Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling av Ledarskapsprogrammet...6 Lokal kurs Globalt tema...7 Valärende till yrkes- och programråd...8 Remiss. Trygga arbetsvillkoren i framtiden...9 Slutrapportering av uppdraget Forum för unga i Skövde...11 Budget 2009 med anslagsfördelning...12 Ändring av Utbildningsnämndens budgetram 2009 med anledning av verksamhetsöverföring av elevresor och inackorderingstillägg...13 Upphävande av beslut om intraprenad på Västerhöjdsgymnasiets restaurang...14 Uppdatering av utbildningsnämndens delegeringsordning...15 Anmälan av protokoll, delegeringsbeslut och informationsärenden...16 Bidrag till riktad utbildning inom vuxenutbildningen...17 Information...18 Övriga frågor...20

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Plats och tid Skövde stadshus, KS-salen, föredragningar och information kl , beslutsärenden kl Deltagande ande Ersättare Ann-Katrin Jönsson (kd) ordf Elisabet Eriksson (s), kl Karin Kjellgren (c) Kristina Appelqvist (c) Rohland Peterson (m) Philip Segell (m) Erkki Salmisaari (s) Håkan Hellberg (s) Jasmin Vizlin (mp) Aina Otterberg Sannetorp (fp) Leif Karlsson (c), kl Jasin Ulama (m), kl Jan Sandelius (m) Linda Henricsson (s) Emelie Löfgren (s) Övriga deltagande Tjänstemän och fackliga ombud Föredragande Janne Holmquist, utbildningschef Berit Gustafsson, adm. chef Anneli Eliasson, sekreterare Katarina Hasselström, Lärarförbundet, kl Olle Björk, Lärarnas Riksorganisation, kl Lennart Söderlund, utred.ass kl Anna-Karin Gustavsson, adm.chef, Kavelbro, 93 Karl Alexandersson, chef tekniska kontoret, 93 Stefan Ljungqvist, adm. chef, Västerhöjd, 94 Göran Jonsson, kvalitetscontroller, 94, Arne Falk, förvaltningsekonom, 101, 102 Lennart Ericsson, huvudskyddsombud, Gisela Bergman Svarén, idrottslärare, Daniel Joelsson, Pirjo Svegreus, drogsamordnare, Utses att justera Rohland Peterson Underskrifter Sekreterare Ordförande... Anneli Eliasson Paragrafer Ann-Katrin Jönsson Justerande... Rohland Peterson ANSLAG Protokollet är justerat. Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utbildningsnämnden Utbildningskontoret, Skövde stadshus... Anneli Eliasson Anslagsdatum Överklagningstid till och med

3 Utbildningsnämnden UN 93 Dnr 08/0042 Lokalutredning Utbildningschefen får i uppdrag att undersöka möjligheten och eventuella konsekvenser av att flytta Hotell- och restaurangprogrammet till lokaler inom Volvo. Vidare om det är möjligt att flytta Fordonsprogrammet Personbilsteknik till samma område. Uppdraget ska redovisas i nämndens sammanträde den 3 mars Lokalerna för Hotell- och restaurangprogrammet (HR) ska byggas om och därför behövs evakueringslokaler under byggnationstiden. En grupp med representanter för skolledningen vid Kavelbrogymnasiet och tekniska kontoret har utrett möjliga ersättningslokaler. Ett alternativ som framkom är lokalerna som använts till restaurangverksamhet inom Volvo (Annas restaurang). Vid kontakter med Volvo informerade de att restauranglokalerna ska avyttras efter hand. Gruppen fick också information om att Volvo bland annat har en stor verkstadslokal bredvid den före detta restaurangen som också ska avyttras. Fordonsprogrammets båda inriktningar Transport (FP-TP) och Personbilsteknik (FP-PB) håller till i lokaler i Hasslumsområdet. Programmen är trångbodda i dag och dessutom har kommunen planer på att anlägga en godsterminal i området. Blir det verklighet blir lokalbristen för Fordonsprogrammet än mer akut. När beskedet från Volvo kom att det finns ändamålsenliga lokaler för både HR och FP-PB att tillgå inom området föddes tanken att permanent kunna flytta båda programmen dit. Utbildningschefen får därför i uppdrag att undersöka om lokalerna kan anpassas till skolans verksamhet. Skolledningen vid Kavelbrogymnasiet

4 Utbildningsnämnden UN 94 Dnr 07/0115 Lokalfrågor för Teknikprogrammet Utbildningschefen får i uppdrag att utreda ärendet om Teknikprogrammets lokalisering ytterligare. Ärendet ska behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari Utbildningsnämnden har beslutat, UN , att Teknikprogrammet vid Penta organisatoriskt ska tillhöra Västerhöjdsgymnasiet från den 1 juli Nämnden har därefter uppdragit till förvaltningen att utreda möjligheten att även lokalisera programmet till Västerhöjdsgymnasiet. Lokalfrågan har utretts under hösten och det besked som nämnden fått är att det inte finns några lediga lokaler vid Västerhöjdsgymnasiet eller Vuxenutbildning Skövde att tillgå. Utbildningsnämnden anser att det är viktigt med ett sammanhållet teknikprogram varför inriktningen vid Penta bör flytta till Västerhöjdsgymnasiet inför nästa läsår. Utbildningschefen får därför återigen i uppdrag att utreda om det finns lokaler vid Vuxenutbildning Skövde som kan användas.

5 Utbildningsnämnden UN 95 Dnr 08/0136 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet En valbar profil Upplevelse och ledarskap startas inom Barn- och fritidsprogrammet från och med läsåret 2010/2011. Söktrycket till det specialutformade Ledarskapsprogrammet (SMBF96) har varit lågt under flera år. En arbetsgrupp bestående av två lärare och ansvarig rektor har arbetat med detta. Gruppen konstaterade att SMBF96 inte når de elever som skolan vill rikta sig till och idén om en ny profil inom befintligt Barn- och fritidsprogram (BF) väcktes. Målet är att stärka och tydliggöra vissa delar inom BF som är viktiga för människan men också för samhällsutvecklingen, så som digital kompetens, ledarskap och turism, se bilaga 1. Den nya profilen innehåller ett kurspaket som består av; turism 50 p, multimedia 100 p, fritidsturism 100 p samt organisation och ledarskap 50 p. Ovanstående kurser ryms inom elevens valbara kurser och i-valskurser, bilaga 2. Det som också präglar profilen förutom kurspaketet är ett nytt upplägg på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) som innebär och möjliggör ett internationellt utbyte och studier på annan ort och i annat land. Profilen ger också eleverna en viss valmöjlighet med tanke på vidare studier på högskola eller universitet. Engelska B, Matematik B och Historia A ska därför vara garanterat valbara kurser på Barn- och fritidsprogrammet. Det gäller både de som läser den nya profilen och de som inte väljer den. Eleverna väljer profilen inför årskurs 2. Profilen är anpassad till en eventuell ny gymnasiereform. Handlingar Dnr 08/0136, skrivelse från Kavelbrogymnasiet, bilaga 1 och 2. UK-ledningsgrupp, Fronter

6 Utbildningsnämnden UN 96 Dnr 08/0138 Avveckling av Ledarskapsprogrammet Det specialutformade Barn- och fritidsprogrammet benämnt Ledarskapsprogrammet (SMBF96) avvecklas från och med läsåret 2010/2011. Det specialutformade Barn- och fritidsprogrammet benämnt Ledarskapsprogrammet (SMBF96) startade hösten 2002 på Kavelbrogymnasiet. Programmet har inte haft den dragningskraft som förväntades och antalet förstahandssökande har minskat, inför innevarande läsår var det 11 förstahandssökande till 20 platser. Detta innebär att lediga platser fylls med elever som sökt i andra, tredje och fjärde hand. Programmet får då klasser med många elever som inte är intresserade men går kvar i brist på annan sysselsättning. Det i sin tur leder till att resultaten hos eleverna inte varit de önskvärda efter avslutad utbildning. Eleverna har också varit mindre motiverade för studier än planerat och haft svårt att klara av kurser som Engelska B och Matematik B som är obligatoriska på SMBF96. UK-ledningsgrupp, Gymnasium Skaraborg, Fronter

7 Utbildningsnämnden UN 97 Dnr 08/0025 Lokal kurs Globalt tema Utbildningsnämnden fastställer den lokala kursen Globalt tema, SH1504, 100 p. Lokala kurser skall godkännas och fastställas av utbildningsnämnden. Kurserna kan ingå i gymnasieskolans och vuxenutbildningens olika program och kurser. Den lokala kursen Globalt tema, SH 1504 ska ingå i individuella valet i Global klass. Handlingar Lokal kursplan UK-ledningsgrupp, Fronter

8 Utbildningsnämnden UN 98 Dnr 08/0134 Valärende till yrkes- och programråd Linda Henricsson (s) utses till ledamot i yrkes- och programrådet för Hantverksprogrammet Mode och kläder samt Teknikprogrammet inriktning design. Utbildningsnämnden deltar, tillsammans med skolledning, personal, elever och representanter från branschorganisationer i yrkesråd, programråd samt pedagogiska råd. Nämnden har två representanter i varje råd. Hayat Mohamed har avsagt sig sitt politiska uppdrag i utbildningsnämnden varför ovanstående vakanser uppkommit. Handlingar Politisk representation i yrkes- och programråd samt pedagogiska råd UK-ledningsgrupp, Fronter

9 Utbildningsnämnden UN 99 Dnr 08/0124 Remiss. Trygga arbetsvillkoren i framtiden Utbildningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till de utbildningsmoment som är obligatoriska i gymnasieskolorna i Skövde, enligt yttrande nedan. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp genom Morgan Sjöberg, har i en motion föreslagit: Att uppdra till grundskolan och gymnasieskolan att arbeta fram en plan för introduktion till eleverna inför det kommande arbetslivet Att ge eleverna kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter i samarbete med facken för att säkerställa goda arbetsvillkor i framtiden Motionären anser att det är viktigt att dagens unga får kunskap om sina rättigheter som anställd och vilka möjligheter man har till inflytande i arbetslivet. Yttrande I Skövde kommuns gymnasieskolor ingår kursen Arbetsmiljö och säkerhet som en obligatorisk karaktärsämneskurs på i stort sett samtliga gymnasieprogram. Kursen ger eleverna kunskap om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot det valda verksamhetsområdet. Kursen ger också förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Eleven skall få kunskap om hur man påverkar sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. Som ett led i gymnasieutbildningen vistas eleverna på så kallad arbetsplatsförlagd utbildning (APU) under cirka 15 veckor. Inför APU:n får dels eleverna introduktion i viktiga arbetslivsfrågor, dels utbildas handledare på företaget som skall ta emot eleven. I slutet av elevernas gymnasieutbildning inbjuds representanter från fackliga organisationer för att ge en introduktion till det kommande arbetslivet. Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, i vilken samtliga rektorer och administrativa chefer ingår, och motsvarande ledningsgrupp på skolförvaltningen, har under 2008 ställt sig bakom ett förslag till Handlingsplan för personligt entreprenörskap. Av handlingsplanen framgår att syftet är att ge morgondagens vuxna en

10 Utbildningsnämnden utbildning där man förutom traditionell kunskap även tillägnar sig de entreprenöriella kompetenser som är en förutsättning för den egna och samhällets framtida försörjning. Ett förändrat arbetsliv innebär att oavsett om man har tankar på att bli egen företagare eller anställd så är initiativkraft och entreprenörskap en viktig tillgång för den enskilde individen. Handlingar Remiss från KS, dnr 08/0268 KS

11 Utbildningsnämnden UN 100 Dnr 07/0002 Slutrapportering av uppdraget Forum för unga i Skövde Utbildningsnämnden lämnar härmed en slutrapport över vårt uppdrag med Forum för unga och anser härmed att uppdraget är slutfört. Den 24 september år 2007 beslutar kommunfullmäktige att ungdomsfullmäktige omedelbart avskaffas och ersätts av ett forum för unga med utbildningsnämnden som huvudman, 114. Inriktningen för verksamheten baseras på en arbetsplan som sammanställts av en arbetsgrupp med personal från utbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen. Kommunfullmäktige avsätter kronor från de medel som finns för ungdomssatsningar i budget för år 2008 för att genomföra föreslagen framtidsverkstad våren Den 2-3 april år 2008 genomförs en framtidsverkstad under Temat Skövde årets ungdomskommun år 2010!?. Deltagarna är ungdomar, politiker och tjänstemän från Skövde. Arbetet resulterar i fem förslag till vad som behöver utvecklas för unga i Skövde: ett ungdomshus en hemsida för ungdomar inflytande och engagemang en må bra-grupp ungdomsresurs Som ett resultat av framtidsverkstaden har det bildats ett forum med ungdomar och det blir nu upp till den politiska ledningsgruppen för LQ (Livskvalitet för unga) att diskutera dess framtid. Vår erfarenhet är att det behövs resurser i form av ett tydligt och hållbart vuxenstöd som kan coacha och lotsa ungdomarna. Handlingar Bilaga. Beskrivning av arbetet med uppdraget Forum för unga Rapport från Framtidsverkstaden KF, LQ-ledningsgrupp, LQ-styrgrupp

12 Utbildningsnämnden UN 101 Dnr 08/0127 Budget 2009 med anslagsfördelning Budget 2009 med anslagsfördelning godkänns. Utbildningsnämndens ursprungliga budgetram för 2009 uppgick till tkr. På grund av överföring av verksamheterna elevresor och inackorderingstillägg till kollektivtrafikfunktionen inom kommunstyrelsen minskas budgetramen med tkr och genom minskat personalomkostnadspålägg med 1,0 % minskas budgetramen med ytterligare tkr. Den slutliga budgetramen uppgår då till tkr, vilket är en reell minskning med 629 tkr jämfört med Handlingar Budget med anslagsfördelning UK-ledningsgrupp

13 Utbildningsnämnden UN 102 Dnr 08/0127 Ändring av Utbildningsnämndens budgetram 2009 med anledning av verksamhetsöverföring av elevresor och inackorderingstillägg Utbildningsnämndens budgetram för 2009 minskas med tkr och beloppet överförs till kollektivtrafikfunktionen inom kommunstyrelsen. Utbildningsnämnden beslutade , 51 att ansvaret för gymnasieelevernas resor och inackorderingstillägg överförs till kollektivtrafikfunktionen inom kommunstyrelsen från och med läsåret Som en följd av beslutet föreslås att tkr av utbildningsnämndens budget 2009 överförs till kollektivtrafikfunktionen. Avstämning av den faktiska kostnaden 2009 mot överfört belopp skall göras i samband med bokslutsarbetet. Kollektivtrafikfunktionen

14 Utbildningsnämnden UN 103 Dnr 08/0020 Upphävande av beslut om intraprenad på Västerhöjdsgymnasiets restaurang Utbildningsnämnden upphäver sitt tidigare beslut om att byta verksamhetsform för Västerhöjdsgymnasiets restaurang, UN 67, den 2 september Ekonomichef Birgitta Gunterberg informerar om att kommunen diskuterar att inrätta resultatenheter i stället för intraprenader. Kommunstyrelsen kommer att inhämta synpunkter från nämnder som berörs av en eventuell ändring. Det är främst omvårdnadsnämnden och utbildningsnämnden som fört diskussioner om intraprenadlösningar. Kommunens nyligen framtagna riktlinjer för intraprenader kommer, om en övergång sker, att ersättas av riktlinjer för resultatenheter med utökat ansvar. Utbildningsnämnden avvaktar därför med att byta verksamhetsform till intraprenad för Västerhöjdsgymnasiets restaurang. Diskussion kommer att föras om att eventuellt inrätta en resultatenhet i stället. Utbildningsnämnden önskar anordna en utbildningsdag i början av år 2009 för att få en redovisning av kommunens riktlinjer om resultatenheter. Anders Ånborg, UK-ledningsgrupp

15 Utbildningsnämnden UN 104 Dnr 08/0008 Uppdatering av utbildningsnämndens delegeringsordning Utbildningsnämndens delegeringsordning uppdateras enligt nedan. 1. Delegaten ADMC-UK, administrativ chef utbildningskontoret, har tillkommit. 2. Delegaten UL, utvecklingsledare/utredare, utbildningskontoret utgår och ersätts av ADMC-UK. 3. Tillägg under A2:11 att ärendet gäller nationella och specialutformade program. 4. Ärendenummer A2:12 får ny innebörd. om sökande skall få studera hos annan utbildningsanordnare. Gäller individuella programmet och programinriktat individuellt program. 5. Tidigare ärendenummer A2:12 ändras till A2:13 6. Ärendenummer C1:4 utgår eftersom handläggning av inackorderingstillägg har flyttats till kollektivtrafikfunktionen. 7. Tillägg under ärendenummer D1:1, hyresavtal gäller även lokaler för elevhemsboende. 8. Nytt ärendenummer D1:2, avtal för uthyrning av elevhemsplats inom Gymnasiesärskolan. På grund av förändringar i organisationen behöver vissa justeringar i delegeringsordningen göras. Handlingar Delegeringsordning för utbildningsnämnden år UK-ledningsgrupp, restaurangchefer UF, revisionen, KS

16 Utbildningsnämnden UN 105 Dnr 08/0002 Anmälan av protokoll, delegeringsbeslut och informationsärenden. Protokoll, beslut i delegerade ärenden samt handlingar för information anmäls enligt förteckning dnr Handlingar Förteckning dnr

17 Utbildningsnämnden UN 106 Dnr 08/0141 Bidrag till riktad utbildning inom vuxenutbildningen Utbildningsnämndens arbetsutskott har gett utbildningschefen och rektor för vuxenutbildningen i uppdrag att i dialog med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för att begära mer resurser till vuxenutbildningen, UNAU en är den finansiella orostid som råder just nu med varsel av personal från små och stora företag. Skövde kommun och utbildningsnämnden bör därför rusta för att stärka vuxenutbildningen. Det bör finnas möjligheter för arbetssökande att gå KY-utbildningar med inriktning inom de områden där industrin idag saknar personal. Utbildningsnämnden önskar därför ett utökat tillskott till budgeten 2009, riktade till vuxenutbildningen, för att ge arbetssökande möjlighet till fortsatt utbildning. Nämnden har genom utbildningschefen och rektor för vuxenutbildningen haft dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Bedömningen är att behovet av antal platser kommer att öka kraftigt under år Kommunens ekonomichef föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar godkänna att utbildningsnämnden utökar antalet platser i vuxenutbildningen med maximalt 200 platser under år Fullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning att inga externa medel beviljas till vuxenutbildningen, godkänna det underskott som kan uppstå i utbildningsnämndens budget år Utbildningsnämnden ställer sig positiv till ekonomichefens förslag. KF

18 Utbildningsnämnden UN 107 Information Arbetsmiljön för lärarna på Arenan Utbildningschefen informerar att Arbetsmiljöverket gett utbildningsnämnden ett föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen. Föreläggandet är vid vite om kr, att senast den 30 januari 2009 ha vidtagit de åtgärder för arbetsstället vid Arena Skövde, som beskrivs i delgivningen. Utbildningschefen redovisar tillsammans med Gisela Bergman och Lennart Ericsson de fyra alternativ som utarbetats av tekniska kontoret. Ritningar och kostnadskalkyler presenteras för nämnden. Ledamöterna i utbildningsnämnden ska besöka arbetsplatserna på Arenan den 9 januari 2009, kl Vid sammanträdet den 29 januari ska nämnden besluta om vilket alternativ som ska gälla. Utbildningschefen skriver ett svar till Arbetsmiljöverket Rapport från Svenska skolan i Nairobi Daniel Joelsson har gått tredje gymnasieåret i Svenska skolan i Nairobi. Han visar bilder och berättar om sitt skolår. Daniel tackar nämnden som gav honom möjlighet till detta. Året i Nairobi var en stor upplevelse som berikade honom och har gjort honom intresserad av att eventuellt studera till biståndsingenjör Rapport om arbetet med Leka med döden Kommunens drogsamordnare Pirjo Svegreus informerar om riksutställningen Leka med döden som kommer till Skövde hösten Det är en rollspelsutställning om liv, fest och rattfylla som ska pågå under perioden 2 november 2009 till 31 januari Rollspelet består av sex olika scener; festen, kraschen, polisförhöret, skolan, hemmet och affären. Efterarbetet är jätteviktigt och handledare för lärarna kommer att finnas. Pirjo ska träffa utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och informera om utställningen samt fråga om intresse att delta finns. Finansieringen sker med hjälp av Länsstyrelsen, Vägverket och kulturförvaltningen. Utbildningsnämnden ställer sig mycket positiv till att gymnasieskolorna deltar. Utbildningschefen ska träffa rektorerna för de fristående gymnasieskolorna i januari. Pirjo bjuds in till det mötet för att informera dem om utställningen.

19 Utbildningsnämnden Omvärldsdagen Omvärldsdagen den 15 januari är en inledning av kommunens arbete med budget och strategisk plan för åren Syftet med dagen är att diskutera och gemensamt komma överens om några av de omvärldsförändringar som beaktas i arbetet med att utforma en budget för de kommande tre åren. Inför omvärldsdagen har kommunstyrelsens stab formulerat två grundläggande frågeställningar som de önskar svar på. Arbetsutskottet diskuterade frågorna vid sitt förra möte. De har också behandlats av ledningsgruppen. Arbetsutskottet gav utbildningschefen i uppdrag att sammanställa svaren och överlämna till kommunstyrelsens stab. Svaret redovisas för nämnden En oberoende granskning av gymnasieskolornas lokalbehovsplaner presenterade i lokalutredning Gymnasium 09 Göran Jonsson har fått i uppdrag att granska det underlag som ligger till grund för den planerade ombyggnaden av kommunens gymnasieskolor, Gy 09. Han lämnar en kort sammanfattning av resultatet av granskningen SYV-utredningen Lennart Söderlund rapporterar om den pågående utredningen av studie- och yrkesvägledningen i Skövde kommun. Utredningen påbörjades i april efter ett uppdrag från möte med skolnämndens och utbildningsnämndens arbetsutskott. Utredningen ska behandlas vid arbetsutskottens gemensamma möte i januari. Målsättningen är att respektive nämnd ska fatta beslut om studie- och yrkesvägledningens framtida uppdrag och organisation under våren Övrig information Följande information ges: Möte med Berit Gustafsson och skolkontorets kostchef. Möte med rättningsgruppen där är ett antal lärare tillsammans med utbildningschefen diskuterat bland annat nationella prov. Skolinspektionens slutrapport. Svaret till inspektionen ska behandlas av nämnden vid sammanträdet i mars Yrkesråd för Industriprogrammet och Hantverksprogrammet Mode & kläder. från Skolinspektionen om friskoleansökningar. Rektorstillsättningar Irene Weidenmo har anställts på utbildningskontoret för att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor. Hon börjar den 1 mars 2009.

20 Utbildningsnämnden UN 108 Övriga frågor Skrivelse från Peter Reivall Ordföranden har fått en skrivelse från Peter Reivall. Han önskar komma till utbildningsnämnden och demonstrera sin metod, Saldosystem. Nämnden konstaterar att den inte ansvarar för vilka system som ska användas i undervisningen varför de avböjer erbjudandet. Ordföranden meddelar Peter Reivall detta Inbjudan från Lärarförbundet Arbetsutskottet har från Eivor Börgesson Jonsson, Lärarförbundet, fått en inbjudan till frukostmöte. Tyvärr har ingen av ledamöterna tillfälle att delta. Ordföranden meddelar detta och hälsar att hon i stället är välkommen till ett möte med utbildningsnämnden Remiss om sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen, dnr 08/0107 Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat konsekvensanalysen av en eventuell sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Det är några av kommunens nämnder samt de politiska partierna som senast den 15 februari anmodas att svara på remissen. Av den anledningen önskar Rohland Peterson att utbildningsnämnden bildar en arbetsgrupp som arbetar med remissen. Gruppen bör bestå av representanter från olika partier. Förslaget bifalls och de som ingår i arbetsgruppen är; Philip Segell (sammankallande), Rohland Peterson, Håkan Hellberg, Ann-Katrin Jönsson, Elisabet Eriksson samt Kristina Appelqvist/Karin Kjellgren God Jul och Gott Nytt År Ordföranden och vice ordföranden önskar samtliga ledamöter en riktigt God Jul och Gott Nytt År samt tackar för ett bra samarbete under året.

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 103 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö, kl 08.00-10.50 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer