Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning. Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning. Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod"

Transkript

1 Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod

2 Detta dokument utgör ett olicydokumentet skapat av projektet Precoll Policies for Regional Cooperation in Lifelong Learning som letts av Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell Educazione e dei processi Culturali e Formativi / Universitetet i Florens, Institutionen för utbildningsvetenskap och Kultur-och utbildningsåtgärder (avtal nr ), i samarbete med Generalitat de Catalunya, Junta de Andalucía, Regione Toscana, Wales Assembly Government, Jamtli, NIACE Dysgu Cymru-National Institute of Adult Continuing Education, Provincia di Livorno Sviluppo Srl, underleverantör Melius Srl (www. mutual-learning.eu). Detta dokument har godkänts av Earlalls möte som hölls i Bryssel den 16 februari Dessutom Cedefop har stött kvaliteten på det arbete tack vare de regelbundna råd och förslag som levereras av Steven Bainbridge

3

4 Detta projekt har finansierats med stöd av den europeiska kommissionen. Denna publikation återger endast författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användningen av informationen som denna publikation innehåller

5 Policies for REgional COoperation in the field of Lifelong Learning Skapandet av en bred strategi för nästa europeiska planperiod

6

7 Presentation Som Regionkommittén hävdar: alla viktiga strategiska samhälleliga reformer måste åtföljas av en regional handlingsplan, den måste grundas på styrning på flera nivåer, det vill säga på samordnade åtgärder mellan unionen, medlemsstaterna och regionala och lokala enheter, byggda på partnerskap och som syftar till att definiera och genomföra EU:s politik. Detta är anledningen till att Earlall och medlemsregionernas regeringar har åtagit sig att utarbeta detta policydokument, vars syfte är att identifiera de bidrag som regionerna kan göra för att genomföra den europeiska strategin för livslångt lärande inom ramen för det europeiska samarbetet på utbildningsområdet med sikte mot Slutsatserna av Lissabonstrategins utvärdering, som offentliggjordes av kommissionen den 2 februari 2010, syftar också till detta. Kommissionen konstaterar också att Lissabonstrategin inte hade de nödvändiga verktygen för att hantera en del av orsakerna till krisen. Mellan åtaganden och konkreta åtgärder finns det en klyfta, och det pekar på hur medverkan av regionala, lokala och arbetsmarknadens parter var mindre framträdande än vad som var lämpligt, även om regionala och lokala aktörer inom de sektorer som berörs av Lissabonstrategin ofta haft viktiga politiska kompetenser och stora resurser. Svaren från 120 regionala regeringar i samråd om Europa 2020 gav tydliga indikationer om några av de beslut som skall fattas om saken: det handlar om att stärka regionala och lokala myndigheter i strategin, för att garantera ett fullständigt och jämbördigt partnerskap mellan de olika administrativa nivåerna, dvs multilevel governance. Många regionala och lokala myndigheter kräver viktiga befogenheter inom fältet för livslångt lärande, eftersom de är de institutioner som kan ge ett betydande bidrag till att skapa reformer på plats. Detsamma kan sägas om utbildnings- och innovationspolitiken, infrastruktur, arbetsmarknad, social integration, miljö, högkvalitativa offentliga tjänster och IKT-politik. En analys av den regionala politik som beskrivs i den första delen av detta dokument visar hur de regionala myndigheterna har en viktig roll när det gäller: - Att kvalificera erbjudandet av kompetens - Att reformera och kvalificera utbildningssystemen - Att bereda och styra sådana åtaganden som involverar alla offentliga och privata aktörer. För att stärka de regionala regeringarnas roll har Earlall skapat en handlingsplan som syftar till att stärka interregionala samarbetsmöjligheter: - Att stärka dialogen med EU-institutionerna om livslångt lärande; - Att arbeta med prioriterade områden såsom: a. Skapa europeiska incitament som uppmuntrar rörlighet mellan regioner för studier och arbete; b. Öka kvaliteten i våra utbildningssystem; c. Ha som ett gemensamt mål att minska antalet personer med låg kvalifikationsnivå: 77 miljoner är en ohållbar mängd; d. Stimulera utveckling av företag e. Öppna upp för olika former av ömsesidigt lärande genom att implementera regionala strategier för livslångt lärande. Dessa är de idéer som inspirerar de åtgärder som Earlall kommer att vidta under de kommande två åren tack vare det engagemang medlemmarnas regionala regeringar visar. Gianfranco Simoncini - President of Earlall.

8 Den europeiska sammanhållningen kring målen för 2020 beror på de handlingsplaner som finns på regional nivå och typen av gemensamma mål 1 1. En fortsatt utmaning för alla medlemsstater och de europeiska regionerna är att förverkliga strategier för livslångt lärande. Skillnaderna mellan medlemsstaterna när det gäller att uppnå europeiska riktmärken är ännu tydligare om vi ser på framstegen på regional nivå. Uppgifterna visar hur regionala skillnader existerar inom medlemsstaterna och att de motstridiga tendenser som finns gör skillnaderna ännu större. Än mer problematiskt är svårigheten att jämföra regionala resultat mellan olika länder. 6

9 Tab. 1 - Livslångt lärande Jämförelseindex: Större avstånd mellan regioner (NUTS) per land (1) Countries Region with higher performance Region with lower performance AT Wien 15,1 Burgenland 10,8 BE Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10,4 Hainaut 3,7 BG Yugozapaden 2,7 Yuzhen tsentralen 0,7 CH Zürich 29,6 Ticino 24,2 CY Kypros / Kibris 8, CZ Praha 9,7 Moravskoslezsko 4,3 DE Berlin 10,7 Chemnitz 5,7 DK Hovedstaden 33,2 Nordjylland 26,4 EE Eesti ES Comunidad Foral de Navarra 13,3 Cantabria 7,6 FI Etelä-Suomi 24,9 Åland 20 FR Bretagne 9,2 Poitou-Charentes 5,9 GR Attiki and Kentriki Makedonia 2,7 Peloponnisos 1 HR Sjeverozapadna Hrvatska 3 Jadranska Hrvatska 1,8 HU Közép-Magyarország 5,4 Nyugat-Dunántúl 2,5 IE Southern and Eastern 8,1 Border, Midland and Western 6,2 IS Island IT Provincia Autonoma Trento 9,6 Sicilia 4,9 LT Lietuva 5, LU Luxembourg (Grand-Duché) LV Latvija 7, MT Malta NL Groningen 18,7 Zeeland 14,6 NO Oslo og Akershus 21,2 Hedmark og Oppland 15,2 PL Mazowieckie 8,3 Łódzkie 3,5 PT Centro 5,6 Alentejo 3,5 RO Bucureşti Ilfov 1,7 Sud-Est/Sud Muntenia/Sud- 1,1 Vest Oltenia SE Småland med öarna 34 Sydsverige 29,8 SL Zahodna Slovenija 16,2 Vzhodna Slovenija 13,3 SK Bratislavský kraj 12,7 Východné Slovensko 1,8 TR Antalya 2,6 Manisa 0,7 UK Inner London 26,2 Northern Ireland 10,4 Från Eurostat Regional Yearbook (2009), Statistical annexes. 7

10 Detta visar att skapandet av en europeisk och statlig strategisk ram måste följas av den inledande planeringen och genomförandet av politiken på regional nivå. Brist på framsteg på denna nivå undergräver den europeiska sammanhållningen. Endast ett avancemang på bred front mot de europeiska målen kan undvika att de europeiska målen uppnås genom att öka obalansen mellan regioner. De regionala och lokala nivåerna är de som är bäst anpassade för att förstå resultaten av pågående insatser och för att bygga lämpliga lösningar. Detta beror, bortsett från institutionella skillnader, på att regionala regeringar ofta har befogenheter rörande lagstiftning och kontroll av programgenomförandet. Dessutom kan regionala regeringar, tillsammans med provinsiella och kommunala myndigheter, tillhandahålla och hantera stora delar av de finansiella och materiella resurser som krävs för ett effektivt livslångt lärande. 8

11 Ruta 1. Tre sorters stater Staterna är indelade i tre typer: 1. Federala stater I praktiken är det inte lätt att urskilja kompetenserna. 2. Regionaliserade stater Vissa regioner har lagstiftande makt, andra är begränsade till administration Spanien: Den spanska politiska modellen har en organisation som ger de sjutton autonoma regionerna i Spanien oberoende kompetenser inom utbildningssektorn. Ansvaret för utbildning har överförts och utvecklats av de 17 regionala regeringarna (autonoma). Förvaltningen av ekonomiska och personella resurser för alla nivåer av offentlig utbildning utom universitetet ankommer regionala utbildningsmyndigheten. 3. Enhetsstater I enhetsstater finns det bara administrativt självstyre på regional och lokal nivå i förvaltningen I Sydeuropa är kommunerna underställda ingående kontroll av staten. I norra Europa finns en starkare tradition av lokal autonomi eller självstyre. Sveriges 290 kommuner drivs i enlighet med nationell lagstiftning och regelverk. Kommunernas ansvar för skolor baseras på Sveriges engagemang för självstyre och demokrati. Bland sina arbetsuppgifter ansvarar kommuner för att: Tillhandahålla förskoleverksamhet och utbildning för sina invånare. Sätta upp mål och fatta beslut om förskolor och annan utbildning. Prioritera och fördela resurser. Finansiera fristående skolor för elever som är registrerade i kommunen. Fungera som arbetsgivare för lärare och annan skolpersonal. Citat från: European University Institute, Study on the Division of powers between the European Union, the Member States and Regional and Local Authorities,

12 2 2. Regioner håller redan på att utveckla omfattande och sammanhängande strategier. Regionernas närhet till utmaningar inom ekonomi och social tillväxt och viktiga aktörer inom dessa områden, uppmuntrar strategier som ökar överensstämmelsen mellan utbildningspolitiken och den efterfrågan på utbildning under hela livet som finns. Erfarenheterna från regionala regeringar visar att tendenser till detta redan uppkommit, vilket är lämpligt då man skapar en konkret strategi. Det är därför som Regionkommittén uppmanar EU till styrning på flera nivåer, som samordnade insatser från Europeiska unionen, medlemsstaterna och lokala och regionala myndigheter, baserade på partnerskap och som syftar till att utforma och genomföra EU:s politik. 10

13 Generalitat de Catalunya 2009 godkände det katalanska parlamentet Kataloniens utbildningslag vilken bland annat inkluderar följande mål: Utbildningen ska vara av god kvalitet och rättvis, vilket gör det möjligt att uppnå grundläggande färdigheter och uppnå utmärkta resultat. Främja entreprenörskap. Stödja utbildning bortom skolan. Livslångt lärande. Regione Toscana Detaljer om integrerad planering inom sektorn för utbildning, undervisning, vägledning, yrkesutbildning och arbete tillhandahålls av den politiska organisationen i den toskanska regionala regeringen, som i detta fall företräder ett beslutande organ på departementsnivå, som företräder enhetliga riktlinjer och kontrollerar deras tillämpning i fråga om regional förvaltning. De styrmedel som slagits samman för att konstituera beslutsprocesserna representeras av de organ som föreskrivs i lag 32/2002 och samråd främjas av lokala myndigheter och med intresseorganisationer i området, såsom kulturella föreningar och organisationer, den tredje sektorn (regional lag 41/2005), idrottsföreningar och utbildningsorganisationer. Den toskanska regeringens integrerade allmänna vägledningsplan (Pigi) avseende utbildning, undervisning, vägledning, yrkesutbildning och arbete är det instrument som föreskrivs i den regionala Lag nr. 32 från den 26 juli 2002, med rubriken Sammanfogande akt för Toscanas regionala regerings lagstiftning avseende utbildning, undervisning, vägledning, yrkesutbildning och arbete. Genom denna lag strävar den regionala regeringen efter att uppfylla Lissabonstrategin för att skapa ett innovativt, konkurrenskraftigt och socialt sammanhållet samhälle, som bygger på kunskap, utveckling av humankapital och att skapa stabila och kvalificerade arbeten. Den integrerade allmänna vägledningsplanen innefattar strategin för livslångt lärande och är strukturerad efter integrerade specifika mål som identifierar syften som skall uppnås genom strukturerade åtgärder i relation till åldersspridningen bland befolkningen i Toscana. Welsh Assembly Government (WAG) WAG:s strategiska planering sker tillsammans med den verksamhetsplanering som görs av de 22 walesiska lokala skolmyndigheterna (Welsh Local Education Authorities LEA) - en del i kommunernas nätverk. Planeringen handlar om demografi, och innefattar även karriärrådgivning och vägledning ända från grundskolans lekbaserade aktiviteter. Den strategiska planeringen som görs av WAG inbegriper högre utbildning, yrkesutbildning (institutionell och arbetsplatsförlagd), vuxnas vidareutbildning, universitetsutbildning och studie- och yrkesvägledning för alla åldrar. Planeringen utgår från en bedömning av arbetsgivares, individers och lokalsamhällets behov. Jämtlands län För att nå de mål som anges i ET 2020, kommer ett operativt program för livslångt lärande i regionen att produceras under Detta program kommer att beakta olika variabler, så som situationen på arbetsmarknaden, fördelning av åldersgrupperna, och de glest befolkade områdena i regionen. 11

14 3 Vardagliga verksamheter eller krisåtgärder är inte tillräckliga för att garantera att politiska program ger de innovationer som behövs. Det grundläggande problemet är att välja strategiska mål som är lämpliga och viktiga, inte bara för utbildningssystemet, men som också kan bygga upp ett kvalitativt system för livslångt lärande, öppet för alla. Welsh Assembly Government Färdigheter för ett blomstrande Wales. Leda bidraget, som utbildningssystemet för dem över 16 år utgör, för att erhålla ett Wales där folk har hög utbildning, goda färdigheter och hög sysselsättningsnivå genom att identifiera och prioritera de kunskaps- och färdighetsbehov som arbetsgivare, studerande, lokalsamhällen och WAG har, och genom att förmå utbildningsinstitutioner att vara flexibla, av hög kvalitet, och lyhörda för nationella och lokala behov. Övergripande regionala strategier 4 4. Den avgörande uppgiften för regionala strategier är att harmonisera den arbetande befolkningens kunskaper och färdigheter med regionens ambitioner gällande ekonomisk och social tillväxt. Det är ett strategiskt mål, som först och främst kräver en ökad efterfrågan på utbildning och direkt engagemang från regionens alla medborgare. Tre regionala policyområden framstår som särskilt effektiva för att öka efterfrågan på utbildning. Dessa är åtgärder som syftar till: Uppmuntrar alla medborgare att ta ett steg framåt i sin utbildning, oavsett nivå. Sådana åtgärder kan bidra till att fler förvärvar grundläggande färdigheter, antalet lågutbildade personer i regionen reduceras och bidra till att höja nivån för alla typer av kompetens: matematik, naturvetenskap, teknik. Syftet med denna politik är att ge varje medborgare ett mål för deras personliga utveckling och uppmuntra dem att uppnå det. Generalitat de Catalunya För att kunna föra samman de kunskaper och färdigheter som den förvärvsarbetande befolkningen har med de ekonomiska och sociala tillväxtambitioner som Katalonien har, tillämpar regionens regering II allmänna planen för yrkesutbildning i Katalonien. Denna plan omfattar 4 år, från 2007 till Planen drar upp riktlinjer för att fullgörandet av denna plan ska leda till ett samlat och enhetligt system, kopplat till behoven på arbetsmarknaden och för att förbättra kvaliteten på sitt erbjudande. 12

15 Planen innehåller: 3 prioriterade riktningar: - Anpassning och utveckling av yrkesutbildningens mekanismer och resurser till de nya kraven i den katalanska ekonomin. - Konsolidering av det integrerade systemet för kvalifikationer och yrkesutbildning. - Främjande av bekräftelsen och det sociala värdet av yrkesutbildning. 10 mål: - Att öka utbildnings- och kompetensnivån hos den arbetande befolkningen. - Att främja anpassning och utveckling av utbildningsutbudet. - Att främja transnationalitet inom ramen för europeiska kvalifikationer och för att främja mobilitet för yrkesutbildningens studenter. - Att främja initiativ till företagande. - Utveckla och tillämpa åtgärder för att integrera utbildnings- och kvalifikationssystemet. - Uppmuntra det sociala bekräftandet av yrkesutbildning. - Utveckla verktyg, information och vägledning som ger allmän tillgång till systemets användare. - Förbättringsverktyg för utbildningens kvalitet. - Förbättra kontinuerlig fortbildning av lärarna. - Lyfta fram sociala värden och kvalificering av yrkesutbildning för företag. 38 nyckelaktiviteter Varje mål har flera nyckelaktiviteter knutna till sig som är mer direkt kopplade till utförandet. Listan över dessa aktiviteter har inte inkluderats eftersom den är så omfattande. 10 indikatorer Dessa indikatorer syftar till att utvärdera hur varje mål hanteras. Flera av dessa indikatorer gör referenser till Europeiska indikatorer. Jämtlands län I Jämtland finns det en form av skolor för vuxna (18 +), folkhögskolor, med fokus på människor utan examen från gymnasiet. Kombinerat med att studera andra ämnen, kan de skaffa sig kompetens som gör det möjligt för dem att gå vidare till högre utbildning. Folkhögskolorna har inte en centralt fastställd kursplan. Varje skola fattar sina egna beslut om kursplaner, och de erbjuder ofta ett brett utbud av kurser, från bibelstudier till bergsklättring. Det övergripande målet för folkhögskolorna är att utbilda människor i mänskliga rättigheter och demokrati, att ge människor en andra chans genom livslångt lärande, arbeta för kulturell mångfald och kultur, hållbar utveckling och global jämlikhet. Ett annat mål är att ge tillgång till utbildning för funktionshindrade och socialt utsatta Utveckla strategier nära medborgarnas livscykel, följa upp dem med utbildning vid olika övergångar under deras livstid, vid varje fas av livet, tillhandahålla dem rättigheten, möjligheten eller skyldigheten att utnyttja lämpliga möjligheter. Detta görs genom att erbjuda möjligheter till lärande där innehållet och metoderna är särskilt utformade för att möta olika individer, faser och villkor. Denna policy garanterar kontinuitet för individuell efterfrågan på utbildning och leder till att anpassa utbudet till olika professionella och personliga behov vid olika tidpunkter i medborgarnas liv

16 Junta de Andalucía - Att utbildningen görs tillgänglig för alla medborgare under hela livet och främjar grundläggande färdigheter och social integration där det behövs bäst: i fängelser, sociala integrationscentrum för ungdomar, nå socialt marginaliserade grupper så som invandrare och missbrukare, lågutbildade, etc. - Främja tillgången till lärande genom att : införa en effektiv strategi av högkvalitativa tjänster och resurser (tillgång till Internet, persondatorer, didaktiska resurser och verktyg). - Flexibilitet och variation i erbjudandet: genom erkännandet av formellt, icke-formellt och informellt lärande. Flexibela utbildningsvägar. Bidrag för dem som behöver ekonomiskt stöd. - Innovation i kommunikationsteknik (användning av informationsteknologi för att sprida blandat och e-lärande för att nå fram till isolerade områden eller som ett alternativ för dem som saknar tid att gå till vuxencentrum) och metod (learning by doing!) Detta har förstärkts med en ny politisk åtgärd (ICT School 2.0) genom vilken alla grundskoleelever och lärare under sina sista två läsår och alla gymnasieelever och lärare kommer att förses med bärbara datorer, elektroniska tavlor och snabb tillgång till Internet i klassrummen. För att undvika att studenter avbryter sin skolgång har undervisningsministeriet infört det grundläggande programmet för yrkesexamen (programas de cualificación profesional inicial-pcpi) för att lågpresterande studenter ska kunna få en Lägre Yrkesutbildnings Examen, nivå I, samtidigt som de får möjlighet att fortsätta sin yrkesutbildning på nivå II. Man har också infört direkt tillgång, efter ett test, till Lägre Yrkesutbildnings Examen för vuxna utan examen. E-lärande för vuxna har inneburit en stor framgång eftersom de flesta vuxencentrum har försetts med tillgång till Internet och ett LMS (Learning Management System Moodle) för mer än 30,000 studenter som deltar i vanliga kurser på plats, 25,000 e-lärande studenter som deltar i blandat lärande på gymnasial eller eftergymnasial nivå och omkring 5,000 studenter i yrkesutbildning, gymnasial eller eftergymnasial utbildning helt genom e-lärande. För att kunna genomföra detta (att nå alla överallt) har det krävts en stor ansträngning för att ta fram material anpassat för de nya teknologiska verktygen och virtuella klassrummen. Jämtlands län För att tillhandahålla utbildning och yrkesvägledning för vuxna i regionen, har ett nätverk som kallas Lärcentrum bildats. Målet är att göra lärandet tillgängligt och att tillhandahålla ett stort antal utbildningsmöjligheter. Lärcentrum ger möjlighet för vuxna (18 +) att studera i en vänlig och lugn miljö. De institutioner som finns i de åtta kommunerna i regionen, erbjuder ett stort utbud av kurser, levererade med hjälp av traditionella undervisningsmetoder samt blandat lärande och distanskurser för att passa den enskilde elevens behov. Lärcentrum hjälper också till att utvärdera elevernas kompetens och yrkeserfarenhet genom ett nationellt valideringsprogram. Lärcentrum har ett stort nätverk inom utbildning och näringsliv och kan vägleda studerande och studenters arbetsgivare till rätt utbildning för att utveckla sina yrkeskunskaper. Livorno Province Ett viktigt verktyg för provinsen Livorno när det gäller att öka efterfrågan på utbildning, och att förmå alla medborgare att ta ett steg framåt i sin utbildning, oavsett nivå, har varit inrättandet av 5 Trio (Technology, Innovation, Orientation / guidance) centra i provinsen. I själva verket överfördes, från den 1 januari 2009, förvaltningen av TRIO nätet den toskanska regionens webbaserade distansutbildningssystem som erbjuder produkter, tjänster och utbildning helt gratis, tillgängligt och öppet för alla - från regionen till provinserna. Provincia di Livorno Sviluppo Srl förvaltar 5 centra på uppdrag av provinsen Livorno (www.plis.it). 14

17 I provinsen Livorno finns två av de fem Trio-centrumen inom provinsens förvaltningskontor. Denna nya struktur möjliggör, genom sin närhet till Livorno Job Centre, en tjänst just in time för användare som slunkit in. Särskilt i denna tid av kris på arbetsmarknaden har Trionätet blivit ett viktigt redskap för personer som omfattas av arbetslöshetsstöd, i syfte att stärka deras kompetens och att rikta dem mot andra sektorer. Handledaren hjälper användaren att välja den mest lämpliga kursen och sedan kan de få tillgång till online kursen med ett användarnamn och ett lösenord. Ad hoc-program som framför allt fokuserar på informationsteknik och italienska språket kommer att tillhandahållas Åstadkomma en ökad vilja till utbildning genom förpliktelser eller ekonomiska och materiella incitament, och genom att tillhandahålla information och rådgivning. Detta policyområde kommer att öka tendensen att investera i utbildning, skapa synergieffekter mellan offentliga och privata investeringar och få människor och företag att ta ansvar för utbildning. 4.3 Regione Toscana En individuell voucher har införts som ett verktyg för att genomföra politiken för livslångt lärande, för att minska skillnaderna i fråga om möjligheter till utbildning och för att främja tillväxten på arbetsmarknaden. Det är ett allmänt verktyg som fungerar för alla åldersgrupper. Dess förmåga att öka flexibiliteten och öppna möjligheter för tillträde till olika utbildningsmöjligheter stödjer individualiseringen av kurserna. Verktyget är uppdelat i olika metoder, vilka inkluderar individuella konton för lärande (förbetalda kort), som å ena sidan, möjliggör minskade skillnader i fråga om utbildningsmöjligheter och å andra sidan främjar skapandet av ett utbildningsprogram som syftar till att öka efterfrågan och stimulera individer, i synnerhet de mindre motiverade. En annan metod som omfattar användning av vouchers är främjandet av utbildning för anställda genom träningskuponger som syftar till fortbildning. En annan viktig metod representeras av medlingskuponger. Dessa kuponger infördes som en åtgärd som syftar till att stödja involverandet och engagemanget av kvinnor i arbetslivet genom verktyg som kan ge stöd till medling mellan familjeliv och yrkesliv. Andra liknande metoder tillämpas på forskarutbildning och åtgärder inom området teknisk innovation. Vidin Regional Government Kupongsystem för utbildning - Från november 2009 har arbetsförmedlingen accepterat ansökningar från utbildningsinstitutioner som vill hålla kurser för yrkeskvalifikationer och/ eller nyckelkompetenser, vilka finansieras med kuponger under det operativa programmet Human Resources Development. Detta är ett system med kuponger som betalning av tjänster i samband med förvärv av yrkeskvalifikationer och nyckelkompetenser. De kan användas antingen av arbetslösa eller av sysselsatta. Fördelningen av kuponger har redan börjat, med störst efterfrågan på kuponger för att få språk- och datakunskaper. Welsh Assembly Government Marknadsföringskampanjer kring lärande så som Adult Learners Week används för att öka viljan till utbildning. Sådana kampanjer involverar lokala utbildningsanordnares prova-påsessioner och andra evenemang inom ramen för en regional marknadsföringsstrategi. Kampanjerna är främst inriktade på dem som har gått miste om tidigare utbildningsmöjligheter och införlivar ett antal teman som t ex lärande i arbetslivet. 15

18 Strategin som inriktas på att öka efterfrågan på utbildning följs av uppföljningspolicies som syftar till att anpassa kvaliteten på utbudet av livslångt lärande. Fyra regionala policyområden har visat sig vara särskilt effektivt när det gäller kvalitet på utbudet. Dessa inriktar sig mot: 5.1. Stöd till reformer av systemet för utbildning och universitet genom att fokusera på resultat som produceras i form av studieresultat. Detta mål, när det gäller reformen av systemen, kan huvudsakligen genomföras av de regioner som har lagstiftnings- eller förvaltningsbefogenheter. Dessa till åtgärder bidrar till att uppmuntra utveckling av utbildningsutbudet, så att det ständigt anpassar sig till behoven hos människor som vill lära sig, oavsett åldrar och av både professionella och personliga skäl. Detta gäller formellt och ickeformellt lärande. Det involverar nya aktörer och kompletterar det ickeformella systemet och uppmuntrar nya experiment i hanteringen av informella processer i arbetet och i skolan. Generalitat de Catalunya I Katalonien finns Open Institute of Catalonia (IOC) som erbjuder utbildning och utbildningsplanering till alla människor genom internet. Detta verktyg är mycket viktigt för personer med scheman, eller långa avstånd, som hindrar dem, eller som har andra typer av behov. För tillfället fungerar IOC fullt ut och erbjuder utbildning och utbildningsplanering till 15,420 studenter: - Yrkesutbildningsstudenter: 4,760 studenter. - Baccalaureate studenter: 1,890 studenter. - Studentexamen för vuxna: 5,200 studenter. - Test för tillgång till högre nivå inom yrkesutbildning: 3,570 studenter. IOCs inställning till distansundervisning är studentfokuserad och använder informationsoch kommunikationsteknologi för att strukturera lärandeupplevelsen. Strategin bygger på: att ge individuell uppmärksamhet, skapa en gemensam lärandeupplevelse, anpassning till det ämne som undervisas, relatera till studentens miljö, fortlöpande utvärdering och användning av enskild handledning. Dessutom har IOC 40 stödcentra i hela Katalonien för att hjälpa sina elever. Ett annat viktigt instrument är Qualifica t programmet, utvecklat av utbildningsministeriet i den katalanska regeringen i samarbete med flera organisationer som arbetsmarknadens parter, lokala makthavare, handelskammare och företag. Syftet med programmet är att förbättra utbildningen av arbetslösa eller de som riskerar att bli arbetslösa och förse dem med fler verktyg för att bekämpa den ekonomiska krisen och arbetslösheten. Den stora nyheten är att de arbetslösa kan få särskild träning för sina jobb, och samtidigt få tillgång till en reglerad utbildning. Den första fasen av Qualifica t berör över 6000 personer. Programmet har tre inriktningar: utbildning, validering av utbildning och validering av arbetslivserfarenhet. Welsh Assembly Government Den regionala regeringen håller för närvarande på med en omvandlingsprocess som påverkar hur utbildningsanordnare för ungdomar, äldre än11 år, arbetar och samarbetar för att förbättra den lokala effektiviteten. Dagordningen för omvandlingen är framåtblickande och erkänner demografiska förändringar, och är inriktad på målet att förbättra kvaliteten och utbudet av utbildning inom alla lokala områden, snarare än att stödja en viss institutionell typ av organisation. 16

19 Reformen av systemet leds av den regionala regeringens Transformation Agenda. Syftet är att säkra den bästa leveransmodellen för att planera utbudet tillsammans, att styra mer av den tillgängliga finansieringen mot utbildning och undervisning och elevstöd, öka utsatta ungdomars engagemang för inlärningsprocessen, och att omvandla nätverket för lärande för att öka elevernas valmöjligheter, minska överlappande utbildningar, och uppmuntra till högre kvalitet i utbildning och undervisning i utbudet för studenter över 16 år Skapa närmare relationer mellan utbildning och arbete, för att ge ungdomar och personer som söker jobb möjlighet att förvärva kunskaper snabbare, skapa en produktionskultur och ge dem en förmåga att bygga och utveckla sociala nätverk. Detta bör ske genom regional politik som uppmanar företag och samhället att ta direkt ansvar för att utbilda de unga och de anställda för arbete och socialt liv. Detta mål förstärker utbudet av kompetens på arbetsmarknaden - nya kompetenser för nya jobb - stärker utbildningssystemen och minskar utanförskap. Det kan eftersträvas och förverkligas främst på lokal och regional nivå, även om marginalerna för insatserna gällande utbildningssystemets reformer har bestämts av de val som gjorts på en statlig nivå eller på europeisk flexicurity-policynivå. 5.2 Generalitat de Catalunya Den katalanska regeringen, i samarbete med handelskammaren (Cambres de Comerç) kategoriserar företag efter att ha utvärderat deras insatser i förhållande till utbildning av studenter. Programmet kallas FCT, vilket innebär utbildning på arbetsplatsen. Vid konsuterande och beslutande möten i det katalanska yrkesutbildningsrådet deltar såväl sociala aktörer som arbetsmarknadens parter. Junta de Andalucía För att täcka behoven av utbildad arbetskraft i Andalusien, så att man kan möta de utmaningar som uppkommer i en föränderlig ekonomisk situation, finns sedan 1990 L.O.G.S.E (Allmän lag som reglerar det spanska utbildningssystemet) som infört obligatorisk arbetspraktik vid ett företag som ett krav i de inledande, mellan och högre yrkesutbildningssystemen för att anpassas till de europeiska modellerna. Sedan 2000, och i ett försök att göra den spanska befolkningen välvilligt inställda till ett gränslöst EU, har det regionala undervisningsministeriet en aktiv roll för att främja rörligheten genom åtgärder inom programmet för livslångt lärande (Comenius, Grundtvig) och sådana som gäller yrkesutbildning (Leonardo da Vinci och Erasmus). Junta de Andalucía gör också själva investeringar i åtgärder för att klara den dramatiskt ökande strömmen av sökanden som önskar genomföra sin praktik på företag utomlands. Siffrorna uppgår hittills till 3000 studenter som har bidragit till att skapa ett mer sammanhållet Europa genom att göra praktik i europeiska företag. Regione Toscana Den regionala fleråriga vuxenutbildningsplanen, som gäller för den icke-formella sektorn, identifierar introduktionskurser till arbetslivskultur och social integration som ett mål, den identifierar innovativa åtgärder som ökar antalet verktyg som redan testats, såsom studiecirklar. Dessa är främst inriktade på problem förknippade med säkerhet på arbetsplatsen i den nuvarande planen. Det innovativa verktyg som infördes, kallat inbäddat 17

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige

Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Utvecklingen av EQF i Europa och implementeringen i Sverige Stockholm City Conference Center, Stockholm 24 oktober 2012 Carina Lindén, Upplägg Fördjupat samarbete inom yrkesutbildningen i EU och konkreta

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden

Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län. Fem prioriterade Utvecklingsområden Ett Operativt Program för Livslångt Lärande i Region Jämtlands län Tanken på det livslånga lärandet vilar på ett par principer: För det första att individens lärande inte avslutas i ungdomsåren, utan fortgår

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU

Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Fortsatt samarbete inom yrkesutbildning i EU Ny kompetens för framtida arbetsmarknadsbehov att förutse och matcha kompetensbehov Stockholm 30 november 2010 Upplägg Europasamarbete med koppling till utbildning

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 )

Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ( Utbildning 2020 ) C 119/2 Europeiska unionens officiella tidning 28.5.2009 IV (Upplysningar) RÅDET UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en öppen utbildning Utbildningsdepartementet 2013-10-30 Dokumentbeteckning KOM (2013) 654 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning

Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Ett europeiskt perspektiv på yrkesutbildning Konferens om yrkesutbildning för morgondagen Stockholm den 4 december 2013 Kristina Cunningham, EU-kommissionen, Bryssel Rättslig grund för EU:s verksamhet

Läs mer

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla?

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla? Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) EU:s sammanhållnings llnings- politik en fråga för f alla? 1 Upplägg 1) Inneboende motsättning?

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

På väg mot en kvalifikation

På väg mot en kvalifikation På väg mot en kvalifikation SeQF-konferens 11 november 2015 På väg mot en kvalifikation Cristina Pontis, undervisningsråd, Skolverket Mot en yrkesexamen? Person A: Yrkesprogram på gymnasieskolan Person

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

Programmet för livslångt lärande. Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser job shadowing praktik

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. Hans Grönlund Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014 05 20 Hans Grönlund Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

1.0 Kortfattade landsrapporter

1.0 Kortfattade landsrapporter 1.0 Kortfattade landsrapporter Detta avsnitt består av 27 kortfattade landsrapporter som presenterar de huvudsakliga lärlingsutbildningarna och praktikprogrammen i varje medlemsstat. Rapporterna ger en

Läs mer

Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning.

Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning. Gemensamma europeiska verktyg för ökad mobilitet och kvalitet i yrkesutbildning. Bengt Landfeldt Internationella programkontoret Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Köpenhamnsprocessen - fördjupat

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03

Grundtvig inför 2013. Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Grundtvig inför 2013 Sara lindholm och Kerstin hagblom 2012-12-03 Dagens program 09.30 Morgonkaffe/thé 10.00 - Genomgång av utlysningen 2013 - Hur Grundtvig kan bidra till ökad kvalitet och internationalisering

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi

2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi 2015 Saco, Lärarnas Riksförbund, Sveriges universitetslärarförbund och Sveriges Skolledarförbund Nationell kunskapsstrategi Så bygger vi en utbildningskedja i världsklass Nationell kunskapsstrategi Så

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013

Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Arbetsprogram 2011-2013 SLUTLIG VERSION (EPSU OCH CEMR) A. Målsättning Social dialogkommitté för kommunala och regionala myndigheter Att företräda arbetsgivare och fackliga organisationer i branschen kommunala och regionala myndigheter

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

ÖPPNA SYSTEM FÖR UTBILDNING KARTLÄGGNING OCH VALIDERING AV KUNSKAP

ÖPPNA SYSTEM FÖR UTBILDNING KARTLÄGGNING OCH VALIDERING AV KUNSKAP ÖPPNA SYSTEM FÖR UTBILDNING KARTLÄGGNING OCH VALIDERING AV KUNSKAP I KORTHET Namn: e-skills Match - Öppna System för Utbildning: Kartläggning och validering av kunskap Program: e-skills Match är ett projekt

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan

Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Att synliggöra kvalifikationer Stefan Skimutis Myndigheten för yrkeshögskolan Europeisk referensram för kvalifikationer, EQF, en av verktygen för att uppnå målen Europa 2020 Utbildningssystem och arbetsmarknadens

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förslag i Remisspromemoria

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förslag i Remisspromemoria Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förslag i Remisspromemoria Stockholms universitet 23/9 2014 Carina Lindén, Viktiga utgångspunkter De nationella utbildningssystemen har formats

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Indikator

Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Indikator Koppling mellan Specikt mål - nationellt mål - prioriterad finansiering och Specifikt mål 1 Asyl Avsnitt 3 i det nationella programmet Specifikt mål 1 Asyl och nationellt mål 1 Mottagnings och asylsystem

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07

Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 Internationellt samarbete inom yrkesutbildning 2012-09-07 GRATTIS TILL BEVILJADE LEONARDO DA VINCI MOBILITETSPROJEKT 2012-2014 2012-09-07 Program 7 september 09.30 10.00 Fika 10.00-12.15 Genomgång av kontrakt

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål

EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål EUROPA 2020 Smart & hållbar tillväxt för alla EUs tillväxtstrategi -> mål Sysselsättning Forskning och innovation Klimat och energi Utbildning Fattigdom och socialutestängning 75 % av 20 64- arbeta. 3

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ Sammanhanget Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD (ECI) MEDDELANDEN OM RIKTLINJER Inledning Här följer en översikt över slutsatser och rekommendationer av den analys om tidiga insatser för barn i behov av stöd

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år

Betänkandet Högre utbildning under tjugo år 1(7) German Bender Tel: 08 782 91 85 German.bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET Till TCOs kansliberedning 2015-11-06 Betänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) TCO Dnr 15-0079 TCO har

Läs mer

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre!

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre! Svensk unescostrategi 2008 2013 Förord Genom den svenska Unescostrategin finns ett verktyg för en tydlig och samordnad politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Unesco har en nyckelroll i arbetet

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen

Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen Erasmus+ Europeiskt samarbete utvecklar yrkesutbildningen 2015-04-16 Christina Jansson Internationalisering som utvecklingskraft Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens

Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens Validering/bedömning av reell kompetens Vägledarkonferens 2017-02-23 Aleksandra Sjöstrand Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Varför validering? Jag kontaktade universitetet så fort

Läs mer

Ungas etablering på arbetsmarknad Bristande kvalitet, effektivitet och relevans utbildningssystemets utmaningar

Ungas etablering på arbetsmarknad Bristande kvalitet, effektivitet och relevans utbildningssystemets utmaningar Arbete istället för bidrag! Ungas etablering på arbetsmarknad Bristande kvalitet, effektivitet och relevans utbildningssystemets utmaningar Och vad kan man konkret göra åt det? Henrik Malm Lindberg Ratio

Läs mer

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning?

Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Kan internationalisering ge bättre matematikundervisning? Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom utbildningsområdet genom att ge förutsättningar

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer