Politisk budgetberedning har genomförts 17 november.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk budgetberedning har genomförts 17 november."

Transkript

1

2 ANDSTINGET H 4hDL 4GGARE Marita Karlsson DIARIENR KN-KUS l Namnden har behandlat förvaltningens lamnade underlag för att bedöma konsekvenser av landstingets planeringsförutsättningar vid marssammantradet Det bilagda budgetförslaget är grundat på den budget för nämndens verksamhet som Iandstingsfullmäktige fastställde vid sitt junisammantrade. Nämnden har nu att ta stallning till den nämndens forvaltningsövergripande budget. I budgeten framgår namndenslförvaltningens åtaganden för att uppfjdla landstingets strategiska mål. Till åtagandena finns styrtal kopplade där mål för 2012 anges. Styrtal och åtaganden redovisas under de fem perspektiven; medborgare, personal, förnyelse, miljö och ekonomi. Förvaltningens verksamheter ska utifrån budgetens åtaganden och styrtal ange aktiviteter som bidrar till att uppqlla åtaganden och nå uppsatta måltal. Verksamheterna kan komplettera med ytterligare styrtallmåltal. Dessa budgetar ska vara klara i december och presenteras for nämnden vid februarisammantradet Förvaltningens ledningsgrupp har deltagit i utarbetandet av budgeten. Politisk budgetberedning har genomförts 17 november. Budgeten har delgivits Kultur- och utbildningsrådet (fackligt samråd) för möjlighet att framföra synpunkter. Kultur & Utbildning Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y Kultur och Utbildning\Tvargrupper\Ledningsgrupp\NamndandardV011V011-11' TI skrivelse budget 2012 doc Utskriftsdatiini

3 6r t i Förvaltningen föreslår namn att överlamna namn om till landstingsstyrelsen. Kultur- och utbildningschef Ekonomi- och stabschef ila Förvaltningsbudget ORG NR Y U<uitur och Utbildning\Tvargrupper\Ledn1ngs~rupp\Namnden-namndarendenVO1li V T) skrivelse budget 2012 doc Utskriilsdatum SID a(%)

4 iarienr: S la-

5 Innehailsforteckning ilagor Bilaga 1: Resultaträkning Bilaga 2: lniwteringsplan Bilaga 3: Plan för intern kontroll Bilaga 3: Verksamlzeternas gunduppdrag

6 onserter, utställiningar, ta till organlsatioi~erlfö e e ogramet med möjlighet att n5 naturvetenskaplig siesarskola. Inom Nynas och aven jord- och skogsbruk, vilket utgör en resurs inom utbildningen. Folkhögskolekurser, t ex allmän kurs (grundskola- och gymnasiekompetens), invandrarkurser, specialkurser inom musik, frisk\~ård, textil, dans, återbruk estetisk verksamhet, kortkurser (ofta i samverkan med externa organisationer). Eftergymnasiala utbildningar, t ex yrkeshögskoleutbildning samt uppdragsverksamhet. Friluftsverksam c Program- och friluftsverksamhet inom Nynas slott med park och naturreservat. Grunduppdragen beskrivs mer utforligt i bilaga. Finansiering Förvaltningen har uppdrag från flera håll både externt och internt, ca 62 procent av finansieringen ar extern (budget 201 1). Framför allt är det staten och kommuner som ar stora finansiärer. Några verksamheter, främst Sömlands museum, har en stor del uppdrags- och projektfinansiering. eterna får statsbidrag för att fullfilja statliga uppdrag. Landstingsfullmäktige ger nämndedförvaltningen ekonomiska förutsättningar och strategiska mål i budgeten. Styrningen finns aven i beslutade planer och policys. Landstingsstyrelsen beslutar a ~~en om styrtal efter förslag från nämnderna. Nämnden kan aven ta beslut om ytterligare styrning av förvaltningen genom fler styrtal, åtaganden samt aktiviteter. Namnden/förvaltningen redovisar i budgeten hur arbetet för att uppfylla de övergripande olitiska strategiska målen ska rivas. Budgeten ger inte en sandad bild av all erksamhet. Mer information i verksamheternas budgetar och verksanlhetsplaner. Fr o m 2012 redovisas verksamheternas budgetar/verksamhetsplanering med samma stniktur som namndenslforvaltningens budget. Alla större projekt ska förankras i nämnden.

7 Inom Scenkonst Sörmland finns Dans i Sörniland och Film i Sörmland. Inom Sörmlands museum organiseras Hemslöjdskonsulentema. Regional konstkonsulent köps av Eskilstuna kommun av Sörmlands museum. efolkningsunderladsa Antalet ungdomar i gymnasieåldern fortsätter att minska avsevärt de närmaste åren. Minskningen har däremot ännu inte fullt ut nått de åldersgrupper som till största del finns inom folkhögskolorna. Den enhet som främst kan påverkas av det minskade befolkningsunderlaget under perioden ar haskolan. Uppdragen från staten ar tydliga nar det gäller att möta olika åldersgruppers satt att ta till sig kultur och att söka utbildningsvägar. Verksamheterna har en utmaning i att möta nya krav och intresseområden, så att man ar fortsatt attraktiva. Intresset för ett hållbart samhälle ar fortsatt stort och har stor påverkan for förvaltningens arbete. Det galler också en ökad insikt och ett ökat intresse rörande kopplingen mellan kultur och hälsa samt aven utbildning och hälsa. Kulturens koppling till näringsliv och tillväxt har också starkts på senare tid, vilket även på sikt påverkar förvaltningens arbete. Den s k samverkansmodellen inom kulturo~lirådet påverkar förvaltningen i stor omfattning under de första åren i planperioden. Avsikten är då att statsbidragen till kulturverksainhetema överlämnas helt eller delvis till regionen för fördelning. En regional kulturplan har beslutats av Landstingsfullmäktige hösten Förvaltningen deltar i dialogen med staten fr o m Ett nytt uppdrag fr o m är att stimulera erksamheten inom kulturella kreativa näringar. Ett utvecklingsområde bedrivs a område t o m 2012.

8 ften av verksamhetem eko resurser kommer institutionen- (av stor betydelse fik statens enga regioaze-r. Detsamma galler samarbeten mellan regioner. elat med att Issa s h r om lokaliseringen av eslutad ochhar genomcrts under 201 aven skollag m n1 inom e ar förandrad. Oknaskolans verksamhet ar berörts av detta och utvecklingen fortsatter under 2012 och Konkurrensen om elever i gymnasieåldrarna ar mycket stor genom att elevunderlaget minskar och att antalet fristående skolor ökar. Arbetet med att hålla en hög kvalitet 1 undervisningen och satsning på marknadsföringsinsatser på olika satt ar därför viktigt. Eskilstuna folkhögskola fortsätter sin inriktning på mångfald inom miljö och hållbar utveckling, estetisk verksamhet och utveckling av kurser för deltagare med funktionsnedsättning. Asa folkhögskola prioriterar utveckling och kvalitetssakring av allmän kurs i syfte att starka rekrytering och höja deltagarnas nivå. Bland specialkurserna prioriteras utveckling av invandrarkurs och textilkurs med förnyelse av innehåll och rekryteringsformer. Samtliga skolor arbetar aktivt med att bredda utbudet genom eftergymnasiala utbildningar, inom ramen för yrkeshögskolan och uppdragsutbildning. har ett bra utgångsläge, då intresset för ett mer hållbart samhälle håller i sig. verksamheten ar inriktad på att verka för ett hållbart naturbruk. Landstinget har i Sömlands N bruk ett redskap att bidra till denna nödvändiga utveckling, dels genom utbildning dels genom att använda naturreservatet Nynas som ett pedagogiskt instment For både barn och vuxna. Samtidigt finns en ny arena för bl a Sörmlands museum och Scenkonst Sörmlands verksamhet, nar samverkan inom förvaltningen kan ge ett mervärde for besökarna. En revidering av Vision Nynas påbörjas och slutförs Inom ramen för utveckling av ett hållbast samhälle har Sömlands Waturbruk lagt fram förslag om narproducerat kött genom ett styckeri och butik i gamla ladugården på Nynas. På sikt finns planer på ett slakteri i andra befintliga lokaler.

9 Intern kontroll verksamhet. interna kontrolle sstyrelsen och verksamhetsomrade, en interna kontrollen inom res et yttersta ansvaret f6r kontrollen. e att landstingsövergripande reglementen, olicys, regler och anvisningar föbs samt att e regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet med de lokala fönitsattningama och att dessa formuleras och antas av nämnden. Intern kontroll genomförs 2012 enligt bilaga. Resultatet dokumenteras och sammanfattas i årsredovisningen.

10 Perspektiv Ervaltningens utåtrikta de uppdrag som region et har till stor del formats med har från staten inom respektive en rörande förvaltni tiserar åtaganden oc Verksamheternas utbu planeras och genomförs med grundtanken att bidra till att belysa, vacka och lyfta upp frågor som ar av betydelse för utveckling och bevarande av det demokratiska samhället. Av vikt ar att söka målgrupper för vilka kurser och annat aktivt deltagande i verksamhet kan vacka ett intresse för att delta aktivt i samhallsutvecklingen. handling. erka och stimulera elever att omfatta vårt rakisk vardagjig Öknaskolan arbetar fortlöpande med att integrera värderingsfrågor i undervisning och fritidsverksamheten inom internatet. I enlighet med kulturplanen ska förvaltningen säkerställa barn och ungas ratt till kultur. Uppdraget att inom kulturverksamheterna särskilt uppmarksainma barns och ungas ratt till kultur ar val tillgodosett. Utbudetlverksamheten fortsätter bl a med förestallningarlkonserler inom den s k Sörmlandsmodellen för badungdomar år samt pedagogisk verksamhet Inom flera av förvaltningens verksamheter. Sörmlandsmodellen ska vidareutvecklas, bl a genom att genomföra ett utvecklings- och utvarderingsprojekt i syfte att ta fram nya former för arbetet, öka angelagenl-ieten och inflytandet för barnen samt förbättra kvaliteten i utbudet. Arbeta med att alla verksamheter har ett utbud riktat mot barn och unga, samt se till att dessa får del av aktiviteterna, kreativitet sch ksnstnarlr akfigheten i kulturlivetr Verksamheterna ska arbeta i enlighet med kulturplanens mål och intentioner avseende att utveckla plattformar inom alla kulturområden med gränsöverskridande verksamhet, avseende genre, lokaler, verksamhetsområden, konstformer och mellan utövare - mottagare. Särskilda satsningar ska genomföras for att säkerställa kvaliteten, genom uppföljning och utvärdering av verksamhet till barn och unga. Samtliga fristående skolor har inte varit delaktiga i den s k Sörmlandsmodellen inom Scenkonsten (förestallningarlkonserter %r skolornas elever). Har ar målet att samtliga fristående skolor ska nås av verksam

11 - P-. ~ -p-pp Andel fristående skolor med i skolutbudel inom Scenkonst Sbrmlands verksamhet. r l.> L._C^_j -.-. I-..-a.--..-m -,i - T giska arbetet me restallningar, utstallningar, oknaskolan arbetar med att utveckla arbetssätt så studier. eleverna ska kunna påverka sina Skolorna analyserar uppnådda kunskaperlfardighetes och arbetar me delaktighet från Andel elever inom gymnasieskolan med slutbetyg 85 % --p ppp-p....p p Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet '70 % Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man avslutat studierna Eskilstuna folkhögskola, deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt ~.- p --p- Asa folkhögskola. deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i 2,7 förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt. Utfall av kvalitetsutvärdering inom Eskilstuna folkhögskola, skala 1-4 3,O Utfall av kvalitetsutvardering inom Asa folkhögskola, skala 1-4 3,o Utfall av kvalitetsutvardering inom Oknaskolans gymnasium, skala 1-4 3,0 Skolorna analyserar uppnådda kunskaperlfardigheter och arbetar med delaktighet från deltagarelelever fram åtgärder for att nå ännu bättre resultat. Styrtal P Utfall inom Eskilstuna folkhögskolas kvalitetsutvarderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. Utfall inom Asa folkhögskolas kvalitetsutvarderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. - Maltal Skolorna arbetar fortlöpande med att tydliggöra den studeranderattsliga standarden.

12 eter arbetar med f6restsaelsyngar f6r e Verksamhet syftar P stor grad till att uppfylla åtagandet geno möjlighet att utvecklas geno att delta P utbildning oc andra kurser. Skol psökande verltsanlhet so idrar till att invånare former av verksamhet för att sedan få möjlighet att gå vidare i sin utveckling. Skolorna ska arbeta aktivt för att framja elevernas halsa genom att fortlöpande ha denna aspekt med i planering av undervisning och övrig verksamhet. Strindbergåret uppmärksammas i samarbete mellan flera av verksamheterna, bl a genom utställningar och en uppsättning av "Fröken Julie". Vision Nynas revideras och behandlas i nämnden under året. Visionsarbetet leds av Sömlands Naturbruk och genomförs i samarbete med övriga verksamheter inom förvaltningen. Arbetet med att göra en ombyggnation av gamla ladugården å Nynas till styckeri med butik fortsätter. Nynäs. antal besökare totalt ~ 'O0 OoO st En viktig utgångspunkt i verksamheternas planering av utbudetlverksarnheten är att tillgodose mångfald och mångkultur sett ur många perspektiv och som avspeglar länets sammansättning. Ledningsgruppen arbetar tillsammans för att få en grundläggande bas inför verksamheternas planering. Genusperspektivet ska finnas i alla verksamheter. Utbud. deltagande oc stödja ett jamstallt saml-ialle.

13 Skolornas kortkurser riktar sig mot många målgrup rivilegierade gr ov i samhallet, sam på basta satt. Inom ramen för den eftergymnasiala ut ildningen undersöks möjligheten att starta kurser inom naturbruksomradet.

14 P p.-p- o och utveckla arbetet ska belysas ur olika ade under året och bl a För att verksamhetens planering av kompetensbehov ska vara tydlig och effektiv krävs att den tas fram på ett strukturerat sätt och att man följer upp och utvärderar systematiskt. Den enskilde medarbetarens utvecklingsbehov ska på samma tydliga satt kopplas till verksamhetens. Det senare dokumenteras i form av en individuell utvecklingsplan som upprättas i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Enskild och gemensam utveckling av ledarskapet kräver särskilt fokus. Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell 30 % - -p.. -- ~ --, Andelen chefer som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs- 60 % I /ledarrollen. ~ lan för jämställdhet och mångfald omarbetas och förslag till reviderad plan laggs fram till nämnden i börlan av året. Därefter utformas aktiviteter för respektive verksamhet. 1 Andelen kvinnliga chefer % l_- -P Andelen kvinnor av samtliga anställda 40-60% -- intervallet %. tliga anställda res. andelen kvinliliga c

15 veckling genomförs inom o av aktiviteter görs 1 Andelen medarbetare som under året erbjudits att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån de prioriterade områden som är definierade i olicyn för del hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Kartläggning och utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön görs framför allt genom den landstingsgemensamina medarbetarenkäten. För den fysiska arbetsmiljön görs motsvarande genom skyddsronder. Verksamheterna Vi arbetar aktivi med s k "tidig återgång" samt rehabiliteringsinsatser vid sjukfrånvaro. Utgångspunkt är landstingets policy för rehabilitering. ~ Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Max 4.1% Fokus läggs på hr ledarskapet inverkar på förutsaeningama för allas delaktighet i olika sammanhang. Chefsdagar genomförs för att tydliggöra chefsrollen och för att säkerställa att stöd finns tillgängligt for chefer på olika nivåer. 1 Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen 1 av verksamheten.

16 och rutiner inom ram Förvaltningens samarbete mellan verksamheterna ar ett viktigt led i att erbjuda en verksamhet som uppfyller de strategiska målen. Vision Nynas och den samlade verksamheten inom Nynasområdet ar en arena som ar viktig. Nar Sörrnlands museums och Scenkonst Sörmlands planerade nya lokaler i Nyköping respektive Eskilstuna ar på plats, blir aven dessa två nya samarbetsarenor. Oknaskolan fortsätter utvecklingen av verksamheten med anledning av gymnasiereformen GY2011. Projekteringen av lokalerna fortsätter. Landstinget genomför upphandling enligt Lagen on1 offentlig upphandling. Därefter genomförs förhandling inför slutligt ställningstagande och eventuellt tecknande av hyreskontrakt. Ett avtal om samverkan med Nyköpings kommun förhandlas fram. Inflyttning planeras till och invigning Förberedelser rörande slutlig planering av finansiering, upphandling av investeringar, tecknande av hyreskontrakt n1 m genomförs under året. lanerad inflyttning ar tredje kvartalet socialt långsiktigt halbar. Förvaltningen arbetar efter intentionerna i den regionala kulturplanen samt för dialog med Kulturrådet avseende statliga bidrag. En revidering av kulturplanen görs under året, genom en ny belysning och eventuellt nylrorandrad inriktning. Arbetet medför att regionala möten arrangeras under Aret.

17 eta f ~ ett r ökat internationellt oc interkulturellt ut en egna verksam ett nara samarbete me et lokala narlngslivet 5 olika satt. Ett attning efter skolavslutningen. munema ar etablerat me Hemslöjdskonsulentema inom museum arbetar vidare med det fortlöpande uppdraget att främja näringsverksamhet inom sitt område. Fr om hösten 20 1 och under 2012 pågår projektet Kulturella och kreativa näringar. Projektets syfte ar att stärk e kulturella näringarna i länet. Finansieringen sker genom bidrag från Tillväxtverket, gionforbundet Sörmland och Länsstyrelsen.

18 ' i -dra lokaler och i vår verk iljöledningssystemet skall vara implementerat innan femårsperioden för Miljöprogrammet gått ut. Alla verksamheterna i förvaltningen har rutiner och instruktioner skrivna. Fortfarande återstår insatser för att genomföra det systematiska miljöarbetet, exempelvis rörande användningen av avvikelsehanteringssystemet SynergiSOO. Förvaltningens skolverksamheter ligger högt i andel ekologiska och rattvisemarkta livsmedel i förhållande till andra förvaltningar samt hela landstinget. Arbetet fortsätter med att nå nästa delmål. Andel livsmedel som är ekologiskt producerade (MP 2013~50 %) 30 % Andel livsmedel enligt Rättvisemarkt eller liknande förhållanden (MP 201 3=5 %) Förvaltningens personal ska genomföra miljöutbildningen via ELLSA plattformen på Insidan. Andel av tillsvidareanst2lld personal som har gått landstingets gemensamma / miljöutbildning.

19 ini l Ornebara minskad Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil jämfört med 2008 (MP 2013-minska med 25 %) Sörmlands Naturbruk har fasat ut alla skadliga köldmedier, övriga verksamheter genomfor en kartläggning under I jkna och Nynas. Arbetet med att bevara den biologiska mångfalden inom Sörmlands Naturbruk är kontinuerligt och långsiktigt. Exempel på projekt är restaurering av naturbetesbetesmarker samt ökning av lövträdsbestånd. Alla verksamheterna arbetar med energibesparande åtgärder på olika satt; genom att installera reglage och effektivare energisystem i de utrymmen som verksamheten själv äger och förvaltar, samt genom information till anställda och elever. I övrigt ansvarar FMenheten för åtgärder enligt landstingets energiledningssystem med energideklarationerna från 2009 som grund. Förvaltningens verksamheter använder kemiska produkter framförallt i undervisning, underhåll av fastigheter samt naturbruket, dar de flesta kemiska produkter används. Genom årlig revidering av verksamheternas kemikalieförteckningar håller man ordning och reda på förbrukning och vilka produkter som köpts in. Miljöledningssystemets inköpsrutiner skall säkra att onödigt miljöskadliga produkter undviks. Kultur &

20 bersr framf6r al reglerna för gymnasie Budgetram Resultatkrav Investeringsram, utrustning Förändringar Generell uppräkning* Besparing Övrigt* Satsningar "Ett belopp motsvarande organisationsbidragens storlek är ej uppräknat. ""Kompensation för höjda interna lokalhyror. förvaltningen De ekonomiska konsekvenserna av eventuella beslut rörande Sörmlands museums och Scenkonst Sörmlands nya lokaler är fortfarande oklara. Dessa frågor måste behandlas genom separata ärenden i beslutsprocessen. Förändringarna berör både driftkostnader i form av hyreskostnader, verksamhetsanknutna kostnader samt investeringar. Av landstingsfullmaktiges satsning om tkr används 800 tkr inom Scenkonst Sörmland för diverse projekt under året. De största projekten är en genomlysning och forslag till utveckling av Sörmlandsmodellen (skolverksamheten för barn och ungdomar), teateruppsättningen Fröken Julie (Strindbergåret), internationell verksamhet, arrangörsstöd, förstärkning av danspedagogverksainhet och uppsökande insatser genom musik. De resterande 400 tkr fördelas till kulturverksamhet samt arbetet med utformning av den regionala samverkansmodellen under året. Förstärkningen används för lokalkostnader inom kulturområdet. Förvaltningens budget redovisas i bilagd resultaträkning. onerar budget för verksamheterna enligt ning. Förvaltningschefen beslutar om verksamheternas budgetar i ovisas i nämnden vid februarisaniniantradet

21 egna investerlngsra~nen. 1 Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 tkr r-- -- Genomsnittlig forandring av eget kapital de senaste tre åren ---.y- -- Andel finansiering genom projekt och uppdrag l - -

22 Rapportplan tingsstyrelsens instruktioner ta11 den koiigaanenteras utfallet i relevant lagstifining. Vidare inte anser sig kunna nå uppsatta m5l Om prognosen visar på negativ udgefawikelse ska namn en ange vilka atgarder so antag av j anuari oc onomkk resultatra

23

24 Markanl SNB Tillgänglighetsanpassning funmionshindrade 200 Utrustning SLM Magasinsinredning Kontorsmöbler Skrivare Opecificerat 50 P SLWI Totalt 500 Etuna fhsk Innergård Ospecificerat utrustning ~aim 200 Etuna fhsk Totalt 300 Asa fhsk Kaffebryggare 40 OH-kanoner 60 Trådlöst internet (uppgr server t Windows webfilter) 50 Reinvestering datorer 50 SNB Reainvest datorerlservrar 300 Möbler, elevhem 1 O0 Möbler, skolsalar 1 O0 Rundbalspress 425 Vaxelplog 250 Betesputs Nynas 75 Betesputs Okna 80 Lastmaskin/Tradgårdstraktor 400 Gröna leder 20 SNB Totalt 'i 750 Totalt utrustning Totalt ej fördelat Totalt investeringsram 1 O 500 [central investe6ram byggnader I yn3c Byggnader SNB Styckeri Nynas SNB Scentak SNB Orangeriet, kök SNB Lagerhantering frukt och grönsaker Okna SNB Kallhall till bussar och fyrhjulingar SNB Omkladningsbaracker Okna SNB Lagerhantering frukt och grönsaker - Totalt Kultur & Utbildning S$imIand e v , - - e s -- Kkr 6 O

25 Verkstallighet av fattade beslut L Projekt med beslut i nämnden har bedrivits inom tilldelad ekonomisk ram. eho slut. Genomgång av de som finns i nämnden och avslutats senast under november under året med omslutning över 1 mh. Utf6rare/rappo&ering Utförare: Sekreterare n5rnnden. Dokumentatioii: Ej verkställda beslut. Rapportmottagare: forvaltningschef Utförare: Staben. Dokumentation: Projektsammanställning med beslutad budget och utfall. Rapportmottagare: förvaltningsclief Ekonomi Syfte: Ffilja lagstiftning Kontrollområde Metod Utförarelrapportering Perspektiv Aterrapportering av beslut till nämnden. Kontroll av att samtliga delegater lämnar återrapportering fortlöpande. Utförare: Sekreterare nämnden. Dokuinentation: Rapportering om någon delegat ej gjort återrapportering aktuellt år och ev anledning. Rapportmottagare: förvaltningsclief Förnyelse

26 Kontroll av bes8utsattest utbetalningar genom lönesystemet. Undersöka implementeringen av förvaltningens miljö lednings sys ten^ (reseräkningar, utlagg, andra ersatlningar) inom Mindre enkät till chefer klarlägga om systemet ar känt, funktionellt och tillämpas. Utf5rare: Staben Andel underlag so saknar beslutsattest av utsedd person. Rapportniaoeaga~: Verksainhetschefen samt förvalt~~iiigschef~ Utförare: Miljösamordnaren Dokumentation: Kortfattad sammanställning av resultatet: Rappofiinottagare: Verksalnhetschefer samt förvaltningschef. ersonal mot oberaaigade misstankap Kontroll Attestreglerna granskas for att se om kontraattest skett när beslutsattestanten varit jävig. 10 verifikationer per beslutsattestant granskas för konton inom representation, hotell, resor ed. Utförare: Staben Dokumentation: Sammanställning av andel verifikationer som saknar kontraatttest inom förvaltningen. Rapportmottagare:, Förvaltningschef Perspektiv Ekonomi I Kontroll Kontroll av momsavdrag samt deltagare vid representation Metod Genoingång av samtliga fakturor med extern representation. Utförare: Staben Dokumentation: Sammanställning av andel verifikationer med felaktig hantering. Rapportmottagare: Förvaltningschef 'erspektiv

27 Itaingsledningen) st g samt hanterar ka er studkf~rbund, kultur- och ung tingets kulturstipendier. olika nätverk samt av ko kvalitet samt ar utveckla ländska bibliotekens uweckling i arbetet for jarnli står av projekt, seminarier, kurser, studiebesök, a dieförsörjnii~g. Arbetet präglas av tillganglighet oc ger till en bred allmänhet kulturhistoriska perspektiv på sanitiden och samhället. Museet arbetar med fasta och mobila utställningar, program och evenemang, museipedagogik, kurser och forelasningar, rådgivning, utredningar, arkeologiska undersökningar, shyltprogram, museum på webben m in. Heinslöjdskonsulentverksamheten ingår i organisationen fr om 20 1 l. Museet har en omfattande samling av foremål, foton och arkivalier vilka kontinuerligt kompletteras genom insamling och dokumentation. ska nå alla barn och unga mellan 5 och1 5 är i Sörmland med musik/teater/dans två gängerlår i ett samarbete med länets skolor och kommuner, konsertera inom vården samt generellt i sin verksamhet söka nå nya publikgrupper. Genrebredden garanteras genom en kombination av gästspel och egen- eller samproduktioner. Ansvaret for utvecklingen i länet av film och dans genom koiisulentverksanihet ingår. Eskilstuna och Asa folklzögskolor ger människor som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade möjlighet att genom utbildning hitta sin identitet i livet och på arbetsmarknaden. utbildningen ska också underlätta for dessa människor att påverka sin livssituation och att aktivt kunna delta i samliällets utveckling. Asa folkliögskola genomfor flera specialkurser med tyngdpunkt p8 friskvård och kultur samt har skapande kurser. På Eskilstuna folkhögskola genomförs specialkurser inom verksamlietema estetik och återbruk. Ndurbruk driver verksamhet inom naturbmksområdet bl a gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning, kvalificerade yrkesutbildningar (KY) och uppdragsutbildningar samt forvaltar och erbjuder program- och friluftsverksamhet inom naturreservatet Nynas. Inom Nynas och Okna bedrivs även jord- och skogsbruk.

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Preliminär uppföljning av ekonomin för perioden januari - augusti

Preliminär uppföljning av ekonomin för perioden januari - augusti TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2014-09-04 KN-KUS14-003-9 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan

Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning och pedagogik i samverkan Kultur & Utbildning TJÄNSTESKRIVELSE HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lisbeth Åhlund, Karin Lindvall 2009-06-03 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Älskas ätas - med levande djur på Nynäs Utställning

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2014-2016

Verksamhetsplan med budget 2014-2016 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-12-04 KN-KUS13-004-4 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-KUS16-0003-13 54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Behandlat

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

DATUM Delårsrapport 1,2013. Behandlat av 1 Nämnden för kultur, utbildning och fiilufisverksamhet

DATUM Delårsrapport 1,2013. Behandlat av 1 Nämnden för kultur, utbildning och fiilufisverksamhet LANDSTINGET SORMLAND Nämnden för kultur, utbildning och filuftsverksamhet PROTOKOLL DATUM 20 13-05-02 DIARIENR KN-KUS13-001 2111 3 Delårsrapport 1,2013 Diarienummer: KN-KUS 12-1 69 Behandlat av 1 Nämnden

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-30 LS-LED09-243 75 Landstingets konst, överföring av verksamhet och uppdragsersättning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar överföra

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Förändringar i styrtal - Karsudden.

Förändringar i styrtal - Karsudden. Förändringar i styrtal - Karsudden. som togs bort inför budget 2012 Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende. Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsförhållanden.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017

Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 1 (10) Långsiktigt uppdrag till Textilmuseet 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 3 december 2014,dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Kultursekretariatet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete

Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Dnr BUN13/67 RIKTLINJER Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-26 Dnr BUN13/67 2/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Mål och inriktning... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016

12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-21 KN-KUS16-0003-2 12/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport januari - mars 2016 Diarienummer:

Läs mer

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod

Nämnd/förvaltning: Hälso- sjukvården - Primärvården. Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Perspektiv/Mål Åtagande Styrtal Måltal Mätmetod Medborgare (patient, kund) Mål 1. Medborgare får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta Primärvården ska bedriva patientfokuserad

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-452 155 Kultursamarbetet i länet. Uppdragsersättning för kartläggning av nuläget Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen bifaller

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Arbetsplan Träningsskolan

Arbetsplan Träningsskolan Arbetsplan Träningsskolan 2015-2016 Allas lika värde, olika och lika bra! MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv,

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer