:e årgången. Häfte N:r 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1935. 98:e årgången. Häfte N:r 12"

Transkript

1 :e årgången. Häfte N:r 12

2 Kungl. Örlgsmannasällskapets tävlings:: ämnen för år I vad mån lwmmer svensk sjökrigföring inm Östersjön med närliggande farvallen att påverkas med hänsyn till utvecklingen av ubåts-, min- ch flygmaterielen samt förbindelsemedlen? 2. RiJ,tlinjer för övervaltenslrpedfartygs taktiska uppträdande i sanwerj.~an med arlillerifartyg. 3. Rikllinjer för undervattensbålars taktiska uppträdande. 4. Riktlinjer för flygstridskrafters strategiska ch taktiska sanwerkan med sjöstridskrafter. 5. Biktlinjer för anrduandet ch rganiserandet av eldledningen för luftvärnsartilleriet å fartyg ch sjöstyrkr. 6. Minvapnets användning i sjökriget. 7. Vilka synpunkler böra anläggas med avseende å skydd mt nutida anfallsmedel vid knstruerandet av svenska ö rlgsfarlyg (med fri lt val av en eller flera av de lika fartygslypema)? 8. De inre förbindelsernas rdnande å mden1a svenska örlgsfartyg (med fri LL val a v en eller flera av de lika fartygstyperna ). 9. Navigering i vf1rl land mgivande farvalten under krigsförh:'lllanden. 10. Flttans behv ay peratinsbaser. 11. Mderna telmiska hav på kustartilleriets sjöfrntsartilleri s pjäser, amunilin ch eldledningsmateriel Tidskrift i Sjih:äsendet. 46

3 Kustartilleriförsvars betydelse såsm direkt stöd för sjöstridskrafters peratiner. 13. Huru bör luftförsvaret, det aktiva ch det passiva, principiellt rganiseras i en örlgsbas med hänsyn även till fartyg under utrustning eller reparatin? 14. Industriens utnyttjande för tillgdseende av marinens behv under krig. 16. Behvet av i fredstid verkande rgan för sjöfartens reglerande vid krig eller krigsfara. 16. Fritt val av ämn e inm mrådet för örlgsmannaslillskapets verksamh et. Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel upplagande författarens namn ch adress eller ck ett valspråk, vara ingiw n till Kungl. örlgsmannasällskapets sekreterare, Karlskrna. senast den l nästkmmande september. Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inlämnad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtj änst, kan Sällskapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld. Tävlingsskrift, sm icke kan belönas med pris men likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på h öglidsdagen hedrande mnämnande. Skulle den förseglade sedeln, vilken ätföljer skrift, sm blivit prisbelönt eller erhållit hedrande mnämnande, endast innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälilen av nvember månad i»pst- ch Inrikes Tidningar» med anh i1lla11 att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn ch ad r e~s. Såvida författaren av inlänmad tävlingsskrift icke tillkännagiver mtsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlgsmannasällskapet rättighet att i sin tidskrift ffentliggöra skriften. Karlskrna i december Selcreteraren Flttan sm maktfaktr. En <JngTipar,es sjökrigföring måste uppläggas stmtegiskt ch perativt ffe11siv f'ör att kw1rt1a. nå resultat. Han måste då inm krigsskådeplatsen dispnera. sjöstridskrafter, sm tt,alt är försvararens i alla avseenden överlägsna. Däre1";t icke c1et geg-ra:fiska läget medge.r sjöhandelskrig[ö1 ina. u mm mraden, sm hgga stnder;iskt tillb(tkadragna i förhållande till angriparens örlgsbaser, måste han pla,cera sina fö,r den direkta sjöfartskntrllen a,vscdda sjöstridskntfter inm [mmskj1dna mråden ch där be!clri"va sjöfartsrlmntrll under så lång tid, att sjöha:ndelskriget blir effektirvt. Då initiativet till mt tätar ligger hs försva.raren, må te a,ngripal'en inm taktiskt räckhåll fö,r de sjöfartskntrll utövande stridrskmfter:na pernwnent unrder denna tid hålla siöclsh idskmfter, sm iir den försvarandes inm räckhåll frän lmntrllmråclet srarnlade styr'ka öve1 Ziigsna. Eljest utsätter han sig för av 1 brtt i ch för förluster, sm kunna innebära e:n kra:ftrutjämning till försvararens fördel. För att dretta skall kunna sh, måste han i 1 esc1 v i sina baserr hålla så stra stridskrafter, sm fm,dras för fartygens ö'versyn, för avlösningar hll sjöss ch för ersättande av förluster sm. kunna uppstå g enm försvararens vm'!ksamhet till sjöss, på 'vattruet, under vattnet ch i luften över vattnret. De stmtcgiska Maven på öve1 lägsenhet ä1 nlltså större än de taktiska. Både de Utevarande ch i reserv ställda anfallsstyrkrna bliva av försvarar'en strategiskt bundna ch kmma icke anvä.nrda:s för andra

4 ~ d. ::l :..., """" R ijj 5" b- (fq «P> c:. "'" ~..,. P>... (/J..,, " v m (fq : (O P> P> s..., 5" _r P> :: s...,..., p.. 5" "'" «P> p: "' "'" (O...,... : r p..... (JQ r...,..., r r Il'>- "' t>:) <:0 l>:l..., ,, ~.:l l l l l io l l,....:l (/) (/),... - :>... L'V O< -01 Ö< Il>. -11'>- -<: , ---.,...- -v-- l l w :> l l >!>- >!>- L'V (/) L-.:l tv '" >!>-... :> -..., -; , l l ; ~ t>:) tv 01.:l O> <:0 0":> <:0 l l l l l l -_, a, ->!>- ->!>- l l l l 0":> 8 t>:) (/) 0":>... t>:)... <:0 (/) 0":>.:l t>:) "' , 8 l tv 01 l ----., ,...- (/)... en tv 01 e t>:). t>:) -01 b:> -(/) -0 0":> , , -_,, t.:j ä:> ~tv t>:) 01 C";l 01 Il'>l :> t>:)..., -...,......, O< "d rn P> ~ ::l (fq m v "' : P<'... m r P<' "O r "O "O :: "O p:..., r l l [fl t>:)!"" - Il'>- p.. l l "' r l l l l -0> ~ m...!"".:l p.. :> r ä:> ~l l l w ~l l l -. - "' p.. (/) <. (O c ~ l w t>:) >!>- "'" t>:) 01 _ w p.. -(/) l r l ~l m... L-.:l!""... t>:) p.. 8 l -0 0":> r ~l m <:0...!"" :> p.. Il'> '---v----' ~ l... p.. (/) r -..., C. O ' " Q:,_,rm ~ ~ cc "'""'"'"' Cf'la'Q c;: rn '-<~m P> ::l rn ~. CS"P>...,r-. -1 <1 r "'" ~g>_[ ~ "'""'" «== ijj ::l (fq (JQ P> P> < ~ (O "'" ::l r rn ::l :::: 2 8 P> t,_,(o P> ;:h..., ::l 4c. CJQ a'q" P> cr~t «(O r 8 (JQ... ;'1. C ~ «!Op_.p.. m P-r(!> :>T '"'... : rn ::l "' 8.., ;n ~ ~g~:~ g;p.j ~~ ~ -1 :>T ~ "t t:::! l p.. - = --: f,. ) O r:: r:: r:: 2: 1 ~ :1. s ;;-;' 3 :r. ~ s ~- () -:; r:: - ::;,. -:::;., () r; '-<!... -l - l ;_ t ~: >: "' >: '-... ~: : D:> rt- -::-.jl ::::- :.~ :r. -::::, ~ ;::, uppgiftc1, utan att angrirpatens möjligheter att uppnå sitt strategiska mål sätta på s~jel. För vara ren bör eher trä,ya. att genm Jram.stötar med sina sjöstl idsluaftcr å taclkmma avbrtt i angriparens vedksamhet. Det gäller för hnm att undandriva angriparen med sjöfartskntrll S~" selsai.ta lätta triclsjnnft,er Jör att hjälpa fram sin a handelsfartyg. Detta kan ustadkmma:s genm insättande av överläg::;n,a stridskrafter mt någn S'Vag punkt hs angriparen. För att ~tstadkmma effekt erfrdra, att försvararen kan mt angripm en insiittu huvudstridskrafter, vilkas ryggrad' utgöres av pansar ke:tjl). Han kan då hppas att lmder dager dr.ivta undan ch möjlige'n slå lmderlägsna fientliga tyrkr ch att under mörker b1 inga sina lätta stridskrafter till anjall, ev. mt fiendens huvudstyrba. :b'im1as däremt in,ga pansa:rslm<p p i försvararens huvudstyrka, bhö>'er angriparen till sjöss irum taktiskt räckhåll från dc sjöfmtskntrl1e.rande styrkr]]ja elljdjast hålla överlägsn'a stricl:skrai'tcr av lätta fartyg. Befintlig'heten av undervattensbåtar i försva:ral'ens fltta ökar kraven på de str~cbikrafter, sm av angripm en måste taga i anspruk. ];'ör större örlgsfartygs be'valming mt anfall av nnde-rvatte111sbåtar räknar mm1 med ett g.en.erellt behy av 2 jagare per slagskepp ch l jagare per kryssare. Befintligheten av pal11sarskepp i försvararens fltta ökar anspräkcn ä\ en på angriparen ' insats av lätta övervattensfartyg. Ämru större <1.11språk på överhigsenhct ställas på en angripar ~ e sjö;,:tridsluafter, därest ltan skulle f ö1 söka ett stö1'1'e över skeppn in g s f ö re ta q. Hållbara utgångspm11kter finn.es alltså för beräkning an de fientliga "tl'idskra;[t,er, sm ay en fö1 svannude fttta strategiskt bindas under litl;-a slag av sjökrigspcratiner. På grundvalen av dessa utgi:iugsptmkter göres i tablåerna I ch II nedan en jämförelse för året 19±7 rnell'an försyarsknmri sinen kustfltta ch den a'v ma1 inmyndigheterna föreslag1.w. Genm jiimförelsc mellan cle.ssa tablåer ch pä Jöre.gående sida intagen trublit över Östersjöstrmaktcnms fltt'r kan man skapa sig en iö J eställnin.g m den.~kiljn,acl såsm försvarsmedel

5 ''-' c "-< >-: ~..., ~ ~ ,;.,. ~ ch såsm maklfldr, sm förefinnes mellan å ena sidan försvarsl~mmi sin ens I-ltta ch å andra sidan dien~ av de sjömilitära myndig heterna föreslagna. Ehuru förslitnin g ch förluster under den kamp m herrayi;ildet till sjöss, vilken allit:id är fönknippad med ett sjö.handelskrig, ch s:m fö1'egår f'örsök till invasin över!havet, måste beräknas uppstå tör både försnn ai,ojljs ch all!griparmls sjöstridskrafter, är det av tablå I tydligt, att den av ma1 inmyndigheterna föreslagna flttan nnde-r ett krig mellan kmbinatim~r av strmakter, under \ilket i11gen kan i Östersjön använda hela sin fltta,?'cljtesente1'(('1' en maktfaktr av såclan st?'lelcsrdning, att den ge1 en svensk regering st01 handlingskraft ch f1 ihet i sina utrikesplitisktl beslut ch dtirför giv'er sam:l'lildret fö-r att landet skal! kun111a hi\has utanjör kti:get samt hävda sin nffiltralitet ch även sina hanc1elsiniressen. F'örsvarskmmissinen fltta däremt blir sm maktfa,ktr g m1~ka mindervä1 1 dig. Orn S'. erige ändck intvingas i krig, ger marinmyndigheterna:s kustfltta, så,sm fmmg år a.v tablå II, en VL'SS sam10likhet för att mm1 skall kmma lyclms att hålla lamtkrigföringen utanför landet ifråga m an Call öv-er lm ten, m 111äml~gen på gnm2 a.v förs,val1s'ai mens styrka en anrgripa:rd bcihöv er räkt1ja med a;tt i en första överske ppni11g insätta en t r truppsty1~ka. Sannlikhen ökas, m flygta,pnet rgives en för perativ amverkan med fltt an lämplig sammans-ättning. Den kraftkncentratin till sjöss trublå I ), sm erfrdras för ett ncc1'1{1timpande i för invasin Öv er hav.et erfrde1 lig grad av den av marinmyndighet crna fö1'cslagna flttan, är så str, att clen med samwlikltet icke kan ästadlwmmas i östersjö1t 1mde1 / ö1 vinnande ar ett avgörande Cl'[rderlig tid, tttan att en fiendes s,jöstridskmltc f's iinnn viktiga1 e nppgifte? i andra hav eftersättas. Ett fientligt l.jmbfl yg1vapens verkan mt pa11 1ars~mpp har understundm i för svars di<lkussinc~n överdrivits. I detta hänseende km1 man erinra m försvarskmmis inens betänhm1des bil. 2, där det uttalas (Del V, sid. J99) : "Dck synes den m eningen alltm era göm s~g gällande. att clet stcwka luftvärn, sm kan etableras på framför allt dc stön e fartygen, kmmer att göm dessa

6 r >.Q CD c<l >.Q <D "' 2 =f:',l2: '53 :O ;:.. ~ b ~._ ~~ B r-0 ~ ~ ~ : -~,...! r-1 ~ ~ O() cp ~ cd ~ Q t""' ~ ~ rd cd ~ ~ 1:: ~ ~._v ;..; jj,.-! :Q ~ <..;J :~ ()~ ~ ~ ~ ~ ~~rrhh E :::, b ~ ~ 2 :8 =~ ~ ~ar~~ ~ 5 -~-P ~ w ~ ~ 1:1 ~ rut~~~tjr--1 ~ ~ r: (l) r-:j... +J. w :..::::: '--.J..,_,,...-;...,...~ '-' ~n r--; ~., :-' ~ ~ r::; ;5?D M.g 2 B ::::; - ~ t ~ ~ ~ ~ rg s ~ 8 Försvarskm- Binder 1 kryssare 2 kryssare l l kryssare 8 jagare 8 vedettbli tar l ta fartyg l5-6 kryss. 8 vedettb. \10 andra lät.12 u-båtar 1 Binde r jagare ta fartyg l 10 u-båtar 3 ) 2 jagare r ta fartyg jagare J4-6 jagare 2 ) 7-10 kryss. lo andra lät- ta fartyg 1 ) En truppstyrka m 2 fördelningar (~0.000 m~tn) kräver vid transprt över Östersjön eller Nrdsjön ett tnnage vattensbåtar. l f 16 jagare ":::O"ö "'c""rl--:;j r-:::. ~ v ~ : a +-' :~ :c; 8 ~ :8 ~ t; A 0 ~... <:... -,...:::2 ~,...,, d ~ q:j, ~ ::: Q :; Q).~ ::; Q d ~ ~H~ ~ ~~r-c)~~ ;:::; ~~8~0J J ~~~ ~~+-l...j,...,...-..,,...,. ~ 8 ~ ~ 8 ~ ~ ~ ~ g;~~~~~~~~ ~.::3 ~.B ~ Qc " ~ :; -~~1 -~ ~ ~ t: s ~.-- "-t-,~ ~ ~ t.:..-- ~ ~ ~...;, ~ : h ~ M.O ~ ~ CD ~ ~... ~ f ;;r., r-1 u,,..a ~ ~s~ 0 ~Ah m~;-..r ~ ~ '_;j ~ ~ 12 ~ -~ ~,... =- ~,... J] ra n,...,. ~ 3 ~ ~ ~ s ~ ~ ~~ ~ r ~ - ~ O ~ H,.; - ~ " ~ ;::: ;::: ~.-; ej. d H O -~ ~ :::9 ::j rl 0.; ~ ~ 2 :u - ~ -. : - -,... ~ if) ~ :.:: ~ ~ ~.f? rd -r c --- ~ :.-") ::::::: h ro ;;; c;. ;::; s; :.,... ~ 'ö s Ul +-> ~ Q) ~ ~ ~ ~ -~ \:j rl : p C) ~.; ~ ~ ()~ b E ru ~ av 120,000 till 150,000 bruttregistertn, mtsvarande fartyg a 2,000 tn. flygstridskrafter kryss.') l? flygstridskr.? 2-3 kryss.2) J? rninr 4 ) 18 minsvep. 118 minsvep. minr 18 minsvep. 18 minsvep. prtfltta. transprt prtfltta. transprtfartyg.') fartyg.') l Av marin- för bevak- myndig- för bevakför betäck- ning av en heterna för betäck- ning av en missinens fltta ning av en transprt- Summa. O pansarskepp 4 pansarsk. 4-6 slagsk. 1-2 slagsk. 1 ") Mtstående antal jagare beräknas bliva bundna för större örlgsfartygs bevakni11g mt anfall av under ') Mtstående antal minsvepningsfartyg är erfrderligt för minsvepning framför en transprtfltta m 60 fartyg ' ) Senast vid ankmst till utskeppningsmrådet. l 10 jagare 3 kryssare 4-6 kryss. 11 kryssare 5-8 slagsk. 12 Jagare lw jagare ~16-24 jagare t 10 andra lät- 110 andra lät- ~ jagare J 4-6 jagare 2 ) föreslagen ning av en transprt- Summa större trans- fltta m 60 fltta större trans- fltta m 60 rr. h u asin över hat rt.

7 Litteratur. Svenska Försvarspri nciper, Slagm d ch verklighet rörande grunderna för rih försvarels rdnande. Synpunkter framlagda vid föredrag i Slackhlm den '1 decemi Jer 1935 av avdelningschefen vid generalstabens cenlralavdelnin g, majr C. A. Ehrensuiinl. Utgivet i brschyrfnn av föreni u ~l' n K. H. S. Pris 'i5 öre. Föredragshållarens upps:ll a ll giva en ur hans syn vi nk d riklig framställning av prblemen ];:an icke betvivlas. D ~ir em t kunna grava anmärlmingar riklas mt Mskilliga av de framförda synpunkterna. Vi skla icke uppehålla ss vid den ii' ll- dande delen av föredraget, sm riktar sig ml vissa teser. mnt vilka föredragsh~\ llar en s förnämsta argument är att heleekua dem sm»slagrd».»slagrdens» uppfinnare må själsa fiirsvara dem. Tnen verkar emellertid i denna del åtskilligt irnlerad. icke minst i den kritik, sm heslås en ::>avdelningsche i marinstaben» (sid. 6). Framställningen stärkes icke heller genm tillgripandel på sid. 7, av sådana argument sm h rr Hamrins famösa yttrande i radidebatten den 27 nvember -»a lt upprepas en lögn tillräckligt m fmga gånger, så blir den en sanning». Atergivandel av d~ lika uttalanden är ett tweggat vapen. Den histriska redgörelsens första del utgör egentligen en kritik av våra knungar ch st~ relsesättel under 1700-talet. l,u l :XII :s förh ~dl a nd e Lill den ryska sjömaklen, sm var en av rsa kerna till strmaktsväldets fall ch utvisar faran av alltför ensidigt lanlmililär sakkunskap i högsta krigsledningen, inbegripes dck icke däri. I fråga m 1788~90 års J.::rig säges:»ledningen ch armen höll icke m åttel». Hur var det då med flttan? Trts»enhellig krigsledning» (knungen) kan man peka på försummade tillfällen, t. ex. krigsöppningen (mötet med van Dessens eskader) 1788 ch Reval Förutsättningen för skärgårdsfillans (l ka1styrkans) seger vid Svensksund 1790 var att örlgsflttan röjt dess väg ut ur Vibrgska viken. Trts att ledningen ch armen icke höll m ållet, bragte segern vid Svensksund freden.»liknande blev bilden 1808~ 1 809», säges det. Javäl, men icke berdde del på au flttan genm»en lämplig avvägning mell an försvarsgrenarna» försetts med elt enda fartyg för mycket eller förhindrat armens vidmakthållande. Mellan 1790 ch 1808 byggdes nämli gen ett, säger l, linjeskepp ch en, säger l, fregatt samt 2 däckade kannslupar ch l brigg. Uneler kriget byggdes 24 öppna lmnnslupar, 4 mörsareslupar, 42 kannjllar cfi 2»rekgnsceringsfarlyg». Me llan krigen aufördes ur rullrna 5 linjeskepp, 4 fregatter, 2 kutterbriggar m. m!). A LL invasinen i SYerige 1809 bragles att stanna genm den kmbinerade peratinen till Västerbtten, vilken var möjlig endast genm den svenska ch den engelska flttan, förtiges. Sanningen är alt fö rsvaret i dess helhet under fredsåren mellan krigen försumm a ts (för l[1ga ttala försvarsutgifter). Pamlleller kunna för viss clmf!as! P :'t tal m försvarsprinciper efter världskrigel kan m an till en hörjan icke kmma ifrån all de före 1914 av andra fö rsvarsheredningen ställda uppgifterna för flttan, vid vilka nu försvarsl.::mmissinen 1935 säges hålla fast, av flttan själv inför den Yerkligh el, m vi lken L!Jjz års avbruten tjänst till sjöss Under krigsmässiga förhftllanden gav rika erfarenheter, måste läggas Lill handlingarna s{tsm enbart ch hållbart teretiska. Det är ml denna bakgrund, sm brschyren»maritimt försvar>> *) Siffrrna ur tabell e l' i Bäckströms Svenska Flttans Histria.

8 skall ses. Den h a de emellertid cksa en annan bakgrund, niimligen vi ssa ullalanden av en från annen ulg:ln gen försvarsminisler i en s ta lsverksprpsitin ett av de n ärmaste ef terkrigsåren. Denne ställde, när m arinmyndigh eterna begärde anslag till de 2 jagare, sm på grund av IRi sstegring icke lmnnal hyggas av de 19J.± för åren beslutade 4 jagarna, flttans redan då eftersalta ersältningsb yggnad i efterhand för»andra v ikti gare försvarsbehv» under uttalande av ett persn ligt gil.. lan dc av den föreslagna typen. I gen eralskmmissinens över fö rsvarsreyi sinen s betä nkande 1923 aygivn a y ttrande ullalaclcs, med ~tsid s ä ll a ncl e av fl llan s beh v a v m.atericlanskaffning, a lt ingen ändring kunde göras i den 1914 träffa de avvägningen mell an försvarsgrenarna. Det h är anförda kan tjän a sm en kmplettering av rsakssammanh angen - till u pplysning ch begrundan. Redan u n der världskrigel förbereddes flttan s reducering, dels genrn stark förslitning, dels genm p[t grund av prisslt'gring uteblivn a ersättningshyggna der, uppgående till 2 jagare ch 4 ubå tar. Den m arinplilik, sm efter 1919 förts, innebar inycn ersällningsbyggnacl (utm en u -b åt) L. m. 1924, 2 jagare ch 2 u-bålar , l k ryssare, 2 jagare, 4 vedettbåtar ch '1 u -l>mar 19' , 2 jagare, 4 m insvepare ch 4 u- b ~1la r S8. m e el u/ eslutancle av det för denna perid beräknmle pansarsk eppel. Den leder, frtsa tt av för svar skmmissi- nens marinplilik, till a lt 1-.:ustf'lllcm f rån 1914 planerade 8 pan sarskepp, 16 jagar e, 6 u-n1 Lar ch 2 m infartyg över 1927 Cn s plan ("! pan sarskepp, l kryssare, 8 jagare, 8 vedettbåtar ch 9 u -M tm') år 19D*) blir recl uceracl till 1 kryssare, 8 jagare ( vmav 2 av {örsämmcl typj, 8 vedettbå lar ch 10 u - båtar. I en sadan kustfltta kunna yedetlbå tar lmappasl Lagas i betraktande såsm s tr idsfartyg. Om i stället för avbrttet planen av år 1914 h ade frtsalts t.. m. 1924, byggandet då i avvaktan pa en n y flauplan tillfälligt inskriinkls till 2 jagare ch 2 u-båtar plt *) Förs, a rsk1n1ni ssin ens t r p å att tlcn i be tänkandet föres! a~ na t: h önsk värda mderniseringen Jör tillsammans lo mil:i. kr. av <le :3 n u i m ellellal 1'3 :'\ r gamla pansarskeppen skull e kunna [örlän!la dej:i-' l i vs iiing-el i ku..; iflttan med 5 å r, dela vi icke :1 år, samt därefter 1927 år s plan knsekvent följts, så skulle J,:u st{lllnmz, 1936, beslåll au 5 pan sarskepp+ 1 uneler byggnad, 1 kryssare. 1 O mdemer jagare + 2 under byggnad, 4- vedettbåtar, 4 minsvepare uneler byggnad, samt 17 m clema unclervatt ensbålar + 1 uneler byggnad, allt för en genmsnittlig ksluad för ersältningsbyggna d vid nu r ~1dand e priser av icke m er än l "l milj. kr. per :n. Ojä mnhelen ch tillräckligheten i ers~i.llnin gsb y ggn a d för flttan - förrsakade h l. a. av»allsidiga försvarsutredningar» - är ell a v dc all ra svagaste kapilleu i svensk försyarsplitik efter Della mförmäles icke av föredragsh [Jllaren; m å hända Ull Ses del yara för allmänt bekant l'ör a ll behöva mta las i en krels a v f. d. lärare ch elever v id K H. S. De allvarliga brister, sm vidh1da annen, flygvapnet ch kusta rtilleriet kunna visserligen icke avhjälpas genm Hllans tillgdseende, m en genm dc förra bristernas avhjälpande kan m a n icke h eller r e parer a de brisler i flttans, sm h elhel betraktad, både kva nlilel ch, 1n ~i rk viii, k valilet genm föråldring ch förslitning, sm dag för da g ch ~n för :Jr få lt tilllaga på grund a Y tillräcklig ersä ltningsbyggna d Lrls de fmaliga n ybyggda fartygen s i ch fö r sig utmärkta kvalitet, Yilken lyckligtvis i n ågn m.ån fått följ a med ulwcldingcn utrikes. Mt bak grunden a v för svarskmmissinens Lill ersältningsbyggnad föreslagna anslag'). vilket i sj ä l\'a \erkel icke upp g ~n till m er än 4 milj. kr. per år eller 1_~. a Y del Lclpp, sm nu skulle behöyas för att under lppel a \' en 10-r\rspcrid ch några år d ~irul ö Y e r uppbringa flttan Lill en m l rikels behy av sjöfrsvar sya rande styrka, ch n:1g l m er än 1J. 3 a Y vad sm erfrdras för vidmakth:1ll a nde av kmmissinens fl lla incl. lätla fa rtyg i suill el för dc»dödsdömda» pa nsar skeppen, blir t alet m a ll lägel bäst mlsyar as av ell bibeh [!llande a v fl Hans nun ra nde fartygsbes tånd ingen ting anna l än lek m ed rden. F örsvarskmmissinens försl ag innebär införande av en ny perid ( ) i flhans h islria. Del hade vari t ön sk\ ä rt, all föredragshå Ilaren biträtt Yi d sitt aud itriums ch allmänhetens upplysande m dessa förh{tllanden. *) J"~i nmat utan anmärkning i el en s. k överstcreservatinen.

9 Skiss belysande mfattningen av sjöfarten Sverige-utlandet VQ..Q( nl."j,. E.hr~-.~.tö.-rd.. 0:0 ic..ke ta.lq.t cnn.> t-1'~~-~! Bandet lti:ngs J.;:nst.cn åskådliggör dags frckv~nscn m:'1skindri,:na far tyg. Siffrrna angiva frekven s ens strlek Inm skilun. mraden betecknar nhådc, inm Yilket i visst krigsfall effektivt :-: jö h:-~n delsskydd ej kan å stadkmmas.n t.c. J r~ ra leena..,.is- Det tänkta krigsfallet blir på grund av vårt berende av imprt, även m årsbehven under krig kunde inskränkas till 4,3 milj. tn: ch exprt för imprtens betalande, ett (ö1 sörjningskrig till sjöss ch ~ luften snarare än ett invasinskrig. Ju starkare flttan är, dest krtare bliva fiendens >tentakler» Den hävdvunna fördelningen av försvarsuppgifterna är icke den, sm före 1914 av försvarsberedningar ch 1935 av försvarskmmissin saus pä papperet, ulan den är: riket försvaras av alla försvarsgrenar i strategisk samverkan, av armen till lands, av flttan till sjöss ch numera av flygvapnet i luften över land ch hav. Annan uppdelning förblir enbart teretisk ch håller icke inför verkligheten, såsm framgick av flttans erfarenhet under världskriget. Till illustratin av behvet av skydd för näringslivet är på sid. 20 i majr E:s skrift införd en karta, belysande mfattningen av»sjöhandeln» Sverige-ullandeL Karlan är behandlad för visst krigsfall - men fullständigt ch så alt den med sjöfarts- ch sjökrigsförhållanden bekante läsaren löper risk att därav bliva förd bakm ljuset beträffande fallets kärnpunkt. Här infgas därför en fullsländig karta. Därav framgår, alt krigsfallet ifråga på grund av rikets, trls förbättring, kvarstående sårbarhet vid försörjningskrig ch de för den anfallande gynnsamma gegrafiska betingelserna för avbrytande av sjöfarlen till svenska hamnar över Nrdsjön samt även för begränsande av vår in- ch utrikesfart i Östersjön med slörsta sannlikhet blir ett sjö- ch luftkrig ch icke ett invasinskrig. Frågan m trafik över nrska hamnar sm reservutväg blir - liksm under världskriget - icke så mycket lrafiktelmisk sm krigshandelsplilisk. Generalstabens utredning i ämnet saknar därför i det uppritade krigsfallet praktiskt värde, fastän den ingalunda här skall frånkännas tekniska förtjänster. Det ligger ingen defaitism i all det för natinen klargöres ltela sanningen i fråga m landets känslighet för andra betvingelsemetder än invasin ch dess behv av försvarskrafter även mt sådana. Förf:s karta, sådan den är, ådagalägger emellertid mycket klart behvet av sjöstridskrafter för sjöfartsvägarnas skydd vid neutralilet under ett strmaktskrig i Östersjön ch Nrdsjön. Vi vilja här tillfga, alt varken den nuvarande eller försvarskmmissinens fltta är tillräcklig för denna uppgifts fyllande. F artygsantalet är h elt enkelt för litet. Vad förf. på sid. 22 på tal m försvaret mt invasinsföretag

10 anför m all den svenska fillans huvudkrafter enligt den marina sakkunskapens uppfattning icke kunna beräknas ingripa väster (m) Brnhlm-Oder Bank, därest en strmakt i dessa valtenmråden insätter övervägande delen av sina sjöstriclskrafler, utgör en uppenbar feltlkning av denna uppfattnings m nebörd. Den innebär icf..: e, au inga mt en transprtflila effeldiva sjöstridsl.:rfter i angivet läge /..:unna insättas väster m Brnhlm. Om nämligen elen svensl..:a l..:ustflucms huvudstyrka binder en cwseuärd e/el au fiendens huvuc/slriclskrct{ter, lär det vara möjligt utan mycket mfauande ch tidsödande å tgärder alt hin dra u-båtar att uppträda väster m Brnhlm, ch del lär även vara möjligt all så»besätta» de mtalade ganska vida farvattnen. atl icke en styrka av jagare ch sjögående mtrtrpedbålar kan, i varje fall under mörker, tränga in i bassängen öslerifran. Vägen Karlskrna- syd Brnhlm-- Falsterb tillryggalägges med :30 knp p ~1 mindre än 6 Limmar. Då försvaret av västkusten icke kan åläggas kusl{ltl(ln. erfcjrdras tydligen där en annan sjöstyrka. En sådan är cksc1 cw andra skäl än försvaret ml invasin behövlig. Karlan p~t sid. 23 är liksm den på sid. 20 fullständig. Man saknar bl. a. marl<ering av tekniskt möjliga landstigniugsmn1den Kullen- Strömstad ch på ;'\rrlandslmslen. Innellörden av spärrlinjen över Brnhlm har misstlkats på fantastiskt ch verklighetsidimmande sält (Jmfr van). Om en»alandsspärr». såsm 'förf. säger på sid. 24, endast håller, m båda landfäslena fötsvaras, hur trr man då, att en»spärr» över de mycket bredare ch friare farvattnen vid Brnhlm kan hålla ulrm samma villkr för alla fyra landfästena? Den på sid. 22 införda nten är tydligen avsedd atl illustrera, hur möjligt det är för Sverige atl hålla sig med en fltta, Sf\JU kan bliva av betydelse mt den tyska flttan. Förfaringssältet är ganska misslyckat, ty verkställda undersökningar visa, att en kustfltta av den av marinmyndigheterna nu föreslagna st'rleken även gentemt en till fulla 35 / av brittiska fllian utbyggd tysk fltta är en mal..:lfaktr ay sådan betydelse, atl den blir ett tjänligt instrument i en svensk regerings hand för friim jande ay svensk plitik h ~td e i l\alincrnas Förbunds tecken ch i rikets freds ch dess näringars intresse. Ett återuppbyggande av flttan till denna styrka kan icke betecknas sm kapprustning ch är ur bädc självständighets- ch neutralitetsförsvarets synpunkt icke elt önskemål ulan en bjudande nödvändighet. Dessutm är det förviss eknmiskt möjligt. Kstnadsskillnaden, etl ~20-tal milj. kr. per år, är ur budgetär synpunkt endast.av sekundär betydelse. Dess betydelse ur försvarssynpunkt är däremt i högsta grad primär. Villkren för Alands försvar söderifrån är litet egendmligt frmulerade. Yar har man tidigare hört, att kustartilleri DCh lanlslridshafler»stödja sig» på lätta sjöstridskrafter? T. v. är Aland p:'t grund av internatinell traktat befäst. Förfatlarens knstaterande av alt»alandsspärren» endast håller, m bada landfäslena försvaras, hör understrykas. Ty därav följer direkt. a lt vägen för en svensk eller en fiendes fltta från Östersjön till Dallenhavel icke nu kan spärras effektivt. Men även Dm båda landfäslena är befästa ch i samma maktkmbinatins hand, h ~1ller en spärr ändck icke utan sjöstridskrafter, ch även då kan garanti icke skapas mt genmbrtt av sjöstridskrafter, när en nödvändig framslöt utföres med beslutsamhet. Vad förf. anför m Sveriges försvar genm sanktinsingripande är värl livligt beaktande. Den fltta, försvarskmmissinen rälmar med, räcker dck icke i någt fall. Ty i fallet öster kmmer skyddet icke bltt av armens bakre förbindelser utan ckså av sjöfarlen väslerifrån upp genm Östersjön för både Sverige ch de hjälpta i ös ter att påvila svenska flttan med biträde av flygvapnet. Detsamma är förhållandet med skyddet av Sveriges egna kuster mt ffensivt uppträdande av de fientliga sjöstridskrafter, sm icke behöva hindas för kriget i det sanktinsunderstödda landet. Del är icke säkerl, att utmbaltiska makter, äyen m Östersjön p [l grund av Tysklands ickem edlrmsl<ap i NF kan förutsättas vara öppen, kunna avstå sjöstridskrafter lill detla Yallen. I smliga lägen kun de hjälp lättare erh[dlas med fl~'g- ch lantstridskrafter. I fallet Danmark, då väl Östersjön får antagas spiirrad, iir det ay slörsta helydelse, Tidskrift i S.iöväsendct. 47

11 -662- ah en svensk fl tta i Ös tersjön bin der slörsta möjliga del av <len spärrande mal;:lens fltla, därest en inbrytning i Östersjön ay utmbaltiska sjöstridskrafter skulle kmma ifråga. Vi skla icke draga i Lvive l sm~t l den trafiktekniska rik Li gheten i de beräkningar, på vilka föredragshållaren grundat sitt påst{tende. all vi hava möjlighel a ll Lill lands vinna överliigsl'llhel ulan nagn sm helst kapprustning med eventuella mlståndare, ch att peratiner tilllands v id överskeppningsförelag kunna beräknas bliva genmförda intill kusten. Det är cnwllertirl. fullständigt möjligt atl i förväg beräkna verkan a\' <'ll fientligt luftkrig mt de landväga för h indelsemedlen. Del \'"re ckså felaktigt au p[lsla, a lt vi skulle med den utbildningstid, försvarskmmissinen föreslår för huvuddelen av dc värnpliktiga, kunna beräkna kvalilaliv överlägsenhel e1ler ens jämn!jiirdighcl med av en fiende vid överskeppningsföretag i ansprak tagna lantstridskrafter, vilka säkerligen före förelagets ig ~mgsättande underkaslas särskild utbildning för sina uppgifter ch särskilt utväljas därför. Vidare finnas ti ll lands lika litet sm till sjöss ch i luften några garantier för krigslyckans Yäxlingar. Ä ven m en svensk arme skulle ly el< as tillhakaslå en förs la fientlig överskeppningsmgång, kan denna kmma all följ a" av nya företag av samma arl, måhända mt annan del av kusll'n. Och även m dessa ckså kunna avvärjas, \Orc kriget änd{t icke slut. Ty angriparen kan frtsälla del med skärpt sjö- ch luitkricrföring. Först m vi lvckas göra även den resultatlös, bar b " fienden hindrats att nå sill m ål. ])et m ~tsl e emellertid här l< lart sägas ifr:"m dels, all ä ven t. u arme principiellt frdras för försvaret 1110[ invasinsförelag ÖY<.'r have l, men all del la behv icke kan bevisas genm felakti ga n dgörelser för de sjöstrategiska förhållandena i Brnhlm- Möenbassängen, Alannsfiirlrängningen, l3llniska viken ch Vi.istcJ. havet, dels alt ckså ur flhans synpunkt en i första hand kvahtativ förstärkning av armen m{tste påyrkas. Den är nödvändig för alt under-jätla lösandet av flttans egna uppgifter vid rikets försvar ml invasinsföretag bl. a. genm all tvinga en fiende att använda större ch följaktligen mer sårbara transprlmgångar Del ],an, m en förs ta ÖYerskeppning icke kunnat förhindras Lill sjöss, icke va ra likgiltigt Jör annen, all flttan är i sl:'md all alminslne försvara ch fördröja en fiendes under h ~ill s tr anspr t er efter den första överskeppningen. Såsm vi sagt, kunna krigslyckans \'äxlingar Lill lands förutsägas lika litet sm till sjöss. Fienden m ~tstc därför så vill möjligt angripas på lla svaga punkter. Den syagasle av dem alla är den fientliga armens sjöj'örhinclclser hakål, riven i J\allegll, sucluäslra Östersjön ch Bllnis/;({ uil..:en. Del vre brllsligl mt armen ch landel all lämna dessa antastade av fll lan ch flygvapnet, när möjligheter /..:unna skapas för angrepp. i\len försvarskrnm issinen, underslödd ay»överslereservaliunen» ch den lanlmililära saklwnskapen, synes förhereda algärckr jusl i denna förkastliga riktning. Fillan har sm sagts ds[t andra uppgifter, nämligen skyddande av sjöfarlen i krig ch under neutralitet. Dessa uppgifter är för landel vitala ch för fillan primära ch kunna icke lösas av annan försvarsgren. För dessa uppgifters lösande är den av försvarskmmissinen föreslagna flttan tillräcldig, även i cll krigsfall sl, i vilket dc gegrafiska förhållandena gynna försyarad m en icke försyarad sjöfart längs syd- ch slkuslc'n. Ulan eu försl~irkning av flllan blir försvaret i sin helhel defekt, även m armen, flygvapnet ch kustartilleriet förstärkas. Del vre önskvärt, all delta flttans avvisliga krav av föredragshållaren ch den institutin han repre- senterar stödjes i slällel för mtarbetas. TYenne msl~indighcler framh[lllas, vilka anses väsenlligl öl'a lanlslridskraflernas möjligheter att redan vid kusten avyärja själva landstigningen. Den ena är berende pa graden av framsynthet hs en regering. En i gd tid verkställd mbilisering kan giya möjlighel till slörl genmförda transprter, säges del. N~tväl, men vad lwslar del a ll under en längre tid hålla armen mbiliserad inför elt m ~thända inbillat landstigningsht? Dessa kstnader ch kstnaderna för en fullt mbiliserad fltta av erfrderlig strlek har försvarslwmmissinen underhilil att utreda,

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

C. Vissa uppgifter angående personvagnsparken år 1929.

C. Vissa uppgifter angående personvagnsparken år 1929. Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1929 C. Vissa uppgifter angående persnvagnsparken år 1929. 1- För trafik tillgängliga vagnar. Tabell nr 1 utvisar antalet vid statens järnvägar under

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NRRTÄLJ KMMUN SAMMANTRADSPRTKLL Barn- h sklnämnden Plats h tid Nrrtäljesalen, Kmmunhuset Ankaret stunavägen 14, Nrrtälje kl. 14:00-16.20 ande nligt förtekning sid 2 Övriga deltagande Åse Mdin, tf. förvaltningshef

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin

Lilnsstyrelsen Jlmdands lin Lilnsstyrelsen Jlmans lin BESLUT Datum 2015-05-22 Dnr (anges vi skiftvlxling) 258-5410-14 Ostersuns kmmun Milj 6- ch Samhallsntimnen 831 82 Ostersun Fartbe griinsnin g pi Strsj 6n. Ostersuns krnmun Dnr:

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

F A C T electronlcs ab

F A C T electronlcs ab F A C T electrnlcs ab Denna handling får ej utan vårt medgivande bekantgöras, kpieras, mångfaldigas eller eliest behörigen utnyttjas. Over!rä~;0Ise beivras med stöd av arijlanr'

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Tillstånd till kameraövervakning med drönare

Tillstånd till kameraövervakning med drönare Datum Diarienr 1 (5) 2016-11-16 22-2016 Till samtliga länsstyrelser Tillstånd till kameraövervakning med drönare Inledning Högsta förvaltningsdmstlen har i en dm meddelad den 21 ktber 2016 i mål nr 78-16

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Västkustens försvar försummas

Västkustens försvar försummas 1991 Västkustens försvar försummas Försvaret på västkusten har varit försummat under lång tid, skriver kommendör av första graden Bertil Daggfeldt, Han vill ha jämnar fördelning av försvarskrafterna mellan

Läs mer

14536/07 ADD 1 msv/al/ab 1 CAB

14536/07 ADD 1 msv/al/ab 1 CAB EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 19 december 2007 (21.12) (OR. fr) 14536/07 ADD 1 PV/CONS 53 ENV 570 ADDENDUM till UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 2826:e mötet i Eurpeiska uninens råd (MILJÖ) i Luxemburg

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

ETT NORDISKT LUFTFÖRSVAR

ETT NORDISKT LUFTFÖRSVAR ETT NORDISKT LUFTFÖRSVAR - NÅGRA SYNPUNKTER Av överste G. A. WESTRING, Västerås PoLITISKT sett kanske det kan synas naivt att i nuvarande läge spekulera över ett gemensamt nordiskt försvarsproblem och

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen rtkll frt vid årsstämma i Selena Oil & Gas Hlding AB (publ), rg.nr 556643-6613, den 17 juni 2015, i Stckhlm. 1. Öppnande av stämman ch val av rdförande vid stämman Arsstämman förklarades öppnad av styrelsens

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 SWD(2014) 284 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Handbk m skenäktenskap mellan EU-medbrgare ch tredjelandsmedbrgare inm ramen för EU-lagstiftningen

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

I tema Energi och hållbar utveckling arbetar eleverna mot följande av kursplanens innehåll: Kemi Syfte

I tema Energi och hållbar utveckling arbetar eleverna mot följande av kursplanens innehåll: Kemi Syfte Infrmatin till vårdnadshavare Ert barn arbetar denna termin med ett NTA-tema sm heter Energi ch hållbar utveckling. Temat är ett av nittn lika naturvetenskapliga teman inm sklutvecklingsprgrammet NTA Naturvetenskap

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::'"'. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::''. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2 TÖRSLAG TI LL Ä1'{DRING AV S~ADSPLANEN rör JJEL AV Tillhör st "'::1:-;f'd l--;:;:'~: ~!.ze.:3 i S::" r'3. t-; r3 S l u t :~.. :\ r~ 2 O j '~ ~n i ] '~i c' O, 1',: 28 KV S VÄRDI T SKARA SKARABORGS L~ Upprättat

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer