Kvalitetsredovisning. Hjalmar Strömerskolan läsåret 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Hjalmar Strömerskolan läsåret 2009/2010"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Hjalmar Strömerskolan läsåret 2009/2010

2 Innehållsförteckning Sid 1. Ungdomsutbildningen Elever på nationella och individuella program Skyttegymnasiet Betyg Resultat och åtgärder Skolinspektionsrapporter Åtgärder Åtgärder Sommarskola Resultat och åtgärder Vuxenutbildningen Gymnasial och grundläggande nivå SFI - Svenska för invandrare Yrkesvux Kvalificerad yrkesutbildning Utvärdering och redovisning av avsnitt ur 15 Skolplanen för gymnasiet 3.1 Lärande och utveckling Redovisning från programlagens kvalitetsredovisningar Resultat och åtgärder Värdegrund Redovisning från programlagens kvalitetsredovisningar Resultat och åtgärder Resultat i enkäten Vad tycker du om Hjalmar Strömerskolan? Resultat och åtgärder Prioriterade mål på skolnivå Elevernas frånvaro minskas med 25% Resultat och åtgärder 25 1

3 1 Ungdomsutbildningen 1.1 Elever på nationella och individuella program Under läsåret 2009/2010 har Hjalmar Strömerskolan genomfört ungdomsutbildning på 13 nationella program och det individuella programmet. Nedanstående tabell visar elevantalet för de olika programmen: Program Åk 1 Åk 2 Åk 3 Summa BF BP EC ES FP HP HR IP MP 9 9 NV OP SP TE Lärling IVIK IV Summa Skolans målsättning är att obehöriga elever med goda förutsättningar att övergå till ett nationellt program i möjligaste mån ska erbjudas en PRIV-plats så att studiegången består av en kombination av karaktärsämnen, kärnämnen och särskilda studier för att uppnå gymnasiebehörighet. Antalet obehöriga elever har under de senaste åren ökat och därmed också det totala behovet av särskilt stöd för våra elever. 2

4 1.2 Skyttegymnasiet Under säsongen 2009/2010 genomförde skytteeleverna många tävlingar med mycket goda resultat. Nedan följer ett urval; Under Swedish cup i Sävsjö tog Skyttegymnasiets elever 6 guld- och 1 bronsmedalj. Allra bäst lyckades Hanna Säker som under sista dagen sköt 400p plus 103,9 i finalen. Detta gav henne naturligtvis segern den dagen och dessutom nytt svenskt rekord för damjuniorer både före och efter final! Hanna vann även dag två. Även Viktor Hoving sköt bra alla tre dagarna. Viktor vann alla tre dagarna med god marginal till tvåan. Emma Nilsson vann dag två i klassen damjuniorer pistol. Förutom dessa framgångar blev Hanna Säker, Jörgen Persson och Emma Nilsson uttagna att skjuta EM i Meråker vecka 10 efter deras prestationer på Swedish cup. Vid den internationella tävlingen, Intershoot, i Holland i februari tog Skyttegymnasiets elever sex guldmedaljer, sex silvermedaljer och två bronsmedaljer. Vid EM i Meråker tog Emma Nilsson EM-guld för damjuniorer i luftpistol. Under vecka 47 hade vi besök av eleverna från NTG i Lillehammer tillsammans med deras tränare Kjell Ivar Kolstad. De var här för att ha träningsläger en vecka och naturligtvis för att få möta våra svenska elever i några "landskamper". 3

5 1.3 Betyg Läsåret 2009/2010 slutförde 164 elever sina studier på Hjalmar Strömerskolan. 146 av 164 (89%) av eleverna lämnade skolan med slutbetyg (fullständigt, utökat eller reducerat). 81% (118 st) av eleverna med slutbetyg var behöriga till högskolan. Betyg för elever som gick ut årskurs 3 i juni 2010 Klass IG G VG MVG Summa BF BP EC ES FP HP HR IP MP NV OP SP TE Summa Andel 5,1% 39,1% 36,1% 19,7% 100% Genomsnittlig betygspoäng för alla avgångselever, inkl elever som saknar slutbetyg, på Hjalmar Strömerskolan 2009/2010 är 13,3. (jfr 13,5 2008/09) För de elever som har slutbetyg (89%) är genomsnittlig betygspoäng 13,6 (jfr 14,0 2008/09). Kvinnornas betygspoäng är 14,7 (jfr 14,7 2008/09) och männens 12,5 (jfr 13,0 2008/09). 4

6 Hjalmar Strömerskolans betygsstatistik för alla elever på skolan, läsåret 2009/2010, visar följande betygsfördelning och medelpoäng för kärnämneskurserna och kursen projektarbete. Kurs Betyg Betyg Betyg Betyg Medelpoäng per kurs IG % G % VG % MVG % Engelska A 23 7, , , ,4 12,7 Estetisk verksamhet 14 5, , , ,3 12,9 Idrott och hälsa A 45 16, , , ,5 12,3 Matematik A 59 14, , , ,8 10,9 Naturkunskap A 22 8, , , ,7 12,4 Religionskunskap A 25 12, , , ,1 11,9 Samhällskunskap A 10 4, , , ,7 12,5 Svenska A 30 7, , ,1 34 8,5 11,7 Svenska B 16 9, , , ,8 11,8 Projektarbete 7 4, , , ,8 14,3 En förklaring till att vår genomsnittliga betygspoäng är något lägre än rikets kan vara att Hjalmar Strömerskolans programstruktur, dvs eleverna fördelning på de nationella programmen, avviker något från den nationella fördelningen. Vi har en större andel elever på yrkesförberedande program som enligt den nationella statistiken uppvisar en lägre genomsnittlig betygspoäng Resultat och åtgärder Eleverna som slutförde sina studier på Hjalmar Strömerskolan under läsåret 2009/2010 har en genomsnittlig betygspoäng något lägre än riksvärdet. (13,6 riket 14,0) Andelen IG-betyg för avgångseleverna har minskat något i förhållande till föregående år, 5,1% jämfört med 5,7%. Av kärnämneskurserna är andelen IG-betyg för alla elever på skolan högst i kurserna: 2009/10 (2008/09) Idrott och hälsa 16,4% (14,2%) Matematik A 14,5% (15,7%) Religionskunskap A 12,6% (8,2 %) 5

7 Andelen IG-betyg i kärnämneskurserna för alla elever på skolan, läsåret 2009/2010 jämfört med läsåret 2008/2009, har förändrats enligt följande: Kurs Andel IG-betyg 2008/09 % Andel IG-betyg 2009/10 % Förändring Engelska A 7,9 7,0-11,4 Estetisk verksamhet 1,7 5, Idrott och hälsa A 14,2 16,4 + 13,4 Matematik A 15,7 14,5-7,6 Naturkunskap A 11,9 8,7-26,9 Religion A 8,2 12,6 + 51,1 Samhällskunskap A 8,1 4,9-39,5 Svenska A 8,2 7,5-8.5 Svenska B 9,7 9, % av eleverna som börjar gymnasiet på individuellt program övergår under sin studietid på Hjalmar Strömerskolan till ett nationellt program. Det är goda resultat sett ur ett nationellt perspektiv. Det är också en stor andel, 81%, av eleverna som inom 4 år fullföljer sin utbildning på Hjalmar Strömerskolan. Motsvarande resultat i riket är 76%. Den relativt låga andelen elever som avbryter sina studier kan till viss del förklara att avgångseleverna har jämförelsevis hög andel IG-betyg. Eleverna väljer alltså att fullfölja sina studier och få ett slutbetyg även om det innehåller många IG betyg. Det är mycket positivt att en stor andel av eleverna fullföljer sina studier och det ska givetvis i alla lägen ska uppmuntras. Den totala andelen IG-betyg är dock oroande och det är angeläget att skolan arbetar målmedvetet för att andelen IG-betyg ska minska. Pedagogiska samtal med resultaten i fokus måste genomföras i ämnes- och programgrupper. En översyn av rutiner och åtgärdsprogram som tillämpas när eleverna riskerar att inte nå målen i sin studieplan är nödvändig. % Skolinspektionsrapporter Under våren 2010 har Skolinspektionen genomfört två granskningar vid Hjalmar Strömerskolan. De har gällt Självstudier/tidsanvändning i Hjalmar Strömerskolan i Strömsunds kommun samt Undervisningen i samhällskunskap i Hjalmar Strömerskolan i Strömsunds kommun. Vid granskningen av Självstudier/tidsanvändning i Hjalmar Strömerskolan i Strömsunds kommun ser Skolinspektionen följande förbättringsområde: Skolan behöver arbeta för att elevernas inflytande över arbetet med självstudier ökar. 6

8 I Skolinspektionens rapport framkommer att självstudier vid Hjalmar Strömerskolan bedrivs i mycket ringa omfattning. Eventuella självstudier begränsar inte elevernas möjligheter att nå målen. Självstudierna bidrar till variation i undervisningen för eleverna, varvid arbetssättet bidrar till att ge eleverna förutsättningar att nå målen för utbildningen. Skolan bör dock i högre grad diskutera och reflektera kring innehåll i läroplan, kursplaner och betygskriterier med eleverna. Eleverna upplever att de har inflytande i mer generell mening och inte enbart kring självstudier eller eget arbete. Skolinspektionen bedömer att de inslag av självstudier och eget arbete som förekommer vid skolan bidrar till att undervisningen kan anpassas till elevernas individuella förutsättningar och behov. Skolinspektionen bedömer vidare att Hjalmar Strömerskolan har goda ambitioner att erbjuda eleverna stöd och stimulans i studierna. Eleverna tycker att de är nöjda med den undervisning som bedrivs och att de inslag av självstudier och eget arbete som förekommer oftast är stimulerande inslag i verksamheten Åtgärder Med anledning av ovanstående har Hjalmar Strömerskolan påbörjat ett förbättringsarbete för att elevernas inflytande över arbetet med självstudier ska öka. Under medarbetarsamtalen med den pedagogiska personalen tydliggörs och diskuteras mål och måluppfyllelse, utifrån läroplan och kursplaner. Här tas även upp vikten av att eleverna ges utrymme för inflytande i skolarbetet. Under läsåret 2010/11 har gemensamma ämnesmöten lagts in vid nio tillfällen. Deltagare i ämnesmötet är pedagogisk personal med samma/likartade ämnen. Målsättningen är att arbeta mot ämnets/nas strävansmål. Pedagogiska diskussioner kring ämnet. Bedömning och betygsättning ( Likvärdig bedömning och betygsättning ). Resultat/statistik (nationella prov). Tolkningar av mål och styrdokument för ämnet/na. Den enskilde elevens förutsättningar. Utvärderingar. Vid Skolinspektionens granskning av Undervisningen i samhällskunskap i Hjalmar Strömerskolan i Strömsunds kommun har följande åtgärder gällande områden som måste åtgärdas framkommit: Rektorn måste säkerställa att åtgärdsprogram utarbetas om en elev behöver särskilt stöd (8 kap. 1a gymnasieförordningen) samt för förbättringsområdena: Rektorn behöver se till att undervisningen i samhällskunskap tydligare utgår från ämnets mål att sträva mot. 7

9 Rektorn behöver se till att undervisningen i samhällskunskap i större utsträckning utgår från programmålen. Rektorn behöver se till att undervisningen i större utsträckning utgår från varje elevs förutsättningar, erfarenheter, behov och tänkande. Rektorn behöver se till att skolans arbete för likvärdig bedömning och betygssättning utvecklas ytterligare Åtgärder Rektorn måste säkerställa att åtgärdsprogram utarbetas om en elev behöver särskilt stöd (8 kap. 1a gymnasieförordningen) Granskningen visar att det är oklart om alla elever som riskerar att inte nå målen för kursen Samhällskunskap A har utarbetade åtgärdsprogram. Med anledning av ovanstående har Hjalmar Strömerskolan tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten påbörjat ett arbete för att tydliggöra rutiner kring och arbetet med åtgärdsprogram, för all utbildning, vid Hjalmar Strömerskolan. Ett antal utbildningstillfällen med skolans personal och personal från SPSM har genomförts/kommer att genomföras under läsåret. Målsättningen är att tydliggöra de rutiner som finns, men inte fungerar fullt ut, vad gäller arbetet med åtgärdsprogram. Mellan träffarna med SPSM sker diskussioner i ämnesgrupper i en digital konferens så att arbetet kan fortskrida och fullföljas. All personal görs medvetna om vikten av att åtgärdsprogram enligt gällande lagstiftning utarbetas, samt att rutiner för utarbetande av och kommunikation om den enskildes åtgärdsprogram tydliggörs. Skolan har hittills uppdaterat de gällande rutinerna kring åtgärdsprogram, så att rutinerna skall vara tydligare och den kommunikation som krävs mellan skolledning mentor undervisande lärare skall fungera bättre. Ett antal förslag på mallar för åtgärdsprogram har tagits fram och prövas för närvarande vid skolan. Under första halvan av vårterminen kommer skolan att enas om en av dessa mallar, vilken vi sedan kommer att arbeta vidare med. Dessutom har det tydliggjorts vikten av att åtgärdsprogrammet lämnas in och förvaras centralt, även under den tid som mentor/undervisande lärare arbetar med eleven. Vi förutsätter att arbetet med åtgärdsprogram tillsammans med SPSM innebär att rutiner och kommunikation blir tydligare, varvid arbetet med åtgärdsprogram kommer att fungera väl vid skolan. 8

10 Rektorn behöver se till att undervisningen i samhällskunskap tydligare utgår från ämnets mål att sträva mot. Granskningen visar att det finns viss koppling mellan undervisningen i kursen Samhällskunskap A och mål att sträva mot i ämnet samhällskunskap. Kopplingen är dock inte tydlig, och lärarna kontrollerar inte heller hur undervisningen stämmer överens med ämnets mål att sträva mot. Under läsåret 2010/11 har gemensamma ämnesmöten lagts in vid nio tillfällen. Deltagare i ämnesmötet är pedagogisk personal med samma/likartade ämnen. Målsättningen är: Arbete mot ämnets/nas strävansmål Pedagogiska diskussioner kring ämnet Bedömning och betygssättning ( Likvärdig bedömning och betygssättning ) Resultat/statistik (nationella prov) Tolkningar av mål och styrdokument för ämnet/na Den enskilde elevens förutsättningar Utvärderingar Under medarbetarsamtalen med den pedagogiska personalen kommer det även fortsättningsvis att tas upp och diskuteras mål och måluppfyllelse, utifrån läroplan och kursplaner. På kompetensutvecklingsdagar i slutet av vt arbetar personalen med GY2011, med utgångspunkt från styrdokumenten i den nya gymnasieskolan. Detta arbete kommer även att vara ett övergripande tema för kompetensutveckling under läsåret 2011/12. Vi förutsätter att arbetet med styrdokumenten i de olika ämnena, samt samtalen med den pedagogiska personalen kommer att innebära en tydlighet kring arbetet mot ämnets strävansmål. Att så blir fallet kommer att följas upp av de programansvariga skolledarna och resultaten rapporteras till rektor, för att följas upp och kommuniceras i det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet. Rektorn behöver se till att undervisningen i samhällskunskap i större utsträckning utgår från programmålen. Granskningen visar att undervisningen i högre utsträckning behöver utgå från programmålen samt att rektorn behöver ta ett större ansvar för att det kommer till stånd samverkan mellan lärare inom olika kurser på programmen. På Hjalmar Strömerskolan är en arbetslagsform Programlag. I programlaget ingår ett antal av de på programmet undervisande lärarna. Programlaget har 13 inplanerade träffar under läsåret 2010/11. 9

11 Programlaget arbetar med utveckling av programmet utifrån de styrdokument som finns. Ett viktigt arbetsområde är naturligtvis att tolka och arbeta mot programmålen. Även arbetet mot examensmålen i GY2011 har påbörjats. Här betonas hur examensmålen skall styra utbildningen och det kommande gymnasiearbetets utformning. Ett annat av programlagets arbetsområden är att få till stånd olika typer av ämnesövergripande samarbete. Detta arbete har framskridit olika långt på såväl olika program, som i olika ämnen. Skolan har som målsättning att det ämnesövergripande samarbetet skall öka. På kompetensutvecklingsdagar under hösten har det diskuterats olika former för att schemalägga ämnesövergripande samarbete för att underlätta för ett ämnesövergripande arbete inom programmet, där undervisningen i ännu större utsträckning utgår från programmålen. Vi förutsätter att det arbete som bedrivs i programlagen mot såväl programmets mål som ämnesintegration kommer att medföra att samverkan mellan lärare inom olika kurser på programmen kommer att öka. Att så blir fallet kommer att följas upp av de programansvariga skolledarna och resultaten rapporteras till rektor, för att följas upp och kommuniceras i det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet. Rektorn behöver se till att undervisningen i större utsträckning utgår från varje elevs förutsättningar, erfarenheter, behov och tänkande. Granskningen visar att undervisningen i större utsträckning behöver genomföras så att eleverna utvecklas efter sina egna förutsättningar och stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Under läsåret 2010/11 har gemensamma ämnesmöten lagts in vid nio tillfällen. Deltagare i ämnesmötet är pedagogisk personal med samma/likartade ämnen. Målsättningen är: Arbete mot ämnets/nas strävansmål Pedagogiska diskussioner kring ämnet Bedömning och betygssättning ( Likvärdig bedömning och betygssättning ) Resultat/statistik (nationella prov) Tolkningar av mål och styrdokument för ämnet/na Den enskilde elevens förutsättningar Utvärderingar Ämnesmötet tar alltså upp och diskuterar möjligheter och idéer vad gäller individualisering i de olika ämnena. Vid skolan finns en anställd specialpedagog. En del av specialpedagogens arbete är att lyfta den enskilde elevens förutsättningar. Arbetet med detta fortskrider. Under läsåret hålls fyra klasskonferenser för varje klass. Här deltar i klassen undervisande lärare och de enskilda elevernas förutsättningar och förmågor diskuteras. 10

12 Den övergripande utvärdering som genomförs varje år på skolan innehåller ett antal frågor som rör den enskilde elevens utveckling, t ex; Får du fördjupa dig i områden som intresserar dig? Kan du påverka din egen studietakt? Uppmuntras nyfikenhet och egna initiativ? Får du och dina klasskamrater ge synpunkter på arbetsmetoder i kurserna? Rektor kommer att ta ansvar för att dessa och andra frågor i utvärderingen följs upp och diskuteras på kompetensutvecklingsdagar, detta för att kunna se att utvecklingen drivs mot att individualiseringen för den enskilde eleven ökar. Rektorn behöver se till att skolans arbete för likvärdig bedömning och betygssättning utvecklas ytterligare. Granskningen visar att rektorn behöver genomföra mer systematiska insatser för att säkerställa att bedömning och betygssättning inom kursen Samhällskunskap A är likvärdig. Vid några möten under vårterminen kommer personalen tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten att arbeta med bedömning och betygssättning med utgångspunkt från Skolverkets Likvärdig bedömning och betygssättning. På ämnesmötena under läsåret 2010/11 är detta ett av arbetsområdena. Vi förutsätter att arbetet med bedömning och betygssättning i de olika ämnena kommer att innebära en säkerställan kring att betygssättningen blir likvärdig. Att så blir fallet kommer att följas upp av de programansvariga skolledarna och resultaten rapporteras till rektor. Statistik kommer att redovisas under kompetensutvecklingsdagar och därefter arbetas med i program- och ämneslag. 11

13 1.4 Sommarskola Vid vårterminens slut 2010 gavs elever från åk9 samt gymnasiets åk 1 och 2 möjlighet att läsa vid sommarskola för att skaffa betyg i något ämne/någon kurs. 16 elever från åk9 (7 flickor och 9 pojkar) och 35 gymnasielever (20 flickor och 15 pojkar) deltog. Undervisning bedrevs i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Sommarskola 2009 Grundskola Ämne Antal Varav kv Varav mä Uppnått minst betyg G Uppnått minst betyg G (kv/mä En (0 / 1) Ma (1 / 2) Sv (0 / 1) SvA Totalt Sommarskola 2009 Gymnasiet Ämne Antal Varav kv Varav mä Uppnått minst betyg G Uppnått minst betyg G (kv/mä) En Ma (7 / 6) Sv SvA Totalt Resultat och åtgärder Sommarskolan är viktig för de elever som inte lyckats nå målen under ordinarie undervisningstid. Även de elever som inte nått fram till minst G betyg i ämnet / kursen, har naturligtvis tillgodogjort sig kunskaper, som bidrar till att han/hon lättare kan uppnå uppsatta mål under den fortsatta studietiden. 12

14 2 Vuxenutbildningen 2.1 Gymnasial och grundläggande nivå Vuxenutbildningen har omfattat grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare, gymnasial vuxenutbildning, särvux, uppdragsutbildning och YH-utbildning. Antalet elever för vårterminen 2010 redovisas nedan: Utbildning Elever Utbildning Elever Grundläggande vux 14 SFI och SAS 135 Omvårdnadsutbildning/Yrkesvux 32 Särvux 6 Administration-ekonomi-utbildning/Yrkesvux 7 Distansutbildningar 74 Övriga yrkesvux 8 Uppdragsutbildning SFI Svenska för invandrare Under läsåret har ca 135 elever fått utbildning i SFI samt i läsinlärning och data där behov funnits. Många av eleverna har en kort eller ingen tidigare skolbakgrund vilket medför att utbildningstiden för svenskundervisningen blir förhållandevis lång i jämförelse med riktvärdet på 525 timmar som SFI-förordningen föreskriver. För att stödja dessa elever som har kort skolbakgrund har särskilt stöd genomförts i form av läsoch skrivutbildning med tre lektionstimmar per vecka. För läsåret 2009/2010 visar vår statistik att 52 elever slutat undervisningen med ett godkänt betyg eller högre. 34 elever har gjort studieuppehåll eller avbrott utan att fått något betyg. Under läsåret har ett utvecklingsarbete med syfte att höja måluppfyllelsen genomförts. Personalen har särskilt arbetat med inkluderingsarbetet samt med det av skolledningen fastställda utvecklingsmålen; Lärande och utveckling; Värdegrund samt närvaro. I programlaget har man även arbetat med att utveckla arbetsmetoder i SFI-utbildningen. Det är av stor vikt att det pedagogiska utvecklingsarbetet fortsätter och intensifieras under kommande läsår. Under läsåret har en temavecka med jämställdhet och barnuppfostran som huvudtema genomförts. Temaveckan har bl a innehållit filmförevisningar, externa föreläsare som t ex genuspedagog samt värdegrundsdiskussioner. Arbetslaget behöver nästa år utveckla och arbeta vidare med: 13

15 Arbetet med värdegrundsfrågor. Samarbetet mellan alla lärare som undervisar SFI-eleverna. Metoder för att placera in nya elever på den kurs som bäst bedöms motsvara elevens behov av undervisning. Förbättra rutinerna för genomförande av nationella prov med datorstöd. Samverkan med arbetsförmedling och praktiksamordnare. 2.3 Yrkesvux Under våren 2009 infördes Yrkesvux. Strömsunds kommun tilldelades 14 heltidsplatser för För 2010 antalet tilldelade platser varit 30 samt 2,5 extra platser som har tilldelats under ht Utbildningar inom omvårdnads-, handel och administrations-, hantverks- och transportsektorn har varit mest efterfrågade. Kommuner som får medel för yrkesvux har kravet att göra en utvärdering utifrån fastställda kriterier. Strömsunds Kommun delar tillsammans med kommunerna inom Lärcentra Jämtland en resurs som sammanställer en gemensam utvärdering för yrkesvux i länet. Hans uppdrag är även att arbeta med omvärldsanalys som ger en bättre bild av kompetensbehovet. 2.4 Kvalificerad yrkesutbildning Tredje omgången av KY-utbildningen Vindkraft drift, service och underhåll lockade 162 sökande till de 20 platserna. Strömsunds kommun är en av fyra noder i Energimyndighetens nationella nätverk för vindbruk. Noden i Strömsund är en sammanhållande funktion för nationell kunskaps- och kompetensförmedling inom området Arbetskraftsförsörjning samt drift- och underhållsfrågor. Noden och KY-utbildningen har ett kontinuerligt informationsutbyte. Erfarenheterna från noduppdraget tillförs kontinuerligt de studerande i KY-utbildningen och bidrar till att göra utbildningen aktuell och anpassad till den arbetsmarknad som möter studenterna efter utbildningen. Studenternas kunskaper och erfarenheter överförs också till utredningar och åtgärder inom nodens arbetsområde. Under läsåret beviljade Yrkeshögskolemyndigheten en omvandling av utbildningens fjärde omgång till Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning, Vindkrafttekniker 400 YH-poäng. Sommaren 2009 examinerades 17 studenter, varav 9 med examensbevis. Det är stor efterfrågan på utbildade servicetekniker inom vindkraftsområdet vilket leder till att studenterna ofta får arbetserbjudanden under pågående utbildning. Några väljer tyvärr att avbryta utbildningen i förtid till förmån för ett avlönat arbete. 14

16 3. Utvärdering och redovisning av avsnitt ur Skolplanen för gymnasiet De avsnitt i Skolplanen för gymnasiet som prioriterats för lå 2009/10 är: Lärande och utveckling Värdegrund För respektive avsnitt anges i Skolplanen för gymnasiet följande mål för verksamheten på Hjalmar Strömerskolan. 3.1 Lärande och utveckling (Avsnitt 2 i Skolplanen för gymnasiet) Mål All verksamhet ska utgå från den enskilde elevens behov och förutsättningar. Det pedagogiska arbetet ska planeras och organiseras så att alla elever har möjlighet att nå målen i den individuella studieplanen. Alla elever ska efter genomgången utbildning ha uppnått kunskaper som minst motsvarar betyget godkänt i samtliga kurser. Eleven ska delta i planeringen av undervisningens innehåll, arbetssätt och redovisningsformer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett entreprenörstänkande. Elevernas deltagande i skolkonferens, klass- och elevråd samt i elevskyddsombudsarbetet ska stimuleras och stödjas. Alla elever ska ha tillgång till modern teknik i skolarbetet. Både undervisningslokaler och övrig miljö ska vara utformade så att de lockar till kreativ och pedagogisk utveckling. 15

17 3.1.1 Redovisning från programlagens kvalitetsredovisningar Alla lärare har arbetat i programlag med uppdraget att utforma och genomföra en arbetsplan samt att redovisa arbetet i en kvalitetsredovisning. Nedan redovisas exempel på hur arbetet med avsnittet om lärande och utveckling genomförts och redovisats i olika programlags kvalitetsredovisningar; Programlaget för OP/BF har under läsåret utarbetat ett samtalsunderlag för utvecklingssamtalen. Underlaget är mer anpassat för elevens delaktighet och strävar mot att eleven skall nå målen i sin utbildning. Underlaget kommer att användas och utvärderas under nästa läsår. Man har även arbetat för att stärka elevernas programidentitet, genom t ex gemensamma tröjor och terminsfika. Även på SP-programmet har man arbetet med utvecklingssamtalet. En utvärdering bland eleverna visar att utvecklingssamtalen under läsåret blivit mer givande och mentors roll har stärkts. Under höstterminen genomförde SP eleverna ett klimatrollspel, där alla årskurserna deltog. Rollspelet var ett samarbete mellan geografi, samhällskunskap, engelska och internationell ekonomi. På Fordonsprogrammet har man utarbetat ett material Tre vägar på Fordonsprogrammet, som tydliggör elevens möjligheter på programmet, utifrån dennes önskningar och förutsättningar. Nio handledare inom TYA konceptet har utbildats under läsåret. Programlaget för Industriprogrammet har tillsammans med Byggprogrammet arbetat med ett tematiskt projekt. I projektet har elever från programmen, samt undervisande lärare i ett flertal ämnen deltagit. Projektet har inneburit att det skett en god ämnesintegrering och att undervisningen blivit verklighetsnära och produktionsinriktad. Arbetsledare för projektet har varit en elev i varje arbetslag. På HR programmet har man arbetat med Interregprojektet Söka gammalt Skapa Nytt tillsammans med två norska skolor. Projektet syftar till att sprida kunskap om regionalt mathantverk. Tanken med att bjuda in restaurangungdomar är att öka kunskapen, visa på lokalt entreprenörskap inom mat och att inspirera till att använda dessa produkter inom restaurangyrket. I ett samarbete med engelskan i åk 2 gjordes ett arbete där eleverna skulle göra en presentation om sitt program. Eleverna samlade fakta om programmet och redovisade det sedan på engelska för HP elever som ingår i samläsningsgruppen. Man gjorde redovisningen med hjälp av planscher och PowerPoint. Presentationerna i PowerPoint gjordes inom kursen ARL. EC-programlaget har under året arbetat med de branschkrav som ställs på elever/utbildning. I detta arbete har även programmets programråd varit en viktig part. 16

18 Det har även arbetets med elevernas APU inom EC programmet. Såväl APU dagbok för eleverna, som den av branschen framtagna handledarmanualen har varit viktiga i detta arbete. Programlaget för NV/TE har under läsåret bl a arbetat med en mall för utvecklingssamtalet med eleverna. Ett programråd har inrättats på TE programmet och TE elevernas APU har blivit mer anpassad till det lokala näringslivet. Programlaget för ES/MP har arbetat med entreprenörskap under läsåret. Man har låtit eleverna ta ansvar för och genomföra olika projekt, varvid eleverna blivit mer självständiga och tryggare i sin roll. Eleverna har satt upp och spelat en musikal; Skattkammarön under mars månad. På HP programmet har man arbetat med och deltagit i ett antal mässor, studiebesök och föreläsningar, med tonvikt på entreprenörskap. Flera elever har drivit framgångsrika UF företag, vissa tillsammans med elever från andra program. Stiftelsen Företagsam ger ut tidningen Handelsgymnasiet där man beskrivit Strömsundsmodellen som framgångsrik. Utdrag ur artikeln: Uppdrag som lär och utvecklar så arbetar man med APU i Strömsund. Handelsgymnasiet i Strömsund är en föregångare i Sverige när det gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU. Upplägget lovordas av både elever och företag. Under våren har en av Handelsgymnasiets lärare (Marion Marklund) utsetts till Sveriges bästa UF lärare Resultat och åtgärder Olika former av ämnesövergripande arbete bedrivs på flertalet program. Arbetet med studieplaner och utvecklingssamtal skall öka elevens möjligheter att nå uppsatta mål. Många program arbetar aktivt med entreprenörskap i utbildningen. Detta kan ske såväl inom ramen för vissa kurser, som i form av ämnesövergripande arbete. Elevernas möjligheter att nå målen har förbättras genom olika former av stöd. T ex studieverkstäder, extra undervisning och kompensatoriska hjälpmedel. Lokalerna bör moderniseras med avseende på möbler, gardiner mm, för att upplevas som en attraktiv lärmiljö. Rektorn måste säkerställa att åtgärdsprogram utarbetas om en elev behöver särskilt stöd (8 kap. 1a gymnasieförordningen). (se Skolinspektionsrapport pkt 1.3.2) Rektorn behöver se till att undervisningen i samhällskunskap tydligare utgår från ämnets mål att sträva mot. (se Skolinspektionsrapport pkt 1.3.2) 17

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2008/2009 - S:t Petri skola Utbildningsnämnden MALMÖ DEN 8 oktober UPPGIFTSLÄMNARE: Eva Daun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid A INLEDANDE SAMMANFATTNING 3 B GRUNDFAKTA

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/08. Donnergymnasiet Göteborg

Kvalitetsredovisning 2007/08. Donnergymnasiet Göteborg Kvalitetsredovisning 007/08 Donnergymnasiet Göteborg Sammanfattning Under våren 008 har vi arbetat med att successivt ta fram ett nytt kvalitetssäkringssystem för Donnergymnasiet Göteborg. Vårt framtagna

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer