Hej jag heter Jonas (23 år) Nu ska jag visa dig hur jag har det på jobbet...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej jag heter Jonas (23 år) Nu ska jag visa dig hur jag har det på jobbet..."

Transkript

1 Innehåll; Jonas på jobbet 3-9 Styrelsens årsberättelse 1o-15 Koncernchefen har ordet Bravidas ledning Miljö och kvalitet 2o-21 Corporate Social Responsibility 21 Jonas på jobbet Räkenskaper 25 Balanser Kassaflödesanalys 28 Redovisningsprinciper 29-3O Noter Revisionsberättelse 5O Hej jag heter Jonas (23 år) Nu ska jag visa dig hur jag har det på jobbet...

2 Kortfattat om mitt företag Bravida är Nordens främsta tekniska totalleverantör och levererar projektering, installation, drift och service inom IKT (Informations- och kommunikationsteknologi), tele- och datanät, el, ventilation, VS, intelligenta lösningar och digital dokumentationshantering. 4 Våra ägare: (31.12.O1) 48,1% - Telenor ASA 18,3% - Procuritas Capital Partners II LP 2,7% - 3i Group Plc. 6,4% - Försäkringsbolaget Sampo Liv 7,3% - Cavendish Nominees Ltd 2,7% - Sponsor Fund 1 Ky 7,6% - Investment AB Latour 1,1% - Stark II BV 3,5% - Bravidas ledare Här tar jag emot en beställning via PC och mobil om ADSL-installation hemma hos Hanssen. Geografisk närvaro på mer än 4OO platser i Norden. 5 M ontörerna är kanske de som är mest synliga hos oss, medan huvudprodukten, de tekniska lösningarna, är osynliga. Kunder Vår verksamhet inriktar sig på kunder inom telekomsektorn, företagsmarknaden och fastighetsbranschen/ byggherrar samt privatkunder. Inget uppdrag är för litet... (Här monterar vi en ADSL-anslutning hemma hos Hanssen).... och inget uppdrag är för stort. (Telenors nya huvudkontor på F ornebu).

3 Vi arbetar för alla telekomoperatörer och nätägare, Netcom, Skanova, Telia, Telenor, UPC och många 6 fler. 7 Bravida har installerat mer än 5O OOO kortautomater i Norge. Blir det något fel på dem rättar vi till det inom fyra timmar över hela Norge Vi levererar även passerkontroll och säkerhetslösningar. Stora anläggningar med många dörrar eller enkla lösningar, vi ser till att bara du kommer in. Orsaker till att vi är så effektiva: Digitala gränssnitt och utnyttjande av digital orderhantering. Unik kompetens inom projektering av totalleveranser. En kontaktpunkt mot kunden för koordinering av rikstäckande, löpande avtal. Bravida har haft totalansvar för de för tekniska lösningarna på flera av Buchardts hotell.

4 Posten i Sverige bygger om 39 kontor till så kallade Postcenter. Bravida tar sig an alla tekniska installationer som el, tele - och datakablar, ventilation och VS. Bravida har dessutom ett avtal med Posten IT och IBM om LAN-installation i Postens nya Postcenter. Våra största fördelar: Hög kompetens inom modern Kommunikationsteknologi Bred kompetens när det gäller alla typer av tekniska lösningar; från IT och tele till el, VS och ventilation. Integrerad kompetens Geografisk närvaro på mer än 4OO platser i Norden. 8 9 Under det stora tunnelprojektet Södra Länken ansvarar Bravida för teleoch säkerhetsinstallationer. De höga säkerhetskraven gör att detta är ett mycket omfattande arbete. Vi installerar allt från nödtelefoner, brandalarmsystem till övervakningskameror. Mina kollegor: Vi har närmare 13 OOO anställda Fördelade på mer än 4OO Platser i Norge, Sverige Och Danmark. Bravida har ett serviceavtal med 25 av Burger Kings restauranger som innebär att vi har ansvaret för både planenlig och akut teknisk förvaltning. Business and pleasure at work

5 Styrelsens årsberättelse 2OO1 - Bravida ASA Översikt Bravidakoncernen redovisar en klar resultatförbättring år 2001 jämfört med proformaresultatet för de två fusionerade verksamheterna Rörelseresultatet (EBIT) är 333 MNOK, att jämföras med resultatet året innan som var 8 MNOK. Resultatförbättringarna beror i första hand på en realisering av de kostnadssynergier som fusionen mellan BPA AB och Bravida AS har inneburit samt effektiviseringsåtgärder. Under 2001 gjordes enstaka mindre köp av verksamheter och företag, dock inte i större omfattning än att koncernens intäkter endast ökade marginellt jämfört med föregående år. Under året har verksamheten i den fusionerade koncernen integrerats genom etablering av en gemensam ledning, samlokalisering av tidigare separerade verksamheter och uppbyggnad av totalleverantörskonceptet som omfattar alla fackområden. Bolaget ägs av Telenor (48%) och 1o flera finansiella investorer (48%) varav Procuritas Capital 11 Partners II LP är störst, samt ledningen (4%). Totalleverantör Fusionen mellan BPA och Bravida skedde med räkenskapsmässig verkan från och med den 1 november 2000 som också markerade etableringen av Bravida ASA. Målet med fusionen var att etablera en totalleverantör av tekniska installations- och servicelösningar i Norden. Bravidakoncernen framstår nu som Nordens ledande tekniska totalleverantör av installations- och servicetjänster inom huvudområdena informations- och kommunikationsteknologi (IKT), tele- och datanät, el, ventilation och VS. Företaget levererar tekniska totallösningar samt fristående lösningar inom alla fackområden och tar hand om projektering, lösningsdesign, installation, service, drift och underhåll. Bravida levererar också lösningar för en effektiv intelligent styrning och drift av de tekniska lösningarna. Genom sitt dotterbolag Bravida Geomatikk AS levererar bolaget elektroniska dokumentationstjänster. Bravida säljer tjänster till och utför löpande uppdrag för byggherrar och fastighetsägare, nätoperatörer och nätägare, kommuner och offentliga instanser, stora och små företag och i viss utsträckning privatkunder. Under året har bolaget lagt vikt vid att marknadsföra och erbjuda totalleveranser där flera eller alla fackområden ingår och har kontinuerligt noterat att efterfrågan på totalleveranser ökar på marknaden för nybyggnationer och renovering av byggnader och anläggningar. Totalleveranserna har svarat för en ökande andel av den samlade uppdragsmängden inom detta område, där kunderna består av både offentliga och privata byggherrar och fastighetsägare. Uppbyggnaden av kompetens inom informations- och kommunikationsteknologi, samt tele- och datanät har påbörjats i den svenska verksamheten, enligt strategin att förstärka kompetensen inom dessa områden. Bolaget har under året också fokuserat på marknaden för stora nationella och/eller nordiska uppdrag som bl.a. avser tekniska installationer, drift och underhåll. Flera avtal har ingåtts under året när det gäller ombyggnad, renovering, etablering av tele- och dataanslutningar, service och underhåll med kunder som har en geografiskt utspridd verksamhet. På den norska marknaden är Telenor Networks den största enskilda kunden där Bravida ansvarar för utbyggnad och utför underhåll och löpande felrättning på Telenors nät. Bravida utför också i allt större utsträckning motsvarande uppdrag för andra nätägare och telekomleverantörer. Bravida har ett ramavtal med Telenor Networks som gäller i fem år från och med 2001 och som avser leverans av utbyggnad, drift och accessleverans till Telenors nät i Norge. Under 2001 omfattar detta avtal minst 75% av Telenor Networks totala behov när det gäller dessa tjänster. Därefter trappas omfattningen ned till minst 67,5% under 2002 och därefter 60% under vart och ett av avtalsperiodens sista tre år. Bravida är också teknisk totalleverantör till Fornebuprojektet, Telenors nya huvudkontor på Fornebu. Sedan etableringen av den nya koncernen Bravida ASA, har verksamheten präglats av en omfattande omorganisering, koordinering och sammanslagning av verksamheterna i de fusionerade bolagen. Under år 2001 har Bravida genomfört en omorganisering till en aktiebolagsstruktur med en geografisk indelning. Den norska verksamheten (Bravida Norge AS) är fusionerad horisontellt på fem operativa aktiebolag. Verksamheterna i det tidigare BPA Norge AS är integrerade i de bolag där de geografiskt naturligt hör hemma. Den svenska verksamheten har bibehållit sin geografiska bolagsstruktur samtidigt som delar av Bravida Sverige ABs verksamhet är integrerad. Bravidas operativa och legala struktur är närmast identisk och är organiserad på samma sätt i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheterna i de enskilda bolagen i Sverige, Norge och Danmark är utspridda över hela landet på avdelningskontor och mindre lokalkontor. De administrativa centrumenheterna är lokaliserade till de största städerna i respektive land. Finansiella förhållanden Resultaträkning Resultatet före skatt ökade med 311 MNOK till 148 MNOK i förhållande till proformaresultatet år s rörelseintäkter ökade med 8 MNOK till MNOK i jämförelse med proforma-rörelseintäkterna s verksamhet i Sverige redovisade en valutajusterad omsättningsökning på 9,8%, vilket återspeglar att den positiva utvecklingen av byggoch installationsmarknaden under 2000 fortsatte in i Mätt i norska kronor sjönk omsättningen med 0,5% på grund av att den svenska kronans värde sjönk kraftigt under perioden. I den norska verksamheten har nedgången inom IKT-segmentet inneburit att omsättningsökningen stannade på endast 0,5%. Tillväxten i Danmark var marginell. Omsättningen i uppköpta bolag under 2001 utgör 168 MNOK, varav 32 MNOK i Norge och 136 MNOK i Sverige. Jämfört med proformaräkenskaperna år 2000 ökade koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) med 180% till 591 MNOK år Rörelsemarginalen (EBITA-marginalen) var 4,9% vilket är 3,1 procentenheter högre än proforma Den största resultatmässiga framgången hade den norska verksamheten med 218 MNOK (151%), medan den svenska verksamheten Här hälsar jag på styrelseordföranden Mikael Ahlström (längst fram), Trond Berg- Hansen, arbetstagarrepresentant och Fredrik Palmstierna, styrelseledamot (längst bak). Trevliga prickar! Johan Petter Barlindhaug, styrelseledamot och Tormod Hermansen, styrelsens vice ordförande.

6 bidrog med en ökning på 194 MNOK (110%). Den danska verksamheten redovisade en minskning med 27 MNOK år Resultatförbättringen beror på effektiviseringsåtgärder, kostnadsnedskärningar, synergier i samband med inköpsavtal, försäkringsavtal och pensionsavtal (jfr not 15 i årsredovisningen). Goodwillavskrivningarna ökade med 55 MNOK till 258 MNOK. En ändring av beräknade livslängder samt effekter av uppköp i slutet av 2000 och under 2001 bidrog till ökningen. Finansiella nettokostnader ökade med 14 MNOK till 185 MNOK jämfört med föregående år (proforma). Netto-räntekostnaderna är reducerade med 10 MNOK till 156 MNOK. Framförallt som en följd av en reducering av netto räntebärande skulder. Förlusterna i närliggande verksamheter uppgick till 25 MNOK. Balans och kassaflöden 2001 präglas av konsolidering efter sammanslagningen med BPA och tonvikt på effektivitet, synergier och lönsamhet. Nettokassaflödet uppgick till 159 MNOK. s räntebärande nettoskuld minskade med 416 MNOK till MNOK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) är 675 MNOK, medan kassaflödet i verksamheten före skatter och finansiella poster är 472 MNOK. Den viktigaste orsaken till skillnaden är ökad rörelsekapitalbildning i samband med ändringar av de anställdas pensionsplaner. Investeringsaktiviteterna gav ett positivt kontantbidrag på 16 MNOK. har under år 2001 ingått ett sälj- och återuthyrningsavtal av Advantex-systemet som under 2000 var balansfört som rörelsetillgång. Kontanteffekten av denna försäljning var 52 MNOK. Investeringarna är rena underhållsinvesteringar. har betalat avdrag på långsiktigt räntebärande lån till bank med 188 MNOK. Lån från och övriga skulder till huvudaktieägare på 91 MNOK har avbetalats genom utbetalningar på 36 MNOK och moträkning av mellanhavanden på 55 MNOK. Rörelsekrediterna ökade med 49 MNOK. Bravida har som målsättning att bolagets låneränta ska följa den generella utvecklingen av penningsmarknadsräntorna samtidigt som koncernen kontinuerligt strävar efter att dämpa effekterna av kortsiktiga svängningar på räntemarknaderna var 60% av koncernens räntebärande skuld exponerad för rörlig ränta. Denna exponering gäller NOK, SEK och DKK. Hela den räntebundna skulden är i SEK. påbörjade arbetet med att bedöma en refinansiering av låneportföljen under 2001, men har valt att avvakta till 2002 för att kunna erhålla förmånligare villkor när garantiportföljen mot ISAB 2 reduceras. Syftet med refinansieringen är att optimera bolagets kapitalflöde och tillsammans med en börsintroduktion 2003, bidra till att förverkliga bolagets tillväxtstrategi. I februari 2002 refinansierade koncernen tre långfristiga räntebärande lån med ett bokfört värde på 448 MNOK per den Vid förfallodagen etablerades ett nytt subordinärt lån på totalt 450 MNOK som förfaller 2006 med årliga räntebetalningar. s soliditet mätt mot bokfört eget kapital var vid utgången av året 19,1% mot 17,8% år Soliditeten mätt mot bokfört eget kapital och subordinärt lån var vid utgången av året 26,4% mot 25,5% år Bravidas likviditetsreserv består i huvudsak av outnyttjade avdragsmöjligheter och outnyttjade kassakrediter. s största valutarisk ligger i omräkning av dotterbolag i Sverige och Danmark. s låneavtal bygger på pantsättning av kundfordringar i Norge och pantsättning av aktier i dotterbolag i Sverige. Bolaget har avsevärd goodwill, som bland annat är knuten till koncernens storlek, utvecklingen av nya marknader och etableringen som totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster. Räkenskaperna har avgivits under förutsättning om fortsatt verksamhet. Inga förhållanden har inträffat som motsäger att dessa förutsättningar är uppfyllda. Arbetsmiljö och personal Bravidakoncernen hade per den anställda, fördelat på i Sverige, i Norge och 230 i Danmark. Frånvaro Sjukfrånvaron (inklusive frånvaro på grund av skada) 2001 var totalt timmar av totalt disponibla timmar (5,20%). Frånvaron fördelar sig enligt följande: Norge: timmar av disponibla timmar (5,59%) Sverige: timmar av disponibla timmar (4,77%) och Danmark: timmar av disponibla timmar (3,43%) Säkerhet Antal rapporterade arbetsskador som innebar frånvaro under året ligger något under 200 varav mindre än 15 var av allvarlig art, ingen med varaktig invalidisering eller döden som följd. Cirka 32% av skadorna är fallskador som är den mest frekventa skadeorsaken, följt av sårskador (30%) förorsakade av egna verktyg och material. Målsättningen för år 2002 är att ytterligare fokusera på arbetet med att förebygga och minska sjukfrånvaron i varje enskilt bolag. Omfånget av materiella skador är begränsat Arbetsmiljö I Bravida arbetar vi för att hälsa, miljö och säkerhet ska ha hög prioritet och vara målinriktad. Förebyggande insatser ska prioriteras. Arbetsmiljön ska ses i ett helhetsperspektiv och insatserna för att skapa en god arbetsmiljö ska ingå som en integrerad del av koncernens koncept för totalkvalitet. Det aktiva samarbetet om hälsa, miljö och säkerhet ska ge en trygg företagskultur och göra Bravida till en attraktiv arbetsplats med intressanta utmaningar, god trivsel och låg frånvaro- och skadefrekvens. Målsättningen är att varje enskild medarbetare själv ska ta ansvar för förebyggande åtgärder och på så sätt bidra till Här tillsammans med styrelseledamöterna Rolf Torbjörn Svensson (till vänster) och Peter Sjöqvist (arbetstagarrepresentanter).

7 bättre intjäning och ökad lönsamhet. Det systematiska HMSarbetet förutsätter att chefer och medarbetare följer HMSsystemet, som finns tillgängligt för alla inom koncernen. Yttre miljö fokuserar på den yttre miljön. Det har gjorts stora insatser för att skapa förutsättningar för att de miljömål, standarder och procedurer som krävs av miljöcertifierade bolag ska kunna implementeras. Följande områden har varit i fokus: energiförbrukningen, koldioxidutsläppen, transporterna, materialoch avfallshanteringen. En del av verksamheten är redan miljöcertifierad enligt ISO Målsättningen är att hela koncernen har etablerat standarder inom miljöområdet som uppfyller kraven för miljöcertifiering enligt ISO innan utgången av år Mikael Ahlström (styrelsens ordförande) Tormod Hermansen (styrelsens vice ordförande) Rolf Torbjörn Svensson Övrigt Aktieägare IKT-sektorn, där Bravidas marknadsandelar är knutna till både 14 Fredrik Palmstierna 15 Per den 31 december 2001 hade bolaget 255 aktieägare. Andelen utländska ägare var 50,3%. I början av 2002 har Telenor inbetalat Svein Åge Samuelsen 55 MNOK för köp av 100 aktier i Bravida ASA. Det är inte varje dag jag får träffa dessa upptagna personer. Från vänster: Hans Karlander, Grete Faremo, styrelseledamöter, jag och Svein Åge Samuelsen, arbetstagarrepresentant. Koncernledningen Moderbolaget Bravida ASA är ett holdingbolag som omfattar koncernledningen. Johan Karlström avträdde från sin befattning som vice koncernchef i mars Axel Hjärne tillträdde den 1 december 2001 som koncerndirektör med delansvar för den operativa verksamheten. Tvister I maj 2001 väkte Turn IT AB talan mot Bravida El Stockholm AB i Stockholms Tingsrätt, under påstående att de hade blivit vilseledda i samband med köpet av IT-verksamheten från Bravida El Stockholm AB i juni Kravet exklusive räntor är SEK 138 miljoner. Bolagets ledning har i samråd med juridiska rådgivare bedömt kravet och inte funnit anledning att göra avsättningar för detta i räkenskaperna. Se även not 20 om tvister. Disposition av årets resultat Årets resultat i moderbolaget Bravida ASA uppgick till tusen NOK, och föreslås överföras till övrigt eget kapital. Moderbolaget har ett fritt eget kapital per den 31 december 2001 på tusen NOK. Utsikter inför 2002 Bedömningen är att den ekonomiska situationen generellt kommer att vara fortsatt stabil under 2002 på Bravidas marknader. Effektiviseringsåtgärderna och synergiarbetet som har genomförts under 2001 kommer att upprätthållas och förväntas att ge fortsatta effekter under Bygg- och anläggningsmarknadens utveckling och totala aktivitetsnivå förväntas ligga i nivå med år Enligt bedömningar sker en eventuell begränsad nedgång i andelen nybyggen och en motsvarande ökning i andelen renoveringsarbeten i anslutning till existerande bygg- och anläggningsmassa. företagssegmentet och den offentliga sektorn, förväntas ligga på en fortsatt stabilt låg nivå med vissa utsikter till en marginell tillväxt under Bravida har under de senaste två åren genomfört en personalnedskärning inom detta segment för att få en mer marknadsanpassad bemanning samtidigt som verksamheten i högre grad är inriktad på etablering av installation, service- och driftstjänsterna på bekostnad av försäljning av utrustning. Mot bakgrund av de nya marknadsutsikterna som har skapats genom etableringen av Bravida ASA och bedömningar av den framtida utvecklingen anser styrelsen att utsikterna inför 2002 är positiva. Oslo den 5 mars 2002 Grete Faremo Johan Petter Barlindhaug Hans Karlander Peter Sjöqvist Trond Berg-Hansen Jan Kåre Pedersen (Koncernchef)

8 Koncernchefen har ordet 16 Bravidas första år Förra året var ett bra år för Bravida tack vare extraordinära insatser från våra nära medarbetare. Vi kan i dag säga att fusionen mellan Bravida och BPA är en succé som har krävt mycket av samtliga anställda. Utan dem hade det inte varit möjligt att åstadkomma det vi nu har uppnått och fusionen kunde ha utmynnat i samma fiasko som så många andra svensk/norska samarbetsprojekt. Vi inledde året som två; två företagskulturer, två visioner, två mål. Naturligtvis har integrationen mellan två bolag som båda har sina egna historiska rötter satt sin prägel på verksamheterna under året. Vid årets början hade vi den klara målsättningen att inte bara integrera verksamheterna, utan också att åstadkomma bättre ekonomiska resultat. Tilltro och tempo Åtskilligt snabbare än vad skeptikerna trodde, fick totalleverantörskonceptet gehör på marknaden. Historiskt sett separata fackområden som informations- och kommunikationsteknologi, el, tele- och datanät, VS och ventilation skulle förenas i ett koncept - och fungera. Vi skulle ta ansvar för projektering, installation, service, drift och underhåll hos våra kunder. Utan stor tilltro till att totalleverantörskonceptet var rätt för Bravida och utan ett mycket högt tempo skulle detta inte ha varit möjligt att genomföra. Det handlade om att definiera målet och ge full gas. Skulle fusionen vara försvarlig, stod det redan från början klart att vi måste klara av att få stora synergivinster. Konkret har det inneburit samlokalisering av aktiviteter och medarbetare, nya inköpsavtal baserade på en fördubbling av volymerna, förenkling av viktiga IT-system samt kompetensöverföring, som ger kunskap och genererar vinst i många avseenden. Kunden först Visst är det bra med stora industriella processer, men vi får aldrig glömma det viktigaste: Kunden är vår domare. Det är också gott och väl med avancerad teknik för fjärrövervakning, men utan lokal närvaro, personlig och kundstyrd problemlösning i vardagen, skulle till och med vår mest avancerade teknik vara litet värd. Mycket av Bravidas framtida framgångar hänger på hur vi bemöter våra kunder. Det är väldigt få saker som gör mig som koncernchef så glad som när jag hör talas om nöjda kunder som talar varmt om den vänlighet och serviceanda som de har mötts av från någon av våra medarbetare i frontlinjen - hemma hos kunderna eller på deras arbetsplatser. Vårt fokus ska ligga på kundens behov. Det är Bravidas princip nummer ett. Den som inte instämmer i detta har ingen framtid i Bravida. Det är vår förmåga att förstå och möta kundernas behov som är avgörande. Inom detta område har vi unika möjligheter. Med närmare medarbetare som varje dag är i dialog med kunderna kan vi snabbare än någon annan fånga upp nya behov och önskemål. Hur väl vi lyckas i framtiden beror på vår förmåga att kunna utnyttja detta. Då hjälper det inte att hänga fast vid gamla planer och procedurer. Ägarnas egendom Vi i Bravida är hela tiden medvetna om att det är våra ägare som vi arbetar för. Vi ska se till att våra ägare på sikt får mer avkastning än hos andra. Bara på så sätt får vi nöjda ägare. Utan nöjda ägare är våra arbetsplatser otrygga. Vi har redovisat goda resultat för år Det är glädjande att Bravida ligger uppe i toppen inom vår bransch när det gäller rörelseresultat, trots att flera konkurrenter har det tufft. Mot börsen Redan under 2001 beslutade våra ägare att Bravida ska börsintroduceras. Detta kommer att betyda många och stora utmaningar för hela Bravidakoncernen. Fram till tidpunkten för börsintroduktionen har vi flera stora uppgifter att lösa. Vi måste lära oss att hantera och leva med större uppmärksamhet och informera marknaden på ett sådant sätt att det ger förtroende och översikt. Inom det området har vi inte råd att begå misstag. Från den stund vi är börsnoterade, kommer uppmärksamheten kring bolaget att bli en helt annan. Våra misstag kommer att uppmärksammas av allmänheten på ett helt annat sätt än vad vi hittills är vana vid. Arbetet med rapporteringsrutiner och klargörande av beslutsvägar är redan påbörjat. Även om börsnoteringen innebär en värdering av Bravida från timme till timme, minut till minut, ska vi inte låta oss frestas till kortsiktighet. Vi ska fortsätta att bygga för framtiden, följa de strategier vi bestämmer och arbeta för att uppnå de mål som vi har föresatt oss. Framtiden viktigast Den tekniska utvecklingen medför behov av kontinuerlig uppdatering och kompetensökning för stora delar av Bravidas medarbetare. Detta är ett jobb som måste göras dagligen framöver. Om vi inte klarar av att utveckla vår kompetens så stagnerar vi. Med alla de dramatiska följder som det får. Marknadsprognoserna när det gäller nybyggen och renovering av byggnader pekar på en relativt stabil tillväxt på den nordiska marknaden. Samtidigt kan vi konstatera att den förväntade massutbyggnaden av UMTS och bredband inte ser ut att ske i den takt som tidigare förutsattes. Vi tror ändå att det närmaste året kommer att erbjuda oss tillräckligt mycket både kort- och långsiktiga uppdrag. Jan Kåre Pedersen Koncernchef Här har vi min chef, Jan Kåre Pedersen. 17

9 Bravidas ledning Jag tillsammans med Carlolof Borgudd, ITdirektör och Kåre A. Syltebø, HR-direktör. Göran Terning, inköpsdirektör och Sverre Harland, controller Från vänster: Gustav Grutle, projektdirektör, Per Øseth, finansdirektör och Runar Andersson, vice koncernchef. Anne Karin Augland, Kommunikationsdirektör och koncernchef Jan Kåre Pedersen. Arne Henrik Pettersen, direktör för synergi och effektivisering och Kjell Granberg, controller. Per Olof Gottvall, controller och Axel Hjärne, koncerndirektör operativ verksamhet.

10 Miljö, Kvalitet & Corporate Social Responsibility Miljö Miljötänkandet är centralt i hela Bravidas verksamhet. Syftet med införandet av miljöledningssystem är att underlätta och effektivisera Bravidas miljöarbete, säkerställa ständiga förbättringar för att kontinuerligt minska miljöbelastningen. Miljöarbetet är även en viktig utgångspunkt för Bravidas affärsmöjligheter. Bolaget genomför löpande åtgärder som minskar energianvändningen för kunderna, vilket minskar deras miljöbelastning och inte minst kostnader. Miljöpolicy Bravida skall erbjuda installationslösningar och tjänster som uppfyller kundens och samhällets miljökrav och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning och miljöbelastning. Detta uppnår Bravida genom att: - Kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en miljöfrågor, men kravet om dokumenterad efterlevelse i form av certifiering är inte efterfrågad på samma sätt som i Sverige och därmed mindre aktuell. I flertalet av Bravidas bolag kan vi genom mätningar och jämförelser med tidigare år visa på förbättringar när det gäller de prioriterade områdena i miljöarbetet. Följande resultat är redovisade i ett av de svenska Bravida företagen. - Material - Vi har minskat vårt avfall genom aktiv källsortering, vi höjer ständigt vår kompetens genom utbildning och samarbete med högskolor och myndigheter. - Transporter Vi har minskat CO2 utsläppet bland annat genom bättre planering av resor och användning av miljövänligare bilar. Vi har sparat 6% drivmedel 2001 samtidigt som vi ökat löpande uppföljning av uppnådda resultat. - Verka för att koncernens leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster. - Alla anställda utbildas och motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. - Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet. - Källsortera avfall - Ställa höga krav på de servicebilar som ingår i bilparken. Åtgärder och konkreta resultat Fokuseringen på miljöarbetet är stor i hela Bravida. Däremot har verksamheterna av olika skäl kommit olika långt i sitt arbete. Att Bravidas företag i Sverige i stor utsträckning redan är miljöcertifierade beror bland annat på kundernas och marknadernas hårda krav på dokumentering och efterlevelse av miljökraven. I Bravidas norska verksamheterna lägger man lika stor vikt på 2O vår bilpark med 11%. Vi har lyckats sänka den totala bil- 21 kostnaden med 8%. - Energi Vi har bland annat minskat el och värmeförbrukningen på våra egna kontor och vi installerar mer energieffektiva lösningar hos kunden. - Avfall Vi har identifierat farligt avfall. Våra prioriterade områden är lysrör, glykol, freoner samt el- och elektronikskrot. Vi har tillstånd att frakta farligt avfall vilket är en trygghet för kunden. Dessutom har vi en ständig dialog med våra leverantörer hur vi skall begränsa vårt farliga avfall på projekten. - Inköp Vi väljer i största möjliga mån underleverantörer som arbetar enligt, ett av Bravida godkänt, miljöledningssystem. Inom dessa områden kan Bravida redovisa sina åtgärder och resultat med exakta siffror och diagram. Ständig förbättring För att ständigt bli bättre och trovärdiga i vårt miljöarbete arbetar Bravida aktivt tillsammans med institut och organisationer som verkar för att den bebyggda miljön skall bli bra. I vår strävan att kunna deklarera de varor vi installerar samarbetar vi med Svensk Byggtjänst. Vi är också engagerade i Byggsektorns Krettsloppsråd. Övergripande miljömål - Det övergripande målet för koncernens miljöarbete är att uppfylla de krav som ställs på ett börsnoterat bolag. - Samtliga bolag inom koncernen skall senast 2OO3 leva upp till de krav som ställs för certifiering enligt ISO 14OO1. - Bravida skall arbeta för energieffektivisering av verksamheten genom att införa handlingsplan för minskad energiförbrukning och för att minska transporternas miljöbelastning. - Inom tre år skall Bravida endast anlita leverantörer som arbetar efter ett av Bravida godkänt miljöledningssystem. Kvalitet Kvalitetsarbetet i Bravida har hittat sina former och pågår kontinuerligt. Kvalitet ingår idag som en naturlig del i företagets arbete och flera av Bravidas bolag är certifierade enligt ISO Övergripande kvalitetsmål Det övergripande kvalitetsmålet för Bravida är att samtliga bolag skall vara certifierade år 2003 och att certifieringsarbetet genomförs med ett tydligt decentraliserat ansvar. Avsikten med certifieringen är att effektivisera och skapa god kontroll på arbetsrutinerna, öka lönsamheten samt att stärka bolagets position mot kunderna. Corporate Social Responsibility Etik och värderingar För att ytterligare säkerställa Bravidas position, arbetar vi förnärvarande med att utveckla ett Corporate Social Responisibility program där vi synliggör och tydliggör vilka krav företaget ställer på sina egna medarbetare och chefer, vad vi lägger stor vikt vid i möte med kund och vilka värderingar vi skall framhålla i möten med vår omgivning. Två viktiga värderingar som skall prägla det intryck Bravida lämnar efter sig hos kunder och marknaden är att vara framtidsinriktad och pålitlig. Framtidsinriktad: Bravida har riktat blicken framåt och har kompetenta medarbetare som kan installera och driva ny teknologi. Detta gör Bravida till ett spännande företag att arbeta i och till en leverantör som inte är rädd för att gå nya vägar. Pålitlig: I Bravida håller vi det vi lovar till kunder, kolleger och samarbetspartners. Vi ställer upp och ger gärna lite extra för våra viktigaste kunder. Vi möter utmaningar, löser uppgifter och står alltid till tjänst där det krävs. Tillsammans skapar alla medarbetare i Bravida den bild som vår omgivning får av oss. Detta innebär att var och en i Bravida tar ansvar för sitt eget agerande utifrån hur vi vill att omgivningen skall uppfatta oss. Med utgångspunkt i våra värderingar, vår ambition och det faktum att vi är en totalleverantör skall vi uppträda och agera på ett sådant sätt som vi vill skall känneteckna en Bravida-medarbetare; skapa värden för våra ägare, ta ansvar för intäkter och kostnader, hålla det vi lovar våra kunder, vara lojala gentemot beslut, avtal och regelverk, vara villiga att lära, leverera avtalad kvalitet till avtalad tid och inte ge upp innan arbetet är slutfört samt, inte minst, ta vara på miljön!

11 Jag med el-kablar på stege. Vi levererar kompletta lösningar till kunderna när det gäller belysning, energi, värme och intelligenta bygginstallationer. 22 Här ser vi blankputsade ventilationskanaler. Bravida är marknadsledande och levererar alla typer och storlekar av ventilations- och klimatanläggningar. Allt från krångliga telefoncentraler till trevliga telefonsamtal i intelligenta hus - IT Fornebu. 23 Här är ett apparatrum för rörledningssystem. Bravida erbjuder optimala kvalitetslösningar för bostäder, kontor, offentliga byggnader, processindustrin och den tunga industrin. För att säkra strömförsörjningen installerar vi batterier med reservström. Varje arbetsplats har fått sin egen adress i de intelligenta kontorslokalerna på Fornebu, där ljus och värme kan styras av den enskilda användaren via PCn.

12 Räkenskaper Stone/Getty Images BRAVIDA Resultaträkning Rörelseresultat København I Norge och Sverige är vi stora, och fusionen har faktiskt gått väldigt bra (det är inte många som klarar av att fusionera). Bravida ASA Belopp i norska kronor Not Rörelseintäkter 0 0 Nettoomsettning Vinst vid försäljning av produktionstillgångar och verksamheter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader 0 0 Varukostnader Löner och personalkostnader 15, Övriga rörelsekostnader 4, Förlust vid försäljning av produktionstillgångar och verksamheter Av- och nedskrivningar 2, Summa rörelsekostnader Finansiella intäkter och kostnader Erhållna koncernbidrag Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Fördelning av årets resultat Överfört till/från fritt eget kapital Avsättning till/från överkursfond I Danmark är vi 23O medarbetare.

13 Balansräkning BRAVIDA Balansräkning BRAVIDA Balansräkning Bravida ASA Bravida ASA Mikael Ahlström ((styrelsens ordförande) Belopp i norska kronor Not Belopp i norska kronor Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Goodwill Uppskjuten skattefordran Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och mark Maskiner och inventarier 3, Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 5, Övriga aktier och andelar Pensionsmedel Långfristiga räntebärande fordringar Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 0 0 Varulager Fordringar 0 0 Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar hos koncernföretag Summa fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 1, Överkursfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Avsättningar för förpliktelser och andra långfristiga skulder Avsättningar för förpliktelser Pensionsförpliktelser Uppskjuten skatteskuld Andra avsättningar för förpliktelser Summa avsättningar för förpliktelser Övriga långfristiga skulder 0 0 Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Summa övriga långfristiga skulder Summa avsättningar för förpliktelser och övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder 0 0 Skulder til kreditinstitut Kortfristiga räntebärande lån Leverantörsskulder Skatteskulder Arbetsgivaravgifter, moms, källskatt Övriga kortfristiga räntefria skulder Övriga kortfristiga skulder till koncernföretag Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Tormod Hermansen (styrelsens vice ordförande) Fredrik Palmstierna Grete Faremo Johan Petter Barlindhaug Hans Karlander Peter Sjöqvist Rolf Torbjörn Svensson Svein Åge Samuelsen Trond Berg-Hansen Jan Kåre Pedersen (Koncernchef) 27

14 Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper 28 Kassaflödesanalys Bravida ASA * Belopp i norska kronor * Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) Förändringar av varulager, kundfordringar och leverantörsskulder Övriga tidsbegränsade poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatter Betalade skatter under perioden Nettoutbetalningar för finansiella poster Kassaflöde netto från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Inbetalningar vid försäljning av produktionstillgångar Utbetalningar vid köp av produktionstillgångar och aktiverade utvecklingskostnader Investering i aktier i dotterbolag Inbetalningar på långsiktiga fordringar Utbetalningar vid köp av andra investeringar Inbetalningar på kortfristiga lån Koncerninterna utbetalningar Tillskott från eget kapital i pensionsfond Kassaflöde netto från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Inbetalningar vid utnyttjande av rörelsekrediter och kassakrediter Koncerninterna inbetalningar Utbetalning för avbetalning av långfristiga skulder Utbetalning för avbetalning av kortfristiga skulder Nettobetalningar för optionsplaner Kassaflöde netto från finansieringsverksamheten Kassaflöde netto under perioden Likvida medel per den Likvida medel per den Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 1988 års norska årsredovisningslag och enligt god redovisningssed. Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisningen omfattar samtliga hel- eller delägda dotterbolag där Bravidakoncernen har ett bestämmande inflytande (normalt mer än 50% aktier och rösträttsandelar). När det gäller balansräkningen har en omräkning gjorts för utländska dotterbolag enligt kursen per den 31.12, medan resultatet redovisas enligt månatliga genomsnittskurser. Kursdifferenser har reglerats mot eget kapital. Principer för värdering och klassificering av tillgångar och skulder Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder omfattar poster som avser varukretsloppet samt övriga poster som förfaller inom ett år efter transaktionsdagen. Anläggningstillgångar är tillgångar avsedda för långsiktigt ägande och användning. Långfristiga skulder är skulder som förfaller senare än ett år efter transaktionsdagen. Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Kortfristiga skulder bokförs till nominellt belopp vid den tidpunkt då de uppkommer. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad. Anläggningstillgångar med lång livslängd avskrivs enligt lämplig avskrivningsplan. Anläggningstillgångar nedskrivs till verkligt värde vid värdenedgång som inte bedöms som tillfällig. Långfristiga skulder bokförs - med undantag för övriga avsättningar - till nominellt belopp vid den tidpunkt då de uppkommer. Valuta och transaktioner i utländsk valuta Monetära poster i valuta värderas enligt dagskurs vid räkenskapsårets slut. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till bokföringskurs baserat på valutakursen vid tidpunkten för transaktionen. Produktionstillgångar och avskrivningar Produktionstillgångar bokförs till anskaffningskostnad och avskrivs under beräknad livslängd om de har ett väsentligt värde och har en förmodad livslängd på över 3 år. Direkt underhåll av produktionstillgångar kostnadsförs löpande under rörelsekostnader medan värdestegringar eller förbättringar läggs till den aktuella produktionstillgångens pris och avskrivs sedan i takt med produktionstillgången. Skillnaden mellan underhållskostnad och värdeökning/ förbättring beräknas i relation till produktionstillgångens skick vid inköp. Vinster och förluster vid försäljning av produktionstillgångar bokförs då de uppstår så som rörelseintäkt/rörelsekostnad. Nedskrivningar görs då det finns indikationer på värdeminskning hos tillgångarna. Produktionstillgångar avskrivs i allmänhet linjärt över den beräknade ekonomiska livslängden. Goodwill Goodwill är anskaffningskostnad utöver verkligt värde av identifierbara tillgångar och skulder som har förvärvats genom köp av verksamheter och som bokförs enligt förvärvsmetoden. Goodwill avskrivs linjärt över den beräknade ekonomiska livlängden baserat på individuell värdering. Nedskrivningar görs om de förutsättningar som låg till grund för värderingen av goodwill inte längre föreligger. Kundfordringar/övriga fordringar och kundförluster Kundfordringar och övriga fordringar bokförs till nominellt värde efter avdrag för avsättningar för förväntade förluster. Avsättningar för förluster görs enligt en individuell värdering av de enskilda fordringarna. Därutöver görs en ospecificerad avsättning för övriga kundfordringar för att täcka förmodade förluster. Realiserade förluster på fordringar kostnadsförs löpande. Immateriella tillgångar Kostnader för utveckling av programvaror bokförs i den utsträckning kriterierna för detta är uppfyllda. Detta innebär att utvecklingskostnader bokförs när det anses sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna av tillgången kommer att komma bolaget till godo och en tillförlitlig metod för uppskattning av anskaffningskostnaden finns. Dotterbolag och närstående bolag. Dotterbolag och närstående bolag värderas enligt kostnadsmetoden i bolagets räkenskaper. Investeringar värderas till anskaffningskostnaden för aktierna såvida inte nedskrivningar har krävts. Nedskrivning till verkligt värde görs när värdefallet inte bedöms vara övergående, och detta kan anses nödvändig enligt god redovisningssed. Varulager Lager av inköpta varor värdesätts enligt FIFO-principen till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Nedskrivning sker vid förväntad inkurans. 29 *) Perioden 1 nov dec Outnyttjade krediter per den

15 Noter 3o Principer för bokföring av intäkter Intäkter från varuförsäljning bokförs vid tidpunkten för leverans. Tjänster bokförs i takt med leverans. Leasing Leasing av fordon och utrustning klassificeras som operationell leasing och hyran bokförs direkt i resultaträkningen. Pensioner Bolaget har både säkrade och osäkrade pensionsplaner. Planerna omfattar både förmånsplaner och tillskottsplaner. De säkrade (kollektiva) pensionsplanerna bokförs som en betalningsplan vilket innebär att bolaget har det ekonomiska ansvaret för pensionsbetalningen. En linjär intjäningsprofil och förväntad slutlön ligger till grund för beräkning av intjänad pension. Ändringar i pensionsförpliktelserna som beror på ändringar i pensionsplanerna bokförs under det aktuella räkenskapsåret medan ändringar som avser avvikelser i beräkningar avbetalas över antagen genomsnittlig återstående intjäningstid i den omfattning de överstiger 10% av den största av pensionsförpliktelserna och pensionsmedlen. De osäkrade pensionsplanerna omfattar en avtalsbaserad förtidspensionsplan (AFP) enligt en fastställd tariff. Dessutom har medarbetare i ledande ställning en tilläggspension utöver den kollektiva pensionsplanen som finansieras via verksamheten. När det gäller tilläggsplanerna, se not 15. Periodens netto-pensionskostnad klassificeras som lön/personalkostnader. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen utarbetas enligt den indirekta metoden. Alla tal är angivna i TNOK om inte annat anges. Not 1 Eget kapital Över- Fritt Moderbolaget Aktiekapital kursfond eget kapital Summa Eget kapital Årets resultat Netto inlösen av optioner Eget kapital Över- Fritt Ack. omräkn.- Aktiekapital kursfond eget kapital differenser Summa Eget kapital Årets resultat Netto inlösen av optioner Korrigerad skatt på koncernbidrag från Omräkningsdifferenser Eget kapital Skatter Skattekostnaden i resultaträkningen omfattar både periodens obetalda skatter och förändringar av latent skatt. Latent skatt beräknas med 28% med utgångspunkt från de temporära skillnader som finns mellan räkenskapsmässiga och skattemässiga värden, samt taxeringsmässigt underskott som ska balanseras vid räkenskapsårets utgång. Tillfälliga skillnader som ökar eller minskar skatten och som återförs eller som kan återföras under samma period balanseras och skatteeffekten beräknas på nettounderlaget. N ej, detta blev väl mycket siffror. Som tur är har vi duktiga ekonomer som tar hand om detta. Garantiansvar Förväntade utgifter för framtida garantiarbeten som är knutna till försäljning och/eller avslutade projekt kostnadsförs och bokförs som avsättningar i balansen. Avsättningen baseras på historiska erfarenheter när det gäller garantier. Det går undan, effektiviteten måste vara på topp och kaffemugg i bilen går utmärkt.

16 Not 3 Materiella anläggningstillgångar Not 2 Immateriella tillgångar Maskiner Summa pro- Moderbolaget och inventarier duktionstillg. 32 Övriga immateri- Goodwill ella tillgångar Summa Ackumulerade anskaffningsvärden den Valutakursförändringar Tillkommande Avgående 0 Ackumulerade anskaffningsvärden den Ackumulerade avskrivningar den Bokfört värde Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Förväntad ekonomisk livslängd 5-20 år 5 år Övriga immateriella tillgångar består huvudsakligen av aktiverade utvecklingskostnader. Av tillgångarna i goodwill på MNOK 87,1 avser MNOK 41,8 omperiodiserade vederlag från tidigare köp. Bokfört värde Avskrivnings- Goodwill hänför sig till följande dotterbolag: period År för inköp Bravida AS år 2000 Bravida Nord AS år Varierande Bravida Vest AS år Varierande Bravida Sør AS år Varierande Bravida Øst AS år Varierande Bravida Oslo og Akershus AS år Varierande Övriga år Varierande Summa ISAB år 2000 Bravida AB år 1999 Dotterbolag till dotterbolag år Varierande Summa Materiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Tillkommande Avgående Ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Balanserat värde per den Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Förväntad ekonomisk livslängd 3-5 år Summa Byggnader Maskiner och produktions- och mark inventarier tillgångar Materiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Valutakursförändringar Tillkommande Nettotillgångar vid förvärv av dotterbolag Avgående Ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde per den Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Förväntad ekonomisk livslängd 20 år 3-10 år 33 Summa totalt Goodwill som allokeras till Bravida AS, ISAB och Bravida AB avskrivs över 20 år. Detta motiveras genom de långsiktiga marknadsutsikter som bland annat sammanhänger med koncernens storlek, utvecklingen av nya marknader och etableringen som totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster. Not 4 Leasing Avtalens Ej balanserade leasingavtal Årlig hyra löptid Avskrivningstiden för goodwill avseende dotterbolag till Bravida AS har omvärderats till 5 år så att avskrivningstakten överensstämmer med liknande verksamheter. Omvärderingen behandlas som en estimeringsändring och resultatförs i sin helhet Bilar år Övriga rörelseinventarier år Summa

17 34 Not 5 Aktier i dotterbolag Bokfört Aktier i dotterbolag: Land Aktiekapital Antal aktier Ägarandel värde Bravida AS Norge % Investeringssällskapet 1999 AB (ISAB) *) Sverige % Summa *) Bolagets aktiekapital angivet i lokal valuta SEK. Bokfört Aktier ägda genom Bravida ASLand Aktiekapital Antal aktier Ägarandel värde Bravida Norge AS Norge % Bravida Tid AS Norge % 100 Bravida Geomatikk AS Norge % Geoweb AS Norge % 250 Bravida Oslo og Akershus AS Norge % Bravida Process Control AS Norge % Vetek AS Norge % 227 Bravida Sør AS Norge % Bravida Vest AS Norge % Bravida Nord AS Norge % Nordtec AS Norge % 770 Bravida Øst AS Norge % Bravida Consult AS Norge % 50 Telavie AS Norge % 50 Mastermill AS Norge % 120 Timesec System AB *) Sverige % Bravida Tid AB *) Sverige % Bravida El Stockholm AB *) Sverige % Telenor Relab AB *) Sverige % 0 LK Söderlund AB *) Sverige % 351 Elektro Kraft Tele/Data Svenska AB *) Sverige % Telenor Relab Tele Data AB *) Sverige % 360 Telenor Comma AB *) Sverige % Telenor Företag AB *) Sverige % 51 *) Bolagenes aktiekapital angivet i lokal valuta oberoende av valuta. Bokfört Aktier ägda genom ISAB Land Aktiekapital Antal aktier Ägarandel värde Bravida AB *) Sverige % Bravida Nord AB Sverige % Industriteknik i Marmav AB Sverige % 204 Kiruna Byggplåt AB Sverige % 877 Komfortautomatik i Sundsvall AB Sverige % 850 Bravida Öst AB Sverige % Sibe AB Sverige % Sibe Ventilation AB Sverige % Sibe Teknik AB Sverige % Bravida Service Stockholm AB Sverige % NH Säkerhetsutveckling AB Sverige % Gigakonsult i Stockholm AB Sverige % Bjurfors Luftbehandling AB Sverige % Kylsnabben AB Sverige % 670 Hissmontering K.R Forsberg Sverige % Backlunds Elservice AB Sverige % AR Ventilation Syd AB Sverige % 997 Bravida Mellersta AB Sverige % Bravida Service Mellersta AB Sverige % 141 Tannerfors El & Tele AB Sverige % JP Service AB Sverige % Valhalla VVS-Installation AB Sverige % 400 Veltrade Holding AB Sverige % Proad AB Sverige % 106 Luftteknik Service AB Sverige % 914 TCA Sverige % 293 Veltrade Försäljning AB Sverige % 100 Carls Åby El Sverige % El-Arne AB Sverige % AS-Rör Appelgren & Stenman AB Sverige % Installationsteknik H Eurenius AB Sverige % 250 Klintehamns Rör AB Sverige % Rörtek VVS AB Sverige % 160 Bravida Väst AB Sverige % Gothia Rör AB Sverige % 614 Ventilations AB Ventinik Sverige % AB Nätverksteknik i Göteborg Sverige % AB Nätverksteknik i Stockholm Sverige % 100 Enacab Teknik Väst AB Sverige % Svensk Data och Elteknik AB Sverige %

18 Bokfört Aktier ägda genom ISAB, forts. Land Aktiekapital Antal aktier Ägarandel värde Bokfört Aktier ägda genom ISAB, forts. Land Aktiekapital Antal aktier Ägarandel värde 36 Bravida AB Sverige Novenco Industri AB Sverige % 110 Bravida Service Väst AB Sverige % 505 Nya AB Falkenbergs Inst Byrå(NAFI) Sverige % 100 Örgryte El AB Sverige % 112 Bravida Kyla i Halmstad AB Sverige % 110 Västgårdens Rörläggeri AB Sverige % 116 AB Plåtman Sverige % 152 Lindvalls El i Halmstad AB Sverige % 110 Walter Rydberg Rör AB Sverige % WR Ventilation AB Sverige % Hagbys Rör Entreprenad AB Sverige % Luftrening i Borås AB Sverige % Borås Ventilation Sverige % 200 Mellbergs El AB Sverige % Varbergs Plåt & Ventilation AB Sverige % Erikssons Elektriska AB Sverige % Henry Johansson HJ:s Rör AB Sverige % Nordström & Svedberg i Strömstad AB Sverige % Åhlunds Elektriska i Strömstad AB Sverige % Bravida Syd AB Sverige % Rörtjänst i Hälsingborg AB Sverige % 750 BPA VS Import & Export AB Sverige % 100 Eltjänst BPA El AB Sverige % Telemontage i Värnamo AB Sverige % Bravida Service Syd AB Sverige % 937 BPA Service Syd AB Sverige % 7707 TISAB Projektutveckling AB Sverige % TISAB Totalinstallation AB Sverige % Luftkonditionering Norr AB Sverige % TOTAB Totalentreprenad AB Sverige % Skärgårdsluft AB Sverige % Elektrobyrån AB Sverige % El Inst Dahlblom & Skogh Sverige % Service Dahlblom & Skogh Sverige % Solna Eltjänst AB Sverige % Svensk Sprinkler AB Sverige % AB Rörsystem Sverige % MH Svets AB Sverige % Swetab AB Sverige % Novenco AB Sverige % 117 Bravida AB Sverige Bravida Säkerhet AB Sverige % Bravida Brand AB Sverige % 335 Säkra i Stockholm AB Sverige % Data & Elkommunikation Dekom AB Sverige % Bravida Norge Holding AS Norge % Bravida Rør AS Norge % Bravida Elektro AS Norge % Bravida Klima AS Norge % Bravida Østfold AS Norge % Østfold Energi Installasjon AS Norge % Bravida Indre Østland AS Norge % 583 Bravida Vestland AS Norge % Ing. Lars Klovholt AS Norge % BM Leasing A/S Danmark % Bravida Danmark AS Danmark % Leckner Processventilation AB Sverige % Industritjänst i Värmland AB Sverige % BPA Byggproduktion AB Sverige % 100 Byggnads AB Konstruktör Sverige % 300 Finnerödja Bygg AB Sverige % 100 BPA Tech AB Sverige % BPA Marievik AB Sverige % BPA Försäkrings AB Sverige % AB BPA Finans Sverige % FTF i Österåker AB Sverige % 113 El & Regler i Väst AB Sverige % 889 Novenco Luftkond AB Sverige % 634 AR Ventilation Norr AB Sverige % BPA Bygg Södra AB Sverige % 384 Tidermans Norrl Byggleasing AB Sverige % 919 BPA Vent & Plåt AB Sverige % 650 Ventilationskontroll i Sthlm AB Sverige % 270 Vent-montage T Strand Sverige % 859 YB Ventilation AB Sverige % Jörns Plåt AB Sverige % Jämtlands Vent-teknik AB Sverige % Cadiar Eiendom A/S Norge % *) Bolagenes aktiekapital angivet i lokal valuta. 37

19 Not 6 Övriga aktier och andelar Eget kapital Årets resultat Balans- Säte Ägarandel (100%) (100%) fört värde Moderbolaget Eget kapitaltillskott, Bravidas Pensionskassa BPA Birka Informationssystem AB Stockholm 41,30% Bryggen Eiendom AS Moss 10,00% Övriga aktier och andelar Summa aktier och andelar Not 8 Varulager Varulager värderat till anskaffningskostnad Varulager värderat till verkligt värde Not 7 Långfristiga fordringar och skulder (Belopp i MNOK) Långfristiga fordringar inom koncernen Långsiktiga fordringar inom koncernen inkluderar en räntebärande fordring på MNOK 233 som uppstod vid försäljning av verksamheter utanför kärnverksamheten i Bravida AB. Avtalad räntesats är 9% per år och fordringen förfaller den Långfristiga räntebärande skulder Långfristiga lån till kreditinstitut Övriga räntebärande långfristiga lån Summa Förfallotidpunkt för långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut Summa långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut 722 Genomsnit- Lånebelopp tlig ränta i valuta NOK NOK Valutafördelning och räntor på lån i ursprunglig valuta: NOK 6,7% SEK 9,5% DKK - 9 Långfristiga räntebärande skulder Not 9 Mellanhavanden mellan bolag i samma koncern och närstående företag Moderbolaget Kundfordringar Övriga fordringar Summa fordringar Lån till koncernföretag 0 0 Leverantörsskulder 14 0 Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Not 10 Kassakredit/kreditlimit (Belopp i MNOK) har per den kreditlimitar för kortfristig finansiering med ett tak på MSEK 700 och MNOK 551 (inklusive kassakredit). Per den hade koncernen utnyttjat MSEK 499 och MNOK 241 av krediterna. Ränta utgår enligt gällande STIBOR-ränta + 0,9% respektive NIBOR + 0,9% eller 1,3%. Dessutom hade koncernen per den ytterligare en kreditlimit på MSEK 150 som har godkänts och utnyttjats. Denna kreditlimit ingår inte i ovan angivna kreditramar. 39 Skulder säkrade genom pant Valuta Långfristiga lån SEK Kassakredit/kreditlimit SEK Kassakredit/kreditlimit NOK Per den Beviljad Utnyttjat per Outnyttjat kredit utrymme Kassakredit/kreditlimit Bokfört värde för pantsatta tillgångar Kundfordringar NOK Aktier i Bravida AB SEK

20 Not 11 Övriga kortfristiga skulder och fordringar Moderbolaget Övriga kortfristiga fordringar Fordringar anställda Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Övriga fordringar Summa Moderbolaget Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalningar från kunder Upplupna kostnader Upplupna kostnader för projektarbeten Omstruktureringskostnader Övriga kortfristiga skulder inkl. upplupna semesterersättningar Summa Not 14 Aktiekapital och upplysningar om aktieägare Aktiekapitalet på NOK består av aktier á 500:- NOK. Alla aktier har lika rättigheter. Översikt över aktieägare den Land Antal aktier Ägarandel Telenor Communication AS NOR ,1% Procuritas Capital Partners II LP Guernsey ,8% Investment AB Latour SWE ,6% Cavendish Nominees Limited Guernsey ,3% Försäkringsbolaget Sampo Liv FIN ,4% Procuritas Capital Partners IIB LP Guernsey ,6% Sponsor Fund 1 KY FIN ,5% 3 I Group Plc SWE ,7% Stark II BV NLD ,1% Jan Kåre Pedersen (koncernchef) NOR ,2% Runar Andersson (COO) SWE ,2% Per Øseth (CFO) NOR 800 0,1% Övriga anställda ,2% Övriga SWE ,3% Summa ,0% Norska aktieägare ,7% Utländska aktieägare ,3% 4O 41 Totalt antal aktier ,0% Not 12 Banktillgodohavanden Styrelseledamot som äger aktier i bolaget: Fredrik Palmstierna 400 aktier. har inget bundet kapital i banken. De anställdas skatteavdrag i Norge har säkrats genom en bankgaranti på totalt MNOK 122. Not 13 Avsättningar och förpliktelser Avsättning för garantiansvarsprojekt Avsättning för omstrukturering Avgångsvederlag Övriga avsättningar Summa avsättningar Så här kan man också avreagera sig!

PROFORMA-RESULTATRÄKNING FÖR BRAVIDA ASA-KONCERNEN 2000 OCH 1999 2

PROFORMA-RESULTATRÄKNING FÖR BRAVIDA ASA-KONCERNEN 2000 OCH 1999 2 PROFORMA-RESULTATRÄKNING FÖR BRAVIDA ASA-KONCERNEN 2000 OCH 1999 2 Bolagens historik 4 BPA började som ett byggföretag 4 Bravida var Televerkets installatör 4 Styrelseledamöter 5 ÅRSBERÄTTELSE 2000 BRAVIDA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer