Viktiga moment i en IT-upphandling - kort om inlåsning - kravarbetet - avtalsarbetet - ÖTP som upphandlingsstöd - typupphandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga moment i en IT-upphandling - kort om inlåsning - kravarbetet - avtalsarbetet - ÖTP som upphandlingsstöd - typupphandlingar"

Transkript

1 Viktiga moment i en IT-upphandling - kort om inlåsning - kravarbetet - avtalsarbetet - ÖTP som upphandlingsstöd - typupphandlingar Anders Thoursie, VD och konsult hos DocAccount AB (inom kort IT-strateg hos Järfälla kommun)

2 Kort om inlåsning

3 Affärsmodellerna förändras eller? Vem äger vad i ett IT-system olika typer av inlåsning Många aktörer har haft, och har än i dag, svårt att anpassa sin affärsmodell till en värld där systemen har öppna gränssnitt och tillgängliggjorda informations- och datamodeller. Det är här som den öppna källkodstrenden trycker på traditionella systemleverantörer. Många affärsmodeller har byggt på, och bygger ännu på, inlåsning Olika typer av inlåsning Teknisk inlåsning Icke-existerande eller otillräckliga maskingränssnitt, funktionellt sett Olämpliga maskingränssnitt, tekniskt sett Icke-dokumenterad datalagring Semantisk inlåsning definitioner av olika begrepp / informationselement enligt en semantisk modell som är olämplig eller svåröversättbar

4 Affärsmodellerna förändras eller? Vem äger vad i ett IT-system olika typer av inlåsning Olika typer av inlåsning, forts Inlåsning eller andra effekter pga affärsmodell eller juridiska villkor Infrastrukturkomponenten e-id eller nyss aktuella Google Chrome Nya skepnader, nya affärsmodeller och nya aktörer Många större företag gör stora omsvängningar kring vad som ska utgöra kärnaffären Sälja information, sälja kunskap/konsulting, sälja support, sälja tjänster Systemleverantörernas nya affärsmodeller kanske en diskussionspunkt till paneldiskussionen

5 KRAVDIALOG eller Konsten i att förstå sin egen verksamhet och beskriva den

6 Helikopterperspektiv - utveckling i samspel Marknad (& konkurrenter) Tjänster Kunder Juridik & avtal Affärsutveckling Tjänsteutveckling Organisation Roller & ansvar Processer Rutiner Verksamhetsutveckling Teknikutveckling

7 Helikopterperspektiv - utveckling i samspel Affärsutveckling Tjänsteutveckling Kundtjänst, fakturering, Kundnära processer Gränssnitt mot partner / leverantörer Verksamhetsutveckling Helt interna processer Teknikutveckling

8 Olika typer av systemstöd Marknad & konkurrenter Tjänster Kunder Juridik & avtal Affärsutveckling Tjänsteutveckling Organisation Roller & ansvar Processer Rutiner Tjänsteplattform (IT som kärnverksamhet / produktionsmiljö) Kundwebb Kundadministration Verksamhetsutveckling Teknikutveckling Administrativa stödsystem (ekonomi, personal, dokument- & ärendehantering )

9 Olika metoder vid kravarbete Affärsutveckling Tjänsteutveckling Nyttovärdering Processer Verksamhetsutveckling Begreppsanalys Use case (kravanalys) Teknikutveckling Klassdiagram (begrepps- / dataanalys) Use case (design-verktyg) Objektsmodeller

10 Men vad är behovet / problemställningen? - exempel på frågeställningar - Tekniktrender? - Vilka är kundbehoven? - Vilka tjänster ska vi erbjuda och hur? - Vilka är aktörerna på vår marknad? - Vilka skall vi samverka med och varför? Affärsutveckling Tjänsteutveckling Vilka är våra kunder egentligen? Vilken service-nivå skall vi ha på kundtjänst? Föränderlig kunskap om kunderna / marknaden Föränderliga affärsmål Verksamhetsutveckling Vem ansvarar för kvaliteten i våra tjänster? Otydliga roller Manuella och informella arbetssätt Teknikutveckling

11 Olika problem kräver olika metoder Affärsutveckling Tjänsteutveckling Nyttovärdering 15 3 Svårvärderad nytta 7 Indirekt Nettoresultat- nytta 12 påverkande nytta Direkt 5 3 resultatpåverkande Kostnad för nytta nyttan Processer Verksamhetsutveckling Collaboration diagram Tillståndsdiagram Begreppsanalys Use case (kravanalys) Sequence diagram Teknikutveckling Swimlanes Use case (design-verktyg) Klassdiagram (begrepps- / dataanalys) Objektsmodeller

12 Programvarubolag Hårdvarulevera ntör, Di strib utör Infrastruktu r- leverantör Utveckla produkter och tjänster Utveckla teknisk infrastrukur Utveckla administrativa affärssystem Ekonom i Kompetensförsörjning (HR) Marknadsföring boxar Kundadministraion Sälja Hyrd infrastru ktur Drift och förvalt ning ny konsumentkund fakturaunderlag ky kund nya produkter och tjäsnter ny infrastruktur effektiva stödsystem ekonom itjänster kompetent personal kunskap om företages produkt er hos allm änheten Erbjuda kundservice Ta betalt Leverera produkter och tjänster I nstallerad, felf ri produktionsmilöje kundservice Kunder Processer ofta användbart Olika beskrivningstekniker (t.ex. UML) kan användas i olika kontexter. Affärsutveckling Tjänsteutveckling I analys av verksamhetsprocesser är det bra att driva analysen utifrån-och-in. Börja med att beskriva: varför genomförs en viss process vad skall åstadkommas, för vem? Dock finns en risk att alltför tekniknära beskrivningsmetoder leder till ett snävt bottom-up / inifrån-och-ut tänkande. Verksamhetsutveckling Collaboration diagram Tillståndsdiagram Sequence diagram Teknikutveckling Processdiagram Digital-TVbolaget Kärnprocesser Stödprocesser Idealt kan man se hur olika processer samverkar för att leverera tjänster till slutkunder. Swimlanes Idealt börjar man tänka värdekedjor på en övergripande nivå för att sedan beskriva detaljerade ärendeflöden / workflow i fördjupningsgrafer.

13 Processmodeller (verksamhet) Värdekedjor (strategiperspektiv) vilket värde skapar arbetet som utförs? Styrande förutsättningar förädlingsobjekt Process A Resurser Workflow vad görs i vilken ordning av vem? Detaljer! Process A Val Process B Parallellism Ärenden något med tydligt start / slut. Ex: felanmälan, bokning,

14 Processers koppling till information förädlingsobjekt 1 Process A förädlingsobjekt 2 Process C förädlingsobjekt 3 Process B förädlingsobjekt 4 Resurser Databas A Kartotek B Utrustning information 1 kompetens 1 maskin 1 information 2 information 3 kompetens 2 maskin 2 information 4 Kompetens

15 Det är viktigt att göra en avvägning kring hur djupt man ska gå i kravarbetet En detaljerad kravdialog kan bestå av (utvecklingsprojekt): Detaljerade processkartor / ärendeflöden Kartor + definitioner av begrepp som skall byggas in i systemet Detaljerade funktionsbeskrivningar, t ex i form av Användningsfallsöversikt Rutinbeskrivningar : word-dokument med instruktioner om hur olika arbetsrutiner skall utföras gärna med inklippta skärmbilder Icke-funktionella krav Vid upphandling, och viss anpassning, av standardsystem: Vissa processanalyser där funktionskrav tydliggörs Kravformuleringar kring viktiga funktioner/funktionsområden Icke-funktionella krav

16 Accesstjänst Tilläggstjänst som Obligatorisk kunden väljer tilläggstjänst Service Lagstadgat tillhandahållande av Mervärdestjänster grannlandskanaler Tvättstugebokningssystem Subventioneringstjänster Subventionering av modem för de boende i viss fastighet Subventionering av månadsavgift för de boende i viss fastighet Anslutning Grundtjänst för access Grundtjänst för villaägare Distribution (normal grundtjänst) Distribution med reducerat pris för fastighetsägaren (och högre pris för abonnenten) Grundtjänst för hotell Konsumenttjänst (abonnemang) Abonnemangstjänst Företagstjänst (abonnemang) D ig ita l- T V - bolaget H å rd v a ru - le v e ra n t ö r, D i s t rib u t ö r P ro g ra m v a r u - bolag I n fra s tr u ktu r- leverantör K ä r n p r o c e s s e r boxar K undad m inistraion Sälja H y r d in f ra s tru ktu r D rift o c h fö r v a lt n in g Accesstjänst Tilläggstjänst som Obligatorisk kunden väljer tilläggstjänst Service Lagstadgat tillhandahållande av Mervärdestjänster grannlandskanaler Centrala verksamhetsbegrepp Tvättstugebokningssystem Subventioneringstjänster E r b ju d a ny konsum entkund kundservice fakturau nderlag T a b e ta lt ky kun d Leverera pro dukter och tjänster Installerad, felfri produktionsm ilöje Subventionering av modem för de boende i viss fastighet Subventionering av månadsavgift för de boende i viss fastighet kund Anslutning Grundtjänst för access Grundtjänst för villaägare Distribution (normal grundtjänst) Distribution med reducerat pris för fastighetsägaren (och högre pris för abonnenten) Grundtjänst för hotell Konsumenttjänst (abonnemang) Abonnemangstjänst Företagstjänst (abonnemang) Hård varuleverantör, Di strib utör Pro gram varubolag I nfrastrukturleverantör Utveckla produkter och tjänster Utveckla teknisk infrastrukur Utveckla administrativa affärssystem Ekonomi Kompetensförsörjning (HR) Marknadsföring boxar Kundad ministraion Sälj a Hyrd infrastruktur Drift och förvaltning ny konsumentkund fakturau nderlag ky kund nya produkter och tjäsnter ny infrastruktur effektiva stödsystem ekonomit jänster kompetent personal kunskap om företages produkter hos allmänheten Erbju da kundservice Ta betalt Leverera produkter och tjänster I nstallerad, felf ri produktionsmilöje kundservice Kunder Översikt konsten i att förstå sin egen verksamhet och beskriva den! Begreppsmodeller / definitioner av -Tjänstestrukturer -Kunder, kundkategorier -Affärsmodeller Aktörer / roller på markanden Värdekedjor i marknaden Service Mervärdestjänster Tvättstugebokningssystem Subventioneringstjänster Tilläggstjänst som kunden väljer Subventionering av modem för de boende i viss fastighet Lagstadgat tillhandahållande av grannlandskanaler Subventionering av månadsavgift för de boende i viss fastighet Anslutning Accesstjänst Obligatorisk tilläggstjänst Grundtjänst för access Grundtjänst för villaägare Distribution (normal grundtjänst) Distribution med reducerat pris för fastighetsägaren (och högre pris för abonnenten) Grundtjänst för hotell Konsumenttjänst (abonnemang) Abonnemangstjänst Företagstjänst (abonnemang) Affärsutveckling Tjänsteutveckling Roller, organisation Företaget Säljavdelning Produktion Kundtjänst First line Analysgruppen Säljare Kundprojektledare Releaseansvarig Processdiagram (värdekedjor -> ärenden) Digital-TVbolaget Stödprocesser Kärnprocesser Verksamhetsutveckling Begrepp för systemet Detaljerade processkartor (ärendeflöden) Sequence diagram Collaboration diagram Kravdialog Teknikutveckling Användningsfall / rutinbeskrivningar/ Skärmbildsförklaringar Tekn design Tillståndsdiagram Klassdiagram

17 Vad har man kravskrivningar till? Selektera bort leverantör (LOU). Skall-krav. Betygsätta leverantör, kora vinnare (LOU, avrop, direktupphandling). Bör-krav, beskriv-krav. Samla på råmaterial till senare förhandling (alltid är det något som inte blir lyckat, och alltid är det något man själv inte gjort 100% - då måste man ha bränsle till förhandlingsbordet sen). Alla svar. Samla på råmaterial till senare stämning om det skulle bli så illa fri bevisprövning i svensk rätt. Alla svar. Driva marknaden roadmap (sådana här lösningar vill vi ha bör-krav sen, skall-krav nu!)

18 AVTALET

19 Avtalet På en mycket övergripande nivå kan man säga att avtalet reglerar två saker, leverantörens prestation och kommunens prestation Vid upphandling av t.ex. ett ekonomisystem + viss anpassning & implementation så är leverantörens primära prestation en färdig, och lyckad/accepterad, implementation av det upphandlade systemet Beroende på hur det upphandlas så är det kanske inte enbart ett system / en programvara som upphandlas utan kanske ett färdigintegrerat och fungerande system Kommunens (köparens) primära prestation är betalningen Det är viktigt att i avtalet tydliggöra vad som skall vara uppfyllt för att integrationsprojektet och leveransen ska anses vara uppfylld.

20 Mottagande av leveransen acceptanstestet Mottagandet av leveransen bör regleras genom ett (eller flera) acceptanstester. Denna procedur ska finnas beskriven i avtalet. Varje unik upphandling kräver då också att man upprättar en Testplan. Testplanen definierar hur kravspecifikationen kommer att tillämpas och kontrolleras i acceptanstestet. Testplanen definierar också vilken typ av fel som inte är acceptabla och händelser/åtgärder som ska vidtas från leverantörens sida. Testplanen, tillsammans med tydliga kravspecifikationer och gränssnittsbeskrivningar, utgör alla centrala avtalsdokument (bilagor) och måste vara framtagna i samband med att upphandlingen inleds (dvs efter RFI-fas). Testplanen måste tas fram i samverkan mellan den/de funktionella kravställarna och IS/IT (som oftast hanterar de icke-funktionella kraven).

21 Acceptanstest, betalningar och vite Acceptanstestet är också nyckeln i avtalet för att betalningar skall inledas. Försenad leverans kan leda till vite (och ultimativt till hävningsmöjlighet) Vitesklausuler är också ett MYCKET effektivt styrmedel för att säkerställa leverantörers fokus på särskilt viktiga krav i ett avtal. Detta verktyg ska naturligtvis inte användas till för många delar, men samtidigt ska man inte vara rädd för att lyfta fram kritiska krav/framgångsfaktorer och viteskoppla dem. En leverantör förstår viten och kommer att fokusera på att viten inte ska lösas ut.

22 Exempel på hur en bilagestruktur kan se ut vid ett licens och integrationsavtal Bilaga 1 Funktionell Specifikation Bilaga 2 Icke-Funktionell Kravspecifikation, jämte därtill hörande bilaga ÖTP v2.0 (ÖTP - Generella IS/IT-krav vid anskaffning av verksamhetsstöd) vilken skall anses utgöra en integrerad del därav. Bilaga 3 Tidsplan, jämte projektplan och projektorganisation Bilaga 4 Dokumentation Bilaga 5 Utbildning Bilaga 6 Gränssnitt Bilaga 7 Acceptanstest Bilaga 9 Priser och betalningsvillkor Bilaga 9 Rekommenderad hårdvara (Bilaga 10 Leverantörens licensvillkor) görs dock gärna som ett separat avtal (Bilaga 11 Leverantörens supportvillkor) görs dock gärna som ett separat avtal Bilaga 12 IT-företagens Avtal 90 version 2004

23 Centrala avtalsbilagor Kravspecarna (funktionell och icke-funktionell) Gränssnittsbilagan Testplanen (ingår som underbilaga till Acceptanstest -bilagan) Alla ovan nämnda dokument är centrala avtalsbilagor som bör vara tydliga. De, tillsammans med huvudavtalet, måste också finnas framme och ingå i upphandlingsunderlaget (dvs efter RFI-processen). Är de inte det så blir det svårt att ha någon reell möjlighet för kommunen att kontrollera leveransen (och därmed ha avtalsmässigt stöd i att peka på fel eller brister). Man kommer då inte heller ha möjlighet att hålla inne kommunens viktigaste prestation betalningen.

24 ÖTP SOM UPPHANDLINGSSTÖD

25 Syftet med ÖTP Att skapa teknisk interoperabilitet - en viljeyttring för ökad öppenhet! Dvs gemensamma standarder för de elektroniska gränssnitten mellan olika delar av de organisationer som omfattas av arkitekturen Mönstren i ÖTP ger den tekniska basen för att skapa hängrännor och andra önskade lösningar utifrån komponenter/tjänster Komponenterna utgörs i sin tur vanligen av anskaffade verksamhetssystem men de måste vara öppnare än vad många är idag ÖTP är en specifikation och mönsterkatalog ett upphandlingsstöd!

26 Öppenhet i ÖTP innebär det att = ÖTP öppen källkod? Nej, naturligtvis inte! Öppenhet som ÖTP syftar till siktar som sagt på interoperabilitet, snarare än licensformen. Öppen programvara som fenomen är bra, men i praktiken finns det fler överväganden att göra än enbart huruvida tillgången till programkoden kostar pengar eller inte Öppen programvara är inte gratis, utan skall snarast ses som gemensamfinansierad utveckling Det handlar om att balansera mellan kostnad initialt, kostnad på sikt och risk

27 Varför använda ÖTPs Generella IT-krav (GIT)? Återanvändning av redan gjort kravarbete för icke-funktionella krav, till många anskaffanden Ensning av kravbilden relativt kommunens IS/IT-vision Palett av krav så att man förhoppningsvis mindre lätt glömmer ställa vissa krav MEN one size does not fit all Kraven måste anpassas till varje anskaffande

28 Hur kravdokument förhåller sig till varann Aktuell situations verksamhetsbehov Kommunens IS/ITstrategi-krav Sambruks ÖTPinriktningar Ickefunktionell kravbilaga (Pekar ut krav ur paletten) ÖTP GIT - Gemensamma IT-krav (Palett av krav)

29 Exempel på refererande i krav Icke-funktionella krav Följande icke-funktionella krav skall uppfyllas: Nr Skallkrav Beskrivning 1 GISIT (Samklang med kommunens inriktn.) 2 GISIT (Uppgradering i enlighet med säkerhets- och teknikutveckling) 3 GISIT 7.2 (Drift i egen regi) Undantagvis kan enstaka komponenter/tjänster levereras som ASPs-tjänst 4 GISIT (Beskriv mer detaljerade krav) 5 GISIT (Beskriv mer detaljerade krav) 6 GISIT (Klientdatorer Operativsystem) 7 GISIT (TerminalServer) 8 GISIT (Microsoft Server 2003) 9 GISIT (TCP/IP) 10 GISIT (HTTP/HTTPS) 11 GISIT (LDAP v3) 12 GISIT (Integration mot Novell GroupWise 7) 13 GISIT (iframe/frame) 14 GISIT (egen layout) 15 GISIT (layout med style sheet) 16 GISIT (SingeSignOn) 17 GISIT (Händelseinformation till handläggare/medborgare) 18 GISIT (Händelseinformation anpassad till WM-datas LEX) 19 GISIT (Diariekrav) 20 GISIT (HelpDesk för driftpersonal)

30 Tre typupphandlingar baserade på Öppen Teknisk Plattform version

31 Varför typupphandlingar? Till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) version 2.0 infördes ett stor palett av ett antal färdiga kravformuleringar som tänktes kunna återanvändas i många avrop/upphandlingar, både inom Sambruk som helhet och i enstaka kommuner. Tanken med att skapa typupphandlingar är att minska arbetsinsatsen inför varje anskaffande, genom färdiga icke-funktionella kravspecifikationer. 31

32 Tre typupphandlingar 1. Applikation som driftas internt (även med extern e-tjänst) 2. Applikation driftad som ASP-tjänst (e-tjänst inkl att applikationens serverdel ligger inom tjänsten). 3. Integrationstung applikation (t.ex. metakatalog) 32

33 Bedömningskriterier Ett stort värde i dessa typupphandlingars kravspecifikationer är de bedömningskriterier som har skapats till respektive betyg (G för skallkrav och 0-4 för bör-krav). Huruvida bedömningskriterierna ska publiceras/offentliggöras i samband med upphandling får avgöras från fall till fall. Vidare finns det också förslag till öppen text för flera krav. Denna text är tänkt att offentliggöras i upphandlingen och syftar till att utgöra visst stöd till tolkning av kravet. Det finns även kommentarer till de flesta kraven, men som är avsedda enbart för upphandlaren. 33

34 OBS! Viktigt Typupphandlingarnas kravspecifikationer ersätter naturligtvis INTE att man inför varje anskaffande självständigt värderar vilka krav som är viktiga och anpassar dem efter behov (stryker, ändrar och lägger till) En rekommendation är att avtalet efter upphandling refererar offert- /avropssvaren direkt så dessa är användbara i eventuella senare leveransdispyter 34

35 Exempel från Jönköpings kommun

36 Vilka åtgärder har Jönköpings kommun vidtagit? Infört en IS/IT-policy och IS/IT-strategi som understryker vikten av öppenhet och interoperabilitet i plattformsbeslut Slagit fast att ÖTP alltid, i kommunens alla systemupphandlingar, ska utgöra grunden för den icke-funktionella kravspecifikationen Arbetat fram avtalspaket som säkerställer leverans, färdig implementation och ansvar

37

Digital rekrytering Icke-funktionella krav

Digital rekrytering Icke-funktionella krav Bilaga 3 1(7) Serviceförvaltningen Digital rekrytering Icke-funktionella krav Bilaga 3 2(7) Innehållsförteckning: 1. Dokumentinformation...2 1.1. Versionshantering...2 2. Bakgrund, dokumentens roll...3

Läs mer

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Innehåll Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling. Hur samverkar vi med övriga

Läs mer

Vägledning ÖTP 1 v2.0

Vägledning ÖTP 1 v2.0 Utfärdad Sven-Håkan Olsson Godkänd av Janne Dicander Dokumenttyp Vägledning ÖTP Status Fastställd Identitet Vägledn ÖTP Version Dokversion 1.0 Sid 1 (9) Versionsdatum 2007-09-19 Vägledning ÖTP 1 v2.0 1

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012

Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 Outsourcing och IT-avtal för kommuner 2012 - Att undvika de vanligaste fallgroparna vid upphandling av framtidens IT-system - KommITS & Sambruks höstkonferens 2011 Kenth Berg, Associate, Advokatfirman

Läs mer

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för inköpare

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för inköpare Utfärdad Sven-Håkan Olsson Godkänd av Dokumenttyp Snabbintroduktion Status Arbetsversion Identitet Se filnamn Version Till ÖTP 3.0. Se filnamn Sid 1 (7) Versionsdatum Se filnamn Snabbintroduktion till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info.

Uppdragsbeskrivning. Paddel-appen Utmärkta kanotleder. Version 1.0 Mats Persson. Distributionslista. Namn Åtgärd Info. Paddel-appen Utmärkta kanotleder Version 1.0 Distributionslista Befattning Bolag/en het Säljare Sogeti Bengt Löwenhamn Konsultchef Sogeti Åsa Maspers Mentor/handledare Sogeti Student KaU Claes Barthelson

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Karlstads kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Nyckelfri låslösning för hemtjänsten Diarie 9708-12 Ansvarig upphandlare Anders Lindsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

Sustainable engineering and design

Sustainable engineering and design Sustainable engineering and design 1 Bildyta - Välj Infoga bild Trender inom geografisk IT Hur hanterar man att GIT idag är en del av IT-utveckling och verksamhetsutveckling? Mikael Elmquist Sweco 2 Geografisk

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Bilaga 4d. Resursförstärkning. Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och när varo inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4d. Resursförstärkning. Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och när varo inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) Bilaga 4d Resursförstärkning Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av frånvaro och när varo inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Process IT-utveckling, översikt

Process IT-utveckling, översikt Process IT-utveckling, översikt Producent Externt Producent SLU Beslutsfattare Kund Användare Ide-utveckling Kravspec Resursanalys Offert Offert Upphandling Beslut kravspeccifikation uppdragsspecifikat

Läs mer

ivis innovativt Verksamhetssystem I Skolan Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman Föreningen Sambruk

ivis innovativt Verksamhetssystem I Skolan Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman Föreningen Sambruk ivis innovativt Verksamhetssystem I Skolan Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman Föreningen Sambruk Hillar Loor, senior partner imcode Partner AB ivis finansieras av VINNOVA, Sambruk och imcode Öppen

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22

VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 VÄLKOMMEN Frukostmöte 2012-11-22 Kort om ramavtalen Kort om en metodik Offentlig sektors erkänt ledande konsult vid förändring och utveckling av verksamhet med hjälp av IT Oberoende konsultbolag Kombination

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Statens servicecenter. - Uppdrag e-arkiv 2015-10-01

Statens servicecenter. - Uppdrag e-arkiv 2015-10-01 Statens servicecenter - Uppdrag e-arkiv 2015-10-01 Effektiv statsförvaltning måste bli effektivare Statsförvaltningen har på 25 år minskat från ca 650 000 anställda till ca 240 000 idag Litet utrymme för

Läs mer

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information Moment 3: Att kartlägga och klassificera information För att kunna kartlägga och klassificera.. behöver vi veta: Vad vi gör Hur vi gör Vem som är ansvarig Om det finns någon styrande lagstiftning Vilken

Läs mer

ISD. Etablering av ISD inom FMV. Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904

ISD. Etablering av ISD inom FMV. Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904 ISD Etablering av ISD inom FMV Dan Olofsson PrL ISD 070-6825904 Definition Informationssäkerhet Informationssäkerhet Administrativ säkerhet Teknisk säkerhet Policy Rutiner etc Fysisk säkerhet IT-säkerhet

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef. Ann-Charlotte Bergqvist Avdelningschef. Exploateringskontoret Administrativa avdelningen

Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef. Ann-Charlotte Bergqvist Avdelningschef. Exploateringskontoret Administrativa avdelningen Dnr Sida 1 (5) 2014-03-17 Handläggare Anders Mohlin 08-508 264 24 Till Exploateringsnämnden 2014-04-10 Detaljerad krav- och behovsanalys avseende avtalet för gemensam ITservice (GSIT) samt beslut om nyttjande

Läs mer

Objektorientering. Grunderna i OO

Objektorientering. Grunderna i OO Objektorientering Grunderna i OO 1 Systemutveckling Tre systemnivåer: Verksamhet Informationssystem Datasystem Huvuduppgifterna i ett systemutvecklingsarbete: Verksamhetsanalys Informationsbehovsanalys

Läs mer

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för IT-chef/IT-arkitekt

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för IT-chef/IT-arkitekt Utfärdad Sven-Håkan Olsson Godkänd av Dokumenttyp Snabbintroduktion Status Arbetsversion Identitet Se filnamn Version Till ÖTP 3.0. Se filnamn Sid 1 (7) Versionsdatum Se filnamn Snabbintroduktion till

Läs mer

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen ADBJ:s seminarium om Outsourcing av IT Sid 1 Vem är jag? Johan Udin seniorprojektledare på Unidas AB Erfarenhet: projektledning av Postens outsourcing

Läs mer

1 Kravkatalog. 1.1 Abonnemangsadministration. 1.2 Användbarhet och tillgänglighet. 1.3 Arbetsmiljö. 1.4 Certifierad produkt. 1.

1 Kravkatalog. 1.1 Abonnemangsadministration. 1.2 Användbarhet och tillgänglighet. 1.3 Arbetsmiljö. 1.4 Certifierad produkt. 1. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer. Sambruk/KommITS höstkonferens 2013

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer. Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 En enklare, öppnare och effektivare förvaltning Förvaltningsgemensamma specifikationer Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 Det vi har 46,5 20131107 Sambruk/KommITS höstkonferens 2013 Vart är vi på väg 20131107

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Konstruera och anskaffa

Konstruera och anskaffa Konstruera och anskaffa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer. 11 juni 2013

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer. 11 juni 2013 Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer 11 juni 2013 eard Aktuell information A Aktuell information B Mellanarkiv Slutarkiv Aktuell information C Bakgrund Behov för

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många L e d n in g sä g a rm o d u le n - e n sm a rt o c h a u to m a tisk tjä n st so m so rte ra r d in a fö rfrå g n in g a r Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät? Då får du säkert många

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Nätverksdag Offentliga rummet. 2006-05-29 Sundsvall

Nätverksdag Offentliga rummet. 2006-05-29 Sundsvall Nätverksdag Offentliga rummet 2006-05-29 Sundsvall 1 Effektivare anskaffning genom samverkan Enskild kommun anskaffar systemstöd Behovsanalys Teknik Funktion Avrop/ Upphandling Förvaltning/ Utveckling

Läs mer

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17

Sammanfattning. Angeles Bermudez-Svankvist. Camilla Gustafsson. Sida: 2 av 17 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-05-13 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011, 3.10 Systemstöd Arbetsförmedlingens Återrapportering 2011 Plan för utvecklings- och implementeringsarbetet av det

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Projektplan. Elektroniskt bevarande

Projektplan. Elektroniskt bevarande Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektnamn: Elektroniskt bevarande etapp 2 Projektägare: Sambruk Styrgrupp: Inte bestämd Projektledare: Caspar Gielissen Tel. 073-950 42 10 Epost cas.gielissen@eskilstuna.se

Läs mer

Fiber till alla idag! Vad händer i morgon? Bredbandsbåten 2016 Fredrik Larsson Nipsoft AB

Fiber till alla idag! Vad händer i morgon? Bredbandsbåten 2016 Fredrik Larsson Nipsoft AB Fiber till alla idag! Vad händer i morgon? Bredbandsbåten 2016 Fredrik Larsson Nipsoft AB Nipsoft Business System Ett verksamhetsystem för leverantörer av abonnemangsbaserade förbrukningstjänster. Med

Läs mer

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM]

AVTAL OM [UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM] Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2007) 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Information Varje typ av kunskap som kan utbytas. Handlingarna som ska bevaras eller gallras Analoga handlingar: informationen är ett med lagringsmediet.

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Generella IT-krav vid anskaffning av verksamhetsstöd

Generella IT-krav vid anskaffning av verksamhetsstöd 1 Serviceförvaltningen Bilaga 4 Generella IT-krav vid anskaffning av verksamhetsstöd 2 Innehållsförteckning: 1. Dokumentinformation...3 1.1. Versionshantering...3 2. Bakgrund, dokumentens roll...4 3. Roadmap...4

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

E-tjänster och Mina Sidor

E-tjänster och Mina Sidor E-tjänster och Mina Sidor Fördel Växjö 87 850 invånare 6 500 anställda 700 arbetsplatser Europas grönaste stad Matlandethuvudstad 2015 Tillväxtregion 4:e i Sverige Linnéuniversitetet (31.000 studenter)

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten Sambruksplattform 24-timmarsmyndigheten Öppenhet medborgare och företagare skall ha möjlighet till insyn i hur ett ärende handläggs. Service alla ska få lika hög kvalitet i handläggningen och service,

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33

1 Ekonomisystem. ESV - Ekonomistyrningsverket Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Mall för prislista, Ekonomisystem Bilaga 5a till förfrågningsunderlag1/33 Leverantörens namn: UNIT4 Agresso AB (SVAR 3.11.1.1 låst cell: MS SQL Server 2008 R2, Enterprise Edition) 149 Antal ifyllda prisuppgifter

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

Affärsmodeller vi sambruk av e-tjänster

Affärsmodeller vi sambruk av e-tjänster Affärsmodeller vi sambruk av e-tjänster Göran Goldkuhl Forskningsnätverket VITS (www.vits.org) Linköpings universitet Internationella Handelshögskolan/Jönköping ggo@ida.liu.se Forskning inom sambruk FoU-projekt

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Från Data till Process

Från Data till Process Från Data till Process - Om bryggor och annat KommITS 17 nov 2005 Perspektiv och definitioner SOA för utvecklare: Service orientation är ett sätt skapa dynamiska, samverkande och löst kopplade applikationer.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Digitala kommunikationsplattformar,sll1925 Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna

Läs mer

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg. medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.se Utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice 2006: Kommunfullmäktigeuppdrag

Läs mer

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4c. Utveckling. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag UTBILDNINSFÖRVLTNINEN SID 1 (1) Bilaga 4c Utveckling Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 049, 104 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej!

1 Fråga: Hej! Ni skriver att: Svar: Hej! Ni ska skicka in referensuppdrag för alla tre beskrivna uppdragen. Med vänlig hälsning. 2 Fråga: Hej! Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Ni skriver att: Anbudsgivaren ska ha genomfört minst tre (3) likvärdiga uppdrag under de senaste tre (3) åren som till karaktär och omfattning motsvarar den tjänst som nu upphandlas.

Läs mer

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten

Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kst 2010/212 Upphandling av IT-tjänster och outsourcing av delar av verksamheten Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag 1.

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson

Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild. 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Förnyad förvaltning, ändamålsenlig driftbild 2013-04-17 Östersund Jonas Brorsson Agenda»Om Förnyad förvaltning»förslag till drift och support Om Förnyad förvaltning Effektmål Beskriva en förvaltning som:

Läs mer

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 2 Agenda vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet Fallgropar i Outsourcingavtal Några goda råd på

Läs mer

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur

Objekt-orienterad utveckling. Objektorienterad analys och design. Objekt-orienterad programutveckling. Objekt-orienterad analys och design: Litteratur Objekt-orienterad utveckling Saker man vill uppnå: Objektorienterad analys och design Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 16 mars 2005 en systematisk metod för att gå från problembeskrivning till färdigt

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

Konkret exempel från ett uppdrag där processkartläggningen medförde att systemleverantörens offert sänktes med 80%

Konkret exempel från ett uppdrag där processkartläggningen medförde att systemleverantörens offert sänktes med 80% 1 Konkret exempel från ett uppdrag där processkartläggningen medförde att systemleverantörens offert sänktes med 80% 2 Vem är jag Grundare och konsult på aptly Brinner för processutveckling och jobbat

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

Bilaga Kravkatalog. Kommunikation som tjänst

Bilaga Kravkatalog. Kommunikation som tjänst Bilaga 1 (6) inför avrop på ramavtalet Följande lista av krav kan kunder komma att tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpats i upphandlingen. Kunder kan vid behov

Läs mer