Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. På tal om utbildning. Utbildning och forskning"

Transkript

1 Statistics Sweden På tal om utbildning Utbildning och forskning 2010

2 På tal om utbildning

3 Education in Sweden 2010 Statistics Sweden 2010 Tidigare publicering Fickskolan fr.o.m.1983 Previous publication På tal om utbildning fr.o.m Education in Sweden 2009 Ausbildung in Schweden 2000 Education en Suède 2000 Producent Producer SCB, enheten för statistik om utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and Jobs SE Örebro Förfrågningar Lars-Olov Sundh, Inquiries Om du citerar ur denna publikation, var god uppge källan: Källa: SCB, På tal om utbildning When quoting material from this publication, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden, Education in Sweden Omslag/Cover: Ateljén SCB, Foto/Photo: Bildbyrå Ekengren.se Foto/Photo: Jan-Aage Haaland, Marit Jorsäter, Arne Orrgård ISSN (online) ISSN (print) ISBN (print) URN:NBN:SE:SCB-2010-UF07BR1001_pdf (pdf) Printed in Sweden SCB-Tryck, Örebro

4 Innehåll Utbildning i Sverige 6 Befolkningens utbildning 12 Utbildningskostnader 18 Vägen genom skolan 22 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 24 Förskoleklass 27 Grundskolan 28 Gymnasieskolan 36 Sameskolan, särskolan och specialskolan 44 Sameskolan 45 Särskolan 46 Specialskolan 47 Universitet och högskolor 48 Vuxenutbildning 60 Kommunal vuxenutbildning 63 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 66 Svenskundervisning för invandrare 67 Kvalificerad yrkesutbildning 69 Kompletterande utbildning 70 Arbetsmarknadsutbildning 71 Folkhögskola 73 Studieförbund 74 Personalutbildning 77 Vad händer efter utbildningen? 78 Internationell utblick 86 Ordlista 100 5

5 Utbildning i Sverige Den svenska modellen erbjuder utbildning åt alla...

6 ... och den varar så länge man önskar.

7 Det svenska utbildningssystemet Det svenska utbildningssystemet kan grovt delas in i fem huvudgrupper: barnomsorgen, det offentliga skolsystemet, högre utbildning, det offentliga skolsystemet för vuxna samt övrig vuxenutbildning. Ett uttalat mål för utbildningspolitiken är att Sverige skall var en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. En grundläggande princip är att utbildningen skall vara kostnadsfri, av god kvalitet och tillgänglig för alla, oavsett etnisk, social eller geografisk tillhörighet. Internationellt sett... är svenskarna relativt välutbildade. Den formella utbildningen är inte det enda som bidrar till en välutbildad befolkning. Det finns också en omfattande folkbildningstradition i Sverige sedan lång tid tillbaka. Sveriges medlemskap i EU innebär också en anpassning till EU:s tre gemensamma mål, där EU skall vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Huvudmålen är: Att ge bättre kvalitet och effektivitet i utbildningssystemen Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssystemen Att öppna utbildningssystemen mot omvärlden. 8

8 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet Antal elever/deltagare Förskola Pedagogisk omsorg Öppen förskola ingen uppgift Skolbarnsomsorg Fritidshem Pedagogisk omsorg Öppen fritidsverksamhet ingen uppgift Det offentliga skolsystemet Förskoleklass Den obligatoriska skolan Grundskola Sameskola 166 Särskola De frivilliga skolformerna Gymnasieskola Gymnasiesärskola Högre utbildning Universitet och högskolor Kvalificerad yrkesutbildning Övriga eftergymnasiala utbildningar 2 Det offentliga skolsystemet för vuxna Kommunal vuxenutbildning (komvux) Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) Svenskundervisning för invandrare (sfi) Övrig vuxenutbildning Kvalificerad yrksutbildning Kompletterande utbildning Arbetsmarknadsutbildning Folkhögskola (lång kurs) Studieförbund ingen uppgift Personalutbildning Barn i pedagogisk omsorg ( tidigare familjedaghem) delas inte upp efter förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 2. Till dessa räknas till exempel Polishögskolans utbildningar, vissa Militära utbildningar och Svenska kyrkans utbildningar. 9

9 Svenskarnas deltagande i utbildning Över hälften av Sveriges befolkning deltar i formell eller icke formell utbildning. Antalet grundskoleelever är cirka 1 miljon. Lägger man därtill antalet studerande i åldrarna 16 år och äldre, innebär det att över 2 miljoner finns i formell utbildning. Detta kan jämföras med Sveriges befolkning som är drygt 9 miljoner. Om man därtill lägger icke formell utbildning som till exempel studiecirklar, personalutbildning och arbetsmarknadsutbildning deltar sex av tio svenskar i någon form av utbildning under ett år. Dagens höga studiedeltagande är ett resultat av ett flertal stora satsningar på utbildning de senaste 50 åren. Under 50- och 60-talet byggdes gymnasieskolan ut kraftigt. Det resulterade i att allt fler blev behöriga för högskolestudier och att antalet studerande på högskolor och universitet mer än tredubblades under 60-talet. Under 90-talet byggdes högskoleutbildningen ut ytterligare och antalet studerande är idag på grundnivå och avancerad nivå. Antalet elever i gymnasieskolan har ökat kontinuerligt sedan Fram till och med 2008 var ökningen studerande. Det är början av den ökning, som är ett resultat av de stora barnkullarna under slutet av 80-talet och början av 90-talet. Från 2006 till och med 2008 var ökningen cirka elever. Under 2009 var antalet studerande i gymnasieskolan. 10

10 Antalet studerande inom Komvux, har efter kunskapslyftet 1 i slutet av 1990-talet minskat med cirka till studerande under Personalutbildning avviker från övriga utbildningsformer genom att den till största delen bekostas av arbetsgivaren. Första halvåret 2008 deltog 2,1 miljoner personer i sammanlagt 3,1 miljoner kurser, konferenser, seminarier eller andra studier. Det är genomgående fler kvinnor än män i de flesta utbildningsformer. I synnerhet dominerar kvinnorna inom kommunal vuxenutbildning där två tredjedelar är kvinnor. Även i folkhögskolan och inom grundläggande högskoleutbildning är kvinnornas andel över 60 procent. Inom kvalificerad yrkesutbildning, KY, hade kvinnorna en något större andel (54 procent) jämfört med männen (46 procent) Antal studerande Avser hösten respektive år Gymnasieskola Högskola/universitet Kommunal vuxenutbildning En femårig satsning på vuxenutbildning med början i juli

11 Befolkningens utbildning Människor som tror dom vet allt är väldigt irriterande för oss som vet allt. Okänd 12

12 Befolkningens utbildning Utbildningsnivån stiger Nu är fler svenskar högutbildade än lågutbildade. Mer än en femtedel, 23 procent, av befolkningen i åldern år har minst treårig eftergymnasial utbildning, medan 15 procent endast har förgymnasial utbildning, dit folkskola och grundskola räknas. Tidigare var det tvärtom. I början av 1990-talet hade en tredjedel av befolkningen högst förgymnasial utbildning medan bara en tiondel hade lång eftergymnasial utbildning. Svenskarnas utbildningsnivå har således stigit kraftigt de senaste åren Utbildningsnivån Procent. Personer i åldern år Gymnasial utbildning 30 Förgymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre

13 Befolkningens utbildning Gymnasieutbildning är vanligast Knappt hälften av Sveriges 4,8 miljoner invånare i åldern år har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Den vanligaste utbildningsnivån är gymnasieutbildning kortare än 3 år, drygt 1,3 miljoner personer har det som högsta utbildningsnivå. Denna nivå minskar eftersom de tvååriga gymnasielinjerna avskaffades i början av 1990-talet. Mer än var tredje svensk har någon form av eftergymnasial utbildning, och drygt en femtedel har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. Nästan personer är forskarutbildade, den högsta formella utbildningsnivån. Forskarutbildning Eftergymnasial utbildn. 3 år eller längre Eftergymnasial utbildn. kortare än 3 år Gymnasial utbildn. 3 år Gymnasial utbildn. kortare än 3 år Utbildningsnivå 2009 Antal personer i åldern år Förgymnasial utbildn. Uppgift om utbildning saknas Kvinnor Män

14 Befolkningens utbildning Stor skillnad mellan utrikes födda Bland de utrikes födda är det något större andel som endast har förgymnasial utbildning än bland dem som är födda i Sverige. När det gäller lång eftergymnasial utbildning är skillnaden däremot mycket liten. Men skillnaden är stor mellan olika födelseländer och utrikes födda, mycket beroende på att åldersstruktur och skäl för invandring varierar. Exempelvis är 30 respektive 24 procent högutbildade bland personer födda i Iran och Polen, som hör till de vanligaste invandringsländerna, jämfört med 23 procent för personer födda i Sverige. Nästan varannan person som är född i Turkiet är lågutbildad. Även personer födda i Irak och Jugoslavien har en relativt stor andel, 30 procent, med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. Utbildningsnivå för utrikes födda från de vanligaste födelseländerna 2009 Antal personer i åldern år Finland Irak Polen Jugoslavien Iran Bosnien-Hercegovina Turkiet Danmark Norge Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Gymnasial utbildning Förgymnasial utbildning Chile

15 Befolkningens utbildning Högst utbildningsnivå i Stockholm län Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. I Danderyd, Lidingö, Täby, Solna, Stockholm, Nacka, Sollentuna och Vaxholm har 30 procent eller mer av befolkningen minst treårig eftergymnasial utbildning. Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Göteborg och Mölndal har också mer än 30 procent högutbildade invånare. Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av en arbetsmarknad med många arbetsplatser för akademiker och högutbildade. Dessutom finns ett stort utbud av högre utbildning och en större andel yngre personer som har en högre formell utbildningsnivå än äldre. Kommunerna med störst andel respektive störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2009 Antal personer i åldern år Kommun Andel invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning, % Kommun Antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning Danderyd Lund Lidingö Lomma Täby Uppsala Solna Stockholm Umeå Nacka Riket Stockholm Göteborg Malmö Uppsala Lund Linköping Umeå Örebro Västerås Nacka Riket

16 Befolkningens utbildning Kvinnorna i vården, männen i verkstaden Teknik, samhällsvetenskap/handel/administration och vård är de vanligaste utbildningsinriktningarna för personer i åldern år med gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Det är stora skillnader mellan kvinnor och män. Nästan varannan man har sin högsta utbildning inriktad mot teknik och tillverkning, men bara 6 procent av kvinnorna. Kvinnornas utbildning är i stor utsträckning inriktad mot hälso- och sjukvård samt social omsorg, samhällsvetenskap/ handel/administration och läraryrken. Utbildningsinriktning 2009 för befolkningen med minst gymnasial utbildning Personer i åldern år Teknik och tillverkning Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration Hälso- och sjukvård, social omsorg Pedagogik och lärarutbildning Naturvetenskap, matematik och data Övriga inriktningar Kvinnor Män

17 Utbildningskostnader I skolan fick jag lära mig att pengar inte är allt och att det viktigaste är att var snäll. Så fort mamma fick höra detta satte hon mig i en annan skola. Zsa Zsa Gabor Ungersk-amerikansk skådespelerska 18

18 Utbildningskostnader Den totala kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick till 261 miljarder kronor år 2008, vilket motsvarar 8,7 procent av bruttonationalprodukten (BNP) i löpande priser. Samtliga kostnader och jämförelser, i detta avsnitt, är beräknade med 2008 som referensår. Index som används är konsumentprisindex (KPI). Totalkostnad för utbildningsväsendet i löpande priser Skol-/utbildningsform/ verksamhet Type of education Grundskola Universitet/Högskola Förskola Gymnasieskola Studiestöd (exkl. lån) Förskoleklass Obligatorisk särskola Komvux Studieförbund Folkhögskolor Centrala kostnader Gymnasial Särskola Arbetsmarknadspolitiska program Svenskundervisning för invandrare Kvalificerad yrkesutbildning Specialskola Kompletterande utbildningar Särvux Svenska utlandsskolor Totala kostnader Miljoner kr Andel i Procent 29,8 19,0 18,5 13,8 7,3 1,7 1,7 1,4 1,4 1,1 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 100,0 19

19 Utbildningskostnader Grund-, gymnasie- och universitet/högskola stod för 63 procent av den totala kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige Grundskolan var den skol-/utbildnings-/verksamhetsform som stod för den högsta kostnaden med 77,9 miljarder, vilket är 30 procent av den totala kostnaden. Universitet/högskola hade en kostnad på 49,5 miljarder, vilket motsvarar närmare 19 procent av den totala kostnaden. Kostnaden för gymnasieskolan var 31 miljarder, närmare 14 procent av den totala kostnaden. Kostnaden för gymnasieskolan ökade med 1 miljard kronor mellan år 2007 och Det är en ökning med 2,8 procent. Mellan 2007 och 2008 ökade kostnaderna för universitet/högskola med 1,7 procent medan kostnaderna för grundskolan minskade något. Total kostnad för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola Miljoner kr Grundskola Universitet/högskola Gymnasieskola

20 Utbildningskostnader Kostnaden per elev varierar mellan olika skol- och utbildningsformer. Den lägsta genomsnittkostnaden per elev har svenskundervisning för invandrare och den högsta kostnaden per elev har specialskolan. Variationerna i kostnader per heltidsstuderande i sfi var stora mellan enskilda kommuner. Den kommunen som hade den högsta kostnaden per heltidsstuderande låg på kronor och kommunen med den lägsta kostnaden låg på kronor. Genomsnittlig kostnad per elev/student fördelad efter skolform i löpande priser Skol-/utbildningsform Specialskola Obligatoriska särskola Gymnasiala särskola Kompletterande utbildning Gymnasieskola Grundskola Universitet/Högskola 1 Kvalificerad yrkesutbildning 2 Förskoleklass Komvux Särvux Svenskundervisning för invandrare 3 Kronor ) Ersättning per helårsstudent. 2) Kostnad per årsstudieplats. 3) Kostnad per heltidsstudent. 21

21 Vägen genom skolan Utbildning åt alla stämmer bra.

22 Över 90 procent går i skolan upp till 19 års ålder. Över 40 procent av dessa går dessutom vidare direkt eller inom några år till en högre utbildning.

23 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Det kan ju en femåring begripa. Så hit med en femåring! Groucho Marx ( ) Komiker från USA 24

24 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan och bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Skolbarnsomsorg vänder sig till barn till och med tolv år som går i skolan (förskoleklass eller obligatorisk skola) och bedrivs i form av fritidshem, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet. Förskolan är det första steget i vårt utbildningssystem och är från och med 1 januari 2003 tillgänglig för alla fyra- och femåringar. Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar. Hösten 2009 var barn inskrivna i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Av dessa var inskrivna i förskolan, inom pedagogisk omsorg och i fritidshem. Inskrivna barn inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskola Familjedaghem/ pedagogisk omsorg Fritidshem Tidsseriebrott. Uppgifter för familjedaghem/ pedagogisk omsorg är ej jämförbara mellan 2008 och

25 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kvinnor dominerar fortfarande stort i antal då det gäller arbete med barn inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Hösten 2009 var andelen kvinnor 93 procent. Personaltätheten i förskola och i fritidshem fortsätter att minska. Hösten 2009 gick det 5,4 barn per årsarbetare i förskolan jämfört med 5,3 året innan. Antalet barn per årsarbetare i förskolan har ökat med 0,1 årligen sedan 2006 då antalet låg på 5,1. Inom fritidshem ses en än kraftigare ökning av antalet barn per årsarbetare. Hösten 2004 var antalet barn per årsarbetare 18,2 och har stadigt ökat sedan dess. Hösten 2009 var motsvarande uppgift 20,9. Inom pedagogisk omsorg saknas uppgift om antal årsarbetare. Här talas det istället om antal personal. Hösten 2009 var antalet barn per personal inom pedagogisk omsorg 4,9. Personal i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskola Öppen förskola Fritidshem Familjedaghem/pedagogisk omsorg Tidsseriebrott. Uppgifter för familjedaghem/ pedagogisk omsorg är ej jämförbara mellan 2008 och

26 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Förskoleklass Förskoleklass, som tillkom läsåret 1998/99, är obligatorisk för kommunerna genom att alla sexåringar ska erbjudas plats under minst 525 timmar. För barnen är deltagandet frivilligt. Läsåret 2009/10 gick ca elever i de skolor med förskoleklass. Andelen 6-åringar, av inskrivna 6-åringar i förskoleklass och grundskola, var ca 97 procent i förskoleklass medan lite mer än 1 procent var inskrivna i grundskolan. Av alla elever i förskoleklass gick 9 procent i en skola med annan huvudman än kommunen. Antalet anställda i förskoleklass, omräknat till årsarbetare, var ca läsåret 2009/10. Personaltätheten var 6,3 årsarbetare per 100 elever. Liksom i förskolan är nästan samtliga anställda kvinnor (94 procent). Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning uppgick hösten 2009 till nästan 84 procent. Antal elever och lärare (årsarbetare) i förskoleklass Läsår 2000/ / / / / / / / / /10 Därav Kommunal Annan Antal elever Antal årsarbetare per 100 elever ,8 8,2 8,0 7,8 7,4 7,1 6,7 6,7 6,5 6,3 6,2 7,5 27

27 Grundskolan Det är lättare att fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det. Kinesiskt ordspråk 28

28 Grundskolan Antalet elever i grundskolan Elever ökade under hela 90-talet för att kulminera under läsåret 2001/02. Det totala antalet elever läsåret 2005/06 var knappt en miljon, och elevantalet har till läsåret 2009/10 sjunkit till under p.g.a. låga födelsetal under senare tid. Däremot beräknas antalet elever konstant öka under följande år. Eftersom grundskolan är obligatorisk är fördelningen mellan pojkar och flickor jämn, 49 procent flickor och 51 procent pojkar. De allra flesta elever, 89 procent, får sin utbildning i kommunala skolor. Antalet elever i fristående skolor har mer än tredubblats under den senaste tioårsperioden. Antalet i elever i grundskolan 1982/ /10 samt beräknat antal 2010/ / / / / / / /17 29

29 Grundskolan Engelska har varit obligatoriskt... Språk... som främmande språk sedan länge. Skolorna själva har möjligheten att avgöra i vilken årskurs undervisningen i engelska ska starta. Ungefär 94 procent av eleverna i årskurs 9 har de senaste fem åren uppnått målet för lägst betyget godkänd i engelska. Förutom engelska erbjuds eleverna andra språk såsom franska, spanska och tyska (moderna språk inom ramen för språkval). Det är vanligt att eleverna i årskurs 6 provar dessa språk en tid för att sedan eventuellt välja något av språken. Även andra språk kan erbjudas eleverna, t.ex. finska, italienska, samiska och ryska. De kan dessutom välja att läsa ett tredje främmande språk (moderna språk inom ramen för elevens val). Pojkar och flickor gör olika val. Bland de elever som läser tyska är pojkarna i majoritet. Spanska och franska är mer populärt bland flickorna. Antalet elever som väljer spanska har snabbt ökat, och spanska är nu det vanligaste språkvalet. Spanska är också det i särklass vanligaste språket som elevens val. Elever med moderna språk inom ramen för språkval 2009/10 Antal elever i procent av totala antalet flickor/pojkar i respektive årskurs Årskurs Tyska Flickor Pojkar Franska Flickor Pojkar Spanska Flickor Pojkar

30 Grundskolan Modersmålsundervisning erbjuds alla barn där minst en förälder har ett annat modersmål än svenska och där språket används i det dagliga umgänget i hemmet. Modersmålet läses vid sidan av det vanliga schemat eller läses istället för ett annat ämne. Lite mer än 19 procent var under 2009 berättigade till modersmålsundervisning i 140 olika språk. Ungefär 54 % av dessa deltog i modersmålsundervisning. Deltagandet varierar kraftigt mellan olika modersmål. Det är en större andel flickor än pojkar som deltar i modersmålsundervisning. De tio modersmål som har högst antal berättigade är (i fallande ordning) arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, spanska, engelska, somaliska, finska, albanska, persiska, kurdiska/ nordkurdiska och turkiska. Drygt 8 procent av samtliga elever (41 procent av de berättigade eleverna) får undervisning i svenska som andraspråk Antal elever som är deltagare i annat modersmål än svenska Ingen mätning / / / / / / /10 1. Från och med 1993/94 ingår inte asylsökande elever. 31

31 Grundskolan Elevernas slutbetyg sätts... Betyg... utifrån de mål som eleverna enligt kursplanerna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. De olika betygen som ges är (G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG). En elev som inte uppnått målen för G i ett visst ämne får inget betyg i ämnet. I samtliga ämnen, undantaget idrott, hade flickor bättre betyg än pojkar. Fler flickor hade VG och MVG än pojkar. Det var också fler flickor än pojkar som klarade målen för betyget godkänd. Minsta skillnaderna fanns i engelska, matematik och fysik, medan de största könsskillnaderna fanns i bild Betygsfördelning för elever i årskurs 9 vårterminen 2009 Procent Flickor Pojkar 20 0 Godkänd Väl godkänd Mycket väl godkänd Betyg ej satt 32

32 Grundskolan Behörig till gymnasieskolan blir en elev då eleven uppnått minst betyget godkänd i matematik, svenska/ svenska som andraspråk och engelska. Totalt uppnådde 88,8 procent behörighet till gymnasieskolans nationella och specialutformade program läsåret 2008/09. Det var något fler flickor än pojkar. För de som saknar behörighet kan studier på det individuella programmet genomföras. Andel elever som uppnått målen i samtliga ämnen har minskat sedan läsåret 1997/98. Elever helt utan slutbetyg har däremot legat relativt konstant runt en procent av samtliga elever. Elever som ej nått målen i två eller flera ämnen, 15 % Elever som ej nått målen i ett ämne, 8,1 % Elever som avslutat årskurs / / / /07 Elever utan slutbetyg, 1,2 % Elever som fått betyg i alla ämnen, 75,7 % Elever som ej nått målen i två eller flera ämnen, 13,9 % Elever utan slutbetyg, 1,2 % Elever som ej nått målen i ett ämne, 7,9 % Elever som fått betyg i alla ämnen, 77,0 % 33

33 Grundskolan Antalet tjänstgörande lärare... Lärare... i grundskolan uppgick till drygt läsåret 2009/10. Därutöver fanns drygt förskollärare, fritidspedagoger och fritidsledare, skolledare och nästan 900 studie- och yrkesvägledare med tjänstgöring i grundskolan. Könsfördelningen bland lärarna i grundskolan har varit ojämn sedan lång tid tillbaka. Läsåret 2009/10 var tre av fyra lärare kvinnor. I början av 90-talet började andelen kvinnor bland skolledarna öka. För rektorerna var andelen kvinnor 64 procent under läsåret 2009/ Antal tjänstgörande lärare i grundskolan Kvinnor Män / / / / /10 34

34 Grundskolan Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen... har minskat sedan mitten av 90-talet. Den nedåtgående trenden tycks dock ha vänt och andelen har ökat de senaste läsåren. Kommunala skolor hade högre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, 87 procent, än fristående skolor, 67 procent. Skillnaderna var också stora mellan kvinnor och män, 88 respektive 76 procent. Bland de olika lärarkategorierna saknade drygt hälften av modersmålslärarna pedagogisk högskoleexamen jämfört med 4 procent av lågstadielärarna. Tjänstgörande lärare i grundskolan Andel i procent och lärartäthet 1992/ / / /10 Kvinnor Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med tillsvidareanställning Lärare i fristående skolor Lärartäthet, antal lärare (heltidstjänst per 100 elever) 8,6 7,9 8,4 8,2 35

35 Gymnasieskolan När man är tjugo har man löst världsgåtan, vid tretti börjar man tänka över den, vid fyrti finner man den olöslig. August Strindberg ( ) Svensk författare 36

36 Gymnasieskolan Nästan alla elever går vidare från... Elever... grundskolan till gymnasieskolan. 98 procent av eleverna som lämnade grundskolan vårterminen 2009 återfanns i gymnasiet efterföljande höst. 78 procent av eleverna antogs till den gymnasieutbildning de sökt i första hand. Bland de nationella programmen är Samhällsvetenskapsoch Naturvetenskapsprogrammen populärast, 22,3 respektive 14,3 procent av de som sökt till ett nationellt program hade dessa som sina förstahandsval. Minst andel sökande hade Livsmedelsprogrammet med ca 0,6 procent Antal elever i gymnasieskolan fördelade på kommunala och fristående skolor Kommunala skolor Fristående skolor

37 Gymnasieskolan För första gången sedan början av 2000-talet har elevantalet minskat i gymnasieskolan. Läsåret 2009/10 gick nästan elever i gymnasieskolan, vilket är färre än läsåret innan, men det är ändå nästan fler än läsåret 2007/08. De flesta eleverna läser på något av de nationella programmen. Andelen elever som läser på nationella program har dock minskat de senaste åren, vilket bl.a. beror på att många elever läser på Specialutformade program samt Individuella programmet. Den stora ökningen av fristående skolor har även det bidragit till nedgången på de nationella programmen. Antal elever i gymnasieskolan 1 fördelade på program samt andel med utländsk bakgrund 2009/10 Program Barn- och fritid (BF) Bygg (BP) El (EC) Energi (EN) Estetiska (ES) Fordon (FP) Handels- och adm. (HP) Hantverk (HV) Hotell- och restaurang (HR) Industri (IP) Livsmedel (LP) Medie (MP) Naturbruk (NP) Naturvetenskap (NV) Omvårdnad (OP) Samhällsvetenskap (SP) Teknikprogrammet (TE) Int. Baccalaureat (IB) Waldorf Inividuella programmet (IV) Specialutformat program (SM) Gymnasieskolan totalt Antal elever Andel elever med utländsk bakgrund 2 14,5 8,6 11,7 8,1 7,9 11,8 21,9 11,3 11,2 10,3 7,8 9,7 3,1 21,7 20,5 17,8 11,3 37,5 13,9 47,8 9,6 16,8 1. Inklusive elever i fristående skolor, elever. 2. Med utländsk bakgrund avses att eleven är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 38

38 Gymnasieskolan Val av utbildning följer traditionella mönster på flertalet studievägar. Någon märkbar förändring har inte heller skett sedan mitten av 80-talet. Endast på några av gymnasieprogrammen var könsfördelningen relativt jämn under höstterminen Andel elever i gymnasieskolan fördelade på program och kön 2009/10 Procent Kvinnor Män Hantverk Omvårdnad Livsmedel Barn- och fritid Naturbruk Estetiska Handels- och administration Hotell- och restaurang Int. Baccalaureat Samhällsvetenskap Waldorf Medie Naturvetenskap IVIK IV Teknikprogrammet Industri Fordon Bygg El Energi SM utan specifik inriktning 1 SM riksrekryterande 1 Samtliga program Specialutformat program. 39

39 Gymnasieskolan elever fick... Avgångna /09 slutbetyg från gymnasieskolan. Den genomsnittliga betygspoängen är 14,1 av max 20,0 och andelen med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier är 90,3. Motsvarande uppgifter för kvinnor och män är 14,7 respektive 13,4 samt 92,5 respektive 87,9. Elever som läste naturvetenskapsprogrammet (eller närliggande utbildning på en fristående skola eller ett specialutformat program) hade högst genomsnittlig betygspoäng. Dessa elever uppnådde även i högst grad grundläggande behörighet till universitet och högskola, 95,8 procent. På ytterligare fem program uppnådde över 90 procent av eleverna grundläggande högskolebehörighet. Lägst genomsnittlig betygspoäng uppvisade elever på fordonsprogrammet med 11,8. På samtliga nationella program utom Fordonsprogrammet uppvisade kvinnor högre genomsnittlig betygspoäng än män. Skillnaden mellan kvinnor och män var störst på Industri, hantverks- och teknikprogrammen. 40

På tal om utbildning. Utbildning och forskning

På tal om utbildning. Utbildning och forskning På tal om utbildning Utbildning och forskning 2008 På tal om utbildning 2008 2008 Education in Sweden 2008 Statistics Sweden 2008 Tidigare publicering Fickskolan fr.o.m.1983 Previous publication På tal

Läs mer

På tal om utbildning. Utbildning och forskning

På tal om utbildning. Utbildning och forskning På tal om utbildning Utbildning och forskning 2006 På tal om utbildning2006 2006 Education in Sweden 2006 Statistics Sweden 2006 Tidigare publicering Education in Sweden 2005 Previous publication Fickskolan

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Elever i gymnasieskolan 2007/08

Elever i gymnasieskolan 2007/08 Enheten för utbildningsstatistik 2008-02-27 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Elever i gymnasieskolan 2007/08 1 Antal elever och skolor Antalet elever i gymnasieskolan är större än någonsin och uppgår detta läsår

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

11 Svenska för invandrare (sfi)

11 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svenska för invandrare (sfi) 11 Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 200 Kommentarer till statistiken... 201 11.1 som deltar i sfi kalenderåren

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Vuxenutbildning Svenska för invandrare. Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det? Persius Flaccus, e.kr.

Vuxenutbildning Svenska för invandrare. Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det? Persius Flaccus, e.kr. Är ditt vetande ingenting värt, om inte någon annan vet att du vet det? Persius Flaccus, 34 62 e.kr. Foto: Anna Holmquist Vuxenutbildning Svenska för invandrare 330 Sverige har, i likhet med de flesta

Läs mer

Barn- och ungdomsutbildning Särskolan

Barn- och ungdomsutbildning Särskolan Foto: Marco Gustafsson / Pressens Bild Detta är vad lärande innebär. Man förstår plötsligt något som man har förstått hela sitt liv, fast på ett nytt sätt. Doris Lessing, 1919 Barn- och ungdomsutbildning

Läs mer

V x u enutbildning 292

V x u enutbildning 292 292 Vuxenutbildning Ähhh jag vill bli ähhh restaurangrecencent. Just det, restaurangrecencent vill jag bli! Anna, 30 år, företagshandläggare Är nöjd med det jag gör idag även om jag skulle vilja bli sjökapten

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 11 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 220 Kommentarer till statistiken... 221 11.1 som

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 11 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 218 Kommentarer till statistiken... 219 11.1 som

Läs mer

I följande kapitel kommer utbildningsformer där vuxna kan studera att presenteras mer ingående. De är indelade efter den internationella

I följande kapitel kommer utbildningsformer där vuxna kan studera att presenteras mer ingående. De är indelade efter den internationella Kapitel 8 U tbildningar för rvux vuxna I följande kapitel kommer utbildningsformer där vuxna kan studera att presenteras mer ingående. De är indelade efter den internationella klassificeringen; formellt

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Enheten för utbildningsstatistik 2007-05-03 1 (6) Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Denna promemoria avser elever som varit inskrivna i svenskundervisning för invandrare (sfi) någon gång

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

I och utanför arbetskraften

I och utanför arbetskraften 1(6) 2014 Tabellförteckning för temaingång om jämställdhet Fördjupningar Tabellerna i fördjupningen omfattar tre av regeringens prioriterade områden: Sysselsättning Företagande Utbildning Varje område

Läs mer

Vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Det fi nns bara en som jag. Jag är olik. Just därför helt unik.

Vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Det fi nns bara en som jag. Jag är olik. Just därför helt unik. Foto: Chris Maluszynski / Pressens Bild Det fi nns bara en som jag. Jag är olik. Just därför helt unik. Lennart Tehage Vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 314 Inom vuxenutbildningen för

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Utbildning Arbete Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Matte! För språk var jag värdelös i och gympa också. Maggan, 59 år Ett av de roligaste ämnena i skolan var kemi, mycket tack vare en underhållande

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Statistiska centralbyrån 2014 Yearbook of Educational Statistics 2015 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Inledning Inför gymnasievalet våren 2010 genomför Teknikdelegationen en kampanj riktad till niondeklassare, med huvudbudskapet

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Temarapport 2012:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Tema: Utbildning. Vuxnas lärande 2010. Utbildning och forskning

Temarapport 2012:1. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Tema: Utbildning. Vuxnas lärande 2010. Utbildning och forskning Temarapport 212:1 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Utbildning Vuxnas lärande 21 Utbildning och forskning Temarapport 212:1 Tema: Utbildning Vuxnas lärande 21 Statistiska centralbyrån 212

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Barn- och ungdomsutbildning Grundskolan. Ungdom är en underbar gåva, bara synd att den slösas bort på dem som inte är vuxna.

Barn- och ungdomsutbildning Grundskolan. Ungdom är en underbar gåva, bara synd att den slösas bort på dem som inte är vuxna. Ungdom är en underbar gåva, bara synd att den slösas bort på dem som inte är vuxna. George Bernard Shaw, 1856 1950 Foto: Marit Jorsäter Barn- och ungdomsutbildning Grundskolan 162 Grundskolan skall lägga

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

900 000 i utbildningar ovanför grundskolenivån

900 000 i utbildningar ovanför grundskolenivån Utbildningssystemet Den starka uppgången av antalet studerande som ägde rum under 1990- talet fram till 1998 har stannat av. Antalet studerande i komvux är numera tillbaka på samma nivå som före kunskapslyftets

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Övergång mellan utbildningar

Övergång mellan utbildningar Övergång mellan utbildningar Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Det var idrott naturligtvis! Karin, 46 år Det roligaste är matte och syslöjd. Fast matte är min favorit. Sara, 12 år Tyska var roligast

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education

21 Verksamhet efter utbildning Activity after education 21 Verksamhet efter utbildning Activity after education Sida/ Page Tabell/ Table 414 Inledande text Text 416 21.1 Verksamhet 1991 2000, året efter av- Activity 1991 2000 the year after leaving gångsåret

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten 1 (15) Resultatuppföljning Gymnasieskolans slutbetyg 2 - en beskrivande analys av resultaten Vårterminen 2 fick gymnasieelever för sjätte gången slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar

Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar Analyser av utbildningar och studeranden med fokus på: Högskolebakgrund hos antagna till Ky- och Yh-utbildningar yhmyndigheten.se 1 (10) Datum: 2011-08-21 Diarienr: YH 2011/759 Analyser av utbildningar

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Deltagande i formell utbildning, kurser och studiecirklar

Deltagande i formell utbildning, kurser och studiecirklar Kapitel 4 D Deltagande ande i lärande aktiviteter teter Deltagande i formell utbildning, kurser och studiecirklar 45 Varierat utbud av utbildningar och kurser möter vuxna i Sverige Den vuxna befolkningen

Läs mer

Vilka deltog läsåret 2008/09 (första försöksåret ) med lärlingsutbildning?

Vilka deltog läsåret 2008/09 (första försöksåret ) med lärlingsutbildning? Vilka deltog läsåret 2008/09 (första försöksåret ) med lärlingsutbildning? Huvudmän som deltog i försöket 2008/09 135 huvudmän 4 069 elever 100 % 110 kommuner 1 789 elever 44,0 % 22 fristående 2 268 elever

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Utbildningen i Sverige

Utbildningen i Sverige Utbildningen i Sverige Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Musik i grundskolan och Sömnad på gymnasiet, för att det är kul och praktiska ämnen. Annelie, 16 år Jag har alltid tyckt att biologi varit

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Foto: Windh / Per Skoglund. Tyvärr lära vi icke för livet utan för skolan. Seneca d.y., ca 0 65 e.kr. Barn- och ungdomsutbildning Gymnasieskolan

Foto: Windh / Per Skoglund. Tyvärr lära vi icke för livet utan för skolan. Seneca d.y., ca 0 65 e.kr. Barn- och ungdomsutbildning Gymnasieskolan Foto: Windh / Per Skoglund Tyvärr lära vi icke för livet utan för skolan. Seneca d.y., ca 0 65 e.kr. Barn- och ungdomsutbildning Gymnasieskolan 204 Ungdomar står inför nya utmaningar när de börjar gymnasieskolan.

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Utbildningsnivå bland vuxna

Utbildningsnivå bland vuxna Kapitel 2 Befo efolkningens Utbildningsnivå bland vuxna 17 Fortsatt stigande snivå Statistiska centralbyrån har mätt snivån i Sverige årligen sedan 1985. Även i samband med folk- och bostadsräkningarna

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

En fördjupad redovisning av studietider i sfi

En fördjupad redovisning av studietider i sfi PM 1 (15) En fördjupad redovisning av studietider i sfi Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 2 Sfi-elevernas studietider 5 2.1 Deltagare 2003/04 5 2.2 Deltagare utan tillfälliga studieuppehåll

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå Flera lärosäten har under de senaste åren avvecklat utbildningsbidrag och beslutat att doktoranderna ska ha en doktorandanställning eller en annan anställning vid lärosätet. Förändringen

Läs mer

Utbildning och lärande UNG

Utbildning och lärande UNG Utbildning och lärande UNG ID G A 2012 Kapitel 2 Utbildning och lärande En viktig aspekt av välfärden är att kunna utvecklas som människa och skaffa sig nya kunskaper. Kunskap ger också större möjligheter

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro

Befolkning. & välfärd nr 2. Tema: Utbildning. Vuxnas deltagande i utbildning. SCB, Stockholm SCB, Örebro Befolkning & välfärd 2007 nr 2 Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se Tema: Utbildning Vuxnas deltagande i utbildning Statistics

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

11 Svenska för invandrare (sfi)

11 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 200 Svenska för invandrare (sfi) Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 94. Studietid för elever som avslutat, avbrutit eller fortsätter utbildningen

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin

,53 g ESLÖVS KOMMUN. Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos. Genoms trömnin 751,53 g Svil /11 INVESTOR IN PEOPLE Statistik genomströmning, slutbetyg, kostnader och befolkningsprognos Underlaget är taget från databasen SIRIS, 2012-01-15 Genoms trömnin Vald eriod: 2012 Vald or anisation:

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Elever i obligatoriska skolan läsåret 2012/13

Elever i obligatoriska skolan läsåret 2012/13 PM Enheten för utbildningsstatistik 27 mars 2013 1 (19) Dnr 71-2013:299 Elever i obligatoriska skolan läsåret 2012/13 I denna promemoria beskrivs Skolverkets statistik om elever i de obligatoriska skolformerna

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning

9 Kommunal vuxenutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2009 Kommunal vuxenutbildning (komvux) 9 Kommunal vuxenutbildning (komvux) Innehåll Fakta om statistiken...162 9.1 Elever i komvux höstterminen 1999 2007 fördelade efter kursnivå

Läs mer