TRANSFER AV ÖPPNA FÄRDIGHETER I HIGH-COMMITMENT CALL-CENTERFÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSFER AV ÖPPNA FÄRDIGHETER I HIGH-COMMITMENT CALL-CENTERFÖRETAG"

Transkript

1 0 TRANSFER AV ÖPPNA FÄRDIGHETER I HIGH-COMMITMENT CALL-CENTERFÖRETAG Sandra Forsberg Charlotte Kårebrand Handledare: Claudia Bernhard-Oettel och Lars Ishäll VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 30 hp, VT 2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

2 1 TRANSFER AV ÖPPNA FÄRDIGHETER I HIGH-COMMITMENT CALL-CENTERFÖRETAG Sandra Forsberg och Charlotte Kårebrand High-commitment call-centers kännetecknas av investeringar i HR-praktiker såsom utbildning, vilka kräver transfer till arbetet för att generera avkastning på investeringen. Studien ämnade undersöka transfereffekter, self-efficacy och prestation och hur de relaterade till demografiska profiler. Den ämnade även undersöka vikten av antal utbildningstillfällen för selfefficacy och prestation samt faktorer som hindrade/faciliterade transfer. En multi-methods sequential explanatory design användes där data samlades in med en enkät och intervjuer på ett svenskt call-center som utförde en utbildningsinsats. Tre kluster med skilda demografiska bakgrunder identifierades och en signifikant skillnad i transfer återfanns dem emellan. Self-efficacy var högst hos deltagare som slutfört utbildningen. Generellt återfanns neutral transfer och ett neutralt transferklimat. Utbildningens nytta upplevdes även viktig. Sammantaget visades att hänsyn bör tas till det övergripande transfersystemet tillsammans med individen för att bäst facilitera transfer. En av de snabbast växande branscherna i Sverige (Norman, Wigaeus Tornqvist & Toomingas, 2008) och Europa de senaste årtionden är call-centerbranschen (Martí-Audí, Valverde & Heraty, 2013; Holman, 2003a; Holman, 2003b). De har blivit allt vanligare de senaste årtiondena och är numera stora aktörer på arbetsmarknaden (Holman, 2003a). Call-centers skiljer sig från andra organisationer inom flera områden (Holman, 2003b). De kännetecknas av att ha en ung arbetsstyrka bestående till majoriteten av kvinnor och med en relativt låg utbildningsnivå där majoriteten av anställda inte har någon eftergymnasial utbildning (Norman et al., 2008). Teknologins centrala roll i arbetet och hur interaktionen mellan anställda och kunder medieras av den är ett annat kännetecken för call-centers. Även den övervakning av arbetsprestation, arbetsdesign och de Human Resource (HR) praktiker som återfinns i call-centers skiljer dem från övriga organisationer. Det finns en perception av callcenters som krävande, stressiga och ostimulerande arbetsplatser som har en negativ effekt på de anställdas välmående (Holman, 2002, Holman, 2003b). Att investera i utbildning har blivit ett sätt för call-centerföretag att säkerställa de anställdas åtaganden gentemot organisationen och dess mål, att öka deras välmående samt att motverka negativa aspekter som ofta förknippats med att arbeta på call-center (Castanheira & Chambel, 2010; Hutchinson, Purcell & Kinnie, 2000; Kinnie, Hutchinson & Purcell, 2000). Alla call-centers stämmer alltså inte in i denna negativa beskrivning, då det finns företag inom branschen som lägger stora resurser på HR-praktiker med avsikt att förbättra arbetsförhållandena för sin personal. Call-centers är en del av service-sektorn som av forskning har delat in i två modeller som bland annat skiljer sig i grad av investering i HRpraktiker. Dessa går från mass service till high-commitment service (Batt, 2000; Holman, 2003b). Ett mass service call-center kännetecknas av standardiserad service, låg autonomi för anställda, hög grad av övervakning och lite utbildning. Ett high-commitment call-center kännetecknas istället av högre grad autonomi, mer fortgående och bredare utbildning och att större vikt läggs vid HR-praktiker (Martí-Audí et al., 2013; Batt, 2000; Holman, 2003b).

3 2 Forskning har generellt inte fokuserat på high-commitment organisationer inom service sektorn (Batt, 2000). Lite är känt om fördelarna och nackdelarna med high-commitment organisationer inom service-sektorn delvis beroende på avsaknaden av forskning och delvis beroende på att service-sektorn är omfattande och innehåller många olika typer av yrkeskategorier. För att bättre förstå high-commitment inom service-sektorn rekommenderas därför att olika yrkeskategorier inom segmentet studeras separat. High-commitment callcenters menas även skilja sig från varandra beroende på vilket land de verkar i, och har bland annat undersökts i Spanien (Martí-Audí et al., 2013). Call-centers i Sverige menades särskilt utmärka sig, bland annat på grund av den höga fackliga involveringen på den svenska arbetsmarknaden. Även om high-commitment call-centerföretag investerar i utbildning för sina anställda så garanterar det inte att de nya kunskaperna implementeras i arbetet. För att företag ska se önskade resultat från en utbildningsinsats krävs att kunskapen överförs till arbetet. Om en sådan överföring ska ske behövs rätt förutsättningar för det. Transfer Överföring av kunskap från en kontext till en annan har undersökts inom psykologi i över 100 år (Barnett & Ceci, 2002). Denna överföring av kunskap har benämnts transfer (Baldwin & Ford, 1988). Detta kan ske i olika sammanhang, bland annat från en utbildningskontext till en arbetssituation, och innefattar då generalisering av lärd kunskap till arbetet och underhåll av den kunskapen över tid. Ett problem för organisationer är att en stor del av det som lärs ut under utbildningar inte implementeras i ett arbetssammanhang, benämnt transferproblemet (Ford & Weissbein, 1997). Vad som lärs ut och hur det överförs Det talas inom transferforskning om två typer av färdigheter som kan läras ut i utbildningar, mer öppna- respektive mer stängda färdigheter (Baldwin & Ford, 1988; Yelon & Ford, 1999). Träning i öppna färdigheter lär ut principer och koncept som kan appliceras i olika situationer som uppstår i arbetet. Det lärs inte ut ett korrekt sätt att använda färdigheten, utan deltagare får själva bestämma hur och när de ska applicera färdigheterna för att passa deras egna behov. Stängda färdigheter syftar till färdigheter som bör utföras på ett specifikt sätt och som har tydliga instruktioner. I denna typ av utbildningar lärs specifika beteenden ut som sedan direkt ska appliceras i arbetet. Syftet är alltså att deltagarna ska efterlikna det lärda beteendet så nära som möjligt. Det har även gjorts en distinktion mellan olika former av transfer, till exempel mellan nearoch far transfer (Royer, 1979). En utbildning kan lära ut specifika färdigheter i en kontext som är tänkta att användas i en liknande kontext (till exempel att under utbildning lära sig arbeta med små jetmotorer för att sedan jobba med stora jetmotorer). När deltagare lyckas applicera de specifika färdigheter de lärt sig i en situation som liknar undervisningstillfället har near transfer skett. En utbildning kan även ämna lära ut generella principer som inte är menade för någon specifik kontext (till exempel att applicera lärda principer om elektricitet till att lösa komplexa mekaniska problem i en arbetssituation). När en deltagare lyckas applicera generella principer de lärt sig i ett sammanhang till ett specifikt problem i ett annat sammanhang har far transfer skett. Transfer är generellt svårt att få till stånd och då särskilt när det gäller far transfer (Blume, Ford, Baldwin & Huang, 2009; Perkins & Grotzer, 1997).

4 3 Att skapa förutsättningar för transfer Transfersystem Flera olika faktorer påverkar transfer, vilka tillsammans bildar ett transfersystem (Holton III et al., 2000; Ruona et al., 2002). Begreppet syftar till alla faktorer hos en organisation, utbildning och person som influerar transfer från en utbildning till faktisk arbetsprestation. För att helt förstå och predicera transfer behöver hela systemet tas hänsyn till (Ruona et al., 2002). En central del av ett transfersystem är transferklimat. Transferklimat definieras som de faktorer som antingen gynnar eller hindrar facilitering av det som en person har lärt sig under en utbildning till dennas jobbsituation (Rouiller & Goldstein, 1993). Ett positivt transferklimat innefattar en miljö som uppmuntrar anställda att implementera kunskaper de lärt sig under en utbildning i arbetet (Alvarez, 2004). Detta kan innefatta stöd från chefer, belöningar och uppföljningar. Ett positivt transferklimat har visats vara positivt relaterat till transfer och har en direkt påverkan på appliceringen av ny kunskap efter en utbildning. (Rouiller & Goldstein, 1993; Rynes & Rosen, 1995; Tracey, Tannenbaum, & Kavanagh, 1995). Ett samband har även hittats mellan transfer och upplevt stöd från chefer, uppföljning och belöningar för implementering av utlärda kunskaper (Rynes & Rosen, 1995). Transferklimat har delats in i undergrupperna konsekvenser och situations-cues där båda bidrar till transferbeteenden (Rouiller & Goldstein, 1993). Med konsekvenser menas de situationer en person möter när den kommer tillbaka från en utbildning som påverkar framtida användande av det de lärt sig. Avsaknad av information ges gällande användandet eller vikten av lärda beteenden är ett exempel på en sådan konsekvens. Med situations-cues menas faktorer som möjliggör användning av ny kunskap, och kan handla om att arbetet i sig tillåter det. Olika utbildningsrelaterade cues i arbetsmiljön kan antingen hindra eller facilitera implementeringen av lärda kunskaper i arbetet (Rouiller & Goldstein, 1993; Tracey et al., 1995). Denna koppling mellan klimat och transfer har dock ifrågasatts (Cheng & Hampson, 2008) då forskning även har genererat ickesignifikanta resultat (Van der Klink, Gielen & Nauta, 2001). Nyttan av nytta Tidigare forskning har visat att transfer påverkas av den upplevda nyttan (utility) som associeras med en utbildning av deltagare (Burke & Hutchins, 2007). Axtell, Maitlis och Yearta (1997) fann att deltagares perception av en utbildnings relevans och användbarhet var viktiga för deras upplevda transfer efter utbildningen. De menade att anställda måste uppleva att en utbildning är relevant för deras arbete om transfer till arbetet ska kunna ske. Baldwin och Ford (1988) talar om vikten av upplevd nytta av en utbildning då de menar att en avsaknad av upplevd nytta kan leda till att deltagare lär sig för arbetet irrelevanta saker som därmed inte går att överföra till jobbet. Deltagares reaktioner till utbildningar har delats upp i två typer av reaktioner: affektiva- och användbarhetsreaktioner (Alliger, Tannenbaum, Bennett, Traver & Shotland, 1997). Affektiva reaktioner rör vad deltagare tyckt om utbildningen medan användbarhetsreaktioner berör den upplevda nyttan av en utbildning för senare arbetsprestation. Användbarhetsreaktioner har funnits vara starkare relaterat till senare arbetsprestation och en starkare prediktor för transfer än affektiva reaktioner. Möjlighet att applicera Ytterligare en förutsättning för transfer är att människor får möjlighet att använda sig av det de har lärt sig under en utbildning på arbetet (Baldwin & Ford, 1988; Ford, Quinones, Sego & Speer Sorra, 1992). Forskning har konsekvent visat att transfer blir begränsat när deltagare inte ges möjlighet att använda nya lärda kunskaper i arbetet (Clarke, 2002; Lim & Johnson, 2002; Lim & Morris, 2006). Clarke (2002) fann till exempel att tidsbrist och för höga krav var

5 4 de mest rapporterade hindrena för transfer. Forskning har visat att möjlighet att använda nya kunskaper påverkas av arbetsmiljörelaterade faktorer, såsom chefers attityder, men även individuella faktorer såsom anställdas self-efficacy (Ford et al., 1992). Resultaten indikerade att anledningen till att arbetsmiljö är viktigt för transfer är dess inhiberande och faciliterande effekter på en individs möjligheter att använda sig av ny kunskap. Stöd och uppmuntran Forskning har visat att insatser som sker i arbetsmiljön efter en utbildning är starkare kopplat till transfer än insatser som sker under en utbildning (Saks & Belcourt, 2006). Stöd från chefer och långsiktig uppföljning har till exempel visats vara positivt relaterat till transfer (Rynes & Rosen, 1995). Smith-Jentsch, Salas och Brannick (2001) fann att uppmuntran och stöd i användandet av nylärd kunskap på arbetet var starkt bidragande till positiv transfer. Positiv feedback från chefer rörande en utbildning har identifierats som en form av stöd som anses påverka positiv transfer (Lim & Johnson, 2002), samtidigt som avsaknad av stöd från chefer har visats vara en barriär för transfer (Cromwell & Kolb, 2004). Deltagares perception av chefens stöd gällande användandet av lärd kunskap i arbetet har visats vara positivt relaterat till transfer (Foxon, 1997). Den grad en organisation och chefer förväntar sig att anställda använder nya kunskaper på arbetet och håller dem ansvariga för att göra det har även visat sig vara relaterat till positiv transfer (Brinkerhoff & Montesino, 1995; Burke & Hutchins, 2007; Kontoghiorghes, 2002). Individen och transfer Förutom att se till transfer med fokus på organisationen och dess system har transfer även undersökts i relation till karaktärsdrag hos individen (Burke & Hutchins, 2007). Forskning har bland annat funnit kopplingar mellan transfer och individers General Mental Ability (GMA) (Clark, & Voogel, 1985), anxiety (Colquitt, LePine, & Noe, 2000), organisational commitment (Colquitt et al., 2000), och self-efficacy (Gaudine & Saks, 2004; Mathieu, Martineau & Tannenbaum, 1993; Prussia, Anderson & Manz, 1998; Salas & Cannon-Bowers, 2001; Unsworth & Mason, 2012). Self-efficacy syftar till övertygelsen att man kan utföra en specifik uppgift (Bandura, 1977; Gaudine & Saks, 2004). Forskning har konsekvent visat att utbildning ökar deltagares self-efficacy och leder till ökad prestation (Mathieu et al., 1993; Prussia et al., 1998; Salas & Cannon-Bowers, 2001). Deltagares self-efficacy har visat sig vara positivt relaterat till transfer predicera det i upp till sex månader efter utbildningen (Gaudine & Saks, 2004). Unsworth och Mason (2012) fann även en koppling mellan selfefficacy och självledarskapsutbildningar, där deltagare uppvisade ökade nivåer av selfefficacy. Forskning med fokus på individen återfinns inom flera områden av arbetslivsforskning där hela individens förutsättning studeras. Det är då möjligt att identifiera grupper av människor som har liknande mönster av förutsättningar för att se hur det kopplas till ett specifikt utfall, som till exempel transfer. Detta görs genom klusteranalyser, som används inom forskning med personcentrerad ansats. Denna ansats har till exempel använts inom commitmentforskning, där individer delats in i kluster och kopplats till utfallsvariabler såsom prestation (Sinclair, Tucker, Cullen & Wright, 2005). Denna metod har även använts för att undersöka attityder till arbetet, stress och hälsa, där profiler som grundats delvis på demografiska variabler tagits fram och kopplats till utfallsvariabler (Bernhard & Sverke, 2003). Demografiska profiler har även använts inom call-centerforskning för att studera anställda som lämnar sitt arbete, där bland annat kön och anställningstid påverkade i vilken utsträckning anställda lämnade sin arbetsgivare (Demirbag, Mellahi, Sahadev & Elliston, 2012). Denna typ av profiler har däremot inte använts för att undersöka transfer inom call-

6 5 centers. Den aktuella studien har därför valt att utöver en variabelcentrerad ansats, som fokuserar på att identifiera skillnader i relationer mellan variabler, även inkludera en personcentrerad ansats, som fokuserar på att identifiera grupper av individer som liknar varandra i olika variabler (Sinclair et al., 2005). Studien ämnar undersöka om en utbildning ämnad att lära ut öppna färdigheter för anställda i call-centerbranschen upplevs medföra transfereffekter till arbetet, och om det finns någon skillnad i transfer, self-efficacy och prestation beroende på antal utförda utbildningstillfällen. Den ämnar även identifiera olika mönster av call-centeranställda för att se om dessa skiljer sig gällande transfer, OSE och PP, samt vilka faktorer på ett high-commitment call-center som kan upplevas hindra alternativt facilitera far transfer. Övergripande metod I den aktuella studien gjordes en mixed-methods sequential explanatory design. Mixedmethods innebär att både kvantitativ och kvalitativ data samlas in, analyseras och integreras inom en och samma studie för att bättre förstå ett forskningsproblem (Tashakkori & Teddlie, 2003). Metoden används då både kvantitativa och kvalitativa metoder har sina nackdelar och själva inte fångar upp alla nyanser inom ett område (Ivankova, Creswell & Stick, 2006). Genom att kombinera metoderna kan nytta dras av deras respektive styrkor för att få en mer komplett bild av det undersökta området. Mixed-methods innefattar ett antal olika designer, där en av de vanligare är mixed-methods sequential explanatory design (Creswell, Plano Clark, Gutmann & Hanson, 2003). Denna design innebär att en studie inleds med en kvantitativ fas som följs av en senare kvalitativ fas. Den inledande kvantitativa fasen och dess statistiska resultat ger en generell förståelse över forskningsområdet, och ligger till grund för undersökningen. Vikten brukar ligga på denna del. Den följs av en kvalitativ fas som bygger på den kvantitativa fasen. Den kvalitativa analysen bidrar med annan information som ger en nyanserad bild av området genom att utforska deltagarnas upplevelser mer djupgående. De två metoderna integreras sedan i den tolkande delen av studien. En styrka med denna typ av metod är att den gör det möjligt att undersöka kvantitativa resultat mer i detalj. I den aktuella studien genomfördes en kvantitativ fas (Fas 1) i form av en enkät som följdes av en kvalitativ fas (Fas 2). Resultaten av respektive faser integrerades i en generell diskussion. För en mer utförlig beskrivning se Appendix. F A S 1 Metod Undersökningsdeltagare Undersökningen genomfördes på ett callcenterföretag i Stockholmsområdet. Det aktuella företaget la stor vikt vid HR-praktiker som bland annat fortgående utbildning för de anställda. Vid datainsamlingens början hade de anställda, inom ramen för ett EU projekt, erbjudits att gå en kurs i självledarskap för att lära sig principer för att bättre leda det egna arbetet. Enkäten skickades ut till samtliga anställda (n = 71), vars mailadresser erhölls av företaget. I mailet informerades deltagarna om att deltagandet var frivilligt och att deras svar skulle sammanställas avidentifierat. Elva personer slutade innan de svarat på enkäten och en person valde att inte delta i studien. Svarsfrekvensen blev 86 procent (n = 51). Deltagarna var både chefer (n=13) och medarbetare (n=38) som var mellan 19 och 61 år (M = 27.45, SD = 8.53).

7 6 Material Enkäten var webbaserad och gjordes i verktyget LimeSurvey. Den bestod sammanlagt av 30 frågor. Nio av dessa var demografiska frågor som berörde ålder, kön, utbildningsnivå, arbetsroll, stanna inom yrket, stanna hos arbetsgivaren, sysselsättningsgrad, pågående studier samt hur många tillfällen av utbildningen i självledarskap personen deltagit i. Resterande frågor utgjorde tre teman; Occupational Self-Efficacy (OSE), Perceived Performance (PP) och Transfer som står beskrivna nedan. En 1-5 Likert-skala användes för samtliga teman där 1 motsvarade Stämmer inte alls och 5 motsvarade Stämmer helt och gav motsvarande poäng vid kodningen. I slutet av enkäten fick deltagarna ta ställning till om deras svar fick användas i den aktuella studien. Demografiska variabler Ålder var en kontinuerlig variabel och kodades ej. Kön kodades till kvinna = 1, man = 2; Utbildningsnivå kategoriserades i Ej avslutad grundskola = 1, Avslutad grundskola = 2, Avslutade gymnasiestudier = 3, Kurser på universitet/högskola = 4, Avslutad KY-utbildning = 5, Kandidat-/magisterexamen eller högre = 6; Arbetsroll kodades till Högre chef/ledningsnivå = 1, Mellanchef/teamleader = 2, Medarbetare = 3; Stanna inom yrket och Stanna hos arbetsgivaren kategoriserades i Sex månader eller mindre = 1, Ett år = 2, Två år = 3, Tre år = 4, Fyra år eller mer = 5; Sysselsättningsgrad kodades Heltid = 1, Deltid = 2, Timanställd = 3; Pågående studier kodades Studerar ej = 1, Grundskolestudier = 2, Gymnasiestudier = 3, KY-studier/motsvarande = 4, Högskola/universitet = 5; Utbildningstillfällen kategoriserades i Inte deltagit = 1, 1-2 tillfällen = 2, 3-4 tillfällen = 3, Hela utbildningen = 4. OSE För att mäta arbetsrelaterad self-efficacy användes fyra items från Occupational Self-Efficacy skalan (Schyns & von Collani, 2002). Ett exempel på ett item var: När jag möter problem i arbetet kan jag oftast hitta flera olika lösningar. PP För att mäta arbetsrelaterad prestation användes Perceived Performance skalan (Hall & Hall, 1976) som ursprungligen använts för självskattning av prestation i en lärandekontext, men som senare adapterats för användning i arbetslivsforskning (Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 2006). Skalan bestod av fem items, ett exempel på ett item var: Jag tycker att jag utför mitt jobb på ett bra sätt. Transfer Transfer-skalan bestod av elva items från The Learning Transfer System Inventory (Seyler, Holton III, Bates, Burnett & Carvalho, 1998; Holton III et al., 2000; Devos, Dumay, Bonami, Bates & Holton, 2007). Ett exempel på ett item från denna skala var: Jag planerar att använda det jag lärt mig i mitt jobb. Databearbetning För att identifiera olika mönster av call-centeranställdas demografiska bakgrund utfördes en klusteranalys med samtliga demografiska variabler. Klusteranalys är en metod som vanligen används för att klassificera data och identifiera olika grupper av individer och är vanligt förekommande inom psykologi (Aldenderfer & Blashfield, 1984). Den kan antingen vara variabel-centrerad eller person-centrerad. Till skillnad från en variabel-centrerad ansats som identifierar skillnader mellan variabler, valdes en person-centrerad ansats för att kunna

8 7 identifiera grupper av individer som liknar varandra på ett antal konstrukt (Muthén & Muthén, 2000). Wards (1963) hierarkiska klustringsmetod valdes för att minska variationen inom varje kluster. Varje individ representerar initialt ett kluster inom denna metod. Vilka kluster som kombineras i varje steg bestäms utifrån deras påverkan på totala sum of squared within-cluster Euclidian distance, där de som bidrar med den minsta ökningen kombineras. Alla klusterlösningar från två till fyra kluster undersöktes, då det inom klusteranalyser inte finns något statistiskt kriterium för att indikera en optimal klusterlösning. För att validera resultatet och välja den optimala lösningen testades först klusterna för att undersöka om de kunde särskiljas utifrån de demografiska variablerna. För att göra detta användes Chi-två test för alla kategoriska variabler och ANOVA för den kontinuerliga variabeln Ålder. Den slutgiltiga klusterlösningen skulle gå att tydas och ge meningsfull information om grupperna. För att avgöra om klusterna av individer som identifierats i klusteranalysen skiljde sig gällande transfer, OSE och PP användes en multivariat variansanalys, MANOVA. Univariata uppföljningsanalyser utfördes sedan för att undersöka multivariata skillnader i detalj. När de dessa tester var signifikanta inkluderades ett post hoc test (Bonferroni) i analysen för att testa mellangruppskillnader. Procedur Deltagarna fick en länk till enkäten via sin företagsmail där undersökningen presenterades kortfattat. Datainsamlingen pågick i fyra veckor, där påminnelser skickades två gånger i veckan. Deltagarna fick möjlighet att fylla i enkäten på arbetstid och kunde spara en delvis ifylld enkät för att fortsätta vid ett annat tillfälle. Resultat För att få en första överblick över sambandet mellan de olika variablerna togs deskriptiv statistik fram (se tabell 1). 50 procent av deltagarna skattade Transfer mellan tre och fyra. Ett t-test för oberoende mätningar visade ingen signifikant skillnad i transfer beroende på om man gått hela eller delar av utbildningen. ANOVA visade en signifikant skillnad i OSE beroende på antal utförda utbildningstillfällen (se tabell 2). Post-hoc test visade att högre OSE var förknippat med att ha gått hela utbildningen än delar av den. Ingen signifikant skillnad hittades för PP. När de olika klusterlösningarna analyserades (två till fyra lösningar) var det treklusterlösningen som gav den mest meningsfulla distinktionen mellan grupperna, denna lösning valdes därför. Deskriptiv statistik, Chi-två och F-värden presenteras i tabell 3. Resultaten visar att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna i variablerna ålder, utbildningsnivå, arbetsroll, stanna i yrket och pågående studier. Detta visar att grupperna skiljer sig från varandra i flera variabler och innehåller individer som är distinkta från varandra. Unga med lägre utbildning (ULU) Kluster ett, benämnt Unga med lägre utbildning, hade lägst medelålder, flest antal kvinnor och lägst utbildningsnivå. Gruppen bestod av en blandning av medarbetare och mellanchefer där majoriteten planerade att stanna inom yrket i ett år eller mindre och hos arbetsgivaren i två år eller mindre. Denna grupp arbetade heltid och studerade inte vid sidan om arbetet. Majoriteten av denna grupp hade medverkat vid minst ett utbildningstillfälle.

9 Tabell 1.Bivariat korrelationsmatris över samtliga variabler α n M SD 1. Ålder Kön Utbildningsnivå * Arbetsroll Stanna i yrke.32** Stanna hos AG *** Sysselsättningsgrad Pågående studier ** *** Utbildningstillfällen *** Transfer.32*.32* OSE.11.24* ** PP *** *p<.10, ** p<.05, *** p<.01, 8

10 9 Tabell 2. Medelvärden (M), Standardavvikelser (SD), F-värden med frihetsgrader (df 1, df 2 ) för 1x3 ANOVA mellan OSE respektive PP och Utbildning, andel förklarad varians (η 2 ) samt post-hoc test. OSE PP Transfer M (SD) F (2,47) η 2 M (SD) F (2,47) M (SD) t (32) Utbildning 2.71* Hela 4.34 (0.45) 4.57 (0.46) 3.12 (1.04) Delar 3.85 (0.81) 4.30 (0.61) 3.10 (1.12) Ingen 4.17 (0.49) 4.49 (0.38) Post-hoc test (LSD) för OSE * p<.10 Delar < Hela, p<.05 Karriärister med högre utbildning (KHU) Kluster två, benämnt Karriärister med högre utbildning, hade en högre medelålder, flest antal män och högst utbildningsnivå. Gruppen bestod av en blandning av högre chefer, medarbetare och mellanchefer. Denna grupp planerade att stanna längre inom yrket och kortast tid hos arbetsgivaren. Denna grupp bestod av tim-, deltids- och heltidsanställda där majoriteten inte studerade vid sidan om arbetet. Majoriteten av denna grupp hade medverkat vid minst ett utbildningstillfälle. Stabila äldre (SÄ) Kluster tre, benämnt Stabila äldre, hade högst medelålder och hade en jämn könsfördelning. Gruppen bestod av heltidsanställda medarbetare där majoriteten hade eftergymnasial utbildning. Denna grupp planerade att stanna längst både inom yrket och hos arbetsgivaren och majoriteten studerade inte vid sidan om arbetet. Hälften av denna grupp hade medverkat vid minst tre utbildningstillfällen. Med en MANOVA hittades det en signifikant multivariat skillnad mellan grupperna ULU, KHU och SÄ när det gällde transfer, men inte för OSE och PP (se tabell 4). Ett Bonferroni post-hoc test visade att skillnaden fanns mellan klustren ULU och KHU, där KHU hade högre Tabell 3. Deskriptiv statistik, chi-två och F-värde för kluster. Variabel Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 χ 2 / F ULU KHU SÄ n (%) 27 (52.94) 20 (39.22) 4 (7.84) Ålder *** Kön Utbildningsnivå * Arbetsroll ** Stanna i yrke ** Stanna hos AG Sysselsättningsgrad Pågående studier * Utbildningstillfällen *p<.10, ** p<.05, *** p<.001,

11 10 Tabell 4. Test av medelvärdesskillnader för Transfer, OSE och PP. Utfallsvariabel Kluster 1 ULU Kluster 2 KHU Kluster 3 SÄ F Power Medelvärdesjämförelser Transfer (n b = *.75 2>1 34) OSE (n= 51) i.s. PP (n= 51) i.s. * p<.05 a För medelvärdesjämförelser (Bonferroni) är skillnaden mellan grupperna signifikant på.05 nivån. Kluster 1= 1, Kluster 2= 2, i.s.= icke-signifikant skillnad i medelvärde. b Inom variabeln Transfer var n = 34 p.g.a. internt bortfall. n för Kluster 1 = 18, Kluster 2 = 14, Kluster 3 = 2. upplevd transfer än ULU. D i s k u s s i o n Fas 1 ämnade undersöka om en utbildning ämnad att stärka öppna färdigheter för anställda i call-centerbranschen upplevdes medföra transfereffekter till arbetet och om det fanns någon skillnad i transfer, self-efficacy och prestation beroende på antal utförda utbildningstillfällen. Den ämnade även identifiera olika mönster av call-centeranställda för att se om dessa skiljer sig gällande transfer, OSE och PP. Medelvärdet för transfer blev 3.11 och 50 procent av deltagarna skattade transfer mellan tre och fyra. Resultatet visade att self-efficacy var högre hos personer som genomfört hela utbildningen jämfört med dem som endast gått delar av den. Tre kluster identifierades och resultatet visade att de skiljde sig åt gällande transfer, där KHU hade högre transfer än ULU. Klusterna skiljde sig inte i OSE och PP. Transfer i den aktuella studien kan inte sägas vara varken hög eller låg utan snarare ligga på en neutral nivå. Deltagarna har gått en utbildning i självledarskap, vilket kan ses som en mer öppen färdighet (Baldwin & Ford, 1988; Yelon & Ford, 1999). För att en mer öppen färdighet ska kunna implementeras i arbetet så behöver far transfer ske (Royer, 1979). Det kan vara så att far transfer inte har skett i någon större utsträckning hos företaget, vilket genererat de relativt neutrala transferskattningarna. Resultatet går i sådana fall i linje med den forskning om transferproblemet, där far transfer är särskilt svårt att få till stånd (Blume et al., 2009; Ford & Weissbein, 1997; Perkins & Grotzer, 1997). Klustret KHU hade signifikant högre transfer än klustret ULU. En närmre granskning av vad som skiljer klusterna åt visar att KHU är äldre, har högre utbildningsnivå, i större utsträckning är chefer och studerar samt har tänkt stanna inom yrket längre än ULU. En möjlig förklaring till att KHU skattat högre transfer skulle kunna vara att deras högre utbildning underlättat för dem att implementera ny kunskap i arbetet samt att motivationen att implementera ny kunskap i arbetat varit större då de tänkt stanna längre inom yrket. Att det fanns signifikanta resultat tyder på att det är möjligt att använda demografiska variabler för att se på transfer inom ett high-commitment call-center på samma sätt som det har använts för att studera anställda som lämnar sitt arbete (Demirbag et al., 2012). Self-efficacy var högre hos personer som gått hela utbildningen än de som gått delar av den. Detta går i linje med resultat från tidigare forskning som visat en högre grad av self-efficacy hos deltagare efter en utbildning och en tid efter (Mathieu et al., 1993; Prussia et al., 1998; Salas & Cannon-Bowers, 2001; Gaudine & Saks, 2004; Unsworth & Mason, 2012). Att det

12 11 fanns en signifikant högre grad av self-efficacy hos deltagare som gått hela utbildningen jämfört med deltagare som gått delar av den skulle kunna bero på att deltagare som fullföljt hela utbildningen upplever en starkare känsla av att kunna använda den nya kunskapen än de som inte fullföljt utbildningen. Den förklarade variansen var dock endast drygt elva procent, varför antal utbildningstillfällen bör vara en av flera faktorer som kan användas för att förstå self-efficacy efter en utbildning. F A S 2 M e t o d Undersökningsdeltagare Kriteriet för att delta i undersökningen var att deltagaren skulle ha gått minst ett tillfälle av utbildningen och en jämn fördelning av chefer och medarbetare eftersträvades. En kontaktperson på företaget informerade anställda som passade in på kriteriet som fick anmäla sig till intervjun. Ett informationsblad med information rörande vad intervjun skulle handla om, våra kontaktuppgifter, att deltagandet var frivilligt och att resultatet skulle sammanställas avidentifierat skickades även ut till alla anställda. Informationen upprepades i början av intervjun och deltagarna fick ge muntligt medgivande. Totalt intervjuades sex personer, tre kvinnor och tre män. Det var en jämn fördelning mellan chefer och medarbetare. Fyra personer hade gått hela utbildningen medan två hade missat ett tillfälle. Datainsamling Data samlades in genom intervjuer som spelades in med diktafon. Intervjuerna utfördes enligt överenskommelse i mötesrum på företagets kontor i Stockholm. Intervjun utgick från en intervjuguide vilken bestod av ett antal färdigformulerade frågor. Intervjuguiden utvecklades delvis baserat på information som framkom i Fas 1. Dessa blandades med frågor som uppkom fortlöpande under intervjun. Intervjuerna varade mellan minuter och transkriberades av den person som genomfört intervjun. Därefter lyssnades inspelningarna igenom av respektive uppsatsskribent, samtidigt som transkriberingarna lästes igenom för att konstatera att de var korrekta. Inspelningarna raderades sedan. Analys En tematisk analys (Patton, 2002) gjordes på transkriberingarna, vilket är en metod för att identifiera, analysera och generera teman i kvalitativ data som ofta används inom psykologi (Braun & Clarke, 2006). Den är speciellt lämplig för studier som använder mixed-methods (Querstret & Robinson, 2013). I den aktuella studien bestod analysen av fyra faser. De två första faserna gjordes arbetet individuellt av de två bedömarna. Kodningen från en bedömare var oberoende av kodningen från den andra bedömaren. I fas ett lästes samtliga transkriberingar igenom och kodades. I fas två upprepades denna procedur och intressanta stycken och nyckelord markerades. I fas tre jämfördes de individuella kodningarna för att se om de var överensstämmande, κ =.73. Kappa är ett mått på graden av överensstämmelse mellan två bedömare (Cohen, 1960; Fleiss, 1971). Kappa tar till skillnad från procentberäkning hänsyn till överensstämmelse som förväntas av slumpen och är därför att föredra. I fas fyra gicks det kodade materialet igenom gemensamt och delades in i olika teman och underteman som återfinns i tabell 5. R e s u l t a t

13 12 Tabell 5. Teman, underteman och dess innehåll för kvalitativt resultat. Tema Undertema Innehåll Transfer Generell upplevelse av låg transfer och lite ihågkommet från utbildningen. Ny kunskap användes endast kort tid efter utbildningen, kunskapen applicerades dock inte rakt av. Förutsättningar för transfer Neutralt transferklimat Aspekter på arbetsplatsen som hindrat eller gynnat transfer. Inget som explicit hindrade eller underlättade transfer. Upp till var och en att överföra nya kunskaper till arbetet. Ingen formell uppföljning av utbildningen, även det var upp till var och en. Nyttan Tidsbrist Tidsbrist togs upp som hinder för transfer. Gamla arbetssätt behölls då det upplevdes ta längre tid att implementera nya arbetssätt. Synen på utbildningens användbarhet var delad och påverkade motivationen att gå på utbildningstillfällena. Transfer Det framkom i intervjuerna att deltagarna generellt upplevt låg transfer från utbildningen till arbetet. Flera deltagare berättade att de överhuvudtaget inte använt något från utbildningen i arbetet. Andra menade att de använt delar av det de lärt sig endast en kort tid efter utbildningen. Något som togs upp av deltagarna var att de inte kom ihåg så mycket av utbildningen och de hade svårt att komma på tillfällen på arbetet då de hade använt sig av det de lärt sig. När deltagarna hade använt sig av sådant som togs upp under utbildningen så talade de om att de inte använt sig exakt av det de lärde sig utan att de snarare hade inspirerats av utbildningen och sedan anpassat det för deras egna behov. nu använder jag inte exakt den modellen som vi fick där, utan det är väl egentligen själva tanken bakom den. Några deltagare berättade dock att det fanns saker från utbildningen som de använde sig av även en tid efter utbildningen. De menade att det var saker som de behövde bli bättre på och att dessa saker hade underlättat för dem i deras arbete. Förutsättningar för transfer Deltagarna berättade om olika saker som hindrade och gynnade transfer av det de lärde sig under utbildningen till arbetet. De talade generellt om ett neutralt transferklimat och tidsbrist som faktorer som spelade in. Neutralt transferklimat Det framkom under intervjuerna att deltagarna inte upplevde att det fanns något i arbetet som explicit hindrade eller underlättade för dem att implementera nya kunskaper. De talade om att ingen sagt till dem att de inte fick göra på ett visst sätt utan att de var fria att arbeta på det sätt de ville så länge de nådde upp till sina resultat och följde de riktlinjer som fanns. De menade samtidigt att det inte varit någon som uppmuntrat dem att använda sig av nya saker de lärt sig under utbildningen. Deltagarna upplevde att det var upp till var och en om de ville använda sig av det de lärt sig och börja arbeta på ett nytt sätt.

14 13 Du har fått allt som du behöver arbeta med, och sen är det ju eget ansvar, att själva bearbeta det. Hur jag som person kan nyttja de erfarenheter som jag har fått. Deltagarna menade att de hade möjlighet att implementera nya kunskaper i arbetet, men att detta måste ske på eget initiativ. Om de inte hade gjort det berodde det på att de inte tagit de möjligheter som fanns. Samtidigt talade deltagarna om att de till stor del inte använt sig av det de lärde sig under utbildningen De framhävde generellt eget ansvar som något viktigt och de upplevde att de fick hjälp med allt de behövde om de bad om det. Det framkom att detta egna ansvar även gällde uppföljning av utbildningen. Det gjordes inte någon formell uppföljning av vad deltagarna lärt sig eller om de använt sig av det i arbetet. De hade själva möjlighet att göra det under eget ansvar, något de uppgav att de inte gjort. Tidsbrist Under intervjuerna togs tidsbrist upp som en faktor som försvårat att använda det de lärde sig under kursen. De talade om att det tog tid att använda nya kunskaper och att det då var lättare att fortsätta göra som de alltid gjort. Alla rutiner tar ju lång tid att få in, i det vardagliga jobbet och det är ju klart att man, så länge ingenting eskalerar så använder man sig ju av det som har fungerat. I vissa fall användes det gamla arbetssättet även om det fanns en medvetenhet om att det var sämre. Det menades att det nya arbetssättet kanske skulle vara mer effektivt att använda i längden, men att de fortsatte som tidigare då det gick snabbare. En person berättade till exempel att viljan att använda sig av den nya kunskapen fanns och att en positiv skillnad märktes när det gjordes. Detta gjordes dock inte när det var ont om tid, då användes de gamla arbetssätten istället. Nyttan Det framkom under intervjuerna att synen på utbildningens nytta var delad. Deltagare som inte såg utbildningens användbarhet talade om att den inte lämnat något större avtryck och att sakerna de lärde sig var irrelevanta för deras arbete. Sakerna de lärt sig upplevdes självklara och de upplevde inte att de lärde sig något nytt under utbildningen. De förstod heller inte syftet med utbildningen eller hur den var kopplad till deras arbete. De menade att det inte var uttalat varför de gick utbildningen och vad målet med den var. Jag förstod inte syftet och det var ingen som förklarade syftet och jag såg inte nyttan liksom. Deltagare som tyckte att utbildningen var användbar talade istället om att det var bra att det handlade om enkla saker som kunde användas i arbetet samt att de var utvecklande och intressanta. Det framkom därtill att deltagarnas syn på utbildningens nytta påverkade hur motiverade de var att gå på utbildningstillfällena. Gemensamt för deltagarna var att de innan utbildningen var motiverade att gå den. Vissa deltagare menade att detta förändrades under utbildningens gång. När deltagarna upplevde att det de lärde sig var användbart i arbetet motiverades de att fortsätta gå utbildningen och lära sig mer. När deltagarna istället tyckte att det som lärdes ut var självklart och irrelevant för arbetet upplevdes det vara mindre motiverande att fortsätta gå på utbildningstillfällena.

15 14 Jag kände att det var slöseri med tid för att jag fick ingenting som jag kände att: Det här var nytt och det här kan jag verkligen använda mig av. ( ) Det var bara liksom att princip sitta av tiden. Diskussion Fas 2 ämnade undersöka vilka faktorer på ett high-commitment call-center som kan upplevas hindra alternativt facilitera far transfer. Den upplevda transfern var relativt låg och det framkom att det inte fanns något som explicit hindrade eller faciliterade transfer. Ansvaret att implementera nya kunskaper i arbetet upplevdes ligga hos individen. Faktorer i arbetsmiljön upplevdes däremot påverka transfer negativt, bland annat tidsbrist. Centralt för upplevelsen av transfer var deras syn på utbildningens nytta, som även ansågs påverka motivationen att gå utbildningen. Deltagarna upplevde generellt att transfer från utbildningen till arbetet var låg, vilket stämmer överens med tidigare forskning som menar att det är svårt att få till far transfer av öppna färdigheter (Baldwin & Ford, 1988; Perkins & Grotzer, 1997; Royer, 1979; Yelon & Ford, 1999). De som hade använt ny kunskap hade främst gjort det en kort tid efter utbildningen, vilket skulle kunna förklara den låga upplevelsen av transfer då transfer förutsätter att kunskap underhålls och används över tid (Baldwin & Ford, 1988). En annan eventuell förklaring till att det råder låg transfer skulle kunna återfinnas i det rådande transferklimatet. Det finns inget stöd för att det råder ett positivt transferklimat (Alvarez, 2004) då inget upplevdes explicit gynna transfer. Samtidigt finns inget stöd för att det skulle råda ett negativt transferklimat, då inget heller upplevdes explicit hindra transfer. Resultatet tyder snarare på att det råder ett neutralt klimat, där mycket ansvar lagts på individen att implementera nya kunskaper till arbetet. Detta neutrala klimat speglas även när det kommer till möjligheten att applicera nya kunskaper i arbetet. Arbetsgivaren upplevdes inte ha aktivt uttryckt en förväntan om implementering eller uppmuntrat, skapat eller hindrat möjligheten till implementering, något som visats vara viktigt för facilitering av transfer (Baldwin & Ford, 1988; Brinkerhoff & Montesino, 1995; Burke & Hutchins, 2007; Clarke, 2002; Cromwell & Kolb, 2004; Ford et al., 1992; Foxon, 1997; Kontoghiorghes, 2002; Lim & Johnson, 2002; Lim & Morris, 2006; Rynes & Rosen, 1995; Smith-Jentsch et al., 2001). Detta då insatser som sker efter en utbildning är starkare kopplat till transfer än insatser som sker under en utbildning (Saks & Belcourt, 2006). Detta neutrala klimat, som varken uppmuntrar eller hindrar transfer, kan förklara varför transfer inte skett i någon större utsträckning. Individuella skillnader kan även ha haft betydelse för graden av transfer, då vissa har valt att implementera kunskaperna till sitt arbete, medan andra inte gjort det. En annan förklaring kan återfinnas i det övergripande transfersystemet (Holton III et al., 2000; Ruona et al., 2002) där tidsbrist, i linje med tidigare forskning (Clarke, 2002), upplevdes försvåra transfer. Synen på utbildningens nytta var delad. De som såg nyttan med utbildningen, menade att de var motiverade att delta och att de haft viss användning av utbildningen i sitt arbete. De som inte såg utbildningens nytta menade å andra sidan att de inte förstod syftet med utbildningen och att de vartefter tappat motivationen att gå utbildningen. De upplevde heller inte att de haft någon större användning av det de lärt sig. Att deltagare som sett nyttan även upplevt transfer går i linje med tidigare forskning som visat att användbarhetsreaktioner (Alliger et al., 1997) och en utbildnings upplevda nytta påverkar transfer (Axtell et al., 1997; Baldwin & Ford, 1988; Burke & Hutchins, 2007). De som inte sett nyttan hade inte heller upplevt transfer. Det

16 15 är möjligt att de inte motiverats att lägga tid på att implementera de nya kunskaperna, då det upplevdes vara tidskrävande, och de inte sett nytta med det. De som däremot upplevt nyttan och ville implementera kunskaperna hade hindrats från det på grund av tidsbrist, vilket kan förklara den generellt låga graden av transfer (Clarke, 2002). G e n e r e l l d i s k u s s i o n Studien ämnade undersöka om en utbildning ämnad att lära ut öppna färdigheter för anställda i call-centerbranschen upplevdes medföra transfereffekter till arbetet, och om det fanns någon skillnad i transfer, self-efficacy och prestation beroende på antal utförda utbildningstillfällen. Den ämnade även identifiera olika mönster av call-centeranställda för att se om dessa skiljde sig gällande transfer, self-efficacy och prestation, samt vilka faktorer på ett high-commitment call-center som upplevdes hindra alternativt facilitera far transfer. Sammantaget fann studien att transfer varken var hög eller låg. Tre kluster identifierades, där KHU hade högre transfer än ULU. Klusterna skiljde sig inte åt gällande OSE och PP. Self-efficacy var högre hos personer som genomfört hela utbildningen jämfört med dem som endast gått delar av den. Resultatet tydde därtill på att det rådde ett neutralt transferklimat på företaget, där mycket ansvar lades på de enskilda medarbetarna att tillämpa nya kunskaper till arbetet. Den upplevda nyttan av utbildningen ansågs även viktig för att transfer skulle ske och upplevdes påverka deltagarnas motivation att gå på utbildningstillfällena. När det kommer till transfer i den aktuella studien, så går det inte utifrån resultatet hävda att den varit varken hög eller låg. I Fas 1 skattade majoriteten sin transfer mellan tre och fyra och i Fas 2 uttryckte deltagarna att de inte använt de nya kunskaperna i arbetet i någon större utsträckning. Det finns flera olika sätt att förstå detta resultat, däribland utifrån företagets transfersystem, upplevd nytta, demografiska variabler, den typ av utbildning deltagarna gått samt antal utförda utbildningstillfällen. Transfersystem består av ett flertal faktorer som alla behöver tas hänsyn till för att förstå transfer, en av dessa faktorer är transferklimat (Holton III et al., 2000; Ruona et al., 2002). Forskning menar att positiva transferklimat kännetecknas av en miljö som uppmuntrar anställda att implementera kunskaper de lärt sig under en utbildning i arbetet (Alvarez, 2004) och har visats vara positivt relaterat till transfer (Rouiller & Goldstein, 1993; Rynes & Rosen, 1995; Tracey et al., 1995). Resultatet tyder inte på att det råder ett positivt transferklimat i den aktuella organisationen, men klimatet verkar heller inte vara negativt. I Fas 2 framkom att anställda hade möjlighet att använda ny kunskap i arbetet om de själva tog initiativet till det, men att detta varken underlättades eller hindrades av organisationen. Det skedde heller inga insatser efter utbildningen i form av uppmuntran till implementering eller stöd från chefer. Forskning har visat att dessa faktorer är viktiga för facilitering av transfer (Baldwin & Ford, 1988; Clarke, 2002; Cromwell & Kolb, 2004; Ford et al., 1992; Foxon, 1997; Lim & Johnson, 2002; Lim & Morris, 2006; Rynes & Rosen, 1995; Saks & Belcourt, 2006; Smith-Jentsch et al., 2001) och en avsaknad av dem kan vara en förklaring till varför transfer inte är högre. Det är även möjligt att det finns en avsaknad av konsekvenser efter utbildningen som bidragit till att transfer inte blev högre (Rouiller & Goldstein, 1993). Samtidigt verkar det inte finnas någon avsaknad av situations-cues vilket kan vara bidragande till att transfer inte blev lägre. Att deltagarna upplevde att transfer varken hindrades eller uppmuntrades av företaget, tyder snarare på ett transferklimat som kan sägas vara mer neutralt. Detta stämmer bra överens med resultatet från Fas 1 där majoriteten skattade transfer som varken hög eller låg. Det aktuella

17 16 resultatet skiljer sig till viss del från forskning när det kommer till benämningen, då det inte explicit talas om neutrala transferklimat i transferforskning. Resultatet skulle däremot kunna hävdas vara i linje med forskningen när det gäller sambandet mellan klimat och transfer. Det är möjligt att neutrala transferklimat följer samma mönster som positiva transferklimat (Rouiller & Goldstein, 1993; Rynes & Rosen, 1995; Tracey et al., 1995), och att ett neutralt klimat därmed skulle vara förenligt med neutral transfer. Det är möjligt att det är ett sådant mönster som återfinns i den aktuella studien. En annan förklaring till den neutrala transfern skulle kunna vara att deltagarna inte såg nyttan med utbildningen, vilket har visat sig vara ett hinder för transfer (Axtell et al., 1997; Burke & Hutchins, 2007). Att appliceringen av kunskap till arbetet inte aktivt har hindrats kanske inte räcker för att facilitering av transfer ska ske, utan att fler faktorer spelar in. För att implementering faktiskt ska kunna ske förutsätts att nyttan med det är tydlig för individen (Axtell et al., 1997; Burke & Hutchins, 2007). Det är tänkbart att möjligheten att applicera kunskap i den aktuella studien varit irrelevant, då nyttan att göra det inte varit tydlig. Nyttan skulle eventuellt även kunna förklara varför klustret KHU hade högre transfer än ULU. KHU hade högre transfer och tänkte stanna längre inom yrket. Det är då tänkbart att denna grupp sett en större nytta med att implementera de nya kunskaperna i arbetet eftersom de planerade att fortsätta arbeta inom branschen och såg ett framtida användningsområde för dem. Tre kluster visade signifikanta skillnader i de demografiska variablerna: ålder, utbildningsnivå, arbetsroll, stanna i yrket och pågående studier. En skillnad i transfer fanns mellan klusterna KHU och ULU, klustren skiljde sig dock inte åt gällande self-efficacy eller prestation. Skillnaderna i de demografiska profilerna kan hålla en förklaring till skillnaden mellan KHU och ULU i transfer. KHU var äldre, hade högre utbildningsnivå, var i större utsträckning chefer och studerande samt hade tänkt stanna inom yrket längre än ULU. Som tidigare nämnts kan en möjlig förklaring till att KHU skattat högre transfer vara att deras högre utbildning underlättat för dem att implementera ny kunskap i arbetet samt att motivationen att implementera ny kunskap i arbetat varit större då de tänkt stanna längre inom yrket. Då demografiska profiler inte har använts för att undersöka transfer inom callcenterbranschen tidigare är det svårt att med säkerhet hävda att det är just de demografiska variablerna som är centrala för transfer. Personcentrerade ansatser (Sinclair et al., 2005) har dock använts inom psykologi och arbetslivsforskning där individers personlighet, karaktärsdrag och attityder visats vara kopplat till transfer (Burke & Hutchins, 2007; Clark & Voogel, 1985; Colquitt et al., 2000; Gaudine & Saks, 2004; Mathieu et al., 1993; Prussia et al., 1998; Salas & Cannon-Bowers, 2011; Unsworth & Mason, 2012). Profiler har använts inom commitmentforskning för att undersöka prestation (Sinclair et al., 2005), och demografiska profiler har använts för att undersöka attityder till arbetet, stress och hälsa (Bernhard & Sverke, 2003). Inom call-centerbranschen har demografiska profiler även använts för att studera anställda som lämnar sitt arbete (Demirbag et al., 2012). Mot bakgrund av detta är det tänkbart att demografiska profiler även kan vara användbara inom transferforskning. Den aktuella studien kan ses som ett bidrag till detta, men mer forskning behövs för att få en mer komplett bild. Detta kan vara speciellt intressant att använda inom call-centerbranschen, då anställda där skiljer sig demografiskt från anställda inom andra branscher (Norman et al., 2008). Att resultatet tyder på neutral transfer kan även förstås utifrån den typ av utbildning deltagarna gått. Den aktuella utbildningen ämnade lära ut principer som deltagarna skulle kunna applicera i sitt arbete, och handlade således om öppna färdigheter (Baldwin & Ford, 1988: Yelon & Ford, 1999) som ämnade medföra far transfer (Royer, 1979). Denna typ av transfer är svårare att få till stånd än near transfer (Blume et al., 2009; Perkins & Grotzer,

18 ), vilket skulle kunna förklara varför transfer inte blev högre. Kanske hade det blivit högre transfer om utbildningen berört stängda färdigheter snarare än generella principer och därigenom genererat near transfer. High commitment call-centers kännetecknas visserligen av mer autonomi än low commitment call-centers (Batt, 2000; Holman, 2003b; Martí-Audí et al., 2013), men arbetsuppgifterna kan fortfarande beskrivas som strukturerade och relativt rudimentära och passar kanske därför bättre för utbildningar i mer stängda färdigheter. Antal utbildningstillfällen var inte kopplade till några skillnader i prestation, vilket går emot tidigare forskning (Mathieu et al., 1993), och inte heller till skillnader i transfer. Det var däremot kopplat till skillnader i self-efficacy, med högre nivåer hos dem som gått hela utbildningen istället för delar av den, vilket stämmer med forskning (Mathieu et al., 1993; Prussia et al., 1998; Salas & Cannon-Bowers, 2001; Unsworth & Mason, 2012). Att antal utbildningstillfällen inte var kopplat till skillnader i transfer men att det var kopplat till skillnader i self-efficacy är förvånande, då forskning har visat att self-efficay predicerar transfer. Om antal utbildningstillfällen är kopplat till skillnader i self-efficacy, och selfefficacy i sin tur predicerar transfer borde antal utbildningstillfällen även vara kopplat till skillnader i transfer. Forskning har även visat att self-efficacy och transfer är positivt korrelerade med varandra (Gaudine & Saks, 2004) vilket inte återfanns i den aktuella studien. En eventuell förklaring till detta skulle kunna vara att studierna använt olika typer av selfefficacyskalor. Gaudine och Saks (2004) använde en skala som mätte self-efficacy specifik kopplat till utbildningen som undersöktes medan den aktuella studien mätte generell selfefficacy. Detta skulle kunna förklara de skilda resultaten då generell self-efficacy kanske inte är relaterat till transfer. Metoddiskussion I den aktuella studien finns det som i all forskning ett antal faktorer som kan inverka på resultaten och dess generaliserbarhet. I studien användes en mixed-methods sequential explanatory design som integrerar kvantitativ och kvalitativ data som fångar upp olika nyanser inom ett område (Creswell et al., 2003; Ivankova et al., 2006; Tashakkori & Teddlie, 2003). Denna metod möjliggjorde bättre förståelse för resultaten i Fas 1, som visade på neutral transfer. I Fas 2 framkom att det upplevdes föreligga ett neutralt transferklimat, vilket kan vara en möjlig förklaring till resultatet i Fas 1. Det är dock möjligt att en omvänd mixedmethod skulle ge ett annat resultat. Utility som framkom vara viktigt i Fas 2 skulle till exempel kunna ha inkluderats i den kvantitativa fasen för att undersöka hur utbrett det var och hur det relaterade till transfer. I den aktuella studien gjordes därför en andra kvantitativ mätning efter Fas 2 för att undersöka utility och få longitudinell data för transfer. Svarsfrekvensen för denna mätning blev dock så låg (24 procent) att den inte ansågs bidra med någon värdefull information. En faktoranalys visade även att transfer- och utilityskalan inte var skilda från varandra. Detta går i linje med forskning som visat att det finns en begreppsförvirring inom transferområdet, vilket gjort det svårt att tyda vissa resultat inom området då begreppsvaliditeten påverkats (Holton III et al., 2000; Ruona et al., 2002). Mätningen exkluderades därför från studien. Det kan dock vara intressant för framtida forskning att utföra en undersökning som inleds med en kvalitativ fas för att se om det genererar annan information inom området. Inom klusteranalyser finns inget statistiskt kriterium för att identifiera den optimala klusterlösningen. Treklusterlösningen valdes då grupperna visades signifikant skilda från varandra inom ett antal demografiska variabler och gav meningsfull information. Ett tänkbart problem är att ett kluster innehöll färre deltagare än de andra klusterna. Denna grupp var dock oförändrad både i två- och fyraklusterlösningen, vilket inte motiverade valet av en av dessa

19 18 lösningar. Det går dock inte att utesluta ett en annan klusterlösning skulle bidra med annan information. Valet gjordes att gå till ett high-commitmentföretag inom call-centerbranschen. Detta då lite forskning har gjorts inom detta segment av service-sektorn och det har rekommenderats att yrkeskategorierna inom sektorn studeras separat (Batt, 2000). Majoriteten av den forskning som finns är inte gjord i Sverige, vilket är problematiskt då call-centerbranschen i Sverige menas skilja sig från call-centers i andra länder (Martí-Audí et al., 2013). Valet att gå till en organisation gjordes då studien var tänkt att undersöka faktorer inom ett transfersystem. Genom att göra detta var det möjligt att se till det rådande klimatet på arbetsplatsen och hur det upplevdes relatera till far transfer. Valet att gå till en organisation där samtliga anställda gått samma utbildning bör även innebära att utbildningen i sig inte har bidragit till skillnad mellan klustren gällande far transfer. Om deltagarna hade gått olika utbildningar hade det varit svårare att säkerställa att eventuella skillnader i transfer inte berott på utbildningen i sig. Detta val innebar dock att antalet deltagare begränsades till de anställda i organisationen (n = 71), vilket kan ha resulterat i ett powerproblem i vissa analyser. Studien fann till exempel inte någon skillnad i self-efficacy beroende på om man inte gått utbildningen jämfört med om man gått antingen hela eller delar av den, vilket skulle kunna bero på att endast 13 personer ingick i denna grupp. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan klustren när det kom till utfallsvariablerna OSE och PP. Dessa faktorer uppvisade dock samma mönster som utfallsvariabeln Transfer, vilket var signifikant. Transfer hade dock högst power, vilket innebär att det borde ha varit lättare att hitta eventuella skillnader in transfer än i OSE och PP. Det är möjligt att fler deltagare eventuellt skulle ha gjort det möjligt att hitta dessa skillnader mellan klustren. Med bakgrund av detta gjordes valet att höja alfanivån till.10, vilket rekommenderas för att höja power och minska risken för typ-ii fel (Arvey & Cole, 1989; Gaudine & Saks, 2004). Detta påverkade dock inte resultaten för ovanstående variabler. För att undvika detta problem skulle framtida forskning kunna undersöka större, alternativt flera high-commitment call-centerföretag. Att undersöka flera organisationer skulle dock göra det svårare att undersöka transferklimat. Sammanfattningsvis har studien visat att flera faktorer spelar in när det kommer till att facilitera far transfer av öppna färdigheter från en utbildning till arbetet på ett highcommitment call-center. Det ter sig viktigt att organisationen tydliggör nyttan med en utbildning och aktivt skapar förutsättningar för hög transfer efter utbildningen. Studien tyder även på att demografiska variabler har en inverkan på transfer. Det kan därför vara värt för organisationer att ta hänsyn till detta vid utbildningsinsatser. Det kan vara så att den upplevda användbarheten av en utbildning skiljer sig åt mellan demografiska grupper. Genom att anpassa utbildningsinsatser till olika demografiska grupper, kan det vara möjligt att facilitera högre transfer och därigenom få högre avkastning på investeringen i utbildningar. Användandet av demografiska profiler vore intressant för framtida forskning att se närmre på, då det kan generera ny information och bidra till en mer komplett bild av transfer inom callcenterbranschen. Alltså bör hänsyn tas till både transfersystemet och individen för att ha störst chans att facilitera transfer. Referenser Aldenderfer, M. S., & Blashfield, R. K. (1984). Cluster Analysis. Beverly Hills, CA: Sage.

20 19 Alliger, G. M., Tannenbaum, S. I., Bennett, W., Traver, H., & Shotland, A. (1997). A Meta- Analysis of the Relations Among Training Criteria. Personnel Psychology, 50, Alvarez, K. (2004). An Integrated Model of Training Evaluation and Effectiveness. Human Resource Development Review, 3, Arvey, R. D., & Cole, D. A. (1989). Evaluating change due to training. In I. L. Goldstein (Ed.). Training and development in organizations (sid ). San Francisco: Jossey-Bass. Axtell, C. M., Maitlis, S., & Yearta, S. K. (1997). Predicting immediate and longer term transfer of training. Personnel Review, 26, Baldwin, T. T., & Ford, J. K. (1988). Transfer of Training: A Review and Directions for Future Research. Personnel Psychology, 41, Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, Barnett, S. M., & Ceci, S. J. (2002). When and where do we apply what we learn?: A taxonomy for far transfer. Psychological Bulletin, 128, Batt, R. (2000). Strategic segmentation in front-line services: matching customers, employees and human resource systems. International Journal of Human Resource Management, 11, Bernhard, C., & Sverke, M. (2003). Work attitudes, role stress and health indicators among different types of contingent workers in the Swedish health care sector. Research and Practice in Human Resource Management, 11, Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Huang, J. L. (2009). Transfer of Training: A Meta-Analytic Review. Journal of Management, 36, Burke, L. A., & Hutchins, H. M. (2007). Training Transfer: An Integrative Literature Review. Human Resource Development Review, 6, Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, Brinkerhoff, R. O., & Montesino, M. U. (1995). Partnerships for training transfer: Lessons from a corporate study. Human Resource Development Quarterly, 6, Castanheira, F., & Chambel, M. J. (2010). Reducing burnout in call centers through HR practices. Human Resource Management, 49, Cheng, E. W. L., & Hampson, I. (2008). Transfer of training: A review and new insights. International Journal of Management Reviews, 10, Clark, R. E., & Voogel, A. (1985). Transfer of training principles for instructional design. Educational Communication and Technology Journal, 33,

ÖVERFÖRING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER FRÅN UTBILDNING TILL ORGANISATION. - Användning av ledarskapsutbildningen Klart ledarskap.

ÖVERFÖRING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER FRÅN UTBILDNING TILL ORGANISATION. - Användning av ledarskapsutbildningen Klart ledarskap. ÖVERFÖRING AV KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER FRÅN UTBILDNING TILL ORGANISATION - Användning av ledarskapsutbildningen Klart ledarskap Elin Stahre Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och

Läs mer

Ledarskapsutbildning till vilken nytta?

Ledarskapsutbildning till vilken nytta? Ledarskapsutbildning till vilken nytta? En studie om chefers försök att tillämpa det som förmedlats under en ledarskapsutbildning Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Natalie Engström

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund

BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLING GENOM ERFARENHETSUTBYTE OCH REFLEKTION. Martina Björklund BACKSTAGEGRUPPER FÖR CHEFER - LEDARUTVECKLIG GEO ERFAREHETSUTBYTE OCH REFLEKTIO artina Björklund Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Varför vill man bli egenföretagare?

Varför vill man bli egenföretagare? Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Varför vill man bli egenföretagare? Egenföretagares upplevelser av arbetstillfredsställelse och motivation Lillemor Kabuye Lilly

Läs mer

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå

Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå Rapport 2014vt00984 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning vuxna och arbetsliv C, 15hp Vikten av ledarskapsutveckling på mellanchefsnivå En

Läs mer

ATT ARBETA SOM MAN BLIVIT LÄRD

ATT ARBETA SOM MAN BLIVIT LÄRD INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP OCH LÄRANDE 581 83 Linköping 013-281000 ATT ARBETA SOM MAN BLIVIT LÄRD En studie om ledares möjligheter att använda lärande från ledarskapsutbildning i sitt dagliga

Läs mer

Tydliga strategier och

Tydliga strategier och hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 2 Tydliga strategier och delaktiga DELSTUDIE 1 medarbetare Friska företag i alla branscher i friska företag Gunnel Ahlberg Peter

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer

Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Har det hänt något sedan förslagslådan? En studie av hur tjänsteföretag tar tillvara på medarbetarnas idéer Författare: Andreas Ekdahl Jonas Sandell Handledare: Niklas Brinkfeldt Owe Hedström Student Handelshögskolan

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

UNG OCH ARBETSLÖS IDAG Några arbetslösa ungdomars upplevelser av arbetslöshet

UNG OCH ARBETSLÖS IDAG Några arbetslösa ungdomars upplevelser av arbetslöshet Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Psykologi UNG OCH ARBETSLÖS IDAG Några arbetslösa ungdomars upplevelser av arbetslöshet Psykologi C HT 2012 Ahrneteg, Amelia Bonli, Hanna Handledare:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag

Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag Generation Y:s upplevelse och behov av kompetens på ett callcenterföretag Catrin Fjellström Handledare: Niklas Hansen VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15HP, VT2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

Läs mer

Ledarskapet och skapandet av ledare

Ledarskapet och skapandet av ledare Umeå Universitet Sociologiska institutionen, Socialpsykologi C Uppsats C, Vt 2008 Ledarskapet och skapandet av ledare - En utvärdering av ett ledarskapsprogram och deltagarnas upplevelser Ida J. Holmberg

Läs mer

En studie om intern rekrytering

En studie om intern rekrytering Kandidatuppsats HT 2008 Handledare: Anneli Linde Författare: Jenny Johansson Lena Karlsson En studie om intern rekrytering Hur arbetar banker med intern rekrytering? Sammanfattning Den ökade konkurrensen

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2009 Faktorer som påverkar val av betalningsmedel - En studie av privatpersoners och handlares syn på kort och kontanter Författare

Läs mer

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete

Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Talkin' 'bout my generation -Åttiotalisters inställning till arbete Rasmus Svendsen Handledare: Malin Mattson, Psykologi III, 15 POÄNG, 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN TALKIN' 'BOUT

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Utan Grunden Rasar Huset en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering

Utan Grunden Rasar Huset en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Utan Grunden Rasar Huset en kvalitativ studie av användandet av arbetsanalys vid rekrytering Josefin Hägglund & Maria Kronudd Kandidatuppsats HT2010 Handledare: Cecilia Levin

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa

Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa Uppväxtfamilj och psykisk ohälsa En kvantitativ studie om separation under uppväxten och dess betydelse för psykisk hälsa i vuxen ålder Fanny Westman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi

Läs mer