Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling av Ledarskapsprogrammet...6 Lokal kurs Globalt tema...7 Valärende till yrkes- och programråd...8 Remiss. Trygga arbetsvillkoren i framtiden...9 Slutrapportering av uppdraget Forum för unga i Skövde...11 Budget 2009 med anslagsfördelning...12 Ändring av Utbildningsnämndens budgetram 2009 med anledning av verksamhetsöverföring av elevresor och inackorderingstillägg...13 Upphävande av beslut om intraprenad på Västerhöjdsgymnasiets restaurang...14 Uppdatering av utbildningsnämndens delegeringsordning...15 Anmälan av protokoll, delegeringsbeslut och informationsärenden...16 Bidrag till riktad utbildning inom vuxenutbildningen...17 Information...18 Övriga frågor...20

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Plats och tid Skövde stadshus, KS-salen, föredragningar och information kl , beslutsärenden kl Deltagande ande Ersättare Ann-Katrin Jönsson (kd) ordf Elisabet Eriksson (s), kl Karin Kjellgren (c) Kristina Appelqvist (c) Rohland Peterson (m) Philip Segell (m) Erkki Salmisaari (s) Håkan Hellberg (s) Jasmin Vizlin (mp) Aina Otterberg Sannetorp (fp) Leif Karlsson (c), kl Jasin Ulama (m), kl Jan Sandelius (m) Linda Henricsson (s) Emelie Löfgren (s) Övriga deltagande Tjänstemän och fackliga ombud Föredragande Janne Holmquist, utbildningschef Berit Gustafsson, adm. chef Anneli Eliasson, sekreterare Katarina Hasselström, Lärarförbundet, kl Olle Björk, Lärarnas Riksorganisation, kl Lennart Söderlund, utred.ass kl Anna-Karin Gustavsson, adm.chef, Kavelbro, 93 Karl Alexandersson, chef tekniska kontoret, 93 Stefan Ljungqvist, adm. chef, Västerhöjd, 94 Göran Jonsson, kvalitetscontroller, 94, Arne Falk, förvaltningsekonom, 101, 102 Lennart Ericsson, huvudskyddsombud, Gisela Bergman Svarén, idrottslärare, Daniel Joelsson, Pirjo Svegreus, drogsamordnare, Utses att justera Rohland Peterson Underskrifter Sekreterare Ordförande... Anneli Eliasson Paragrafer Ann-Katrin Jönsson Justerande... Rohland Peterson ANSLAG Protokollet är justerat. Organ Justeringsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utbildningsnämnden Utbildningskontoret, Skövde stadshus... Anneli Eliasson Anslagsdatum Överklagningstid till och med

3 Utbildningsnämnden UN 93 Dnr 08/0042 Lokalutredning Utbildningschefen får i uppdrag att undersöka möjligheten och eventuella konsekvenser av att flytta Hotell- och restaurangprogrammet till lokaler inom Volvo. Vidare om det är möjligt att flytta Fordonsprogrammet Personbilsteknik till samma område. Uppdraget ska redovisas i nämndens sammanträde den 3 mars Lokalerna för Hotell- och restaurangprogrammet (HR) ska byggas om och därför behövs evakueringslokaler under byggnationstiden. En grupp med representanter för skolledningen vid Kavelbrogymnasiet och tekniska kontoret har utrett möjliga ersättningslokaler. Ett alternativ som framkom är lokalerna som använts till restaurangverksamhet inom Volvo (Annas restaurang). Vid kontakter med Volvo informerade de att restauranglokalerna ska avyttras efter hand. Gruppen fick också information om att Volvo bland annat har en stor verkstadslokal bredvid den före detta restaurangen som också ska avyttras. Fordonsprogrammets båda inriktningar Transport (FP-TP) och Personbilsteknik (FP-PB) håller till i lokaler i Hasslumsområdet. Programmen är trångbodda i dag och dessutom har kommunen planer på att anlägga en godsterminal i området. Blir det verklighet blir lokalbristen för Fordonsprogrammet än mer akut. När beskedet från Volvo kom att det finns ändamålsenliga lokaler för både HR och FP-PB att tillgå inom området föddes tanken att permanent kunna flytta båda programmen dit. Utbildningschefen får därför i uppdrag att undersöka om lokalerna kan anpassas till skolans verksamhet. Skolledningen vid Kavelbrogymnasiet

