Projekt Västkompetens Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Västkompetens Västra Götaland"

Transkript

1 Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer /2010 dokumentnummer Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer Projektägare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen. LGS (Ledningsgruppen för samverkan) genom Lars Alfredsson, processkoordinator. Kontaktuppgifter till projektledare/rapportförfattare Yvonne Andersson E-post Telefon Webbsida under fliken Västkompetens Psykiatri 1

2 1. Mål, läge och utveckling Ledningsgruppen för samverkan, LGS består av företrädare för Göteborgs Stad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg. Primärvården i Göteborg, Primärvården i Södra Bohuslän och kommunerna Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. LGS utsåg en arbetsgrupp som tillsammans med representation från NSPHiG kom att utgöra projektets styrgrupp. Ansökan har av Socialstyrelsen beviljats medel vid tre olika tillfällen, sammanlagt 20.8 mkr. Beviljade medel 2008 har använts under perioden och medel beviljade 2010 har använts under perioden De medel som ej förbrukats har efter ansökan överförts till nästkommande år samt Projektet syftar till att förstärka kompetensen bland personal i socialtjänst och inom den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning samt förbättra förutsättningarna för samarbete mellan personal från båda huvudmännen. Initialt deltog inte Primärvården men inkluderades i projektet I samband med ansökan inventerade arbetsgruppen de behov av kompetensförstärkning som uttrycktes inom organisationernas olika verksamheter. Denna inventering utgjorde grunden för Projekt Västkompetens utbildningsprogram vars olika kurser presenterades i ett program, layoutat av Gyllenkroken, NSPHiG. Utbildningarna startade i september En projektledare anställdes på heltid under våren 2009 och kompletterades under året med administrativ stödresurs på deltid. Fr.o.m. hösten 2011 tjänstgör projektledaren 50 % och projektassistent 55 %. I enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) har upphandling genomförts. Upphandling av utbildningsinsatser har utförts i samarbete med Göteborgs Stads Upphandlingsbolag vid tre olika tillfällen. VGR (Västra Götalandsregionen) inköp har lämnat fullmakt för detta uppdrag. Nedanstående mål är från ansökan 2008, Projekt Västkompetens. Dessa mål löper som en röd tråd genom hela projekttiden. - Kravet är att utbildningens teoretiska moment ska kopplas till arbetet i vardagen. På så sätt ges möjlighet att omsätta ny kunskap i det praktiska arbetet. Det är både personens motivation och verksamhetens behov som avgör vilka utbildningsdelar man ska delta i. Satsningen ska förbättra förutsättningarna för samarbetet mellan de olika aktörerna/huvudmännen och generera ökad 1. teoretisk kunskap och förståelse 2. nya arbetssätt och förändringar i förhållningssätt 3. ökade möjligheter till gemensam reflektion och handledning 4. bättre återkoppling från brukare och närstående Deltagande personer utgör personal som arbetar inom de tre strategiska områdena: Vård och behandling Boende och vardagsstöd Meningsfull sysselsättning och rehabilitering till arbete 2

3 Projektet riktar sig till personal från båda huvudmännen men ett särskilt fokus finns fortfarande på baspersonal med högst gymnasial utbildningsbakgrund. 2. Kompetenssatsningens innehåll 2:1 Utvecklingsprogram I ansökan 2008 utgjordes en av de planerade utbildningarna av en 32 dagas gemensam baskurs för personal inom socialtjänst och sjukvård. Programmets uppbyggnad bestod av olika delar identifierade utifrån verksamheternas respektive uppdrag och behov. Initialt var intentionen att ansöka om denna som en KY (YH) utbildning. Tidsmässigt visade sig detta inte vara möjligt och efter en kursomgång signalerade verksamheterna, framförallt psykiatrin att man ej kunde avvara personal i denna omfattning. Kursen omarbetades till Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning omfattande 10 dagar och har mött ett positivt gensvar. 2:2 Utbildningsmodeller/moduler Innehållet i projekt Västkompetens utbildningsprogram baseras på evidens och beprövad kunskap. De är lokalt förankrade vilket innebär att de relaterar till de lokala styrdokument och riktlinjer som finns inom huvudmännens verksamhetsområden. Utbildningarna har ett tydligt brukar-/återhämtningsperspektiv och såväl brukare som verksamhetsrepresentanter ingår i del av undervisningen. Kursernas innehåll relaterar till deltagarnas egna uppdrag och den egna verksamheten. Fyra av kurserna genomfördes som 7.5 hp kurser anordnade av Göteborgs Universitet, Örebro Universitet och Högskolan i Väst. Kurserna på högskolenivå är öppna för alla och de som saknar högskolebehörighet erhåller efter godkänt resultat och minst 80 % närvaro, ett kursbevis. Uttagningen av kursdeltagare görs av projektledning och sker efter vissa kriterier som förankrats i Västkompetens styrgrupp. Särskilt beaktas personer med högst gymnasial utbildningsbakgrund. Varje kurs utgör ca 20 platser vilka erbjuds medarbetare från respektive huvudman. Vid prioritering sker en dialog med berörd chef och inför kursstart erhåller deltagare och chef kursbekräftelse samt kursplan. Projekt Västkompetens har under 2011 genomfört nedanstående kurser. Siffran inom parentes anger hur många kursomgångar som genomförts under året. Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, allmän inriktning 10 dagar (3) Metoder för brukarsamverkan dagar i NSPHiG:s regi (2) KBT en introduktion och orienteringsutbildning 5 dagar (6) MI Motiverande samtal 4+1 dagar (8) Psykosocial rehabilitering 8 dagar (2) Vård och stödsamordning/case management 8-10 dagar (2) Psykisk hälsa och ohälsa under åldrandet 7.5p (1) Missbruk och beroende/samsjuklighet 7.5p (1) Familj- och nätverksarbete relaterat till psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 7.5p (1) Familje- och nätverksarbete, fördjupningskurs 8 dagar (1) 2:3 Utbildningsmaterial förteckning Kurslitteratur som använts vid de olika kurserna redovisas i bilaga 1. 3

4 2:4 Kategorisering av projektets innehåll och inriktning år 2011 Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under år 2011 perspektiv och metoder Återhämtning/Bemötande Case Management enligt ACT-modell (CM/ACT) Case Management enligt modell Integrerad psykiatri (CM/IP) Case Management annan modell (CM) Kognitiv beteendeterapi (KBT) Motiverande samtal (MI) Ett Självständigt Liv (ESL) Supported Employment (SE) Psykopedagogisk Intervention (PPI) Annat innehåll? Ange vad! Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under år 2011 särskilda ämnen i fokus Att förebygga hot och våldssituationer Att förebygga självmord Hälsa och livsstil Annat särskilt ämne i fokus? Ange vad! Psykosocial rehabilitering Missbruk/beroende och samsjuklighet Psykisk hälsa/ohälsa under åldrandet Familje- och nätverksarbete Kunskap om olika diagnoser och dess konsekvenser Att leva med en psykisk funktionsnedsättning Huvudmännens uppdrag Samverkan Etik, bemötande, förhållningssätt Kognitiva hjälpmedel m.m. Metoder för brukarsamverkan Sätt X här Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under år 2011 särskilda grupper i fokus Barn, unga och föräldrar Äldre Personer med missbruk och psykisk ohälsa Personer med neuropsykiatriska tillstånd Personer med utländsk bakgrund/flyktingar med psykisk ohälsa Annan grupp? Ange vilken! 4

5 3. Utbildningarnas omfattning under 2011 ildningslän kurs med skolepoäng 1 dag lusive skolekurser dagar lusive skolekurser dagar lusive skolekurser än 10 ar (ange många) lusive skolekurser skolekurs hp Antal utbildningsdagar /högskolekurser 1 Scott D Miller* 1 Scott D Miller* 2,5 Brukarsamverk. 5 dgr MI 5 dgr KBT 2 Scott D Miller* 8 dgr Psyk.rehab 10 dgr Psyk.ohälsa 8 dgr Familj och nätverk fördjupning 8 Vård/stödsamordn* Antal deltagare * Varav deltagar e utan högskol e- eamen Deltagare anställda av: Landsti ng Kommu n /7.5hp Fam./nätverk 8/7.5hp Åldrande 8/7.5hp Missbruk Anna n skolekurs än 7,5 hp e hur ga hp) MA: *Scott D Miller (PhD, USA) tvådagars workshop för 75 personer, medarbetare och ledare. *Scott D Miller, heldagsseminarie för medarbetare kring arbete med skattningsskalor, fördjup. *Scott D Miller, heldags seminarie chefer och ledare Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? * De Vård- och stödsamordningskurser/cm som finns med i ovanstående redovisning påbörjades 2011/2012 och slutförs under Båda kurserna bekostas med kvarvarande medel från föregående projektår. I samarbete med SPiV (Suicidpreventivt arbete i Västsverige) har kursen Första hjälpen vid psykisk ohälsa erbjudits 181 personer (9 kursomgångar). Detta redovisas ej ovan. 5

6 Parallellt har andra insatser än kurser genomförts inom ramen för projektet. I syfte att utveckla metoder för ett systematiskt arbete av feedback från patient/brukare, har t e Scott D Miller (PhD) hållit workshops och seminarier under 2011 och 2012 för inbjudna medarbetare, chefer, forskare, representant från Socialstyrelsen m.fl. (redovisas ovan). I syfte att stärka samverkan har ytterligare seminarier och planeringsmöten genomförts i samarbete med olika chefer. 4. Förbrukade bidragsmedel 4.1 För projekt som beviljades bidrag 2008 anges Erhållet bidrag 2008: förbrukat 2009: förbrukat 2010: förbrukat 2011: Återstår 2012: För projekt som beviljades bidrag 2009 anges Erhållet bidrag 2009: - förbrukat 2010: - förbrukat 2011: - Återstår: 2012: För projekt som beviljades bidrag 2010 anges Erhållet bidrag 2010: *förbrukat 2011: *Återstår: 2012: Återstående projektår: 2012 (ansökan 2011) Ingående balans från Ingående balans från Erhållet bidrag 2011: *Återstår för *Viss reservation görs utifrån att ett par fakturor vid årsskiftet 2011/2012 belastat fel konto. Detta kontrolleras och åtgärdas första kvartalet Uppföljning och utvärdering Projekt Västkompetens använder sig av kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder. Ett webbaserat instrument, Easyresearch (Questback) används för enkät sammanställning och analys. Under perioden har en webbaserad Enkät 1 tillsänts samtliga deltagare inför kursstart. Den har innehållit uppgifter om deltagarnas högsta utbildningsnivå, arbetsplats, hur länge deltagaren arbetat men också frågor som avser att fånga förväntningar inför sökt kurs. Motsvarande enkät har sänts till chefer, vilka har medarbetare som deltagit i Västkompetens utbildningar. Dessa har innehållit frågor om vilka förväntningar cheferna haft på medarbetarnas deltagande men också frågor om hur man tänker sig ta tillvara/omsätta deras nyvunna kunskap i verksamheten. 6

7 Vid årsskiftet 2010/2011 skickades Enkät 2 ut till samtliga deltagare och chefer som deltagit under Projekt Västkompetens två första år. Denna enkät avsåg att fånga ett efterperspektiv, d v s ge svar på vilka eventuella avtryck projektets insatser hittills satt, hur man i verksamheten tagit tillvara nyvunnen kunskap m.m. Ytterligare en mätpunkt sker under våren 2012 då cheferna kommer att få ytterligare en Enkät 2 i avsikt att fånga reflektioner i samband med projektets slutfas. Del av resultatsammanställning gjordes i samband med 2010 års återrapport. Förutom ovanstående följs varje enskild kurs upp och utvärderas av respektive kursanordnare som ansvarar för att kommunicera resultatet med projektledningen. Det är fortsatt glädjande att utvärderingarna i hög grad visar mycket goda omdömen. I de fall missnöje över något föranlett korrigering av berörd kursanordnare har lyhördheten och samarbetsviljan varit stor. I samband med denna återrapport för 2011 bifogas en sammanställning från två berörda kursanordnare, Göteborgs Universitet samt Evidens AB. En studerande vid mastersprogrammet -Organisasjon och ledelse- i Halden, Norge har i sin uppsats februari 2011 skrivit om Projekt Västkompetens. Fokus var att undersöka projektets eventuella effekter vad gäller samarbetsaspekten. Kort visar resultatet att kunskapsutvecklingen till stor del har konkurrerat ut samarbetsaspekten. Författaren pekar på att ett strukturellt arbete kvarstår t e genom att formulera mål och riktlinjer specifikt riktat mot samarbete och samverkan. Tiden för denna mätning låg förhållandevis tidigt och det blir intressant med en uppföljning och analys i samband med slutrapport Rapporten bifogas, bilaga 3. Planerade utvärderingsaktiviteter sker under 2012: Intervjuer med utvalda ledningsgrupper/verksamheter, etern utvärderare. Ny mätning/enkätutskick till chefer under våren Sammanställning av data i vårt webbaserade enkätprogram Uppföljnings- och utvärderingskonferens med berörda kursanordnare och lärare. Inbjudan till träff i september skickas ut tillsammans med några frågeställningar före sommaren. Träffen dokumenteras. Brukarrevision tillsammans med NSPHiG Avslutande konferens för Projekt Västkompetens i november 2012 med inbjudna chefer och ledare från ingående parter och brukarrepresentanter. 6. Resultat och effekter I slutrapporten kommer svar om måluppfyllelse att lämnas. Så här långt bedömer vi att vi till stor del nått avsedda personalgrupper. Vi har i samband med uttagning av kursdeltagare inför varje kursomgång i första hand sett till att personer utan högskoleutbildning kommit med. Vi har miat sammansättningen så att kursdeltagarna kommer från både socialtjänst och sjukvård och vi har till största del sett till att man kan delta minst två personal från respektive verksamhet. Vad gäller projektets kvantitativa mål har detta redan nåtts med råge. Intresset för att delta har redan från start varit mycket stort och söktrycket är fortfarande högt. Alla kommer dock ej kunna komma med under vårt sista projektår, men överförda medel från tidigare projektår har medfört att vi kunnat nå så många som vi gjort. I ansökan 2008 uppskattades personer att arbeta på basnivå inom verksamheterna och att ungefär hälften av dessa skulle kunna komma att omfattas under en treårig projekttid. 7

8 Beviljad projekttid reducerades till två år och i den första upphandlingen uppgavs 500 personer kunna komma att omfattas. Denna målsättning har överträffats med god marginal. Under 2009 deltog 116 personer. Under 2010 deltog 676 personer. Under 2011 deltog 589 personer. Totalt har alltså 1374 personer deltagit i olika kurser under åren Inkluderar man seminarium för chefer samt uppföljningstillfällen blir siffran ännu högre. Prognosen visar att det totala antalet deltagare under hela projekttiden kommer att uppgå till personer. 6:1 Personal Projekt Västkompetens har ett stort material att sammanställa inför slutrapporten i oktober 2012, vilket omfattar så väl löpande enkätundersökning under projekttiden som enskilda utvärderingar genomförda efter varje enskild kurs (av kursanordnaren). Till denna återrapport bifogas kort sammanställning från de två kurserna KBT en orienteringskurs samt Missbruk/beroende och samsjuklighet, se bilaga 2. Arbetet som Vård- och stödsamordnare innebär förändrad arbetsroll och arbetsuppgifter samt ställer krav på berörd linjeorganisation. Detta är av strategisk betydelse och något som vi återkommer till i slutrapporten. 6:2 Verksamheter I ansökan inför 2011 beskrevs behovet av att utveckla system management på ledningsnivå för att på så sätt bland annat kunna säkerställa förutsättningarna för det fortsatta arbetet med Vård- och stödsamordning/cm inom LGS området. Vidare framgick att projekt Västkompetens genom att erbjuda olika aktiviteter och utbildningsinsatser önskade utgöra stöd i ett förändringsarbete som också skulle lägga grunden för en fortsatt hållbar struktur vad gäller gemensam kunskapsutveckling. Det är spännande att se att en process kring detta nu pågår. Genom bildandet av LGS samverkansorganisering hanteras strategiska frågor kring samverkansgrupper på olika nivåer, vilket beskrivs nedan under rubrik 7. På vårens styrgruppsmöte kommer frågeställningen under denna rubrik att tas upp. Respektive representant får i uppdrag att ta upp frågan för diskussion i respektive organisation. Resultatet kommer att redovisas i slutrapporten oktober :3 Organiserat brukarinflytande och anhörigsamarbete NSPHiG har som samverkansorganisation för 16 patient-, brukar- och närståendeorganisationer ingått i Västkompetens redan från projektplaneringsstadiet. NSPHiG:s representanter deltog från första förberedande diskussioner om innehåll i ett utbildningsprojekt till att skriva under en gemensam ansökan. NSPHiG ingår i projektets styrgrupp som jämlik part och har därifrån beaktat brukarinflytandet på ledningsnivå under hela tiden. De 16 brukarorganisationerna har fått gehör för att både få medel till att arbeta fram en egen utbildningsmodul nu omfattande 2 dagar (Metoder för brukarsamverkan) och utbildningen har därefter ingått som ordinarie del av utbildningsutbudet. 8

9 De 16 brukarföreningarnas representanter har också enligt avtalet ingått som medutbildare i flera utbildningsavsnitt tillsammans med övriga upphandlade utbildare vid en rad olika utbildningar som t e bipolära syndrom, ångest tillstånd och suicidprevention. Brukarmedverkan som egen utbildare eller deltagare i andra utbildningsavsnitt har bidragit till att olika personalkategorier/verksamheter efterfrågat ytterligare utbildningar från NSPHiG:s medlemsföreningar. Göteborgs kommun har t e utbildat brukare och personal vid de sju aktivitetshusen i inflytandeutbildningen Med starkare röst. Utbildning i suicidprevention har köpts in från flera verksamheter som ett resultat av brukardeltagande i de olika projektutbildningarna. I utbildningen Metoder för brukarsamverkan har enbart brukarproducerat utbildningsmaterial använts. Vid övriga blandade utbildningstillfällen har brukarrepresentanterna både använt egen powerpointföreläsning och delat ut föreningens informationsmaterial. (Ordförande NSPHiG) Brukarorganisationernas medverkan i Projekt Västkompetens har tydliggjort nödvändigheten av brukarinflytande på de systemiska nivåerna, för att utveckla och förändra innehållet i vård och omsorg. 6:4 Brukare/patienter/klienter Effekter av denna utbildningssatsning återkommer vi till i slutrapporten. Reella effekter på individnivå kommer troligen inte att visas inom ramen för projekttiden. 7. Målet att mer långsiktigt trygga kompetensutvecklingen Under tiden som Västkompetens verkat har LGS samverkansorganisering vuit fram. Det är ett pågående samverkansarbete mellan Partille, Öckerö, Mölndal, Härryda och Göteborgs kommun och primärvården i Göteborg och södra Bohuslän, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, brukarorganisationer, och Sahlgrenska universitetssjukhusetsjukhuset. Bakgrunden är ett behov av att se hälso- och sjukvården som en helhet i frågor som rör bemötande, trygghet och kontinuitet i vårdkedjan. Detta kräver att aktörerna arbetar målinriktat, tvärorganisatoriskt och långsiktigt. Med detta som utgångspunkt har förvaltningscheferna från nämnda organisationer bildat Ledningsgruppen för samverkan, förkortat LGS. LGS nya struktur från 2011 omfattar de fyra temagrupperna; Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre samt de 14 lokala samverkansgrupperna NOSAM. Till varje temagrupp finns en processledare knuten i syfte att ge stöd åt samverkansprocesserna inom respektive områdena. I detta sammanhang utgör Västkompetens en viktig samverkansarena med fokus på gemensam kompetensutveckling och med nära anknytning till temagruppsarbetet. I Temagrupp Psykiatri har beslutats att utifrån en regional plan arbeta fram en Delregional överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till vuna personer med psykisk funktionsnedsättning inom LGS området. Denna ger stöd för införandet av en gemensam samarbetsmodell för vård- och stödsamordning/cm, en metod som reellt involverar brukaren/patienten i sin egen re/habilitering. Vidare föreslås bl. a implementering av Beardslee familjeintervention, inrättande av ett gemensamt fortbildningsråd samt utveckling av brukarmedverkan. 9

10 Gemensam hållbar kompetensutveckling (ur förslag till verksamhetsplan för LGS 2012/2013) Genom Projekt Västkompetens har LGS under tre år, med stöd av statsbidrag, organiserat omfattande gemensamma fortbildningssatsningar inom psykiatriområdet. Projektet har visat att genom att involvera olika professioner och verksamhetsföreträdare inom LGS-området i framtagandet av utbildningar i egen regi skapas förutom ett tvärprofessionellt innehåll också en kostnadseffektiv modell. Verksamheternas kunskap tas tillvara och kopplas till aktuell forskning och kunskapsutveckling inom området. Samarbetet med Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet, FoU-verksamheter och andra aktörer stärks och utvecklas. Framgångsfaktorer i projektet är överförbara till andra målgrupper och föreslås ligga till grund för skapande av ett gemensamt kompetenscenter för utbildning/utveckling av samordnade insatser till olika målgrupper samt implementeringsstöd till verksamheterna. Ledningen för projekt Västkompetens ingår i flera olika nätverkskonstellationer, bland andra: Övriga projekt i Västra Götaland GR, Västkom och VGR Vårdsamverkan Fyrbodal och det regionala projekt man där ansvarar för. Samarbete med NSPHiG i en rad olika frågor, bl.a. kring attitydkampanjen (H)järnkoll. Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Akademin, FoU miljöer m.fl. Samarbete med olika aktörer för att få till stånd en nationell kursplan för en kommande eftergymnasial utbildning inom området Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Strukturer för att i egen regi och tillsammans med lokala högskolor, Universitet utveckla och skapa adekvat fortbildning är fullt möjligt och en klar framgångsfaktor. Men det undantar inte på något sätt behovet av en grundutbildning för området vars innehåll är det samma över hela landet. 8. Hinder, stötestenar och ev. avvikelser från projektplanen Det har varit svårt att som projektanställd befinna sig i gränslandet mellan de ingående parterna, det saknas hållbara strukturer. Har visat sig tydligt avseende anställning, support för projektuppföljning och administrativt stöd. Det har tagit onödig tid och energi att hantera dessa hinder. Att tvingas upphandla utbildningsinsatser vid tre olika tillfällen har krävt mycket arbete och kontinuiteten i det kursinnehåll som erbjuds äventyras. Under projekttiden har mycket omfattande organisationsförändringar genomförts inom de ingående organisationerna. Sahlgenska Universitetssjukhuset har infört en helt ny organisation för psykiatriområdet, Göteborgs Stad har gått från 21 till 10 stadsdelar och Primärvården har en helt ny organisation där offentlig och privat utförd vård nu utgör lika stora delar. Att som projekt verka i detta sammanhang är en utmaning med både positiva och negativa förtecken. Som framgått tidigare anser vi oss till stor del nått avsedda målgrupper. Bemanningsöversyn utifrån ekonomiska skäl med åtföljande personalneddragningar som gjorts vid olika tillfällen under projekttiden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har minskat söktrycket till olika kurser. 10

11 9. Framgångsfaktorer och framtid Västkompetens styrgruppens kommentarer Projekt Västkompetens har bidragit till att fylla kunskapsluckor i våra samverkandeorganisationer, men också till att vi närmar oss en gemensam värdegrund kring vård och behandling av personer med psykisk ohälsa i Göteborg och kranskommunerna. Långsiktigt kan verksamheten stödja kompetensutveckling och implementering av gemensamma arbetsmodeller i samverkan kring psykiskt funktionshindrade och barn till personer med psykisk sjukdom. Professionellt genomförande av projektet, hög nivå och målinriktning. Att huvudmännen har gemensamt projekt och styrgrupp är mycket bra, det ger en tyngd och långsiktighet som vi annars inte får. Gott klimat i styrgruppen, bra dialog och kloka beslut Kopplingen till LGS leder förhoppningsvis till permanentande av gemensamma långsiktiga kompetenssatsningar - finansierade inom ramen för ordinarie budgetar och verksamhetsplaner hos samverkansparterna. Att inkludera närmaste chefslinje i utbildningarnas genomförande och utvärdering hr varit en viktig faktor för framgång Bra marknadsföring och kommunikation ut till verksamheterna - Västkompetens är ett känt "varumärke" som står för attraktiva utbildningar Fortlöpande utvärderingar har gett bra underlag för styrgruppens beslut och planering framåt. Lyhördhet, ambition och vilja till dialog mellan projektledning och berörda parter har gett bästa tänkbara prioriteringar av kursdeltagare inom geografiska samverkansområden vilket gett effekter i samverkan som kommer brukarna tillgodo direkt. Implementeringsstöd har skett parallellt med kurserna vilket borgar för långsiktig och hållbar kompetensutveckling. Jag tycker att det blivit en stor satsning som är väl känd hos så gott som samtliga chefer och medarbetare ute i organisationen. Denna massiva satsning kommer troligtvis att ligga till grund för ett förändrat arbetssätt framåt, troligtvis har redan satsningen bidragit till förändrade arbetssätt i någon utsträckning. Målsättningen att kursdeltagarna kommer från båda huvudmännen har inneburit ett samverkans- samarbetsforum samtidigt som kompetensutvecklingen genomförts vilket bara det inneburit ett vinna-vinna koncept. Att de chefer som skickat deltagare och de som anmält sig till utbildningarna har varit tvungna att tänka till om mål och syfte med utbildningen både före och efter genomförd utbildning tror jag leder till att de kunskaper man får tas tillvara. Dessutom har det blivit en modell för hur man kan arbeta för att ta fram och genomföra gemensam kompetensutveckling (som förhoppningsvis kommer att finnas kvar även efter projektet). Styrgruppen har varit engagerad och det är god uppslutning vid mötena - och sist men inte minst är kopplingen till LGS viktig. Det finns en förankring i deltagande verksamheter via styrgrupp. Bra med långsiktighet, att projektet får pågå några år så att verksamheterna hinner få upp rutiner att använda Västkompetens i sina utvecklingssatsningar. 11

12 Bra utvärderingar av givna utbildningar och snabba korrigeringar om något upplägg inte visar sig framgångsrikt. Bra att all psykiatri möts i utbildningen, en stor del av behållningen Bra med lite längre utbildningspaket (även om vi från verksamheten inte riktigt klarade av när det var alltför långt) så att deltagarna får möjlighet till reflektion mellan gångerna. Projektledarens reflektioner kring projektets framgångsfaktorer: Att projekt Västkompetens har en nära koppling till den samverkansorganisering som vuit fram i LGS området är betydelsefullt. Projektets delar efterfrågas och förslag utvecklas om hur erfarenheterna kan utgöra grund i en hållbar struktur för gemensam kunskapsutveckling mellan huvudmännen i nära samarbete med brukarorganisationerna. Att i egen regi tillsammans med verksamhetsföreträdare arbeta fram olika utbildningar/kurser har visat sig vara framgångsrikt. På så sätt tas verksamheternas kunskap tillvara och kan kopplas ihop med aktuell forskning, kunskapsutveckling inom området. Samarbete sker med Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet, FoU verksamheter och andra aktörer. Att arbeta med denna modell för gemensam kunskapsutveckling involverar många chefer, medarbetare i olika tvärprofessionella processer vilket skapar förtroende, lägger grunden för ett gott samarbete och är kostnadseffektivt. Det nära samarbetet med temagrupperna inom samverkansorganiseringen och projekt Psykiatrisamordning i Göteborgs Stad har lagt god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Sammanfattningsvis kan vi med stor övertygelse konstatera att statsbidragen varit väl investerade och kommer att medföra positiva effekter på såväl individ- som systemnivå. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kurslitteratur Sammanfattning kursutvärdering Kunskapsutveckling som strategi - kan individuell kompetens utveckling förbättra förutsättningarna för samarbete över professions- och organisationsgränser? Hilde Rikter Svensen. Högskolen i Östfold

13 10. Till projektkatalog Projekt Västkompetens Projekt Västkompetens skapades utifrån erhållna medel från Socialstyrelsen 2008 i syfte att öka kompetensen hos baspersonal inom socialtjänst och psykiatrisk hälso- och sjukvård som i sitt arbete möter personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionsnedsättningar. Ledningsgruppen för samverkan, LGS består av företrädare för Göteborgs Stad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg. Primärvården i Göteborg, Primärvården i Södra Bohuslän och kommunerna Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. LGS utsåg en arbetsgrupp som tillsammans med representation från NSPHiG kom att utgöra projektets styrgrupp. Ansökan har av Socialstyrelsen beviljats medel vid tre olika tillfällen, sammanlagt 20.8 mkr. Under perioden har personer deltagit i olika kurser och prognosen pekar på att det totalt under hela projekttiden kommer att omfatta personer. Upphandling har genomförts enligt LOU vid tre tillfällen under projekttiden. Innehållet i Västkompetens utbildningsprogram baseras på evidens och beprövad kunskap. Kurserna är lokalt förankrade och har ett tydligt brukar-/återhämtningsperspektiv och i flera av kurserna deltar brukare samt verksamhetsrepresentanter. De av kurserna som medger högskolepoäng är dock öppna för alla och de som saknar högskolebehörighet erhåller efter godkänt resultat och minst 80 % närvaro, ett kursbevis. Uttagningen av kursdeltagare görs av projektledning och sker efter vissa kriterier som förankrats i Västkompetens styrgrupp. Särskilt beaktas personer med högst gymnasial utbildningsbakgrund. Varje kurs utgör ca 20 platser vilka erbjuds medarbetare från respektive huvudman. Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, allmän inriktning 10 dagar Metoder för brukarsamverkan dagar i NSPHiG:s regi KBT en introduktion och orienteringsutbildning 5 dagar MI Motiverande samtal 4+1 dagar Psykosocial rehabilitering 8 dagar Vård och stödsamordning/case management 8-10 dagar Psykisk hälsa och ohälsa under åldrandet 7.5p Missbruk och beroende/samsjuklighet 7.5p Familj- och nätverksarbete relaterat till psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 7.5p Nya kurser som startar 2012: Suicidprevention, Självskadande beteende, Kognitiva funktionsnedsättningar & kognitiva hjälpmedel, Komplea funktionshinder - en kombination av flera funktionsnedsättningar. Projekt Västkompetens använder sig av kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder. Ett webbaserat instrument används för enkät sammanställning och analys. Parallellt med ovanstående pågår ett arbete för att utifrån projektets erfarenheter utveckla hållbara strukturer för gemensam kompetensutveckling mellan huvudmännen i samarbete med brukarorganisationerna. Yvonne Andersson, projektledare E-post Telefon Webbsida under fliken Västkompetens Psykiatri 13

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer