Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Westerlundska gymnasiet Jan juni 2009 Detta är Westerlundskas verksamhetsplan och samtidigt dess strategiska plan. Planen har två delar. Del I är en allmän beskrivning av skolan och dess organisation. Del I innehåller även skolans verksamhetsidé och gruppers uppdrag. Del II är en strategisk plan som innehåller strategiska analyser och mätbara mål för vår organisation. Rektor är enligt de statliga styrdokumenten ansvarig för att en lokal arbetsplan (Verksamhetsplan) upprättas samt för att resultaten följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen, målen i skolplanen (nämndplanen) och den egna verksamhetsplanen (LPF 94). Planen gäller från och med 1 jan 2009 till och med juni Ansvarig för Westerlundska gymnasiet och för denna plan är Ledningsgruppen. Får användas och kopieras endast av Praxis kunder!

2 Del I Beskrivning, presentation av skolan Westerlundska gymnasiet är Enköpings enda gymnasieskola och drivs i kommunal regi. Skolan har ca 1450 elever, uppdelade på 11 nationella program och ett specialutformat Idrottsprogram, Individuella programmet och gymnasiesärskolan. Skolan är en del av Utbildningsförvaltningens verksamhet där övriga delar är Vuxenutbildningscentrum, Komvux, Kvalificerad Yrkesutbildning, Integrationsenheten och Arbetsmarknadsenheten. Westerlundska gymnasiet har verksamhet i åtta olika byggnader och är indelat i fem olika rektorsområden. Lärarna jobbar i arbetslag tillsammans med sina elever i samlade studiemiljöer, små skolor i den stora skolan. Merparten av skolans elever har gått i Enköpings olika grundskolor, men ett antal kommer också från andra kommuner. Organisationsplan Utbildningsförvaltning Westerlundska gymnasiet Rektorsområde 1 Rektorsområde 2 Rektorsområde 3 Rektorsområde 4 Rektorsområde 5 Samordnande rektor TE-programmet HR-programmet Förvaltningsekonom BF-programmet HP-programmet ES-programmet (musik) SV-programmet BP-programmet FP-programmet SP-programmet KY Särskolan ES-programmet (bild) NV-programmet SMID IV-programmet Elevhälsan EC-programmet OP-programmet Ped Stöd 2

3 Vision och Uppdrag Skolans uppdrag Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas allsidiga utveckling. Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Skolans vision Westerlundska gymnasiet ska vara den medvetna skolan genom KUNSKAP-KVALITET- TRYGGHET! Värdegrund Ur läroplanen Lpf 94 Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Förståelse och medmänsklighet Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller anan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder skall främjas. Saklighet och allsidighet Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. En likvärdig utbildning Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder. Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 3

4 Rättigheter och skyldigheter Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. Uppdraget för rektor och för skolans ledningsgrupp Ledningsgruppen består av Viveca Ehrning, Oddur Jonsson, Erja Lindmark, Jörgen Norman och Peter Stenberg. Utifrån gällande styrdokument på både riksnivå och kommunal nivå är uppdraget att planera, utvärdera och vidta förbättringsåtgärder för verksamheten. Gentemot både elever och personal arbetar vi strategiskt för tydlighet, lika möjligheter, helhet och en gemensam värdegrund. Vårt uppdrag är att skapa målstyrning med måluppfyllelse utifrån ett visionärt ledarskap. Specifika uppdrag Rektors uppdrag enligt Lpf 94 Rektors ansvar Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen, målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: - utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser och så att återvändsgränder i studiegången undviks, - undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar, - skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, - arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel, - undervisning, elevvårds- och syoverksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd och hjälp får detta, - eleverna får information inför studiernas början, får en väl utformad introduktion i studierna och i ämnet/kursen och får stöd att formulera mål för sina studier, - varje elev i dialog med skolan gör upp en individuell studieplan och reviderar den vid olika tillfällen under utbildningen, - upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda, - lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter, - det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett sammanhang i sina studier, - samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, 4