4 Utbildningsnämnden UN 94 Dnr 07/0115 Lokalfrågor för Teknikprogrammet Utbildningschefen får i uppdrag att utreda ärendet om Teknikprogrammets lokalisering ytterligare. Ärendet ska behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari Utbildningsnämnden har beslutat, UN , att Teknikprogrammet vid Penta organisatoriskt ska tillhöra Västerhöjdsgymnasiet från den 1 juli Nämnden har därefter uppdragit till förvaltningen att utreda möjligheten att även lokalisera programmet till Västerhöjdsgymnasiet. Lokalfrågan har utretts under hösten och det besked som nämnden fått är att det inte finns några lediga lokaler vid Västerhöjdsgymnasiet eller Vuxenutbildning Skövde att tillgå. Utbildningsnämnden anser att det är viktigt med ett sammanhållet teknikprogram varför inriktningen vid Penta bör flytta till Västerhöjdsgymnasiet inför nästa läsår. Utbildningschefen får därför återigen i uppdrag att utreda om det finns lokaler vid Vuxenutbildning Skövde som kan användas.

5 Utbildningsnämnden UN 95 Dnr 08/0136 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet En valbar profil Upplevelse och ledarskap startas inom Barn- och fritidsprogrammet från och med läsåret 2010/2011. Söktrycket till det specialutformade Ledarskapsprogrammet (SMBF96) har varit lågt under flera år. En arbetsgrupp bestående av två lärare och ansvarig rektor har arbetat med detta. Gruppen konstaterade att SMBF96 inte når de elever som skolan vill rikta sig till och idén om en ny profil inom befintligt Barn- och fritidsprogram (BF) väcktes. Målet är att stärka och tydliggöra vissa delar inom BF som är viktiga för människan men också för samhällsutvecklingen, så som digital kompetens, ledarskap och turism, se bilaga 1. Den nya profilen innehåller ett kurspaket som består av; turism 50 p, multimedia 100 p, fritidsturism 100 p samt organisation och ledarskap 50 p. Ovanstående kurser ryms inom elevens valbara kurser och i-valskurser, bilaga 2. Det som också präglar profilen förutom kurspaketet är ett nytt upplägg på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) som innebär och möjliggör ett internationellt utbyte och studier på annan ort och i annat land. Profilen ger också eleverna en viss valmöjlighet med tanke på vidare studier på högskola eller universitet. Engelska B, Matematik B och Historia A ska därför vara garanterat valbara kurser på Barn- och fritidsprogrammet. Det gäller både de som läser den nya profilen och de som inte väljer den. Eleverna väljer profilen inför årskurs 2. Profilen är anpassad till en eventuell ny gymnasiereform. Handlingar Dnr 08/0136, skrivelse från Kavelbrogymnasiet, bilaga 1 och 2. UK-ledningsgrupp, Fronter

6 Utbildningsnämnden UN 96 Dnr 08/0138 Avveckling av Ledarskapsprogrammet Det specialutformade Barn- och fritidsprogrammet benämnt Ledarskapsprogrammet (SMBF96) avvecklas från och med läsåret 2010/2011. Det specialutformade Barn- och fritidsprogrammet benämnt Ledarskapsprogrammet (SMBF96) startade hösten 2002 på Kavelbrogymnasiet. Programmet har inte haft den dragningskraft som förväntades och antalet förstahandssökande har minskat, inför innevarande läsår var det 11 förstahandssökande till 20 platser. Detta innebär att lediga platser fylls med elever som sökt i andra, tredje och fjärde hand. Programmet får då klasser med många elever som inte är intresserade men går kvar i brist på annan sysselsättning. Det i sin tur leder till att resultaten hos eleverna inte varit de önskvärda efter avslutad utbildning. Eleverna har också varit mindre motiverade för studier än planerat och haft svårt att klara av kurser som Engelska B och Matematik B som är obligatoriska på SMBF96. UK-ledningsgrupp, Gymnasium Skaraborg, Fronter

7 Utbildningsnämnden UN 97 Dnr 08/0025 Lokal kurs Globalt tema Utbildningsnämnden fastställer den lokala kursen Globalt tema, SH1504, 100 p. Lokala kurser skall godkännas och fastställas av utbildningsnämnden. Kurserna kan ingå i gymnasieskolans och vuxenutbildningens olika program och kurser. Den lokala kursen Globalt tema, SH 1504 ska ingå i individuella valet i Global klass. Handlingar Lokal kursplan UK-ledningsgrupp, Fronter

8 Utbildningsnämnden UN 98 Dnr 08/0134 Valärende till yrkes- och programråd Linda Henricsson (s) utses till ledamot i yrkes- och programrådet för Hantverksprogrammet Mode och kläder samt Teknikprogrammet inriktning design. Utbildningsnämnden deltar, tillsammans med skolledning, personal, elever och representanter från branschorganisationer i yrkesråd, programråd samt pedagogiska råd. Nämnden har två representanter i varje råd. Hayat Mohamed har avsagt sig sitt politiska uppdrag i utbildningsnämnden varför ovanstående vakanser uppkommit. Handlingar Politisk representation i yrkes- och programråd samt pedagogiska råd UK-ledningsgrupp, Fronter

9 Utbildningsnämnden UN 99 Dnr 08/0124 Remiss. Trygga arbetsvillkoren i framtiden Utbildningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till de utbildningsmoment som är obligatoriska i gymnasieskolorna i Skövde, enligt yttrande nedan. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp genom Morgan Sjöberg, har i en motion föreslagit: Att uppdra till grundskolan och gymnasieskolan att arbeta fram en plan för introduktion till eleverna inför det kommande arbetslivet Att ge eleverna kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter i samarbete med facken för att säkerställa goda arbetsvillkor i framtiden Motionären anser att det är viktigt att dagens unga får kunskap om sina rättigheter som anställd och vilka möjligheter man har till inflytande i arbetslivet. Yttrande I Skövde kommuns gymnasieskolor ingår kursen Arbetsmiljö och säkerhet som en obligatorisk karaktärsämneskurs på i stort sett samtliga gymnasieprogram. Kursen ger eleverna kunskap om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning mot det valda verksamhetsområdet. Kursen ger också förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle. Eleven skall få kunskap om hur man påverkar sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden. Som ett led i gymnasieutbildningen vistas eleverna på så kallad arbetsplatsförlagd utbildning (APU) under cirka 15 veckor. Inför APU:n får dels eleverna introduktion i viktiga arbetslivsfrågor, dels utbildas handledare på företaget som skall ta emot eleven. I slutet av elevernas gymnasieutbildning inbjuds representanter från fackliga organisationer för att ge en introduktion till det kommande arbetslivet. Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, i vilken samtliga rektorer och administrativa chefer ingår, och motsvarande ledningsgrupp på skolförvaltningen, har under 2008 ställt sig bakom ett förslag till Handlingsplan för personligt entreprenörskap. Av handlingsplanen framgår att syftet är att ge morgondagens vuxna en

10 Utbildningsnämnden utbildning där man förutom traditionell kunskap även tillägnar sig de entreprenöriella kompetenser som är en förutsättning för den egna och samhällets framtida försörjning. Ett förändrat arbetsliv innebär att oavsett om man har tankar på att bli egen företagare eller anställd så är initiativkraft och entreprenörskap en viktig tillgång för den enskilde individen. Handlingar Remiss från KS, dnr 08/0268 KS

11 Utbildningsnämnden UN 100 Dnr 07/0002 Slutrapportering av uppdraget Forum för unga i Skövde Utbildningsnämnden lämnar härmed en slutrapport över vårt uppdrag med Forum för unga och anser härmed att uppdraget är slutfört. Den 24 september år 2007 beslutar kommunfullmäktige att ungdomsfullmäktige omedelbart avskaffas och ersätts av ett forum för unga med utbildningsnämnden som huvudman, 114. Inriktningen för verksamheten baseras på en arbetsplan som sammanställts av en arbetsgrupp med personal från utbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen. Kommunfullmäktige avsätter kronor från de medel som finns för ungdomssatsningar i budget för år 2008 för att genomföra föreslagen framtidsverkstad våren Den 2-3 april år 2008 genomförs en framtidsverkstad under Temat Skövde årets ungdomskommun år 2010!?. Deltagarna är ungdomar, politiker och tjänstemän från Skövde. Arbetet resulterar i fem förslag till vad som behöver utvecklas för unga i Skövde: ett ungdomshus en hemsida för ungdomar inflytande och engagemang en må bra-grupp ungdomsresurs Som ett resultat av framtidsverkstaden har det bildats ett forum med ungdomar och det blir nu upp till den politiska ledningsgruppen för LQ (Livskvalitet för unga) att diskutera dess framtid. Vår erfarenhet är att det behövs resurser i form av ett tydligt och hållbart vuxenstöd som kan coacha och lotsa ungdomarna. Handlingar Bilaga. Beskrivning av arbetet med uppdraget Forum för unga Rapport från Framtidsverkstaden KF, LQ-ledningsgrupp, LQ-styrgrupp

12 Utbildningsnämnden UN 101 Dnr 08/0127 Budget 2009 med anslagsfördelning Budget 2009 med anslagsfördelning godkänns. Utbildningsnämndens ursprungliga budgetram för 2009 uppgick till tkr. På grund av överföring av verksamheterna elevresor och inackorderingstillägg till kollektivtrafikfunktionen inom kommunstyrelsen minskas budgetramen med tkr och genom minskat personalomkostnadspålägg med 1,0 % minskas budgetramen med ytterligare tkr. Den slutliga budgetramen uppgår då till tkr, vilket är en reell minskning med 629 tkr jämfört med Handlingar Budget med anslagsfördelning UK-ledningsgrupp

13 Utbildningsnämnden UN 102 Dnr 08/0127 Ändring av Utbildningsnämndens budgetram 2009 med anledning av verksamhetsöverföring av elevresor och inackorderingstillägg Utbildningsnämndens budgetram för 2009 minskas med tkr och beloppet överförs till kollektivtrafikfunktionen inom kommunstyrelsen. Utbildningsnämnden beslutade , 51 att ansvaret för gymnasieelevernas resor och inackorderingstillägg överförs till kollektivtrafikfunktionen inom kommunstyrelsen från och med läsåret Som en följd av beslutet föreslås att tkr av utbildningsnämndens budget 2009 överförs till kollektivtrafikfunktionen. Avstämning av den faktiska kostnaden 2009 mot överfört belopp skall göras i samband med bokslutsarbetet. Kollektivtrafikfunktionen

14 Utbildningsnämnden UN 103 Dnr 08/0020 Upphävande av beslut om intraprenad på Västerhöjdsgymnasiets restaurang Utbildningsnämnden upphäver sitt tidigare beslut om att byta verksamhetsform för Västerhöjdsgymnasiets restaurang, UN 67, den 2 september Ekonomichef Birgitta Gunterberg informerar om att kommunen diskuterar att inrätta resultatenheter i stället för intraprenader. Kommunstyrelsen kommer att inhämta synpunkter från nämnder som berörs av en eventuell ändring. Det är främst omvårdnadsnämnden och utbildningsnämnden som fört diskussioner om intraprenadlösningar. Kommunens nyligen framtagna riktlinjer för intraprenader kommer, om en övergång sker, att ersättas av riktlinjer för resultatenheter med utökat ansvar. Utbildningsnämnden avvaktar därför med att byta verksamhetsform till intraprenad för Västerhöjdsgymnasiets restaurang. Diskussion kommer att föras om att eventuellt inrätta en resultatenhet i stället. Utbildningsnämnden önskar anordna en utbildningsdag i början av år 2009 för att få en redovisning av kommunens riktlinjer om resultatenheter. Anders Ånborg, UK-ledningsgrupp

15 Utbildningsnämnden UN 104 Dnr 08/0008 Uppdatering av utbildningsnämndens delegeringsordning Utbildningsnämndens delegeringsordning uppdateras enligt nedan. 1. Delegaten ADMC-UK, administrativ chef utbildningskontoret, har tillkommit. 2. Delegaten UL, utvecklingsledare/utredare, utbildningskontoret utgår och ersätts av ADMC-UK. 3. Tillägg under A2:11 att ärendet gäller nationella och specialutformade program. 4. Ärendenummer A2:12 får ny innebörd. om sökande skall få studera hos annan utbildningsanordnare. Gäller individuella programmet och programinriktat individuellt program. 5. Tidigare ärendenummer A2:12 ändras till A2:13 6. Ärendenummer C1:4 utgår eftersom handläggning av inackorderingstillägg har flyttats till kollektivtrafikfunktionen. 7. Tillägg under ärendenummer D1:1, hyresavtal gäller även lokaler för elevhemsboende. 8. Nytt ärendenummer D1:2, avtal för uthyrning av elevhemsplats inom Gymnasiesärskolan. På grund av förändringar i organisationen behöver vissa justeringar i delegeringsordningen göras. Handlingar Delegeringsordning för utbildningsnämnden år UK-ledningsgrupp, restaurangchefer UF, revisionen, KS

16 Utbildningsnämnden UN 105 Dnr 08/0002 Anmälan av protokoll, delegeringsbeslut och informationsärenden. Protokoll, beslut i delegerade ärenden samt handlingar för information anmäls enligt förteckning dnr Handlingar Förteckning dnr

17 Utbildningsnämnden UN 106 Dnr 08/0141 Bidrag till riktad utbildning inom vuxenutbildningen Utbildningsnämndens arbetsutskott har gett utbildningschefen och rektor för vuxenutbildningen i uppdrag att i dialog med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för att begära mer resurser till vuxenutbildningen, UNAU en är den finansiella orostid som råder just nu med varsel av personal från små och stora företag. Skövde kommun och utbildningsnämnden bör därför rusta för att stärka vuxenutbildningen. Det bör finnas möjligheter för arbetssökande att gå KY-utbildningar med inriktning inom de områden där industrin idag saknar personal. Utbildningsnämnden önskar därför ett utökat tillskott till budgeten 2009, riktade till vuxenutbildningen, för att ge arbetssökande möjlighet till fortsatt utbildning. Nämnden har genom utbildningschefen och rektor för vuxenutbildningen haft dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Bedömningen är att behovet av antal platser kommer att öka kraftigt under år Kommunens ekonomichef föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar godkänna att utbildningsnämnden utökar antalet platser i vuxenutbildningen med maximalt 200 platser under år Fullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning att inga externa medel beviljas till vuxenutbildningen, godkänna det underskott som kan uppstå i utbildningsnämndens budget år Utbildningsnämnden ställer sig positiv till ekonomichefens förslag. KF

18 Utbildningsnämnden UN 107 Information Arbetsmiljön för lärarna på Arenan Utbildningschefen informerar att Arbetsmiljöverket gett utbildningsnämnden ett föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen. Föreläggandet är vid vite om kr, att senast den 30 januari 2009 ha vidtagit de åtgärder för arbetsstället vid Arena Skövde, som beskrivs i delgivningen. Utbildningschefen redovisar tillsammans med Gisela Bergman och Lennart Ericsson de fyra alternativ som utarbetats av tekniska kontoret. Ritningar och kostnadskalkyler presenteras för nämnden. Ledamöterna i utbildningsnämnden ska besöka arbetsplatserna på Arenan den 9 januari 2009, kl Vid sammanträdet den 29 januari ska nämnden besluta om vilket alternativ som ska gälla. Utbildningschefen skriver ett svar till Arbetsmiljöverket Rapport från Svenska skolan i Nairobi Daniel Joelsson har gått tredje gymnasieåret i Svenska skolan i Nairobi. Han visar bilder och berättar om sitt skolår. Daniel tackar nämnden som gav honom möjlighet till detta. Året i Nairobi var en stor upplevelse som berikade honom och har gjort honom intresserad av att eventuellt studera till biståndsingenjör Rapport om arbetet med Leka med döden Kommunens drogsamordnare Pirjo Svegreus informerar om riksutställningen Leka med döden som kommer till Skövde hösten Det är en rollspelsutställning om liv, fest och rattfylla som ska pågå under perioden 2 november 2009 till 31 januari Rollspelet består av sex olika scener; festen, kraschen, polisförhöret, skolan, hemmet och affären. Efterarbetet är jätteviktigt och handledare för lärarna kommer att finnas. Pirjo ska träffa utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och informera om utställningen samt fråga om intresse att delta finns. Finansieringen sker med hjälp av Länsstyrelsen, Vägverket och kulturförvaltningen. Utbildningsnämnden ställer sig mycket positiv till att gymnasieskolorna deltar. Utbildningschefen ska träffa rektorerna för de fristående gymnasieskolorna i januari. Pirjo bjuds in till det mötet för att informera dem om utställningen.

19 Utbildningsnämnden Omvärldsdagen Omvärldsdagen den 15 januari är en inledning av kommunens arbete med budget och strategisk plan för åren Syftet med dagen är att diskutera och gemensamt komma överens om några av de omvärldsförändringar som beaktas i arbetet med att utforma en budget för de kommande tre åren. Inför omvärldsdagen har kommunstyrelsens stab formulerat två grundläggande frågeställningar som de önskar svar på. Arbetsutskottet diskuterade frågorna vid sitt förra möte. De har också behandlats av ledningsgruppen. Arbetsutskottet gav utbildningschefen i uppdrag att sammanställa svaren och överlämna till kommunstyrelsens stab. Svaret redovisas för nämnden En oberoende granskning av gymnasieskolornas lokalbehovsplaner presenterade i lokalutredning Gymnasium 09 Göran Jonsson har fått i uppdrag att granska det underlag som ligger till grund för den planerade ombyggnaden av kommunens gymnasieskolor, Gy 09. Han lämnar en kort sammanfattning av resultatet av granskningen SYV-utredningen Lennart Söderlund rapporterar om den pågående utredningen av studie- och yrkesvägledningen i Skövde kommun. Utredningen påbörjades i april efter ett uppdrag från möte med skolnämndens och utbildningsnämndens arbetsutskott. Utredningen ska behandlas vid arbetsutskottens gemensamma möte i januari. Målsättningen är att respektive nämnd ska fatta beslut om studie- och yrkesvägledningens framtida uppdrag och organisation under våren Övrig information Följande information ges: Möte med Berit Gustafsson och skolkontorets kostchef. Möte med rättningsgruppen där är ett antal lärare tillsammans med utbildningschefen diskuterat bland annat nationella prov. Skolinspektionens slutrapport. Svaret till inspektionen ska behandlas av nämnden vid sammanträdet i mars Yrkesråd för Industriprogrammet och Hantverksprogrammet Mode & kläder. från Skolinspektionen om friskoleansökningar. Rektorstillsättningar Irene Weidenmo har anställts på utbildningskontoret för att bland annat arbeta med kvalitetsfrågor. Hon börjar den 1 mars 2009.

20 Utbildningsnämnden UN 108 Övriga frågor Skrivelse från Peter Reivall Ordföranden har fått en skrivelse från Peter Reivall. Han önskar komma till utbildningsnämnden och demonstrera sin metod, Saldosystem. Nämnden konstaterar att den inte ansvarar för vilka system som ska användas i undervisningen varför de avböjer erbjudandet. Ordföranden meddelar Peter Reivall detta Inbjudan från Lärarförbundet Arbetsutskottet har från Eivor Börgesson Jonsson, Lärarförbundet, fått en inbjudan till frukostmöte. Tyvärr har ingen av ledamöterna tillfälle att delta. Ordföranden meddelar detta och hälsar att hon i stället är välkommen till ett möte med utbildningsnämnden Remiss om sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen, dnr 08/0107 Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat konsekvensanalysen av en eventuell sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Det är några av kommunens nämnder samt de politiska partierna som senast den 15 februari anmodas att svara på remissen. Av den anledningen önskar Rohland Peterson att utbildningsnämnden bildar en arbetsgrupp som arbetar med remissen. Gruppen bör bestå av representanter från olika partier. Förslaget bifalls och de som ingår i arbetsgruppen är; Philip Segell (sammankallande), Rohland Peterson, Håkan Hellberg, Ann-Katrin Jönsson, Elisabet Eriksson samt Kristina Appelqvist/Karin Kjellgren God Jul och Gott Nytt År Ordföranden och vice ordföranden önskar samtliga ledamöter en riktigt God Jul och Gott Nytt År samt tackar för ett bra samarbete under året.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2009-09-01 1 Innehållsförteckning Yttrande över remiss om samråd kring ny avfallsplan för Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda... 3 Remissyttrande

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s)

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) GYMNASIENÄMNDEN 2008-01-31 1 Plats och Tid Norrtull, kl 13.00 17.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) Övriga

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 1 (15) LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Ragnhild Selstam (m), ordf Hans Nordlund (m), v ordf Wictoria Insulan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2010-09-07 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden 2010-09-07 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2010-09-07 1 Innehållsförteckning Idrottsutbildningar inom ramen för GY11... 3 Delårsrapport januari - juni 2010... 4 Fördelningsmodell för förvaltningens budget...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

PROTOKOLL 1(4) 2009-09-08

PROTOKOLL 1(4) 2009-09-08 PROTOKOLL 1(4) Tid: Kl 13 00 16 00 Plats: Kommunförvaltningen, lokal Älven Ledamöter: Erika Sundström, s, ordförande Sirpa Lundkvist, s Robert Karlsson, s Anita Lindström, c Dick Öhman, kd Anita Backman,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-03-01

Sammanträdesdatum 2007-03-01 Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset klockan 08.00-12:00 Pia Tysklind (s) Johanna Franson (s) tjg ers Björn-Ole Adamsson ( stp) Rita

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Vistesalen, Konserthuset Grästorp

Vistesalen, Konserthuset Grästorp Barn- och ungdomsnämnden 2008-05-13 1 (15) Plats och tid Beslutande Vistesalen, Konserthuset Grästorp Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s), 09.30 13.20, 14.30 15.30, del av 31, 34-39

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer