( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "( ( - 11QMMUN MMANTRADESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Overkalix ki 09.30 12.30. Robert Forsberg Kalix konunun. Ake Backman Kalix konunun"

Transkript

1 Beslutande Under- Justeringens ST NORRBOTTEN Dire kt ion smote Robert Forsberg Kalix konunun Dnr Overkalix ki Stonfrodesdcrn MMANTRADESPROTOKOLL HOGSKOLEFORBUNDET KommunstYreSefl QMMUN Sick, Ovriga deltagande Utsesottjustera Tomas Vedestig plots och tid skrifter Sekreterare So m man trä d esdatu m Organ HOgskolefOrbundet Ostra Norrbotten Datum for Datum for anslags uppsottande anslags nedtogande Platsochtd Folkets hus Fredag for pratokollet HOgs kole forbundets kans ii, Haparanda KOMMENTUS FORLAG AS Fbrvaringsplats Underskrift J?f/ k4d Justerande ( ( - StrOmbäck, HON Tomas Vedestig Overtorneá koinmun Leif Nilsson Overkalix kommun Ake Backman Kalix konunun Protokallet är justerat Justeringen hor tillkannagivits genom anslag /Tas Vedestig Mikael Jansson, utbildningsledare Kalix, Märit Hemphala, utbildningsledare Overtorneâ, Margareta Mara-Leena Riekkola R7ert Forsberg- Marj,a Leena Riekkola ANSLAG/BEVS Uldrogsbestyrkande Parografer

2 HOGSKOLEFRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdah,m Direktionsrnöte Dagordning/rnOtets oppnande Direktionen gör ett studiebesök pa Slap och LastbilsPábyggnader i Overtorneá AB (SLP), där VD Vilhelm Lampinen informerar direktionen om företagets organisation och verksamhet SLP tiliverkar lastbilspàbyggnader och slapvagnar Modeliprogrammen tacker även extrerna behov av tunga transporter SLP har ett välsorterat reservdelslager och tillbehorssortirnent nternetadressen är www sipovertornea corn Efter studiebesöket pa SLP flyttar sig direktionen till Folkets hus i vertorneá där direktionsmötet halls 8 Justerare Utdragsbestyrkande 7/ 235- Copyright KOMMENTUS BLANKErrER 5-2

3 HOGSKOLEFRBUNDET STRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Direktionsmöte Sidci 88 Val av justerare Tomas Vedestig väljs till justerare 8 Justerore itdrogsbeslyrkonde Copyright KOMMrNTUS BLANKETER 5-2

4 HOGSKOLEFORBUNDET STRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum ldirektionsmöte Sida 89 Godkännande av dagordning Dagordningen genomgás och godkrins med tillagg av följande ärenden under övrigt - Utbildningar 8 Justerare Utdragsbestyrkande - / 235- Copyright KOMMENTUS BLANKErrER 5-2

5 HOGSKOLEFORBUNDET STR NORRBOTTEN Sida SAMMANTRADESPROTOKOLL Scimmanträdesdatum Direktionsmöte Forskarstation Ostra Norrbotten, fortsattning Beslut Enligt ordforanden Robert Forsberg págâr arbetet pa ett bra sätt Det har varit mánga styrgruppsnioten, bade fysiska och telefonmöten och alla tre huvudämnena som ska utgora stoimnen i FöN: elektronik, turism och tra/skog har diskuterats livligt Bakgrund Forskarstation Ostra Norrbotten-framtiden projektledaren Annica Sandström är förhindrad att delta vid inötet men har lämnat en rapport i form av en matris till utbildningschefen Margareta Strömbäck som iriformerar direktionen hur lángt Annica har korumit i sitt arbete mnet elektronik har visat sig vara mycket viktigt for var region Den andra projektledaren, Vesa Sihvola, Meri-Lappi nstitutet, Finland, har slutat p g a att hans projektanstallning upphor 863 och den innevarande semestern máste tas ut nu Hans arbetsuppgifter under semestern i FON-framtiden utfors av Helena Aho fran Meri Lappi nstitutet, Finland Olika konstellationer diskuteras Ake Bäckman foreslár att HöN/FöN tar kontakt med Paj ala kommun angáende framtida samarbete mom utbildningar Direktionen tackar for informationen 8 Justerare Utdrogsbestyrkande 235- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

6 HGSKOLEFRBUNDET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammontradesdohim Sido Direktionsmote Meddel anden/ rapporter Foregáende protokol Beslut Ordföranden Robert Forsberg laser upp foregáende protokoll daterad 84 Protokollet godkanns och laggs till handlingarna Högskoleforbundet Ostra Norrbotten ár, 29 Det första evenemanget av totalt fyra har genomforts i Kalix 8526 Temat var Elektronik Tre elektronikforetagare fran Kalix och ett fran Pajala (via satellit) deltog i evenemanget Professor Jerker Delsing, Eislab, Luleá tekniska universitet, deltog i mötet Nästa HN -ârsjubileumseveneiuang sker i Overkalix 8826 med temat Turism Utbildningschefen Margareta Strömbäck föreslár att HON bjuder in fd FON doktorand, numera doktor Ossi Pesämaa eller fd doktorand, numera licentiat Anna-Karin Kvist Johansson som gastförelasare Det tredje evenemanget halls ± Overtorneá vecka 38 och det sista i Haparanda efter ársskiftet 8/9 Evenemanget i Haparanda koinmer att bli ett lunch till-lunch seminarium Direktionen tackar for informationen 8 Justerore Utdragsbestyrkande Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

7 HOGSKOLEFORBUNDET OS TRA NORRBOT TEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommonh-ädesdatum Direktionsmöte Sido 92 Utbi idningar Aktuellt Aktuella utbildningar via Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten: - Personalvetarprograrninet, l8ohp, HON har sju platser av trettio totalt Mojlighet for HON att utoka antal platser fran sju till fjorton finns - Teologiprograinmet, sokbilden ej kiar an - EntreprenOriellt foretagande, l2ohp, sju har sokt till utbildningen via HON Studiegrupp bildas till hoste ri - En fristáende kurs i Upphandling och inkop, 7,5hp, laggs mojligtvis i Haparanda hösten 28 - FOrandringsledning A 7,5hp - Organisation och Ledarskap A 7,5hp - Projektledning A 7,5hp Mikael Jansson, utbildningsledare Kalix: ArbetsfOrmedlingen i Kalix har tagit frarn en prognos angáende framtidens arbetsmarknadsbild for Kalix Overkalix arbetsmarknadsomráde Ett Okat behov ses pa yrkesinriktade utbildningar Exempel pa Arbetsmarknadsverkets presentation: Bilaga Statistik Kansliet kan presentera statistik Over program och kurser for vt -8, uppdelade i kvinnor/man, just nu for tre av medlemskoiwnunerna Statistik for vt 8 for Haparanda saknas Bilaga 2 8 Justerore Utdragsbe5tyrkande 235- Copyright KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

8 HOGSKOLEFORBUN]DET OSTRA NORRBOT TEN Sda SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammcintràdesdohjm Direktionsmöte Ovrigt Beslut Forts 92 Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten kontakt med Roger Kempainen, Kommunförbundet Norrbotten, for reda ut mellan koimnun och Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten angáende den socionomutbildningen via Kemi-Tornio Yrkeshogskola Utbildningschefen Margareta Ströiribäck och ordföranden Robert Forsberg en formell Kommunförbundet och ber om deras yttrande tvisten internationella skrivelse till vertorneá att att alla tar skriver att nskemál fran direktionen är KorninunfOrbundet gor uttalande i frágan sá fyra medlemskoimnunerna är uppdaterade angáende utbildningen ett Bakgrund internationella Studenter som gár den socionomutbildningen i Kemi, Kemi-Tornio Yrkeshogskola och är hernmahörande i problem fá sin hemkoimnun rykte som sager utbildningen i Sverige efter ett galler att praktikplatser i att vertorneá inte har Detta Utbildningschefen Margareta Strömback har upprepade gánger kontaktat Hogskoleverket som har i frágor som den här Varje gang meddelar Hogskoleverket det är i sin ordning genomgá utbildningen som är utökad med svensk via Kemi Tornio Socialyrkeshogskola i Finland och utexamineras som socionom samt utova yrke i Sverige Hogskoleforbundet har nu och underskrivet av Hogskoleverket beslutanderätt att lagstiftning skriftligt att Direktionen tackar for informationen helt fátt detta sitt 8 Justercire Utclragsbestyrkande 235- Copyright KOMMENTUSBLANKETrER 5-2

9 HOGSKOLE FORBUNDET OSTR NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammonträdesdatum Sido Direktionsmote Ekonomisk rapport jan-maj 28 Beslut Redovisningsrapporten godkanns och laggs till handlingarna Bakgrund Utbildningschefen Margareta Strörnbäck lämnar en ekonomisk rapport for perioden Bilaga 3 8 Justerare Utdrogsbestyrkande / C 235- Copyright KOMMENTUSBLANKETTER 5-2

10 Nästa mote 94 Direktionsinöte Sammantrddesclcitum OSTPJ NORRBOTTEN 8 MOtet startas ki 93 (svensk tid) Haparanda till Meri-Lappi nstitutet, Kemi, Finland Nästa mote, den 2 september 28, flyttas fran SAMMANTRADESPROTOKOLL HOGSKOLEFORBUNDET Sdo Justerare Utdrogsbestyrkande 235- Copyri ht KOMMENTUS BLANKETrER 5-2

11 H T OSTR NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Direktionsmöte Ovri gt KY-utbildningar i framtiden - Utbildningsformen - Poangsystem - Nya Nya - Behov försvinner och ersätts med yrkeshogskolemodell i Sverige ändras, blir ej likt hogskolepoang examen: Yrkeshogskoleexamen och Kvalificerad yrkeshogskoleexamen miljoner kronor lyfts fran Hogskolan till KY omráden ska spanas in under áret KY avslutas och den nya modellen tas fram av utbildningar mom elektronik, processindustrin, kommunikation och design Làrcentran i konimunerna ska värnas om utveckling nbjudan till seminariuxn Utbildningschefen Margareta Strömbäck har fátt en inbjudan till seminarium Forskning i koinniunens tjänst Koinniundoktorander som brobyggare mellan forskning och praktik Seminariet halls den september 28 i Stockholm Politiker och tjänstemän mom Hogskoleförbundet Ostra Norrbotten uppmanas att delta seminariet i mojligaste man (nbjudan bifogas) 8 Justerare Utdragsbestyrkande 235- Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 5-2

12 Ci? - C) Q) o o

13 - c -Cu c - F L t ç - : : L : - m -,,,, CL ; :y - - ;:5 :o :,r m () t - v ( - te (H :c a C),, ul :t! C () r:u, Ct :; t:: : t) t, m r, t]) :L,; - - ) C L ( :i ftj c:, k : ti : (F ;: j) - : - f L [ C i t) n :,-- Fl -: -G- c : t) : r Ct t:) Cl) - F! :t - c : a :( m - - U)tu :;:; V F-, (:! )(,!P ;-, C! r i L :,, : - - : o C!Q -); ; k, : (:) ::: : j,:!qr u l(ch - ll ;,-:-i! - ) F- s jl, J) F, ::)Frur:() C i; i U),C:: - m c c:(,, :C C ( ç j - F-- L: ( > _

14 f-er) X) - : t Cl D Cl) Q - : 7 -t; i Ltf () ( : C 5-- cii! ) C eti Cl) l j r - t:c) r_ rn i _ Y - ii) - LU - - () C) t) L F 4- : m D -! :: g Cl C, - C) C C n Cl) > - ) - Cl) L ; C C ) _,_ Cl) CC!,,_ 3 - Cfl Q :i Cl) : tc! ; :n c-i g) i fl : F,, - r ci i :?- )fl i :) -C, L (ti Cl) C! Cl) Ci & :c- - C) - - m j, t) (), r- : y () C c > - ( C 5 i C) > -* - t i) :: r - 3? -Cl C!) () Li) C -,rnrn :C) rot -? ((); E mcclr, r ) C), c3,cicl, r - : :f, c : - )rcd) c : -, 3 m : Cl) ) i-, C!) ri -,

15 Tn] T 9TÜ S2t te 3nh :i jr W fl)j ñ Offrii 7Tii Udskto!r ny iddiarrn k kou itt fà erkb&v, detta at dock avhta s[ ställin tid ä hrkat d lâd oudeas uit 2O och ös93nr iond oñk Vxthder ifär 3T Dt tt t] ka ull d kow u] e ffiskcb ift vktt i nw till et betydllt Pasv är öw oci s5rcr n [ dt ]Ü vm i ov iv iirl 4 (7) icl öt3kc9s Fo k&a e vtai mwt mth]8 Utöv Sikt bll ikot ed ekrytrh uiytibarad frsku No sket cr till Ovrg D 3 t vsre sgaerar ie rekyteñt itt pdaso ftrtsät ä smi Vsi hair ävei à av hw eoevata(e-t biir lot skoia aat t v e!eve OveTskiBaarns

16 (( T) (: S U) U) ( -j ( U) S tj dl dl CO ĊO CO A - S () CO ( () S (A : CO j: g CO CO n A CO 5 ( CO CO CD S CD A HL A ( ( S (A CO S 5 S A S s C3 (A S S (A ( - ( CO (? 5 U) A 5 ( A U) - ( : (hi 4 J (j) ( S ( U) - ( o J o ( Cfa ( u: CO o -4 - CO m U) CO () w S C i (hi :- p) ::- ( CO ( ) S %O U) c5 is (? 5 5 ) ( J (AW O j> CO COW

17 !, L J ij i a,, :r ; j U (Li H -; - j:l r : -j: ;l a -a 5 -! w 3 fl F W bi - -, ;r: Li U (, j : C_i - Hi J - (i l F ;i L 33,: Hi c_, r i, -L-; : is i Hi-,, :: L) S -:! Hi i fl - - :i :-- L - -, F) ;! J Hi: Hi; -:4 _-! n : : L P4 fr :, : ( rj ;3 i i - ;:r fl- A), -i, Ll - Li Hi: - - -) - : - L J Ti, (L - - ;Hi i) C) U) (:! y CU i,, i (j) S: i i,- -,, -i ; ii) 74 L!! ) - _J it 5) Hi s} P, i H S Cf Li, ii (fl m L ;! L - a 5,, Z:s 3 - J% c;: t j F - Li - L - - (l! U -:!: Jw 5)) hr :

18 7(7) Sfattnhig AMO Kailx rekryteringsbehovet ifor den närniaste tiden FramfOrallt gailer detta mom branscherna bygglauilaggning, tillverkningsindustrin samt tjänstesektoni därr vi kan se ett kiart rekryteringsbehov mom vissa delar av dessa branscher arc behovet sâ pass stort aft en brist kommer aft uppstà FOr branacherna handel, service, offentilga tjänster samt jordlskog réder balans och mom vissa av dessa branscher kommerc dat aft uppstà ett Overskott vilket kan leda till varsel Den Oppna arbetslosheten fortsätter aft minska for omràdet lnfiödet till jobb och utvecklingsgarantin samtjobbgarantin for ungdomar arc hogt och beräknas aft även fortsättningsvis ligga pa en hog nivâ Deltagarna jobb och utveckilngsgarantin har en forhâiiandevis hog medelàlder vilket forsvàrar utsiussningen När dat gäller jobbgarantin for ungdomar liar vi mânga deltagare omrâdet corn har en bristande utbildningsbakgrund, en stor del av ungdomarna har enadst grundskoia slier ej fullfoljd gymnasieutbildning Dat finns svàrigheter for det ordinarie utbildningsvasendet aft kiara av tacks upp dot framtida behov corn kommer aft vara mom främst bygglanläggning sarnt industrin Dat finns även en svârighet aft hitta srbetskraft till ovanstâende branscher bland vâra lokalt arbetssokande mom arbetsmarknadsomrâdet Utsatta grupper mom omrâdet arc de lângtidsinskrivna sam flu finns jobb och utvecklingsgarantin samt de ungdomar corn liar bristfallig utbildningsbakgrund vilka loper stor risk aft hamna iângtidsarbetsiashetlinsknvning Dessutom ser vi en svârighet aft loss arbetssituationen for utrikesfodda framforallt de utomnordiska arbetssökandena

19 -- 4 2j H (4) Statistik Studerande Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten 28 Vt ej kiart klartjuni kiart mal j klartjuni MS Univ Haparanda Kalix Overkalix Overtorneà PROGRAM totalt kv man totalt kv man totalt kv man totalt kv man Arbetsterapeutprogram 2p (hi 5) klar vt-8 Arbetsterapeutprogram 2p (hi 7) klar vt-jo Ltu 2 2 Ekonom (ht-6) Entreprenôriellt foretagande, 2 hp start ht-8 DU O ngenjor Online 2 p HV Lararutbildning Lãrare senare ár: Lararprogram, 2p (vi 6) klar ht-8 BTH Lärarprogram,_2p_(vi_6) klar_ht-8 Miun Lararprogram, 2p (vi 6) kiar ht-8 DU Lararegy(malfy) Ltu Pedagogik SAL, 6 p (vt-6) kiar ht-8 Ltu Lärarprogram, 24p (vt-8) DU Lararutbildning VAL (ht-7) C Träteknik Ltu ersonavetarprogrammet, 8 hp start ht-8 Umu Polisutbildning, 6C kiar vt-8 PHS Polisutbildning, 6D PHS Polisutbildning, 7C PHS Polisutbildning, 7D PHS Polisutbildning 8C PHS Polisutbildning 8D PHS H 3 Civilekonom HG Teologprogrammet, 8 hp Teologi 6 hp startar ht-8 2p (hi 5) kiar vt-8

20 Sammanlagt program 2 iiii2 2j Sammanlagt KY-program O (4) SjukskOterskeprogram 2p (Vt 6) klar ht-8 Ltu Sjukskoterskeprogram inriktn Rontgen 2p (Vt 7) Ltu S;ukskoterskeprogram 2p (Vt 7) Ltu Sjukskoterska 2 p (Vt 8) Ltu Sjuksköterska,_spec familjeterapi ; 3 3 Sociala omsorgsprogrammet 4p (ht 5) Ltu Sociala omsorgsprogrammet 4p (ht 6) Ltu 2 C 2 C Socionomutbildning, finsk, 4 p (start ht-5) ToKem Socionomutbildning, internationell, 4p (start ht-6) Tokem l C Specialistsjukskoterska operation, 4 p ambulans, 4p anestesi, 4p distriktsvãrd, 75 hp VA 6Ohp palliativ yard distriktsvárd ht 7, 75 hp Studievägledarutbildning 2p (ht 5) klar vt-8 Studievagledarutbildning l2p (ht 6) Ltu Ltu Ltu Ltu Ltu Ltu DU klar ht-8 Umu C 2 C r C 5 5, KY-utb,dningar KY-utbildningar, processteknik mr massa papper 8p, (ht 6) KUC 3 E KY-utbildningar, processteknik mr massa papper 8p, (ht 7) KUC 25 5 C Ljusdesign, 8 p (ht-6) Svfi-fhs 4 3 Behandlingsassistent socialt arbete,8p(ht-7) Komvux Kalix 2 Elektroniktekniker, 8 p (ht-7) KUC 8 4j 4 (Obs? uppskattad uppetning, M-L) Lemia H-da Ledare mom shoppingturism, 4 p

21 (4) Univ Haparanda Kalix KJRSER totaltj kv mäntotalt kv Engeiska A, 2p Miun Engeiska B Bornge Engeiska C, 3Ohp (vt-8) Mlun Franska, 2-4p (ht-7) GU Finska, 2 p Umu Demensvárd Du HSso- & sjukvárdsadministartion A Ltu nfektionssjukdomar och vardhygien, 5p Ltu Kritiskt tänkande, 7,5 hp Umu Produktutveckling BTH Juridisk översiktskursen Jöken, Al Ltu Juridisk Oversiktskurs Miun Kvantitativa metoder, 5p HS Handlednirig, yard, omsorg, rehab Ltu Kulturanalysprogrammet Umu Omvárdnad B, 7,5hp (vt-8) Ltu Omvârdnad D, halvfart Ltu Medicinsk vetsk Farmakologi & förskrivrätt, 7,5hp (vt-os) Ltu Anatomi & fysioogi, 7,5hp Ltu Medicinsk Vetenskap/psykiatri, 5 hp Ltu Sympindring & palliativomv Av patienter med cancer, 7,5hp (vt-8) Ltu Medicinsk kardiologi Ltu Mediakunskap Ltu Arbetsrätt Ltu Mean kieli for larare 2, lop Ltu Statliga rektorsutbildning 2p april 7 Umu Mikroteori A Oru Arbetsmarknadsteknik A (ht 7) Oru Arbetsmarknadsteknik B (ht 7) KvlnnHgt edarskap (vt 8) Ltu Beskattnirigsratt, 5 hp Ltu Offentlig ratt, 5hp (vt-8) Ltu Spanska for lärare, 3Ohp Umu Etik, 7,5 hp Umu Svenska spraket A Ltu Svenska B Ltu C 2 man t C C E C C xl Overtorneã kv man totalt kv man jej_ F 82 i U

22 Genuspedagogik,l5hp Umu Kyrkansgrundkurs, lov Afhs Fetstilvt-8 kiart t 8-64 Haparanda Kalix cdverkalbc Overtomeã Totaft Ky Man Totalt Ky Man Totalt Ky Man Totalt Ky Man 2OO8-O : ! r3 3 O 4 (4) Program KY Kursei Totalt - H Kallx Overkalix - J 7 - Overtorneâ r Man Haparanda Kalix 9 93 Overkalix 6 Overtorneá

23 Projekt 532 och 539 [iitaj Ln w ) ) C) Ekonomisk rapport per 853 HogskolefOrbundet Ostra Norrbotten Projekt 532 Medlemskommuner Hogskoleforbundet Projekt 539 FOrberforts Eon ntäkter Lansstyrelsen Ovrlga intäkter Forskning och A utveckling ntakter_ Summa intäkter Summa intakter Totalsumma HOn och FOn Kostnader Personalkostnader Konsultkostnader Annons, reklam mm Resekostnader Hyra Tfn, leasing, mtr mm Summa kostnader 64 6 ::: Kostnader Personalkostnader Resekostnader Annons, reklam mm 2 6 Tfn, leasing, mtrt mm Summa kostnader 9 9 Totalsumma Hon och Fön Nettosumma redovisning Nettosumma Nettosumma - 98

iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten

iip Ars redovisning VISION Framgångsrik och hållbar utveckling 1 östra Norrbotten genom utbildning och forskning Högskoleförbundet Östra Norrbotten iip Ii VISION 211 211-1-1 HAPARANDATORNIO Framgångsrik och hållbar utveckling genom utbildning och forskning Ars redovisning Östra Norrbotten Högskoleförbundet 1 östra Norrbotten 211-12-31 Högskolefärbundet

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

2011 Årsredovisning. VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning OBS Utkast för synpunkter: Årsredovisningen är ännu inte helt komplett. 2011 Årsredovisning 2011-01-01 2011-12-31 VISION Framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten genom utbildning och forskning

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg

Framtidens kompetensbehov 2011. Vård och omsorg Framtidens kompetensbehov 2011 Vård och omsorg Innehåll Inledning... 2 Regionförbundets uppdrag kring kompetensförsörjningsfrågor... 3 Tematisk fördjupning... 3 Metod... 5 Metoddiskussion...6 Statistik...

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande

Kirsi Heino Utdragsbestyrkande ommunfullmäktige 2012-10-29 1 Pyts ocn tia Förvaltningshuset ihaparanda, kl. 13.00-18. 00 Måndag 29 okt 2012 8dslutande Ö riga deltagare Ut es att justera Ju teringens plats och tid U derskrifter Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun Kompetensförsörjning 2014-2016 Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 2 (22) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Omvärldsbevakning

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid måndag 16 mars 2015 kl. 08:15 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum Upprop

Läs mer

...!5.{?:t.. SAMMANTN:iNE SPROTOKOLL. Tid. Övriga deltagande. Underskrifter. Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund.

...!5.{?:t.. SAMMANTN:iNE SPROTOKOLL. Tid. Övriga deltagande. Underskrifter. Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund. ,,'iil SAMMANTN:iNE SPROTOKOLL Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund. Tid Plats Närwarande Övriga deltagande Fredagen den 17 december 2010 klockan 10.00-13.00 Kunskapsparken

Läs mer

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 "Gullvivan", Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00

Protokoll. HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND. styrelsemöte 29 Maj 2012 Gullvivan, Regionförbundet Örebro kl 1 o 00-12 00 HJÄLMARENs VATTENVARDSFORBUND Protokoll NÄRVARANDE Ingegerd Oberg Magnus Arretlod Bert Elisson Leif Skeppstedt Sven-Erik Pettersson Lennart Säfström (kassör) Anders Larsson (V attensamordnare) Örebro kommun

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

SS2_6. O '-! 2_. Di~flL-~ norra västmanlands. utbi Id n ingsförbu nd. Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg. Yrkeshögskolan.

SS2_6. O '-! 2_. Di~flL-~ norra västmanlands. utbi Id n ingsförbu nd. Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg. Yrkeshögskolan. o nyzyxwvutsrqponmlkjihgfedc L.DILt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX SS2_6. O '-! 2_ Di~flL-~ norra västmanlands utbi Id n ingsförbu nd Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg Yh Yrkeshögskolan Budget 2015 1

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Protokoll fört vid Nitus årsstämma den 11 maj 2004 i Sandviken 1) Årsstämmans öppnande Nitus ordförande Ulrika Grönqvist hälsar stämmodeltagarna välkomna och förklarar 2004 års Nitusstämma öppnad. 2) Val

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll

Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare protokoll 081107 Anteckningar till TCGR-rådets möte Datum: Tisdag 7 oktober, kl. 13.30-16.00 Plats: KY-akademien, Lärdomsgatan 3, Göteborg Se också www.grkom.se/teknikcollege för aktuell information och tidigare

Läs mer