( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki 09.30 12.30. Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun"

Transkript

1 Beslutande Under- Justeringens ST NORRBOTTEN Dire kt ion smote Robert Forsberg Kalix konunun Dnr Overkalix ki Stonfrodesdcrn MMANTRADESPROTOKOLL HOGSKOLEFORBUNDET KommunstYreSefl QMMUN Sick, Ovriga deltagande Utsesottjustera Tomas Vedestig plots och tid skrifter Sekreterare So m man trä d esdatu m Organ HOgskolefOrbundet Ostra Norrbotten Datum for Datum for anslags uppsottande anslags nedtogande Platsochtd Folkets hus Fredag for pratokollet HOgs kole forbundets kans ii, Haparanda KOMMENTUS FORLAG AS Fbrvaringsplats Underskrift J?f/ k4d Justerande ( ( - StrOmbäck, HON Tomas Vedestig Overtorneá koinmun Leif Nilsson Overkalix kommun Ake Backman Kalix konunun Protokallet är justerat Justeringen hor tillkannagivits genom anslag /Tas Vedestig Mikael Jansson, utbildningsledare Kalix, Märit Hemphala, utbildningsledare Overtorneâ, Margareta Mara-Leena Riekkola R7ert Forsberg- Marj,a Leena Riekkola ANSLAG/BEVS Uldrogsbestyrkande Parografer

2 HOGSKOLEFRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdah,m Direktionsrnöte Dagordning/rnOtets oppnande Direktionen gör ett studiebesök pa Slap och LastbilsPábyggnader i Overtorneá AB (SLP), där VD Vilhelm Lampinen informerar direktionen om företagets organisation och verksamhet SLP tiliverkar lastbilspàbyggnader och slapvagnar Modeliprogrammen tacker även extrerna behov av tunga transporter SLP har ett välsorterat reservdelslager och tillbehorssortirnent nternetadressen är www sipovertornea corn Efter studiebesöket pa SLP flyttar sig direktionen till Folkets hus i vertorneá där direktionsmötet halls 8 Justerare Utdragsbestyrkande 7/ 235- Copyright KOMMENTUS BLANKErrER 5-2

3 HOGSKOLEFRBUNDET STRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Direktionsmöte Sidci 88 Val av justerare Tomas Vedestig väljs till justerare 8 Justerore itdrogsbeslyrkonde Copyright KOMMrNTUS BLANKETER 5-2

4 HOGSKOLEFORBUNDET STRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum ldirektionsmöte Sida 89 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgás och godkrins med tillagg av följande ärenden under övrigt - Utbildningar 8 Justerare Utdragsbestyrkande - / 235- Copyright KOMMENTUS BLANKErrER 5-2

5 HOGSKOLEFORBUNDET STR NORRBOTTEN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL Scimmanträdesdatum Direktionsmöte Forskarstation Ostra Norrbotten, fortsattning Beslut Enligt ordforanden Robert Forsberg págâr arbetet pa ett bra sätt Det har varit mánga styrgruppsnioten, bade fysiska och telefonmöten och alla tre huvudämnena som ska utgora stoimnen i FöN: elektronik, turism och tra/skog har diskuterats livligt Bakgrund Forskarstation Ostra Norrbotten-framtiden projektledaren Annica Sandström är förhindrad att delta vid inötet men har lämnat en rapport i form av en matris till utbildningschefen Margareta Strömbäck som iriformerar direktionen hur lángt Annica har korumit i sitt arbete mnet elektronik har visat sig vara mycket viktigt for var region Den andra projektledaren, Vesa Sihvola, Meri-Lappi nstitutet, Finland, har slutat p g a att hans projektanstallning upphor 863 och den innevarande semestern máste tas ut nu Hans arbetsuppgifter under semestern i FON-framtiden utfors av Helena Aho fran Meri Lappi nstitutet, Finland Olika konstellationer diskuteras Ake Bäckman foreslár att HöN/FöN tar kontakt med Paj ala kommun angáende framtida samarbete mom utbildningar Direktionen tackar for informationen 8 Justerare Utdrogsbestyrkande 235- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

6 HGSKOLEFRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammontradesdohim Sido Direktionsmote Meddel anden/ rapporter Foregáende protokol Beslut Ordföranden Robert Forsberg laser upp foregáende protokoll daterad 84 Protokollet godkanns och laggs till handlingarna Högskoleforbundet Ostra Norrbotten ár, 29 Det första evenemanget av totalt fyra har genomforts i Kalix 8526 Temat var Elektronik Tre elektronikforetagare fran Kalix och ett fran Pajala (via satellit) deltog i evenemanget Professor Jerker Delsing, Eislab, Luleá tekniska universitet, deltog i mötet Nästa HN -ârsjubileumseveneiuang sker i Overkalix 8826 med temat Turism Utbildningschefen Margareta Strömbäck föreslár att HON bjuder in fd FON doktorand, numera doktor Ossi Pesämaa eller fd doktorand, numera licentiat Anna-Karin Kvist Johansson som gastförelasare Det tredje evenemanget halls ± Overtorneá vecka 38 och det sista i Haparanda efter ársskiftet 8/9 Evenemanget i Haparanda koinmer att bli ett lunch till-lunch seminarium Direktionen tackar for informationen 8 Justerore Utdragsbestyrkande Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

7 HOGSKOLEFORBUNDET OS TRA NORRBOT TEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonh-ädesdatum Direktionsmöte Sido 92 Utbi idningar Aktuellt Aktuella utbildningar via Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten: - Personalvetarprograrninet, l8ohp, HON har sju platser av trettio totalt Mojlighet for HON att utoka antal platser fran sju till fjorton finns - Teologiprograinmet, sokbilden ej kiar an - EntreprenOriellt foretagande, l2ohp, sju har sokt till utbildningen via HON Studiegrupp bildas till hoste ri - En fristáende kurs i Upphandling och inkop, 7,5hp, laggs mojligtvis i Haparanda hösten 28 - FOrandringsledning A 7,5hp - Organisation och Ledarskap A 7,5hp - Projektledning A 7,5hp Mikael Jansson, utbildningsledare Kalix: ArbetsfOrmedlingen i Kalix har tagit frarn en prognos angáende framtidens arbetsmarknadsbild for Kalix Overkalix arbetsmarknadsomráde Ett Okat behov ses pa yrkesinriktade utbildningar Exempel pa Arbetsmarknadsverkets presentation: Bilaga Statistik Kansliet kan presentera statistik Over program och kurser for vt -8, uppdelade i kvinnor/man, just nu for tre av medlemskoiwnunerna Statistik for vt 8 for Haparanda saknas Bilaga 2 8 Justerore Utdragsbe5tyrkande 235- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

8 HOGSKOLEFORBUN]DET OSTRA NORRBOT TEN Sda SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammcintràdesdohjm Direktionsmöte Ovrigt Beslut Forts 92 Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten kontakt med Roger Kempainen, Kommunförbundet Norrbotten, for reda ut mellan koimnun och Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten angáende den socionomutbildningen via Kemi-Tornio Yrkeshogskola Utbildningschefen Margareta Ströiribäck och ordföranden Robert Forsberg en formell Kommunförbundet och ber om deras yttrande tvisten internationella skrivelse till vertorneá att att alla tar skriver att nskemál fran direktionen är KorninunfOrbundet gor uttalande i frágan sá fyra medlemskoimnunerna är uppdaterade angáende utbildningen ett Bakgrund internationella Studenter som gár den socionomutbildningen i Kemi, Kemi-Tornio Yrkeshogskola och är hernmahörande i problem fá sin hemkoimnun rykte som sager utbildningen i Sverige efter ett galler att praktikplatser i att vertorneá inte har Detta Utbildningschefen Margareta Strömback har upprepade gánger kontaktat Hogskoleverket som har i frágor som den här Varje gang meddelar Hogskoleverket det är i sin ordning genomgá utbildningen som är utökad med svensk via Kemi Tornio Socialyrkeshogskola i Finland och utexamineras som socionom samt utova yrke i Sverige Hogskoleforbundet har nu och underskrivet av Hogskoleverket beslutanderätt att lagstiftning skriftligt att Direktionen tackar for informationen helt fátt detta sitt 8 Justercire Utclragsbestyrkande 235- Copyright KOMMENTUSBLANKETrER 5-2

9 HOGSKOLE FORBUNDET OSTR NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammonträdesdatum Sido Direktionsmote Ekonomisk rapport jan-maj 28 Beslut Redovisningsrapporten godkanns och laggs till handlingarna Bakgrund Utbildningschefen Margareta Strörnbäck lämnar en ekonomisk rapport for perioden Bilaga 3 8 Justerare Utdrogsbestyrkande / C 235- Copyright KOMMENTUSBLANKETTER 5-2

10 Nästa mote 94 Direktionsinöte Sammantrddesclcitum OSTPJ NORRBOTTEN 8 MOtet startas ki 93 (svensk tid) Haparanda till Meri-Lappi nstitutet, Kemi, Finland Nästa mote, den 2 september 28, flyttas fran SAMMANTRADESPROTOKOLL HOGSKOLEFORBUNDET Sdo Justerare Utdrogsbestyrkande 235- Copyri ht KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

11 H T OSTR NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Direktionsmöte Ovri gt KY-utbildningar i framtiden - Utbildningsformen - Poangsystem - Nya Nya - Behov försvinner och ersätts med yrkeshogskolemodell i Sverige ändras, blir ej likt hogskolepoang examen: Yrkeshogskoleexamen och Kvalificerad yrkeshogskoleexamen miljoner kronor lyfts fran Hogskolan till KY omráden ska spanas in under áret KY avslutas och den nya modellen tas fram av utbildningar mom elektronik, processindustrin, kommunikation och design Làrcentran i konimunerna ska värnas om utveckling nbjudan till seminariuxn Utbildningschefen Margareta Strömbäck har fátt en inbjudan till seminarium Forskning i koinniunens tjänst Koinniundoktorander som brobyggare mellan forskning och praktik Seminariet halls den september 28 i Stockholm Politiker och tjänstemän mom Hogskoleförbundet Ostra Norrbotten uppmanas att delta seminariet i mojligaste man (nbjudan bifogas) 8 Justerare Utdragsbestyrkande 235- Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 5-2

12 Ci? - C) Q) o o

13 - c -Cu c - F L t ç - : : L : - m -,,,, CL ; :y - - ;:5 :o :,r m () t - v ( - te (H :c a C),, ul :t! C () r:u, Ct :; t:: : t) t, m r, t]) :L,; - - ) C L ( :i ftj c:, k : ti : (F ;: j) - : - f L [ C i t) n :,-- Fl -: -G- c : t) : r Ct t:) Cl) - F! :t - c : a :( m - - U)tu :;:; V F-, (:! )(,!P ;-, C! r i L :,, : - - : o C!Q -); ; k, : (:) ::: : j,:!qr u l(ch - ll ;,-:-i! - ) F- s jl, J) F, ::)Frur:() C i; i U),C:: - m c c:(,, :C C ( ç j - F-- L: ( > _

14 f-er) X) - : t Cl D Cl) Q - : 7 -t; i Ltf () ( : C 5-- cii! ) C eti Cl) l j r - t:c) r_ rn i _ Y - ii) - LU - - () C) t) L F 4- : m D -! :: g Cl C, - C) C C n Cl) > - ) - Cl) L ; C C ) _,_ Cl) CC!,,_ 3 - Cfl Q :i Cl) : tc! ; :n c-i g) i fl : F,, - r ci i :?- )fl i :) -C, L (ti Cl) C! Cl) Ci & :c- - C) - - m j, t) (), r- : y () C c > - ( C 5 i C) > -* - t i) :: r - 3? -Cl C!) () Li) C -,rnrn :C) rot -? ((); E mcclr, r ) C), c3,cicl, r - : :f, c : - )rcd) c : -, 3 m : Cl) ) i-, C!) ri -,

15 Tn] T 9TÜ S2t te 3nh :i jr W fl)j ñ Offrii 7Tii Udskto!r ny iddiarrn k kou itt fà erkb&v, detta at dock avhta s[ ställin tid ä hrkat d lâd oudeas uit 2O och ös93nr iond oñk Vxthder ifär 3T Dt tt t] ka ull d kow u] e ffiskcb ift vktt i nw till et betydllt Pasv är öw oci s5rcr n [ dt ]Ü vm i ov iv iirl 4 (7) icl öt3kc9s Fo k&a e vtai mwt mth]8 Utöv Sikt bll ikot ed ekrytrh uiytibarad frsku No sket cr till Ovrg D 3 t vsre sgaerar ie rekyteñt itt pdaso ftrtsät ä smi Vsi hair ävei à av hw eoevata(e-t biir lot skoia aat t v e!eve OveTskiBaarns

16 (( T) (: S U) U) ( -j ( U) S tj dl dl CO ĊO CO A - S () CO ( () S (A : CO j: g CO CO n A CO 5 ( CO CO CD S CD A HL A ( ( S (A CO S 5 S A S s C3 (A S S (A ( - ( CO (? 5 U) A 5 ( A U) - ( : (hi 4 J (j) ( S ( U) - ( o J o ( Cfa ( u: CO o -4 - CO m U) CO () w S C i (hi :- p) ::- ( CO ( ) S %O U) c5 is (? 5 5 ) ( J (AW O j> CO COW

17 !, L J ij i a,, :r ; j U (Li H -; - j:l r : -j: ;l a -a 5 -! w 3 fl F W bi - -, ;r: Li U (, j : C_i - Hi J - (i l F ;i L 33,: Hi c_, r i, -L-; : is i Hi-,, :: L) S -:! Hi i fl - - :i :-- L - -, F) ;! J Hi: Hi; -:4 _-! n : : L P4 fr :, : ( rj ;3 i i - ;:r fl- A), -i, Ll - Li Hi: - - -) - : - L J Ti, (L - - ;Hi i) C) U) (:! y CU i,, i (j) S: i i,- -,, -i ; ii) 74 L!! ) - _J it 5) Hi s} P, i H S Cf Li, ii (fl m L ;! L - a 5,, Z:s 3 - J% c;: t j F - Li - L - - (l! U -:!: Jw 5)) hr :

18 7(7) Sfattnhig AMO Kailx rekryteringsbehovet ifor den närniaste tiden FramfOrallt gailer detta mom branscherna bygglauilaggning, tillverkningsindustrin samt tjänstesektoni därr vi kan se ett kiart rekryteringsbehov mom vissa delar av dessa branscher arc behovet sâ pass stort aft en brist kommer aft uppstà FOr branacherna handel, service, offentilga tjänster samt jordlskog réder balans och mom vissa av dessa branscher kommerc dat aft uppstà ett Overskott vilket kan leda till varsel Den Oppna arbetslosheten fortsätter aft minska for omràdet lnfiödet till jobb och utvecklingsgarantin samtjobbgarantin for ungdomar arc hogt och beräknas aft även fortsättningsvis ligga pa en hog nivâ Deltagarna jobb och utveckilngsgarantin har en forhâiiandevis hog medelàlder vilket forsvàrar utsiussningen När dat gäller jobbgarantin for ungdomar liar vi mânga deltagare omrâdet corn har en bristande utbildningsbakgrund, en stor del av ungdomarna har enadst grundskoia slier ej fullfoljd gymnasieutbildning Dat finns svàrigheter for det ordinarie utbildningsvasendet aft kiara av tacks upp dot framtida behov corn kommer aft vara mom främst bygglanläggning sarnt industrin Dat finns även en svârighet aft hitta srbetskraft till ovanstâende branscher bland vâra lokalt arbetssokande mom arbetsmarknadsomrâdet Utsatta grupper mom omrâdet arc de lângtidsinskrivna sam flu finns jobb och utvecklingsgarantin samt de ungdomar corn liar bristfallig utbildningsbakgrund vilka loper stor risk aft hamna iângtidsarbetsiashetlinsknvning Dessutom ser vi en svârighet aft loss arbetssituationen for utrikesfodda framforallt de utomnordiska arbetssökandena

19 -- 4 2j H (4) Statistik Studerande Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten 28 Vt ej kiart klartjuni kiart mal j klartjuni MS Univ Haparanda Kalix Overkalix Overtorneà PROGRAM totalt kv man totalt kv man totalt kv man totalt kv man Arbetsterapeutprogram 2p (hi 5) klar vt-8 Arbetsterapeutprogram 2p (hi 7) klar vt-jo Ltu 2 2 Ekonom (ht-6) Entreprenôriellt foretagande, 2 hp start ht-8 DU O ngenjor Online 2 p HV Lararutbildning Lãrare senare ár: Lararprogram, 2p (vi 6) klar ht-8 BTH Lärarprogram,_2p_(vi_6) klar_ht-8 Miun Lararprogram, 2p (vi 6) kiar ht-8 DU Lararegy(malfy) Ltu Pedagogik SAL, 6 p (vt-6) kiar ht-8 Ltu Lärarprogram, 24p (vt-8) DU Lararutbildning VAL (ht-7) C Träteknik Ltu ersonavetarprogrammet, 8 hp start ht-8 Umu Polisutbildning, 6C kiar vt-8 PHS Polisutbildning, 6D PHS Polisutbildning, 7C PHS Polisutbildning, 7D PHS Polisutbildning 8C PHS Polisutbildning 8D PHS H 3 Civilekonom HG Teologprogrammet, 8 hp Teologi 6 hp startar ht-8 2p (hi 5) kiar vt-8

20 Sammanlagt program 2 iiii2 2j Sammanlagt KY-program O (4) SjukskOterskeprogram 2p (Vt 6) klar ht-8 Ltu Sjukskoterskeprogram inriktn Rontgen 2p (Vt 7) Ltu S;ukskoterskeprogram 2p (Vt 7) Ltu Sjukskoterska 2 p (Vt 8) Ltu Sjuksköterska,_spec familjeterapi ; 3 3 Sociala omsorgsprogrammet 4p (ht 5) Ltu Sociala omsorgsprogrammet 4p (ht 6) Ltu 2 C 2 C Socionomutbildning, finsk, 4 p (start ht-5) ToKem Socionomutbildning, internationell, 4p (start ht-6) Tokem l C Specialistsjukskoterska operation, 4 p ambulans, 4p anestesi, 4p distriktsvãrd, 75 hp VA 6Ohp palliativ yard distriktsvárd ht 7, 75 hp Studievägledarutbildning 2p (ht 5) klar vt-8 Studievagledarutbildning l2p (ht 6) Ltu Ltu Ltu Ltu Ltu Ltu DU klar ht-8 Umu C 2 C r C 5 5, KY-utb,dningar KY-utbildningar, processteknik mr massa papper 8p, (ht 6) KUC 3 E KY-utbildningar, processteknik mr massa papper 8p, (ht 7) KUC 25 5 C Ljusdesign, 8 p (ht-6) Svfi-fhs 4 3 Behandlingsassistent socialt arbete,8p(ht-7) Komvux Kalix 2 Elektroniktekniker, 8 p (ht-7) KUC 8 4j 4 (Obs? uppskattad uppetning, M-L) Lemia H-da Ledare mom shoppingturism, 4 p

21 (4) Univ Haparanda Kalix KJRSER totaltj kv mäntotalt kv Engeiska A, 2p Miun Engeiska B Bornge Engeiska C, 3Ohp (vt-8) Mlun Franska, 2-4p (ht-7) GU Finska, 2 p Umu Demensvárd Du HSso- & sjukvárdsadministartion A Ltu nfektionssjukdomar och vardhygien, 5p Ltu Kritiskt tänkande, 7,5 hp Umu Produktutveckling BTH Juridisk översiktskursen Jöken, Al Ltu Juridisk Oversiktskurs Miun Kvantitativa metoder, 5p HS Handlednirig, yard, omsorg, rehab Ltu Kulturanalysprogrammet Umu Omvárdnad B, 7,5hp (vt-8) Ltu Omvârdnad D, halvfart Ltu Medicinsk vetsk Farmakologi & förskrivrätt, 7,5hp (vt-os) Ltu Anatomi & fysioogi, 7,5hp Ltu Medicinsk Vetenskap/psykiatri, 5 hp Ltu Sympindring & palliativomv Av patienter med cancer, 7,5hp (vt-8) Ltu Medicinsk kardiologi Ltu Mediakunskap Ltu Arbetsrätt Ltu Mean kieli for larare 2, lop Ltu Statliga rektorsutbildning 2p april 7 Umu Mikroteori A Oru Arbetsmarknadsteknik A (ht 7) Oru Arbetsmarknadsteknik B (ht 7) KvlnnHgt edarskap (vt 8) Ltu Beskattnirigsratt, 5 hp Ltu Offentlig ratt, 5hp (vt-8) Ltu Spanska for lärare, 3Ohp Umu Etik, 7,5 hp Umu Svenska spraket A Ltu Svenska B Ltu C 2 man t C C E C C xl Overtorneã kv man totalt kv man jej_ F 82 i U

22 Genuspedagogik,l5hp Umu Kyrkansgrundkurs, lov Afhs Fetstilvt-8 kiart t 8-64 Haparanda Kalix cdverkalbc Overtomeã Totaft Ky Man Totalt Ky Man Totalt Ky Man Totalt Ky Man 2OO8-O : ! r3 3 O 4 (4) Program KY Kursei Totalt - H Kallx Overkalix - J 7 - Overtorneâ r Man Haparanda Kalix 9 93 Overkalix 6 Overtorneá

23 Projekt 532 och 539 [iitaj Ln w ) ) C) Ekonomisk rapport per 853 HogskolefOrbundet Ostra Norrbotten Projekt 532 Medlemskommuner Hogskoleforbundet Projekt 539 FOrberforts Eon ntäkter Lansstyrelsen Ovrlga intäkter Forskning och A utveckling ntakter_ Summa intäkter Summa intakter Totalsumma HOn och FOn Kostnader Personalkostnader Konsultkostnader Annons, reklam mm Resekostnader Hyra Tfn, leasing, mtr mm Summa kostnader 64 6 ::: Kostnader Personalkostnader Resekostnader Annons, reklam mm 2 6 Tfn, leasing, mtrt mm Summa kostnader 9 9 Totalsumma Hon och Fön Nettosumma redovisning Nettosumma Nettosumma - 98

7 Marja-Leena Riekkola

7 Marja-Leena Riekkola KOMMENTUS HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTO KOLL Direktionsmöte 2009 09 15 Plotsochtid Filipsborg, Kalix Tisdag 2009 09 15 ki 09.30 12.30 Beslutonde Tryggve Kentta (suppi.) Haparanda stad Robert Forsberg

Läs mer

SAMMANTRDESPROTO KOLL

SAMMANTRDESPROTO KOLL HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTO KOLL Sommoritradesdatum Sida Direktionsmöte 200 04 11 Platsochtid Vita huset Fredag 200 04 11 Overkalix kl 09.00 12.30 Beslutande Robert Forsberg Kalix koimnun Ake Bäckrnan

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonfrodesdolum

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonfrodesdolum OGSKOLEFORBUNDET Sommonfrodesdolum Sido DirektionsmOte 200 2 0 Platsochtid Overkalix, Jockfall 200 2 0 kl 0.00 4.00 Bes I ula nd e Bertil Segerlurid Tryggve Kentta (suppi.) Robert Forsberg Ake Bäckrnan

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMENTUS HÖGS KOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sanimanträdesdatam Direktionsmöte 2012 05 22 Platsochtid Beslutcinde Haparanda, Kommunhuset 2012 05 22 Hamnskär kl 09.00 10.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13 Öslna NoRRBOTTEN SAIAÅ,IANTRA D ES PROTO KO t L Som montrödesdotum Plots och tid Beslulonde Vita huset Överkafix Bertil Segerlund Tryggve Kenttä (suppl. ) Robert Forsbergl L AKC TJACKMAN Leif Nilsson Tomas

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUN DET Sammantradesdatum Direktionsmöte 2012-02-22 Platsochtid Beslutande Haparanda, Gula huset 2012 02 22 kl 09.30 13.00 Gunnel Simu Haparanda stad 69 74 Kristiina Kvist Haparanda

Läs mer

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14 KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm Direktionsmöte 2012 03 14 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2012 03 14 Beslutande kl 13.00 15.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

#a^krq ANSLAGIBEVIS. Högskoleförbundet Östra Norrbotten. Dolum för onslogs nedtogonde 20IA- 10-15. Högskoleförbundets kansli, Haparanda

#a^krq ANSLAGIBEVIS. Högskoleförbundet Östra Norrbotten. Dolum för onslogs nedtogonde 20IA- 10-15. Högskoleförbundets kansli, Haparanda ÖstRA NORRBOTTEN SAMMANTRAD ESPROTO KO tl Sommonlrödesdoium Plots och tid Bes I uio nde Cape East, Haparanda 540 Sven-Erik Bucht Bo Kronborg (suppl.) Robert Forsberg i, AKe uackman Tomas Vedestig Gunvor

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum

SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum - HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum Direktionsmöte 2012 09 26 Plotsochtid Överkalix, Vita huset 2012 09 26 kl 09.30 12.00 Beslutande Gunnel Simu Kristiina Kvist Maud Lundbäck Inga-Lis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Ordförande. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Överkalix Tid

Ordförande. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Överkalix Tid HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Ilo,t.,kolejnrhnr,de, Ot fra Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2013-09-24 Plats Kommunhuset

Läs mer

utbildninqsledare Överkalix, Märit Hemphälä, utbildninqsledare Övertorneå, Margareta Strömbäck, HÖN.

utbildninqsledare Överkalix, Märit Hemphälä, utbildninqsledare Övertorneå, Margareta Strömbäck, HÖN. ÖSTRA NORRBOTTEN Plots och tid Besl uto nde SATT,IMANTRAD E 5 P ROTO KO t I. Sommonlrödesdotunr 2010-0 6-0 B ttt"'eå Hotell- Tornedalia, Överk*j:x Folkets hus) Tryggve Kenttä (supp1. ) Robert Forsbergi

Läs mer

SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum

SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum Direktionsmöte 2011-09 16 Plotsochtid Övertorneå, Nordkalottens 2011 09 16 Kultur och forskningscentrum kl 10.00 12.00 Beslutande

Läs mer

Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Birgitta Persson Överkalix kommun

Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Birgitta Persson Överkalix kommun Ordförande HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 IlogsÅoleforbr,ndr 0 tro No rrbofle,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2014-03-04 Plats

Läs mer

SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum

SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum KOMMF:NTI,S HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN Direktionsmöte SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammanträdesdotum 2011 06 0 Plats och tid Beslutande Överkalix, Vita huset 2011 06 0 kl 09.30 15.00 Gunnel Simu Lena

Läs mer

SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn

SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn Sida Direktionsmöte 2009 12 03 Platsochtid Tornedalsskolan, Torsdag 2009 12 03 Haparanda ki 09.30-13.00 Beslutande Haparanda stad Tryggve Kenttä

Läs mer

Platsochtid Haparanda, Gula huset ki Högskoleforbundetskansli, Haparanda

Platsochtid Haparanda, Gula huset ki Högskoleforbundetskansli, Haparanda HOGSKOLEFORBUNDET Samrnantradesdatum Sido Direktionsmöte 2011-02-11 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2011 02 11 ki 09.30 13.00 Beslutande Gunnel Simu Kristiina Ylipekkala Maud Lundback Ake Bäckman Birgitta

Läs mer

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl 9.00-12.00 Anna Ehrenberg Anne-Marie Boström Margareta Levin Att diskutera: Nyttan med förenade läraranställningar för vårdverksamhet och högskola/universitet

Läs mer

Direktionen 2007-2010

Direktionen 2007-2010 Årsredovisning 2007 Direktionen 2007-2010 2 1 4 3 5 6 7 8 5 6 7 8 Ordinarie 1. (s) Stig Hedlund Haparanda stad 2. (c) Bertil Segerlund v ordförande Haparanda stad 3. (s) Robert Forsberg ordförande Kalix

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2015-08-18 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2015-08-18 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Pajala Centralskola, 2015-08-18, kl 1300-1600 ande Åke Johdet, S Markus Forsberg, V Evgeny Krakov, S Övriga deltagande Leif Rönnbäck, kultur- och

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl

Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista - Näringslivsutskottet tema Besöksnäringen Träporten Borgsjö, konferenslokal, onsdag 27 augusti 2003 kl 13.00-16.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2014-07-16, kl 1500-1540 ande Åke Johdet, S Göte Eriksson, S Evgeny Krakov, S Vesa Hiltunen, S Britta Tervaniemi, V Maria

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI. HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Direktionsmöte tia,,åoieiori,,ndc, ö,rr V,,,,i,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLI. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag 2015-06-04 Plats

Läs mer

~i-swft;""harrdhiggare/hi?v David Jansson, Utredare

~i-swft;harrdhiggare/hi?v David Jansson, Utredare JÖNKÖPJNGS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 13.00-15.00 Tommy Bemevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) l :e vice ordf Mikael Rydberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

HAPARANDA STAD sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL. Barn- och ungdomskontoret. ^^a ^^^^^^ Gc^2^,,-

HAPARANDA STAD sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL. Barn- och ungdomskontoret. ^^a ^^^^^^ Gc^2^,,- sida SAMMANTRÄD ESPROTA KOLL s Utbildningsutskottet 0-03-09 Plats och tid Beslutande Förvaltningshuset Haparanda Onsdag 0-03-09 kl. 08.30 -.00 Kåre Strömbäck (S) ordförande Ida Karkiainen (S) Agneta Franzen

Läs mer

Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson

Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson HÖGSKOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL Sarmaanträdesdotam Direktionsmöte 2011-12-09 Plofsochtid Kalix, Förvaltningshuset 2011 12 09 Studiebesök på Emric kl 09.00 14.00 Beslutande Gunnel

Läs mer

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Vid ett seminarium i Överkalix nyligen diskuterades förutsättningarna för att utveckla turismnäringen

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet Personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, fredag den 19 juni 2003, kl 08.30 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötes

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

VON 10:7/750 hnr 2010:91

VON 10:7/750 hnr 2010:91 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) VON 10:7/750 hnr 2010:91 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen, 2010-3-19 klockan 08.00 10.30 ande ordinarie ledamöter Ersättare Övriga närvarande Justerare Sonja Höglund

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbund Protokoll Samhällsorientering 2014-02-26 Tid: onsdag den 26 februari 2014 kl. 13:00-16:00 Plats: Närvarande: Förhindrade: Fyrbodals kommunalförbund K-G Elf Trollhättan Jan Annebjörk

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2009-02-27 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Fredagen den 27 februari 2009, kl. 8.30-12: 30, Försäkringskassan, 15-25 Johan Andersson (s), Södertälje

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län december månad 2015 Fått arbete 887 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2015 Fått arbete 1 394 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län juli månad 2015 Fått arbete 995 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län september månad 2016 Fått arbete 1 352 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län maj månad 2015 Fått arbete 1 936 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-08-20 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-08-20 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-08-20, kl 1500-1640 ande Åke Johdet, S Britta Tervaniemi, V Övriga deltagande Leif Rönnbäck, kultur- och utbildningschef

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Gymnasienämnden (7)

Gymnasienämnden (7) Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Komvux, Östra vägen 1, 2003-10-21, kl 13.00-16.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kultur- och utbildningsnämnden 2005-11-23 1(16) Gun Magnberg Pål Magnussen Arne Engström

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kultur- och utbildningsnämnden 2005-11-23 1(16) Gun Magnberg Pål Magnussen Arne Engström Nr Kultur- och utbildningsnämnden 2005-11-23 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, Dalslandsrummet klockan 08.30 12.20, därefter studiebesök på Åsebro skola Beslutande Per-Axel Andersson (s) Harald

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06

Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2007-09-06 Sektionsstyrelsesammanträde 2007-09-06 Närvarande ledamöter: Anna Bergelin, tom 10 AnneCharlotte Berggren Kajsa Christensson

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C ), Lotten Kluck (FP), Henrieta Vedberg (M).

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C ), Lotten Kluck (FP), Henrieta Vedberg (M). Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C ), Lotten Kluck (FP), Henrieta Vedberg (M). Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-05-13 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-05-13 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-05-13, kl 16.00-17.15 ande Åke Johdet, S Britta Tervaniemi, V Övriga deltagande Leif Rönnbäck, kultur- och utbildningschef

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett. 2011 Årsredovisning 2011-01-01 2011-12-31 VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda. Kåre Strömbäck, (S) ordförande Agneta Franzen (S) Birgit Niva (M) Ida Karkiainen (S)

Förvaltningshuset ihaparanda. Kåre Strömbäck, (S) ordförande Agneta Franzen (S) Birgit Niva (M) Ida Karkiainen (S) Utbildningsutskott Tid och plats Beslutande Förvaltningshuset ihaparanda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-01-18 Kåre Strömbäck, (S) ordförande Agneta Franzen (S) Birgit Niva (M) Ida Karkiainen

Läs mer

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-11-19 1

Sida Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-11-19 1 Sida Sammanträdesdatum 2009-11-19 1 Plats och tid Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.10 ande Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-05 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl. 13.00-14.20 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-26 Sessionssalen, 2015-02-26 kl. 08:00 11.05 30-33 Nämndmötet 2015-02-19 ajournerades kl. 16.30 och fortsätter idag 2015-02-26. Beslutande Per-Erik Thurén (S) ordförande

Läs mer

ON Protokoll 2014-11-26

ON Protokoll 2014-11-26 ON Protokoll *HEDEMORA Sammanträdesctatum 2014-11 -26 1(20) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Åmål

Sammanträdesdatum. Åmål Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20140127 Plats och tid Åmål 9.00-12.00 Beslutande Ordf Peter Joensuu LiV Vice ordf. Monica Klar

Läs mer

/2015-06-10/ Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00

/2015-06-10/ Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid1 (10) Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Pernilla Fagerlönn Ordförande Per-Erik Tina Tornedalingar i Gällivare

Läs mer

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S)

Richard Katisko (S) Ingrid-Märta Grönlie (S) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:15-18:35 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Mats Hahne (M), tjänstgörande ers för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län oktober månad 2015 Fått arbete 1 239 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Norrbottens län augusti månad 2016 Fått arbete 1 224 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer