ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING

2 Affärsidé EuroMaint stärker sina kunders konkurrenskraft genom anpassade underhålls- och tekniklösningar inom företrädesvis spårtrafik, tillverknings- och processindustri. 2

3 koncernen och dess bolag Verksamhet och organisation EuroMaint är en stark och ledande underhållspartner som förenar nytänkande med lång och gedigen erfarenhet för att öka sina kunders effektivitet. Bolagen inom EuroMaint-koncernen erbjuder de främsta underhålls- och teknik lösningarna inom respektive bransch. Innovativa tekniska system tjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap bidrar till kundernas konkurrenskraft och framgång. EuroMaints dotterbolag är specialistföretag som erbjuder kvalificerade underhållstjänster till tillverkningsindustrin, spårtrafikbranschen och järnvägsentreprenörer. Idag finns tre bolag, EuroMaint Industry, EuroMaint Rail och EuroMaint Tracksupport. Den gemensamma huvudprodukten är totallösningar inom underhåll, med heltäckande servicekoncept som inkluderar förebyggande, avhjälpande, återställande och förbättrande underhåll. På koncernnivå drivs branschövergripande frågor som främjar generering och identifiering av affärer samt bidrar till att bibehålla och utveckla ställningen som en ledande underhållspartner. Strategiska utvecklingsfrågor och att utveckla samarbetet med viktiga partners är betydelsefulla delar i det arbetet. En internationalisering i norra Europa har inletts. EuroMaint finns i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, samt i Jelgava, Lettland, och Detroit, USA. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Antalet medarbetare är cirka sverige Lettland USA KONCERNeN OCH DESS BOLAG EuroMaint Industry AB EuroMaint AB EuroMaint Rail AB EuroMaint Tracksupport AB n Inom EuroMaint-koncernen finns tre dotterbolag, som erbjuder kvalificerade underhållstjänster inom sina respektive branscher. n EuroMaint bedriver verksamhet i Sverige (från Luleå i norr till Malmö i söder), i Lettland (Jelgava) och i USA (Detroit). 3

4 koncernen och dess bolag Ekonomisk översikt EuroMaint Rail och EuroMaint Industry har utvecklats från att vara interna resurser hos sina tidigare ägare, Statens Järnvägar respektive Volvo, till att bli konkurrens utsatta bolag. EuroMaint Tracksupport bildades ur EuroMaint Rail under 2007 i syfte att möta järnvägsentreprenörernas unika behov. EuroMaint ägs sedan den 1 september 2007 av Ratos, ett börsnoterat ägarbolag. Tidigare ägare var AB Swedcarrier, ett helstatligt holdingbolag. Den ombildade koncernen, med EuroMaint Gruppen AB som nytt moderbolag, redovisas legalt i förvaltningsberättelsen från den 1 september. Moderbolaget EuroMaint Gruppen AB redovisas legalt från bildandet den 25 april. För att lättare kunna följa utvecklingen över tiden och därmed skapa jämförbarhet, redovisas och kommenteras dock den nya koncernen utifrån proformerade siffror i övriga delar av årsredovisningen. Värdena utgår från den tidigare EuroMaint AB koncernen enbart justerade för ökade räntekostnader med anledning av ändrad lånebild efter förvärvet. Jämförelsevärden för balans räkningen 2006 och hela kassaflödesanalysen visar oproformerade siffror för den tidigare EuroMaint AB koncernen. koncernen Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % 3 5 Soliditet, % Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 4,7 4,7 FLERÅRSÖVERSIKT euromaint Gruppen AB EuroMaint Ab koncernen koncernen Resultaträkning, msek P pro- Pro- Prof ForMA ForMA Forma Omsättning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter skatt KASSAFLÖDEN, msek Kassaflöden från: Löpande verksamhet Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring likvida medel BALANSRÄKNING, msek Anläggningstillgångar Fordringar och lager Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAr Eget kapital Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Rörelseskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Proformering avser utsträckning till helår 2007 samt justering av finansiella kostnader 2 Gällande siffror är det EuroMaint Rail som avses. Från och med ingår EuroMaint Industry Koncernen OMSÄTTNING, MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR, MSEK omsättning fördelat per bolag EuroMaint Industry 13 % 2. EuroMaint Rail 86 % 3. EuroMaint Tracksupport 1 %

5 Vision EuroMaint är en ledande och innovativ underhållspartner för ökad effektivitet. 5

6 koncernen och dess bolag EuroMaint Industry stärker industrins konkurrenskraft genom produktionseffektivisering. Bolaget utvecklar och underhåller produktionutrustning, komponenter och processer inom industrin. Huvudkontoret ligger i Skövde, verksamhet bedrivs också i Gävle, Hallsberg, Åmål samt i Detroit, USA. Antalet medarbetare är cirka 280. Bolaget har utvecklats i positiv riktning. Parallellt med att erbjudandet till kund har stärkts, har efterfrågan på EuroMaint Industrys produkter ökat. Ett stort antal större och mindre avtal har tecknats under året. Under 2008 förväntas bolaget leverera positivt resultat. euromaint industry Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK 0-8 Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % 0 negativ Soliditet, % Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 3,1 2,5 EuroMaint Rail erbjuder kostnadseffektiva underhålls lösningar för fordon inom spårtrafik branschen. Bolaget utvecklar, producerar och levererar tekniska systemtjänster och underhåll för alla sorters järnvägsfordon och dess komponenter. Huvudkontoret finns i Solna och verksamhet bedrivs på 14 orter, varav en i Lettland. Antalet medarbetare är cirka Bolaget underhåller många av de tåg som rullar i Sverige. Under året har man inte riktigt nått sina affärsmässiga mål, då ombyggnads verksamheten har gått miste om ett antal större affärer. Bolaget kommer under 2008 att ta ytterligare steg i syfte att expandera internationellt. euromaint Rail Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK 6 73 Rörelsemarginal, % 3 6 Soliditet, % Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 5,7 5,2 Resultatet är belastat av jämförelsestörande poster om 25 MSEK avseende ett kostnadsreduceringsprogram samt 19 MSEK hänförliga till förändrade pensionsåtaganden. EuroMaint Tracksupport erbjuder förstklassigt underhåll av spårburna arbetsmaskiner och hydraulikutrustning. Bolaget arbetar för att stärka sina kunders konkurrenskraft och framgång genom ett specialiserat funktions- och produktkunnande, fältservice och affärsmässighet. Huvudkontoret finns i Åmål, verksamhet bedrivs i Sverige och Norge. Antalet medarbetare är cirka 30. Bolaget bildades den 1 juli EuroMaint Tracksupport har uppnått budgeterade volymer men resultatet var något vikande under hösten. Under hösten har ramavtal tecknats med såväl svenska Banverket som norska Jernbaneverket. euromaint tracksupport * Omsättning, MSEK 15 Rörelseresultat, MSEK 1 Kassaflöde, MSEK -4 Rörelsemarginal, % 7 Soliditet, % 7 Medelantal anställda 29 Sjukfrånvaro, % 2,7 * Inga siffror finns för år 2006, bolaget bildades

7 koncernen och dess bolag OMSÄTTNING* MSEK RÖRELSERESULTAT* MSEK KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR* MSEK OMSÄTTNING MSEK 0 RÖRELSERESULTAT MSEK KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR MSEK OMSÄTTNING* MSEK RÖRELSERESULTAT* MSEK KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR* MSEK * Värden för år 2005 avser helår , , * Inga siffror finns för åren , bolaget bildades

8 EuroMaint Årsredovisning 2007 Innehåll Koncernen och dess bolag 2 Verksamhet och organisation 3 Ekonomisk översikt 4 EuroMaints tre dotterbolag 6 Styrelseordförande har ordet 11 VD har ordet 12 Verksamheten 14 Affärer och avtal 16 Ökade krav när X 2000 lockar fler resenärer 17 Tillgängligheten väsentlig för Stockholmståg 18 Förenklat elektronikunderhåll för Stora Enso 20 Automatisering av presslinje för DIAB 23 Nya branscher och marknader 24 Jelgava viktigt steg på framtida marknad 25 Nya kunder ger tillväxt i Gävle 26 Norge kommer närmare 28 Framtidens teknik 30 Kvalitetssäkring under produktionens gång 31 Portabla utrustningar ökar tillgängligheten 32 Kompetens och utveckling 34 Human Resources 36 Strukturerat HR-arbete ger resultat 37 Kvalitet, miljö och trafiksäkerhet 38 Miljömålen nås med bred marginal 39 Omvärld och framtid 40 Från kostnadsdrivare till värdeskapare 41 Ekonomisk översikt 42 sid.32 Hjulsvarvning i fält sid.17 Kvalitet för resenärer sid.28 Norska vagnar byggs om sid.17 Underhåll av arbetsmaskiner sid.31 Ny mät- och analysmetod 8

9 EuroMaint Årsredovisning 2007 sid.20 Avtal för hela Europa sid.36 Främsta konkurrensfördelen sid.25 Ny verkstad i lettland Verksamheten i siffror 43 Förvaltningsberättelse 44 Resultaträkning 46 Balansräkning 47 Förändring i eget kapital 49 Kassaflödesanalys 50 Noter 51 Revisionsberättelse 68 Bolagsstyrning 69 Bolagsstyrningsrapport 71 Styrelse och ledning 74 Adresser 78 9

10 10

11 EuroMaint Årsredovisning 2007 Styrelseordförande har ordet Den nya styrelsen för EuroMaint har varit verksam i fyra månader. Vi har lärt känna en koncern i positiv utveckling; en utveckling vi gärna bygger vidare på. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Vid halvårsskiftet 2007 förvärvade Ratos EuroMaint av Swedcarrier, och tog över verksamheten den 1 september. Alla externa styrelseledamöter är nya. Tillsammans med de anställdas representanter utgör vi en stark styrelse med bred kompetens inom järnväg, logistik, industriell verksamhet och utveckling av bolag. Samarbetet mellan de nya, externa ledamöterna, de fackliga och ledningen har fått en mycket god start. Sedan september har vi haft många sammanträden och jobbat hårt för att snabbt sätta oss in i verksamheten och inte tappa fart. Det vi ser är ett i grunden stabilt företag. Ratos vill fortsätta med det utvecklingsarbete som pågår för att ytterligare höja kvaliteten och produktiviteten i det som bolagen levererar till kunderna. Inriktningen på expansionen kommer i stort att vara densamma som tidigare. Många skickliga medarbetare har kompetenser som skulle kunna vara till nytta för många fler kunder. För EuroMaint Rail handlar det i huvudsak om expansion utanför Sverige, för EuroMaint Tracksupport om den nordiska marknaden, EuroMaint Industry satsar både inom Sverige och i Europa, och för automation även globalt. Vi överväger även expansion med underhåll i nya branscher. Bolagens utveckling Koncernen ska stå för spetskompetens inom gemensamma områden och för utvecklingsarbetet med nya marknader. Bolagen ska ansvara för att utveckla affärerna med befintliga kunder och nya kunder inom sina marknadssegment. EuroMaint Industry har enastående kompetenser inom kraftigt växande marknadssegment, men har under 2007 haft brist på kapacitet. Det är min övertygelse att detta går att lösa, och jag räknar med en bra tillväxt under EuroMaint Rail har inte riktigt nått målen under året som gått. En kraftig bemanningsreduktion har genomförts och en total genomlysning av ombyggnadsverksamheten för personvagnar pågår. EuroMaint Tracksupports kunder är unika och har mycket speciella maskiner. Motivet för det nya bolaget är att framgångsrik utveckling kräver ett fokuserat försäljningsarbete i en organisation med mycket specialkompetens. Nu finns organisatoriska förutsättningar för bolaget att kunna förverkliga sina möjligheter. Ole Kjörrefjord, styrelseordförande Positiv framtid Vi i styrelsen tycker att koncernens ledningsgrupp visar stort intresse, energi och engagemang för sin uppgift och har hög kompetens inom sina respektive områden. De har en god förmåga att leverera, vilket gör att utvecklingen går framåt och bolagen kan fortsätta växa. Under 2008 hoppas jag att EuroMaint får förnyat förtroende hos kunderna så att de kontrakt som löper ut förnyas. Ständig utveckling och förbättring är det enda sättet att behålla kundernas förtroende och vidareutveckla affären. Kunderna lever i en konkurrensutsatt marknad, och EuroMaints uppgift är att hjälpa dem att lyckas med sina kunder. Att ständigt ställa högre krav på de gemensamma prestationerna är grunden i den utvecklingen, och det tror jag att EuroMaint klarar av. Sammanfattningsvis kan jag säga att EuroMaint var ett bra köp för Ratos! Koncernen är i positiv utveckling, med ytterligare förbättringspotential inom ett flertal områden. EuroMaint har en stark grund i personalens kunnande, ansvarstagande och goda kundrelationer. Det är en bra bas att bygga vidare på i förverkligande av de möjligheter som ligger framför oss. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen, och är övertygad om att vi kan nå de mål vi har satt för framtiden. Ole Kjörrefjord, styrelseordförande 11

12 VD har ordet Underhållskoncern i positiv utveckling EuroMaint har under året befäst ställningen som en stark underhållspartner i Sverige och är nu verksamt inom tre olika branscher; tillverkningsindustri, spårtrafik och järnvägsinfrastruktur. Den kontinuerliga utvecklingen av metoder, tjänsteutbud och avtalskonstruktioner har fortsatt. Vår strävan är att utnyttja synergierna och de likartade behov som finns i de olika branscherna när det gäller underhåll, service och tillgänglighet. Vår ambition är fortsatt tillväxt inom andra branscher. Vi står inför stora möjligheter och spännande utmaningar i EuroMaints alla tre dotterbolag. EuroMaint Rail positionerar sig inför avregleringen inom järnvägen 2010 samt fokuserar på de större avtal som kommer att upphandlas under EuroMaint Industry är aktiva på marknaden då industriföretagen efter hand mognar för outsourcing av sina underhållsavdelningar. EuroMaint Tracksupport etablerar sig som en nordisk leverantör av underhåll av arbetsmaskiner för spår- och kontaktledningsunderhåll samt hydraulikutrustningar. Utvecklat utbud från EuroMaint Industry Inom EuroMaint Industry har vi under året som gått utvecklat erbjudandet till kund och förändrat bolagets organisation för att kunna leverera det reviderade utbudet. När dessa förändringar nu är genomförda gäller det att också leverera resultat. Stor potential finns för underhållstjänster och komponentservice, där vi är på god väg mot vårt mål att sälja tillgänglighet i stället för timmar. Marknaden är god även för automatiseringsutrustningar, exempelvis slingstyrda monteringsvagnar och mätstationer för signatur analys, In Process Verification, IPV. IPV är ett koncept som tillkommit under 2007 genom en affär i USA. Vi har förvärvat ingenjörs kompetens för att kunna fortsätta utvecklingen av våra produkter och erbjudanden till kund när det gäller testutrustning. Samtidigt ökar vi närvaron och underlättar försäljningen av affärer där kundernas verksamhet finns globalt, framför allt inom området automation. Vi överväger företagsförvärv för att ytterligare vidga basen inom befintliga områden samt ge fler erbjudanden till våra kunder. Med större volymer kan bolaget bära tillräckligt stora kostnader för utveckling, marknadsföring och försäljning. I första hand ska vi växa i Sverige, men våra intentioner är att även arbeta inter nationellt och att följa våra kunder som ofta finns globalt. Utvidgad marknad för EuroMaint Rail Många upphandlingar av underhåll för spårburen trafik kommer att genomföras i Sverige under den närmaste tiden. Målet för EuroMaint Rail är att behålla den höga marknadsandelen på hemma marknaden samtidigt som vi bearbetar marknaden i norra Europa, särskilt Norden. I Norge har flera nya affärer genomförts under året som gått. Vår etablering i Jelgava, Lettland, är ett spännande tillskott med invigning i början av En satsning som förväntas resultera i expansion både inom komponentunderhåll och så småningom tågunderhåll på den baltiska marknaden. Två innovationer lanserades av EuroMaint Rail på den stora nordiska järnvägsmässan Nordic Rail i Jönköping under oktober Utrustningarna som gör att man kan utföra hjulsvarvning och bromsprovning i fält har rönt stor uppmärksamhet, både inom landet och internationellt. EuroMaint Rail har inte nått de uppsatta målen för Följaktligen har ett antal åtgärder vidtagits för att höja produktiviteten. Förutom en skärpt återhållsamhet avseende kostnader har en betydande personalreducering genomförts. Vi arbetar även med att skapa den optimala målstyrda verkstaden, för att få bästa tänkbara bas för våra leveranser. Flera av de större upphandlingarna för ombyggnad under året har inte gett utdelning, vissa pågående ombyggnadsprojekt går med förlust och vi kan konstatera att den nordiska marknaden för ombyggnad minskar drastiskt. Därmed krävs en ny modell för att arbeta med dessa stora kontrakt på den internationella marknaden. Nybildade bolaget EuroMaint Tracksupport Bolaget EuroMaint Tracksupport bildades under 2007 för att utvecklas som en egen affär. Detta för att tillgodose behov hos såväl Banverket som andra kunder i Sverige och närliggande länder. Tidigare VD Christer Axelsson har gått i pension och ny VD från 1 januari 2008 är Johan Jansson. Aktiva ägare med affärsfokus Sedan den 1 september 2007 är Ratos ägare av EuroMaint. Den nya styrelsen har visat ett aktivt engagemang och tillför ytterligare styrka i framtida utmaningar. Vi har fått en bra start i vårt samarbete och styrelsen bidrar på ett positivt sätt i vår gemensamma ambition att utveckla koncernen. Jag ser fram emot det fortsatta gemensamma arbetet med att förverkliga vår affärsstrategi. 12 Pether Wallin, VD och koncernchef

13 13

14 EuroMaint Årsredovisning 14

15 Verksamheten Affärer och avtal 16 Nya branscher och marknader 24 Framtidens teknik 30 Läs mer >>> 15

16 Affärer och avtal Från fleråriga avtal med totalansvar till blixtsnabba isolerade akutinsatser EuroMaints åtaganden spänner över hela spektret. Utvecklingen går allt mer mot helhets åtaganden som inkluderar såväl förebyggande, avhjälpande, återställande som förbättrande underhåll. 16

17 Affärer och avtal Ökade krav när X 2000 lockar fler resenärer Resandet med X 2000 ökar successivt på samtliga sträckor. Det ställer höga krav både på tågens tillgänglighet och att resenärerna upplever att tågen håller hög kvalitet ur alla aspekter. EuroMaint Rail är i högsta grad delaktiga i båda delarna. EuroMaint Rail har haft ansvar för underhållet av X 2000-tågen (X2) under lång tid. Med åren har kraven förändrats liksom sättet att organisera underhållet. Ökad tillgänglighet SJ AB har infört multipelkörning, två sammankopplade tågsätt, på vissa avgångar sedan sommaren 2007 för att möjliggöra ett ökat resande. Det ställer högre krav på antalet tillgängliga fordon. Därför erbjuder EuroMaint Rail en mer detaljerad styrning av tågens tillgänglighet, så att SJ AB exempelvis ska få tillgång till de flesta av fordonen under högtrafiken i början och slutet av veckan, men färre i lågtrafikperioder. Det är möjligt tack vare driftpausbaserat underhåll, som innebär att tyngre underhåll delas upp och de olika åtgärderna kan utföras vid olika tidpunkter och på olika platser. Ombyggnad ger kvalitetslyft Under har EuroMaint Rail byggt om SJ ABs samtliga X 2000-tåg till modern standard både vad gäller utrustning och design. Just nu pågår motsvarande ombyggnad av de tågsätt som tidigare hyrdes av Linx, sista leveransen är planerad till sommaren Tack vare det kombinerade ansvaret för ombyggnad och underhåll har EuroMaint Rail en helhetssyn och kan därmed bidra till effektiviseringar. Skadereparationer har kunnat utföras i anslutning till ombyggnad, underhållspunkter har justerats tillsammans med SJ AB och underhållsaspekten har spelat en tydlig roll under ombyggnaden. n AVTAL FÖR NYTT BOLAG EuroMaint Tracksupport har under hösten 2007 tecknat ramavtal med Banverket Produktion avseende underhåll och felavhjälpning på spårburna arbetsmaskiner. Avtalet är på två år med möjlighet till två års förlängning. n UNDERHÅLLSAVTAL MED SJ AB SJ AB som operatör har upphandlat underhåll för de 26 motorvagnar som körs för Västtrafik i Göteborg. Avtalet gäller från juni 2007 och tre år framåt, och är för EuroMaint Rail en direkt fortsättning på tidigare underhåll. SJ AB har även valt EuroMaint Rail för underhållet av de nya Regina-fordonen på Kust till Kust-banan mellan Kalmar och Göteborg till och med juni n ÖKAD LÄNSTRAFIK Trafiken ökar kraftigt hos många läns trafikbolag. EuroMaint Rail bidrar till att göra ökningen möjlig för exempelvis Upplands Lokaltrafik, Pågatåg och Tåg i Bergslagen. Splittat underhåll som sker i driftsluckor, kundanpassade arbetstider samt fokus på det resenärsupplevda underhållet är exempel på insatser. 17

18 Affärer och avtal Tillgängligheten väsentlig för Stockholmståg EuroMaint Rail underhåller sedan juni 2006 pendeltågen i Stockholm åt operatören Stockholmståg. Tillgänglighetsavtalet innebär att drygt 150 tåg ska sättas i trafik varje dag. Det viktigaste kravet från huvudmannen SL är att resenärerna ska kunna lita på att tågen kommer och går i rätt tid. EuroMaint Rail har ansvar för alla delar av tågunderhållet, från förebyggande och av hjälpande underhåll till mer omfattande reparationer, exempelvis efter vandalisering. Höga krav på tillgänglighet Den ökande trafiken innebär att en större andel av tågen behövs under högtrafik. Traditionellt har större översyner av fordon krävt att de tas ur drift i flera dagar. EuroMaint Rail har utvecklat översynen så att den kan delas upp i mindre delar, som därmed kan utföras i naturliga omloppsluckor. Driftspauser i lågtrafik utnyttjas för underhåll och kunden får på så sätt tillgång till fler fordon under högtrafik. Underhåll när det krävs Det löpande förebyggande underhållet sker både kilometerbaserat och tidsbaserat på de två verkstäderna i Älvsjö och Bro. I Bro görs dessutom en automatiserad tillståndskontroll av bromsbelägg och hjul med VIEW -systemet, som EuroMaint har Nordenlicens på. Kontrollen medför att förändringar kan upp täckas tidigt och felen åtgärdas innan de har hunnit leda till driftstörningar eller kostnadskrävande reparationer ännu ett led i arbetet med att öka fordonens tillgänglighet. Omsättning per produktområde Euromaint Industry euromaint rail euromaint Tracksupport Komponentservice 39 % 2. Teknik & Driftsäkerhet 35 % 3. Automation 26 % 1. Tågunderhåll 88 % 2. Ombyggnad 7 % 3. Materialservice 3 % 4. Övrigt 2 % 1. Underhåll arbetsmaskiner 75 % 2. Underhåll hydraulikutrustningar 15 % 3. Fältservice 10 %

19 EuroMaint Årsredovisning n NORRLANDSTRAFIKEN STOR KUND I NOTVIKEN Norrlandstrafiken har bytt operatör flera gånger, men EuroMaint Rail har fått samtliga operatörers förtroende att ansvara för underhållet av fordonen. Så även nu, när SJ AB från halvårsskiftet 2008 åter tar över som operatör. EuroMaint Rails verkstad i Luleå, Notviken, rustar upp 26 personvagnar åt Affärsverket Statens järnvägar. Vagnarna har gått mellan Göteborg/Stockholm och Narvik, det vill säga Norrlandstrafiken. Det faktum att samma verkstad sedan ska underhålla vagnarna ger synergieffekter och är en garant för att upprustningen görs med högsta tänkbara kvalitet. 19

20 Affärer och avtal Förenklat elektronikunderhåll för Stora Enso EuroMaint Industry förenklar Stora Ensos hantering av elektronikkomponenter genom ett nytt heltäckande avtal där reparationer av elektronik för Stora Ensos samtliga enheter i Europa ingår. Det viktigaste motivet för avtalet är att Stora Enso på det här sättet kan förlänga livslängden på sina maskiners styrsystem med upp till tio år. När nyproduktionen av ett visst kretskort upphört och originaltillverkaren inte längre lämnar support på det måste kanske hela styrsystemet bytas ut för att inte riskera kostsamma produktionsbortfall. I stället för en investering av ett nytt styrsystem har EuroMaint Industry kontrakterats för att reparera kretskorten. Detta för att Stora Enso ska kunna göra en mer långsiktig planering av sina investeringar och byta system först när det krävs av andra anledningar, exempelvis krav på högre prestanda. EuroMaint Industrys föresats är att i nära dialog med Stora Enso utveckla effektiva lösningar för förrådshållning. Med hjälp av snabba reparationer och väl utvecklad logistik ska kundens förrådsbundna kapital kunna reduceras betydligt. Omsättning per kund Euromaint Industry euromaint rail euromaint Tracksupport AB Volvo 38 % 2. Volvo Cars 23 % 3. DIAB 6 % 4. Övriga kunder 33 % 1. SJ AB 45 % 2. Green Cargo 16 % 3. Stockholmståg 13 % 4. Veolia 4 % 5. Övriga kunder 22 % 1. Banverket 60 % 2. Strukton Rail 11 % 3. Övriga kunder 29 %

21 EuroMaint Årsredovisning n Serviceavtal för industrin EuroMaint Industry har utvecklat konstruktionen av komponentserviceavtal för industrin. Utformningen av avtalen innebär att kunden bara behöver vända sig till ett ställe för att få sina komponenter reparerade eller anskaffa nya om så krävs. EuroMaint Industry tar ett helhetsansvar. Den här typen av avtalskonstruktion har gett gensvar inom processindustrin och ett flertal företag har hört av sig för att diskutera upplägget. 21

22 EuroMaint Årsredovisning n Scania CV, deras underhållsföretag DynaMate och EuroMaint Industry har samarbetat inom komponentservice under många år. Nu har EuroMaint Industry och Scania CV tecknat ett avtal som i första hand rör elektronikservice. EuroMaint Industry levererar även produktions utrustningar till Scania CV. n Husqvarna har tecknat avtal med EuroMaint Industry om spindelrenovering för Husqvarnakoncernens verkstäder i Sverige. EuroMaint Industry kommer att ha reservdelar i lager för Husqvarnas räkning för att med sin kompetenta personal snabbt kunna renovera slitna eller skadade spindlar. n Proton Finishing, som är en stor leverantör av ytbehandlingslösningar, beslutade sig för att flytta en av sina målerifabriker. EuroMaint Industry fick i uppdrag att projektleda nedmonteringen, inklusive uppmärkning av all utrustning, samt att uppdatera alla ritningsunderlag. 22

23 Affärer och avtal Automatisering av presslinje för DIAB EuroMaint Industry har under året levererat automatiseringsutrustning för laddning och tömning av pressar hos DIAB. Företaget är en framstående leverantör av sandwichkonstruktioner för bland annat båtar och vingar till vindkraftverk. Utmaningen var att konstruera, tillverka och installera utrustningen på kort tid. DIAB är sedan tidigare kund hos EuroMaint Industrys komponentservice, nu har kontakterna utökats till produktionsteknik, projektledning och automation. EuroMaint Industry anlitades för att leda en produktions teknisk utredning tillsammans med personal från DIAB. Utredningen utmynnade i ett konceptförslag för hur produktionskapaciteten skulle kunna ökas till de uppsatta målvolymerna. I hård konkurrens med andra leverantörer fick EuroMaint Industry förtroendet att leverera en stor del av utrustningen. Förmågan att leverera en mycket bra teknisk lösning på kort tid var avgörande. DIAB valde dessutom att anlita delprojektledare från bolaget. Ny produktionsprocess ger kapacitetsökning DIAB har specialiserat sig på kompositmaterial och sandwichteknologi som är lämplig där det krävs lätta och hållbara material, exempelvis för båtskrov, flygplansskrov och vingar till vindkraftverk. Den tidigare manuella laddningen och tömningen av materialpressarna var en av de processer som skulle effektiviseras. EuroMaint Industry valde att inte införa några helt nya tekniker i automatiseringen, utan kunde lösa den med perfekta anpassningar av tidigare använd teknik. Det gällde att finna så enkla lösningar som möjligt, inte enbart på grund av den korta projekttiden, utan framför allt med tanke på att skötsel och underhåll skulle underlättas. Kunden var med löpande under konstruktionstiden och kunde påverka utformningen. Förtroendet för EuroMaint Industrys förmåga att leverera i tid visade sig välgrundat, då utrustningarna kunde tas i drift enligt kundens önskemål. betydande affärer under 2007 euromaint industry DIAB: automatiseringsutrustning Arla: projektledning Sandvik Materials Technology: processutveckling med mera Stora Enso: heltäckande avtal om elektronikunderhåll AB Volvo: slingstyrda monteringsvagnar, AGV VA Tech Hydro: renovering av generatorer euromaint rail Flytoget i Norge: order komponentunderhåll SJ AB: treårigt tillgänglighetsavtal Västtrafik SJ AB: ett års förlängning av underhåll Kust till Kust-banan Affärsverket Statens järnvägar: ombyggnad och upprustning av personvagnar SJ AB: upprustning av de tidigare Linx-tågsätten till standard X 2000 euromaint tracksupport Banverket: ramavtal underhåll och felavhjälpning Jernbaneverket i Norge: ramavtal underhåll 23

24 Nya branscher och marknader Spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och tillverkningsindustri i Sverige är EuroMaints bas. EuroMaint Industrys tillväxt sker främst inom nya branscher på hemmamarknaden men även internationellt. EuroMaint Rail blickar utanför landets gränser för att växa. Det nybildade EuroMaint Tracksupport har den nordiska marknaden som mål. 24

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

EuroMaint Årsredovisning 2010

EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 EuroMaint Årsredovisning 2010 Innehåll Verksamhet Översikt EuroMaint 4 EuroMaint i korthet 5 EuroMaint Rail I korthet 6 VD Petter Arvidson har ordet 7 Viktiga händelser under

Läs mer

AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda 3 159.

AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda 3 159. Årsrapport 2007 Innehåll 3 4 5 7 9 11 18 20 24 24 25 27 28 30 32 36 38 39 Det nya Banverket Produktion 2007 i korthet Chefen har ordet Vision, affärsidé och strategiska mål Marknad och omvärld Våra affärsområden

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Kort om SJ SJ är ett reseföretag som ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är omkring 5 000 medarbetare som bidrar till att erbjuda ett effektivt och

Läs mer

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5

A B Å n g p a n n e före Årsberättelse n ingen Årsberättel 2005 s e 2 0 0 5 Årsberättelse 2005 1 Siffror i korthet 2 Detta är ÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 11 Medarbetare 15 ÅF och hållbar utveckling Divisioner 18 Infrastruktur

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer