Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning. Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning. Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod"

Transkript

1 Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod

2 Detta dokument utgör ett olicydokumentet skapat av projektet Precoll Policies for Regional Cooperation in Lifelong Learning som letts av Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell Educazione e dei processi Culturali e Formativi / Universitetet i Florens, Institutionen för utbildningsvetenskap och Kultur-och utbildningsåtgärder (avtal nr ), i samarbete med Generalitat de Catalunya, Junta de Andalucía, Regione Toscana, Wales Assembly Government, Jamtli, NIACE Dysgu Cymru-National Institute of Adult Continuing Education, Provincia di Livorno Sviluppo Srl, underleverantör Melius Srl (www. mutual-learning.eu). Detta dokument har godkänts av Earlalls möte som hölls i Bryssel den 16 februari Dessutom Cedefop har stött kvaliteten på det arbete tack vare de regelbundna råd och förslag som levereras av Steven Bainbridge

3

4 Detta projekt har finansierats med stöd av den europeiska kommissionen. Denna publikation återger endast författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användningen av informationen som denna publikation innehåller

5 Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod

6

7 Presentation Som Regionkommittén hävdar: alla viktiga strategiska samhälleliga reformer måste åtföljas av en regional handlingsplan, den måste grundas på styrning på flera nivåer, det vill säga på samordnade åtgärder mellan unionen, medlemsstaterna och regionala och lokala enheter, byggda på partnerskap och som syftar till att definiera och genomföra EU:s politik. Detta är anledningen till att Earlall och medlemsregionernas regeringar har åtagit sig att utarbeta detta policydokument, vars syfte är att identifiera de bidrag som regionerna kan göra för att genomföra den europeiska strategin för livslångt lärande inom ramen för det europeiska samarbetet på utbildningsområdet med sikte mot Slutsatserna av Lissabonstrategins utvärdering, som offentliggjordes av kommissionen den 2 februari 2010, syftar också till detta. Kommissionen konstaterar också att Lissabonstrategin inte hade de nödvändiga verktygen för att hantera en del av orsakerna till krisen. Mellan åtaganden och konkreta åtgärder finns det en klyfta, och det pekar på hur medverkan av regionala, lokala och arbetsmarknadens parter var mindre framträdande än vad som var lämpligt, även om regionala och lokala aktörer inom de sektorer som berörs av Lissabonstrategin ofta haft viktiga politiska kompetenser och stora resurser. Svaren från 120 regionala regeringar i samråd om Europa 2020 gav tydliga indikationer om några av de beslut som skall fattas om saken: det handlar om att stärka regionala och lokala myndigheter i strategin, för att garantera ett fullständigt och jämbördigt partnerskap mellan de olika administrativa nivåerna, dvs multilevel governance. Många regionala och lokala myndigheter kräver viktiga befogenheter inom fältet för livslångt lärande, eftersom de är de institutioner som kan ge ett betydande bidrag till att skapa reformer på plats. Detsamma kan sägas om utbildnings- och innovationspolitiken, infrastruktur, arbetsmarknad, social integration, miljö, högkvalitativa offentliga tjänster och IKT-politik. En analys av den regionala politik som beskrivs i den första delen av detta dokument visar hur de regionala myndigheterna har en viktig roll när det gäller: - Att kvalificera erbjudandet av kompetens - Att reformera och kvalificera utbildningssystemen - Att bereda och styra sådana åtaganden som involverar alla offentliga och privata aktörer. För att stärka de regionala regeringarnas roll har Earlall skapat en handlingsplan som syftar till att stärka interregionala samarbetsmöjligheter: - Att stärka dialogen med EU-institutionerna om livslångt lärande; - Att arbeta med prioriterade områden såsom: a. Skapa europeiska incitament som uppmuntrar rörlighet mellan regioner för studier och arbete; b. Öka kvaliteten i våra utbildningssystem; c. Ha som ett gemensamt mål att minska antalet personer med låg kvalifikationsnivå: 77 miljoner är en ohållbar mängd; d. Stimulera utveckling av företag e. Öppna upp för olika former av ömsesidigt lärande genom att implementera regionala strategier för livslångt lärande. Dessa är de idéer som inspirerar de åtgärder som Earlall kommer att vidta under de kommande två åren tack vare det engagemang medlemmarnas regionala regeringar visar. Gianfranco Simoncini - President of Earlall.

8 Den europeiska sammanhållningen kring målen för 2020 beror på de handlingsplaner som finns på regional nivå och typen av gemensamma mål 1 1. En fortsatt utmaning för alla medlemsstater och de europeiska regionerna är att förverkliga strategier för livslångt lärande. Skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller att uppnå europeiska riktmärken är ännu tydligare om vi ser på framstegen på regional nivå. Uppgifterna visar hur regionala skillnader existerar inom medlemsstaterna och att de motstridiga tendenser som finns gör skillnaderna ännu större. Än mer problematiskt är svårigheten att jämföra regionala resultat mellan olika länder. 6

9 Tab. 1 - Livslångt lärande Jämförelseindex: Större avstånd mellan regioner (NUTS) per land (1) Countries Region with higher performance Region with lower performance AT Wien 15,1 Burgenland 10,8 BE Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10,4 Hainaut 3,7 BG Yugozapaden 2,7 Yuzhen tsentralen 0,7 CH Zürich 29,6 Ticino 24,2 CY Kypros / Kibris 8, CZ Praha 9,7 Moravskoslezsko 4,3 DE Berlin 10,7 Chemnitz 5,7 DK Hovedstaden 33,2 Nordjylland 26,4 EE Eesti ES Comunidad Foral de Navarra 13,3 Cantabria 7,6 FI Etelä-Suomi 24,9 Åland 20 FR Bretagne 9,2 Poitou-Charentes 5,9 GR Attiki and Kentriki Makedonia 2,7 Peloponnisos 1 HR Sjeverozapadna Hrvatska 3 Jadranska Hrvatska 1,8 HU Közép-Magyarország 5,4 Nyugat-Dunántúl 2,5 IE Southern and Eastern 8,1 Border, Midland and Western 6,2 IS Island IT Provincia Autonoma Trento 9,6 Sicilia 4,9 LT Lietuva 5, LU Luxembourg (Grand-Duché) LV Latvija 7, MT Malta NL Groningen 18,7 Zeeland 14,6 NO Oslo og Akershus 21,2 Hedmark og Oppland 15,2 PL Mazowieckie 8,3 Łódzkie 3,5 PT Centro 5,6 Alentejo 3,5 RO Bucureşti Ilfov 1,7 Sud-Est/Sud Muntenia/Sud- 1,1 Vest Oltenia SE Småland med öarna 34 Sydsverige 29,8 SL Zahodna Slovenija 16,2 Vzhodna Slovenija 13,3 SK Bratislavský kraj 12,7 Východné Slovensko 1,8 TR Antalya 2,6 Manisa 0,7 UK Inner London 26,2 Northern Ireland 10,4 Från Eurostat Regional Yearbook (2009), Statistical annexes. 7

10 Detta visar att skapandet av en europeisk och statlig strategisk ram måste följas av den inledande planeringen och genomförandet av politiken på regional nivå. Brist på framsteg på denna nivå undergräver den europeiska sammanhållningen. Endast ett avancemang på bred front mot de europeiska målen kan undvika att de europeiska målen uppnås genom att öka obalansen mellan regioner. De regionala och lokala nivåerna är de som är bäst anpassade för att förstå resultaten av pågående insatser och för att bygga lämpliga lösningar. Detta beror, bortsett från institutionella skillnader, på att regionala regeringar ofta har befogenheter rörande lagstiftning och kontroll av programgenomförandet. Dessutom kan regionala regeringar, tillsammans med provinsiella och kommunala myndigheter, tillhandahålla och hantera stora delar av de finansiella och materiella resurser som krävs för ett effektivt livslångt lärande. 8

11 Ruta 1. Tre sorters stater Staterna är indelade i tre typer: 1. Federala stater I praktiken är det inte lätt att urskilja kompetenserna. 2. Regionaliserade stater Vissa regioner har lagstiftande makt, andra är begränsade till administration Spanien: Den spanska politiska modellen har en organisation som ger de sjutton autonoma regionerna i Spanien oberoende kompetenser inom utbildningssektorn. Ansvaret för utbildning har överförts och utvecklats av de 17 regionala regeringarna (autonoma). Förvaltningen av ekonomiska och personella resurser för alla nivåer av offentlig utbildning utom universitetet ankommer regionala utbildningsmyndigheten. 3. Enhetsstater I enhetsstater finns det bara administrativt självstyre på regional och lokal nivå i förvaltningen I Sydeuropa är kommunerna underställda ingående kontroll av staten. I norra Europa finns en starkare tradition av lokal autonomi eller självstyre. Sveriges 290 kommuner drivs i enlighet med nationell lagstiftning och regelverk. Kommunernas ansvar för skolor baseras på Sveriges engagemang för självstyre och demokrati. Bland sina arbetsuppgifter ansvarar kommuner för att: Tillhandahålla förskoleverksamhet och utbildning för sina invånare. Sätta upp mål och fatta beslut om förskolor och annan utbildning. Prioritera och fördela resurser. Finansiera fristående skolor för elever som är registrerade i kommunen. Fungera som arbetsgivare för lärare och annan skolpersonal. Citat från: European University Institute, Study on the Division of powers between the European Union, the Member States and Regional and Local Authorities,

12 2 2. Regioner håller redan på att utveckla omfattande och sammanhängande strategier. Regionernas närhet till utmaningar inom ekonomi och social tillväxt och viktiga aktörer inom dessa områden, uppmuntrar strategier som ökar överensstämmelsen mellan utbildningspolitiken och den efterfrågan på utbildning under hela livet som finns. Erfarenheterna från regionala regeringar visar att tendenser till detta redan uppkommit, vilket är lämpligt då man skapar en konkret strategi. Det är därför som Regionkommittén uppmanar EU till styrning på flera nivåer, som samordnade insatser från Europeiska unionen, medlemsstaterna och lokala och regionala myndigheter, baserade på partnerskap och som syftar till att utforma och genomföra EU:s politik. 10

13 Generalitat de Catalunya 2009 godkände det katalanska parlamentet Kataloniens utbildningslag vilken bland annat inkluderar följande mål: Utbildningen ska vara av god kvalitet och rättvis, vilket gör det möjligt att uppnå grundläggande färdigheter och uppnå utmärkta resultat. Främja entreprenörskap. Stödja utbildning bortom skolan. Livslångt lärande. Regione Toscana Detaljer om integrerad planering inom sektorn för utbildning, undervisning, vägledning, yrkesutbildning och arbete tillhandahålls av den politiska organisationen i den toskanska regionala regeringen, som i detta fall företräder ett beslutande organ på departementsnivå, som företräder enhetliga riktlinjer och kontrollerar deras tillämpning i fråga om regional förvaltning. De styrmedel som slagits samman för att konstituera beslutsprocesserna representeras av de organ som föreskrivs i lag 32/2002 och samråd främjas av lokala myndigheter och med intresseorganisationer i området, såsom kulturella föreningar och organisationer, den tredje sektorn (regional lag 41/2005), idrottsföreningar och utbildningsorganisationer. Den toskanska regeringens integrerade allmänna vägledningsplan (Pigi) avseende utbildning, undervisning, vägledning, yrkesutbildning och arbete är det instrument som föreskrivs i den regionala Lag nr. 32 från den 26 juli 2002, med rubriken Sammanfogande akt för Toscanas regionala regerings lagstiftning avseende utbildning, undervisning, vägledning, yrkesutbildning och arbete. Genom denna lag strävar den regionala regeringen efter att uppfylla Lissabonstrategin för att skapa ett innovativt, konkurrenskraftigt och socialt sammanhållet samhälle, som bygger på kunskap, utveckling av humankapital och att skapa stabila och kvalificerade arbeten. Den integrerade allmänna vägledningsplanen innefattar strategin för livslångt lärande och är strukturerad efter integrerade specifika mål som identifierar syften som skall uppnås genom strukturerade åtgärder i relation till åldersspridningen bland befolkningen i Toscana. Welsh Assembly Government (WAG) WAG:s strategiska planering sker tillsammans med den verksamhetsplanering som görs av de 22 walesiska lokala skolmyndigheterna (Welsh Local Education Authorities LEA) - en del i kommunernas nätverk. Planeringen handlar om demografi, och innefattar även karriärrådgivning och vägledning ända från grundskolans lekbaserade aktiviteter. Den strategiska planeringen som görs av WAG inbegriper högre utbildning, yrkesutbildning (institutionell och arbetsplatsförlagd), vuxnas vidareutbildning, universitetsutbildning och studie- och yrkesvägledning för alla åldrar. Planeringen utgår från en bedömning av arbetsgivares, individers och lokalsamhällets behov. Jämtlands län För att nå de mål som anges i ET 2020, kommer ett operativt program för livslångt lärande i regionen att produceras under Detta program kommer att beakta olika variabler, så som situationen på arbetsmarknaden, fördelning av åldersgrupperna, och de glest befolkade områdena i regionen. 11

14 3 Vardagliga verksamheter eller krisåtgärder är inte tillräckliga för att garantera att politiska program ger de innovationer som behövs. Det grundläggande problemet är att välja strategiska mål som är lämpliga och viktiga, inte bara för utbildningssystemet, men som också kan bygga upp ett kvalitativt system för livslångt lärande, öppet för alla. Welsh Assembly Government Färdigheter för ett blomstrande Wales. Leda bidraget, som utbildningssystemet för dem över 16 år utgör, för att erhålla ett Wales där folk har hög utbildning, goda färdigheter och hög sysselsättningsnivå genom att identifiera och prioritera de kunskaps- och färdighetsbehov som arbetsgivare, studerande, lokalsamhällen och WAG har, och genom att förmå utbildningsinstitutioner att vara flexibla, av hög kvalitet, och lyhörda för nationella och lokala behov. Övergripande regionala strategier 4 4. Den avgörande uppgiften för regionala strategier är att harmonisera den arbetande befolkningens kunskaper och färdigheter med regionens ambitioner gällande ekonomisk och social tillväxt. Det är ett strategiskt mål, som först och främst kräver en ökad efterfrågan på utbildning och direkt engagemang från regionens alla medborgare. Tre regionala policyområden framstår som särskilt effektiva för att öka efterfrågan på utbildning. Dessa är åtgärder som syftar till: Uppmuntrar alla medborgare att ta ett steg framåt i sin utbildning, oavsett nivå. Sådana åtgärder kan bidra till att fler förvärvar grundläggande färdigheter, antalet lågutbildade personer i regionen reduceras och bidra till att höja nivån för alla typer av kompetens: matematik, naturvetenskap, teknik. Syftet med denna politik är att ge varje medborgare ett mål för deras personliga utveckling och uppmuntra dem att uppnå det. Generalitat de Catalunya För att kunna föra samman de kunskaper och färdigheter som den förvärvsarbetande befolkningen har med de ekonomiska och sociala tillväxtambitioner som Katalonien har, tillämpar regionens regering II allmänna planen för yrkesutbildning i Katalonien. Denna plan omfattar 4 år, från 2007 till Planen drar upp riktlinjer för att fullgörandet av denna plan ska leda till ett samlat och enhetligt system, kopplat till behoven på arbetsmarknaden och för att förbättra kvaliteten på sitt erbjudande. 12

15 Planen innehåller: 3 prioriterade riktningar: - Anpassning och utveckling av yrkesutbildningens mekanismer och resurser till de nya kraven i den katalanska ekonomin. - Konsolidering av det integrerade systemet för kvalifikationer och yrkesutbildning. - Främjande av bekräftelsen och det sociala värdet av yrkesutbildning. 10 mål: - Att öka utbildnings- och kompetensnivån hos den arbetande befolkningen. - Att främja anpassning och utveckling av utbildningsutbudet. - Att främja transnationalitet inom ramen för europeiska kvalifikationer och för att främja mobilitet för yrkesutbildningens studenter. - Att främja initiativ till företagande. - Utveckla och tillämpa åtgärder för att integrera utbildnings- och kvalifikationssystemet. - Uppmuntra det sociala bekräftandet av yrkesutbildning. - Utveckla verktyg, information och vägledning som ger allmän tillgång till systemets användare. - Förbättringsverktyg för utbildningens kvalitet. - Förbättra kontinuerlig fortbildning av lärarna. - Lyfta fram sociala värden och kvalificering av yrkesutbildning för företag. 38 nyckelaktiviteter Varje mål har flera nyckelaktiviteter knutna till sig som är mer direkt kopplade till utförandet. Listan över dessa aktiviteter har inte inkluderats eftersom den är så omfattande. 10 indikatorer Dessa indikatorer syftar till att utvärdera hur varje mål hanteras. Flera av dessa indikatorer gör referenser till Europeiska indikatorer. Jämtlands län I Jämtland finns det en form av skolor för vuxna (18 +), folkhögskolor, med fokus på människor utan examen från gymnasiet. Kombinerat med att studera andra ämnen, kan de skaffa sig kompetens som gör det möjligt för dem att gå vidare till högre utbildning. Folkhögskolorna har inte en centralt fastställd kursplan. Varje skola fattar sina egna beslut om kursplaner, och de erbjuder ofta ett brett utbud av kurser, från bibelstudier till bergsklättring. Det övergripande målet för folkhögskolorna är att utbilda människor i mänskliga rättigheter och demokrati, att ge människor en andra chans genom livslångt lärande, arbeta för kulturell mångfald och kultur, hållbar utveckling och global jämlikhet. Ett annat mål är att ge tillgång till utbildning för funktionshindrade och socialt utsatta Utveckla strategier nära medborgarnas livscykel, följa upp dem med utbildning vid olika övergångar under deras livstid, vid varje fas av livet, tillhandahålla dem rättigheten, möjligheten eller skyldigheten att utnyttja lämpliga möjligheter. Detta görs genom att erbjuda möjligheter till lärande där innehållet och metoderna är särskilt utformade för att möta olika individer, faser och villkor. Denna policy garanterar kontinuitet för individuell efterfrågan på utbildning och leder till att anpassa utbudet till olika professionella och personliga behov vid olika tidpunkter i medborgarnas liv

16 Junta de Andalucía - Att utbildningen görs tillgänglig för alla medborgare under hela livet och främjar grundläggande färdigheter och social integration där det behövs bäst: i fängelser, sociala integrationscentrum för ungdomar, nå socialt marginaliserade grupper så som invandrare och missbrukare, lågutbildade, etc. - Främja tillgången till lärande genom att : införa en effektiv strategi av högkvalitativa tjänster och resurser (tillgång till Internet, persondatorer, didaktiska resurser och verktyg). - Flexibilitet och variation i erbjudandet: genom erkännandet av formellt, icke-formellt och informellt lärande. Flexibela utbildningsvägar. Bidrag för dem som behöver ekonomiskt stöd. - Innovation i kommunikationsteknik (användning av informationsteknologi för att sprida blandat och e-lärande för att nå fram till isolerade områden eller som ett alternativ för dem som saknar tid att gå till vuxencentrum) och metod (learning by doing!) Detta har förstärkts med en ny politisk åtgärd (ICT School 2.0) genom vilken alla grundskoleelever och lärare under sina sista två läsår och alla gymnasieelever och lärare kommer att förses med bärbara datorer, elektroniska tavlor och snabb tillgång till Internet i klassrummen. För att undvika att studenter avbryter sin skolgång har undervisningsministeriet infört det grundläggande programmet för yrkesexamen (programas de cualificación profesional inicial-pcpi) för att lågpresterande studenter ska kunna få en Lägre Yrkesutbildnings Examen, nivå I, samtidigt som de får möjlighet att fortsätta sin yrkesutbildning på nivå II. Man har också infört direkt tillgång, efter ett test, till Lägre Yrkesutbildnings Examen för vuxna utan examen. E-lärande för vuxna har inneburit en stor framgång eftersom de flesta vuxencentrum har försetts med tillgång till Internet och ett LMS (Learning Management System Moodle) för mer än 30,000 studenter som deltar i vanliga kurser på plats, 25,000 e-lärande studenter som deltar i blandat lärande på gymnasial eller eftergymnasial nivå och omkring 5,000 studenter i yrkesutbildning, gymnasial eller eftergymnasial utbildning helt genom e-lärande. För att kunna genomföra detta (att nå alla överallt) har det krävts en stor ansträngning för att ta fram material anpassat för de nya teknologiska verktygen och virtuella klassrummen. Jämtlands län För att tillhandahålla utbildning och yrkesvägledning för vuxna i regionen, har ett nätverk som kallas Lärcentrum bildats. Målet är att göra lärandet tillgängligt och att tillhandahålla ett stort antal utbildningsmöjligheter. Lärcentrum ger möjlighet för vuxna (18 +) att studera i en vänlig och lugn miljö. De institutioner som finns i de åtta kommunerna i regionen, erbjuder ett stort utbud av kurser, levererade med hjälp av traditionella undervisningsmetoder samt blandat lärande och distanskurser för att passa den enskilde elevens behov. Lärcentrum hjälper också till att utvärdera elevernas kompetens och yrkeserfarenhet genom ett nationellt valideringsprogram. Lärcentrum har ett stort nätverk inom utbildning och näringsliv och kan vägleda studerande och studenters arbetsgivare till rätt utbildning för att utveckla sina yrkeskunskaper. Livorno Province Ett viktigt verktyg för provinsen Livorno när det gäller att öka efterfrågan på utbildning, och att förmå alla medborgare att ta ett steg framåt i sin utbildning, oavsett nivå, har varit inrättandet av 5 Trio (Technology, Innovation, Orientation / guidance) centra i provinsen. I själva verket överfördes, från den 1 januari 2009, förvaltningen av TRIO nätet den toskanska regionens webbaserade distansutbildningssystem som erbjuder produkter, tjänster och utbildning helt gratis, tillgängligt och öppet för alla - från regionen till provinserna. Provincia di Livorno Sviluppo Srl förvaltar 5 centra på uppdrag av provinsen Livorno (www.plis.it). 14

17 I provinsen Livorno finns två av de fem Trio-centrumen inom provinsens förvaltningskontor. Denna nya struktur möjliggör, genom sin närhet till Livorno Job Centre, en tjänst just in time för användare som slunkit in. Särskilt i denna tid av kris på arbetsmarknaden har Trionätet blivit ett viktigt redskap för personer som omfattas av arbetslöshetsstöd, i syfte att stärka deras kompetens och att rikta dem mot andra sektorer. Handledaren hjälper användaren att välja den mest lämpliga kursen och sedan kan de få tillgång till online kursen med ett användarnamn och ett lösenord. Ad hoc-program som framför allt fokuserar på informationsteknik och italienska språket kommer att tillhandahållas Åstadkomma en ökad vilja till utbildning genom förpliktelser eller ekonomiska och materiella incitament, och genom att tillhandahålla information och rådgivning. Detta policyområde kommer att öka tendensen att investera i utbildning, skapa synergieffekter mellan offentliga och privata investeringar och få människor och företag att ta ansvar för utbildning. 4.3 Regione Toscana En individuell voucher har införts som ett verktyg för att genomföra politiken för livslångt lärande, för att minska skillnaderna i fråga om möjligheter till utbildning och för att främja tillväxten på arbetsmarknaden. Det är ett allmänt verktyg som fungerar för alla åldersgrupper. Dess förmåga att öka flexibiliteten och öppna möjligheter för tillträde till olika utbildningsmöjligheter stödjer individualiseringen av kurserna. Verktyget är uppdelat i olika metoder, vilka inkluderar individuella konton för lärande (förbetalda kort), som å ena sidan, möjliggör minskade skillnader i fråga om utbildningsmöjligheter och å andra sidan främjar skapandet av ett utbildningsprogram som syftar till att öka efterfrågan och stimulera individer, i synnerhet de mindre motiverade. En annan metod som omfattar användning av vouchers är främjandet av utbildning för anställda genom träningskuponger som syftar till fortbildning. En annan viktig metod representeras av medlingskuponger. Dessa kuponger infördes som en åtgärd som syftar till att stödja involverandet och engagemanget av kvinnor i arbetslivet genom verktyg som kan ge stöd till medling mellan familjeliv och yrkesliv. Andra liknande metoder tillämpas på forskarutbildning och åtgärder inom området teknisk innovation. Vidin Regional Government Kupongsystem för utbildning - Från november 2009 har arbetsförmedlingen accepterat ansökningar från utbildningsinstitutioner som vill hålla kurser för yrkeskvalifikationer och/ eller nyckelkompetenser, vilka finansieras med kuponger under det operativa programmet Human Resources Development. Detta är ett system med kuponger som betalning av tjänster i samband med förvärv av yrkeskvalifikationer och nyckelkompetenser. De kan användas antingen av arbetslösa eller av sysselsatta. Fördelningen av kuponger har redan börjat, med störst efterfrågan på kuponger för att få språk- och datakunskaper. Welsh Assembly Government Marknadsföringskampanjer kring lärande så som Adult Learners Week används för att öka viljan till utbildning. Sådana kampanjer involverar lokala utbildningsanordnares prova-påsessioner och andra evenemang inom ramen för en regional marknadsföringsstrategi. Kampanjerna är främst inriktade på dem som har gått miste om tidigare utbildningsmöjligheter och införlivar ett antal teman som t ex lärande i arbetslivet. 15

18 Strategin som inriktas på att öka efterfrågan på utbildning följs av uppföljningspolicies som syftar till att anpassa kvaliteten på utbudet av livslångt lärande. Fyra regionala policyområden har visat sig vara särskilt effektivt när det gäller kvalitet på utbudet. Dessa inriktar sig mot: 5.1. Stöd till reformer av systemet för utbildning och universitet genom att fokusera på resultat som produceras i form av studieresultat. Detta mål, när det gäller reformen av systemen, kan huvudsakligen genomföras av de regioner som har lagstiftnings- eller förvaltningsbefogenheter. Dessa till åtgärder bidrar till att uppmuntra utveckling av utbildningsutbudet, så att det ständigt anpassar sig till behoven hos människor som vill lära sig, oavsett åldrar och av både professionella och personliga skäl. Detta gäller formellt och ickeformellt lärande. Det involverar nya aktörer och kompletterar det ickeformella systemet och uppmuntrar nya experiment i hanteringen av informella processer i arbetet och i skolan. Generalitat de Catalunya I Katalonien finns Open Institute of Catalonia (IOC) som erbjuder utbildning och utbildningsplanering till alla människor genom internet. Detta verktyg är mycket viktigt för personer med scheman, eller långa avstånd, som hindrar dem, eller som har andra typer av behov. För tillfället fungerar IOC fullt ut och erbjuder utbildning och utbildningsplanering till 15,420 studenter: - Yrkesutbildningsstudenter: 4,760 studenter. - Baccalaureate studenter: 1,890 studenter. - Studentexamen för vuxna: 5,200 studenter. - Test för tillgång till högre nivå inom yrkesutbildning: 3,570 studenter. IOCs inställning till distansundervisning är studentfokuserad och använder informationsoch kommunikationsteknologi för att strukturera lärandeupplevelsen. Strategin bygger på: att ge individuell uppmärksamhet, skapa en gemensam lärandeupplevelse, anpassning till det ämne som undervisas, relatera till studentens miljö, fortlöpande utvärdering och användning av enskild handledning. Dessutom har IOC 40 stödcentra i hela Katalonien för att hjälpa sina elever. Ett annat viktigt instrument är Qualifica t programmet, utvecklat av utbildningsministeriet i den katalanska regeringen i samarbete med flera organisationer som arbetsmarknadens parter, lokala makthavare, handelskammare och företag. Syftet med programmet är att förbättra utbildningen av arbetslösa eller de som riskerar att bli arbetslösa och förse dem med fler verktyg för att bekämpa den ekonomiska krisen och arbetslösheten. Den stora nyheten är att de arbetslösa kan få särskild träning för sina jobb, och samtidigt få tillgång till en reglerad utbildning. Den första fasen av Qualifica t berör över 6000 personer. Programmet har tre inriktningar: utbildning, validering av utbildning och validering av arbetslivserfarenhet. Welsh Assembly Government Den regionala regeringen håller för närvarande på med en omvandlingsprocess som påverkar hur utbildningsanordnare för ungdomar, äldre än11 år, arbetar och samarbetar för att förbättra den lokala effektiviteten. Dagordningen för omvandlingen är framåtblickande och erkänner demografiska förändringar, och är inriktad på målet att förbättra kvaliteten och utbudet av utbildning inom alla lokala områden, snarare än att stödja en viss institutionell typ av organisation. 16

19 Reformen av systemet leds av den regionala regeringens Transformation Agenda. Syftet är att säkra den bästa leveransmodellen för att planera utbudet tillsammans, att styra mer av den tillgängliga finansieringen mot utbildning och undervisning och elevstöd, öka utsatta ungdomars engagemang för inlärningsprocessen, och att omvandla nätverket för lärande för att öka elevernas valmöjligheter, minska överlappande utbildningar, och uppmuntra till högre kvalitet i utbildning och undervisning i utbudet för studenter över 16 år Skapa närmare relationer mellan utbildning och arbete, för att ge ungdomar och personer som söker jobb möjlighet att förvärva kunskaper snabbare, skapa en produktionskultur och ge dem en förmåga att bygga och utveckla sociala nätverk. Detta bör ske genom regional politik som uppmanar företag och samhället att ta direkt ansvar för att utbilda de unga och de anställda för arbete och socialt liv. Detta mål förstärker utbudet av kompetens på arbetsmarknaden - nya kompetenser för nya jobb - stärker utbildningssystemen och minskar utanförskap. Det kan eftersträvas och förverkligas främst på lokal och regional nivå, även om marginalerna för insatserna gällande utbildningssystemets reformer har bestämts av de val som gjorts på en statlig nivå eller på europeisk flexicurity-policynivå. 5.2 Generalitat de Catalunya Den katalanska regeringen, i samarbete med handelskammaren (Cambres de Comerç) kategoriserar företag efter att ha utvärderat deras insatser i förhållande till utbildning av studenter. Programmet kallas FCT, vilket innebär utbildning på arbetsplatsen. Vid konsuterande och beslutande möten i det katalanska yrkesutbildningsrådet deltar såväl sociala aktörer som arbetsmarknadens parter. Junta de Andalucía För att täcka behoven av utbildad arbetskraft i Andalusien, så att man kan möta de utmaningar som uppkommer i en föränderlig ekonomisk situation, finns sedan 1990 L.O.G.S.E (Allmän lag som reglerar det spanska utbildningssystemet) som infört obligatorisk arbetspraktik vid ett företag som ett krav i de inledande, mellan och högre yrkesutbildningssystemen för att anpassas till de europeiska modellerna. Sedan 2000, och i ett försök att göra den spanska befolkningen välvilligt inställda till ett gränslöst EU, har det regionala undervisningsministeriet en aktiv roll för att främja rörligheten genom åtgärder inom programmet för livslångt lärande (Comenius, Grundtvig) och sådana som gäller yrkesutbildning (Leonardo da Vinci och Erasmus). Junta de Andalucía gör också själva investeringar i åtgärder för att klara den dramatiskt ökande strömmen av sökanden som önskar genomföra sin praktik på företag utomlands. Siffrorna uppgår hittills till 3000 studenter som har bidragit till att skapa ett mer sammanhållet Europa genom att göra praktik i europeiska företag. Regione Toscana Den regionala fleråriga vuxenutbildningsplanen, som gäller för den icke-formella sektorn, identifierar introduktionskurser till arbetslivskultur och social integration som ett mål, den identifierar innovativa åtgärder som ökar antalet verktyg som redan testats, såsom studiecirklar. Dessa är främst inriktade på problem förknippade med säkerhet på arbetsplatsen i den nuvarande planen. Det innovativa verktyg som infördes, kallat inbäddat 17

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution.

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution. EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 31 oktober 2008 (10.11) (OR. en) 15030/08 EDUC 257 SOC 653 RAPPORT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 14398/08 EDUC 241

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv

2014-11-26. Kunskap. Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 2014-11-26 Kunskap 2 Temakonferens om övergången från utbildning till arbetsliv 09:30 Registrering, frukostfika 10:00 Välkommen och introduktion Daniel Edquist enhetschef UHR 10:30 Floristernas yrkesråd,

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan)

INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) INTERNATIONELL UTVECKLINGSPLAN FÖR GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN 2014-2016 (European Development Plan) Detta är Gymnasieskolan Knut Hahns internationella utvecklingsplan, där vi beskriver skolans identifierade

Läs mer

Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar.

Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar. Förslag på hur ECVET kan genomföras inom yrkeshögskolans utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapporteringar 2012 1 (8) Datum: 2012-06-16 Diarienr: 2012/1165 Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

utbildning for hallbar utveckling i Sverige

utbildning for hallbar utveckling i Sverige Rekommendationer 2014.. Genomforande av larande och... utbildning for hallbar utveckling i Sverige.. Innehåll Inledning 3 Så togs rekommendationerna fram 4 Översikt 5 I. Rekommendationer för att öka och

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet

Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet National Council on Ageing, Iceland Older workers in the Nordic countries (OWN) Det nordiska nätverket för äldre i arbetslivet Nätverket ingår i det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL) samt finansieras

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Initiativet om öppen utbildning vanliga frågor

Initiativet om öppen utbildning vanliga frågor EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 25 september 2013 Initiativet om öppen utbildning vanliga frågor Vad menar vi med öppen utbildning? Öppen utbildning handlar om att föra in den digitala revolutionen

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Utvärdering av den europeiska referensramen för kvalifikationer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Utvärdering av den europeiska referensramen för kvalifikationer EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.12.2013 COM(2013) 897 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Utvärdering av den europeiska referensramen för kvalifikationer Genomförande

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer

Kortversion av sammanfattande rapport och rekommendationer

Kortversion av sammanfattande rapport och rekommendationer Tillämpningen av EUs strategi och instrument för livslångt lärande för praktisk yrkesutbildning Kortversion av sammanfattande rapport och rekommendationer Svenska LLL-RADAR Regional Arrangements for Dissemination

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020

Hur står sig Västra Götaland mot målen i Europa 2020 Fakta & Analys 2012:3 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Hur står sig mot målen i Europa 2020 Sommaren 2010 lanserade -kommissionen en ny strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14-15 MARS 2013 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14 15 MARS

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer