( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki 09.30 12.30. Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun"

Transkript

1 Beslutande Under- Justeringens ST NORRBOTTEN Dire kt ion smote Robert Forsberg Kalix konunun Dnr Overkalix ki Stonfrodesdcrn MMANTRADESPROTOKOLL HOGSKOLEFORBUNDET KommunstYreSefl QMMUN Sick, Ovriga deltagande Utsesottjustera Tomas Vedestig plots och tid skrifter Sekreterare So m man trä d esdatu m Organ HOgskolefOrbundet Ostra Norrbotten Datum for Datum for anslags uppsottande anslags nedtogande Platsochtd Folkets hus Fredag for pratokollet HOgs kole forbundets kans ii, Haparanda KOMMENTUS FORLAG AS Fbrvaringsplats Underskrift J?f/ k4d Justerande ( ( - StrOmbäck, HON Tomas Vedestig Overtorneá koinmun Leif Nilsson Overkalix kommun Ake Backman Kalix konunun Protokallet är justerat Justeringen hor tillkannagivits genom anslag /Tas Vedestig Mikael Jansson, utbildningsledare Kalix, Märit Hemphala, utbildningsledare Overtorneâ, Margareta Mara-Leena Riekkola R7ert Forsberg- Marj,a Leena Riekkola ANSLAG/BEVS Uldrogsbestyrkande Parografer

2 HOGSKOLEFRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdah,m Direktionsrnöte Dagordning/rnOtets oppnande Direktionen gör ett studiebesök pa Slap och LastbilsPábyggnader i Overtorneá AB (SLP), där VD Vilhelm Lampinen informerar direktionen om företagets organisation och verksamhet SLP tiliverkar lastbilspàbyggnader och slapvagnar Modeliprogrammen tacker även extrerna behov av tunga transporter SLP har ett välsorterat reservdelslager och tillbehorssortirnent nternetadressen är www sipovertornea corn Efter studiebesöket pa SLP flyttar sig direktionen till Folkets hus i vertorneá där direktionsmötet halls 8 Justerare Utdragsbestyrkande 7/ 235- Copyright KOMMENTUS BLANKErrER 5-2

3 HOGSKOLEFRBUNDET STRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Direktionsmöte Sidci 88 Val av justerare Tomas Vedestig väljs till justerare 8 Justerore itdrogsbeslyrkonde Copyright KOMMrNTUS BLANKETER 5-2

4 HOGSKOLEFORBUNDET STRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum ldirektionsmöte Sida 89 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgás och godkrins med tillagg av följande ärenden under övrigt - Utbildningar 8 Justerare Utdragsbestyrkande - / 235- Copyright KOMMENTUS BLANKErrER 5-2

5 HOGSKOLEFORBUNDET STR NORRBOTTEN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL Scimmanträdesdatum Direktionsmöte Forskarstation Ostra Norrbotten, fortsattning Beslut Enligt ordforanden Robert Forsberg págâr arbetet pa ett bra sätt Det har varit mánga styrgruppsnioten, bade fysiska och telefonmöten och alla tre huvudämnena som ska utgora stoimnen i FöN: elektronik, turism och tra/skog har diskuterats livligt Bakgrund Forskarstation Ostra Norrbotten-framtiden projektledaren Annica Sandström är förhindrad att delta vid inötet men har lämnat en rapport i form av en matris till utbildningschefen Margareta Strömbäck som iriformerar direktionen hur lángt Annica har korumit i sitt arbete mnet elektronik har visat sig vara mycket viktigt for var region Den andra projektledaren, Vesa Sihvola, Meri-Lappi nstitutet, Finland, har slutat p g a att hans projektanstallning upphor 863 och den innevarande semestern máste tas ut nu Hans arbetsuppgifter under semestern i FON-framtiden utfors av Helena Aho fran Meri Lappi nstitutet, Finland Olika konstellationer diskuteras Ake Bäckman foreslár att HöN/FöN tar kontakt med Paj ala kommun angáende framtida samarbete mom utbildningar Direktionen tackar for informationen 8 Justerare Utdrogsbestyrkande 235- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

6 HGSKOLEFRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammontradesdohim Sido Direktionsmote Meddel anden/ rapporter Foregáende protokol Beslut Ordföranden Robert Forsberg laser upp foregáende protokoll daterad 84 Protokollet godkanns och laggs till handlingarna Högskoleforbundet Ostra Norrbotten ár, 29 Det första evenemanget av totalt fyra har genomforts i Kalix 8526 Temat var Elektronik Tre elektronikforetagare fran Kalix och ett fran Pajala (via satellit) deltog i evenemanget Professor Jerker Delsing, Eislab, Luleá tekniska universitet, deltog i mötet Nästa HN -ârsjubileumseveneiuang sker i Overkalix 8826 med temat Turism Utbildningschefen Margareta Strömbäck föreslár att HON bjuder in fd FON doktorand, numera doktor Ossi Pesämaa eller fd doktorand, numera licentiat Anna-Karin Kvist Johansson som gastförelasare Det tredje evenemanget halls ± Overtorneá vecka 38 och det sista i Haparanda efter ársskiftet 8/9 Evenemanget i Haparanda koinmer att bli ett lunch till-lunch seminarium Direktionen tackar for informationen 8 Justerore Utdragsbestyrkande Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

7 HOGSKOLEFORBUNDET OS TRA NORRBOT TEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonh-ädesdatum Direktionsmöte Sido 92 Utbi idningar Aktuellt Aktuella utbildningar via Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten: - Personalvetarprograrninet, l8ohp, HON har sju platser av trettio totalt Mojlighet for HON att utoka antal platser fran sju till fjorton finns - Teologiprograinmet, sokbilden ej kiar an - EntreprenOriellt foretagande, l2ohp, sju har sokt till utbildningen via HON Studiegrupp bildas till hoste ri - En fristáende kurs i Upphandling och inkop, 7,5hp, laggs mojligtvis i Haparanda hösten 28 - FOrandringsledning A 7,5hp - Organisation och Ledarskap A 7,5hp - Projektledning A 7,5hp Mikael Jansson, utbildningsledare Kalix: ArbetsfOrmedlingen i Kalix har tagit frarn en prognos angáende framtidens arbetsmarknadsbild for Kalix Overkalix arbetsmarknadsomráde Ett Okat behov ses pa yrkesinriktade utbildningar Exempel pa Arbetsmarknadsverkets presentation: Bilaga Statistik Kansliet kan presentera statistik Over program och kurser for vt -8, uppdelade i kvinnor/man, just nu for tre av medlemskoiwnunerna Statistik for vt 8 for Haparanda saknas Bilaga 2 8 Justerore Utdragsbe5tyrkande 235- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

8 HOGSKOLEFORBUN]DET OSTRA NORRBOT TEN Sda SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammcintràdesdohjm Direktionsmöte Ovrigt Beslut Forts 92 Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten kontakt med Roger Kempainen, Kommunförbundet Norrbotten, for reda ut mellan koimnun och Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten angáende den socionomutbildningen via Kemi-Tornio Yrkeshogskola Utbildningschefen Margareta Ströiribäck och ordföranden Robert Forsberg en formell Kommunförbundet och ber om deras yttrande tvisten internationella skrivelse till vertorneá att att alla tar skriver att nskemál fran direktionen är KorninunfOrbundet gor uttalande i frágan sá fyra medlemskoimnunerna är uppdaterade angáende utbildningen ett Bakgrund internationella Studenter som gár den socionomutbildningen i Kemi, Kemi-Tornio Yrkeshogskola och är hernmahörande i problem fá sin hemkoimnun rykte som sager utbildningen i Sverige efter ett galler att praktikplatser i att vertorneá inte har Detta Utbildningschefen Margareta Strömback har upprepade gánger kontaktat Hogskoleverket som har i frágor som den här Varje gang meddelar Hogskoleverket det är i sin ordning genomgá utbildningen som är utökad med svensk via Kemi Tornio Socialyrkeshogskola i Finland och utexamineras som socionom samt utova yrke i Sverige Hogskoleforbundet har nu och underskrivet av Hogskoleverket beslutanderätt att lagstiftning skriftligt att Direktionen tackar for informationen helt fátt detta sitt 8 Justercire Utclragsbestyrkande 235- Copyright KOMMENTUSBLANKETrER 5-2

9 HOGSKOLE FORBUNDET OSTR NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammonträdesdatum Sido Direktionsmote Ekonomisk rapport jan-maj 28 Beslut Redovisningsrapporten godkanns och laggs till handlingarna Bakgrund Utbildningschefen Margareta Strörnbäck lämnar en ekonomisk rapport for perioden Bilaga 3 8 Justerare Utdrogsbestyrkande / C 235- Copyright KOMMENTUSBLANKETTER 5-2

10 Nästa mote 94 Direktionsinöte Sammantrddesclcitum OSTPJ NORRBOTTEN 8 MOtet startas ki 93 (svensk tid) Haparanda till Meri-Lappi nstitutet, Kemi, Finland Nästa mote, den 2 september 28, flyttas fran SAMMANTRADESPROTOKOLL HOGSKOLEFORBUNDET Sdo Justerare Utdrogsbestyrkande 235- Copyri ht KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

11 H T OSTR NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Direktionsmöte Ovri gt KY-utbildningar i framtiden - Utbildningsformen - Poangsystem - Nya Nya - Behov försvinner och ersätts med yrkeshogskolemodell i Sverige ändras, blir ej likt hogskolepoang examen: Yrkeshogskoleexamen och Kvalificerad yrkeshogskoleexamen miljoner kronor lyfts fran Hogskolan till KY omráden ska spanas in under áret KY avslutas och den nya modellen tas fram av utbildningar mom elektronik, processindustrin, kommunikation och design Làrcentran i konimunerna ska värnas om utveckling nbjudan till seminariuxn Utbildningschefen Margareta Strömbäck har fátt en inbjudan till seminarium Forskning i koinniunens tjänst Koinniundoktorander som brobyggare mellan forskning och praktik Seminariet halls den september 28 i Stockholm Politiker och tjänstemän mom Hogskoleförbundet Ostra Norrbotten uppmanas att delta seminariet i mojligaste man (nbjudan bifogas) 8 Justerare Utdragsbestyrkande 235- Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 5-2

12 Ci? - C) Q) o o

13 - c -Cu c - F L t ç - : : L : - m -,,,, CL ; :y - - ;:5 :o :,r m () t - v ( - te (H :c a C),, ul :t! C () r:u, Ct :; t:: : t) t, m r, t]) :L,; - - ) C L ( :i ftj c:, k : ti : (F ;: j) - : - f L [ C i t) n :,-- Fl -: -G- c : t) : r Ct t:) Cl) - F! :t - c : a :( m - - U)tu :;:; V F-, (:! )(,!P ;-, C! r i L :,, : - - : o C!Q -); ; k, : (:) ::: : j,:!qr u l(ch - ll ;,-:-i! - ) F- s jl, J) F, ::)Frur:() C i; i U),C:: - m c c:(,, :C C ( ç j - F-- L: ( > _

14 f-er) X) - : t Cl D Cl) Q - : 7 -t; i Ltf () ( : C 5-- cii! ) C eti Cl) l j r - t:c) r_ rn i _ Y - ii) - LU - - () C) t) L F 4- : m D -! :: g Cl C, - C) C C n Cl) > - ) - Cl) L ; C C ) _,_ Cl) CC!,,_ 3 - Cfl Q :i Cl) : tc! ; :n c-i g) i fl : F,, - r ci i :?- )fl i :) -C, L (ti Cl) C! Cl) Ci & :c- - C) - - m j, t) (), r- : y () C c > - ( C 5 i C) > -* - t i) :: r - 3? -Cl C!) () Li) C -,rnrn :C) rot -? ((); E mcclr, r ) C), c3,cicl, r - : :f, c : - )rcd) c : -, 3 m : Cl) ) i-, C!) ri -,

15 Tn] T 9TÜ S2t te 3nh :i jr W fl)j ñ Offrii 7Tii Udskto!r ny iddiarrn k kou itt fà erkb&v, detta at dock avhta s[ ställin tid ä hrkat d lâd oudeas uit 2O och ös93nr iond oñk Vxthder ifär 3T Dt tt t] ka ull d kow u] e ffiskcb ift vktt i nw till et betydllt Pasv är öw oci s5rcr n [ dt ]Ü vm i ov iv iirl 4 (7) icl öt3kc9s Fo k&a e vtai mwt mth]8 Utöv Sikt bll ikot ed ekrytrh uiytibarad frsku No sket cr till Ovrg D 3 t vsre sgaerar ie rekyteñt itt pdaso ftrtsät ä smi Vsi hair ävei à av hw eoevata(e-t biir lot skoia aat t v e!eve OveTskiBaarns

16 (( T) (: S U) U) ( -j ( U) S tj dl dl CO ĊO CO A - S () CO ( () S (A : CO j: g CO CO n A CO 5 ( CO CO CD S CD A HL A ( ( S (A CO S 5 S A S s C3 (A S S (A ( - ( CO (? 5 U) A 5 ( A U) - ( : (hi 4 J (j) ( S ( U) - ( o J o ( Cfa ( u: CO o -4 - CO m U) CO () w S C i (hi :- p) ::- ( CO ( ) S %O U) c5 is (? 5 5 ) ( J (AW O j> CO COW

17 !, L J ij i a,, :r ; j U (Li H -; - j:l r : -j: ;l a -a 5 -! w 3 fl F W bi - -, ;r: Li U (, j : C_i - Hi J - (i l F ;i L 33,: Hi c_, r i, -L-; : is i Hi-,, :: L) S -:! Hi i fl - - :i :-- L - -, F) ;! J Hi: Hi; -:4 _-! n : : L P4 fr :, : ( rj ;3 i i - ;:r fl- A), -i, Ll - Li Hi: - - -) - : - L J Ti, (L - - ;Hi i) C) U) (:! y CU i,, i (j) S: i i,- -,, -i ; ii) 74 L!! ) - _J it 5) Hi s} P, i H S Cf Li, ii (fl m L ;! L - a 5,, Z:s 3 - J% c;: t j F - Li - L - - (l! U -:!: Jw 5)) hr :

18 7(7) Sfattnhig AMO Kailx rekryteringsbehovet ifor den närniaste tiden FramfOrallt gailer detta mom branscherna bygglauilaggning, tillverkningsindustrin samt tjänstesektoni därr vi kan se ett kiart rekryteringsbehov mom vissa delar av dessa branscher arc behovet sâ pass stort aft en brist kommer aft uppstà FOr branacherna handel, service, offentilga tjänster samt jordlskog réder balans och mom vissa av dessa branscher kommerc dat aft uppstà ett Overskott vilket kan leda till varsel Den Oppna arbetslosheten fortsätter aft minska for omràdet lnfiödet till jobb och utvecklingsgarantin samtjobbgarantin for ungdomar arc hogt och beräknas aft även fortsättningsvis ligga pa en hog nivâ Deltagarna jobb och utveckilngsgarantin har en forhâiiandevis hog medelàlder vilket forsvàrar utsiussningen När dat gäller jobbgarantin for ungdomar liar vi mânga deltagare omrâdet corn har en bristande utbildningsbakgrund, en stor del av ungdomarna har enadst grundskoia slier ej fullfoljd gymnasieutbildning Dat finns svàrigheter for det ordinarie utbildningsvasendet aft kiara av tacks upp dot framtida behov corn kommer aft vara mom främst bygglanläggning sarnt industrin Dat finns även en svârighet aft hitta srbetskraft till ovanstâende branscher bland vâra lokalt arbetssokande mom arbetsmarknadsomrâdet Utsatta grupper mom omrâdet arc de lângtidsinskrivna sam flu finns jobb och utvecklingsgarantin samt de ungdomar corn liar bristfallig utbildningsbakgrund vilka loper stor risk aft hamna iângtidsarbetsiashetlinsknvning Dessutom ser vi en svârighet aft loss arbetssituationen for utrikesfodda framforallt de utomnordiska arbetssökandena

19 -- 4 2j H (4) Statistik Studerande Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten 28 Vt ej kiart klartjuni kiart mal j klartjuni MS Univ Haparanda Kalix Overkalix Overtorneà PROGRAM totalt kv man totalt kv man totalt kv man totalt kv man Arbetsterapeutprogram 2p (hi 5) klar vt-8 Arbetsterapeutprogram 2p (hi 7) klar vt-jo Ltu 2 2 Ekonom (ht-6) Entreprenôriellt foretagande, 2 hp start ht-8 DU O ngenjor Online 2 p HV Lararutbildning Lãrare senare ár: Lararprogram, 2p (vi 6) klar ht-8 BTH Lärarprogram,_2p_(vi_6) klar_ht-8 Miun Lararprogram, 2p (vi 6) kiar ht-8 DU Lararegy(malfy) Ltu Pedagogik SAL, 6 p (vt-6) kiar ht-8 Ltu Lärarprogram, 24p (vt-8) DU Lararutbildning VAL (ht-7) C Träteknik Ltu ersonavetarprogrammet, 8 hp start ht-8 Umu Polisutbildning, 6C kiar vt-8 PHS Polisutbildning, 6D PHS Polisutbildning, 7C PHS Polisutbildning, 7D PHS Polisutbildning 8C PHS Polisutbildning 8D PHS H 3 Civilekonom HG Teologprogrammet, 8 hp Teologi 6 hp startar ht-8 2p (hi 5) kiar vt-8

20 Sammanlagt program 2 iiii2 2j Sammanlagt KY-program O (4) SjukskOterskeprogram 2p (Vt 6) klar ht-8 Ltu Sjukskoterskeprogram inriktn Rontgen 2p (Vt 7) Ltu S;ukskoterskeprogram 2p (Vt 7) Ltu Sjukskoterska 2 p (Vt 8) Ltu Sjuksköterska,_spec familjeterapi ; 3 3 Sociala omsorgsprogrammet 4p (ht 5) Ltu Sociala omsorgsprogrammet 4p (ht 6) Ltu 2 C 2 C Socionomutbildning, finsk, 4 p (start ht-5) ToKem Socionomutbildning, internationell, 4p (start ht-6) Tokem l C Specialistsjukskoterska operation, 4 p ambulans, 4p anestesi, 4p distriktsvãrd, 75 hp VA 6Ohp palliativ yard distriktsvárd ht 7, 75 hp Studievägledarutbildning 2p (ht 5) klar vt-8 Studievagledarutbildning l2p (ht 6) Ltu Ltu Ltu Ltu Ltu Ltu DU klar ht-8 Umu C 2 C r C 5 5, KY-utb,dningar KY-utbildningar, processteknik mr massa papper 8p, (ht 6) KUC 3 E KY-utbildningar, processteknik mr massa papper 8p, (ht 7) KUC 25 5 C Ljusdesign, 8 p (ht-6) Svfi-fhs 4 3 Behandlingsassistent socialt arbete,8p(ht-7) Komvux Kalix 2 Elektroniktekniker, 8 p (ht-7) KUC 8 4j 4 (Obs? uppskattad uppetning, M-L) Lemia H-da Ledare mom shoppingturism, 4 p

21 (4) Univ Haparanda Kalix KJRSER totaltj kv mäntotalt kv Engeiska A, 2p Miun Engeiska B Bornge Engeiska C, 3Ohp (vt-8) Mlun Franska, 2-4p (ht-7) GU Finska, 2 p Umu Demensvárd Du HSso- & sjukvárdsadministartion A Ltu nfektionssjukdomar och vardhygien, 5p Ltu Kritiskt tänkande, 7,5 hp Umu Produktutveckling BTH Juridisk översiktskursen Jöken, Al Ltu Juridisk Oversiktskurs Miun Kvantitativa metoder, 5p HS Handlednirig, yard, omsorg, rehab Ltu Kulturanalysprogrammet Umu Omvárdnad B, 7,5hp (vt-8) Ltu Omvârdnad D, halvfart Ltu Medicinsk vetsk Farmakologi & förskrivrätt, 7,5hp (vt-os) Ltu Anatomi & fysioogi, 7,5hp Ltu Medicinsk Vetenskap/psykiatri, 5 hp Ltu Sympindring & palliativomv Av patienter med cancer, 7,5hp (vt-8) Ltu Medicinsk kardiologi Ltu Mediakunskap Ltu Arbetsrätt Ltu Mean kieli for larare 2, lop Ltu Statliga rektorsutbildning 2p april 7 Umu Mikroteori A Oru Arbetsmarknadsteknik A (ht 7) Oru Arbetsmarknadsteknik B (ht 7) KvlnnHgt edarskap (vt 8) Ltu Beskattnirigsratt, 5 hp Ltu Offentlig ratt, 5hp (vt-8) Ltu Spanska for lärare, 3Ohp Umu Etik, 7,5 hp Umu Svenska spraket A Ltu Svenska B Ltu C 2 man t C C E C C xl Overtorneã kv man totalt kv man jej_ F 82 i U

22 Genuspedagogik,l5hp Umu Kyrkansgrundkurs, lov Afhs Fetstilvt-8 kiart t 8-64 Haparanda Kalix cdverkalbc Overtomeã Totaft Ky Man Totalt Ky Man Totalt Ky Man Totalt Ky Man 2OO8-O : ! r3 3 O 4 (4) Program KY Kursei Totalt - H Kallx Overkalix - J 7 - Overtorneâ r Man Haparanda Kalix 9 93 Overkalix 6 Overtorneá

23 Projekt 532 och 539 [iitaj Ln w ) ) C) Ekonomisk rapport per 853 HogskolefOrbundet Ostra Norrbotten Projekt 532 Medlemskommuner Hogskoleforbundet Projekt 539 FOrberforts Eon ntäkter Lansstyrelsen Ovrlga intäkter Forskning och A utveckling ntakter_ Summa intäkter Summa intakter Totalsumma HOn och FOn Kostnader Personalkostnader Konsultkostnader Annons, reklam mm Resekostnader Hyra Tfn, leasing, mtr mm Summa kostnader 64 6 ::: Kostnader Personalkostnader Resekostnader Annons, reklam mm 2 6 Tfn, leasing, mtrt mm Summa kostnader 9 9 Totalsumma Hon och Fön Nettosumma redovisning Nettosumma Nettosumma - 98

SAMMANTRDESPROTO KOLL

SAMMANTRDESPROTO KOLL HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTO KOLL Sommoritradesdatum Sida Direktionsmöte 200 04 11 Platsochtid Vita huset Fredag 200 04 11 Overkalix kl 09.00 12.30 Beslutande Robert Forsberg Kalix koimnun Ake Bäckrnan

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonfrodesdolum

SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonfrodesdolum OGSKOLEFORBUNDET Sommonfrodesdolum Sido DirektionsmOte 200 2 0 Platsochtid Overkalix, Jockfall 200 2 0 kl 0.00 4.00 Bes I ula nd e Bertil Segerlurid Tryggve Kentta (suppi.) Robert Forsberg Ake Bäckrnan

Läs mer

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13 Öslna NoRRBOTTEN SAIAÅ,IANTRA D ES PROTO KO t L Som montrödesdotum Plots och tid Beslulonde Vita huset Överkafix Bertil Segerlund Tryggve Kenttä (suppl. ) Robert Forsbergl L AKC TJACKMAN Leif Nilsson Tomas

Läs mer

Direktionen 2007-2010

Direktionen 2007-2010 Årsredovisning 2007 Direktionen 2007-2010 2 1 4 3 5 6 7 8 5 6 7 8 Ordinarie 1. (s) Stig Hedlund Haparanda stad 2. (c) Bertil Segerlund v ordförande Haparanda stad 3. (s) Robert Forsberg ordförande Kalix

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2015-08-18 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2015-08-18 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Pajala Centralskola, 2015-08-18, kl 1300-1600 ande Åke Johdet, S Markus Forsberg, V Evgeny Krakov, S Övriga deltagande Leif Rönnbäck, kultur- och

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS

Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 BEVIS PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2012-11-30 Plats och tid Arbetsförmedlingen, klockan 08.15-12.00 Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande 69-78 Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda

Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Bilaga 3 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Handlingsplan 2011/12 Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten, vision: Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning.

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMrNTUS HOGSKOLE FRBUN DET SAMMANTRADESPROTOKOLL OSTRA NORRBOTTEN Sammantrddesdatum DirektionsmOte 2011 04 06 Platsochtid Kalix, FOrvaltningshuset 2011 04 06 Lokalen Pergola ki 09.30 15.00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett. 2011 Årsredovisning 2011-01-01 2011-12-31 VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-08-20 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2014-08-20 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-08-20, kl 1500-1640 ande Åke Johdet, S Britta Tervaniemi, V Övriga deltagande Leif Rönnbäck, kultur- och utbildningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Styrelsemöte ANSLAG/BEVIS Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid:, Bleken, Finspångs kommunhus kl. 09.00 Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Johanna Hedberg Försäkringskassan

Läs mer

Datum. Ersättare Ivan Arancibia Silva, Landstinget Västmanland, (S) Håkan Nordin, Försäkringskassan Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen

Datum. Ersättare Ivan Arancibia Silva, Landstinget Västmanland, (S) Håkan Nordin, Försäkringskassan Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Västra Mälardalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid ande Engelbrektsrummet, Arboga kommun, Smedjegatan 5, Arboga 10 juni 14.00-16.00 Görel Nilsson, Kungsörs kommun, (S) Ordförande

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2013-09-24 Datum: Tisdagen den 24 september 2013 Tid: 18.00-20.30 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Anna-Lee Alenmalm (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-25 1(8) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 10.00 12.00, Folkets hus Anita Bohlin Neuman (V) ordförande Viola Bergdahl, PRO Degerfors Gun-Britt Karlsson, PRO, Åtorp: Evert Karlsson, PRO Svartå:

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll 2012-12-10

TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll 2012-12-10 1 Tid och plats Måndagen den 10 december 2012, kl. 16.00 i Debatten Beslutande Ledamöter Adam Reuterskiöld (M), ordf. jäv 127 Ulf Sagström (M) Robert Claussnitzer (M) jäv 126 Gunnar Pihl (FP) Charlotta

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

PROTOKOLL 1(4) 2009-09-08

PROTOKOLL 1(4) 2009-09-08 PROTOKOLL 1(4) Tid: Kl 13 00 16 00 Plats: Kommunförvaltningen, lokal Älven Ledamöter: Erika Sundström, s, ordförande Sirpa Lundkvist, s Robert Karlsson, s Anita Lindström, c Dick Öhman, kd Anita Backman,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Christer Törner 13. Susanne Naeslund, sekreterare

Maria Haglund, Kumla kommun. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Christer Törner 13. Susanne Naeslund, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-03-10 Plats och tid Kommunhuset, Kumla kl. 14.00-16.30 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs kommun

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1

Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Kommundelsråd Tenhult 2012-01-26 1 Sammanträdesdatum Västerhäll i Tenhult, klockan 18.30-21.00 Beslutande Anders Eriksson (M) Bengt Fischer (C) Danuta Bäckman (KD) Hans-Erik Andersson (S) Tomny Lindqvist

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Samordningsförbundet Norra Dalsland Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110124 Plats och tid Beslutade Bengtsfors 9.00-12.30 samt 13.30-16.00 LLG Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf.

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Välkommen in och titta!

Välkommen in och titta! Forskarstationen Östra Norrbotten i Haparanda är invigd. Kommunerna Haparanda, Övertorneå, Överkalix och Kalix ingår i forskarstationen. Isskulpturer har skapats fram på Haparandas torg. Seminarier med

Läs mer

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset

Socialförvaltningens kontor, Stadshuset 2011-11-01 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, kl. 13:00-16:10 Beslutande Marianne Kjellquist (S) ordförande Emelie Olsson (V) 1: e vice ordförande Björn Fagerlund (M) 2: e vice ordförande Leif

Läs mer

Tisdag 2014-04-15 kl. 09:00-11.00 Byskär. Marlene Haara (S), Ordförande Taina Kenttä (S), Vise ordförande

Tisdag 2014-04-15 kl. 09:00-11.00 Byskär. Marlene Haara (S), Ordförande Taina Kenttä (S), Vise ordförande Tid och plats Beslutande Tisdag kl. 09:00-11.00 Byskär Marlene Haara (S), Ordförande Taina Kenttä (S), Vise ordförande Sida 1 Övriga närvarande Anna Wikström Kristina Kvist Merja Pikkuaho Carina Kapraali

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 14 februari 2011 kl. 09:00 12:45 Beslutande Boerje Bohlin (S) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kilsbergen konferens, Örebro (i samband med nämndens utvärderingsdagar), kl 15.30 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Förbundsdirektionen kl 10.00 12.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav

Läs mer