Projekt Västkompetens Västra Götaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Västkompetens Västra Götaland"

Transkript

1 Projekt Västkompetens Västra Götaland Återrapport verksamhetsår 2011 Diarienummer 6438/2008 dokumentnummer 70.5 Diarienummer /2010 dokumentnummer Diarienummer 9599/2011 dokumentnummer Projektägare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen. LGS (Ledningsgruppen för samverkan) genom Lars Alfredsson, processkoordinator. Kontaktuppgifter till projektledare/rapportförfattare Yvonne Andersson E-post Telefon Webbsida under fliken Västkompetens Psykiatri 1

2 1. Mål, läge och utveckling Ledningsgruppen för samverkan, LGS består av företrädare för Göteborgs Stad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg. Primärvården i Göteborg, Primärvården i Södra Bohuslän och kommunerna Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. LGS utsåg en arbetsgrupp som tillsammans med representation från NSPHiG kom att utgöra projektets styrgrupp. Ansökan har av Socialstyrelsen beviljats medel vid tre olika tillfällen, sammanlagt 20.8 mkr. Beviljade medel 2008 har använts under perioden och medel beviljade 2010 har använts under perioden De medel som ej förbrukats har efter ansökan överförts till nästkommande år samt Projektet syftar till att förstärka kompetensen bland personal i socialtjänst och inom den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning samt förbättra förutsättningarna för samarbete mellan personal från båda huvudmännen. Initialt deltog inte Primärvården men inkluderades i projektet I samband med ansökan inventerade arbetsgruppen de behov av kompetensförstärkning som uttrycktes inom organisationernas olika verksamheter. Denna inventering utgjorde grunden för Projekt Västkompetens utbildningsprogram vars olika kurser presenterades i ett program, layoutat av Gyllenkroken, NSPHiG. Utbildningarna startade i september En projektledare anställdes på heltid under våren 2009 och kompletterades under året med administrativ stödresurs på deltid. Fr.o.m. hösten 2011 tjänstgör projektledaren 50 % och projektassistent 55 %. I enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) har upphandling genomförts. Upphandling av utbildningsinsatser har utförts i samarbete med Göteborgs Stads Upphandlingsbolag vid tre olika tillfällen. VGR (Västra Götalandsregionen) inköp har lämnat fullmakt för detta uppdrag. Nedanstående mål är från ansökan 2008, Projekt Västkompetens. Dessa mål löper som en röd tråd genom hela projekttiden. - Kravet är att utbildningens teoretiska moment ska kopplas till arbetet i vardagen. På så sätt ges möjlighet att omsätta ny kunskap i det praktiska arbetet. Det är både personens motivation och verksamhetens behov som avgör vilka utbildningsdelar man ska delta i. Satsningen ska förbättra förutsättningarna för samarbetet mellan de olika aktörerna/huvudmännen och generera ökad 1. teoretisk kunskap och förståelse 2. nya arbetssätt och förändringar i förhållningssätt 3. ökade möjligheter till gemensam reflektion och handledning 4. bättre återkoppling från brukare och närstående Deltagande personer utgör personal som arbetar inom de tre strategiska områdena: Vård och behandling Boende och vardagsstöd Meningsfull sysselsättning och rehabilitering till arbete 2

3 Projektet riktar sig till personal från båda huvudmännen men ett särskilt fokus finns fortfarande på baspersonal med högst gymnasial utbildningsbakgrund. 2. Kompetenssatsningens innehåll 2:1 Utvecklingsprogram I ansökan 2008 utgjordes en av de planerade utbildningarna av en 32 dagas gemensam baskurs för personal inom socialtjänst och sjukvård. Programmets uppbyggnad bestod av olika delar identifierade utifrån verksamheternas respektive uppdrag och behov. Initialt var intentionen att ansöka om denna som en KY (YH) utbildning. Tidsmässigt visade sig detta inte vara möjligt och efter en kursomgång signalerade verksamheterna, framförallt psykiatrin att man ej kunde avvara personal i denna omfattning. Kursen omarbetades till Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning omfattande 10 dagar och har mött ett positivt gensvar. 2:2 Utbildningsmodeller/moduler Innehållet i projekt Västkompetens utbildningsprogram baseras på evidens och beprövad kunskap. De är lokalt förankrade vilket innebär att de relaterar till de lokala styrdokument och riktlinjer som finns inom huvudmännens verksamhetsområden. Utbildningarna har ett tydligt brukar-/återhämtningsperspektiv och såväl brukare som verksamhetsrepresentanter ingår i del av undervisningen. Kursernas innehåll relaterar till deltagarnas egna uppdrag och den egna verksamheten. Fyra av kurserna genomfördes som 7.5 hp kurser anordnade av Göteborgs Universitet, Örebro Universitet och Högskolan i Väst. Kurserna på högskolenivå är öppna för alla och de som saknar högskolebehörighet erhåller efter godkänt resultat och minst 80 % närvaro, ett kursbevis. Uttagningen av kursdeltagare görs av projektledning och sker efter vissa kriterier som förankrats i Västkompetens styrgrupp. Särskilt beaktas personer med högst gymnasial utbildningsbakgrund. Varje kurs utgör ca 20 platser vilka erbjuds medarbetare från respektive huvudman. Vid prioritering sker en dialog med berörd chef och inför kursstart erhåller deltagare och chef kursbekräftelse samt kursplan. Projekt Västkompetens har under 2011 genomfört nedanstående kurser. Siffran inom parentes anger hur många kursomgångar som genomförts under året. Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, allmän inriktning 10 dagar (3) Metoder för brukarsamverkan dagar i NSPHiG:s regi (2) KBT en introduktion och orienteringsutbildning 5 dagar (6) MI Motiverande samtal 4+1 dagar (8) Psykosocial rehabilitering 8 dagar (2) Vård och stödsamordning/case management 8-10 dagar (2) Psykisk hälsa och ohälsa under åldrandet 7.5p (1) Missbruk och beroende/samsjuklighet 7.5p (1) Familj- och nätverksarbete relaterat till psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 7.5p (1) Familje- och nätverksarbete, fördjupningskurs 8 dagar (1) 2:3 Utbildningsmaterial förteckning Kurslitteratur som använts vid de olika kurserna redovisas i bilaga 1. 3

4 2:4 Kategorisering av projektets innehåll och inriktning år 2011 Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under år 2011 perspektiv och metoder Återhämtning/Bemötande Case Management enligt ACT-modell (CM/ACT) Case Management enligt modell Integrerad psykiatri (CM/IP) Case Management annan modell (CM) Kognitiv beteendeterapi (KBT) Motiverande samtal (MI) Ett Självständigt Liv (ESL) Supported Employment (SE) Psykopedagogisk Intervention (PPI) Annat innehåll? Ange vad! Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under år 2011 särskilda ämnen i fokus Att förebygga hot och våldssituationer Att förebygga självmord Hälsa och livsstil Annat särskilt ämne i fokus? Ange vad! Psykosocial rehabilitering Missbruk/beroende och samsjuklighet Psykisk hälsa/ohälsa under åldrandet Familje- och nätverksarbete Kunskap om olika diagnoser och dess konsekvenser Att leva med en psykisk funktionsnedsättning Huvudmännens uppdrag Samverkan Etik, bemötande, förhållningssätt Kognitiva hjälpmedel m.m. Metoder för brukarsamverkan Sätt X här Huvudsakligt innehåll i utbildningar som bedrivits av projektet under år 2011 särskilda grupper i fokus Barn, unga och föräldrar Äldre Personer med missbruk och psykisk ohälsa Personer med neuropsykiatriska tillstånd Personer med utländsk bakgrund/flyktingar med psykisk ohälsa Annan grupp? Ange vilken! 4

5 3. Utbildningarnas omfattning under 2011 ildningslän kurs med skolepoäng 1 dag lusive skolekurser dagar lusive skolekurser dagar lusive skolekurser än 10 ar (ange många) lusive skolekurser skolekurs hp Antal utbildningsdagar /högskolekurser 1 Scott D Miller* 1 Scott D Miller* 2,5 Brukarsamverk. 5 dgr MI 5 dgr KBT 2 Scott D Miller* 8 dgr Psyk.rehab 10 dgr Psyk.ohälsa 8 dgr Familj och nätverk fördjupning 8 Vård/stödsamordn* Antal deltagare * Varav deltagar e utan högskol e- eamen Deltagare anställda av: Landsti ng Kommu n /7.5hp Fam./nätverk 8/7.5hp Åldrande 8/7.5hp Missbruk Anna n skolekurs än 7,5 hp e hur ga hp) MA: *Scott D Miller (PhD, USA) tvådagars workshop för 75 personer, medarbetare och ledare. *Scott D Miller, heldagsseminarie för medarbetare kring arbete med skattningsskalor, fördjup. *Scott D Miller, heldags seminarie chefer och ledare Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? * De Vård- och stödsamordningskurser/cm som finns med i ovanstående redovisning påbörjades 2011/2012 och slutförs under Båda kurserna bekostas med kvarvarande medel från föregående projektår. I samarbete med SPiV (Suicidpreventivt arbete i Västsverige) har kursen Första hjälpen vid psykisk ohälsa erbjudits 181 personer (9 kursomgångar). Detta redovisas ej ovan. 5

6 Parallellt har andra insatser än kurser genomförts inom ramen för projektet. I syfte att utveckla metoder för ett systematiskt arbete av feedback från patient/brukare, har t e Scott D Miller (PhD) hållit workshops och seminarier under 2011 och 2012 för inbjudna medarbetare, chefer, forskare, representant från Socialstyrelsen m.fl. (redovisas ovan). I syfte att stärka samverkan har ytterligare seminarier och planeringsmöten genomförts i samarbete med olika chefer. 4. Förbrukade bidragsmedel 4.1 För projekt som beviljades bidrag 2008 anges Erhållet bidrag 2008: förbrukat 2009: förbrukat 2010: förbrukat 2011: Återstår 2012: För projekt som beviljades bidrag 2009 anges Erhållet bidrag 2009: - förbrukat 2010: - förbrukat 2011: - Återstår: 2012: För projekt som beviljades bidrag 2010 anges Erhållet bidrag 2010: *förbrukat 2011: *Återstår: 2012: Återstående projektår: 2012 (ansökan 2011) Ingående balans från Ingående balans från Erhållet bidrag 2011: *Återstår för *Viss reservation görs utifrån att ett par fakturor vid årsskiftet 2011/2012 belastat fel konto. Detta kontrolleras och åtgärdas första kvartalet Uppföljning och utvärdering Projekt Västkompetens använder sig av kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder. Ett webbaserat instrument, Easyresearch (Questback) används för enkät sammanställning och analys. Under perioden har en webbaserad Enkät 1 tillsänts samtliga deltagare inför kursstart. Den har innehållit uppgifter om deltagarnas högsta utbildningsnivå, arbetsplats, hur länge deltagaren arbetat men också frågor som avser att fånga förväntningar inför sökt kurs. Motsvarande enkät har sänts till chefer, vilka har medarbetare som deltagit i Västkompetens utbildningar. Dessa har innehållit frågor om vilka förväntningar cheferna haft på medarbetarnas deltagande men också frågor om hur man tänker sig ta tillvara/omsätta deras nyvunna kunskap i verksamheten. 6

7 Vid årsskiftet 2010/2011 skickades Enkät 2 ut till samtliga deltagare och chefer som deltagit under Projekt Västkompetens två första år. Denna enkät avsåg att fånga ett efterperspektiv, d v s ge svar på vilka eventuella avtryck projektets insatser hittills satt, hur man i verksamheten tagit tillvara nyvunnen kunskap m.m. Ytterligare en mätpunkt sker under våren 2012 då cheferna kommer att få ytterligare en Enkät 2 i avsikt att fånga reflektioner i samband med projektets slutfas. Del av resultatsammanställning gjordes i samband med 2010 års återrapport. Förutom ovanstående följs varje enskild kurs upp och utvärderas av respektive kursanordnare som ansvarar för att kommunicera resultatet med projektledningen. Det är fortsatt glädjande att utvärderingarna i hög grad visar mycket goda omdömen. I de fall missnöje över något föranlett korrigering av berörd kursanordnare har lyhördheten och samarbetsviljan varit stor. I samband med denna återrapport för 2011 bifogas en sammanställning från två berörda kursanordnare, Göteborgs Universitet samt Evidens AB. En studerande vid mastersprogrammet -Organisasjon och ledelse- i Halden, Norge har i sin uppsats februari 2011 skrivit om Projekt Västkompetens. Fokus var att undersöka projektets eventuella effekter vad gäller samarbetsaspekten. Kort visar resultatet att kunskapsutvecklingen till stor del har konkurrerat ut samarbetsaspekten. Författaren pekar på att ett strukturellt arbete kvarstår t e genom att formulera mål och riktlinjer specifikt riktat mot samarbete och samverkan. Tiden för denna mätning låg förhållandevis tidigt och det blir intressant med en uppföljning och analys i samband med slutrapport Rapporten bifogas, bilaga 3. Planerade utvärderingsaktiviteter sker under 2012: Intervjuer med utvalda ledningsgrupper/verksamheter, etern utvärderare. Ny mätning/enkätutskick till chefer under våren Sammanställning av data i vårt webbaserade enkätprogram Uppföljnings- och utvärderingskonferens med berörda kursanordnare och lärare. Inbjudan till träff i september skickas ut tillsammans med några frågeställningar före sommaren. Träffen dokumenteras. Brukarrevision tillsammans med NSPHiG Avslutande konferens för Projekt Västkompetens i november 2012 med inbjudna chefer och ledare från ingående parter och brukarrepresentanter. 6. Resultat och effekter I slutrapporten kommer svar om måluppfyllelse att lämnas. Så här långt bedömer vi att vi till stor del nått avsedda personalgrupper. Vi har i samband med uttagning av kursdeltagare inför varje kursomgång i första hand sett till att personer utan högskoleutbildning kommit med. Vi har miat sammansättningen så att kursdeltagarna kommer från både socialtjänst och sjukvård och vi har till största del sett till att man kan delta minst två personal från respektive verksamhet. Vad gäller projektets kvantitativa mål har detta redan nåtts med råge. Intresset för att delta har redan från start varit mycket stort och söktrycket är fortfarande högt. Alla kommer dock ej kunna komma med under vårt sista projektår, men överförda medel från tidigare projektår har medfört att vi kunnat nå så många som vi gjort. I ansökan 2008 uppskattades personer att arbeta på basnivå inom verksamheterna och att ungefär hälften av dessa skulle kunna komma att omfattas under en treårig projekttid. 7

8 Beviljad projekttid reducerades till två år och i den första upphandlingen uppgavs 500 personer kunna komma att omfattas. Denna målsättning har överträffats med god marginal. Under 2009 deltog 116 personer. Under 2010 deltog 676 personer. Under 2011 deltog 589 personer. Totalt har alltså 1374 personer deltagit i olika kurser under åren Inkluderar man seminarium för chefer samt uppföljningstillfällen blir siffran ännu högre. Prognosen visar att det totala antalet deltagare under hela projekttiden kommer att uppgå till personer. 6:1 Personal Projekt Västkompetens har ett stort material att sammanställa inför slutrapporten i oktober 2012, vilket omfattar så väl löpande enkätundersökning under projekttiden som enskilda utvärderingar genomförda efter varje enskild kurs (av kursanordnaren). Till denna återrapport bifogas kort sammanställning från de två kurserna KBT en orienteringskurs samt Missbruk/beroende och samsjuklighet, se bilaga 2. Arbetet som Vård- och stödsamordnare innebär förändrad arbetsroll och arbetsuppgifter samt ställer krav på berörd linjeorganisation. Detta är av strategisk betydelse och något som vi återkommer till i slutrapporten. 6:2 Verksamheter I ansökan inför 2011 beskrevs behovet av att utveckla system management på ledningsnivå för att på så sätt bland annat kunna säkerställa förutsättningarna för det fortsatta arbetet med Vård- och stödsamordning/cm inom LGS området. Vidare framgick att projekt Västkompetens genom att erbjuda olika aktiviteter och utbildningsinsatser önskade utgöra stöd i ett förändringsarbete som också skulle lägga grunden för en fortsatt hållbar struktur vad gäller gemensam kunskapsutveckling. Det är spännande att se att en process kring detta nu pågår. Genom bildandet av LGS samverkansorganisering hanteras strategiska frågor kring samverkansgrupper på olika nivåer, vilket beskrivs nedan under rubrik 7. På vårens styrgruppsmöte kommer frågeställningen under denna rubrik att tas upp. Respektive representant får i uppdrag att ta upp frågan för diskussion i respektive organisation. Resultatet kommer att redovisas i slutrapporten oktober :3 Organiserat brukarinflytande och anhörigsamarbete NSPHiG har som samverkansorganisation för 16 patient-, brukar- och närståendeorganisationer ingått i Västkompetens redan från projektplaneringsstadiet. NSPHiG:s representanter deltog från första förberedande diskussioner om innehåll i ett utbildningsprojekt till att skriva under en gemensam ansökan. NSPHiG ingår i projektets styrgrupp som jämlik part och har därifrån beaktat brukarinflytandet på ledningsnivå under hela tiden. De 16 brukarorganisationerna har fått gehör för att både få medel till att arbeta fram en egen utbildningsmodul nu omfattande 2 dagar (Metoder för brukarsamverkan) och utbildningen har därefter ingått som ordinarie del av utbildningsutbudet. 8

9 De 16 brukarföreningarnas representanter har också enligt avtalet ingått som medutbildare i flera utbildningsavsnitt tillsammans med övriga upphandlade utbildare vid en rad olika utbildningar som t e bipolära syndrom, ångest tillstånd och suicidprevention. Brukarmedverkan som egen utbildare eller deltagare i andra utbildningsavsnitt har bidragit till att olika personalkategorier/verksamheter efterfrågat ytterligare utbildningar från NSPHiG:s medlemsföreningar. Göteborgs kommun har t e utbildat brukare och personal vid de sju aktivitetshusen i inflytandeutbildningen Med starkare röst. Utbildning i suicidprevention har köpts in från flera verksamheter som ett resultat av brukardeltagande i de olika projektutbildningarna. I utbildningen Metoder för brukarsamverkan har enbart brukarproducerat utbildningsmaterial använts. Vid övriga blandade utbildningstillfällen har brukarrepresentanterna både använt egen powerpointföreläsning och delat ut föreningens informationsmaterial. (Ordförande NSPHiG) Brukarorganisationernas medverkan i Projekt Västkompetens har tydliggjort nödvändigheten av brukarinflytande på de systemiska nivåerna, för att utveckla och förändra innehållet i vård och omsorg. 6:4 Brukare/patienter/klienter Effekter av denna utbildningssatsning återkommer vi till i slutrapporten. Reella effekter på individnivå kommer troligen inte att visas inom ramen för projekttiden. 7. Målet att mer långsiktigt trygga kompetensutvecklingen Under tiden som Västkompetens verkat har LGS samverkansorganisering vuit fram. Det är ett pågående samverkansarbete mellan Partille, Öckerö, Mölndal, Härryda och Göteborgs kommun och primärvården i Göteborg och södra Bohuslän, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, brukarorganisationer, och Sahlgrenska universitetssjukhusetsjukhuset. Bakgrunden är ett behov av att se hälso- och sjukvården som en helhet i frågor som rör bemötande, trygghet och kontinuitet i vårdkedjan. Detta kräver att aktörerna arbetar målinriktat, tvärorganisatoriskt och långsiktigt. Med detta som utgångspunkt har förvaltningscheferna från nämnda organisationer bildat Ledningsgruppen för samverkan, förkortat LGS. LGS nya struktur från 2011 omfattar de fyra temagrupperna; Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre samt de 14 lokala samverkansgrupperna NOSAM. Till varje temagrupp finns en processledare knuten i syfte att ge stöd åt samverkansprocesserna inom respektive områdena. I detta sammanhang utgör Västkompetens en viktig samverkansarena med fokus på gemensam kompetensutveckling och med nära anknytning till temagruppsarbetet. I Temagrupp Psykiatri har beslutats att utifrån en regional plan arbeta fram en Delregional överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till vuna personer med psykisk funktionsnedsättning inom LGS området. Denna ger stöd för införandet av en gemensam samarbetsmodell för vård- och stödsamordning/cm, en metod som reellt involverar brukaren/patienten i sin egen re/habilitering. Vidare föreslås bl. a implementering av Beardslee familjeintervention, inrättande av ett gemensamt fortbildningsråd samt utveckling av brukarmedverkan. 9

10 Gemensam hållbar kompetensutveckling (ur förslag till verksamhetsplan för LGS 2012/2013) Genom Projekt Västkompetens har LGS under tre år, med stöd av statsbidrag, organiserat omfattande gemensamma fortbildningssatsningar inom psykiatriområdet. Projektet har visat att genom att involvera olika professioner och verksamhetsföreträdare inom LGS-området i framtagandet av utbildningar i egen regi skapas förutom ett tvärprofessionellt innehåll också en kostnadseffektiv modell. Verksamheternas kunskap tas tillvara och kopplas till aktuell forskning och kunskapsutveckling inom området. Samarbetet med Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet, FoU-verksamheter och andra aktörer stärks och utvecklas. Framgångsfaktorer i projektet är överförbara till andra målgrupper och föreslås ligga till grund för skapande av ett gemensamt kompetenscenter för utbildning/utveckling av samordnade insatser till olika målgrupper samt implementeringsstöd till verksamheterna. Ledningen för projekt Västkompetens ingår i flera olika nätverkskonstellationer, bland andra: Övriga projekt i Västra Götaland GR, Västkom och VGR Vårdsamverkan Fyrbodal och det regionala projekt man där ansvarar för. Samarbete med NSPHiG i en rad olika frågor, bl.a. kring attitydkampanjen (H)järnkoll. Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Akademin, FoU miljöer m.fl. Samarbete med olika aktörer för att få till stånd en nationell kursplan för en kommande eftergymnasial utbildning inom området Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Strukturer för att i egen regi och tillsammans med lokala högskolor, Universitet utveckla och skapa adekvat fortbildning är fullt möjligt och en klar framgångsfaktor. Men det undantar inte på något sätt behovet av en grundutbildning för området vars innehåll är det samma över hela landet. 8. Hinder, stötestenar och ev. avvikelser från projektplanen Det har varit svårt att som projektanställd befinna sig i gränslandet mellan de ingående parterna, det saknas hållbara strukturer. Har visat sig tydligt avseende anställning, support för projektuppföljning och administrativt stöd. Det har tagit onödig tid och energi att hantera dessa hinder. Att tvingas upphandla utbildningsinsatser vid tre olika tillfällen har krävt mycket arbete och kontinuiteten i det kursinnehåll som erbjuds äventyras. Under projekttiden har mycket omfattande organisationsförändringar genomförts inom de ingående organisationerna. Sahlgenska Universitetssjukhuset har infört en helt ny organisation för psykiatriområdet, Göteborgs Stad har gått från 21 till 10 stadsdelar och Primärvården har en helt ny organisation där offentlig och privat utförd vård nu utgör lika stora delar. Att som projekt verka i detta sammanhang är en utmaning med både positiva och negativa förtecken. Som framgått tidigare anser vi oss till stor del nått avsedda målgrupper. Bemanningsöversyn utifrån ekonomiska skäl med åtföljande personalneddragningar som gjorts vid olika tillfällen under projekttiden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har minskat söktrycket till olika kurser. 10

11 9. Framgångsfaktorer och framtid Västkompetens styrgruppens kommentarer Projekt Västkompetens har bidragit till att fylla kunskapsluckor i våra samverkandeorganisationer, men också till att vi närmar oss en gemensam värdegrund kring vård och behandling av personer med psykisk ohälsa i Göteborg och kranskommunerna. Långsiktigt kan verksamheten stödja kompetensutveckling och implementering av gemensamma arbetsmodeller i samverkan kring psykiskt funktionshindrade och barn till personer med psykisk sjukdom. Professionellt genomförande av projektet, hög nivå och målinriktning. Att huvudmännen har gemensamt projekt och styrgrupp är mycket bra, det ger en tyngd och långsiktighet som vi annars inte får. Gott klimat i styrgruppen, bra dialog och kloka beslut Kopplingen till LGS leder förhoppningsvis till permanentande av gemensamma långsiktiga kompetenssatsningar - finansierade inom ramen för ordinarie budgetar och verksamhetsplaner hos samverkansparterna. Att inkludera närmaste chefslinje i utbildningarnas genomförande och utvärdering hr varit en viktig faktor för framgång Bra marknadsföring och kommunikation ut till verksamheterna - Västkompetens är ett känt "varumärke" som står för attraktiva utbildningar Fortlöpande utvärderingar har gett bra underlag för styrgruppens beslut och planering framåt. Lyhördhet, ambition och vilja till dialog mellan projektledning och berörda parter har gett bästa tänkbara prioriteringar av kursdeltagare inom geografiska samverkansområden vilket gett effekter i samverkan som kommer brukarna tillgodo direkt. Implementeringsstöd har skett parallellt med kurserna vilket borgar för långsiktig och hållbar kompetensutveckling. Jag tycker att det blivit en stor satsning som är väl känd hos så gott som samtliga chefer och medarbetare ute i organisationen. Denna massiva satsning kommer troligtvis att ligga till grund för ett förändrat arbetssätt framåt, troligtvis har redan satsningen bidragit till förändrade arbetssätt i någon utsträckning. Målsättningen att kursdeltagarna kommer från båda huvudmännen har inneburit ett samverkans- samarbetsforum samtidigt som kompetensutvecklingen genomförts vilket bara det inneburit ett vinna-vinna koncept. Att de chefer som skickat deltagare och de som anmält sig till utbildningarna har varit tvungna att tänka till om mål och syfte med utbildningen både före och efter genomförd utbildning tror jag leder till att de kunskaper man får tas tillvara. Dessutom har det blivit en modell för hur man kan arbeta för att ta fram och genomföra gemensam kompetensutveckling (som förhoppningsvis kommer att finnas kvar även efter projektet). Styrgruppen har varit engagerad och det är god uppslutning vid mötena - och sist men inte minst är kopplingen till LGS viktig. Det finns en förankring i deltagande verksamheter via styrgrupp. Bra med långsiktighet, att projektet får pågå några år så att verksamheterna hinner få upp rutiner att använda Västkompetens i sina utvecklingssatsningar. 11

12 Bra utvärderingar av givna utbildningar och snabba korrigeringar om något upplägg inte visar sig framgångsrikt. Bra att all psykiatri möts i utbildningen, en stor del av behållningen Bra med lite längre utbildningspaket (även om vi från verksamheten inte riktigt klarade av när det var alltför långt) så att deltagarna får möjlighet till reflektion mellan gångerna. Projektledarens reflektioner kring projektets framgångsfaktorer: Att projekt Västkompetens har en nära koppling till den samverkansorganisering som vuit fram i LGS området är betydelsefullt. Projektets delar efterfrågas och förslag utvecklas om hur erfarenheterna kan utgöra grund i en hållbar struktur för gemensam kunskapsutveckling mellan huvudmännen i nära samarbete med brukarorganisationerna. Att i egen regi tillsammans med verksamhetsföreträdare arbeta fram olika utbildningar/kurser har visat sig vara framgångsrikt. På så sätt tas verksamheternas kunskap tillvara och kan kopplas ihop med aktuell forskning, kunskapsutveckling inom området. Samarbete sker med Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet, FoU verksamheter och andra aktörer. Att arbeta med denna modell för gemensam kunskapsutveckling involverar många chefer, medarbetare i olika tvärprofessionella processer vilket skapar förtroende, lägger grunden för ett gott samarbete och är kostnadseffektivt. Det nära samarbetet med temagrupperna inom samverkansorganiseringen och projekt Psykiatrisamordning i Göteborgs Stad har lagt god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Sammanfattningsvis kan vi med stor övertygelse konstatera att statsbidragen varit väl investerade och kommer att medföra positiva effekter på såväl individ- som systemnivå. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kurslitteratur Sammanfattning kursutvärdering Kunskapsutveckling som strategi - kan individuell kompetens utveckling förbättra förutsättningarna för samarbete över professions- och organisationsgränser? Hilde Rikter Svensen. Högskolen i Östfold

13 10. Till projektkatalog Projekt Västkompetens Projekt Västkompetens skapades utifrån erhållna medel från Socialstyrelsen 2008 i syfte att öka kompetensen hos baspersonal inom socialtjänst och psykiatrisk hälso- och sjukvård som i sitt arbete möter personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionsnedsättningar. Ledningsgruppen för samverkan, LGS består av företrädare för Göteborgs Stad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg. Primärvården i Göteborg, Primärvården i Södra Bohuslän och kommunerna Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. LGS utsåg en arbetsgrupp som tillsammans med representation från NSPHiG kom att utgöra projektets styrgrupp. Ansökan har av Socialstyrelsen beviljats medel vid tre olika tillfällen, sammanlagt 20.8 mkr. Under perioden har personer deltagit i olika kurser och prognosen pekar på att det totalt under hela projekttiden kommer att omfatta personer. Upphandling har genomförts enligt LOU vid tre tillfällen under projekttiden. Innehållet i Västkompetens utbildningsprogram baseras på evidens och beprövad kunskap. Kurserna är lokalt förankrade och har ett tydligt brukar-/återhämtningsperspektiv och i flera av kurserna deltar brukare samt verksamhetsrepresentanter. De av kurserna som medger högskolepoäng är dock öppna för alla och de som saknar högskolebehörighet erhåller efter godkänt resultat och minst 80 % närvaro, ett kursbevis. Uttagningen av kursdeltagare görs av projektledning och sker efter vissa kriterier som förankrats i Västkompetens styrgrupp. Särskilt beaktas personer med högst gymnasial utbildningsbakgrund. Varje kurs utgör ca 20 platser vilka erbjuds medarbetare från respektive huvudman. Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning, allmän inriktning 10 dagar Metoder för brukarsamverkan dagar i NSPHiG:s regi KBT en introduktion och orienteringsutbildning 5 dagar MI Motiverande samtal 4+1 dagar Psykosocial rehabilitering 8 dagar Vård och stödsamordning/case management 8-10 dagar Psykisk hälsa och ohälsa under åldrandet 7.5p Missbruk och beroende/samsjuklighet 7.5p Familj- och nätverksarbete relaterat till psykisk sjukdom/funktionsnedsättning 7.5p Nya kurser som startar 2012: Suicidprevention, Självskadande beteende, Kognitiva funktionsnedsättningar & kognitiva hjälpmedel, Komplea funktionshinder - en kombination av flera funktionsnedsättningar. Projekt Västkompetens använder sig av kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder. Ett webbaserat instrument används för enkät sammanställning och analys. Parallellt med ovanstående pågår ett arbete för att utifrån projektets erfarenheter utveckla hållbara strukturer för gemensam kompetensutveckling mellan huvudmännen i samarbete med brukarorganisationerna. Yvonne Andersson, projektledare E-post Telefon Webbsida under fliken Västkompetens Psykiatri 13

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010

Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010 2009-09-10 1 Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010 1 Projektets namn: KomBas 2 De tio kommunerna i Sjuhärad/Södra

Läs mer

Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM

Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM Samverkanstorget Live LGS Temagrupper - NOSAM 2015-09-21 www.samverkanstorget.se 10 år - Samverkansorganisationen i backspegeln 2005 2006 2007 2011 2014 2015 Ett utvecklingsarbete under parollen Linjen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Återrapportering till Socialstyrelsen avseende kompetensutvecklingsprojektet Ett självständigt liv Vallentuna

Tjänsteskrivelse Återrapportering till Socialstyrelsen avseende kompetensutvecklingsprojektet Ett självständigt liv Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-01-23 DNR SN 2011.118 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Återrapportering

Läs mer

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet

Utbildning, handledning och implementering av vårdoch stödsamordning i Göteborgsområdet Handlingsplan 2013-2015 för Utbildning, handledning och implementering av vårdoch i Göteborgsområdet Antagen av Temagrupp Psykiatri 2013-01-31/revidering 2014-09-04 antagen av temagrupp 2014-10-16 Syfte

Läs mer

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 STIMULANSMEDEL Via socialstyrelsen 2009 2012 för; Ökad psykiatrikompetens hos personal som möter människor med

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa Hösten 2016 Enkäten skickades till kontaktpersonerna för kommunerna Västra Götaland den 10 oktober. Den 25 oktober, då underlaget sammanställdes, hade

Läs mer

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj.

Förslag till beslut ang. samarbetsmodellen inom ramen för Delregional överenskommelse bordlades till nästa möte 9 maj. Temagrupp Psykiatri Minnesanteckningar 12 04 12 Närvarande Lena Säljö Birgitta Lundgren Pierre Frances Hagelbäck-Hansson Henrik Rangevi Sonny Wåhlstedt Monica Ericson-Sjöström Lars Magnus Hallsten AnnBrith

Läs mer

LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06. Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50%

LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06. Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50% LGS temagrupp Mitt i Livet 2013-09-06 Jörgen Thorn, ordförande Yvonne Andersson, processledare 50% Bemanning Temagrupp Mitt i Livet 2013 Kommun VGPV Specialistsjukvård HSNK Intresseorg. Göteborg 2 Offentlig

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen

PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen 2012-2016 PRIO är regeringens satsning för att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa. De prioriterade målgrupperna är

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd GAP-analys 2012-01-20 för att identifiera och åtgärda gapet mellan befintlig och önskad situation Rekommendationer

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans.

Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. Vet den ena handen vad den andra gör? Lokalt råd för psykisk ohälsa- ett sätt att bry sig tillsammans. SamKom Ett Miltonprojekt i Södra Älvsborg 10 kommuner Primärvården i Södra Älvsborg Brukarorganisationer

Läs mer

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2016 10 11 Malin Camper Kunskapscentrum

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA!

Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Kick-off för arbete med länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland VÄLKOMNA! Program för dagen 09.00 Inledning, bakgrund och förutsättningar för länsgemensamt arbete 10.15 Stöd till riktade insatser

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Slutrapport. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla. Dnr: Son 2010/204

Slutrapport. Projektägare: Socialförvaltningen i Järfälla. Dnr: Son 2010/204 Dnr: Son 2010/204 Socialstyrelsens dnr: 6438/2008 20590 Statsbidrag för kompetensutveckling av personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk funktionsnedsättning Slutrapport Meningsfull

Läs mer

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande

Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Handlingsplan I-nod 2 Anpassade ACT team typ FACT eller liknande Verksamheter Delområdet Anpassade ACT team typ FACT eller liknande består av två deltagande verksamheter: Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre

Projekt in- och utskrivningsklar patient. - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Projekt in- och utskrivningsklar patient - vårdkedjan för de mest sjuka äldre Bakgrund LGS beslutar 2009 att införa en gemensam modell för in- och utskrivningsklara patienter Regeringen anslår medel till

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Brukarinflytande - NSPHiG i samverkan med VG-regionen

Brukarinflytande - NSPHiG i samverkan med VG-regionen Brukarinflytande - NSPHiG i samverkan med VG-regionen 2016-07-05 Bakgrund NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) är en samverkansorganisation för 19 patient-, brukar- och anhörigföreningar

Läs mer

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan

Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Handlingsplan för ökad patient-/brukarmedverkan Uppdrag via den första överenskommelsen om samverkan mellan psykiatrin, socialtjänsten och NSPH Handlingsplan för ökad patient-/ brukarmedverkan inom vård

Läs mer

Ambition och ansvar Vad kan vi lära oss av Miltonsatsningen och hur går vi vidare?

Ambition och ansvar Vad kan vi lära oss av Miltonsatsningen och hur går vi vidare? Samverkan av Carl Gustaf Ekberg Ambition och ansvar Vad kan vi lära oss av Miltonsatsningen och hur går vi vidare? Jari Kuosmanen och Christian Jensen, FoU i Väst/GR Göteborg, 4 juni 2008 Vilka olika typer

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen

Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling. Redovisning av utbetalda medel till landstingen Utvecklingen av kompetens inom evidensbaserad psykologisk behandling Redovisning av utbetalda medel till landstingen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av utvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Föredragning för nationell konferens om kompetens 2013-03-20 Per Enarsson 1 Nationell nivå Aktörer Utvområden Regional

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter SWOT-analys Lärande och samhälle Malmö högskola Stort antal studenter 1) Skolan/förskolan ska ta emot ett stort antal studenter relaterat till sin storlek 2) Skolan/förskolan ska ta emot flera studenter

Läs mer

Fortsatt gemensam utveckling

Fortsatt gemensam utveckling Fortsatt gemensam utveckling Framgångsrik kompetensutveckling 6 000 medarbetare kunskapsorienterat Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015 Samverkan och kunskapsorienterat Utveckla samverkan och öka den

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende VGR konferens - Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Göteborg 24/11 2015 Nils

Läs mer

Regional kvalitetsregisterkonferens

Regional kvalitetsregisterkonferens Göteborg den 5 oktober 2014 Regional kvalitetsregisterkonferens Patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet Kjell Broström, NSPH Kan reflektionerna kring psykiatrins register vara av intresse för andra

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Slutrapport Gröna Linjen, projekt med barngrupper i samverkan med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Slutrapport Gröna Linjen, projekt med barngrupper i samverkan med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNST OCH FRI TID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-12-28 SDN 2011-01-20 Handläggare: Solveig Blid Telefon: 508 06 000 Till Bromma stadsdelsnämnd Slutrapport Gröna Linjen,

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kompetenssatsning 2009 2012. Personal som kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Kompetenssatsning 2009 2012. Personal som kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning Kompetenssatsning 2009 2012 Personal som kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Innehållet under denna timme Från ord till handling vad är brukarinflytande och hur kan man göra? Vad är inflytande och delaktighet Argument för Lite modeller Vad bidrar och hindrar Brukarinflytande Medborgarnas

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer