Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1 (2) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 12OLL2758 Yttrande över medborgarförslag angående Inrättande av patientråd vid länets vårdcentraler Leif Delin och Pia Delin Stadig har lämnat ett medborgarförslag angående inrättande av patientråd vid länets vårdcentraler. Förslaget innebär att det vid länets vårdcentraler inrättas patientråd som består av vårdcentralschef, en personal, samt 3-5 av vårdcentralens patienter. Vårdcentralens chef ansvarar för att rådet bildas och rekryteringen av patienter till rådet kan förslagsvis ske genom anslag i vårdcentralens lokaler. I råden bör det informeras om bland annat bemanning. Patienterna kan bidra med synpunkter på vårdcentralens tillgänglighet och bemötande och så vidare. Bakgrunden till att Leif och Pia lämnar detta förslag är landstingets resultat i den nationella patientenkäten för primärvården Ytterligare ett skäl till förslaget är landstingets Handikappolitiska program som pekar på att brukarorganisationernas delaktighet och inflytande ska säkerställas genom organiserad samverkan inom landstingets verksamheter. Medborgarförslaget har överlämnats för yttrande till nämnden för primärvård och folktandvård: Nämnden yttrar sig i ärendet i egenskap av företrädare för landstinget som ägare av den landstingsdrivna primärvården. Det finns ett övergripande politiskt mål om att landets bästa vårdcentraler ska finnas i Örebro län. För att nå det målet krävs ett ständigt utvecklingsarbete. Det är viktigt att utveckla arbetssätt och att ta tillvara på den kompetens som finns inom vårdcentralerna. För att säkerställa att patienterna får en god och patientsäker vård behöver vården vara patientfokuserad, effektiv, kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Det är därför viktigt för vårdcentralerna och dess patienter att vården följs upp regelbundet och systematiskt och att brister i till exempel tillgänglighet, bemötande och kvalitet åtgärdas. Patienternas synpunkter, erfarenheter och idéer behöver fortlöpande tas tillvara och användas i vårdcentralernas förbättringsarbete. För patienternas upplevelse av trygghet och förtroende är det också viktigt att de upplever att vården lyssnar på dem och tar tillvara på de synpunkter och upplevelser de förmedlar. Mot bakgrund av ovanstående så håller primärvårdsledningen med förslagsställarna om att patienterna har kunskaper och erfarenheter som är viktiga att ta tillvara på för att förbättra vården på vårdcentralerna. Primärvårdsledningen har under hösten 2012 bildat en enhet som aktivt ska arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Inom enheten finns ett patientsäkerhetsteam som hanterar komplexa patientärenden, anmälningsärenden och ärenden som kommer in via patientnämnden.

11 2 (2) LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 12OLL2758 Att få en ökad patientmedverkan är ett prioriterat mål för primärvården och är ett av de förbättringsområden som primärvården identifierat i den senaste patientenkäten. Under 2013 ska primärvården utveckla lämpliga arbetsformer för detta arbete Medborgarförslaget kommer att tas i beaktande när primärvården utvecklar arbetsformer för patientmedverkan. Nämnden för primärvård och folktandvård kommer också att följa primärvårdens fortsatta utvecklingsarbete inom patient/brukarmedverkan under Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar a t t medborgarförslaget ska anses besvarat. Örebro den 7 februari 2013 För nämnden för primärvård och folktandvård Ingrid Fries Hansson Ordförande Pia Öijen Hälso- och sjukvårdsdirektör

12 Landstinget i Örebro 1än Landstingsstyrelsen BQx Örebro IVledbor~arförsla~ Vid länets vårdcentraler inrättas PATIENTRÅ. ~Zådet bör bestå av vårdcentralchef och ytterligare en ur personalen samt av 3-5 av vårdcentralens patienter. Vårdcentralens chef får ansvar för att rådet bildas. Rekryteringen av patienter tz11 rådet kan exempelvis ske genom anslag i vårdcentralens lokaler. I rådet bär blad annat informeras om bemanning mm. Patienterna bör bidra med synpunkter på vårdcentralens tillgänglighet ach bemötande mm. Rådet bör sammanträda 4 ggr per år. Skälet till detta förslag är resultatet av Nationell Patientenl~ät -- Primärvård 20 ~ 1, där Örebro 1äs landsting intar en föga hedrande 21 pla~~. Ytterligare ett sl~äl till inrättandet av ett Patientråd i primärvården kan vara landstingets handikappolitiska program som pekar på brukarorganisationernas delaktigl~et och inflytande som ska s" erställas genom organiserad samverkan inom landstingets verksamheter. Rådsverksamheten bör fortlöpande utvärderas av landstinget. För deltagare i rådets verksam~iet bör utgå gällande brukarrådsersättningar. Rådets möten bör dol~umenteras genom protokoll. Med vänlig hälsnir~~_._.~:. y, --:.,.. a. F4 ~ ~i ~d..., ~ \. i p `~ ~ ' ~~ ~ t ~ c..~ r ~. -n... iy ~ ~y y#~, & ky,~ V y. ~... Leff I~e~n och Pea Delen Stadig Jätteåkersvägen 12B LINDESBERG a,:~ ~e g3 g

13 Bilaga 20: Verksamhetsplan med budget

14 Version nr Diarie nr År/löp nr OLL Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan Primärvården Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum RosMarie Lundqvist, chef Ledningsstöd & kommunikation Karl G Bartoll, primärvårdsdirektör Innehållsförteckning Innehållsförteckning Nuvarande situation Verksamheten Vision, strategiskt mål och framgångsfaktorer Vision Strategiskt mål och kritiska framgångsfaktorer Mål, mått och uppföljning Primärvårdens prioriterade mål Patient/kund Medarbetare Ekonomi Process/produktion Organisation, utveckling och förnyelse Barnhälsovården inom Primärvården Mödrahälsovården inom Primärvården Ungdomsmottagningen inom Primärvården... 5 Bilagor... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård Primärvårdens mål... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård , landstingsmål... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; målrelaterad ersättning... 5 Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; övrig uppföljning... 5 Verksamhetsplan för Barnhälsovård... 5 Verksamhetsplan för Mödrahälsovård... 5 Verksamhetsplan för Ungdomsmottagning... 5

15 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 2 av 12 VERKSAMHETSPLAN PRIMÄRVÅRD 1 Nuvarande situation Primärvårdens verksamhetsplan utgår från direktiv och uppdrag i Örebro läns landstings Verksamhetsplan med budget 2013 och Hälsoval i Örebro län Krav och kvalitetsbok. Verksamhetsplanen tydliggör Primärvårdens inriktning, prioriteringar och mål för verksamheten Respektive verksamhetschef har ansvar för att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten utifrån de gemensamma målen samt att kommunicera detta till medarbetare. 1.1 Verksamheten 2013 Det är de små stegen som gör skillnad. Att arbeta utifrån ett tydligt patientperspektiv är avgörande för att vi ska få medborgarnas förtroende. Omvärlden förändras och därmed medborgarnas förväntningar och krav. Primärvården måste i sitt förändringsarbete snabbare och tydligare svara upp mot ökade krav på kvalitet i vården, att vården ska vara säker och att vi har effektiva flöden där onödig väntetid inte finns. Det resultat vi presterar är beroende av vilka resurser vi har men, hur vi väljer att organisera oss och vårt arbetssätt. Att utveckla vårt arbetssätt är en ledarskapsfråga, därför är det avgörande att vi har dugliga chefer som kontinuerligt arbetar med förändringsarbete. Att kunna möta den ökande efterfrågan på vård på ett professionellt sätt, inom den givna ekonomiska ramen, är den största utmaningen för primärvården under kommande år. Rekryterings- och utbildningsfrågor kommer alltid att vara viktiga, inte bara på läkarsidan utan även vad gäller specialistutbildade sjuksköterskor. Kuratorer och psykologer med specialistkompetens är andra viktiga personalkategorier som kommer att ta en större plats inom primärvården. För att arbeta effektivt och patientsäkert krävs att vi har effektiva och säkra informationssystem. Att utveckla System Cross med integrerade funktioner för remiss och svar, läkemedelsförskrivning mm är en ytterst vital faktor. E-hälsa kommer att bli allt mer attraktivt och kommer att förenkla kommunikation mellan medborgare och hälso- och sjukvården. Att öka samverkan och samarbete inom hela sjukvårdssystemet är viktigt för att öka patientsäkerheten och förbättra flödet i systemet. Detta öppnar upp för att klara den ökande efterfrågan av vård från medborgarna. Örebro växer kontinuerligt, andra områden minskar sin befolkning. Att hinna med och bygga ut primärvård i de områden som ökar sitt invånarantal kräver långsiktighet. Primärvårdens lokaler behöver förändras i förhållande till de förändrade krav som ställs på vården och kraven på att tidigt medverka i utbildningen av läkare och sköterskor. Ändamålsenliga lokaler är en arbetsmiljöfråga.

16 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 3 av 12 2 Vision, strategiskt mål och framgångsfaktorer 2.1 Vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling Detta innebär för Primärvården: En Primärvård i takt med tiden för varje individ. 2.2 Strategiskt mål och kritiska framgångsfaktorer Primärvårdens strategiska mål är: Sveriges bästa Primärvård Det uppnår vi genom: Engagemang Gott bemötande Flexibilitet Hög kompetens 3 Mål, mått och uppföljning 2012 Nedanstående mål utgår från Hälsoval i Örebro län Krav och kvalitetsbok, Verksamhetsplan med budget 2013 samt mål som Primärvården prioriterar att arbeta med för att uppnå det strategiska målet Sveriges bästa Primärvård Nedan anges de mål, aktiviteter och mått som Primärvården prioriterat. Samtliga mål anges i matriser nedan. Uppföljning sker via verksamhetsdialoger med samtliga verksamheter och rapporteras i delårsrapporter och årlig verksamhetsberättelse. 3.1 Primärvårdens prioriterade mål Patient/kund Mål: Patientnöjdheten i nationella patientenkäten ska vara förbättrat jämfört med mätningen Aktivitet: Förbättringsarbete utifrån 2011 års resultat per vårdcentral. Etablera samverkan med patienter och brukarföreningar. Mått: Sammantagna PUK-värdet ska öka med 4% vardera i kommande mätningar (tillgänglighet, delaktighet, upplevd nytta, bemötande, information, förtroende, kan rekommendera samt helhetsintryck). Mål: Utbudet av sjukdomsförebyggande aktiviteter på våra vårdcentraler ska öka. Aktivitet: Modeller för livsstilsmottagningar ska vidareutvecklas. Mått: Antalet aktiviteter som erbjuds patienter ska öka jämfört med föregående år. Mål: Ökad tillgängligheten till samtliga funktioner inom Primärvården. Aktivitet: Införa/utveckla alternativ mottagningsmodeller. Mått: Uppfylla vårdgarantin. Antal besök ska öka 2013 jämfört med 2012.

17 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 4 av Medarbetare Mål: Alla medarbetare ska arbeta utifrån vår gemensamma värdegrund. Aktivitet: Deltagit i värdegrundsarbetet. Mått: Alla ska ha deltagit aktivt i arbetet med gemensam värdegrund under Mål: Antalet anställda läkare ska öka. Aktivitet: Kompetensförsörjning i nutid handlingsplan. Mått: Antal rekryterade/antal avgångar ska var 1, Ekonomi Mål: Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Aktivitet: Kontinuerlig uppföljning och verksamhetsdialoger. Mått: Kostnad för hyrläkare, max 25 mnkr för Förvaltningens lönekostnadsutveckling (helår) 3 %. Målrelaterad ersättning för diagnos & telefontillgänglighet ska uppgå till 85 %. Mål: Standardiserade arbetssätt för patientavgifter är infört Aktivitet: Projekt Rätt avgifter. Mått: Antal hembesök registrerade i kassan ska motsvarar antal registreringar i journalen. Hemsida för patientavgiftsfrågor klar april Alla nyanställda som arbetar i kassa/reception ska få introduktion om standardiserade arbetssätt för patientavgifter Process/produktion Mål: Vi ska öka vår patientrelaterade tid. Aktivitet: Skapa en modell för produktionsplanering inklusive nyckeltal. Alla verksamheter ska ha en resultattavla baserad på nyckeltal. Mått: Modell och resultattavla ska finnas och användas på varje Vårdcentral/enhet. Mål: Primärvården ska ha ett ledningssystem. Aktivitet: Standardiserade arbetssätt. Förtydliga interna kommunikationskanaler. Utveckling och implementering av dokumenthanteringssystem. Miljöcertifiering. Mått: Dokumenthanteringssystem infört Ny intranätsstruktur infört Miljöcertifiering Organisation, utveckling och förnyelse Mål: Samtliga vårdcentraler ska samverka i Familjecentraler. Aktivitet: Gemensam utveckling av Familjecentraler enligt principöverenskommelse med kommunerna. Mått: 1 ny komplett Familjecentral etablerad/år.

18 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 5 av 12 4 Barnhälsovården inom Primärvården Barnhälsovårdsverksamheten (BHV) inom Örebro läns landsting (ÖLL) är organiserad med en Barnhälsovårdsenhet under Primärvården med särskilt uppdrag från Hälsovalsenheten. BHV leds av en verksamhetschef och innefattar även kliniskt verksamma mödra- och barnhälsovårdspsykologer. Den operativa verksamheten på barnavårdscentralerna leds av verksamhetschef på respektive vårdcentral. De mål som är angivna i Primärvårdens verksamhetsplan 2013 är kopplade till kraven i Krav och kvalitetsbok, Hälsoval Örebro län. Bilaga 1 - Kravspecifikation Barnhälsovård. En detaljerad beskrivning av Barnhälsovårdsenhetens planering för 2013 finns i bilaga 5. 5 Mödrahälsovården inom Primärvården Mödrahälsovården (MHV) inom ÖLL är organiserad under Primärvård med särskilt uppdrag från Hälsovalsenheten. Enheten ansvarar för medicinska riktlinjer och kvalitetsuppföljningar för mödrahälsovården inom landstinget. Den operativa verksamheten leds av verksamhetscheferna på respektive vårdcentral. Mödrahälsovårdens mål/krav finns beskrivna i Krav och kvalitetsbok, Hälsoval Örebro län. Bilaga 2 - Kravspecifikation Mödrahälsovård. Verksamheternas mål och resultat följs upp kontinuerligt och redovisas till Hälsovalsenheten i separat statistikrapport årligen. Detaljerad beskrivning av MHV-enhetens arbete för 2013, se bilaga 6. 6 Ungdomsmottagningen inom Primärvården Ungdomsmottagningsverksamheten inom ÖLL är organiserad som en enhet under Primärvården och verkar på särskilt uppdrag från Örebro läns landsting. De mål som styr verksamheten anges i landstingets verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika mål anges i Ungdomsmottagningens verksamhetsplan, se bilaga 7. Bilagor Nedan finns följande bilagor: 1. Matris Verksamhetsplan Primärvård Primärvårdens mål 2. Matris Verksamhetsplan Primärvård , landstingsmål 3. Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; målrelaterad ersättning 4. Matris Verksamhetsplan Primärvård , Krav och kvalitetsbok; övrig uppföljning 5. Verksamhetsplan för Barnhälsovård 6. Verksamhetsplan för Mödrahälsovård 7. Verksamhetsplan för Ungdomsmottagning

19 Version nr Diarie nr År/löp nr OLL Sidan 6 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan Primärvården Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum RosMarie Lundqvist, chef Ledningsstöd & kommunikation Karl G Bartoll, primärvårdsdirektör

20 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 7 av 12

21 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 8 av 12

22 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 9 av 12

23 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 10 av 12 Verksamhetsplan Primärvård Krav och kvalitetsbok; målrelaterad ersättning

24 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 11 av 12 Verksamhetsplan Primärvård Krav och kvalitetsbok; övrig uppföljning

25 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 12 av 12 Verksamhetsplan Primärvård Krav och kvalitetsbok; övriga uppföljning, MHV och BHV Verksamhetsplan för Barnhälsovård, Mödrahälsovård och Ungdomsmottagning

26 Barnhälsovårdsenheten Verksamhetsplan 2013

27 HANDBOK BHV Kapitel Lindh/Ekholm Ersätter BARNHÄLSOVÅRDSENHETEN Den centrala barnhälsovårdsenheten (BHV-enheten) finns som stöd för alla barnavårdscentraler (BVC) i Örebro län. BHV-enhetens arbete skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Dess övergripande mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling. BHV-enheten formulerar riktlinjer utifrån nationella direktiv och målsättningar, bedriver fortbildning och handleder personal vid BVC. Enheten ger service, sammanställer statistik över barnavårdscentralernas verksamhet samt utvecklar det förebyggande arbetet för barn tills de börjar i förskoleklass (0 till 5/6 år). Barnhälsovårdsöverläkaren har ett myndighetsuppdrag. BVC skall följa de riktlinjer och rekommendationer som den centrala barnhälsovårdsenheten tar fram, delta i utbildningar samt följa krav på verksamhetsrapportering. Särskilda kvalitetskriterier för uppföljning finns framtagna för BVC:s verksamhetsutveckling. Vid brister skall kontakt tas med centrala BHV-enheten. Forskning och utvecklingsarbete som rör barnhälsovårdens verksamhetsområde, och som godkänts av BHV-enheten, skall bedrivas på barnavårdscentralen på vårdcentralen. Enhetschefen för psykologerna organiserar mödra- och barnhälsovårdspsykologernas arbete i länet. Målsättningar och anvisningar för BVC och för mödra- och barnhälsovårdspsykologerna finns i Kravspecifikation för barnhälsovården (se Kravspecifikation Barnhälsovård). Barnhälsovårdsenheten skall verka för god hälsa och vård på lika villkor inom barnhälsovården i länet handlings- och basprogram för barnhälsovården i länet. fungerande och sammanhållna vårdkedjor mellan BHV och andra vårdgivare och myndigheter fortbildning inom verksamhetsområdet kvalitets- och utvecklingsarbete av barnhälsovården i länet och nationellt Barnhälsovårdsenheten är remiss- och kontaktinstans för frågor som rör barns (0-5/6 år) hälsa lokalt, regionalt och nationellt. Inriktning och aktiviteter förankras i ledningen för Örebro läns landsting och hos verksamhetschefer på länets vårdcentraler, barn- och ungdomskliniker samt andra vårdgivare och myndigheter. 1(3)

28 HANDBOK BHV Kapitel Lindh/Ekholm Ersätter SÄRSKILDA AKTIVITETER UNDER 2013 (ej rangordnat) Ansvarig Utveckling av föräldrastöd och särskilt stöd i grupp. ML, LE Bevakning av BHV-verksamheten och uppföljning av kvalitetskriterier i Hälsovalet hos landstinget och privata vårdgivare. LE, ML Utreder/utveckling av BHV-datajournal. LE Redaktionsrådet för Rikshandboken (RHB). LE Regionalisering av RHB. AO (LE, ML) Länsövergripande samverkansgrupp med framtagande av handlingsplan för barnhälsoteam. ML, LE, LDR Delta i projektet Primrose primärprevention mot fetma. ML, (LE) Utbildning och kompetenshöjning i amningsfrågor. ML Arbete i arbetsgrupp för framtidens nationella basprogram i barnhälsovårdsfrågor (Evelina, Socialstyrelsen). Metodutveckling inom mödra- och barnhälsovårdspsykologernas arbete. EPDS arbete med att erbjuda ej svensktalande mammor, med fokus på deras mående och hälsa. Arbete i arbetsgrupp för nytt nationellt kvalitetsregister för barnhälsovård (BHVQ). Implementering av nya vaccinationslagen med registrering av vacciner. LE Psykologgruppen Psykologgruppen, ML LE LE Tillsättning av ny psykologtjänst. LDR, LE Revidering av hälsobeskedet. LE, ML, AO 2(3)

29 HANDBOK BHV Kapitel Lindh/Ekholm Ersätter PERSONAL BHV-enheten Barnhälsovårdsöverläkare/ verksamhetschef Vårdutvecklare Socionom Psykolog Enhetschef psykologenheten Assistent Överläkare 100 % Leif Ekholm (varav 25 % på Barn- och ungdomsklin. USÖ) 100 % Maria Lindh 50 % ( : vakant) 50 % Lena Dahlgren Rutfjäll (varav 20 % för samordning med Örebro kommun enligt samverkansavtal). 100 % Annica Olofsson 100 % Bo Werner (varav 20 % på Ungdomsmottagningen) Psykologer klinisk tjänstgöring 50 % Lena Dahlgren Rutfjäll Norra länsdelen 100 % Anna Ekberg (tjänstgör 75 %) Norra länsdelen 100 % Jenny Eklind (25 % föräldraledig) Västra länsdelen 100 % Charlotte Alm Södra länsdelen 100 % Karin Olsson-Seffer (delvis tjänstledig under året) Västra länsdelen 100 % Sofia Norén (delvis föräldraledig <50 %) Södra länsdelen 200 % Samverkansavtal med Örebro kommun Forskning (AE ) Sjuksköterska Laila Fjällryd (timanställd) Sjuksköterska Kristina Ottosson (10 %) Biomedicinsk analytiker Göran Tinglöf (timanställd) ORGANISATION BHV-enheten tillhör organisatoriskt Hälsovalskansliet. Enligt avtal administreras enheten av landstingets primärvård. BHV-enheten har egen budget (AE ). Psykologernas tjänstgöring omfattar barnhälsovård (BHV, ca 70 %) och mödrahälsovård (MHV, ca 30 %). Enheten har egen AE (58 987). Leif Ekholm Barnhälsovårdsöverläkare 3(3)

30 Version nr Diarie nr År/löp nr Sidan 1 av 7 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan MHV, Primärvårdsförvaltningen Upprättad av (befattning, namn) Godkänd av (befattning, namn) Sign Gäller från datum Yvonne Skogsdal, samordnande barnmorska Helena Fadl, Mödrahälsovårdsöverläkare Helena Fadl, Mödrahälsovårdsöverläkare 2013 Verksamhetsplan Mödrahälsovårdsenheten 2013

31 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 2 av 7 1. NUVARANDE SITUATION FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VISION OCH VÄRDEGRUND... 3 Landstingets vision... 3 Landstingets värdegrund SYFTE MÅL OCH AKTIVITETER... 3 Kvalitetsarbete... 3 Utbildningar... 3 Vårdutveckling... 4 Forskning ÖVRIGA AKTIVITETER... 4 Pågående utvecklingsområden... 4 Nya utvecklingsområden... Fel! Bokmärket är inte definierat. 6. KOMPETENS... Fel! Bokmärket är inte definierat. 7. SAMVERKAN ORGANISATION EKONOMISKA KONSEKVENSER UPPFÖLJNING... 7

32 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 3 av 7 1. NUVARANDE SITUATION FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2013 MHV-enheten tillhör Hälsovalsenheten men ligger driftmässigt under den landstingsdrivna primärvården via avtal som går ut , preliminärt ligger MHVenheten kvar under den landstingsdrivna primärvården fram till sommaren Grunduppgiften för MHV-enheten är att ge stöd till samtliga vårdcentraler, barnmorskemottagningar och deras ledning genom att upprätthålla en löpande verksamhetsdialog, ge stöd till barnmorskemottagningarnas kvalitetsarbete och ge fortutbildning. I enhetens uppgifter ingår även att upprätta riktlinjer och att följa upp verksamheten samt samverka med de tre kvinnoklinikerna. 2. VISION OCH VÄRDEGRUND Landstingets vision Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling Landstingets värdegrund Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människors bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. 3. SYFTE Bistå verksamheterna för att nå en god och reproduktiv och sexuell hälsa för i huvudsak kvinnorna i länet. 4. MÅL OCH AKTIVITETER Kvalitetsarbete Ta fram, bearbeta samt analysera statistik gällande mödrahälsovården. Verksamhetsträffar för statistikanalys. Uppföljning av kravspecifikationen, presenteras kvartalsvis på hemsidan. Aktivt revidera riktlinjer. Ha en aktiv hemsida. Ge ut nyhetsblad minst en gång i månaden. Utbildningar Utbildning i att samtala om fosterdiagnostik, s.k. Frejasamtal. MHV-träffar två tillfällen under våren och två under hösten. Yrkeshandledning för barnmorskor med samordnande barnmorska (samba) vid fyra tillfällen. Medicinsk handledning för barnmorskor med mödrahälsovårdsöverläkare vid två tillfällen.

33 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 4 av 7 Psykosocial handledning för barnmorskor med kurator vid två tillfällen. MVC-läkarutbildning minst två halvdagar Utbildning i att fråga om våld Preventivmedelsdag utifrån utrymme och behov. Vårdutveckling Fortsatt arbetsstruktur för samarbete mellan barnmorskor och MBHV-psykologer (Mödra- Barnhälsovårdspsykologer). Fortsätta utveckla föräldrastöd/föräldragrupper tillsammans med Barnhälsovården (BHV). Ta frm/ändra på riktlinjer efter evidens samt att implementera dem. Fortsätta arbeta för att få bra hemgångsrutiner Förstärka/förbättra kompetensutvecklingen för MVC läkare Forskning Stödja forskningsprojekt i länet som främjar olika verksamhetsgrenar inom mödrahälsovården. 5. ÖVRIGA AKTIVITETER Pågående utvecklingsområden Fortsatt satsning av arbete enligt riskbruksprojektet med tobak och alkohol. Information om fosterdiagnostik, via det s.k. Frejasamtalet infördes i slutet av Konceptet har i många delar uppfattats som mycket bra. Under 2010 förändrades konceptet genom att Frejasamtal kunde erbjudas på samtliga vårdcentraler, men fortfarande ett separat samtal enligt två-stegsmodellen. Utvärdering av modellen pågår via två studier, vilka vi följer. Utbildning av nya Frejabarnmorskor kommer vi att hålla under Hemgångsrutiner för nyblivna föräldrar har under de senaste åren haltat kraftigt p.g.a. förändrade rutiner men också p.g.a. av den ökande andel kvinnor som går hem tidigt efter förlossningen. Hemgångsrutinerna är nu delvis anpassade efter nuvarande förutsättningar. Vi fortsätter att delta i den arbetsgrupp som sett över riktlinjerna, för att fortsätta med detta arbete. Under 2011 lanserades ett nytt föräldragruppsmaterial. Programmet är tänkt som en helhet tillsammans med BVC och skall förbättra kvalitén på föräldrastödet och vara ett bra verktyg för personalen. Fortsatta revideringar av materialet kommer att genomföras under Eftervårdsbesök förekommer i lägre utsträckning än i resten av landet. Inför 2013 finns ett mål på att detta ska ökas, samt att innehållet i eftervårdsbesöket ska förändras.

34 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 5 av 7 6. SAMVERKAN MHV-enheten deltar i olika arbetsgrupper. Samverkansgrupp Deltagare från MHV Övriga deltagare STD-gruppen Mhöl och/eller samba Samhällsmedicin Centrala ungdomsmottagningarna STD-mottagningen Smittskyddsenheten Styrgrupp GCK Mhöl och samba Primärvården Kvinnoklinken USÖ Kvinnokliniken Kga Kvinnokliniken Lbg Patologen USÖ Våningsplansmöten (BUMS-gruppen) T-SUF (Samverkan- Utveckling- Föräldraskap) Samverkansgrupp kvinnosjukvård Enhetsmöte MBHVpsykolog Obstetrix förvaltningsgrupp Mhöl, samba, assistent och kurator Kurator Mhöl Mhöl, samba, assistent och kurator Samba BHV SHV (Skolhälsovården) Ungdomsmottagningen Vuxenhabiliteringen BHV Socialtjänsten, Örebro kommun LSS, Örebro kommun Rosenberg akut- och utredningshem Kvinnokliniken USÖ Kvinnokliniken Kga Kvinnokliniken Lindesberg PV- distriktsläkare BHV-enheten Barnmorska primärvård Kvinnokliniken USÖ Kvinnoklinken Kga LOVS, vårdprocessstöd Länsamningsgruppen Samba Barnmorskor primärvård BHV BVC-sköterskor primärvård Kvinnokliniken USÖ Kvinnokliniken Kga Barn- och ungdomskliniken USÖ

35 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 6 av 7 Nationell och regionalt samarbete: STUW-möte Hela enheten (inkl samordnande MBHVpsykolog) Regionalt möte tillsammans med Dalarna, Värmland Gästrikland/Hälsingland, och Västmanland Riksmösam Samba och Mhöl Nationellt möte med Sveriges Mhöl och sambor. Regiongrupp cervixcancer MHÖL Regionmöte 1x/termin prevention Graviditetsregistret Mhöl, Samba Styrgruppsmöten 2-3/termin samt i nationella samverkansgrupper Socialstyrelsen Mhöl Vetenskapligt råd för MHV Nationella Medicinska indikationer: Graviditetsdiabetes arbetsgrupp Utöver dessa grupper kan ytterligare grupperingar förekomma under året. Utöver samverkan ger arbetet i dessa grupperingar, möjlighet till utvecklingsarbete i den dagliga verksamheten beroende på vad som är aktuellt. Tex kommer under året sambans insats inom Graviditetsregsiret länet till godo i form att kvalitetesutveckling och Mhölens insats för Socialstyrelsen kommer ge oss god hjälp med implementering av Medicinska riktlinjer. 7. ORGANISATION MHV-enheten tillhör Hälsovalsenheten men via avtal driftsmässigt är enheten organiserad under den landstingsdrivna primärvården. Detta avtal sträcker sig till , preliminärt fortgår denna organisationsmodell fram till sommaren EKONOMI Enheten har budget för personal och utbildning, samt för kostnader för samordning, utbildning och nationella möten som hör till Obstetrix. Ekonomi i balans för 2013.

36 Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum Verksamhetsplan Sidan 7 av UPPFÖLJNING Uppföljningar av verksamheten och utfallet i de olika aktiviteterna kommer att följas regelbundet. Kravspecifikationen kommer att följas upp regelbundet och presenteras på MHV-enhetens hemsida. En årlig statistikrapport kommer att presenteras för Mödrahälsovården verksamhet samt även för cervixcancer preventionsarbetet via Styrgruppen i Länet som både MHöl och Samba deltar i.

37 Ungdomsmottagningen Örebro län l Verksamhetsplan Ungdomsmottagningen 2013

38 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ungdomsmottagningen Örebro län Efter flera år av uppbyggnadsarbete är strukturer nu på plats. Flera av våra lokaler är anpassade utifrån vårt uppdrag och vi fortsätter att inrikta arbetet till innehåll och kvalité. Med fokus på målgruppen och nyttan med det som görs möter vi de ungdomar som ger oss förtroendet. Vision: En ungdomsmottagning i takt med tiden för varje individ Mission: Stärka ungdomars ställning Bidra till att förbättra folkhälsan Öka tillgängligheten inom vården Värdegrund: Empowerment, tillgänglighet, delaktighet, lika villkor, prestigelöshet Ungdomsmottagningens övergripande mål är: Att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling och sexuella utveckling samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Fokusområden 2013 Psykisk hälsa - Pm för fler delar i det psykosociala arbetet ex: telefonrådgivning. - Gruppbehandling Sexologi - Vestibulit - Internutbildning i andrologi - Långsiktigt mål är att fler medarbetare kompetensutvecklas i sexologi. Killar -Vi behöver bli en ännu tydligare arena för killar. Statistik -Vi fortsätter arbetet vi påbörjat. Folkhälsoarbete - FaR - Tobak - Alkohol/droger 2 (2)

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län Regionkansliet, Region Örebro län Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län Kravspecifikation Mödrahälsovård Beslutad i LS 2014-12-09 1 (8) Innehållsförteckning Definition... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

5.4 Regelbok Mödrahälsovård 2015

5.4 Regelbok Mödrahälsovård 2015 1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård 2015 2 (5) 5.4 Regelbok för Mödrahälsovården 5.4.1 Bakgrund Barnmorskemottagningen inom primärvården ska erbjuda hälsovård under graviditet, inklusive föräldrastöd och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget 2012 Verksamhetsplan med budget Version nr Diarie nr År/löp nr 1.0 12OLL488 Sidan 1 av 11 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Verksamhetsplan Primärvården Upprättad

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård

1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård 1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård 1 2 (5) Regelbok för Mödrahälsovården 5.4.1 Bakgrund Barnmorskemottagningen inom primärvården ska erbjuda hälsovård under graviditet, inklusive föräldrastöd och livsstilssamtal,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Hälsoval Jämtlands län

Hälsoval Jämtlands län Hälsoval Jämtlands län - ökar patientens valfrihet och inflytande i vården Varför hälsoval? Obligatoriskt för landstingen att från och med 2010 införa valfrihetssystem (vårdval) i primärvården. Lagen om

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM UNGDOMSMOTTAGNINGAR Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Giltigt från och med: 2016-11-01 Ansvarig för revidering: Region Dalarna Dokumentnamn: Länsövergripande överenskommelse

Läs mer

NYA BHV-PROGRAMMET 2015

NYA BHV-PROGRAMMET 2015 NYA BHV-PROGRAMMET 2015 VARFÖR? Styrande dokument borttagna Olika i landet Ny kunskap Ökade krav på evidens VILKA? Socialstyrelsen Landets BHV-enheter + specialister Rikshandboken Arbetsgrupper professionen

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012

Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Implementeringens svåra konst Om implementering utgiven av Socialstyrelsen 2012 Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 procent av planerat förändringsarbete efter tre år. Utan sådan kunskap

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN

UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN UPPDRAGSHANDLING FÖR SKOLSKÖTERSKOR I ÖREBRO KOMMUN Elevhälsan och särskilt den medicinska delen av elevhälsan har ett omfattande regelverk. Det handlar om allt från internationella konventioner och överenskommelser

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya

Barns psykiska hälsa och. Evelinaarbetet och det nya UMEÅ OKTOBER 2014 Barns psykiska hälsa och språkutveckling Evelinaarbetet och det nya BHV programmet. Björn Kadesjö Jämlik och rättvis barnhälsovård Toni Reuter Kaffe Margaretha Magnusson Fortsättning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler

Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Marie Gustafsson 2012-01-16 Sida 1 (3) Kartläggning utifrån principöverenskommelse om samverkan i familjecentraler Uppdraget Vilgotgruppens arbetsgrupp för barn-

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok VERSION 0.2, 2015-04-20 Del 3 BMM, BVC, Familjecentral och Ungdomsmottagning Uppdrag, uppföljning och kommersiella villkor Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27

Nationell patientenkät i Skåne. Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 Nationell patientenkät i Skåne Utbildningsdag HSO Skåne 2012-03-27 1 Vad mäter vi? Patienternas upplevelser och erfarenhet av vården Nationella mätningar (obligatoriskt) Primärvård Specialiserad vård somatik

Läs mer

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral 1 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral Primärvårdsprogram 2017 2 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar 6.5.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen

Läs mer

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård

Barnhälsovårdens program. Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård UMEÅ OKTOBER 2014 Barnhälsovårdens program Baserat på Vägledning för barnhälsovård Professionens arbete (Evelina) Rikshandboken i barnhälsovård Varför? Borttagna styrande dokument från Socialstyrelsen

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten

Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Länsenheten Föräldra- och Barnhälsan Region Norrbotten Verksamhetschef Annika Selberg Lundberg annika.selberg-lundberg@norrbotten.se Divisionschef Närsjukvård Chef för verksamhet och utveckling Närsjukvårdsstaben

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2016

Bilaga Uppföljning 2016 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2016 Innehåll 1 Uppföljning... 2 1.1 Allmänna förutsättningar... 2 1.2 Områden för uppföljning... 2 1.3 Hälsovalsrapport... 2 2 Former för uppföljning... 3 2.1 Vad som

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Datum 2015-09-15 Ärende nr.2015-261.77 Verksamhetsplan 2016-2017 Lokalt folkhälsoarbete Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Innehållsförteckning Tibro kommuns folkhälsoarbete...

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan:

Följande statistik skall följas av vårdgivaren och inrapporteras till landstinget på anmodan: Bilaga 2 I; Uppföljning sida 1 (6) A Uppföljning Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt nedanstående rutiner. Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden. Bonus utgår för ställda

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 2016 2 (5) 5.5 Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett nationellt fastställt barnhälsovårdsprogram med såväl

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC)

HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL (BVC) Sid 1 (5) HÄLSOVÅRD VID BARNAVÅRDSCENTRAL () 1 Mål och inriktning Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet. Verksamheten skall utgå från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Är Barnhälsovården jämlik i Sverige? REDOVISNING AV DEN NATIONELL ENKÄT

Är Barnhälsovården jämlik i Sverige? REDOVISNING AV DEN NATIONELL ENKÄT Är Barnhälsovården jämlik i Sverige? REDOVISNING AV DEN NATIONELL ENKÄT Arbetsgruppen för Implementering av Barnhälsovårdens nationella program Syfte med enkäten: Mål: Kartläggning av nuläget gällande

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Vårdcentralen Torshälla Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1(5) FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1 Mål och inriktning utgör ett kompletterande barn och ungdomspsykiatriskt vårdutbud inom Stockholms läns landsting. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på det enskilda

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL

SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL SAMVERKANSAVTAL FAMILJECENTRAL mellan Landstinget i Värmland och Forshaga kommun 1. Inledning Familjecentrum är en familjecentral, en byggnad med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats

Verksamhetsplan. för. Centrala elevhälsans medicinska insats 2017-03-16 1 Bildningsförvaltningen Verksamhetsplan för Centrala elevhälsans medicinska insats 2017 Elevhälsans medicinska del I verksamhetsplanen används begreppet elevhälsans medicinska del som då avser

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer