Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1 (2) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 12OLL2758 Yttrande över medborgarförslag angående Inrättande av patientråd vid länets vårdcentraler Leif Delin och Pia Delin Stadig har lämnat ett medborgarförslag angående inrättande av patientråd vid länets vårdcentraler. Förslaget innebär att det vid länets vårdcentraler inrättas patientråd som består av vårdcentralschef, en personal, samt 3-5 av vårdcentralens patienter. Vårdcentralens chef ansvarar för att rådet bildas och rekryteringen av patienter till rådet kan förslagsvis ske genom anslag i vårdcentralens lokaler. I råden bör det informeras om bland annat bemanning. Patienterna kan bidra med synpunkter på vårdcentralens tillgänglighet och bemötande och så vidare. Bakgrunden till att Leif och Pia lämnar detta förslag är landstingets resultat i den nationella patientenkäten för primärvården Ytterligare ett skäl till förslaget är landstingets Handikappolitiska program som pekar på att brukarorganisationernas delaktighet och inflytande ska säkerställas genom organiserad samverkan inom landstingets verksamheter. Medborgarförslaget har överlämnats för yttrande till nämnden för primärvård och folktandvård: Nämnden yttrar sig i ärendet i egenskap av företrädare för landstinget som ägare av den landstingsdrivna primärvården. Det finns ett övergripande politiskt mål om att landets bästa vårdcentraler ska finnas i Örebro län. För att nå det målet krävs ett ständigt utvecklingsarbete. Det är viktigt att utveckla arbetssätt och att ta tillvara på den kompetens som finns inom vårdcentralerna. För att säkerställa att patienterna får en god och patientsäker vård behöver vården vara patientfokuserad, effektiv, kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Det är därför viktigt för vårdcentralerna och dess patienter att vården följs upp regelbundet och systematiskt och att brister i till exempel tillgänglighet, bemötande och kvalitet åtgärdas. Patienternas synpunkter, erfarenheter och idéer behöver fortlöpande tas tillvara och användas i vårdcentralernas förbättringsarbete. För patienternas upplevelse av trygghet och förtroende är det också viktigt att de upplever att vården lyssnar på dem och tar tillvara på de synpunkter och upplevelser de förmedlar. Mot bakgrund av ovanstående så håller primärvårdsledningen med förslagsställarna om att patienterna har kunskaper och erfarenheter som är viktiga att ta tillvara på för att förbättra vården på vårdcentralerna. Primärvårdsledningen har under hösten 2012 bildat en enhet som aktivt ska arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Inom enheten finns ett patientsäkerhetsteam som hanterar komplexa patientärenden, anmälningsärenden och ärenden som kommer in via patientnämnden.

11 2 (2) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 12OLL2758 Att få en ökad patientmedverkan är ett prioriterat mål för primärvården och är ett av de förbättringsområden som primärvården identifierat i den senaste patientenkäten. Under 2013 ska primärvården utveckla lämpliga arbetsformer för detta arbete Medborgarförslaget kommer att tas i beaktande när primärvården utvecklar arbetsformer för patientmedverkan. Nämnden för primärvård och folktandvård kommer också att följa primärvårdens fortsatta utvecklingsarbete inom patient/brukarmedverkan under Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar a t t medborgarförslaget ska anses besvarat. Örebro den 7 februari 2013 För nämnden för primärvård och folktandvård Ingrid Fries Hansson Ordförande Pia Öijen Hälso- och sjukvårdsdirektör

12 Landstinget i Örebro 1än Landstingsstyrelsen BQx Örebro IVledbor~arförsla~ Vid länets vårdcentraler inrättas PATIENTRÅ. ~Zådet bör bestå av vårdcentralchef och ytterligare en ur personalen samt av 3-5 av vårdcentralens patienter. Vårdcentralens chef får ansvar för att rådet bildas. Rekryteringen av patienter tz11 rådet kan exempelvis ske genom anslag i vårdcentralens lokaler. I rådet bär blad annat informeras om bemanning mm. Patienterna bör bidra med synpunkter på vårdcentralens tillgänglighet ach bemötande mm. Rådet bör sammanträda 4 ggr per år. Skälet till detta förslag är resultatet av Nationell Patientenl~ät -- Primärvård 20 ~ 1, där Örebro 1äs landsting intar en föga hedrande 21 pla~~. Ytterligare ett sl~äl till inrättandet av ett Patientråd i primärvården kan vara landstingets handikappolitiska program som pekar på brukarorganisationernas delaktigl~et och inflytande som ska s" erställas genom organiserad samverkan inom landstingets verksamheter. Rådsverksamheten bör fortlöpande utvärderas av landstinget. För deltagare i rådets verksam~iet bör utgå gällande brukarrådsersättningar. Rådets möten bör dol~umenteras genom protokoll. Med vänlig hälsnir~~_._.~:. y, --:.,.. a. F4 ~ ~i ~d..., ~ \. i p `~ ~ ' ~~ ~ t ~ c..~ r ~. -n... iy ~ ~y y#~, & ky,~ V y. ~... Leff I~e~n och Pea Delen Stadig Jätteåkersvägen 12B LINDESBERG a,:~ ~e g3 g

13 Bilaga 20: Verksamhetsplan med budget

14 Version nr Diarie nr År/löp nr OLL Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan Primärvården Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum RosMarie Lundqvist, chef Ledningsstöd & kommunikation Karl G Bartoll, primärvårdsdirektör Innehållsförteckning Innehållsförteckning Nuvarande situation Verksamheten Vision, strategiskt mål och framgångsfaktorer Vision Strategiskt mål och kritiska framgångsfaktorer Mål, mått och uppföljning Primärvårdens prioriterade mål Patient/kund Medarbetare Ekonomi Process/produktion Organisation, utveckling och förnyelse Barnhälsovården inom Primärvården Mödrahälsovården inom Primärvården Ungdomsmottagningen inom Primärvården... 5 Bilagor... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård Primärvårdens mål... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård , landstingsmål... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; målrelaterad ersättning... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; övrig uppföljning... 5 Verksamhetsplan för Barnhälsovård... 5 Verksamhetsplan för Mödrahälsovård... 5 Verksamhetsplan för Ungdomsmottagning... 5

15 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 2 av 12 VERKSAMHETSPLAN PRIMÄRVÅRD 1 Nuvarande situation Primärvårdens verksamhetsplan utgår från direktiv och uppdrag i Örebro läns landstings Verksamhetsplan med budget 2013 och Hälsoval i Örebro län Krav och kvalitetsbok. Verksamhetsplanen tydliggör Primärvårdens inriktning, prioriteringar och mål för verksamheten Respektive verksamhetschef har ansvar för att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten utifrån de gemensamma målen samt att kommunicera detta till medarbetare. 1.1 Verksamheten 2013 Det är de små stegen som gör skillnad. Att arbeta utifrån ett tydligt patientperspektiv är avgörande för att vi ska få medborgarnas förtroende. Omvärlden förändras och därmed medborgarnas förväntningar och krav. Primärvården måste i sitt förändringsarbete snabbare och tydligare svara upp mot ökade krav på kvalitet i vården, att vården ska vara säker och att vi har effektiva flöden där onödig väntetid inte finns. Det resultat vi presterar är beroende av vilka resurser vi har men, hur vi väljer att organisera oss och vårt arbetssätt. Att utveckla vårt arbetssätt är en ledarskapsfråga, därför är det avgörande att vi har dugliga chefer som kontinuerligt arbetar med förändringsarbete. Att kunna möta den ökande efterfrågan på vård på ett professionellt sätt, inom den givna ekonomiska ramen, är den största utmaningen för primärvården under kommande år. Rekryterings- och utbildningsfrågor kommer alltid att vara viktiga, inte bara på läkarsidan utan även vad gäller specialistutbildade sjuksköterskor. Kuratorer och psykologer med specialistkompetens är andra viktiga personalkategorier som kommer att ta en större plats inom primärvården. För att arbeta effektivt och patientsäkert krävs att vi har effektiva och säkra informationssystem. Att utveckla System Cross med integrerade funktioner för remiss och svar, läkemedelsförskrivning mm är en ytterst vital faktor. E-hälsa kommer att bli allt mer attraktivt och kommer att förenkla kommunikation mellan medborgare och hälso- och sjukvården. Att öka samverkan och samarbete inom hela sjukvårdssystemet är viktigt för att öka patientsäkerheten och förbättra flödet i systemet. Detta öppnar upp för att klara den ökande efterfrågan av vård från medborgarna. Örebro växer kontinuerligt, andra områden minskar sin befolkning. Att hinna med och bygga ut primärvård i de områden som ökar sitt invånarantal kräver långsiktighet. Primärvårdens lokaler behöver förändras i förhållande till de förändrade krav som ställs på vården och kraven på att tidigt medverka i utbildningen av läkare och sköterskor. Ändamålsenliga lokaler är en arbetsmiljöfråga.

16 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 3 av 12 2 Vision, strategiskt mål och framgångsfaktorer 2.1 Vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling Detta innebär för Primärvården: En Primärvård i takt med tiden för varje individ. 2.2 Strategiskt mål och kritiska framgångsfaktorer Primärvårdens strategiska mål är: Sveriges bästa Primärvård Det uppnår vi genom: Engagemang Gott bemötande Flexibilitet Hög kompetens 3 Mål, mått och uppföljning 2012 Nedanstående mål utgår från Hälsoval i Örebro län Krav och kvalitetsbok, Verksamhetsplan med budget 2013 samt mål som Primärvården prioriterar att arbeta med för att uppnå det strategiska målet Sveriges bästa Primärvård Nedan anges de mål, aktiviteter och mått som Primärvården prioriterat. Samtliga mål anges i matriser nedan. Uppföljning sker via verksamhetsdialoger med samtliga verksamheter och rapporteras i delårsrapporter och årlig verksamhetsberättelse. 3.1 Primärvårdens prioriterade mål Patient/kund Mål: Patientnöjdheten i nationella patientenkäten ska vara förbättrat jämfört med mätningen Aktivitet: Förbättringsarbete utifrån 2011 års resultat per vårdcentral. Etablera samverkan med patienter och brukarföreningar. Mått: Sammantagna PUK-värdet ska öka med 4% vardera i kommande mätningar (tillgänglighet, delaktighet, upplevd nytta, bemötande, information, förtroende, kan rekommendera samt helhetsintryck). Mål: Utbudet av sjukdomsförebyggande aktiviteter på våra vårdcentraler ska öka. Aktivitet: Modeller för livsstilsmottagningar ska vidareutvecklas. Mått: Antalet aktiviteter som erbjuds patienter ska öka jämfört med föregående år. Mål: Ökad tillgängligheten till samtliga funktioner inom Primärvården. Aktivitet: Införa/utveckla alternativ mottagningsmodeller. Mått: Uppfylla vårdgarantin. Antal besök ska öka 2013 jämfört med 2012.

17 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 4 av Medarbetare Mål: Alla medarbetare ska arbeta utifrån vår gemensamma värdegrund. Aktivitet: Deltagit i värdegrundsarbetet. Mått: Alla ska ha deltagit aktivt i arbetet med gemensam värdegrund under Mål: Antalet anställda läkare ska öka. Aktivitet: Kompetensförsörjning i nutid handlingsplan. Mått: Antal rekryterade/antal avgångar ska var 1, Ekonomi Mål: Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Aktivitet: Kontinuerlig uppföljning och verksamhetsdialoger. Mått: Kostnad för hyrläkare, max 25 mnkr för Förvaltningens lönekostnadsutveckling (helår) 3 %. Målrelaterad ersättning för diagnos & telefontillgänglighet ska uppgå till 85 %. Mål: Standardiserade arbetssätt för patientavgifter är infört Aktivitet: Projekt Rätt avgifter. Mått: Antal hembesök registrerade i kassan ska motsvarar antal registreringar i journalen. Hemsida för patientavgiftsfrågor klar april Alla nyanställda som arbetar i kassa/reception ska få introduktion om standardiserade arbetssätt för patientavgifter Process/produktion Mål: Vi ska öka vår patientrelaterade tid. Aktivitet: Skapa en modell för produktionsplanering inklusive nyckeltal. Alla verksamheter ska ha en resultattavla baserad på nyckeltal. Mått: Modell och resultattavla ska finnas och användas på varje Vårdcentral/enhet. Mål: Primärvården ska ha ett ledningssystem. Aktivitet: Standardiserade arbetssätt. Förtydliga interna kommunikationskanaler. Utveckling och implementering av dokumenthanteringssystem. Miljöcertifiering. Mått: Dokumenthanteringssystem infört Ny intranätsstruktur infört Miljöcertifiering Organisation, utveckling och förnyelse Mål: Samtliga vårdcentraler ska samverka i Familjecentraler. Aktivitet: Gemensam utveckling av Familjecentraler enligt principöverenskommelse med kommunerna. Mått: 1 ny komplett Familjecentral etablerad/år.

18 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 5 av 12 4 Barnhälsovården inom Primärvården Barnhälsovårdsverksamheten (BHV) inom Örebro läns landsting (ÖLL) är organiserad med en Barnhälsovårdsenhet under Primärvården med särskilt uppdrag från Hälsovalsenheten. BHV leds av en verksamhetschef och innefattar även kliniskt verksamma mödra- och barnhälsovårdspsykologer. Den operativa verksamheten på barnavårdscentralerna leds av verksamhetschef på respektive vårdcentral. De mål som är angivna i Primärvårdens verksamhetsplan 2013 är kopplade till kraven i Krav och kvalitetsbok, Hälsoval Örebro län. Bilaga 1 - Kravspecifikation Barnhälsovård. En detaljerad beskrivning av Barnhälsovårdsenhetens planering för 2013 finns i bilaga 5. 5 Mödrahälsovården inom Primärvården Mödrahälsovården (MHV) inom ÖLL är organiserad under Primärvård med särskilt uppdrag från Hälsovalsenheten. Enheten ansvarar för medicinska riktlinjer och kvalitetsuppföljningar för mödrahälsovården inom landstinget. Den operativa verksamheten leds av verksamhetscheferna på respektive vårdcentral. Mödrahälsovårdens mål/krav finns beskrivna i Krav och kvalitetsbok, Hälsoval Örebro län. Bilaga 2 - Kravspecifikation Mödrahälsovård. Verksamheternas mål och resultat följs upp kontinuerligt och redovisas till Hälsovalsenheten i separat statistikrapport årligen. Detaljerad beskrivning av MHV-enhetens arbete för 2013, se bilaga 6. 6 Ungdomsmottagningen inom Primärvården Ungdomsmottagningsverksamheten inom ÖLL är organiserad som en enhet under Primärvården och verkar på särskilt uppdrag från Örebro läns landsting. De mål som styr verksamheten anges i landstingets verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika mål anges i Ungdomsmottagningens verksamhetsplan, se bilaga 7. Bilagor Nedan finns följande bilagor: 1. Matris Verksamhetsplan Primärvård Primärvårdens mål 2. Matris Verksamhetsplan Primärvård , landstingsmål 3. Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; målrelaterad ersättning 4. Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; övrig uppföljning 5. Verksamhetsplan för Barnhälsovård 6. Verksamhetsplan för Mödrahälsovård 7. Verksamhetsplan för Ungdomsmottagning

19 Version nr Diarie nr År/löp nr OLL Sidan 6 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan Primärvården Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum RosMarie Lundqvist, chef Ledningsstöd & kommunikation Karl G Bartoll, primärvårdsdirektör

20 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 7 av 12

21 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 8 av 12

22 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 9 av 12

23 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 10 av 12 Verksamhetsplan Primärvård Krav och kvalitetsbok; målrelaterad ersättning

24 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 11 av 12 Verksamhetsplan Primärvård Krav och kvalitetsbok; övrig uppföljning

25 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 12 av 12 Verksamhetsplan Primärvård Krav och kvalitetsbok; övriga uppföljning, MHV och BHV Verksamhetsplan för Barnhälsovård, Mödrahälsovård och Ungdomsmottagning

26 Barnhälsovårdsenheten Verksamhetsplan 2013

27 HANDBOK BHV Kapitel Lindh/Ekholm Ersätter BARNHÄLSOVÅRDSENHETEN Den centrala barnhälsovårdsenheten (BHV-enheten) finns som stöd för alla barnavårdscentraler (BVC) i Örebro län. BHV-enhetens arbete skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Dess övergripande mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. BHV-enheten formulerar riktlinjer utifrån nationella direktiv och målsättningar, bedriver fortbildning och handleder personal vid BVC. Enheten ger service, sammanställer statistik över barnavårdscentralernas verksamhet samt utvecklar det förebyggande arbetet för barn tills de börjar i förskoleklass (0 till 5/6 år). Barnhälsovårdsöverläkaren har ett myndighetsuppdrag. BVC skall följa de riktlinjer och rekommendationer som den centrala barnhälsovårdsenheten tar fram, delta i utbildningar samt följa krav på verksamhetsrapportering. Särskilda kvalitetskriterier för uppföljning finns framtagna för BVC:s verksamhetsutveckling. Vid brister skall kontakt tas med centrala BHV-enheten. Forskning och utvecklingsarbete som rör barnhälsovårdens verksamhetsområde, och som godkänts av BHV-enheten, skall bedrivas på barnavårdscentralen på vårdcentralen. Enhetschefen för psykologerna organiserar mödra- och barnhälsovårdspsykologernas arbete i länet. Målsättningar och anvisningar för BVC och för mödra- och barnhälsovårdspsykologerna finns i Kravspecifikation för barnhälsovården (se Kravspecifikation Barnhälsovård). Barnhälsovårdsenheten skall verka för god hälsa och vård på lika villkor inom barnhälsovården i länet handlings- och basprogram för barnhälsovården i länet. fungerande och sammanhållna vårdkedjor mellan BHV och andra vårdgivare och myndigheter fortbildning inom verksamhetsområdet kvalitets- och utvecklingsarbete av barnhälsovården i länet och nationellt Barnhälsovårdsenheten är remiss- och kontaktinstans för frågor som rör barns (0-5/6 år) hälsa lokalt, regionalt och nationellt. Inriktning och aktiviteter förankras i ledningen för Örebro läns landsting och hos verksamhetschefer på länets vårdcentraler, barn- och ungdomskliniker samt andra vårdgivare och myndigheter. 1(3)

28 HANDBOK BHV Kapitel Lindh/Ekholm Ersätter SÄRSKILDA AKTIVITETER UNDER 2013 (ej rangordnat) Ansvarig Utveckling av föräldrastöd och särskilt stöd i grupp. ML, LE Bevakning av BHV-verksamheten och uppföljning av kvalitetskriterier i Hälsovalet hos landstinget och privata vårdgivare. LE, ML Utreder/utveckling av BHV-datajournal. LE Redaktionsrådet för Rikshandboken (RHB). LE Regionalisering av RHB. AO (LE, ML) Länsövergripande samverkansgrupp med framtagande av handlingsplan för barnhälsoteam. ML, LE, LDR Delta i projektet Primrose primärprevention mot fetma. ML, (LE) Utbildning och kompetenshöjning i amningsfrågor. ML Arbete i arbetsgrupp för framtidens nationella basprogram i barnhälsovårdsfrågor (Evelina, Socialstyrelsen). Metodutveckling inom mödra- och barnhälsovårdspsykologernas arbete. EPDS arbete med att erbjuda ej svensktalande mammor, med fokus på deras mående och hälsa. Arbete i arbetsgrupp för nytt nationellt kvalitetsregister för barnhälsovård (BHVQ). Implementering av nya vaccinationslagen med registrering av vacciner. LE Psykologgruppen Psykologgruppen, ML LE LE Tillsättning av ny psykologtjänst. LDR, LE Revidering av hälsobeskedet. LE, ML, AO 2(3)

29 HANDBOK BHV Kapitel Lindh/Ekholm Ersätter PERSONAL BHV-enheten Barnhälsovårdsöverläkare/ verksamhetschef Vårdutvecklare Socionom Psykolog Enhetschef psykologenheten Assistent Överläkare 100 % Leif Ekholm (varav 25 % på Barn- och ungdomsklin. USÖ) 100 % Maria Lindh 50 % ( : vakant) 50 % Lena Dahlgren Rutfjäll (varav 20 % för samordning med Örebro kommun enligt samverkansavtal). 100 % Annica Olofsson 100 % Bo Werner (varav 20 % på Ungdomsmottagningen) Psykologer klinisk tjänstgöring 50 % Lena Dahlgren Rutfjäll Norra länsdelen 100 % Anna Ekberg (tjänstgör 75 %) Norra länsdelen 100 % Jenny Eklind (25 % föräldraledig) Västra länsdelen 100 % Charlotte Alm Södra länsdelen 100 % Karin Olsson-Seffer (delvis tjänstledig under året) Västra länsdelen 100 % Sofia Norén (delvis föräldraledig <50 %) Södra länsdelen 200 % Samverkansavtal med Örebro kommun Forskning (AE ) Sjuksköterska Laila Fjällryd (timanställd) Sjuksköterska Kristina Ottosson (10 %) Biomedicinsk analytiker Göran Tinglöf (timanställd) ORGANISATION BHV-enheten tillhör organisatoriskt Hälsovalskansliet. Enligt avtal administreras enheten av landstingets primärvård. BHV-enheten har egen budget (AE ). Psykologernas tjänstgöring omfattar barnhälsovård (BHV, ca 70 %) och mödrahälsovård (MHV, ca 30 %). Enheten har egen AE (58 987). Leif Ekholm Barnhälsovårdsöverläkare 3(3)

30 Version nr Diarie nr År/löp nr Sidan 1 av 7 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan MHV, Primärvårdsförvaltningen Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum Yvonne Skogsdal, samordnande barnmorska Helena Fadl, Mödrahälsovårdsöverläkare Helena Fadl, Mödrahälsovårdsöverläkare 2013 Verksamhetsplan Mödrahälsovårdsenheten 2013

31 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 2 av 7 1. NUVARANDE SITUATION FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VISION OCH VÄRDEGRUND... 3 Landstingets vision... 3 Landstingets värdegrund SYFTE MÅL OCH AKTIVITETER... 3 Kvalitetsarbete... 3 Utbildningar... 3 Vårdutveckling... 4 Forskning ÖVRIGA AKTIVITETER... 4 Pågående utvecklingsområden... 4 Nya utvecklingsområden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6. KOMPETENS... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7. SAMVERKAN ORGANISATION EKONOMISKA KONSEKVENSER UPPFÖLJNING... 7

32 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 3 av 7 1. NUVARANDE SITUATION FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2013 MHV-enheten tillhör Hälsovalsenheten men ligger driftmässigt under den landstingsdrivna primärvården via avtal som går ut , preliminärt ligger MHVenheten kvar under den landstingsdrivna primärvården fram till sommaren Grunduppgiften för MHV-enheten är att ge stöd till samtliga vårdcentraler, barnmorskemottagningar och deras ledning genom att upprätthålla en löpande verksamhetsdialog, ge stöd till barnmorskemottagningarnas kvalitetsarbete och ge fortutbildning. I enhetens uppgifter ingår även att upprätta riktlinjer och att följa upp verksamheten samt samverka med de tre kvinnoklinikerna. 2. VISION OCH VÄRDEGRUND Landstingets vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling Landstingets värdegrund Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. 3. SYFTE Bistå verksamheterna för att nå en god och reproduktiv och sexuell hälsa för i huvudsak kvinnorna i länet. 4. MÅL OCH AKTIVITETER Kvalitetsarbete Ta fram, bearbeta samt analysera statistik gällande mödrahälsovården. Verksamhetsträffar för statistikanalys. Uppföljning av kravspecifikationen, presenteras kvartalsvis på hemsidan. Aktivt revidera riktlinjer. Ha en aktiv hemsida. Ge ut nyhetsblad minst en gång i månaden. Utbildningar Utbildning i att samtala om fosterdiagnostik, s.k. Frejasamtal. MHV-träffar två tillfällen under våren och två under hösten. Yrkeshandledning för barnmorskor med samordnande barnmorska (samba) vid fyra tillfällen. Medicinsk handledning för barnmorskor med mödrahälsovårdsöverläkare vid två tillfällen.

33 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 4 av 7 Psykosocial handledning för barnmorskor med kurator vid två tillfällen. MVC-läkarutbildning minst två halvdagar Utbildning i att fråga om våld Preventivmedelsdag utifrån utrymme och behov. Vårdutveckling Fortsatt arbetsstruktur för samarbete mellan barnmorskor och MBHV-psykologer (Mödra- Barnhälsovårdspsykologer). Fortsätta utveckla föräldrastöd/föräldragrupper tillsammans med Barnhälsovården (BHV). Ta frm/ändra på riktlinjer efter evidens samt att implementera dem. Fortsätta arbeta för att få bra hemgångsrutiner Förstärka/förbättra kompetensutvecklingen för MVC läkare Forskning Stödja forskningsprojekt i länet som främjar olika verksamhetsgrenar inom mödrahälsovården. 5. ÖVRIGA AKTIVITETER Pågående utvecklingsområden Fortsatt satsning av arbete enligt riskbruksprojektet med tobak och alkohol. Information om fosterdiagnostik, via det s.k. Frejasamtalet infördes i slutet av Konceptet har i många delar uppfattats som mycket bra. Under 2010 förändrades konceptet genom att Frejasamtal kunde erbjudas på samtliga vårdcentraler, men fortfarande ett separat samtal enligt två-stegsmodellen. Utvärdering av modellen pågår via två studier, vilka vi följer. Utbildning av nya Frejabarnmorskor kommer vi att hålla under Hemgångsrutiner för nyblivna föräldrar har under de senaste åren haltat kraftigt p.g.a. förändrade rutiner men också p.g.a. av den ökande andel kvinnor som går hem tidigt efter förlossningen. Hemgångsrutinerna är nu delvis anpassade efter nuvarande förutsättningar. Vi fortsätter att delta i den arbetsgrupp som sett över riktlinjerna, för att fortsätta med detta arbete. Under 2011 lanserades ett nytt föräldragruppsmaterial. Programmet är tänkt som en helhet tillsammans med BVC och skall förbättra kvalitén på föräldrastödet och vara ett bra verktyg för personalen. Fortsatta revideringar av materialet kommer att genomföras under Eftervårdsbesök förekommer i lägre utsträckning än i resten av landet. Inför 2013 finns ett mål på att detta ska ökas, samt att innehållet i eftervårdsbesöket ska förändras.

34 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 5 av 7 6. SAMVERKAN MHV-enheten deltar i olika arbetsgrupper. Samverkansgrupp Deltagare från MHV Övriga deltagare STD-gruppen Mhöl och/eller samba Samhällsmedicin Centrala ungdomsmottagningarna STD-mottagningen Smittskyddsenheten Styrgrupp GCK Mhöl och samba Primärvården Kvinnoklinken USÖ Kvinnokliniken Kga Kvinnokliniken Lbg Patologen USÖ Våningsplansmöten (BUMS-gruppen) T-SUF (Samverkan- Utveckling- Föräldraskap) Samverkansgrupp kvinnosjukvård Enhetsmöte MBHVpsykolog Obstetrix förvaltningsgrupp Mhöl, samba, assistent och kurator Kurator Mhöl Mhöl, samba, assistent och kurator Samba BHV SHV (Skolhälsovården) Ungdomsmottagningen Vuxenhabiliteringen BHV Socialtjänsten, Örebro kommun LSS, Örebro kommun Rosenberg akut- och utredningshem Kvinnokliniken USÖ Kvinnokliniken Kga Kvinnokliniken Lindesberg PV- distriktsläkare BHV-enheten Barnmorska primärvård Kvinnokliniken USÖ Kvinnoklinken Kga LOVS, vårdprocessstöd Länsamningsgruppen Samba Barnmorskor primärvård BHV BVC-sköterskor primärvård Kvinnokliniken USÖ Kvinnokliniken Kga Barn- och ungdomskliniken USÖ

35 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 6 av 7 Nationell och regionalt samarbete: STUW-möte Hela enheten (inkl samordnande MBHVpsykolog) Regionalt möte tillsammans med Dalarna, Värmland Gästrikland/Hälsingland, och Västmanland Riksmösam Samba och Mhöl Nationellt möte med Sveriges Mhöl och sambor. Regiongrupp cervixcancer MHÖL Regionmöte 1x/termin prevention Graviditetsregistret Mhöl, Samba Styrgruppsmöten 2-3/termin samt i nationella samverkansgrupper Socialstyrelsen Mhöl Vetenskapligt råd för MHV Nationella Medicinska indikationer: Graviditetsdiabetes arbetsgrupp Utöver dessa grupper kan ytterligare grupperingar förekomma under året. Utöver samverkan ger arbetet i dessa grupperingar, möjlighet till utvecklingsarbete i den dagliga verksamheten beroende på vad som är aktuellt. Tex kommer under året sambans insats inom Graviditetsregsiret länet till godo i form att kvalitetesutveckling och Mhölens insats för Socialstyrelsen kommer ge oss god hjälp med implementering av Medicinska riktlinjer. 7. ORGANISATION MHV-enheten tillhör Hälsovalsenheten men via avtal driftsmässigt är enheten organiserad under den landstingsdrivna primärvården. Detta avtal sträcker sig till , preliminärt fortgår denna organisationsmodell fram till sommaren EKONOMI Enheten har budget för personal och utbildning, samt för kostnader för samordning, utbildning och nationella möten som hör till Obstetrix. Ekonomi i balans för 2013.

36 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 7 av UPPFÖLJNING Uppföljningar av verksamheten och utfallet i de olika aktiviteterna kommer att följas regelbundet. Kravspecifikationen kommer att följas upp regelbundet och presenteras på MHV-enhetens hemsida. En årlig statistikrapport kommer att presenteras för Mödrahälsovården verksamhet samt även för cervixcancer preventionsarbetet via Styrgruppen i Länet som både MHöl och Samba deltar i.

37 Ungdomsmottagningen Örebro län l Verksamhetsplan Ungdomsmottagningen 2013

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ungdomsmottagningen Örebro län Efter flera år av uppbyggnadsarbete är strukturer nu på plats. Flera av våra lokaler är anpassade utifrån vårt uppdrag och vi fortsätter att inrikta arbetet till innehåll och kvalité. Med fokus på målgruppen och nyttan med det som görs möter vi de ungdomar som ger oss förtroendet. Vision: En ungdomsmottagning i takt med tiden för varje individ Mission: Stärka ungdomars ställning Bidra till att förbättra folkhälsan Öka tillgängligheten inom vården Värdegrund: Empowerment, tillgänglighet, delaktighet, lika villkor, prestigelöshet Ungdomsmottagningens övergripande mål är: Att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling och sexuella utveckling samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Fokusområden 2013 Psykisk hälsa - Pm för fler delar i det psykosociala arbetet ex: telefonrådgivning. - Gruppbehandling Sexologi - Vestibulit - Internutbildning i andrologi - Långsiktigt mål är att fler medarbetare kompetensutvecklas i sexologi. Killar -Vi behöver bli en ännu tydligare arena för killar. Statistik -Vi fortsätter arbetet vi påbörjat. Folkhälsoarbete - FaR - Tobak - Alkohol/droger 2 (2)

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Regionkansliet Dnr 14OLL6163 Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 www.regionorebrolan.se

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Jämlik barnhälsovård

Jämlik barnhälsovård Revisionsrapport Jämlik barnhälsovård Maria Strömbäck Revisionskonsult Norrbottens läns landsting Hans Rinander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer