Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning. Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning. Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod"

Transkript

1 Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod

2 Detta dokument utgör ett olicydokumentet skapat av projektet Precoll Policies for Regional Cooperation in Lifelong Learning som letts av Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell Educazione e dei processi Culturali e Formativi / Universitetet i Florens, Institutionen för utbildningsvetenskap och Kultur-och utbildningsåtgärder (avtal nr ), i samarbete med Generalitat de Catalunya, Junta de Andalucía, Regione Toscana, Wales Assembly Government, Jamtli, NIACE Dysgu Cymru-National Institute of Adult Continuing Education, Provincia di Livorno Sviluppo Srl, underleverantör Melius Srl (www. mutual-learning.eu). Detta dokument har godkänts av Earlalls möte som hölls i Bryssel den 16 februari Dessutom Cedefop har stött kvaliteten på det arbete tack vare de regelbundna råd och förslag som levereras av Steven Bainbridge

3

4 Detta projekt har finansierats med stöd av den europeiska kommissionen. Denna publikation återger endast författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användningen av informationen som denna publikation innehåller

5 Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod

6

7 Presentation Som Regionkommittén hävdar: alla viktiga strategiska samhälleliga reformer måste åtföljas av en regional handlingsplan, den måste grundas på styrning på flera nivåer, det vill säga på samordnade åtgärder mellan unionen, medlemsstaterna och regionala och lokala enheter, byggda på partnerskap och som syftar till att definiera och genomföra EU:s politik. Detta är anledningen till att Earlall och medlemsregionernas regeringar har åtagit sig att utarbeta detta policydokument, vars syfte är att identifiera de bidrag som regionerna kan göra för att genomföra den europeiska strategin för livslångt lärande inom ramen för det europeiska samarbetet på utbildningsområdet med sikte mot Slutsatserna av Lissabonstrategins utvärdering, som offentliggjordes av kommissionen den 2 februari 2010, syftar också till detta. Kommissionen konstaterar också att Lissabonstrategin inte hade de nödvändiga verktygen för att hantera en del av orsakerna till krisen. Mellan åtaganden och konkreta åtgärder finns det en klyfta, och det pekar på hur medverkan av regionala, lokala och arbetsmarknadens parter var mindre framträdande än vad som var lämpligt, även om regionala och lokala aktörer inom de sektorer som berörs av Lissabonstrategin ofta haft viktiga politiska kompetenser och stora resurser. Svaren från 120 regionala regeringar i samråd om Europa 2020 gav tydliga indikationer om några av de beslut som skall fattas om saken: det handlar om att stärka regionala och lokala myndigheter i strategin, för att garantera ett fullständigt och jämbördigt partnerskap mellan de olika administrativa nivåerna, dvs multilevel governance. Många regionala och lokala myndigheter kräver viktiga befogenheter inom fältet för livslångt lärande, eftersom de är de institutioner som kan ge ett betydande bidrag till att skapa reformer på plats. Detsamma kan sägas om utbildnings- och innovationspolitiken, infrastruktur, arbetsmarknad, social integration, miljö, högkvalitativa offentliga tjänster och IKT-politik. En analys av den regionala politik som beskrivs i den första delen av detta dokument visar hur de regionala myndigheterna har en viktig roll när det gäller: - Att kvalificera erbjudandet av kompetens - Att reformera och kvalificera utbildningssystemen - Att bereda och styra sådana åtaganden som involverar alla offentliga och privata aktörer. För att stärka de regionala regeringarnas roll har Earlall skapat en handlingsplan som syftar till att stärka interregionala samarbetsmöjligheter: - Att stärka dialogen med EU-institutionerna om livslångt lärande; - Att arbeta med prioriterade områden såsom: a. Skapa europeiska incitament som uppmuntrar rörlighet mellan regioner för studier och arbete; b. Öka kvaliteten i våra utbildningssystem; c. Ha som ett gemensamt mål att minska antalet personer med låg kvalifikationsnivå: 77 miljoner är en ohållbar mängd; d. Stimulera utveckling av företag e. Öppna upp för olika former av ömsesidigt lärande genom att implementera regionala strategier för livslångt lärande. Dessa är de idéer som inspirerar de åtgärder som Earlall kommer att vidta under de kommande två åren tack vare det engagemang medlemmarnas regionala regeringar visar. Gianfranco Simoncini - President of Earlall.

8 Den europeiska sammanhållningen kring målen för 2020 beror på de handlingsplaner som finns på regional nivå och typen av gemensamma mål 1 1. En fortsatt utmaning för alla medlemsstater och de europeiska regionerna är att förverkliga strategier för livslångt lärande. Skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller att uppnå europeiska riktmärken är ännu tydligare om vi ser på framstegen på regional nivå. Uppgifterna visar hur regionala skillnader existerar inom medlemsstaterna och att de motstridiga tendenser som finns gör skillnaderna ännu större. Än mer problematiskt är svårigheten att jämföra regionala resultat mellan olika länder. 6

9 Tab. 1 - Livslångt lärande Jämförelseindex: Större avstånd mellan regioner (NUTS) per land (1) Countries Region with higher performance Region with lower performance AT Wien 15,1 Burgenland 10,8 BE Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10,4 Hainaut 3,7 BG Yugozapaden 2,7 Yuzhen tsentralen 0,7 CH Zürich 29,6 Ticino 24,2 CY Kypros / Kibris 8, CZ Praha 9,7 Moravskoslezsko 4,3 DE Berlin 10,7 Chemnitz 5,7 DK Hovedstaden 33,2 Nordjylland 26,4 EE Eesti ES Comunidad Foral de Navarra 13,3 Cantabria 7,6 FI Etelä-Suomi 24,9 Åland 20 FR Bretagne 9,2 Poitou-Charentes 5,9 GR Attiki and Kentriki Makedonia 2,7 Peloponnisos 1 HR Sjeverozapadna Hrvatska 3 Jadranska Hrvatska 1,8 HU Közép-Magyarország 5,4 Nyugat-Dunántúl 2,5 IE Southern and Eastern 8,1 Border, Midland and Western 6,2 IS Island IT Provincia Autonoma Trento 9,6 Sicilia 4,9 LT Lietuva 5, LU Luxembourg (Grand-Duché) LV Latvija 7, MT Malta NL Groningen 18,7 Zeeland 14,6 NO Oslo og Akershus 21,2 Hedmark og Oppland 15,2 PL Mazowieckie 8,3 Łódzkie 3,5 PT Centro 5,6 Alentejo 3,5 RO Bucureşti Ilfov 1,7 Sud-Est/Sud Muntenia/Sud- 1,1 Vest Oltenia SE Småland med öarna 34 Sydsverige 29,8 SL Zahodna Slovenija 16,2 Vzhodna Slovenija 13,3 SK Bratislavský kraj 12,7 Východné Slovensko 1,8 TR Antalya 2,6 Manisa 0,7 UK Inner London 26,2 Northern Ireland 10,4 Från Eurostat Regional Yearbook (2009), Statistical annexes. 7

10 Detta visar att skapandet av en europeisk och statlig strategisk ram måste följas av den inledande planeringen och genomförandet av politiken på regional nivå. Brist på framsteg på denna nivå undergräver den europeiska sammanhållningen. Endast ett avancemang på bred front mot de europeiska målen kan undvika att de europeiska målen uppnås genom att öka obalansen mellan regioner. De regionala och lokala nivåerna är de som är bäst anpassade för att förstå resultaten av pågående insatser och för att bygga lämpliga lösningar. Detta beror, bortsett från institutionella skillnader, på att regionala regeringar ofta har befogenheter rörande lagstiftning och kontroll av programgenomförandet. Dessutom kan regionala regeringar, tillsammans med provinsiella och kommunala myndigheter, tillhandahålla och hantera stora delar av de finansiella och materiella resurser som krävs för ett effektivt livslångt lärande. 8

11 Ruta 1. Tre sorters stater Staterna är indelade i tre typer: 1. Federala stater I praktiken är det inte lätt att urskilja kompetenserna. 2. Regionaliserade stater Vissa regioner har lagstiftande makt, andra är begränsade till administration Spanien: Den spanska politiska modellen har en organisation som ger de sjutton autonoma regionerna i Spanien oberoende kompetenser inom utbildningssektorn. Ansvaret för utbildning har överförts och utvecklats av de 17 regionala regeringarna (autonoma). Förvaltningen av ekonomiska och personella resurser för alla nivåer av offentlig utbildning utom universitetet ankommer regionala utbildningsmyndigheten. 3. Enhetsstater I enhetsstater finns det bara administrativt självstyre på regional och lokal nivå i förvaltningen I Sydeuropa är kommunerna underställda ingående kontroll av staten. I norra Europa finns en starkare tradition av lokal autonomi eller självstyre. Sveriges 290 kommuner drivs i enlighet med nationell lagstiftning och regelverk. Kommunernas ansvar för skolor baseras på Sveriges engagemang för självstyre och demokrati. Bland sina arbetsuppgifter ansvarar kommuner för att: Tillhandahålla förskoleverksamhet och utbildning för sina invånare. Sätta upp mål och fatta beslut om förskolor och annan utbildning. Prioritera och fördela resurser. Finansiera fristående skolor för elever som är registrerade i kommunen. Fungera som arbetsgivare för lärare och annan skolpersonal. Citat från: European University Institute, Study on the Division of powers between the European Union, the Member States and Regional and Local Authorities,

12 2 2. Regioner håller redan på att utveckla omfattande och sammanhängande strategier. Regionernas närhet till utmaningar inom ekonomi och social tillväxt och viktiga aktörer inom dessa områden, uppmuntrar strategier som ökar överensstämmelsen mellan utbildningspolitiken och den efterfrågan på utbildning under hela livet som finns. Erfarenheterna från regionala regeringar visar att tendenser till detta redan uppkommit, vilket är lämpligt då man skapar en konkret strategi. Det är därför som Regionkommittén uppmanar EU till styrning på flera nivåer, som samordnade insatser från Europeiska unionen, medlemsstaterna och lokala och regionala myndigheter, baserade på partnerskap och som syftar till att utforma och genomföra EU:s politik. 10

13 Generalitat de Catalunya 2009 godkände det katalanska parlamentet Kataloniens utbildningslag vilken bland annat inkluderar följande mål: Utbildningen ska vara av god kvalitet och rättvis, vilket gör det möjligt att uppnå grundläggande färdigheter och uppnå utmärkta resultat. Främja entreprenörskap. Stödja utbildning bortom skolan. Livslångt lärande. Regione Toscana Detaljer om integrerad planering inom sektorn för utbildning, undervisning, vägledning, yrkesutbildning och arbete tillhandahålls av den politiska organisationen i den toskanska regionala regeringen, som i detta fall företräder ett beslutande organ på departementsnivå, som företräder enhetliga riktlinjer och kontrollerar deras tillämpning i fråga om regional förvaltning. De styrmedel som slagits samman för att konstituera beslutsprocesserna representeras av de organ som föreskrivs i lag 32/2002 och samråd främjas av lokala myndigheter och med intresseorganisationer i området, såsom kulturella föreningar och organisationer, den tredje sektorn (regional lag 41/2005), idrottsföreningar och utbildningsorganisationer. Den toskanska regeringens integrerade allmänna vägledningsplan (Pigi) avseende utbildning, undervisning, vägledning, yrkesutbildning och arbete är det instrument som föreskrivs i den regionala Lag nr. 32 från den 26 juli 2002, med rubriken Sammanfogande akt för Toscanas regionala regerings lagstiftning avseende utbildning, undervisning, vägledning, yrkesutbildning och arbete. Genom denna lag strävar den regionala regeringen efter att uppfylla Lissabonstrategin för att skapa ett innovativt, konkurrenskraftigt och socialt sammanhållet samhälle, som bygger på kunskap, utveckling av humankapital och att skapa stabila och kvalificerade arbeten. Den integrerade allmänna vägledningsplanen innefattar strategin för livslångt lärande och är strukturerad efter integrerade specifika mål som identifierar syften som skall uppnås genom strukturerade åtgärder i relation till åldersspridningen bland befolkningen i Toscana. Welsh Assembly Government (WAG) WAG:s strategiska planering sker tillsammans med den verksamhetsplanering som görs av de 22 walesiska lokala skolmyndigheterna (Welsh Local Education Authorities LEA) - en del i kommunernas nätverk. Planeringen handlar om demografi, och innefattar även karriärrådgivning och vägledning ända från grundskolans lekbaserade aktiviteter. Den strategiska planeringen som görs av WAG inbegriper högre utbildning, yrkesutbildning (institutionell och arbetsplatsförlagd), vuxnas vidareutbildning, universitetsutbildning och studie- och yrkesvägledning för alla åldrar. Planeringen utgår från en bedömning av arbetsgivares, individers och lokalsamhällets behov. Jämtlands län För att nå de mål som anges i ET 2020, kommer ett operativt program för livslångt lärande i regionen att produceras under Detta program kommer att beakta olika variabler, så som situationen på arbetsmarknaden, fördelning av åldersgrupperna, och de glest befolkade områdena i regionen. 11

14 3 Vardagliga verksamheter eller krisåtgärder är inte tillräckliga för att garantera att politiska program ger de innovationer som behövs. Det grundläggande problemet är att välja strategiska mål som är lämpliga och viktiga, inte bara för utbildningssystemet, men som också kan bygga upp ett kvalitativt system för livslångt lärande, öppet för alla. Welsh Assembly Government Färdigheter för ett blomstrande Wales. Leda bidraget, som utbildningssystemet för dem över 16 år utgör, för att erhålla ett Wales där folk har hög utbildning, goda färdigheter och hög sysselsättningsnivå genom att identifiera och prioritera de kunskaps- och färdighetsbehov som arbetsgivare, studerande, lokalsamhällen och WAG har, och genom att förmå utbildningsinstitutioner att vara flexibla, av hög kvalitet, och lyhörda för nationella och lokala behov. Övergripande regionala strategier 4 4. Den avgörande uppgiften för regionala strategier är att harmonisera den arbetande befolkningens kunskaper och färdigheter med regionens ambitioner gällande ekonomisk och social tillväxt. Det är ett strategiskt mål, som först och främst kräver en ökad efterfrågan på utbildning och direkt engagemang från regionens alla medborgare. Tre regionala policyområden framstår som särskilt effektiva för att öka efterfrågan på utbildning. Dessa är åtgärder som syftar till: Uppmuntrar alla medborgare att ta ett steg framåt i sin utbildning, oavsett nivå. Sådana åtgärder kan bidra till att fler förvärvar grundläggande färdigheter, antalet lågutbildade personer i regionen reduceras och bidra till att höja nivån för alla typer av kompetens: matematik, naturvetenskap, teknik. Syftet med denna politik är att ge varje medborgare ett mål för deras personliga utveckling och uppmuntra dem att uppnå det. Generalitat de Catalunya För att kunna föra samman de kunskaper och färdigheter som den förvärvsarbetande befolkningen har med de ekonomiska och sociala tillväxtambitioner som Katalonien har, tillämpar regionens regering II allmänna planen för yrkesutbildning i Katalonien. Denna plan omfattar 4 år, från 2007 till Planen drar upp riktlinjer för att fullgörandet av denna plan ska leda till ett samlat och enhetligt system, kopplat till behoven på arbetsmarknaden och för att förbättra kvaliteten på sitt erbjudande. 12

15 Planen innehåller: 3 prioriterade riktningar: - Anpassning och utveckling av yrkesutbildningens mekanismer och resurser till de nya kraven i den katalanska ekonomin. - Konsolidering av det integrerade systemet för kvalifikationer och yrkesutbildning. - Främjande av bekräftelsen och det sociala värdet av yrkesutbildning. 10 mål: - Att öka utbildnings- och kompetensnivån hos den arbetande befolkningen. - Att främja anpassning och utveckling av utbildningsutbudet. - Att främja transnationalitet inom ramen för europeiska kvalifikationer och för att främja mobilitet för yrkesutbildningens studenter. - Att främja initiativ till företagande. - Utveckla och tillämpa åtgärder för att integrera utbildnings- och kvalifikationssystemet. - Uppmuntra det sociala bekräftandet av yrkesutbildning. - Utveckla verktyg, information och vägledning som ger allmän tillgång till systemets användare. - Förbättringsverktyg för utbildningens kvalitet. - Förbättra kontinuerlig fortbildning av lärarna. - Lyfta fram sociala värden och kvalificering av yrkesutbildning för företag. 38 nyckelaktiviteter Varje mål har flera nyckelaktiviteter knutna till sig som är mer direkt kopplade till utförandet. Listan över dessa aktiviteter har inte inkluderats eftersom den är så omfattande. 10 indikatorer Dessa indikatorer syftar till att utvärdera hur varje mål hanteras. Flera av dessa indikatorer gör referenser till Europeiska indikatorer. Jämtlands län I Jämtland finns det en form av skolor för vuxna (18 +), folkhögskolor, med fokus på människor utan examen från gymnasiet. Kombinerat med att studera andra ämnen, kan de skaffa sig kompetens som gör det möjligt för dem att gå vidare till högre utbildning. Folkhögskolorna har inte en centralt fastställd kursplan. Varje skola fattar sina egna beslut om kursplaner, och de erbjuder ofta ett brett utbud av kurser, från bibelstudier till bergsklättring. Det övergripande målet för folkhögskolorna är att utbilda människor i mänskliga rättigheter och demokrati, att ge människor en andra chans genom livslångt lärande, arbeta för kulturell mångfald och kultur, hållbar utveckling och global jämlikhet. Ett annat mål är att ge tillgång till utbildning för funktionshindrade och socialt utsatta Utveckla strategier nära medborgarnas livscykel, följa upp dem med utbildning vid olika övergångar under deras livstid, vid varje fas av livet, tillhandahålla dem rättigheten, möjligheten eller skyldigheten att utnyttja lämpliga möjligheter. Detta görs genom att erbjuda möjligheter till lärande där innehållet och metoderna är särskilt utformade för att möta olika individer, faser och villkor. Denna policy garanterar kontinuitet för individuell efterfrågan på utbildning och leder till att anpassa utbudet till olika professionella och personliga behov vid olika tidpunkter i medborgarnas liv

16 Junta de Andalucía - Att utbildningen görs tillgänglig för alla medborgare under hela livet och främjar grundläggande färdigheter och social integration där det behövs bäst: i fängelser, sociala integrationscentrum för ungdomar, nå socialt marginaliserade grupper så som invandrare och missbrukare, lågutbildade, etc. - Främja tillgången till lärande genom att : införa en effektiv strategi av högkvalitativa tjänster och resurser (tillgång till Internet, persondatorer, didaktiska resurser och verktyg). - Flexibilitet och variation i erbjudandet: genom erkännandet av formellt, icke-formellt och informellt lärande. Flexibela utbildningsvägar. Bidrag för dem som behöver ekonomiskt stöd. - Innovation i kommunikationsteknik (användning av informationsteknologi för att sprida blandat och e-lärande för att nå fram till isolerade områden eller som ett alternativ för dem som saknar tid att gå till vuxencentrum) och metod (learning by doing!) Detta har förstärkts med en ny politisk åtgärd (ICT School 2.0) genom vilken alla grundskoleelever och lärare under sina sista två läsår och alla gymnasieelever och lärare kommer att förses med bärbara datorer, elektroniska tavlor och snabb tillgång till Internet i klassrummen. För att undvika att studenter avbryter sin skolgång har undervisningsministeriet infört det grundläggande programmet för yrkesexamen (programas de cualificación profesional inicial-pcpi) för att lågpresterande studenter ska kunna få en Lägre Yrkesutbildnings Examen, nivå I, samtidigt som de får möjlighet att fortsätta sin yrkesutbildning på nivå II. Man har också infört direkt tillgång, efter ett test, till Lägre Yrkesutbildnings Examen för vuxna utan examen. E-lärande för vuxna har inneburit en stor framgång eftersom de flesta vuxencentrum har försetts med tillgång till Internet och ett LMS (Learning Management System Moodle) för mer än 30,000 studenter som deltar i vanliga kurser på plats, 25,000 e-lärande studenter som deltar i blandat lärande på gymnasial eller eftergymnasial nivå och omkring 5,000 studenter i yrkesutbildning, gymnasial eller eftergymnasial utbildning helt genom e-lärande. För att kunna genomföra detta (att nå alla överallt) har det krävts en stor ansträngning för att ta fram material anpassat för de nya teknologiska verktygen och virtuella klassrummen. Jämtlands län För att tillhandahålla utbildning och yrkesvägledning för vuxna i regionen, har ett nätverk som kallas Lärcentrum bildats. Målet är att göra lärandet tillgängligt och att tillhandahålla ett stort antal utbildningsmöjligheter. Lärcentrum ger möjlighet för vuxna (18 +) att studera i en vänlig och lugn miljö. De institutioner som finns i de åtta kommunerna i regionen, erbjuder ett stort utbud av kurser, levererade med hjälp av traditionella undervisningsmetoder samt blandat lärande och distanskurser för att passa den enskilde elevens behov. Lärcentrum hjälper också till att utvärdera elevernas kompetens och yrkeserfarenhet genom ett nationellt valideringsprogram. Lärcentrum har ett stort nätverk inom utbildning och näringsliv och kan vägleda studerande och studenters arbetsgivare till rätt utbildning för att utveckla sina yrkeskunskaper. Livorno Province Ett viktigt verktyg för provinsen Livorno när det gäller att öka efterfrågan på utbildning, och att förmå alla medborgare att ta ett steg framåt i sin utbildning, oavsett nivå, har varit inrättandet av 5 Trio (Technology, Innovation, Orientation / guidance) centra i provinsen. I själva verket överfördes, från den 1 januari 2009, förvaltningen av TRIO nätet den toskanska regionens webbaserade distansutbildningssystem som erbjuder produkter, tjänster och utbildning helt gratis, tillgängligt och öppet för alla - från regionen till provinserna. Provincia di Livorno Sviluppo Srl förvaltar 5 centra på uppdrag av provinsen Livorno (www.plis.it). 14

17 I provinsen Livorno finns två av de fem Trio-centrumen inom provinsens förvaltningskontor. Denna nya struktur möjliggör, genom sin närhet till Livorno Job Centre, en tjänst just in time för användare som slunkit in. Särskilt i denna tid av kris på arbetsmarknaden har Trionätet blivit ett viktigt redskap för personer som omfattas av arbetslöshetsstöd, i syfte att stärka deras kompetens och att rikta dem mot andra sektorer. Handledaren hjälper användaren att välja den mest lämpliga kursen och sedan kan de få tillgång till online kursen med ett användarnamn och ett lösenord. Ad hoc-program som framför allt fokuserar på informationsteknik och italienska språket kommer att tillhandahållas Åstadkomma en ökad vilja till utbildning genom förpliktelser eller ekonomiska och materiella incitament, och genom att tillhandahålla information och rådgivning. Detta policyområde kommer att öka tendensen att investera i utbildning, skapa synergieffekter mellan offentliga och privata investeringar och få människor och företag att ta ansvar för utbildning. 4.3 Regione Toscana En individuell voucher har införts som ett verktyg för att genomföra politiken för livslångt lärande, för att minska skillnaderna i fråga om möjligheter till utbildning och för att främja tillväxten på arbetsmarknaden. Det är ett allmänt verktyg som fungerar för alla åldersgrupper. Dess förmåga att öka flexibiliteten och öppna möjligheter för tillträde till olika utbildningsmöjligheter stödjer individualiseringen av kurserna. Verktyget är uppdelat i olika metoder, vilka inkluderar individuella konton för lärande (förbetalda kort), som å ena sidan, möjliggör minskade skillnader i fråga om utbildningsmöjligheter och å andra sidan främjar skapandet av ett utbildningsprogram som syftar till att öka efterfrågan och stimulera individer, i synnerhet de mindre motiverade. En annan metod som omfattar användning av vouchers är främjandet av utbildning för anställda genom träningskuponger som syftar till fortbildning. En annan viktig metod representeras av medlingskuponger. Dessa kuponger infördes som en åtgärd som syftar till att stödja involverandet och engagemanget av kvinnor i arbetslivet genom verktyg som kan ge stöd till medling mellan familjeliv och yrkesliv. Andra liknande metoder tillämpas på forskarutbildning och åtgärder inom området teknisk innovation. Vidin Regional Government Kupongsystem för utbildning - Från november 2009 har arbetsförmedlingen accepterat ansökningar från utbildningsinstitutioner som vill hålla kurser för yrkeskvalifikationer och/ eller nyckelkompetenser, vilka finansieras med kuponger under det operativa programmet Human Resources Development. Detta är ett system med kuponger som betalning av tjänster i samband med förvärv av yrkeskvalifikationer och nyckelkompetenser. De kan användas antingen av arbetslösa eller av sysselsatta. Fördelningen av kuponger har redan börjat, med störst efterfrågan på kuponger för att få språk- och datakunskaper. Welsh Assembly Government Marknadsföringskampanjer kring lärande så som Adult Learners Week används för att öka viljan till utbildning. Sådana kampanjer involverar lokala utbildningsanordnares prova-påsessioner och andra evenemang inom ramen för en regional marknadsföringsstrategi. Kampanjerna är främst inriktade på dem som har gått miste om tidigare utbildningsmöjligheter och införlivar ett antal teman som t ex lärande i arbetslivet. 15

18 Strategin som inriktas på att öka efterfrågan på utbildning följs av uppföljningspolicies som syftar till att anpassa kvaliteten på utbudet av livslångt lärande. Fyra regionala policyområden har visat sig vara särskilt effektivt när det gäller kvalitet på utbudet. Dessa inriktar sig mot: 5.1. Stöd till reformer av systemet för utbildning och universitet genom att fokusera på resultat som produceras i form av studieresultat. Detta mål, när det gäller reformen av systemen, kan huvudsakligen genomföras av de regioner som har lagstiftnings- eller förvaltningsbefogenheter. Dessa till åtgärder bidrar till att uppmuntra utveckling av utbildningsutbudet, så att det ständigt anpassar sig till behoven hos människor som vill lära sig, oavsett åldrar och av både professionella och personliga skäl. Detta gäller formellt och ickeformellt lärande. Det involverar nya aktörer och kompletterar det ickeformella systemet och uppmuntrar nya experiment i hanteringen av informella processer i arbetet och i skolan. Generalitat de Catalunya I Katalonien finns Open Institute of Catalonia (IOC) som erbjuder utbildning och utbildningsplanering till alla människor genom internet. Detta verktyg är mycket viktigt för personer med scheman, eller långa avstånd, som hindrar dem, eller som har andra typer av behov. För tillfället fungerar IOC fullt ut och erbjuder utbildning och utbildningsplanering till 15,420 studenter: - Yrkesutbildningsstudenter: 4,760 studenter. - Baccalaureate studenter: 1,890 studenter. - Studentexamen för vuxna: 5,200 studenter. - Test för tillgång till högre nivå inom yrkesutbildning: 3,570 studenter. IOCs inställning till distansundervisning är studentfokuserad och använder informationsoch kommunikationsteknologi för att strukturera lärandeupplevelsen. Strategin bygger på: att ge individuell uppmärksamhet, skapa en gemensam lärandeupplevelse, anpassning till det ämne som undervisas, relatera till studentens miljö, fortlöpande utvärdering och användning av enskild handledning. Dessutom har IOC 40 stödcentra i hela Katalonien för att hjälpa sina elever. Ett annat viktigt instrument är Qualifica t programmet, utvecklat av utbildningsministeriet i den katalanska regeringen i samarbete med flera organisationer som arbetsmarknadens parter, lokala makthavare, handelskammare och företag. Syftet med programmet är att förbättra utbildningen av arbetslösa eller de som riskerar att bli arbetslösa och förse dem med fler verktyg för att bekämpa den ekonomiska krisen och arbetslösheten. Den stora nyheten är att de arbetslösa kan få särskild träning för sina jobb, och samtidigt få tillgång till en reglerad utbildning. Den första fasen av Qualifica t berör över 6000 personer. Programmet har tre inriktningar: utbildning, validering av utbildning och validering av arbetslivserfarenhet. Welsh Assembly Government Den regionala regeringen håller för närvarande på med en omvandlingsprocess som påverkar hur utbildningsanordnare för ungdomar, äldre än11 år, arbetar och samarbetar för att förbättra den lokala effektiviteten. Dagordningen för omvandlingen är framåtblickande och erkänner demografiska förändringar, och är inriktad på målet att förbättra kvaliteten och utbudet av utbildning inom alla lokala områden, snarare än att stödja en viss institutionell typ av organisation. 16

19 Reformen av systemet leds av den regionala regeringens Transformation Agenda. Syftet är att säkra den bästa leveransmodellen för att planera utbudet tillsammans, att styra mer av den tillgängliga finansieringen mot utbildning och undervisning och elevstöd, öka utsatta ungdomars engagemang för inlärningsprocessen, och att omvandla nätverket för lärande för att öka elevernas valmöjligheter, minska överlappande utbildningar, och uppmuntra till högre kvalitet i utbildning och undervisning i utbudet för studenter över 16 år Skapa närmare relationer mellan utbildning och arbete, för att ge ungdomar och personer som söker jobb möjlighet att förvärva kunskaper snabbare, skapa en produktionskultur och ge dem en förmåga att bygga och utveckla sociala nätverk. Detta bör ske genom regional politik som uppmanar företag och samhället att ta direkt ansvar för att utbilda de unga och de anställda för arbete och socialt liv. Detta mål förstärker utbudet av kompetens på arbetsmarknaden - nya kompetenser för nya jobb - stärker utbildningssystemen och minskar utanförskap. Det kan eftersträvas och förverkligas främst på lokal och regional nivå, även om marginalerna för insatserna gällande utbildningssystemets reformer har bestämts av de val som gjorts på en statlig nivå eller på europeisk flexicurity-policynivå. 5.2 Generalitat de Catalunya Den katalanska regeringen, i samarbete med handelskammaren (Cambres de Comerç) kategoriserar företag efter att ha utvärderat deras insatser i förhållande till utbildning av studenter. Programmet kallas FCT, vilket innebär utbildning på arbetsplatsen. Vid konsuterande och beslutande möten i det katalanska yrkesutbildningsrådet deltar såväl sociala aktörer som arbetsmarknadens parter. Junta de Andalucía För att täcka behoven av utbildad arbetskraft i Andalusien, så att man kan möta de utmaningar som uppkommer i en föränderlig ekonomisk situation, finns sedan 1990 L.O.G.S.E (Allmän lag som reglerar det spanska utbildningssystemet) som infört obligatorisk arbetspraktik vid ett företag som ett krav i de inledande, mellan och högre yrkesutbildningssystemen för att anpassas till de europeiska modellerna. Sedan 2000, och i ett försök att göra den spanska befolkningen välvilligt inställda till ett gränslöst EU, har det regionala undervisningsministeriet en aktiv roll för att främja rörligheten genom åtgärder inom programmet för livslångt lärande (Comenius, Grundtvig) och sådana som gäller yrkesutbildning (Leonardo da Vinci och Erasmus). Junta de Andalucía gör också själva investeringar i åtgärder för att klara den dramatiskt ökande strömmen av sökanden som önskar genomföra sin praktik på företag utomlands. Siffrorna uppgår hittills till 3000 studenter som har bidragit till att skapa ett mer sammanhållet Europa genom att göra praktik i europeiska företag. Regione Toscana Den regionala fleråriga vuxenutbildningsplanen, som gäller för den icke-formella sektorn, identifierar introduktionskurser till arbetslivskultur och social integration som ett mål, den identifierar innovativa åtgärder som ökar antalet verktyg som redan testats, såsom studiecirklar. Dessa är främst inriktade på problem förknippade med säkerhet på arbetsplatsen i den nuvarande planen. Det innovativa verktyg som infördes, kallat inbäddat 17

Utveckla entreprenörstänkande

Utveckla entreprenörstänkande Handboksserie Att stödja politiken för små och medelstora företag genom strukturfonderna. Utveckla entreprenörstänkande och entreprenörskompetens i EU Näringsliv 1 3 Handboksserie Att stödja politiken

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207 VÄLJ SPRÅK SELECT YOUR LANGUAGE Svenska English With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207 AKTOS: Transfer and dissemination of good practices

Läs mer

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning

En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Q-Placements Handbok En handbok för att säkerställa kvaliteten på internationell praktik i grundläggande yrkesutbildning Introduktion Fördelar med en Europeisk dimension Behovet av Europeisk praktik Definition

Läs mer

Mark Bayley, City College Norwich Storbritannien.

Mark Bayley, City College Norwich Storbritannien. Syntesrapport om kvalitetsstandarder inom yrkesvägledning kort version Versionen i dess helhet (inklusive referenser och appendix) finns på www.quinora.com. Projektledare: Redaktör: Karin Steiner Mark

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046

Projekt 2011-1-BG1-LEO05-05046 GRÖN ANSTÄLLBARHET: Överföring med synergieffekt av ett yrkesutbildningssystem för grundläggande arbetsplatskompetenser med medvetenhet om ekologisk hållbarhet i tre europeiska länder SYNTESRAPPORT April

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration

Guide för medborgardialog som främjar äldres sociala integration December 2010 Innehåll 1 1 2 2 3 7 8 9 10 12 12 13 15 Förord Sammanhang Definition för I. God tillämpning av om åldrandet Medborgardialog som engagerar äldre personer och deras organisationer Medborgardialog

Läs mer

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson

Central Sweden. Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Central Sweden Europa 2020-strategin Att uppnå samart och hållbar tillväxt för alla Lars Åkerstedt och Maria Edvardsson Innehåll Varför ska jag bry mig?... 3 Ansvarsområden... 5 Den nationella nivåns koppling

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden)

RÅDET. Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) 1.4.2006 C 79/1 I (Meddelanden) RÅDET ATT MODERNISERA UTBILDNINGEN: ETT AVGÖRANDE BIDRAG TILL VÄLSTÅND OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING I EUROPA 2006 ÅRS GEMENSAMMA LÄGESRAPPORT FRÅN RÅDET OCH KOMMISSIONEN OM

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Handbok om integration

Handbok om integration Andra utgåvan Handbok om integration för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet Europeiska kommissionen Handbok om integration

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Bilaga med externa bidrag till Sveriges nationella reformprogram

Läs mer