ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSRED2007NING ÅRSREDOVISNING ÅRSredoVISNING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISning ÅRSREDOVISNING

2 Affärsidé EuroMaint stärker sina kunders konkurrenskraft genom anpassade underhålls- och tekniklösningar inom företrädesvis spårtrafik, tillverknings- och processindustri. 2

3 koncernen och dess bolag Verksamhet och organisation EuroMaint är en stark och ledande underhållspartner som förenar nytänkande med lång och gedigen erfarenhet för att öka sina kunders effektivitet. Bolagen inom EuroMaint-koncernen erbjuder de främsta underhålls- och teknik lösningarna inom respektive bransch. Innovativa tekniska system tjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap bidrar till kundernas konkurrenskraft och framgång. EuroMaints dotterbolag är specialistföretag som erbjuder kvalificerade underhållstjänster till tillverkningsindustrin, spårtrafikbranschen och järnvägsentreprenörer. Idag finns tre bolag, EuroMaint Industry, EuroMaint Rail och EuroMaint Tracksupport. Den gemensamma huvudprodukten är totallösningar inom underhåll, med heltäckande servicekoncept som inkluderar förebyggande, avhjälpande, återställande och förbättrande underhåll. På koncernnivå drivs branschövergripande frågor som främjar generering och identifiering av affärer samt bidrar till att bibehålla och utveckla ställningen som en ledande underhållspartner. Strategiska utvecklingsfrågor och att utveckla samarbetet med viktiga partners är betydelsefulla delar i det arbetet. En internationalisering i norra Europa har inletts. EuroMaint finns i hela Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, samt i Jelgava, Lettland, och Detroit, USA. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Antalet medarbetare är cirka sverige Lettland USA KONCERNeN OCH DESS BOLAG EuroMaint Industry AB EuroMaint AB EuroMaint Rail AB EuroMaint Tracksupport AB n Inom EuroMaint-koncernen finns tre dotterbolag, som erbjuder kvalificerade underhållstjänster inom sina respektive branscher. n EuroMaint bedriver verksamhet i Sverige (från Luleå i norr till Malmö i söder), i Lettland (Jelgava) och i USA (Detroit). 3

4 koncernen och dess bolag Ekonomisk översikt EuroMaint Rail och EuroMaint Industry har utvecklats från att vara interna resurser hos sina tidigare ägare, Statens Järnvägar respektive Volvo, till att bli konkurrens utsatta bolag. EuroMaint Tracksupport bildades ur EuroMaint Rail under 2007 i syfte att möta järnvägsentreprenörernas unika behov. EuroMaint ägs sedan den 1 september 2007 av Ratos, ett börsnoterat ägarbolag. Tidigare ägare var AB Swedcarrier, ett helstatligt holdingbolag. Den ombildade koncernen, med EuroMaint Gruppen AB som nytt moderbolag, redovisas legalt i förvaltningsberättelsen från den 1 september. Moderbolaget EuroMaint Gruppen AB redovisas legalt från bildandet den 25 april. För att lättare kunna följa utvecklingen över tiden och därmed skapa jämförbarhet, redovisas och kommenteras dock den nya koncernen utifrån proformerade siffror i övriga delar av årsredovisningen. Värdena utgår från den tidigare EuroMaint AB koncernen enbart justerade för ökade räntekostnader med anledning av ändrad lånebild efter förvärvet. Jämförelsevärden för balans räkningen 2006 och hela kassaflödesanalysen visar oproformerade siffror för den tidigare EuroMaint AB koncernen. koncernen Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % 3 5 Soliditet, % Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 4,7 4,7 FLERÅRSÖVERSIKT euromaint Gruppen AB EuroMaint Ab koncernen koncernen Resultaträkning, msek P pro- Pro- Prof ForMA ForMA Forma Omsättning Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter skatt KASSAFLÖDEN, msek Kassaflöden från: Löpande verksamhet Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring likvida medel BALANSRÄKNING, msek Anläggningstillgångar Fordringar och lager Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAr Eget kapital Uppskjuten skatt Övriga avsättningar Långfristiga skulder Rörelseskulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Proformering avser utsträckning till helår 2007 samt justering av finansiella kostnader 2 Gällande siffror är det EuroMaint Rail som avses. Från och med ingår EuroMaint Industry Koncernen OMSÄTTNING, MSEK RÖRELSERESULTAT, MSEK KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR, MSEK omsättning fördelat per bolag EuroMaint Industry 13 % 2. EuroMaint Rail 86 % 3. EuroMaint Tracksupport 1 %

5 Vision EuroMaint är en ledande och innovativ underhållspartner för ökad effektivitet. 5

6 koncernen och dess bolag EuroMaint Industry stärker industrins konkurrenskraft genom produktionseffektivisering. Bolaget utvecklar och underhåller produktionutrustning, komponenter och processer inom industrin. Huvudkontoret ligger i Skövde, verksamhet bedrivs också i Gävle, Hallsberg, Åmål samt i Detroit, USA. Antalet medarbetare är cirka 280. Bolaget har utvecklats i positiv riktning. Parallellt med att erbjudandet till kund har stärkts, har efterfrågan på EuroMaint Industrys produkter ökat. Ett stort antal större och mindre avtal har tecknats under året. Under 2008 förväntas bolaget leverera positivt resultat. euromaint industry Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK 0-8 Kassaflöde, MSEK Rörelsemarginal, % 0 negativ Soliditet, % Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 3,1 2,5 EuroMaint Rail erbjuder kostnadseffektiva underhålls lösningar för fordon inom spårtrafik branschen. Bolaget utvecklar, producerar och levererar tekniska systemtjänster och underhåll för alla sorters järnvägsfordon och dess komponenter. Huvudkontoret finns i Solna och verksamhet bedrivs på 14 orter, varav en i Lettland. Antalet medarbetare är cirka Bolaget underhåller många av de tåg som rullar i Sverige. Under året har man inte riktigt nått sina affärsmässiga mål, då ombyggnads verksamheten har gått miste om ett antal större affärer. Bolaget kommer under 2008 att ta ytterligare steg i syfte att expandera internationellt. euromaint Rail Omsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kassaflöde, MSEK 6 73 Rörelsemarginal, % 3 6 Soliditet, % Medelantal anställda Sjukfrånvaro, % 5,7 5,2 Resultatet är belastat av jämförelsestörande poster om 25 MSEK avseende ett kostnadsreduceringsprogram samt 19 MSEK hänförliga till förändrade pensionsåtaganden. EuroMaint Tracksupport erbjuder förstklassigt underhåll av spårburna arbetsmaskiner och hydraulikutrustning. Bolaget arbetar för att stärka sina kunders konkurrenskraft och framgång genom ett specialiserat funktions- och produktkunnande, fältservice och affärsmässighet. Huvudkontoret finns i Åmål, verksamhet bedrivs i Sverige och Norge. Antalet medarbetare är cirka 30. Bolaget bildades den 1 juli EuroMaint Tracksupport har uppnått budgeterade volymer men resultatet var något vikande under hösten. Under hösten har ramavtal tecknats med såväl svenska Banverket som norska Jernbaneverket. euromaint tracksupport * Omsättning, MSEK 15 Rörelseresultat, MSEK 1 Kassaflöde, MSEK -4 Rörelsemarginal, % 7 Soliditet, % 7 Medelantal anställda 29 Sjukfrånvaro, % 2,7 * Inga siffror finns för år 2006, bolaget bildades

7 koncernen och dess bolag OMSÄTTNING* MSEK RÖRELSERESULTAT* MSEK KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR* MSEK OMSÄTTNING MSEK 0 RÖRELSERESULTAT MSEK KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR MSEK OMSÄTTNING* MSEK RÖRELSERESULTAT* MSEK KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR* MSEK * Värden för år 2005 avser helår , , * Inga siffror finns för åren , bolaget bildades

8 EuroMaint Årsredovisning 2007 Innehåll Koncernen och dess bolag 2 Verksamhet och organisation 3 Ekonomisk översikt 4 EuroMaints tre dotterbolag 6 Styrelseordförande har ordet 11 VD har ordet 12 Verksamheten 14 Affärer och avtal 16 Ökade krav när X 2000 lockar fler resenärer 17 Tillgängligheten väsentlig för Stockholmståg 18 Förenklat elektronikunderhåll för Stora Enso 20 Automatisering av presslinje för DIAB 23 Nya branscher och marknader 24 Jelgava viktigt steg på framtida marknad 25 Nya kunder ger tillväxt i Gävle 26 Norge kommer närmare 28 Framtidens teknik 30 Kvalitetssäkring under produktionens gång 31 Portabla utrustningar ökar tillgängligheten 32 Kompetens och utveckling 34 Human Resources 36 Strukturerat HR-arbete ger resultat 37 Kvalitet, miljö och trafiksäkerhet 38 Miljömålen nås med bred marginal 39 Omvärld och framtid 40 Från kostnadsdrivare till värdeskapare 41 Ekonomisk översikt 42 sid.32 Hjulsvarvning i fält sid.17 Kvalitet för resenärer sid.28 Norska vagnar byggs om sid.17 Underhåll av arbetsmaskiner sid.31 Ny mät- och analysmetod 8

9 EuroMaint Årsredovisning 2007 sid.20 Avtal för hela Europa sid.36 Främsta konkurrensfördelen sid.25 Ny verkstad i lettland Verksamheten i siffror 43 Förvaltningsberättelse 44 Resultaträkning 46 Balansräkning 47 Förändring i eget kapital 49 Kassaflödesanalys 50 Noter 51 Revisionsberättelse 68 Bolagsstyrning 69 Bolagsstyrningsrapport 71 Styrelse och ledning 74 Adresser 78 9

10 10

11 EuroMaint Årsredovisning 2007 Styrelseordförande har ordet Den nya styrelsen för EuroMaint har varit verksam i fyra månader. Vi har lärt känna en koncern i positiv utveckling; en utveckling vi gärna bygger vidare på. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Vid halvårsskiftet 2007 förvärvade Ratos EuroMaint av Swedcarrier, och tog över verksamheten den 1 september. Alla externa styrelseledamöter är nya. Tillsammans med de anställdas representanter utgör vi en stark styrelse med bred kompetens inom järnväg, logistik, industriell verksamhet och utveckling av bolag. Samarbetet mellan de nya, externa ledamöterna, de fackliga och ledningen har fått en mycket god start. Sedan september har vi haft många sammanträden och jobbat hårt för att snabbt sätta oss in i verksamheten och inte tappa fart. Det vi ser är ett i grunden stabilt företag. Ratos vill fortsätta med det utvecklingsarbete som pågår för att ytterligare höja kvaliteten och produktiviteten i det som bolagen levererar till kunderna. Inriktningen på expansionen kommer i stort att vara densamma som tidigare. Många skickliga medarbetare har kompetenser som skulle kunna vara till nytta för många fler kunder. För EuroMaint Rail handlar det i huvudsak om expansion utanför Sverige, för EuroMaint Tracksupport om den nordiska marknaden, EuroMaint Industry satsar både inom Sverige och i Europa, och för automation även globalt. Vi överväger även expansion med underhåll i nya branscher. Bolagens utveckling Koncernen ska stå för spetskompetens inom gemensamma områden och för utvecklingsarbetet med nya marknader. Bolagen ska ansvara för att utveckla affärerna med befintliga kunder och nya kunder inom sina marknadssegment. EuroMaint Industry har enastående kompetenser inom kraftigt växande marknadssegment, men har under 2007 haft brist på kapacitet. Det är min övertygelse att detta går att lösa, och jag räknar med en bra tillväxt under EuroMaint Rail har inte riktigt nått målen under året som gått. En kraftig bemanningsreduktion har genomförts och en total genomlysning av ombyggnadsverksamheten för personvagnar pågår. EuroMaint Tracksupports kunder är unika och har mycket speciella maskiner. Motivet för det nya bolaget är att framgångsrik utveckling kräver ett fokuserat försäljningsarbete i en organisation med mycket specialkompetens. Nu finns organisatoriska förutsättningar för bolaget att kunna förverkliga sina möjligheter. Ole Kjörrefjord, styrelseordförande Positiv framtid Vi i styrelsen tycker att koncernens ledningsgrupp visar stort intresse, energi och engagemang för sin uppgift och har hög kompetens inom sina respektive områden. De har en god förmåga att leverera, vilket gör att utvecklingen går framåt och bolagen kan fortsätta växa. Under 2008 hoppas jag att EuroMaint får förnyat förtroende hos kunderna så att de kontrakt som löper ut förnyas. Ständig utveckling och förbättring är det enda sättet att behålla kundernas förtroende och vidareutveckla affären. Kunderna lever i en konkurrensutsatt marknad, och EuroMaints uppgift är att hjälpa dem att lyckas med sina kunder. Att ständigt ställa högre krav på de gemensamma prestationerna är grunden i den utvecklingen, och det tror jag att EuroMaint klarar av. Sammanfattningsvis kan jag säga att EuroMaint var ett bra köp för Ratos! Koncernen är i positiv utveckling, med ytterligare förbättringspotential inom ett flertal områden. EuroMaint har en stark grund i personalens kunnande, ansvarstagande och goda kundrelationer. Det är en bra bas att bygga vidare på i förverkligande av de möjligheter som ligger framför oss. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen, och är övertygad om att vi kan nå de mål vi har satt för framtiden. Ole Kjörrefjord, styrelseordförande 11

12 VD har ordet Underhållskoncern i positiv utveckling EuroMaint har under året befäst ställningen som en stark underhållspartner i Sverige och är nu verksamt inom tre olika branscher; tillverkningsindustri, spårtrafik och järnvägsinfrastruktur. Den kontinuerliga utvecklingen av metoder, tjänsteutbud och avtalskonstruktioner har fortsatt. Vår strävan är att utnyttja synergierna och de likartade behov som finns i de olika branscherna när det gäller underhåll, service och tillgänglighet. Vår ambition är fortsatt tillväxt inom andra branscher. Vi står inför stora möjligheter och spännande utmaningar i EuroMaints alla tre dotterbolag. EuroMaint Rail positionerar sig inför avregleringen inom järnvägen 2010 samt fokuserar på de större avtal som kommer att upphandlas under EuroMaint Industry är aktiva på marknaden då industriföretagen efter hand mognar för outsourcing av sina underhållsavdelningar. EuroMaint Tracksupport etablerar sig som en nordisk leverantör av underhåll av arbetsmaskiner för spår- och kontaktledningsunderhåll samt hydraulikutrustningar. Utvecklat utbud från EuroMaint Industry Inom EuroMaint Industry har vi under året som gått utvecklat erbjudandet till kund och förändrat bolagets organisation för att kunna leverera det reviderade utbudet. När dessa förändringar nu är genomförda gäller det att också leverera resultat. Stor potential finns för underhållstjänster och komponentservice, där vi är på god väg mot vårt mål att sälja tillgänglighet i stället för timmar. Marknaden är god även för automatiseringsutrustningar, exempelvis slingstyrda monteringsvagnar och mätstationer för signatur analys, In Process Verification, IPV. IPV är ett koncept som tillkommit under 2007 genom en affär i USA. Vi har förvärvat ingenjörs kompetens för att kunna fortsätta utvecklingen av våra produkter och erbjudanden till kund när det gäller testutrustning. Samtidigt ökar vi närvaron och underlättar försäljningen av affärer där kundernas verksamhet finns globalt, framför allt inom området automation. Vi överväger företagsförvärv för att ytterligare vidga basen inom befintliga områden samt ge fler erbjudanden till våra kunder. Med större volymer kan bolaget bära tillräckligt stora kostnader för utveckling, marknadsföring och försäljning. I första hand ska vi växa i Sverige, men våra intentioner är att även arbeta inter nationellt och att följa våra kunder som ofta finns globalt. Utvidgad marknad för EuroMaint Rail Många upphandlingar av underhåll för spårburen trafik kommer att genomföras i Sverige under den närmaste tiden. Målet för EuroMaint Rail är att behålla den höga marknadsandelen på hemma marknaden samtidigt som vi bearbetar marknaden i norra Europa, särskilt Norden. I Norge har flera nya affärer genomförts under året som gått. Vår etablering i Jelgava, Lettland, är ett spännande tillskott med invigning i början av En satsning som förväntas resultera i expansion både inom komponentunderhåll och så småningom tågunderhåll på den baltiska marknaden. Två innovationer lanserades av EuroMaint Rail på den stora nordiska järnvägsmässan Nordic Rail i Jönköping under oktober Utrustningarna som gör att man kan utföra hjulsvarvning och bromsprovning i fält har rönt stor uppmärksamhet, både inom landet och internationellt. EuroMaint Rail har inte nått de uppsatta målen för Följaktligen har ett antal åtgärder vidtagits för att höja produktiviteten. Förutom en skärpt återhållsamhet avseende kostnader har en betydande personalreducering genomförts. Vi arbetar även med att skapa den optimala målstyrda verkstaden, för att få bästa tänkbara bas för våra leveranser. Flera av de större upphandlingarna för ombyggnad under året har inte gett utdelning, vissa pågående ombyggnadsprojekt går med förlust och vi kan konstatera att den nordiska marknaden för ombyggnad minskar drastiskt. Därmed krävs en ny modell för att arbeta med dessa stora kontrakt på den internationella marknaden. Nybildade bolaget EuroMaint Tracksupport Bolaget EuroMaint Tracksupport bildades under 2007 för att utvecklas som en egen affär. Detta för att tillgodose behov hos såväl Banverket som andra kunder i Sverige och närliggande länder. Tidigare VD Christer Axelsson har gått i pension och ny VD från 1 januari 2008 är Johan Jansson. Aktiva ägare med affärsfokus Sedan den 1 september 2007 är Ratos ägare av EuroMaint. Den nya styrelsen har visat ett aktivt engagemang och tillför ytterligare styrka i framtida utmaningar. Vi har fått en bra start i vårt samarbete och styrelsen bidrar på ett positivt sätt i vår gemensamma ambition att utveckla koncernen. Jag ser fram emot det fortsatta gemensamma arbetet med att förverkliga vår affärsstrategi. 12 Pether Wallin, VD och koncernchef

13 13

14 EuroMaint Årsredovisning 14

15 Verksamheten Affärer och avtal 16 Nya branscher och marknader 24 Framtidens teknik 30 Läs mer >>> 15

16 Affärer och avtal Från fleråriga avtal med totalansvar till blixtsnabba isolerade akutinsatser EuroMaints åtaganden spänner över hela spektret. Utvecklingen går allt mer mot helhets åtaganden som inkluderar såväl förebyggande, avhjälpande, återställande som förbättrande underhåll. 16

17 Affärer och avtal Ökade krav när X 2000 lockar fler resenärer Resandet med X 2000 ökar successivt på samtliga sträckor. Det ställer höga krav både på tågens tillgänglighet och att resenärerna upplever att tågen håller hög kvalitet ur alla aspekter. EuroMaint Rail är i högsta grad delaktiga i båda delarna. EuroMaint Rail har haft ansvar för underhållet av X 2000-tågen (X2) under lång tid. Med åren har kraven förändrats liksom sättet att organisera underhållet. Ökad tillgänglighet SJ AB har infört multipelkörning, två sammankopplade tågsätt, på vissa avgångar sedan sommaren 2007 för att möjliggöra ett ökat resande. Det ställer högre krav på antalet tillgängliga fordon. Därför erbjuder EuroMaint Rail en mer detaljerad styrning av tågens tillgänglighet, så att SJ AB exempelvis ska få tillgång till de flesta av fordonen under högtrafiken i början och slutet av veckan, men färre i lågtrafikperioder. Det är möjligt tack vare driftpausbaserat underhåll, som innebär att tyngre underhåll delas upp och de olika åtgärderna kan utföras vid olika tidpunkter och på olika platser. Ombyggnad ger kvalitetslyft Under har EuroMaint Rail byggt om SJ ABs samtliga X 2000-tåg till modern standard både vad gäller utrustning och design. Just nu pågår motsvarande ombyggnad av de tågsätt som tidigare hyrdes av Linx, sista leveransen är planerad till sommaren Tack vare det kombinerade ansvaret för ombyggnad och underhåll har EuroMaint Rail en helhetssyn och kan därmed bidra till effektiviseringar. Skadereparationer har kunnat utföras i anslutning till ombyggnad, underhållspunkter har justerats tillsammans med SJ AB och underhållsaspekten har spelat en tydlig roll under ombyggnaden. n AVTAL FÖR NYTT BOLAG EuroMaint Tracksupport har under hösten 2007 tecknat ramavtal med Banverket Produktion avseende underhåll och felavhjälpning på spårburna arbetsmaskiner. Avtalet är på två år med möjlighet till två års förlängning. n UNDERHÅLLSAVTAL MED SJ AB SJ AB som operatör har upphandlat underhåll för de 26 motorvagnar som körs för Västtrafik i Göteborg. Avtalet gäller från juni 2007 och tre år framåt, och är för EuroMaint Rail en direkt fortsättning på tidigare underhåll. SJ AB har även valt EuroMaint Rail för underhållet av de nya Regina-fordonen på Kust till Kust-banan mellan Kalmar och Göteborg till och med juni n ÖKAD LÄNSTRAFIK Trafiken ökar kraftigt hos många läns trafikbolag. EuroMaint Rail bidrar till att göra ökningen möjlig för exempelvis Upplands Lokaltrafik, Pågatåg och Tåg i Bergslagen. Splittat underhåll som sker i driftsluckor, kundanpassade arbetstider samt fokus på det resenärsupplevda underhållet är exempel på insatser. 17

18 Affärer och avtal Tillgängligheten väsentlig för Stockholmståg EuroMaint Rail underhåller sedan juni 2006 pendeltågen i Stockholm åt operatören Stockholmståg. Tillgänglighetsavtalet innebär att drygt 150 tåg ska sättas i trafik varje dag. Det viktigaste kravet från huvudmannen SL är att resenärerna ska kunna lita på att tågen kommer och går i rätt tid. EuroMaint Rail har ansvar för alla delar av tågunderhållet, från förebyggande och av hjälpande underhåll till mer omfattande reparationer, exempelvis efter vandalisering. Höga krav på tillgänglighet Den ökande trafiken innebär att en större andel av tågen behövs under högtrafik. Traditionellt har större översyner av fordon krävt att de tas ur drift i flera dagar. EuroMaint Rail har utvecklat översynen så att den kan delas upp i mindre delar, som därmed kan utföras i naturliga omloppsluckor. Driftspauser i lågtrafik utnyttjas för underhåll och kunden får på så sätt tillgång till fler fordon under högtrafik. Underhåll när det krävs Det löpande förebyggande underhållet sker både kilometerbaserat och tidsbaserat på de två verkstäderna i Älvsjö och Bro. I Bro görs dessutom en automatiserad tillståndskontroll av bromsbelägg och hjul med VIEW -systemet, som EuroMaint har Nordenlicens på. Kontrollen medför att förändringar kan upp täckas tidigt och felen åtgärdas innan de har hunnit leda till driftstörningar eller kostnadskrävande reparationer ännu ett led i arbetet med att öka fordonens tillgänglighet. Omsättning per produktområde Euromaint Industry euromaint rail euromaint Tracksupport Komponentservice 39 % 2. Teknik & Driftsäkerhet 35 % 3. Automation 26 % 1. Tågunderhåll 88 % 2. Ombyggnad 7 % 3. Materialservice 3 % 4. Övrigt 2 % 1. Underhåll arbetsmaskiner 75 % 2. Underhåll hydraulikutrustningar 15 % 3. Fältservice 10 %

19 EuroMaint Årsredovisning n NORRLANDSTRAFIKEN STOR KUND I NOTVIKEN Norrlandstrafiken har bytt operatör flera gånger, men EuroMaint Rail har fått samtliga operatörers förtroende att ansvara för underhållet av fordonen. Så även nu, när SJ AB från halvårsskiftet 2008 åter tar över som operatör. EuroMaint Rails verkstad i Luleå, Notviken, rustar upp 26 personvagnar åt Affärsverket Statens järnvägar. Vagnarna har gått mellan Göteborg/Stockholm och Narvik, det vill säga Norrlandstrafiken. Det faktum att samma verkstad sedan ska underhålla vagnarna ger synergieffekter och är en garant för att upprustningen görs med högsta tänkbara kvalitet. 19

20 Affärer och avtal Förenklat elektronikunderhåll för Stora Enso EuroMaint Industry förenklar Stora Ensos hantering av elektronikkomponenter genom ett nytt heltäckande avtal där reparationer av elektronik för Stora Ensos samtliga enheter i Europa ingår. Det viktigaste motivet för avtalet är att Stora Enso på det här sättet kan förlänga livslängden på sina maskiners styrsystem med upp till tio år. När nyproduktionen av ett visst kretskort upphört och originaltillverkaren inte längre lämnar support på det måste kanske hela styrsystemet bytas ut för att inte riskera kostsamma produktionsbortfall. I stället för en investering av ett nytt styrsystem har EuroMaint Industry kontrakterats för att reparera kretskorten. Detta för att Stora Enso ska kunna göra en mer långsiktig planering av sina investeringar och byta system först när det krävs av andra anledningar, exempelvis krav på högre prestanda. EuroMaint Industrys föresats är att i nära dialog med Stora Enso utveckla effektiva lösningar för förrådshållning. Med hjälp av snabba reparationer och väl utvecklad logistik ska kundens förrådsbundna kapital kunna reduceras betydligt. Omsättning per kund Euromaint Industry euromaint rail euromaint Tracksupport AB Volvo 38 % 2. Volvo Cars 23 % 3. DIAB 6 % 4. Övriga kunder 33 % 1. SJ AB 45 % 2. Green Cargo 16 % 3. Stockholmståg 13 % 4. Veolia 4 % 5. Övriga kunder 22 % 1. Banverket 60 % 2. Strukton Rail 11 % 3. Övriga kunder 29 %

21 EuroMaint Årsredovisning n Serviceavtal för industrin EuroMaint Industry har utvecklat konstruktionen av komponentserviceavtal för industrin. Utformningen av avtalen innebär att kunden bara behöver vända sig till ett ställe för att få sina komponenter reparerade eller anskaffa nya om så krävs. EuroMaint Industry tar ett helhetsansvar. Den här typen av avtalskonstruktion har gett gensvar inom processindustrin och ett flertal företag har hört av sig för att diskutera upplägget. 21

22 EuroMaint Årsredovisning n Scania CV, deras underhållsföretag DynaMate och EuroMaint Industry har samarbetat inom komponentservice under många år. Nu har EuroMaint Industry och Scania CV tecknat ett avtal som i första hand rör elektronikservice. EuroMaint Industry levererar även produktions utrustningar till Scania CV. n Husqvarna har tecknat avtal med EuroMaint Industry om spindelrenovering för Husqvarnakoncernens verkstäder i Sverige. EuroMaint Industry kommer att ha reservdelar i lager för Husqvarnas räkning för att med sin kompetenta personal snabbt kunna renovera slitna eller skadade spindlar. n Proton Finishing, som är en stor leverantör av ytbehandlingslösningar, beslutade sig för att flytta en av sina målerifabriker. EuroMaint Industry fick i uppdrag att projektleda nedmonteringen, inklusive uppmärkning av all utrustning, samt att uppdatera alla ritningsunderlag. 22

23 Affärer och avtal Automatisering av presslinje för DIAB EuroMaint Industry har under året levererat automatiseringsutrustning för laddning och tömning av pressar hos DIAB. Företaget är en framstående leverantör av sandwichkonstruktioner för bland annat båtar och vingar till vindkraftverk. Utmaningen var att konstruera, tillverka och installera utrustningen på kort tid. DIAB är sedan tidigare kund hos EuroMaint Industrys komponentservice, nu har kontakterna utökats till produktionsteknik, projektledning och automation. EuroMaint Industry anlitades för att leda en produktions teknisk utredning tillsammans med personal från DIAB. Utredningen utmynnade i ett konceptförslag för hur produktionskapaciteten skulle kunna ökas till de uppsatta målvolymerna. I hård konkurrens med andra leverantörer fick EuroMaint Industry förtroendet att leverera en stor del av utrustningen. Förmågan att leverera en mycket bra teknisk lösning på kort tid var avgörande. DIAB valde dessutom att anlita delprojektledare från bolaget. Ny produktionsprocess ger kapacitetsökning DIAB har specialiserat sig på kompositmaterial och sandwichteknologi som är lämplig där det krävs lätta och hållbara material, exempelvis för båtskrov, flygplansskrov och vingar till vindkraftverk. Den tidigare manuella laddningen och tömningen av materialpressarna var en av de processer som skulle effektiviseras. EuroMaint Industry valde att inte införa några helt nya tekniker i automatiseringen, utan kunde lösa den med perfekta anpassningar av tidigare använd teknik. Det gällde att finna så enkla lösningar som möjligt, inte enbart på grund av den korta projekttiden, utan framför allt med tanke på att skötsel och underhåll skulle underlättas. Kunden var med löpande under konstruktionstiden och kunde påverka utformningen. Förtroendet för EuroMaint Industrys förmåga att leverera i tid visade sig välgrundat, då utrustningarna kunde tas i drift enligt kundens önskemål. betydande affärer under 2007 euromaint industry DIAB: automatiseringsutrustning Arla: projektledning Sandvik Materials Technology: processutveckling med mera Stora Enso: heltäckande avtal om elektronikunderhåll AB Volvo: slingstyrda monteringsvagnar, AGV VA Tech Hydro: renovering av generatorer euromaint rail Flytoget i Norge: order komponentunderhåll SJ AB: treårigt tillgänglighetsavtal Västtrafik SJ AB: ett års förlängning av underhåll Kust till Kust-banan Affärsverket Statens järnvägar: ombyggnad och upprustning av personvagnar SJ AB: upprustning av de tidigare Linx-tågsätten till standard X 2000 euromaint tracksupport Banverket: ramavtal underhåll och felavhjälpning Jernbaneverket i Norge: ramavtal underhåll 23

24 Nya branscher och marknader Spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och tillverkningsindustri i Sverige är EuroMaints bas. EuroMaint Industrys tillväxt sker främst inom nya branscher på hemmamarknaden men även internationellt. EuroMaint Rail blickar utanför landets gränser för att växa. Det nybildade EuroMaint Tracksupport har den nordiska marknaden som mål. 24

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion

EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry partner för effektiv produktion EuroMaint Industry På EuroMaint Industry är vi specialister på effektiv produktion. Vi hjälper ledande industriföretag att öka sin konkurrenskraft genom

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå

Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail Kompletta underhållslösningar för tåg som alltid ska gå EuroMaint Rail stärker kundernas konkurrenskraft genom tjänster och produkter som ökar tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Års berättelse 2008 2008

Års berättelse 2008 2008 Års berättelse 2008 2008 euromaint årsberättelse 2008 Innehåll Koncernöversikt 3 Koncernchefen har ordet 6 Affärsidé, vision, strategier och mål 8 EuroMaints erbjudande 10 Dotterbolag EuroMaint Industry

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden

Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Delårsrapport Q3, januari-september 2015 Ett bra kvartal med ännu bättre plattform för framtiden Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN

UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN UNDERHÅLL FÖR BÄTTRE SNURR I PRODUKTIONEN FÅ UT MER FÖR MINDRE Behöver du hjälp att utföra och förbättra ditt underhåll? Kanske saknar du tillräckliga resurser? Kanske saknar du den kompetens som behövs?

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer