Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2007 Berzeliusskolan i Linköping Gymnasieskolan

2 1 VISION Forma din framtid med natur och teknik på Berzeliusskolan Från grundskola till universitet/högskola och näringsliv Ger helheten i lärandet Berzeliusskolans gymnasieskola och uppdragsenhet MÅL Berzeliusskolan ska vara en attraktiv skola med helheten i närheten och där du som elev kan vara som du är Berzeliusskolans ska verka aktivt i det omgivande samhället i samarbete med näringsliv och högskola Berzeliusskolan ska vara det naturliga valet för naturvetenskaplig och teknisk kompetens Berzeliusskolan ska vara det bästa alternativet i Östergötland för elever som vill gå på naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning, teknikprogrammet och IVAS-Nv,Sp,Te Berzeliusskolan ska vara det bästa alternativet för spetsutbildningar och erbjuda flexibelt lärande Berzeliusskolan ska vara centrum för teknisk utbildning med möjlighet till eftergymnasiala studier 1

3 2 Kvalitetsredovisning för gymnasieskolan vid Berzeliusskolan år Beskrivning av verksamheten Berzeliusskolan har under år 2007 bedrivit utbildning inom gymnasieskolan med naturvetenskaps-, specialutformat naturvetenskaps-, teknik- och individuella programmet, gymnasiesärskolan samt grundskolan år 7-9. Verksamheten har omfattat runt 1500 elever varav 500 på grundskolan. Personalen har uppgått till ca 200 personer varav ca 150 lärare. Vidare har utvecklingsarbete bedrivits inom Berzeliusskolans uppdragsenhet för framtida eftergymnasial utbildningar bl a Collegeingenjör inom KY, kvalificerad yrkesutbildning med planerad start sep 08. Se också organisationsschema. På naturvetenskapsprogrammet har de nationella inriktningarna Naturvetenskap, Matematik och datavetenskap, Miljövetenskap samt den lokala inriktningen Biovetenskap bedrivits. Den tidigare samhällsvetenskapliga inriktningen NV-Sam är fr. o. m. läsåret 2007/2008 ett specialutformat naturvetenskapligt program. Teknikprogrammet har omfattat de fyra lokala inriktningarna ITKL - Information, Teknik, Kommunikation och Ledarskap, IT - Informationsteknik, Aviatech samt Teknik och företagande. Ämnesövergripande arbetslag har ansvarat för undervissningen på NvSam, ITKL, IT, Teknik och företagande samt studievägen NvSpets. Under våren bedrevs utbildningen på ITKL i samverkan med InfoKomp. Inom Aviatech har en del av utbildningen skett i samarbete med Saab, vilket inneburit att vissa kurser genomförts i deras utbildningslokaler av lärare från Saab. Det individuella programmet har omfattat IVAS-NV/TE/SP, individuellt program för elever med Aspergers syndrom, Eleverna på denna inriktning har uttalade behov av en lugn studiemiljö, individuellt anpassade studieplaner och lektionsupplägg. Ett arbetslag har ansvarat IVAS-NV/TE/SP. Vidare tillhör Aspergergruppen IVAS-grund år 7-9 Berzeliusskolan fr o m höstterminen Det individuella programmet har även omfattat IVIK, individuellt program introduktionskurs för invandrarungdomar. Inom ramen för IVIK finns inriktningen Yrkvik, Yrkesinriktad utbildning för invandrarungdomar, där en del av utbildningen har skett i samarbete med Anders Ljungstedts gymnasium, Competens, Lernia samt MOA-skolan. 2

4 3 Organisation Skolledning Ledningsgruppen har bestått av enhetschef och tre rektorer. Ekonom och personalintendent är knutna till ledningsgruppen. Samordnare/vaktmästare, informationsansvarig samt ITsamordnare deltar regelbundet i ledningsmöten. Se vidare organisationsschema. Rektorerna på gymnasiet träffar regelbundet samtliga arbetslagsledare och i förekommande fall styrgruppsmöten. Styrgruppsmöten med rektor och arbetslagsledare har genomförts var fjortonde dag för NvSpets, NvSam, ITKL samt IVAS. Personalsekreteraren har blivit certifierad i kompetensbaserad rekrytering Enhetschef och rektorer har möjlighet till att få stöd från personalintendent vid personaloch kompetensförsörjning Skolans personalsekreterare har genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering och lönebildningsprocessen samt deltager i kommunens HR-nätverk och regelbundna personalsekreterarträffar. 3

5 4 Bibliotek Berzeliusskolan har uppdrag från bildningsnämnden att erbjuda aktuella och pedagogiskt väl utformade läromedel samt ett bibliotek av god kvalitet Bibliotekspersonal: två bibliotekarier och två biblioteksassistenter. Mål för Berzeliusskolans bibliotek: att biblioteket ska vara en pedagogisk resurs på Berzeliusskolan och en naturlig del i elevernas studier. att bibliotekspersonalen ska aktivt delta i den pedagogiska verksamheten inom Berzeliusskolans olika utbildningsområden. Detta sker genom att: bibliotekspersonal har kontinuerliga träffar med enhetschefen och ledningsgruppen. bibliotekspersonal är representerade i gymnasiets arbetslagsgrupp och adjungerade till styrgrupperna bibliotekspersonal är delaktiga i arbetslagens arbete genom att bl a regelbundet delta i arbetslagsmötena bibliotekspersonal är delaktiga i arbetet inom gymnasiekursen PA och är både elever och handledare behjälpliga med materiel informationssökning och källkritik finns med kontinuerligt under elevernas gymnasieutbildning bl a med hjälp av bibliotekspersonalen. Man startar redan med en tidig information i årskurs 1 som sedan följs upp under elevernas gymnasietid att skolans personal kontinuerligt informeras om bibliotekets olika tjänster och resurser 4

6 5 Studie- och yrkesvägledning och elevhälsoteam Berzeliusskolan har uppdrag från Bildningsnämnden att erbjuda studie- och yrkesvägledning av personal med formell utbildning ha ansvar för elever som inte fullföljer studierna till dess att eleven söker annat nationellt/specialutformat eller individuellt program eller väljer att avbryta studierna helt. Om elev under 19 år helt avbryter sin utbildning ska detta rapporteras till Vägval Individuella program erbjuda stöd och hjälp från personal med medicinsk och social bedömning Elevhälsoteamen består av skolsköterska, kurator, SYV under ledning av rektor. Inom naturvetenskaps- och teknikprogrammet samt IVAS ingår även specialpedagoger Resurser för studie- och yrkesvägledning, skolsköterska, kurator, skolvärd, specialpedagog. Yrkeskategori Antal tjänster Program Nv/Te/IVAS IVIK År Elevhälsa 2,54 1,95 Specialpedagog 0,75 Skolvärd/frititdspedagog 1,63 Summa 4,8 4,92 2,8 1,95 Se vidare organisationsschema Specialpedagogiska organisationen Nv/Te Specialpedagogisk kompetens finns knuten till samtliga gymnasiedelar för att stödja elever. Mål: Att underlätta och stödja elever med särskilda behov eller med någon form av diagnos så att de uppnår program- och kursmålen inom sitt program. Skolan ger möjlighet till individuellt stöd, uppföljning av den enskildes behov av stödinsatser, möjlighet att genomföra prov för de elever som behöver genomföra dessa enskilt, möten med föräldrar, mm. 5

7 6 Personal Mål Att anställa behöriga lärare Vid anställning beakta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet Antal tjänster Program Nv/Te IVAS IVIK År Antal personal per 100 elever 8,2 8,8 31,2 28, ,6 Antal lärare per 100 elever 6,6 7,1 29,8 26,7 12,4 13,2 Antal behöriga lärare 96,0% 98,4% 100% 100% 91% 92,1% Insatser och resultat 2007 En gymnasielärare slutförde och en grundskolelärare påbörjade sin utbildning inom kommunens Medarbetarakademi Medarbetar- och lönesamtal har erbjudits samtliga medarbetare Arbetet med jämställdhet, jämlikhet och etnisk mångfald ses som en naturlig del i verksamheten, exempelvis vid rekrytering, kompetens- och karriärutveckling Antalet medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk är omkring 20 Skolans personalsekreterare och en av gymnasielärarna har genomgått kompetensutvecklingsprogrammet Vinna-Vinna-projektet Utifrån Vinna-Vinna-projektet har arbetet kring jämställdhets- och mångfaldsprojekt påbörjats Fyra medarbetare kommer att ingå i nästkommande Vinna-Vinna-projekt Personalsekreteraren har blivit certifierad i kompetensbaserad rekrytering Introduktionsprogram för nyanställda genomförs De enskilda arbetslagen har avsatta medel för kompetensutveckling 6

8 7 Materiella resurser Mål Att skolan skall ha modern undervisningsmateriel, moderna pedagogiska och ändamålsenliga hjälpmedel och läromedel attraktiva, funktionella och flexibla lokaler anpassade för modern naturvetenskaplig och teknisk utbildning väl anpassad utrustning och lokaler för flexibelt lärande väl anpassad utrustning och ändamålsenliga lokaler för metodiken inom IVAS Via en lokalöversyn tillsammans med hyresvärden LKF och kommunens lokalplanerare kan attraktiva, funktionella och flexibla lokaler erhållas genom ombyggnad av biologi/kemi- och tekniksalar samt IVAS lokaler ombyggnad av några rum som för närvarande endast tjänstgör som förråd en översyn av lokalerna på grund av den ökade kravet på flexibilitet en ny entré som sammanbinder husen Ombyggnaderna kopplas till LKF:s underhållsplan för Berzeliusskolan. Förslag på åtgärder 2007 I samverkan med LK Data kommer enheten kontinuerligt att följa upp drift, service och support inom IT-verksamheten. Kravspecifikation för bärbara datorer tas fram av LK Data i samverkan med Berzeliusskolan Planering för en anpassning av lokaler till en flexiblare och funktionellare användning samt en ny entré som sammanbinder skolhusen kommer att fortsätta och kopplas till LKFs underhållsplan för Berzeliusskolan. Åtgärder 2007 Biblioteket har åtta datorer för informationssökning och 80 elevarbetsplatser vilket väl täcker skolans behov Samtliga datasalar har enhetlig datautrustning, som täcker de behov som verksamheten kräver i form antal och prestanda. Vissa elevgrupper får låna bärbara datorer under år 2 och 3. Kravspecifikation för nya bärbara elevdatorer har tagits fram av Berzeliusskolan, men LK Data har ännu ej erbjudit skolan bärbara datorer utifrån denna specifikation. Detta 7

9 8 tillsammans med serviceproblem är anledningen till att Berzeliusskolan har reducerat antalet elevgrupper som använder bärbara datorer. Planeringen av funktionsombyggnad, underhåll och ny värme-ventilationsanläggning i D-huset som inrymmer biologi, kemi, naturkunskap samt IVAS verksamhet har genomförsts tillsammans med LKF. Ombyggnaden påbörjades jan 08 och beräknas vara klar aug 08. Under byggtiden har Ersättningslokaler för kemi, biologi, naturkunskap ersättningslokaler I övriga delar av Berzeliusskolan samt Katedralskolan och IVAS verksamheten har ersättningslokaler på Hertig Karlsgatan Förslag på åtgärder 2008 I samverkan med LK Data kommer enheten kontinuerligt att följa upp drift, service och support inom IT-verksamheten och fortsätta verka för att LkData tar fram en bärbar elevdator utifrån nya kravspecifikationen. Planera för inflytt i D-huset 8

10 9 Information Mål Berzeliusskolans hemsida uppdateras kontinuerligt Intern informationsspridning via lärplattform Struktur av informationsflödet den interna och externa informationen Skolans informationsansvarige, som är en av skolans bibliotekarier, deltar regelbundet i ledningsgruppens möte En informationsgrupp består av skolans informationsansvarige, en av biblioteksassistenterna och en av administrativa assistenterna. Information om skolan, skolans personal och utbildningar vid huvudentrén och ev övriga entréer för att göra det mer lättöverskådligt vid besök på skolan Planering av informationsspridning mha lärplattformen Fronter. Skolans informationsansvarig och IT-samordnare leder arbetet Hemsidan uppdateras kontinuerligt Förslag på åtgärder 2007 Fortsatt arbete med all intern information via lärplattformen Fronter enligt plan Information vid huvudentré klar vår 07 Resultat 2007 Arbetet med en nystrukturering av informationsflödet påbörjades under våren 2006 för att förbättra den interna och externa informationen. Detta arbete har fortsatt under 2007 Framtagande av kartor, affischer och foton för information vid huvudentré har gjorts. Hemsidan och intern-tv uppdateras kontinuerligt Introducering av all personal i går enligt planen. Arbetet med all central information via Fronter har försenats pga att de kommungemensamma säkerhetsreglerna inte varit klara Nuvarande intranet har reviderats och uppdateras kontinuerligt Förslag på åtgärder 2008 Fortsatt arbete med introduktionen av användandet av lärplattformen Fronter hos personalen. 9

11 10 Marknadsföring Förslag på åtgärder 2007 Marknadsföringsplanen ses över och revideras varje termin Marknadsföring gymnasieskolan inför läsåret 2007/2008. Mål Att för elever och föräldrar visa att Berzeliusskolan är det bästa alternativet i Linköping för elever som vill gå på naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning, teknikprogrammet, IVAS-NV/SP/TE samt Yrkvik Att antalet sökande till läsåret 2007/2008 blir Naturvetenskapsprogrammet NvSam Teknikprogrammet IVAS- NV/TE/SP Yrkvik 90st 60 st 60 st 7 st 15 st Att för elever och föräldrar visa - att Berzeliusskolan är en attraktiv och bra skola att vara elev på - helheten i närheten - du kan var som du är Att för elever och föräldrar informera om - Berzeliusskolans program - programinriktningarnas innehåll - Berzeliusskolans unika delar Lokala inriktningarna Spetsutbildningar bl a NvSpets Specialutformat program Samarbete med universitetet Unga Företagare Målgrupper Alla elever som är intresserade av naturvetenskap och teknik Elever som är intresserade av spets i sin utbildning Elever som har särskilda önskemål om studieupplägg Elever som långt framme i matematiken på högstadiet 10

12 11 Insatser och åtgärder 2007 Ny markandsföring tillsammans med övriga kommunala gymnasieskolor via kontrakt med reklambyrån Ariom inför läsåret 2008/2009. Resultat: Nya informationshäften/broschyrer har tagits fram Ny gemensam webbsida inför valet Nya t-shirtar Brev till år 9 elever Elevambassadörer Förslag på åtgärder 2008 Marknadsföringsplanen ses över och revideras varje termin och samverkan med övriga kommunala skolor beaktas 11

13 12 Elevantal Resultat och analys Antal antagna elever aug 07 Program Antal antagna elever Målsättning År aug aug Naturvetenskapsprogrammet NvSam Summa Nv Teknikprogrammet Aviatech Summa Te Antalet antagna elever på naturvetenskapsprogrammet blev högre än målsättningen vilket medförde beslut om utökning av antalet platser till 180. På teknikprogrammet infriades målsättningen för antal platser. 12

14 13 Eleverna fördelade sig på gymnasiet under året enligt följande: Program/Inriktning Antal elever År Period sept sept Naturvetenskapsprogrammet Biovetenskap Matematik datavetenskap Miljövetenskap Naturvetenskap Summa Nv NvSam Teknikprogrammet ITKL IT Teknik och företagande Aviatech Summa Te IV-NV,TE Summa Nv,Te IVAS-NV,TE,SP IVIK-YRKVIK IVIK Summa IVIK Totalt gymnasiet Analys Trots det ökade antalet elever på Nv1 vid starten av läsåret aug 07 så minskade Berzeliusskolans elevantal på gymnasiets Nv, NvSam och Te under läsåret. 13

15 14 Några identifierade orsaker till minskande elevantal: Ökad konkurrens från friskolor med program som innehåller en stor del av teknikprogrammet Några av eleverna inom Aviatech kommer från andra kommuner och flertalet av dessa hade svårigheter att klara av sitt eget boende, vilket påverkade deras studier negativt Innehållet motsvarar inte vad eleverna uppfattat när de sökte teknikprogrammet t ex för lite företagande inom inriktningen teknik och företagande Innehållet ligger på en högre nivå än förväntat t ex inom kurserna FyA, KemiA och TMS ( se också betygstatistik ) Konsekvenser av minskat elevantal: sammanslagning av grupper inom matematik och fysik på teknikprogrammet år 2 och 3 inför vt 08 minskad valbarhet inom inriktningarna på teknikprogrammet vt 08 Verksamheten inom IVIK har under året ökat i omfattning, bland annat beroende på en ökad inflyttning av elever från Irak och Somalia. Förslag på åtgärder Utveckling av introduktionsperioden för elever i årskurs ett Översyn av innehållet i befintliga inriktningar på teknikprogrammet Utveckling av ny inriktning alternativt specialutformat program inom teknikprogrammet Översyn av timplanen och stödundervisningen Infärgning av programmålen och ökad ämnessamverkan Åtgärder 2007 En arbetsgrupp har arbetat med teknikprogrammets utformning Studiebesök har genomförts vid teknikutbildningar på Sven Erikssonskolan, Borås samt Teknik Centrum i Karlstad Ny marknadsföring av teknikprogrammet under Öppet hus Hur behåller vi våra elever? en arbetsrubrik under studiedag hösten 07 Riktade stödinsatser 14

16 15 Kunskaper och lärande Berzeliusskolan har uppdrag från bildningsnämnden att aktivt arbeta för att öka elevernas närvaro i skolan öka forskningsanknytningen i gymnasieskolans program planera undervisningen så at eleverna har en jämn arbetsbelastning över såväl veckan som inom och mellan läsåren formera arbetslag kring elevgrupper delta i de lästest för årskurs 1 som anordnas av Dyslexicentrum erbjuda aktuella och pedagogiskt väl utformade läromedel samt ett bibliotek av god kvalitet fortsatt utveckla arbetet med integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen erbjuda erforderliga insatser till elever i behov av särskilt stöd Mål I arbetsplanen finns följande formuleringar. All personal på Berzeliusskolan verkar för att eleverna ska ges bästa möjliga förutsättningar för sina studier. Vår ambition på Berzeliusskolan är att bibehålla en god utbildningsstandard och hög kvalitet på undervisningen. Förslag på åtgärder 2007 Nv, Te och IVAS Områden där utvecklingsarbete kommer att påbörjas alternativt fortsätta flexibelt lärande arbetslagsutveckling: ITKL, TE-lag, NV-S, Nv-Spets NvSpets: Utbildningsspår tillsammans med universitet specialutformat teknikprogram TeSpets spår introduktionsperiod åk 1 GPS- Gymnasialt Pedagogiskt Stöd samarbete inom naturvetenskapliga ämnen mellan grundskolans NO-pofil och gymnasiet Nv/Te 15

17 16 Åtgärder 2007 Flexibelt lärande Berzeliusskolan erbjuder elever en individuell studieplan som möjliggör att dom kan visats på annan ort under en längre period. Inom Nv-Spets och teknikprogrammet används lärplattformen Fronter Skolan har modulariserade kurser inom flera ämnen Alla eftergymnasiala utbildningar inom KY, kvalificerad utbildning, skall använda lärplattform som en integrerad och självklar komponent i utbildningen. Alla eftergymnasiala utbildningar ska använda ett flexibelt lärande som grundläggande metod Arbetslag formerade kring elevgrupper Arbetet med en fortsatt utveckling av ämnesövergripande arbetslag har fortsatt för NV-Sam, NvSpets, ITKL, TE, Kommunens uppdragsbeskrivning för arbetslagsledare följs. Rektorerna på gymnasiet träffar regelbundet samtliga arbetslagsledare och i förekommande fall styrgruppsmöten. Styrgruppsmöten med rektor och arbetslagsledare har genomförts var fjortonde dag för NvSpets, NvSam, ITKL samt IVAS. Arbetsgrupper med repr från Berzeliusskolan och universitet planerar de tre spåren inom NVSpets, som är matematik/teknik, biovetenskap samt ekonomi och ledarskap. Spåren ska ha en tydlig koppling till universitet och högskola. Introduktionsperioden se Normer och värden Samarbetet inom naturvetenskapliga ämne mellan Berzeliusskolans gymnasiedel och grundskolans NO-profil har fortsatt. Ett lärarlag på tre lärare från vardera gymnasiet och grundskolan ansvara för detta samarbete. Stödinsatser Stödinsatser har gjorts för elever som riskerar IG på kurs(er), framför allt inom matematik, fysik, kemi, svenska och engelska. Extra timresurser läggs till ordinarie resurs för en kurs för att anpassa stödresurser Dessutom erbjuds extra stödtimmar i vissa kurser i matematik, fysik och kemi 16

18 17 Specialpedagogiska organisationen Specialpedagogisk kompetens finns knuten till samtliga gymnasiedelar. Mål: Att underlätta och stödja elever med särskilda behov eller med någon form av diagnos så att de uppnår program- och kursmålen inom sitt program. Skolan ger möjlighet till individuellt stöd, uppföljning av den enskildes behov av stödinsatser, möjlighet att genomföra prov för de elever som behöver genomföra dessa enskilt, möten med föräldrar, mm. Intervjuer och samtal med sökande elever och föräldrar genomfördes på det individuella programmet IVAS-NV,SP,TE. Dessutom kontaktades avlämnande klassföreståndare, studieoch yrkesvägledare för bedömning av elevernas möjlighet att klara studierna. Vidare har kontakter tagits med universitet och högskolor för några av eleverna som avslutade sina gymnasiestudier våren 05. Utbyggnad till fjärde året på det individuella programmet IVAS-NV/TE/SP har genomförts. Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk är generellt sett svårt att få in i ordinarie schema eftersom eleverna går i olika klasser. En lösning som fungerar för tillfället är att lärare på IVIK undervisar i Sv 2 på onsdagseftermiddagar under den sk konferenstiden Här samverkar vi med Katedralskolan och Folkungaskolan. I A-kursen är det en lärare som har hand om undervisningen. I B-kursen har vår lärare hjälp av en specialpedagog från Katedralskolan eftersom denna grupp utgörs av över 40 elever. Målsättningen i framtiden är en hitta en schemaposition för Sv 2 på annan tid än onsdag eftermiddag. Det går inte utnyttja IV-tiden som var en tanke eftersom eleverna kan välja att byta ut svenska mot Sv2 och då kommer de att ha för få poäng och inte få ett fullständigt slutbetyg. 17

19 18 Resultat 2007 och analys Betygsdokument för samtliga elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammet som slutade sin utbildning våren 2005, 2006 resp 2007 inom på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Betygsdokument År Program Nv +Te Nv Te Nv +Te Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) (%) Slutbetyg Samlat betygsdokument Summa Betygsdokument År Program Nv Te Nv +Te Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) Slutbetyg Samlat betygsdokument Summa Antal elever med År Program Nv Te Nv Te Reducerat program Utökat program

20 19 Betygsstatistik för samtliga kurser på de elever som slutade sin utbildning våren 2005, 2006 resp 2007 inom på naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Kursbetyg År Program Nv +Te Nv Te Nv +Te Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) (%) S IG G VG MVG Summa Kursbetyg År Program Nv +Te Nv Te Nv +Te Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel (%) (%) (%) (%) S IG G VG MVG Summa Antagningspoäng Nv Te Nv Te Nv Te Nv Te Nv Te Medelpoäng Lägsta Antal 1:a handssökande Antal sökande Det kan konstateras att betygen generellt håller en hög nivå. Andelen slutbetyg på naturvetenskapsprogrammet är oförändrat högt. Däremot märks en liten minskning på teknikprogrammet. I jämförelse med övriga landet är det ett fåtal elever som får ett samlat betygsdokument. Likaså har Berzeliusskolan få elever med reducerat program Beträffande kursbetygen på teknikprogrammen kan noteras att andelen S och IG ökat liksom betyget MVG. 19

21 20 Fördelning av kursbetyg år Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet S IG G VG MVG S IG G VG MVG Kurskod Kursnamn Ämne Poäng ARL1202 Projekt och Företagande ARL BI1201 Biologi A Bi BI1202 Biologi B Bi BI1203 Biologi - breddning Bi BI1501 Mikrobiologi Bi BI1502 Cellbiologi Bi DAA1201 Datorkunskap Da DTR1201 Datorkommunikation DTR DTR1202 IT-samordning DTR DTR1203 Lokala nätverk A DTR DTR1206 Persondatorer DTR DTR1207 Programmering A DTR DTR1208 Programmering B DTR DTR1209 Programmering C DTR DTR1210 Webdesign A DTR DTR1211 Databashantering DTR ELKU1501 Förbindningsteknik i Flygplan ELKU EN1201 Engelska A En EN1202 Engelska B En EN1203 Engelska C En ESV1201 Estetisk verksamhet Esv FE1207 Småföretagande A FE FR1301 Franska steg 1 Fr FR1303 Franska steg 3 Fr FR1304 Franska steg 4 Fr FR1305 Franska steg 5 Fr FS1201 Filosofi A Fs FY1201 Fysik A Fy FY1202 Fysik B Fy GKO1201 Grafisk Kommunikation A GKO GKO1202 Grafisk Kommunikation B GKO GKO1203 Grafisk Kommunikation C GKO HI1201 Historia A Hi HI1202 Historia B Hi IDH1201 Idrott och hälsa A Idh IDH1202 Idrott och hälsa B Idh FR1301 Italienska steg 1 Fr FR1303 Italienska steg 2 Fr KE1201 Kemi A Ke KE1202 Kemi B Ke LPL1201 Arbetsätt och Lärande LPL

22 21 LPL1204 Kommunikation LPL LPL1208 Pedagogiskt Ledarskap LPL MA1201 Matematik A Ma MA1202 Matematik B Ma MA1203 Matematik C Ma MA1204 Matematik D Ma MA1205 Matematik E Ma MA1207 Matematik - diskret Ma MTE1501 Limning av metaller/kompositprocesser Mte NK1201 Naturkunskap A Nk PA1201 Projektarbete A PA 20 PLÅ1201 Plåtbearbetning Grund PLÅ PRT1202 Produktionsprocessen Prt PS1201 Psykologi A Ps PS1203 Teknisk psykologi Ps RE1201 Religionskunskap A Re RE1202 Religionskunskap B Re SH1201 Samhällskunskap A Sh SH1202 Samhällskunskap B Sh SP1301 Spanska steg 1 Sp SP1302 Spanska steg 2 Sp SP1303 Spanska steg 3 Sp SP1304 Spanska steg 4 Sp SV1201 Svenska A Sv SV1202 Svenska B Sv SV1205 Svenska C Sv Noterbart är betygen i Ke A, Sh A och Re A på teknikprogrammet. Dessa betyg skiljer sig markant mellan programmen på Berzeliusskolan. ShA och Re A är kärnämneskurser som genomförs i åk 3. Jämför man andra kärnämneskurser ser man inte dessa signifikanta avvikelser i betyg. Vidare kan man konstatera att när eleverna togs in i åk 1 var det inte så stora skillnader i intagningspoäng mellan programmen så att det kan förklara att man inte har lyckats bättre att nå målen i dessa kurser. Förslag åtgärd 2008 En fråga som måste arbetas vidare med under 2008 är hur man kan nå målen på olika sätt beroende på elevgrupp och program. 21

23 22 IVIK Övergripande mål att varje elev ska känna sig trygg och inte bli utsatt för kränkande behandling att var och en ska lära känna sin egen förmåga och lyckas utifrån sina egna förutsättningar att varje elev ska ges så bra förutsättningar som möjligt för att kunna möta en tillvaro utanför skolan. Analys och förslag på åtgärder 2007 IVIK Elevgruppen är mycket heterogen och detta medför att man ansvarar för dels elever med god skolbakgrund dels elever som helt saknar skolbakgrund (analfabeter). För den första gruppen målet att så snabbt som möjligt överföra kunskaper från elevens modersmål till svenska. För den andra gruppen innebär det en lång process som startar med grundläggande läs- och skrivinlärning Starta en studieverkstad, där modersmålslärare i de större språken kommer att kopplas till verksamheten några timmar per vecka Starta en kurs med inriktningen Att leva i ett mångkulturellt samhälle. De nyanlända ska få bekanta sig med det svenska samhället på ett något tydligare sätt. Till exempel att möta företrädare för olika samhällsfunktioner och att fördjupa diskussionerna om rättigheter och skyldigheter i en demokrati Utveckla organisationen för att ta emot de elever som börjar på IVIK Åtgärder 2007 IVIK När eleverna tas emot genomförs tester och därefter grupperas de utifrån de förkunskaper, som testerna visar Under 2007 har en kortare kurs genomförts för en elevgrupp på IVIK med syfte att de nyanlända ska få bekanta sig med det svenska samhället på ett tydligare sätt. Kursmomenten har handlat om att möta företrädare för olika samhällsfunktioner samt fördjupade diskussioner om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle Två modersmålslärare har knutits till verksamheten. Tillsammans med lärarna på IVIK analyserar man vad eleverna behöver arbeta med och sedan har modersmålslärarna (en i arabiska och kurdiska (3 timmar/vecka) och en i somaliska(2 timmar/vecka)) studieverkstad dit eleverna kommer för studiehandledning på sitt modersmål Dessutom finns inom ordinarie en arabisk talande lärare Åtgärder har vidtagits för att tidigt hitta de elever som av olika anledningar inte gör pedagogiska framsteg i den omfattning man kan förvänta sig Inom ramen för det individuella programmet IVIK startade hösten 05 inriktningen Yrkvik- yrkesinriktad utbildning för invandrarungdomar. Studierna vid Yrkvik 22

24 23 bedrivs i nära anslutning till olika yrken och branscher. Eleverna har möjlighet att studera karaktärsämnen på olika yrkesprogram t ex Omvårdnadsprogrammet, Industriteknisk, Träteknisk och Restaurang utbildning samtidigt som de bedriver studier i svenska, engelska och matematik Målet är att ge eleverna en sådan kunskap och förmåga inom ett yrkesområde att de kan söka, få och behålla ett arbete. Utbildningen sker samarbete med externa utförare Resultat 2007 IVIK Tio elever har gått över till gymnasieskolans nationella program och en elev har börjat på universitets collegeprogram Vi lyckas bättre med att gruppera och utveckla våra elever, delvis beroende på ett bättre utnyttjande av personalens kompetenser Analys och förslag på åtgärder 2008 IVIK Det ökade elevunderlaget innebär ökade krav på alla funktioner i organisationen. Inför 2008 planeras SYV-tjänsten att utökas från 50% till 100%. IVIK eleverna har stort behov av studie- och yrkesvägledning och i och med den planerade utökningen tillgodoses detta behov. Detta kommer också att ge en ökad möjlighet att skapa ett kontaktnät med praktikplatser Många av våra elever har svåra upplevelser bakom sig och kan många gånger behöva någon att tala med. Enn utökning av kuratorstjänsten planera under 2008 Den medicinska statusen hos våra elever är ett problem som egentligen ligger utanför skolans ram att hantera. Många elever är inte hälsoundersökta när de kommer till IVIK. Vaccinationsläget är ofta oklart och syn- och hörselundersökningar måste göras. Av denna anledning planeras skolskötersketjänsten på IVIK att utökas under 2008 Fokus kommer under 2008 kommer att vara på att ytterligare förbättra organisationen när det gäller mottagandet och det fortsatta arbete de elever som kommer till oss. Idag finns vissa svårigheter att nå och motivera vissa elever. Eleverna kan ha haft traumatiska upplevelser eller skäms för sin dåliga skolbakgrund. Detta kan ta sig uttryck i utåtagerande, skolk eller allmänt ointresse. Här arbetar vi med individuella lösningar och åtgärdsprogram 23

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Kvalitetsredovisning Borgarskolan

Kvalitetsredovisning Borgarskolan Kvalitetsredovisning Borgarskolan 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning..2 1. Inledning och bakgrund 2 1. Kvalitet i skolan 2 1.1 Kvalitetsarbetet 2 1.2 Bedömning av måluppfyllelse...3 1.3 Rutiner och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006

Kvalitetsredovisning 2006 1 (47) Kvalitetsredovisning 2006 Carlforsska gymnasiet proaros Lärande och Utbildning Ansvarig: Irene Ekström, Gymnasierektor Margaretha Persson, lärare Gunilla Cedlöf, lärare Karin Karlsson, elev, SPER3

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-09-21 Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Södra Gymnasium Södermalm/Stockholm 2014-09-21 Innehållsförteckning Klara Södra Gymnasium... 1 Södermalm/Stockholm 2014-09-21Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer