Politisk budgetberedning har genomförts 17 november.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk budgetberedning har genomförts 17 november."

Transkript

1

2 ANDSTINGET H 4hDL 4GGARE Marita Karlsson DIARIENR KN-KUS l Namnden har behandlat förvaltningens lamnade underlag för att bedöma konsekvenser av landstingets planeringsförutsättningar vid marssammantradet Det bilagda budgetförslaget är grundat på den budget för nämndens verksamhet som Iandstingsfullmäktige fastställde vid sitt junisammantrade. Nämnden har nu att ta stallning till den nämndens forvaltningsövergripande budget. I budgeten framgår namndenslförvaltningens åtaganden för att uppfjdla landstingets strategiska mål. Till åtagandena finns styrtal kopplade där mål för 2012 anges. Styrtal och åtaganden redovisas under de fem perspektiven; medborgare, personal, förnyelse, miljö och ekonomi. Förvaltningens verksamheter ska utifrån budgetens åtaganden och styrtal ange aktiviteter som bidrar till att uppqlla åtaganden och nå uppsatta måltal. Verksamheterna kan komplettera med ytterligare styrtallmåltal. Dessa budgetar ska vara klara i december och presenteras for nämnden vid februarisammantradet Förvaltningens ledningsgrupp har deltagit i utarbetandet av budgeten. Politisk budgetberedning har genomförts 17 november. Budgeten har delgivits Kultur- och utbildningsrådet (fackligt samråd) för möjlighet att framföra synpunkter. Kultur & Utbildning Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y Kultur och Utbildning\Tvargrupper\Ledningsgrupp\NamndandardV011V011-11' TI skrivelse budget 2012 doc Utskriftsdatiini

3 6r t i Förvaltningen föreslår namn att överlamna namn om till landstingsstyrelsen. Kultur- och utbildningschef Ekonomi- och stabschef ila Förvaltningsbudget ORG NR Y U<uitur och Utbildning\Tvargrupper\Ledn1ngs~rupp\Namnden-namndarendenVO1li V T) skrivelse budget 2012 doc Utskriilsdatum SID a(%)

4 iarienr: S la-

5 Innehailsforteckning ilagor Bilaga 1: Resultaträkning Bilaga 2: lniwteringsplan Bilaga 3: Plan för intern kontroll Bilaga 3: Verksamlzeternas gunduppdrag

6 onserter, utställiningar, ta till organlsatioi~erlfö e e ogramet med möjlighet att n5 naturvetenskaplig siesarskola. Inom Nynas och aven jord- och skogsbruk, vilket utgör en resurs inom utbildningen. Folkhögskolekurser, t ex allmän kurs (grundskola- och gymnasiekompetens), invandrarkurser, specialkurser inom musik, frisk\~ård, textil, dans, återbruk estetisk verksamhet, kortkurser (ofta i samverkan med externa organisationer). Eftergymnasiala utbildningar, t ex yrkeshögskoleutbildning samt uppdragsverksamhet. Friluftsverksam c Program- och friluftsverksamhet inom Nynas slott med park och naturreservat. Grunduppdragen beskrivs mer utforligt i bilaga. Finansiering Förvaltningen har uppdrag från flera håll både externt och internt, ca 62 procent av finansieringen ar extern (budget 201 1). Framför allt är det staten och kommuner som ar stora finansiärer. Några verksamheter, främst Sömlands museum, har en stor del uppdrags- och projektfinansiering. eterna får statsbidrag för att fullfilja statliga uppdrag. Landstingsfullmäktige ger nämndedförvaltningen ekonomiska förutsättningar och strategiska mål i budgeten. Styrningen finns aven i beslutade planer och policys. Landstingsstyrelsen beslutar a ~~en om styrtal efter förslag från nämnderna. Nämnden kan aven ta beslut om ytterligare styrning av förvaltningen genom fler styrtal, åtaganden samt aktiviteter. Namnden/förvaltningen redovisar i budgeten hur arbetet för att uppfylla de övergripande olitiska strategiska målen ska rivas. Budgeten ger inte en sandad bild av all erksamhet. Mer information i verksamheternas budgetar och verksanlhetsplaner. Fr o m 2012 redovisas verksamheternas budgetar/verksamhetsplanering med samma stniktur som namndenslforvaltningens budget. Alla större projekt ska förankras i nämnden.

7 Inom Scenkonst Sörmland finns Dans i Sörniland och Film i Sörmland. Inom Sörmlands museum organiseras Hemslöjdskonsulentema. Regional konstkonsulent köps av Eskilstuna kommun av Sörmlands museum. efolkningsunderladsa Antalet ungdomar i gymnasieåldern fortsätter att minska avsevärt de närmaste åren. Minskningen har däremot ännu inte fullt ut nått de åldersgrupper som till största del finns inom folkhögskolorna. Den enhet som främst kan påverkas av det minskade befolkningsunderlaget under perioden ar haskolan. Uppdragen från staten ar tydliga nar det gäller att möta olika åldersgruppers satt att ta till sig kultur och att söka utbildningsvägar. Verksamheterna har en utmaning i att möta nya krav och intresseområden, så att man ar fortsatt attraktiva. Intresset för ett hållbart samhälle ar fortsatt stort och har stor påverkan for förvaltningens arbete. Det galler också en ökad insikt och ett ökat intresse rörande kopplingen mellan kultur och hälsa samt aven utbildning och hälsa. Kulturens koppling till näringsliv och tillväxt har också starkts på senare tid, vilket även på sikt påverkar förvaltningens arbete. Den s k samverkansmodellen inom kulturo~lirådet påverkar förvaltningen i stor omfattning under de första åren i planperioden. Avsikten är då att statsbidragen till kulturverksainhetema överlämnas helt eller delvis till regionen för fördelning. En regional kulturplan har beslutats av Landstingsfullmäktige hösten Förvaltningen deltar i dialogen med staten fr o m Ett nytt uppdrag fr o m är att stimulera erksamheten inom kulturella kreativa näringar. Ett utvecklingsområde bedrivs a område t o m 2012.

8 ften av verksamhetem eko resurser kommer institutionen- (av stor betydelse fik statens enga regioaze-r. Detsamma galler samarbeten mellan regioner. elat med att Issa s h r om lokaliseringen av eslutad ochhar genomcrts under 201 aven skollag m n1 inom e ar förandrad. Oknaskolans verksamhet ar berörts av detta och utvecklingen fortsatter under 2012 och Konkurrensen om elever i gymnasieåldrarna ar mycket stor genom att elevunderlaget minskar och att antalet fristående skolor ökar. Arbetet med att hålla en hög kvalitet 1 undervisningen och satsning på marknadsföringsinsatser på olika satt ar därför viktigt. Eskilstuna folkhögskola fortsätter sin inriktning på mångfald inom miljö och hållbar utveckling, estetisk verksamhet och utveckling av kurser för deltagare med funktionsnedsättning. Asa folkhögskola prioriterar utveckling och kvalitetssakring av allmän kurs i syfte att starka rekrytering och höja deltagarnas nivå. Bland specialkurserna prioriteras utveckling av invandrarkurs och textilkurs med förnyelse av innehåll och rekryteringsformer. Samtliga skolor arbetar aktivt med att bredda utbudet genom eftergymnasiala utbildningar, inom ramen för yrkeshögskolan och uppdragsutbildning. har ett bra utgångsläge, då intresset för ett mer hållbart samhälle håller i sig. verksamheten ar inriktad på att verka för ett hållbart naturbruk. Landstinget har i Sömlands N bruk ett redskap att bidra till denna nödvändiga utveckling, dels genom utbildning dels genom att använda naturreservatet Nynas som ett pedagogiskt instment For både barn och vuxna. Samtidigt finns en ny arena för bl a Sörmlands museum och Scenkonst Sörmlands verksamhet, nar samverkan inom förvaltningen kan ge ett mervärde for besökarna. En revidering av Vision Nynas påbörjas och slutförs Inom ramen för utveckling av ett hållbast samhälle har Sömlands Waturbruk lagt fram förslag om narproducerat kött genom ett styckeri och butik i gamla ladugården på Nynas. På sikt finns planer på ett slakteri i andra befintliga lokaler.

9 Intern kontroll verksamhet. interna kontrolle sstyrelsen och verksamhetsomrade, en interna kontrollen inom res et yttersta ansvaret f6r kontrollen. e att landstingsövergripande reglementen, olicys, regler och anvisningar föbs samt att e regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet med de lokala fönitsattningama och att dessa formuleras och antas av nämnden. Intern kontroll genomförs 2012 enligt bilaga. Resultatet dokumenteras och sammanfattas i årsredovisningen.

10 Perspektiv Ervaltningens utåtrikta de uppdrag som region et har till stor del formats med har från staten inom respektive en rörande förvaltni tiserar åtaganden oc Verksamheternas utbu planeras och genomförs med grundtanken att bidra till att belysa, vacka och lyfta upp frågor som ar av betydelse för utveckling och bevarande av det demokratiska samhället. Av vikt ar att söka målgrupper för vilka kurser och annat aktivt deltagande i verksamhet kan vacka ett intresse för att delta aktivt i samhallsutvecklingen. handling. erka och stimulera elever att omfatta vårt rakisk vardagjig Öknaskolan arbetar fortlöpande med att integrera värderingsfrågor i undervisning och fritidsverksamheten inom internatet. I enlighet med kulturplanen ska förvaltningen säkerställa barn och ungas ratt till kultur. Uppdraget att inom kulturverksamheterna särskilt uppmarksainma barns och ungas ratt till kultur ar val tillgodosett. Utbudetlverksamheten fortsätter bl a med förestallningarlkonserler inom den s k Sörmlandsmodellen för badungdomar år samt pedagogisk verksamhet Inom flera av förvaltningens verksamheter. Sörmlandsmodellen ska vidareutvecklas, bl a genom att genomföra ett utvecklings- och utvarderingsprojekt i syfte att ta fram nya former för arbetet, öka angelagenl-ieten och inflytandet för barnen samt förbättra kvaliteten i utbudet. Arbeta med att alla verksamheter har ett utbud riktat mot barn och unga, samt se till att dessa får del av aktiviteterna, kreativitet sch ksnstnarlr akfigheten i kulturlivetr Verksamheterna ska arbeta i enlighet med kulturplanens mål och intentioner avseende att utveckla plattformar inom alla kulturområden med gränsöverskridande verksamhet, avseende genre, lokaler, verksamhetsområden, konstformer och mellan utövare - mottagare. Särskilda satsningar ska genomföras for att säkerställa kvaliteten, genom uppföljning och utvärdering av verksamhet till barn och unga. Samtliga fristående skolor har inte varit delaktiga i den s k Sörmlandsmodellen inom Scenkonsten (förestallningarlkonserter %r skolornas elever). Har ar målet att samtliga fristående skolor ska nås av verksam

11 - P-. ~ -p-pp Andel fristående skolor med i skolutbudel inom Scenkonst Sbrmlands verksamhet. r l.> L._C^_j -.-. I-..-a.--..-m -,i - T giska arbetet me restallningar, utstallningar, oknaskolan arbetar med att utveckla arbetssätt så studier. eleverna ska kunna påverka sina Skolorna analyserar uppnådda kunskaperlfardighetes och arbetar me delaktighet från Andel elever inom gymnasieskolan med slutbetyg 85 % --p ppp-p....p p Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet '70 % Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man avslutat studierna Eskilstuna folkhögskola, deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt ~.- p --p- Asa folkhögskola. deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i 2,7 förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt. Utfall av kvalitetsutvärdering inom Eskilstuna folkhögskola, skala 1-4 3,O Utfall av kvalitetsutvardering inom Asa folkhögskola, skala 1-4 3,o Utfall av kvalitetsutvardering inom Oknaskolans gymnasium, skala 1-4 3,0 Skolorna analyserar uppnådda kunskaperlfardigheter och arbetar med delaktighet från deltagarelelever fram åtgärder for att nå ännu bättre resultat. Styrtal P Utfall inom Eskilstuna folkhögskolas kvalitetsutvarderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. Utfall inom Asa folkhögskolas kvalitetsutvarderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. - Maltal Skolorna arbetar fortlöpande med att tydliggöra den studeranderattsliga standarden.

12 eter arbetar med f6restsaelsyngar f6r e Verksamhet syftar P stor grad till att uppfylla åtagandet geno möjlighet att utvecklas geno att delta P utbildning oc andra kurser. Skol psökande verltsanlhet so idrar till att invånare former av verksamhet för att sedan få möjlighet att gå vidare i sin utveckling. Skolorna ska arbeta aktivt för att framja elevernas halsa genom att fortlöpande ha denna aspekt med i planering av undervisning och övrig verksamhet. Strindbergåret uppmärksammas i samarbete mellan flera av verksamheterna, bl a genom utställningar och en uppsättning av "Fröken Julie". Vision Nynas revideras och behandlas i nämnden under året. Visionsarbetet leds av Sömlands Naturbruk och genomförs i samarbete med övriga verksamheter inom förvaltningen. Arbetet med att göra en ombyggnation av gamla ladugården å Nynas till styckeri med butik fortsätter. Nynäs. antal besökare totalt ~ 'O0 OoO st En viktig utgångspunkt i verksamheternas planering av utbudetlverksarnheten är att tillgodose mångfald och mångkultur sett ur många perspektiv och som avspeglar länets sammansättning. Ledningsgruppen arbetar tillsammans för att få en grundläggande bas inför verksamheternas planering. Genusperspektivet ska finnas i alla verksamheter. Utbud. deltagande oc stödja ett jamstallt saml-ialle.

13 Skolornas kortkurser riktar sig mot många målgrup rivilegierade gr ov i samhallet, sam på basta satt. Inom ramen för den eftergymnasiala ut ildningen undersöks möjligheten att starta kurser inom naturbruksomradet.

14 P p.-p- o och utveckla arbetet ska belysas ur olika ade under året och bl a För att verksamhetens planering av kompetensbehov ska vara tydlig och effektiv krävs att den tas fram på ett strukturerat sätt och att man följer upp och utvärderar systematiskt. Den enskilde medarbetarens utvecklingsbehov ska på samma tydliga satt kopplas till verksamhetens. Det senare dokumenteras i form av en individuell utvecklingsplan som upprättas i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Enskild och gemensam utveckling av ledarskapet kräver särskilt fokus. Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell 30 % - -p.. -- ~ --, Andelen chefer som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs- 60 % I /ledarrollen. ~ lan för jämställdhet och mångfald omarbetas och förslag till reviderad plan laggs fram till nämnden i börlan av året. Därefter utformas aktiviteter för respektive verksamhet. 1 Andelen kvinnliga chefer % l_- -P Andelen kvinnor av samtliga anställda 40-60% -- intervallet %. tliga anställda res. andelen kvinliliga c

15 veckling genomförs inom o av aktiviteter görs 1 Andelen medarbetare som under året erbjudits att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån de prioriterade områden som är definierade i olicyn för del hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Kartläggning och utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön görs framför allt genom den landstingsgemensamina medarbetarenkäten. För den fysiska arbetsmiljön görs motsvarande genom skyddsronder. Verksamheterna Vi arbetar aktivi med s k "tidig återgång" samt rehabiliteringsinsatser vid sjukfrånvaro. Utgångspunkt är landstingets policy för rehabilitering. ~ Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Max 4.1% Fokus läggs på hr ledarskapet inverkar på förutsaeningama för allas delaktighet i olika sammanhang. Chefsdagar genomförs för att tydliggöra chefsrollen och för att säkerställa att stöd finns tillgängligt for chefer på olika nivåer. 1 Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen 1 av verksamheten.

16 och rutiner inom ram Förvaltningens samarbete mellan verksamheterna ar ett viktigt led i att erbjuda en verksamhet som uppfyller de strategiska målen. Vision Nynas och den samlade verksamheten inom Nynasområdet ar en arena som ar viktig. Nar Sörrnlands museums och Scenkonst Sörmlands planerade nya lokaler i Nyköping respektive Eskilstuna ar på plats, blir aven dessa två nya samarbetsarenor. Oknaskolan fortsätter utvecklingen av verksamheten med anledning av gymnasiereformen GY2011. Projekteringen av lokalerna fortsätter. Landstinget genomför upphandling enligt Lagen on1 offentlig upphandling. Därefter genomförs förhandling inför slutligt ställningstagande och eventuellt tecknande av hyreskontrakt. Ett avtal om samverkan med Nyköpings kommun förhandlas fram. Inflyttning planeras till och invigning Förberedelser rörande slutlig planering av finansiering, upphandling av investeringar, tecknande av hyreskontrakt n1 m genomförs under året. lanerad inflyttning ar tredje kvartalet socialt långsiktigt halbar. Förvaltningen arbetar efter intentionerna i den regionala kulturplanen samt för dialog med Kulturrådet avseende statliga bidrag. En revidering av kulturplanen görs under året, genom en ny belysning och eventuellt nylrorandrad inriktning. Arbetet medför att regionala möten arrangeras under Aret.

17 eta f ~ ett r ökat internationellt oc interkulturellt ut en egna verksam ett nara samarbete me et lokala narlngslivet 5 olika satt. Ett attning efter skolavslutningen. munema ar etablerat me Hemslöjdskonsulentema inom museum arbetar vidare med det fortlöpande uppdraget att främja näringsverksamhet inom sitt område. Fr om hösten 20 1 och under 2012 pågår projektet Kulturella och kreativa näringar. Projektets syfte ar att stärk e kulturella näringarna i länet. Finansieringen sker genom bidrag från Tillväxtverket, gionforbundet Sörmland och Länsstyrelsen.

18 ' i -dra lokaler och i vår verk iljöledningssystemet skall vara implementerat innan femårsperioden för Miljöprogrammet gått ut. Alla verksamheterna i förvaltningen har rutiner och instruktioner skrivna. Fortfarande återstår insatser för att genomföra det systematiska miljöarbetet, exempelvis rörande användningen av avvikelsehanteringssystemet SynergiSOO. Förvaltningens skolverksamheter ligger högt i andel ekologiska och rattvisemarkta livsmedel i förhållande till andra förvaltningar samt hela landstinget. Arbetet fortsätter med att nå nästa delmål. Andel livsmedel som är ekologiskt producerade (MP 2013~50 %) 30 % Andel livsmedel enligt Rättvisemarkt eller liknande förhållanden (MP 201 3=5 %) Förvaltningens personal ska genomföra miljöutbildningen via ELLSA plattformen på Insidan. Andel av tillsvidareanst2lld personal som har gått landstingets gemensamma / miljöutbildning.

19 ini l Ornebara minskad Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil jämfört med 2008 (MP 2013-minska med 25 %) Sörmlands Naturbruk har fasat ut alla skadliga köldmedier, övriga verksamheter genomfor en kartläggning under I jkna och Nynas. Arbetet med att bevara den biologiska mångfalden inom Sörmlands Naturbruk är kontinuerligt och långsiktigt. Exempel på projekt är restaurering av naturbetesbetesmarker samt ökning av lövträdsbestånd. Alla verksamheterna arbetar med energibesparande åtgärder på olika satt; genom att installera reglage och effektivare energisystem i de utrymmen som verksamheten själv äger och förvaltar, samt genom information till anställda och elever. I övrigt ansvarar FMenheten för åtgärder enligt landstingets energiledningssystem med energideklarationerna från 2009 som grund. Förvaltningens verksamheter använder kemiska produkter framförallt i undervisning, underhåll av fastigheter samt naturbruket, dar de flesta kemiska produkter används. Genom årlig revidering av verksamheternas kemikalieförteckningar håller man ordning och reda på förbrukning och vilka produkter som köpts in. Miljöledningssystemets inköpsrutiner skall säkra att onödigt miljöskadliga produkter undviks. Kultur &

20 bersr framf6r al reglerna för gymnasie Budgetram Resultatkrav Investeringsram, utrustning Förändringar Generell uppräkning* Besparing Övrigt* Satsningar "Ett belopp motsvarande organisationsbidragens storlek är ej uppräknat. ""Kompensation för höjda interna lokalhyror. förvaltningen De ekonomiska konsekvenserna av eventuella beslut rörande Sörmlands museums och Scenkonst Sörmlands nya lokaler är fortfarande oklara. Dessa frågor måste behandlas genom separata ärenden i beslutsprocessen. Förändringarna berör både driftkostnader i form av hyreskostnader, verksamhetsanknutna kostnader samt investeringar. Av landstingsfullmaktiges satsning om tkr används 800 tkr inom Scenkonst Sörmland för diverse projekt under året. De största projekten är en genomlysning och forslag till utveckling av Sörmlandsmodellen (skolverksamheten för barn och ungdomar), teateruppsättningen Fröken Julie (Strindbergåret), internationell verksamhet, arrangörsstöd, förstärkning av danspedagogverksainhet och uppsökande insatser genom musik. De resterande 400 tkr fördelas till kulturverksamhet samt arbetet med utformning av den regionala samverkansmodellen under året. Förstärkningen används för lokalkostnader inom kulturområdet. Förvaltningens budget redovisas i bilagd resultaträkning. onerar budget för verksamheterna enligt ning. Förvaltningschefen beslutar om verksamheternas budgetar i ovisas i nämnden vid februarisaniniantradet

21 egna investerlngsra~nen. 1 Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 tkr r-- -- Genomsnittlig forandring av eget kapital de senaste tre åren ---.y- -- Andel finansiering genom projekt och uppdrag l - -

22 Rapportplan tingsstyrelsens instruktioner ta11 den koiigaanenteras utfallet i relevant lagstifining. Vidare inte anser sig kunna nå uppsatta m5l Om prognosen visar på negativ udgefawikelse ska namn en ange vilka atgarder so antag av j anuari oc onomkk resultatra

23

24 Markanl SNB Tillgänglighetsanpassning funmionshindrade 200 Utrustning SLM Magasinsinredning Kontorsmöbler Skrivare Opecificerat 50 P SLWI Totalt 500 Etuna fhsk Innergård Ospecificerat utrustning ~aim 200 Etuna fhsk Totalt 300 Asa fhsk Kaffebryggare 40 OH-kanoner 60 Trådlöst internet (uppgr server t Windows webfilter) 50 Reinvestering datorer 50 SNB Reainvest datorerlservrar 300 Möbler, elevhem 1 O0 Möbler, skolsalar 1 O0 Rundbalspress 425 Vaxelplog 250 Betesputs Nynas 75 Betesputs Okna 80 Lastmaskin/Tradgårdstraktor 400 Gröna leder 20 SNB Totalt 'i 750 Totalt utrustning Totalt ej fördelat Totalt investeringsram 1 O 500 [central investe6ram byggnader I yn3c Byggnader SNB Styckeri Nynas SNB Scentak SNB Orangeriet, kök SNB Lagerhantering frukt och grönsaker Okna SNB Kallhall till bussar och fyrhjulingar SNB Omkladningsbaracker Okna SNB Lagerhantering frukt och grönsaker - Totalt Kultur & Utbildning S$imIand e v , - - e s -- Kkr 6 O

25 Verkstallighet av fattade beslut L Projekt med beslut i nämnden har bedrivits inom tilldelad ekonomisk ram. eho slut. Genomgång av de som finns i nämnden och avslutats senast under november under året med omslutning över 1 mh. Utf6rare/rappo&ering Utförare: Sekreterare n5rnnden. Dokumentatioii: Ej verkställda beslut. Rapportmottagare: forvaltningschef Utförare: Staben. Dokumentation: Projektsammanställning med beslutad budget och utfall. Rapportmottagare: förvaltningsclief Ekonomi Syfte: Ffilja lagstiftning Kontrollområde Metod Utförarelrapportering Perspektiv Aterrapportering av beslut till nämnden. Kontroll av att samtliga delegater lämnar återrapportering fortlöpande. Utförare: Sekreterare nämnden. Dokuinentation: Rapportering om någon delegat ej gjort återrapportering aktuellt år och ev anledning. Rapportmottagare: förvaltningsclief Förnyelse

26 Kontroll av bes8utsattest utbetalningar genom lönesystemet. Undersöka implementeringen av förvaltningens miljö lednings sys ten^ (reseräkningar, utlagg, andra ersatlningar) inom Mindre enkät till chefer klarlägga om systemet ar känt, funktionellt och tillämpas. Utf5rare: Staben Andel underlag so saknar beslutsattest av utsedd person. Rapportniaoeaga~: Verksainhetschefen samt förvalt~~iiigschef~ Utförare: Miljösamordnaren Dokumentation: Kortfattad sammanställning av resultatet: Rappofiinottagare: Verksalnhetschefer samt förvaltningschef. ersonal mot oberaaigade misstankap Kontroll Attestreglerna granskas for att se om kontraattest skett när beslutsattestanten varit jävig. 10 verifikationer per beslutsattestant granskas för konton inom representation, hotell, resor ed. Utförare: Staben Dokumentation: Sammanställning av andel verifikationer som saknar kontraatttest inom förvaltningen. Rapportmottagare:, Förvaltningschef Perspektiv Ekonomi I Kontroll Kontroll av momsavdrag samt deltagare vid representation Metod Genoingång av samtliga fakturor med extern representation. Utförare: Staben Dokumentation: Sammanställning av andel verifikationer med felaktig hantering. Rapportmottagare: Förvaltningschef 'erspektiv

27 Itaingsledningen) st g samt hanterar ka er studkf~rbund, kultur- och ung tingets kulturstipendier. olika nätverk samt av ko kvalitet samt ar utveckla ländska bibliotekens uweckling i arbetet for jarnli står av projekt, seminarier, kurser, studiebesök, a dieförsörjnii~g. Arbetet präglas av tillganglighet oc ger till en bred allmänhet kulturhistoriska perspektiv på sanitiden och samhället. Museet arbetar med fasta och mobila utställningar, program och evenemang, museipedagogik, kurser och forelasningar, rådgivning, utredningar, arkeologiska undersökningar, shyltprogram, museum på webben m in. Heinslöjdskonsulentverksamheten ingår i organisationen fr om 20 1 l. Museet har en omfattande samling av foremål, foton och arkivalier vilka kontinuerligt kompletteras genom insamling och dokumentation. ska nå alla barn och unga mellan 5 och1 5 är i Sörmland med musik/teater/dans två gängerlår i ett samarbete med länets skolor och kommuner, konsertera inom vården samt generellt i sin verksamhet söka nå nya publikgrupper. Genrebredden garanteras genom en kombination av gästspel och egen- eller samproduktioner. Ansvaret for utvecklingen i länet av film och dans genom koiisulentverksanihet ingår. Eskilstuna och Asa folklzögskolor ger människor som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade möjlighet att genom utbildning hitta sin identitet i livet och på arbetsmarknaden. utbildningen ska också underlätta for dessa människor att påverka sin livssituation och att aktivt kunna delta i samliällets utveckling. Asa folkliögskola genomfor flera specialkurser med tyngdpunkt p8 friskvård och kultur samt har skapande kurser. På Eskilstuna folkhögskola genomförs specialkurser inom verksamlietema estetik och återbruk. Ndurbruk driver verksamhet inom naturbmksområdet bl a gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning, kvalificerade yrkesutbildningar (KY) och uppdragsutbildningar samt forvaltar och erbjuder program- och friluftsverksamhet inom naturreservatet Nynas. Inom Nynas och Okna bedrivs även jord- och skogsbruk.

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Kulturplan Sörml and 2012-2014

Kulturplan Sörml and 2012-2014 Kulturplan Sörml and 2012-2014 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2011-11-11 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild: Dansprojekt

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Tertialrapport januari - april 2007

Tertialrapport januari - april 2007 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson 2007-05-23 KUS-KN 06-003 För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut

21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-147 21 Landstingstyrelsens årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsens Årsredovisning

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kulturområdet inom Region Skåne

Kulturområdet inom Region Skåne Kulturområdet inom Region Skåne En granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer Maj 2007 Bo Nordestedt Jan Svanell Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Uppdraget...5 4. Arbetsmetodik 6 5.

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer