Politisk budgetberedning har genomförts 17 november.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk budgetberedning har genomförts 17 november."

Transkript

1

2 ANDSTINGET H 4hDL 4GGARE Marita Karlsson DIARIENR KN-KUS l Namnden har behandlat förvaltningens lamnade underlag för att bedöma konsekvenser av landstingets planeringsförutsättningar vid marssammantradet Det bilagda budgetförslaget är grundat på den budget för nämndens verksamhet som Iandstingsfullmäktige fastställde vid sitt junisammantrade. Nämnden har nu att ta stallning till den nämndens forvaltningsövergripande budget. I budgeten framgår namndenslförvaltningens åtaganden för att uppfjdla landstingets strategiska mål. Till åtagandena finns styrtal kopplade där mål för 2012 anges. Styrtal och åtaganden redovisas under de fem perspektiven; medborgare, personal, förnyelse, miljö och ekonomi. Förvaltningens verksamheter ska utifrån budgetens åtaganden och styrtal ange aktiviteter som bidrar till att uppqlla åtaganden och nå uppsatta måltal. Verksamheterna kan komplettera med ytterligare styrtallmåltal. Dessa budgetar ska vara klara i december och presenteras for nämnden vid februarisammantradet Förvaltningens ledningsgrupp har deltagit i utarbetandet av budgeten. Politisk budgetberedning har genomförts 17 november. Budgeten har delgivits Kultur- och utbildningsrådet (fackligt samråd) för möjlighet att framföra synpunkter. Kultur & Utbildning Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y Kultur och Utbildning\Tvargrupper\Ledningsgrupp\NamndandardV011V011-11' TI skrivelse budget 2012 doc Utskriftsdatiini

3 6r t i Förvaltningen föreslår namn att överlamna namn om till landstingsstyrelsen. Kultur- och utbildningschef Ekonomi- och stabschef ila Förvaltningsbudget ORG NR Y U<uitur och Utbildning\Tvargrupper\Ledn1ngs~rupp\Namnden-namndarendenVO1li V T) skrivelse budget 2012 doc Utskriilsdatum SID a(%)

4 iarienr: S la-

5 Innehailsforteckning ilagor Bilaga 1: Resultaträkning Bilaga 2: lniwteringsplan Bilaga 3: Plan för intern kontroll Bilaga 3: Verksamlzeternas gunduppdrag

6 onserter, utställiningar, ta till organlsatioi~erlfö e e ogramet med möjlighet att n5 naturvetenskaplig siesarskola. Inom Nynas och aven jord- och skogsbruk, vilket utgör en resurs inom utbildningen. Folkhögskolekurser, t ex allmän kurs (grundskola- och gymnasiekompetens), invandrarkurser, specialkurser inom musik, frisk\~ård, textil, dans, återbruk estetisk verksamhet, kortkurser (ofta i samverkan med externa organisationer). Eftergymnasiala utbildningar, t ex yrkeshögskoleutbildning samt uppdragsverksamhet. Friluftsverksam c Program- och friluftsverksamhet inom Nynas slott med park och naturreservat. Grunduppdragen beskrivs mer utforligt i bilaga. Finansiering Förvaltningen har uppdrag från flera håll både externt och internt, ca 62 procent av finansieringen ar extern (budget 201 1). Framför allt är det staten och kommuner som ar stora finansiärer. Några verksamheter, främst Sömlands museum, har en stor del uppdrags- och projektfinansiering. eterna får statsbidrag för att fullfilja statliga uppdrag. Landstingsfullmäktige ger nämndedförvaltningen ekonomiska förutsättningar och strategiska mål i budgeten. Styrningen finns aven i beslutade planer och policys. Landstingsstyrelsen beslutar a ~~en om styrtal efter förslag från nämnderna. Nämnden kan aven ta beslut om ytterligare styrning av förvaltningen genom fler styrtal, åtaganden samt aktiviteter. Namnden/förvaltningen redovisar i budgeten hur arbetet för att uppfylla de övergripande olitiska strategiska målen ska rivas. Budgeten ger inte en sandad bild av all erksamhet. Mer information i verksamheternas budgetar och verksanlhetsplaner. Fr o m 2012 redovisas verksamheternas budgetar/verksamhetsplanering med samma stniktur som namndenslforvaltningens budget. Alla större projekt ska förankras i nämnden.

7 Inom Scenkonst Sörmland finns Dans i Sörniland och Film i Sörmland. Inom Sörmlands museum organiseras Hemslöjdskonsulentema. Regional konstkonsulent köps av Eskilstuna kommun av Sörmlands museum. efolkningsunderladsa Antalet ungdomar i gymnasieåldern fortsätter att minska avsevärt de närmaste åren. Minskningen har däremot ännu inte fullt ut nått de åldersgrupper som till största del finns inom folkhögskolorna. Den enhet som främst kan påverkas av det minskade befolkningsunderlaget under perioden ar haskolan. Uppdragen från staten ar tydliga nar det gäller att möta olika åldersgruppers satt att ta till sig kultur och att söka utbildningsvägar. Verksamheterna har en utmaning i att möta nya krav och intresseområden, så att man ar fortsatt attraktiva. Intresset för ett hållbart samhälle ar fortsatt stort och har stor påverkan for förvaltningens arbete. Det galler också en ökad insikt och ett ökat intresse rörande kopplingen mellan kultur och hälsa samt aven utbildning och hälsa. Kulturens koppling till näringsliv och tillväxt har också starkts på senare tid, vilket även på sikt påverkar förvaltningens arbete. Den s k samverkansmodellen inom kulturo~lirådet påverkar förvaltningen i stor omfattning under de första åren i planperioden. Avsikten är då att statsbidragen till kulturverksainhetema överlämnas helt eller delvis till regionen för fördelning. En regional kulturplan har beslutats av Landstingsfullmäktige hösten Förvaltningen deltar i dialogen med staten fr o m Ett nytt uppdrag fr o m är att stimulera erksamheten inom kulturella kreativa näringar. Ett utvecklingsområde bedrivs a område t o m 2012.

8 ften av verksamhetem eko resurser kommer institutionen- (av stor betydelse fik statens enga regioaze-r. Detsamma galler samarbeten mellan regioner. elat med att Issa s h r om lokaliseringen av eslutad ochhar genomcrts under 201 aven skollag m n1 inom e ar förandrad. Oknaskolans verksamhet ar berörts av detta och utvecklingen fortsatter under 2012 och Konkurrensen om elever i gymnasieåldrarna ar mycket stor genom att elevunderlaget minskar och att antalet fristående skolor ökar. Arbetet med att hålla en hög kvalitet 1 undervisningen och satsning på marknadsföringsinsatser på olika satt ar därför viktigt. Eskilstuna folkhögskola fortsätter sin inriktning på mångfald inom miljö och hållbar utveckling, estetisk verksamhet och utveckling av kurser för deltagare med funktionsnedsättning. Asa folkhögskola prioriterar utveckling och kvalitetssakring av allmän kurs i syfte att starka rekrytering och höja deltagarnas nivå. Bland specialkurserna prioriteras utveckling av invandrarkurs och textilkurs med förnyelse av innehåll och rekryteringsformer. Samtliga skolor arbetar aktivt med att bredda utbudet genom eftergymnasiala utbildningar, inom ramen för yrkeshögskolan och uppdragsutbildning. har ett bra utgångsläge, då intresset för ett mer hållbart samhälle håller i sig. verksamheten ar inriktad på att verka för ett hållbart naturbruk. Landstinget har i Sömlands N bruk ett redskap att bidra till denna nödvändiga utveckling, dels genom utbildning dels genom att använda naturreservatet Nynas som ett pedagogiskt instment For både barn och vuxna. Samtidigt finns en ny arena för bl a Sörmlands museum och Scenkonst Sörmlands verksamhet, nar samverkan inom förvaltningen kan ge ett mervärde for besökarna. En revidering av Vision Nynas påbörjas och slutförs Inom ramen för utveckling av ett hållbast samhälle har Sömlands Waturbruk lagt fram förslag om narproducerat kött genom ett styckeri och butik i gamla ladugården på Nynas. På sikt finns planer på ett slakteri i andra befintliga lokaler.

9 Intern kontroll verksamhet. interna kontrolle sstyrelsen och verksamhetsomrade, en interna kontrollen inom res et yttersta ansvaret f6r kontrollen. e att landstingsövergripande reglementen, olicys, regler och anvisningar föbs samt att e regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet med de lokala fönitsattningama och att dessa formuleras och antas av nämnden. Intern kontroll genomförs 2012 enligt bilaga. Resultatet dokumenteras och sammanfattas i årsredovisningen.

10 Perspektiv Ervaltningens utåtrikta de uppdrag som region et har till stor del formats med har från staten inom respektive en rörande förvaltni tiserar åtaganden oc Verksamheternas utbu planeras och genomförs med grundtanken att bidra till att belysa, vacka och lyfta upp frågor som ar av betydelse för utveckling och bevarande av det demokratiska samhället. Av vikt ar att söka målgrupper för vilka kurser och annat aktivt deltagande i verksamhet kan vacka ett intresse för att delta aktivt i samhallsutvecklingen. handling. erka och stimulera elever att omfatta vårt rakisk vardagjig Öknaskolan arbetar fortlöpande med att integrera värderingsfrågor i undervisning och fritidsverksamheten inom internatet. I enlighet med kulturplanen ska förvaltningen säkerställa barn och ungas ratt till kultur. Uppdraget att inom kulturverksamheterna särskilt uppmarksainma barns och ungas ratt till kultur ar val tillgodosett. Utbudetlverksamheten fortsätter bl a med förestallningarlkonserler inom den s k Sörmlandsmodellen för badungdomar år samt pedagogisk verksamhet Inom flera av förvaltningens verksamheter. Sörmlandsmodellen ska vidareutvecklas, bl a genom att genomföra ett utvecklings- och utvarderingsprojekt i syfte att ta fram nya former för arbetet, öka angelagenl-ieten och inflytandet för barnen samt förbättra kvaliteten i utbudet. Arbeta med att alla verksamheter har ett utbud riktat mot barn och unga, samt se till att dessa får del av aktiviteterna, kreativitet sch ksnstnarlr akfigheten i kulturlivetr Verksamheterna ska arbeta i enlighet med kulturplanens mål och intentioner avseende att utveckla plattformar inom alla kulturområden med gränsöverskridande verksamhet, avseende genre, lokaler, verksamhetsområden, konstformer och mellan utövare - mottagare. Särskilda satsningar ska genomföras for att säkerställa kvaliteten, genom uppföljning och utvärdering av verksamhet till barn och unga. Samtliga fristående skolor har inte varit delaktiga i den s k Sörmlandsmodellen inom Scenkonsten (förestallningarlkonserter %r skolornas elever). Har ar målet att samtliga fristående skolor ska nås av verksam

11 - P-. ~ -p-pp Andel fristående skolor med i skolutbudel inom Scenkonst Sbrmlands verksamhet. r l.> L._C^_j -.-. I-..-a.--..-m -,i - T giska arbetet me restallningar, utstallningar, oknaskolan arbetar med att utveckla arbetssätt så studier. eleverna ska kunna påverka sina Skolorna analyserar uppnådda kunskaperlfardighetes och arbetar me delaktighet från Andel elever inom gymnasieskolan med slutbetyg 85 % --p ppp-p....p p Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet '70 % Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man avslutat studierna Eskilstuna folkhögskola, deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt ~.- p --p- Asa folkhögskola. deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i 2,7 förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt. Utfall av kvalitetsutvärdering inom Eskilstuna folkhögskola, skala 1-4 3,O Utfall av kvalitetsutvardering inom Asa folkhögskola, skala 1-4 3,o Utfall av kvalitetsutvardering inom Oknaskolans gymnasium, skala 1-4 3,0 Skolorna analyserar uppnådda kunskaperlfardigheter och arbetar med delaktighet från deltagarelelever fram åtgärder for att nå ännu bättre resultat. Styrtal P Utfall inom Eskilstuna folkhögskolas kvalitetsutvarderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. Utfall inom Asa folkhögskolas kvalitetsutvarderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. - Maltal Skolorna arbetar fortlöpande med att tydliggöra den studeranderattsliga standarden.

12 eter arbetar med f6restsaelsyngar f6r e Verksamhet syftar P stor grad till att uppfylla åtagandet geno möjlighet att utvecklas geno att delta P utbildning oc andra kurser. Skol psökande verltsanlhet so idrar till att invånare former av verksamhet för att sedan få möjlighet att gå vidare i sin utveckling. Skolorna ska arbeta aktivt för att framja elevernas halsa genom att fortlöpande ha denna aspekt med i planering av undervisning och övrig verksamhet. Strindbergåret uppmärksammas i samarbete mellan flera av verksamheterna, bl a genom utställningar och en uppsättning av "Fröken Julie". Vision Nynas revideras och behandlas i nämnden under året. Visionsarbetet leds av Sömlands Naturbruk och genomförs i samarbete med övriga verksamheter inom förvaltningen. Arbetet med att göra en ombyggnation av gamla ladugården å Nynas till styckeri med butik fortsätter. Nynäs. antal besökare totalt ~ 'O0 OoO st En viktig utgångspunkt i verksamheternas planering av utbudetlverksarnheten är att tillgodose mångfald och mångkultur sett ur många perspektiv och som avspeglar länets sammansättning. Ledningsgruppen arbetar tillsammans för att få en grundläggande bas inför verksamheternas planering. Genusperspektivet ska finnas i alla verksamheter. Utbud. deltagande oc stödja ett jamstallt saml-ialle.

13 Skolornas kortkurser riktar sig mot många målgrup rivilegierade gr ov i samhallet, sam på basta satt. Inom ramen för den eftergymnasiala ut ildningen undersöks möjligheten att starta kurser inom naturbruksomradet.

14 P p.-p- o och utveckla arbetet ska belysas ur olika ade under året och bl a För att verksamhetens planering av kompetensbehov ska vara tydlig och effektiv krävs att den tas fram på ett strukturerat sätt och att man följer upp och utvärderar systematiskt. Den enskilde medarbetarens utvecklingsbehov ska på samma tydliga satt kopplas till verksamhetens. Det senare dokumenteras i form av en individuell utvecklingsplan som upprättas i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Enskild och gemensam utveckling av ledarskapet kräver särskilt fokus. Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell 30 % - -p.. -- ~ --, Andelen chefer som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs- 60 % I /ledarrollen. ~ lan för jämställdhet och mångfald omarbetas och förslag till reviderad plan laggs fram till nämnden i börlan av året. Därefter utformas aktiviteter för respektive verksamhet. 1 Andelen kvinnliga chefer % l_- -P Andelen kvinnor av samtliga anställda 40-60% -- intervallet %. tliga anställda res. andelen kvinliliga c

15 veckling genomförs inom o av aktiviteter görs 1 Andelen medarbetare som under året erbjudits att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån de prioriterade områden som är definierade i olicyn för del hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Kartläggning och utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön görs framför allt genom den landstingsgemensamina medarbetarenkäten. För den fysiska arbetsmiljön görs motsvarande genom skyddsronder. Verksamheterna Vi arbetar aktivi med s k "tidig återgång" samt rehabiliteringsinsatser vid sjukfrånvaro. Utgångspunkt är landstingets policy för rehabilitering. ~ Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Max 4.1% Fokus läggs på hr ledarskapet inverkar på förutsaeningama för allas delaktighet i olika sammanhang. Chefsdagar genomförs för att tydliggöra chefsrollen och för att säkerställa att stöd finns tillgängligt for chefer på olika nivåer. 1 Andelen medarbetare som upplever att de är engagerade i utvecklingen 1 av verksamheten.

16 och rutiner inom ram Förvaltningens samarbete mellan verksamheterna ar ett viktigt led i att erbjuda en verksamhet som uppfyller de strategiska målen. Vision Nynas och den samlade verksamheten inom Nynasområdet ar en arena som ar viktig. Nar Sörrnlands museums och Scenkonst Sörmlands planerade nya lokaler i Nyköping respektive Eskilstuna ar på plats, blir aven dessa två nya samarbetsarenor. Oknaskolan fortsätter utvecklingen av verksamheten med anledning av gymnasiereformen GY2011. Projekteringen av lokalerna fortsätter. Landstinget genomför upphandling enligt Lagen on1 offentlig upphandling. Därefter genomförs förhandling inför slutligt ställningstagande och eventuellt tecknande av hyreskontrakt. Ett avtal om samverkan med Nyköpings kommun förhandlas fram. Inflyttning planeras till och invigning Förberedelser rörande slutlig planering av finansiering, upphandling av investeringar, tecknande av hyreskontrakt n1 m genomförs under året. lanerad inflyttning ar tredje kvartalet socialt långsiktigt halbar. Förvaltningen arbetar efter intentionerna i den regionala kulturplanen samt för dialog med Kulturrådet avseende statliga bidrag. En revidering av kulturplanen görs under året, genom en ny belysning och eventuellt nylrorandrad inriktning. Arbetet medför att regionala möten arrangeras under Aret.

17 eta f ~ ett r ökat internationellt oc interkulturellt ut en egna verksam ett nara samarbete me et lokala narlngslivet 5 olika satt. Ett attning efter skolavslutningen. munema ar etablerat me Hemslöjdskonsulentema inom museum arbetar vidare med det fortlöpande uppdraget att främja näringsverksamhet inom sitt område. Fr om hösten 20 1 och under 2012 pågår projektet Kulturella och kreativa näringar. Projektets syfte ar att stärk e kulturella näringarna i länet. Finansieringen sker genom bidrag från Tillväxtverket, gionforbundet Sörmland och Länsstyrelsen.

18 ' i -dra lokaler och i vår verk iljöledningssystemet skall vara implementerat innan femårsperioden för Miljöprogrammet gått ut. Alla verksamheterna i förvaltningen har rutiner och instruktioner skrivna. Fortfarande återstår insatser för att genomföra det systematiska miljöarbetet, exempelvis rörande användningen av avvikelsehanteringssystemet SynergiSOO. Förvaltningens skolverksamheter ligger högt i andel ekologiska och rattvisemarkta livsmedel i förhållande till andra förvaltningar samt hela landstinget. Arbetet fortsätter med att nå nästa delmål. Andel livsmedel som är ekologiskt producerade (MP 2013~50 %) 30 % Andel livsmedel enligt Rättvisemarkt eller liknande förhållanden (MP 201 3=5 %) Förvaltningens personal ska genomföra miljöutbildningen via ELLSA plattformen på Insidan. Andel av tillsvidareanst2lld personal som har gått landstingets gemensamma / miljöutbildning.

19 ini l Ornebara minskad Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil jämfört med 2008 (MP 2013-minska med 25 %) Sörmlands Naturbruk har fasat ut alla skadliga köldmedier, övriga verksamheter genomfor en kartläggning under I jkna och Nynas. Arbetet med att bevara den biologiska mångfalden inom Sörmlands Naturbruk är kontinuerligt och långsiktigt. Exempel på projekt är restaurering av naturbetesbetesmarker samt ökning av lövträdsbestånd. Alla verksamheterna arbetar med energibesparande åtgärder på olika satt; genom att installera reglage och effektivare energisystem i de utrymmen som verksamheten själv äger och förvaltar, samt genom information till anställda och elever. I övrigt ansvarar FMenheten för åtgärder enligt landstingets energiledningssystem med energideklarationerna från 2009 som grund. Förvaltningens verksamheter använder kemiska produkter framförallt i undervisning, underhåll av fastigheter samt naturbruket, dar de flesta kemiska produkter används. Genom årlig revidering av verksamheternas kemikalieförteckningar håller man ordning och reda på förbrukning och vilka produkter som köpts in. Miljöledningssystemets inköpsrutiner skall säkra att onödigt miljöskadliga produkter undviks. Kultur &

20 bersr framf6r al reglerna för gymnasie Budgetram Resultatkrav Investeringsram, utrustning Förändringar Generell uppräkning* Besparing Övrigt* Satsningar "Ett belopp motsvarande organisationsbidragens storlek är ej uppräknat. ""Kompensation för höjda interna lokalhyror. förvaltningen De ekonomiska konsekvenserna av eventuella beslut rörande Sörmlands museums och Scenkonst Sörmlands nya lokaler är fortfarande oklara. Dessa frågor måste behandlas genom separata ärenden i beslutsprocessen. Förändringarna berör både driftkostnader i form av hyreskostnader, verksamhetsanknutna kostnader samt investeringar. Av landstingsfullmaktiges satsning om tkr används 800 tkr inom Scenkonst Sörmland för diverse projekt under året. De största projekten är en genomlysning och forslag till utveckling av Sörmlandsmodellen (skolverksamheten för barn och ungdomar), teateruppsättningen Fröken Julie (Strindbergåret), internationell verksamhet, arrangörsstöd, förstärkning av danspedagogverksainhet och uppsökande insatser genom musik. De resterande 400 tkr fördelas till kulturverksamhet samt arbetet med utformning av den regionala samverkansmodellen under året. Förstärkningen används för lokalkostnader inom kulturområdet. Förvaltningens budget redovisas i bilagd resultaträkning. onerar budget för verksamheterna enligt ning. Förvaltningschefen beslutar om verksamheternas budgetar i ovisas i nämnden vid februarisaniniantradet

21 egna investerlngsra~nen. 1 Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 tkr r-- -- Genomsnittlig forandring av eget kapital de senaste tre åren ---.y- -- Andel finansiering genom projekt och uppdrag l - -

22 Rapportplan tingsstyrelsens instruktioner ta11 den koiigaanenteras utfallet i relevant lagstifining. Vidare inte anser sig kunna nå uppsatta m5l Om prognosen visar på negativ udgefawikelse ska namn en ange vilka atgarder so antag av j anuari oc onomkk resultatra

23

24 Markanl SNB Tillgänglighetsanpassning funmionshindrade 200 Utrustning SLM Magasinsinredning Kontorsmöbler Skrivare Opecificerat 50 P SLWI Totalt 500 Etuna fhsk Innergård Ospecificerat utrustning ~aim 200 Etuna fhsk Totalt 300 Asa fhsk Kaffebryggare 40 OH-kanoner 60 Trådlöst internet (uppgr server t Windows webfilter) 50 Reinvestering datorer 50 SNB Reainvest datorerlservrar 300 Möbler, elevhem 1 O0 Möbler, skolsalar 1 O0 Rundbalspress 425 Vaxelplog 250 Betesputs Nynas 75 Betesputs Okna 80 Lastmaskin/Tradgårdstraktor 400 Gröna leder 20 SNB Totalt 'i 750 Totalt utrustning Totalt ej fördelat Totalt investeringsram 1 O 500 [central investe6ram byggnader I yn3c Byggnader SNB Styckeri Nynas SNB Scentak SNB Orangeriet, kök SNB Lagerhantering frukt och grönsaker Okna SNB Kallhall till bussar och fyrhjulingar SNB Omkladningsbaracker Okna SNB Lagerhantering frukt och grönsaker - Totalt Kultur & Utbildning S$imIand e v , - - e s -- Kkr 6 O

25 Verkstallighet av fattade beslut L Projekt med beslut i nämnden har bedrivits inom tilldelad ekonomisk ram. eho slut. Genomgång av de som finns i nämnden och avslutats senast under november under året med omslutning över 1 mh. Utf6rare/rappo&ering Utförare: Sekreterare n5rnnden. Dokumentatioii: Ej verkställda beslut. Rapportmottagare: forvaltningschef Utförare: Staben. Dokumentation: Projektsammanställning med beslutad budget och utfall. Rapportmottagare: förvaltningsclief Ekonomi Syfte: Ffilja lagstiftning Kontrollområde Metod Utförarelrapportering Perspektiv Aterrapportering av beslut till nämnden. Kontroll av att samtliga delegater lämnar återrapportering fortlöpande. Utförare: Sekreterare nämnden. Dokuinentation: Rapportering om någon delegat ej gjort återrapportering aktuellt år och ev anledning. Rapportmottagare: förvaltningsclief Förnyelse

26 Kontroll av bes8utsattest utbetalningar genom lönesystemet. Undersöka implementeringen av förvaltningens miljö lednings sys ten^ (reseräkningar, utlagg, andra ersatlningar) inom Mindre enkät till chefer klarlägga om systemet ar känt, funktionellt och tillämpas. Utf5rare: Staben Andel underlag so saknar beslutsattest av utsedd person. Rapportniaoeaga~: Verksainhetschefen samt förvalt~~iiigschef~ Utförare: Miljösamordnaren Dokumentation: Kortfattad sammanställning av resultatet: Rappofiinottagare: Verksalnhetschefer samt förvaltningschef. ersonal mot oberaaigade misstankap Kontroll Attestreglerna granskas for att se om kontraattest skett när beslutsattestanten varit jävig. 10 verifikationer per beslutsattestant granskas för konton inom representation, hotell, resor ed. Utförare: Staben Dokumentation: Sammanställning av andel verifikationer som saknar kontraatttest inom förvaltningen. Rapportmottagare:, Förvaltningschef Perspektiv Ekonomi I Kontroll Kontroll av momsavdrag samt deltagare vid representation Metod Genoingång av samtliga fakturor med extern representation. Utförare: Staben Dokumentation: Sammanställning av andel verifikationer med felaktig hantering. Rapportmottagare: Förvaltningschef 'erspektiv

27 Itaingsledningen) st g samt hanterar ka er studkf~rbund, kultur- och ung tingets kulturstipendier. olika nätverk samt av ko kvalitet samt ar utveckla ländska bibliotekens uweckling i arbetet for jarnli står av projekt, seminarier, kurser, studiebesök, a dieförsörjnii~g. Arbetet präglas av tillganglighet oc ger till en bred allmänhet kulturhistoriska perspektiv på sanitiden och samhället. Museet arbetar med fasta och mobila utställningar, program och evenemang, museipedagogik, kurser och forelasningar, rådgivning, utredningar, arkeologiska undersökningar, shyltprogram, museum på webben m in. Heinslöjdskonsulentverksamheten ingår i organisationen fr om 20 1 l. Museet har en omfattande samling av foremål, foton och arkivalier vilka kontinuerligt kompletteras genom insamling och dokumentation. ska nå alla barn och unga mellan 5 och1 5 är i Sörmland med musik/teater/dans två gängerlår i ett samarbete med länets skolor och kommuner, konsertera inom vården samt generellt i sin verksamhet söka nå nya publikgrupper. Genrebredden garanteras genom en kombination av gästspel och egen- eller samproduktioner. Ansvaret for utvecklingen i länet av film och dans genom koiisulentverksanihet ingår. Eskilstuna och Asa folklzögskolor ger människor som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade möjlighet att genom utbildning hitta sin identitet i livet och på arbetsmarknaden. utbildningen ska också underlätta for dessa människor att påverka sin livssituation och att aktivt kunna delta i samliällets utveckling. Asa folkliögskola genomfor flera specialkurser med tyngdpunkt p8 friskvård och kultur samt har skapande kurser. På Eskilstuna folkhögskola genomförs specialkurser inom verksamlietema estetik och återbruk. Ndurbruk driver verksamhet inom naturbmksområdet bl a gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning, kvalificerade yrkesutbildningar (KY) och uppdragsutbildningar samt forvaltar och erbjuder program- och friluftsverksamhet inom naturreservatet Nynas. Inom Nynas och Okna bedrivs även jord- och skogsbruk.

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2014-2016

Verksamhetsplan med budget 2014-2016 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-12-04 KN-KUS13-004-4 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Kulturstipendier år 2013, förslag

Kulturstipendier år 2013, förslag TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2013-09-06 KN-KUS13-007-33 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR SÖRMLAND LANDSTINGSSERVICE AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer