Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan

2 1 VISION Forma din framtid med natur och teknik på Berzeliusskolan Från grundskola till universitet/högskola och näringsliv Ger helheten i lärandet Berzeliusskolans gymnasieskola och uppdragsenhet MÅL Berzeliusskolan ska vara en attraktiv skola med helheten i närheten och där du som elev kan vara som du är Berzeliusskolans ska verka aktivt i det omgivande samhället i samarbete med näringsliv och högskola Berzeliusskolan ska vara det naturliga valet för naturvetenskaplig och teknisk kompetens Berzeliusskolan ska vara det bästa alternativet i Östergötland för elever som vill gå på naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning, teknikprogrammet och IVAS-Nv,Sp,Te Berzeliusskolan ska vara det bästa alternativet för spetsutbildningar och erbjuda flexibelt lärande Berzeliusskolan ska vara centrum för teknisk utbildning med möjlighet till eftergymnasiala studier 1

3 2 Kvalitetsredovisning för gymnasieskolan vid Berzeliusskolan år Beskrivning av verksamheten Berzeliusskolan har under år 2007 bedrivit utbildning inom gymnasieskolan med naturvetenskaps-, specialutformat naturvetenskaps-, teknik- och individuella programmet, gymnasiesärskolan samt grundskolan år 7-9. Verksamheten har omfattat runt 1500 elever varav 500 på grundskolan. Personalen har uppgått till ca 200 personer varav ca 150 lärare. Vidare har utvecklingsarbete bedrivits inom Berzeliusskolans uppdragsenhet för framtida eftergymnasial utbildningar bl a Collegeingenjör inom KY, kvalificerad yrkesutbildning med planerad start sep 08. Se också organisationsschema. På naturvetenskapsprogrammet har de nationella inriktningarna Naturvetenskap, Matematik och datavetenskap, Miljövetenskap samt den lokala inriktningen Biovetenskap bedrivits. Den tidigare samhällsvetenskapliga inriktningen NV-Sam är fr. o. m. läsåret 2007/2008 ett specialutformat naturvetenskapligt program. Teknikprogrammet har omfattat de fyra lokala inriktningarna ITKL - Information, Teknik, Kommunikation och Ledarskap, IT - Informationsteknik, Aviatech samt Teknik och företagande. Ämnesövergripande arbetslag har ansvarat för undervissningen på NvSam, ITKL, IT, Teknik och företagande samt studievägen NvSpets. Under våren bedrevs utbildningen på ITKL i samverkan med InfoKomp. Inom Aviatech har en del av utbildningen skett i samarbete med Saab, vilket inneburit att vissa kurser genomförts i deras utbildningslokaler av lärare från Saab. Det individuella programmet har omfattat IVAS-NV/TE/SP, individuellt program för elever med Aspergers syndrom, Eleverna på denna inriktning har uttalade behov av en lugn studiemiljö, individuellt anpassade studieplaner och lektionsupplägg. Ett arbetslag har ansvarat IVAS-NV/TE/SP. Vidare tillhör Aspergergruppen IVAS-grund år 7-9 Berzeliusskolan fr o m höstterminen Det individuella programmet har även omfattat IVIK, individuellt program introduktionskurs för invandrarungdomar. Inom ramen för IVIK finns inriktningen Yrkvik, Yrkesinriktad utbildning för invandrarungdomar, där en del av utbildningen har skett i samarbete med Anders Ljungstedts gymnasium, Competens, Lernia samt MOA-skolan. 2

4 3 Organisation Skolledning Ledningsgruppen har bestått av enhetschef och tre rektorer. Ekonom och personalintendent är knutna till ledningsgruppen. Samordnare/vaktmästare, informationsansvarig samt ITsamordnare deltar regelbundet i ledningsmöten. Se vidare organisationsschema. Rektorerna på gymnasiet träffar regelbundet samtliga arbetslagsledare och i förekommande fall styrgruppsmöten. Styrgruppsmöten med rektor och arbetslagsledare har genomförts var fjortonde dag för NvSpets, NvSam, ITKL samt IVAS. Personalsekreteraren har blivit certifierad i kompetensbaserad rekrytering Enhetschef och rektorer har möjlighet till att få stöd från personalintendent vid personaloch kompetensförsörjning Skolans personalsekreterare har genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering och lönebildningsprocessen samt deltager i kommunens HR-nätverk och regelbundna personalsekreterarträffar. 3

5 4 Bibliotek Berzeliusskolan har uppdrag från bildningsnämnden att erbjuda aktuella och pedagogiskt väl utformade läromedel samt ett bibliotek av god kvalitet Bibliotekspersonal: två bibliotekarier och två biblioteksassistenter. Mål för Berzeliusskolans bibliotek: att biblioteket ska vara en pedagogisk resurs på Berzeliusskolan och en naturlig del i elevernas studier. att bibliotekspersonalen ska aktivt delta i den pedagogiska verksamheten inom Berzeliusskolans olika utbildningsområden. Detta sker genom att: bibliotekspersonal har kontinuerliga träffar med enhetschefen och ledningsgruppen. bibliotekspersonal är representerade i gymnasiets arbetslagsgrupp och adjungerade till styrgrupperna bibliotekspersonal är delaktiga i arbetslagens arbete genom att bl a regelbundet delta i arbetslagsmötena bibliotekspersonal är delaktiga i arbetet inom gymnasiekursen PA och är både elever och handledare behjälpliga med materiel informationssökning och källkritik finns med kontinuerligt under elevernas gymnasieutbildning bl a med hjälp av bibliotekspersonalen. Man startar redan med en tidig information i årskurs 1 som sedan följs upp under elevernas gymnasietid att skolans personal kontinuerligt informeras om bibliotekets olika tjänster och resurser 4

6 5 Studie- och yrkesvägledning och elevhälsoteam Berzeliusskolan har uppdrag från Bildningsnämnden att erbjuda studie- och yrkesvägledning av personal med formell utbildning ha ansvar för elever som inte fullföljer studierna till dess att eleven söker annat nationellt/specialutformat eller individuellt program eller väljer att avbryta studierna helt. Om elev under 19 år helt avbryter sin utbildning ska detta rapporteras till Vägval Individuella program erbjuda stöd och hjälp från personal med medicinsk och social bedömning Elevhälsoteamen består av skolsköterska, kurator, SYV under ledning av rektor. Inom naturvetenskaps- och teknikprogrammet samt IVAS ingår även specialpedagoger Resurser för studie- och yrkesvägledning, skolsköterska, kurator, skolvärd, specialpedagog. Yrkeskategori Antal tjänster Program Nv/Te/IVAS IVIK År Elevhälsa 2,54 1,95 Specialpedagog 0,75 Skolvärd/frititdspedagog 1,63 Summa 4,8 4,92 2,8 1,95 Se vidare organisationsschema Specialpedagogiska organisationen Nv/Te Specialpedagogisk kompetens finns knuten till samtliga gymnasiedelar för att stödja elever. Mål: Att underlätta och stödja elever med särskilda behov eller med någon form av diagnos så att de uppnår program- och kursmålen inom sitt program. Skolan ger möjlighet till individuellt stöd, uppföljning av den enskildes behov av stödinsatser, möjlighet att genomföra prov för de elever som behöver genomföra dessa enskilt, möten med föräldrar, mm. 5

7 6 Personal Mål Att anställa behöriga lärare Vid anställning beakta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet Antal tjänster Program Nv/Te IVAS IVIK År Antal personal per 100 elever 8,2 8,8 31,2 28, ,6 Antal lärare per 100 elever 6,6 7,1 29,8 26,7 12,4 13,2 Antal behöriga lärare 96,0% 98,4% 100% 100% 91% 92,1% Insatser och resultat 2007 En gymnasielärare slutförde och en grundskolelärare påbörjade sin utbildning inom kommunens Medarbetarakademi Medarbetar- och lönesamtal har erbjudits samtliga medarbetare Arbetet med jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald ses som en naturlig del i verksamheten, exempelvis vid rekrytering, kompetens- och karriärutveckling Antalet medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk är omkring 20 Skolans personalsekreterare och en av gymnasielärarna har genomgått kompetensutvecklingsprogrammet Vinna-Vinna-projektet Utifrån Vinna-Vinna-projektet har arbetet kring jämställdhets- och mångfaldsprojekt påbörjats Fyra medarbetare kommer att ingå i nästkommande Vinna-Vinna-projekt Personalsekreteraren har blivit certifierad i kompetensbaserad rekrytering Introduktionsprogram för nyanställda genomförs De enskilda arbetslagen har avsatta medel för kompetensutveckling 6

8 7 Materiella resurser Mål Att skolan skall ha modern undervisningsmateriel, moderna pedagogiska och ändamålsenliga hjälpmedel och läromedel attraktiva, funktionella och flexibla lokaler anpassade för modern naturvetenskaplig och teknisk utbildning väl anpassad utrustning och lokaler för flexibelt lärande väl anpassad utrustning och ändamålsenliga lokaler för metodiken inom IVAS Via en lokalöversyn tillsammans med hyresvärden LKF och kommunens lokalplanerare kan attraktiva, funktionella och flexibla lokaler erhållas genom ombyggnad av biologi/kemi- och tekniksalar samt IVAS lokaler ombyggnad av några rum som för närvarande endast tjänstgör som förråd en översyn av lokalerna på grund av den ökade kravet på flexibilitet en ny entré som sammanbinder husen Ombyggnaderna kopplas till LKF:s underhållsplan för Berzeliusskolan. Förslag på åtgärder 2007 I samverkan med LK Data kommer enheten kontinuerligt att följa upp drift, service och support inom IT-verksamheten. Kravspecifikation för bärbara datorer tas fram av LK Data i samverkan med Berzeliusskolan Planering för en anpassning av lokaler till en flexiblare och funktionellare användning samt en ny entré som sammanbinder skolhusen kommer att fortsätta och kopplas till LKFs underhållsplan för Berzeliusskolan. Åtgärder 2007 Biblioteket har åtta datorer för informationssökning och 80 elevarbetsplatser vilket väl täcker skolans behov Samtliga datasalar har enhetlig datautrustning, som täcker de behov som verksamheten kräver i form antal och prestanda. Vissa elevgrupper får låna bärbara datorer under år 2 och 3. Kravspecifikation för nya bärbara elevdatorer har tagits fram av Berzeliusskolan, men LK Data har ännu ej erbjudit skolan bärbara datorer utifrån denna specifikation. Detta 7

9 8 tillsammans med serviceproblem är anledningen till att Berzeliusskolan har reducerat antalet elevgrupper som använder bärbara datorer. Planeringen av funktionsombyggnad, underhåll och ny värme-ventilationsanläggning i D-huset som inrymmer biologi, kemi, naturkunskap samt IVAS verksamhet har genomförsts tillsammans med LKF. Ombyggnaden påbörjades jan 08 och beräknas vara klar aug 08. Under byggtiden har Ersättningslokaler för kemi, biologi, naturkunskap ersättningslokaler I övriga delar av Berzeliusskolan samt Katedralskolan och IVAS verksamheten har ersättningslokaler på Hertig Karlsgatan Förslag på åtgärder 2008 I samverkan med LK Data kommer enheten kontinuerligt att följa upp drift, service och support inom IT-verksamheten och fortsätta verka för att LkData tar fram en bärbar elevdator utifrån nya kravspecifikationen. Planera för inflytt i D-huset 8

10 9 Information Mål Berzeliusskolans hemsida uppdateras kontinuerligt Intern informationsspridning via lärplattform Struktur av informationsflödet den interna och externa informationen Skolans informationsansvarige, som är en av skolans bibliotekarier, deltar regelbundet i ledningsgruppens möte En informationsgrupp består av skolans informationsansvarige, en av biblioteksassistenterna och en av administrativa assistenterna. Information om skolan, skolans personal och utbildningar vid huvudentrén och ev övriga entréer för att göra det mer lättöverskådligt vid besök på skolan Planering av informationsspridning mha lärplattformen Fronter. Skolans informationsansvarig och IT-samordnare leder arbetet Hemsidan uppdateras kontinuerligt Förslag på åtgärder 2007 Fortsatt arbete med all intern information via lärplattformen Fronter enligt plan Information vid huvudentré klar vår 07 Resultat 2007 Arbetet med en nystrukturering av informationsflödet påbörjades under våren 2006 för att förbättra den interna och externa informationen. Detta arbete har fortsatt under 2007 Framtagande av kartor, affischer och foton för information vid huvudentré har gjorts. Hemsidan och intern-tv uppdateras kontinuerligt Introducering av all personal i går enligt planen. Arbetet med all central information via Fronter har försenats pga att de kommungemensamma säkerhetsreglerna inte varit klara Nuvarande intranet har reviderats och uppdateras kontinuerligt Förslag på åtgärder 2008 Fortsatt arbete med introduktionen av användandet av lärplattformen Fronter hos personalen. 9

11 10 Marknadsföring Förslag på åtgärder 2007 Marknadsföringsplanen ses över och revideras varje termin Marknadsföring gymnasieskolan inför läsåret 2007/2008. Mål Att för elever och föräldrar visa att Berzeliusskolan är det bästa alternativet i Linköping för elever som vill gå på naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning, teknikprogrammet, IVAS-NV/SP/TE samt Yrkvik Att antalet sökande till läsåret 2007/2008 blir Naturvetenskapsprogrammet NvSam Teknikprogrammet IVAS- NV/TE/SP Yrkvik 90st 60 st 60 st 7 st 15 st Att för elever och föräldrar visa - att Berzeliusskolan är en attraktiv och bra skola att vara elev på - helheten i närheten - du kan var som du är Att för elever och föräldrar informera om - Berzeliusskolans program - programinriktningarnas innehåll - Berzeliusskolans unika delar Lokala inriktningarna Spetsutbildningar bl a NvSpets Specialutformat program Samarbete med universitetet Unga Företagare Målgrupper Alla elever som är intresserade av naturvetenskap och teknik Elever som är intresserade av spets i sin utbildning Elever som har särskilda önskemål om studieupplägg Elever som långt framme i matematiken på högstadiet 10

12 11 Insatser och åtgärder 2007 Ny markandsföring tillsammans med övriga kommunala gymnasieskolor via kontrakt med reklambyrån Ariom inför läsåret 2008/2009. Resultat: Nya informationshäften/broschyrer har tagits fram Ny gemensam webbsida inför valet Nya t-shirtar Brev till år 9 elever Elevambassadörer Förslag på åtgärder 2008 Marknadsföringsplanen ses över och revideras varje termin och samverkan med övriga kommunala skolor beaktas 11

13 12 Elevantal Resultat och analys Antal antagna elever aug 07 Program Antal antagna elever Målsättning År aug aug Naturvetenskapsprogrammet NvSam Summa Nv Teknikprogrammet Aviatech Summa Te Antalet antagna elever på naturvetenskapsprogrammet blev högre än målsättningen vilket medförde beslut om utökning av antalet platser till 180. På teknikprogrammet infriades målsättningen för antal platser. 12

14 13 Eleverna fördelade sig på gymnasiet under året enligt följande: Program/Inriktning Antal elever År Period sept sept Naturvetenskapsprogrammet Biovetenskap Matematik datavetenskap Miljövetenskap Naturvetenskap Summa Nv NvSam Teknikprogrammet ITKL IT Teknik och företagande Aviatech Summa Te IV-NV,TE Summa Nv,Te IVAS-NV,TE,SP IVIK-YRKVIK IVIK Summa IVIK Totalt gymnasiet Analys Trots det ökade antalet elever på Nv1 vid starten av läsåret aug 07 så minskade Berzeliusskolans elevantal på gymnasiets Nv, NvSam och Te under läsåret. 13

15 14 Några identifierade orsaker till minskande elevantal: Ökad konkurrens från friskolor med program som innehåller en stor del av teknikprogrammet Några av eleverna inom Aviatech kommer från andra kommuner och flertalet av dessa hade svårigheter att klara av sitt eget boende, vilket påverkade deras studier negativt Innehållet motsvarar inte vad eleverna uppfattat när de sökte teknikprogrammet t ex för lite företagande inom inriktningen teknik och företagande Innehållet ligger på en högre nivå än förväntat t ex inom kurserna FyA, KemiA och TMS ( se också betygstatistik ) Konsekvenser av minskat elevantal: sammanslagning av grupper inom matematik och fysik på teknikprogrammet år 2 och 3 inför vt 08 minskad valbarhet inom inriktningarna på teknikprogrammet vt 08 Verksamheten inom IVIK har under året ökat i omfattning, bland annat beroende på en ökad inflyttning av elever från Irak och Somalia. Förslag på åtgärder Utveckling av introduktionsperioden för elever i årskurs ett Översyn av innehållet i befintliga inriktningar på teknikprogrammet Utveckling av ny inriktning alternativt specialutformat program inom teknikprogrammet Översyn av timplanen och stödundervisningen Infärgning av programmålen och ökad ämnessamverkan Åtgärder 2007 En arbetsgrupp har arbetat med teknikprogrammets utformning Studiebesök har genomförts vid teknikutbildningar på Sven Erikssonskolan, Borås samt Teknik Centrum i Karlstad Ny marknadsföring av teknikprogrammet under Öppet hus Hur behåller vi våra elever? en arbetsrubrik under studiedag hösten 07 Riktade stödinsatser 14

16 15 Kunskaper och lärande Berzeliusskolan har uppdrag från bildningsnämnden att aktivt arbeta för att öka elevernas närvaro i skolan öka forskningsanknytningen i gymnasieskolans program planera undervisningen så at eleverna har en jämn arbetsbelastning över såväl veckan som inom och mellan läsåren formera arbetslag kring elevgrupper delta i de lästest för årskurs 1 som anordnas av Dyslexicentrum erbjuda aktuella och pedagogiskt väl utformade läromedel samt ett bibliotek av god kvalitet fortsatt utveckla arbetet med integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen erbjuda erforderliga insatser till elever i behov av särskilt stöd Mål I arbetsplanen finns följande formuleringar. All personal på Berzeliusskolan verkar för att eleverna ska ges bästa möjliga förutsättningar för sina studier. Vår ambition på Berzeliusskolan är att bibehålla en god utbildningsstandard och hög kvalitet på undervisningen. Förslag på åtgärder 2007 Nv, Te och IVAS Områden där utvecklingsarbete kommer att påbörjas alternativt fortsätta flexibelt lärande arbetslagsutveckling: ITKL, TE-lag, NV-S, Nv-Spets NvSpets: Utbildningsspår tillsammans med universitet specialutformat teknikprogram TeSpets spår introduktionsperiod åk 1 GPS- Gymnasialt Pedagogiskt Stöd samarbete inom naturvetenskapliga ämnen mellan grundskolans NO-pofil och gymnasiet Nv/Te 15

17 16 Åtgärder 2007 Flexibelt lärande Berzeliusskolan erbjuder elever en individuell studieplan som möjliggör att dom kan visats på annan ort under en längre period. Inom Nv-Spets och teknikprogrammet används lärplattformen Fronter Skolan har modulariserade kurser inom flera ämnen Alla eftergymnasiala utbildningar inom KY, kvalificerad utbildning, skall använda lärplattform som en integrerad och självklar komponent i utbildningen. Alla eftergymnasiala utbildningar ska använda ett flexibelt lärande som grundläggande metod Arbetslag formerade kring elevgrupper Arbetet med en fortsatt utveckling av ämnesövergripande arbetslag har fortsatt för NV-Sam, NvSpets, ITKL, TE, Kommunens uppdragsbeskrivning för arbetslagsledare följs. Rektorerna på gymnasiet träffar regelbundet samtliga arbetslagsledare och i förekommande fall styrgruppsmöten. Styrgruppsmöten med rektor och arbetslagsledare har genomförts var fjortonde dag för NvSpets, NvSam, ITKL samt IVAS. Arbetsgrupper med repr från Berzeliusskolan och universitet planerar de tre spåren inom NVSpets, som är matematik/teknik, biovetenskap samt ekonomi och ledarskap. Spåren ska ha en tydlig koppling till universitet och högskola. Introduktionsperioden se Normer och värden Samarbetet inom naturvetenskapliga ämne mellan Berzeliusskolans gymnasiedel och grundskolans NO-profil har fortsatt. Ett lärarlag på tre lärare från vardera gymnasiet och grundskolan ansvara för detta samarbete. Stödinsatser Stödinsatser har gjorts för elever som riskerar IG på kurs(er), framför allt inom matematik, fysik, kemi, svenska och engelska. Extra timresurser läggs till ordinarie resurs för en kurs för att anpassa stödresurser Dessutom erbjuds extra stödtimmar i vissa kurser i matematik, fysik och kemi 16

18 17 Specialpedagogiska organisationen Specialpedagogisk kompetens finns knuten till samtliga gymnasiedelar. Mål: Att underlätta och stödja elever med särskilda behov eller med någon form av diagnos så att de uppnår program- och kursmålen inom sitt program. Skolan ger möjlighet till individuellt stöd, uppföljning av den enskildes behov av stödinsatser, möjlighet att genomföra prov för de elever som behöver genomföra dessa enskilt, möten med föräldrar, mm. Intervjuer och samtal med sökande elever och föräldrar genomfördes på det individuella programmet IVAS-NV,SP,TE. Dessutom kontaktades avlämnande klassföreståndare, studieoch yrkesvägledare för bedömning av elevernas möjlighet att klara studierna. Vidare har kontakter tagits med universitet och högskolor för några av eleverna som avslutade sina gymnasiestudier våren 05. Utbyggnad till fjärde året på det individuella programmet IVAS-NV/TE/SP har genomförts. Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk är generellt sett svårt att få in i ordinarie schema eftersom eleverna går i olika klasser. En lösning som fungerar för tillfället är att lärare på IVIK undervisar i Sv 2 på onsdagseftermiddagar under den sk konferenstiden Här samverkar vi med Katedralskolan och Folkungaskolan. I A-kursen är det en lärare som har hand om undervisningen. I B-kursen har vår lärare hjälp av en specialpedagog från Katedralskolan eftersom denna grupp utgörs av över 40 elever. Målsättningen i framtiden är en hitta en schemaposition för Sv 2 på annan tid än onsdag eftermiddag. Det går inte utnyttja IV-tiden som var en tanke eftersom eleverna kan välja att byta ut svenska mot Sv2 och då kommer de att ha för få poäng och inte få ett fullständigt slutbetyg. 17

19 18 Resultat 2007 och analys Betygsdokument för samtliga elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammet som slutade sin utbildning våren 2005, 2006 resp 2007 inom på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Betygsdokument År Program Nv +Te Nv Te Nv +Te Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) (%) Slutbetyg Samlat betygsdokument Summa Betygsdokument År Program Nv Te Nv +Te Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) Slutbetyg Samlat betygsdokument Summa Antal elever med År Program Nv Te Nv Te Reducerat program Utökat program

20 19 Betygsstatistik för samtliga kurser på de elever som slutade sin utbildning våren 2005, 2006 resp 2007 inom på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Kursbetyg År Program Nv +Te Nv Te Nv +Te Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) (%) S IG G VG MVG Summa Kursbetyg År Program Nv +Te Nv Te Nv +Te Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) (%) S IG G VG MVG Summa Antagningspoäng Nv Te Nv Te Nv Te Nv Te Nv Te Medelpoäng Lägsta Antal 1:a handssökande Antal sökande Det kan konstateras att betygen generellt håller en hög nivå. Andelen slutbetyg på naturvetenskapsprogrammet är oförändrat högt. Däremot märks en liten minskning på teknikprogrammet. I jämförelse med övriga landet är det ett fåtal elever som får ett samlat betygsdokument. Likaså har Berzeliusskolan få elever med reducerat program Beträffande kursbetygen på teknikprogrammen kan noteras att andelen S och IG ökat liksom betyget MVG. 19

21 20 Fördelning av kursbetyg år Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet S IG G VG MVG S IG G VG MVG Kurskod Kursnamn Ämne Poäng ARL1202 Projekt och Företagande ARL BI1201 Biologi A Bi BI1202 Biologi B Bi BI1203 Biologi - breddning Bi BI1501 Mikrobiologi Bi BI1502 Cellbiologi Bi DAA1201 Datorkunskap Da DTR1201 Datorkommunikation DTR DTR1202 IT-samordning DTR DTR1203 Lokala nätverk A DTR DTR1206 Persondatorer DTR DTR1207 Programmering A DTR DTR1208 Programmering B DTR DTR1209 Programmering C DTR DTR1210 Webdesign A DTR DTR1211 Databashantering DTR ELKU1501 Förbindningsteknik i Flygplan ELKU EN1201 Engelska A En EN1202 Engelska B En EN1203 Engelska C En ESV1201 Estetisk verksamhet Esv FE1207 Småföretagande A FE FR1301 Franska steg 1 Fr FR1303 Franska steg 3 Fr FR1304 Franska steg 4 Fr FR1305 Franska steg 5 Fr FS1201 Filosofi A Fs FY1201 Fysik A Fy FY1202 Fysik B Fy GKO1201 Grafisk Kommunikation A GKO GKO1202 Grafisk Kommunikation B GKO GKO1203 Grafisk Kommunikation C GKO HI1201 Historia A Hi HI1202 Historia B Hi IDH1201 Idrott och hälsa A Idh IDH1202 Idrott och hälsa B Idh FR1301 Italienska steg 1 Fr FR1303 Italienska steg 2 Fr KE1201 Kemi A Ke KE1202 Kemi B Ke LPL1201 Arbetsätt och Lärande LPL

22 21 LPL1204 Kommunikation LPL LPL1208 Pedagogiskt Ledarskap LPL MA1201 Matematik A Ma MA1202 Matematik B Ma MA1203 Matematik C Ma MA1204 Matematik D Ma MA1205 Matematik E Ma MA1207 Matematik - diskret Ma MTE1501 Limning av metaller/kompositprocesser Mte NK1201 Naturkunskap A Nk PA1201 Projektarbete A PA 20 PLÅ1201 Plåtbearbetning Grund PLÅ PRT1202 Produktionsprocessen Prt PS1201 Psykologi A Ps PS1203 Teknisk psykologi Ps RE1201 Religionskunskap A Re RE1202 Religionskunskap B Re SH1201 Samhällskunskap A Sh SH1202 Samhällskunskap B Sh SP1301 Spanska steg 1 Sp SP1302 Spanska steg 2 Sp SP1303 Spanska steg 3 Sp SP1304 Spanska steg 4 Sp SV1201 Svenska A Sv SV1202 Svenska B Sv SV1205 Svenska C Sv Noterbart är betygen i Ke A, Sh A och Re A på teknikprogrammet. Dessa betyg skiljer sig markant mellan programmen på Berzeliusskolan. ShA och Re A är kärnämneskurser som genomförs i åk 3. Jämför man andra kärnämneskurser ser man inte dessa signifikanta avvikelser i betyg. Vidare kan man konstatera att när eleverna togs in i åk 1 var det inte så stora skillnader i intagningspoäng mellan programmen så att det kan förklara att man inte har lyckats bättre att nå målen i dessa kurser. Förslag åtgärd 2008 En fråga som måste arbetas vidare med under 2008 är hur man kan nå målen på olika sätt beroende på elevgrupp och program. 21

23 22 IVIK Övergripande mål att varje elev ska känna sig trygg och inte bli utsatt för kränkande behandling att var och en ska lära känna sin egen förmåga och lyckas utifrån sina egna förutsättningar att varje elev ska ges så bra förutsättningar som möjligt för att kunna möta en tillvaro utanför skolan. Analys och förslag på åtgärder 2007 IVIK Elevgruppen är mycket heterogen och detta medför att man ansvarar för dels elever med god skolbakgrund dels elever som helt saknar skolbakgrund (analfabeter). För den första gruppen målet att så snabbt som möjligt överföra kunskaper från elevens modersmål till svenska. För den andra gruppen innebär det en lång process som startar med grundläggande läs- och skrivinlärning Starta en studieverkstad, där modersmålslärare i de större språken kommer att kopplas till verksamheten några timmar per vecka Starta en kurs med inriktningen Att leva i ett mångkulturellt samhälle. De nyanlända ska få bekanta sig med det svenska samhället på ett något tydligare sätt. Till exempel att möta företrädare för olika samhällsfunktioner och att fördjupa diskussionerna om rättigheter och skyldigheter i en demokrati Utveckla organisationen för att ta emot de elever som börjar på IVIK Åtgärder 2007 IVIK När eleverna tas emot genomförs tester och därefter grupperas de utifrån de förkunskaper, som testerna visar Under 2007 har en kortare kurs genomförts för en elevgrupp på IVIK med syfte att de nyanlända ska få bekanta sig med det svenska samhället på ett tydligare sätt. Kursmomenten har handlat om att möta företrädare för olika samhällsfunktioner samt fördjupade diskussioner om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle Två modersmålslärare har knutits till verksamheten. Tillsammans med lärarna på IVIK analyserar man vad eleverna behöver arbeta med och sedan har modersmålslärarna (en i arabiska och kurdiska (3 timmar/vecka) och en i somaliska(2 timmar/vecka)) studieverkstad dit eleverna kommer för studiehandledning på sitt modersmål Dessutom finns inom ordinarie en arabisk talande lärare Åtgärder har vidtagits för att tidigt hitta de elever som av olika anledningar inte gör pedagogiska framsteg i den omfattning man kan förvänta sig Inom ramen för det individuella programmet IVIK startade hösten 05 inriktningen Yrkvik- yrkesinriktad utbildning för invandrarungdomar. Studierna vid Yrkvik 22

24 23 bedrivs i nära anslutning till olika yrken och branscher. Eleverna har möjlighet att studera karaktärsämnen på olika yrkesprogram t ex Omvårdnadsprogrammet, Industriteknisk, Träteknisk och Restaurang utbildning samtidigt som de bedriver studier i svenska, engelska och matematik Målet är att ge eleverna en sådan kunskap och förmåga inom ett yrkesområde att de kan söka, få och behålla ett arbete. Utbildningen sker samarbete med externa utförare Resultat 2007 IVIK Tio elever har gått över till gymnasieskolans nationella program och en elev har börjat på universitets collegeprogram Vi lyckas bättre med att gruppera och utveckla våra elever, delvis beroende på ett bättre utnyttjande av personalens kompetenser Analys och förslag på åtgärder 2008 IVIK Det ökade elevunderlaget innebär ökade krav på alla funktioner i organisationen. Inför 2008 planeras SYV-tjänsten att utökas från 50% till 100%. IVIK eleverna har stort behov av studie- och yrkesvägledning och i och med den planerade utökningen tillgodoses detta behov. Detta kommer också att ge en ökad möjlighet att skapa ett kontaktnät med praktikplatser Många av våra elever har svåra upplevelser bakom sig och kan många gånger behöva någon att tala med. Enn utökning av kuratorstjänsten planera under 2008 Den medicinska statusen hos våra elever är ett problem som egentligen ligger utanför skolans ram att hantera. Många elever är inte hälsoundersökta när de kommer till IVIK. Vaccinationsläget är ofta oklart och syn- och hörselundersökningar måste göras. Av denna anledning planeras skolskötersketjänsten på IVIK att utökas under 2008 Fokus kommer under 2008 kommer att vara på att ytterligare förbättra organisationen när det gäller mottagandet och det fortsatta arbete de elever som kommer till oss. Idag finns vissa svårigheter att nå och motivera vissa elever. Eleverna kan ha haft traumatiska upplevelser eller skäms för sin dåliga skolbakgrund. Detta kan ta sig uttryck i utåtagerande, skolk eller allmänt ointresse. Här arbetar vi med individuella lösningar och åtgärdsprogram 23

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 1. Elevantal Skola Skolenhet Rektor Birgittaskolan Eva Aronsson Antal elever 15/10 År 1 År 2 År 3 År

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade

RgRh Stockholm. Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm RgRh Stockholm Riksgymnasiet för rörelsehindrade RgRh Stockholm VAD ÄR RIKSGYMNASIET? Riksgymnasiet är till för ungdomar med svåra rörelsehinder. Det fungerar som vilken gymnasieskola som

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap.

I Österlengymnasiets lokaler bedrivs även gymnasiesärskola och SFI-undervisning, den sistnämnda under annat huvudmannaskap. ÖSTERLENGYMNASIET 1(8) KVALITETSREDOVISNING LÅ 2007/2008 Österlengymnasiet är en gymnasieskola belägen i Simrishamns tätort. Läsåret 2007/2008 fanns 589 elever och personalen uppgick till 79, varav 69

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Dragonskolans Teamarbete

Dragonskolans Teamarbete Dragonskolans Teamarbete På Dragonskolan arbetar såväl lärare som elevteam nära eleven. Syftet med detta är att eleven ska känna sig trygg i skolan och samt att skapa bra skapa bra förutsättningar och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Valet till gymnasieskolan 2010

Valet till gymnasieskolan 2010 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG rvidsson Det har nog aldrig varit svårare än nu! 17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola

Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Utbildningsinspektion i Nacka kommun Nacka gymnasium Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Nacka gymnasium och gymnasiesärskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006

Barn- och utbildningsförvaltningen ADRESS: Simrishamn  DATUM Österlengymnasiet. Kvalitetsredovisning 2006 Österlengymnasiet Kvalitetsredovisning 2006 KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka

Läs mer

Välkomna till gymnasieinformation

Välkomna till gymnasieinformation Välkomna till gymnasieinformation Ansökan 2009/10 Informatör: r: Carina Olsson studie- och yrkesvägledare författare: Carina Olsson 081031 1 Gymnasiet Vart finns programmen? Elevens styrkor! Utbildningsvägar

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Inriktningsval och profilval för årskurs 1

Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Obs! Om du går i årskurs 2 kan du hoppa till sida 3 i detta häfte. Du kommer av lärare och studie- och yrkesvägledare bli informerad om de inriktningsval och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05

KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 Rektor Märie Nilsson Naturprogrammet/Vä rd- och omsorgsprogrämmet 2015-02-05 REKTORS KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP)

Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) 1 (5) 2011-12-29 ÖSTRABO YRKES Företagens Industritekniska Program Kvalitetsredovisning för Industriprogrammet läsåret 10/11 Företagens Industritekniska program (FIP) A. PRESENTATION OCH REDOVISNINGSDEL

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010

Tullinge gymnasium. Resultatpalett 2010 Tullinge gymnasium Resultatpalett 21 Februari 211 1 Tullinge gymnasium läsåret 9-1 Elevkategorier (Skolverket - SIRIS) 5 4 3 2 1 Elevkategorier TUL TUL TUL TUL BOTK BOTK BOTK BOTK 7/8 8/9 9/1 1/11 7/8

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Individuell och stöttande gymnasietid

Individuell och stöttande gymnasietid Individuell och stöttande gymnasietid AST-programmen är för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat och vill studera vidare på högskola eller universitet. Här läser du antingen naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium Gymnasium Skolan erbjuder Vi erbjuder: SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET tre inriktningar: -Samhällsvetenskap -Medier, information och kommunikation -Beteendevetenskap EKONOMIPROGRAMMET två inriktningar: -Juridik

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Informations- och valblankett HANTVERKSPROGRAMMET INRIKTNING FLORIST

Informations- och valblankett HANTVERKSPROGRAMMET INRIKTNING FLORIST Informations- och valblankett HANTVERKSPROGRAMMET INRIKTNING FLORIST Dina val gör Du på sidan 5 (som är valblankett och lämnas in) Skriv namn och personnummer överst på sidan och skriv under Övriga sidor

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer