Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)"

Transkript

1 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson Louise Ekbom Isaksson Monica Lundkvist Nina Rismalm Torsten Fors Ledamöter med förhinder: Birgitta Bergvall-Kåreborn Katarina Söderberg Roger Andersson Tjänstemän och föredraganden: Jonas Lundström Kristin Bergwall Lars Roth Lars Gabrielsson Tove Cullhed Arbetsförmedlingen, ordf. Länsstyrelsen Norrbotten Företagarna Luleå Tekniska Universitet Försvarsmakten LKF Norrbottens Handelskammare Länsstyrelsen Norrbotten Luleå tekniska universitet Arbetsförmedlingen TCO (Unionen) Adaptive Strategy Group Länsstyrelsen Norrbotten Arbetsförmedlingen LKF Länsstyrelsen Norrbotten 1. Ordförande öppnar mötet Göran Nilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Arbetslösheten fortsätter att gå ned i länet. För riket ligger arbetslösheten på 7,3 % och för Norrbotten ligger siffran på 6,9 %. Siffrorna för Norrbotten minskar mest i jämförelse med riket: - 1,4 %. Ungdomsarbetslösheten (öppet arbetslösa och i program) ligger på 14,3 % i jämförelse med 15,2 % för riket. I jämförelse med riket minskar ungdomsarbetslösheten mest i Norrbotten. Gällande nyanlända är det fler och fler som kommer i arbete men inte tillräckligt många. Torsten Fors tillägger att prognosen är nyanlända till Sverige/år, samt att Norrbotten kommer att ha extra asylplatser, alltså totalt 4000 platser. Arbetsförmedlingen har fått extra medel för att hantera detta område. En utmaning är bostadsförsörjningen. I POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

2 2 (5) Datum Norrbotten har vi sett fantastiska resultat gällande att få funktionshindrade i arbete men vi måste bli ännu bättre. Ungdomar utan gymnasiekompetens är fortsatt en utmaning. Den nya regeringen planerar stora insatser riktade mot den senare gruppen. Jämfört med Västerbotten är Norrbottens siffror i nivå med Umeås, det går bra för hela länet. 2. Godkännande av dagordning Kompetensförsörjningsutskottet godkänner dagordningen med ett tillägg av en diskussionspunkt inför kommande programperiod under övriga frågor. 3. Minnesanteckningar föregående möte 6 juni Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna med tillägg av två justeringar. Under punkt 6 förtydligas att projektet Företagsnära YH-utveckling kommer att drivas av YH Norrbotten och Norrbottens handelskammare. Under punkt 10 justeras tidpunkten för KFU-mötet till kl Anläggningsindustrins kompetensförsörjning Jonas Lundström, Adaptive Strategy Group, informerar om ett projekt utarbetat i samarbete med Bodens kommun, bygg- och transportindustrin, Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten. Projektet är en pilotverksamhet som kan fungera som gott exempel för länet och en metod som kan appliceras på andra branscher. Liknande samarbete har gett upphov till LKF:s operatörsutbildning då gruvbolagen gick samman. Syftet är att skapa ett kompetenscentrum för anläggningsindustri och att kompetensförsörja en liten, kunskapsintensiv bransch. Det investeras mycket inom industrin men utmaningarna är en åldrande befolkning, obalans mellan kust och inland samt ökande yrkesavgångar. Arbetsmarknaden växer medan arbetskraften krymper och antalet YH-platser i Norrbotten ligger på hälften jämfört med riket. Projektet ska stimulera inflyttning, verka för utbildning och fler unga i utbildning, verka för ett jämställt Norrbotten och förstärka strukturer för näringslivet. Trafikanalys har tagit fram en rapport gällande anläggningsbranschen, på 20 år har branschen förändrats på så sätt att den fått utländsk konkurrens. Industrin är stor i Norrbotten men det finns trots detta få YH-utbildningar, könsfördelningen är sned och det finns en låg andel högutbildade men hög specialiseringsgrad mellan yrkeskategorierna i företagen. Viktiga samarbetsparter är branschorganisationerna TYA och BYN. En förstudie ska innehålla: omvärldsbevakning, samverkan företag/ grupperingar av företag/ arbetsmarknadens aktörer, samordning av synen på framtidens kompetensförsörjning, samt att verka för bredd- och specialiseringsutbildningar. Monica Lundkvist tillägger att detta behövs inom fler branscher. Ingela Lekfalk betonar vikten av deltagande företag. Jan Johansson nämner att även LTU är intresserade av fortsatt kontakt. Bilaga 2.

3 3 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottet ställer sig bakom projektidén. 5. Lägesrapport Yrkeshögskola Norrbotten Lars Gabrielsson, LKF och Nina Rismalm, Norrbottens handelskammare informerar om det pågående projektet Yrkeshögskola Norrbotten samt Företagsnära YH-utveckling. Det senare har nyligen beviljats projektmedel från NLL och Länsstyrelsen. Vid bedömningen av ansökningar till YH-myndigheten är ansökningarnas kvalitet överordnad. Länets ansökningar har tidigare varit för dåligt anknutna till näringslivet, trots detta har vi dock en god beviljandegrad i jämförelse med riket. Skälen för avslag är bristande eftergymnasial fokus samt brister i näringslivsförankringen. Kommande aktiviteter inom YH Norrbotten är bland annat presskonferens, träffar och seminarier. LKF går också ut med information i samarbete med utbildningsanordnare gällande antagna utbildningar. I samverkan mellan YH Norrbotten har Norrbottens handelskammare startat projektet Företagsnära YH-utveckling med syftet att kunna bistå utbildningsanordnare med behovsinventeringar i samband med ansökningar till YH-myndigheten. Handelskammaren ska vidare bli en aktiv part för verifiering av näringslivets behov vid ansökningar som kommer in tidigt i processen. Projektet ska scanna av nuläget men även blicka framåt mot kommande kompetensbehov. Projektet anordnar möten med företagarorganisationer och branschråd samt ska bevaka andra läns arbete i frågan. Bilaga Bristyrken riket och länet Arbetsförmedlingen gör i samband med sin årliga prognos en analys av bristyrken i länet. Bristindex redovisas som balans, underskott och överskott. Lars Roth presenterar analysen i korthet. 30 % av tillfrågade företag har upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering. Det innebär att Norrbotten ligger på plats två i landet gällande andel företag som upplevt brist på arbetskraft. Arbetskraftsbrist utgör en flaskhals för utveckling som hindrar tillväxten. Bristyrken är ex. bergarbetare, geologer, läkare, tandläkare, lastbilsmekaniker, sjuksköterskor. Överskottsyrken är till exempel renhållning/återvinning, ekonomiassistent, barnskötare m.fl. Den största numerären avseende yrkesavgångar är vård- och omsorg, ingenjörer, tekniker, och yrken inom bygg/anläggning. Kommande yrkesavgångar är fördelade ganska jämnt mellan näringsliv och offentlig sektor. Störst brist på tio års sikt är yrken inom teknik, IT, läkare m.fl. Överskottsyrken finns främst inom kultur och media, försäljning m.fl. Det är mycket viktigt att vi bättre tar hand om tillgängliga arbetssökande för att tillgodose bristen, d.v.s. nyanlända, funktionshindrade och unga. Lars presenterar även prognosen för gruvnäringen nationellt, både avseende bristyrken, kommande rekryteringar och fördelat på olika utbildningsnivåer. Några av de yrken som branschen under senaste halvåret har haft svårigheter att rekrytera är byggnadsingenjörer/-tekniker, civilingenjörer, elmontörer/-reparatörer,

4 4 (5) Datum maskinmekaniker, dataspecialister, drift- och verksamhetschefer. Exempel på rekryteringsyrken under närmaste halvåret och året är anläggningsmaskinförare, byggnadsingenjörer, civilingenjörer, driftmaskinister, elmontörer, geologer, kemister m.fl. Bilaga Lärlingsplatser inom elbranschen Andreas Lind tar upp en fråga gällande lärlingsplatser inom elbranschen. Branschen tar sig inte an och erbjuder lärlingsplatser i tillräckligt hög utsträckning för att tillgodose behovet, denna fråga har diskuterats ibland annat regionala partnerskapet. Landshövdingen vill med anledning av detta anordna en träff med stora aktörer inom elbranschen. Göran Nilsson tillägger att när det gäller yrkesintroduktionsanställningar har elbranschen och deras fackliga parter lyckats bäst, över hälften finns inom denna bransch. Göran menar att initiativ för fler lärlingsplatser behövs och att det är bra att spinna vidare på detta. De yrken som kräver yrkesbevis och lärlingsutbildning har större brist jämfört med mindre kvalificerade yrken inom samma branscher. Elbranschen utbildar ca personer men tar bara hand om stycken. I Norrbotten och Västerbotten finns 34 stycken arbetssökande lärlingar. Kompetensförsörjningsutskottet ställer sig bakom att Länsstyrelsen arbetar vidare med frågan och kallar till en träff med elbranschens stora aktörer. 8. Lägesrapport ESF handlingsplan Tove Cullhed ger en lägesrapport om ESF handlingsplan för Övre Norrland. Ett förslag skickades in till ESF-rådet nationellt den 29 september. Synpunkter ges den 28 oktober som besvaras den 7 november. Övervakningskommittén godkänner handlingsplanerna. Övre Norrlands handlingsplan finns publicerat på webben för Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Vid ESF hearing, Strukturfondspartnerskapets möte och Regionala partnerskapets möte som hållits under hösten lämnades inspel som lett till mindre justeringar och tillägg. En nationell handlingsplan styr 25 % av ESF:s medel. 75 % av medlen fördelas till regionerna. Nytt i kommande programperiod är bl.a. att det är möjligt att blanda målgrupper i PO 1 (kompetensförsörjning) och PO 2 (öka övergångarna till arbete). ESF ska tydligt kopplas till övrigt regionalt tillväxtarbete. Satsningar inom ESF ska stärka den nationella arbetsmarknadspolitiken, Arbetsförmedlingen får en utökad roll i genomförandet. Privat medfinansiering är nytt. En första utlysning beräknas till november-december och första prioriteringssammanträdet sker i maj- juni. Begränsade beslutsramar påverkar dock utbetalningar för både ESF och ERUF under Utgiftstaket påverkar, vilket är en politisk bedömning. Nominering av övervakningskommittén sker nu, därefter ska ordföranden tillsätta Strukturfondspartnerskapet. Bilaga 5 9. Övriga frågor

5 5 (5) Datum Utskottet diskuterar kring eventuellt behov av utbildning för projektägare och projektledare, samt en sekretariatsfunktion för utskottsarbetet. Denna funktion skulle kunna fungera som en servicefunktion för alla organisationer. Förslag på uppgifter är att lyfta fram bristyrken för utbildningsanordnare samt bevaka kompetensplattformar i andra delar av landet. Göran Nilsson berättar att en tjänst på Arbetsförmedlingen ska jobba enbart mot ESF. Mer om detta diskuteras vid nästa möte, när förslag till KFU verksamhetsplan 2015 diskuteras. 10. Nästa möte Nästa möte med KFU är onsdag den 10 dec kl Avslutning Göran Nilsson avslutar mötet. Vid tangenterna /Kristin Bergwall Bilagor: 1. Dagordning KFU Anläggningsindustrins kompetensbehov 3. Företagsnära YH-utveckling 4. Bristyrken Norrbotten Illustration Europeiska socialfonden

6 Dagordning 1 (1) Datum Kompetensförsörjningsutskottet Datum Måndag 6 oktober 2014 Tid Kl Lokal Parkering Sessionssalen P-biljett kan hämtas i receptionen Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet Göran Nilsson 2. Godkännande av dagordning Göran Nilsson 3. Minnesanteckningar föregående möte 5/6 (bilaga 1) Tove Cullhed 4. Anläggningsindustrins kompetensförsörjning Jonas Lundström 5. Lägesrapport Yrkeshögskola Norrbotten Lars G/Nina R 6. Bristyrken riket och länet Lars Roth 7. Lärlingsplatser inom elbranschen Andreas Lind 8. ESF handlingsplan (bilaga 2) Tove Cullhed 9. Övriga frågor 10. Nästa möte Göran Nilsson 11. Avslutning Göran Nilsson Bilagor: 1. Minnesanteckningar föregående möte Förslag Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Övre Norrland POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

7 KOMPETENSCENTRUM ANLÄGGNINGSINDUSTRI Presentation inför kommande pilotprojekt i Norrbotten. Bodens kommun, tillsammans med Industrin, Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten adaptive strategy group ab

8 ETT LÄNSPERSPEKTIV

9 ...MED UTMANINGAR Utflyttning Åldrande befolkning Obalans kust-inland

10 ARBETSMARKNADEN 39 % av arbetskraften i pension år 2025 Utflyttning tillkommer... Bristyrken i industri:

11 Utbildning Arbetsmarknaden Arbetskraften

12 Växer Arbetsmarknaden Arbetskraften Utbildning Lägre än Riket Krymper

13 VAD BEHÖVER GÖRAS? Stimulera inflyttning Verka för att få fler med relevant utbildning/ erfarenhet Fler unga i rätt utbildningsinriktningar Ett jämställt Norrbotten Förstärkta strukturer för näringslivet

14 Pilotprojekt som både utvecklar och löser Tillräckligt spetsigt område Nog litet, för att kunna skapa nätverken Riktigt viktigt, för att skapa effekt Långsiktigt Replikerbart

15

16 AVGRÄNSNINGAR Anläggningsindustrin. Tydliga områden och aktörer Använd strukturen som finns i Fyrkanten Konkurrenskraft i direkt koppling till Norra Sveriges utveckling System för yrkesutbildning och yrkesbevis likartade i hela industrin

17 FÖRUTSÄTTNINGAR Andelen av Anläggningsinvesteringar i riket är fortfarande på toppnivå. Stora jobb och goda förutsättningar för tillväxt Överhettningsproblem Andelen Yrkeshögskoleplatser eller utbildade i YH(tidigare KY), lägre än riket i allmänhet och justerat för efterfrågan ännu sämre

18 ANLÄGGNINGSINDUSTRINS UTMANINGAR Sned åldersfördelning, få unga människor i branschen Sned könsfördelning, traditionella yrkesroller Relativt sett lågt andel högutbildade Hög specialiseringsgrad mellan yrkeskategorierna i ett företag Allmän grund för yrkena saknas. Antingen Bergarbetare eller Betongarbetare... Tillförseln i utbildningssystemet felallokerad i riket

19 UTBILDNINGSSYSTEMET Fler platser än sökande inom teknik på gymnasiet, undantaget Byggprogrammet Traditionella könsval Norrbotten har relativt befolkningen få i Yrkeshögskola Ett jämställt Norrbotten? Förstärkta strukturer för näringslivet?

20

21 FÖRSTUDIENS ELEMENT Omvärldsbevakning för att ligga i framkant i utvecklingen Bygg samverkan mellan företag och grupperingar av företag Samverka med Arbetsmarknadens aktörer Samordna en syn på framtidens kompetensförsörjning Verka för bredd- och specialiseringsutbildningar

22 adaptive strategy group ab

23 Lägesrapport YH Norrbotten

24 Antal YH ansökningar 2014 jmf 2013

25 Ansökningar i Norrbotten inför 2015 Ort Boden Gällivare Haparanda Haparanda Jokkmokk Jokkmokk Kiruna Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Piteå Piteå Piteå Piteå Övertorneå Övertorneå Utbildning Lokförare YH Byggproduktionsledare Butikschef - kreativ försäljning och ledarskap Butikskommunikatör - Visual Merchandiser Servicetekniker eldistribution och vindkraft Yrkeshögskoleexamen i samiskt mathantverk Underhållstekniker Futuregames - Gamification Specialist Utvecklare inom.net Industriell logistiker Inköp & Supply Management Medicinsk sekreterare/vårdadministrativ sekreterare Redovisningsekonom - med personaladministration Tandsköterska VVS-ingenjör Flygtekniker-helikopter Backend-utveckling med C# Javascriptutvecklare - frontend Integrationspedagog Servicetekniker Byggnadsrestaurering Reparationsskomakare Anordnare Bodens kommun, Vuxenutbildningen Lapplands kommunalförbund, Lapplands lärcentra Handelsakademin i Göteborg AB Handelsakademin i Göteborg AB Lapplands kommunalförbund, Lapplands lärcentra Samernas utbildningscentrum Lapplands kommunalförbund, Lapplands lärcentra Changemaker Educations AB Lexicon AB Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå Universitet NBI i Växjö AB Luleå kommun, Vuxenutbildningen NBI i Växjö AB Luleå kommun, Vuxenutbildningen Luleå kommun, Vuxenutbildningen Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Lernia Utbildning AB Lernia Utbildning AB Piteå Kommun Lernia Utbildning AB Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Källa: MYH.se

26 Kommande aktiviteter Yh-Norrbotten Ledarskap-Hr Luleå okt Frukostmöte Kalix 30 okt Erfarenhet distansutbildning dec 14 Presskonferens godkända Yh-utbildningar jan 15 Antagningsprocessen samverkan MYh Nolia utbildning och kompetens feb 15 SYV-dagar mars 15 Kontinuerliga besök näringslivsnoder Regelbundna träffar Handelskammaren.

27 Företagsnära YH-utveckling i Norrbotten Samverkan mellan YH Norrbotten och Norrbottens Handelskammare Oktober december 2015

28 Syfte: Kunna bistå utbildningsanordnare med behovsinventeringar i samband med ansökning om att hålla YH-utbildning i Norrbotten Utveckla en enhetlig, systematiskt och sanningsenlig metod för behovsinventeringar Mål: Norrbottens Handelskammare ska bli en aktiv part för verifiering av näringslivets behov i minst 40% av länets ansökningar till MYH.

29 Vår roll Utbildningsanordnare Nya ansökningar 2015 Nuläge - Scanna näringslivets nuvarande behov Framtid RUS Mineralstrategi Datacenterstrateg i

30 Projektaktiviteter 31 oktober Informationsträff med utbildningsanordnarna oktober Nov-Dec Möten med företagarorganisationer och branschråd Analysera framgångsmodeller 3-4 nov SKL Kompetensdagar i Stockholm möten med andra regioner januari - feb-juli aug-dec Lämplig metod och metodutveckling Behovsinventering och informationsspridning, dialog MYH Vidareutveckling metod, marknadsföring. Utvärdering och avrapportering

31 Styrgrupp Norrbottens Handelskammare Inger Edlund Pedersen Norrbottens Läns Landsting YH Norrbotten Greta Isaksson Monica Lundkvist Länsstyrelsen? Arbetsförmedlingen? Företagarna? IUC Norrbotten? LTU Affärsutveckling?

32 Tack för er uppmärksamhet!

33 Information KFU 6 Oktober 2014 Lars Roth

34 Bristyrken Norrbottens län

35 Näringslivet Andel som upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering (senaste 6 månader)

36 Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken. Bristyrken BERGARBETARE GEOLOGER LÄKARE - TANDLÄKARE KOCKAR MED ERFARENHET SJUKSKÖTERSKOR LASTBILSMEKANIKER SPECIALPEDAGOGER DISTRIKTSSKÖTERSKOR BARNMORSKOR Överskottsyrken RENHÅLLNINGS OCH ÅTERVINNINGSARBETARE EKONOMIASSISTENTER PERSONALTJÄNSTEMÄN ADMININISTR. OCH SEKRETERARE. BARNSKÖTARE FRISKVÅRDKONSULENTER FÖRSÄLJARE, DAGLIGVAROR FÖRSÄLJARE, FACKHANDEL HANDLÄGGARE/UTREDARE,OFFENTLIG.FÖRV. GYMNASIELÄRARE I YRKESÄMNEN,SPRÅK KÖKS- OCH RESTAURANGBITRÄDEN PSYKOLOGER BETONGARBETARE CIV:INGENJÖRER/INGENJÖRER/TEKNIKER LAGERARBETARE PARKARBETARE PERSONLIGA ASSISTENTER

37 Exempel: yrkesavgångar BD-län Totalt Vård o omsorgspersonal Ingenjörer, tekniker Byggnads o anläggningsarbetare Försäljare detaljhandel Byggnadshantverkare Grundskollärare Säljare, inköpare, mäklare Fordonsförare Gymnasielärare Övrig kontorspersonal Drifts o verksamhetschefer Chefer mindre företag o myndigheter Förskollärare, fritidspedagoger Städare Sjuksköterskor Maskin o motorreparatörer Administratörer i offentlig förvaltning Övrigt servicearbete Processoperatörer stål o metallverk Företagsekonomer, marknadsförare, personaltj

38 Gruv Bristyrken (riket) Våren 2014

39 Urval av upplevda bristyrken senaste halvåret

40 Rekryteringar(urval) kommande 6 månader Anläggningsmaskinförare m.fl. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi Civilingenjörer m.fl., kemi Driftmaskinister m.fl. Elmontörer och elreparatörer Geologer, geofysiker m.fl. Gruv- och bergarbetare Guider och reseledare Kartingenjörer m.fl. Kemiingenjörer och kemitekniker Kemister Kontorssekreterare Lagerpersonal Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer Operatörer, stenkross och malmförädling Organisationsutvecklare Personaltjänstemän Väktare Övriga drift- och verksamhetschefer

41 Brisyrken (riket) Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

42 Förändring av antalet sysselsatta inom yrkesområden under 2014

43

44

45

46 Bristindex Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

47 Tekniskt arbete Pedagogiskt Tekniskt arbete Pedagogiskt Data/IT arbete Hälso- och sjukvård Data/IT Bygg Hälso- och och anläggning sjukvård Installation, Bygg drift och och anläggning underhåll Hotell, Installation, restaurang drift och och storhushåll underhåll Hotell, restaurang Naturvetenskapligt och storhushåll arbete Service- Naturvetenskapligt och säkerhetsarbete arbete Service- och säkerhetsarbete Industriell tillverkning Industriell tillverkning Naturbruk Naturbruk Administration, Administration, ekonomi ekonomi och och juridik juridik Försäljning, inköp och marknadsföring Transport Socialt arbete Kultur, media och design Genomsnittligt bristindex bristtal per på yrkesområde ett års sikt Heldragna per yrkesområde linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

48 Medicinska sekreterare Redovisningsekonomer Revisorer Controllrar Speditörer Jurister Försäkringstjänstemän Värdepappersmäklare Studie- och yrkesvägledare Löne- och personalassistenter Personaltjänstemän Handläggare/utredare, offentlig förvaltn Ekonomiassistenter Administratörer och sekreterare Bristindex inom på ett administration, års sikt inom administration, ekonomi ekonomi och juridik och juridik Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

49 Golvläggare Golvläggare Murare Betongarbetare Murare Betongarbetare Glasmästare VVS-montörer Glasmästare VVS-montörer Takmontörer Takmontörer Kranförare Kranförare Anläggningsarbetare Anläggningsarbetare Målare Målare Plattsättare Plattsättare Anläggningsmaskinförare Anläggningsmaskinförare Isoleringsmontörer Träarbetare/snickare Grovarbetare inom bygg och anläggning Bristindex inom på bygg ett års och sikt anläggning inom bygg och anläggning Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

50 Bristindex Bristindex på ett års inom sikt data/it inom data/it Heldragna linjer = balansintervall IT-arkitekter Mjukvaru- och systemutvecklare Testare och testledare Systemförvaltare/systemadministratörer Drifttekniker, it Helpdesktekniker/supporttekniker Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

51 Telefonförsäljare Bristindex inom på ett försäljning, års sikt inom inköp, försäljning, och inköp marknadsföring och marknadsföring Heldragna linjer = balansintervall Företagssäljare Inköpare Marknadsanalytiker och marknadsförare Banktjänstemän Fastighetsmäklare Bilförsäljare Resesäljare Försäljare, fackhandel Försäljare, dagligvaror Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

52 Kockar Kockar Bagare/konditorer Bagare/konditorer Servitörer Servitörer Bristindex Bristindex inom hotell, på ett restaurang, års sikt inom storhushåll hotell, restaurang och storhushåll Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bartendrar Bartendrar Receptionister Receptionister Köks- och restaurangbiträden Baristor/cafebiträden Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

53 Läkare Sjuksköterskor inom akutsjukvård Läkare Sjuksköterskor Operationssjuksköterskor inom akutsjukvård Sjuksköterskor, Operationssjuksköterskor psykiatrisk vård Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Geriatriksjuksköterskor Geriatriksjuksköterskor Barnmorskor Barnmorskor Barnsjuksköterskor Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Distriktssköterskor Sjuksköterskor Sjuksköterskor (grundutbildade) (grundutbildade) Röntgensjuksköterskor Receptarier Tandläkare Bristindex inom på hälso- ett års och sikt sjukvård inom hälso- och sjukvård Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

54 Psykologer Psykologer Apotekare Tandhygienister Apotekare Undersköterskor Tandhygienister Undersköterskor Tandsköterskor Tandsköterskor Optiker Optiker Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter Logopeder Logopeder Sjukgymnaster Sjukgymnaster Skötare Veterinärer Dietister Bristindex Bristindex inom hälso- på ett och års sikt sjukvård inom (forts) hälso- och sjukvård (forts) Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

55 Byggnadsplåtslagare Byggnadsplåtslagare Verktygsmakare Bergarbetare, Verktygsmakare gruva Bergarbetare, Tunnplåtslagare gruva Tunnplåtslagare Grovplåtslagare Grovplåtslagare Låssmeder Låssmeder Verkstadsmekaniker Verkstadsmekaniker Processoperatörer, kemisk basindustri Processoperatörer, kemisk basindustri CNC-operatörer CNC-operatörer Gjutare Styckare Maskinoperatörer, sten o cement Bristindex inom på industriell ett års sikt tillverkning inom industriell tillverkning Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

56 Slaktare Svetsare Slaktare Processoperatörer stål Svetsare o metall Processoperatörer Maskinoperatörer stål trävaruind o metall Maskinoperatörer trävaruind Maskinoperatörer kemisk ind Maskinoperatörer kemisk ind Maskinoperatörer livsmedelsindustri Maskinoperatörer livsmedelsindustri Maskinoperatörer grafisk ind Maskinoperatörer grafisk ind Processoperatörer trä papper Processoperatörer trä o papper Fordonsmontörer Fordonsmontörer Montörer, el- och teleutrustning Maskinoperatörer, gummi o plast Montörer, metall o plast Bristindex Bristindex inom på industriell ett års sikt tillverkning inom (forts) industriell tillverkning (forts) Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

57 Lastbilsmekaniker Bilmekaniker Styr- och reglertekniker Fastighetstekniker Maskinreparatörer Lackerare Distributionselektriker Installationselektriker Drifttekniker vid värme- och vattenverk Larmtekniker Elmontörer Vaktmästare Bristindex på inom ett års installation, sikt inom installation, drift och drift underhåll och underhåll Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

58 Ljudtekniker Ljudtekniker Bristindex Bristindex inom på kultur, ett års media sikt och inom design kultur, media och design Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bibliotekarier Bibliotekarier Informatörer Informatörer Journalister Journalister Fotografer Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

59 Skogsmaskinförare Bristindex Bristindex på ett års inom sikt naturbruk inom naturbruk Heldragna linjer = balansintervall Skogsmästare Maskinförare, lantbruk Skogsarbetare Jägmästare Djuruppfödare/djurskötare Lantmästare Agronomer Trädgårdsarbetare Parkarbetare Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

60 Biomedicinska analytiker Biomedicinska analytiker Bristindex Bristindex inom naturvetenskapligt på ett års sikt inom arbete naturvetenskapligt arbete Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Fysiker Fysiker Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Geologer Geologer Kemister Kemister Biologer Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

61 Förskollärare Förskollärare Specialpedagoger Specialpedagoger Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Fritidspedagoger Fritidspedagoger Lärare i estetiska och praktiska ämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Lärare grundskolans senare år Lärare i grundskolans senare år Lärare grundskolans tidigare år Lärare i grundskolans tidigare år Gymnasielärare Gymnasielärare i allmänna allmänna ämnen ämnen Trafiklärare Universitets- och högskolelärare Bristindex inom på pedagogiskt ett års sikt inom arbete pedagogiskt arbete Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

62 Poliser Poliser Soldater Soldater Frisörer Frisörer Brandmän Brandmän Hudterapeuter Hudterapeuter Fotterapeuter Fotterapeuter Väktare Väktare Renhållningsarbetare Renhållningsarbetare Massörer Städare Bristindex Bristindex inom service- på ett års och sikt säkerhetsarbete inom service- och säkerhetsarbete Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

63 Behandlingsassistenter Bristindex Bristindex på ett års inom sikt socialt inom socialt arbete arbete Heldragna linjer = balansintervall Socialsekreterare Biståndsbedömare Kuratorer Kriminalvårdare Fritidsledare Elevassistenter Friskvårdkonsulenter Personliga assistenter Vårdbiträden Barnskötare Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

64 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik Ingenjörer Civilingenjörer, och tekniker gruvteknik inom gruvteknik och metall Civilingenjörer, gruvteknik bygg och anläggning och metall Civilingenjörer, Civilingenjörer, bygg och anläggning maskin Byggnadsingenjörer Civilingenjörer, och byggnadstekniker maskin Byggnadsingenjörer Civilingenjörer, och byggnadstekniker elkraft Civilingenjörer, VVS-ingenjörer elkraft Civilingenjörer, elektronik VVS-ingenjörer och teletekn Civilingenjörer, elektronik och Flygtekniker teletekn Ingenjörer och tekniker inom Flygtekniker elektronik Ingenjörer och Elingenjörer tekniker inom och elektronik eltekniker Maskiningenjörer Elingenjörer och maskintekniker och eltekniker Maskiningenjörer och maskintekniker GIS-ingenjörer GIS-ingenjörer Lantmätare Lantmätare Kemiingenjörer och kemitekniker Civilingenjörer, kemi Logistiker Arkitekter Bristindex inom på ett tekniskt års sikt arbete inom tekniskt arbete Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

65 Flygledare Lokförare Taxiförare Transportledare Lastbilsförare Piloter Bussförare Maskinbefäl Flygvärdinnor Tågvärdar Brevbärare Godshanterare och expressbud Truckförare Fartygsbefäl Lagerarbetare Matroser Bristindex Bristindex på ett års inom sikt transport inom transport Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

66 Tematiska mål Mål 10 Investera i utbildning och yrkesutbildning för livslångt lärande Mål 8 Främja varaktig sysselsättning o rörlighet Mål 9 Främja social integration, bekämpa fattigdom och diskriminering Mål 8 Främja varaktig sysselsättning o rörlighet 8.1 Tillgång till sysselsättning för arbetssökande Investeringsprioriteringar 10.3 Stärka tillgång till livslångt lärande höja arbetskraft kunskaper 10.4 Underlätta övergång från utbildning till arbetsliv. 8.2 Varaktig integration av ungdomar 9.1 Aktiv inkludering för att öka anställbarhet 8.2 Varaktig integration av ungdomar Programområde Programområde 1, Kompetensförsörjn Programområde 2, Öka övergångarna till arbete Programområde 3, Sysselsn.initiativet Mål Mål 1:1 Bidra till sysselsättn, tillväxt och hållb arbetsliv. Kompetensutveckling för anställda och målgrupp po 2 Mål 1:2 Utveckla o tillämpa metoder för stärka koppling utbildning och arbetsliv Mål 2:1 Tillämpa och utv metoder f arbetslösa komma närmare arbetsmarkn. Mål 2:2 Tillämpa och utveckla metoder för underlätta ungas etablering på arbetsmarknad Mål 2:3 Tillämpa och utveckla metoder för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, sammansatt problematik Mål 3:1 Bidra t ökad sysselsättn bland unga, Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland. Målgrupp Sysselsatta och målgrupp po 2 Organisationer, myndigheter, företag Arbetslösa med flera Unga kvinnor och män (15-24 år) Arbetslösa m fl med sammansatt problematik Arbetslösa unga i Sydsverige, Norra Mellan Sv, Mell Norrland Horisontella principer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare Datatekniker (nätverkstekniker) PC-tekniker Bild 2 Maskiningenjörer, maskintekniker, VVS Byggnadsingenjörer

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Hur håller vi arbetskraften nära jobben, nu och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten

Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Den framtida Arbetsmarknaden i Norrbotten Lars Kero, Arbetsförmedlingen Östra Norrbotten Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, MO norra Norrland, januari 1995 april 2016

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Grums Hammarö Ann Mannerstedt, arbetsmarknadsanalytiker Inskrivna arbetslösa i oktober 2016 som

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos för vanligaste yrken i Västra Götaland Vanliga yrken i Västra Götaland och prognostiserad tillgång till jobb Hur bedöms tillgången på jobb vara i framtiden för de vanligaste yrkena i Västra Götaland och hur ser utbildningsnivån ut inom respektive

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

SEMA OREN 1.0. Ett utvecklingsprojekt finansierat av Region Gävleborg och Tillväxtverket. 1 febr nov. 2017

SEMA OREN 1.0. Ett utvecklingsprojekt finansierat av Region Gävleborg och Tillväxtverket. 1 febr nov. 2017 Karta SEMA OREN 1.0 Ett utvecklingsprojekt finansierat av Region Gävleborg och Tillväxtverket 1 febr. 2016 1 nov. 2017 Tillväxtverket: 1 430 840 kr Egna medel: 1 430 840 kr (Personal) Organisation och

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis Först ett tips Sektionschefstjänst för Infrastruktur och fastighet på SKL är ledig. - Geodata,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016. Antalet jobb blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län 2017 Ronnie Kihlman, utredare Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Totalt ingick cirka 450

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 2017 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016 och 2017. Antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 2017 1 Jobben blir fler under 2016 och 2017 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Under de närmaste åren planerar många arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden är god och antalet jobb väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 2017 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016 och 2017. Arbetsmarknaden i länet väntas

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 1 Jobbmöjligheterna blir allt bättre Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2016 2017 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2016 2017. Antalet jobb ökar inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016. Antalet jobb väntas öka inom flertalet yrkesområden.

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken inom datayrken IT-strateg, IT-analytiker Systemerare, systemdesigner, systemar Programmerare PC-Tekniker Datatekniker (nätverkstekniker) Civilingenjörer m.fl. bygg o anläggning Byggnadsingenjörer o byggnadstekniker

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2015-2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2016 2017 1 Hur ser möjligheterna till arbete ut för dig? Många arbetsgivare behöver anställa mer personal. Dessutom slutar många som också ska ersättas. Du är kanske en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 2016 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

Arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning. Bengt Eklund Avdelningen Rehabilitering Strategienheten Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning. Bengt Eklund Avdelningen Rehabilitering Strategienheten Arbetsförmedlingen Arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättning Bengt Eklund Avdelningen Rehabilitering Strategienheten Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden Hur ser den ut? Vilka möjligheter finns det? Vad kan vi göra?

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors

Ungdomarnas arbetsmarknad. - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Ungdomarnas arbetsmarknad - Fokus på ungdomsarbetslösheten Tord Strannefors Procent av arbetskraften 30 Arbetslösa 16-24 år januari 1987 - april 2013 25 20 15 10 5 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016-2017.

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2016 2017 1 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 2016 1 Många i länet går i pension Det viktigaste som sker på Jämtlands arbetsmarknad 2015 och 2016 är alla pensionsavgångar som behöver ersättas med ny arbetskraft.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västernorrland 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2017. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 2017 1 Jobben blir fler i Värmland På Arbetsförmedlingen räknar vi med att jobben kommer att bli fler under 2016 och 2017. De nya jobben kommer att finnas både hos

Läs mer

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet

NULÄGE Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet NULÄGE 2011 Ökad efterfrågan Färre bristyrken Färre jobb inom offentlig verksamhet Arbetsförmedlingen Arne Holmström r inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna

Läs mer

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1

Yrke och sjukfall. Bilaga 1 (7) Datum 2015-10-22 Korta analyser 2015:1 Bilaga 1 (7) och sjukfall Figur 1 sgrupper fördelade efter nivå och förändring på sjukfrånvaron. Bubblans storlek motsvarar yrkets storlek i antalet anställda Bilaga 2 (7) Figur 2 sgruppen kontaktyrken

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2015 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2015. Samhällsomvandlingar och miljardinvesteringar

Läs mer

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Visionen: Vi gör Sverige rikare genom att få människor och FÖRETAG att växa! Niklas Pettersson Branschstrateg Arbetsförmedlingen Navet på arbetsmarknaden Prognos

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013-2014 Välkommen! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, Analysavdelningen 010-486 73

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 1 Här finns jobben i Västernorrland 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2016. Lättast att

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 2017 1 Det blir fler jobb i Kalmar län Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2016-2017. Många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 1 Goda jobbchanser under 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västra Götalands län under år 2015. Jobben blir fler i år och arbetslösheten

Läs mer