5 - den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke, - stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen och - skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen. Rektor har när det gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ett särskilt ansvar för att: - föräldrar får insyn i elevernas skolgång, - skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen skall bidra, samordnas så att de utgör en helhet för eleven och - eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Rektor har när det gäller gymnasiesärskolan dessutom ett ansvar för att: - varje elev ges stöd vid arbetsplatsförlagd utbildning och senare vid utslussning till arbetslivet. Rektor har när det gäller komvux, SSV och särvux ett särskilt ansvar för att: - utbildningen erbjuds på ett sådant sätt att vuxna kan studera på fritid, deltid eller heltid efter individuella behov och önskemål, - utbildningen organiseras så att elever kan börja på en nivå i respektive ämne som bestäms av deras förkunskaper och avsluta den efter de studier som svarar mot den enskildes behov och - vuxna med kort eller bristfällig utbildning får stöd i att påbörja och genomföra utbildning. Uppdraget som kvalitetssamordnare innebär att: Kvalitetssamordnaren skall samordna det egna arbetslagets/arbetsgruppens arbete i att ta fram ett övergripande uppdrag och ett övergripande Teamkontrakt för arbetslagets verksamhet med tydliga mål och åtgärder som skall gälla under den tid som ledningen beslutat. Teamkontraktet som skolledningen godkänt skall tas fram med metoder som kvalitetssamordnaren har fått utbildning i. Syftet med Teamkontraktet är att stödja medarbetarna i att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar. Kvalitetssamordnaren skall tillsammans med sitt arbetslag kontinuerligt följa upp Teamkontraktets mål och åtgärder. Kvalitetssamordnaren skall, på tid som skolledningen beslutat, samordna arbetslagets arbete i ett utvärderings-, uppföljnings- och förbättringsarbete av Teamkontraktet enligt metoder som kvalitetssamordnaren fått utbildning i. 5

6 Del II Strategisk plan Mål och resultatstyrning på Westerlundska gymnasiet För att målstyrning skall fungera i stora organisationssystem ska varje organisationsnivå uppfatta målen på den högre nivån som krav riktat till den lägre nivån. Kraven skall prioriteras av den lägre nivån och utifrån lokala behov ska egna mätbara mål formuleras. Nedanstående bild visar hur målen i Verksamhetsplanen är kopplad till statliga och kommunala styrdokument och hur arbetslagens planer kopplas till Westerlundska gymnasiets Verksamhetsplan. Bilden visar också gången för hur uppföljning och utvärdering skall genomföras. 6

7 I denna verksamhetsplan har vi valt att identifiera följande övergripande mål och krav, som vi uppfattar som krav riktade till vår skola. Mål från statliga styrdokument Läroplan, programmål, kursplaner förordningar Mål från LPF 94 att uppnå Kunskaper Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat program eller sådant individuellt program som är förenat med yrkesutbildning under anställning, s.k. lärlingsutbildning inom gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning - kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier, - kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje, - kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och vardagsliv och för fortsatta studier, - kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkes- och vardagsliv, - har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv, - har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor och - kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på ett nationellt eller specialutformat program i gymnasiesärskolan har nått så långt i förhållande till de nyss för gymnasieskolan angivna målen, som de individuella förutsättningarna medger. Riktlinjer Alla som arbetar i skolan skall - hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande Läraren skall - utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, - stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, - organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, - upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, - får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, - successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar, - i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande, - tydliggöra vilka värderingar och perspektiv kunskaperna vilar på och låta eleven ta ställning till hur kunskaper kan användas, 7

8 - se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv, - stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter, - samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen, - i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång, - se till att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap och - i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och den pedagogiska forskningen. Normer och värden Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Riktlinjer Alla som arbetar i skolan skall - medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, - i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land och - aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper Läraren skall - klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk verklighet, - öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa, - klargöra skolans normer och hur dessa är en grund för arbetet samt tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen, - uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och - visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt Elevernas ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9 ). Riktlinjer Alla som arbetar i skolan skall - gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Läraren skall - utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan, - se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, - uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, 8

9 - planera undervisningen tillsammans med eleverna, - låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och - tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen Utbildningsval arbete och samhällsliv De frivilliga skolformerna skall nära samverka med den obligatoriska skolan, med arbetslivet, med universiteten och högskolorna och med samhället i övrigt. Detta krävs för att eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser på den utbildning eleven går, vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolorna och deras elever. Riktlinjer Personalen skall, efter en av rektor gjord arbetsfördelning - bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, - informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på kön och på social eller kulturell bakgrund, - i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos skolans personal och i samhället utanför skolan, - i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång, - utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom arbetslivet som kan bidra till att målen för undervisningen nås, - i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och - bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar Bedömning och betyg Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterier. Riktlinjer Läraren skall - fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna, - i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling och - redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker Läraren skall vid betygsättningen - utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen, - beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen, 9

10 - beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och - göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen Mål från utbildningsnämndens nämndplan KF:s långsiktiga mål för nämnden LB Mål (De långsiktiga mål som KF har beslutat.) - Alla som inte vill studera i gymnasiet skall erbjudas ett annat alternativ. - Alla lärare skall vara behöriga. - Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: o 2008, 88 % o 2009, 90 % o 2010, 92 % - Gymnasiet har en sådan kvalitet och attraktivitet att 90 procent av samtliga elever i Enköping väljer att studera i Enköping. - Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras % av de nyanlända flyktingarna har lärt sig svenska inom tre år och har börjat studera vidare eller kommit in på arbetsmarknaden. - Arbetslagen skall ha arbetslagsledare/teamledare från januari Individuella utvecklingsplaner skall finnas för alla elever från hösten Implementering av arbetsplan för SYV-verksamheten. - Ökad ämnessamverkan. - Utveckla elevernas kreativitet/entreprenörskap. - Samarbetet med grundskolan fortsätter Ökat samarbete med högskolor/universitet. - Undersöka möjligheten att starta hantverksprogram och gymnasial spetsutbildning. Ytterligare styrdokument Skolhälsovården Patientsäkerhetslagen Arbetsmiljöplan FAS 07 Handikapplan Likabehandlingsplan Policy, rutiner och handlingsplaner LSS 10

11 Av ovanstående krav har vi prioriterat följande i denna verksamhetsplan 1. Alla elever som lämnar gymnasiet skall ha lägst betyget godkänd i alla ämnen. Målet för de närmaste åren är: o 2008, 88 % o 2009, 90 % o 2010, 92 % Vad betyder det för oss? Ökat antal elever med grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier. 2. Samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola förstärks så att antalet elever som går ett fjärde gymnasieår halveras. 3. Arbetslagen skall ha arbetslagsledare/teamledare. Ur styrdokumenten Lpf 94: Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkes- och vardagsliv. Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på ett nationellt eller specialutformat program i gymnasiesärskolan har nått så långt i förhållande till de nyss för gymnasieskolan angivna målen, som de individuella förutsättningarna medger. Alla som arbetar i skolan skall - hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och - samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande Läraren skall - Organisera arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, - visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt Vad betyder det för oss? Att alla som arbetar i skolan visar respekt och har en positiv elevsyn Läraren skall - utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan, - fortlöpande ge varje elev information om elevens utvecklingsbehov och framgångar i studierna 11

12 Westerlundska gymnasiets övergripande strategiska mål Skolan prioriterar följande mål för innevarande verksamhetsår: Slutmål: Det som vi, vagt uttryckt, i en obestämd framtid ska uppnå. SMART = Det som vi ska uppnå som är: Specifikt, Mätbart, Accepterat (av den som satt målet), Realistiskt, Tidsatt. Om inget slutdatum är dokumenterat, gäller slutdatum för denna verksamhetsplan. Slutmål 1 I högre grad än i dag ska Westerlundska gymnasiet arbeta mål- och resultatstyrt. SMART mål 1a Effektivare ledningsarbete Ta fram ledningsgruppens uppdrag. Strukturera och formalisera ledningsmöten, ta fram spelregler osv. Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledning Utvärderas maj 2009 SMART mål 1b Förbättra struktur, tydliggöra mål och utvärderingsprocess Ta fram ett dokument som visare mål- och utvärderingsprocessen. Ha en tydlig arbetslags/ programarbetslagsorganisation med fungerande team. Klart inför HT-09 Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledning och kvalitetssamordnare SMART mål 1c Verksamhetsplanering och arbetslagsplanering Ha en levande verksamhetsplan (VP) som utgör grunden för arbetslagens egna planeringsarbete. Teamkontrakt (TK) ska innehålla: Arbetslagens egna uppdrag, arbetslagets medarbetares egna spel och mötesregler, arbetslagens mål och förslag på kompetensbehov. VP klar till början av december. Arbetslagens Teamkontrakt klara 13 feb 2009 Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledningen är ansvarig för att VP tas fram och att denna används. Skolans kvalitetssamordnare är ansvariga för att det tas fram TK och att detta genomförs av arbetslaget. SMART mål 1d Utvärdering och förbättring Verksamhetsplan: Måluppföljning kontinuerligt. I maj görs en utvärdering av arbetslagens TK. VP utvärderas i augusti 09. Ny reviderad VP klar augusti Arbetslagens Nya reviderade TK klara sept TK - måluppföljning kontinuerligt. Vi årsskiftet görs en liten utvärdering. Stor utvärdering görs maj 2010 Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolans ledning är ansvarig för utvärdering och förbättring av VP. Kvalitetssamordnare är ansvariga för utvärdering och förbättring av arbetslagens TK. 12

13 Slutmål 2 Öka antalet elever som uppnår grundläggande behörighet. SMART mål 2a Procentuella andelen elever som uppnått grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier skall 2009 vara 88% och %. Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledning och arbetslag SMART mål 2b Andelen godkända elever i Matematik A ska öka till 94 % i juni Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledning och Ämneslaget i Matematik SMART mål 2c Andelen elever som förstår målen i sina kurser ska öka med 10 % till hösten Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledning och arbetslag SMART mål 2d Andelen elever som upplever att de får fortlöpande information om hur de ligger till i förhållandet till målen i sina kurser ska öka med 10 % till hösten Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledning och arbetslag Slutmål 3 Eleverna ska uppleva undervisningen som meningsfull. SMART mål 3a Andelen elever som upplever undervisningen som meningsfull ska öka med 10% till hösten Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledning och arbetslag Slutmål 4 Antalet elever som går ett fjärde gymnasieår minskar. SMART mål 4a Antalet elever som går ett fjärde gymnasieår ska minska från 89 st till 60 st Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledning och arbetslag SMART mål 4b En handlingsplan för samarbete mellan gymnasiet och år 9 i ämnena svenska, engelska och matematik ska upprättas. Huvudansvarig för att förverkliga målet: Skolledning och respektive ämneslag 13

14 Skolans övergripande kompetensbehov Westerlundska gymnasiets definition av kompetens hämtas från Svensk standard SS Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Förmåga Vilja Kunskap Färdigheter = erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskaper och färdigheter = attityd, engagemang, mod och ansvar = fakta och metoder att veta = att kunna utföra i praktiken att göra Nedanstående övergripande kompetensbehov är kopplade till skolans övergripande mål som de formuleras i denna verksamhetsplan. Dessa kompetensbehov pekar ut riktningen på kompetens som ledningen anser att arbetsgrupper och enskilda medarbetare kan utveckla. Kompetensutveckling inom området Mål- och resultatstyrning Kompetensutveckling inom området Betyg och bedömning Kompetensutveckling inom området tillämpning av matematikkunskaper Tid för skolans planerings-, utvärderings- och förbättringsprocess Verksamhetsplanen färdig: Senast Teamkontrakten färdiga: Senast Utvärdering av Teamkontrakt: Senast Utvärdering av Verksamhetsplan: Senast Ny reviderad Verksamhetsplan: Senast Nya reviderade Teamkontrakt: Senast

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden

Nämndplan 2009. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden UN2008/88 Nämndplan för Utbildningsförvaltningen år 2009 antagen av Utbildningsnämnden 2008-10-23 101 Del 1. Beskrivning 1.1 Ansvarsområde: Nämndens ansvarsområde omfattning framgår

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer