:e årgången. Häfte N:r 12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1935. 98:e årgången. Häfte N:r 12"

Transkript

1 :e årgången. Häfte N:r 12

2 Kungl. Örlgsmannasällskapets tävlings:: ämnen för år I vad mån lwmmer svensk sjökrigföring inm Östersjön med närliggande farvallen att påverkas med hänsyn till utvecklingen av ubåts-, min- ch flygmaterielen samt förbindelsemedlen? 2. RiJ,tlinjer för övervaltenslrpedfartygs taktiska uppträdande i sanwerj.~an med arlillerifartyg. 3. Rikllinjer för undervattensbålars taktiska uppträdande. 4. Riktlinjer för flygstridskrafters strategiska ch taktiska sanwerkan med sjöstridskrafter. 5. Biktlinjer för anrduandet ch rganiserandet av eldledningen för luftvärnsartilleriet å fartyg ch sjöstyrkr. 6. Minvapnets användning i sjökriget. 7. Vilka synpunkler böra anläggas med avseende å skydd mt nutida anfallsmedel vid knstruerandet av svenska ö rlgsfarlyg (med fri lt val av en eller flera av de lika fartygslypema)? 8. De inre förbindelsernas rdnande å mden1a svenska örlgsfartyg (med fri LL val a v en eller flera av de lika fartygstyperna ). 9. Navigering i vf1rl land mgivande farvalten under krigsförh:'lllanden. 10. Flttans behv ay peratinsbaser. 11. Mderna telmiska hav på kustartilleriets sjöfrntsartilleri s pjäser, amunilin ch eldledningsmateriel Tidskrift i Sjih:äsendet. 46

3 Kustartilleriförsvars betydelse såsm direkt stöd för sjöstridskrafters peratiner. 13. Huru bör luftförsvaret, det aktiva ch det passiva, principiellt rganiseras i en örlgsbas med hänsyn även till fartyg under utrustning eller reparatin? 14. Industriens utnyttjande för tillgdseende av marinens behv under krig. 16. Behvet av i fredstid verkande rgan för sjöfartens reglerande vid krig eller krigsfara. 16. Fritt val av ämn e inm mrådet för örlgsmannaslillskapets verksamh et. Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad sedel upplagande författarens namn ch adress eller ck ett valspråk, vara ingiw n till Kungl. örlgsmannasällskapets sekreterare, Karlskrna. senast den l nästkmmande september. Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inlämnad skrift anses vara av synnerligen utmärkt förtj änst, kan Sällskapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld. Tävlingsskrift, sm icke kan belönas med pris men likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på h öglidsdagen hedrande mnämnande. Skulle den förseglade sedeln, vilken ätföljer skrift, sm blivit prisbelönt eller erhållit hedrande mnämnande, endast innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälilen av nvember månad i»pst- ch Inrikes Tidningar» med anh i1lla11 att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn ch ad r e~s. Såvida författaren av inlänmad tävlingsskrift icke tillkännagiver mtsatt önskan, förbehåller sig Kungl. örlgsmannasällskapet rättighet att i sin tidskrift ffentliggöra skriften. Karlskrna i december Selcreteraren Flttan sm maktfaktr. En <JngTipar,es sjökrigföring måste uppläggas stmtegiskt ch perativt ffe11siv f'ör att kw1rt1a. nå resultat. Han måste då inm krigsskådeplatsen dispnera. sjöstridskrafter, sm tt,alt är försvararens i alla avseenden överlägsna. Däre1";t icke c1et geg-ra:fiska läget medge.r sjöhandelskrig[ö1 ina. u mm mraden, sm hgga stnder;iskt tillb(tkadragna i förhållande till angriparens örlgsbaser, måste han pla,cera sina fö,r den direkta sjöfartskntrllen a,vscdda sjöstridskntfter inm [mmskj1dna mråden ch där be!clri"va sjöfartsrlmntrll under så lång tid, att sjöha:ndelskriget blir effektirvt. Då initiativet till mt tätar ligger hs försva.raren, må te a,ngripal'en inm taktiskt räckhåll fö,r de sjöfartskntrll utövande stridrskmfter:na pernwnent unrder denna tid hålla siöclsh idskmfter, sm iir den försvarandes inm räckhåll frän lmntrllmråclet srarnlade styr'ka öve1 Ziigsna. Eljest utsätter han sig för av 1 brtt i ch för förluster, sm kunna innebära e:n kra:ftrutjämning till försvararens fördel. För att dretta skall kunna sh, måste han i 1 esc1 v i sina baserr hålla så stra stridskrafter, sm fm,dras för fartygens ö'versyn, för avlösningar hll sjöss ch för ersättande av förluster sm. kunna uppstå g enm försvararens vm'!ksamhet till sjöss, på 'vattruet, under vattnet ch i luften över vattnret. De stmtcgiska Maven på öve1 lägsenhet ä1 nlltså större än de taktiska. Både de Utevarande ch i reserv ställda anfallsstyrkrna bliva av försvarar'en strategiskt bundna ch kmma icke anvä.nrda:s för andra

4 ~ d. ::l :..., """" R ijj 5" b- (fq «P> c:. "'" ~..,. P>... (/J..,, " v m (fq : (O P> P> s..., 5" _r P> :: s...,..., p.. 5" "'" «P> p: "' "'" (O...,... : r p..... (JQ r...,..., r r Il'>- "' t>:) <:0 l>:l..., ,, ~.:l l l l l io l l,....:l (/) (/),... - :>... L'V O< -01 Ö< Il>. -11'>- -<: , ---.,...- -v-- l l w :> l l >!>- >!>- L'V (/) L-.:l tv '" >!>-... :> -..., -; , l l ; ~ t>:) tv 01.:l O> <:0 0":> <:0 l l l l l l -_, a, ->!>- ->!>- l l l l 0":> 8 t>:) (/) 0":>... t>:)... <:0 (/) 0":>.:l t>:) "' , 8 l tv 01 l ----., ,...- (/)... en tv 01 e t>:). t>:) -01 b:> -(/) -0 0":> , , -_,, t.:j ä:> ~tv t>:) 01 C";l 01 Il'>l :> t>:)..., -...,......, O< "d rn P> ~ ::l (fq m v "' : P<'... m r P<' "O r "O "O :: "O p:..., r l l [fl t>:)!"" - Il'>- p.. l l "' r l l l l -0> ~ m...!"".:l p.. :> r ä:> ~l l l w ~l l l -. - "' p.. (/) <. (O c ~ l w t>:) >!>- "'" t>:) 01 _ w p.. -(/) l r l ~l m... L-.:l!""... t>:) p.. 8 l -0 0":> r ~l m <:0...!"" :> p.. Il'> '---v----' ~ l... p.. (/) r -..., C. O ' " Q:,_,rm ~ ~ cc "'""'"'"' Cf'la'Q c;: rn '-<~m P> ::l rn ~. CS"P>...,r-. -1 <1 r "'" ~g>_[ ~ "'""'" «== ijj ::l (fq (JQ P> P> < ~ (O "'" ::l r rn ::l :::: 2 8 P> t,_,(o P> ;:h..., ::l 4c. CJQ a'q" P> cr~t «(O r 8 (JQ... ;'1. C ~ «!Op_.p.. m P-r(!> :>T '"'... : rn ::l "' 8.., ;n ~ ~g~:~ g;p.j ~~ ~ -1 :>T ~ "t t:::! l p.. - = --: f,. ) O r:: r:: r:: 2: 1 ~ :1. s ;;-;' 3 :r. ~ s ~- () -:; r:: - ::;,. -:::;., () r; '-<!... -l - l ;_ t ~: >: "' >: '-... ~: : D:> rt- -::-.jl ::::- :.~ :r. -::::, ~ ;::, uppgiftc1, utan att angrirpatens möjligheter att uppnå sitt strategiska mål sätta på s~jel. För vara ren bör eher trä,ya. att genm Jram.stötar med sina sjöstl idsluaftcr å taclkmma avbrtt i angriparens vedksamhet. Det gäller för hnm att undandriva angriparen med sjöfartskntrll S~" selsai.ta lätta triclsjnnft,er Jör att hjälpa fram sin a handelsfartyg. Detta kan ustadkmma:s genm insättande av överläg::;n,a stridskrafter mt någn S'Vag punkt hs angriparen. För att ~tstadkmma effekt erfrdra, att försvararen kan mt angripm en insiittu huvudstridskrafter, vilkas ryggrad' utgöres av pansar ke:tjl). Han kan då hppas att lmder dager dr.ivta undan ch möjlige'n slå lmderlägsna fientliga tyrkr ch att under mörker b1 inga sina lätta stridskrafter till anjall, ev. mt fiendens huvudstyrba. :b'im1as däremt in,ga pansa:rslm<p p i försvararens huvudstyrka, bhö>'er angriparen till sjöss irum taktiskt räckhåll från dc sjöfmtskntrl1e.rande styrkr]]ja elljdjast hålla överlägsn'a stricl:skrai'tcr av lätta fartyg. Befintlig'heten av undervattensbåtar i försva:ral'ens fltta ökar kraven på de str~cbikrafter, sm av angripm en måste taga i anspruk. ];'ör större örlgsfartygs be'valming mt anfall av nnde-rvatte111sbåtar räknar mm1 med ett g.en.erellt behy av 2 jagare per slagskepp ch l jagare per kryssare. Befintligheten av pal11sarskepp i försvararens fltta ökar anspräkcn ä\ en på angriparen ' insats av lätta övervattensfartyg. Ämru större <1.11språk på överhigsenhct ställas på en angripar ~ e sjö;,:tridsluafter, därest ltan skulle f ö1 söka ett stö1'1'e över skeppn in g s f ö re ta q. Hållbara utgångspm11kter finn.es alltså för beräkning an de fientliga "tl'idskra;[t,er, sm ay en fö1 svannude fttta strategiskt bindas under litl;-a slag av sjökrigspcratiner. På grundvalen av dessa utgi:iugsptmkter göres i tablåerna I ch II nedan en jämförelse för året 19±7 rnell'an försyarsknmri sinen kustfltta ch den a'v ma1 inmyndigheterna föreslag1.w. Genm jiimförelsc mellan cle.ssa tablåer ch pä Jöre.gående sida intagen trublit över Östersjöstrmaktcnms fltt'r kan man skapa sig en iö J eställnin.g m den.~kiljn,acl såsm försvarsmedel

5 ''-' c "-< >-: ~..., ~ ~ ,;.,. ~ ch såsm maklfldr, sm förefinnes mellan å ena sidan försvarsl~mmi sin ens I-ltta ch å andra sidan dien~ av de sjömilitära myndig heterna föreslagna. Ehuru förslitnin g ch förluster under den kamp m herrayi;ildet till sjöss, vilken allit:id är fönknippad med ett sjö.handelskrig, ch s:m fö1'egår f'örsök till invasin över!havet, måste beräknas uppstå tör både försnn ai,ojljs ch all!griparmls sjöstridskrafter, är det av tablå I tydligt, att den av ma1 inmyndigheterna föreslagna flttan nnde-r ett krig mellan kmbinatim~r av strmakter, under \ilket i11gen kan i Östersjön använda hela sin fltta,?'cljtesente1'(('1' en maktfaktr av såclan st?'lelcsrdning, att den ge1 en svensk regering st01 handlingskraft ch f1 ihet i sina utrikesplitisktl beslut ch dtirför giv'er sam:l'lildret fö-r att landet skal! kun111a hi\has utanjör kti:get samt hävda sin nffiltralitet ch även sina hanc1elsiniressen. F'örsvarskmmissinen fltta däremt blir sm maktfa,ktr g m1~ka mindervä1 1 dig. Orn S'. erige ändck intvingas i krig, ger marinmyndigheterna:s kustfltta, så,sm fmmg år a.v tablå II, en VL'SS sam10likhet för att mm1 skall kmma lyclms att hålla lamtkrigföringen utanför landet ifråga m an Call öv-er lm ten, m 111äml~gen på gnm2 a.v förs,val1s'ai mens styrka en anrgripa:rd bcihöv er räkt1ja med a;tt i en första överske ppni11g insätta en t r truppsty1~ka. Sannlikhen ökas, m flygta,pnet rgives en för perativ amverkan med fltt an lämplig sammans-ättning. Den kraftkncentratin till sjöss trublå I ), sm erfrdras för ett ncc1'1{1timpande i för invasin Öv er hav.et erfrde1 lig grad av den av marinmyndighet crna fö1'cslagna flttan, är så str, att clen med samwlikltet icke kan ästadlwmmas i östersjö1t 1mde1 / ö1 vinnande ar ett avgörande Cl'[rderlig tid, tttan att en fiendes s,jöstridskmltc f's iinnn viktiga1 e nppgifte? i andra hav eftersättas. Ett fientligt l.jmbfl yg1vapens verkan mt pa11 1ars~mpp har understundm i för svars di<lkussinc~n överdrivits. I detta hänseende km1 man erinra m försvarskmmis inens betänhm1des bil. 2, där det uttalas (Del V, sid. J99) : "Dck synes den m eningen alltm era göm s~g gällande. att clet stcwka luftvärn, sm kan etableras på framför allt dc stön e fartygen, kmmer att göm dessa

6 r >.Q CD c<l >.Q <D "' 2 =f:',l2: '53 :O ;:.. ~ b ~._ ~~ B r-0 ~ ~ ~ : -~,...! r-1 ~ ~ O() cp ~ cd ~ Q t""' ~ ~ rd cd ~ ~ 1:: ~ ~._v ;..; jj,.-! :Q ~ <..;J :~ ()~ ~ ~ ~ ~ ~~rrhh E :::, b ~ ~ 2 :8 =~ ~ ~ar~~ ~ 5 -~-P ~ w ~ ~ 1:1 ~ rut~~~tjr--1 ~ ~ r: (l) r-:j... +J. w :..::::: '--.J..,_,,...-;...,...~ '-' ~n r--; ~., :-' ~ ~ r::; ;5?D M.g 2 B ::::; - ~ t ~ ~ ~ ~ rg s ~ 8 Försvarskm- Binder 1 kryssare 2 kryssare l l kryssare 8 jagare 8 vedettbli tar l ta fartyg l5-6 kryss. 8 vedettb. \10 andra lät.12 u-båtar 1 Binde r jagare ta fartyg l 10 u-båtar 3 ) 2 jagare r ta fartyg jagare J4-6 jagare 2 ) 7-10 kryss. lo andra lät- ta fartyg 1 ) En truppstyrka m 2 fördelningar (~0.000 m~tn) kräver vid transprt över Östersjön eller Nrdsjön ett tnnage vattensbåtar. l f 16 jagare ":::O"ö "'c""rl--:;j r-:::. ~ v ~ : a +-' :~ :c; 8 ~ :8 ~ t; A 0 ~... <:... -,...:::2 ~,...,, d ~ q:j, ~ ::: Q :; Q).~ ::; Q d ~ ~H~ ~ ~~r-c)~~ ;:::; ~~8~0J J ~~~ ~~+-l...j,...,...-..,,...,. ~ 8 ~ ~ 8 ~ ~ ~ ~ g;~~~~~~~~ ~.::3 ~.B ~ Qc " ~ :; -~~1 -~ ~ ~ t: s ~.-- "-t-,~ ~ ~ t.:..-- ~ ~ ~...;, ~ : h ~ M.O ~ ~ CD ~ ~... ~ f ;;r., r-1 u,,..a ~ ~s~ 0 ~Ah m~;-..r ~ ~ '_;j ~ ~ 12 ~ -~ ~,... =- ~,... J] ra n,...,. ~ 3 ~ ~ ~ s ~ ~ ~~ ~ r ~ - ~ O ~ H,.; - ~ " ~ ;::: ;::: ~.-; ej. d H O -~ ~ :::9 ::j rl 0.; ~ ~ 2 :u - ~ -. : - -,... ~ if) ~ :.:: ~ ~ ~.f? rd -r c --- ~ :.-") ::::::: h ro ;;; c;. ;::; s; :.,... ~ 'ö s Ul +-> ~ Q) ~ ~ ~ ~ -~ \:j rl : p C) ~.; ~ ~ ()~ b E ru ~ av 120,000 till 150,000 bruttregistertn, mtsvarande fartyg a 2,000 tn. flygstridskrafter kryss.') l? flygstridskr.? 2-3 kryss.2) J? rninr 4 ) 18 minsvep. 118 minsvep. minr 18 minsvep. 18 minsvep. prtfltta. transprt prtfltta. transprtfartyg.') fartyg.') l Av marin- för bevak- myndig- för bevakför betäck- ning av en heterna för betäck- ning av en missinens fltta ning av en transprt- Summa. O pansarskepp 4 pansarsk. 4-6 slagsk. 1-2 slagsk. 1 ") Mtstående antal jagare beräknas bliva bundna för större örlgsfartygs bevakni11g mt anfall av under ') Mtstående antal minsvepningsfartyg är erfrderligt för minsvepning framför en transprtfltta m 60 fartyg ' ) Senast vid ankmst till utskeppningsmrådet. l 10 jagare 3 kryssare 4-6 kryss. 11 kryssare 5-8 slagsk. 12 Jagare lw jagare ~16-24 jagare t 10 andra lät- 110 andra lät- ~ jagare J 4-6 jagare 2 ) föreslagen ning av en transprt- Summa större trans- fltta m 60 fltta större trans- fltta m 60 rr. h u asin över hat rt.

7 Litteratur. Svenska Försvarspri nciper, Slagm d ch verklighet rörande grunderna för rih försvarels rdnande. Synpunkter framlagda vid föredrag i Slackhlm den '1 decemi Jer 1935 av avdelningschefen vid generalstabens cenlralavdelnin g, majr C. A. Ehrensuiinl. Utgivet i brschyrfnn av föreni u ~l' n K. H. S. Pris 'i5 öre. Föredragshållarens upps:ll a ll giva en ur hans syn vi nk d riklig framställning av prblemen ];:an icke betvivlas. D ~ir em t kunna grava anmärlmingar riklas mt Mskilliga av de framförda synpunkterna. Vi skla icke uppehålla ss vid den ii' ll- dande delen av föredraget, sm riktar sig ml vissa teser. mnt vilka föredragsh~\ llar en s förnämsta argument är att heleekua dem sm»slagrd».»slagrdens» uppfinnare må själsa fiirsvara dem. Tnen verkar emellertid i denna del åtskilligt irnlerad. icke minst i den kritik, sm heslås en ::>avdelningsche i marinstaben» (sid. 6). Framställningen stärkes icke heller genm tillgripandel på sid. 7, av sådana argument sm h rr Hamrins famösa yttrande i radidebatten den 27 nvember -»a lt upprepas en lögn tillräckligt m fmga gånger, så blir den en sanning». Atergivandel av d~ lika uttalanden är ett tweggat vapen. Den histriska redgörelsens första del utgör egentligen en kritik av våra knungar ch st~ relsesättel under 1700-talet. l,u l :XII :s förh ~dl a nd e Lill den ryska sjömaklen, sm var en av rsa kerna till strmaktsväldets fall ch utvisar faran av alltför ensidigt lanlmililär sakkunskap i högsta krigsledningen, inbegripes dck icke däri. I fråga m 1788~90 års J.::rig säges:»ledningen ch armen höll icke m åttel». Hur var det då med flttan? Trts»enhellig krigsledning» (knungen) kan man peka på försummade tillfällen, t. ex. krigsöppningen (mötet med van Dessens eskader) 1788 ch Reval Förutsättningen för skärgårdsfillans (l ka1styrkans) seger vid Svensksund 1790 var att örlgsflttan röjt dess väg ut ur Vibrgska viken. Trts att ledningen ch armen icke höll m ållet, bragte segern vid Svensksund freden.»liknande blev bilden 1808~ 1 809», säges det. Javäl, men icke berdde del på au flttan genm»en lämplig avvägning mell an försvarsgrenarna» försetts med elt enda fartyg för mycket eller förhindrat armens vidmakthållande. Mellan 1790 ch 1808 byggdes nämli gen ett, säger l, linjeskepp ch en, säger l, fregatt samt 2 däckade kannslupar ch l brigg. Uneler kriget byggdes 24 öppna lmnnslupar, 4 mörsareslupar, 42 kannjllar cfi 2»rekgnsceringsfarlyg». Me llan krigen aufördes ur rullrna 5 linjeskepp, 4 fregatter, 2 kutterbriggar m. m!). A LL invasinen i SYerige 1809 bragles att stanna genm den kmbinerade peratinen till Västerbtten, vilken var möjlig endast genm den svenska ch den engelska flttan, förtiges. Sanningen är alt fö rsvaret i dess helhet under fredsåren mellan krigen försumm a ts (för l[1ga ttala försvarsutgifter). Pamlleller kunna för viss clmf!as! P :'t tal m försvarsprinciper efter världskrigel kan m an till en hörjan icke kmma ifrån all de före 1914 av andra fö rsvarsheredningen ställda uppgifterna för flttan, vid vilka nu försvarsl.::mmissinen 1935 säges hålla fast, av flttan själv inför den Yerkligh el, m vi lken L!Jjz års avbruten tjänst till sjöss Under krigsmässiga förhftllanden gav rika erfarenheter, måste läggas Lill handlingarna s{tsm enbart ch hållbart teretiska. Det är ml denna bakgrund, sm brschyren»maritimt försvar>> *) Siffrrna ur tabell e l' i Bäckströms Svenska Flttans Histria.

8 skall ses. Den h a de emellertid cksa en annan bakgrund, niimligen vi ssa ullalanden av en från annen ulg:ln gen försvarsminisler i en s ta lsverksprpsitin ett av de n ärmaste ef terkrigsåren. Denne ställde, när m arinmyndigh eterna begärde anslag till de 2 jagare, sm på grund av IRi sstegring icke lmnnal hyggas av de 19J.± för åren beslutade 4 jagarna, flttans redan då eftersalta ersältningsb yggnad i efterhand för»andra v ikti gare försvarsbehv» under uttalande av ett persn ligt gil.. lan dc av den föreslagna typen. I gen eralskmmissinens över fö rsvarsreyi sinen s betä nkande 1923 aygivn a y ttrande ullalaclcs, med ~tsid s ä ll a ncl e av fl llan s beh v a v m.atericlanskaffning, a lt ingen ändring kunde göras i den 1914 träffa de avvägningen mell an försvarsgrenarna. Det h är anförda kan tjän a sm en kmplettering av rsakssammanh angen - till u pplysning ch begrundan. Redan u n der världskrigel förbereddes flttan s reducering, dels genrn stark förslitning, dels genm p[t grund av prisslt'gring uteblivn a ersättningshyggna der, uppgående till 2 jagare ch 4 ubå tar. Den m arinplilik, sm efter 1919 förts, innebar inycn ersällningsbyggnacl (utm en u -b åt) L. m. 1924, 2 jagare ch 2 u-bålar , l k ryssare, 2 jagare, 4 vedettbåtar ch '1 u -l>mar 19' , 2 jagare, 4 m insvepare ch 4 u- b ~1la r S8. m e el u/ eslutancle av det för denna perid beräknmle pansarsk eppel. Den leder, frtsa tt av för svar skmmissi- nens marinplilik, till a lt 1-.:ustf'lllcm f rån 1914 planerade 8 pan sarskepp, 16 jagar e, 6 u-n1 Lar ch 2 m infartyg över 1927 Cn s plan ("! pan sarskepp, l kryssare, 8 jagare, 8 vedettbåtar ch 9 u -M tm') år 19D*) blir recl uceracl till 1 kryssare, 8 jagare ( vmav 2 av {örsämmcl typj, 8 vedettbå lar ch 10 u - båtar. I en sadan kustfltta kunna yedetlbå tar lmappasl Lagas i betraktande såsm s tr idsfartyg. Om i stället för avbrttet planen av år 1914 h ade frtsalts t.. m. 1924, byggandet då i avvaktan pa en n y flauplan tillfälligt inskriinkls till 2 jagare ch 2 u-båtar plt *) Förs, a rsk1n1ni ssin ens t r p å att tlcn i be tänkandet föres! a~ na t: h önsk värda mderniseringen Jör tillsammans lo mil:i. kr. av <le :3 n u i m ellellal 1'3 :'\ r gamla pansarskeppen skull e kunna [örlän!la dej:i-' l i vs iiing-el i ku..; iflttan med 5 å r, dela vi icke :1 år, samt därefter 1927 år s plan knsekvent följts, så skulle J,:u st{lllnmz, 1936, beslåll au 5 pan sarskepp+ 1 uneler byggnad, 1 kryssare. 1 O mdemer jagare + 2 under byggnad, 4- vedettbåtar, 4 minsvepare uneler byggnad, samt 17 m clema unclervatt ensbålar + 1 uneler byggnad, allt för en genmsnittlig ksluad för ersältningsbyggna d vid nu r ~1dand e priser av icke m er än l "l milj. kr. per :n. Ojä mnhelen ch tillräckligheten i ers~i.llnin gsb y ggn a d för flttan - förrsakade h l. a. av»allsidiga försvarsutredningar» - är ell a v dc all ra svagaste kapilleu i svensk försyarsplitik efter Della mförmäles icke av föredragsh [Jllaren; m å hända Ull Ses del yara för allmänt bekant l'ör a ll behöva mta las i en krels a v f. d. lärare ch elever v id K H. S. De allvarliga brister, sm vidh1da annen, flygvapnet ch kusta rtilleriet kunna visserligen icke avhjälpas genm Hllans tillgdseende, m en genm dc förra bristernas avhjälpande kan m a n icke h eller r e parer a de brisler i flttans, sm h elhel betraktad, både kva nlilel ch, 1n ~i rk viii, k valilet genm föråldring ch förslitning, sm dag för da g ch ~n för :Jr få lt tilllaga på grund a Y tillräcklig ersä ltningsbyggna d Lrls de fmaliga n ybyggda fartygen s i ch fö r sig utmärkta kvalitet, Yilken lyckligtvis i n ågn m.ån fått följ a med ulwcldingcn utrikes. Mt bak grunden a v för svarskmmissinens Lill ersältningsbyggnad föreslagna anslag'). vilket i sj ä l\'a \erkel icke upp g ~n till m er än 4 milj. kr. per år eller 1_~. a Y del Lclpp, sm nu skulle behöyas för att under lppel a \' en 10-r\rspcrid ch några år d ~irul ö Y e r uppbringa flttan Lill en m l rikels behy av sjöfrsvar sya rande styrka, ch n:1g l m er än 1J. 3 a Y vad sm erfrdras för vidmakth:1ll a nde av kmmissinens fl lla incl. lätla fa rtyg i suill el för dc»dödsdömda» pa nsar skeppen, blir t alet m a ll lägel bäst mlsyar as av ell bibeh [!llande a v fl Hans nun ra nde fartygsbes tånd ingen ting anna l än lek m ed rden. F örsvarskmmissinens försl ag innebär införande av en ny perid ( ) i flhans h islria. Del hade vari t ön sk\ ä rt, all föredragshå Ilaren biträtt Yi d sitt aud itriums ch allmänhetens upplysande m dessa förh{tllanden. *) J"~i nmat utan anmärkning i el en s. k överstcreservatinen.

9 Skiss belysande mfattningen av sjöfarten Sverige-utlandet VQ..Q( nl."j,. E.hr~-.~.tö.-rd.. 0:0 ic..ke ta.lq.t cnn.> t-1'~~-~! Bandet lti:ngs J.;:nst.cn åskådliggör dags frckv~nscn m:'1skindri,:na far tyg. Siffrrna angiva frekven s ens strlek Inm skilun. mraden betecknar nhådc, inm Yilket i visst krigsfall effektivt :-: jö h:-~n delsskydd ej kan å stadkmmas.n t.c. J r~ ra leena..,.is- Det tänkta krigsfallet blir på grund av vårt berende av imprt, även m årsbehven under krig kunde inskränkas till 4,3 milj. tn: ch exprt för imprtens betalande, ett (ö1 sörjningskrig till sjöss ch ~ luften snarare än ett invasinskrig. Ju starkare flttan är, dest krtare bliva fiendens >tentakler» Den hävdvunna fördelningen av försvarsuppgifterna är icke den, sm före 1914 av försvarsberedningar ch 1935 av försvarskmmissin saus pä papperet, ulan den är: riket försvaras av alla försvarsgrenar i strategisk samverkan, av armen till lands, av flttan till sjöss ch numera av flygvapnet i luften över land ch hav. Annan uppdelning förblir enbart teretisk ch håller icke inför verkligheten, såsm framgick av flttans erfarenhet under världskriget. Till illustratin av behvet av skydd för näringslivet är på sid. 20 i majr E:s skrift införd en karta, belysande mfattningen av»sjöhandeln» Sverige-ullandeL Karlan är behandlad för visst krigsfall - men fullständigt ch så alt den med sjöfarts- ch sjökrigsförhållanden bekante läsaren löper risk att därav bliva förd bakm ljuset beträffande fallets kärnpunkt. Här infgas därför en fullsländig karta. Därav framgår, alt krigsfallet ifråga på grund av rikets, trls förbättring, kvarstående sårbarhet vid försörjningskrig ch de för den anfallande gynnsamma gegrafiska betingelserna för avbrytande av sjöfarlen till svenska hamnar över Nrdsjön samt även för begränsande av vår in- ch utrikesfart i Östersjön med slörsta sannlikhet blir ett sjö- ch luftkrig ch icke ett invasinskrig. Frågan m trafik över nrska hamnar sm reservutväg blir - liksm under världskriget - icke så mycket lrafiktelmisk sm krigshandelsplilisk. Generalstabens utredning i ämnet saknar därför i det uppritade krigsfallet praktiskt värde, fastän den ingalunda här skall frånkännas tekniska förtjänster. Det ligger ingen defaitism i all det för natinen klargöres ltela sanningen i fråga m landets känslighet för andra betvingelsemetder än invasin ch dess behv av försvarskrafter även mt sådana. Förf:s karta, sådan den är, ådagalägger emellertid mycket klart behvet av sjöstridskrafter för sjöfartsvägarnas skydd vid neutralilet under ett strmaktskrig i Östersjön ch Nrdsjön. Vi vilja här tillfga, alt varken den nuvarande eller försvarskmmissinens fltta är tillräcklig för denna uppgifts fyllande. F artygsantalet är h elt enkelt för litet. Vad förf. på sid. 22 på tal m försvaret mt invasinsföretag

10 anför m all den svenska fillans huvudkrafter enligt den marina sakkunskapens uppfattning icke kunna beräknas ingripa väster (m) Brnhlm-Oder Bank, därest en strmakt i dessa valtenmråden insätter övervägande delen av sina sjöstriclskrafler, utgör en uppenbar feltlkning av denna uppfattnings m nebörd. Den innebär icf..: e, au inga mt en transprtflila effeldiva sjöstridsl.:rfter i angivet läge /..:unna insättas väster m Brnhlm. Om nämligen elen svensl..:a l..:ustflucms huvudstyrka binder en cwseuärd e/el au fiendens huvuc/slriclskrct{ter, lär det vara möjligt utan mycket mfauande ch tidsödande å tgärder alt hin dra u-båtar att uppträda väster m Brnhlm, ch del lär även vara möjligt all så»besätta» de mtalade ganska vida farvattnen. atl icke en styrka av jagare ch sjögående mtrtrpedbålar kan, i varje fall under mörker, tränga in i bassängen öslerifran. Vägen Karlskrna- syd Brnhlm-- Falsterb tillryggalägges med :30 knp p ~1 mindre än 6 Limmar. Då försvaret av västkusten icke kan åläggas kusl{ltl(ln. erfcjrdras tydligen där en annan sjöstyrka. En sådan är cksc1 cw andra skäl än försvaret ml invasin behövlig. Karlan p~t sid. 23 är liksm den på sid. 20 fullständig. Man saknar bl. a. marl<ering av tekniskt möjliga landstigniugsmn1den Kullen- Strömstad ch på ;'\rrlandslmslen. Innellörden av spärrlinjen över Brnhlm har misstlkats på fantastiskt ch verklighetsidimmande sält (Jmfr van). Om en»alandsspärr». såsm 'förf. säger på sid. 24, endast håller, m båda landfäslena fötsvaras, hur trr man då, att en»spärr» över de mycket bredare ch friare farvattnen vid Brnhlm kan hålla ulrm samma villkr för alla fyra landfästena? Den på sid. 22 införda nten är tydligen avsedd atl illustrera, hur möjligt det är för Sverige atl hålla sig med en fltta, Sf\JU kan bliva av betydelse mt den tyska flttan. Förfaringssältet är ganska misslyckat, ty verkställda undersökningar visa, att en kustfltta av den av marinmyndigheterna nu föreslagna st'rleken även gentemt en till fulla 35 / av brittiska fllian utbyggd tysk fltta är en mal..:lfaktr ay sådan betydelse, atl den blir ett tjänligt instrument i en svensk regerings hand för friim jande ay svensk plitik h ~td e i l\alincrnas Förbunds tecken ch i rikets freds ch dess näringars intresse. Ett återuppbyggande av flttan till denna styrka kan icke betecknas sm kapprustning ch är ur bädc självständighets- ch neutralitetsförsvarets synpunkt icke elt önskemål ulan en bjudande nödvändighet. Dessutm är det förviss eknmiskt möjligt. Kstnadsskillnaden, etl ~20-tal milj. kr. per år, är ur budgetär synpunkt endast.av sekundär betydelse. Dess betydelse ur försvarssynpunkt är däremt i högsta grad primär. Villkren för Alands försvar söderifrån är litet egendmligt frmulerade. Yar har man tidigare hört, att kustartilleri DCh lanlslridshafler»stödja sig» på lätta sjöstridskrafter? T. v. är Aland p:'t grund av internatinell traktat befäst. Förfatlarens knstaterande av alt»alandsspärren» endast håller, m bada landfäslena försvaras, hör understrykas. Ty därav följer direkt. a lt vägen för en svensk eller en fiendes fltta från Östersjön till Dallenhavel icke nu kan spärras effektivt. Men även Dm båda landfäslena är befästa ch i samma maktkmbinatins hand, h ~1ller en spärr ändck icke utan sjöstridskrafter, ch även då kan garanti icke skapas mt genmbrtt av sjöstridskrafter, när en nödvändig framslöt utföres med beslutsamhet. Vad förf. anför m Sveriges försvar genm sanktinsingripande är värl livligt beaktande. Den fltta, försvarskmmissinen rälmar med, räcker dck icke i någt fall. Ty i fallet öster kmmer skyddet icke bltt av armens bakre förbindelser utan ckså av sjöfarlen väslerifrån upp genm Östersjön för både Sverige ch de hjälpta i ös ter att påvila svenska flttan med biträde av flygvapnet. Detsamma är förhållandet med skyddet av Sveriges egna kuster mt ffensivt uppträdande av de fientliga sjöstridskrafter, sm icke behöva hindas för kriget i det sanktinsunderstödda landet. Del är icke säkerl, att utmbaltiska makter, äyen m Östersjön p [l grund av Tysklands ickem edlrmsl<ap i NF kan förutsättas vara öppen, kunna avstå sjöstridskrafter lill detla Yallen. I smliga lägen kun de hjälp lättare erh[dlas med fl~'g- ch lantstridskrafter. I fallet Danmark, då väl Östersjön får antagas spiirrad, iir det ay slörsta helydelse, Tidskrift i S.iöväsendct. 47

11 -662- ah en svensk fl tta i Ös tersjön bin der slörsta möjliga del av <len spärrande mal;:lens fltla, därest en inbrytning i Östersjön ay utmbaltiska sjöstridskrafter skulle kmma ifråga. Vi skla icke draga i Lvive l sm~t l den trafiktekniska rik Li gheten i de beräkningar, på vilka föredragshållaren grundat sitt påst{tende. all vi hava möjlighel a ll Lill lands vinna överliigsl'llhel ulan nagn sm helst kapprustning med eventuella mlståndare, ch att peratiner tilllands v id överskeppningsförelag kunna beräknas bliva genmförda intill kusten. Det är cnwllertirl. fullständigt möjligt atl i förväg beräkna verkan a\' <'ll fientligt luftkrig mt de landväga för h indelsemedlen. Del \'"re ckså felaktigt au p[lsla, a lt vi skulle med den utbildningstid, försvarskmmissinen föreslår för huvuddelen av dc värnpliktiga, kunna beräkna kvalilaliv överlägsenhel e1ler ens jämn!jiirdighcl med av en fiende vid överskeppningsföretag i ansprak tagna lantstridskrafter, vilka säkerligen före förelagets ig ~mgsättande underkaslas särskild utbildning för sina uppgifter ch särskilt utväljas därför. Vidare finnas ti ll lands lika litet sm till sjöss ch i luften några garantier för krigslyckans Yäxlingar. Ä ven m en svensk arme skulle ly el< as tillhakaslå en förs la fientlig överskeppningsmgång, kan denna kmma all följ a" av nya företag av samma arl, måhända mt annan del av kusll'n. Och även m dessa ckså kunna avvärjas, \Orc kriget änd{t icke slut. Ty angriparen kan frtsälla del med skärpt sjö- ch luitkricrföring. Först m vi lvckas göra även den resultatlös, bar b " fienden hindrats att nå sill m ål. ])et m ~tsl e emellertid här l< lart sägas ifr:"m dels, all ä ven t. u arme principiellt frdras för försvaret 1110[ invasinsförelag ÖY<.'r have l, men all del la behv icke kan bevisas genm felakti ga n dgörelser för de sjöstrategiska förhållandena i Brnhlm- Möenbassängen, Alannsfiirlrängningen, l3llniska viken ch Vi.istcJ. havet, dels alt ckså ur flhans synpunkt en i första hand kvahtativ förstärkning av armen m{tste påyrkas. Den är nödvändig för alt under-jätla lösandet av flttans egna uppgifter vid rikets försvar ml invasinsföretag bl. a. genm all tvinga en fiende att använda större ch följaktligen mer sårbara transprlmgångar Del ],an, m en förs ta ÖYerskeppning icke kunnat förhindras Lill sjöss, icke va ra likgiltigt Jör annen, all flttan är i sl:'md all alminslne försvara ch fördröja en fiendes under h ~ill s tr anspr t er efter den första överskeppningen. Såsm vi sagt, kunna krigslyckans \'äxlingar Lill lands förutsägas lika litet sm till sjöss. Fienden m ~tstc därför så vill möjligt angripas på lla svaga punkter. Den syagasle av dem alla är den fientliga armens sjöj'örhinclclser hakål, riven i J\allegll, sucluäslra Östersjön ch Bllnis/;({ uil..:en. Del vre brllsligl mt armen ch landel all lämna dessa antastade av fll lan ch flygvapnet, när möjligheter /..:unna skapas för angrepp. i\len försvarskrnm issinen, underslödd ay»överslereservaliunen» ch den lanlmililära saklwnskapen, synes förhereda algärckr jusl i denna förkastliga riktning. Fillan har sm sagts ds[t andra uppgifter, nämligen skyddande av sjöfarlen i krig ch under neutralitet. Dessa uppgifter är för landel vitala ch för fillan primära ch kunna icke lösas av annan försvarsgren. För dessa uppgifters lösande är den av försvarskmmissinen föreslagna flttan tillräcldig, även i cll krigsfall sl, i vilket dc gegrafiska förhållandena gynna försyarad m en icke försyarad sjöfart längs syd- ch slkuslc'n. Ulan eu försl~irkning av flllan blir försvaret i sin helhel defekt, även m armen, flygvapnet ch kustartilleriet förstärkas. Del vre önskvärt, all delta flttans avvisliga krav av föredragshållaren ch den institutin han repre- senterar stödjes i slällel för mtarbetas. TYenne msl~indighcler framh[lllas, vilka anses väsenlligl öl'a lanlslridskraflernas möjligheter att redan vid kusten avyärja själva landstigningen. Den ena är berende pa graden av framsynthet hs en regering. En i gd tid verkställd mbilisering kan giya möjlighel till slörl genmförda transprter, säges del. N~tväl, men vad lwslar del a ll under en längre tid hålla armen mbiliserad inför elt m ~thända inbillat landstigningsht? Dessa kstnader ch kstnaderna för en fullt mbiliserad fltta av erfrderlig strlek har försvarslwmmissinen underhilil att utreda,

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn

EFTER VALET Liten PM om trängsel-/framkomlighetsavgifter 2002-09-12/mn EFTER VALET Liten PM m trängsel-/framkmlighetsavgifter 2002-09-12/mn UTGÅNGSPUNKTER FÖR POLITISKA UPPGÖRELSER EFTER VALET 2002 OM ATT SNABBT INFÖRA TRÄNGSEL-/FRAMKOMLIGHETSAVGIFTER I STOCKHOLMSREGIONEN

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB Bilaga 2 Samrådsredgörelse avseende ny- ch mbyggnad av Vattenfalls 70 kv anslutningsledningar till transfrmatrstatin i Ösm, Nynäshamns kmmun Bild 1 Vy över landskapet med transfrmatrstatinen till vänster

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

1934. 97:e årgången. Häfte N:r 5

1934. 97:e årgången. Häfte N:r 5 1934. 97:e årgången. Häfte N:r 5 - 255- Flygstridskrafterna ch krigföringen i Östers j ön. Otvivelaktigt hava flygstridskrafterna på ett genmgripande sätt förändrat krigföringens karaktär. Att det militära

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål

OH-bilder till Martin Wallins föreläsning om rättskraft i tvistemål OH-bilder till Martin Wallins föreläsning m rättskraft i tvistemål Dmens rättsverkningar En dm får flera lika rättsverkningar ch de inträder vid lika tidpunkter. Rättskraft Samma sak kan inte prövas engång

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

SAMLA HaR DINA FoREBILDERS AUTOGRAFER

SAMLA HaR DINA FoREBILDERS AUTOGRAFER SAMLA HaR DINA FREBILDERS AUTOGRAFER Mitt namn Fr spelgladje! Med hjälp av Frtum Tutr Playbk kan du träna, hitta spelglädjen ch tända en livslång gnista för ftbll. När du tränar flitigt märker du, hur

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.

E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E. Nr. 1/11 Årgång 14. Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis. E N K U N S K A P S T I D N I N G F Ö R A K T I V A H U N D Ä G A R E Nr. 1/11 Årgång 14 Canis - vi förändrar hundvärlden! www.canis.se Targeting KLICKER- TRANING Text: Cecilie Kste l & Mrten Egtvedt Targeting

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer