Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)"

Transkript

1 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson Louise Ekbom Isaksson Monica Lundkvist Nina Rismalm Torsten Fors Ledamöter med förhinder: Birgitta Bergvall-Kåreborn Katarina Söderberg Roger Andersson Tjänstemän och föredraganden: Jonas Lundström Kristin Bergwall Lars Roth Lars Gabrielsson Tove Cullhed Arbetsförmedlingen, ordf. Länsstyrelsen Norrbotten Företagarna Luleå Tekniska Universitet Försvarsmakten LKF Norrbottens Handelskammare Länsstyrelsen Norrbotten Luleå tekniska universitet Arbetsförmedlingen TCO (Unionen) Adaptive Strategy Group Länsstyrelsen Norrbotten Arbetsförmedlingen LKF Länsstyrelsen Norrbotten 1. Ordförande öppnar mötet Göran Nilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Arbetslösheten fortsätter att gå ned i länet. För riket ligger arbetslösheten på 7,3 % och för Norrbotten ligger siffran på 6,9 %. Siffrorna för Norrbotten minskar mest i jämförelse med riket: - 1,4 %. Ungdomsarbetslösheten (öppet arbetslösa och i program) ligger på 14,3 % i jämförelse med 15,2 % för riket. I jämförelse med riket minskar ungdomsarbetslösheten mest i Norrbotten. Gällande nyanlända är det fler och fler som kommer i arbete men inte tillräckligt många. Torsten Fors tillägger att prognosen är nyanlända till Sverige/år, samt att Norrbotten kommer att ha extra asylplatser, alltså totalt 4000 platser. Arbetsförmedlingen har fått extra medel för att hantera detta område. En utmaning är bostadsförsörjningen. I POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

2 2 (5) Datum Norrbotten har vi sett fantastiska resultat gällande att få funktionshindrade i arbete men vi måste bli ännu bättre. Ungdomar utan gymnasiekompetens är fortsatt en utmaning. Den nya regeringen planerar stora insatser riktade mot den senare gruppen. Jämfört med Västerbotten är Norrbottens siffror i nivå med Umeås, det går bra för hela länet. 2. Godkännande av dagordning Kompetensförsörjningsutskottet godkänner dagordningen med ett tillägg av en diskussionspunkt inför kommande programperiod under övriga frågor. 3. Minnesanteckningar föregående möte 6 juni Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna med tillägg av två justeringar. Under punkt 6 förtydligas att projektet Företagsnära YH-utveckling kommer att drivas av YH Norrbotten och Norrbottens handelskammare. Under punkt 10 justeras tidpunkten för KFU-mötet till kl Anläggningsindustrins kompetensförsörjning Jonas Lundström, Adaptive Strategy Group, informerar om ett projekt utarbetat i samarbete med Bodens kommun, bygg- och transportindustrin, Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten. Projektet är en pilotverksamhet som kan fungera som gott exempel för länet och en metod som kan appliceras på andra branscher. Liknande samarbete har gett upphov till LKF:s operatörsutbildning då gruvbolagen gick samman. Syftet är att skapa ett kompetenscentrum för anläggningsindustri och att kompetensförsörja en liten, kunskapsintensiv bransch. Det investeras mycket inom industrin men utmaningarna är en åldrande befolkning, obalans mellan kust och inland samt ökande yrkesavgångar. Arbetsmarknaden växer medan arbetskraften krymper och antalet YH-platser i Norrbotten ligger på hälften jämfört med riket. Projektet ska stimulera inflyttning, verka för utbildning och fler unga i utbildning, verka för ett jämställt Norrbotten och förstärka strukturer för näringslivet. Trafikanalys har tagit fram en rapport gällande anläggningsbranschen, på 20 år har branschen förändrats på så sätt att den fått utländsk konkurrens. Industrin är stor i Norrbotten men det finns trots detta få YH-utbildningar, könsfördelningen är sned och det finns en låg andel högutbildade men hög specialiseringsgrad mellan yrkeskategorierna i företagen. Viktiga samarbetsparter är branschorganisationerna TYA och BYN. En förstudie ska innehålla: omvärldsbevakning, samverkan företag/ grupperingar av företag/ arbetsmarknadens aktörer, samordning av synen på framtidens kompetensförsörjning, samt att verka för bredd- och specialiseringsutbildningar. Monica Lundkvist tillägger att detta behövs inom fler branscher. Ingela Lekfalk betonar vikten av deltagande företag. Jan Johansson nämner att även LTU är intresserade av fortsatt kontakt. Bilaga 2.

3 3 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottet ställer sig bakom projektidén. 5. Lägesrapport Yrkeshögskola Norrbotten Lars Gabrielsson, LKF och Nina Rismalm, Norrbottens handelskammare informerar om det pågående projektet Yrkeshögskola Norrbotten samt Företagsnära YH-utveckling. Det senare har nyligen beviljats projektmedel från NLL och Länsstyrelsen. Vid bedömningen av ansökningar till YH-myndigheten är ansökningarnas kvalitet överordnad. Länets ansökningar har tidigare varit för dåligt anknutna till näringslivet, trots detta har vi dock en god beviljandegrad i jämförelse med riket. Skälen för avslag är bristande eftergymnasial fokus samt brister i näringslivsförankringen. Kommande aktiviteter inom YH Norrbotten är bland annat presskonferens, träffar och seminarier. LKF går också ut med information i samarbete med utbildningsanordnare gällande antagna utbildningar. I samverkan mellan YH Norrbotten har Norrbottens handelskammare startat projektet Företagsnära YH-utveckling med syftet att kunna bistå utbildningsanordnare med behovsinventeringar i samband med ansökningar till YH-myndigheten. Handelskammaren ska vidare bli en aktiv part för verifiering av näringslivets behov vid ansökningar som kommer in tidigt i processen. Projektet ska scanna av nuläget men även blicka framåt mot kommande kompetensbehov. Projektet anordnar möten med företagarorganisationer och branschråd samt ska bevaka andra läns arbete i frågan. Bilaga Bristyrken riket och länet Arbetsförmedlingen gör i samband med sin årliga prognos en analys av bristyrken i länet. Bristindex redovisas som balans, underskott och överskott. Lars Roth presenterar analysen i korthet. 30 % av tillfrågade företag har upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering. Det innebär att Norrbotten ligger på plats två i landet gällande andel företag som upplevt brist på arbetskraft. Arbetskraftsbrist utgör en flaskhals för utveckling som hindrar tillväxten. Bristyrken är ex. bergarbetare, geologer, läkare, tandläkare, lastbilsmekaniker, sjuksköterskor. Överskottsyrken är till exempel renhållning/återvinning, ekonomiassistent, barnskötare m.fl. Den största numerären avseende yrkesavgångar är vård- och omsorg, ingenjörer, tekniker, och yrken inom bygg/anläggning. Kommande yrkesavgångar är fördelade ganska jämnt mellan näringsliv och offentlig sektor. Störst brist på tio års sikt är yrken inom teknik, IT, läkare m.fl. Överskottsyrken finns främst inom kultur och media, försäljning m.fl. Det är mycket viktigt att vi bättre tar hand om tillgängliga arbetssökande för att tillgodose bristen, d.v.s. nyanlända, funktionshindrade och unga. Lars presenterar även prognosen för gruvnäringen nationellt, både avseende bristyrken, kommande rekryteringar och fördelat på olika utbildningsnivåer. Några av de yrken som branschen under senaste halvåret har haft svårigheter att rekrytera är byggnadsingenjörer/-tekniker, civilingenjörer, elmontörer/-reparatörer,

4 4 (5) Datum maskinmekaniker, dataspecialister, drift- och verksamhetschefer. Exempel på rekryteringsyrken under närmaste halvåret och året är anläggningsmaskinförare, byggnadsingenjörer, civilingenjörer, driftmaskinister, elmontörer, geologer, kemister m.fl. Bilaga Lärlingsplatser inom elbranschen Andreas Lind tar upp en fråga gällande lärlingsplatser inom elbranschen. Branschen tar sig inte an och erbjuder lärlingsplatser i tillräckligt hög utsträckning för att tillgodose behovet, denna fråga har diskuterats ibland annat regionala partnerskapet. Landshövdingen vill med anledning av detta anordna en träff med stora aktörer inom elbranschen. Göran Nilsson tillägger att när det gäller yrkesintroduktionsanställningar har elbranschen och deras fackliga parter lyckats bäst, över hälften finns inom denna bransch. Göran menar att initiativ för fler lärlingsplatser behövs och att det är bra att spinna vidare på detta. De yrken som kräver yrkesbevis och lärlingsutbildning har större brist jämfört med mindre kvalificerade yrken inom samma branscher. Elbranschen utbildar ca personer men tar bara hand om stycken. I Norrbotten och Västerbotten finns 34 stycken arbetssökande lärlingar. Kompetensförsörjningsutskottet ställer sig bakom att Länsstyrelsen arbetar vidare med frågan och kallar till en träff med elbranschens stora aktörer. 8. Lägesrapport ESF handlingsplan Tove Cullhed ger en lägesrapport om ESF handlingsplan för Övre Norrland. Ett förslag skickades in till ESF-rådet nationellt den 29 september. Synpunkter ges den 28 oktober som besvaras den 7 november. Övervakningskommittén godkänner handlingsplanerna. Övre Norrlands handlingsplan finns publicerat på webben för Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Vid ESF hearing, Strukturfondspartnerskapets möte och Regionala partnerskapets möte som hållits under hösten lämnades inspel som lett till mindre justeringar och tillägg. En nationell handlingsplan styr 25 % av ESF:s medel. 75 % av medlen fördelas till regionerna. Nytt i kommande programperiod är bl.a. att det är möjligt att blanda målgrupper i PO 1 (kompetensförsörjning) och PO 2 (öka övergångarna till arbete). ESF ska tydligt kopplas till övrigt regionalt tillväxtarbete. Satsningar inom ESF ska stärka den nationella arbetsmarknadspolitiken, Arbetsförmedlingen får en utökad roll i genomförandet. Privat medfinansiering är nytt. En första utlysning beräknas till november-december och första prioriteringssammanträdet sker i maj- juni. Begränsade beslutsramar påverkar dock utbetalningar för både ESF och ERUF under Utgiftstaket påverkar, vilket är en politisk bedömning. Nominering av övervakningskommittén sker nu, därefter ska ordföranden tillsätta Strukturfondspartnerskapet. Bilaga 5 9. Övriga frågor

5 5 (5) Datum Utskottet diskuterar kring eventuellt behov av utbildning för projektägare och projektledare, samt en sekretariatsfunktion för utskottsarbetet. Denna funktion skulle kunna fungera som en servicefunktion för alla organisationer. Förslag på uppgifter är att lyfta fram bristyrken för utbildningsanordnare samt bevaka kompetensplattformar i andra delar av landet. Göran Nilsson berättar att en tjänst på Arbetsförmedlingen ska jobba enbart mot ESF. Mer om detta diskuteras vid nästa möte, när förslag till KFU verksamhetsplan 2015 diskuteras. 10. Nästa möte Nästa möte med KFU är onsdag den 10 dec kl Avslutning Göran Nilsson avslutar mötet. Vid tangenterna /Kristin Bergwall Bilagor: 1. Dagordning KFU Anläggningsindustrins kompetensbehov 3. Företagsnära YH-utveckling 4. Bristyrken Norrbotten Illustration Europeiska socialfonden

6 Dagordning 1 (1) Datum Kompetensförsörjningsutskottet Datum Måndag 6 oktober 2014 Tid Kl Lokal Parkering Sessionssalen P-biljett kan hämtas i receptionen Dagordning 1. Ordförande öppnar mötet Göran Nilsson 2. Godkännande av dagordning Göran Nilsson 3. Minnesanteckningar föregående möte 5/6 (bilaga 1) Tove Cullhed 4. Anläggningsindustrins kompetensförsörjning Jonas Lundström 5. Lägesrapport Yrkeshögskola Norrbotten Lars G/Nina R 6. Bristyrken riket och länet Lars Roth 7. Lärlingsplatser inom elbranschen Andreas Lind 8. ESF handlingsplan (bilaga 2) Tove Cullhed 9. Övriga frågor 10. Nästa möte Göran Nilsson 11. Avslutning Göran Nilsson Bilagor: 1. Minnesanteckningar föregående möte Förslag Regional handlingsplan för Europeiska socialfonden i Övre Norrland POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

7 KOMPETENSCENTRUM ANLÄGGNINGSINDUSTRI Presentation inför kommande pilotprojekt i Norrbotten. Bodens kommun, tillsammans med Industrin, Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten adaptive strategy group ab

8 ETT LÄNSPERSPEKTIV

9 ...MED UTMANINGAR Utflyttning Åldrande befolkning Obalans kust-inland

10 ARBETSMARKNADEN 39 % av arbetskraften i pension år 2025 Utflyttning tillkommer... Bristyrken i industri:

11 Utbildning Arbetsmarknaden Arbetskraften

12 Växer Arbetsmarknaden Arbetskraften Utbildning Lägre än Riket Krymper

13 VAD BEHÖVER GÖRAS? Stimulera inflyttning Verka för att få fler med relevant utbildning/ erfarenhet Fler unga i rätt utbildningsinriktningar Ett jämställt Norrbotten Förstärkta strukturer för näringslivet

14 Pilotprojekt som både utvecklar och löser Tillräckligt spetsigt område Nog litet, för att kunna skapa nätverken Riktigt viktigt, för att skapa effekt Långsiktigt Replikerbart

15

16 AVGRÄNSNINGAR Anläggningsindustrin. Tydliga områden och aktörer Använd strukturen som finns i Fyrkanten Konkurrenskraft i direkt koppling till Norra Sveriges utveckling System för yrkesutbildning och yrkesbevis likartade i hela industrin

17 FÖRUTSÄTTNINGAR Andelen av Anläggningsinvesteringar i riket är fortfarande på toppnivå. Stora jobb och goda förutsättningar för tillväxt Överhettningsproblem Andelen Yrkeshögskoleplatser eller utbildade i YH(tidigare KY), lägre än riket i allmänhet och justerat för efterfrågan ännu sämre

18 ANLÄGGNINGSINDUSTRINS UTMANINGAR Sned åldersfördelning, få unga människor i branschen Sned könsfördelning, traditionella yrkesroller Relativt sett lågt andel högutbildade Hög specialiseringsgrad mellan yrkeskategorierna i ett företag Allmän grund för yrkena saknas. Antingen Bergarbetare eller Betongarbetare... Tillförseln i utbildningssystemet felallokerad i riket

19 UTBILDNINGSSYSTEMET Fler platser än sökande inom teknik på gymnasiet, undantaget Byggprogrammet Traditionella könsval Norrbotten har relativt befolkningen få i Yrkeshögskola Ett jämställt Norrbotten? Förstärkta strukturer för näringslivet?

20

21 FÖRSTUDIENS ELEMENT Omvärldsbevakning för att ligga i framkant i utvecklingen Bygg samverkan mellan företag och grupperingar av företag Samverka med Arbetsmarknadens aktörer Samordna en syn på framtidens kompetensförsörjning Verka för bredd- och specialiseringsutbildningar

22 adaptive strategy group ab

23 Lägesrapport YH Norrbotten

24 Antal YH ansökningar 2014 jmf 2013

25 Ansökningar i Norrbotten inför 2015 Ort Boden Gällivare Haparanda Haparanda Jokkmokk Jokkmokk Kiruna Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Luleå Piteå Piteå Piteå Piteå Övertorneå Övertorneå Utbildning Lokförare YH Byggproduktionsledare Butikschef - kreativ försäljning och ledarskap Butikskommunikatör - Visual Merchandiser Servicetekniker eldistribution och vindkraft Yrkeshögskoleexamen i samiskt mathantverk Underhållstekniker Futuregames - Gamification Specialist Utvecklare inom.net Industriell logistiker Inköp & Supply Management Medicinsk sekreterare/vårdadministrativ sekreterare Redovisningsekonom - med personaladministration Tandsköterska VVS-ingenjör Flygtekniker-helikopter Backend-utveckling med C# Javascriptutvecklare - frontend Integrationspedagog Servicetekniker Byggnadsrestaurering Reparationsskomakare Anordnare Bodens kommun, Vuxenutbildningen Lapplands kommunalförbund, Lapplands lärcentra Handelsakademin i Göteborg AB Handelsakademin i Göteborg AB Lapplands kommunalförbund, Lapplands lärcentra Samernas utbildningscentrum Lapplands kommunalförbund, Lapplands lärcentra Changemaker Educations AB Lexicon AB Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå Universitet NBI i Växjö AB Luleå kommun, Vuxenutbildningen NBI i Växjö AB Luleå kommun, Vuxenutbildningen Luleå kommun, Vuxenutbildningen Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Lernia Utbildning AB Lernia Utbildning AB Piteå Kommun Lernia Utbildning AB Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Källa: MYH.se

26 Kommande aktiviteter Yh-Norrbotten Ledarskap-Hr Luleå okt Frukostmöte Kalix 30 okt Erfarenhet distansutbildning dec 14 Presskonferens godkända Yh-utbildningar jan 15 Antagningsprocessen samverkan MYh Nolia utbildning och kompetens feb 15 SYV-dagar mars 15 Kontinuerliga besök näringslivsnoder Regelbundna träffar Handelskammaren.

27 Företagsnära YH-utveckling i Norrbotten Samverkan mellan YH Norrbotten och Norrbottens Handelskammare Oktober december 2015

28 Syfte: Kunna bistå utbildningsanordnare med behovsinventeringar i samband med ansökning om att hålla YH-utbildning i Norrbotten Utveckla en enhetlig, systematiskt och sanningsenlig metod för behovsinventeringar Mål: Norrbottens Handelskammare ska bli en aktiv part för verifiering av näringslivets behov i minst 40% av länets ansökningar till MYH.

29 Vår roll Utbildningsanordnare Nya ansökningar 2015 Nuläge - Scanna näringslivets nuvarande behov Framtid RUS Mineralstrategi Datacenterstrateg i

30 Projektaktiviteter 31 oktober Informationsträff med utbildningsanordnarna oktober Nov-Dec Möten med företagarorganisationer och branschråd Analysera framgångsmodeller 3-4 nov SKL Kompetensdagar i Stockholm möten med andra regioner januari - feb-juli aug-dec Lämplig metod och metodutveckling Behovsinventering och informationsspridning, dialog MYH Vidareutveckling metod, marknadsföring. Utvärdering och avrapportering

31 Styrgrupp Norrbottens Handelskammare Inger Edlund Pedersen Norrbottens Läns Landsting YH Norrbotten Greta Isaksson Monica Lundkvist Länsstyrelsen? Arbetsförmedlingen? Företagarna? IUC Norrbotten? LTU Affärsutveckling?

32 Tack för er uppmärksamhet!

33 Information KFU 6 Oktober 2014 Lars Roth

34 Bristyrken Norrbottens län

35 Näringslivet Andel som upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering (senaste 6 månader)

36 Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken. Bristyrken BERGARBETARE GEOLOGER LÄKARE - TANDLÄKARE KOCKAR MED ERFARENHET SJUKSKÖTERSKOR LASTBILSMEKANIKER SPECIALPEDAGOGER DISTRIKTSSKÖTERSKOR BARNMORSKOR Överskottsyrken RENHÅLLNINGS OCH ÅTERVINNINGSARBETARE EKONOMIASSISTENTER PERSONALTJÄNSTEMÄN ADMININISTR. OCH SEKRETERARE. BARNSKÖTARE FRISKVÅRDKONSULENTER FÖRSÄLJARE, DAGLIGVAROR FÖRSÄLJARE, FACKHANDEL HANDLÄGGARE/UTREDARE,OFFENTLIG.FÖRV. GYMNASIELÄRARE I YRKESÄMNEN,SPRÅK KÖKS- OCH RESTAURANGBITRÄDEN PSYKOLOGER BETONGARBETARE CIV:INGENJÖRER/INGENJÖRER/TEKNIKER LAGERARBETARE PARKARBETARE PERSONLIGA ASSISTENTER

37 Exempel: yrkesavgångar BD-län Totalt Vård o omsorgspersonal Ingenjörer, tekniker Byggnads o anläggningsarbetare Försäljare detaljhandel Byggnadshantverkare Grundskollärare Säljare, inköpare, mäklare Fordonsförare Gymnasielärare Övrig kontorspersonal Drifts o verksamhetschefer Chefer mindre företag o myndigheter Förskollärare, fritidspedagoger Städare Sjuksköterskor Maskin o motorreparatörer Administratörer i offentlig förvaltning Övrigt servicearbete Processoperatörer stål o metallverk Företagsekonomer, marknadsförare, personaltj

38 Gruv Bristyrken (riket) Våren 2014

39 Urval av upplevda bristyrken senaste halvåret

40 Rekryteringar(urval) kommande 6 månader Anläggningsmaskinförare m.fl. Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi Civilingenjörer m.fl., kemi Driftmaskinister m.fl. Elmontörer och elreparatörer Geologer, geofysiker m.fl. Gruv- och bergarbetare Guider och reseledare Kartingenjörer m.fl. Kemiingenjörer och kemitekniker Kemister Kontorssekreterare Lagerpersonal Maskinmekaniker, -montörer och -reparatörer Operatörer, stenkross och malmförädling Organisationsutvecklare Personaltjänstemän Väktare Övriga drift- och verksamhetschefer

41 Brisyrken (riket) Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

42 Förändring av antalet sysselsatta inom yrkesområden under 2014

43

44

45

46 Bristindex Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

47 Tekniskt arbete Pedagogiskt Tekniskt arbete Pedagogiskt Data/IT arbete Hälso- och sjukvård Data/IT Bygg Hälso- och och anläggning sjukvård Installation, Bygg drift och och anläggning underhåll Hotell, Installation, restaurang drift och och storhushåll underhåll Hotell, restaurang Naturvetenskapligt och storhushåll arbete Service- Naturvetenskapligt och säkerhetsarbete arbete Service- och säkerhetsarbete Industriell tillverkning Industriell tillverkning Naturbruk Naturbruk Administration, Administration, ekonomi ekonomi och och juridik juridik Försäljning, inköp och marknadsföring Transport Socialt arbete Kultur, media och design Genomsnittligt bristindex bristtal per på yrkesområde ett års sikt Heldragna per yrkesområde linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

48 Medicinska sekreterare Redovisningsekonomer Revisorer Controllrar Speditörer Jurister Försäkringstjänstemän Värdepappersmäklare Studie- och yrkesvägledare Löne- och personalassistenter Personaltjänstemän Handläggare/utredare, offentlig förvaltn Ekonomiassistenter Administratörer och sekreterare Bristindex inom på ett administration, års sikt inom administration, ekonomi ekonomi och juridik och juridik Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

49 Golvläggare Golvläggare Murare Betongarbetare Murare Betongarbetare Glasmästare VVS-montörer Glasmästare VVS-montörer Takmontörer Takmontörer Kranförare Kranförare Anläggningsarbetare Anläggningsarbetare Målare Målare Plattsättare Plattsättare Anläggningsmaskinförare Anläggningsmaskinförare Isoleringsmontörer Träarbetare/snickare Grovarbetare inom bygg och anläggning Bristindex inom på bygg ett års och sikt anläggning inom bygg och anläggning Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

50 Bristindex Bristindex på ett års inom sikt data/it inom data/it Heldragna linjer = balansintervall IT-arkitekter Mjukvaru- och systemutvecklare Testare och testledare Systemförvaltare/systemadministratörer Drifttekniker, it Helpdesktekniker/supporttekniker Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

51 Telefonförsäljare Bristindex inom på ett försäljning, års sikt inom inköp, försäljning, och inköp marknadsföring och marknadsföring Heldragna linjer = balansintervall Företagssäljare Inköpare Marknadsanalytiker och marknadsförare Banktjänstemän Fastighetsmäklare Bilförsäljare Resesäljare Försäljare, fackhandel Försäljare, dagligvaror Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

52 Kockar Kockar Bagare/konditorer Bagare/konditorer Servitörer Servitörer Bristindex Bristindex inom hotell, på ett restaurang, års sikt inom storhushåll hotell, restaurang och storhushåll Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bartendrar Bartendrar Receptionister Receptionister Köks- och restaurangbiträden Baristor/cafebiträden Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

53 Läkare Sjuksköterskor inom akutsjukvård Läkare Sjuksköterskor Operationssjuksköterskor inom akutsjukvård Sjuksköterskor, Operationssjuksköterskor psykiatrisk vård Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Geriatriksjuksköterskor Geriatriksjuksköterskor Barnmorskor Barnmorskor Barnsjuksköterskor Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Distriktssköterskor Sjuksköterskor Sjuksköterskor (grundutbildade) (grundutbildade) Röntgensjuksköterskor Receptarier Tandläkare Bristindex inom på hälso- ett års och sikt sjukvård inom hälso- och sjukvård Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

54 Psykologer Psykologer Apotekare Tandhygienister Apotekare Undersköterskor Tandhygienister Undersköterskor Tandsköterskor Tandsköterskor Optiker Optiker Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter Logopeder Logopeder Sjukgymnaster Sjukgymnaster Skötare Veterinärer Dietister Bristindex Bristindex inom hälso- på ett och års sikt sjukvård inom (forts) hälso- och sjukvård (forts) Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

55 Byggnadsplåtslagare Byggnadsplåtslagare Verktygsmakare Bergarbetare, Verktygsmakare gruva Bergarbetare, Tunnplåtslagare gruva Tunnplåtslagare Grovplåtslagare Grovplåtslagare Låssmeder Låssmeder Verkstadsmekaniker Verkstadsmekaniker Processoperatörer, kemisk basindustri Processoperatörer, kemisk basindustri CNC-operatörer CNC-operatörer Gjutare Styckare Maskinoperatörer, sten o cement Bristindex inom på industriell ett års sikt tillverkning inom industriell tillverkning Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

56 Slaktare Svetsare Slaktare Processoperatörer stål Svetsare o metall Processoperatörer Maskinoperatörer stål trävaruind o metall Maskinoperatörer trävaruind Maskinoperatörer kemisk ind Maskinoperatörer kemisk ind Maskinoperatörer livsmedelsindustri Maskinoperatörer livsmedelsindustri Maskinoperatörer grafisk ind Maskinoperatörer grafisk ind Processoperatörer trä papper Processoperatörer trä o papper Fordonsmontörer Fordonsmontörer Montörer, el- och teleutrustning Maskinoperatörer, gummi o plast Montörer, metall o plast Bristindex Bristindex inom på industriell ett års sikt tillverkning inom (forts) industriell tillverkning (forts) Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

57 Lastbilsmekaniker Bilmekaniker Styr- och reglertekniker Fastighetstekniker Maskinreparatörer Lackerare Distributionselektriker Installationselektriker Drifttekniker vid värme- och vattenverk Larmtekniker Elmontörer Vaktmästare Bristindex på inom ett års installation, sikt inom installation, drift och drift underhåll och underhåll Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

58 Ljudtekniker Ljudtekniker Bristindex Bristindex inom på kultur, ett års media sikt och inom design kultur, media och design Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bibliotekarier Bibliotekarier Informatörer Informatörer Journalister Journalister Fotografer Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

59 Skogsmaskinförare Bristindex Bristindex på ett års inom sikt naturbruk inom naturbruk Heldragna linjer = balansintervall Skogsmästare Maskinförare, lantbruk Skogsarbetare Jägmästare Djuruppfödare/djurskötare Lantmästare Agronomer Trädgårdsarbetare Parkarbetare Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

60 Biomedicinska analytiker Biomedicinska analytiker Bristindex Bristindex inom naturvetenskapligt på ett års sikt inom arbete naturvetenskapligt arbete Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Fysiker Fysiker Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Geologer Geologer Kemister Kemister Biologer Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

61 Förskollärare Förskollärare Specialpedagoger Specialpedagoger Gymnasielärare i yrkesämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Fritidspedagoger Fritidspedagoger Lärare i estetiska och praktiska ämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Lärare grundskolans senare år Lärare i grundskolans senare år Lärare grundskolans tidigare år Lärare i grundskolans tidigare år Gymnasielärare Gymnasielärare i allmänna allmänna ämnen ämnen Trafiklärare Universitets- och högskolelärare Bristindex inom på pedagogiskt ett års sikt inom arbete pedagogiskt arbete Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

62 Poliser Poliser Soldater Soldater Frisörer Frisörer Brandmän Brandmän Hudterapeuter Hudterapeuter Fotterapeuter Fotterapeuter Väktare Väktare Renhållningsarbetare Renhållningsarbetare Massörer Städare Bristindex Bristindex inom service- på ett års och sikt säkerhetsarbete inom service- och säkerhetsarbete Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

63 Behandlingsassistenter Bristindex Bristindex på ett års inom sikt socialt inom socialt arbete arbete Heldragna linjer = balansintervall Socialsekreterare Biståndsbedömare Kuratorer Kriminalvårdare Fritidsledare Elevassistenter Friskvårdkonsulenter Personliga assistenter Vårdbiträden Barnskötare Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

64 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik Ingenjörer Civilingenjörer, och tekniker gruvteknik inom gruvteknik och metall Civilingenjörer, gruvteknik bygg och anläggning och metall Civilingenjörer, Civilingenjörer, bygg och anläggning maskin Byggnadsingenjörer Civilingenjörer, och byggnadstekniker maskin Byggnadsingenjörer Civilingenjörer, och byggnadstekniker elkraft Civilingenjörer, VVS-ingenjörer elkraft Civilingenjörer, elektronik VVS-ingenjörer och teletekn Civilingenjörer, elektronik och Flygtekniker teletekn Ingenjörer och tekniker inom Flygtekniker elektronik Ingenjörer och Elingenjörer tekniker inom och elektronik eltekniker Maskiningenjörer Elingenjörer och maskintekniker och eltekniker Maskiningenjörer och maskintekniker GIS-ingenjörer GIS-ingenjörer Lantmätare Lantmätare Kemiingenjörer och kemitekniker Civilingenjörer, kemi Logistiker Arkitekter Bristindex inom på ett tekniskt års sikt arbete inom tekniskt arbete Heldragna linjer = balansintervall Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

65 Flygledare Lokförare Taxiförare Transportledare Lastbilsförare Piloter Bussförare Maskinbefäl Flygvärdinnor Tågvärdar Brevbärare Godshanterare och expressbud Truckförare Fartygsbefäl Lagerarbetare Matroser Bristindex Bristindex på ett års inom sikt transport inom transport Heldragna linjer = balansintervall Bristindex Källa: Arbetsförmedlingen våren 2014

66 Tematiska mål Mål 10 Investera i utbildning och yrkesutbildning för livslångt lärande Mål 8 Främja varaktig sysselsättning o rörlighet Mål 9 Främja social integration, bekämpa fattigdom och diskriminering Mål 8 Främja varaktig sysselsättning o rörlighet 8.1 Tillgång till sysselsättning för arbetssökande Investeringsprioriteringar 10.3 Stärka tillgång till livslångt lärande höja arbetskraft kunskaper 10.4 Underlätta övergång från utbildning till arbetsliv. 8.2 Varaktig integration av ungdomar 9.1 Aktiv inkludering för att öka anställbarhet 8.2 Varaktig integration av ungdomar Programområde Programområde 1, Kompetensförsörjn Programområde 2, Öka övergångarna till arbete Programområde 3, Sysselsn.initiativet Mål Mål 1:1 Bidra till sysselsättn, tillväxt och hållb arbetsliv. Kompetensutveckling för anställda och målgrupp po 2 Mål 1:2 Utveckla o tillämpa metoder för stärka koppling utbildning och arbetsliv Mål 2:1 Tillämpa och utv metoder f arbetslösa komma närmare arbetsmarkn. Mål 2:2 Tillämpa och utveckla metoder för underlätta ungas etablering på arbetsmarknad Mål 2:3 Tillämpa och utveckla metoder för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, sammansatt problematik Mål 3:1 Bidra t ökad sysselsättn bland unga, Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland. Målgrupp Sysselsatta och målgrupp po 2 Organisationer, myndigheter, företag Arbetslösa med flera Unga kvinnor och män (15-24 år) Arbetslösa m fl med sammansatt problematik Arbetslösa unga i Sydsverige, Norra Mellan Sv, Mell Norrland Horisontella principer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål

1. Bakgrund. 2. Syfte och mål Slutrapport från pilotprojekt kompetenssamordning: Rapport om pilotprojekt i Fyrbodal för uppbyggnad av regional kompetensplattform i Västra Götaland 1. Bakgrund I december 2009 fick Västra Götalandsregionen

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

37 500 nya jobb. - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2020. En översiktlig kompetens- och branschanalys. Kompetensforum Uppsala län

37 500 nya jobb. - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2020. En översiktlig kompetens- och branschanalys. Kompetensforum Uppsala län 37 500 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2020 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2010] 1 Förord Ingen annanstans i Sverige har företag och arbetsplatser

Läs mer

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793. Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2002 - ÅSIKTER OM FAMILJELIV OCH KÖNSROLLER SSD 0793 Primärforskare Stefan Svallfors Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727. Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 1999 - ÅSIKTER OM OJÄMLIKHET I SVERIGE II SSD 0727 Primärforskare Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Box 720 SE 405 30 Göteborg ANVISNINGAR

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2004 - ÅSIKTER OM MEDBORGARSKAP SSD 0815 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411 22 Göteborg

Läs mer

Var finns jobben år 2007?

Var finns jobben år 2007? Ura 2007:1 ISSN 1401-0844 Var finns jobben år 2007? AMS Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Var finns jobben år 2007? Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV

Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV Generationsväxlingen på arbetsmarknaden I RIKET OCH I ETT REGIONALT PERSPEKTIV Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord

Läs mer

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan

Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan Regional efterfrågan på kompetens och utbildning inom yrkeshögskolan 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2014/691 ISBN-nr: 978-91-87073-23-6 Västerås 2014 Onslagsbild: Johnér Bildbyrå/Caiaimage

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Kortversion Introduktion Hur ser behoven av kompetens

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Sörmland 2030 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos. En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Sörmland 23 En utbildningsoch arbetsmarknadsprognos En rapport framtagen av Expekta AB På uppdrag av Regionförbundet Sörmland Förord Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt kompetens är en av

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Ledningskontoret HR-avdelningen 2014-03-17 Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer