Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1 (2) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 12OLL2758 Yttrande över medborgarförslag angående Inrättande av patientråd vid länets vårdcentraler Leif Delin och Pia Delin Stadig har lämnat ett medborgarförslag angående inrättande av patientråd vid länets vårdcentraler. Förslaget innebär att det vid länets vårdcentraler inrättas patientråd som består av vårdcentralschef, en personal, samt 3-5 av vårdcentralens patienter. Vårdcentralens chef ansvarar för att rådet bildas och rekryteringen av patienter till rådet kan förslagsvis ske genom anslag i vårdcentralens lokaler. I råden bör det informeras om bland annat bemanning. Patienterna kan bidra med synpunkter på vårdcentralens tillgänglighet och bemötande och så vidare. Bakgrunden till att Leif och Pia lämnar detta förslag är landstingets resultat i den nationella patientenkäten för primärvården Ytterligare ett skäl till förslaget är landstingets Handikappolitiska program som pekar på att brukarorganisationernas delaktighet och inflytande ska säkerställas genom organiserad samverkan inom landstingets verksamheter. Medborgarförslaget har överlämnats för yttrande till nämnden för primärvård och folktandvård: Nämnden yttrar sig i ärendet i egenskap av företrädare för landstinget som ägare av den landstingsdrivna primärvården. Det finns ett övergripande politiskt mål om att landets bästa vårdcentraler ska finnas i Örebro län. För att nå det målet krävs ett ständigt utvecklingsarbete. Det är viktigt att utveckla arbetssätt och att ta tillvara på den kompetens som finns inom vårdcentralerna. För att säkerställa att patienterna får en god och patientsäker vård behöver vården vara patientfokuserad, effektiv, kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Det är därför viktigt för vårdcentralerna och dess patienter att vården följs upp regelbundet och systematiskt och att brister i till exempel tillgänglighet, bemötande och kvalitet åtgärdas. Patienternas synpunkter, erfarenheter och idéer behöver fortlöpande tas tillvara och användas i vårdcentralernas förbättringsarbete. För patienternas upplevelse av trygghet och förtroende är det också viktigt att de upplever att vården lyssnar på dem och tar tillvara på de synpunkter och upplevelser de förmedlar. Mot bakgrund av ovanstående så håller primärvårdsledningen med förslagsställarna om att patienterna har kunskaper och erfarenheter som är viktiga att ta tillvara på för att förbättra vården på vårdcentralerna. Primärvårdsledningen har under hösten 2012 bildat en enhet som aktivt ska arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Inom enheten finns ett patientsäkerhetsteam som hanterar komplexa patientärenden, anmälningsärenden och ärenden som kommer in via patientnämnden.

11 2 (2) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 12OLL2758 Att få en ökad patientmedverkan är ett prioriterat mål för primärvården och är ett av de förbättringsområden som primärvården identifierat i den senaste patientenkäten. Under 2013 ska primärvården utveckla lämpliga arbetsformer för detta arbete Medborgarförslaget kommer att tas i beaktande när primärvården utvecklar arbetsformer för patientmedverkan. Nämnden för primärvård och folktandvård kommer också att följa primärvårdens fortsatta utvecklingsarbete inom patient/brukarmedverkan under Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar a t t medborgarförslaget ska anses besvarat. Örebro den 7 februari 2013 För nämnden för primärvård och folktandvård Ingrid Fries Hansson Ordförande Pia Öijen Hälso- och sjukvårdsdirektör

12 Landstinget i Örebro 1än Landstingsstyrelsen BQx Örebro IVledbor~arförsla~ Vid länets vårdcentraler inrättas PATIENTRÅ. ~Zådet bör bestå av vårdcentralchef och ytterligare en ur personalen samt av 3-5 av vårdcentralens patienter. Vårdcentralens chef får ansvar för att rådet bildas. Rekryteringen av patienter tz11 rådet kan exempelvis ske genom anslag i vårdcentralens lokaler. I rådet bär blad annat informeras om bemanning mm. Patienterna bör bidra med synpunkter på vårdcentralens tillgänglighet ach bemötande mm. Rådet bör sammanträda 4 ggr per år. Skälet till detta förslag är resultatet av Nationell Patientenl~ät -- Primärvård 20 ~ 1, där Örebro 1äs landsting intar en föga hedrande 21 pla~~. Ytterligare ett sl~äl till inrättandet av ett Patientråd i primärvården kan vara landstingets handikappolitiska program som pekar på brukarorganisationernas delaktigl~et och inflytande som ska s" erställas genom organiserad samverkan inom landstingets verksamheter. Rådsverksamheten bör fortlöpande utvärderas av landstinget. För deltagare i rådets verksam~iet bör utgå gällande brukarrådsersättningar. Rådets möten bör dol~umenteras genom protokoll. Med vänlig hälsnir~~_._.~:. y, --:.,.. a. F4 ~ ~i ~d..., ~ \. i p `~ ~ ' ~~ ~ t ~ c..~ r ~. -n... iy ~ ~y y#~, & ky,~ V y. ~... Leff I~e~n och Pea Delen Stadig Jätteåkersvägen 12B LINDESBERG a,:~ ~e g3 g

13 Bilaga 20: Verksamhetsplan med budget

14 Version nr Diarie nr År/löp nr OLL Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan Primärvården Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum RosMarie Lundqvist, chef Ledningsstöd & kommunikation Karl G Bartoll, primärvårdsdirektör Innehållsförteckning Innehållsförteckning Nuvarande situation Verksamheten Vision, strategiskt mål och framgångsfaktorer Vision Strategiskt mål och kritiska framgångsfaktorer Mål, mått och uppföljning Primärvårdens prioriterade mål Patient/kund Medarbetare Ekonomi Process/produktion Organisation, utveckling och förnyelse Barnhälsovården inom Primärvården Mödrahälsovården inom Primärvården Ungdomsmottagningen inom Primärvården... 5 Bilagor... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård Primärvårdens mål... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård , landstingsmål... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; målrelaterad ersättning... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; övrig uppföljning... 5 Verksamhetsplan för Barnhälsovård... 5 Verksamhetsplan för Mödrahälsovård... 5 Verksamhetsplan för Ungdomsmottagning... 5

15 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 2 av 12 VERKSAMHETSPLAN PRIMÄRVÅRD 1 Nuvarande situation Primärvårdens verksamhetsplan utgår från direktiv och uppdrag i Örebro läns landstings Verksamhetsplan med budget 2013 och Hälsoval i Örebro län Krav och kvalitetsbok. Verksamhetsplanen tydliggör Primärvårdens inriktning, prioriteringar och mål för verksamheten Respektive verksamhetschef har ansvar för att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten utifrån de gemensamma målen samt att kommunicera detta till medarbetare. 1.1 Verksamheten 2013 Det är de små stegen som gör skillnad. Att arbeta utifrån ett tydligt patientperspektiv är avgörande för att vi ska få medborgarnas förtroende. Omvärlden förändras och därmed medborgarnas förväntningar och krav. Primärvården måste i sitt förändringsarbete snabbare och tydligare svara upp mot ökade krav på kvalitet i vården, att vården ska vara säker och att vi har effektiva flöden där onödig väntetid inte finns. Det resultat vi presterar är beroende av vilka resurser vi har men, hur vi väljer att organisera oss och vårt arbetssätt. Att utveckla vårt arbetssätt är en ledarskapsfråga, därför är det avgörande att vi har dugliga chefer som kontinuerligt arbetar med förändringsarbete. Att kunna möta den ökande efterfrågan på vård på ett professionellt sätt, inom den givna ekonomiska ramen, är den största utmaningen för primärvården under kommande år. Rekryterings- och utbildningsfrågor kommer alltid att vara viktiga, inte bara på läkarsidan utan även vad gäller specialistutbildade sjuksköterskor. Kuratorer och psykologer med specialistkompetens är andra viktiga personalkategorier som kommer att ta en större plats inom primärvården. För att arbeta effektivt och patientsäkert krävs att vi har effektiva och säkra informationssystem. Att utveckla System Cross med integrerade funktioner för remiss och svar, läkemedelsförskrivning mm är en ytterst vital faktor. E-hälsa kommer att bli allt mer attraktivt och kommer att förenkla kommunikation mellan medborgare och hälso- och sjukvården. Att öka samverkan och samarbete inom hela sjukvårdssystemet är viktigt för att öka patientsäkerheten och förbättra flödet i systemet. Detta öppnar upp för att klara den ökande efterfrågan av vård från medborgarna. Örebro växer kontinuerligt, andra områden minskar sin befolkning. Att hinna med och bygga ut primärvård i de områden som ökar sitt invånarantal kräver långsiktighet. Primärvårdens lokaler behöver förändras i förhållande till de förändrade krav som ställs på vården och kraven på att tidigt medverka i utbildningen av läkare och sköterskor. Ändamålsenliga lokaler är en arbetsmiljöfråga.

16 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 3 av 12 2 Vision, strategiskt mål och framgångsfaktorer 2.1 Vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling Detta innebär för Primärvården: En Primärvård i takt med tiden för varje individ. 2.2 Strategiskt mål och kritiska framgångsfaktorer Primärvårdens strategiska mål är: Sveriges bästa Primärvård Det uppnår vi genom: Engagemang Gott bemötande Flexibilitet Hög kompetens 3 Mål, mått och uppföljning 2012 Nedanstående mål utgår från Hälsoval i Örebro län Krav och kvalitetsbok, Verksamhetsplan med budget 2013 samt mål som Primärvården prioriterar att arbeta med för att uppnå det strategiska målet Sveriges bästa Primärvård Nedan anges de mål, aktiviteter och mått som Primärvården prioriterat. Samtliga mål anges i matriser nedan. Uppföljning sker via verksamhetsdialoger med samtliga verksamheter och rapporteras i delårsrapporter och årlig verksamhetsberättelse. 3.1 Primärvårdens prioriterade mål Patient/kund Mål: Patientnöjdheten i nationella patientenkäten ska vara förbättrat jämfört med mätningen Aktivitet: Förbättringsarbete utifrån 2011 års resultat per vårdcentral. Etablera samverkan med patienter och brukarföreningar. Mått: Sammantagna PUK-värdet ska öka med 4% vardera i kommande mätningar (tillgänglighet, delaktighet, upplevd nytta, bemötande, information, förtroende, kan rekommendera samt helhetsintryck). Mål: Utbudet av sjukdomsförebyggande aktiviteter på våra vårdcentraler ska öka. Aktivitet: Modeller för livsstilsmottagningar ska vidareutvecklas. Mått: Antalet aktiviteter som erbjuds patienter ska öka jämfört med föregående år. Mål: Ökad tillgängligheten till samtliga funktioner inom Primärvården. Aktivitet: Införa/utveckla alternativ mottagningsmodeller. Mått: Uppfylla vårdgarantin. Antal besök ska öka 2013 jämfört med 2012.

17 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 4 av Medarbetare Mål: Alla medarbetare ska arbeta utifrån vår gemensamma värdegrund. Aktivitet: Deltagit i värdegrundsarbetet. Mått: Alla ska ha deltagit aktivt i arbetet med gemensam värdegrund under Mål: Antalet anställda läkare ska öka. Aktivitet: Kompetensförsörjning i nutid handlingsplan. Mått: Antal rekryterade/antal avgångar ska var 1, Ekonomi Mål: Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Aktivitet: Kontinuerlig uppföljning och verksamhetsdialoger. Mått: Kostnad för hyrläkare, max 25 mnkr för Förvaltningens lönekostnadsutveckling (helår) 3 %. Målrelaterad ersättning för diagnos & telefontillgänglighet ska uppgå till 85 %. Mål: Standardiserade arbetssätt för patientavgifter är infört Aktivitet: Projekt Rätt avgifter. Mått: Antal hembesök registrerade i kassan ska motsvarar antal registreringar i journalen. Hemsida för patientavgiftsfrågor klar april Alla nyanställda som arbetar i kassa/reception ska få introduktion om standardiserade arbetssätt för patientavgifter Process/produktion Mål: Vi ska öka vår patientrelaterade tid. Aktivitet: Skapa en modell för produktionsplanering inklusive nyckeltal. Alla verksamheter ska ha en resultattavla baserad på nyckeltal. Mått: Modell och resultattavla ska finnas och användas på varje Vårdcentral/enhet. Mål: Primärvården ska ha ett ledningssystem. Aktivitet: Standardiserade arbetssätt. Förtydliga interna kommunikationskanaler. Utveckling och implementering av dokumenthanteringssystem. Miljöcertifiering. Mått: Dokumenthanteringssystem infört Ny intranätsstruktur infört Miljöcertifiering Organisation, utveckling och förnyelse Mål: Samtliga vårdcentraler ska samverka i Familjecentraler. Aktivitet: Gemensam utveckling av Familjecentraler enligt principöverenskommelse med kommunerna. Mått: 1 ny komplett Familjecentral etablerad/år.

18 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 5 av 12 4 Barnhälsovården inom Primärvården Barnhälsovårdsverksamheten (BHV) inom Örebro läns landsting (ÖLL) är organiserad med en Barnhälsovårdsenhet under Primärvården med särskilt uppdrag från Hälsovalsenheten. BHV leds av en verksamhetschef och innefattar även kliniskt verksamma mödra- och barnhälsovårdspsykologer. Den operativa verksamheten på barnavårdscentralerna leds av verksamhetschef på respektive vårdcentral. De mål som är angivna i Primärvårdens verksamhetsplan 2013 är kopplade till kraven i Krav och kvalitetsbok, Hälsoval Örebro län. Bilaga 1 - Kravspecifikation Barnhälsovård. En detaljerad beskrivning av Barnhälsovårdsenhetens planering för 2013 finns i bilaga 5. 5 Mödrahälsovården inom Primärvården Mödrahälsovården (MHV) inom ÖLL är organiserad under Primärvård med särskilt uppdrag från Hälsovalsenheten. Enheten ansvarar för medicinska riktlinjer och kvalitetsuppföljningar för mödrahälsovården inom landstinget. Den operativa verksamheten leds av verksamhetscheferna på respektive vårdcentral. Mödrahälsovårdens mål/krav finns beskrivna i Krav och kvalitetsbok, Hälsoval Örebro län. Bilaga 2 - Kravspecifikation Mödrahälsovård. Verksamheternas mål och resultat följs upp kontinuerligt och redovisas till Hälsovalsenheten i separat statistikrapport årligen. Detaljerad beskrivning av MHV-enhetens arbete för 2013, se bilaga 6. 6 Ungdomsmottagningen inom Primärvården Ungdomsmottagningsverksamheten inom ÖLL är organiserad som en enhet under Primärvården och verkar på särskilt uppdrag från Örebro läns landsting. De mål som styr verksamheten anges i landstingets verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika mål anges i Ungdomsmottagningens verksamhetsplan, se bilaga 7. Bilagor Nedan finns följande bilagor: 1. Matris Verksamhetsplan Primärvård Primärvårdens mål 2. Matris Verksamhetsplan Primärvård , landstingsmål 3. Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; målrelaterad ersättning 4. Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; övrig uppföljning 5. Verksamhetsplan för Barnhälsovård 6. Verksamhetsplan för Mödrahälsovård 7. Verksamhetsplan för Ungdomsmottagning

19 Version nr Diarie nr År/löp nr OLL Sidan 6 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan Primärvården Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum RosMarie Lundqvist, chef Ledningsstöd & kommunikation Karl G Bartoll, primärvårdsdirektör

20 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 7 av 12

21 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 8 av 12

22 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 9 av 12

23 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 10 av 12 Verksamhetsplan Primärvård Krav och kvalitetsbok; målrelaterad ersättning

24 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 11 av 12 Verksamhetsplan Primärvård Krav och kvalitetsbok; övrig uppföljning

25 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 12 av 12 Verksamhetsplan Primärvård Krav och kvalitetsbok; övriga uppföljning, MHV och BHV Verksamhetsplan för Barnhälsovård, Mödrahälsovård och Ungdomsmottagning

26 Barnhälsovårdsenheten Verksamhetsplan 2013

27 HANDBOK BHV Kapitel Lindh/Ekholm Ersätter BARNHÄLSOVÅRDSENHETEN Den centrala barnhälsovårdsenheten (BHV-enheten) finns som stöd för alla barnavårdscentraler (BVC) i Örebro län. BHV-enhetens arbete skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Dess övergripande mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. BHV-enheten formulerar riktlinjer utifrån nationella direktiv och målsättningar, bedriver fortbildning och handleder personal vid BVC. Enheten ger service, sammanställer statistik över barnavårdscentralernas verksamhet samt utvecklar det förebyggande arbetet för barn tills de börjar i förskoleklass (0 till 5/6 år). Barnhälsovårdsöverläkaren har ett myndighetsuppdrag. BVC skall följa de riktlinjer och rekommendationer som den centrala barnhälsovårdsenheten tar fram, delta i utbildningar samt följa krav på verksamhetsrapportering. Särskilda kvalitetskriterier för uppföljning finns framtagna för BVC:s verksamhetsutveckling. Vid brister skall kontakt tas med centrala BHV-enheten. Forskning och utvecklingsarbete som rör barnhälsovårdens verksamhetsområde, och som godkänts av BHV-enheten, skall bedrivas på barnavårdscentralen på vårdcentralen. Enhetschefen för psykologerna organiserar mödra- och barnhälsovårdspsykologernas arbete i länet. Målsättningar och anvisningar för BVC och för mödra- och barnhälsovårdspsykologerna finns i Kravspecifikation för barnhälsovården (se Kravspecifikation Barnhälsovård). Barnhälsovårdsenheten skall verka för god hälsa och vård på lika villkor inom barnhälsovården i länet handlings- och basprogram för barnhälsovården i länet. fungerande och sammanhållna vårdkedjor mellan BHV och andra vårdgivare och myndigheter fortbildning inom verksamhetsområdet kvalitets- och utvecklingsarbete av barnhälsovården i länet och nationellt Barnhälsovårdsenheten är remiss- och kontaktinstans för frågor som rör barns (0-5/6 år) hälsa lokalt, regionalt och nationellt. Inriktning och aktiviteter förankras i ledningen för Örebro läns landsting och hos verksamhetschefer på länets vårdcentraler, barn- och ungdomskliniker samt andra vårdgivare och myndigheter. 1(3)

28 HANDBOK BHV Kapitel Lindh/Ekholm Ersätter SÄRSKILDA AKTIVITETER UNDER 2013 (ej rangordnat) Ansvarig Utveckling av föräldrastöd och särskilt stöd i grupp. ML, LE Bevakning av BHV-verksamheten och uppföljning av kvalitetskriterier i Hälsovalet hos landstinget och privata vårdgivare. LE, ML Utreder/utveckling av BHV-datajournal. LE Redaktionsrådet för Rikshandboken (RHB). LE Regionalisering av RHB. AO (LE, ML) Länsövergripande samverkansgrupp med framtagande av handlingsplan för barnhälsoteam. ML, LE, LDR Delta i projektet Primrose primärprevention mot fetma. ML, (LE) Utbildning och kompetenshöjning i amningsfrågor. ML Arbete i arbetsgrupp för framtidens nationella basprogram i barnhälsovårdsfrågor (Evelina, Socialstyrelsen). Metodutveckling inom mödra- och barnhälsovårdspsykologernas arbete. EPDS arbete med att erbjuda ej svensktalande mammor, med fokus på deras mående och hälsa. Arbete i arbetsgrupp för nytt nationellt kvalitetsregister för barnhälsovård (BHVQ). Implementering av nya vaccinationslagen med registrering av vacciner. LE Psykologgruppen Psykologgruppen, ML LE LE Tillsättning av ny psykologtjänst. LDR, LE Revidering av hälsobeskedet. LE, ML, AO 2(3)

29 HANDBOK BHV Kapitel Lindh/Ekholm Ersätter PERSONAL BHV-enheten Barnhälsovårdsöverläkare/ verksamhetschef Vårdutvecklare Socionom Psykolog Enhetschef psykologenheten Assistent Överläkare 100 % Leif Ekholm (varav 25 % på Barn- och ungdomsklin. USÖ) 100 % Maria Lindh 50 % ( : vakant) 50 % Lena Dahlgren Rutfjäll (varav 20 % för samordning med Örebro kommun enligt samverkansavtal). 100 % Annica Olofsson 100 % Bo Werner (varav 20 % på Ungdomsmottagningen) Psykologer klinisk tjänstgöring 50 % Lena Dahlgren Rutfjäll Norra länsdelen 100 % Anna Ekberg (tjänstgör 75 %) Norra länsdelen 100 % Jenny Eklind (25 % föräldraledig) Västra länsdelen 100 % Charlotte Alm Södra länsdelen 100 % Karin Olsson-Seffer (delvis tjänstledig under året) Västra länsdelen 100 % Sofia Norén (delvis föräldraledig <50 %) Södra länsdelen 200 % Samverkansavtal med Örebro kommun Forskning (AE ) Sjuksköterska Laila Fjällryd (timanställd) Sjuksköterska Kristina Ottosson (10 %) Biomedicinsk analytiker Göran Tinglöf (timanställd) ORGANISATION BHV-enheten tillhör organisatoriskt Hälsovalskansliet. Enligt avtal administreras enheten av landstingets primärvård. BHV-enheten har egen budget (AE ). Psykologernas tjänstgöring omfattar barnhälsovård (BHV, ca 70 %) och mödrahälsovård (MHV, ca 30 %). Enheten har egen AE (58 987). Leif Ekholm Barnhälsovårdsöverläkare 3(3)

30 Version nr Diarie nr År/löp nr Sidan 1 av 7 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan MHV, Primärvårdsförvaltningen Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum Yvonne Skogsdal, samordnande barnmorska Helena Fadl, Mödrahälsovårdsöverläkare Helena Fadl, Mödrahälsovårdsöverläkare 2013 Verksamhetsplan Mödrahälsovårdsenheten 2013

31 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 2 av 7 1. NUVARANDE SITUATION FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VISION OCH VÄRDEGRUND... 3 Landstingets vision... 3 Landstingets värdegrund SYFTE MÅL OCH AKTIVITETER... 3 Kvalitetsarbete... 3 Utbildningar... 3 Vårdutveckling... 4 Forskning ÖVRIGA AKTIVITETER... 4 Pågående utvecklingsområden... 4 Nya utvecklingsområden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6. KOMPETENS... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7. SAMVERKAN ORGANISATION EKONOMISKA KONSEKVENSER UPPFÖLJNING... 7

32 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 3 av 7 1. NUVARANDE SITUATION FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2013 MHV-enheten tillhör Hälsovalsenheten men ligger driftmässigt under den landstingsdrivna primärvården via avtal som går ut , preliminärt ligger MHVenheten kvar under den landstingsdrivna primärvården fram till sommaren Grunduppgiften för MHV-enheten är att ge stöd till samtliga vårdcentraler, barnmorskemottagningar och deras ledning genom att upprätthålla en löpande verksamhetsdialog, ge stöd till barnmorskemottagningarnas kvalitetsarbete och ge fortutbildning. I enhetens uppgifter ingår även att upprätta riktlinjer och att följa upp verksamheten samt samverka med de tre kvinnoklinikerna. 2. VISION OCH VÄRDEGRUND Landstingets vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling Landstingets värdegrund Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. 3. SYFTE Bistå verksamheterna för att nå en god och reproduktiv och sexuell hälsa för i huvudsak kvinnorna i länet. 4. MÅL OCH AKTIVITETER Kvalitetsarbete Ta fram, bearbeta samt analysera statistik gällande mödrahälsovården. Verksamhetsträffar för statistikanalys. Uppföljning av kravspecifikationen, presenteras kvartalsvis på hemsidan. Aktivt revidera riktlinjer. Ha en aktiv hemsida. Ge ut nyhetsblad minst en gång i månaden. Utbildningar Utbildning i att samtala om fosterdiagnostik, s.k. Frejasamtal. MHV-träffar två tillfällen under våren och två under hösten. Yrkeshandledning för barnmorskor med samordnande barnmorska (samba) vid fyra tillfällen. Medicinsk handledning för barnmorskor med mödrahälsovårdsöverläkare vid två tillfällen.

33 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 4 av 7 Psykosocial handledning för barnmorskor med kurator vid två tillfällen. MVC-läkarutbildning minst två halvdagar Utbildning i att fråga om våld Preventivmedelsdag utifrån utrymme och behov. Vårdutveckling Fortsatt arbetsstruktur för samarbete mellan barnmorskor och MBHV-psykologer (Mödra- Barnhälsovårdspsykologer). Fortsätta utveckla föräldrastöd/föräldragrupper tillsammans med Barnhälsovården (BHV). Ta frm/ändra på riktlinjer efter evidens samt att implementera dem. Fortsätta arbeta för att få bra hemgångsrutiner Förstärka/förbättra kompetensutvecklingen för MVC läkare Forskning Stödja forskningsprojekt i länet som främjar olika verksamhetsgrenar inom mödrahälsovården. 5. ÖVRIGA AKTIVITETER Pågående utvecklingsområden Fortsatt satsning av arbete enligt riskbruksprojektet med tobak och alkohol. Information om fosterdiagnostik, via det s.k. Frejasamtalet infördes i slutet av Konceptet har i många delar uppfattats som mycket bra. Under 2010 förändrades konceptet genom att Frejasamtal kunde erbjudas på samtliga vårdcentraler, men fortfarande ett separat samtal enligt två-stegsmodellen. Utvärdering av modellen pågår via två studier, vilka vi följer. Utbildning av nya Frejabarnmorskor kommer vi att hålla under Hemgångsrutiner för nyblivna föräldrar har under de senaste åren haltat kraftigt p.g.a. förändrade rutiner men också p.g.a. av den ökande andel kvinnor som går hem tidigt efter förlossningen. Hemgångsrutinerna är nu delvis anpassade efter nuvarande förutsättningar. Vi fortsätter att delta i den arbetsgrupp som sett över riktlinjerna, för att fortsätta med detta arbete. Under 2011 lanserades ett nytt föräldragruppsmaterial. Programmet är tänkt som en helhet tillsammans med BVC och skall förbättra kvalitén på föräldrastödet och vara ett bra verktyg för personalen. Fortsatta revideringar av materialet kommer att genomföras under Eftervårdsbesök förekommer i lägre utsträckning än i resten av landet. Inför 2013 finns ett mål på att detta ska ökas, samt att innehållet i eftervårdsbesöket ska förändras.

34 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 5 av 7 6. SAMVERKAN MHV-enheten deltar i olika arbetsgrupper. Samverkansgrupp Deltagare från MHV Övriga deltagare STD-gruppen Mhöl och/eller samba Samhällsmedicin Centrala ungdomsmottagningarna STD-mottagningen Smittskyddsenheten Styrgrupp GCK Mhöl och samba Primärvården Kvinnoklinken USÖ Kvinnokliniken Kga Kvinnokliniken Lbg Patologen USÖ Våningsplansmöten (BUMS-gruppen) T-SUF (Samverkan- Utveckling- Föräldraskap) Samverkansgrupp kvinnosjukvård Enhetsmöte MBHVpsykolog Obstetrix förvaltningsgrupp Mhöl, samba, assistent och kurator Kurator Mhöl Mhöl, samba, assistent och kurator Samba BHV SHV (Skolhälsovården) Ungdomsmottagningen Vuxenhabiliteringen BHV Socialtjänsten, Örebro kommun LSS, Örebro kommun Rosenberg akut- och utredningshem Kvinnokliniken USÖ Kvinnokliniken Kga Kvinnokliniken Lindesberg PV- distriktsläkare BHV-enheten Barnmorska primärvård Kvinnokliniken USÖ Kvinnoklinken Kga LOVS, vårdprocessstöd Länsamningsgruppen Samba Barnmorskor primärvård BHV BVC-sköterskor primärvård Kvinnokliniken USÖ Kvinnokliniken Kga Barn- och ungdomskliniken USÖ

35 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 6 av 7 Nationell och regionalt samarbete: STUW-möte Hela enheten (inkl samordnande MBHVpsykolog) Regionalt möte tillsammans med Dalarna, Värmland Gästrikland/Hälsingland, och Västmanland Riksmösam Samba och Mhöl Nationellt möte med Sveriges Mhöl och sambor. Regiongrupp cervixcancer MHÖL Regionmöte 1x/termin prevention Graviditetsregistret Mhöl, Samba Styrgruppsmöten 2-3/termin samt i nationella samverkansgrupper Socialstyrelsen Mhöl Vetenskapligt råd för MHV Nationella Medicinska indikationer: Graviditetsdiabetes arbetsgrupp Utöver dessa grupper kan ytterligare grupperingar förekomma under året. Utöver samverkan ger arbetet i dessa grupperingar, möjlighet till utvecklingsarbete i den dagliga verksamheten beroende på vad som är aktuellt. Tex kommer under året sambans insats inom Graviditetsregsiret länet till godo i form att kvalitetesutveckling och Mhölens insats för Socialstyrelsen kommer ge oss god hjälp med implementering av Medicinska riktlinjer. 7. ORGANISATION MHV-enheten tillhör Hälsovalsenheten men via avtal driftsmässigt är enheten organiserad under den landstingsdrivna primärvården. Detta avtal sträcker sig till , preliminärt fortgår denna organisationsmodell fram till sommaren EKONOMI Enheten har budget för personal och utbildning, samt för kostnader för samordning, utbildning och nationella möten som hör till Obstetrix. Ekonomi i balans för 2013.

36 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 7 av UPPFÖLJNING Uppföljningar av verksamheten och utfallet i de olika aktiviteterna kommer att följas regelbundet. Kravspecifikationen kommer att följas upp regelbundet och presenteras på MHV-enhetens hemsida. En årlig statistikrapport kommer att presenteras för Mödrahälsovården verksamhet samt även för cervixcancer preventionsarbetet via Styrgruppen i Länet som både MHöl och Samba deltar i.

37 Ungdomsmottagningen Örebro län l Verksamhetsplan Ungdomsmottagningen 2013

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ungdomsmottagningen Örebro län Efter flera år av uppbyggnadsarbete är strukturer nu på plats. Flera av våra lokaler är anpassade utifrån vårt uppdrag och vi fortsätter att inrikta arbetet till innehåll och kvalité. Med fokus på målgruppen och nyttan med det som görs möter vi de ungdomar som ger oss förtroendet. Vision: En ungdomsmottagning i takt med tiden för varje individ Mission: Stärka ungdomars ställning Bidra till att förbättra folkhälsan Öka tillgängligheten inom vården Värdegrund: Empowerment, tillgänglighet, delaktighet, lika villkor, prestigelöshet Ungdomsmottagningens övergripande mål är: Att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling och sexuella utveckling samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Fokusområden 2013 Psykisk hälsa - Pm för fler delar i det psykosociala arbetet ex: telefonrådgivning. - Gruppbehandling Sexologi - Vestibulit - Internutbildning i andrologi - Långsiktigt mål är att fler medarbetare kompetensutvecklas i sexologi. Killar -Vi behöver bli en ännu tydligare arena för killar. Statistik -Vi fortsätter arbetet vi påbörjat. Folkhälsoarbete - FaR - Tobak - Alkohol/droger 2 (2)

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län Regionkansliet, Region Örebro län Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län Kravspecifikation Mödrahälsovård Beslutad i LS 2014-12-09 1 (8) Innehållsförteckning Definition... 3 Övergripande mål...

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL. Ht 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA DEL Ht 2014-2015 Elevhälsan I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsan som då avser skolsköterskornas och skolläkarnas verksamhet. Mål Målsättningen för

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON

INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON INFORMATION - PENSIONÄRSRÅD 2013-10-17 VÅRDUTVECKLARE: MARIANNE NILSSON HÄLSOCENTRALER I JÄMTLAND 28 enheter distriktsläkare distriktssjuksköterskor sjuksköterskor med annan vidarutb. barnmorskor undersköterskor

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Enhet Version 2004-07-07

UPPDRAGSBESKRIVNING. Enhet Version 2004-07-07 Sidan 1(8) Gråmarkerat justeras i varje gemensam uppdragsbeskrivning. Lokala justeringar endast i 11. Omarkerad text skall behållas om inte särskilda skäl finns att ändra. BESKRIVNING AV VÅRD VID BARNMORSKEMOTTAGNING

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Budget 2014 Folktandvården

Budget 2014 Folktandvården Budget 2014 Folktandvården Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Bedriva en hälsoinriktad och kostnadseffektiv tandvård. Perspektiv med strategiska mål Medborgare och kund Process

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan Gränsöverskridande samverkan Margaretha Månsson, Leg.psykolog, spec.ped.psyk Sektionschef Mödra- Barn- Ungdomshälsovård Helsingborgs Lasarett Plats i geografin MB(U)HV 8 kommuner i Nordvästra Skåne (NvS)

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...

Datum. Bilaga Uppföljning. 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport... Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall rapporteras...3

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer