvens ser man att trenden går mot en minskad användning av NMCs hemsida hela 28% av de svarande använder aldrig hemsidan. Nyttjande av NMCs hemsida Varje dag % 6 1 9% 9% 28% 2 Varje veckanågon gång i månaden Sällan eller aldrig 31 (34)

32 I enkäten fick de svarande gradera sina åsikter om NMCs hemsida. 46% av de svarande anser att hemsidan är mycket bra eller bra, detta är en sänkning från 59% ställer sig neutrala till frågan. Medlemmarna fick också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på hemsidan. Synpunkterna var: Avsätt pengar och gör om sidan nu Går att utvecklas att bli interaktivt Skulle kunna fräschas upp, ser inte så trevlig/modern ut Omdömen om NMCs hemsida % 43% 5 33% % 6% 7% 3% 3% 1% Mycket bra Bra Neutral Dålig Mycket dålig Ej besökt Goda exempel-hemsidan Av de svarande anser endast 2 att de har haft nytta av hemsidan Goda exempel på miljöarbete i näringslivet (www.godaexempel.nu). De allmänna kommentarerna handlar nästan samtliga om att hemsidan är okänd. Har haft nytta av hemsidan "Goda exempel" 2 Nej Ja 78% 32 (34)

33 Medlemmarnas åsikter om verksamheten inom NMC För att undersöka medlemmarnas åsikter angående verksamheten inom NMC formulerades ett antal frågor där de svarande fick gradera sitt övergripande intryck av verksamheten inom NMC samt av de olika aktiviteterna. Svaren bedömdes enligt skalan 1-5, där 1 är mycket dåligt och 5 mycket bra. Fortsatt höga betyg för verksamheten De svarande har ett gott övergripande intryck av verksamheten inom NMC, och medelvärdet för NMCs verksamheter ligger på 4,1, (4,2 år 2006). Samtliga aktiviteter får bra betyg, framförallt Rundabordsmöten och informella medlemsmöten. 7 läser referaten, 3 läser dem varje vecka eller någon gång per månad. Omdömen om NMC:s verksamhet ,4 4,2 4 4,1 4,2 4,2 4 4,0 4 4,1 4 3,9 4,5 4,3 4,1 3,7 3,8 3,7 33 (34)

34 Nätverkandet och bredden på arrangemang uppskattas Många av de svarande betonar framförallt att NMC är ett värdefullt nätverk där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och diskutera med andra företag, få inspiration och nya idéer. Detta har varit de vanligaste positiva kommentarerna de senaste fem åren. Vidare värdesätter man i hög grad det stora utbudet av aktiviteter, samt den öppna och informella stämning som råder i föreningen. Många nämner även NMCs administration. Nedan finns några positiva omdömen med antal svarande inom parentes. Kontaktnät och erfarenhetsutbyte (14) Stort utbud med hög kvalitet (9) Välfungerande kansli och administration (8) Bra och öppen atmosfär (3) Ökar engagemang och driver på (2) Fortsatt efterfrågan på regionala aktiviteter NMC har samarbeten med aktörer i södra och västra Sverige för att på ett mer effektivt sätt kunna sprida föreningens aktiviteter. Fortfarande efterfrågas dock främst en större geografisk spridning av NMCs aktiviteter då medlemmarna ombeds berätta vad de anser kan förbättras i föreningen. Övriga önskemål är ha fler möten om den finansiella sektorn, energifrågor samt fler studiebesök och fler interaktiva möten. Önskat ökade aktiviteter av typen: Inget, nuvarande utbud är välbalanserat Frukostmöten Seminarier Studiebesök Rundabordsmöten Informella medlemsmöten Internationella aktiviteter Studieresor Miljöimpuls! 1 19% % 21% 11% 16% 19% 9% 1 16% 8% 1 21% 1 13% 11% 11% 1 13% % Många nöjda med nuvarande utbud Fler seminarier, informella medlemsmöten och frukostmöten har gått om studiebesök som de mest önskvärda förändringarna inom föreningen. 3 av de svarande är nöjda med dagens utbud av aktiviteter. På frågan om vad som skulle få dem att gå på fler av NMS:s aktiviteter var ett vanligt svar mer tid. Annat som önskades var fler hel- och halvdagar för att det ska kunna bli mer värt för de som behöver resa långt att komma. Även en önskan om mer praktiska och konkreta ämnen framfördes. 34 (34)

Miljöchefen NMC-enkäten 2010

Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2010 3 NMCS MEDLEMMAR 2010 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 7 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 8 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MEDLEMMARNAS UPPLEVELSE AV SIN ARBETSSITUATION

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2012

Miljöchefen NMC-enkäten 2012 Miljöchefen NMC-enkäten 2012 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2012 3 NMC:S MEDLEMMAR 2012 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 8 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 15 MEDLEMMARNAS ARBETSSITUATION 17

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål

Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål Näringslivets miljöarbete och Sveriges miljömål En undersökning av synen på miljöarbetet och Sveriges miljömål hos branscher och företag Torbjörn Brorson Vad kan jag då säga som inte redan blivit sagt?

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen Bra kan bli bättre - om skolan och företagen MARS 2011 Bra kan bli bättre om skolan och företagen Bra kan bli bättre om skolan och företagen 1 Sammanfattning Ett bra samarbete mellan näringsliv och skola

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR

RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR RAPPORT: SÅ TYCKER SVERIGES HR-CHEFER OM MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR Resultat från QuestBack Swedens undersökning om HR-ansvarigas erfarenheter och åsikter om Medarbetarundersökningar, som genomfördes hösten

Läs mer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten med

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

WWF - Företagsundersökning 14/06/27.

WWF - Företagsundersökning 14/06/27. WWF - Företagsundersökning 14/06/27 Syfte & metod Syfte & metod WWF har undersökt Sveriges företag med över 200 anställda, och deras syn på miljöfrågor för att lyfta dessa frågor under Almedalsveckan i

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer

POLICY FÖR SAMARBETEN MED FÖRENINGAR, FÖRETAG OCH ANDRA ORGANISATIONER. Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer Policy Samarbeten med föreningar, företag och andra organisationer 1 Innehåll Samarbeten med föreningar och andra organisationer 4 Samverkan med myndigheter och annan offentlig verksamhet 4 Samarbeten

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag

Småföretagen drar sitt strå till stacken. miljöarbete i småföretag Småföretagen drar sitt strå till stacken miljöarbete i småföretag januari 2008 Miljöarbete i småföretag Sammanfattning Trots allt mer fokus på miljöfrågor är kunskapen om hur den absolut största gruppen

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion ISO 14001 Ledningssystem för miljö en introduktion Innehåll 3 Vad är ett miljöledningssystem? 3 Kraftfullt verktyg som skapar förtroende 4 Miljöledning skapar affärsnytta 5 Miljöledning skapar ordning

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2016 års löner för Compliance Officers i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2016 års löner för Compliance Officers i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 216 års löner för Compliance Officers i Sverige 2 Inledning HR Commitment har i samarbete med Compliance Forum tagit fram en lönestatistik för Sveriges Compliance

Läs mer

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser

Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas kompetenser Rustade för yrkeslivet? Företagens syn på skolans arbete och de ungas er En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop Augusti 2011 Förord En skola i världsklass

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet I vår ges nya, unika möjligheter att få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert företag. Studenterna besitter

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009

Örebro kommun. Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Örebro kommun Rapport: Kartläggning av företagens informationsbehov 2009 Markör Marknad & Kommunikation AB December 2009 Bakgrund Örebro kommuns näringslivskontor ger fyra gånger per år ut tidningen Goodwill.

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning

Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Medlemspanelen - om naturkosmetik, hudvård och märkning Mars 2009 Konsumentföreningen Stockholm 1 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning i den egna Medlemspanelen om

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

Att arbeta effektivt med miljöledningssystem då, nu, framtid

Att arbeta effektivt med miljöledningssystem då, nu, framtid SYSTEM LEDNINGS MILJÖ Att arbeta effektivt med miljöledningssystem då, nu, framtid Onsdag den 9 november 2005 klockan 9.00 17.00 Megasalen, Almegahuset Blasieholmsgatan 5, Stockholm Inbjudan till konferensen

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking

Revisionsrapport. Lunds kommun. *connectedthinking Revisionsrapport Analys avseende om de budgetansvariga i verksamheterna har rätt kunskap och insikt i ekonomi- och verksamhetsstyrningen? Lunds kommun 2007-11-12 Stefan Tengberg Rådgivare *connectedthinking

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna APRIL 2011 Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna 1 Företagen och de kommunala upphandlingarna Sammanfattning Kommunens

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer